-- Denne side:  20070112-Vedtak-Kontroll-kommisjonen-rlh.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  


Avskrift av Kopi av Telefaks til advokat Roe Lauvås i Haugesund, rlh 19.03. 2008 /
   Følgende Vedtak ifra Kontroll-kommisjonen kom ikke klager Rune L. Hansen
( ekstern ) i hende før 19.03. 2008. Mere enn et år efter at Vedtaket ble fattet. Hvorfor først da? Angående dette se mine Dagboks-notater for 17. til 19. mars 2008. ( ekstern ).
   Møtet i Kontroll-kommisjonen fant sted torsdag 11. januar 2007, ( ekstern ), og er i sin helhet på lyd-opptak ( ekstern ).
TELEFAKS  
12.01. 2007, 09:12

Fra:
Kontroll-kommisjonen for Nord-Rogaland v/ leder Bjørn Solbakken, telefaks 52 70 00 22.

Til:
-- Advokat Roe Lauvås, telefaks 52 70 10 31.
-- Haugesund sjukehus, psykiatrisk avdeling telefaks 52732701

Gjelder klagesak.  

Vedtak:

   Til grunn for sakens behandling og avgjørelse ligger psykisk helsevernloven § 3-2 ( ekstern - ekstern ekstern ) slik den lyder etter lovendringen som trådte i kraft 01.01. 2007.

   Tvungen observasjon kan bare anvendes etter at man har forsøkt å hjelpe pasienten innenfor en frivillig ramme, eller det må fremstå åpenbart formålsløst å forsøke slik frivillighet.

   Kontroll-kommisjonen er i tvil om det vil være hensiktsmessig med frivillige tiltak. Klager er åpenbart meget skeptisk til offentlige instanser. På den annen side har han under møtet sagt seg villig til på visse vilkår å prøve et frivillig opplegg. Kontroll-kommisjonen er i tvil om enigheten er så stor at et frivillig tiltak av faglig betydning lar seg gjennomføre. Dog burde man likevel tilbudt et frivillig opplegg.

   Kontroll-kommisjonen finner det overveiende sannsynlig at klager befinner seg i en tilstand som faller inn under grunnvilkåret for tvungent psykisk helsevern. Klager fikk etter det opplyste for ca. 30 år siden en diagnose på schizofreni. Den ga grunnlag for uføretrygd, men er ikke fulgt opp behandlingsmessig.
   Klagers holdning til offentlige myndigheter må karakteriseres som paranoid. Dette selv om klager sikkert har hatt opplevelser som kan ha gitt ham et naturlig grunnlag for skepsis til det offentlige.
   Det viktigste for kontroll-kommisjonen er overlege Nocons redegjørelse.
   Kontroll-kommisjonen legger denne til grunn. Klager har i møtet benektet en del av de observasjoner som er beskrevet.
   Kontroll-kommisjonen sier seg enig med overlegen i hans vurdering om at det er overveiende sannsynlig at klager har en alvorlig sinnslidelse.

   Kontroll-kommisjonen er mer i tvil om tilleggsvilkårene.
   Når det gjelder spørsmålet om utsiktene til vesentlig bedring er kontroll-kommisjonen i tvil om effekten av behandling og hvilket siktemål den i tilfelle skal ha.

   Når det gjelder farekriteriet er det i første rekke forholdet til ektefelle og barn som er av betydning. Det benektes av klager at det er konflikter i familien. Dog har begge de eldste barna som er myndige, flyttet hjemmefra. Mellom far og eldste sønn er det en erkjent konflikt, hvor fars holdning er at sønnen ikke får komme hjem før han har endret standpunkt i konflikten. Etter kontroll-kommisjonens mening er dette svært særegent, men det foreligger ikke tilstrekkelige opplysninger til å si at det er overveiende sannsynlig at det eksisterer en faresituasjon. Det er opplyst at barnevernet har hjemmet under observasjon, men at det ennå ikke foreligger noe resultat av observasjonen.

   Så lenge det ikke klarere er dokumentert en overveiende sannsynlighet for at det foreligger en faresituasjon, kan kontroll-kommisjonen ikke se at fortsatt tvungen observasjon ut fra en helhetsvurdering fremstår som den beste løsning for pasienten. Klager har åpenbart valgt en særegen livsstil. Det legger kontroll-kommisjonen ikke vekt på. I den kliniske undersøkelse er det avdekket tankebygninger som gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger en alvorlig sinnslidelse. Det er imidlertid uklart hvilket mål man skal sette for en behandling av klager i hans alder. Man må spørre om behandling påfører ham større plager enn om han forblir ubehandlet, slik han har vært siden diagnosen om schizofreni ble stilt.

   Klagen tas etter dette til følge.

   Vedtaket er enstemmig.

S l u t n i n g:

Klagen tas til følge.

Bjørn Solbakken,
(+ underskrift)
Leder

Kopi av vedtaket sendes klager, klagers advokat og avdelingen.


---
---

---
---