----- Denne side: db200803.html   

<<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---->>  

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

--- Mars 2008 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

--- 

*****

--01-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 01. mars 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen her ute i natt omtrent 5 pluss-grader Celsius på det laveste.
   Grått, vått vær med regn i dag. Men også sol og finvær.
---
   Rett "hjelp"?

   Jeg sitter med et forskrekkelig falsum av et dokument foran meg, en brosjyre utgitt av Barne- og familie-departementet - Q-0844, med tittelen: "Rett hjelp til rett tid. Det nytter å satse på Barnevernet". I farger, med bilder og fint trykk, 20 sider - format A5. Med forvrengninger, halvsannheter og løgner så grove at det likså godt faktisk kunne ha vært utgtt av Joseph Goebbels (1897 - 1945), tysk riksminster for folkeopplysning og propaganda ifra 1933, i spissen for Det tyske nasjonal-sosialistiske Arbeiderpartiet.

   Denne brosjyren beregnet blandt annet særlig for å legge ut i landets mange kommunale Helsestasjoner, og i diverse etaters og kontorers vente-værelser, etc. Som et ledd i Arbeiderparti-ideologiens strategi og fremstøt for å fullkommengjøre indoktrineringen av Norges befolkning!

   Mange mennesker tror på løgnaktige ord innpakket i pent papir og med manipulerende bilder, - og enda mere når de tilsynelatende er stemplet og godkjent av landets myndigheter og departementer! Og ekstra enda mere når en eller flere av de høyt på strå fører ordet og underskriver med smil og glede, slik som Grete Berget i forordet til denne brosjyren (side 3) - hvor hun sier følgende:

   "Målrettet arbeid gir gode resultater. Og det trenger ikke alltid ta lang tid. Det viser denne brosjyren om innsatsen i barnevernet. / Program for nasjonal utvikling av barnevernet startet opp i 1991, og ble avsluttet ved utgangen av 1993. / Gjennom disse tre årene har det skjedd svært mye positivt. Flere barn og unge i Norge som lever i en vanskelig livssituasjon, får nå hjelp til å mestre hverdagen sin. Mange foreldre som sliter tungt, får også hjelp og støtte. Gjennom målrettet arbeid rundt om i alle landets kommuner og fylkeskommuner har barneverntjenesten oppnådd gode resultater. / Dette arbeidet har skjedd i et samvirke. Et samvirke fra den enkelte barnevernsarbeider, via kommunale og fylkeskommunale ledere og politikere, og til oss som har et nasjonalt ansvar for å legge tilrette for gode oppvekstkår for barn og unge i Norge. / Det er derfor en stor glede for meg å kunne presentere resultatene av utviklingsprogrammet for barnevernet i Norge i denne brosjyren. Men ennå er det nok av utfordringer å ta fatt på. / Vi har gjennom utviklingsprogrammet skaffet oss bedre oversikt over problemene, og ny kunnskap om hvilke tiltak som virker. / Dette gjør meg overbevist om at vi også skal greie utfordringene fremover. / Grete Berget (med signatur)."

   Slike ord kan vel lure en befolkning som er internert og skolert i selvsamme Arbeiderparti-ideologiens offentlige obligatoriske skoler og fast-kontrollerte massemedia til å tro hva som helst?! Eller hva?

   Utrolig nok ikke helt! Det er dog tæl i den norske befolkningen, her og der, rundt omkring! Eller er det andre ord som passer bedre å bruke?
   Faktum er jo at til tross for mange slike og lignende brosjyrer, og det at det ifra landets øverste makter og myndigheter jevnt og trutt pøses på med milliarder av kroner til den offentlige Barnevern-tjenesten, og til tross for de alliansene (for eksempel av offentlig stemplet og godkjent såkalt "sakkyndighet") som stadig mere og mere innarbeides i og omkring Barnevern-tjenesten, så viser jevnt over forskjellige slags menings-målinger foretatt i landets befolkning at den offentlige Barnevern-tjenesten er nokså særdeles upopulær og fryktet i store deler av befolkningen!
   Mirakuløst nok! Eller hva? (Slikt noe forteller denne brosjyren ingenting som helst om.)

   Brosjyren forteller blandt annet (side 5) at, følgende: Regjeringen hadde "utpekt barn og unge som ett av tre hoved-satsnings-områder da den tiltrådte i 1990. For Regjeringen ble derfor opprustning av barnevernet satt på dagsorden som et prioritert politisk mål. Barneverntjenesten skulle styrkes. Derfor bevilget Stortinget i alt 1, 3 milliarder kroner ekstra til barneverntjenesten over en treårsperiode (1991 - 1993). Dette var Program for nasjonal utvikling av barnevernet." Og, side 6: "Program for nasjonal utvikling av barnevernet stilte store krav til alle som arbeidet i og hadde ansvar for barneverntjenesten i Norge." Og blandt annet: "Alle kommuner skal utarbeide en forpliktende plan for forebyggende tiltak. Målet for planene er at flest mulig barn og foreldre fortsatt kan være sammen." Og videre, side 7: "Det skulle utarbeides konkrete planer for fremdriften i alle saker der familier fikk hjelp av barneverntjenesten. I utarbeidelsen av disse planene ble det presisert at familiene selv skulle være aktive medspillere. Det overordnede mål var en barneverntjeneste som yter rett hjelp til rett tid."

   Den offentlige Barnevern-tjenesten bygger i sitt virke som bekjent på et slags angiveri-system. Brosjyren forteller, side 8, følgende: Gjennom de to - tre siste årene har barnevernet i gjennomsnitt mottatt 4.500 Bekymrings-meldinger pr. kvartal - "meldinger som blir behandlet fortløpende. I dag blir nesten alle nye meldinger til barneverntjenesten gjennomgått innen en uke. Når noen melder sin bekymring for et barn, går barnevernet raskt gjennom meldingen og avgjør om saken skal undersøkes og følges opp." Og side 9: "Gjennomgangen av en melding tar i første omgang sikte på å få nærmere kjennskap til hva som ligger til grunn for henvendelsen."

   Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune i Rogaland fylke - og særdeles mange andre steder også - har sin spesielle vri på dette (og mye annet også). Og også på fortolkningen og anvendelsen av Barnevern-loven. (Hvilket brosjyren heller ikke forteller noe om.)

   Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune forteller for eksempel at en hvilken som helst Bekymrings-melding som innkommer til de automatisk igansetter en meget så spesiell slags Undersøkelse, i regi av Barnevern-tjenesten. Hvor denne Barnevern-tjenesten videre påberoper seg å ha de utroligste og mest forskrudde slags lovstidige fullmakter.
   Jeg henviser i så måte til det bevis og belegg jeg har for dette utsagn - og denne praksis. Dette er hva som konkret blir sagt og som fremgår av hva Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon hevder og sier i et møte jeg hadde med de 13. mars 2006 i Vikedal i Vindafjord kommune. To lyd-opptagere som gjorde opptak av dette møtet, samt utskriften av dialogen, bekrefter og beviser hva jeg sier. (Klikk her for å komme dithen.) ( ekstern ).  Adresse:  http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/20060313-Lydopptak-Vikedal-BVT-RLH.html
   Det vil si: Først sier nevnte Berit Molbosæter at de først i henhold til loven bruker inntil en uke på å vurdere Bekymrings-meldingen, - for straks derefter i lange baner å si og å gi demonstrasjon og eksempler på det motsatte! Les den her nevnte møte-utskriften, - hvor det særlig er siste halvdel som er heftig interessant! Hun bekrefter at hun kjenner til lovens ordlyd, - men straks derefter samtidig også at den ikke blir fulgt. (Hun bekrefter iøvrig litt av hvert annet også.)
   I praksis kan en slik form for håndtering av en Bekymrings-melding innlede en Undersøkelse som kanskje heller kan betegnes som både en inkvisisjon og en krenkelse av privatliv og integritet, med mere. Beroende på visse forhold. Så som følgende vesentlighet: Har de egentlig interesse av en faktisk vurdering av Bekymrings-meldingen, og en eventuell avkreftelse av dens innhold?
    
   Og hva med en eventuelt berettiget Undersøkelse. Hvordan skal den uten å krenke lov og rett og angjeldene familie kunne foregå?
   Et i seg selv meget så viktig spørsmål.

   Tilbake til brosjyren. På side 13 står det følgende: "Hvorfor barnevernet setter inn hjelpetiltak: / De hjelpetiltak barneverntjenesten setter inn, skal støtte barn, unge og foreldrene deres. Hensikten er at også barn og unge som har det vanskelig, skal få gode levekår og utviklingsmuligheter, slik de fleste barn og unge har i Norge i dag. (Barnevernloven § 4-4.)."

   Og på side 14 står det blandt annet: "Barnevernet i Norge har ikke noe ønske om å skille barn fra deres foreldre. Alle er enige om at båndene mellom barn og deres foreldre er sterke og viktige å ta vare på."

   "Barnevernet i Norge", sa altså denne formuleringen. Men hva og hvem er så egentlig dette "Barnevernet i Norge"? Dette spørsmålet er det av stor interesse å svare på.

   Her hvor jeg og min familie bor, for oss, i Vikebygd i Vindafjord kommune, er "Barnevernet i Norge" ensbetydende med de tre damene Iren Konstance Hebnes, Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland, i ikke helt nært nabolag. Mennesker og med-mennesker de som oss og alle andre. 
   Absolutt ingenting gjør de i utgangspunktet annerledes eller på noe sett og vis bedre enn alle oss andre. Problemet er imidlertid bare at de selv syns og tenker at de er bedre enn ganske så mange andre, - og syns at de har makt og mulighet til å trakassere og true andre som har andre og også bedre oppfatninger enn de selv har med hensyn til så forskjellig! Mange i deres omgivelser syns og tenker at de er forferdelige tullhøner, og at de er både forskrekkelige, truende, løgnaktige og farlige. Og mange er av den formening at disse tre damene selv mest av alt burde ha vært anmeldt til noen slags Barnevern-tjeneste!
   Men de er jo, til tross for sin forskrekkelighet og sin løgnaktighet og sin makabre sans for barnevern og med-menneskelighet, - de er jo, ironisk og forskrekkelig nok hele "Barnevern-tjenesten i Norge"! For alle oss andre tusenvis med mennesker som bor her i kommunen! Det er jo utrolig nok de - og ingen som helst andre - som for alle oss andre her i kommunenen er det eneste og selve "Barnevernet i Norge"!!
   Det er ikke noen som helst av oss andre her som er det eneste og selve Barnevernet i Norge! Det kunne jo ha vært det, - nærsagt hvem som helst av oss andre også. Men det er disse tre nevnte damene som i realiteten har den ansettelsen, og som truer og trakasserer andre efter forgodtbefinnende. Mennesker de som oss andre og folk flest. Og det verste av alt, er at de som det eneste og selveste "Barnevernet i Norge" synes og sier seg å representere selve Vindafjord kommune og kommune-administrasjon i forhold til øvrige og øvrigere myndigheter og makter i Norge!!
   Kunne vel tingene ha vært dummere og mere forskrekkelige?!
   Men hva så med kontroll-instanser og klage-muligheter ifra befolkningen og ifra ofrene for virksomheten og oppførselen til de tre damene?
   Med andre ord Fylkesmannen og Fylkesnemnden? Kan da vel ikke i det minste de og slikt noe fort og lett sette en stopper for selvtekt, makt-misbruk og dumhet i og hos den kommunale Barnevern-tjenesten i Norge?
   Det synes ikke som så. Og denne Fylkesmannen er jo dessuten også bare et eller noen flere mennesker på linje med alle og enhver av oss andre. Eller kanskje heller på linje med de tre damene i den kommunale Barnevern-tjenesten, eller kanskje også heller på linje med og politisk kjempende for den offentlig rådende Arbeiderparti-ideologien?
   Så var det dette med bukken som passer havresekken da!
   Les for eksempel nøye følgende formulering ifra brosjyren, side 14: "Det er opprettet en egen fylkesnemnd som fatter avgjørelser i alle saker der det er aktuelt å ta omsorgen for barn mot foreldrenes vilje. Fylkesnemnda bestemmer, etter råd fra kommunen, hvor barna skal plasseres."

   Var det noen som fikk med seg galskapen i formuleringen? Eller noen som ikke fikk med seg galskapen i formuleringen?
   Og da særlig dette: "Fylkesnemnda bestemmer, etter råd fra kommunen, hvor barna skal plasseres."
   Efter råd fra kommunen, står det og blir det sagt. Men hva det egentlig og i realiteten betyr, er jo dette: Efter råd ifra de tre damene! Som for anledningen også her i praksis betegner seg selv som "kommunen"! Altså som også snakkende på mitt vegne! Og på ditt, - og alle andre sitt!
   Er det så noe som helst rart at de er makt-arrogante, de tre damene!? Irene Konstance Hebnes, Ingeborg Nyland og Berit Molbosæter. For denne kommunen sitt vedkommende.
   Fylkesnemnden er, som det blir sagt i brosjyrens side 15, "et statlig, domstols-lignende organ som behandler spørsmål om omsorgs-overtagelser. (§ 4-12 i Lov om barnevern-tjenester / Barnevernloven.) ( ekstern ). Og, sier brosjyren: "Det finnes 12 fylkesnemder i Norge. Hver av disse er sammensatt av fem personer: En leder som er jurist, to sakkyndige medlemmer som er psykologer, psykiatere, sosionomer, eller lignende, og to medlemmer som er legmenn. / Fylkesnemndens vedtak kan klages inn for domstolene."
   Vel, - så kan da iallfall tilsynelatende i det minste Fylkesnemndens vedtak klages inn for domstolene!

   Det er jo tross alt, når det er snakk om "omsorgs-overtagelse" av barn, eller trusler om slikt noe, hvis familien og foreldrene er forurettet av den lokale "Barnevern-tjenesten i Norge", egentlig snakk om det aller aller verst tenkelige av tortur og straff som enkelt-mennesker, en familie og deres slekt og venner kan bli utsatt for!!
   Rettsvern og rettssikkerhet bør jo som den selvfølgeligste ting  i verden være en særdeles meget høyt prioritert sak underveis i slike tilfeller.
   En første aller minste og selvfølgelige forutsetning er å forholde seg ydmykt til hva Barnevernloven, og også overordnet lovverk, faktisk sier.
   En bitteliten feil i så måte kan ha katastrofale følger!
   Er sinnet til et enkelt-menneske i Barnevern-tjenesten forskrudd, så blir "tolkningen" og utøvelsen av Barnevernloven derefter.
   Og går det praksis i slikt noe, da er mange ille ute!

   Med mindre de angjeldende har Arbeiderparti-ideologiens grunnsyn på med-mennesker som ting og gjenstander en rett og slett bare til-intetgjør eller flytter på og manøvrerer efter forgodtbefinnende! Og særlig også med såkalte "sakkyndige" sin hjelp, - stemplet, betalt og godkjent av den samme Arbeiderparti-ideologien.

   Et forferdelig, gruoppvekkende falsum av en brosjyre og dokument! Reklame og propaganda av aller verste sort!

---

   Ef. 6, 10 - 17: 

   "Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! (11:) Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand imot djevelens lumske angrep. (12:) For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men imot makter og myndigheter, imot verdens herskere i dette mørket, imot denne ondskapens åndehær under himmel-hvelvingen. (13:) Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. (14:) Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, (15:) og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. (16:) Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. (17:) Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord." 


---

   
Hva er det som gjør at de tror de er bedre enn oss og andre? Og også når de rent faktisk ikke er det? Og om de så hadde vært det også! Og som gjør at de tror at de kan drepe våre barn og til-intetgjøre vår familie?
   Bør en ikke heller stoppe mennesker som tenker og handler slik? La de smake sin egen medisin? Iallfall til de eventuelt gråtende forstår - at slik kan en ganske enkelt ikke oppføre seg?!
   Hva skal vi gjøre med mennesker så som Iren Konstance Hebnes, Ingeborg Nyland og Berit Molbosæter? Og deres sinnssyke, åndssvake, lav-standard likesinnede? La de hærje videre? Sørge for at Politiet og Fylkesmann og lov og rett betrakter de som de kriminelle enkelt-mennesker de rent faktisk er, - og ikke som "kommunen" og ikke som "barnevernet"!?
   Insistere på at de stilles til ansvar for sine ugjerninger? Insistere på at de besvarer godt nok de anklager og bekymringer de utsettes for?
   Eller videre la likegyldighet, frykt, angiveri, forhastede slutninger, løgn, egoisme, justismord og falskhet råde?
---
*****
 
--02--

-- Dagboks-notater, søndag 02. mars 2008, Vinberget:
 
   Fire pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.

---
Noen sier at de ikke liker roser
fordi de har torner, men jeg
er glad for at torner har så
vakre blomster.
Og for at så vakre blomster
kan forsvare seg.
---
---

   "Tragedien i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene,
   men stillheten og likegyldigheten fra de gode"


   Sa godeste Martin Luther King.


---

---

   Nabo Kjetil Skartland kom en tur innom i dag, med traktor. Han spurte efter Gudmund og fikk hans mobil-telefon-nummer.
   Jeg spurte ham om han har noe greie på den terror vår familie er utsatt for ifra den såkalte Barnevern-tjenesten, og hva som sånn sett nu pågår. Han sa nei, at han ikke følger med. Vi hadde derefter en samtale og jeg fortalte ham litt, og jeg lyttet også til hva han sa.

   Han sa blandt annet noe jeg ofte har hørt og ofte har tenkt på. Ord som meg bekjent egentlig kommer ifra den popuære boken "Profeten" av Kahlil Gibran (libanon-amerikaner, 1883 - 1931). "Kahlil Gibran er den tredje mest best-selgende poet i historien efter Shakespeare og Lao Tse," skriver internett-encyclopedian WikipediA om ham. Og da er det særlig hans bok "Profeten" som har vært meget populær. Kanskje også på grunn av bokens tittel, - og på grunn av dens lettleste tilsynelatende dypsindigheter. Tilsynelatende dypsindigheter, sa jeg. Ja, det er dessverre ikke bare bare i boken. Det er som Kahlil Gibran sier i en av sine andre bøker, "Sand and Foam" (1926), når han sier: "Halvparten av hva jeg sier er meningsløst, men jeg sier det for at den andre halvparten kan nå frem til deg."         

   Den formuleringen Kjetil Skartland brukte er med særlig stor forkjærlighet tatt til seg av Arbeiderparti-ideologien, og tilhører den meningsløse og dumme kategorien, er en tåpelig halv-sannhet og idiot-floskel som som propaganda lett blir sittende fast i overfladiske sinn så som et refreng.
   Kahlil Gibran og Arbeiderparti-ideologien, og Kjetil Skartland, sa omtrent som følgende: At vi har bare våre barn til låns og når låne-tiden er utløpt flyr barna ut av reiret og blir til låns for andre.
   Jeg sa til Kjetil Skartland, at ordene ville ha vært likså groteske om det var omvendt og de kom ifra barna.

   De færreste har enda betenkt at slike ord er både usanne, splittende og anti-kristne.
   Og at slike ord står for splittelse, egoisme, tingliggjøring, fremmedgjøring, isolasjon, utakknemmelighet, grådighet og mangel på samhold. Og for a-sosialisering, simpelhet, mangel på selvstendighet og integritet.
   Uten at jeg skal gå nærmere inn på dette her nu. Nu er det imidlertid nevnt, og kan bidra til å skjerpe bevisstheten!

   Samhold, integritet og samfunn, og ekte selvstendighet, er viktig. Er meget så kostelige verdier.
   Og dette at vi lærer av hverandre, og for hverandre.
   I neste-kjærlighetens navn, i og for Herrens rette vei. I og for forening og forløsning.
   For å komme mere og mere bort ifra galskap og forhastede slutninger.

   Halvparten av hva jeg sier og sa er meningsløst, sa Kahlil Gibran.
   En viktig selvinnsikt!
   Og hvem av oss er vel perfekte?
   For noen av oss er kanskje andelen av forhastede slutninger og babbel i hva s
om blir sagt og skrevet bortimot 90 % eller mere!
   For andre kanskje 20 eller 30 prosent. Og for atter andre ...
   Og dette er bare på det horisontale plan.
   Hvor vi også strever og arbeider.
   Vi er forskjellige - og vi har mye å lære av hverandre.
   Og hva så med det rom-dimensjonale plan?
   Hode, hjerte og vilje. Og kilden i Guds uskyld, frihet og kjærlighet?
   Dharma, Krishna, Kristus?
   Hvor meget lever vi i Ordet, og Ordet i oss? I og på Herrens rette vei?
   I ekte nestekjærlighet?
   Ikke i den kortsiktige og forblindende egoisme?
   Hører vi ikke selveste Guds munn?
   Det vesentligste?
 
---

   Flere og flere spør seg selv om hva som egentlig ligger bak barne-rovene til den offentlige Barnevern-tjenesten, bortsett fra Arbeiderparti-ideologien i seg selv.
   Og undringen, uroen og spørsmålene er så absolutt berettiget.
   Særlig når en ser hva Arbeiderparti-ideologien jo rent faktisk står for. 
   Selv har jeg gjennom mere enn 30 år via samtaler og betroelser med allehånde med-mennesker, og litteratur, saks-dokumenter, debatter og oppslag i massemediaen, studier, etc. forsøkt å følge godt med i den offentlige Barnevern-tjenesten sin omfattende virksomhet og praksis, endog også i fortid, og har grundig mere og mere blitt fullstendig så forskrekket over hva jeg har hørt, sett og forstått.
   Og også jeg har undret meg over mangt og meget i så henseende.
   Likesom mange andre som også med interesse og oppmerksomhet har studert virksomheten.
   Og nærsagt omtrent aldri i disse mange årene har jeg vært bort i tilfeller hvor den offentlige Barnevern-tjenesten har forbedret eller hjulpet noe som helst! Men så tvert imot.
   Barn har de i fleng røvet og omplassert, med løgnaktigheter, påstander og hemmelighetskremmeri som alminnelig praksis, på de mest gruelige og umenneskelige vis, og har de plassert hos fosterforeldre og i institusjoner, også med fine navn - så som Soltun, Frydenlund, Gladheim, etc., og gudene vet hvor iøvrig, og har Barnevern-tjenesten selv på forskjellig og interessant vis reklamert og drevet propaganda for. Men hvor i all verden er vel de glade barna?!
   De aller fleste som har kommet i klørne til den offentlige Barnevern-tjenesten, både før og nu, har jo de forferdeligste skrekk-fortellinger å fortelle. Om vold, mishandling, voldtekt, prostitusjon, nød og gråt, osv. Endog også i de tilfellene hvor barna ble hentet ut ifra familier og hjemsteder hvor det var elendig og alt annet enn idyllisk! Endog da forteller de om hvor sterkt og inderlig de har ønsket seg tilbake igjen, hver dag i år efter år. 
   En kan og bør så sannelig spørre om hva som egentlig ligger bak inkvisisjonen, barnerovene og justismordene til den offentlige Barnevern-tjenesten. Også altså rent bortsett fra - og i tillegg til - selve Arbeiderparti-ideologien.
   Skrekk-historiene ifra barn som rømmer, begår selvmord, havner i kriminalitet og prostitusjon, etc., hører en meget så ofte om. Og slike skrekk-historier er utrolig mange, og dog bare toppen av isfjellet som kommer frem for massemediaen og almennheten!
   Og i andre land som har en tilsvarende eller lignende offentlig Barnevern-tjeneste, er forholdene mye de samme. 
   Oftere og oftere får vi også høre om barnelik som blir funnet nedgravd i og ved såkalte barnehjem. 
   Hva er det egentlig Arbeiderparti-ideologien videre driver med, bak kulissene i sin såkalte Barnevern-tjeneste?
   Er det blitt stor penge-bissniss i handel med barn? For fosterhjem, barnehjem, "sakkyndige", etc.?
   Er det de pedofile, homoseksuelle, sadistiske og nekrofile som slik rekrutterer sine behov?
   Eller er det aller mest av alt bare for å spre splittelse, frykt og underdanighet i befolkningen?
   Slike spørsmål er så absolutt også berettiget.
   Selv om den og de som alene våger langt mere naive spørsmål av den selvsamme Arbeiderparti-ideologien og Barnevern-tjenesten og dens fabrikk-menneske-filosofi og godt betalte "sakkyndige" meget så fort kan bli trakassert, terrorisert og stemplet og satt i bås, som sinnssyk paranoid, schizofren, psykotisk, manisk, etc.! Og tvangshentet til deres psykiatriske avdelinger!
   Og frarøvet barna, økonomi, omdømme, etc.
   Det skal i så måte veldig mye mindre til enn som så! Men heller enn å være redd eller likegyldig og late som ingenting må vi være forberedt og beredt, for at virksomheten videre kan avsløre seg selv - og vekke avsky.
   Ellers kommer vi kanskje aldri ut av det!  
   De opererer som et slags gestapo-lignende hemmelig politi i samfunnet, tuftet på angiveri, hemmelighetskremmeri og forbigåelse av lov og rett.
   "Undersøkelsen skal ikke ha større omfang enn hva formålet tilsier," står det i Barnevernloven.
   Jomenn, sa jeg smør!
   Dog: I nestekjærlighets, saklighetens, ærlighetens og anstendighets navn, - arbeidet må gjøres! Vårt arbeide.
   - Men det er de som har makten, sier noen. Protester er farlige, og i beste fall nytteløse.
   Men er det nu egentlig slik? Det er de som misbruker makten, - og derfor fraskriver seg makten. Det er noe ganske så annet det.    
   Og hva er det vel Jesus Kristus Ordet sier til oss, når Han snakker om sterke svakheter:
   At det er den som våger å være svak som er sterk! Og som vil bli stående.
   Men er vi vel sterkere enn det svakeste ledd? Og for det svakeste ledd?
   For det svakeste ledd i uskyld og kjærlighet?
   Norske Per Roald og Alf Larsen sa engang noen få ord som gikk omtrent som så:
   Det som er gjennomskuet og avslørt på det åndelige plan, tilhører allerede fortiden og gamle dager. For de få som først så det og kunne si det, kom det ikke som noen overraskelse, men som livgivende, forfriskende innsikt, utsikt og glede. For alle de andre kom det plutselig, som en overraskelse, som en tyv om natten - som endret alt!
   Hvem og hva er det vel som egentlig har makten?
   Hva gavner det vel et menneske om det vinner den halve verden, men mister sin sjel?!
   Og derefter videre seg selv, og også verden! 
   
---

   I mange andre kulturer og land ville folk som har tedd seg som de der i alminnelighet i den offentlige Barnevern-tjenesten, ha blitt drept!
---


   Jeg har tatt imot alle våre barn med mine egne hender, og hver eneste dag og i alle år vært en meget så god, snill, hensynsfull, omsorgsfull og frodig far for de alle sammen.
   Jeg og deres mor har blandt mye annet også sagt flink, fy og forsiktig ifra godt hjertelag.
   Derfor er de alle ifra sin familie og sitt hjemsted friske, flinke og fortreffelige.
   Det er jo nettopp slikt noe Arbeiderparti-ideologien egentlig på det sterkeste misliker og ikke kan akseptere.
---

   Deres Vedtak og Tiltak er vel til god hjelp for vår familie. 
   Tror ikke du også?
   Og da særlig for barna.
   Tror ikke du også?
   Eller hva?  

---

   Ingeborg Nyland fikk lurt Gudmund til å ta imot penger.

   Hjelpe-Tiltak, kaller de det. Det er som Marianne H. Skånland sier og har innsikt i: - Ikke ta imot noe som helst ifra de, de bruker det som et påskudd for hva de kaller "omsorgs-overtagelse"! Det er blandt annet også slik de forvrir og forvrenger loven.
   Selv om de også gjør det motsatt: Det å ikke ta imot Hjelpe-Tiltak, betegner de som alvorlig eller sykelig mangel på selv-innsikt og samarbeids-evne!
   Det er likesom i de gamle kjetter- og hekse-prosessene, - for å sjekke om heksen virkelig er en heks eller ikke:
   Bind heksen fast til en passelig tung sten. Hvis hun imot Guds naturlover flyter, så må hun virkelig være meget til heks!
   Og bind kjetteren fast til bålplassen. Jo verre lukt ifra det brente kjøtt, desto mere kjetter!
---
Ifra ReddBarna på Internettet:

"Hjelpetiltakene" gir påskudd for omsorgsovertagelse


   Her har vi Randi Saasen igjen (hun var jo en suksess i "månedens i-konkurransen" for ikke så lenge siden). Det sies i klartekst at "hjelpetiltak" (som vi jo vet slett ikke er noen hjelp, bare sludder) skal bane veien for omsorgsovertagelse:
   "Når familien sier nei til bruk av hjelpetiltak reduseres også muligheten for en senere omsorgsovertakelse"

   Så familier, se opp! Avvis barnevernets pågang om at de vil gi "hjelp"! Gå aldri selv til barnevernet og be om hjelp! Klar dere selv! Det barnevernet vil er det Saasen vil: Ødelegge barnets familiebånd og dermed hele deres liv.

Når frivilligheten står i veien

   At Dagbladet ivrig bringer slike reportasjer uten egne motforestillinger og uten å bringe noen utførlig artikkel med en virkelighetsbeskrivelse fra folk som har opplevet det, er som ventet. Dagbladet er utstyrt vegg-til-vegg med psykobabbel-kvalifisert personale til å bestyre den typen stoff.

 
---


   Et fint oppslag på internett-avisen Samfunnsmagasinet i dag, - som i sin helhet går slik:


Vi kan alle lære noe av hverandre
Alle kan heller ikke være spesialister og eksperter på ethvert område. Det er praktisk talt ikke mulig. Ikke engang i høyere sosiale eller akademiske lag og kretser.

Publisert 2.3.2008.

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

De fleste som har medvirket til og fortsatt medvirker til å bekjempe urett, og enten en kamp nå måtte være av nyere dato eller har pågått i fem år, ti år, tjue år, (femti år i eget tilfelle), har ganske sikkert fått oppleve eller vil få oppleve å komme i kontakt med andre mennesker som kan kjempe for samme eller liknende saker, men derimot ha litt andre meninger om eksempelvis framgangsmåter, metoder, strategier, veivalg osv.

Det står uansett respekt av enhver som kjemper mot urett så lenge vedkommende selv, har ærlige og oppriktige hensikter med sitt eget engasjement.
Å dessuten kunne vise empati og omtanke for medmennesker er gode egenskaper å ha. Vi har mange enkeltmennesker i Norge i dag som gjør en virkelig god innsats for andre i kampen mot mange ulike former for urett. Og alle er like gode hver på sin måte.

Vi finner sosialt engasjerte mennesker i omtrent alle samfunnslag. Status eller yrke kan ha en viss betydning i enkelte tilfeller, men er ikke alltid en dyd av nødvendighet. Det kan også være en fordel å ha en dyktig lederskikkelse som fører an i en kamp viss hensikt derimot, ikke primært må være å fremme personlige interesser, egen ufeilbarlighet og fremme egen fortreffelighet. I motsatt fall bør man tenke seg om.

Det er heller ikke så dumt å lytte litt til andres meninger og erfaringer. Det er også klokt å lytte mens andre taler. Å derimot tie for å underslå fakta om urett bør ingen gjøre. Urett skal heller ikke aksepteres. Urett skal bekjempes! Samtidig bør man passe på at man selv ikke bekjemper eller nedkjemper andre på grunn av at egne meninger synes å passe så mye bedre. Og spesielt dersom målet kan være ett og samme.

Ei heller bør noen være fremmed for å innse egne feil. Det er som kjent helt menneskelig å feile. Dette gjelder selvsagt alle. Utdannelse, stilling, profesjon eller sosial status spiller ingen rolle, og er dessuten av helt underordnet betydning. Det er også en forutsetning at en medhjelper respekterer dem man selv gir åpent uttrykk for utad å ville hjelpe. Ellers bør man helst la være.

Alle kan heller ikke være spesialist eller ekspert på ethvert område. Det er praktisk talt ikke mulig. Ikke engang i teorien. Jeg selv er spesielt interessert i allmenn journalistikk. Likevel må jeg fra tid til annen innhente kunnskap på områder jeg selv ikke innehar. Det skader altså ikke å ha være litt ydmyk i forhold til egen fortreffelighet. Man er derimot ikke dum av den grunn. Ingen er heller for gammel til å lære noe nytt. Dessuten er det god hjernetrim å søke etter ny viten for å tilegne seg mer, bedre og bredere kunnskap om interessen for slik er tilstede.

Hverdagen forandrer seg. Livet også. Historien forandrer seg og er blitt omskrevet fra tid til annen. Bibelen også. Det samme har skjedd i forskningen. Selv om man i ganske mange tilfeller kan vise til forskning for å finne eller bevise eventuelle bakgrunnsårsaker relatert til et aktuelt emne eller tema, så kan man likevel ikke ta helt forgitt at den aktuelle forskning man der og da viser til, er akkurat den som er mest faglig forsvarlig å vise til. Meninger er som kjent mange. Også innen forskning.

En meget god venn av meg som har arbeidet i politiet i mange år, lærte meg engang i tiden et ordtak som har følgende ordlyd: ”Ti, lytt og lær”. Jeg mener å huske at det var han selv som sammensatte ordtaket i forbindelse med en trafikkontroll for mange år siden. Det handlet om en ganske så rabiat, arrogant og snobbete herremann som ble tatt for ren villmannskjøring med en Børstraktor på beste vestkant av Oslo.

Mannen i det aktuelle tilfelle skal ha opptrådt meget ”belærende”, ”diplomatisk” og ”kunnskapsrik”. Det ga ham en ekstra bot på to tusen kroner grunnet ren forargelsesvekkende oppførsel og beteende overfor politimennene. Hadde han derimot lyttet til rådene han fikk, så hadde han sluppet billigere unna. Det kan altså koste å lekse opp andre hvor man i stedet burde ha tiet, lyttet og lært.
Jeg har skrevet det før og jeg skriver det nok engang. Mennesker som engasjerer seg på forskjellige områder, må selvsagt ta i betraktning at de før eller siden vil eller kan støte på andre som kan ha egne, andre og/eller ulike meninger om ting og tang. Men igjen. Det koster derimot ikke noe som helst å utvise gjensidig respekt overfor hverandre selv om man kan være eller er uenige.

Krenkelser av privatlivet er et nesten daglig tema som opptar svært mange. Og bra er det. Og når krenkelser går direkte på ens egen person, ens eget hjem og familie, (privatlivets fred), så er det både ille og svært alvorlig. Hjemmet er det aller helligste for de fleste. Og innenfor hjemmets fire vegger råder og styrer de som bor der. Dette bør være soleklart. I andres hjem utviser man selvsagt også full respekt.

Enhver bør også utvise omtanke, respekt og forståelse for mennesker som kjemper for rettferd grunnet grov urett som er og fortsatt blir begått mot mange.
At mennesker som utsettes for slikt tar til motmæle er slettens ikke merkelig eller unormalt men fullt forståelig. Likevel kan det være lurt å tenke på at man selv ikke gjør ting eller begår handlinger som kan være mye verre enn det man selv fikk oppleve.
 
For en som selv har opplevd grove personkrenkelser, makt- og myndighetsmisbruk, fysisk og psykisk mishandling, avskyelige former for overgrep og terror som barn og ung, og samtidig var totalt overlatt til seg selv uten foreldre eller øvrig familie i flere år på en såkalt ”barnevernsinstitusjon”, kan meget godt sette seg inn i hvordan andre har opplevd liknende. Mange kan gjøre det. Derfor kan vi altså alle lære noe av hverandre.


***
---

   Oppslagene rundt omkring i landets mange dagsaviser kryr som vanlig med stoff relatert til Arbeiderparti-ideologien og dens Barnevern-tjeneste.
   Her er noen få smakebiter nu:

---

Publisert: 28. Februar 2008 04:30
Billedtekst:
PRESS: Barnevernsleder Torill Moe har de to–tre siste månedene merket et kjempepress. En del saker er knyttet til grov vold og er anmeldt til politiet.

Barnevern døgnet rundt
Av Trond Blikø

LEVANGER: Barnevernstjenesten i Levanger opplever en enorm pågang. Flere av sakene gjelder grov vold og er anmeldt til politiet.

   Barnevernsleder Torill Moe legger ikke det minste skjul på at både hun og de 16 ansatte jobber under et voldsomt press. De får bortimot en ny sak hver eneste dag.
Under gårsdagens redegjørelse til formannskapets medlemmer ga hun klar beskjed.


Politianmeldt

   – Det er kjempetøft. Jeg vet nesten ikke min arme råd. Akkurat nå er det en nesten umulig jobb. Og det er spesielt belastende når vi ikke kan hjelpe med en gang de som tar kontakt.
   Nå er det mer vanlig enn uvanlig at barnevernstjenesten i kommunene opplever topper. Slike topper kommer gjerne rundt julehøytiden. Det som er spesielt i Levanger er at toppen var så mye større enn vanlig og ikke minst at trykket og pågangen bare fortsetter på nyåret.
   Moe opplyser om at det er snakk om til dels meget alvorlige saker barnevernstjenesten har fått den senere tid. Blant annet er det registrert flere voldssaker av en så alvorlig karakter at de er blitt politianmeldt.


Stadig flere meldinger

   Barnevernsleder Toril Moe klager ikke over at det er mye å gjøre på arbeid. Det hun derimot beklager er at når hennes organisasjon må ta så mange akuttsaker får man rett og slett ikke tid til forebyggende arbeid. Barnevernstjenesten kommer hele tiden på etterskudd og må bøte på skader som kunne ha vært unngått. Ikke minst koster dette masse ekstra penger.
   For å tallfeste økningen opplyser Moe om at barnevernet i hele fjor fikk i alt 195 meldinger. Så langt i år er det kommet inn allerede 51 meldinger. Går vi til statistikken viser den at i fjor var det satt inn tiltak overfor 242 barn. Av disse var det 159 tiltak i hjemmet, mens de resterende 83 var tiltak utenfor hjemmet.


Flerkulturelt samfunn

   Ser vi på utgiftene forteller også de at barnevernet i Levanger nærmest har eksplodert i omfang de senere år. I 2000 brukte kommunen vel åtte millioner på barnevern. Til sammenligning ble det brukt over 24 mill. kroner i fjor. Skal vi legge til grunn den siste økningen vil det bety at barnevernet inneværende år vil bruke godt over en halv million kroner i uken.

Hvorfor er det så mange saker i Levanger?
   Moe mener det er knyttet særlige utfordringer til et flerkulturelt samfunn, asylmottaket og mange flyktninger under 18 år. Hun viser videre til at enkelte flytter til Levanger på grunn av nærheten til sykehuset, og da særlig psykiatrisk avdeling. Moe mener også å registrere at Levanger har det som gjerne kjennetegnes som storbyfenomen, nemlig forholdsvis mange saker knyttet til rus. En del av økningen skyldes at Levanger har satset bevisst de siste årene på å utvikle barnevernstjenesten.


***
--- Og her:

   Anniken Huitfeldt (Ap) ble fredag utnevnt til ny barne- og likestillingsminister i statsråd.Litt etter klokken 11 kom Huitfeldt ut på Slottsplassen sammen med statsminister Jens Stoltenberg.
   Den nye statsråden sier at hun ikke var i tvil da forespørselen kom. - Jeg har hatt veldig lyst til å jobbe med dette feltet, og har i mange år vært svært opptatt av spørsmål rundt likestilling og temaer om barn og unge, sa hun.
   Huitfeldt har vært en av de heteste favorittene til den ledige statsrådsstillingen etter at Manuela Ramin-Osmundsen trakk seg på grunn av striden om utnevnelsen av nytt barneombud.
   Hun har også vært Ap-kvinnenes klare favoritt.

