-- 20090508-fra-skatteetaten-til-rlh.html     --- BREVENE ( ekstern ) ---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- NAV-brevene-index.html ( ekstern --Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

- RLH, søndag 10.05. 2009: Kopi / avskrift. Dette brevet ankom meg i dag.Fra:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103, 4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Besøksadresse: Se www.skatteetaten.no eller
ring gratis 800 80 000
Org.nr. 991733108
Sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51 91 73 01

Saksbehandler: Britt Byrkjeland
Telefon 52 73 31 29

Deres dato:
Vår dato: 08.05.2009
Vår referanse: 2009/317940

U.off. offl. § 13, folkeregisterloven § 13

Til:
HANSEN RUNE LEANDER
5568 VIKEBYGD


Manglende underskrift for barn

Vi viser til flyttemelding av 03.09.2008 ( ekstern ) hvor Trude Monica Hansen melder flytting for seg og 8 barn til Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund.

Da din underskrift manglet ble ikke flyttingen av Gudmund 100591, Frøydis 251293, Sofie 240597, Alfredo 170899, Mariel 211201, Urda 140603 og Solborg 280206 registrert, de er fremdeles registrert hos deg med adresse 5568 Vikebygd. Dere har delt foreldreansvar for barna.

Mor har påny innlevert en flyttemelding ( ekstern ) og da det nå er gått over 1/2 år siden forrige flyttemelding, må folkeregisteret ta saken opp til realitetsbehandling. Barna regnes som bosatt der de regelmessig tar sin døgnhvile jf. Folkeregisterforskriftens § 5-1;

"Når ikke annet følger av bestemmelsene i § 5-2 til 5-11, regnes personer som bosatt der de regelmessig tar sin døgnhvile.
Tidsbegrensede (midlertidige) opphold av under seks måneders varighet regnes ikke som bosetting på oppholdsstedet, med mindre oppholdsstedet er personens eneste bostedsmessige tilknytning i dette tidsrom. Viser oppholdet seg å vare utover seks måneder, skal vedkommende regnes som bosatt på oppholdsstedet, jf. første ledd."

Dersom du mener at det er galt/uenig i at barna skal registeres som bosatt på Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund sammen med mor, ber vi om din skriftlige uttalelse innen 8 dager ( ekstern ).
I denne uttalelsen bør du gi en nærmere begrunnelse for ditt standpunkt.

Side 2 av 2:

I tilfelle vi ikke hører fra deg innen nevnte frist, blir du med dette forhåndsvarslet om at folkeregisteret på grunnlag av de opplysninger som foreligger, vil treffe vedtak i saken og at Gudmund, Frøydis, Sofie, Alfredo, Mariel, Urda og Solborg vil bli registert bosatt sammen med mor på Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund.

Kopi sendt Trude Monica Hansen, Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund.

Vær vennlig og oppgi vår referanse når du svarer.


Med hilsen

Britt Byrkjeland (+ underskrift)
førstekonsulent
Seksjon folkeregister
Skatt vest


---