----- Denne side: db201502.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28.  ---- 
----- 
---  Februar 2015 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. februar 2015, Vinberget:

   6 minus-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. 7 minus-grader klokken 05. Blålig himmel utover formiddagen, solen lavt i sør og 2 minus-grader klokken 13. Fortsatt omkring 5 cm frossen sne på bakken i landskapene rundt omkring. Månen i øst, noe stjerne-himmel og 3 minus-grader klokken 18. Månen i sør og 7 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204100001715060

   Til
   International Criminal Court (ICC),
   
E-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int

   Dato: Søndag 01. februar 2015
   
   Norske myndigheter skal i henhold til Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov respektere og sikre mine menneske-rettigheter. Men forbryter seg isteden aktivt og kontinuerlig, livs-truende og livs-ødeleggende mot enhver og alle mine menneske-rettigheter.

   Dette har pågått i mange år nu. Og jeg er ikke den eneste i Norge som ulovlig og straffbart blir utsatt for slik terror, tortur, diskriminering, stigmatisering og utplyndring. Det er veldig mange. Mange tusener.

   Dette - hvem, hva og hvordan - har jeg i mange år nu grundig dokumentert i en dokumentasjon jeg ifra begynnelsen har gjort offentlig tilgjengelig og kontinuerlig fortløpende daglig har oppdatert.

   Det meste av denne omfattende dokumentasjonen befinner seg offentlig tilgjengelig på følgende Internet-link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html

   I denne dokumentasjonen, som for det meste er på norsk, er blandt annet vitnesbyrd og dokumentasjon om tilsvarende forbrytelser i offentlig regi fra mange tusener mennesker, barn og voksne, fra rundt omkring i Norge.

   Disse forbrytelser rammes blandt annet av Straffeloven 1902 sitt forbud mot organisert kriminalitet og Straffeloven 2005 sitt forbud mot forbrytelser mot menneskeheten og mot folkemord.

   Ulovlig nepotisme og impunity gjør det umulig i Norge kompetent, effektivt og habilt å få straffe-forfulgt disse forbrytelsene.
   Derfor dette mitt brev nu til International Criminal Court (ICC) med begjæring om kompetent å behandle denne saken.

   Hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   Vikeveien 1808,
   N-5568 Vikebygd, Norge.
   Tlf.: (+47) 53 76 76 87.
   E-mail: hunwww@online.no

   *

   
--- Brevet på engelsk / In English:

   To
   International Criminal Court (ICC),
   E-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int

   Date: Sunday, 01 February 2015

   Norwegian authorities shall according to the Penal Code, the Human Rights Act and the Constitution of Norway respect and ensure my human rights. But violates instead actively and continuously, life-threatening and life-damaging against any and all my human rights.

   This has been going for many years now. And I'm not the only one in Norway as illegal and punishable being subjected to such terror, torture, discrimination, stigma and outplunder. There are very many. Many thousands.

   This - who, what and how - I have for many years now thoroughly documented in a documentation I from start made publicly available and continuous ongoing daily updated.

   Most of this extensive documentation are publicly available on this Internet-link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html 

   In this documentation, which are mostly in Norwegian, are among other testimonies and evidence of similar crimes by public authorities from many thousands of people, children and adults from all around Norway.

   These crimes are prohibited among others by the 1902 Penal Code's prohibition against organized crime and the 2005 Penal Code's prohibition against crimes against humanity and against genocide.

   Illegal nepotism and impunity makes it impossible in Norway competent, efficient and without conflict of interests getting punitive persecuted these crimes.
   Therefore this my letter now to the International Criminal Court (ICC), with a request competent to treat this matter.

   Greetings from

   Rune L. Hansen,
   Vikeveien 1808,
   N-5568 Vikebygd, Norway.
   Phone: (+47) 53 76 76 87.
   E-mail: hunwww@online.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/799622730092610/

   Edmond Dantes:
   Well presented, and I hope this gets results. They will of course try and cover it up, avoid it, hide it.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204104653831360

   Eksemplene er stadig flere og flere ...
   Den politiske mafiaen og dens med-spillere forsøker å skape en holdning om at menneskeretts-forbrytelser og offentlig kriminalitet skal bagatelliseres, bortforklares og ikke straffe-forfølges.

   *

   Rune L. Hansen:
   "Det aller verste er ledere som er lojale til et pill råttent system, og politikere som ikke evner å dra hodet opp av sanden og virkelig gjøre en forskjell fordi de ikke kan tenke lenger enn den neste mandatperioden og er redd de enten ikke blir gjenvalgt eller kommer seg ut av opposisjon fordi de har måttet ta noen beslutninger som faktisk kan få konsekvenser.

   Der er etter hvert så ufattelig mange historier om et system som er usolidarisk, usympatisk og kynisk. Som overhodet ikke ser pasientene eller deres behov. Og når det i tillegg er altfor få ledere som setter foten hardt ned og sier fra, men i stedet nikker og neier og sier takk og amen, da er vi like langt. (...)

    I istedenfor skal jeg rette et støvlespark mot alle som har mulighet til å forandre dette systemet. Skjerp dere! Vi vil ikke høre at «systemet er godt nok», at «vi har rutiner og retningslinjer for å håndtere slike situasjoner», at beboerne på det ene eller det andre sykehjemmet har det «godt nok». Jeg vil ikke høre det! Det er ikke det vi trenger! (...)

   NÅ ER DET FAKTISK NOK! Det er skremmende at dette systemet har blitt drevet så lenge som det har. Det er flaut at det må gis ut bøker for å skape debatt om noe det ikke burde vært debatt om. Og det er sørgelig at pasientgrupper settes opp mot hverandre når det diskuteres hvem som skal få den eller den medisinen. Systemet er destruktivt og ødeleggende. Det er på tide å avskaffe det. Nå!"

   http://www.aftenbladet.no/meninger/Et-rattent-og-odeleggende-system-3619926.html
   Et råttent og ødeleggende system
   I boken «Helsesviket» snakker 17 ansatte og tidligere ansatte i norsk helsevesen rett fra leveren om...
   AFTENBLADET.NO

   Rune L. Hansen:
   "Jurist og tidligere medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjonen mener vi svikter på hjemmebane, og at vi er dårligere enn andre land til å ivareta grunnleggende rettigheter.

   Svikter på flere områder
   – Testen finner vi på bakkenivå. Det jeg ser er at mange i Norge i dag utsettes for overgrep fra myndighetens, og at dette ikke blir tatt godt nok tak i, sier Thune til programmet Søndagsavisa på NRK P2 (hør debatten i lenken under).

   Norge er flinke til å fordømme menneskerettighetsbrudd i utlandet. Samtidig svikter norske myndigheter på hjemlige menneskerettsbrudd."

   http://www.nrk.no/norge/_-norske-myndigheters-overgrep-blir-ikke-tatt-tak-i-1.12183654
   – Norske myndigheters overgrep blir ikke tatt tak i
   Norge er flinke til å fordømme menneskerettighetsbrudd...
   NRK.NO|BY NRK

   Rune L. Hansen:
   En av de typiske taktikker blandt slike kriminelle og deres med-spillere er å kalle seg selv og hverandre for Norge. Og å forsøke å gjøre det til et "norsk fenomen" som (underforstått) ikke skal straffe-forfølges. Motsatt av hva Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov har bestemt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.02. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152549061266875

   – Norske myndigheters overgrep blir ikke tatt tak i
   
http://www.nrk.no/norge/_-norske-myndigheters-overgrep-blir-ikke-tatt-tak-i-1.12183654 
   Norge er flinke til å fordømme menneskerettighetsbrudd...
   NRK.NO|BY NRK


   *

   Heidi Selnes:
   Hørte dette programmet jeg også. Bra du fikk lagt det ut : )

   Merlyn Gabriel Miller:
   Bingo.

   Geir Rudolfsen:
   Har ikke hørt denne men et av det største problemet er jo at de fleste har jo ikke råd til en forsvarer pga grådige advokater og jurister med salærer til 2-3.000 pr time... Så å bare skylde på myndighetene blir for enkelt. Det er jo folket som har finansiert det meste av deres utdannelse og takken er at de slår hånden av de svakeste.. Selvsagt gjelder det ikke alle, men de aller fleste der de t.o.m er så frekk at de krever 20-30.000 i forskudd... før de flytter ett papir.. Og der var jo som jeg sa til min advokat. Du må slutte å sende meg juleblomster.. For med blomsten fikk jeg et "adminstrasjons gebyr" og giro på 750.- kroner.. : )

   Alex Michael:
   Teksten her burde lyde, "Norske folk gir stilltyende samtykke til daglig overgrep som begåes av de myndighetene som det norske folk har ansatt til å styre sitt samfunn." Mens enkelte kan påstå at den norske regjeringen ikke er så veldig lydhør det norske folket er det heller mer sant å si at det norske folket ikke gir så veldig mye lyd fra seg. Et bedrageri og systemisk misbruk tolkes som akseptert av folket så lenge folket gir sitt stilltyende samtykke. Har du som leser dette sendt dokumentasjon til statsmakten om at du trekke tilbake ditt samtykke til deler eller hele siden av deres virksomhet?
   Det norske folket er en alt for stor toleranse for systemiske feil, løgn, bedrageri og overgrep som gjøres av statsmakten. De samler seg bare når massemedia formaner til det og de har sluttet å tenke selv. Jeg gleder meg til den dagen det står 20,000 mennesker foran Stortinget, Slottet og Regjeringsbyggene der folket gir lyd fra seg om hva de synes om 50 år med hemmelighold på hva som egentlig skjedde 22/7.

   Anne Sunde:
   Sånn har det vært i mange år. Verken AP eller andre har grunn til å pusse glorien, de har vært med på det alle som har sittet ved makten.

   Greta Solheim:
   Jeg våger påstanden at dette skjer nettopp fordi advokater ikke kjenner menneskerettighetene og om de gjør det så tør/vil de ikke gjøre disse gjeldene. Altså ivaretar advokatstanden ikke partens interesser, men derimot først og fremst sine egne interesser (juriststandens). Først når advokater kommer opp i en viss alder slik at de ikke frykter for sin karriere, eller blir fratatt advokatbevillingen, tør de protestere/oppunere mot systemet. Advokatene selv - juristbestanden - utgjør dermed flaskehalsen i systemet, og et direkte hinder for folks rettssikkerhet. Dette opprettsholdes ved at dommere ber partene anskaffe advokat, til tross for at lovgiver har lovfestet at partene kan opptre som selvprosederende og at dommere er forpliktet til spesielt hjelpe disse. I praksis uttrykker dommere sin misnøye mot lovgiver ved å ignorere selvprosederende parters faktiske og rettslige anførsler, krav så vel dokumentasjon.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Dette er vi vel kjent med.

   Anja Gabriele Neske:
   Det er vel dessverre slik at mange ikke tør opponere nettopp pga nevnte overgrep. Resten tror fremdeles på det vi er foret med fra barnsben av om Norge som verdens beste land - og disse risikerer å gå skikkelig på trynet når de møter virkeligheten.

   Gro Mette Mikkelsen:
   Brudd på menneskerettighetene skjer hver dag i Norge i regi av utlendingsforvaltningen .... Men ingen politikere har vilje til å gjøre noe med det ....

   Noralf Aunan:
   Det er dessverre en meget tvilsom utvikling i helsevesenet også, og i den sammenheng er det skrevet en avslørende bok. Forfatteren og en lege uttalte seg meget klart på NRK1 Lindmo på lørdag:

   http://www.haugenbok.no/bok/I9788203295300?gclid=CJb80b-EwcMCFYcLcwodJ4wAvw
   Helsesviket - brev fra helsevesenet | Lise Askvik - Haugenbok.no
   Kjøp 'Helsesviket, brev fra helsevesenet' av Lise...
   HAUGENBOK.NO

   Rune L. Hansen:
   En ting er den manglende kompetansen, muligheten og interessen hos den norske advokatstanden. Og samtidig: Hvor habile er de? Særlig hvis de skal "vinne saken" overfor en inhabil og ukompetent dommerstand og offentlig (inklusivt politisk) forvaltning? Og hva er deres fortid - meritter? Og hvor risikabelt er det for de å protestere?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/969453356410948/

   Kidnapping og fangehold av barn ...

   "– Jeg visste ikke hva jeg gikk til, så det som møtte meg var veldig skremmende. Det var mange barn som hadde det vondt, det var mange som gråt om natten og det var ungdommer der som slet med store problemer. Det at du er rundt mange barn som gråter om natta… Det setter sine spor. (...)

   Dermed bærer det til en ny institusjon på Østlandet.
   – Der trivdes jeg ikke i det hele tatt. Det var en oppbevaringsinstitusjon der de ansatte ga klart uttrykk for at de bare var på jobb og ikke brydde seg om oss som mennesker. Eller som personer. Det var et tøft miljø og jeg følte meg alene. Jeg sa tydelig i fra til barnevernet at jeg ikke ville bo der, men jeg følte at jeg ikke ble hørt.

   Til slutt gir institusjonen beskjed om at de ikke ønsker å ha ansvar for Cecilie mer. Hun blir isteden plassert i et fosterhjem hos et ungt par uten erfaring med barn. Det blir for mye for fosterforeldrene. Cecilie har store problemer, og det tar ikke lang tid før fosterhjemmet ikke klarer å håndtere henne. Det skaper utrygghet hos Cecilie, hun blir engstelig og begynner å rømme.

   Til slutt sier fostermor at hun ikke ønsker å være fostermor for Cecilie mer. Cecilie ber barnevernet om å finne en ny omsorgsbase, men blir forsøkt flyttet tilbake til samme institusjon som ikke ønsket ansvaret for henne. (...)

   – Jeg fikk ikke gå ut, jeg fikk ikke ha kontakt med venner og jeg fikk ikke gå på skole. Jeg var prisgitt de som hadde ansvaret for meg.

   Ifølge Cecilie kommer barnevernet fra hjemkommunen på besøk én gang i løpet av de drøye tre årene hun bor der. Under besøket er de aldri i leiligheten der Cecilie bor, og hun får aldri møte representantene for barnevernet uten at noen fra institusjonen er sammen med dem."

   http://www.nrk.no/norge/cecilie-hadde-seks-vonde-ar-i-barnevernet-1.12106529
   Cecilie hadde seks vonde år i barnevernet
   Lille julaften ga barnevernet 16-åringen beskjed om at hun hadde tre valg: Fosterfamilien som ikke klarte å takle henne, familien hun ikke hadde bodd hos på årevis eller gata.
   NRK.NO|BY NRK
 
   *

   Øystein Andre Falch:
   Er det dette landet vi elsker ??? Norge er blitt Folkets fiende nr 1 !!! Det går ikke ann å forholde seg til et land som flytter rundt på og tar barn i fra folk oftest uten grunn  Jeg for min del ser helst at et statskupp finner sted og at Pappirer blir tatt frem slik at det legger et godt grunnlag for straffeforfølgelse av de som på feile grunnlag har tatt barn i fra folk !!!

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. februar 2015, Vinberget:

   7 minus-grader Celsius og månen litt sør-vest her ute klokken 01 i natt. 8 minus-grader klokken 07. Omkring 08.40-tiden telefonerte jeg og hadde en kort samtale med advokat Erik Lea. Han hadde det travelt, samtalen ble derfor meget kort, men jeg rakk å stille et spørsmål om hans habilitet i og med at hans nære samarbeids-advokat Odd Arild Helland driver aktiv terror mot meg og min familie. Telefon-anrop fra Vindafjord lensmannskontor omkring 9-tiden, hvor det ble fortalt at de har en forkynnelse fra Høyesterett som de ønsker å forkynne for meg i dag. 4 minus og solen lavt i sør-øst klokken 11. Et kjapt og positivt svar-brev pr. e-post fra ICC ankom i formiddag. De vil (av lett forståelige grunner) at innholdet skal være hemmelig. Blålig himmel og solen i sør klokken 13. Litt efter klokken 13 kom en bil med to fra lensmannskontoret og forkynte kjennelsen ang Hundelov-saken fra Høyesterett ( ekstern ). Som forventet et frase-svar (fra dommerne Bård Tønder, Tore Schei og Henrik Bull der), uten begrunnelse og med unnlatelse i forhold til de kriminelle forhold og alt og ethvert i saken. Noe slørete blålig himmel og 2 minus-grader klokken 15.30. Månen nesten full nokså høyt i sør-øst og 5 minus-grader klokken 22. Mænen høyt i søe og 6 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Noralf Aunan, 02.01. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152549874096875

   Tadia Hajik har vært så ekstremt opptatt av menneskerettighetene i Krekar saken, og dermed snekret jeg en e-post til Hadia og alle medlemmer av justiskomiteen. Noen flere kopimottakere ble også med:

   Til Hadia og alle andre i Justiskomiteen!