Radikal

   Huitfeldt har vist seg kontroversiell i flere saker, deriblant spørsmålet om tredeling av foreldrepermisjon, hvor hun har gått kraftig imot.
   Hun mener tredelingen vil ramme lavtlønnede kvinner i tradisjonelle kvinneyrker. Saken har splittet Ap, men det skal ha vært luftet et kompromiss hvor barselpermisjonen holdes utenfor tredelingen, noe Huitfeldt har vært positiv til.  €
   I 2002 måtte Thorbjørn Berntsen tåle mye kritikk etter å ha kommet med en oppsiktsvekkende uttalelse om Huitfeldt.
   Utsagnet var svar på Huitfeldts utfall mot «gubbeveldet» i Arbeiderpartiet, og de to skværet opp kort etter.

Har takket nei før

   Minst to nye statssekretærer, begge fra Senterpartiet, blir også utnevnt fredag.
   Per Jordal, sentralstyremedlem i Sp, blir ny statssekretær for Jens Stoltenberg, og erstatter Hege Solbakken, som flyttes over for Liv Signe Navarsete i Samferdselsdepartementet.

   Huitfeldt skal tidligere ha takket nei til ministerposter av hensyn til de tre barna sine på syv, fem og tre år.

***
--- Og her:

Pressemelding nr 026-08: 29.02. 2008:

   Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnevnt stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (38), Jessheim, til statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), med virkning fra i dag kl. 12.30. Fra samme tidspunkt er statsråd Trond Giske fritatt for ansvaret for å bestyre BLD.

   Anniken Huitfeldt er siden 2005 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus, og var vararepresentant i periodene 2001-2005 og 1993-1997. Hun var forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005. Huitfeldt var leder av AUF 1996-2000, og er siden 2007 leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Hun er cand. philol. fra Universitetet i Oslo i 1996, med historie hovedfag, statsvitenskap og geografi, og studerte ved London School of Economics 1992-1993. 

   Kjell Erik Øie er i dag gjenutnevnt som statssekretær for Huitfeldt, mens Lotte Grepp Knutsen fra 14. mars er ansatt som politisk rådgiver for Huitfeldt.***
---

   Arne Ødegård og hans kone har kjent meg og min familie nokså godt siden vi flyttet hithen for mere enn fem år siden.
   Jeg sier til de, at de jo derfor kan skrive et brev til oss, som vi kan publisere i en egen mappe på Internettet - hvor mennesker som kjenner oss sier sitt om hvorvidt Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune bør hente barna våre og tilintetgjøre vår familie, eller ikke.
   Jeg trodde slikt noe var det minste venner og bekjente av et godt hjerte gjør for hverandre.
   Men som han sier: Han er jo uenig med meg i et og annet.
   Javisst! Og særlig syntes han ikke at jeg skulle verne resten av familien og barna imot Balders innflytelser da Balder skremt av damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune efter møtet med de mandag 13. mars 2006 ble mere og mere ugjenkjennelig, kverulerende, snikete, bablende, støyende og vanskelig å ha med å gjøre.
   Og det ville han gjerne holde med min kone i. 
   Og nærsagt vel også at hun heller burde insistere på skilsmisse enn å respektere min avgjørelse i så måte.
   Både han og Per Schnabel og Kjetil Skartland og flere til var vel nokså godt enige i så måte, om at de var uenige med meg.
   Og da så! Og da så - tenker tilsynelatende flere av de: Da kan jeg bare skylde på meg selv, om det så blir skilsmisse og om så Barnevern-tjenesten røver våre barn!
   Og slik veiledningen, opposisjon og rådgivning er det som da og siden og videre har egget og anført min kone!
   Og som fullstendig har splittet og delt vår familie i to.
   Min kone Trude og våre tre eldste barn på den ene siden. Og vi andre, resten, helt i selvfølgelighet på den andre siden.
   Ødegård og jeg uenige om et og annet. Javisst.
   Syns han og de andre likevel at Barnevern-tjenesten skal komme og røve våre barn?
   Jeg tror da for all del absolutt ikke det!
   Men hvordan ser de selv på denne saken?
   Og hva kan de og vil de gjøre?
   Bortsett fra hva de alt har gjort?
   Fortsette med å klandre meg?
   Er det noe jeg misforstår?
   Eller hva?
   Tilsynelatende det kanskje? 

   - Jeg synes dog, sier jeg til Ødegård, at det vil være meget så skremmende underlig om ikke dere gjør noe som helst for å redde oss?
   - Jeg vil iallfall se Hekseboken først, svarer Arne.
   - Men g
jør den noen som helst forskjell eller noe som helst fra eller til? spør jeg undrende. Dere kjenner oss godt og vet hvem og hva vi er og hvem og hva vi ikke er? Hele din familie vil jeg tro?
   Jeg fikk ikke med meg at han gav noe svar på dette mitt spørsmål, men han sa omtrent følgende: - Jeg ser frem til å få lese den, og jeg vil komme til å lese den med interesse.

---

   Og hva med iøvrig falske og løgnaktige Jens Tveit?
   Som går til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune for blandt annet å fortelle de at jeg blander sammen kristendom med indisk religion, buddhisme, norrøn mytologi og slikt noe! Med andre ord: At jeg må være gal. Ta barna ut av familien!
   Han er jo mildt sagt uenig med meg. Iallfall bak min rygg.
   Hverken han eller Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune enser vel at det er religionsfrihet og ytringsfrihet og iøvrig lov og rett i vårt samfunn?!
   Deres tanke er vel at Arbeiderparti-ideologien skal være enerådende. Som den eneste og sanne religion og kristologi i Norge.
   Drep Rune, og hans familie og barn!
   Til-intetgjør de!

---

   Og hva med hovmodige og naive Sigve Bøe, som går til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin skreddersydde "sakkyndige" psykiater Kirsten Westlye i Sandnes ved Stavanger, for blandt annet å fortelle at jeg er en gammel hippi.
   Hvilket jeg aldri har vært og aldri har likt å assosiere meg med.
   Fordi det ville ha vært å assosiere seg med trass, umoral og uanstendighet!
   Hvorfor går han til et slikt menneske, skreddersydd, kjøpt og betalt av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune for å finne ut av hvor ille og fæl Rune L. Hansen er - ved å lese i mine offentliggjorte Dagboks-notater og i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin oversendte Saks-dokumentasjon. Og ved i tillegg å telefonere rundt om kring efter mennesker som får beskjed om å snakke med henne om Rune L. Hansen og hans familie.
   Hvorfor går han eller noen som helst til et slikt menneske?!
   Visste han ikke bedre?

---

   Og hva med min egen mor?
   Hvorfor tar hun en prat med et slikt menneske?
   Fordi hun er såpass dum. Det vet jeg.

---

   Og hva med Conny Hansen i Surnadal? Som i så mange år har jobbet med psykisk utviklings-hemmede (PU) der i kommune-administrasjonen?
   Et bekjentskap som jeg og min familie knapt i det heletatt har sett
noe som helst til på mere enn tyve år!
   Hvorfor går han til Barnevern-tjenesten og gir de et løgnaktig oppkok på det samme løgnaktige oppkok som Adresseavisen i Trondhjem efter beskjed ifra Skaun kommune-administrasjon i Sør-Trøndelag tilordnet, med nærsagt århundredets største oppslag - om hvor uhyrlig groteske forhold som råder i og omkring familien Hansen og deres hjemsted!? Et hoved-oppslag som kanskje for alt jeg vet savner sitt sidestykke i historisk sammenheng med hensyn til hvor fullstendig komplett løgnaktig et avisoppslag kan være!
   Hvorfor?
   Ja. hvorfor det Conny Hansen?
   Og det samtidig som - når du deltar i tv-serien "Robinson-ekspedisjonen" - for å presentere deg selv, og for å skryte av deg selv og for å profilere deg selv, skryter av at du er en venn og bekjent av selveste Rune L. Hansen!
   Var det Barnevern-tjenesten eller kommune-administrasjonen eller andre som truet deg til det? Eller som betalte deg for det?
   Jeg vet konkret de truet andre til å gjøre det. Via Fylkes-administrasjonen i Sør-Trøndelag.
   Men i ditt tilfelle vet jeg sannelig ikke enda!?

---

   Det er lettere å forstå gjennomfalske familien Aune, våre noe nære naboer da vi hadde vårt hjemsted der, i Skaun kommune. Der hvor det hele for vårt vedkommende begynte!
   De fryktet selv Barnevern-tjenesten. Eller rettere sagt: De ville nettopp ikke frykte Barnevern-tjenesten. Og de var mangeårige lærere ved den offentlige skolen. Og de ville fremstå som "besteborgere", og ha fokus bort ifra seg selv.
   Tilsvarende også med familien Per og Mona Schnabel her i Vindafjord kommune i Rogaland, i Vikebygd, mange år efterpå.
   Og også med familien Tveit her i Vindafjord, i Vikebygd.
   Barnevern-tjenesten har arkivert det hele ifra den gangen, fra for 15 års tid siden, og bruker det nu begærlig for alt det det er verdt for de!
   En Undersøkelse i regi av den kommunale Barnevern-tjenesten kan mildt sagt være meget så omfattende og omstendelige saker!
   Om så enn dokumenter og papirer, hver minste ubetydelighet, har vært arkivert i 30 år eller mere, som i vårt tilfelle, - frem i heksegryten skal det, for å vries og vrenges og mørbankes til passende ingrediens!
   Så kan djevler, demoner og diabolitos danse lystig og glad omkring heksebålet, med de gråtende barna som ved-kubber!
   Arbeiderparti-ideologien vil helst ha folkeforlystelse og glad underholdning ut av slikt noe!
   Om det hele bare ikke blir FOR åpenlyst.
   Forkledningen og dekk-operasjonen er psyko-babbelet.

   Og det er mildt sagt utrolig å se hva deres system innrapporterer og arkiverer og viderebringer om deg av opplysninger, synsing, påstander, detaljer og slikt noe, og som oppbevares i flere tiår, uten at du i din folkelige naivitet hadde noen som helst grunn til å tro eller tenke at slikt noe foregikk bak din rygg og bak kulissene!
   Men de syns vel de trenger det.
   Og hvem er det vel som protesterer? Eller som egentlig vet om det?

---
*****

--03--

-- Dagboks-notater, mandag 03. mars 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


   Temperaturen 2, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute denne stjerneklare natt.
---

   Flere kirsebær-korneller (Cornus mas) har begynt å blomstre i de siste dagene. Hamamelis blomstrer enda også. Og enda flere sneklokker.

---
   Ikke meget jeg rekker å skrive eller å gjøre hjemme i dag. Jeg blir borte det meste av dagen. Jeg og ungene kjører til Haugesund, for noen ærender og for å handle. Og Trude tok alene bussen til Haugesund i dag tidlig, mens vi andre enda sov. Hun sa hun skal til Folkebiblioteket der, og senere på dagen, klokken 15.30, treffe Gudmund og være med ham til hans advokat der i Haugesund.
--- 

 
   Kjærlighet på pinne - enda en gang!

   Jeg og ungene var innom Tyrkia-butikken i Haugesund i dag, som vi bruker jevnlig en gang i blandt.
   Og som vanlig ble vi godt mottatt særlig ifra mannen i familien som driver butikken.
   Tyrkere vil som oftest gjerne på noe overstrømmende og oppriktig vis vise gleden i sitt åpne og forhåpentligvis rene hjerte overfor med-mennesker. Nevnt, uten at jeg skal gå nærmere inn på akkurat det her nu.

   Han så i glede at så mange av ungene var med. Og så seg fort om - også med hendene - efter noe å gi de.
   Hendene hans fant nokså fort frem noe ifra noen esker i et hjørne.
   Før jeg nærsagt rakk å se meg rundt var han i ferd med å gi ungene noe. Og jeg så så vidt hva det sannsynligvis var. Pinner med kjemisk ødelagte sukker-klumper i ene enden. Såkalte "slikke-pinner". Klumper med papir omkring. Verste sort klisj-klæsj, æsj-bæsj.
   Også - og som oftest - benevnt "kjærlighet på pinne"! I og av Babylon. 
   Jeg rakk så vidt å si nei.

   Det forundret ham da tydelig meget, at ingen av ungene da ville ha det han noe pågående holdt frem for de, og ivrig og glad forsøkte å gi de. 
   Og at de så helt selvfølgelig hørte efter sin så rolig og kortfattet snakkende far, som ganske enkelt stille og rolig sa nei.
   Til tross for fristelser og forlokkelser, klisj-klæsj de lux. Pent innpakket "Kjærlighet på pinne". Nam-nam godt.
   Det syntes ikke som han hadde opplevd maken. Han ble ganske så meget forfjamset, skuffet og paff.

   - Det der er ikke godt for de, sa jeg.
   - Bare for denne ene gangen iallfall ... Jeg tror det var det han skuffet mumlet. Og han forsøkte igjen å gi de. Nam-nam godt. Det trodde imidlertid ingen av barna. Så absolutt ikke.
   Jeg gjentok på samme vis hva jeg hadde sagt: nei.
   Han ble ganske så paff, og trodde nesten ikke sine egne ord da han pågående, skuffet og forundret sa: - Det er ingen av de som vil ha. Og han gjentok, noe oppgitt: - Det er ingen av de som vil ha.
   Og han sa: - Jeg vil bare gi de en gave.
   Og jeg sa: - Jeg har sagt det til deg før: Finn på noe ikke galt og usunt å gi de heller. Det der inneholder det ødelagte sukkeret, det hvite sukkeret. Giftig. Farlig.
   Han sa igjen: - Jeg vil bare gi de en gave.

    Og jeg syntes jeg måtte stramme ham opp og snakket noe alvorligere til ham, og sa:
   - Sykdom er ingen gave. Du hører hva jeg sier: Sykdom er ingen gave.
   Det var kanskje antagligvis og forhåpentligvis godt ment ifra hans side, det særlig å ville gi oss noe så umiddelbart.
   Men han skjønte at jeg kortfattet uttrykte meg i alvor, og fant kanskje noe rådvill frem noen pakker med små kaker i, og sa hva det var og spurte om det vel var ok. Og jeg sa ja. At jo, det kan gå bra.
   Og han sa: - Dere hørte hva pappa sa, - at dette kan dere få. Til dere.

   Det hele bare en forunderlig liten episode. En av flere andre ifra samme dag. Hva som skjer kan ofte være tankevekkende og til å fordøye på.
   Jeg har nu fordøyd noe på denne episoden og dens omstendigheter.

   Det forundret meg også at han, som jo egentlig er ifra Tyrkia, også så tydelig ble så forundret over å oppleve barn som så fort og lett og på så selvfølgelig vis hørte efter sin far. Men han har jo bodd mange år i Norge, - og har ganske sikkert nok her til lands ikke opplevd noe som helst annet enn det motsatte! Foreldre som hører efter barna, og barna som ellers hyler, maser og blir ville og uregjerlige. Og offentlig Barnevern-tjeneste og litt av hvert meget så farlig kaos kan oppstå! Og også folkesnakk, misunnelse og bakvaskelser. Men barna som hører efter foreldrene: - noe så fullstendig uvant og overraskende! Her i Norge! Ikke til å tro! Og helt tydelig gjør de det jo ikke av frykt heller, men i den selvfølgeligste respekt og kjærlighet!
   Ikke kjærlighet på pinne, - men ekte kjærlighet!!

   Og ikke nok med det: En familie med integritet nok til selvstendig å sette grensene, på selvfølgeligste vis tilsynelatende i strid med normalen og standarden som alt annet vitner om! Og så selvfølgelig og fullstendig uten frykt, - hverken for det ene eller for det annet! Makeløst ikke til å tro!

   Hva med min kone? Er hun også likså ekte, modig og kjærlig? I så fall enda mere utrolig! Tenkte han kanskje.

   Dette siste var ikke noe han sa, men jeg forsøker å lese og å nedskrive de tydeligste tankene i hans instinktive oppførsel og uttrykk!
   Og kanskje var det hele noe han egentlig iscenesatte som en dialog til og for sin kone og andre, som satt på bakrommet i butikken, men som likevel kunne høre det hele? Godt mulig.

   Det er iøvrig et paradoks dette, at sykdom ikke er en gave. Det motsatte er jo også sant. Ved å lære av sykdom og feil kommer vi nærmere sunnhet og helse!
   God bedring, og beste hilsner - ifra meg!

***
---

   Trude og Gudmund fikk ikke snakke med advokaten til Gudmund før klokken 16. Jeg tror de var der en times tid.
   Jeg og ungene hentet de utenfor Folkebiblioteket i Haugesund litt efter klokken 17. En stund efterpå kjørte vi hjemover.
   Trude avtalte med meg pr. lapp og telefon å bli hentet der ved 17-tiden. Gudmund ble altså også med hjem. Han har ikke vært hjemme siden før helgen.
   Det ble noe sent før vi kom hjem og fikk pakket ut av bilen.

---

   Neste gang jeg treffer Kjetil Skartland, skal jeg - angjeldende hva jeg i går omtalte - forsøke å huske å si omtrent følgende til ham:

   - Hos det norske folk har dog enda ikke foreldre sluttet med å si for eksempel som så: "Vi er så glad i og for våre barn. Og på vegne av våre barn."
   Vi og enhver som foreldre betegner naturligvis altså enda, som vi alltid har gjort det, barna som "våre barn"!
   Og det iallfall, gjør vi ikke fordi vi hermer efter Arbeiderparti-ideologien sine politikere!
   Selv om dens politikere tror at våre barn er deres sine barn!
   Endog har mange av barna enda ikke heller sluttet med å si: Mine foreldre, osv.!
   Avgrunnen og muren mellom generasjonene er enormt utrolig dyp, stor og massiv nu, og de direkte og indirekte konfliktene i og mellom de er særdeles ille. Absolutt for hele samfunnet og for kulturen og for enkeltmenneskene.
   Det er villet og gjort slik av Arbederparti-ideologien, og av de videre forhastede slutninger den stimulerer til. Deri ligger feilen.
   Eller tar jeg vel i så måte feil?

---
*****
--04-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 04. mars 2008, Vinberget:

   Det er tidlig på dagen. Det har kommet flere centimeter med sne her ute i natt! Den ligger som et rent, hvitt og mykt teppe her ute. Og temperaturen i natt har her ute vært omtrent presis 0 grader Celsius. Det ser ut til at det blir godt med sol i dag, så denne sneen blir antagligvis ikke liggende lenge.
---

   Jeg bestilte boken "Six Degrees" av britiske Mark Lynas, 2007, den norske utgaven samme år ("Seks grader. Vår fremtid på en varmere planet"), og den ankom med posten i går. Omtaler av den har vært interessante og har anbefalt boken som et viktig og omfattende tids-dokument. Som handler om de pågående - og stadig mere og mere pågående - klimatiske, globale endringene.
   Jeg rekker antagligvis ikke å lese den med det første, men når jeg rekker det og om jeg finner den av interesse eller betydning så vil jeg komme tilbake til den, med noen slags omtale. Den er antagligvis av så forskjellig slags interesse!

---

   Den som er interessert i menneskevern, sosiale relasjoner i samfunnet, velferd, lov og rett, etc., vet at slikt noe kan variere fra sted til sted og fra tid til tid.
   Også med hensyn til hvordan slikt noe fortolkes og håndheves.
   Men at det til tross for mange slags forskjeller uansett også er likheter. Og at de vesentligste og mest selvinnlysende og selvfølgelige av disse likheter betegnes som de felles-menneskelige verdier og normer.
   Slike felles-menneskelige verdier og normer ligger til grunn for de mest betydningsfulle og overordnede lover, - de mest universelle, globale, respekterte og anerkjente i så måte. De 10 budene og Jesu lære i Bibelen har sin storhet ikke minst i det å være eksempler på dette. Den nyere tids internasjonalt anerkjente konvensjoner for å ivareta de mest selvfølgelige menneske-rettigheter er et annet eksempel. Og de enkelte lands grunnlover og retts-tradisjoner er ofte også gode eksempler på slike bestrebelser.
   Enkelte forhold og erkjennelser - både med hensyn til velferd og lov og rett - er det og har det vært lettere å enes om enn andre. I kraft av at de har sin basis i de optimalt ubestridelige basiske og elementære felles-menneskelige verdier og normer.
   Fellesnevneren med hensyn til lov og rett og velferd skal optimalt være de basiske rettigheter, behov og nødvendigheter mennesket trenger. Blandt annet beskyttelse imot overgrep og urett ifra makter og myndigheter. Og i med-menneskelighet likelig å fordele fellesskapets overskudd, rikdom og goder, i respekt for menneske-verdet. Likhet for loven og neste-kjærlighet er vesentlige kjernepunkter i så måte, med almenn aksept.
   Et annet slikt viktig kjernepunkt, er at den eller de anklagede for noe som helst er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

   Den offentlige norske Barnevern-tjenesten er i sin praksis et uhyre forskrekkelig eksempel på det motsatte av hva jeg her nu har snakket om.
   En hvilken som helst familie blir via et angiver-system anklaget for noe, med påstander og eventuelle løgner, og er ikke uskyldige inntil det motsatte er bevist, - men må bevise sin uskyld! Hvis familien i det heletatt gies anledning til å forsvare seg! Før den "idømmes" lovens strengeste straff!
   Ofte av en liten klikk med makt-arrogante tullhøner, med sine innskrenkede meninger om ditt og datt. Og som i sin galskap sier og hevder seg å operere på vegne av staten, offentligheten - og lov og rett! Uansett hvor motsatt det faktiske forhold er.

   Jeg - og mange andre - har tidligere omtalt forholdene vedrørende denne såkalte Barnevern-tjenesten.
   Hvordan har det seg at denne Barnevern-tjenesten i praksis har eller kan ta seg bortimot fullstendig frihet til å forbigå anstendighet, lov og rett?
   Deres Påskudd er den kjæreste av alle felles-menneskelige verdier: Barna. Og mottoet: Til beste for barna!

   Hvem lukker vel ikke øynene for noen som påberoper seg et så edelt motiv? For noen som påberoper seg så edle hensikter?
   Vel: I det er mye av problemets kjerne.
   Det er det vi må slutte med!

   Jeg rekker ikke å si mere om dette her nu. Men fikk iallfall hastig sagt såpass.

---
*****
--05--  

-- Dagboks-notater, onsdag 05. mars 2008, Vinberget:

   Temperaturen 0, 2 minus-grad Celsius på det laveste her ute i natt.
   Det sner noe her ute igjen også i dag. Og utpå dagen vilter snestorm, med mye sne. Og med regn også efterpå.
---


   Mye snakking her hjemme i går, også efter at Gudmund nokså tidlig kom hjem.
   Og jeg hadde det travelt med ikke å ha det travelt.
   Noe mere sne kom det også, samtidig som den allerede komne sneen begynte å smelte. Jeg hadde ikke lyst til å kjøre bil på veiene her i slikt føre, selv om vi egentlig skulle til kommunal musikk-skole i Ølen. Jeg spurte Trude om hun kunne telefonere og melde fra om dette, og det gjorde hun.
   Men ungene rakk å finne frem ski, ake-brett og slikt og å ha det mye fint og moro med sneen.
   Jeg og Trude så endog en film i natt, på en av tv-kanalene. Filmen "Thirteen" (Tretten), ifra USA, 2003. Regi: Catherine Hardwicke. Om tilværelsen for noen 13-åringer ved en skole i USA. En film stappfull av alminnelig utbredte nedrigheter, simpelhet og perversiteter.
   Det finnes flere tilsvarende norske filmer også.
   Noe av hovedpoenget i og med slike filmer, er hvordan omgivelsene så ofte lukker øynene for bortimot hva som helst av uhyrligheter bare det går for å være trendy, vanlig eller alminnelig nok.
   Ikke bare lukker øynene for det, men også i alminnelig utbredt uansvarlighet stimulerer til videre utbredelse av det og aksept for det.
   Skremmende! Meget så skremmende! Så absolutt ingen familiefilm! Så langt langt derifra!!
   Men en stor andel av landets befolkning skulle og burde nærsagt ha vært påbudt å se slike filmer! For at de ikke skal kunne si at de ikke visste hva de sendte barna sine til og hva som foregår.
   Men de er jo ikke blinde, og vet de jo egentlig likevel!
   Og verden er stappfull med dokumentasjon i så måte.
   Og eftersom Arbeiderparti-ideologien og Babylon vil at forholdene skal være slik, så er det jo egentlig ikke slik.
   Det er jo slik som i eventyret om keiserens nye klær.

---
--- Pågående e-post-korrespondanse:

E-post - Fra: Rune L. Hansen hunwww@online.no 

Sendt: 1. mars 2008 21:42
Til: Webadvokatenepost@webjuristene.no
  

Emne: Forespørsel, ifra Rune L. Hansen

  Forespørsel -

   Jeg og min kone har 10 barn sammen og er terrorisert og trakassert i to år nu på det groveste av den kommunale Barnevern-tjenesten,
Vindafjord kommune i Rogaland.  
   De er i ferd med å begå et uhyre grovt justismord, i en hekse-prosess fullstappet av løgn, forvridninger og falske vitnemål ifra deres side.

   De har i januar avsendt begjæring til Fylkesnemnden om å få lov til å tilintetgjøre vår familie. 

   Saks-dokumentasjonen er lagt ut på internettet, Menneskevern Vindafjord kommune, på følgende adresse: 
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/saker-index.html     

   Er dette en sak hvor Webjuristene kan være oss til hjelp for å avhjelpe katastrofe?

    Med hilsen ifra 

    Rune L. Hansen

***
--- 
E-post svar - Fra: Nina Dybedahl, Webadvokatene - post@webjuristene.no  
Sendt: 03.03.2008 16:14  
Til: Rune L. Hansen - hunwww@online.no

Hei og takk for henvendelsen

   
Vi har skummet igjennom dine dagboksnotater for 2006 samt referatet fra møtet samme år. Før vi kan avgjøre om vi har kapasitet til saken trenger vi svar på: Er det slik at dere nå risikerer omsorgsovertagelse (sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemda) fra statens side for 1 eller flere av barna? Eller har barnevernet gitt seg slik at det ikke er snakk om tvangsinngrep fra statens side men et ønske om hjelp til å forsøke få "oppreisning" e.l? 
 
 Mvh Nina Dybedahl 
 
Jurist/rettshjelper & gründer Webjuristene 
      Med personlig rettshjelpbevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
      Webjuristene er en rettshjelperkjede som er opprettet for å senke terskelen for at vanlige mennesker skal få rettshjelp. Webjuristenes timepris er kr. 550 pluss mva, dvs. kr. 687,50. Til sammenligning er gjennomsnittlig advokatpris på landsbasis kr. 1066 pluss mva, dvs. kr. 1321 pr time (NOU 2002 nr 18). Se forøvrig artikkel om WebJuristenes gründer her: 
      http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article507527.ece  
      www.webjuristene.no
     Webjuristene, Rettshjelper Nina Dybedahl, Frimannsgt 24, 0165 Oslo, fax 22206331, Tlf 22206563, Org.nr 984 810 784 MVA

***

---

E-post svar Fra: Rune L. Hansen -
hunwww@online.no
Sendt: 04.03.2008 07:38 & 5. mars 2008 05:13
Til: Webadvokatene, Nina Dybedahl - post@webjuristene.no  

  Hei, hei, -
   Det var særlig hva som ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side ble sagt i siste halvdel av nevnte møtet i mars 2006 ( ekstern ) som gjorde meg bekymret, i tillegg til at de i hele møtet hadde en makt-arrogant, hovmodig, krenkende og trakasserende holdning til meg og min familie - som jeg straks innså skadevirkningene av. Med hensyn til det førstnevnte og deres misbrukende holdning til og anvendelse av Barnevernloven, så har jeg kanskje særlig nu i og omkring de siste dagers tid i mine Dagboks-notater omtalt dette. Omtalt det også fordi jeg er klar over at mange har et ureflektert og maktesløst forhold i slike situasjoner, når slikt noe skjer. Det kan for mange da være vanskelig å uttrykke i ord galskapen og det kriminelle i hva som skjer. Ikke minst fordi folk flest i møte med slikt noe forskrekkes og blir skremt, i maktesløshet og litenhet, og i umiddelbar slags forståelse for hvilken reell fare og trussel de står overfor.
   Men, for å svare på deres spørsmål:
   Ja, - Barnevern-tjenesten i vår kommune, Vindafjord, har gjort et vedtak ( ekstern ) om at de vil overta "omsorgen" for alle våre barn under 18 år, det vil si 7 barn, for å omplassere de til fosterhjem, institusjoner, etc. Dette sitt vedtak har de i sitt fulle alvor oversendt som Begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland. Jeg tror Fylkesnemnda skal behandle saken 16. juni 2008. Og, så vidt jeg vet er det meget sjelden at en fylkesnemd ikke tar den kommunale Barnevern-tjenesten sin begjæring til følge.
   Håper dette besvarer deres spørsmål tydelig nok.
  
   Beste hilsen ifra
   Rune L. Hansen!

***
---

E-post svar Fra: Webadvokatene, Nina Dybedahl - post@webjuristene.no
Sendt: 05.03. 2008, 09:20
Til: Rune L. Hansen - hunwww@online.no  
 
Hei igjen Rune
 
Takk for mer info. Rettshjelper Helene Cameron vil ta kontakt med deg i løpet av dagen.
 
Mvh Nina Dybedahl
Jurist/rettshjelper & gründer Webjuristene

***
---

E-post Svar Fra: Webadvokatene, Helene Cameron - helene.cameron@webjuristene.no
Sendt: 05.03. 2008, 10:19
Til: Rune L. Hansen - hunwww@online.no  

Hei Rune,

Jeg har skumlest dine dagboknotater og skjønner veldig godt at du og din familie er i en fortvilet situasjon. Saken har nå kommet så langt at det er oversendt begjæring om omsorgsovertakelse til Fylkesnemda i Rogaland. Derfor må vi foreta noen raske grep for at jeg skal kunne representerer dere i saken i juni.

For det første vil det være nødvendig for deg å sende meg en skriftlig bekreftelse på at du ønsker at jeg skal representere deg. Jeg kan sende deg et brevmal som du kan undertegne hvis du ønsker at jeg skal bistå deg. Deretter må jeg sende inn en begjæring om oppnevning til Fylkesnemda i Rogaland. I slike saker har man noe man kaller et bostedforbehold som betyr at den rettshjelper eller advokat som du velger må i utgangspunktet ha kontor i Rogalandsområdet. Dette betyr at hvis du ønsker å bruke meg er det en risiko for at du må selv dekke mine reiseutgifter fra Oslo til Stavanger samt eventuelle overnattingsutgifter. De øvrige utgifter dekkes av staten.

Det foreligger dog en mulighet for å søke om opphevelse av bostedsforbeholdet og det vil jeg selvsagt gjøre hvis dere vil at jeg skal ta saken. Får man opphevet bostedforbeholdet dekker staten alle utgifter inkludert mine reiseutgifter.

Slik jeg ser deres sak mener jeg at det vil nå avgjort lønne seg for dere å overbevise fylkesnemda om hvilke gode omsorgsevner du og din kone har. Vi kan desverre ikke vinne i Fylkesnemda med å prosedere på makt- og myndighetsmisbruk alene. Barnevernstjenesten kommer til å påstå at deres omsorgsevner er svekket. Det er min jobb (i tett samarbeid med deg) å bevise det motsatte.

Høres dette ut som en plan?

Jeg ser frem til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen

Helene Cameron

Jurist og rettshjelper med personlig bevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Tilknyttet Webjuristene -en rettshjelperkjede opprettet for å gjøre rettshjelp mer tilgjengelig for folk flest.

Rettshjelper Helene Cameron, Frimannsgt 24B, 0165 Oslo, Org.nr 990 781 087
Klientkonto: 50820876242 (forskudd) Driftskonto: 50820862446 (fakturabetaling)

***
---

E-post Svar Fra: Rune L. Hansen -
hunwww@online.no   
Sendt: 05.03. 2008, 13:18
Til:
Webadvokatene, Helene Cameron - helene.cameron@webjuristene.no
 
  Hei, - og takk så langt for deres interesse og respons.
  Med en uhorvelig mengde løgn, forvridninger og falskhet setter de vår
omsorgsevne i tvil. Det motsatte av hva noen noensinne har gjort!
  Vil noen i en slik sak kunne ta mennesker som befinner seg på
denslags ynkelig lavt nivå på alvor?
  Om du og Webadvokatene skal kunne representere meg og arbeide for meg
i denne saken så vil jeg først nu her stille noen spørsmål jeg vil
vurdere deres svar på før vi gjør en slik avtale.
  1: Vil jeg kunne regne med et heftig aktivt engasjement og samarbeide
ifra deres side, og at dere er inneforstått med sakens alvor? At det
dreier seg om et uhyrlig grovt pågående justismord - og en hekse-prosess
av groteske dimensjoner.
  2: Jeg ønsker med eventuell bistand, engasjement og samarbeide med
deg og Webadvokatene ikke på noe sett og vis å undertrykke, svekke eller
tilsidesette min egen stemme. Altså til enhver tid ingen ulemper, men
bare fordeler. Hva sier dere til dette?
  3: Jeg har i anledning denne saken kontaktet mange advokater, men har
fått ingen eller liten respons tilbake. Jeg kan hvis vi blir enige om
det fort tilsende deg og Webadvokatene en slik skriftlig bekreftelse du
ber om. Men angående det nevnte bostedforbehold du forteller om, så er
det mulig og tenkelig at å få opphevet dette er av avgjørende betydning
og en forutsetning for meg og min familie. (For at vi ikke økonomisk
skal risikere å tappe oss selv og vår sak fullstendig.) Vil du og
Webadvokatene derfor først forsøke å få opphevet bostedforbeholdet, men
aller først la meg vurdere deres svar på disse mine stilte spørsmål her
nu, før vi eventuelt blir enige, og påbegynner samarbeidet?

  Med beste forhåpninger og hilsen ifra
  Rune L. Hansen!

---
***
---

   Hva er det de tre damene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, og deres medspillere, holder på med?
   Terror, trakassering og tortur av verste sort.
   Menneske-. og barne-mishandling av verste sort.
   Kriminell virksomhet av verste sort.
   Det er det enkle faktum.
   Og de gjør det vel vitende om hva de faktisk holder på med.

---

E-post Svar Fra: Helene Cameron, Webadvokatene -
helene.cameron@webjuristene.no  
Sendt: 05.03. 2008, 13:55
Til: Rune L. Hansen -
hunwww@online.no  
  
Hei igjen Rune,

Jeg skal forsøke å svare på dine spørsmål så godt jeg kan.

Rollen til en advokat eller rettshjelper i en sak for Fylkesnemda er blant annet å sørge for at prosessen går riktig for seg og at klientens synspunkter og argumenter blir hørt.
Jeg skal alltid møte grundig forberedt i fylkesnemda, både med hensyn til sakens faktiske side og rettsspørsmålene.

Jeg skal med frimodighet og selvstendighet ivareta dine interesser. Jeg skal påse at dine prosessuelle rettigheter blir ivaretatt, og at du/dere blir behandlet med den nødvendige respekt. Jeg gjør mitt ytterste for alle mine klienter. Jeg skal  gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Slik støtte bør blant annet omfatte, orientering om sakens forløp og utvikling, samt forberedelse av klienten  til saken. Dersom det foreligger behov for annen sakkyndig hjelp, skal jeg bistå i å skaffe dette.

Men jeg må aldri la meg identifiserer meg med mine klienter. Da kan jeg miste fokus på min rolle og svekke min innsats. En advokat eller rettshjelper skal ikke identifisere seg med sin klient.og har krav på ikke å bli identifisert med det han anfører for sin klient eller det syn og de interesser klienten har.

Det vil ikke være nødvendig å undertrykke, svekke eller tilsidesette din egen stemme.  Men jeg kan komme til å gi deg råd og veiledning i forhold til hvordan det kan 'lønne seg' for seg å uttale deg. Du står fritt til å akseptere eller forkaste mine råd.

Jeg kan desverre ikke søke om opphevelse av bostedsforbeholdet før jeg har søkt om å bli oppnevnt som din representant. Men vi kan inngå en avtale om at dersom bostedforbeholdet ikke oppheves at jeg da trekker med fra saken slik at du kan få aneldning til å oppsøke en advokat/rettshjelper i riktig rettskrets (dvs i nærheten av Stavanger). Jeg vil benytte meg av anledning til å påpeke at mine reiseutgifter er nok ikke så dyre. Det er tale om en flytur tur -retur samt eventuell overnatting avhengig av hvor mange dager saken tar. Jeg vil anta at disse kostnadene beløper seg til ca kr 6000 - kanskje mindre. Resten av forberedelsene til saken tar vi over tlf og epost.


Ser frem til din respons

mvh

Helene Cameron


***
---

   Min kone og jeg har 10 barn sammen, og de er i alder opp til 22 år. De er født med omtrent to års mellomrom.
7 av de er under 18 år.
   Og de tre damene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune snakker som tullhøner uten vett.
   Hvem er det vel som er sakkyndige på barn og barnevern? De eller oss?
   Jeg har kjørt bil i tredve års tid, og har gjort det langt bedre enn de fleste. Jeg og min kone har vært far og mor i mere enn tyve års tid, og har vært det langt bedre enn de fleste. Vi har mange barn, - samtlige på alle måter friske, sterke, flinke og robuste og med mange talenter. Med en barndom og oppvekst fullstappet av glede, utfoldelse, trivsel og harmoni. På alle måter langt mere og bedre enn barn flest!
   Kan vel de tre damene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune for sitt vedkommende si eller innestå for noe slikt?
   Det er jeg sikker på at de ikke kan. Og det er det i realiteten ikke så mange som har klart heller!
   Men det har jeg og min kone og vår familie. På fruktene og resultatene skal treet kjennes!
   Hvem er det så som er de sakkyndige? Og hvem er det som bør tilsnakke hvem?

---
*****
--06--

-- Dagboks-notater, torsdag 06. mars 2008, Vinberget:

   Omtrent 6 pluss-grader Celsius her ute i dag ved 9-tiden. Synes som å bli fint solskinnsvær.
   Meget mye meget vått sneslafs i går. Det meste av det borte i dag.
---

E-post Svar Fra: Rune L. Hansen -
hunwww@online.no    
Sendt: 06.03. 2008, 10:08
Til:
Helene Cameron, Webadvokatene - helene.cameron@webjuristene.no  

  Akseptabelt og akseptert.
  Sender du over nevnte brevmal i dag, pr. e-post?
  Med fortrolig hilsen ifra
  Rune L. Hansen!

***
---

   Forholdene i vår familie var ikke slik som de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune hadde håpet på og regnet med.
   Hadde forholdene i og for vår familie vært som hos folk flest så hadde de forlengst ha tilintetgjort vår familie, eller iallfall ha satt den under administrasjon. Og var familien lite splittet og ødelagt fra før, så ville den ha blitt det da.
   Og de ville ha moret seg kostelig på deg og din familie sin bekostning. Som de perverser de er.

---

   Jeg skal til avhør hos Politiet i dag.
   Derefter musikk-skole med Stauda og Alfredo.

