HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9611.htm  /  SDNR *.rlh for NOVEMBER 1996  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END | 
SDNR175G-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
(Ankom ca. 26.11. 1996.)

Fra:

(((logo)))
DET KONGELIGE LANDBRUKSDEPARTEMENT
Kontor: Akersgt. 59
Postadresse: Postboks 8007 DEP., 0030 OSLO
E-POST: S=firmapost;O=ld;P=dep;A=telemax;C=no

Til:
     Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik
     Vandaskog
     5520 Sveio
 

Deres ref:
Vår ref: (bes oppgitt ved svar) S-4731/96 LP mle Ark.nr. 548.712

Dato:  22.11. 1996

VEDR. KLAGE OM TILBAKEBETALING AV OMLEGGINGSTILSKUDD.

Viser til Deres brev av 25.10.96.

Av saken fremgår at Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik søkte og fikk innvilget omleggingstilskudd til økologisk landbruk i årene 1991-93. I juli 1995 ble det søkt om 2-3 års utsettelse av vurderingen for økologisk godkjenning. Disse opplysningene kom til Fylkesmannens Landbruksavdeling i november samme år. Før denne saken ble behandlet ble gården solgt i januar 1996. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen fremmer nå et krav om tilbakebetaling av det mottatte omleggingstilskuddet med bakgrunn i § 8 i «Forskrift for omleggings- og arealtilskudd for økologisk landbruk» av 20.12. 1993. Dette påklages i brev av 22.06. 96 til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Klagen ble oversendt Landbruksdepartementet for behandling. Departementet har i brev av 25.09. 96 behandlet klagen og funnet at den ikke kan imøtekommes.

I deres brev av 25.10. 96 kommenteres departementets avgjørelse.

Landbruksdepartementet ønsker å påpeke at det er søkers ansvar å sette seg inn i forpliktelsene knyttet til søknad og innvilgelse av omleggingstilskudd.

Landbruksdepartementet kan ikke se at det har kommet frem nye vesentlige momenter i saken. Vedtaket opprettholdes, klagen kan ikke imøtekommes.

Med hilsen

Ragnar Mjelde e.f.  (sign.),

Merethe G. Lerfald,  (sign.),
 

- - - - - - - - - - -
Det Kongelige Landbruksdepartement, Kontor: Akersgt. 59, Postboks 8007 DEP., N-0030 Oslo.
E-POST: S=firmapost;O=ld;P=dep;A=telemax;C=no

Adm. og økonomiavdelingen
Telefon: 22 24 91 11.

Avdelingen for arealforvaltning
Telefon: 22 24 91 49.

Landbrukspolitisk avd.
Telefon: 22 24 92 69.

Skogavdelingen
Telefon: 22 24 93 61.

Avd. for matproduksjon og helse
Telefon: 22 24 94 01.

---
 


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---
SDNR-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

---
---
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---
SDNR-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm