HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9612.htm  /  SDNR *.rlh for DESEMBER 1996  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
SDNR-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

---
 

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

SDNR175H-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
(Ankom 17.12. 1996.)
 

Fra:
     ((logo / norsk løve))
     Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
     Statens Hus, 7005 Trondheim,
     Sentralbord: 73 94 90 11,
     Besøksadresse: Klæbuveien 194,

     Saksbehandler Magnhild Melandsø, Landbruksavdelingen
     Innvalgstelefon 73 94 91 30
     Vår dato 11.12. 96
     Vår ref.  96/01860-548.71
     Deres ref.

Til:
     Rune L. Hansen og
     Trude M. Skjærvik,
     Vandaskog,
     5520 SVEIO
 

KRAV OM TILBAKEBETALING - PURRING

Vi viser til vårt brev datert 04.06.96, samt brev fra Landbruksdepartementet datert 25.09. 96.

Vi kan ikke se å ha mottatt kravet som er fremmet pålydende kr. 27.000,- Det beregnes morarenter med 12 % p.a. som utgjør kr. 270,- pr. mnd. fra forfall til oppfyllelse av kravet.

På bakgrunn av dette ber vi om at kr. 27.000,- blir tilbakebetalt. Beløpet skal betales til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen, Statens Hus, 7005 Trondheim, postgirokontonr. 0808 5879309 innen 31.12. 96.

Ved oversittelse av betalingsfristen vil beløpet bli motregnet i produksjonstillegget eller andre tilskott, eller rettslig innkrevet. Ved rettslig inndrivelse vil det påbeløpe saksomkostninger.

 Med hilsen

    Ivar Jørgen Amdal e.f,  (sign.),
    førstekonsulent

Magnhild Melandsø, fylkesagronom

Kopi: Skaun kommune, Landbrukskontoret
  Astri Siim, her

-----------
Embedsledelse og administrasjon - Telefon 73 94 92 65 Telefaks 73 94 93 50
Beredskap - Telefon 73 94 92 65 Telefaks 73 94 93 50
Kommunal- og samordning - Telefon 73 94 92 65 Telefaks 73 94 93 50
Landbruk - Telefon 73 94 92 65 Telefaks 73 94 93 50
Miljøvern - Telefon 73 94 92 65 Telefaks 73 94 93 50
Sosial- og familie - Telefon 73 94 92 65 Telefaks 73 94 93 50

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

SDNR175i-rlh :
(Kopi / avskrift - skissen: HUN, rlh.)
Desember - 1996:

Til:
     Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
     Statens Hus, N-7005 Trondhjem
 

Fra:
     Rune L. og Trude Hansen,
     N-5520 Sveio
 
 

ANG. DERES PURRING PÅ KRAV OM TILBAKEBETALING AV LANDBRUKSSTØTTE

Underlig å høre at Dere sier vi skal tilbakebetale omleggings- og arealtilskuddet vi fikk til økologisk landbruk ifra Landbruksdepartementet i årene 1991-93, til sammen kr. 27.000,-,

     til tross for at vi betalte avgifter og forskriftsmessig innleverte skjemaer og papirer i alle disse årene, frem til 1996, og

     til tross for at vi faktisk flyttet ifra gården 20. august 1995 til en helt annen kant av landet og gården ble solgt i januar 1996, og

     til tross for at Dere selv urettmessig forårsaket at vi 20. august 1995 måtte flykte og flytte ifra gården, og selge den, og

     til tross for at Landbrukskontoret i Skaun og Dere behandlet konsesjonssøknaden fra de nye eierne et halvt års tid (så vidt jeg erindrer) før gården ble solgt, uten at vi på noe tidspunkt ble orientert om eller gjort oppmerksom på dette, og

     til tross for at vår søknad, datert 30. juli 1995, om 2-3 års utsettelse av vurdering for økologisk godkjenning fra og med 1995 aldri ble besvart, og

     til tross for at vi befant oss i en nødvergesituasjon, og

     til tross for at dere har innside-kjennskap til og skriftlig er orientert om hovedtrekkene i alt dette.