---

E-post Svar Fra: Helene Cameron, Webjuristene -
helene.cameron@webjuristene.no  
Sendt: 06.03. 2008, 11:50
Til: Rune L. Hansen -
hunwww@online.no  

Hei Rune og takk for tilliten,
Jeg vedlegger som avtalt brevmal. Vennligst sørg for at jeg har skrevet ditt navn og adresse riktig samt føye til ditt fødselsnummer (11 siffer). Undertegn og dater dokumentet.

Deretter kan dokumentet sendes til meg enten elektronisk eller på faks 22 490301 eller i posten til Webjuristaddressen som er oppgitt i dokumentet.

Når jeg har denne bekreftelsen i hende vil jeg søke om oppnevning som din prosessfullmektig og vil samtidig søke om opphevelse av bostedsforbeholdet.

Mvh
Helene Cameron  

***
---

E-post Svar Fra: Rune L. Hansen - hunwww@online.no  
Sendt: 06.03. 2008, 12:38
Til: Helene Cameron, Webjuristene -
helene.cameron@webjuristene.no  

  Ankommet, utskrevet, utfylt og undertegnet - avsendes med posten i dag. 2 eks. i en konvolutt.
  Med beste hilsen
  rlh!


***
---

   Jeg var i nevnte avhør hos Politiet i dag, i Ølen i Vindafjord kommune.
   Og jeg fikk der høre politi-anmeldelsen imot meg, i sin helhet. Den var helt tydelig ifra de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, men underskrevet av ordfører Arne Bergsvåg! På meget så tankevekkende og interessant vis. Det er ham de nu skyver foran seg. Og hvordan så kan kunne skje vil tidens munn enda bedre og mere gi oss svaret på!
   Så mye kan iallfall foreløbig sies: Han verner om deres kriminelle ugjerninger.
   Det er nokså særlig en ting han og de ikke skjønner, - og det kan sies på følgende vis:
   Jo verre de ter seg - dess lettere for andre å avsløre og å gjennomskue!
   Det er ganske enkelt en av de mange ulempene og farene ved å være skurk. En annen vesentlig ulempe og fare i så måte, er også det faktum at skurkene fort og lett - dog beroende på omstendighetene - også er skurker i forhold til hverandre. Men allerede det å være løgnaktig, forhastet (ubesindig) og skurkaktig er et vitnesbyrd om innskrenket eller sinnsforstyrret bevissthet og vandel.
   Hoved-hensikten med politi-anmeldelsen ifra damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune kom iøvrig tydelig og utvetydig frem av anmeldelsen, slik den ble lest opp for meg:
   Å få fjernet og tilintet-gjort nettstedet hunwww.net ( ekstern ).
   Det var presist formulert dette krav deres politi-anmeldelse munnet ut i.
   Men politibetjent
Johan Inge Særsten kunne heller ikke se at det i politi-anmeldelsen var noe som helst belegg for et slikt krav, og heller ikke for de angitte ankepunktene imot meg. En kortfattet forklaring ble nedskrevet som jeg underskrev på.

--- 

   Arbeiderparti-ideologien har mange utspekulerte og intrikate mekanismer og forkledninger.
   Som lurer mange mennesker til på sett og vis å akseptere den, eller til ikke å vende den ryggen.
   Det norske politiske partiet Kristelig Folkeparti (KrF) er et groteskt eksempel i så måte.
   En litt smålunken venn av Arbeiderparti-ideologien. Som tidvis også parrer seg med den.
   Hva som liksom skulle være kristendom blir tydeliggjort - og utydeliggjort! - som anti-kristendom.

   Følgende oppslag ifra NTB og avisen Dagen Magazinet på Internettet i dag viser med stor tydelighet bestrebelsene ifra Kristelig Folkeparti på å utydeliggjøre og å bortforklare problematikken i og med den offentlige Barnevern-tjenesten:

KrF vil granske barnevernet

Kristelig Folkeparti krever gransking av barnevernet. Det er usikkert om alle barn får det de har krav på, fordi det statlige barnevernet ikke fungerer som det skal. Ifølge Riksrevisjonen har det vært underbudsjettert i flere år.
– Vi kan ikke si noe om alle barn som trenger det får et godt nok tilbud, konkluderer riksrevisor Jørgen Kosmo etter at Riksrevisjonen har undersøkt virksomheten i det statlige barnevernet.

Undersøkelsen viser at det har vært en positiv utvikling etter opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Men den viser også at Bufetat ikke har gjort gode nok analyser av behovet for ulike tiltak.

Et annet ankepunkt er at den statlige overtakelsen av barnevernet og familievernet ikke var godt nok forberedt, og at virksomheten har vært underbudsjettert i flere år.

Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat er gjennomført fordi det ble avdekket mange svakheter under den årlige revisjonen av etaten.

Krever gransking
I januar krevde lederen i Stortingets familie- og kulturkomitè, May Helen Molvær Grimstad (KrF), en uavhengig gransking av statens ansvar for barnevernet. Forslaget ble avvist av daværende barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap).

Onsdag kommer hun til å legge fram forslaget på nytt, og håper på en mer positiv holdning fra den nye barne- og likestillingsministeren, Anniken Huitfeldt (Ap).

– Det bør foretas en skikkelig gjennomgang av barnevernet fordi mange kommuner mener de ikke kan gi det tilbudet de mener er best for barna. Mange ansatte er også bekymret over at staten er mer opptatt av prisen på avtalene med institusjonene enn av kvalitet og barnas behov, sier Molvær Grimstad til NTB.

Hun mener Huitfeldt bør imøtekomme ønsket om en uavhengig gransking fordi virkelighetsoppfatningen av tilbudene er veldig forskjellig blant kommunene og den politiske ledelsen i departementet.

Urealistiske forhåpninger
Undersøkelsen fra Riksrevisjonen viser at Barne- og likestillingsdepartementet ikke har sikret en realistisk budsjettering av Bufetat, noe som vises ved at det har vært behov for tilleggsbevilgninger hvert år siden opprettelsen i 2004.

Departementet forventet effektiviseringsgevinster allerede første driftsår, men Riksrevisjonens undersøkelse viser at omstillingen har tatt lengre tid enn det departementet la til grunn.

– Dette tyder på at den statlige overtakelsen av barnevernet ikke var godt nok forberedt, sier Kosmo i en pressemelding.

Departementet er enig med Riksrevisjonen i at Bufetat har vært underbudsjettert, men mener at budsjettrammen for i år er tilstrekkelig for å løse de oppgavene etaten står overfor.

Kan effektiviseres
Undersøkelsen viser at Bufetat kan drives mer kostnadseffektivt. Kapasitetsutnyttelsen i det statlige barnevernet kan økes.

Det er store variasjoner i utgifter mellom institusjonene. Videre er det utfordringer knyttet til å sikre god kvalitet til en best mulig pris ved kjøp av private institusjonsplasser.

– Etableringen av styringssystemer har i stor grad skjedd i den enkelte region, og det er ikke lagt godt nok til rette for samarbeid og utveksling av erfaringer mellom de fem regionene, heter det i rapporten.
     NTB

***
---

   Et såkalt Kristelig Folkeparti (KrF), representerende Anti-Krist og Arbeiderparti-ideologien på det groveste, for å utydeliggjøre ... for å videreføre nedslaktingen, hykleriet, lovløsheten, osv.
   Med babbelet, forakt for med-mennesket, garderoben full av forkledninger - og lik! - og det hele alt!
   Det er beklagelig og forskrekkelig at det er slik. Men det er dog slik det er.

---
***
--07-- 

-- Dagboks-notater, fredag 07. mars 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen ved 10-tiden her ute i dag omtrent 9 pluss-grader Celsius.
   Vått og viltert vær ute i dag. Mye regn.
---

Tre små tullhøner - og folk flest 

   Tre små damer - tre små tullhøner - som hver for seg mere eller mindre tilfeldigvis var så heldige å bli ansatt i den kommunale offentlige Barnevern-tjenesten, under kommune-administrasjonens Sosialkontor. De tre små damer oppnår dermed å sikre seg lønn ifra det offentlige, på linje med trygdede og andre - under det som i utgangspunktet var mottoet for velferds-staten: Arbeid og lønn til alle, en selvfølgelig menneskerett.
   De tre små damer blir stolte, og stoltere og stoltere.
   De anser seg snart som overordnede politikere, overordnet politikere, - som i sin kommune skal velge og avgjøre hvem av innboerne som skal få leve og hvem ikke. Hvem som med andre ord skal til-intetgjøres.

   Et stort ansvar for tre små damer. Et meget så stort ansvar. Men få bryr seg tilsynelatende om hva de gjør. Bortsett fra den Arbeiderparti-ideologien - som de snart anser som sin arbeidsgiver - som gir de nærsagt hva som helst av en bestemt form for frihet og muligheter. Og de bruser seg mere og mere opp i makt-arroganse. De identifiserer seg snart med selveste Barnevern-tjenesten i Norge, og med selveste Staten - og naturligvis også selveste Fylket og selveste Kommunen.

   De tre små damer blir overordnet alt, og selveste alt. Slik Arbeiderparti-ideologien også ønsker at de skal kjenne seg. Den nærsagt eneste fordringen de får i oppdrag å ivareta, er mest mulig effektivt å utrydde opposisjon, protester, kritikk og alternativer til Arbeiderparti-ideologien.  Barnevern trenger de ikke å bry seg om - annet enn bablende og unntaksvis for iallfall i noen grad å skjule hva de egentlig holder på med.

   Og slik blir opposisjon, kritikk, protester og alternativer som på noe vis blir for nærgående eller for respektert og anerkjent i Norge nokså effektivt utryddet. Og alt det beste i befolkningen utryddet! For eksempel de som ikke vil svikte sine barn ved å sende de til de offentlige konsentrasjons-leire og omskolerings-anstalter, men som i steden har valgt hjemmeskole for sine barn. Og alt annet som irriterer Arbeiderparti-ideologien nok. Samtidig som det blir stemplet og fremstilt som sinnssykt, umulig og ulovlig, etc.! Og på allslags forskjellig vis forhånet og svertet og forløyet.

   Men de tre små damene ansatt i den kommunale Barnevern-tjenesten er vel også underlagt og pålagt lov og rett? Vil mange vel enda undre?
   I praksis bortimot helt fullstendig ikke! Alt av betydning blir hemmelighets-stemplet - og tilbakevist med henvisning til hemmelighets-stempling.
   Og på den "gammeldagse" velkjente måten: Med løgnaktighet, frekkhet, falskhet - og psyko-babbel. Og godt betalte og karriære-bevisste eller grådige eller redde eller likegyldige allianser.
   Men hvem står vel over, eller kontrollerer, de tre damene? Politiet? Det politiet som henvises til hemmelghets-kremmeriet - og til Fylkesmannen og Fylkesnemnda?
   Den samme Fylkesmannen og Fylkesnemnda som ifra de statlige departementer - hvor regjeringen har sine korridorer og kontorer - får som instruks og veiledning å la seg rådgi og veilede av - nettopp ja, - av de tre små damene! Ikke noe rart de bruser seg opp!?

   Ikke minst dermed også kan de tre damene bortimot så fullstendig som de lyster forbigå lov og rett. Og det er hva de roses for av Arbeiderparti-ideologien. De er den bukken som passer på selveste Havresekken. De er tildelt og gitt bortimot all makt på jorden - og i de nedre lag av himmelen!

   Tre små fruer kan sånn sett ha meget så stor innflytelse og betydning, og kan velte store lass. De er sånn sett som den fluenes herre som danser, lokker og leker i inkvisisjonens fotefar og hale.

   Den Jesus Kristus som tok barna på sitt kne, og som var og er det næringsrike Ordet, glede, frihet og trivsel - er naturligvis på det aller strengeste forbudt og bannlyst!
   Anti-Krist derimot, - !!!

---

E-post Fra: Helene Cameron, Webjuristene -
helene.cameron@webjuristene.no  
Sendt: 07.03. 2008, 11:35
Til: Rune L. Hansen -
hunwww@online.no  

Hei Rune,
Jeg har problemer med å lese eksterne linker på din webside. Jeg vet ikke hva dette skyldes. Jeg ønsker primært å gjøre meg kjent med påstandene til barnevernet. Derfor er jeg takknemlig om du i første omgang kan sende meg kopi av begjæringen om omsorgsovertakelse som er oversendt fylkesnemnda. Resten av saksdokumentene kan jeg begjære utlevert etter jeg har søkt om oppnevning. 
 
Med ønsker om en god helg 
 
Med vennlig hilsen 
 
Helene Cameron
 
Jurist og rettshjelper med personlig bevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Tilknyttet Webjuristene -en rettshjelperkjede opprettet for å gjøre rettshjelp mer tilgjengelig for folk flest.
 
Rettshjelper Helene Cameron, Frimannsgt 24B, 0165 Oslo, Org.nr 990 781 087
Klientkonto: 50820876242 (forskudd) Driftskonto: 50820862446 (fakturabetaling)

***
---

   Jeg kjørte til Haugesund  dag. Mye viltert regn. Mye biler og trafikk også. Virket rastløst. Uroet. (Slikt noe forplanter seg.)
   Gudmund kom ikke hjem i dag, som vanlig. Vi ser i det heletatt veldig lite til ham. Han ble til lite gavns borger i og for hjem og samfunn på grunn av innblandingen ifra Ingeborg Nyland. Det er lite igjen av ham.
   Det vil ta tid før han finner igjen seg selv.

---
*****
--08--

-- Dagboks-notater, lørdag 08. mars 2008, Vinberget:

   Temperaturen her ute i natt omtrent 7 pluss-grader Celsius.
   Vindkast her ute. Vilter vind og pøsende med regn efter hvert også i dag.
---

   Fra og med i dag offentliggjøres Hekseboken 2008. ( ekstern ). Her på Internettet. Enda ikke i sin helhet, men et godt stykke på vei. Den er på omtrent 250 sider (A-4-format), og nu først offentliggjøres i dag de 130 første sidene! Resten kommer fortløpende fremefter. Det som nu i dag offentliggjøres av den er enda ikke ferdig lenket, rettet eller utført oppsett på, og er derfor enda også med forbehold om små feil (korrektur) som vil bli ordnet efter hvert fremefter. Men allerede nu er det mulig for andre også å begynne å studere den!
   Den er og blir innbundet av all den øvrige Saks-dokumentasjonen her på Internettet. Og er sånn sett en utrolig komplett og omstendelig presentasjon, og er en forskrekkelig historisk begivenhet. Og forhåpentligvis et enormt tankekors! Og mere til.

   Den åpner med hekse-prosessfullmektig advokat Bjørn O. Vikse (i Haugesund) sin begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland om å få tilintetgjøre familien Hansen, med løgner og bedrageri av verste sort, på vegne av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.
   Derefter Saksfremlegget og vedtaket og ønsket ifra de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Ingeborg Nyland, Berit Molbosæter og Iren Konstance Hebnes.
   Deres underbyggelse og videre dokumentasjon av saken følger så videre. Efter denne deres presentasjoner særlig ment for Fylkesnemnda. Med et videre mylder av løgner, mistenkeliggjøring, forhånelser, krenkelser, forvrengninger og falske vitnemål. Ifra deres side ikke et eneste positivt ord eller en positiv tanke om familien Hansen. Og alt slikt noe som de ikke har kommet forbi å ha med ifra andre, er av de mistenkeliggjort, hånet og forløyet. For med dette og slikt noe å til-intetgjøre familien Hansen.
   I et fullstendig groteskt justismord.

---

   Dagen i dag - 8. mars - har blitt kjent som en slags kvinners internasjonale kampdag. Med utgangspunkt i Arbeiderparti-ideologien i de siste hundre års tid.
   Vi bør holde oss og finne oss for god til denslags!
   La heller dagen bli en markerings-dag for menneskevern, menneskeverd, samhold, ydmykhet, besinnelse og beskikkelse.

---

E-post Svar Fra: Rune L. Hansen -
hunwww@online.no  
Sendt: 08.03. 2008, 12:41
Til: Helene Cameron, Webjuristene -
helene.cameron@webjuristene.no   

Beste hilsner!
Jeg ble stuptrøtt i morrest og rakk heller ikke da å svare deg, grunnet fremlegget av Hekseboken 2008.
Se mine Dagboks-notater for i dag, på Internettet.
Der befinner seg også hva du efterspør.
I går avsendte jeg iøvrig en Data-DVD-plate (i to eks.) til deg og Webjuristene. På den Data-DVD platen er hele innholdet på nettstedet, samt noe mere til.
Angående de eksterne linkene som du ikke får til å virke så ville jeg vært glad for om du kunne nevne konkret en eller flere av disse?
Iøvrig skal jeg forsøke å sjekke opp den saken.
Dette her ifra meg nu.
Rune L. Hansen

***
---

   PS: Der befinner seg nu også hva du efterspør. (Jeg la det inn på Internettet i natt.)

---  
 
   Som jeg tidligere har nevnt og omtalt, så vil Hekseboken 2008 ifra meg og min kone Trude sin side - og forhåpentligvis også ifra andre! - i tiden fremover på kryss og tvers, systematisk og meget så grundig, bli kommentert og tilbakevist, ned til de minste detaljer.
   Hva som i så måte allerede er gjort, er bare den lille begynnelsen.
   Nu begynner den siden av arbeidet for fullt!
   Og også andres innspill, tanker og ord i tilknytning til dette arbeidet vil være velkomne, naturlig og på sin plass!

---
 
   Hekseboken 2008 er ikke den eneste av sitt slag. Heller ikke ifra vår tid i disse dager. Så langt derifra! Det er her til lands ti-tusenvis med flere rundt omkring oss, - vitnesbyrd om uhyrlige pågående og i senere tid begåtte justismord. De andre er foreløbig, naturlig nok, stort sett bare mere usynlige og mindre komplette, og har enda ikke kommet frem for offentligheten.
   Det er ingenting mindre enn en nasjonal katastrofe av enorme dimensjoner vi nu enda bedre og mere skal sette en bastant og fullstendig stopper for den videre utviklingen av! Og det arbeidet er nu allerede gjennomført!
   Hva som gjenstår videre er blandt annet også et spørsmål om tid.
   Om når konkret det nødvendige og uunngåelige skal skje!
   Og om hvordan hvert enkelt menneske posisjonerer seg i forhold til dette.
   La ingenting av dette være glemt!
   Og kom frem med hva som trengs!   


---

   Det er en underlig slags verden Arbeiderparti-idelogien står for.
   Den vil - i likhet med sin såkalte Barnevern-tjeneste - mishandle våre barn på de grovest tenkelige mulige vis!

---

  
Jeg har i de siste 25 års tid eller mere arbeidet aktivt for barnevern, menneskevern, anstendighet, trivsel og lov og rett. Mens den offentlige Barnevern-tjenesten og Arbeiderparti-ideologien aktivt har arbeidet for det motsatte.
   Tankevekkende! 

--- 

***** 

--09--

-- Dagboks-notater, søndag 09. mars 2008, Vinberget: 

   Omtrent 8 pluss-grader Celsius her ute i natt.  ---  

   Jeg byttet indisk musikk i Haugesund fredagen, ifra en jente jeg kom i snakk med for et par-tre måneders tid siden. Hun jobber i en musikk-butikk og har vært en stund i India.
   Så nu er det mye ny indisk musikk å utforske her hjemme. Nokså ny Bollywood-musikk!
   Hun fikk det meste jeg har av denslags fra før av.
   Det er endel perler i den slags.
   Hentet ifra indiske filmer. Veldig mye sang og musikk kommer til offentligheten og popularitet via filmer i India. Og endel riktig så meget bra og flott! Stykker på omkring ti minutter sånn sett ikke uvanlig, med duetter (som oftest mann - kvinne), med kor og nydelige og også avanserte harmonier og innspill!
   Og i filmene også med tilhørende danser! Danser med alt, hofter, skuldre, hender, albuer, fingre, tær, øyne, hals, osv.
   De kan det der!

---

   De tre eldste av barna våre er på utspekulert og simpelt vis "sosialisert" bort fra sin familie av damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. For de damene er det utålelig med barn og ungdom som hører efter og som respekterer sin far og mor - og med en familie som ikke er splittet, og som ikke er intimt intregrert i sitt anti-sosiale skrekk-velde! Eller som holder seg til kristendom, trivsel og anstendighet!
   Pappa Rune sa straks og vedvarende nei og forsiktig og fy til hver av de tre barna da det damene i Barnevern-tjenesten ønsket var i ferd med å skje. Vel vitende om hva som ellers ville komme til å skje - og som nu har skjedd, med en efter en av de. Mens mamma Trude, skremt av de nevnte damene, straks og vedvarende sa ja og vær u-forsiktig, og fint, til hver av de tre barna da det var i ferd med å skje. Samtidig som hun sa at de ikke må høre på sin far!

---

   Politibetent Særsten sa ved en anledning noe velfundert og riktig jeg bet meg merke i da jeg snakket med ham. Han sa: - Vi skal alle ha noe over oss. Det gjelder for oss alle det. Og jeg sa: - Ja.
   Dette sa han i sammenheng med at jeg bare antydningsvis og tilbakeholdent forsøkte å fortelle ham at damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har omtrent ingenting som helst av lov og rett over seg eller som kontrollerer seg. Bortsett fra den Fylkesmannen og Fylkesnemnda som har fått lovstridig instruks ifra Arbeiderparti-ideologien - via det såkalte Familie- og likestillings-departementet - om å la seg råde og veilede av den eller de ansatte i den kommunale Barnevern-tjenesten. Nettopp for at den eller de ansatte i den kommunale Barnevern-tjenesten ikke skal ha noe som helst endog av det minste av lov og rett eller kontroll over seg! Nettopp for at de fritt frem skal kunne hærje uten noe som helst annet enn sitt eget hovmod og forgodt-befinnende overordnet seg! Og med sin meget så solide paraply av hemmelighets-kremmeri, - om nødvendig utspjælet med noe slags psyko-babbel og alminnelig løgn og falskhet ifra godt betalte og karriære-bevisste såkalte "sakkyndige".
   Det er nettopp ifra Arbeiderparti-ideologien sin side ment og beregnet at de kommunalt ansatte tullhønsene med sin hakking og kakling skal få gå rundt som selvstendige dommere - for å si hvem blandt folk flest som skal få leve, eller til-intetgjøres! Helt så fullstendig uavhengig av lov og rett!
   Selv om det altså ikke er lovlig. Det viktigste er for Arbeiderparti-ideologien at det fungerer! Og den vil uansett støtte de om de har vært og er lydhøre overfor dens forskjellige slags kriminelle ønsker. Slikt noe vil den vel også kunne kalle like-stilling!

---

   Da Balder var med meg i møtet i Vikedal mandag 13. mars 2006 ( ekstern ) med damene i Barnevern-tjenesten og gav uttrykk for at han trivdes og hadde det godt og vel, da var han straks 20 år. Da var han enda i livet ikke fiksert på egoisme, fest-kultur, sex, hor og falskhet. Dette tydet tydeligvis damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune fullstendig feilaktig som et tegn på at han og hans familie lever annerledes, isolert og usosialt!
   Det at han var frisk og anstendig og trivdes godt, tok de til seg som et tegn på at han var syk! Han manglet jo all den fanskapen de selv sliter med! I sin egen familie og i sine egne liv! I sin egen innskrenkede verden fullstappet av fanskap!
   Det friske, sunne, sterke og rike ser de på som noe sykt, fordi de selv er så syke - men tror seg så normale og gode!   

---

   Åp 18, 4 - 6: 
   "(4:) Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. (5:) For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort. (6:) Gi henne igjen like for like, ja, gi henne dobbelt tilbake for alt hun har gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i begeret hun selv har fylt." 

---

   Vi må verne om de felles-menneskelige verdiene og menneskeverdet, også i samfunnet. Midt inne i flokken er det ikke trygt og trivlig hvis vår følsomhet og vaktsomhet blokkeres. Hvis vår følsomhet, oppmerksomhet og vaktsomhet blokkeres synker vi ned i dypet, i mørket og forvirringen. Ned i avgrunnen.
   Vi alternerer mellom å være midt i flokken og i utkanten, og er der på vegne av hverandre, beroende på vår følsomhet, på våre levende svakheter og styrker, talenter og forskjelligartede skjebner og utfoldelser. Vi tjener hverandre og hører efter hverandre og lærer av hverandre, - om vi ikke er for dumme!

---

   Gudmund kom ikke hjem i går heller. Men kom hjem i dag ved 18-tiden.

---

   Hus og hjemsteder var på landet i gamle dager, er det blitt sagt. Så veldig gamle dager er det dog likevel ikke snakk om. Stor-industrien, fabrikkene, kjemifiseringen, urbaniseringen, forsøplingen, bråket og spetakkelet og den aggresive globaliseringen har ikke holdt på så lenge.
   I nød, nysgjerrighet og grådighet har mennesker samlet seg i stadig mere voksende og trafikkerte byer, og arbeidet ved fabrikkenes samle-bånd.
   Viktige fordeler er også tilkommet gjennom dette. Men skjelne-evne, bevissthet og harmoni angående de felles-menneskelige verdier mangler enda i stort monn. Og da er det frykt, forvirring og Pan som enda styrer. I naturen - og bort vekk ifra naturen.
   Hva skal en vel i det generelle si til mennesker av i dag som bor i grøftekanten og i rennesteinen, midt i bråket og spetakkelet?!
   Kanskje har de en liten firkantet hageflekk inntil asfalt og eksos utenfor dørene i sitt hjemsted, hvor de kan ha en smule utfoldelse, og kanskje sender de i sin nød og fattigdom og litenhet sine barn til en offentlig anstalt med kanskje en enda litt større hageflekk? Et stykke bort vekk ifra sin nød og fattigdom, mere eller mindre frivillig.  
   Trenger det å være slik? Og er det vel slik vi egentlig vil at det skal være? Har vi ikke nu såpass med rikdom og velferd at vi kan gjøre oss større tanker enn som så? Er vi vel ikke enda underveis?
   Er de altfor veltilpassede, likegyldige og fangede representanter for det stagnerende og villveien gående, og en fare for velferd, samfunn og videre-utvikling?
   Representanter for det babylonifiserende, og for Dyret i avgrunnen?

---

Er det vel moder jord eller Fader vår som er størst og best?

Det er Fader vår, som er altomfattende stor - og som også omfatter moder jord, såvel som alt annet.
Det samme kan naturligvis ikke sies om moder jord.
Gud Faderen, som er kjærlighet og skaperen, omfatter og inkluderer moder jord.
Moder jord omfatter og inkluderer ikke Gud. Heller ikke hennes villvei: skjøgen Babylon.
Gud Faderen er overordnet moder jord.
Slik er i ekteskapet mannen overordnet sin hustru.
Og foreldrene naturligvis overordnet barna.
Fordi vi er skapt i Guds bilde.
Kirken, og menigheten, er selvfølgelig underordnet Ordet som er Gud,
og lov og rett, men er ikke underordnet Arbeiderparti-ideologien, Pan eller annen politikk.
Kirken bæres, æres og næres i enkelt-menneskets hjerte.
Fanden er selvfølgelig også underordnet Gud.
Fanden - dumhet og ondskap - er smålig og liten, men kan dog ødelegge nesten hele verden.
Det er imidlertid ikke fanden vi skal elske og frykte, men Gud!
Og Gud sier samtidig til oss, at:
Det er viktig og riktig å være forsiktig.
Amen.

---
 
*****
  

--10-- 


-- Dagboks-notater, mandag 10. mars 2008, Vinberget:

   Temperaturen her ute i natt på det laveste 4, 4 pluss-grader Celsius.
   Sol og nydelig vær her ute ifra 9.30-tiden. Dog også kalde vinder i farten.
   Temperaturen 15, 7 pluss-grader Celsus på det høyeste her ute i dag.
---  

 
   Ang. Sub rosa, - ifra rlh /

E-post Fra: Rune L. Hansen - hunwww@online.no
Sendt: 10.03. 2008, 02:10
Til: Alle og enhver! -
 
  Jeg foreslår at om det er noe du og dere tenker at jeg kanskje skal være tilbakeholdende med å offentliggjøre, for eksempel i mine Dagboks-notater, at det da blir skrevet innenfor klemmene Sub-rosa> dette, og klemmene, kan da bli usynlig <Sub-rosa - hvis det er ok? Jeg regner med at det kanskje er ok hvis jeg ikke hører annet.
  PS: Jeg vil jo dog likevel også kunne være tilbakeholdende i så måte.

  Med beste hilsen ifra
  Rune L. Hansen!

***
---

E-post Re:
Ang. Sub rosa, - ifra rlh:
Fra: Helene Cameron, Webjuristene - helene.cameron@webjuristene.no   
Sendt: 10.03. 2008, 10:53
Til: Rune L. Hansen - hunwww@online.no

Hei Rune,
Dette er helt ok. Vil også melde fra om at jeg har ordnet opp i problemene med de eksterne linkene. Jeg forsøker å ordne med oppnevningen i dag men ingen er tilstedet på BV kontoret i dag før kl 15. Hvis ikke jeg får tak i noen må jeg ta det i morgen.

ha en fin dag.

Mvh
Helene Cameron


***
---

   Jeg måtte hente Gudmund i Skjold i dag, ved 18-tiden, og vi var efterpå hos Ødegård en tur på besøk.
   Arne sa at han allerede har lest alle de nu publiserte 130 sidene i Hekseboken 2008!

---

   Veldig mange har sagt til oss at det er fullstendig forskrekkelig hvordan den såkalte Barnevern-tjenesten oppfører seg og hva de holder på med.
   Men mange sier at det jo likevel ikke nytter noe som helst for å stoppe de. Og at ikke engang advokater og politi kan stoppe de!
   Til slikt noe sier jeg for tiden i første omgang, og i dag, omtrent følgende:

   Hva som garantert ikke hjelper er å gjøre ingenting som helst!
   Kirkens Nødhjelp var på innsamlings-aksjon i dag. Hva som på alle måter for nøden i verden uansett hjelper trolig tusen ganger mere og bedre er for eksempel noe så enkelt som å skrive en Bekymrings-melding til Politi / Lensmann, og i denne kortfattet gi uttrykk for bekymring over galskapen den såkalte Barnevern-tjenesten holder på med!
   Det er ikke bare Barnevern-tjenesten som har forskrifter for hvordan håndtere en Bekymrings-melding.
   Det har Politiet også!

---
*****
 
--11--

-- Dagboks-notater, tirsdag 11.03. 2008, Vinberget:

   Temperaturen 4, 4 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Krokuser og sneklokker nu i fin blomstring. Nydelig vær også i dag. Temperaturen 18, 6 pluss-grader her ute på det høyeste.
---

   Det ankom i går en e-post ifra en kvinne som skriver følgende:

   "Det vises til listen over barnvernsansatte som ligger på din nettside. Her fremkommer mitt navn. Jeg har aldri vært ansatt i barnevernet eller hatt noe med det å gjøre. Mitt navn står derfor feilaktig på listen som nr 444. Jeg ber om at mitt navn fjernes i løpet av en uke. Det er ikke en meningsytring, men ærekrenkelse for meg å stå der, da det er direkte løgn å henge ut meg på nettet på denne måten. / Dersom mitt navn ikke fjernes, vil jeg vurdere politianmeldelse."

   Og jeg svarte henne med følgende ord:

   "Takk for din henvendelse. Men nu er jeg ikke helt med. Det ligger ingen liste over barnevernansatte på min nettside. Og ditt navn er der heller ikke, er jeg nokså sikker på. Er dette på noe slags vis en misforståelse? / Med hilsen ifra / Rune L. Hansen."

---


   Jeg mottok i dag ifra overnevnte kvinne en e-post med følgende beskjed:

   "Dersom du googler "strekerud gjøs" finner du listen: "Gruppen til familiens selvstendige rett .....". Denne listen er knyttet til din nettside. /  ACSG."


   Og hun hadde rett, fant jeg ut. Jeg fjernet umiddelbart listen. Iallfall foreløbig, for å undersøke og å betenke forholdet bedre.
   Og jeg skal skrive en e-post til henne med det første.

---

   Jeg var og fikk protese i dag, hos tannlegen. Så nu kan jeg forhåpentligvis bite enda bedre fra meg!

---

   Raserer fremtiden for våre tre eldste barn, og forsøker å gi familien skylden for det!
   Degraderte deres fremtid, muligheter, mentalitet, frihet og bevissthet til langt ned imot sitt eget ynkelige nivå!
  

---

   Jeg snakket litt med noen om de kriminelle damene ansatt i Vindafjord kommune-administrasjon, og om saken. En av de sa:
   - Jeg skjønner ikke hva som gjør Balder så mye bedre for Trude, enn hele resten av familien.
   Jeg sa: - Der traff du spikeren på hodet. Det gjorde du virkelig.
   Vedkommende sa: - Bare for at Balder skal få lage kvalm i familien! Hun har et problem.
   Jeg sa: - Det er underlig. Men hun ble da også meget så skremt av damene i Barnevern-tjenesten.

---

   Trude sa i går til meg: - Rune, jeg har ikke løyet om deg noen gang i det heletatt mens denne saken har stått på, det må du huske på. Ikke når de andre har prøvd å få meg til det heller.

   Noe rett har hun vel i det. Selv om det jo ikke er helt rett det hun der sier.
   Hun har jo også vært redd for å avsløre seg selv altfor tydelig.
   Også overfor resten av familien, og også overfor andre som ville ha reagert på altfor grove løgner.
   Og hva om jeg ikke hadde hatt lyd-opptakene og dagboks-notatene?

---

   Glem ikke at det er kriminelle, ynkelige mennesker som driver med absolutt aller verst tenkelige form for trakassering, tortur, terror, umenneskelighet og ondskap, - både før og efter at de røver barna bort vekk!
   Det er faktisk utrolig meget så grov kriminell virksomhet det er snakk om. Men selv ser de nok ikke slik på det! Med en ideologi hvor mennesker er mere eller mindre verdiløse og firkantede gjenstander. Hvor de utenfor lov og rett leker seg med liv og død. Verre enn en Jack Ripper!
   Tro bare ikke at det er noen slags form for Barnevern-tjeneste eller andre som kontrollerer de eller beskikker de. Det er absolutt ingen som helst. Uten at vi klarer å stoppe de og å fjerne de.
   Hvis vi ikke klarer det så kommer de til deg og dine i neste omgangen.
   Og hvem skal hjelpe deg da?
   Jeg spør en gang til: Hvem skal hjelpe deg da?

---

   En ting er at arbeidet de har gjort er fullstappet løgnaktig og absurd, en annen ting er at det er grovt kriminelt, både i sin intensjon og sitt innhold og i sine metoder!
   Og er ikke den - for eksempel politi eller fylkesnemnd, eller hjemme hos deg - eller den det eventuelt iøvrig angjelder, som forbigår et slikt faktum dermed medskyldig og delaktig i det kriminelle?
   Hvem av oss er det som kaster sten på sine naboer?
   Hvem av oss er det som bærer kvister og ved til kjetter-bålet?
   Hvem av oss er det som drukner hverandre?
   Hvem av oss er det som dreper hverandre? Kall forholdene ved sitt rette navn!

---

   I årenes løp har jeg ofte latt andre lese mine Dagboks-notater, for å finne ut av om de finner min fremstilling presis nok og god nok eller mangelfull.
   Det er sjelden jeg har hørt noe annet enn ros i så måte efterpå. De fleste har vært godt forøyd og meget godt fornøyd med sakligheten og fremstillingen ifra min side, i forbindelse med mange slags begivenheter, samtaler og hendelser.

---

   Trude har vært i Haugesund i dag, hos avtale med advokaten sin. Hun tok bussen ilag med Gudmund, og kom hjem ilag med Gudmund - samtidig med at jeg og ungene kom hjem ifra Ølen. Men Stauda og Solborg var hjemme.

   Litt telefonering på kvelden.

---

*****

--12-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 12. mars 2008, Vinberget:

   Temperaturen 4, 7 pluss-grader Celsius her ute i natt på det laveste.

---

   Det som skjedde i Skaun for 15 års tid siden har, som jeg tidligere har vært inne på, skremmende mange og tydelige likheter med hva som nu skjer.
   Det som skjedde den gangen virker som å ha vært svenne-prøven.

---

   Jeg har det i langt mindre grad enn folk flest med å gjenta meg selv. Men jeg studerer forsiktig tingene og forholdene, fordøyer på de og undres over de - og snur og vender på de, for å se bedre og for å nærme meg mere. Og vil ha harmoni og sinnsro både mellom nærhet og avstand, dypde og høyde, for i uskyld og forsiktighet å kjenne hvordan den solide erkjennelsens frihet og glede og kraft fremkommer, og forløser meg - og beveger meg! I neste-kjærlighet og i kjærlighet til Gud og skaperverket. Hvor også jeg befinner meg. For anstendighet, trivsel og harmoni.
   Det er ikke det egoistiske jeg som er det viktige, ikke det lille og innskrenkede, men det forløsende og befriende - det større enn meg selv foredlende. Den høyere jeg-bevissthet blir som det alter ego en i ydmykhet forløser seg selv og sin skjebne i Guds vilje gjennom.
   I stille ydmykhet, ærbødighet og ærefrykt. Uavhengig av fristelser til forhastelse, forvirring eller fortapelse. Det dreier seg om den edlere og ektere kjærlighet, renhet, fryd og glede, som for eksempel Paulus snakker om når han snakker om å overvinne slikt noe. Det dreier seg om å ville det forsiktig og ydmykt, og selv-beskikkende, foredlende.

---

U-enighetens mentalitet - kontemplativt

   Jeg kunne ha lyst til å skrive noen ord kontemplativt om u-enighetens mentalitet her nu.
   For eksempel også noen ord om enighet - og om det paradoksale enhet.
   Og hva er det for eksempel som får u-enighet til å medføre splid, splittelse og ugjerninger?
   I så måte er det jo veldig mye - som til stadighet skjer - å betenke!

   La meg i denne kontemplasjon her nu ta utgangspunkt i et meget stort og edelt menneske som levde litt før Martin Luther (1483 - 1546). Som Martin Luther også i Tyskland. Og som kanskje er den mest betydningsfulle forløper, forutsetning og inspirator for blandt annet Martin Luther.

