-- 20101208-Avslag-fri-sakforsel-fra-Haugaland-tingrett.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) --- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:
Dette brevet fra Haugaland tingrett ankom i dag 15.12. 2010 med posten i en konvolutt fra min advokat Tone Linn Thingvold. I samme konvolutt som Kjennelsen datert den også samme 08.12. 2010 ( ekstern )
Se iøvrig: 20101215-utsnitt-dbn-rlh.html  ( intern ) -- 

--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 


Fra:                      HAUGALAND TINGRETT
                                                                                                                  Dok 19Til:
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Tone Linn Thingvold
Postboks 140 Sentrum
4001 STAVANGER


Deres referanse:             Vår referanse:  10-167860TVI-HAUG                     Dato:  08.12.2010


Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen. Søknad om fri sakførsel.

Retten viser til søknad om fri sakførsel inngitt på vegne av Rune Leander Hansen, til rettens brev av 15.11.2010 ( ekstern ), og til dom avsagt d.d. i saken ( ekstern ).

Retten er kommet til at søknaden om fri sakførsel må avslås. Det legges til grunn at klientens inntekts- og formuesforhold i utgangspunktet gir grunnlag for fri sakførsel, men finner ikke at det er rimelig at det offentlige i dette tilfelle yter slik økonomisk bistand.

Det vises i hovedsak til de vurderinger som er gjort i dommen, men retten understreker i tillegg at saksøkeren allerede har kunnet nyte godt av fri sakførsel, i en sak der det offentlige også har brukt betydelige ressurser for å få saken forsvarlig belyst ( ekstern ). Retten har da vanskelig for å se hvordan det kan være rimelig å etablere slike ytelser på nytt, slik omstendighetene i saken vurderes å være.


Haugaland tingrett

Per Annstein Aarvik  (( underskrift ))
tingrettsdommer  


---


 
Adresse:
Postadresse:
Haugaland tingrett, Postboks 385, 5501 Haugesund.
Kontoradresse: Sørhauggt. 80, 5528 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401.
Saksbehandler: Hanne Maren Medhaug. Telefon: 52701438.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00).
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett: www.domstol.no  
E-post: haugaland.tingrett@domstol.no  


---

Dok 12

Fra:                      HAUGALAND TINGRETT
       

Til:
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Tone Linn Thingvold
Postboks 140 Sentrum
4001 STAVANGER


Deres referanse:             Vår referanse:  10-167860TVI-HAUG                     Dato:  17.11.2010


Oversendingsbrev med frist
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vedlagt oversendes:

Dokument:                  Tilsvar  ( ekstern )
Dokumentdato:            08.11.2010
Dokumentnummer:      167860/8


Retten gir deg frist til 06.12.2010 for bemerkninger.


Haugaland tingrett

Hanne Maren Medhaug  (( underskrift ))
konsulent


Kopi: Motparten


---