-- 20101222-extra-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) - NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes pr. telefax 22.12. 2010, samt pr. e-post klokken ca. 10.45. Pr. e-post
<nav.kundesenter.rogaland@nav.no>.Til:

NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711. 

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: onsdag 22. desember 2010, Tindeland.

Mere særlig ang. vedtak datert 15.11. 2010
 
   Jeg henviser til brev med melding om vedtak fra dere datert 15.11. 2010 ( ekstern ). Og til mitt svar-brev med klage i forhold til dette, datert 07.12. 2010 ( intern ).
   Jeg skriver til dere nu for hermed nærmere å dokumentere disse forhold og for iøvrig å henstille om deres hjelp angående et spesifikt konkret saksforhold som også angår alt dette.

   Det spesifikke saksforhold fremgår av et brev datert 10.12. 2010 jeg mottok fra Statens Innkrevingssentral og jeg derfor her nu vedlegger en kopi av til dere - Se vedlegg:
20101210-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.html  ( intern ).

   På grunn av NAV Vindafjord sin særstilling og innsikt i min økonomiske situasjon og også omstendigheter henstiller jeg hermed spesifikt om at NAV hjelper meg med å dokumentere min økonomiske situasjon overfor Statens Innkrevingssentral før Statens Innkrevingssentral iverksetter ytterligere inngrep i mitt liv.
   
Statens Innkrevingssentral har som det fremgår av brevet fra de gitt en meget kort frist for tilbakemelding - satt til 24.12. 2010. Det haster derfor.

   Jeg har i anledning av alt dette satt opp en forholdsvis mere oversiktlig oppstilling av mitt Husholdningsbudsjett for år 2010 enn den som NAV fra før av har. Denne
oppstilling av mitt Husholdningsbudsjett for år 2010 oversender jeg hermed også. Se vedlegg: Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html  ( intern ).

   
Som fremgår av oversikten over mine faste utgifter pr. måned (for år 2010) - uten flere viktige poster (hverken hus vedlikehold, bilen vedlikehold og bruk, sparing, gjeld, uventede utgifter, etc.) og basert på et meget innskrenket budsjett og liv på nød-bluss og uten mulighet for videre vanlig fremdrift og som heller ikke tar hensyn til de spesielt vanskelige forhold jeg og min familie har blitt satt i og heller ikke den utplyndringen og trakasseringen som har funnet sted, slik det har vært i 2010 - gir en utgift på kr. 16.386,- pr. måned.
   Skal en i dette oppsett medregne de poster her i dette skriv oppgitt av faste månedlige utgifter på nødbluss som ikke er utfylt kommer de samlede mine månedlige utgifter på kanskje anslagsvis omkring 25.000 kr.
   Jeg har imidlertid ingen annen inntekt enn min trygd (uførepensjon), som slik forholdene nu er ligger langt under dette.

   Jeg har tidligere i år skriftlig gitt NAV autoritet til å innhente opplysninger om bevegelser inn og ut fra min bank-konto
3535 20 62 357 hos Sparebank1, hvilket jeg her nu med dette gjentar. 

   Nu samtidig i dag skriver og oversender jeg et brev til Statens Innkrevingssentral hvor jeg vedlegger en kopi av mitt Husholdningsbudsjett for 2010 samt av herværende brev til dere.
   Mitt brev til 
Statens Innkrevingssentral i dag - se vedlegg: 20101222-Svar-brev-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html ( intern ).   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen  (( + underskrift ))OVERNEVNTE 3 VEDLEGG:

 
-- vedlegg: Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html  ( intern ).
-- vedlegg: 20101210-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.html  ( intern ).
-- vedlegg: 20101222-Svar-brev-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html ( intern ).
---