   Nicolaus Cusanus (1401 - 1464), prest, kardinal, forfatter, filosof, doktorgrad 1423 ved det juridiske fakultet i Padua, omfattende studier i matematikken og de øvrige vitenskaper. Min sønn Gudmund Cusanus Hansen (født 1991) er oppkalt efter ham. Og jeg skrev omtrent 1982 et stykke om Nicolaus Cusanus - "Vismannen og den lærde uvitenhet - om Nicolaus Cusanus" ( ekstern ) - som blandt annet ble utgitt digitalt på HUNs Forlag i 1997, som hefte nr. 3 i serien HUNs Studie Bibliotek. ( ekstern ). Et stykke som har utgangspunkt i norske Aasmund Brynildsens oversettelser og studier i Nicolaus Cusanus. Nicolaus Cusanus sitt første litterære verk er boken "Concordantia Catholica" ifra 1433, et omfattende arbeide om kirkerett og kirkeordning.
   Et sted hvor Asmund Brynildsen omtaler "Concordantia Catholica", sier han følgende:

   "Hvori har de sin grunn, alle de ulykker og stridigheter som har hjemsøkt den katholske kirke? I den manglende konkordans, den manglende harmoni mellom det kristne samfunns forskjellige lemmer. (...) Kristus er hele samfunnets sjel og overhode, og gjennom kirken og dens forkynnelse har alle dets lemmer del i ham, er han tilstede i alle. Kirkens makt er altså en åndelig, innenfra virkende makt som bare kan skape sann enhet og harmoni ved at den tro den forkynner blir en levende, åndelig kraft i alle lemmer og således skaper en ekte autoritet: en fri, innenfra kommende anerkjennelse av et felles overordnet prinsipp. En autoritet som grunner seg på fysiske maktmidler og trusler er ingen sann autoritet og kan bare føre ulykker over kirken og kristenheten fordi den ikke er i pakt med sannheten. / Cusanus går voldsomt tilfelts mot den såkalte "konstantinske donation", hvorefter Konstantin den Store skal ha overdratt makten over det vestromerske rike til pave Silvester. I kraft av denne overdragelse skulle da "Kristi stattholder på jorden" være det romerske keiserdømmets arvtager (den Kristne Kirke skulle altså ha arvet Kristi bødler) og de poltiske makthavere i vestriket skulle ha sin makt i len fra Peters stol. / Cusanus påviser at denne ulykksalige ide hverken har noe grunnlag i autentiske historiske dokumenter eller i kristen tankegang. Han antyder med andre ord at det dokument som den romerske curie gjennom hele middelalderen brukte som rettsdokument til begrunnelse av pavestolens politiske makt, både historisk og teologisk er en falsifikasjon."

   Cusanus brukte ordet katholicitet i dets opprinnelige og egentlige betydning: det hele omfattende. På tilsvarende måte som så mange i dag, år 2008, bruker ord og begreper så som økologi, økosofi, økumeni, holisme, helhets-tenkning, osv. Den "alminnelige", alle omfattende katolske kirke var naturligvis ikke identisk med den romerske. Som vi skal se, sier Aasmund Brynildsen, var hans katolske enhetstanke ganske annerledes omfattende: "Det har til denne dag ikke eksistert en så radikal økumeniker som Nicolaus Cusanus."
   Jeg henviser til Aasmund Brynildsens oversettelse (ifra latin) til norsk, 1963, med efterord, av Cusanus sin bok "De Deo Abscondito / Om den skjulte Gud".

   For kontemplativt å sammenfatte med hensyn til enhet og mangfold, i tråd med Nicolaus Cusanus og matematisk og logisk tenkning og anskuelse-fremføring:
   I den endelige verden utfolder enheten seg i mangfoldet. Men ikke i noen av de mangfoldige former en linje kan danne er dens akt identisk med dens potens.

   I Cusanus sin bok "De Deo Abscondito / Om det skjulte Gud", spør hedningen:
   - Gies det en eller flere sannheter?
   Og den kristne svarer: - Det gies ingen uten en, - for der gies bare en enhet. Og sannhet og enhet faller sammen, da det er sannhet at enheten er en. Likesom vi  i et hvilket som helst tall alltid bare gjenfinner den ene enhet, således også bare den ene sannhet i alt det mangfoldige. Den som ikke får fatt på enheten, vil derfor alltid forbli uvitende om tallets natur; og den som ikke berører sannheten i enheten, vil aldri virkelig vite noe. Men den som mener å ha sann viten, vil lett kunne bringe i erfaring at det han mener å vite, likevel kan vites sannere. For det som er synlig for deg, kan alltid sees klarere og sannere enn du nu ser det. Med et skarpere syn enn ditt, ville det sees mere i overensstemmelse med virkeligheten. Det sees altså ikke av deg slik det i sannhet er synbart - og det samme gjelder hørselen og de øvrige sanser. Men da alt det som vites ikke vites med den fulle viten det kan vites med, vites det altså ikke i sannheten, men annerledes og på en annen måte. Men annerledes enn ved sannheten selv og på noen annen måte enn sannhetens egen, kan sannheten ikke vites. Derfor er det menneske ikke ved sin fulle fornuft som mener å vite noe i sannhet og dog ikke kjenner sannheten.

   Øyner den som leser dette u-enighetens mentalitet, - og enhetens og enighetens mentalitet? Det er ikke så avansert som noen kanskje kan finne på å tro. Det krever vel tilstrekkelig sinnsro og vilje og evne til uskyld?

   Og for den kontemplative som ønsker å gå noe videre:
   Forskjellen på den hellige tre-enighet - og den uheldige trefoldige u-enighet?

***
---

   Det ankom en stor pakke med posten i går, ifra Erik og Hege. Musikk, klær og litt av hvert.

---

   Det er meget så viktig for meg å være saklig, presis og ærlig. Er jeg ikke det så kan jeg i mindre grad forvente å bli tatt på alvor. Hvert feil eller forhastet ord og hver feil eller forhastet tanke ifra min side svekker og avslører mitt omdømme og min troverdighet - og virker motsatt sin hensikt.
   Motparten i denne pågående saken har den fullstendig motsatte holdning. Den ifra Arbeiderpart-ideologien sin side alminnelig utbredte holdning og teori. De tror at jo mere løgner, forvridninger og falske vitnemål de fremfører, dess bedre angriper og avslører de motparten og forsvarer de seg selv!

   Den sistnevnte holdning og teori forutsetter at publikum og tilhørere er passelig meget dumme nok. Og virket videre fordummende og ødeleggende.
   Den førstnevnte holdning derimot, er og virker motsatt - i vekkende, ekte avslørende og foredlende retning.

   Det har sine fordeler at det er slik. Altså også med hensyn til de løgnaktige. For forstandige mennesker, og for utenfor-stående og for efter-tid blir det dermed lettere å avsløre og å forstå partene og de involverte sin grad av henholdsvis uskyld og kriminalitet!
   Det egoistisk forkvaklede, innskrenkede og løgnaktige har desto mere kortvarig levetid!

--- 

   Avisen Grannar, lokal-avisen her i Vindafjord kommune, hadde i første halvår av 2007 mange leser-innlegg ifra gråtende, sjokkerte og fortvilte foreldre, naboer, slektninger og andre, rystet og forskrekket over hva de tre damene ansatt i Barnevern-tjenesten i kommune-administrasjonen holdt på med. Så ble det plutselig helt stopp - og ikke et minste ord mere om den kommunale Barnevern-tjenesten!
   Jeg tror nok flere enn meg i eftertid fant dette nokså mistenkelig.
   Og jeg tror nok at flere enn meg også tenker seg muligheten for hva årsaken kan være, til at det å skrive om den kommunale Barnevern-tjenesten plutselig syntes som å bli tabu eller forbudt.
   Jeg tror at de samme damene ansatt i kommune-administrasjonens Barnevern-tjeneste instruerte lokalavisen Grannar om ikke mere å trykke slike skriverier. Og at de antagligvis fikk sin ordfører Arne Bergsvåg til å fremføre dette overfor lokalavisen. (Antagligvis kanskje i et hemmelighets-stemplet brev.)
   Slike lokal-aviser er som bekjent i stor grad avhengige av annonser og velvilje ifra kommune-administrasjon.

---

   Ingen brydde seg!  ( intern )!

   "Bakgrunnen for kravet til Kontroll- og konstitusjonskomiteen om åpen høring og gransking av barnevernet finnes i en artikkel fra juni 2005. Det var flere ansatte i barnvernet som selv varslet sfm.no om en rekke uverdige forhold. / Oslo – sfm.no. Publisert 11.3.2008. Oppdatert artikkel. Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)."

---

   Har kristenfolket gitt opp?

   På side 2 og 3 i avisen Dagen for i dag står denne overskriften til en artikkel av Sven Inge Olsen og Kai Erland. To nokså unge menn, synes det som om. De er forbauset over den så spake og svake reaksjon ifra kristenfolket i vårt land i forhold til den stadig mere og mere hastige avkristningen av landet som pågår i Arbeiderparti-ideologiens regi. Og nu særlig i forbindelse med dens hysteriske forsøk på i rekordfart å innføre en revolusjonerende ny og anti-kristelig såkalt kjønnsnøytral Ekteskapslov. ( ekstern ). De gjentar flere ganger i artikkelen sin forundring over hvorhen kristenfolket befinner seg, og efterspør den protest og holdning som de jo vet i stort omfang befinner seg i befolkningen. Men hvorfor kommer den ikke frem?

   Slik forundring og slike spørsmål har blitt alminneligere og alminneligere! Samtidig som at svarene og forklaringene utrolig nok synes som nokså fullstendig å utebli i de offentlige fora.

   Noen bør fortelle de unge og undrende hvorfor. Den og de som våger. At det faktiske forhold er at landets befolkning er okkupert og besatt av et knallhardt kriminelt terror-regime, i regi av Arbeiderparti-ideologien. Som opererer med et gestapo-lignende byråkrati og hemmelig politi, fundert på grådig underdanighet, karriære-bevissthet, angiveri, tvang, internering og forskjells-behandling - for å stimulere til ideologisk ensretting, likegyldighet, svik og hykleri. Og at bare det i praksis å åpne munnen imot dette terror-regimet er meget så risikabelt! Ikke straks og umiddelbart - ikke på kort sikt. Men på en smule lengre sikt! På en smule lengre sikt, for at terror-regimet skal kunne virke og operere optimalt i det skjulte. For at årsaks-sammenhengene ikke så lett skal kunne bli oppfattet eller bli synlige.

   Hva risikerer vel den eller de som protesterer eller tar til motmæle - eller som irriterer Arbeiderparti-ideologien?
   Den som gir seg tid til å komme i mere fortrolige samtaler med mennesker rundt omkring i befolkningen vil kunne nærme seg de sjokkerende forskrekkelige svarene og forklaringene!
   Og kan sjekke disse opp imot for eksempel visse vesentlige bestemte fakta hos Statistisk Sentralbyrå og lignende.
   Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder "omsorgs-overtagelser" av barn i regi av den såkalte Barnevern-tjenesten i regi av Arbeiderparti-ideologien. Likeså når det gjelder tvangs-innleggelser til dens Psykiatriske avdelinger. Og det er snakk om et meget så stort antall berørte mennesker og familier! Hvert år! Og derav et meget så stort antall uhyre grovt forurettede og justismord - som meget så sjelden kommer frem for offentligheten og i dagen! Men som derimot forties, fordekkes og skjules med stor iherdighet ifra Arbeiderparti-ideologien sin side.
   Og hva skjer med privat-skoler som ikke innordner seg lovstridige direktiver og krav ifra Arbeiderparti-ideologien?
   Og hva skjer med prester eller lærere og andre som ikke gjør det?
   Eller med aviser, tidsskrifter, radio-kanaler eller andre som ikke gjør det?
   Og hva skjer med familier som skal ha hjemmeskole for sine barn?
   Og hva skjer med familier som den såkalte Barnevern-tjenesten Undersøker og liksom hjelper efter en mere eller mindre anonym såkalt Bekymrings-melding?
   Osv.!

   Og hva med den og de som legger seg langflate for Arbeiderparti-ideologien, i håp om å redde iallfall restene av noe?
   Hvordan går det med den og de?
   Den og de innordnes selv Arbeiderparti-ideologien! Og blir dens kanskje beste forkledning og aksept!

   Så nu er det forhåpentligvis endelig sagt! Nokså direkte og rett ut.

   Har kristenfolket gitt opp? Og andre?
   Må vi ikke heller våge mere direkte tale?
   Før alt blir borte vekke i galskap, skrekk og gru?
   Har vi egentlig noe som helst valgt mere?

   Med lov og rett skal landet bygges, er det så ofte blitt sagt og sunget ifra våre hjerters dyp.
   Har vi snart helt glemt det?
   Og at vår kristendom er basis i Norges grunnlov?
   La oss nu våge å stille Arbeiderparti-ideologien til ansvar for lov og rett!
   Og la terror-regimet falle.
   Kan det vel fortsette slik som nu?

***
---

--13-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 13. mars 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 4, 6 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. 
---
   Gudmund holdt seg hjemme i går. Og ungene med han i spissen fikk tatt ut den flotte, fine tallen ifra Hønsehuset. 
   Vi skal nok få spredd den til jorden og vekstene fremefter.
   De minste med Alfredo i spissen fikk ryddet noe ute.
---

   Den kvinnen jeg tirsdagen omtalte, som sendte meg en e-post angående en liste hun er oppført på, skal jeg i kveld tilsende en e-post med følgende innhold:

   Jeg laster ned endel stoff om Barnevern-tjenesten ifra Internettet, og lagrer det i mapper før jeg går igjennom det og viderebehandlet det.
   Den angjeldende listen over ansatte i Barnevern-tjenesten, og tilknyttede, som det advares imot har jeg lastet ned noe steds ifra Internettet og enda ikke rukket å se nærmere på. Men den ble ved en feil av meg lastet opp til mitt nettsted, sammen med andre sider, - dog uten at det ifra min side har vært linket til den. Men så har altså Søkemotorene som gjennomtråler Internettet funnet den - og linket til den.
   Dette var ikke min hensikt og beklager jeg. Og straks da du gjorde meg oppmerksom på at den befant seg der og at det var linket til den, fjernet jeg den. Nu er den fjernet allfall inntil jeg får vurdert og undersøkt dette nærmere.
   Det hender seg for mitt vedkommende at slike mapper med noe usortert materiell kan bli lagt inn på nettstedet, i tiltro til at det kan være stoff av interesse hvis Søkemotorene finner det.
   Imidlertid har jo hvert nettsted eller hver hjemmeside og hvert område i og på Internettet sine rammer og regler, sin profil og sin autonomitet.
   Hvilket jeg for mitt vedkommende ønsker å ha et bevisst og anstendig og nokså tydelig og markert forhold til.

   Den angjeldende listen er opprinnelig ifra foreningen Gruppen til Familiens Selvstendige Rett, og er - i følge hva som står over den - en: "Oversikt over fagfolk vi og våre medlemmer ikke kan anbefale grunnet selvopplevde negative erfaringer. Varslingslisten er et redskap for mennesker som utsettes for det de opplever som overgrep fra ulike instanser."
   Jeg tror nok de som står bak den har eller har hatt de beste hensikter.
   Men hva om noen feilaktig kommer på en slik liste?!
   Og hvor lettvint eller feilaktig er det å komme med på en slik liste?
   Og hvor seriøse og saklige er de forskjellige slags slike lister?
   Og hvem står inne for den enkelte slik liste sin seriøsitet og saklighet, eller sine regler og rammer?
   Hvem går god for den? Og hvordan?
   Hvordan er klage-adgangen og muligheten for protest for den som eventuelt havner på en slik liste?
   Og kriteriene, og påstandene? Og dokumentasjonen? Og ifra hvem, og når?
   Og argumentene?
   
   Jeg har respekt for mye av det arbeide som Gruppen til Familiens Selvstendige Rett gjør, og som de står for. Det er et arbeide og en innsats de virkelig fortjener respekt for.
   Men kanskje er denne angjeldende listen som de har utarbeidet ikke bra nok, og for forhastet? Kanskje forventer de og håper de også på kritikk for den? Ingen av oss er feilfrie. Og de forurettelser og den urett de arbeider for å fjerne er noe ethvert anstendig menneske aktivt bør støtte opp om. Også angjeldende nødvendig selvkritikk og besinnelse.

   Selv kan jeg og mitt nettsted ikke gå god for en slik liste, slik den angjeldende nu fremstår.
   Og jeg har her nu sagt noe om hvorfor - noe om hva som for meg synes som å mangle.
   Hadde Gruppen til Familiens Selvstendige Rett vært en offentlig instans ville jeg ha sett enda langt mere alvorlig på forholdet.
   Samtidig vil jeg også gjerne ha sagt, at den eller de som kjenner seg uberettiget eller feilaktig satt på noen slags form for slike lister kan forvente å kunne komme til ord og uttrykk iallfall her på mitt nettsted! Og også til dialog. Så absolutt.
   
   Det synes også som et faktum at noen har satt deg på den angjeldende listen.
   Ønsker du å si noe mere angjeldende dette her på mitt nettsted så skal jeg forsøke å bistå deg som best jeg formår.
   Jeg skal videre også forsøke å fordøye som best jeg formår på disse forholdene.

   Disse mine ord her - og vår dialog så langt - offentliggjør jeg i første omgang i mine offentliggjorte Dagboks-notater i nettstedet.
   Adresse:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DBN-RLH/200803/db200803.html

   Med beste ønsker ifra
   Rune L. Hansen!

***
---

   Jeg, Stauda og Alfredo kom hjem noe sent i dag.

---

   Denne e-post ankom i går:

E-post Fra: Helene Cameron, Webjuristene -
helene.cameron@webjuristene.no  
Sendt: 12.03. 2008, 10:38
Til: Rune L. Hansen -
hunwww@online.no
Overskrift: Søknad om oppnevning er sendt

Hei Rune,
Til orientering er søknad om oppnevning av meg som din prosessfullmektig sendt til fylkesnemnda. Det tar ca en uke før man får svar. Siden det snart er påske kan det tenkes at jeg ikke hører noe før  etter påske.  Jeg gir deg beskjed så fort jeg får svar.
     
Med vennlig hilsen
 
Helene Cameron

Jurist og rettshjelper med personlig bevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Tilknyttet Webjuristene -en rettshjelperkjede opprettet for å gjøre rettshjelp mer tilgjengelig for folk flest.


***
---

--14-- 

-- Dagboks-notater, fredag 14. mars 2008, Vinberget:

   Temperaturen 2, 9 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Regn utpå kvelden. Maks-temperaturen 14, 6 pluss-grader.
---

   Hasseltrærne har begynt å blomstre.
   Og våren er også igang, her sør-vest i Norge.

   Det er ikke stort jeg og min kone kan nyte av denslags nu. De har allerede ødelagt to år av våre liv. Den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Og de bare fortsetter og fortsetter! Og det er sikkert nok at de også har tenkt å ødelegge dette det tredje året. Og mye mye mere til!
   Det er ganske så absurd og virkelighetsfjernt det hele. Å tenke seg til at slikt noe faktisk er mulig, og skjer.
   Det er akkurat som er vi en jødisk familie under Hitler-regimets terror.
   Det er nøyaktig slik de behandler oss.
   På alle slags tenkelige og utrolige vis.
   Og mange tror at de bare gjør jobben sin!
   De skulle bare ha visst!

   To år borte vekke. Og enda flere årsverk!
   For at ingen enda har klart å stoppe de tre damene!
   Hverken i forhold til oss eller i forhold til andre.
   Dette er harde fakta.

---

   Ansvars-forvirringens psykologi

   Ondskapen fremstår som en Annen og som Ingen, eller som Seg Selv.
   Ondskapen er skadende, ødeleggende og til-intetgjørende av seg i sitt forkrøplede vesen.
   Bare ved å besinnes, bekjennes og beskikkes kan ondskapen leges, omdannes og heles.

   Hvorfor er det så mange mennesker som har problemer med å gjennomskue og å avsløre den forskrekkelige ondskapen som for eksempel en Adolf Hitler representerer? Eller som en Grøss og Gru Harem Brunstland representerer? Eller en Jens Stoltenberg, eller en Anniken Huitfeldt? Eller en Arne Borgemyr, eller en Arne Bergsvåg?

   Ikke i eftertid, og ikke sett utenfra. Men mens den pågår, og der den pågår?

   Først og fremst fordi de i sin ondskap fremstår som Ingen? Som Nobody?
   Og har Andre med seg i den?
   Og disse eller dette Andre, - hva eller hvem er vel det? Også Nobody? Altså også Ingen? Eller Somebody? Noen?

   Henviser de til det eller de Andre for å skjule Seg Selv og lov og rett?
   Ansvars-oppløsning, via en slags ansvars-fordeling - innunder Nobody?
   Eller Somebody? Noen?

---
---

   Om "Rule by nobody" og "group risky shift phenomenon":
   Henv.: http://www.minestartsider.no/ondskapens_filosofi_rule_by_nobody.php

   "Mennesker som inngår i grupper har en atferd som ville være utenkelig for dem som enkeltindivider. Gruppetenkning (Janis, 1971) og det Arendt (1965) refererte til som "rule by nobody" er viktige korporative beslutninger som resulterer i menneskelige lidelser." (Bandura (1973: 213))

   "En byråkratisk måte å unngå selvfordømmelse er å stole på gruppebeslutninger, slik at den enkelte ikke føler seg ansvarlig for det som etter hvert blir gjort. I virkeligheten går samfunnsorganisasjoner til ytterligheter for å tenke ut sofistikerte måter å skjule ansvaret for de beslutninger som negativt kan påvirke andre. Gjennom arbeidsfordeling, beslutningsprosesser, og kollektive handlinger kan mennesker bidra til grusomme handlinger og blodsutgytelse uten at de personlig føler ansvar eller selvforakt for det som de selv er en del av."


   "Mennesker som inngår i grupper har en atferd som ville være utenkelig for dem som enkeltindivider. Gruppetenkning (Janis, 1971) og det Arendt (1965) refererte til som "rule by nobody" (anm: kan kanskje oversettes som "ubetydelighetsregelen") er viktige korporative beslutninger som resulterer i menneskelige lidelser. Bandura (1973: 213) forklarte den grunnleggende psykologi bak “rule by nobody”. Den vanlige hemningen av anti-sosial atferd virker gjennom ens selvbilde: "Jeg kan ikke se meg selv gjøre dette". Imidlertid handler det i en institusjonell setting om at dette ikke er utført av meg, men igjennom meg som skuespiller, et rollespill i en uvirkelig ”lek” hvor alle ”spiller” (Stone, 1975: 235)."


---
---

"...overgrepene kom fra enkeltpersoner, noe staten ikke kan lastes for"

9.000 tyskerbarn skulle landsforvises til Australia
vg.no 3.3.2007
Norge ville tvangssende 9.000 småbarn til Australia i 1945, fordi de hadde tysk far. Torsdag kommer diskrimineringen av krigsbarna opp for retten i Strasbourg.

Australia takket høflig nei, og planene ble aldri satt ut i livet. Men det offentlige Norges påstander om at barna var «åndssvake», og at de hadde «tyske gener» som kunne gjøre dem til farlige femtekolonister, fikk konsekvenser, skriver Bergens Tidende. (...)

Den norske staten avviser saken med henvisning til at sakene er foreldet og innrømmer heller ikke at krigsbarna ble diskriminert, men hevder at overgrepene kom fra enkeltpersoner, noe staten ikke kan lastes for. (...).

---
---

Ondskapens filosofi

Ondskapens filosofi
ULF ANDENÆS
aftenposten.no 12.2.2006

Det er sjelden at norske filosofer utgir sine nyskrevne bøker på ledende internasjonale forlag. Ikke mindre sjelden er det at en av dagens fagfilosofer skriver bok om et emne som ondskap.

"Evil and Human Agency" heter boken som Arne Johan Vetlesen, filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo, har utgitt på universitetsforlaget i Cambridge. En mulig norsk oversettelse ville være "Ondskap og menneskelig handlingsmønster".

Med undertittelen "Om å forstå kollektive onde handlinger" foretar Vetlesen en undersøkelse av ondskap som fenomen, særlig slik den er blitt utøvet av organiserte fellesskap, under den annen verdenskrigs jødeutryddelse og under vår tids etniske rensing i Bosnia.

Med undertittelen "Om å forstå kollektive onde handlinger" foretar Vetlesen en undersøkelse av ondskap som fenomen, særlig slik den er blitt utøvet av organiserte fellesskap, under den annen verdenskrigs jødeutryddelse og under vår tids etniske rensing i Bosnia.

Konkret.
Egentlig burde ikke det onde være et sjeldent tema for filosofer, i egenskap av å være et sentralt menneskelig anliggende, og ifølge vår barnelærdom en mørk side ved vår natur.

- Vår tids filosofi har lidd under spesialiseringen i den akademiske verden, sier Vetlesen. - Vi skriver helst om svært avgrensede temaer, som få andre har interesse av. På den annen side finnes i dag også filosofer som Lars Svendsen, som skriver om almenmenneskelige spørsmål med stort nedslagsfelt, av interesse for et større publikum. Men slike som ham er det ikke mange av. Vi har ikke mange møtesteder mellom dagens fagfilosofi og det bredere samfunn. Jeg for min del er mer opptatt av den virkelige verden enn av teorier. Jeg tar utgangspunkt i ondskap som et livsanliggende, noe vi har gjort erfaringer med. Jeg starter med det konkrete, som ligger nær vår erfaring.

Individets valg.

Han prøver ut en definisjon på ondskap: "Å påføre et annet menneske smerte og lidelse med hensikt, mot hans eller hennes vilje, og forårsake alvorlig og forutsett overlast".

- Noen mener at ondskapen egentlig ikke finnes, at de grusomste handlinger egentlig er resultat av skadelige sosiale vilkår?

- Etter mitt syn er det ingen tvil om at ondskapen eksisterer. Det handler om individets valg og egenansvar. Men jeg vil ikke se det i svart og hvitt. Den mest eksplosive blandingen oppstår når enkeltindivider og et helt miljø finner felles interesse i å utføre det destruktive. Da kan resultatet bli katastrofe. (...)" 


---
---

Tortur

Tortureres i minst 102 land
nrk.no 24.5.2007
(...) Det viser den ferske årsrapporten til Amnesty International, som ble offentliggjort i dag.
LES HELE RAPPORTEN HER. (...) «...menneskerettighetene undergraves globalt snarere enn styrkes, som jo har vært trenden fra 1948 og fram til i hvert fall 2001.»

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge

Av de 153 landene som er omtalt i rapporten, er det registrert tortur i 102 av disse.

«...menneskerettighetene undergraves globalt snarere enn styrkes, som jo har vært trenden fra 1948 og fram til i hvert fall 2001.» (...)


---
---

   For den og det som beveger seg bort ifra Herrens rette vei blir det verre og verre.
   Den og det pisker seg selv og omgivelsene, bort vekk.
   Det er ikke så ille å være nær ved Herrens rette vei og ikke så langt unna. Men dess lengre bort en forviller seg jo flere diabolitos og demoner pisker, stikker, plager og jager i ryggen og ifra sidene! Pisker og jager feil vei, - inn i forvirringen, mørket og fortapelsen.
   Veien tilbake blir desto vanskeligere!

---

   Gudmund kom ikke hjem i dag. Han fortalte forleden dag at Idun kommer til Haugesund fredagen, i dag.
   Trude har roet seg betraktelig i den siste måneds tid, og har tydelig lært mye av mine Dagboks-notater.
   Hun tviholder imidlertid fortsatt på dette med Balder, og sitt forskrekkelig store svik i så måte. Og på rytteren på sitt hovmod.
   Ikke det at vi snakker særlig meget om det, men det fremkommer utvetydig nu og da i diverse sammenhenger.

   Ungene her har tent bål på den store bålplassen vår i dag, og har der kost seg veldig godt og lenge til langt inn i kvelden.

---
*****

--15-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 15. mars 2008, Vinberget:

   Temperaturen 2, 5 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   
---

   Frukt-safter og helse - kontemplativt

   Tenkte at jeg skulle nevne at svarthyll (Sambucus nigra) jo likevel og entydig - som vanlig - er utmerket medisin i forhold til forkjølelse og endel infeksjoner.
   Saften av de sorte fruktene, iblandet et ekstrakt (te) ifra blomstene. Og absolutt uten hvitt sukker!
   Ren eplesaft en finfint å spe ut med eller også å ha som basis.

   Vi skiller her i familien mellom tre kategorier når det gjelder det meste av alminnelig frukt-saft. 1: Svart-blå frukter og safter. 2: Gule og gul-oransje til hvite. 3: Røde og rødlige.
   Det er sjelden noe lurt å ha en sammenblanding av disse kategorier. Men et av unntakene er ren eplesaft, som fordelaktig kan inngå i diverse sammensetninger.
   Ren eplesaft iblandet noe saft ifra guava-frukt er iøvrig en forfriskende og fin blanding som tilfører eplesaften mye godt. Denne blandingen kaller vi her i familien for gull-eplesaft.
   Når det gjelder noe Alfred Vogel advarer imot, sammenblanding av kjerne-frukter med ikke-kjerne-frukter, så har jeg efter hvert gjennom tredve års tid med hverdagslig praktiske undersøkelser, erfaringer og studier, kommet frem til at det er en rekke vesentlige og interessante unntak i så måte. (Hvilket jeg jo også skulle ha snakket med Alfred Vogel om!)

   Særlig den svart-blå kategorien med frukter og safter er ekstra viktig og betydningsfull!
   Og kan bedre og redde utrolig mange liv!
   Basis i denne kategorien er på den ene side nettopp svarthyll. (Hvor trolig også flere amerikanske sorter, andre enn Sambucus nigra, kan brukes - og bør beplantes.) Og på den andre siden blåbær. Både alminnelig norsk blåbær (Vaccinium myrtillus (L.)) og alminnelig amerikansk hagebusk-blåbær (
Vaccinium corymbosum, med flere), samt kultivarer.
   Altså blåbær - og svarthyll.
   Bare noe så enkelt som en i Norge (og mange andre land) bedre forståelse for den viktige betydningen av denne kategorien frukter og safter, særlig med hensyn til drikke og beplantning, vil medføre utrolig mange bedre og reddede liv! I seg selv en helse-revolusjon.

   Det er et trist faktum at de offentlige norske skole-anstaltene, som forhåpentligvis nu snart efter hvert er et tilbakelagt stadium det norske folk kan se tilbake på med skamfølelse, i forskrekkelig og utrolig liten grad har hatt rom for livets og samfunnets mest elementære vesentlige nødvendigheter og behov! Så som for eksempel også medisin, ernæring og helse, natur, landskap, hage, osv., osv.!

   Merk mine ord!

---

   En i så måte interessant tilfeldighet:
   Her hvor jeg og min familie har vårt hjemsted, Vinberget, har vi i nabolaget nord for oss Blåbærkongen, som har satset stort og fint på sitt særlige engasjement for blåbær, hagebusk blåbær.
   Mens i nabolaget sør for oss og sør i eller for Vikebygd, Bjordal, bor den kommunale landbruksjefen som har satset på sitt særlige engasjement for svarthyll.
   En artig tilfeldighet.

   Og her bor vi, Vinberget, som har arbeidet stort med særlig engasjement for alle de tre nevnte kategoriene, pluss for alle andre i videste forstand matnyttige vekster, ifra hele verden.

---

   Jeg har vært tilbakeholdende med å tro eller tenke at den pågående saken er en skole-sak. For ikke å trekke forhastede slutninger.
   Men i går kveld ble jeg sikker. Brikkene og bitene i pusle-bildet eller pusle-spillet falt på plass!
   Og da særlig i sammenheng med den informasjon som også fremgår av Hekseboken 2008 ( ekstern ).
   Det er først når en skjønner og innser dette at alle - hver eneste en, av - brikkene og bitene i dette pusle-spillet, faller på plass!
   I Vindafjord skole-saken. I Vindafjord skole-katastrofen!
   I saken Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato.
   Hvem konkret som har stått bak og ledet de hysteriske ugjerningene er enda for meg noe uklart. Men mulighetene i så måte er ikke særlig mange.
   Er det Arne Borgemyr og Arne Bergsvåg ansatt i Vindafjord kommune-administrasjon?
   Eller er det via disse (og Mattilsynet) Skaun kommune-administrasjon i Sør-Trøndelag?
   Eller er det mere direkte Arbeiderparti-ideologien ifra høyere byråkratisk nivå?
   Jeg kan ikke se at det egentlig er andre eller flere alternativer eller muligheter, bortsett fra en jo tilstedeværende samrøre av disse nevnte.
   Eller hva?
   Og hva videre?!

---

   Gudmund kom ikke hjem i dag heller.
   Telefon ifra TEG og ifra ASJ. Og diverse - som vanlig.

---

   De kjepphestene eller svakhetene en advokat besitter kan ha stor betydning i en sak, eller i forhold til en sak.
   Såpass har jeg underveis i livet skjønt.
   En tanke-oppsummering her nu bare.

---
*****

--16-- 

-- Dagboks-notater, søndag 16. mars 2008, Vinberget:  

   Temperaturen 3, 2 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Nydelig fint vær her i dag, badende i himmelsk gull. 
--- 

   Gressløk såpass oppkommet at det kan brukes av den. Ormerot og hagekjørvel også.
 
---

Røtter og vinger

Ifra moder jord, og ifra Fader vår, i engle-vinger.
Frem ifra kilden, med sine røtter, o de springer.

Ilden i deres indre, bærer med seg englers gaver.
Slik de beriker, våre atmosfærer og våre hager.

Frem ifra kilden, ifra frøet, o uskyld ren og kjær.
Ifra mirakler og mirakler, nu så plutselig er de her.

Forankret i fortid og fremtid, forløser sine vinger.
Frem ifra kilden, med sine røtter, o de springer.

Vi verner Guds hærlighet, som utfoldes i verden.
Bare dette er ekte kjærlighet, berikende ferden.

Vi foredler og vi styrker dette Guds store verk.
En saft som i sin uskylds naturlige kraft er sterk!

Det lille frøet, dets hjemsted, styrker så ferden!
Det lille frøet, dets hjemsted, styrker så verden!

Styrker både verden og ferden. Røtter og vinger.
Styrker både ferden og verden. Vinger og røtter.

*

Rune L. Hansen, 16.03. 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord.

***
---


   Torsdagens utgave av avisen Dagen Magazinet hadde på side 11 et oppslag om organisasjonen Voksne for Barn, og deres nye tiltak Røtter og vinger. Et tiltak og foreldre-nettverk ment å sette ungdomstiden og foreldre-ansvaret på dagsordenen.
   Hvilket jo i høyeste grad trengs!
   Voksne for Barn, stiftet i 1960 under navnet Mental Barnehjelp. Endret navnet til Voksne for Barn i 1996. Driver blandt annet Bekymrings-telefonen 8100 39 40, som er en telefon-tjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål i forhold til barn og unge. Deres e-post-adresse er: bekymring@vfb.no  

   Røtter og vinger. Navnet kan unevnt sies å ha stått som et slags motto for hele mitt forfatterskap. Og jo også for andre ansvarsbevisste sitt arbeide og virke.
   Oppslaget er gjort av Tor-Helge Gundersen, som intervjuer Thalita Blanck i Voksne for Barn. Hun sier at begrepet Røtter og vinger, er hentet ifra den amerikanske forfatteren Hodding Carter, som etsteds skriver følgende:
   "Det finnes bare to varige gaver du kan gi til ditt barn. Det ene er røtter, det andre er vinger."

   Godt sagt! Iallfall så langt. Men jeg kjenner ikke til organisasjonen Foreldre for Barn fra før av, noe jeg undres over hvis den har holdt på såpass lenge. Trude sier: - Kanskje den er korrupt, og egentlig dreier seg om psyko-babbel?
   Jeg sier: - Psyko-babbel, i så fall innpakket i flotte ord.
   Trude sier: - Britt-Nelly Tveit, ( ekstern ), svigerdatteren til Jens Tveit, ( ekstern ), arbeider med psyko-babbel greier. Og hun er jo fullstendig helt tullerusk og gal.
   Jeg sier: - Jeg vet det. Og det er jo først og fremst nettopp gjennom slike mennesker at det går korrupsjon og psyko-babbel i tingene.

   Når jeg skrver dikt som for eksempel mitt dikt "Trygge og trivlige stier", ( ekstern ), så er det en del mennesker som kjenner seg mislykket og mindreverdige fordi kontrasten til deres egne ynkelige forhold og realiteter er så stor, og de ikke vil innrømme eller erkjenne sitt svik. De reagerer i sin ynkelighet med å forsvare sitt svik, og med å gå til angrep på nærsagt alt som er større og bedre enn deres egen smålighet og ynkelighet. De vil selv i sin usselhet være normen! Både normen og utgangspunktet. De tror at alt og ethvert er på sitt eget usle nivå. Fordi de så gjerne vil fremstå som noe bra. Men absolutt ikke er noe bra. De frykter seg avslørt. Hyklere og svikere, som korrumperer.

   Diktet "Røtter og vinger" som jeg skrev i dag tidlig er dog også ment å gjøre det vanskeligere for hyklere og svikere!

---

   De tre damene i den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, de tre forkvaklede tull-hønsene der, er i kraft av navnet på den jobben de har i kommune-administrasjonen bortimot allmektige i kraft av hemmelighets-kremmeri og fullstendig forbigåelse av lov og rett, og i sin makt-arroganse og skamløse løgnaktighet, når de i sitt hakke-system finner ut av hvem av sine naboer og med-mennesker de skal til-intetgjøre.
   De tror seg å være selveste Kommunen, og selveste Barnevern-tjenesten i Norge. Men bare den og de som erfarer - eller som kan sette seg inn i - hva de egentlig holder på med, vet og kan forstå hva de egentlig holder på med! Og det har de trodd seg sikker på at ingen andre kan finne ut av. De eneste som i en viss grad i praksis har kunnet kontrollere hva de egentlig holder på med, er jo Fylkesmannen og Fylkesnemnda. Men disse har jo ifra Familie- og likestillings-departementet (og andre avdelinger av Arbeiderparti-ideologien) fått instruksjoner om å la seg råde og veilede av de selvsamme tre tull-hønsene! Så da så.
   Dermed kan i praksis de tre tull-hønsene som var så heldige å bli ansatt i den kommunale Barnevern-tjenesten, torturere, trakassere og terrorisere hvem som helst av sine medborgere uten at noen som helst får vite noe som helst om hva som egentlig skjer! Som selv-opphøyde og selv-utnevnte dommere, tildele hvem som helst tortur, trakassering, terror - og videre lovens strengeste straff! Og til-intetgjøre en hvilken som helst familie uten at noen som helst kan få stoppet de eller finne ut av hva som egentlig foregår! 
   Slik de også i utgangspunktet trodde seg sikre på at det skulle være i vår sak. Angående familien Hansen. Da de ifra noen i den offentlige skolen fikk instruks om at hjemme-undervisning hverken er lovlig eller ønskelig!
   Det trodde de skulle være en lett sak for seg. Det er jo dessuten også - enda nu for tiden - en forholdsvis lett sak å finne frem til mennesker som er motstandere av hjemme-undervisning, og som derfor greit nok vil kunne gjøre mangt og meget for å få slutt på slikt noe!
   Tullhøne-allianser som vil drepe! Uten at det skal flyte blod, bråk eller mistanker! Sterilt, - kjemisk fritt for menneskelighet, sannhet, anstendighet, lov og rett! Hva har de vel ellers makten og muligheten til det for?
   Det eneste de ber sine med-mennesker om, er å lukke øynene for hva som skjer og hva de egentlig driver med.

--- 


   Været litt utpå dagen i dag snudde helt om, og det kom vind, regn, hagl og sne av forskjellig slag!
   Straks efter at jeg lastet opp det siste jeg her har skrevet.

--- 

   Det har blitt kvelden.
   Gudmund kom ikke hjem i dag heller.
   Besøk her ifra nabogutten, ifra hytta, i dag også. Og noen av ungene dit også.
   Hyttebygging i skogen, etc.