   Endelig er Menneskerettighetene havnet på dagsorden både blant folkevalgte og i media, og det er virkelig på tide etter alle år med Menneskerettsloven som overordnet norsk lovverk. Det måtte imidlertid en Krekar til, med store håndteringsproblemer, før menneskerettighetene ble tatt på alvor både av media og andre.

   Vi er mange som spesielt har merket oss de klare og meget bestemte krav om menneskerettigheter fra Hadia som leder av komiteen, og denne klare holdning er meget interessant. Et meget viktig spørsmål er imidlertid om menneskerettighetene bare skal gjelde for Mr. Krekar? Hva med alle totalt uskyldige barn for eksempel? Og hvordan blir Menneskerettsloven etterlevd i det norske rettssystemet, og hva med alle EMD avgjørelsene mot Norge? Disse EMD avgjørelsene blir heller ikke tatt hensyn i norsk rettsvesen, og hvorfor blir de ikke det?

   Når et stort antall blant folkevalgte nå støtter kravet om menneskerettigheter for Krekar, bør vel de samme krav gjelde både for barn og voksne her i landet. Nå er også flere av menneskerettighetene tatt inn i Grunnloven, men likevel blir dessverre menneskerettighetene nesten konsekvent oversett både i Fylkesnemndene og i domstolene. Når det gjelder det såkalte norske barnevernet (bv) er for eksempel ikke Menneskerettsloven engang nevnt blant Barneloven, Barnevernloven og Forvaltningsloven, selv om den er overordnet annet norsk lovverk. Bv-sakene fortsetter så godt som konsekvent i tingrettene, og heller ikke der tar man hensyn til Menneskerettsloven med utrolig mange og klare menneskerettigheter, og spesielt for barn. Etter prøving i lagmannsrett og høyesterett havner også flere saker i Strasbourg, og det burde vært unødvendig, men som B-nasjon i FN avslører det også hvor uakseptabelt menneskerettighetene er blitt håndtert her i landet.

   Som medlemmer av Justiskomiteen mener jeg hver enkelt av dere har et stort ansvar for at norsk rettsvesen fungerer i henhold til både Menneskerettsloven og alle andre norske lover. Dere skal i alle fall både påpeke og kreve at domstolene opptrer i henhold til det gjeldende lovverket. Når Stortinget fastsetter det aktuelle lovverket, skal også den lovgivende makt sørge for at alle som opptrer i domstolene skal forholde seg til det gjeldende og overordnede norske lovverket. Selv om domstolene nå er en selvstendig statsmakt, skal de naturligvis avgi dommer ut fra de aktuelle lover som gjelder den saken som behandles.
   For alle som følger godt med på det som skjer i norske domstoler, avklares det meget ofte alvorlige lovbrudd, og mange av disse kan bevises både klart og tydelig. Problemet er imidlertid at det i dag ikke eksisterer noen reell mulighet til å stoppe slike lovbrudd, og dermed blir det gjerne den ene anken etter den andre, og lovbryterne blir nesten konsekvent beskyttet av kollegene. Dette er forhold som snarest mulig må forbedres radikalt, og etter som Hadia er så ekstremt opptatt av menneskerettighetene for Krekar, er det å håpe på tilsvarende interesse og krav om at alle lovene skal etterleves i det norske rettssystemet også.
   Det er nå i mange år og til og med i Tvisteloven krevd lyd og bildeopptak av alle rettsmøter, og opptak vil naturligvis bidra i vesentlig grad til å bedre vår fraværende rettssikkerhet. Jeg mener dere som komitemedlemmer har både store og meget viktige oppgaver det er på høy tid å gripe skikkelig fatt i. Hvor skal man for eksempel henvende seg når det norske rettsvesen konsekvent nekter å rydde opp i klare lovbrudd av tidligere rettslige personer/rettsinstanser? Slike forhold er slett ikke uvanlig her i landet, og dermed er det høyst nødvendig å se meget grundig på årsaken til de totalt uverdige forhold. Store forandringer må altså til i norsk rettsvesen, for ellers blir dessverre forholdene bare verre og verre.

   Mange påstår faktisk at Norge er en rettsstat, men det er nok utrolig mange som dessverre mener det motsatte. Man må imidlertid oppleve forholdene selv eller på nært hold, for å innse hvor uakseptable rettslige forhold vi egentlig har. Som justispolitikere bør dere være oppmerksom på forholdene, men her får dere en klar påminnelse om noen meget uverdige forhold.
   Ta gjerne kontakt for nærmere avklaring, da det eksisterer allsidige erfaringer helt siden 1997.

   Med vennlig hilsen
   Noralf Aunan
   Forening for Bedring av Rettssikkerheten

   Kopi til diverse mottakere.
   Legges også ut på sosiale medier

   *

   Ronny Hammer:
   er spent på om du får svar

   Ann Tove Buklev:
   Bra!

   Rune L. Hansen:
   Justiskomiteen påstår seg (i brev til meg datert 17.06. 2014) å bare kunne behandle saker den får oversendt fra Stortinget.

   Finn Kolberg:
   Ser flott ut!

   Marius Reikerås:
   Veldig bra, Noralf Aunan

   Finn Kristian Halvorsen:
   Haakon Meyer ved Gulating Lagmannsrett avsa dom uten et fnugg av bevisførsel og uten bevisbegrunnelse. Han blir konfrontert med dette i etterkant og slenger på telefonrøret. Jeg innklager han til domstoladministrasjonen, som han besvarer med at telefonlinjen er ikke bedre. Jeg henvender meg til Gulating og vedlegger Meyer sin besvarelse og spør om rettsikkerheten er ivaretatt med ei slik telefonlinje. Haakon Meyer tar så ut sykemelding og derestter permisjon. Slik er dette nå. Hurra Gulating, 2 lagdommere til og jeg har tatt kontakt med Erik Wilhelm Melander som var utleid fra Borgarting, som vil kjøre alt over til Gulating, etter å først å sett på dokumentene. Saken ble begjært gjennopptatt, men ble stoppet av lederen

   Monicha Nyhuus Aas:
   BRA !!!

   Unni Stangnes:
   BRAVO Noralf Aunan!

   Cath Woldstad:
   Et flott brev 😀

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.01. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204107213175342

   De forbrytelser NAV-ansatte utsetter med-mennesker for synes ikke å ha noen grenser.

   Hvor er det politiet, som skal stoppe kriminalitet og hjelpe mennesker i nød?
   Hvorfor gjør de ikke det når det tydelig er ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen som foruretter med-mennesker?

   Fordi politiet skal være en utøvende og ikke dømmende myndighet?
   Nei, de har uansett et med-menneskelig ansvar - og til og med en påtale-myndighet.
   Men reagerer og handler de med-menneskelig når noen blir grovt forurettet av den offentlige forvaltningen?

   Det skal de selvfølgelig gjøre. Men gjør de det i dagens Norge?
   Nu mere og mere ikke alltid heller når det gjelder seg selv og sine nærmeste?

   Ironien sier jo sitt når en politimann som har vært i Irak først opplevde sit livs mareritt når han møtte NAV ...

   "– Dersom noen for 5 år siden hadde fortalt en slik historie som min, ville jeg ikke trodd på den. Som politimann har jeg vært vant til å stole på systemet. Da jeg ble skadet hadde jeg en forventning om at Nav var noen som som kom løpende for å hjelpe deg, slik vi i politiet iler til når noen er i nød.
   Jeg kunne ikke tatt mer feil, sier Helge Horne. (...)

   En vanlig kvinne eller mann er sjanseløse mot dette systemet.
   – Hva tenker du om det?
   – Jeg tenker at det ikke er slik det skal være, og det er grunnen til at jeg har ønsket å fortelle historien min. Jeg er det man gjerne kaller for resurssterk, og klarte å mobilisere mot de kreftene som ville kjøre meg ned. Hva med de som ikke har dette utgangspunktet. (...)

   Advokat: Alt avhenger av hvilken saksbehandler du får
   – Treffer du feil i møtet med NAV og Statens Pensjonskasse kan det velte hele fremtida di. Får du et kjelkete forhold til den saksbehandleren som er satt til å hjelpe deg har du i realiteten ingen sjanse. Det blir en kamp mot vindmøller, og mot tida.

   Det sier advokat Tore Leiros, partner og daglig leder i Advokatene Leiros & Olsen AS. De siste årene har firmaet vært engasjert av en rekke enkeltpersoner som har hatt ublide møter med systemet de trodde skulle hjelpe dem ut av en vanskelig livssituasjon.

   – Jeg vil understreke at dette slett ikke gjelder i alle sakene. Svært mange saksbehandlere vi møter opptrer helt forbilledlig i møtet med klienter. Det er imidlertid en stor grad av vilkårlighet i dette, og det er veldig problematisk, sier advokaten. - NAV skal representere sikkerhetsnettet ditt om du settes ut av arbeidslivet enten det er for en periode eller på varig basis. Når du opplever at sikkerhetsnettet rakner får det dramatiske konsekvenser for både deg selv og familien rundt deg. Ingen fortjener å få avslått eksistensielle rettigheter på grunn av manglende oppfølging, vilkårlighet, slurv eller personlige motsetningsforhold, sier Leiros."

   Politimannen Helge møtte marerittet: - Du kan aldri stå alene når du møter NAV
   http://www.nordlys.no/Politimannen_Helge_m_tte_marerittet____Du_kan_aldri_st__alene_n_r_du_m_ter_NAV-5-34-74976.html
   Politimannen og familiefaren ble alvorlig skadet i tjeneste. Møtet med NAV holdt på å ødelegge resten av livet hans.
   NORDLYS.NO
 

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/791217064247792/

   Emma Louise San Martin:
   Det er sykt hvordan nav handler. Har erfart det selv.

   Rune L. Hansen:
   De forbryter seg grovt både systematisk og vilkårlig overfor sivil-befolkningen. Uansett hvor grove forbrytelser ansatte i den offentlige forvaltningen begår så blir de ikke straffe-forfulgt.
   Det er absolutt fritt frem for de å terrorisere, torturere, falsk dokumentasjon, kidnappinger, utplyndringer og drap.
   Meget praktisk og nyttig for en politisk og offentlig mafia-virksomhet, men livs-ødeleggende og katastrofalt for sivil-befolkningen.

   Rune L. Hansen:
   Mange av de hån-flirer sammen eller humrer i egen idyll når de ser at det er den offentlige forvaltningen som foruretter. Eller er meget så fornøyde. Ved å forårsake eller bevitne menneskeretts-forbrytelser.
   Mange av de er også direkte sadister, i pyntelige klær og stillinger.
   Hvem som ikke vet skulle tro noe slikt om de?

   Britt Besserud:
   Bra at uretten blir kjent!

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10204107333018338

   Kristian Dirdal:
   Han kan være glad for at han var politimann! Hadde han vært hvermannsen så hadde han sannsynligvis ikke hatt noe liv!

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 01.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152549061266875

   Rune L. Hansen:
   En ting er den manglende kompetansen, muligheten og interessen hos den norske advokatstanden. Og samtidig: Hvor habile er de? Særlig hvis de skal "vinne saken" overfor en inhabil og ukompetent dommerstand og offentlig (inklusivt politisk) forvaltning? Og hva er deres fortid - meritter? Og hvor risikabelt er det for de å protestere?

   Lucky Melrose:
   http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/02/01/2058/Arbeidsliv/rapport-advarer-om-ny-navkrise
   Rapport advarer om ny Nav-krise
   Nav-sjef Joakim Lystad forsikret Stortinget om at Navs milliardprosjekt nå er i rute. En hemmelig rapport han...
   DN.NO

   Anne Rønnaug Teigen:
   Både NAV reformen og Samhandlingsreformen var 0 planlagt, bare kastet ut i full fart! Jeg har vært med på denne utviklingen, og sett mange feil. Ellers så er Norge kjent internasjonalt for å planlegge altfor dårlig, har de sagt de som reiser rundt i Europa og holder kurs i forskjellige ting. Begge disse Reformene var vedtatt under RG regjeringen, husk det!!!!

   Greta Solheim:
   Samsvar mellom teori og praksis? Høyesterett; "Lover må være i samsvar med de skranker som følger av Grunnloven. Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende, slik at konflikt unngås. Forvaltningsvedtak må treffes innen rammen av loven, de må bygge på et korrekt faktum og en forsvarlig saksbehandling. Utøvet skjønn må ikke være klart urimelig. Følges ikke dette, må vedtaket underkjennes som ugyldig. I de to siste tiårene er domstolenes kontrolloppgaver utvidet ved at domstolene prøver at lover og vedtak ikke strider mot de grunnleggende menneskerettskonvensjoner, som er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven av 1999.

   http://www.domstol.no/upload/HRET/Dokumenter/A%CC%8Arsmelding%202014.pdf
   DOMSTOL.NO

   Rune L. Hansen:
   De mangler ofte og gjerne samsvar mellom teori og praksis ja. Falskhet er et for mildt ord om denne mangelen. Ikke bare fra dagens dommere i Høyesterett sin side, men fra hele den offentlige forvaltningen. Inklusivt politiker-byråkrater i de forskjellige departementer og instanser, som ivrer efter å utsende forskrifter, direktiver, ulovlige regler og vedtak, etc som krenker og foruretter menneske-rettighetene og sivil-befolkningen.
   De tror seg i beste fall med sin politikk å være bedre enn menneske-rettighetene, Straffeloven, prinsippene for lov og rett og Norges Grunnlov, men forholdet er fullstendig og katastrofalt motsatt. Og blir hermet efter av nyttige "idioter" og nøkkel-personer i de forskjellige ledd og instanser. Kriminalitet som ikke blir straffe-forfulgt er som bekjent smittsomt perverterende.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152551027611875

   Norges brudd på menneskerettene
   
   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, February 2, 2015 3:23 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no

   Til den øverste juridisk ansvarlige for domstolenes menneskerettsbrudd.

   Jeg skal ta de øverste ansvarlige på ordet, når de forsikrer sin befolkning om at menneskerettene skal respekteres, men forventer da at de samme ansvarlige også følger opp fagre ord om menneskeretter, med å etterleve dem i praksis.

   Det er ekstremt alvorlig at vi har en lagmannsrett i Bergen, i dette tilfelle bestående av dommerne Noss, Erstad og Tenold, som i beste fall ikke har grunnleggende kunnskaper om menneskerettene.

   Uansett er det utilgivelig av en slik lagmannsrett, og bevisst unnlate å holde muntlige forhandlinger om noe som er så inngripende som hva en konkurs er.

   Selv om den samme lagmannsretten VET at avgjørelsen er feil, har man heller aldri løftet så mye som en finger, for å beklage de overgrep den har utført.

   Det vitner om et system, som er totalt blottet for å kunne erkjenne de overgrep som gjøres mot sivilbefolkningen.

   Som departementet nå er klar over, har Den Europeiske Menneskerettsdomstol bedt staten, i sak 21682/11 erkjenne innen 6. mai i år, hvorvidt det å unnlate å holde muntlige forhandlinger er en krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1.

   Det vises til vedlagte vedlegg.

   Bergen, den 2.2.15
   Marius Reikerås

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Haakon Meyer ved Gulating Lagmannsrett avsa dom uten et fnugg av bevisførsel og uten bevisbegrunnelse. Han blir konfrontert med dette i etterkant og slenger på telefonrøret. Jeg innklager han til domstoladministrasjonen, som han besvarer med at telefonlinjen er ikke bedre. Jeg henvender meg til Gulating og vedlegger Meyer sin besvarelse og spør om rettsikkerheten er ivaretatt med ei slik telefonlinje. Haakon Meyer tar så ut sykemelding og derestter permisjon. Slik er dette nå. Hurra Gulating, 2 lagdommere til og jeg har tatt kontakt med Erik Wilhelm Melander som var utleid fra Borgarting, som vil kjøre alt over til Gulating, etter å først å sett på dokumentene. Saken ble begjært gjennopptatt, men ble stoppet av lederen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152551108986875

   Den 9. februar skal Eva Michalakova møte den Tsjekkiske statsministeren, for å diskutere hvordan Tsjekkia kan bistå for å få hennes barn tilbake fra det offentlige Norge.

