--- Denne side:  20071213-Brev_fra_BAS_H_Interk_Barneverns-til-KulturskolenVk.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )  


BREV-KOPI (Åpen for alle) / 

(RLH, 25.12. 2007: En kopi av dette brevet, og brev-svaret ifra Anne Kristine L. Andersen, ( ekstern ), rektor for Vindafjord kulturskole, ankom 12. 2007 i en konvolutt med posten, ifra sistnevnte. Begge disse digitaliseres og offentliggjøres av Rune L. Hansen. Henviser iøvrig til mine Dagboks-notater angående også dette. For eksempel til dbn for 27.12. 2007.)  ( ekstern ). Fra:

Ottar Krakk, Barnevernkurator,

BAS, Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid -

Kommunane Bokn, Etne, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord.

Kontor-adresse: Tysvær Rådhus, Pb 94, 5575 Aksdal.

Tlf. 52 75 70 69. Mobil-tlf. 932 16644.

Fax: 52 75 86 01.

E-post: ottar.krakk@tysver.kommune.no


Til:

Vindafjord kommune,

Kulturskule,

V/ Anne Kristine L. Andersen,

5580 Ølen


Ikkje offentleg, jfr. Off.l. § 5a


Aksdal, 13.11. 2007


UNDERSØKING ETTER LOV OM BARNEVERNTJENESTER § 4-3.

INNHENTING AV OPPLYSNINGAR ETTER § 6-4.

FAMILIEN RUNE L. HANSEN F. 061255 OG TRUDE HANSEN F. 090868

Nåverande adresse: 5568 Vikebygd


Paret har barna:

Solborg Sera Hansen f. 280206

Urda Lilje Hansen f. 140603

Mariel Rose Hansen f. 211201

Alfredo Ao Hansen f. 170899

(Stauda) Sofie Hansen f. 240597

Frøydis Hansen f. 251293

Gudmund Cusanus Hansen f. 100591

Vidare har dei to felles barn som er over 18 år og som ikkje omfattas av denne undersøkinga:

Idun Hansen f. 160188

Balder Skjærvik Hansen f. 220386


Vi viser til at ein og tidlegare har innhenta opplysningar om familien ovanfor og vil be om oppdaterte opplysningar som De har om desse barna då det vil kunne seia noko om foreldra sin omsorgsevne. På tida vert deler av saksbehandlinga ivaretatt av BAS på vegne av barneverntenesta i Vindafjord. I forhold til punkta nedanfor tenkjer vi særleg på perioden etter du sist uttalte deg i 2006.


- Vi vil be om opplysningar om kven av barna som deltek i undervisninga til kulturskulen.

- Kva instrument etc er det dei deltek på.

- Oppmøte til timar.

- Føl foreldra (evt kven av dei) opp evt. arrangement, øving, etc.

- Kven betalar for undervisninga på kulturskulen.

- Kan du uttale deg om korleis barna nå fungerer sosialt saman med andre vaksne / barn som dei møter gjennom kulturskulen.

- Som kjent har det vore eit vanskeleg forhold mellom foreldra og bl.a. barneverntenesta. Har dette på nokon måte kome til uttrykk eller prega barn og vaksne, jfr din kontakt gjennom kulturskulen. T.d. Har tema vore tatt opp av foreldra eller barna si side etc.

- Evt andre opplysningar som kan ha betydning for barna sin omsorgssituasjon.


BAS v/ Underteikna ivaretar som nemnt delar av saksbehandlinga i denne saka på vegne av barneverntenesta i Vindafjord. For spørsmål ta kontakt med underteikna på telefon 52 75 70 69 / 932 16644.


Svar kan sendast:


Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid – BAS, pb 94, 5575 Aksdal.


Vi vil be om snarleg svar, helst innan 27.11.07.


Med helsing


Ottar Krakk

(+ underskrift)

Barnevernkurator


---