---

   Interessant film på tv-n, NRK-1, i går kveld, om seksual-politikk og ekteskaps-politikk i henholdsvis Øst-Tyskland og Vest-Tyskland i de siste hundre års tid. Mangt og meget makabert, indoktrinerende befolkningene. Særlig et for meg nytt og interessant innblikk i den marxist-stalinistiske ideologien sin metodikk og virkning i Øst-Tyskland. Men det hele alt makabert på begge sider av jernteppet og muren.
   Endatil småtterier i sammenligning med hva den norske Arbeiderparti-ideologien særlig i disse dager holder på med, med hensyn til den kriminelle såkalte kjønnsnøytrale ekteskaps-lovgivning ( ekstern ) de vil tre ned over hodene på befolkningen, efter ønske ifra de homoseksuelle, ifra gen-teknologi-industrien og de andre umoralens og perversitetenes fremdrivere. Blandt annet i strid med grunnlovens paragraf 2.
   Arbeiderparti-ideologien har bare stadig blitt frekkere og frekkere! Ikke bare i forhold til å forholde seg til lov og rett, men også med hensyn til å innføre lovstridig lov og rett! Og mere terror.
   Og også særlig i forhold til kristendommen.
   Som de forlengst med sin anti-kristendoms kristologi og menneske-fiendtlighet har besatt bortimot fullstendig.
   Folk flest skjønner og fatter ikke hva som foregår, og alvoret i det!
   Men Arbeiderparti-ideologien kontrollerer med jernhånd skolene, massemediaen, industrien, presteskapet, underholdningen og bortimot absolutt alt, med indoktrinering, frykt og tvang.

---

   Jeg er den siste rest. Og dråpen som får begeret til å flyte over.

---

   Jeg logget meg en tur innom YouTube på Internettet. Endel sterk kost der om den norske Barnevern-tjenesten, og også om de tre damene ansatt i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon: Iren K. Hebnes, Ingeborg Nyland og Berit Molbosæter.

   For eksempel på følgende linker:
http://www.youtube.com/watch?v=LLhHI1t8wEI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BjXyQj7ROKA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=xh6WMgweixc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3Y58FMR1mqw&feature=related

   Mange sterke og meget så sterkt fortvilte kommentarer også.
   Folk som involveres forskrekkes og får mange inntrykk og erfaringer, og uttrykker seg som best de kan.    
   Typisk som for eksempel denne her:

   "regjeringe driver med menneskehandel. dommere og politi er korrupt og mafia. alt dreier seg om penger og barnefjernet driver pedofilring med ungene. unger dem har problemer med dreper dem med dop.. er vel snart på tide folk begynner og reagere og slutte og være egoister."

   Og denne:

   "Har du lest om saken? Hvis du går inn på profilen hennes finner du ut hvorfor hun ble fratatt ungene. Jeg synes det er helt grusomt! Barne¨vernet¨ vrir og vender på ting og gjør alt for å få ting til å se galt ut. Barne¨vernet¨ødelegger mange foreldre psykisk også, gjerne gjennom mange år, sakte men sikkert. De som mener at der var rett å ta fra henne ungene sine vet ikke hva de snakker om!"

   Og denne, jo tankevekkende:

   "Hvis barna er så stor fare, hvorfor arresterer ikke purken foreldrene istendenfor barna?"


   Men naturligvis også noen naive og fjottete. Mange vil jo rett og slett bare tro det beste, - så lenge det i det heletatt er mulig. Som for eksempel denne:

   "Barn vil ikke vekk fra foreldrene sine. Og det er helt normalt. Men noen ganger har man det bedre andre steder enn oss foreldrene . Og hvis barnevernet griper inn er det som regel noe farlig noe. Jeg for min del liker barnevernet jeg. Dem er der for å hjelpe oss."


---

   De naive og mere eller mindre troskyldige i forhold til disse forholdene er det også av interesse å studere og å kartlegge.
   De er også en stor del av befolkningen.
   Som er travelt opptatt med sitt. (For eksempel også med å la seg underholde.) Eller som tror at andre tar seg av slikt noe. Eller unge eller dårlig orienterte mennesker som tror det hele er overdrevet. Osv.
   Men det er også en stor del av befolkningen som egentlig vet bedre. Men som likevel har vært og er maktesløse. Både av frykt og av mangel på muligheter og ferdigheter til å kunne gjøre noe. Osv.

   Den som har tilgang til Internettet og for eksempel kikker seg litt rundt på de linkene angående den offentlige Barnevern-tjenesten som befinner seg på herværende nettsted - http://hunwww.net ( intern ) - for eksempel på siden
           http://hunwww.net/ekte-kristendom/BVT/BVT-2008/bvt-div-linker.html  ( intern )  
vil fort bli meget så grøsselig forskrekket!
   Ikke minst grøsselig så forskrekket over den utrolige mengden med tydelige og entydige justismord! Som fremgår av hva som faktisk er utlagt på Internettet, - hvilket dog bare knapt er toppen på isfjellet! 
   Kan vel anstendigheten, samvittigheten og rettsvesenet i et land og i et samfunn leve med slikt noe? Nei. Det er bare ikke mulig.

   Det er som jeg tidligere har sagt det, en nasjonal katastrofe av enormt store dimensjoner. Nu fortsatt, 70 års tid efter at Gabriel Scott (1874 - 1958) utgav boken om "De vergeløse" (1938). Men nu siden har katastrofen økt voldsomt i omfang, år efter år! Å late som ingenting mere vil ikke stort mere være mulig. (Heller ikke mere å late som om noe blir gjort.) Den er nu av så enorme dimensjoner av groveste sort kriminell umenneskelighet i regi av ansatte i den offentlige forvaltning - og allianser - at det ikke kan være lenge nu før det hele eksploderer voldsomt! Med mindre vi kan få opprettet en slags nødvendig og god nok Norsk Sannhets- og Forsonings- Kommisjon! ( ekstern )! Det er intet mindre enn det som trengs. Eventuelt i tillegg til forskjellige slags gransknings-komiteer. Dette her nevnt er vel ganske enkelt ikke til å komme forbi?

---

*****

--17--

-- Dagboks-notater, mandag 17. mars 2008, Vinberget: 

   Temperaturen 1, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Nokså godt og fint vær i dag. Sneen ifra igår smeltet fort bort i formiddag. Litt kalde vinder smygende og blafrende. Temperaturen 13, 3 pluss-grader på det høyeste her i dag.
---

   På Internettet, nettstedet YouTube, er altså også utlagt og offentliggjort filmer som viser de tre heksene i den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon i sin hekse-dans. Hvor de har fått med seg Ottar Krakk i det Interkommunale Barnevernsamarbeid for Haugaland, samt noen ifra Politiet. De er sammen på hus-inkvisisjon, og barnerov.

   Politiet har egentlig hatt et problem og dilemma i slike saker, - som de enda ikke har klart å takle.
   De har i stor grad bare tatt det for gitt at de ansatte i den lokale Barnevern-tjenesten, som på sitt område skal være aktverdige representanter for det offentlige, har arbeidet og vært virksomme innenfor rammene av lov og rett.
   Når så likevel ikke er tilfelle rammes fort og lett også politiet.
   Det dreier seg ikke minst også om forholdet til lov og rett. Og da særlig om forholdet til henholdsvis over-ordnede lover og under-ordnede lover. 
Hus-inkvisisjoner skal egentlig ikke kunne finne sted i Norge, er forbudt, unntatt i kriminelle tilfeller. Det er faktisk hva den norske grunnloven sier, i sin paragraf 102: ( intern ): "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   Samtidig er det imidlertid under-ordnede lover som sier at Politiet skal bistå den offentlige Barnevern-tjenesten. Hvilket for det første forutsetter at den angjeldende Barnevern-tjenesten forholder seg rett og riktig til lov og rett. Men jo samtidig også at det rent faktisk er snakk om kriminelle tilfeller. Ikke engang kun mistanke om slikt noe. De straffbare handlinger må først bevises og pådømmes efter lov, før de kan gjøres til gjenstand for anvendelse av barnerov og til-intetgjørelse av en familie. Et forhold som iøvrig jo i så fall må kunne sies å idømme lovens absolutt strengeste straff.
   Hvis noen lov eller forskrift er i strid med Norges grunnlov, da er loven eller forskriftet ikke gyldig, men lovstridig. For å gjøre den gyldig måtte Stortinget først gjort om grunnloven.
   Så uansett må myndighetene om de tar barn ifra foreldrene, straffe-forfølge foreldrene, - en rettslig prosess hvor foreldrene får gode muligheter til å forsvare seg. Uten en slik straffe-forfølgelse for kriminelle tilfeller har myndighetene heller ikke rett til å gjøre hus-inkvisisjoner.

   I grunnlovens paragraf 96 heter det: "Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted."
   Journalist Jan Hansen i nettavisen Samfunnsmagasinet sier i en kommentar til dette 08.02.2008, under overskriften "Når  fundamentet brister" ( ekstern ) - at: "
Barnevernet både straffer og dømmer familier og barn uten at det foreligger en rettskraftig dom. Og lenge før en sak har rukket å nå selve domstolen. Etaten foretar også svært pinlige forhør av både voksne og barn. Ordbruk og spørsmålsstillinger fra mange ansatte i barnevernet, har i de tilfeller vi kjenner til, blitt opplevd som særdeles krenkende for dem som har vært i kontakt med etaten. Og enten kontakten nå har skjedd på ”frivillig” basis eller ikke."

   Et annet viktig forhold angående dette, er den makt og myndighet Fylkesmannen og Fylkesnemden på vegne av statlig departement besitter og forvalter. I Barnevernloven ( ekstern ) paragraf 2-3, sies det blandt annet, at: "Fylkesmannen er statlig barnevernmyndighet på fylkesnivå. Fylkesmannen plikter å føre særlig tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner. Fylkesmannen skal herunder - a) påse at kommunene utfører de oppgaver de er pålagt etter denne loven,  b) sørge for at kommunene får råd og veiledning."

   Samtidig har Familie- og likestillings-departementet også gitt beskjed til Fylkesmannen om å la seg råde og veilede av Barnevern-tjenesten.
   Jeg har så vidt vært inne på disse forholdene tidligere, med hensyn til Fylkesmannen og Fylkesnemden, og skal her nu i denne omgang ikke gå særlig videre inn på det. Bare kort fremstille følgende spørsmål: Representerer Fylkesmannen og Fylkesnemnda noen betryggende og god rettssikkerhet for angjeldende familier? En også slik sak har som bekjent alltid minst to sider. Et spørsmål jeg - og forhåpentligvis andre - efter hvert skal komme tilbake til!

   Også er for eksempel Den
europeiske menneskeretts-konvensjon, EMK, ( ekstern ), over-ordnet alminnelige norske lover. EMK ble vedtatt av Europarådet i 1950 for å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Konvensjonen håndheves av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Konvensjonen fastsetter en rekke sentrale menneskerettigheter, blant annet retten til liv, vern mot tortur, vern av privatlivet og sikring av ytringsfriheten. I Norge er konvensjonen inkorporert gjennom Menneskerettsloven av 1999, ( ekstern ), som bestemmer at konvensjonens bestemmelser skal gis forrang dersom de er i strid med annen norsk lovgivning.
   I EMK er flere forhold relatert til hva jeg her nu skriver om. Blandt annet "Artikkel 8 - Retten til respekt for privatliv og familieliv". Som er i to punkter, som går slik:
   1: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2: Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.


   Og i EMK Artikkel 14 - Forbud mot diskriminering - er formuleringen slik:
   "Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status."

   Og i EMK Tilleggsprotokoll Artikkel 2 - Rett til utdanning - blir følgende sagt:
   "Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning.
"

   Og EMK Artikkel 7 sier - likesom vårt lands grunnlov paragraf 96 - at ingen skal straffes uten lov og dom.

   FNs Konvensjon om barnets rettigheter, ( ekstern ), er også gjeldende norsk lov og rett, og sier blandt annet følgende:

   Artikel 16: - "1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende. - 2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp."
   
Artikel 18: - "1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet. - 2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn. - 3. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till."
   
Artikel 30: - "I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk."
   Artikel 32: - "1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling."
   
Artikel 37: - "Konventionsstaterna skall säkerställa att - (a) inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Varken dödsstraff eller livstids fängelse utan möjlighet till frigivning får ådömas brott som begåtts av personer under 18 års ålder; - (b) inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett barn skall ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid."

   Hvis den offentlige norske Barnevern-tjenesten i praksis hadde forholdt seg på en selvfølgelig og ydmyk måte i forhold gjeldende lov og rett, - da hadde alt vært fullstendig annerledes! Hva jeg her over har nevnt og omtalt av over-ordnede lover og paragrafer er noen vesentligheter i så måte. Som den offentlige norske Barnevern-tjenesten under Arbeiderparti-ideologiens styring systematisk og på det groveste og i meget stort omfang har forholdt seg kriminelt i forhold til! I bortomkring 100 års tid, - stadig verre og verre!
   Antallet uhyre grove justismord i dens virksomhet har nådd enorme dimensjoner, - stadig flere og flere.

   Dette - denne deres virksomhet - er ganske enkelt en meget så uhyggelig og forskrekkelig enormt stor og omfattende nasjonal katastrofe.
   Som umiddelbart må stanses - og som det umiddelbart må ryddes opp i!
   Inntil videre er det egentlig også ikke minst en politi-sak.

---

   Her er det iøvrig også på sin plass å gjøre oppmerksom på et annet trist og katastrofalt faktum.
   Fylkesnemnda har en nær og kjær bror i den såkalte Kontroll-komiteen innenfor den offentlige Psykiatrien.
   Fylkesnemnda sitt forhold til den såkalte Barnevern-tjenesten og barnerov - har sin likså upålitelige, korrupte og skurkaktige tvillingbror i Kontroll-komiteen i de Psykiatriske avdelinger og tvangs-innleggelser.

   Antallet barnerov i regi av den offentlige norske såkalte Barnevern-tjenesten er nu muligvis oppmot ti tusen barn årlig. Hvis jeg har tolket tallene ifra Statistisk Sentralbyrå riktig. Og antallet tvangs-innleggelser i den offentlige Psykiatrien er så vidt jeg har kunnet forstå det ikke langt unna.
   Og at de begge fungerer som et slags tanke-politi og kriminelt omskolerings-system for Arbeiderparti-ideologien er det ingen som helst tvil om.
   Den som tviler på det kan jo ganske enkelt bare undersøke forholdet. Jeg skal imidlertid også her efter hvert komme tilbake til den siden av saken.
   At den norske såkalte Barnevern-tjenesten i regi av Arbeiderparti-ideologien i hovedsak i og med sin virksomhet, og tross sitt fine navn, egentlig rett og slett er det motsatte av en barnevern-tjeneste og i meget så stor stil driver med bestialske justismord, trakassering, tortur og terror, har vært en uhyggelig erfaring og opplevelse for ti-tusenvis med norske familier. At den samme såkalte Barnevern-tjenesten også vet å anvende seg av et tilsvarende grovt korrupsjons-system innenfor den norske såkalte Psykiatrien, det fikk jeg og min familie på egen kropp erfare i januar 2007. Hvilket jeg jo også kan henvise til. 
    

--- 

   Det var særlig Grøss og Gru Harem Brunstland i spissen av Arbeiderpartiet som fikk stor fart på hekse-dansen i Norge.
   Med å innføre Abortlov og såkalt likestilling, etc. Flere av de lover og paragrafer som har fremkommet under hennes styre og stell og innflytelse mangler fullstendig det som kjennetegner god og rett fremkommet lovgivning. Hun gjorde optimalt hva hun kunne i så måte, for å forbigå lov og rett. Det var hysteriet, usaklighet, uanstendighet, egoisme, umenneskelighet og u-lov som for fulle kom i førersetet.
   Hva som kjennetegner god og rett fremkommet lovgivning, er særlig at den er vel gjennomtenkt og vel formulert, og har basis og utgangspunkt i de alment erkjente og aksepterte felles-menneskelige ubestridte verdier i samfunnet. Og at det brukes godt med tid, utredninger, høringer og analyser før forslag til paragrafer, lover eller lov-endringer kan bli til gjeldende lov og rett. For jo optimalt å ha et sikkerhetsvern imot dumme, egoistiske, korrupte og forhastede formuleringer.
   Det er også dette sikkerhetsvernet imot u-lov som stadig mere og mere og verre og verre har smuldret opp i regi av Arbeiderparti-ideologien.
   Til fordel først og fremst for frykten, korrupsjonen og hysteriet.

   Visse steder i den offentlige forvaltning er det nu stadig mere og mere dumhet og smålighet, og frykten og hysteriet, som er drivkraften.
   Oppfordret og stimulert av Arbeiderparti-ideologien. Frykten, babbel, grådighet og hysteri. Panisk hysteri.
Blottet for saklighet, sindighet, anstendighet, menneskelighet, lov og rett. Og slik besmittes samfunnet mere og mere og verre og verre. Et uhyggelig og forskrekkelig arnested i så måte er den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten. Det er trist og leit å måtte si det, men det er forskrekkelig meget helt sant - og for oss alle nødvendig å måtte innse det - og å si det.

   Forvent samtidig at Arbeiderparti-ideologien med sitt psyko-babbel stempler deg som paranoid og sinnssyk!
   Undrer meg på om ikke det er i ferd med å kunne bli en heders-benevnelse i dager som disse?
   Men det er vel å overdrive?
   Sannelig om jeg vet heller!
   Men jeg vet iallfall som sikkert at den er gal. Og kriminell av verste sort.     

 --- 

   Det er ikke enhver gitt å være så godt lønnet som en advokat - eller en lovkyndig. 
   Og da sikter jeg ikke til penger. En advokat skal stadfeste lov og rett, for trivsel, anstendighet og glede.
   Det er vel en advokats beste og største lønn? 


--- 


   Jeg telefonerte og snakket med advokat Roe Lauvås i Haugesund i eftermiddag. Det var han som gjorde den utrolige bragd å få meg ut ifra Galehuset i Haugesund hvor de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune anbragte meg i januar 2007, ( ekstern ) med sin selv-komponerte psykiatriske diagnose. ( ekstern ). De der tre damene er meget så allsidige multi-talenter av seg, og er selvutnevnt og selv-skolert både psykiatere, jurister, dommere, detektiver, bødler, surrogat-foreldre, far og mor, norm-givere (i alt), lærere, over-lærere, vismenn, litteratur-eksperter, politikere, staten, religionen, konger, keisere og alt mulig annet. Riktig så imponerende! For noen.
   Advokat Lauvås hadde en god sak, ingen tvil om det. Men hva hjelper vel det? Når bortimot allmektige hekser ifra en kommunal såkalt Barnevern-tjeneste er innblandet, og deres allianse-system! Da er det verste sort og mengde løgner og fanskap som råder grunnen - langt inn i forvaltningen. Men advokat Lauvås stod på meget aktivt og gjorde en meget god jobb på forholdsvis kort tid, og det var antagligvis det som hjalp. Antagligvis i tillegg også legmannen fra Mental Helse i Kontroll-komiteen?
   Jeg slapp således ut ifra Galehuset efter 5 døgn, takket være ham og hans innsats særlig i og overfor Kontroll-komiteen. Til tross for at vi ble feil-informert både om tid og dato - og at Galehuset i det heletatt ikke hadde innlevert klagen ( ekstern ) til Kontroll-komiteen!
   En stor og uventet strek i regningen for de tre damene ansatt i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, som i mellomtiden forsøkte å kidnappe både min kone og barna. Både en og flere ganger. Efter en oppsiktsvekkende og godt iscenesatt beleiring og avsperring av vårt hjemsted i stor omkrets. (Det skulle se ut som at noe galt skjedde - og at vi var gale og farlige kriminelle!)
   Jeg kom ut efter 5 døgn, mens de tydeligvis egentlig hadde tenkt å overføre meg til andre psykiatriske avdelinger for å mishandle og lobotomisere liv og bevissthet ut av min kropp. Og gjøre bortimot lignende uhyrligheter med min kone og våre barn. Jeg kom ut efter 5 døgn, og fikk efterpå vite at de med utgangspunkt i Følgebrevet ifra Barnevern-tjenesten via kommune-lege Terje Egil Kleiven datert mandag 08. januar 2008 ( ekstern ) hadde skrevet en utbrodert versjon av de tre damene sitt Følgebrev, i form av en Innkomst-journal ( ekstern ) og Epikrise ( ekstern ) som med firkantet psyko-babbel sier at de samtykker i alt hva de tre damene har diktet opp om meg - og rett ut sagt at jeg må være paranoid schizofren sinnssyk fordi jeg hevder meg og min familie trakassert av den kommunale såkalte Barnevern-tjenesten, hvilket må være en sinnssyk vrang-forestilling.
   Så å si alt og det hele ifra min side, ifra aller første stund gjort lyd-opptak av med små hendige lyd-opptagere - som stod på opptak. Både her hjemme og med meg. Både da jeg ble bragt hen til kommune-lege Terje Egil Kleiven, innleggelses-samtalen der (med politi til stede) - og videre, inn i Galehuset, de såkalte undersøkelses-samtalene der og alt det andre. Inkludert også hele møtet i Kontroll-komiteen. Omtrent alt og det hele på gode lyd-opptak, - som når som helst kan bevise hva som egentlig skjedde, og at både Innkomstjournalen og Epikrisen og overlege Kenneth Eikeseth og overlege Jan Nocon og turnuslege Sidney Felicias der ved Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund er tvers gjennom korrupte, falske og meget farlige. Samt også kommune-lege Terje Kleiven i Skjold i Vindafjord. (Det meste av alt iøvrig som har skjedd i hele denne saken, i løpet av to års tid, er det iøvrig også gjort gode lyd-opptak av! ( ekstern )! I digitalt format. Som hele veien også dokumenterer hva som faktisk sies og hva som faktisk ble sagt.)

   Vel, nok om det her nu. Jeg har skrevet endel om det også tidligere.
   Men efter tvangs-innleggelsen på Galehuset tok jeg og min kone både muntlig og skriftlig kontakt med samme Psykiatrisk avdeling og ba om å få en komplett kopi av samtlige saks-dokumenter. Vi fikk derefter med slik henvendelse tilsendt nevnte Innkomst-journalen og Epikrisen. Ingenting mere - og ingen ord mere eller om noe som helst annet. Noe manglet tydeligvis. Lenge senere - i Hekseboken 2008 ( ekstern ) - fant jeg ut at det ble henvist til Kontroll-komiteens skriftlige vedtak, og telefonerte advokat Roe Lauvås for å høre om han var bekjent med dette og om han har det i sitt arkiv. Han fant det efter hvert, i form av den telefon-faks hvor det ble tilsendt ham, - og han skal postlegge en kopi av det til meg i morgen. 
   
--- 
*****

--18--


-- Dagboks-notater, tirsdag 18. mars 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen omtrent 1 pluss-grad Celsius på det laveste her ute i natt.
   Sol og fint vær i dag. Temperaturen her ute 14, 4 pluss-grad på det høyeste i dag.
---

   Undulaten har allerede blitt meget så tam, og gir fra seg mye godlyder og hengivenhet. Og får fly endel fritt omkring her i huset. Mye artig med den.
   Omtrent 4 - 5 - 6 egg ifra hønsene hver dag. 3 og 4 omtrent også ifra moskus-endene hver dag de siste uker. God mat.
   Noen få har også lagt seg til å ruge. Påfugl-hannen, Amadeus, nydelig i den store, praktfulle fjærdrakten nu. De to påfugl-hønene også riktig så fine, og yndige.

---

   Jeg mottar innimellom diverse annet også noen henvendelser som tydelig bærer sinne og hat til de mange uhyrlige skrekk-eksemplarene av hekser og troll ansatt i kommunale Barnevern-tjenester.
   Da benytter jeg ofte anledningen til å videreformidle hva en viss og vis mann sa og sier: At vi skal elske endog også våre fiender. Vi må ikke hate de. Størst av alt er den ekte kjærligheten. Uten juks, fusk og bedrag. Vi må ikke la oss fare vill av villfarelser, frykt, fikseringer, forvirringer og forlokkelser.
   Vi har noe større og bedre å forløse og å fastholde. Bort vekk ifra tidens grådige egoisme, sex, sex, sex. Tidens grådige egoisme har sånn sett ingenting med ekte kjærlighet å gjøre.

   Vel, slikt noe og det som trengs videre kan sies på så forskjellig vis. I og med Kristus Ordet.

   Og vi må respektere og ære budene og Guds ord. Herrens rette vei. Aldri sette oss selv eller noe foran Gud. Huske og vite at Gud er større og størst.
   Rettferdighet er ikke noe firkantet noe. Er for eksempel ikke å likestille nestekjærlighet med grådighet, eller sannhet med løgn. Heller ikke mann med kvinne, eller barn med voksne.
   For eksempel så er det at kvinnen er underordnet mannen en nødvendighet, en frihet og en veiledning - for tillit, trygghet og kjærlighet.
   Jeg skal holde meg til det dypsindige, - og hvis mannen blir spurt: Er du far til dette barnet?
   
Kan vel den mann som ikke har tillit, kjærlighet og respekt til sin kvinne svare ja?
   Likså selvfølgelig er det at kvinnen er underordnet, men ikke mindreverdig, mannen, med mindre mannen har samtykket i noe annet.
   En skal ikke gå inn i ekteskapet uten i tillit, enighet, respekt og kjærlighet! Og en skal heller ikke bedrive hor.

   Budet om å hedre og ære sin far og mor er naturligvis også gjeldende og viktig.
   Men hvem trenger vel å si til barnet at det skal hedre og ære sin far og mor?
   Og når eller hvordan blir vel barnet for stort til å være barn av sine foreldre?
   Og hvem var det som sa: "Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket." Jo, det var Jesus Kristus, Frelseren, i Matt. 18, 3 - 4. i Bibelen.
   Og når eller hvordan blir vel foreldrene for små eller for store til å være foreldre for sine barn?

---

   At sannheten fremlegges, grundig bevises og dokumenteres, skulle og burde egentlig bety at jeg og min familie kan være trygge og uten bekymringer. Slik er det imidlertid bare ikke. Faktisk ikke.
   Selv om det påvises og bevises på kryss og tvers hvor fullstendig løgnaktige og grovt kriminelle, i stort som i smått, den der såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sine ansatte er. Og deres likså uhyrlige medspillere. 
   Det hjelper ikke meg og min familie. Problemet er nemlig at de absolutt ikke er interessert i sannheten eller lov og rett, men at de har sin interesse og sitt mål i at de tre damene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, og deres allianse - som de selv tilhører, skal få det som ønsket! Det er rett og slett bare slik det er.
   Men det hjelper dere andre!

   For vårt vedkommende, her i familien, skal det vel utrolig med flaks eller god innsats ifra andre for at vi skal kunne unnslippe!?

---

   Det at jeg ble sluppet ut ifra Galehuset, og at min kone og barna i de første omganger unnslapp deres klør, var bare små glipper ifra deres side.
   Likesom det at vi enda ikke er til-intetgjort.
   Men det er som bekjent ingen som helst som ønsker oss noe som helst ondt. Det har det aldri vært. (Det er iallfall hva de passer på å si.)

---

   Ja, de sier så mye rart. I den der Hekseboken sin. ( ekstern ).
   Det er ikke måte på hva de får seg til å si.
   Men så har de jo hatt en dyktig psykiater til å jobbe for seg og, som sakkyndig. Under sin psykiatriske veiledning. Som i tillegg til å ha lest i mine Dagboks-notater også har jobbet som efterforsker for de. Både Mattilsynet og psykiater Kirsten Westlye må jo kunne sies å ha jobbet som efterforskere for de. De selv også. Og de selv har jo sånn sett gått mere enn 30 år tilbake i tid for å finne ut av det hele.
   Det er dog noe mildt sagt szhizofrent og sinnssykt over det hele. Selv også om en ser bort ifra deres notoriske løgnaktighet og makt-arroganse og ideologiske kriminelle religion, og molbo-nivået og ynkeligheten i det hele.
   Deres dyktighet ja. Og deres vitner. Og fremskaffelsen av vitnemål. Hva skal en vel si om slikt noe?
   Det hele hadde vel gått mye bedre om de med sin dyktighet og kompetanse hadde vært våre familie-rådgivere i de siste 25 års tid, og våre rådgivere og veiledere i barne-oppdragelse?
   Det er vel også slik å forstå?
   Eller kanskje vi heller burde lage til en Undersøkelse over deres liv og levned?
   Eller kanskje vi alle over hverandres liv og levned?
   Også for at din svigermor og dine verste fiender skal få kunne slippe til med sitt å si!
   En god ide vel?

---

   Nei. Fri og bevare oss for denslags!
   Naturligvis ikke for familie-rådgivning og råd og veiledning i ekteskap og barne-oppdragelse. Slikt noe kommer jo enhver godt med.
   Men råd og veiledning ifra slike mennesker, ifra den slags lavtstående og forkvaklede mennesker, vil ikke kunne komme noen godt med!
   Slikt noe er det ingen som bør la seg råde og veilede av.
   Dette bør vel de fleste av oss kunne være enige om?

---

   En Undersøkelse over deres liv og levned, - det ville ha blitt en Svartebok det!
   Foretatt av nærsagt hvem som helst.

---

   Det er egentlig ikke stort meget jeg og min familie direkte har hatt med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon å gjøre.
   Vi har knapt sett hverandre. Men en viss indirekte og skriftlig kommunikasjon har det vært.
   De har i løpet av denne tiden ved minst tre anledninger sagt at de tror vi har det vel og bra i vår familie.

   Første gang i det første møtet med de, i Vikedal mandag 13. mars 2006. ( ekstern ). Da ble også dette sagt. Men, da ble det også samtidig sagt, av Berit Molbosæter, at det jo kunne tenkes at det befant seg "lik i noen av skapene våre". Fordi, ble det videre sagt, så vidt jeg tolket det og her nu husker det, at det jo er det vanlige - og at vi må vel ikke tro at vi er noe bedre enn folk flest! (Hun plumpet selv ut med det!) Og at de som Barnevern-tjenesten derfor må få lov til, og har lov til (ble det sagt), å foreta en Undersøkelse hjemme hos oss i en tre måneders tid, eller opptil seks måneders tid, for å bli godt kjent med oss og for å snakke med barna våre i enerom og slikt noe, og for å lage til en rapport om oss og for å undersøke om vi trenger deres hjelp og slikt noe. For vi må jo ikke tro at de vil oss noe som helst ondt, de vil bare hjelpe til - og vil bare Undersøke, for det er de nødt til, ble det sagt, - for de har jo mottatt en Bekymrings-melding på oss, og da er de bare nødt til det, for slik er loven, ble det sagt, og det kan vi ikke unndra oss.
   Jeg trodde nærsagt ikke mine egne ører da jeg hørte alt dette våset bli sagt. Og det forskrekket meg meget. Særlig fordi jeg visste, at slik er absolutt ikke loven. Hverken Barnevernloven eller over-ordnede lover!
   Men særlig også fordi hun samtidig med at hun sa dette og slikt også sa en hel del annet, som rett og slett var trakasserende og grovt krenkende overfor meg og min familie - og konsentrert verst overfor vår eldste sønn Balder (da straks 20 år), som jeg dumt nok ville skulle få være med i møtet. Meget så dumt av meg, - men jeg trodde meg godt forberedt (også i tilfelle om det skulle oppstå problemer), ikke minst også fordi det i forkant pr. kort telefon-samtale ble avtalt, efter mitt ønske, at jeg kunne gjøre lyd-opptak av møtet. Hvilket jeg også gjorde, med to lyd-opptagere. Men de to damene der ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland, må fullstendig ha glemt underveis i møtet at lyd-opptak ble gjort - og da særlig ha glemt det i siste halvdel av møtet!
   Jeg trodde absolutt ikke at de ville ha våget slikt noe! (Nærsagt samme hvor ille de måtte være! Og det mens lyd-opptagerne stod på også! Og det ifra mennesker som iallfall skulle forestille å stå for menneskevern og barnevern!)
   Og også forskrekket det meg fordi de så tydelig gav uttrykk for å ikke å være interessert i selve Bekymrings-meldingen ( ekstern ) ifra Mattilsynet. Men tydeligvis heller var opptatt av det faktum at vi har, og alltid har hatt, hjemme-undervisning for våre barn. Og snakket særdeles krenkende, uforstandig og trakasserende om dette faktum. Altså også, og særlig, om dette.
   Bekymrings-meldingen og dens innhold var de i det heletatt ikke interessert i å få dementert, vurdert eller undersøkt. Eller i å snakke om.
   Bortsett fra at det lille de sa om Bekymrings-melding og Bekymrings-meldinger var mildt sagt tankevekkende!

   Den andre gangen de sa at de tror at alt er vel og bra i vår familie, var i april 2006. Via Jens Tveit i Vikebygd ( ekstern ), som formidlet kontakt oss i mellom. Hvilket blandt annet fremgår av mine nokså grundige Dagboks-notater for den tiden. ( ekstern ). Da ble det sagt via Jens Tveit ifra leder i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, Iren Konstance Hebnes, ( ekstern ), at hun og de trodde at alt var vel og bra i vår familie. Og at de ønsket å avslutte saken - og at vi kan betrakte saken som avsluttet. Men: At hvis jeg offentliggjør hva som skjedde i møtet i Vikedal og de efterfølgende brever, da kommer de og tar barna ifra oss!
   Og hva skal en vel si til slikt noe?
   Vel, - det har jeg skrevet om underveis og tidligere.
   At de i efterhånd har fremført at deres trussel den gangen ikke fant sted og må ha vært en misforståelse, tror jeg knapt noen lar seg lure av som finner nærmere ut av hva som faktisk skjedde. Hva som i så måte faktisk skjedde skal vi nok uansett få nøstet opp i!

   Den tredje gangen de fremførte at de tror at alt er vel og bra i vår familie, var i et møte min kone Trude og advokat Sverre Kvilhaug hadde med de i Vikedal onsdag 17. januar 2007. (Også på lyd-opptak - ekstern). Da ble det ifra Iren K. Hebnes sagt omtrent følgende: - Ja, vi tror jo forsåvidt at alt er vel og bra i deres familie. Men vi tror at det er noe dere skjuler.
   Dette ble altså sagt i dette møtet. Og at leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, Iren K. Hebnes, sier at de tror at det er noe vi skjuler.
   Forsåvidt vel kanskje ikke så rart at hun kan si at de tror det, når en tar i betraktning de Bekymrings-meldinger som i desember 2006 og i januar 2007 var kommet til de ifra både mormor (Trude sin mor) i Trondhjem, og ifra Per Schnabel i Vikebygd?! (Og ifra Margret Alme i Aksdal?) Og tidligere i 2006 ifra Britt-Nelly Tveit, og ifra Jens Tveit!
   Kanskje ikke så rart? Eller hva? Stopp litt! Samtidig som hun sier dette, har hun og de andre to damene i den samme Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon foretatt seg mildt sagt ganske så dramatiske og alvorlige saker og ting!
   Blandt meget annet for eksempel også diktet opp en psykiatrisk diagnose på meg, som de på mildt sagt utrolig vis besørger stemplet og godkjent av kommune-lege Terje Egil Kleiven i Skjold i Vikebygd, og på enda mere utrolig vis får stemplet og godkjent av to overleger og en turnuslege ved Psykiatrisk avdeling under Helse Fonna ved sykehuset i Haugesund!
   For slik å kunne finne på et påskudd for å kunne røve barna våre!
   For her nu bare å nevne noe av det grovt kriminelle hva de faktisk og uomtvistelig beviselig noe før dette møtet fant på!

   De har altså ved minst tre anledninger i påhør av andre sagt at de tror vi har det vel og bra i vår familie.
   Samtidig som de fordekt arbeider som om de vet eller tror noe ganske så annet og motsatt!
   Så kan vel enhver spørre seg selv, og andre, hva det er de egentlig vil og har villet, og hva det hele egentlig handler om og har dreid seg om?

   En kan vel sagtens også samtidig blandt annet spørre seg selv og andre, om hva alt dette og mere til har kostet for kommunen og for skatte-betalerne, bare foreløbig? Og også bare i utgifter og penger?
   Og hva vil vel slutt-regningen komme til å bli?

---

   For den der alliansen er meg og min familie - og også dere andre - mindre verdt enn en dråpe blod.
   Likevel er det en særdeles så meget kostelig dråpe blod! Og enormt mye mye mere til!

---   
*****

--19-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 19. mars 2008, Vinberget:

   Temperaturen 0, 1 pluss-grad på det laveste her ute i natt.
   Sol på formiddagen i dag, overskyet utover dagen. Såvidt litt lett sne på eftermiddagen, og så mere - snefiller. 
   Lungeurt har såvidt begynt å blomstre, og det er såvidt blomsterknopper å se på noen plommetrær. Krokusene er i ferd med å avblomstre.
   Temperaturen 13, 2 pluss-grader på det høyeste her ute i dag.
---

   Det er ikke bare et uhyre grovt justismord som er i ferd med å fullbyrdes overfor vår familie, men en regelrett nedslakting og til-intetgjørelse.

---

   Jeg er nu 52 år og har knapt noensinne vært i nærheten av et sykehus eller noen lege siden jeg som barn ved en eller annen fjern anledning var kort tid på sykehuset i Trondhjem.
   Så plutselig mandag 08. januar 2007 viser det seg at de tre damene ansatt i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon har laget til en psykiatrisk diagnose på meg, og kommet hjem til oss med et oppstyr i lag med politi og hunder med mere, og beleirer og avsperrer vårt hjemsted til kvelden, efter at to politimenn bringer meg hen til kommunelege Terje Egil Kleiven sitt kontor i Skjold, og jeg benevnes som "pasienten" og har omtrent en times samtale med ham, med lyd-opptager og politi til stede, - og derfra av politiet blir bragt hen til Psykiatrisk avdeling Helse Fonna ved sykehuset i Haugesund, tvangsinnlagt!

   Naboer, venner og bekjente forskrekkes og undres storlig over hva som har skjedd, naturlig nok.

   Samtidig som overlegene der overbringes et Følgebrev ( ekstern ) ifra ifra de samme tre damene, underskrevet og stemplet samme dag av samme kommunelege Terje Egil Kleiven ( ekstern ) - hvor deres diagnose og det hele er påskrevet! Og mens jeg er der tvangsinnlagt i fem døgn (også på lyd-opptak - ekstern ) underskriver og stempler to overleger og en turnuslege alt og det hele som fremstilles i Følgebrevet ifra de tre damene i Barnevern-tjenesten! Og som om ikke det var nok, så oversender overlege Jan Nocon ( ekstern ) en Bekymrings-melding til samme Barnevern-tjenesten samtidig med at Kontroll-komiteen gir den utrolige beskjed om at jeg skal løslates! (Og jeg selv må betale drosje hjem.) Og jeg kunne fortelle en hel del utrolig mere, - men som likevel fremgår av lyd-opptakene! ( ekstern )! Og som jeg dog også skal komme tilbake til.

   Samtidig med at jeg forlater Galehuset innskrives i byråkratiets papirer, dataer og arkiver at jeg der er blitt undersøkt og funnet paranoid schizofren sinnssyk! Fordi, som det står, jeg hevder meg og familien trakassert av den samme såkalte Barnevern-tjenesten. Og ikke for noe som helst annet. Som det står i Innkomst-journalen og Epikrisen. ( ekstern ). Papirer som den samme Barnevern-tjenesten så kan bruke som påskudd for å gjøre hva som helst og hva de vil med meg og min familie. Papirer med løgner og påstander som de selv i sin helhet har skrevet, - men som det ser ut som at andre og "sakkyndige" har skrevet!