   At både presidenten og statsministeren engasjerer seg i hennes kamp, sier mye om saken.

   Så er mitt spørsmål: Har norske toppolitkere noensinne engasjert seg for å hjelpe norske familier som urettmessig er blitt fratatt sine barn?

   *

   Kristian Dirdal:
   Nei norske politikere gidd ikke å engasjere seg i norske borgere son byråkratiet har demonisert og fratatt all verdighet! Norsk politikk er et skuespill uten like der de alle soler seg i glansen av statens rikdom, og liker å fremstå som langt større enn de er, og voktere av frihet og menneskeretter!

   Robert Steffensen:
   Norge vil nu lære at politisk proteksjonisme hører fortiden til. Vi er en del at et Europisk samfunn og i lovverket tilknyttet internasjonal rettsforordninger -- dette har vår politikere bestemt og må da ta følgene med å oppfylle sine meninger og visjoner for menneskeheten.

   Vedic Terje Vedic:
   Eller i andre "private" ting noen gang ? Verken i inn eller utland ???

   Rune L. Hansen:
   At de har bestemt gjeldende overordnet lov og rett i og for Norge er en mildt sagt for drøy påstand. Den kommer andre steder fra enn fra hver enkelt av de - eller enn fra noen av de.

   Arianne Høvik Christiansen:
   Nope ! not a single time..... because all info is under §13 untatt offentligheten.... so they "can not look into single cases" , they say... and BV who has a case misuse the same §13 unnttatt offentligheten..... to say that they can't comment on the content of a case..... it means in practice that they hide within a hidden state branch corporation.... when they on top of it all , refuse to tell openly which organization number the company is registered by..... it further points towards being a secret/hidden business.... because there is money transactions involved.

   Renate Ous:
   Det er et godt spørsmål Marius , som jeg tror vi vet svaret på, uten at de svarer selv. I så mange tilfeller hvor bv, psykologer/psykiatere, dommere med dobbeltrolle, og advokater med dobbeltrolle, kjører over fortvilte familier, som ikke blir trodd eller hørt. Det er jo en menneskerett og bli hørt. Det hele handler om profitt for psykiatere, dommere og advokater, og hos bv handler det om maktarroganse, for å statuere " hvem som bestemmer" Våre statsledere er redd for å stikke hånda i et vepsebol, ved å engasjere seg. Noe må gjøres, og det er derfor viktig å ha fokus på dette hver eneste dag.

   Eva Michalakova:
   Ja, men d har også sine negative sider, fordi d er også noen politikkere i Tsjekkia som liker den norske systemet og vil ha det samme i Tsjekkia. Direktoren til den Internationale tsjekkiske kontoret for barnas rettighetter herr Kapitan har ikke gjørt mye med saken. D var ikke bare meg som har kontaktet han, d var foreldre ifra UK, Norge, Ireland, Italia, Sverige... Han pleier bare å si hele tiden at han er ikke akurrat den kompetente person til å gjøre nokka med saken. Han vet om saken siden juni 2011, men har ikke involvert seg nokka veldig mye. Også arbeids og sosialdepartementet minister Marksova vil gjerne ha norske system i Tsjekkia.

   Renate Ous:
   Håper virkelig ikke Tsjekkia innfører et slikt system som i Norge Eva Michalakova. Loven i seg selv er fungerende hvis den blir brukt riktig, men de som skal følge den, bryter den så og si kontinuerlig.

   Arianne Høvik Christiansen:
   Loven har eksistert i mange år. Og har alldri fungert riktig. Det har vært katastrofesaker i barnevernet helt siden barnevernet fikk lovverket sitt. Så vær så vennlig å tenk over det også... Eldre leger og psykiatere, som har sin praksis fra FØR, det ble en offentlig medie business å rekrutere fosterhjem.... har praktisert at de ALDRI overhode kontaktet barnevernet, selv om de var bekymret for et barn. Fordi de visste at Barnevernet skjelden gjør noe godt for en familie og barn.... Vi får mye feilinformasjon, og det mangler mye informasjon

   Eva Michalakova:
   Ja, men dere vet kanskje ikke at Norge investerer ganske mye penger i Tsjekkia og enkelte tsjekkiske politikkere vil derfor ikke gå i kamp med Norge.Tomas Tomáš Zdechovský, Jitka Chalankova, Pavel Hasenkopf a mye andre tsjekkiske politikkere har kommet til Norge og har sett selv hvordan systemet "funker" her i Norge. D gidder ikke herr Kapitan og minister Tominova å gjøre.De vet ikke nokka om sakene her i Norge. De ser bare penger som kommer ifra Norge til Tsjekkia. Og en ting til, hvorfor må barna være hos fremmede folk og separert fra hverandre når de har nærmeste familiemedlemmer i Tsjekkia???

   Rune L. Hansen:
   De over-ordnede lover og lovlige lover er lovlige, men ikke de ulovlige lover. I dagens Norge tillager og manipulerer politikere og offentlig forvaltning først og fremt med ulovlige lov-bestemmelser. Motsatt lov og rett.

   Mariann Hanssen:
   Politikerne nekter å gå inn i enkeltsaker....... Men som fru statsministeren sa,,,,,, gjør en forskjell.... og den forskjellen burde være at de faktisk gikk inn i mange enkeltsaker

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten er smittsomt perverterende. Ikke bare nasjonalt, men også bilateralt.

   Yvette Westrum:
   Evicko, nevzdavej to, jsi na spravne ceste

   Eva Michalakova:
   Diky Yvette

   Hana Pertlová:
   Co píše Marius, co Ty Evi ?

   Rune L. Hansen:
   Alt er enkelt-saker og enkelt-mennesker, som enhver av våre menneske-rettigheter skal gjelde for. Og hvem er det som skal sikre dette? Uten å forbryte seg på noen menneske-rettighet.
   Noe som skal være og må være en nasjonal minste-standard og første prioritet.

   Eva Michalakova:
   Ze pojedu 9. do CR a budu jednat s ceskymi politiky. Mimo jine i s predsedou vlady a ze i prezident je informvan o pripadu.A pta se jestli se nekdy nejaci vrcholni norsti politikove snazili pomoci rodicum odebranych deti. Ja pisu o Marksove a Kapitanovi, o jejich postoji a o norskych fondech.

   Jan Aloha:
   toppolitikere følger kun ordre
   det er nettopp derfor de har havnet øverst i politikken
   de har en usedvanlig sterk evne til å følge ordre uten å tenke

   Pavla Jansova:
   Drzim palce at vse dobre dopadne.

   Rune L. Hansen:
   Norge er et u-land på mange måter. Men olje-rikdommen, den gigantiske offentlige forvaltningen og propagandaen samspiller og samsvarer godt med ånds-fattigdommen.

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Svaret må vel være et rungende NEI!

   Annebeth Reinert:
   Kan jeg aldri tenke meg !!!!

   Liv Søyland:
   Godt spörsmål og svaret er nei

   Johanne Almli:
   Nei! Få barnevennlige politikere i dette landet kan det se ut som : (

   Lill Gansmoe:
   NEI !!!

   Rune L. Hansen:
   Svaret er nei. Men Jon Alvheim er kanskje en av de få unntakene.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152551502036875

   Det heter ikke lengre "oppsettende virkning", men "utsatt iverksettelse".

   *

   Monika Kiser:
   : )

   Kjell Melhus:
   det er vel samme avstand mellom Oslo og Kyrksæterøra nå som det var i forrige uke, så da gjelder vel Politiets vurdering om at det er tungvint å flytte Krekar før det foreligger rettskraftig dom fortsatt ? det er vel liten tvil om at dette går til Høyesterett , spørsmålet da er vel hvor lang tid kan de klare å hale dette ut ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152551564741875

   Norske forvaltningsorganer og domstoler, har gjennom generasjoner foretatt inngrep i "privatlivets fred", uten å først debattere om inngrepet er nødvendig i et "demokratisk samfunn", jf. EMK artikkel 8.

   Nå har Den Europeiske Menneskerettsdomstol tydeligvis sett seg lei av denne praksisen. Innen 6 mai må staten svare på hva den gjør, for ikke å utføre inngrep som ikke er nødvendig i et "demokratisk samfunn".

   Menneskerettsbløffen er i ferd med å avsløres.

   *

   Sissel Klungsøyr:
   Tnx, Marius. : )

   Anne-Lise Solli:
   endelig : )

   Ida Marie Githmark:
   : )

   Jane Kile:
   Gledelig!!!

   Rune L. Hansen:
   Endelig og gledelig ja. Men hvem skal straffe-forfølge og dømme de?
   Og har vi nok fengsels-plasser?

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. februar 2015, Vinberget:

   7 minus-grader Celsius klokken 07. Efter hvert blålig himmel og lav sol utover formiddagen, med null grader klokken 12. Ankom meg telefon-anrop fra SI i dag omkring 14.30-tiden. Det ble en kort samtale. 4 minus-grader klokken 17. Efter hvert og mot midnatt 7 minus-grader.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. februar 2015, Vinberget: 

   8 minus-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Det blir bare kort fra meg her nu. Jeg velger igjen å forsøke å ha noe pause fra skrivingen her. Det er selvfølgelig alltid viktig at jeg forsøker å overleve også. Men det er mildt sagt ikke lett når en lenge og konstant blir jaget, angrepet, torturert, utplyndret og forsøkt drept av den politiske offentlige mafiaen. Solen lavt og 7 minus-grader klokken 10.30 og 3 minus-grader klokken 13. Hvitlig-grå himmel og 5 minus-grader klokken 17. Månen nokså full i sør-øst, noen jetfly-striper og 8 minus-grader klokken 22. Dusere måne og himmel og 6 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Noralf Aunan, 03.01. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152553511301875

   Her har vi en meget interessant avgjørelse i HR:

   Samtidig som fokuset på effektive rettsmidler har økt, ser det ut til å være usikkerhet om hvilke krav barnekonvensjonen selv stiller til effektive rettsmidler ved konvensjonskrenkelser. I en plenumsdom fra 2012 i Norges Høyesterett, tok flertallet av dommerne utgangspunkt i at barnekonvensjonen ikke stiller krav om effektive rettsmidler, mens mindretallet så dette annerledes. Rt. 2012 s. 2039.
   Hva står det så i denne henvendelsen til Rt.?

   *

   Rune L. Hansen:
   De klarer liksom ikke engang å lese begynnelsen i Barnekonvensjonen, som i klar og utvetydig tekst sier følgende:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendomsforhold, fødsel eller annen stilling"

   Rune L. Hansen:
   Ja, de klarer liksom ikke engang å forstå at kidnapping, tortur, fangehold, etc., de groveste forbrytelser overfor et menneske, mildt sagt krever effektive og kompetente rettsmidler! Og ikke engang overfor hvem!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204117997804951

   Kjell Gjerde, 03.02. 2015:
   Det er ingen av de ansvarlige på tinget som kan påstå de ikkje kjenner til systematiske brudd på menneskerettighetene knyttet til barnevernets arbeid i Norge i dag.. - heldigvis.!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås. 03.02. 2015 via Juliva Gaite:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152553413036875

   Her snakker EU parlamentariker Petr Mach om Norges menneskerettsbrudd i saken til Eva Michalakova. Hvor er vår barneminister, som øverste ansvarlig for dette?

   The MEP Petr Mach support speech for Eva Michalakova vs Barnevernet
   
   The European Parliament member Petr Mach (Czech Republic) support and warning speech at the embassy of Norway in Prague 29,1,2015
   YOUTUBE.COM

   *

   Greta Solheim:
   Kommentarer til Noralf Aunans innlegg ovenfor vedr effektive rettsmidler. (Beklager at jeg skriver her) . Når det gjelder rekkevidden av kravet til et effektivt rettsmiddel, har EMD og Menneskerettighetskomiteen i sin praksis tolket ordlyden i EMK artikkel 13 og SP artikkel 2 nr. 3 utvidende, slik at retten til et effektivt rettsmiddel ikke kun tilkommer de som opplever at rettighetene etter konvensjonen «blir krenket», eller «are violated», slik det følger av ordlyden, men alle de som har en prosedabel påstand om dette, jf sak Klass and others v. Germany, para. 64 og Kazantziz v. Cyprus para. 6.6. Det antas at en liknende forståelse må legges til grunn også for barnekonvensjonens krav om effektive rettsmidler, ettersom kravet til effektive rettsmidler innebærer nettopp at organene skal ta stilling til om krenkelse har skjedd. EMDs praksis tillater ikke å avskjære muligheten for å bringe inn en klage eller søksmål under henvisning til at den aktuelle krenkelsen har opphørt, jf sak Camenzind v. Switzerland, para. 54. Det er sterke reelle hensyn for å legge det samme til grunn for barnekonvensjonen, fordi en ellers vil være uten mulighet for å få konstatert krenkelse i en rekke saker hvor krenkelsen er av kortvarig karakter. Hva skal organene prøve? Etter EMDs praksis og Menneskerettighetskomiteens tolkninger er det ikke nødvendig at klageorganet eller domstolen tar stilling til klager med utgangspunkt i formuleringen i den aktuelle konvensjonsrettigheten – det sentrale er at substansen i konvensjonsvernet skal prøves, jf Aall (2011) s. 74, Menneskerettighetskomiteens generelle kommentar nr. 31 avsnitt 15. Slik det forstås anses det tilstrekkelig at prøvingsorganet tar stilling til den nasjonale lovregelen dersom denne kan sies å gi tilstrekkelig utrykk for individenes rettigheter etter konvensjonene. Når det gjelder organenes prøvingskompetanse, har EMD godtatt at domstolene kan ha begrenset prøvingskompetanse ved prøving av gyldigheten av forvaltningsvedtak som hevdes å være konvensjonsstridige. EMD har bl a godtatt at domstolene bare kan prøve om vedtakene er irrasjonelle, har manglende hjemmel eller prosessuelle feil, jf sak Soering v. The United Kingdom para. 121.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152553032741875

   Etter forarbeidene retter bestemmelsen seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

   Med andre ord: MENNESKERETTENE GJELDER I FYLKESNEMNDA!!

   *

   Marianne Skoge:
   He, he.... Ja., da er det enda flere bevis på overgrepene som blir gjort der. Da Tyskland og Hitler skulle styrke landet: skulle jødene utryddes. Når Norge skal "styrke" landet, tar (ikke Hitler)barnevernet barna. Visjonen er at "barna tilhører staten." Sitat X Bld minister Lysbakken. Foreldre med kroniske sykdommer og foreldre uten utdanning, skal derfor med statens "velsignelse( ?). " fratas sine barn. De blir stemplet som uegnet til å være foreldre. Barnevernssystemet fremstår for svært mange nifst likt et nazi system, uten nåde og respekt for EMK menneskerettighetene.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig skal og må menneske-rettighetene - å ikke å forbryte seg mot noen av de - gjelde for enhver ansatt i eller under den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen - og ethvert menneske. Dette fremgår klart og tydelig i både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.

   Blandt annet også f.eks. Menneskerettsloven V3&4&5&6 (ICESCR & ICCPR:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.01. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152553095146875

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, February 3, 2015 5:51 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no
   --------------------------------------------------------------------------
   Til de ansvarlige for domstolene i Norge.

   Ikke bløff oss om menneskerettene lengre.
   Det vises til vedlagte brev fra EMD, som viser at Norge, atter en gang, ikke respekterer innbyggernes menneskeretter.
   Det er svært alvorlig når EMD ber Norge vurdere å erkjenne menneskerettsbrudd.
   Det hjelper derfor lite om våre politikere roper høyt om menneskerettene, når mange av landets dommere gir blaffen i de samme menneskerettene.

   Jeg har i mange år kjempet mot Gualting lagmannsrett, og mitt inntrykk er at de gir fullstendig blaffen i de rettigheter jeg og andre har krav på.

