-- 20100126-fra-NAV-I-videre-trakassering-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) ---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- NAV-brevene-index.html ( ekstern --Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:
Dette brevet ankom med posten torsdag 04.02. 2010. Et annet brev datert samme dag fra NAV-I ankommet tidligere ( ekstern ). For ordens skyld: Rune hverken var eller er skyldig NAV noe som helst. Tvert om. Henviser i så måte til brev-dialogen ang. saken. Og deri politi-anmeldelse, etc.    
     


   Brevet, inn-scannet, pdf-format:
   
- 20100126-fra-NAV-I-videre-trakassering-til-RLH.pdf ( ekstern ) -

---

---Til:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd

Fra:
NAV-I,
NO-9917 Kirkenes

Deres ref:                      Vår ref:  186525                   Vår dato: 26.01. 2010
Saksbehandler:
 K. Beddari


SKYLDIG UNDERHOLDSBIDRAG - TREKK I ETTERBETALING AV BARNETILLEGG
BIDRAGSPLIKTIGE: RUNE LEANDER HANSEN, fnr: 061255 *****

Med hjemmel i bidragsinnkrevingsloven av 29.04.2005 nr. 20 § 11, kan forfalt underholdsbidrag innkreves ved trekk i lønn eller andre liknende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7.

Skyldig underholdsbidrag i saken dine per 26.01.10 er kr. 71 850.

NAV Innkreving har pålagt NAV lokalt å foreta trekk i etterbetaling av barnetillegg. Barnetillegget skal i de tilfellene det skal betales bidrag gå til dekning av bidraget, jf folketrygdloven § 22-3a.

Det er ikke klageadgang på trekk i ytelse som omfatter kun forsørgertillegg da slikt trekk ikke omfattes av tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser om klageadgang.


Med hilsen

E. Noste
avdelingsleder
K. Beddari
saksbehandler


 

---
Adresse:
NAV-I,
NO-9917 Kirkenes.
Besøksadresse: Grubeveien 4 // NO-9910 Bjørnevatn
www.nav.no  //  navi@nav.no  
Tel. +47 21 05 11 00. Faks: +47 21 05 11 01. Kontonr. 8276 01 00435
Org.nummer: NO 991 076 573 MVA // Undernummer: 974 650 991


---