   Jeg, som nærsagt minst av noen noensinne i livet har hatt noen som helst tendenser til å være noe som helst paranoid!
   Og heller ikke nevrotisk eller psykotisk! Så tvert imot.
   En finner knapt en voksen nordmann som har vært mindre i kontakt med sykehus, leger, psykologer eller psykiatri enn meg.
   Glad og fornøyd familiefar med en glad og fornøyd kone, i lag med vår flokk med usedvanlig glade og fornøyde barn. Barn i forskjellig alder, friske, sterke, sunne, sosiale, trygge, solide, flinke, talenfulle, rike, frodige som knapt noen andre barn!
   En på alle måter vellykket, glad, fornøyd, solid, rik, frodig og harmonisk familie.
   Inntil de tre damene ansatt i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon kom og begynte sine forskrekkelige, kriminelle ødeleggelser!

---

   Som det fremgår av Saks-dokumentasjonen så har jeg og min kone også i årenes løp gode og positive erfaringer med avdelinger og ansatte i den offentlige Barnevern-tjenesten.
   Den som i Norge frem til i dag og pr. i dag har hjemme-undervisning for sine barn har også garantert kunnet regne med Bekymrings-meldinger til de kommunale Barnevern-tjenester, ifra varierende grad forskrudde mennesker som ikke har fått med seg at hjemme-undervisning selvfølgelig er både lovlig og særdeles så positivt. Eller ifra mennesker som nokså fullstendig har latt seg lure av Arbeiderparti-ideologiens propaganda for en alt-omfattende og alt-kontrollerende heksegryte av offentlig skole-institusjon.

   Den gangen for mange år siden da jeg og min familie ble trakassert og forfulgt som verst av kommune-administrasjonen i Skaun i Sør-Trøndelag, ( ekstern ), med deres Barnevern-tjeneste i spissen, da ble saken på så forskjellig vis omtalt i mange av landets massemedier. Jeg husker noe særlig at jeg ble fortalt at leder i Norsk Lærerlag, som det het den gangen, Helga Hjertland, stod frem på tv-nyhetene og sa at om vi ble trakassert og forfulgt - så hadde vi oss selv å takke hvis vi var så dumme at vi hadde hjemme-undervisning for våre barn!

   Slikt noe er bare så altfor selv-avslørende!
   Jo verre dess bedre!

   Norsk Lærerlag ble ifra 2002 slått sammen med Lærerforbundet, og heter nu Utdanningsforbundet - og har mere enn 140 000 medlemmer.
   Utdanningsforbundet er en interesse-forening, hvor samme Helga Hjertland nu er leder. På deres Internett-side står det blandt annet følgende: "
Utdanningsforbundet er den største fagorganisasjonen i Norge for pedagogisk personale i utdanningssektoren. Utdanningsforbundets hovedmål er å ivareta medlemmenes interesser innen lønns- og arbeidsvilkår og i utdanningspolitiske spørsmål. Vi arbeider for at barn, unge og voksne skal få et kvalitativt godt opplæringstilbud, og at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet." (Utdanningsforbundets "paraply-organisasjon" heter Unio (tidligere UHO), en hoved-forening med omkring 270 000 medlemmer.)

   
Den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon ( ekstern ) var imidlertid ifra første stund det fullstendig motsatte av gode representanter for den offentlige Barnevern-tjenesten. Og jeg skulle inderlig ha håpet at det var annerledes.
   Men de ble bare verre og verre - og mere og mere og grovere og grovere - kriminelle i sin adferd.
   En ønsker absolutt ikke at det skal være slik!
   Ta så en titt på hva de gjorde. Og på hva de underveis har gjort. Er vel slikt noe det minste som helst akseptabelt?
   Hvem vil vel kunne stå inne for å si at slikt noe kan være akseptabelt?
   Jeg har på min side ikke overreagert overfor de. Vil vel noen kunne si at jeg har gjort det? Og i så fall når? Det spørsmålet vil også kunne belyses. Og det vil det forhåpentligvis komme til å bli, - når som helst i nær eller fjern nutid eller fremtid. I sindighet og saklighet. Uavhengig av om jeg er til stede eller ikke.

---

   Idun var her på uønsket besøk i går, kom i lag med Gudmund. Jeg skal si mere om det efter hvert, men først nu bare få sagt følgende, til særlig  Idun:
   Kjærlighet dreier seg ikke om å være likegyldig, og ikke heller om å være dum. Og hva med respekt?
   Mangel på respekt for hverandre eller den ene overfor den andre - er ikke noe godt utgangspunkt. Ikke løgn, glemsel og fortielse heller.

---

   Jeg har vært ute og gravd og plantet i dag formiddag. Lenge siden sist nu.

---

   Konvolutten med vedtaket ifra Kontroll-komiteen, eller rettere kanskje Kontroll-kommisjonen, i januar 2007 ( ekstern ) ankom i dag. Som jeg omtalte forleden dag. (Advokat Roe Løvås i Haugesund skulle oversende det.) At jeg ikke har sett snurten av dette tidligere er underlig. Kontroll-kommisjonen, ved leder Bjørn Solbakken, skriver nemlig i vedtaket at: "Kopi av vedtaket sendes klager, klagers advokat og avdelingen."
   Og klageren var altså meg. ( ekstern ). Det er derfor underlig at en kopi av dette vedtaket ikke har kommet meg i hende før nu. Ble det holdt tilbake av Galehuset i Haugesund? Hva kan forklaringen være? Og er forklaringen eventuelt av noen særlig interesse?
   Jeg husker at noen, men jeg husker ikke hvem, straks efter løslatelsen ifra Galehuset sa til meg, omtrent følgende: - Der ser du iallfall at lov og rett vinner frem til slutt. Og at systemet virker.
   Og jeg tenkte eller sa omtrent følgende: - Jeg har aldri tvilt på at lov og rett vinner frem til slutt. Og forhåpentligvis før slutten. Men systemet virker beklageligvis ikke hvis og når det ikke virker.
   I eftertid har jeg tenkt på at den som sa det til meg, kanskje sa det for at vedkommende ville at jeg skulle tro slikt noe? Og at årsaken til at jeg i det heletatt ikke fikk en kopi av Kontroll-kommisjonens Vedtak kanskje kan ha vært derfor?

   Jeg husker også noe annet, som både ble sagt til meg og min kone mens jeg var innesperret i Galehuset. Av familien Lie i Oslo. Det var iøvrig straks efter at de telefonerte meg og snakket med meg at jeg ble avskåret telefon-kontakt med omverdenen, uten at jeg på reglementert vis fikk vite noe om det. Som vel antagligvis, så vidt jeg husker, fremgår av mine Dagboks-notater derfra. ( ekstern ). Forsåvidt så var jo iøvrig egentlig ingenting av det hele der reglementert: altså mildt sagt heller ikke at jeg ble bragt dithen av damene i Barnevern-tjenesten, og holdt innesperret der. Men altså, hva som ble sagt til oss - ifra familien Lie i Oslo. De sa omtrentlig - og er flotte mennesker og har faktisk god greie på denslags - at de offentlige Kontroll-kommisjonene for psykiatrien i Norge beklageligvis er bortimot ingenting som helst annet enn makt-eliten i Arbeiderparti-ideologien sine voktere og soldater. Gjennom-korrupt. Falsum.

   Jeg har jo i årenes løp hørt omtrent det samme sagt ifra mange andre hold også. Men hva kunne vel uansett jeg eller min kone eller noen som helst i så fall gjøre med det der og da? Ikke særlig meget.

   Men nu sitter jeg og min kone her hjemme med Kontroll-kommisjonens Vedtak foran oss. Slik det ble oversendt pr. telefaks ifra de, til advokat Roe Løvås i Haugesund fredag 12. januar 2007 klokken 09:13.
   Og ser, nu så godt som i det heletatt mulig, at det faktisk er ingen som helst tvil om at familien Lie - og alle de mange andre - hadde helt presis rett.

   Her er en smakebit ifra Vedtaket:

   "Kontroll-kommisjonen finner det overveiende sannsynlig at klager befinner seg i en tilstand som faller inn under grunnvilkåret for tvungent psykisk helsevern. Klager fikk etter det opplyste for ca. 30 år siden en diagnose på schizofreni. Den ga grunnlag for uføretrygd, men er ikke fulgt opp behandlingsmessig.
   Klagers holdning til offentlige myndigheter må karakteriseres som paranoid. Dette selv om klager sikkert har hatt opplevelser som kan ha gitt ham et naturlig grunnlag for skepsis til det offentlige.
   Det viktigste for kontroll-kommisjonen er overlege Nocons redegjørelse.
   Kontroll-kommisjonen legger denne til grunn. Klager har i møtet benektet en del av de observasjoner som er beskrevet.
   Kontroll-kommisjonen sier seg enig med overlegen i hans vurdering om at det er overveiende sannsynlig at klager har en alvorlig sinnslidelse."

---

   Så nu vet vi altså det. Både de tre damene ansatt i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, og jeg og min kone og våre barn og våre naboer, og våre venner og kjente, og Fylkesnemnda, og politiet, og domstolene - og, ja alle!
   Sånn er det altså det er. Og hvem eller hva kan vel protestere på slikt noe?
   De tre damene ansatt i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon var kanskje ikke så dumme likevel de, som kunne stille en så presis diagnose - og straks efterpå få alle andre med makt og innflytelse til å underskrive på den?! Hvordan det skjedde fremgår av lyd-opptakene. ( ekstern ). Ja i stort monn vel i det heletatt av Saks-dokumentene, samt mine Dagboks-notater, også. Både lyd-opptakene og alt det andre vel fullstendig helt komplett?

   Jeg har hele veien tatt feil sånn sett, og gjort feil. Det er jo lett nok å skjønne det nu. Jeg må ha vært sinnssyk. Og jeg som trodde at De var temmelig så syke i sinnet, og svake og forvirrede i ånden og grovt kriminelle! Jeg må ha vært sinnssyk. Jeg må ha innbildt meg mye rart!

   Vi bør vel alle andre bare bukke for de i deres klokskap og visdom og bøye oss ydmykt i støvet for deres føtter. De har sikkert nok mye annet godt å fare med også! Såpass har vi bare nødt til å innse. Ikke sant? Enten vi vil eller ikke. Vi har ikke noe valg. Men de vil jo bare vårt eget beste. Det er det de har villet hele tiden. Så feil jeg kunne ta!

   Undres når jeg kan ha fått den der sinns-lidelsen?

   Det er bra vi har dyktige mennesker til å veilede oss! Og at vi bedre og bedre skjønner forskjell på det syke og det friske!

---

*****

--20--

-- Dagboks-notater, torsdag 20. mars 2008 - skjærtorsdag, Vinberget:

   Temperaturen 0, 8 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Temperaturen bare 3, 4 pluss-grader på det høyeste her ute i dag. Og mye viltert i været, sne, regn og vind, nokså bortimot snestorm.
   Men derfor har vi her jo også hatt det ekstra trivlig inne.
---

   Undulaten har blitt meget så tam, og flyr frem og tilbake mellom oss, setter seg på skuldre og hoder og hilser og kikker - og er i det heletatt trivlig og artig. Ungene fant ut at den skal hete Oberlin, - det samme som min aller første undulat for bortimot 25 eller 30 års tid siden. Den vi hadde som forsvant her straks vi flyttet hithen var gul og het Solstråle.
   Undulaten vår nu heter ikke bare Oberlin. Den har i tillegg et annet navn også, med både fornavn, mellomnavn og efternavn:  Undu Bundu Ubuntu - eller også Undu Bundu Ubundu.
   Vi har stor sans for lek med ord og artikulasjon her i familien. Ungene lærer seg tidlig å si for eksempel ord som elaeagnus, og mye om hva de betyr. Solborg, som ble 2 år torsdag 28. februar, snakker og forstår allerede bedre enn de fleste 4 og 5-åringer.
   Jeg forteller ungene at de må være forsiktige med å ta efter undulaten, for at den så lett blir redd ellers. Men heller la den komme til seg. eller bare iblandt rekke hånden forsiktig frem imot den, og gjerne også tilbakeholden og forsiktig moro med fingrene, bare litt frem for den, og ikke for mye heller, for så å ta hånden tilbake igjen, og la den få godt med avstand, fred og ro, og nysgjerrighet og initiativ. Da blir den ikke redd, og kommer så glad og artig til oss heller. Og ungene forstår det ganske så godt.

---

   Jeg tenker på boken "En folkefiende" av Henrik Ibsen.
   Har vi nordmenn ingenting lært av den boken!?
   Da er det jo nytteløst - og meget så farlig - å si ifra når noe er galt! Eller iallfall fullstendig livsfarlig! For den og de som varsler. Men også for de andre.
   Henrik Ibsen hadde god forstand han!

---

   Det er meget vanskelig å finne ord for hvor groteskt det egentlig er, i Norge under Arbeiderparti-ideologien. For den og de som undersøker litt, eller som blir ofre for hva som fordekt egentlig foregår.
   Og for den og de som ikke sier: - Det kommer ikke til å skje med meg.

   Jeg var i dag innom et sted på Internettet som heter Redd Barna Våre.
   Der ble jeg blandt annet møtt med følgende ord:

Minst EN familie invaderes av såkalt barnevern, mens DU leser på r-b-v.net. Er DERE neste?
Det fødes under 60 000 årlig. Barne"vernet" åpnet nesten 25 000 saker.
Etter to barn, er sjansen større for at barne"vernet" har kontaktet deg, enn ikke.

   Jeg leste videre der på nettstedet til Redd Barna Våre, hvor det ifra meget mange mennesker og familier fortelles ifra hele Norge om hva som egentlig foregår i regi av den kommunale og offentlige såkalte Barnevern-tjenesten.
   Likesom ifra mange andre steder på Internettet.
   Med ti-tusenvis ofre, og tydelige justismord.
   Og slikt noe, og alt og det hele skal en liksom ikke ta på alvor!?
   Skal en fortie og forbigå?
   Nei.

   Les for eksempel saken om familien Ronny og Gerd June Kjenner, i Sveio kommune. Den såkalte Sveio-saken. ( ekstern ). 
   Jeg leser for eksempel om denne saken under overskriften "
Gerd June Kjenner - hevnens offer nummer en", på følgende link:
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?t=3089&start=0  

    Jeg gjengir her noe av innholdet:

Gerd June Kjenner - hevnens offer nummer en

Av Arild Holta, Lør Aug 04, 2007.

   Barnevernet går til frontalangrep på personen som går i spissen for massesøksmålet mot barnevernet. Hun har måttet flykte fordi barna plutselig skal fratas henne.

 Dere finner saken her.

I svært mange år har hun blitt trakassert av det såkalte barnevernet. Hvilket har resultert i at hun har blitt tvunget til å kontakte ekspertise for å få flere av barna diagnosert med såkalt ADHD - en omstridt betegnelse på stadig flere aktive og innfallsrike barn. Aktiviteten skyldtes arv, og ikke moren. Barne"vernet" ble tvunget til å gi seg.

I forbindelse med en taksering av boligen, har nå det såkalte barnevernet funnet en mulighet til å ta henne. De mener bostandarden er for lav. Derfor har de fattet et hastevedtak på at flere av barna skal bli tatt i fra henne.

At kommunene er lovforpliktet til å stille opp med bolig for familier uten tilfredsstillende bolig, har de visst "glemt". Så nå er visst ikke problemet hyperaktivitet hos barn, de har skiftet argument. Det er jo den vanlige taktikken. Når de ikke vinner frem med en begrunnelse, så endrer de bare begrunnelse. Den taktikken bruker nesten uten unntak å gå glatt gjennom fylkesnemnda. Så også denne gangen. Det er jo en sandpåstrøer-nemnd, som gir den sterke part - myndighetene - medhold nesten hver gang. (Over 90 % seier for bv er vanlig.)

Bakgrunnen for det som skjer er trolig at makten har øket presset mot aktivistene. Statssekretær Kjell Erik Øie ønsker å presse aktivistene mot barne"vernet" og henviser til en tidligere sak makta tapte. "Han synes Bærum kommune reagerte raskt, og gjorde det riktige, da barnevernsansatt Susanne Devik Hope ble uthengt på nettet. Nå oppfordrer han også andre kommuner til å legge mer press på dem som legger ut disse listene."

Saken er imidlertid den at kommunene har ingen lovlige metoder for å drive utpressing av landets borgere. Statssekretær Kjell Erik Øie oppfordret altså, tidligere i år, til ulovlige aksjoner fra maktens side.

At folk som går hardt mot det såkalte barnevernet opplever denne type utpressing, kjenner vi godt til fra andre saker. Barne"vernet" bruker altså sekundær begrunnelse, og knuser familiene. Slik setter man personene ut av spill, gjerne for flere år. Tiden blir brukt opp på å kjempe for familien. Det ekstreme presset og den nagende uroen for barna og den biologisk betinga angsten for å ikke få de tilbake, eller for å miste de, tar all kraft over tid. Over tid så ødelegger barne"vernet" mennesker på denne måten. Sakte men sikkert.

En del kommer seg aldri opp igjen etter slike ekstreme psykiske belastninger. Selv ble jeg satt fysisk og psykisk tilbake for flere år, når det såkalte barnevernet herjet som verst mot min familie.

Jeg sitter jo også og undrer over hvilke grep det såkalte barnevernet vil bruke mot min familie. De har jo varslet rettssak til høsten mot ytringene til min kone og meg. Blir neste skritt å forsøke ta barna fra oss enda en gang?

Man trenger hjelp fra høyere makter for å arbeide mot barnevernet.

At makten aksepterer dette, skyldes at tiden er inne for å ta kontrollen i familiene. Det er en styrt politikk. Det er derfor det ikke hjelper å be de styrende om hjelp.


---
   Og Anne Brit Raaen, lørdag 04. august 2007,
kommenterer:

   Arild skrev: Sitat: "At makten aksepterer dette, skyldes at tiden er inne for å ta kontrollen i familiene. Det er en styrt politikk. Det er derfor det ikke hjelper å be de styrende om hjelp."

   Arild har helt rett, den eneste sjansen vi har er å ta makta tilbake! Vi kan ikke vente hjelp fra øvrigheta, da de ønsker denne utviklingen.
   Ut og snakk om dette folkens - fortell om galskapen, men ikke glem å diskutere bedre løsninger også - for å gjenvinne troen på at det er mulig å gjøre noe må vi snakke om hva vi vil ha i stedet.
_________________
Don't hate the media, become the media!


---
   Og Agrippa, lørdag 04. august 2007, kommenterer:

   Arild Holta skrev: "I forbindelse med en taksering av boligen, har nå det såkalte barnevernet funnet en mulighet til å ta henne. De mener bostandarden er for lav. Derfor har de fattet et hastevedtak på at flere av barna skal bli tatt i fra henne."


   At barnevernet fatter hastevedtak på grunn av angivelig dårlig bostandard et et grovt overgrep mot Gerd June Kjenner og barna hennes.
Barna har bodd i dette huset i lengre tid, og nå haster det så mye med å fjerne dem at det må fattes hastevedtak? 

   Barnevernet er uten tvil ute på hevntokt mot talskvinnen for gruppesøksmålet mot barnevernet.

   Det er skremmende at barnevernet kan fatte slike dårlig begrunnede hastevedtak kun for å hevne seg. Når som helst kan barnevernet dukke opp i hjemmene til opposisjonelle og kreve barna. Er det rart mange ikke ønsker å fremstå med fullt navn når man ser hva følgene kan bli?

   Det er forøvrig ingen av de store avisene som skriver om denne kidnappingssaken. Kidnapping i regi av barnevernet er "business as usual". Det er slik det skal være i sosialdiktaturet Norge.

   Fatt mot, Gerd June, og må Gud beskytte deg og familien mot djevlene i "barnevernet".
   _________________
   Kriminaliser "barnevernet" nå!


---

   Og møre, lørdag 04. august 2007, kommenterer:

   7/5-2006 sitter Gerd June i tlf med meg fra kl. 15 og utover da vi jobber med søksmålet. Den yngste leker seg i bakgrunnen blid og fornøyd og er inne på dataen innimellom og sender blink til meg 
Da kl.er 16.05 sier Gerd at hun blir så bekymret for den nest minste fordi hun ikke har kommet hjem ennå med drosjen som bruker å være der til kl 16. Jeg sier at hun bør gi de litt mere tid da det sikkert bare er en vanlig forsinkelse. Idet samme ringer det på døren og den yngste kommer og Gerd snakker med sjåføren mens jeg venter i tlf og hører det meste.

Da Gerd og hennes mann drar til sykehus med barna et par dager etter blir kommer det plutselig ei bekymringsmld fra bv om at Gerd hadde hatt besøk av en  anononym  melder 7/5 og at hennes barn hadde kommet ned fra loftet i overfylte bleier i 15-tiden om dagen,svært utilpasse og misfornøyde.
Dette stemmer overhodet ikke da undertegnede kan bekrefte at kun den yngste var hjemme på dette tidspunktet den dagen, og hun var både blid og fornøyd over å få sende blink på mammas data. Forøvrig burde jo melderen ha tenkt over hvor gamle Gerd Junes barn er  Det er 3 år siden disse brukte bleier. Den yngste er snart 6 år!

I saksfremlegget inn til Fylkedsanemda står det at Gerd June og hennes mann er svært psykisk syke.

Noe underlig da hennes mann er langtransportsjåfør og må inn med helseattester for å kunne utføre sin jobb. Gerd June og hennes mann er en meget oppegående personer begge to.
Lite trolig at en som er svært syk psykisk har klart det Gerd June har utført det siste året og det er vel ikke mange som når opp til henne 

Det står også at omsorgssvikt og vanskjøttelse går helt tilbake til mors egen oppvekst.

Gerd June forteller derimot om et kjærlig og godt hjem sammen med 3 andre søsken, og bv har ikke kunnet fremlegge noen form for dokumentasjon for sine påstander.

Gerd Junes mor har politianmeldt dette,da det er svært ærekrenkende for henne å bli beskyldt for noe slikt.

Gerd Junes far døde i en arbeidsulykke da Gerd June var 15. Han har ingen mulighet til å forsvare seg eller renvaske seg for slike beskyldninger.

Ingen av " saksbehandlerne" fra bv i Sveio, Anne Beth Toft og Ingunn Tofte har sett Gerd June eller hennes mann før nemdsbehandlingen. De to var vel forøvrig " Gode aktører" i Vindafjordsaken.

Da Gerd og hennes mann sitter ute og venter på at de skal gå inn i nemda da Anne Beth Toft kommer bort og spør Gerd Junes mann hvem han er 
Gerd June trodde hun var Mortens advokat.

Også dette er vel ganske klassisk at de som uttaler seg om samspill og funksjonen innad i familien ikke har møtt de det gjelder,men som alikevel kommer med svært så overbevisende løgner i nemda og andre rettsinnsatanser.

Dette innlegget er forøvrig diskutert med Gerd June før det legges inn.
Skal hilse fra henne: Hun har det så bra hun kan etter forholdene og jobber videre fra hvor hun enn befinner seg.
_________________
GRUPPESØKSMÅL MOT BARNEVERNET, idjmel@hotmail.com, tlf 98071708
.

---

   Og møre, torsdag 04. oktober 2007, kommenterer:

   Tlf. ifra Gerd June

   På tlf fra Gerd June nå kl 16.50 opplyser hun at de har hatt cowboyer på besøk 
Hun var da hjemme hos oldemor til barna på 86 år da KARI NOREIDE og METTE FJELLANGER fra Laksevåg bv ankommer sammen med 4 uniformerte tjenestemenn fra Laksevåg lensmannskontor. Disse var fordelt på 2 politibiler og 1 sort sivilbil da de ankommerca kl.14 i dag. Først går de opp til huset til barnas mormor som ikke åpner. De bankerog ringer på lenge før de tar en stige og klatrer opp i for å se inn igjennom stuevinduene.De er også i alle "kriker og kroker" ute i hagen. Etter en stund ca 15-20 min kommer de til barnas oldemor hvor de holder et svare leven med ringing og banking på dørene.Døren blir etter en stund åpnet og "cowboyene" stormer rundt i huset, fra kjeller til loft. Da Gerd June spør om de har ransakelsesordre får hun til svar fra lensmannsfolkene at :" Det trenger vi ikke fordi vi har med oss barnevernet". Da hun ber om legitimasjon forevises heller ikke denne men tjenestenr er :C527M818G437C029.
De lurte forøvrig på hvem Gerd June var og om hun var en av naboene 
Gerd June repliserte med :"Nei,jeg er faktisk mor til de barna dere skal ha fatt i"
Gerd June kontaktet advokat Mannsåker da de kom seg inn i huset til oldemor og han var på tlf mens dette skjedde det meste av tiden, og han snakket med både politi og barne"vern"
De ble opplyst at barna var i Sverige og at de kun var hjemme pga fylkedsnemdsaken i morgen. De holdt på der fra ca 14.00-15.30 og også her hadde de saumfart hage samt campingvogn.

UDI i Sverige er nå inne i saken, og de har lest sakkyndighetsrapporten samt at de ønsker utskrift fra fylkedsnemds"dommen" når den foreligger.

Gerd Junes mormor er en gammel dame på 86 år og hun ble fryktelig redd for at de skulle gjøre Gerd June noe. Hun brøt sammen og fikk veldige brystsmerter etter at de gikk. Enda mens jeg pratet med Gerd June i tlf kunne jeg høre at hun gråt i bakgrunnen og at hun flere ganger gjentok at hun var redd for at de vil gjøre Gerd June noe, samt at hun var skremt over oppførselen deres.

Haugaland interkommunale barne"vern" består av :
Sveio, Ølen,Etne,Utsira,,Vindafjord og Tussvær.
Flere av disse aktørene er nå politianmeldt og innmeldt til fylkedsmann for ulike lovbrudd.

Gerd June og Ronny skal i morgen møte i fylkedsnemda mot en del av disse.

Dette er lagt inn etter at Gerd June selv ringte og ba om å få det ut.

Vi ønsker dere LYKKE TIL i MORGEN  
_________________
GRUPPESØKSMÅL MOT BARNEVERNET, idjmel@hotmail.com, tlf 98071708. 

---

   Jeg hopper over noen kommentarer, og går til denne:

   Og Ama, 09. oktober, kommenterer:

   Ikke overraskende ble Gerd og hennes famile totalt ignorert vedrørende egen rettsikkerhet i sak som nå kom opp for Tingretten. En halv sides dom, som høyst sannsynlig er skrevet av barnefjernet selv ble resultatet.

Heldigvis har Jan Hansen fulgt familien i hele prossessen og kommer nå med et udmerket artikkel og bilder som viser hva dette går ut på. Et flott hjem de fleste kan ønske seg og noen fabelaktige foreldre og barn er forsatt forfulgt, trakkasert på den mest brutale måte av norsk barnefjern.

http://www.sfm.no/Arkiv-2007/Art-Okt-07/10.10.2007.Skandalerettssak.htm

Jeg er fortsatt så sint at jeg må vente litt før jeg skriver så mye mer. Har vært ubegrunnet varetektsfengslet i 4 uker pga påstandar fra Fana barnevern og Dr. Holme ved Solli sykehus før, så nå må jeg roe meg litt ned.

Vil bare si at jeg tenker på Gerd og familien, spesielt barna og ikke minst Miram som jeg selv har kontakt med. Hvor lenge vil dette pågå?
_________________
AMA

Skriver på en bokserie under tema "Når barnevernet dreper med loven i hånden"...
Internettside der saksdokumentasjon som benyttes oppdateres regelmessig:

http://www.freewebs.com/amasbvt/

---
---

   Dette var bare en smakebit ifra min side. Enhver interessert kan selv lese mere. Internettet kryr og yrer nu med slike fortellinger. I tusenvis!
   Og det kommer stadig nye og mere til!

   Meg og min familie sin sak er sånn sett ikke særlig spesiell.
   Det er i stort monn de samme kriminelle metodene som anvendes ifra Arbeiderparti-ideologien og dens såkalte Barnevern-tjeneste sin side, og dens skanse-voktere er i hovedsak de samme, og samme metodikk.
   Men hva som likevel skiller meg og min familie sin sak ifra antagligvis nokså sikkert alle de andre sine, er at den er så godt og fullstendig grundig dokumentert ifra først til sist, til ned i de minste detaljer. I alt som har skjedd, - med komplette lyd-opptak, meget så flidige og grundige dagboks-notater, og komplett og ryddig ivaretatt og arkivert dokumentasjon, osv.! Knapt noen andre kunne ha maktet det samme.
   Her i denne saken skal altså underveis ingen som helst kunne si eller hevde at det er uklart hva som faktisk skjedde, og hva som faktisk pågår, og hvordan det skjedde!
   Det er - som det på alle måter også fremgår - egentlig ikke særlig meget annet som skiller meg og min familie sin sak ifra de ti-tusenvis med andre.
   Det er først og fremst dette som er det unike og spesielle med vår sak, - som enda pågår.
   Ingen skal i det videre mere kunne være i tvil om hva som faktisk og fordekt foregår i Norge nu, eller mere kunne late som ingenting.
   Mitt bidrag er også av vesentlig betydning i så måte!

---

   Med en fullstendig anti-korrupt ny slags gransknings-kommiteer må vi ikke minst også finne ut av hva som har skjedd med både barna og foreldrene, efter at den kommunale og offentlige Barnevern-tjenesten gjorde sine inngrep.
   Mange av oss vet en hel del om det allerede!
   Men ingen i befolkningen skal mere kjenne behov for å være i tvil! 
   Og fakta skal på bordet!
   Om enn fakta er aldri så uhyrlig og forskrekkelig.
   De kriminelle skal ikke mere kunne slippe unna slikt noe!
   Jeg henviser i så måte også særlig til den fremlagte proposisjonen om Den Norske Sannhets- og Forsonings- Kommisjon / DNSF-K, ( ekstern ), som med bakgrunn i disse realiteter er lagt på bordet.

   Også slikt noe må og vil komme!
   Vil ikke mere kunne komme til å være til å forbigå.

---

   Hva var det kong Herodes gjorde, med barna, i tiden omkring Jesu fødsel? De fleste av oss har hørt den historien.
   Hva kong Herodes gjorde er ikke stort verre enn hva Arbeiderparti-ideologien og dens såkalte Barnevern-tjeneste lenge fordekt har holdt på med i Norge.
   Jeg skrev og offentliggjorde i 1997 et dikt som var ment å skulle si noe om dette. Et dikt om en bestemt slags viss mynt, og denne mynten sin forside - og bakside.
   Diktet er mere aktuelt enn noensinne. Diktet heter "En lærepenge" - og er slik:

---

En lærepenge

En penge av gull jeg ser på.
Med bilde av kong Herodes på.
Lenge jeg ser på dette bilde
som stråler ifra gullets kilde.
Kongens trekk så edle, milde,
sa noen ifra bak min rygg.
Og at i kongen er vi trygge.

Jeg snudde på den kongelige mynt
med all dens stråleglans og pynt.
På baksiden jeg så nød i horder,
blod og tårer som vannet jorder,
og en sjef for mang en barnemorder.
Skrekk og gru! Det jeg så,
på baksiden av mynten nå!

Jeg gjennomskuet denne mynten
med all den gyldne, strålende pynten.
Dens begge sider så jeg godt og lenge.
Jeg så det var en ekte lærepenge.
At kongen baksiden vil utestenge.
Men kan det ikke likevel.
Fordi han og mynten og livet er seg selv.

*

Et dikt av Rune L. Hansen, 09, 1997.

*** 

---

   Min kone er svanger i 8. måned nu i dag. Fødselen er forventet omtrent presis om en måned, termin ca. 19. april 2008.
   Hva har de uhyre kriminelle tre damene ansatt i Barnevern-tjenesten i kommune-administrasjonen, her i Vindafjord, som har trakassert og terrorisert meg og min familie i mere enn to år, tenkt på å gjøre i så måte?
   Fordi jeg dokumenterer og skriver om disse forholdene, som fordekt faktisk finner sted i Norge.
   Faktisk og fordekt finner sted, - men uten geværer, blod og bråk!

   Det er ingen hemmelighet ( ekstern ) hva de tenker på å gjøre med meg og min familie, eller hvordan de har tenkt å til-intetgjøre oss.
   Og heller ikke hva de rent faktisk har tenkt å gjøre med det nyfødte barnet.
   At de har tenkt å komme å ta det nyfødte barnet, å rive det bort ifra sin familie og sin mors og fars bryst, likesom barnemorderen Herodes.
   Og ikke det minste som helst mindre kriminelt.
   I håp om at ingen skal legge merke til det, eller våge å si ifra!


---

   Javisst er det mye ondskap i verden!
   Men mange peker på den i tid og rom fjerne ondskap for at den nære skal forbigåes eller skjules.
   Det har vært og er stadig et alminnelig fenomen.
   Ikke minst fordi de mektige kriminelle prioriterer å fjerne de som protesterer. Og de og det som irriterer de.
   Slik er det for eksempel i Kina, og i Norge også.
   Det blir ikke mindre kriminelt, umenneskelig og forskrekkelig av den grunn!

   Det er for eksempel et velkjent faktum at sterke krefter innenfor kinesiske myndigheter nu lenge på bestialsk vis har vært i ferd med å til-intetgjøre landet Tibet.
Og at de bruker Tibet som søppelplass, og utplyndrer landet. (Iøvrig også akkurat så som ordfører Arne Bergsvåg i Vindafjord kommune-administrasjon i sitt område holder på med! Eller for den saks skyld også for eksempel ordfører Jorunn Skåden (Ap) i Sveio kommune.)
   Ønsker vi egentlig å være blinde og forbigående den nære og tilsynelatende mektige kriminalitet?
   Og hvem er det vel som protesterer?
   Og hva er det som skjer med de som protesterer?
   Og hvem er det vel som våger å protestere?
   Og hvem er det vel som forstår den nødverge-situasjon som befolkningen i Tibet befinner seg i?
   Før de selv opplever eller erkjenner befinner seg under lignende trakassering, terror, press og forhold?
   Uten at nestekjærlighet, menneskeverd, lov og rett og med-menneskelig solidaritet har kultur og grobunn i de nære forhold?


---

*****

--21-- 

-- Dagboks-notater, fredag 21. mars 2008 - langfredag, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 0, 9 pluss-grad på det laveste her ute i natt.
   Og på det høyeste 3, 8 pluss-grader. Været nokså rolig.
---

   Matt. 26, 2:
   "Dere vet det er påske om to dager, og da skal Menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet."

---

   Holgeir og Irene kom her på besøk i dag, med beibien sin. De fortalte at det kom uvær og 10 cm med sne i Haugesund i går, men at det synes som å smelte i dag.

   Vi snakket naturlig nok også litt om den trakassering og terror som vår familie jo enda på det groveste er utsatt for.
   Holgeir temmelig så naiv og forskrudd godtroende, i likhet med enda mange andre.
   Han henviste til lov og rett. Og sin tillit til et jo egentlig selvfølgelig minstemål av lov og rett.
   Jeg henviste han til det faktiske forhold, og i så måte til mitt nettsted på Internettet, http://hunwww.net ( ekstern ), og til linkene der. ( ekstern ).
   Det er i så måte lett nok å finne ut av hva som egentlig foregår.
   Bare en prioriterer det noe på bekostning av andre ting.
   Med-menneskelighet, neste-kjærlighet og lov og rett må kunne prioriteres!
   Han hadde dessuten den så velkjente holdningen, at: - Slikt noe kan bare ikke skje med meg og min familie.
   Han vil sikkert nok komme til å bite i seg de ordene.

---

Om påsken ifra Wikipedia:

   "Påsken er den viktigste av de kristne høytidene, og feires til minne om Jesu Kristi død og oppstandelse. Forut for påsken markeres fastetiden og den stille uke, og etter påskesøndag kommer påsketiden, som varer fram til pinse. Ordet påske er en forvanskning av navnet på den jødiske høytiden pesach. Jødene har feiret påske lenger enn kristendommen. De feiret utvandringen fra fangenskapet i Egypt. / 
Påskedag faller på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn, og datoen varierer dermed innenfor perioden 22. mars (1818 og 2285) til 25. april (1943 og 2038). (...) Påskeaften er lørdagen før påskedag. Tradisjonelt er det en dag hvor man ikke feirer noen liturgiske handlinger; i både katolsk og ortodoks tradisjon er den foreskrevet som en aliturgisk dag. Man sier gjerne at påskeaften er den dagen hvor kirken står samlet i sorg ved Kristi grav. Disiplene til Jesus holdt seg denne dagen innendørs, fordi de var redde for å bli arresterte."

---

   Jesus-barnets fødsel i vintersolvervets tid, når verden, natten og vinteren er som kaldest og mørkest, gledes og frydes vi over i jule-tiden.
   Fødselens port. Og lys og varme tiltar, utfolder seg. Slik vi forhåpentligvis forutså og forberedte.
   Vi må også tross alt det onde være glade for at Barnevern-tjenesten til kong Herodes mislyktes i det den egentlig ville, den gangen!
   Og vi må forsøke å ha lært av det!
   Denne gangen nu, er det Arbeiderparti-ideologiens uhyre forskrekkelige forfjuskete såkalte Barnevern-tjeneste, som må beseires - og nedlegges.    Og som en uhyrlighetens ballong i vær og vind skal den sprekke, og dens demoner kastes i avgrunnen - for erkjennelsen.

   Ved vårjevndøgn kommet er dagen og natten like lang, og lys og varme og glede tiltar enda mere hvis livet ifra kildene får utfolde seg!
   Og korset står der.
   Og månen reflekterer solens lys i nattemørket. Lys, varme og glede ifra kildene og frøene beseirer kulden og mørket, og det spirer og gror og utfolder seg. I frodighet, eller forvirring. Tyver, løgnere, svikere, horer og mordere ligger på lur. 
   Månen kommer eller går. Kommer når den ser ut som et komma-tegn, og går når den ser ut som en G.
   Den første fullmåne-dagen efter vårjevndøgn er sånn sett påskedag. Et omtrentlig forhold til dette kan også være passende. Om en for eksempel henlegger påskedag til den første søndagen efter den første fullmånen efter vårjevndøgn, så er kanskje dette mere passende for mange.
   Fullmåne-dagen, eller fullmåne-natten.
   Og hva skjer? Og hva skjedde?

   Jesus Kristus, korsfestet av kulden og mørket, av verdens lunkne og av verdens skurker.
   Menneskesønnen, som dog likevel beseirer døden, mørket og all verdens skurker og korrupsjon!
   Graven som brast, i forløsningen. Det tomme egge-skallet.
   Guds hemmeligheter. Guds altomfattende storhet.
   Og Guds livgivende, forfriskende kjærlighet.
   Som dødens port ikke hadde makt over! Miraklet!
   Gud Faderens virkelighet.
   Frelseren. For enhver og alle som nok tror, ser og erkjenner det som skjer!
   Frelseren, den gjenoppstandne, som gjenkommer også for å dømme levende og døde.
   For å skille sauene ifra gjeitene og ulvene!
   Ordet, på erkjennelsens bord.
   Kristus Ordet, veien, sannheten og livet!
   Herrens rette vei.

---

   Noe av det helt sikkert nok ufyseligste som finnes i verden, er mennesker, trender eller ideologier som har et tinglig forhold til med-mennesker.
   Ondskapen i verdens virkelighet skor seg godt på at dette forhold ikke har vært påaktet nok!

   Det forholdet Arbeiderparti-ideologien og dens såkalte Barnevern-tjeneste har til med-mennesker er et særdeles meget godt eksempel i så måte.