   I 2008 ble Norge dømt av FN komiteen i Geneve som følge av at domstolene ikke begrunnet sine ankeavslag. En avgjørelse som for øvrig ble fulgt opp i oktober 2014 med domfellelse av Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Gulating hadde tydeligvis ikke fått med seg dette, og avslo xxx anke, uten en eneste sporbar begrunnelse.
   Høyesterett måtte derfor oppheve Gulatings beslutning ultimo 2009.
   Så fortsatte Gulating med sine krenkelser, først ved å ignorere Høyesteretts opphevelseskjennelse, for deretter å slå xxxx konkurs uten å sjekke noen av realitetene.

   Det å slå et privat menneske konkurs, er et svært vidtgående menneskerettsinngrep. Da fordrer det at domstolene er pinlig nøyaktig i å etterkomme de prosessuelle og materielle regler som følger av EMK artikkel 6 nr 1 mfl.
   Men Gulating var ikke det. De ga blaffen i å avholde muntlige forhandlinger, selv om de må ha visst at det er et krav etter EMK artikkel 6 nr 1.

   Norge ble domfelt for brudd på EMK artikkel 6 nr 1. den 9. november 2006, i saken mellom Kaste og Mathisen v. Norge (App no. 18885/04 and 21166/04).
   Dommen var endelig den 9. februar 2007.
   Norge ble domfelt, fordi klagerne hadde blitt neket i å krysseksaminere et sentralt vitne.
   Heller ikke denne domfellelsen av Norge, har de repsektive dommere i Gualting brydd seg med å kjenne til.

   Så: Ikke kom med lovende ord om menneskeretter, før dere selv rydder opp i dommerstanden.

   Bergen, den 3.2.15

   *

   Andreas Harald Aure:
   Man overlater domstolene mer eller mindre til seg selv. For det skal liksom være overensstemmende med maktfordelingsprinsippet. Samtidig er det regjeringen som må ta regningen for dommernes ugjerninger. Og de som betaler regningen i siste instans, folket, sitter bare og ser på.

   Greta Solheim:
   Absurd - meningsløs og håpløs logikk. Et utrolig pengesluk. Stortinget ivaretar ikke sine forpliktelser overfor folket når folkets representanter opptrer som om staten har en uuttømmelig pengekilde - Sareptas krukke. Domstolene er vel ikke en stat i staten? Om domstolene "tilhører" staten og inngår som en del av maktfordelingsprinsippet, så må domstolene for det første anvende den lovgivningen Stortinget har bestemt , herunder Grunnloven og EMKs bestemmelser. For det andre forutsetter både maktfordelingsprinsippet og Grunnlovens prinsipp at lovgivende, utøvende og dømmenede makt/myndigheter skal kontrollere hverandre. Den kontrollen kan man si virker for Stortinget og regjeringens del, men ikke for domstolene. Det Tilsynsutvalg for dommere (TU) som dommere selv har gått i bresjen for, opptrer i praksis (vedr klager) som et beskyttelsesorgan for dommere. TU er ikke uavhengig, men opptrer i fysisk og kollegial samkvem med Domstoladministrasjonen.

   
---
---
   
   Marius Reikerås, 03.01. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152552666686875
 
   Den 27. januar falt det en viktig dom i EMD, der Finland ble dømt for å ha krenket forbudet mot dobbeltstraff. Dommen har betdyning også for hvordan vi praktiserer dobbeltstraff i Norge. Dommen er vedlagt her.

   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-150668"]}

   *

   
---
---

   Norway, Give Us Back the Children You Stole, 22.01. 2015:
   https://www.facebook.com/barnevernetstealschildren/posts/394983350673262

   STORTING WILL HEAR A CASE AGAINST BARNEVENET

   Czech lawmakers complain to the EU: BARNEVERNET CONDUCT in the Czech Children Case in Norway
   According to European Parliament Member Mr. Zdechovsky, Storting (Norwegian Parliament) will hear the Michalak case—Czech children taken by Barnevernet—next week. EU Commissioner Frans Timmermans also became personally involved in the matter.
   Norway wants to joint The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), but a complaint against Barnevernet conduct by an EU member country could complicate this. We do not we wish to damage Norway's interests, but if Barnevernet practices come under a scrutiny by Norwegians that may be a good thing for everyone. Except for those crooks who use Barnevernet to enjoy an immense power over people...
   Mirek Katzl

   *

   Jørgen Fyrand:
   Stop with the lies ; )

   Horst Borsten:
   Good point to get outta STOP TTIP / TAFTA Europe

   Lawrence Carlson Nyemah Jackson:
   This is the behaviour of the Norwegian child warfare and the government's behaviour is a sign of such cruel and inhumane act as well as abuse of the right of 99% of African parents we must fight to stop this.

   
---
---

   Norway, Give Us Back the Children You Stole, 22.01. 2015:
   https://www.facebook.com/barnevernetstealschildren/posts/394973360674261

   Snad dobrý nápad p. Novotného: Dal jsem níže uvedený text v angličtině na všechny možné facebookové stránky Norska:

   WARNING: Do not take your children to Norway. They may be stolen by Barnevernet - a Norwegian government organization that kidnaps children from innocent parents and gives them to highly paid foster parents. This is a big business... This is not a joke.

   Přibližný překlad: VAROVÁNÍ: Neberte s sebou děti do Norska. Mohou být ukradeny Barnevernetem -- norským státním úřadem, který unáší děti nevinných rodičů a dává je vysoce zaplaceným pěstounům. Což je velký kšeft. Toto není žert.

   Mirek Katzl

   *

   David Malina:
   Kradou

   Nikol Ingwer L:
   muzete, prosim, publikovat seznam zminenych norskych stranek? protoze TAM bychom meli predevsim publikovat a diskutovat, aby se jejich verejnost o tom dozvedela nejen z pohledu Barnevernetu

   Kamil Duro Hercik:
   Sharnu to taky.

   
---

---

   Marius Reikerås, 03.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152553191766875

   Hva er det som gjør at norske myndigheter "freder" Bhatti og Krekar, personer som står oppført på FNs terrorlister, mens barn som er født i Norge blir rettsløse og kastes ut?
   Noen som kan gi meg ett -1- eneste fornuftig argumenet for den praksis vi er vitne til?

   *

   Arild Lihaug:
   sorrry can`t help you  nisselandet norge i et nøtteskall

   Kurt Rostad:
   Når justisminister Anders Anundsen og UDI har forskjellig oppfatning om utvisning av barne familier og barn..da lurer jeg på kompetansen til politikere og styringsorganer i Norge!! Enkelte personer er fredet: Bhatti og Krekar blant annet!! Men uskyldige barn og familier kan bli sendt rett ut!! Inkompetanse og justiskrenkelser fra norske myndigheter!!

   Kurt Rostad:
   Det er ingen fornuft i akkurat denne "rettspraksis" det er rett og slett en uoversiktelig slagmark...med mange "generaler"!! Når "justisen" frarøver uskyldige sine rettigheter og liv..da må norske lover revurderes!! Det er min mening.

   Julianne Olaisen:
   Det har kanskje med å gjøre at det da vil bli lagt merke til internasjonalt, og dermed får vi en skrape i lakken.

   Sigbjorn Aase:
   Fordi vi er naive tullinger som ikke stiller krav! Derfor blir det nisseland.

   Johann Sigurgeir Jonsson:
   Advokat Av øverste hylle!

   Kurt Rostad:
   Justisen i Norge..krever mange uskyldige ofre!
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203703504763825&set=p.10203703504763825&type=1
   Kurt Rostad's photo.

   Vidar Mathiassen:
   Marius- fra makthavernes side, så synes denne ulikheten for loven fornuftig, da man beskytter og unngå i det lengste overgrep og menneskerettighetsbrudd mot personer man frykter, mens man ikke går særlig langt i å unngå det samme overfor mennesker som er mye mer ressurssvake og som man har lite å frykte og/eller tape på å bli behandlet med helt andre "lovmål" og verdighetsnormer. Denne inkonsekvensen blir stadig flere klar over i Norge og er noe makthaverne i økende grad i moderlandet vårt innerst inne nok er lite stolte over; dersom samvittighetsevnen og medmenneskelighetsevnen fortsatt er vel utviklet på et noe høyt nivå. Sistnevnte er helt nødvendig for å lede landet i henhold til grunnleggende lover, verdier og menneskerettigheter.

   Arild Randulf Jakobsen:
   Tror det har noe med at vårt land blir styrt av ekstremt feige politikere som i tillegg også er totalt blottet for empati og kunnskaper. Vi tror politikerene jobber for oss men sannheten er at de bare jobber for seg selv. Siv Jensen (Frp) hadde nok ærlige inntensjoner i Krekar saken, men mangler respekt for menneskerettighetene. At hun så offentlig går ut med at hun som partileder er villig til å bryte menneskerettighetene men som stortingsrepresentant skal respektere de samme, sier litt om hvilket dilemma mange Frp velgere er havnet i. Hvordan kan vi støtte en person som har to meninger om rett og galt?

   Jan Myhre:
   1. Foreldrene kommer til Norge, får barn her, men har ikke opphold. Mener noen her at alle barn som er født i Norge automatisk skal få bli? 2. Bhatti og Krekar er langt fra fredet. Men lovverket gjør at man ikke får sendt de ut, ennå. 3. Dette er ikke føleri.

   Ruth Lillian Berg:
   Verden blir styrt av en masse gærne mennesker. Norge er intet unntak. Det var vel ikke et fornuftig svar, men man får kanskje en viss forståelse av hva jeg mener.

   Jorun Bech:
   Dessverre, finnes ikke noe fornuftig svar..., bare et skremmende vil jeg tro, men det vet vi jo ....!!!

   Roar Moe:
   Det er kun fordi fyren har fått førstesideoppslag i diverse aviser - ellers er han av null interesse.

   Oskar B. Strand:
   Utrykket at vi får di politikere vi velger, er helt feil. Er sikker på at mange kjenner en lokalpolitiker som etter at han /hun er valgt inn i styrende organ, lokal eller riks politikken forandrer fokus. Det er som diagnosen spaltet personlighet. Og kommer de langt nok opp i systemet, starter kampanjen for å selge seg sjøl, så de kan komme inn i europaplitikken eller FN eller lignende toppjobber . De er til å bli dårlig av! men hva f##@@# kan vi gjøre?

   Roger Sten Snarli:
   Svaret må være at myndighetene er feige og handlingslammet.

   Tor Bjelland:
   Statsfeministmeggene er kåte på Krekar. Derfor er han enda her

   Gun-merete Noraberg:
   Mye vil ha mer fanden vil ha fler.

   Inger Martinsen:
   Til spørsmålet ditt kan ikke jeg svare annet en nei. Nato som aldri har jobbet hele sitt råtne liv får utbetalt 20 000 i mnd.

   Caroline Belinda:
   Tror de holder på de for eventuelle forhandlinger i fremtiden... Også har de utrolig nok rettigheter....de er vist mennesker, selvom det høres litt rart ut

   Morten Aarmo:
   Så lenge landet styres av en korrupt elite, er det naturlig at de som i alle andre saker beskytter de kriminelle. De er nyttige idioter som sitter foran på scenen, mens elefantene leies frem og tilbake i bakgrunnen usett.

   Eirik Holten:
   Det ligger i sakens natur at PK ikke tør ta konflikten med de "smarte", som bruker våre ressurser og har medløpere med økonomiske interresser, til å tale sin sak. Dette er et skruppelløst spill !

   Ånje Nilsen:
   ja det kan du si,,

   Kurt Rostad:
   Nordmenn er small talkers, neste gang kan byråkratiet treffe deg i bakhuet.. BV, NAV, UDI, fra offentlige byråkrater og tjenestemenn..

   Marianne Skoge:
   Den Onde RÅR... Det har lagt seg mørke skygger over hele Europa oa verdensdeler.

   Morten Aarmo:
   Når man ser på utbetalinger til advokatene i Krekarsaken, er det ingen tvil om hvem som tjener på denne rettsfarsen. Et system laget av jurister for jurister,

   Gunvor Marie Nedregård:
   Hørte for ca 6 år siden at det er farlig for Norge dersom han sendes ut. Virker som det stemmer, men hun som sa det visste ikke mer. Hadde hørt det fra sin sønn, som er lege.

   Siggen Pettersen:
   Rettsvesenet her er bare gjennom råttent.

   Elise Lang:
   Jo, pga utenlandsk økonomisk tverr-politikk Marius Reikerås

   Elise Lang:
   Det kalles på godt NORSK`Kvadrekål

   Odin Knutson:
   https://www.youtube.com/watch?v=aecfC6O2K30
   Bjørn Tore Godal om Norges tilslutningsavtale til EU
   YOUTUBE.COM

   Anita Holbæk Lysgård:
   i gjen typisk lorte norge

   Anne-grete Fredriksen Cw Johansen:
   Norges lov system .politikere å systemet fungerer dårlig i norge på det meste .Syns jeg da ..

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-forbrytelser mot kjente mennesker som Bhatti og Krekar, etc. frykter de at lett får oppmerksomhet i andre land.
   Mens menneskeretts-forbrytelser mot lite kjente mennesker i egen sivil-befolkning vekker ikke så lett oppmerksomhet.

   Nancy Therese Olsen:
   Kanskje fordi krekar og Bhatti tidligere har fått oppholdstillatelse?, i mens disse familiene ikke har dette, og som jeg har forstått, gjelder det hovedsakelig dem som har oppgitt falsk identitet. Mullar har jo vært her i 25 år. Er det ikke dette regjeringen nå jobber for, å forandre lovverket fordi de er handlingslammet overfor terrorister med oppholdstillatelse? Jeg synes det er rart at ikke Irak krever mullar utlevert, er ikke han er dømt der? På samme måte burde Norge kunne kreve utlevering av norske statsborgere som sitter (uskyldig) fengslet rundt i andre land, som Brasil, kongo og Nigeria. Her er vi helt rettsløse og handlingslammede. Jeg mener også det er forrige regjerings skyld at asylsøkere har oppholdt seg så mange år uten å fått søknad om opphold behandlet. Det er synd på ungene.

   Daniel Svalbris:
   Stemme sankere begge de to, litt til SV endel til FRP.Derfor er de fredet .

   Thomas Holden:
   De har menneskerettigheter akkurat som andre. Det triste er at vanlige folks rettigheter blir ignorerte, ikke at disse får oppfylt sine.

   Kjell Melhus:
   uvitenhet, feighet, arroganse, inngrodd tro på at man vet og kan best .... er mange innfallsvinkler til det spørsmålet , nesten litt ironisk at de folka som dette spørsmålet er ment for, antakelig gikk i Rosetog, alle som en .....

   Kåre Sletten:
   Redsel.. Fordi begge disse mennene har store militære resurser, og fordi Norge VET at det vil komme konsekvenser hvis de "messer" med disse personene?...

   Thomas Holden:
   Kåre: Tvilsomt? Skal nok litt til å gjennomføre slike angrep. Om ikke, så hadde de blitt gjennomført daglig som hevn på at vi allerede leker verdenspoliti.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaens Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg etc og deres mange påkostede med-spillere vet i forskjellig grad av bevissthet at de er nokså samme slags politiske terrorister og menneske-typer som Bhatti og Krekar, Men i noe annerledes slags klær, sprog, utseende og form. Den norske politiske mafiaen tror at jo flere og mere norske barne-familier og andre trusler mot sin ideologi, politikk eller sine hensikter de terroriserer, torturerer og dreper med falsk dokumentasjon, propaganda og falske dommere dess mere overbevisende er de og berettiget til terror, tortur, utplyndring og drap - uten at det vekker for mye oppsikt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.01. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152553157191875

   Her snakker faren til Eva Michalakova. Han får ikke se barnebarna sine, som befinner seg på hemmelig adresse i Norge. Det er så flaut, at jeg ikke har ord. Vi blir sett på som et totalitær stat av stadig flere land. Jeg må dessverre si at det er mye berettiget kritikk.

   Ing. Jiří Pavelka - Eva Michalakova father - speech of support
   https://www.youtube.com/watch?v=t-igz2tIUbE&feature=youtu.be
   Ing. Jiří Pavelka is Eva Michalakova father. He was present at the demonstration to support his daughter and his grandsons kidnapped by the Norwegian Barneve...
   YOUTUBE.COM

   *

   Line Sandbæk Hansen:
   Ja det er flaut!Att det går ann!'