*

     Underlig og forskrekkelig å høre.
     Noe annet som kanskje også kan sies å være underlig er at Dere i Deres første brever skriver at Dere reiser kravet på bakgrunn av § 8 i «Forskrift for omleggingstilskudd for økologisk landbruk» fastsatt av Landbruksdepartementet 20.12. 1993.
     Det som er underlig med dette er for det første (hvis Deres dato er riktig?), at «loven» eller forskriften vel ikke har tilbakevirkende kraft?
     Og for det annet, så står det i den nevnte forskriftsparagrafen (slik Dere gjengir den) ingenting om hvem som evt. skal tilbakebetale omleggingstilskuddet? (Dere sier i samme brev hvor Dere refererer nevnte paragraf, at: «Det er der ikke gitt åpning for å ta noen pauser i det økologiske driftsopplegget. Er det imidlertid slik at de nye brukerne fortsetter den økologiske driften vil saken stille seg noe annerledes.»)
     (Landbruksdepartementet sier iøvrig i et brev til oss datert 25.09. 1996, at: «Departementet vil påpeke at det i forbindelse med salg av gården, er selgerens ansvar å forsikre seg om at kjøper fortsetter den økologiske driften.» Forhåpentligvis spør vi ikke vanskelig nå: Hvilken lovs eller forskrifts paragraf fremgår dette av, ønsker vi samtidig i parentes å spørre om? I tilfelle om det mot formodning ikke fremgår av gjeldende lover og forskrifter så burde det vel tilføyes kanskje?)

*
     Vi skriver dette også for å gjøre oppmerksom på at vi efter å ha lest nøyere i Deres første brever om krav om tilbakebetaling ser at Deres egne forutsetninger slik de fremgår er feilaktige. I Deres første brev, datert 04.06. 1996, står det at: «Vi er av DEBIO i brev datert 30.10. 95 blitt meddelt at dere ikke har fulgt opp med skjema for driftsopplysninger og betaling av kontrollavgift gjeldende år.»
     Hvis Dere med «gjeldende år» - som det synes som å fremgå av brevet - sikter til 1995, så er dette feilaktig enten ifra DEBIOs side eller ifra Dere. Da inspektør ifra DEBIO var på den årlige inspeksjonen på vår tidligere eiendom søndag 30. juli 1995 kom vi imidlertid til enighet med ham om, vår vanskelige situasjon og utrygge, usikre fremtid tatt i betraktning (forårsaket av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), at vi heller burde søke via Landbrukskontoret om 2-3 års utsettelse av vurdering for økologisk godkjenning. Hvilket straks også ble gjort.
     Jeg telefonerte 19.12. 1996 til DEBIO for å få dette bekreftet eller avkreftet. De hadde lite opplysninger å gi. Jeg noterte meg under samtalen at DEBIO ikke visste før jeg telefonerte at gården ikke mere er i våre hender og at vi har flyttet derfra forlengst. Og at de også nu i år har utsendt papirer til oss, som kom i retur uten vår nye adresse her nu. Og at de også i fjor (siste halvår 1995 antagligvis) fikk papirer utsendt til oss i retur uten ny adresse å sende de til.
     Til det overstående er å si at vi har vært nødt til å flytte (og flykte) flere ganger siden vi flyttet ifra gården i Skaun. Hver gang har vi imidlertid helt forskriftsmessig meldt flytting til Folkeregisteret og til Postvesenet. At brever ikke har nådd frem til oss er ikke oss å klandre. Bare for å ha det nevnt.
     For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på noe annet i Deres brev til Landbruksdepartementet av 16.07. 1996 angjeldende vår klage, uviss på hvilken betydning det kan ha. Videre skriver Dere at «opplysningen om søknaden kom hit til landbruksavdelingen via DEBIO i november 1995. Saken rakk følgelig ikke å bli behandlet før ekteparet solgte gårdsbruket i januar i år.»
     Til det vil vi få sagt at det også synes oss som forunderlig at Dere først mottok opplysninger om søknaden 4 måneders tid efter at den ble avsendt til Landbrukskontoret i Skaun, og at Dere da mottok opplysningen om den ifra DEBIO og ikke ifra Landbrukskontoret i Skaun?
     Videre i samme brev skriver Dere: «Gårdsbruket ble solgt til Einar Ellefsen og Turid Olsø og blir i disse dager konsesjonsbehandlet. Næringskontoret i kommunen hadde ingen opplysninger om jorda drives økologisk eller ikke. Det hadde heller ikke DEBIO.»
     Til det er å si; at Dere også mht. dette feilinformerer Landbruksdepartementet. Når Dere skriver at «blir i disse dager konsesjonsbehandlet», så har vi vanskelig for å forstå det annerledes enn at Dere gir Landbruksdepartementet inntrykk av konsesjonsbehandlingen skjer «i disse dager» (brevdato 16.07. 1996), når konsesjonssøknaden faktisk ble ferdigbehandlet et halvt års tid tidligere.
     Hvorfor?
     Men frem til poenget: På bakgrunn av at Dere ved oversendelse til Departementet av vår klage har feilinformert Departementet, bør vår klage vel behandles på nytt igjen? I så fall vil vi samtidig foreslå at Dere også vedlegger til Departementet utdypende informasjon mht. den måten Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ifra 1992 har vært involvert i saken.
*
    Med hilsen fra

Rune L. og Trude Hansen


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

---
---
---
SDNR-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

---
---
SDNR-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/~hunwww/index.htm