---

   Underveis i livet er det utrolig meget sjelden jeg har hørt om eller snakket med mennesker som har blitt hjulpet av den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten.
   Det omvendte derimot! Der er det mildt sagt utrolig så meget jeg har erfart å høre, og har fått innblikk i.
   - Men, sier noen, det er da veldig mange familier og barn som tydelig nok trenger hjelp! Og hvem skal ellers hjelpe de?

   - Ja, sier jeg. Det er under Arbeiderparti-ideologiens styre veldig mange mennesker, og familier og barn, som naturlig nok trenger hjelp. Men det er da faktisk ikke de menneskene, familiene og barna dens Barnevern-tjeneste hjelper. Det er vel dem den aller helst ikke hjelper, men forbigår - og heller lukker øynene for. Det er ofte gjerne de som minst trenger hjelp, eller de som i liten grad trenger hjelp, den forsøker - med kriminelle midler og metoder av verste sort - å påtvinge såkalt hjelp. Og da er den hjelpen de byr på eller påtvinger ofte og gjerne det fullstendig motsatte av hjelp! Og da er de som mottar slik falsk hjelp i virkelig stor nød.

   - Men, sier noen. - jeg trodde ikke at det var slik det var, eller er. Er det slik det er da?
   Jeg spør: - Har du da noengang hørt om eller snakket med mennesker, familier eller barn som har blitt hjulpet av den der Barnevern-tjenesten?
   - Nn-nei, når du sier det så ... Det har jeg vel egentlig ikke.
   - Men det motsatte, det har du kanskje hørt om - både titt og ofte?
   - Ja. Jo da. Jeg kan ikke nekte for det.

   - Den der såkalte Barnevern-tjenesten er noe av bortimot det mest upopulære og skrekk-inngytene av alt som finns. Både i Norge og i Sverige ( ekstern ), og i andre land hvor det finnes noe lignende. Samtidig som den storstilt og også fordekt driver med påkostet og påtrengende og løgnaktig propaganda og reklame for seg selv som om alt skulle være i sin skjønneste orden! Men det er det jo ikke. Og hvordan går det vel med menneskene, familiene og barna den sier seg å hjelpe? Såkalte Omplasseringer, som om de var handelsvarer og gjenstander, - selvmord, dop, prostitusjon, kriminalitet, psykiske vrak, tvang, nød og allslags elendighet!

   - Men, sier noen, - de er jo mange som trenger hjelp av Barnevern-tjenesten også!
   - Ja, sier jeg, jeg hørte at du sa det. Men iallfall ikke av den der såkalte Barnevern-tjenesten og dens system eller allianser. Det de driver med er ganske enkelt rett og slett menneske-mishandling, barne-mishandling, terror, trakassering, trusler og tvang av verste sort kriminelle u-menneskelighet. Fordekt, bak kulissene. Med våpen så som angiveri, hemmelighets-kremmeri, frykt, trusler, uhemmet løgnaktighet, vold og lovstridigheter - uten noen som helst form for reell kontroll. Styrt og villet på samme vis av Arbeiderparti-ideologien.

   - Men kan vi i så fall gjøre noe med det da? spør noen.
   Jeg sier: - Hvis vi ikke kan det, - hva da?! Men mange ganger, mange ganger i mange mange år, er det ifra politikere og såkalte myndigheter blitt sagt at noe iallfall vil bli gjort og kommer til å bli gjort ... Og hver gang har det efterpå blitt verre og verre!

---
*****

--22-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 22. mars 2008 - påskeaften, Vinberget:

   Temperaturen 3, 9 minus-grader Celsius i natt på det laveste! 
   Sol og finvær i dag. Temperaturen 10, 5 pluss-grader her ute i dag på det høyeste.
---

   Som de fleste som orienterer seg i Hekseboken 2008 ( ekstern ) vel vil kunne se, så har de allerede begynt å tilrettelegge for å røve barna ifra våre barn - når og hvis den tid kommer.
   Deres frekkhet er fullstendig absolutt ubegrenset!

---

   I dag ble enda en porsjon av Hekseboken 2008 ( ekstern ) offentliggjort på Internettet.
   Nu er det bare en siste porsjon igjen, før den stort sett er helt ferdig!

---

   Jeg og ungene var i kirke-møte i kveld, i Haugesund.
   Balder og Idun var ikke med. Og heller ikke Gudmund. De var og lekte med de hjemløse og foreldreløse.
   Trude var heller ikke med, og hadde bare hån, uforstand og forakt til overs for det hele.
   En hel del sne å se enda på veien inn til Haugesund.
   Et lærerikt og interessant møte for oss.
   Nattverden.
   Kristi blod, sterke saker! Meget sterke saker!
 
---

   1. Kor. 11, 23 - 25:
   "For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere:
   I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, (24:) takket, brøt det og sa: "Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!" (25:) Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: "Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere kan, til minne om meg!""

---

   Det er vel ikke så ofte vi kan?!

---

*****

--23-- 

-- Dagboks-notater, søndag 23. mars 2008 - Påskedag, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 3, 1 minus-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Det sner så vidt, lett og rolig, her ute i dag. Vel, det ble mere og mere sne utover dagen. Mye også. Både 10 centimeter og mere til.
   Sjeldent - og uventet - på disse kanter av landet Norge.
   Temperaturen 5, 1 pluss-grader Celsius på det høyeste her ute i dag.

---

   I heksedansen

   De forhastede slutninger er nok, for forakten,
   hvis trollene og heksene lystig tramper takten.
   Vi må jo være med, i hva som skjer og foregår,
   så vi kan lære, og glade dansens poesi forstår!

   Fengende og fangende, er hykleriets hyle-kor,
   og den som ikke blir med blir stående utenfor.
   Utenfor, og når ferden lystig går til Bloksberg,
   leende og flirende, - sin vei med varg til verg!

   Nød og gråt fortrengende, forvrengende, sang
   og musikk, i hysteriet - dagen og natten lang.
   I hysteriet og hykleriet slik enses bare gleden,
   og i dens sinn, er dog drøm om verdensfreden!

   Gleden, - hver å karre til seg - alt en trenger,
   den gleden, er kjærlighet til hva vi ikke trenger!
   Og utenfor står den, som ser bedre og lenger,
   forkastede, som ikke forkaster hva vi trenger!

   *

   Rune L. Hansen, 23.03. 2008, Vinberget.

   ***

---

   Forhastede slutninger er det billigste som finns!
   Men heller det verste enn det beste!


---

   God morgen, Oberlin,
Undu Bundu Ubundtu,
mantra
uno ohana unhu undulata
zulu
umuntu ngumuntu ngabantu
zimbabwe shona
munhu munhu nekuda kwevanhu! 

   Vår undulat er nemlig oppkalt efter tysk-franske J.F. Oberlin (1740 - 1826).

---

   Ikke lett å komme frem med bilen i sneen i dag.
   Vi var og hentet en halv favne ved i Årvik i eftermiddag. Årvik sa følgende: - Når vinteren skulle komme så kom våren i steden. Og når våren skulle komme så kom vinteren i steden.
   Jeg sa bare: - Ja, det er mye som er bakvendt nu! 

---
*****

--24-- 

-- Dagboks-notater, mandag 24. mars 2008 - 2. påskedag, Vinberget:

  Temperaturen 5, 8 minus-grader Celsius på det laveste her ute i natt, nu imot slutten av mars!
  
   Mye sne her ute nu ja. Og sol og finvær.
   Ungene hadde det mye artig i og med sneen i går. Og i dag også, til langt inn i kvelden.
   Temperaturen her ute i finværet i dag på det høyeste 13, 3 pluss-grader Celsius.
   Vårjevndøgn var i år morgenen 20. mars, og fullmåne dagen efter på kvelden. Første søndag efter den fullmånen var i går - 23. mars.
   Derfor påsken ekstra tidlig i år. Omtrent så tidlig som mulig. Fordi fullmånen så nær efter vårjevndøgn.

---

En enda pågående norsk enorm nasjonal katastrofe!

   De tre damene ansatt i den kommunale såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, - en bande med kriminelle av aller verste sort. Som sammen med en allianse av medspillere driver med trakassering og terror overfor sine med-borgere, ved å spre frykt, trusler, angiveri, uhemmet løgnaktighet, lovløshet og hemmelighets-kremmeri. Under dekke av å følge Barnevernloven! Under dekke av å ville barns beste! Når det aller minst er barns, familiers eller menneskers beste de tenker på - og når de aller minst følger Barnevernloven!

   Bare en av mange tilsvarende grovt kriminelle bander i Norge, som nokså fritt frem, fordekt, med nærsagt alle tenkelige midler, har kunnet drive sin virksomhet, under uhyre korrupt og kriminell beskyttelse av Arbeiderparti-ideologien. Den samme Arbeiderparti-ideologien som som bekjent har som ideologisk mål å fjerne barna ifra hjemsted og familie, og på alle måter å ødelegge kjerne-familien. For selv på sitt forkvaklede vis å overta dens funksjoner. Og som på de mest avskyelige vis forbigår og omskriver både lov og rett, felles-menneskelige verdier og kristendom for å få dette til! Og som tydelig og entydig nok har opprettet et omfattende nettverk og en allianse for slike kriminelle bander.
   
   Det er en nasjonal katastrofe av enorme dimensjoner, som på de mest kriminelle vis har pågått i flere tiår. Og som stadig har blitt verre og verre. Og som skjuler mange tusen forskrekkelig grove og bevisst utførte justismord. 
   Nu har tiden kommet for endelig og definitivt få slutt på denne deres virksomhet. Bevis og slikt noe eksisterer det en overveldende flom av!
   Sikre, solide og entydige, uomtvistelige bevis - i enorme mengder.

   Hva jeg her nu omtaler og klart og tydelig påpeker - er ikke politikk og dreier seg ikke om politikk! Det dreier seg om absolutt fullstendig uakseptabel grov omfattende kriminell virksomhet av aller verste sort i regi av politisk styring, ja, men likhet for loven er den bærende basis i lov og rett - og lov og rett er nettopp hva det angjeldende dette først og fremst dreier seg om!

   De utrolige frekkhetens nådegaver som Arbeiderparti-ideologien og dens medspillere i den kriminelle virksomhet anvender seg av må ikke videre få skjule disse fakta. Vi står egentlig foran et nasjonalt rettsoppgjør av store og omfattende dimensjoner, som særlig omfatter en umenneskelighet og frekkhet som internasjonalt vil vekke meget stor oppsikt - og også reaksjon!

---

   I disse anliggender kan vi ikke vente, for å se hva de andre først gjør, før vi selv gjør noe!
   Og særlig gjelder dette kristen-Norge!
   Både den Jesus som henger på korset, og den ifra dødsriket oppstandne Jesus, sier til oss:
   - Har dere enda ingenting forstått? Har dere enda ingenting lært? Er det hykleriet, likegyldighet og forhastede slutninger som skal være deres videre vei?
   Og Kristus Jesus Ordet har rett i så måte!
   Også i så måte!
   Skal kristne organisasjoner, foreninger og representanter i Norge forvente å bli betraktet som kristne, og bli tatt på alvor, så kan ikke slike særdeles omfattende, viktige og uhyre kriminelle forhold forbigåes i taushet - uten konsekvenser!
   På fruktene skal treet kjennes!
   Da vil det være til dårlig hjelp å henvise til hva en langt unna i verden har gjort og gjør, - om treet i ens egen lokalitet synker i avgrunnen!
   Slike frukter forplanter mere enn bare tankekors!

---

*****

--25-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 25. mars 2008, Vinberget:

   Temperaturen 6 minus-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   "Vinteren fortsetter i hele landet", ble det i dag tidlig sagt på tv-nyhetene.
   Sol og finvær her i dag. Temperaturen her ute 10, 3 pluss-grader Celsius på det høyeste i dag.
   Nyheterne radio og tv forteller i dag om mye sne og vinter i Stavanger, Rogaland og landet iøvrig.

---

Uavhengighetens smiger

   Den nu flere tiår gamle nord-amerikanske tv-serien Bonanza representerer langt på vei mye av det beste av den felles-menneskelige verdi-basisen til den i de siste par hundre års tid innflyttede nord-amerikanske befolkningen. En tv-serie som ble umåtelig populær i USA, og som handler om rettferdighet, samvittighet, klokskap, anstendighet og samhold.
   Den episoden av Bonanza vi i går her i familien så på, handlet om shanghaiing av mennesker.

   Dette fikk meg til å tenke på en artikkel jeg skulle ha skrevet, som handler om mye av det samme, men også om mye mere - og langt mere dypsindig. En artikkel jeg tenkte kunne ha overskriften "Uavhengighetens smiger", eller "Uavhengighetens psykologi". Eller også Uansvarlighetens.
   Det blir imidlertid slik jeg har tenkt det mest rett nu i denne omgangen å sette overskriften til "Uavhengighetens smiger".

   Ingenting er så billig som forhastede slutninger, har jeg med rette tidligere sagt.
   Det er noe som er nesten likså billig, og langt på vei likså ille og dårlig. Og det er smiger.
   Og da tenker jeg ikke på nødvendig og hjertelig ros, skryt og godord. Men på smiger.

   Det er ikke enhver og alle gitt å likså lett gjennomskue smiger. Fordi slikt noe forutsetter både erfaring, klokskap, eftertanke - og derfor jo også god modenhet og alder.

   Nettopp derfor er det selvfølgelig ikke enhver og alle gitt å likså lett gjennomskue smiger.

   Og smiger kan ha mange forkledninger, former og fasonger egentlig. Og også til forveksling ligne ros, skryt og godord.

   Små barn som mottar ekte ros, skryt og godord ifra sine foreldre og i sin familie, ifra sine røtter og i sin utfoldelse, er barn som oppmuntres og stimuleres i og av omgivelsene og som derfor i sin vekst bedre og bedre mestrer omgivelsene - men uten å bli hovmodige av den grunn.
   De lever i tillit til den inderlige kjærlighet de mottar ifra sine foreldre, og som de kjenner og vet tilstedeværelsen av. I beste tilfeller uten noen slags form for tvil eller mistenksomhet. Fordi de vet for sikkert at foreldrenes omsorg og kjærlighet er uten svik.
   Og barna gleder seg over å stadig bedre og bedre mestre forholdene og omgivelsene, - veiledet og stimulert av foreldrenes kjærlighet, ros, skryt og godord.

   Foreldrene smigrer da ikke. Men er omsorgsfulle, sanne og hensynsfulle. Hvilket barna både opplever og er meget glade for.
   Dette er selvfølgelige forutsetninger for sterk tillit, trygghet og trivsel!
   Og en lurer sånn sett ikke de små barna. Ikke til hovmod heller. Barna vet hvor de hører hjemme hen, og har i disse tilfeller en selvfølgelig ydmykhet. Og takknemmelighet, omsorg og kjærlighet overfor sine foreldre.
   Lite kan og lite bør lure de til selvstendighet eller uavhengighet i forhold til sine foreldre.
   De hører på når foreldrene sier fy, forsiktig og flink.

   Tillit er et viktig stikkord og en forutsetning i alt dette.
   Barna blir underveis eldre, og kommer i ungdommen og puberteten, i den aller første modningstiden mellom barn og voksen.
   Barna har fortsatt behov for omsorg, råd og veiledning ifra foreldrene. Hvilket jo er en selvfølgelighet.
   Med mindre barna ikke da overgår sine foreldre, eller mis-tillit eller hovmot har kommet i tillitens sted!

   Et slikt tillits-brudd av varierende styrke eller kraft kan i verste fall når som helst underveis komme til å skje, både i barndommen og i ungdommen. Og også påskyndet av ytre innflytelser utenfor nærmiljøet eller det trygge og solide.

   I den aller første brytnings-tiden mellom barn og voksen kan det særlig være mange innflytelser som gjør seg gjeldende for å lure barna til dumdristig eller egoistisk selvstendighet og uavhengighet - og til hovmot.
   De små barna kan ikke i samme grad lures til å tro at frihet og trivsel er uavhengighet av foreldrene og deres omsorg, råd og veiledning. For hvordan skulle det vel i så fall gå med barna!?
   De større barna kan i denne brytnings-tiden være langt mere lett-lurte. Særlig jo fordi de lett kan forveksle smiger med ros, skryt, godord og omsorg ifra kjærlige foreldre!

   Det er ganske enkelt barna i brytnings-tiden mellom barn og voksen som i kraft av sin posisjon jo er aller mest utsatt for å kunne bli shanghaiet.
   De kan da endog fort og lett av innflytelser bli lurt til å tro at frihet og trivsel er uavhengighet eller mistillit i forhold til foreldrene.
   Hvis og når de ifra fremmede får smiger, som forveksles med ros, kjærlighet og omsorg!

   Ungdom kan under slike forhold i verste fall la seg lure langt bort vekk ifra foreldrenes ekte omsorg. Og sånn sett efterpå i seg kjenne hvordan de sviktet foreldrenes omsorg, og mere eller mindre skamfulle kjenne seg som svikere. Ofte ikke engang våge efterpå å snakke ut med foreldrene om det, av skamfølelse. Eller i hovmod triumfere!

   Konsekvensen er splittelse, og avgrunn mellom generasjonene - og egoisme og hovmot. I egoistisk, innskrenket og snever selvstendighet, og i frihet til svik og dumheter!
   Og altså ungdom som i hovmot er klokere enn de eldre og gamle!
   Som i hovmot og misgjerninger er klokere enn erfaring, alder og visdom.
   Smigret til allehånde slags fikseringer og mere eller mindre slags farlige friheter!

   At barna dermed samtidig sier til sine egne enda ufødte barn, at det livet de selv og andre lever mellom denne alderen og til de selv er foreldre med barn i ungdoms-alderen, er næringsfattig og verdiløst, - er vel da så ikke lett for de å få øye på?!

   Mange som vil inn-ynde seg hos særlig ungdom, eller som vil fiksere, fenge og fange ungdom, benytter seg mere eller mindre bevisst av dette trikset! Dette trikset, som jeg her nu velger å kalle for uavhengighetens smiger.

   Trikset har særlig to vesentlige sider. Den ene siden er idet det skapes mis-tillit til foreldre og familie, det nære, kjære og velkjente.
   Den andre siden, er at det lokkes og fristes med noe som fremføres som annerledes og bedre, og friere.

   Poenget for den som fremfører trikset er å lirke og lure seg selv inn i en liksom bedre og mere omsorgsfull fars- og mors-rolle, på bekostning av det som er der fra før av.

   Mange har erfart at homoseksuelle i stor grad benytter seg av trikset, for å lokke og lure barn og ungdom til seg. Og at homoseksuelle da oftere makter dette hvis de har et register av mis-tillit å spille på, samt nyanser av ensomhet og fikseringer. Og andre lokke-varer.

   Andre som vil innynde seg hos særlig ungdom, fremstiller seg selv som med-hjelpere og reddende engler i den for de viktige fiksering å redde barna ifra sine foreldre og sin familie og sitt hjemsted!
   Typisk i så måte, er voksne eller halv-voksne som vil fremstille seg selv som på lag med ungdommen, som populære og godt likt av ungdommens dumheter - og falske selvstendighet, motsatt selvstendighet.

   Vi vil gi dere frihet og forbuden frukt! Det vil ikke deres stagnerte foreldre! Vi vil gi dere smiger i deres frihet!
   Det er ikke bare deres far og mor som kan gi ros, skryt og godord!
   Og når vi gir det så vil vi bare deres eget beste.

   Nemlig at dere skal være glad i oss!
   Og glemme deres foreldre, familie og hjemsted.
   Vi kjenner dere og verden bedre, og elsker dere mere!

   Av slikt noe kan ungdommen fort og lett shanghaies.
   Uansvarlighetens smiger.

   Nesten ingenting er billigere enn smiger!
   For uanstendighet og uansvarlighet.

--- Vi går videre:

   At slikt noe også er smittsomt er vel innlysende lett å forstå?
   Og at det blandt annet og kanskje særlig utdyper og utvider generasjons-kløftene, og stimulerer til et samfunn av egentlig sett hjemløse og foreldreløse! Samt stimulerer til svik, egoisme, splittelse, falskhet, utakknemmelighet, overfladiskhet, uselvstendighet, hykleri og hysteri!
   Ikke minst til mangelfull respekt for visdom, dypsindighet og ekte kjærlighet.
   
--- Og vi går videre:

   Jeg har tidligere nevnt den interessante norske boken "Kunsten å leve i dag. Hvorledes livet får mening og innhold", en bok på omtrent 350 sider med flere bidrags-ytere ifra Norden, som ble utgitt i 1945. Noen av bidrags-yterne i boken er typiske moderne akademikere, og tar for seg temaet pubertets-alderen. Det finnes tusenvis med bøker som omhandler dette temaet, og alt det underlige som dessverre så altfor ofte skjer i pubertets-tiden. De fleste av disse bøker gjør ikke stort annet enn å pirke forvirret med forhastede slutningers hovmot i overflatene av temaet, og strander i mere eller mindre psyko-babbel og næringsfattige ord - og er sånn sett nokså meget typiske. Typiske for den forvirring som også samfunnsmessig råder på området. Og da særlig i Arbeiderparti-ideologiens tidsalder.

   En doktor Jakob Billström skriver om kriser i menneskelivet, og skriver, side 220, følgende:
   "Brytnings-alderen eller puberteten med dens hyppige kriser er vel den som er best kjent og mest behandlet, både i litteraturen, psykologien og fysiologien. På denne del av livet passer nesten et finsk ordtak om ekteskapet: "Det føres akkurat som en bil fremover ved hjelp av en serie eksplosjoner.""

   På neste side skriver han videre følgende: "Opprinnelsen til pubertets-krisene er hormon-produksjonen, blandt annet fra kjønns-kjertlene og visstnok også fra hypofysen. Man kan iaktta forandringer i hjerte-virksomheten og blod-sirkulasjonen og sannsynligvis også i hjerne-funksjonen. Av de unge selv oppleves denne krise nesten utelukkende sjelelig, og det samme gjør nok i alminnelighet omgivelsene."

   Hans artikkel i denne boken er en gullgruve av typiske fraser, tåpeligheter og overfladiskheter som enda i stort monn er alminnelig utbredt i våre områder av verden. Som for eksempel dette at indre og ytre kroppslige forandringer mere eller mindre nødvendigvis medfører ugunstige psykiske og mentale endringer. Og for eksempel uten å betenke de naturlige harmonier og samhørigheter i det som skjer eller burde ha skjedd, både kroppslig og psykisk-åndelig. Og sånn sett også konflikter og dis-harmonier.

   Han går ufortrødent videre, og sier på side 223 følgende:
   "Det meste, kanskje alt, som skjer i vår kropp i ungdomstiden, skyldes funksjoner av de tidligere nevnte indre eller lukkede kjertler og deres innvirkning på organismen, idet disse produserer stoffer som går over i blodet. På grunn av de forandringer som foregår i organismen, er denne mere ømfintlig enn ellers. Det fremgår uten videre at dette også gjelder den sjelelige likevekt. Usikkerheten i denne brytningstiden er således ikke så meget betinget av oppdragelse, omgivelser, kamerater og lignende. Der er heller noe fysikalsk og kjemisk i selve kroppen som gjør det umulig å vise den samme sunne balanse som tidligere og senere i livet. Denne forandring av de indre kjertlers virksomhet ytrer seg også ved utslett i ansiktet og på ryggen, men forsvinner av seg selv når brytnings-alderen er vel over. Man kan uten overdrivelse si at i pubertets-alderen foreligger der i flere år en kronisk disposisjon for kriser."

   Og på side 222: "Så lenge individet er i vekst, må man fra et biologisk synspunkt regne med at ungdomstiden varer. Da kommer man opp til en alder på omkring 26 år som øverste grense. Denne alderen stemmer forbausende godt med opptreden av en sykdom som er karakteristisk for ungdommen, nemlig schizofrenien, som etter 26 års alderen avtar i hyppighet og da ytrer seg ved ganske andre symptomer."

   En sykdom altså. Han sa det vel nærsagt nesten rett ut: At ungdoms-tiden egentlig betraktes som en sykdom.

   Men det var vel egentlig kanskje mest for å underkue og true ungdommen - til å underordne seg et system og en ideologi de ellers er på kollisjons-kurs med? For å gi ungdommen valget mellom galehuset, omskolering eller underkuelse!
   I denne sin sårbare og utsatte ungdomstid.
   En kunne vel sagtens også spørre: Hvorfor skal på død og liv Arbeiderparti-ideologien og dens omskolerte ha denne ungdommen i sin mest sårbare og utsatte alder inn i det militære, som kanon-føde for seg?!

   Det er mange andre spørsmål som både kan og bør stilles.
   For eksempel også dette: Hvorfor skal den samme Arbeiderparti-ideologien på liv og død ha barna inn i sine skoler?!
   Og for å gå enda videre: Hvorfor i det heletatt barna? Kunne ikke mennesker heller, som i tidligere tider og andre kulturer, selv ha vurdert når og hvis de trenger skolering - og hvorhen? Barn og mennesker er da vel ikke en handelsvare!? Og er da vel ikke slaver!?
   Eller er det noen eller noe som har fått oss til å tro det? Og er dette slikt noe i så fall forhastede, syke og farlige slutninger?
   
   Den som leser denne Arbeiderparti-ideologiens doktor med oppmerksomhet og selvstendig tankeevne videre i det følgende, som jeg her skal gjengi, vil vel bedre kunne forstå disse forholdene? Ifra side 224 og 225. Han sier:

   "Nettopp det at vi voksne hos ungdommen legger merke til oppførsel og reaksjoner som vi ikke liker, egger oss dessverre enda mer til å forsøke å oppdra dem. Når ungdommen merker dette, vil deres tross øke, og de voksne glemmer hvorledes de følte det og oppførte seg da de selv var unge. Vårt ønske nå er å spare de unge for lidelser og vansker som vi selv har gjennomgått. Det er umulig. Å gjøre tilværelsen så lett som mulig for dem er også umulig. Heller ikke kan vi gjøre dem til dyktige, fremstående og lykkelige mennesker. Det kan ingen andre enn de selv gjøre (rlh: så syke som de altså er), om enn ikke fullt ut, de heller. De eldres anstrengelser for å hjelpe, degge og forebygge, irriterer de unge som ønsker å bære ansvaret selv. De vil ha en frihet som de selv setter grenser for ut fra sitt personlige omdømme. Ungdommen liker ikke å bli beskyttet og ha en "dadda" over seg. Heldigvis, men kanskje i noen grad også dessverre."

   Og han går ufortrødent videre:
   "Man kan si at barnet handler etter lyst-prinsippet til det begynner på skolen. Da må det tilpasse seg etter den hårde virkelighet, venne seg til å forsake med mere. Det vil si at handlingen må tilpasse seg realitets-prinsippet. Dette prinsipp vokser seg sterkere i bevisstheten, og det går lettere og sikrere. Barnet lærer seg nesten automatisk å adlyde, så å si av seg selv. / Så kommer puberteten. De hormonale kriser gjør at kjenslelivet atter dominerer som før skolegangen begynte, og det kommer lett til kjensle-utbrudd. Samtidig søker den voksende livserfaring og den gode intelligens, som nå er trenet ved skolegangen, på ny å tilpasse individet til realitets-prinsippet, det vil si til den nakne virkelighet. Det fremkaller indre kamp og splid, fra den ene ytterlighet til den andre."

   Arbeiderparti-ideologiens motto i et nøtte-skall. Kast barna og ungdommen og menneskene til ulvene. Gjør de selv til ulver, eller føde for ulver!
   Utbasuner og fortell - overalt ifra tilværelsens vegger - med smiger og trusler, at de kan bli kloke, og at de ikke har noe valg!

---

***

   Jeg mottok forleden dag enda et brev ifra Telio, og avsendte til deres e-post i kveld klokken 20.30 enda et klagebrev til de. ( ekstern ).
   Gudmund kom hjem først i dag.

---

*****

--26-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 26. mars 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 6, 8 minus-grader Celsius på det laveste her ute i natt.    
   Sol og finvær her ifra tidlig på dagen. Temperaturen 14, 4 pluss-grader på det høyeste.

---

   Trude tok bussen med Gudmund i dag tidlig. Hun skulle igjen til jordmoren ved Helsestasjonen, og derefter noe ærend i Haugesund, tror jeg.
   Knut Caspari telefonerte i eftermiddag og snakket med meg. Han kommer hit på besøk i midten av mai.

---

   Det jeg skrev i Dagboks-notatene i går, bør vel kanskje betegnes som en psykologi som gjennomskuer og avslører den nu for tiden, i de siste hundre års tid, alminnelig utbredte psykologien?
   Eller hva?
   Jeg tenkte litt på dette i kveld, og gikk tilbake til teksten. Siste halvdel av den satte jeg nu opp skrift-størrelsen på, og la inn litt mere luft i typografien på. Teksten var for kompakt, merket jeg på Trude da hun leste den. Også på grunn av uttrykksmåten til den jeg refererer til. Men det hører med det også.
   Hele gårsdagens artikkel om Uansvarlighetens psykologi er viktig, og vil jeg at flest mulig skal kunne lese - og forstå hva det handler om!
   Den handler jo blandt annet om omfattende menneske-forakt og menneske-mishandling i offentlig regi.
   Og ikke minst også om barne-mishandling.
   Og om ganske så mye mere også.
   Den er kortfattet, men det hele alt i den, og dens sammensetning, er veid på gullvekt ifra min side.
   Og Fanden må ha brukt sin form for gullvekt når den der doktoren blandt annet skriver om realitets-prinsippet!
   Hadde han vært nokså alene om å skrive slikt noe så ville iøvrig alle og enhver ha reagert med umåtelig forskrekkelse!
   Spørsmålet er: Vil nu mere for eftertiden noen våge å skrive slikt noe?

---

   Sinnsro, saktmodighet og kontemplasjon uten forhastede slutninger åpner vårt hjerte og vårt indre øye for at virkelighetens verden er selv-avslørende. Det er den jo. Dette åpner kanskje også døren for de profetiske gaver? Eller hva? Vi fremadskrider!
   Måten å si det på i og med Ordet er kanskje ikke presis og konsis eller ydmyk nok? Eller hva?

---

*****
   
--27-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 27. mars 2008, Vinberget:

   Temperaturen 5 minus-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
    9, 7 pluss-grader på det høyeste her ute i dag.
---

   Jeg sendte med e-post i dag formiddag følgende henvendelse til nettstedet www.rettsnorge.no :

Fylkesnemndene - spørsmål ifra Rune L. Hansen

   Jeg har forsøkt å sette meg inn i hvordan Fylkesnemdene og Fylkesmannen arbeider i forhold til Begjæringer ifra ansatte i kommune-administrasjoners Barnevern-tjenester, og skremmes av den administrative praksis som synes som å være vanlig. Også utgående ifra statlige departement i forhold til dette.

   Likeså når det gjelder den øvrige rettssikkerhet for familier som fremstilles for Fylkesnemnd, samt praksis i deres Klage-adgang overfor Fylkesmannen.

   Den praktiserte ordningen med oppnevnelse av Sakkyndige i slike saker synes som å ha som formål å fjerne rettsvern for angjeldende familier. Likeså ordningen med oppnevnelse av Talspersoner for barna!

   Nu undrer jeg meget på om forholdene vedrørende sammensetningen av Fylkesnemden i slike saker også er tilsvarende fiendtlige i forhold til lov og rett og rettssikkerhet? Kan dere eller noen fortelle meg nærmere om dette? Jeg har mine bange anelser, men vil nødig trekke forhastede slutninger - og jeg vet enda for lite om dette.

   Med beste hilsen ifra
   Rune L. Hansen!
PS: http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/saker-index.html ( intern )  

---

   Ikke så lett å skrive når undulaten sitter på brillene mine, og pirker og plukker og koser!

---

E-post Fra: Idun Solsikke Hansenidunblackcat@hotmail.com 
Sendt: 26.03. 2008, 19: 32
Til: Rune L. Hansen - hunwww@online.no
Overskrift: Hmmm


Kjære Pappa!
Allerrede nå tenker jeg at dette brevet er bortkastet, som jeg så ofte har tenkt før når jeg har skrevet brev til deg.
  Ja, jeg har skrevet flere brev. Det første like etter at jeg dro hjemmefra, men ingen av dem har jeg sendt. ..eller, jeg sendte et brev med Balder en gang han skulle til vikebygd for å treffe mamma, men han sendte det ikke videre. Dessverre.. eller heldigvis?
Da skrev jeg om tanker  i øyeblikket, om merkelige opplevelser og om fine drømmer..
 
Jeg skriver dette brevet fordi jeg har begynt å forstå at jeg faktisk ikkje klarer å snakke med deg. For det har jeg prøvd flere ganger uten å lykkes. Men jeg håper jo, og tror fortsatt at det kommer til å forandre seg.    
 
Flere ganger har jeg har blitt avfeid før jeg har nådd fram, sittet igjen med en fortvila følelse  av håpløshet, og blitt syk i flere dager, kanskje uker, etter å ha blitt avvist med drepende ord.
 
Forje gang jeg ringte hjem for å snakke med deg var i slutten av november, ville spørre om jeg kunne være hjemme i jula, så hadde vi hatt 2-3 uker til å snakke sammen og prøve å forstå. Jeg hadde ordene klare og håpet oppe, men da jeg fikk høre stemmen din i tellefonen så forsvant først ordene mine, så håpet. Og det ødela flere uker for meg.
Men jeg er sterk, uredd og tåler masse!
 
Tidligre hadde jeg også prøvd å fortelle/spørre om forskjellig. Jeg vil ikke her og nå uttrykke meg mer om hva jeg ville spørre om og fortelle. Vil du likevell høre?
 
Jeg vet ikkje om du vet at du har den efekten på meg (og flere andre) at jeg (vi) ikke klarer å  snakke og oppføre meg (oss) som ellers når du er i samme rom?  En slags frykt kanskje..? Sånn har det vært så lenge jeg kan huske, og det sitter fortsatt igjen har jeg merket hvær gang jeg har prøvd å snakke med deg.
 
Nå er det mye meir jeg vil skrive, men vet ikke om du vil lese.
 
Tenker stille for meg sjølv… frykter at dette brevet kommer til å bli missforstått. Det var i alle fall ment frå min side som et lite skritt nærmere forståelse…
 
Og lengre kom jeg ikke denne gang…
 
(tenker fortsatt med fortvilelse på at jeg omtrent ikke hørte annet enn drepende ord etter at jeg dro hjemmefra)
Trist men sant…
 
Idun Evig
 
P.S NB!
Det føles som om Urda Lilje forstår meg bedre enn alle andre, hun forteller meg om tankene mine (som også er hennes), stryker hånden min over kinnet sitt og husker ting jeg har gjort, fortalt henne og lært henne før. Vi er så nære jeg og Urda Lilje!
Man kan lære mye av henne!!                      
 
Atter
Idun Evig

---

E-post-svar Fra: Rune L. Hansen - hunwww@online.no
Sendt: 26.03. 2008, 21:10
Til: Idun Solsikke Hansen - idunblackcat@hotmail.com

   Den frykten du snakker om, for å snakke og oppføre seg med meg i samme rom, den har hverken Urda eller noen av de andre ungene her i familien. Absolutt ingenting som helst av. Så tvert imot. Og egentlig så er det forrykende simpelt av deg å si det. Og du skjønner vel også at jeg skjønner hvorfor du sier det?! Og det gjør det ikke bedre. Du ville vel helst at jeg skulle ha vært dummere - og ikke ha skjønt det og slikt noe? Likesom din usle og simple mor stimulerer deg til.
   Og den frykten du snakker om, også på vegne av andre.
   Jeg forstår og skjønner hvorfor du har den, og når du fikk den. Du fikk den og har den fordi du har et slags forslag, for å si det slik, - som du ganske så riktig vet at jeg absolutt null komma niks interessert i å gå med.
   Med beste hilsner og ønsker for livet ifra din pappa Rune, som aldri har tenkt å svikte deg med noe som helst! Dermed basta!

---

E-post-svar Fra: Idun Solsikke Hansenidunblackcat@hotmail.com 
Sendt: 27.03. 2008, 9: 38
Til: Rune L. Hansen - hunwww@online.no


Jeg hadde vel ikke forventet annet...

---

   Pappa skriver, her nu:

   Det er trist og leit det der Idun, og ikke vanskelig å se hva du er ute efter.
   Og det er usselt og simpelt. Du ble fiksert av din mor da det der med Balder skjedde, men den rettferdighet og sannhet dere kjemper for er ingen rettferdighet eller sannhet. Du kom dithen at løgn, uhøflighet og mangel på respekt ble akseptabelt for deg for å støtte din mor og Balder, og Gudmund fulgte efter.

   Det er ingen krig, Idun. Det er krigen som er vår fiende, ikke mennesker, men løgn, dårskap, forvirring, hysteri, svik, falskhet, hykleri, grådighet, egoisme, ubesindighet - alt det som er ille og galt.

   Du burde egentlig vite utmerket godt, at her hjemme er det som det alltid har vært - i og omkring meg, bortsett fra den skade og ødeleggelse som tull-hønsene i Barne-mishandligs-etaten har forårsaket, og da særlig først overfor din mor og Balder.

   Her hjemme er som alltid ungene og alle ivrige efter å sitte ved min plass, hvor enn jeg finner min sitteplass, og som vanlig ivrige efter å stryke, klø og massere min rygg, så det vanskelig blir plass til de største, og å fortelle og å danse og synge og med akrobatikk og med eventyr og ivrige arbeider og gjøremål. Ivrige, glade, tjenende og medarbeidende.
   Og jeg likeså.
   Vi er ivrige og glade for hverandre, og for absolutt hele verden.

   Dere må oppløse den der klikken, sammensvergelsen og krigen.

   Husk at jeg har lyd-opptak av det meste av alt som har skjedd underveis, som jeg ivaretar for fremtiden. Disse vil meget forskrekke den som hører løgnene, falskheten, metodene til den vrangsiden du befinner deg på.

   Din mor ble skremt helt inn i hysteri og galskap av de der allmektige tull-hønsene. Slik det også nesten skjedde for 15 års tid siden. (Også det grundig beskrevet i mine Dagboks-notater.) Den som går inn i det der sporet, jo lenger inn i det, får ofte og gjerne problemer med å finne veien tilbake igjen. Og da særlig hvis det rokkes og såes tvil ved de faste holdepunkter.

   Mamma kan ikke og skal ikke hjelpes videre inn i fryktens og svikets irrganger.
   
   På den der veien blir det flere og flere demoner som omgir en, og samvittigheten forsøker å gjenfinne seg selv og å unnskylde seg selv, i beste fall i håp om å kunne få begynne bedre på nytt igjen.
   Derfor Idun: Hvem og hva er det du har tillit til?
   Er det noe som berettiger mere løgn, falskhet og svik først?

   Din far er den samme snille, urokkelige i det å ikke ville løgn, falskhet og svik!
   Vel du også?
   Dumme barnet mitt! Som lot deg lure så fort, og så grundig!
   Visdom, sindighet, saklighet, høflighet, respekt, ydmykhet, tålmodighet, ekte inderlig og dyp kjærlighet (ikke til egoisme), og rettferdighet, lov og rett, hensynsfullhet, og alt slikt noe kommer godt med i så måte. Ikke forhastede slutninger, løgn, hovmot, ubesindighet eller fikseringer!