   Nina Adele:
   Uka før jul var det et tjekkisk tv-team på Modum i forbindelse med saken til Eva Michalakova... De intervjuet denne kloke damen som har 40 års erfaring i fra sitt virke i barnevernet.. Som hun selv sier i intervjuet, det var ingen andre enn henne som ville uttale seg til tjekkisk media.

   http://tvmodum.no/barnevernssaken-far-internasjonal-oppmerksomhet/
   Barnevernssaken får internasjonal oppmerksomhet | TVModum
   TVMODUM.NO|BY TVMODUM

   Marianne Skoge:
   Det er så mange tusen slike, lignende saker. Året er 2015 og Fanden turer frem og sprer frykt ved å true foreldre, ramme barna og splitte familiene som er samfunnets minste " virksomhet". Uten samhold og trygghet som familier utgjør, oppnå's Fryktens far sitt mål: Mennesker uten røtter, trygghet eller lojalitetsfølelse. Det skapes angst, frykt og avhengighet til dets totalitære "Ide-maker".

   Rune L. Hansen:
   Hvem og hva som styrer et land er alltid det avgjørende for menneskenes trygghet. Graden av frekkhet, falskhet og anstendighet.

   Rune L. Hansen:
   Blir sivil-befolkningen stående tafatt eller hjelpesløse overfor politiske offentlige menneskeretts-forbrytelser i eget land er landet i stor grad pervertert i og av offentlig organisert kriminalitet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152554657886875

   Det er på det rene at norske myndigheter, etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig, jf. Rt. 2010 side 396 avsnitt 25 med ytterligere henvisninger.

   *

   Sissel Klungsøyr:
   Hva er dette, Marius Reikerås? Noe nytt?

   Yavuz Karaboga:
   Mener vel at når man først kommer i klørne på disse destruktive, maktsyke menneskene så forblir du i en ond sirkel til de tar knekken på en. Utad er alt rosenrødt, mens de som utfordrer systemet blir systematisk nedslaktet, med "loven i hånd" slik de praktiserer det.

   Rune L. Hansen:
   Med andre ord, det gjelder om å lukke øyne, ører, dører og alt som er.

   Roar Moe:
   Det kan være en annen årsak til at journalister ikke omtaler slike saker, og det er at de er udugelige og inkompetente, slik som journalistene i TV2 Nyhetskanalen er. De lar seg kun styre av resultatene i lommeboka.

   Rune L. Hansen:
   De lar seg også ikke mindre styre av sine politiske eiere og dirigenter.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152555203986875

   En rettskraftig avgjørelse er IKKE rettskraftig, dersom det hefter alvorlige menneskerettsbrudd ved avgjørelsen.

   Dette sier Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD)i saken mellom Zehentner v. Østerrike i premiss 64, som jeg har oversatt til norsk:

   ”Hva gjelder regjeringens argument om at en dom er endelig når den er rettskraftig, ikke minst som følge av behovet for rettslig forutberegnlighet, så gjentar EMD at dette utgangspunkt er i samsvar med EMK artikkel 6 § 1.

   EMD har gjentatte ganger uttalt at en av de grunnleggende aspekter, er prinsippet om juridisk forutberegnlighet, som blant annet krever at rettskraftige avgjørelser respekteres, se for eksempel , Brumărescu v. Romania, dom av 28 oktober 1999, Reports 1999-VII, § 61).

   Like fullt, har EMD konkludert med at det kan skje avvik fra dette prinsippet, der dette kan rettferdiggjøres, (se Ryabykh v. Russland, no. 52854/99, § 52, EMK 2003 IX).

   Retten har ikke ansett artikkel 6 § 1 å ha blitt krenket der det er nødvendig å endre på en rettskraftig avgjørelse som følge av at det hefter grunnleggende feil ved den. (se for eksempel Protsenko v. Russland, no.13151 / 04, §§ 30-”

   *

   Jørgen Skarsvåg:
   WOW :-)) :-)) :-)) dette er ubeskrivelig sterke bevis, lover og rettspraksis fra EMD, Ærede Marius Reikerås.
   EMD levner INGEN tvil.

   Kan norske domstoler påberope seg "forutsigbarhet " ved det som har vært vanlig praksis i mange år, å konsekvent krenke folks EMK og konsekvent ta fra folket SINE rettigheter? :$
   Norsk rettspraksis er jo veldig forutsigbar på den måten......... :-))

   Jørgen Skarsvåg:
   Bra jobbet, Marius Reikerås

   Noralf Aunan:
   Bærekraftig samfunnsutvikling er naturligvis meget viktig, og det gjelder naturligvis når det gjelder bv og rettslige forhold også. Hva mener så de norske myndigheter, når de så godt som konsekvent nekter å ta hensyn til avgjørelser av EMD?
   Det samme gjelder også når de ansvarlige nekter å stille høyst nødvendige krav til at domstolene forholder seg til det aktuelle lovverket. Det er derfor meget aktuelt å f.eks. KREVE en bærekraftig samfunnsutvikling når det gjelder rettslige forhold.

   Rune L. Hansen:
   En meget viktig selvfølgelighet:
   "Retten har ikke ansett artikkel 6 § 1 å ha blitt krenket der det er nødvendig å endre på en rettskraftig avgjørelse som følge av at det hefter grunnleggende feil ved den."
   Og:
   "En rettskraftig avgjørelse er IKKE rettskraftig, dersom det hefter alvorlige menneskerettsbrudd ved avgjørelsen."

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. februar 2015, Vinberget: 

   5 minus-grader Celsius klokken 06. Lett overskyet og efter hvert oppmot null grader utover formiddagen og frem mot klokken 13. Omtrent helt mørkt og 1 minus-grad klokken 19. Omkring null grader og antydninger til yr klokken 23. Med sirlig yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152556501396875

   Det overrasker meg at verken staten som sådan eller Fylkesnemndene har tatt inn over seg, at det er en krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1 å avholde lukkede nemndsmøter.

   Jeg viser særlig til hva Menneskerettsdomstolen, EMD, har sagt i saken mellom Moser og Østerrike, som en selvsagt skal forvente at norsk forvaltning kjenner til.

   EMD, ser på kravet om offentlighet som en viktig rettsikkerhetsgaranti for å oppnå målet om rettferdig rettergang.
   At rettsprosesser ikke foregår i hemmelighet bak lukkete dører, som i Fylkesnemnda, men tvert i mot er helt eller delvis offentlig - åpne for publikum, og derved gir uavhengig tredjepart mulighet for innsyn, er av fundamental betydning.

   Dette er spesielt er viktig i rettsprosesser, der maktubalansen mellom partene er så fundamental som i barnevernsaker.

   Her er utdrag fra dommen mellom Moser og Østerrike, hvor disse rettsprinsipper ble klart slått fast:

   ”The Court reiterates that the public character of proceedings protects litigants against the administration of justice in secret with no public scrutiny; it is also one of the means whereby confidence in the courts can be maintained.
   By rendering the administration of justice visible, publicity contributes to the achievement of the aim of Article 6 § 1, a fair
hearing, the guarantee of which is one of the foundations of a democratic society…”
   ...the Court finds that lack of a public hearing was in breach of Article 6 § 1 of the Convention."
   .. there has been a violation of Article 6 on account of the failure to pronounce the courts’ decisions publicly."

   Norge og Fylkesnemndene er selvsagt forpliktet til å følge de dommer som kommer fra Strasbourg.

   *

   Rune L. Hansen:
   Hemmelig lov og rett kan vanskelig bli lovlig lov og rett.

   Reidun Synnøve Henningsen:
   Men da dette ikke blir gjort! Hva kan mann Gjøre da?

   Gunhild Lund Kvaale:
   For øvrig er vel Fylkesnemndene strengt talt ikke noe rettsinstans tenker jeg, det er nemnder, og det gjør ikke saken(e) bedre, må vite.....

   Noralf Aunan:
   Inntil videre bør alle f.eks. kreve at det innhentes opptaksutstyr til bruk i enhver sak både i Fy-nemnda og i tingrettene. Så vidt jeg vet finnes det utmerket mobilt utstyr for både lyd og bilde-opptak, og det er jo spesielt nødvendig i lukkede rettsmøter.

   Reidun Synnøve Henningsen:
   Hva med alle sakene som har fått ubehagelige utfall da? For så snart det blir tap i fylkesnemnda hentes barna å de kommer IKKE hjem igjen velger nemda at fylkesnemnda dommen skal stå å det blir anket videre å den blir da forkastet hva da?? Finnes det noen rettigheter/lover som blir fulgt?

   Rune L. Hansen:
   En blir uansett nektet at det blir gjort lyd-opptak. Forståelig nok at de ikke vil bli enda mere avslørt, når en vet hva som foregår bak disse lukkede dører. I alle ledd og instanser handler alt dette om politisk offentlig organisert kriminalitet som beskytter seg selv og sine egne. Med mildt sagt fullstendig forakt for Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven og Straffeloven.

   Kristian Rønås:
   De gjør det de kan for å holde praksisen på hva de gjør hemmelig !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.02. 2015: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204123990314760:0

   Hemmelig dør (Secret door)
   Mellom konstitusjon, terror-regime og demokrati

   Hvem og hva styrer dommerne, i ordets vide betydning - og hvem og hva styrer lovene? Og menneskene?
   Meget sentrale spørsmål i virkelighetens verden. Og i dette mesterverk av en ny film fra Korea (2014), skrevet av
Yoon Seon-joo.

   Spennende, lærerik, vesentlig og viktig. Meget godt, fyldig og frodig fortalt og fremført, i 24 episoder a 60 minutter, med god basis i historiske hendelser fra Korea, daværende monarkiet Joseon, i ti-årene omkring 1750.

   Mesterlig både som kriminal- og detektiv-fortelling, menneske- og samfunns-skildring, ide-historisk drama - og mye mere. Shakespeare ville ha vært meget stolt over dette verket - og vi andre, ikke bare Korea, kan også være det. Forteller-stilen er ikke ulik Shakespeare sin, selv om dialogen er mindre fortettet, kortfattet og fyndig så er det ingenting negativt med det i et verk som dette. Tvert om er det samtidig også meget næringsrikt og uten overflødig eller unødvendig dialog.

   I og for ethvert land er forbrytelser i den offentlige forvaltningen overfor med-mennesker og samfunn det sentrale og store problem som må mestres. Ulovlige lover, falsk dokumentasjon, propaganda, nepotisme, kameraderi, impunity og de andre slags forskjellige forbrytelser må avsløres og kompetent straffe-forfølges. Sentralt i dette er den politikk som utøves og må - kontra ikke må - utøves.

   Korea (Joseon) var en heksegryte av korrupsjon i ti-årene omkring 1750, i likhet med flere andre land, i større eller mindre grad i de forskjellige tidsrom. Konflikten og kampen mellom gode og onde menneskers og foreningers handlinger, vilje, tanker, følelser og liv. Uskyld kontra skyld. Hva de gjør og hva de ikke gjør.
   Fundamentet for en nasjon er konstitusjonen, hvordan og hva den enn er. De to ytterpunktene er på den ene side et terror-regime og på den andre siden et demokrati, hva enn de utgir seg for eller oppfattes som å være.
   Kompetent og effektivt for enhver å kunne stoppe ulovlige lov-bestemmelser, dommer, påstander, vedtak, avgjørelser, instanser og andre forbrytelser som ikke er i pakt og samsvar med over-ordnet lov, rettferdighet og de universelle, felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett er avgjørende for om en nasjon er eller blir et terror-regime eller et demokrati.
   Verdens-historien viser oss at utviklingen mot demokrati har skjedd og skjer i enhver nasjon, i større eller mindre grad vellykket. Og hvordan. Og hva arbeidet og kampen og lov og rett handler om - og hva ikke.

   Filmen viser oss og handler dypsindig om Korea sin daværende status og kamp mellom terror-regime og demokrati. Med andre ord, kampen mot forbrytelser og ondskap i og under den offentlige forvaltningen. Og de vanskelige og mildt sagt unødvendige hindringer og ødeleggelser for menneskene og samfunnet under denne kampen.
   Elegant og spennende fortalt og langt mere dypsindig og vesentlig enn f.eks. Kina sin store beretning om "Outlaws of the Marsh (The Water Margin)" med handling fra flere hundre år tidligere, med samme hoved-tema.

   Et viktigere tema finnes knapt, men filmen har også mange sammenhengende under-tema.
   Sentral hoved-person i filmen er blandt annet og særlig kronprins Sado. En uskyldig, lærd og dyktig ung mann som må kjempe for rettferdige lover, deriblandt likhet for loven.
   Det er ingen overdrivelse å si at han kraftig ble motarbeidet både der og da og i eftertid.

   Bakgrunnen for tilblivelsen av og hensikten med blandt annet den norske konstitusjon og grunnlov blir for mange også lettere å forstå med en film som denne. Og at forkjemperne for den norske grunnloven ikke var kunnskapsløse mennesker.
   Hva som skjedde og senere har skjedd i Norge er tildels en helt annen historie.
   For eksempel Henrik Ibsen sin bok om "En folkefiende" er og blir småtteri i forhold til alt dette. Norge har, Snorre Sturlason, oljerikdom og nye annet til tross, efter hvert blitt et u-land på mange områder. Litteratur, film, kultur, etc. Og et forfinet politisk og offentlig terror-regime, hygienisk innpakket i påkostet falskhet og propaganda.

   Kvinnelig film-forfatter,
Yoon Seon-joo, har også skrevet andre filmatiserte historiske dramaer. Noe jeg eventuelt senere skal komme tilbake til. Deriblandt:
   - "Immortal Admiral Yi Sun Shin", 2004-2005.
   - 
"The Great King Sejong", 2008.


   * * *

   Secret-Door-2014.jpg

   *

   
---
---

   Secret door
   Between constitution, terror regime and democracy

   Who and what governs judges, in the words wide sense - and who and what governs the laws? And people?
   Very central questions in the real world. And in this masterpiece of a new film from Korea (2014), written by Yoon Seon-joo.

   Exciting, informative, significant and important. Very good, rich and lush told and performed, in 24 episodes a 60 minutes, with good basis in historical events from Korea, then monarchy Joseon, in the decades around 1750.

   Masterfully both as crime and detective story, human and civic portrayal, idea-historical drama - and much more. Shakespeare would have been very proud of this work - and we others, not just Korea, may also be. Tells style is not unlike Shakespeare's, though the dialogue is less condensed, concise and succinct, but there is nothing negative with that in a work like this. On the contrary, it is simultaneously also very nutritious and without redundant or unnecessary dialogue.

   In and for any country are crimes in public administration towards fellow human beings and society the central and major problem that must be mastered. Illegal laws, false documentation, propaganda, nepotism, cronyism, impunity and the other sorts of different crimes must be disclosed and competent criminal pursued. Central to this is the politic being exercised and must - contra must not - being exercised.

   Korea (Joseon) was a cauldron of corruption in the decades around 1750, like several other countries, to a greater or lesser extent in the different periods of time. The conflict and the struggle between good and evil humans and societies actions, will, thoughts, feelings and life. Innocence versus guilt. What they do and what they not do.
   The foundation for a nation is the constitution, how and whatever it is. The two extremes are on one side a terror regime and on the other side a democracy, whatever they claiming or are perceived as being.
   Competent and effective for everyone to be able to stop illegal law provisions, judgments, claims, declarations, decisions, instances and other crimes that are not in accordance and conformity with supreme law, justice and the universal, common human principles for legal law and right is crucial to whether a nation is or becomes a terror regime or a democracy.
   The world history shows us that the development towards democracy has happened and happens in every nation, to a greater or lesser extent successful. And how. And what the work and the struggle and law and right is all about - and what not.

   The film shows us and acts profoundly about Korea's then status and struggle between terror regime and democracy. In other words, the fight against crime and evil in and under the public administration. And the difficulties and to put it mildly unnecessary obstacles and destructions to mankind and society during this battle.
   Elegant and exciting told and much more profound and substantially than, for example. China's major story of "Outlaws of the Marsh (The Water Margin)" with action from several hundred years earlier, with the same main theme.

   Any more important topic is hardly to find, but the film also has many consecutive under-topics.
   Central main person in the film are among other particularly Crown Prince Sado. An innocent, scholar and accomplished young man who must fight for fair laws, among them equality under the law.
   It is no exaggeration to say that he was sharply opposed both there and then and in times after.

