-- 20101115-fra-Haugaland-tingrett-til-adv-TLT-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) --- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:
Dette brevet ankom i dag 19.11. 2010 med posten i en konvolutt fra min advokat Tone Linn Thingvold.  


--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 


Fra:                      HAUGALAND TINGRETT
                                                                                                                  Dok 11Til:
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Tone Linn Thingvold
Postboks 140 Sentrum
4001 STAVANGER


Deres referanse:             Vår referanse:  10-167860TVI-HAUG                     Dato:  15.11.2010


Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen. Søknad om fri sakførsel.
Behandling av saken uten hovedforhandling i medhold av bl § 64 andre ledd

Retten viser til oversendelse av saksøktes tilsvar ( ekstern ) og et supplerende prosesskrift fra saksøktes prosessfullmektig ( ekstern ). Som det fremgår, har saksøkte prinsipalt nedlagt påstand om avvisning, og krever at saken avgjøres i medhold av bl § 64 tredje ledd, dvs uten hovedforhandling.

Retten antar at saken ikke prosessuelt kan avvises, fordi vilkåret om "særlege grunnar" retter seg mot det materielle innhold, dvs de faktiske forhold i saken. Dersom retten kommer til at saken kan avgjøres i medhold av bl § 64 tredje ledd, vil resultatet i så fall bli frifinnelse. Saksøkte gis frist til bemerkninger om dette til 06.12.2010. Retten viser spesielt til saksøktes korrigeringer av hvor de to aktuelle barna nå bor.

Som følge av dette utsettes behandlingen av søknaden om fri sakførsel. Retten viser her til rhjl § 17 andre ledd stiller som vilkår at det skal være rimelig at det offentlige yter fri rettshjelp. I den aktuelle saken konstanterer retten at Høyesterett så sent som 25.01.2010, altså bare for ca ti måneder siden, avsa kjennelse i saken
( ekstern ). Det er, uavhengig av vurderingen relatert til bl § 63 andre ledd, relevant å reise spørsmålet om hvilke rimelighetsgrunner som tilsier at fri sakførsel skal innvilges i saken.


Per Annstein Aarvik  (( underskrift ))
tingrettsdommer  Kopi: Advokat Odd Arild Helland


---


 
Adresse:
Postadresse:
Haugaland tingrett, Postboks 385, 5501 Haugesund.
Kontoradresse: Sørhauggt. 80, 5528 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401.
Saksbehandler: Hanne Maren Medhaug. Telefon: 52701438.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00).
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett: www.domstol.no  
E-post: haugaland.tingrett@domstol.no  


---

Dok 12

Fra:                      HAUGALAND TINGRETT
       

Til:
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Tone Linn Thingvold
Postboks 140 Sentrum
4001 STAVANGER


Deres referanse:             Vår referanse:  10-167860TVI-HAUG                     Dato:  17.11.2010


Oversendingsbrev med frist
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vedlagt oversendes:

Dokument:                  Tilsvar  ( ekstern )
Dokumentdato:            08.11.2010
Dokumentnummer:      167860/8


Retten gir deg frist til 06.12.2010 for bemerkninger.


Haugaland tingrett

Hanne Maren Medhaug  (( underskrift ))
konsulent


Kopi: Motparten


---