   Har du glemt hvordan du flyttet hjemmenfra Idun, og hva som efterpå skjedde?
   Og hva som underveis skjedde?
   Og hvordan du, mamma, Balder - og også Gudmund - var der hjemme hos Margret i desember 2006? ( ekstern )? Jeg har ikke glemt det. Ingen andre vil komme til å glemme det heller!
   Hverken det eller alt det andre!

   Og se hva den der Hekseboken 2008
( ekstern ) forsøker å fremstille oss som!
   Som slik som de selv er.
   Og å gjøre med oss!
   Hva de vel allerede har gjort med seg selv.
 
---

*****

--28-- 

-- Dagboks-notater, fredag 28. mars 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen omtrent 0 grader Celsius på det laveste her ute i natt. Det kom mye sne igjen her ute i natt.
   Viltre vinder her ute i dag. En mellomting av overskyet og sol, mye fukt i luften, både ovenifra og nedenifra, og sneen smelter fort. Midt på dagen allerede lite sne å se og temperaturen her ute i overkant av 7 pluss-grader.
   Gullbusk-kvister ifra hagen forleden dag blomstrer nu gyldne i vaser i vindus-karmen, sammen med blomstrende stilker av påskeliljer, og bjørkekvister som utfolder seg med grønt. En spinkel kvist blodrips som springer ut i blodrød blomstring gjør seg iblandt det hele. Kristi blod! De avskårne stilkene og kvistene kaster vi i komposten om enda noen dager. Og vi henter inn nye igjen for denne påsketiden. Det er på lignende, men kriminell måte, Arbeiderparti-ideologien gjør det med menneske-barna!
   Her i familien gjør vi det på foredlende og gledelig vis. Ungene lager til slike buketter som de binder sammen med en ulltråd, og går til noen tilfeldige eller utvalgte naboer for å selge de for en billig penge, - bare for moro skyld og for å glede.

---

   Jeg mottok den triste nyhet i natt, at de har tatt barna ifra Gerd June og Ronny i Sveio.
   Som ifra så mange andre. Og som ifra så mange andre av de beste.

---

   Arbeiderparti-ideologiens Barnevern

   De tar et sted omkring 10.000 barn ifra familier årlig i Norge.
   Er det Arbeiderparti-ideologiens fortreffelighet som nødvendiggjør slikt?! 
   Det sier vel en hel del om dens fortreffelighet!
   Den er til og med så frekk at den sier det er til barnas beste!
   Og så frekk at den endog sier at det har vært til barnas beste!
   Og endog så frekk å si at det har vært eller er barna selv som ønsker det slik!
   Og er endog så frekk å si at barn i eftertid har vært glade for noe slikt!

   De tar, som sagt, et sted omkring 10.000 barn ifra familier årlig i Norge.
   For å mishandle barna og for å ødelegge de for livet. Og for å tjene penger på de.
   Og for å beskytte Arbeiderparti-ideologien, og for å spre frykt.
   Denne beskyttelse av sin kriminelle virksomhet i Norge bruker de hvor mange milliarder kroner på årlig?
   Sannelig om har de frekkhetens og løgnens og terrorens nådegaver i den der alliansen!

   De tar, som sagt, et sted omkring 10.000 barn ifra familier årlig i Norge.
   Og gjør årlig direkte inngrep i et sted omkring 40.000 barn og deres familier.
   For å underkue og for å sende de til psykologer og annen omskolering.
   Og for å sende de til anstalter de er frekke nok til å kalle barne-hager!
   Og for at andre foreldre og familier skal trues til å tro at det er slik det er og slik det skal være!
   
   Litt av et Barnevern!
   Og dens søster tar også et sted omkring 10.000 menneske-barn årlig, til sitt Galehus.
   Et sted omkring 10.000 tvangs-innleggelser årlig!
   Også vel for omskolering, og for å spre frykt, og for å tjene penger og underkastelse på det?
   Arbeiderparti-ideologiens fortreffelighet er vel minst bare derfor u-diskutabel?!

   *

   Rune L. Hansen, Vikebygd 28.03. 2008.

   ***

---

   Det er slik den vinner frem!
   Og det er slik den holdes sammen.

---

   Og hva sier Arbeiderparti-ideologien selv til dette hva jeg her sier - til disse anklager?
   Den sier det samme. Med løgn, frekkhet og lureri. Fordi den jo er selv-avslørende.
   Men den overlater også til de som er lurt å lure andre videre.
   Dog er den selv-avslørende. Og hvem våger og makter å stille den til ansvar for lov og rett? Og hvem anser det som viktig?
   Og hvor viktig?

---

   Jeg mottok i natt den triste nyheten, og gråt en liten stund før jeg skrev overstående diktet som jeg straks lastet opp til Internettet.
   Det går med frisk samisk sang og musikk i bakgrunnen her i dag. Tanabreddens Ungdom, nydelig.
   Og jeg betenker anti-neste-kjærlighetens vesen. Tinglig-gjøringen av med-mennesket og menneske-verdet, og det hvorvidt en tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv. At naturlig og selvfølgelig nærhet kommer på for stor avstand, blir for fjernt - for så mange mennesker, når svik og likegyldighet har gjort seg gjeldende.
   Og dette at så mange mennesker under slike forhold nettopp vil ha likegyldighet til sine og sine medløpere sine svik, løgner og ugjerninger, - da nettopp mest vil at vesentlighetene skal forsvinne inn i Glemmeboken! Og innbinder boken med løgn, tåpeligheter og babbel.
   Skal vi tåle så inderlig vel den urett som enda ikke har rammet oss selv?
   Eller har uretten forlengst rammet oss, i sin begynnelse? Hva blir det neste?

---

   Her sitter jeg med lokal-avisen for kommunene Vindafjord og Etne foran meg. Den heter Grannar. Gårsdagens utgave av avisen har på side 3 under rubrikken "Andre meiner" et innlegg av stortingsrepresentant Espen Granberg Johnsen ifra Arbeiderpartiet. Den vanlige propagandaen ifra Arbeiderparti-ideologiens kjerne, om å splitte og å oppløse kjerne-familien og å sende ifra seg barna til ideologiens anstalter, dens konsentrasjons-leire. For omskolering - eller "sosialisering" og "integrering" - for å innordne barna til det realitets-prinsippet Arbeiderparti-ideologien opererer med. Og som de også bør politi-anmeldes for.
   Det er jo rett og slett oppfordring til omsorgs-svik og barne-mishandling slikt noe er ute med. Med mere!

   Nu snakker den stadig mere og mere hysterisk og iltert om "sosialisering" og "integrering" - og om "likestilling". Tuter ifra sine uhyre mange strategisk utplasserte godt betalte høytalere og mikrofoner befolkningens ører fulle om at alt som er, skal og må likestilles med Arbeiderparti-ideologiens menneske-fiendtlige og samfunns-ødeleggende norm!
   Med alle tilgjengelige midler og metoder!

   Jeg gjengir herunder for moro skyld nærsagt - det vrimler jo av slikt noe - artikkelen ifra avisen Grannar i sin helhet. I sitt innhold er den meget så selv-avslørende, for den som leser hva som egentlig står der - og undersøker litt. Og den er - som vanlig - fullstappet av inkonsekvenser, alvorlige innrømmelser, tåpeligheter, babbel og løgn: 

Kontantstøtten på skraphaugen

   Kontantstøtten skulle bli en velsignelse for oss småbarns-foreldre. Den skulle gi oss mer tid med barna, mer tid til lek, kos og trilleturer. Den skulle også gi oss større valgfrihet i barne-omsorgen, slik at vi kunne shoppe mellom barnehageplass, dagmammaer, slektninger eller venner til å ta seg av barna - ja, hvis vi selv ikke kunne være hjemme altså. Dessverre har ikke kontantstøtten fungert så godt som Kjell Magne Bondevik håpte, da han tvang ordningen gjennom i sin første regjering.
   Kontantstøtten har blitt en bremsekloss for foreldrene. De fleste mødre og fedre ønsker heller barnehageplass enn kontantstøtte til ungen sin. Etter at vi nå i løpet av noen år har hatt en rekordstor utbygging av barnehageplasser, velger nesten alle foreldre barnehageplass til barna sine. Der vet at barnehagen er et godt, pedagogisk tilbud og en mangfoldig, sosial lekeplass. Dessverre har mange foreldre ikke kunnet velge barnehageplass fordi det har manglet plasser, men med vår rekordsatsing på barnehage-utbygging, får stadig flere frihet til å velge som de vil. De som ikke er så heldige, må sende barna til dagmammaer, slektninger eller venner i påvente av en barnehageplass. Særlig gjelder det de som bor i Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum og Sandnes.
   Kontantstøtten er også en bremsekloss for likestillingen. Kun fire prosent av mødre og ingen fedre jobber mindre selv om de mottar kontantstøtte, viser en undersøkelse fra Norges forskningsråd. Jeg mener vi derfor kan trekke to klare konklusjoner: Kontantstøtten gir ikke mer tid mellom foreldre og barn, slik det ble hevdet da den ble innført. Og kontantstøtten gjør dermed kvinner i større grad enn menn til tapere på arbeids-markedet. Ordningen bidrar altså til å opprettholde et tradisjonelt kjønnsrolle-mønster hvor mor tar seg av barna og hjem, men far jobber for å forsørge familien. Dette hindrer økt likestilling.
   Kontantstøtten er sågar en bremsekloss for integreringen. Av de som fortsatt velger kontantstøtte, er det stadig flere barn med ikke-vestlig bakgrunn, mens stadig færre i befolkningen for øvrig benytter seg av penge-overføringen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dermed går mange innvandrer-barn glipp av språklig og sosial integrering. I tillegg holdes mødrene utenfor arbeids-livet, som er den viktigste arenaen for integrering av voksne.
   Høyre-siden i norsk politikk snakker fortsatt varmt om kontantstøtten. Jeg ser at KrF sågar mener at den bør styrkes ytterligere. Dette til tross for at flere undersøkelser viser at ordningen fungerer dårlig. Likelønns-kommisjonen har imidlertid tatt fakta innover seg og foreslår å skrinlegge kontantstøtten. Det samme gjorde mannspanelet i forrige uke. Enda mer gledelig er det at sentrale senterparti-folk også mener at kontantstøttens dager er talte.
   For kontantstøtten gir rett og slett ikke foreldrene særlig mer tid til barna. Og den gir ikke den valg-friheten foreldrene sier de ønsker. Kanskje vi derfor skulle bruke de milliardene som går til kontantstøtte til noe annet? Til utvidet pappa-permisjon for eksempel? Tiden er utvilsomt moden for å kvitte seg med kontantstøtten. Jeg foreslår at vi sender den på skraphaugen så fort som mulig.

   Av stortings-representant
   Espen Granberg Johnsen (Ap)

---

   Klarer vi å fjennomskue - og å avsløre - den demoniske ånd og ideologi som snakker ifra kjernen i slike skriverier? Og i slike snakkerier? Og Arbeiderparti-ideologien og dens allianse og medspillere i seg selv?
   Selv om den ramme den snakker ifra tilsynelatende er eller kan være både stor, mektig og prektig?
   Og på en måte uten selv å utsmykke eller å forsterke dens ramme og rammer? Men så det grundig og godt nok rammer og berammer?
   For ubestridelig lov og rett? I og med Ordet?

---

*****

--29-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 29. mars 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 5, 2 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt, og nokså sterke vinder som forsvant imot dagen.
   Lett regn jevnt over i dag, og overskyet. Temperaturen 8, 8 pluss-grader på det høyeste her ute i dag.

---

   Hjem-løse, foreldre-løse og kriminelle

   Noen blir forskrekket og får seg en aha-opplevelse når jeg forteller hvor alminnelig det i Norge har blitt med hjem-løse og foreldre-løse barn. Det gjelder jo bortimot majotiteten av barna i vårt land nu, - som sendes uhyre langt bort vekk ifra foreldre, familie og hjemsted! Og som iøvrig på så mange slags vis får sin barndom og ungdom ruinert og ødelagt. Uten at foreldre våger å gjøre eller ymte nærsagt noe som helst om det. Stort annet enn å gremmes av sitt svik, eller enn å forsøke å unnskylde det, også overfor barna, med at det er sagt å være "til barnas beste" - for "sosialisering", "integrering", den nakne og ønskede virkelighet, selveste realitets-prinsippet, at det ikke er noe valg, osv. I en bestialsk u-menneskelig styrt utvikling i regi av den meget så rett og slett kriminelle Arbeiderparti-ideologien.

   Barna skal i henhold til dens agenda ikke ha andre foreldre enn skjøgen og hennes hallik og hanrei, Fanden selv, som er den selvsamme Arbeiderparti-ideologien. Den skjønner mere enn instinktivt at bare slik kan dens regime vokse og videre-utvikle seg.
   Derfor vil den på liv og død splitte, oppløse og ødelegge familien. Koste hva det koste vil.
   Sin fortjeneste høster den i konsekvensene av dette sitt svik.

   Og derfor vil den at menneskene skal sentraliseres, urbaniseres inn til tett-stedene, bo i bråket og forurensningen i grøfte-kantene og renne-stenene, og gjerne bo som verste sort bur-høns kloss inntil hverandre og oppå hverandre, i fabrikk-hus, satt i bås, med en firkantet liten asfaltert hageflekk utenfor, for å ikke frata de all livsgnist.
   Virkelige hjemsteder skal ikke menneskene ha. Og ikke virkelige foreldre eller virkelig familie. Bestrebelser i naturlige og gammeldagse retningen betegnes kløktig nok optimalt fordekt av Arbeiderparti-ideologien som sinnssykt, ulovlig og uønsket! 
   Barndommen, ungdommen og menneskelivet er for denne Arbeiderparti-ideologien en sykdom, og dens medisin "sosialisering" og "integrering", bort vekk ifra alt det naturlige og selvfølgelige!
   Sosialisering, omskolering og integrering til Babylon.

   Den er på alle sett og vis anti-kristelig, og forakter tanken på at menneskene skal være uskyldige og ekte som enda ikke ødelagte barn.
   Og den forakter lov og rett, og lever selv som bortimot aller verste slags sort kriminell!
   Og mange av dens ledere og medspillere er verre og skyldigere enn andre.
   Aller verste slags sort kriminelle.
   I håp om ikke å bli tatt!

---

Stadig mere ifra bakvendt-landet!

   Nina Karin Monsen har en helsides artikkel, side 21, i "Velsignet Helg", helge-utgaven av Dagen Magazinet, som kom i dag. Under overskriften "Det konstruerte barnet".
   Artikkelen handler om Arbeiderparti-ideologi-regjeringens forslag til "kjønns-nøytral ekteskaps-lovgivning" ( ekstern ). Og altså også om barn uten far og mor, og forskjellige former for opp-konstruering av familie og barn.
   Siste avsnitt av artikkelen går slik:

   "I kulissene bak vår rød-grønne regjering hører jeg en rå latter fra jungelen. For seksti - sytti år siden levde en patriarkalsk tyrann med et tradisjonelt kvinnesyn. Han ville konstruere den ariske rase på nytt, alle skulle ha blå øyne, hvit hud, lyst hår, en vakker kropp og korrekt hodeform, samt høy intelligens. Rase-hygiene var allment tankegods i Europa. / Nå kan det se ut som om den siden som vi trodde tapte krigen, allikevel vant. Det tok bare litt lenger tid og skjer på en litt annen måte enn de ønsket det. Vi forstår nå hvorfor regjeringen har det travelt og ikke vil begrunne sin likestillings-fanatisme."

   Nina Karin Monsen skriver rett nok om hva som kan kalles det kontruerte barnet.
   Men mye viktig mere og annet må også sies og bli skrevet om temaet!
   Jeg henviser særlig til hva jeg selv i de siste dagers tid har skrevet om slikt noe, her i Dagboks-notatene.
   Det er mange måter Arbeiderparti-ideologien ønsker å opp-konstruere barn på!

   På leder-plass i avisen Dagen Magazinet i forgårs stod en meget så tanke-vekkende og godt formulert artikkel under overskriften "Regjeringa og homo-rørsla". Med tanker som sikkert nok mange andre også har gjort seg.
   Før jeg sier noe mere skal jeg her gjengi hele denne:

---

Regjeringa og homorørsla

   "Regjeringa har gått i kompaniskap med homorørsla for å få gjennomslag for framlegget til kjønnsnøytral ekteskapslov. Det er så tydeleg og så påfallande at det er merkeleg at det ikkje har oppstått ein reaksjon mot det. Det er ikkje berre slik at homofile sine organisasjonar driv lobby-arbeid overfor sentrale politikarar, men det er slik at regjeringa spelar tydeleg på lag med homorørsla. Dette er uhøyrt. Det medfører at ein knøttliten minoritet i folket har ein maktposisjon av dimensjonar. Slik skal ikkje demokratiet fungera.
   Det har lenge vore tydeleg at homorørsla sine organisasjonar har vore svært aktive i å påverka opinionen, kyrkjeleiarar, sentrale politikarar og alle som måtte ha innverknad i samfunnet. Sjølv om vi er fundamentalt usamde i dei synspunkta og den livsstilen homorørsla arbeider for, har dei sin demokratiske rett til å gjera dette. Slik sett er det ikkje grunnlag for kritikk, så sant argumentasjonen er sakleg og ikkje manipulerande - noko som ikkje kan seiast å vera tilfelle, diverre.
   Her er vi mest opptekne med regjeringa sin opptreden i samband med arbeidet med ny ekteskapslov, og den funksjonen departementet let homorørsla få. Det har vore gjennomgåande i heile prosessen. Det er tydeleg at dei homofile lobbyistane har hatt lett arbeid i høve til regjeringa. Der har øyro vore vidåpne for argument frå denne sida, men omtrent lukka for argument frå den andre sida.
   Noreg har hatt ein posisjon heilt fremst blandt landa som har arbeidd for å likestilla heterofilt og homofilt samliv. Det har vore ein destruktiv posisjon, og ein har søkt råd hjå likesinna.
   Det er påfallande at departementet ikkje sende folk på studietur til Frankrike, som hadde gjort eit grundig arbeid med saka og konkludert med at dei ikkje ville innføra ei kjønnsnøytral ekteskapslov, særleg av omsyn til borna.
   Derimot reiste ein til Spania, som hadde gjort eit langt dårlegare arbeid. Her søkte ein råd hjå regjeringa som innførte kjønnsnøytral ekteskapslov, hjå opposisjons-politikarar som støtta denne og hjå homolobbyen. Derimot søkte ein ikkje argument i dei politiske miljøa som gjekk mot, og aller minst hjå Den romersk-katolske kyrkja. Innhenting av informasjon, strategi og inspirasjon var absolutt einsidig - og lukka for den motsette påverknaden.
   Då høyringsnotatet for kjønnsnøytral ekteskapslov vart sendt ut, var det nok av instansar på lista som ein kunne rekna med svarte det regjeringa ville høyra - altså ekkoeffekt. Derimot var det få instansar, særleg av kristen karakter, som ein kunne rekna med ville seia regjeringa imot. Fasiten var gjeven, og ein ville berre ha strek under svaret.
   Den måten regjeringa har opptrått på i høve til homorørsla, enda naturleg i at departementet feira framlegget til kjønnsnøytral ekteskapslov saman med ei rekkje forkjemparar for homofilt samliv og med homorørsla sine organisasjonar. Med det vart det openberra for alle at regjeringa går i spann med og i teneste for homorørsla. Kva slags mini-demokrati er det?"

---

   Jeg husker selv for ikke så altfor mange dagene siden, på kvelden, jeg satte på tv-n hvor det var Nyheter, og det da tydelig nok dreide seg om feiringen i forbindelse med regjeringens fremlegg til ny, såkalt kjønns-nøytral ekteskaps-lov.
   Det jeg fikk i fleisen og så var så forskrekkelig vemmelig at jeg faktisk ikke klarte å se på det så meget som et minutt før jeg skremt stengte av tv-n! Jens Stoltenberg og flere ifra Arbeiderpartiet var der, Trond Giske naturligvis også, så vidt jeg husker, og Meltveit Kleppa eller hva hun heter ifra Kristelig Folkeparti, - de alle i forskrekkelig lystig lag med homo-folket.
   For meg så det rett og slett ut som en sending ifra en forskrekkelig lystig hekse-sabatt ifra virkelighetens Bloksberg!
   Og jeg klarte skremt rett og slett ikke å se på det, mere enn kanskje 30 sekunders tid!
   Jeg snakket noen dager senere med Trygve Einar Gjerde, som så vidt jeg forstod det også var kanskje noe tilsvarende skremt. Iallfall meget så opprørt!

   Hva jeg nu skal fortelle har ingenting med hvorfor jeg ble skremt å gjøre, men har så absolutt sammenheng med disse tingene.

   Det er kanskje en måneds tid eller mere siden nu, det jeg her nu skal fortelle om, noe spesielt som skjedde i Skjold da jeg, Stauda og Alfredo som vanlig var til den kommunale musikk-skolen der. Den avdelingen av musikk-skolen som befinner seg i Skjold skole, hvor iøvrig ondsinnede Øyvind Valen er rektor. ( ekstern ). Og iøvrig som nærmeste nabo til den avdelingen av Helsestasjonen i Vindafjord kommune hvor kommunelege Terje Egil Kleiven har kontor, - hvortil jeg av de tre gale , kriminelle damene i den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon først ble bragt mandag 08. januar 2007. ( ekstern ).
   Det var noe merkelig der denne dagen, slik jeg oppfattet det. Uten at jeg kunne forstå hva. En kanskje noe underlig stemning. Da jeg i bilen ute ventet på barna syntes jeg det ble noe lenge før de kom. Jeg kikket meg om, men så de ikke noe sted og tenkte at de vel fikk ekstra godt med undervisning denne dagen. Jeg så Anne Kristine, rektor for musikk-skolen, der i nærheten også, som kanskje ventet på sin datter.
   Jeg syntes barna ble noe lenge og gikk for å se efter de, bort til det rommet hvor undervisningen fant sted. Jeg stakk hodet inn døren, og der var de og de så meg og gjorde seg klar til å komme. Jeg gikk i forveien bort til bilen, omtrent hundre meter unna. Da jeg ruslet der omtrent midtveis kom en dame og gikk forbi meg. Jeg visste jeg hadde sett henne og antagligvis hilst på henne før, men klarte ikke å komme på når eller hvor eller hvem hun var. (De siste ti års tid har jeg av noen slags grunn ikke alltid vært særlig flink med å erindre ansikter og navn, hvilket ofte nok har irritert meg.) Vel, hun virket iallfall hyggelig og trivlig, og idet hun gikk forbi meg sa hun smilende omtrent følgende: - Ble du redd for ungene dine nu, at det har skjedd noe med ungene dine?
   Og jeg sa smilende og hilsende: - Jeg ble vel kanskje det ja.
   Hun smilte og gikk videre.

   Ungene kom og vi satte oss i bilen. Straks efterpå tenkte jeg på hvem hun var og hvorfor hun sa det hun sa, og om hun sa det alminnelig hyggelig - eller truende og hånlig. Jeg tenkte på det, men fant ut at jeg ikke visste, men undret på om hun kanskje kunne være Britt Nelly Tveit, ( ekstern ), sosionom og "avlastnings-mor" i nær tilknytning til den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, svigerdatter til Jens Tveit. ( ekstern ). Som jeg kun har hilst på og snakket med en eneste gang, - hvorefter hun innleverte en Bekymrings-melding til de tre damene i den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.
   Men jeg visste ikke om det var henne. Om det var Britt Nelly Tveit eller ikke. Kunne ikke kjenne henne igjen.
   Kanskje var det en annen dame? Som kanskje jobbet der ved skolen?
   Straks efterpå kjørte jeg og ungene til Kiwi-butikken i Isvik der i Skjold, for å handle noe dagligvarer. Og der skjedde også noe som undret meg. Iøvrig var så vidt jeg husker også Anne Kristine der i butikken, i blomster-butikken i nesten samme lokalet, og jeg snakket noen få ord med henne før vi kjørte videre.
   Butikken der befinner seg iøvrig som nærmeste nabo-huset til det nye lege-senter anlegget til nevnte "tvilsomme" kommunelege Terje Egil Kleiven. ( ekstern ).
   Men før vi kjørte videre, utenfor butikken der, hørte jeg en dame-stemme ved en av bilene som stod parkert der ved butikken. En dame-stemme som sa omtrent følgende, med en - slik jeg oppfattet det - litt nervøs, men hånlig stemme:
   - Homofolket har gjort bestilling på ungene dine!

   Jeg trodde knapt jeg hørte rett, men hørte ifra samme hold også en slags fliring, og snudde meg litt for å se hvorfra slikt noe kom, og fikk en fornemmelse av at det kom ifra bak den ene bilen og at det muligvis befant seg en eller to damer der, som skjulte seg. Og at jeg av noen slags grunn tenkte at den ene kanskje var Britt Nelly Tveit, men ikke visste. Og at jeg tenkte at det uansett var dumt at jeg ikke hadde lyd-opptagere med meg denne dagen.

   Jeg estimerte ikke alt dette denne dagen noe videre eller mere. Også fordi jeg hadde mye annet og mere å tenke på.
   Og fordi jeg ville fordøye nærmere på det, - for kanskje på noe vis å kunne finne ut nærmere om hva som egentlig skjedde.
   Jeg var usikker på hvilken betydning det hadde, og på om det kanskje hadde noen særlig betydning.

   I efterhånd har jeg i det stille fundert og tenkt noe på det. Og tenkt på om det kanskje kunne ha noen slags sammenheng med med et dikt jeg for endel år siden skrev, som handlet om slikt noe, offentliggjort etsteds på de gamle Internett-sidene til hunwww ( ekstern ).
   Eller også om det kanskje kan ha hatt sammenheng med mine "angrep" på det homo-seksuelle og dets perversiteter i gjennom mange år. Hvilket nesten resulterte i at de gamle Internett-sidene til hunwww ble avstengt for mange år siden. Konkret fordi jeg dengang også skrev om en homofil lærer (O.G.) ved en offentlig skole i Trondhjem.
   Men jeg vet ikke. Iallfall ikke enda.
   Jeg tenkte også, at om jeg omtaler slikt noe, uten bevis, så vil jeg ifra de tre gale damene ansatt i Vindafjord kommune-administrasjon og deres allianse bli omtalt som enda mere paranoid og sinnssyk. Og at jeg kanskje ikke bør gi de den gleden og fryden.
   Men kanskje nettopp noe slikt var planlagt ifra deres side?
   Bare smårusk i så fall i forhold til deres øvrige ugjerninger!

   Hva jeg imidlertid vet for sikkert, er at vi alle enda på mange slags sett og vis lever i et bakvendt-land, - på grunn av den ufyselig kriminelle Arbeiderparti-ideologien og dens medspillere!
   Og at dens drepende og ødeleggende kriminelle virksomheter snarest må settes en stopper for!

   Jeg hører enda den forkvaklede stemmen:
   - Homofolket har gjort bestilling på ungene dine!

---

*****

--30-- 

-- Dagboks-notater, søndag 30. mars 2008 - 1. søndag efter påskesøndag, Vinberget:

   Såkalt Sommertid begynte ifra i natt. Klokkene stiltes frem en time, klokken 02.00 i natt.    
   Temperaturen 4, 9 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Sterke vinder også i natt. Og regn og sterke vinder tidlig på dagen.
   Sterke vinder i hele dag, bortimot storm. Storm og regn. Temperaturen 7, 2 pluss-grader på det høyeste her ute.

---

   Bak-streveriets hemmelighet 

   Hva er det som gjør homo-bevegelsen så forskrekkelig utrolig mektig og innflytelses-rik?
   For de mange som enda ikke vet det eller har skjønt det, skal jeg her nu kortfattet gi det enkle og presise svaret.

   Det er ikke særlig mange årene siden de homoseksuelle her til lands ble sett på med avsky og forakt.
   Og de ble betraktet som både villfarne, perverse og kriminelle. Og som en ødeleggelse for samfunnet.
   Slik det har vært i de fleste land og samfunn i historiens løp.
   Men dette forhold har i Norge og flere andre land gradvis endret seg meget så drastisk i årene ifra 2. verdenskrig. Eller i de siste omkring 50 års tid. Sideløpende med masse-mediaens særlig enorme fremvekst.

   Når de homoseksuelle forgrep seg på andre mennesker, og særlig når de lokket og lurte barn og ungdom til synd og skam, sykelighet og villfarelse, så ble slikt noe sett meget så alvorlig på.
   Og den og de som ble lokket og lurt til slikt noe kunne på så forskjellig vis kjenne den alvorlige skammen efterpå. I forhold til sine omgivelser.
   Og holdt dessverre også derfor helst gjerne taust om det!
   Endog også i håp om at overgriperen holdt taust om det!

   Hva har så endret seg? Og hvordan har det endret seg?
   Dette med skammen og avskyen i forhold til slikt noe sitter enda rotfestet i store deler av befolkningen, og i menneske-naturen ifra naturens side av. Og ifra Guds ord og veiledning.
   Dette, i masse-medienes tidsalder nu, har mange av de homoseksuelle visst å benytte seg av!
   De har fått et utrolig effektivt press-middel overfor mange andre mennesker.
   Som i det skjulte truer med å avsløre den og den andre og misbrukte som homoseksuell!
   Kanskje endog med fotografier, og film! Og i tidsskrifter, og i aviser, og på tv!

   Med slike midler får en lett stor makt over mektige eller innflytelses-rike mennesker.
   Og det er da også ganske enkelt hva som har skjedd.
   Men i tillegg kommer også et annet viktig element!

   Og det er, at homo-bevegelsen i sin unatur og sykelighet rett og slett har mangt og meget til felles med Arbeiderparti-ideologien!
   Det anti-kristne, det forskrudde mål om å splitte, oppløse og ødelegge familien, ekteskapet, samhold, osv.!
   For å stadig mere tilrane seg, og å videreføre, sin makt!
   På bekostning av alt det andre.

   Så nu er det sagt. Så direkte og presist som vel mulig?
   Ordet sagt, og nedskrevet.
   Ingen hemmelighet mere!
   Eller hva?

***
---

   Vi så en russisk film i kveld, unntatt de minste ungene som så en annen film imens. Den russiske filmen "Wolfhound / Volkodav Iz Roda Serykh Psov" - eller "Ulvehund", ifra 2006, regi: Nikolay Lebedev. For voldelig og blodig for de minste barna.
   En på mange måter brukbar, vel-laget og bra film. Uten billig, simpel og tøvete "amerikansk" humor og uanstendighet! (Bare det jo et meget stort pluss, - og en forutsetning.) Bra regi, filmatiseringen stort sett eventyrlig og grei nok.
   Ingen stor film på nivå med "Ringenes Herre", men dog. Noen likhets-trekk er det. Om enn forskjellen egentlig er enorm. Og da først og fremst den kvalitative forskjellen i historien, i dybde, bredde, frodighet og saktmodighet.

   Helten sa ved en anledning omtrent følgende interessante ord: 
   - Den som skal felle ulven må først finne dens bytte.

   Ord som iallfall på sett og vis passer særlig godt når det gjelder Arbeiderparti-ideologiens såkalte Barnevern-tjenester.
   Frem med dens ofre!
   Frem med de ifra befolkningen, - på anstendig, saklig, interessert og redelig vis.

---

   Frem med dens justismord og ofre!

   Hvordan vel snakke om at noen har begått kriminelle ugjerninger - hvis eller om ikke bevis eller ofre finns eller foreligger?
   Men hvis den eller de som begår ugjerningene knebler eller utrydder vitner og talspersoner, hva da?
   Og slik får andre til å tro at vitner, talspersoner, ofre og bevis ikke finns! Eller later som at slikt noe ikke finns, og også får andre til å late som - eller til å tro - at slikt noe ikke finns. Hva da?

   Jeg omtaler dette velkjente gamle, skitne og ynkelige triks, fordi dette i stor kriminell stil nettopp er metoden til den norske
Arbeiderparti-ideologiens såkalte Barnevern-tjenester!
   Og jeg er såvisst ikke den eneste som sier og hevder dette. Hvilket er lett nok å finne ut av.

   Frem med dens ofre!
   Frem med de ifra befolkningen, - på anstendig, saklig, interessert og redelig vis.
   Optimalt de alle som en kan tro kanskje eller sikkert ønsker å fortelle om hva som har skjedd, og om hva som foregår.
   Uten mere å late som om de kanskje ikke finns!
   Frem med dens ofre!
   Uten mere å risikere at vitner, ofre og talspersoner forbigås, knebles eller utryddes!

   Ofrene for Arbeiderparti-ideologiens Barnevern-tjenester, dens store antall justismord og kriminelle ugjerninger - må selvfølgelig i åpenhet i et dertil egnet saklig og trygt forum og fokus kunne få stå frem med sine beretninger, vitnesbyrd og anklager!

   Dagsavisene og massemediene er ikke et tilstrekkelig egnet eller akseptabelt slikt saklig forum og fokus for de ofrene det gjelder. Først og fremst fordi de både har vært og er uoppnåelige for de fleste. Og har samtidig også vært meget så utilstrekkelige for de få som en smule har kommet på trykk. Og er jo også et utilstrekkelig og uakseptabelt slikt forum og fokus for samfunnet iøvrig!
   Det samme gjelder også Internettet. Og det samme har vært tilfelle og gjelder i enda større grad når det gjelder domstolene og det alminnelige retsvesenet. Og ikke minst når det gjelder Fylkesmannen og Fylkesnemndene.

   Dette til tross har massemediene og Internettet jevnt og trutt flommet over med hva som mildt sagt kan betraktes som Bekymrings-meldinger over de offentlige og kommunale Barnevern-tjenester sin virksomhet og praksis!

   At disse Barnevern-tjenester iøvrig er mildt sagt meget så u-populære og fryktet i befolkningen, hverken kan eller bør bortforklares med noe som helst.

   Å ikke ville ta alle disse Bekymrings-meldinger og nødrop ifra befolkningen nødvendig og rettmessig på alvor, vil saklig sett være grovt kriminelt.
   Og er i det tilfelle utvilsomt også et sikkert vitnesbyrd om at de krefter og allianser som er ansvarlige for ugjerninger i regi av offentlige og kommunale Barnevern-tjenester, har en makt og innflytelse som både overskrider og forbigår lov og rett!

   Frem med dens justismord og ofre!
   Også stadig i massemediene, i den grad noen mere når frem dithen.
   Massemediene er forlengst overmettet med slikt stoff, og har i stor grad gått lei av det samme om og om igjen.
   Med stoff ifra begge sider.
   Nu mere trengs stoff som trenger inn til kjernene!
   Og som kan avsløre. Og som kan redegjøre for det hele, best mulig uten forhastede slutninger, og uten å stange hodet inn i murveggen av for eksempel hemmelighets-kremmeri, eller likegyldighet, eller ansvars-fraskrivelse, eller makt-arroganse!

   Og videre frem med det i noen slags bedre og mere egnet videre instans. Optimalt i åpenhet og uten korrupsjon.
   Dette siste og nødvendige er mitt konkrete forslag om en slags Norsk Sannhets- og Forsonings- Kommisjon ( ekstern ), med dertil egnede Gransknings-komiteer og forordninger, vel det hittil beste forslag om?
   Eller hva?

***
---

   En dør her hjemme stod uheldigvis åpen i dag, og undulaten vår forvillet seg nysgjerrig ut og ble straks fløyet bort med de heftige vindene og ble langt borte vekke.
   Vi lette lenge, til det ble for mørkt, men fant den ikke.
   Det ville ha vært underlig flaks som vi hadde funnet den.
   Men det gjorde vi altså ikke.
   Trist og leit for oss alle.

---

*****

--31-- 

-- Dagboks-notater, mandag 31. mars 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temeraturen 6, 1 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og på det høyeste i dag 13, 5 pluss-grader.
   Bra fint vær. Og nokså rolig. Oberlin borte vekke. Ganske så sikkert død.

---

   Jurist, advokat eller rettshjelper Helene Cameron ifra Webjuistene telefonerte i formiddag og snakket en stund med meg.

   Hun ble i et brev fra Fylkesmannen i Rogaland, ( ekstern ), som hun mottok
tirsdag 25. mars 2008 (dagen efter 2. Påskedag), oppnevnt som min prosess-fullmektig jurist, i den pågående saken ifra den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin side, hvor de har begjært Fylkesnemnda om å få til-intetgjøre vår familie - for liksom å "redde" vår familie.
   Brevet ifra Fylkesmannen til henne var datert fredag 14. mars 2008, men stemplet tre dager senere (mandag 17. mars - dagen efter Palmesøndag), og ankom altså henne tirsdag 25. mars 2008 (straks efter 2. påskedag).

   I dette brevet ifra Fylkesmannen skriver Fylkesmannen at Saks-dokumentene er tilsendt henne direkte.
   I dette samme brevet anmoder Fylkesmannen i Rogaland om at hun fremfører et Tilsvar før fredag 04. april 2008.

   Hun sa blandt annet til meg at dette er en helt vanvittig tidsfrist - som ganske enkelt ikke er akseptabel.

---

   Det er knapt noe som helst ifra den der alliansen som er akseptabelt.
   I denne saken som vi på forhånd er dømt til å tape.
   Selv den som ikke har gjort noe som helst galt.
   Det er de som har gjort det gale. Og det er de som er de gale.
   Og jo galere dess bedre!

---

   Mormor telefonerte også i dag, og snakket et halvt minutts tid til meg og med meg. Som om ingenting spesielt har skjedd eller skjer. Som vanlig.
   Hun spurte efter noen penger vi skylder henne. Jeg sa at hun kan jo vente - og gå til kirkegården for å grave efter pengene! Derefter avsluttet jeg telefon-samtalen.
   Noenlunde likt som da hun sist telefonerte, på samme vis. Da sa jeg omtrent som så: - Ja, vi skal vel betale deg for å ha vært vår bøddel. Du syns vel det er både rett og rimelig det, du?! 

   Hvem som har den lengste, farligste og frekkeste tungen? Klara Klok i Barnevern-tjenesten eller mormor? Eller meg?
   En lengre, farligere og frekkere slange-tunge enn mormor har er det vel ikke enhver som har!? Som den frekkeste, grådigste og mest utakknemlige gjeit!
   Sa jeg En tunge? Hun har mange!

   I Ordets vinger flyr min tunge.
   Også for å binde fast den siklende, rovgriske tungen til Fenrisulven!
   Vi har en plante som heter Sanseviera trifasciata i stuen her hjemme. Den minner meg veldig om mormor.
   Den klarer seg utrolig bra i mørke skygger, karrig og tørt. På norsk har den det treffende navnet Svigermors tunge.
   Den skades omtrent bare av å bli gitt for mye vann.
   Noen kaller den treffende nok også for Bajonettplante!

   Utrolig så mye lærdom naturen bærer i seg ...

 
---

   Kanskje har jeg skrevet såpass lenge og mye og direkte her i Dagboks-notatene nu, at det har gitt mange en hel del å kunne ta til seg og å fordøye og å ruge på? Og å tenke på?
   Det mangler kanskje bare noe å tenke med?
   Jeg er vel i det vittige hjørnet nu.
   I blodig alvor.
   Tror jeg vil forholde meg mere tilbakeholdent med fokus på saken fremefter.

   Eller skal jeg gire opp? Ifra 7 x torden, til 7 x 7 x torden!?

--- 

*****


 
<<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---->>  

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt )   <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

-----  Øverst denne side

---
--- qqq