   The reason for the creation and purpose of among others the Norwegian constitution and national supreme law are too many also easier to understand with a film like this. And that the champions for the Norwegian constitution was not ignorant people.
   What then occurred and later on has happened in Norway is partly a completely different story.
   For example Henrik Ibsen his book "An Enemy of the People" is and will remain small compared to all this. Norway has, Snorri Sturluson, oil wealth and much else notwithstanding, gradually become an undeveloped country in many areas. Literature, film, culture, etc. And a refined political and public terror regime, hygienic wrapped in lavish falsehood and propaganda.

   Female film writer, Yoon Seon-joo, has also written other cinematic historical dramas. Something I optionally later shall come back to. Among them:
   - "Immortal Admiral Yi Sun Shin", 2004-2005.
   - "The Great King Sejong," 2008.

   * * *

   *

   
---
---

   Anne Harila, 05.02. 2015 shared Kirsten Leikny Femundsenden's post:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/867369876656511/

   Les hele innlegget av Kirsten Leikny Femundsen." Norge er kun bygget opp som en lek" selvom hennes innlegg er rettet mot NAV så sitter det tusenvis av mennesker som opplever det samme, uansett hvilken etat i Norge det gjelder - er systemet i Norge blitt som et skrekkens hus med mangel på ansvar.

   I NORGE, finnes det
   IKKE ETT ENESTE STED,
   IKKE ET ENESTE MENNESKE, som
   TAR OG HAR ANSVAR!!!!

   Hele systemet i Norge er kun bygget opp som en lek. Så mitt spørsmål er:
   HVOR SITTER DE MED MAKT. NAVNENE PÅ BORDET, - NÅ!
   Jeg vil vite hvem jeg kan snakke til og som har makt til å få slutt på alle lidelsene den norske stat utsetter befolkningen for. - I disse tider da vi minnes grufullhetene i 2 verdenskrig, så har det slått meg at metodene den gang er videreutviklet og brukes i dag, i en noe annerledes innpakning. Resultatet er det samme – DØDEN.

   Det var sjokkerende for meg å oppdage at.
   ENHVER ALMINNELIG NORSK BORGER ER, FULLSTENDIG RETTSLØS.
   - Meget skremmende. - Systemet i velstandslandet NORGE er forkastelig, Grunnloven §98 er en vits. "Likhet for loven". Bare tull of tøys. - Underlig at den ikke er strøket???!

   Kirsten Leikny Femundsenden
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10203294047047398
   HVOR SITTER DE MED MAKTEN. - FÅ NAVNENE PÅ BORDET !!

   *

   
---

   Monika N. Kolstad:
   Meget godt skrevet og jeg venter spent på svaret.

   Arianne Høvik Christiansen:
   alle er bunnet fast i det babylonske systemet. De har skrevet under på arbeidskontrakter der de er juridisk bunnet av å ikke blande seg inn i enkeltsaker, og at alt skal gå tjenestevei. Dvs at det alltid er noen ander som skal ha saken... og til slutt er alt pulverisert til ingenting. Derfor må vi frigjøre disse arbeidslavene, som faktisk bankfolk, politikere, og jurister også er... de suger livsenergi av folk... og ikke alle ønsker det egentlig. De vil egentlig ut av det. For nettopp å kunne få lov til å begynne å ta ansvar. Tenk at - i et av verdens rikeste land (hører vi)
   I NORGE finnes det
   IKKE ETT ENESTE STED
   IKKE ET ENESTE MENNESKE, som
   TAR OG HAR ANSVAR!!!!

   Arianne Høvik Christiansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=RnKjAiiKtdc#t=243
   BABYLON IS FALLEN
   In the words of Kate of Gaia: https://www.youtube.com/watch?v=FDoknscAZcEBaby...
   YOUTUBE.COM

   Anne Harila:
   Flott Kirsten, det er det de gjør, politikerne har latt Norge bli en lekeplass.
   De har ødelagt GRUNNLOVEN og folk får ingen beskyttelse:
   - Hvis folk tror de blir beskyttet av Grunnloven og så oppdager at de ikke blir det, kan de bli så skuffet at det går på tiltroen til systemet løs. Det kan resultere i både politikerforakt og det som verre er, sier Aarebrot.""

   Sidsel Emmy Nordby:
   Det var nok ingen tilfeldighet at norges nationale teater ble bygget vis-à-vis vårt storting. Forskjellen på hva som skjer fra vår nationale teatersene og på stortingets arena er ikke stor. Et maskerade spill.

   Nils Johan Persen Utsi:
   Akkurat der traff du spikeren på hodet KLF! Jeg oppfatter også systemet slik at ingen kan stilles til ansvar for feil forvaltningen begår. De kontrollorganer som skal ivareta borgernes rettigheter har ingen sanksjonsmuligheter. Derimot har f.eks. offentlige organer med dyrevelferd (p.t. Mattilsynet) utstrakte fullmakter, de kan til og med innkalle politiet og foreta rassia i private hjem! Og barnevernet er jo en sak for seg, det heter jo at barnevernet skal ta hensyn til barnets beste, men i sin iver etter å gjøre det, glemmer man at foreldre og nær familie blir ofre i denne prosessen, uten særlig muligheter til å klage. Det press som menn med bidragsplikt utsettes for er et annet eksempel. De er fritt vilt i dagens samfunn. Bidragsplikten er absolutt selv når inntekten for den bidragspliktige bortfaller (sykdom, arbeidsledighet). Og nåde den som blir skyldig noen skatt eller off. avgifter... da kan man miste huset for et krav som utgjør en promille av eiendommens verdi...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.02. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/900369296680412/

   Til og med Frank Aarebrot har forstått et og annet.

   TILBAKEBLIKK- artikkel fra 03.06 2005.
   STORTINGSFLERTALL BRYTER GRUNNLOVEN.

   "- Hvis folk tror de blir beskyttet av Grunnloven og så oppdager at de ikke blir det, kan de bli så skuffet at det går på tiltroen til systemet løs. Det kan resultere i både politikerforakt og det som verre er, sier Aarebrot."

   - Stortingsflertall bryter Grunnloven
   http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/06/03/433590.html
   Stortinget har siden 1994 gjort alle EU-direktiver til norsk lov. Et stort flertall av det norske folk mener at dette ikke er i samsvar med den norske Grunnloven.
   DAGBLADET.NO

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152556961451875

   Den Tsjekkiske president ut mot det norske barnevern

   Zeman: Norsko tají dokumenty o odebraných \"českých\" dětech
   http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zeman-norsko-taji-dokumenty-o-odebranych-ceskych-detech_332527.html
   Prezident Miloš Zeman vyjádřil před norskou velvyslankyní nesouhlas s postupem norských úřadů při utajování dokumentů v případě chlapců Michalákových...
   TYDEN.CZ|BY TYDEN, WWW.TYDEN.CZ, E-MAIL: WEBMASTER@TYDEN.CZ

   *

   Kristian Rønås:
   http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article1762285.ece
   Støre i kontakt med India om barnevernssaken
   Oslo (NTB): Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)...
   ADRESSA.NO

   Scott Johansen:
   Kristian Rønås... holdt ikke India saken på å utarte i en slik rettning at Støre ble vettskremt....

   Kristian Rønås:
   Stemmer det : )

   Monicha Nyhuus Aas:
   Dette begynner å bli flaut for oss, ene landet etter det andre. Og våre folkevalgte velger å leke struts!!!!

   Lill Heidi:
   About fucking time !!! Dette kan vi nok takke invandringa for,,, at andre lands myndigheter får øynene opp for dette bedritne systemet som praktiseres i dette gudsforlatte landet!

   Egil Trøa:
   Norge er dessverre ikke gudsforlatt enda....!

   Cecilia Ohvall:
   Jepp de er flere länder det . Som eri mot norske bv . Usa sverige polen tjekk finland england .m.fl . Det er månge fri lansre som har intresset av bv i norge . Snart hater hel verld norge . Før korupta handling . Før norge ikke samarbetar. Med ut læmning av barnen . Og pressar førældre så hårt så de blir traumuteseade./psykisklidande .etterkidnappa våra barn .tar vi til baka den sæger bv att vi har kidnappat våra egna barn hur fan går det i hop vi har til baka førde .
   Så handlar bv psykopater .i høgsta grad. Fan sjuka jævlar. Utan dna

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. februar 2015, Vinberget: 

   Omkring null grader Celsius og jevnt antydninger til yr her ute i natt. Lett overskyet og tildels blålig og sol utover formiddagen, med oppmot 2 pluss-grader klokken 13. Derefter jevnere overskyet. Jeg ble noe overrasket omkring 11-tiden av å se noen bier fly utenfor den nærmeste bi-kuben. De svermet inn der i sommer og jeg har undret på om de kom til å overleve denne vinteren. De lever altså enda, til tross for at jeg ikke har stelt kubene på flere år. Men vinteren er ikke over enda. Grålig overskyet og omkring null grader klokken 17. Dunkelt halv-mørkt klokken 18. Mørkt en halv-time efterpå. Mørkt og omkring null grader og efter hvert med yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. februar 2015, Vinberget: 

   Mørkt, disig, yr og regn og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Disig, regn og til 3 pluss-grader frem mot klokken 09. Stort sett det samme videre utover formiddagen og eftermiddagen, med ned til 1 pluss-grad, tildels også med hagl og noe vind. Dunkelt, null grader, vind og hvitt i luften med disig sne klokken 17.30. Kraftigere hørbart vind-drag og nokså mørkt mot klokken 18.30. Mørkt, tildels noe stjerne-himmel, sne og hagl frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204133321188026

   Hva som fremfor alt annet kjennetegner den politiske offentlige kidnapper-mafiaen og dens med-spillere og propaganda, er at de bagatelliserer og fortier den terror, tortur, falske dokumentasjon, diskriminering, degradering, etc. de utøver overfor barn og foreldre.

   Selvfølgelig fordi de vet at slike handlinger er meget umenneskelige, ulovlige og straffbare, men likevel ønsker å støtte og ha virksomheten.

   Og jo flere som støtter og vil ha virksomheten og leverer propaganda for den, dess mere indoktrinerer og perverterer den med-mennesker og samfunnet.

   Vær obs på disse kjennetegnene som avslører og identifiserer virksomheten og dens med-spillere!

   *

   Rune L. Hansen:
   What above all else characterizes the political public kidnapper mafia and its co-players and propaganda is that they trivializes and conceals the terror, torture, false documentation, discrimination, degradation, etc. they exercise towards children and parents.

   Of course because they know that such actions are very inhumane, illegal and criminal, but still want to support and have this business.

   And the more people that support and will have this business and deliver propaganda for it, the more it is indoctrinating and perverting fellow human beings and the society.

   Be aware of these characteristics which reveals and identifies this business and its co-players!

   *

   Rune L. Hansen:
   In European cities to demonstrate against the removal of children in Norway

   On Saturday meeting before the Norwegian Parliament in Oslo on Friday demonstrated outside the embassies of the northern country in London and Dublin. Are preparing demonstrations in Prague, Brussels, Warsaw, Tallinn and Moscow. Organised people who are protesting against the massive removal of children from the Norwegian authorities 

   V evropských městech se demonstruje proti odebírání dětí v Norsku - Echo24.cz
   http://echo24.cz/a/iHK6T/v-evropskych-mestech-se-demonstruje-proti-odebirani-deti-v-norsku#m9Euwm5EMi45hvSi.01
   V sobotu se sejdou před norským parlamentem v Oslu, v...
   ECHO24.CZ|BY VLADIMÍR ŠEVELA

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.02. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/919953664706212/

   "Søvnløs etter møter med ofre
   – Det er noe av det verste jeg som menneske har vært med på i hele mitt liv, sier Willy Sjøstrøm om møtene med ofre for overgrep og mishandling i barnevernets regi. (...)

   Bystyrerepresentant Sjøstrøm har vært med i utvalget som har administrert erstatning til personer som ble utsatt for uhyrlige opplevelser i barndom og oppvekst, mens de var under det kommunale barnevernets omsorg. Vold og overgrep skjedde på barnehjem, i fosterhjem og på institusjoner. Sakene er fra før 1980. (...)

   En tydelig berørt Sjøstrøm fortalte om lange netter uten søvn, etter møter med ofre og grufulle detaljer om hva de ble utsatt for.

   – Vi satt og så folk i hvitøyet, og hørte hva de fortalte om hva de hadde gjennomgått. Det var helt forferdelig, og jeg kan ikke forstå at vi som mennesker kan klare å oppføre oss sånn mot barn, sa Sjøstrøm om regimer barnevernsbarn har vært underlagt."

   Søvnløs etter møter med ofre
   http://mobil.pd.no/S_vnl_s_etter_m_ter_med_ofre-5-40-7630.html
   – Det er noe av det verste jeg som menneske har vært med på i hele mitt liv, sier Willy Sjøstrøm om møtene med ofre for overgrep og mishandling i barnevernets regi.
   PD.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   
Staten har lov til å mishandle barn?

    "Dette er egentlig et åpent brev til Solveig Horne, Erna Solberg og Siv Jensen. Jeg er blant de mange foreldre som har opplevd overgrep fra barnevernet i Norge. Og nå skriver jeg dette brevet fordi jeg har sett meg lei på at politikerne snoker seg unna ansvaret for de mange som er blitt ødelagt av dette systemet. Hver en eneste dag leser en om ett nytt overgrep, og likevel er politikerne fast bestemt på å gi barnevernet mer makt slik at de kan bedrive overgrep mot enda flere. Stadig vekk får staten erstatningssaker fra tidligere barnevernsbarn, og likevel sørger barnevernet for at det blir laget nye offer hver dag. Når skal dere lære og høre på de som har opplevd barnevernet på nært hold? (...)

   Vi som foreldre er ikke de eneste, barna som blir utsatte for barnevernet har det ofte mye verre. De blir sendt som pakkepost fra sted til sted til mennesker eller institusjoner som har avtale med staten (barnevernet). En gjensidig kontrakt på 3 måneder på ett barn. Og som attpåtil får i dyredommer for å ha barnet hjemme hos seg eller på institusjonen. Hvordan tror dere barna har det når de får vite at fosterforeldre får betalt for å ha dem, hva gjør det med selvfølelsen til barna?

   Mange av barna blir mishandlet av de ansatte eller fosterforeldrene, og tro meg, barnevernet vet om det. Så staten har tillatelse til å mishandle barn? Ja jeg skriver staten, for staten sitter med ansvaret for de mange som blir ødelagt i barnevernets kjølvann. Og akkurat nå er dere tre de som er mest ansvarlig for barnas ødeleggelse, og også foreldrenes ødeleggelse.

   Hevder “tvang” vil hjelpe
   Når ett barn fyller 18 år blir det barnet kastet ut på gata av barnevernet med de få tingene de har opparbeidet seg i årenes løp innenfor. De eier ikke stort mer, og den biologiske familien har enten mistet all kontakt med disse barna, eller så er de skubbet bort av grådige fosterforeldre. De står stort sett alene, de tørr ikke knytte seg til noen i frykt for å miste disse menneskene også. Mange har blitt narkomane på institusjonen de ble plassert på og mange kriminelle eller voldelige på andre måter.

   Felles for dem alle er at de har en frykt over seg, de har psykiske problemer som ganske mange påstår at må ha forekommet mens barnet bodde hjemme med biologisk familie. Men når barnevernet kan gå inn på fødestua å ta barnet omtrent ut av magen på mor så kan det ikke ha noe med hva barnet har opplevd tidligere å gjøre. Det er lite logisk tenking. Foreldrene til barna har jo ikke engang fått prøve seg som foreldre. Igjen dette gjelder ofte mennesker som har vært innunder barnevernet selv og som derfor ikke har lært hva det vil si å være en omsorgsperson fordi de enten har vokst opp i fosterhjem eller på institusjon.

   Barna ble jo vitterlig tatt ut av det biologiske hjemmet fordi de skulle få en bedre oppvekst… og det fikk de tydeligvis ikke. Solveig Horne har bestemt seg for at tvang vil hjelpe for å få folk til å samarbeide med barnevernet? Hvor hun har fått dette fra aner jeg ikke, men alle vet at tvang fører til opprør. Folk vil ikke akseptere å bli tvunget hverken til det ene eller andre,  rett og slett fordi barnevernet bruker nok tvang allerede. Og om Horne ikke vet dette fra før bør hun kanskje begynne å sette seg inn i enkeltsaker å lese sakspapirer. Slik ting er nå er det uholdbart.

   Politikere bryter også loven
   Nå mener ikke jeg at barn skal bo hos foreldre som mishandler dem på den ene eller andre måten, men de aller fleste (merk: jeg skriver ikke alle) har biologisk familie som kan ta seg av dem, og de bør fremdeles få møte sine foreldre langt oftere enn de gjør nå. Barnevernet er avleggs, folk vil aldri mer kunne stole på den etaten igjen, og den bør derfor legges ned. Det bør heller opprettes en etat som er villige til å hjelpe familier, et familievern som kan hjelpe foreldre og barn å være sammen, med kompetent personell hvilket er noe barnevernet ikke kan skryte for mye av.

   Barna bør, mens denne behandlingen pågår, bo hos mennesker de kjenner som for eksempel, tanter onkler besteforeldre eller venner av familien. De bør få fortsette bo på sitt hjemsted og unngå å bli sendt rundt som pakkepost i hele landet. Ganske mange av barna blir flyttet hele landet rundt slik det er i dag. Dette fører til alvorlige psykiske skader som for eksempel PTSD som er en livslang skade. (...)

   Barn tar sine egne liv
   Hvilken kompetanse har BLD minister Solveig Horne (FrP) til å avgjøre om barnevernet gjør for mye eller for lite. Det eneste hun hører er rykter eller barnevernets fortellinger. At fosterforeldre skal få mer makt innebærer flere overgrep og godt mulig også flere dødsfall innen systemet. Og da snakker jeg om barn som tar sine egne liv enten direkte eller indirekte. Hvor mange skal til før dere politikere faktisk skjønner hvor feil dere tar? Først når deres egne barn tar sine liv på grunn av barnevernet?

   I de aller fleste barne- og omsorgs overtakelsene i Norge i dag, er det hverken fare for psykisk eller fysisk helse, langt mindre liv, hvilket gjør at de aller fleste omsorgsovertakelsene faktisk er ulovlige. Men når ett barn er først tatt ut av hjemmet skal det øyeblikkelig startes opp arbeid med å føre barnet tilbake. Det vil si at biologiske foreldre skal ha veiledning og oppfølging, som gjør at de kan få barnet hjem igjen hvor barnet hører hjemme så fort som overhode mulig. Men dette er også en lov som barnevernet bryter daglig. Og det virker som om politikerne bryter lovene på lik linje med barnevernet. (,,,)

   Nå sitter jeg i ett hus hvor to tidligere barnevernsbarn bor. De er begge sterkt preget av barnevernet, og ingen av dem vil noensinne sette barn til verden i Norge. Skremmende ikke sant? Et land hvor ingen barneføtter løper? Jeg kan opplyse om at flere barnevernsbarn og andre føler det samme som de to i huset her. (...)

   Jeg håper dere åpner øynene deres fortest mulig, men det er vel for mye forlangt. Dette brevet blir nok lest av en sekretær som slett ikke bryr seg om å levere det videre til de det er adressert til. Jeg tror heller ikke jeg kan få noe svar fra dere, så naiv er jeg ikke, dere har forlengst bevist at dere ikke bryr dere om den norske befolkningen."

   maktovergrep og justismord
   http://www.mayharriet.net/412303539
   Staten har lov til å mishandle barn? - Med velvellig tillatelse av Hilde Ottesen gjengir jeg denne...
   MAYHARRIET.NET

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.02. 2015 via
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/970860109603606/

   Tortur av barn og foreldre er ikke likså lett for alle ...

   Larmet: Krisen för socialtjänsten allt värre
   http://www.svt.se/nyheter/sverige/larmet-krisen-for-socialtjansten-allt-varre
   Sju av tio socialsekreterare funderar allvarligt på att lämna socialtjänsten. Det visar en ny undersökning där tusentals socialsekreterare svarat. Nästan varannan socialsekreterare, 49 procent, upplever att man inte klarar kvaliteten...
   SVT.SE|BY SVERIGES TELEVISION AB, STOCKHOLM, SWEDEN

   *

   Rune L. Hansen:
   http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/socialtjansten-jamfors-med-titanic
   Socialtjänsten jämförs med Titanic
   Ett sjunkande skepp. Så beskrivs Socialtjänsten i Sundsvall. Det framgår i en ny rapport från...
   SVT.SE|BY SVERIGES TELEVISION AB, STOCKHOLM, SWEDEN
 
   
---
---

   Emma Fryxelius, 04.02. 2015 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152695525148785/

   Larmet: Krisen för socialtjänsten allt värre
   http://www.svt.se/nyheter/sverige/larmet-krisen-for-socialtjansten-allt-varre
   Sju av tio socialsekreterare funderar allvarligt på att lämna socialtjänsten. Det visar en ny undersökning där tusentals socialsekreterare svarat. Nästan varannan socialsekreterare, 49 procent, upplever att man inte klarar kvaliteten...
   SVT.SE|BY SVERIGES TELEVISION AB, STOCKHOLM, SWEDEN

   *

   En Osiris:
   Krisen för dessa har tyvärr inte ens börjat... Avvundas dock inte deras resa... Är dock nyfiken på hur många av dessa redan går på lyckopiller för klara av sitt jobb, samt hur den ökar...

   Ruby Harrold-Claesson:
   Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn har varit på dagordningen i Europarådet och Europaparlamentet sedan hösten 2012 då Rysslands barnombud Pavel Astahov anmälde Finland och Norge. Och, den 10 december 2012 anmälde 32 framstående nordiska professionella (NKMR) Sverige, Norge, Danmark och Finland till Europarådet och Europaparlamentet.

   En internationell konferens om familjerättsfrågor ägde rum i Vilnius den 20 februari 2014; det brittiska systemet med tvångsomhändertagande och tvångsadoption behandlades i Europaparlamentet den 19 mars 2014 och en international konferens om samma ämnen ägde rum i Prag den 2-3 oktober 2014. En Resolution gällande barnomhändertaganden kommer att publiceras den 26 februari 2015. (Info finns på NKMR:s hemsida, nkmr.org)

   Det förefaller som om socialarbetarna känner trycket som kommer utifrån och "Råttorna lämnar det sjunkande skeppet."

   En Osiris:
   För att inte glömma den psykologiska aspekten, som kommer gnaga dessa unga tjejer som sätts i arbete för skapa denna misär. Även socialtjänstens ambitionssugna ungdomar kommer få men för livet, i hur dom sätts agera mot barn.

   Fasansfullt, hur en organisation som skapades för främja människor i nöd, har omvänts till sådan destruktiv monster.

   Anna Lillan Väisänen:
   Ett destruktivt monster som trycker ner och förstör barnen. I vuxen är det fortfarande svårt att vara en hel människa!

   Emma Fryxelius:
   Jag tror att det är därför det är så hög omsättning på personal som jobbar med LVU, En Osiris. De flesta orkar inte med det och slutar eller jobbar inom någon annan avdelning. Antingen förhärdar de sig eller byter jobb. Det betyder generellt att antingen unga, oerfarna eller förhärdade personer jobbar med LVU, och bägge sakerna är lika katastrofala.

   En Osiris:
   Sant Emma Fryxelius
   Du har samma "filtreringsprocess" vid samtliga "myndigheter" som Polisen, Domstolarna, FK, AF, Fogden m. fl.
   Dom vettiga, som vill väl, slutar eller byter... Kvar är vardagspsykopaterna med sina power-fixar...
   Sätter ""ar om myndigheter, då jag anser vi inte har några idag. Vi har enbart företag som agerar som myndighet idag, så en jäv situation blir oundviklig, då näringsidkan (Innehar F-skattsedel) sammanfaller med vara folkets tjänare... En kan inte ha två herrar, vilket tydligt visar sig idag inte fungerar...

   En Osiris:
   Sant Anna Lillan Väisänen,
   Tyvärr lever vi i en tid där enskildas, eller gruppers resultat värderas högre än samverkan för bättre mål.
   Människan har anammat en monetär rovdrifts praxis, av att i alla ledder och bredder sko sig på alla sätt, för den enskilda överlevnaden. Rättigheter och liv har fått sätta sig på avbrytarbänken. Idag har vi ett socialt system som främjar och skapar narsiscism, även i vardagsbeteende, se bara till dagens "Idoler", som människor leds efterlikna från företagstoppar till stjärnor. Alltså främjas och värdesätts beteenden som går stick i stäv med var och ens rättigheter...

   Ruby Harrold-Claesson:
   Jag är ombud i ett mål där socialen ansökte om LVU för att göra en vårdnadsöverflyttning på ett "frivilligt" placerat barn som de har kvarhållit mot moderns vilja. Barnets off. biträde avstyrkte, FR ifrågasatte och det blev inget LVU.
   I förra veckan var jag i ett telefonmöte med den 23 år gamla ss:are som sa till mig: "Om du ska jobba med den här typen av mål måste du lära dig hur vi arbetar."
   Jag upplyste henne om att jag har arbetat med LVU-mål i över 25 år så jag vet hur socialens folk arbetar!
   Hon slutade att mästra mig så jag behövde inte informera henne om att jag har vunnit tre mål mot Sverige i Europadomstolen, (två som biträdande jurist och ett som ensamt ombud).

   En Osiris:
   Fick höra av en moder under ett möte om lvu, där ss-tjenen av nästan halva åldern bara satt och flina mot gråtande modern...
   Detta bemästrande beteende av en tjänsteman, som oftast själva knappt blitt torra bakom öronen, är otrolig.
   Hur grym är en socionom "examen", som berättigar diagnostisera likt leg. Psykiatriker och likt Saida faktaföra händelser där samtliga medverkande säger motsats OCH får (trotts uppspelad inspelning) i FR bistånd till Socialtjänstens beslut, 100% felaktiga underlag.
   Finns ett skräckärende till...

   Anna Lillan Väisänen:
   Det är horribelt att Sverige tillåter en myndighet att behandla människor på detta sätt.

   En Osiris:
   Att sista "idioten inte är född än och att det finns fel folk på fel plats, är sen länge känt...
   Det är det systematiska och omfattningen av det horribla som är den stora elefanten i vardagsrummet...
   Tyvärr ser jag iaf, det monetära systemet och att det involverats i "myndighetsutövningen" som är motorn i det idag...
   Där själviskheten och ignoransen frodas... På andras bekostnad, som vanligt...

   Ingrid Revhult:
   Ja du En Osiris, jag har just nu på agendan 2 ärenden som visar på ett maktmissbrukande skräckvälde från soc. Allvarligt nog är hur illa dessa kämpande mammor far, men ännu värre är att se hur deras omhändertagna söner sakta men säkert bryts ner. Hur detta kan vara förenligt med "barnets bästa" och ett "barnperspektiv" är för mig en gåta.

   En Osiris:
   Håller på med en sammanställning, vilket jag försöker förklara saken Ingrid Revhult. Försöker lägga den på en nivå, där även Soc kan begripa.
   När den är klar, skulle det dock vara väl om en jurist ville okulera den, från deras utbildnings perspektiv, före någon form av publicering.
   Lagboken ruvar på en "mörk" hemlighet, som är svår att ta till sig, men när det är godtaget, går den inte motbevisa...

   Hilde Jakobsen:
   Er det dette vi kaller trygghet? velferd? eller bra jobba? sikkert det samme i Norge også... hvordan kan dette väre mulig, i myndighetenes grepp.. jeg mener polisen spaner på slike.. og disse samarbeider med polisen om å beskytte og hjelpe barna våre... hvordan kan dette fortgå? mvh en arg hilde jakobsen.

   http://m.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2621027-latt-fa-tag-pa-droger-pa-behandlingshem
   Lätt få tag på droger på behandlingshem
   Unga hamnar i en miljö bland andra missbrukare, där det ofta är lätt att få tag på droger. Missbruksvården...
   M.GP.SE

   En Osiris:
   Far far from it Hilde... Människan är så sjuk så sjuk.
   Vi lever i en värld som allt mer sopar in friheter och rättigheter in under mattan, för ge utrymme för ekonomiska intressen och former...

   Rune L. Hansen:
   Mange dommere, politikere, sakkyndige, etc. vil efter hvert nu som "skuten" synker enda mere komme til å flykte langt bort vekk i skrekk for å bli innhentet av ekte lov og rett!

   Rune L. Hansen:
   Og folk flest vil oppdage og forstå at de angjeldende politisk offentlig ansatte politikere, dommere, sakkyndige, barnefjern-ansatte, etc. har vært og er både meget dårlige foreldre, ansatte og mennesker! Og mildt sagt ikke bedre enn de fleste de stjeler barna og foreldrene fra!
   Og mildt sagt ikke egnet til å oppdra eller tjene sivil-befolkningen!
   Det er et faktisk forhold at de har vært og er både terrorister, torturister, løgnere, kidnappere, utplyndrere, mordere og serie-mordere!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.02. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/919944554707123/

   This is very important. Today is at 4 p.m. demonstration in Oslo contra Barnevernet. Please, when you have time, come with your friends!

   2015-02-07 21 30 35.png
   Demonstracija dėl Barnevernet veiksmų, šeštadienį, vasario 7 d. 16 val. Osle - Norvegijos...
   http://www.infonorvegija.lt/demonstracija-del-barnevernet-veiksmu-sestadieni-vasario-7-d-16-val-osle/
   Informacinis naujienų portalas gyvenantiems Norvegijoje arba atvykusiems/ruošiantiesiems vykti į Norvegiją
   INFONORVEGIJA.LT

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsofre.nyheter/permalink/916883188344343/
   Karin Andresen shared Анжела Станкунене's photo to the group: Nyheter - Barnevernsofre.
   Fra demoen i Oslo i dag.

   Rune L. Hansen:
   På dagens demonstrasjon mot praksisen # barnevernet kom foran det norske Stortinget i Oslo på rundt 600 demonstranter. Nordmenn selv ble sjokkert og spurte om det virkelig er en situasjon så alvorlig ... med hensyn til et stort antall norske og utenlandske medier, mener vi at hele situasjonen kan fort endre seg dramatisk.

   At today's demonstration against the practice # child services came in front of the Norwegian Parliament in Oslo at around 600 demonstrators. Many Norwegians, who himself was shocked and asked if it really is a situation so serious ... with respect to a large number of Norwegian and foreign media, we believe that the entire situation may soon change dramatically.

   https://www.facebook.com/zdechovsky/posts/10153131286714171
   Tomáš Zdechovský added 2 new photos.

   10930550_10153131279584171_5873709985367683715_n.jpg

   Tomáš Zdechovský's photo.

   10968413_10153131279599171_6731425151434941778_n.jpg
   
Tomáš Zdechovský's photo.

   Na dnešní demonstraci proti praktikám ‪#‎Barnevernet‬ dorazilo před norský parlament v Oslu asi kolem 600 demonstrantů. Samotní Norové byli v šoku a ptali se, zda je opravdu situace tak vážná...s ohledem na velké množství norských i zahraničních médií věříme, že se celá situace může brzo razantně změnit. Zúčastnili se jí Češi i Slováci. Díky Martina Pancisin.

   På dagens demonstrasjon mot praksisen # barnevernet kom foran det norske Stortinget i Oslo på rundt 600 demonstranter. Nordmenn selv ble sjokkert og spurte om det virkelig er en situasjon så alvorlig ... med hensyn til et stort antall norske og utenlandske medier, mener vi at hele situasjonen kan fort endre seg dramatisk.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. februar 2015, Vinberget: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen. Yr og sludd fra omkring 12-tiden. Disig, yr og omkring 1 pluss-grad utover eftermiddagen. Mørkt, yr og oppmot 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Jane Kile, 08.02. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1544381569169713/

   Fikk kopi av en mail som ble sendt til FRP

   "Hei...
   Jeg vil nå melde meg ut av FRP, for jeg kan dessverre ikke väre med på å stötte lovforslaget til Solveig Horne, når det gjelder tiltak i barnevernet. Hun kan umulig väre klar over hva hun gjör her...

   http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article7891170.ece

   Jeg har fulgt med i en 6-års periode og det jeg har sett er en etat som burde värt omstrukturert fra bunn til topp, og også helt fra deres utdannelse.
   Det hun gjör nå er til det verste for mange av barna!
   De aller fleste innen barnevernet har ikke kompetanse til engang å se hva ett barn trenger, og dessverre finnes det ikke noe tiltak til hvert enkelt barn i barnevernet.

   - Og jeg kan dokumentere hvor galt det kan gå!
   Til en omsorgsovertagelse trengs hverken kompetanse eller kunnskap, så derfor går mange av de for det.... ukultur og maktmisbruk!
   Jeg spurte de om enkel hjelp som litt avlastning og en stöttekontakt, som absolutt hadde värt til både barnets og foreldrenes beste da man har syke barn og barn med spesielle behov.
   Dette ville en fosterfamilie fått automatisk om de skulle blitt fosterforeldre til disse barna... vi biologiske foreldre må kjempe en kamp ingen tror er mulig i Norge, for å få det.

   Hva som kom ut av dette spörsmålet, vil vel antagelig Solveig Horne ikke höre noenting om, men kan si det kort.... ett ödelagt barn, ödelagt skolegang, og selvfölgelig endret livssituasjon for en hel familie...

   Hva gjör det ikke med ett menneske når unge jenter (les ansatte i barnevernet som kunne värt mine dötre) står å ler deg rett opp i ansiktet og forteller deg at de kan gjöre akkurat det de vil fordi de har makt!?
   Eller en saksbehandler som möter på möter, hjemmebesök etc. uten å kunne snakke eller skrive norsk... hva hun forsto er det ingen som vet. Men hun tok bare med seg det hun fikk med seg videre til leder, som aldri hadde sett barnet, for så å la henne skrive saken.
   De gjorde absolutt alt stikk motsatt av all sunn fornuft og det hadde ingenting med barnets beste å gjöre.

   Og vi er mange, og dette rammer i dag fler og fler.
   Nå tenker dere sikkert at det må jo ligge noe bak i enhver barnevernsak.
   Det samme tenkte jeg for 6 år siden, men nå vet jeg noe helt annet.

   Jeg fikk forövrig en tlf fra pasientombudet i sommer, to år etter at de trakk saken og avsluttet alt sammen etter 4 års tortur! Da torde de ikke mer!
   Det skulle aldri värt en barnevernsak, og pasientombudet klaget inn både barnevern og deres samarbeidspartnere!

   Men får det noen konsekvenser det de driver med?
   Nei, de fortsetter akkurat som för... jeg har bodd her i bydelen i 55 år, og har erfaring med barn både i jobb og privat i godt over 30 år.... og jeg har aldri för jeg fikk ett sykt barn värt i dette grusomme systemet. Så de bör slutte å si at foreldre skal gå dit og spörre om hjelp!

   Jeg ser jo hva som skjer og det er slett ikke barnets beste!
   Så takk for meg!
   På tide å gå over i ett annet parti...."

   Mvh
   Et nå utmeldt medlem

   Nye takter fra Solveig Horne
   http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article7891170.ece
   Halve arven etter Fremskrittspartiets ledende sosialpolitiker, John Alvheim, er skrinlagt.
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Robert Mascher:
   hun skulle nok holdt seg til butikkslakteriet..

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen trenger nøkkel-personer falske nok og uten samvittighet i sine forskjellige avdelinger og instanser.
   Den ansatte hos butikk-slakteriet passet godt.

   Ole Å Langeland:
   Det er mye synsing og antakelser i det Hilde Haugsgjerd skriver, slik som: " Går man hele norsk barnevern etter i sømmene, vil man ganske sikkert finne langt flere unnlatelsessynder overfor barn, enn gale avgjørelser som rammer gode foreldre." En kunne si det slik: For å unngå "unnlatelsessynder" og sikre seg mot dem, så får man heller godta at det rett som det er skjer "gale avgjørelser som rammer gode foreldre", og barna deres også. Det blir nokså nonsjalant.

   Rune L. Hansen:
   Hilde Haugsgjerd sin artikkel i Aftenposten er ingenting annet enn ulovlig og straffbart forsvar av politisk og offentlig mafia-virksomhet. Problemet er å få straffe-forfulgt både Hilde Haugsgjerd, Solveig Horne og de mange andre. Vi må nok alle og enhver forsøke å henvende oss til inter-nasjonale instanser, andre land og til den Internasjonale kriminal-domstolen (ICC).

   Inger Lexow:
   Hei
   Dette er trist å lese. Er det greit at jeg sender denne mailen videre til flere oppover i FrPs lokal og fylkeslag. Jeg har stor respekt for ditt utrettelige arbeid for å få et bedre BV
   Mvh
   Inger Lexow
   Medlem i utvalg barn og unge i Tønsberg (FrP)

   Sendt fra min iPad

   Knut-Helge Jakobsen:
   Hun skriver også den vanlige unnskyldningen de bruker: " Det er menneskelig å feile." Det er ikke det i slike alvorlige saker, og ennå uten rettigheter til å ta opp saken på nytt.

   John Vidar Børjesson:
   jeg har og stemt FRP i tykt og tynt i snart 26 år, men etter alt styret rundt barnevern og FRP/HØYRE regjeringens manglende vilje til å hverken se eller gjøre noe med ukulturen som rår idag og har gjort det i mange år velger jeg å støtte andre partier som kansje vil gjøre noe for å rette opp i elendigheta. Rart å tenke på at når di borgelige partier satt i opposisjon var det mer krutt i dem til å ta opp saker med så åpenbare feil. kansje der dem egentlig hører hjemme??

   Rune L. Hansen:
   Med andre ord sagt: "Det er menneskelig å begå grov kriminalitet, uten å bli straffet for det."

   Rune L. Hansen:
   En slik politisk mafia nepotisme tillater ikke lovlydige mennesker å tre inn i sin makt-elite. Det er vel ingen hemmelighet at de har okkupert både stortinget og de politiske partiene der?

   Annette Morgaine Olsen:
   Hadde bare bv innrømmet feil, når de begår feil og jobbet intenst med å rette opp i de feilene, så hadde ikke jeg hatt noe problem med at feil begås. For de er mennesker og feil kan skje. Men, når feil og overgrep er regelen og ikke unntaket. Når de dekker over feilene og nekter å rette opp i feilene, så er det IKKE greit. Da er det ikke noen løsning å gi systemet mer makt. Da blir feilene grovere og fler.....

   Jane Kile:
   Inger Lexow. Du kan sende denne videre. Sender deg også en pm etter å ha snakket med vedkommende som har skrevet denne.

   Rune L. Hansen:
   "Feil" i form av kriminalitet er uansett ikke bare "feil". Og jo grovere konsekvenser dess flere og grovere forbrytelser.

   Michelle Camilla Tansø:
   ho veit sikkert ka ho gjør, og ho veit vel inderlig godt att ho gjør meira jævelskap, enn godt for både for barna våre, og barnevern s etaten....:(:(:(:(

   Michelle Camilla Tansø:
   ho og ei vis ana Lindboe lørva, burde ha bli avsatt fra den leder stillinga der for lenge sia..:(:(:(:(

   Nina Langfeldt:
   Konklusjon: John Alvheim visste hva han snakket om når han kritiserte barnevernet.. Solveig Horne har åpenbart svært urealistisk forståelse av hvordan barnevernet fungerer i virkeligheten. Les boka vår: kampen om barnets beste. Er rettsikkerhet i barnevernssaker mer enn en illusjon. Av Nina Langfeldt og Joar Tranøy. Lanser forlag 2012

   Scott Johansen:
   Inger Lexow: Dette er noe jeg har tatt opp med bla. parlamentarisk leder i FrP, og gjort det klart at FrP vil miste MANGE velgere ved høstens kommunevalg om ikke BLD legger om kursen og begynner å føre FrP politikk...

   Marita Neuber:
   På tide hun flagger ut og tar hele bv med seg på flåten til et varmere land der de kan sole egoet sitt i fred !

   Rune L. Hansen:
   Det er vel fint at grov-kriminelle avslører seg selv?

   
Marita Neuber:
   Ja det er topp at de havner på bånn !

   Helge Åforetleven:
   Hva har skjedd ?
   10927232_382187615292498_1775665143966535751_o.jpg

   Helge Åforetleven's photo.

   Helge Åforetleven:
   Hvem er det som EGENTLIG styrer? - Det er nok ikke Horne... Kaster de Terning om det?

   Knut-Helge Jakobsen:
   Sånn som i Kreket sin sak, store i kjeften og snar å springe!

   Helge Åforetleven:
   https://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/org/ovrig-politisk-ledelse/Statssekretar-Kai-Morten-Terning/id2008395/
   Statssekretær Kai-Morten Terning
   Arbeidserfaring   2014 NHONæringspolitisk rådgiver NHO Oslo og Akershus  2012 – 2014          Oslo FrPs...
   REGJERINGEN.NO|BY BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

   Rune L. Hansen:
   Løgn, frekkhet, falskhet og menneskeretts-forbrytelser gir god karriære i dagens Norge.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1544194615855075/

   Helge Åforetleven:
   "Trolig vil det gi barnevernet større autoritet overfor foreldre"
   Spørsmål 1: Hvem styrer Horne?
   Spørsmål 2: Hvordan?
   Spørsmål 3: Hvorfor?

   Jorunn Meling Monsen:
   Ka e gale med denne "damen"?

   Helge Åforetleven:
   Kan barnevernets autoritet virkelig bli "større" ? Tragikomisk

   Helge Åforetleven:
   "Uansett hvor mange gode lover vi har så virker det som barnevernet har sine egen lover over norsk lov. Det gjør sine vurderinger og ingen kontrollerer dette" Sitert fra Solveig Horne. 18 mars 2013

   Helge Åforetleven:
   Har hun komt med i dragsuget eller hva?

   Kim Stangstuen:
   Hun har snudd totalt. Den artikkelen var for øvrig horribel. Snakk om å ikke anerkjenne barnevernsproblemene på noe plan.

   Rune L. Hansen:
   Hun var efter hva jeg har hørt ansatt i en slakteri-butikk før den politiske mafiaen ansatte henne?

   
---
---

   Mattias Gascoigne, 08.02. 2015 via Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige:
   https://www.facebook.com/groups/829419880409011/937843622899969/

   Dom 10 vanligaste orsakerna till att Socialtjänsten Kidnappar och stjäl barn?

   Kan vi lista dom tillsammans?

   1. Kvinnan har blivit misshandlad av sin man/pojkvän, och inte "skyddat" barnen från att se våld.
   I c:a 75% av alla fall vi känner till, är kvinnomisshandel med i bilden.
   Kvinnorna får på Käften, sedan straffas dom för det en gång till genom att man tar deras barn, och Attendo Care gnuggar sen händerna över att man får fler "kunder" att "vårda"!

   2. Föräldrarna har agat barnen.
   I hela världen är det vanligt att barn kan få sig en dask i baken, om dom uppför sig illa, det var det även i Sverige förr.
För många Invandrare som kommer till Sverige, blir det tidernas kalldusch när dom inser att Socialtjänsten Kidnappar deras barn för något som i nästan alla delar på hela jorden, anses mer eller mindre normalt, när det gäller barnuppfostran.
   50% av alla barn som tas av Socialtjänsten i Sverige, har invandrarbakgrund. Även Svenska barn tas.
   På vår facebooksida har vi en medlem som erkänner att hon har fyra barn, gav en av dem en dask i baken när ungen uppförde sig för hemskt en kväll, och inte ville lyda.
   Ett och ett halvt år senare, kommer Soc och tar alla fyra barnen för detta…….

   3. Föräldrarna missbrukar alkohol/droger.
   Hela Sverige är fullt av alla möjliga sorters missbruk.
   Socialsekreterarna är tex ökända för att hälla i sig Rödvin och Bag in Box på helgerna!
   Istället för att hjälpa vanliga människor med sitt missbruk, så att dom kan sluta, så tar man barnen istället.
   (Ibland, kan det dock tyvärr även enligt oss vara motiverat, tex om det gäller tunga droger, kanyler o dyl., men helst skall man hjälpa istället om det går.)

   4. Föräldrarna anses ha dålig föräldrarförmåga och omsorgssvikt.
   - Sure…..
   Dra åt Helvete med er Soc, rent ut sagt!
   Detta är till 99% bara ett falskt svepskäl som ni använder, för att ta barnen!

   5. Föräldrarna anses ha svårt att sätta gränser
   Är detta verkligen ett skäl för LVU? Ärligt talat?
   Att barnen måste flytta till Institution och Fosterhem, bara för att ungarna uppför sig som bortskämda små egoister, eller på andra liknade sätt?
   Visst, så skall dom inte uppföra sig, det måste stävjas, men inte sjutton med LVU, det finns bättre sätt. Kontaktperson i skolorna till exempel!

   6. Föräldrarna anses Psykiskt sjuka.
   Ja, inte av sjukvården, utan av Soc egna outbildade "specialister", som varken behöver läkarjournaler, utbildning, fällda domar, eller något annat, utan endast sitt eget tycke och smak! och sin Gudomliga "Intuition"…….

   7. Barnen har olika diagnoser.Tex ADHD, mm.
   Ja, det är ju aldrig officiellt dom riktiga skälen till att man tar barnen, oftast hittar man på något annat av ovanstående eller andra orsaker, som skäl, men dom riktiga skälen är att barnen behöver stöd och hjälp i skolorna, vilket Kommunen inte vill betala, därför LVU:ar man barnen istället, så att Staten får stå för alla kostnader istället.
   Kallas EKONOMI.

   8. Barnen mobbas i skolorna.
   Detta tycker skolornas rektorer är jobbigt, men vill inte erkänna problemen, så istället LVU:ar man barnen som mobbas, så är problemet ur vägen!
   Simsalabim!!

   9. Föräldrarna vill inte "samarbeta" med Socialtjänsten.
   Dom vill inte att deras barn skall "frivilligt" placeras i fosterhem, utan att barnen skall bo kvar hemma……..

   10. Barnen anses inte ha en nära relation till sin mamma.
   En favoritorsak på utredningshemmen, gärna i kombination med att mamman och barnen inte har så mycket ögonkontakt(!!).
   Hur i helvete kan man anse att detta är så allvarligt att barnen måste tvångsomhändertas??
   Var går gränsen egentligen, när barn far riktigt illa, och när dom inte gör det? Knappast vid att mamman och barnet inte har så mycket ögonkontakt, i alla fall, för dom har nog tillräckligt med det ändå, utan att barnen måste tvångsomhändertas!
   Fyll Gärna på med fler orsaker, dessa är bland dom vanligaste orsakerna, i alla fall.

   Mvh Mattias.

   *

   Mattias Gascoigne:
   Du har helt klart för dig Roger! Precis så är det, ekonomin styr antalet LVU fall, varför har annars inte Danderyd och Djursholm fler LVU fall?

   Sherine Kurdi Söderby:
   1an är jag..

   Pia Andersson:
   deprimerad bör inte ta o bilda lvu istälket hjälpa ... inte stjäla..

   Tommy Ternstrand:
   ja alla punkter är helt recktigt det är helt så soc omhändetar barn

   Mattias Gascoigne:
   Beklagar, Sherine! Ge inte upp inom dig! Vi kämpar nu för fullt för att det skall förbjudas att man tar barn från kvinnor som blivit misshandlade.

   Alice Frid:
   1 och 4an, 4an tycker soc

   Cecilia Ohvall:
   Det er også så i norge .men har du gott om pengar kan du bestcka de før att bli fri .o har du jobb så är du også fri . Hjelp av polis upplysningar skulder lån .men får de hjelp av korupta poliser. Att stoppa i banken .lån . Företager uppsägningar.om du sökt hjelp på bv/ barnevernet . Ljöner mot en i rättsal med mera före kommer .tex ja har inget körkort på bil.jag skulle kidnappa min dotter . Ha ha .då får ja ta till hell angels. Men de hjelper ikke til med sådant .og alla som tillhör mc folk knark dricker .ikke jag .mina vänner i alla länder provser ni profil på fb .för de ska ikke veta vad jag er . De var inne og titta fick hot från bv . Att jag la ut de på fb ja har mer styr på hjärnan enn de har. Fördrivte tiden med läsa pykologi og psykratri . Där kom det fram .att på bv är psyopater . Med personlighets treck . plus bv stoppa i mig nervlungande . Ojag höll på att död .overkänslig. ja är 1% av de som är hyper över känslig mot medciner .så bv har og på samvetet de höll på att mörda mig . . Nu försöker de allt mot alla regler brytta kontakten mellan mig og min dotter .har ett helvete men imars får de jobb med mig .ny runda med de . Europa domstol . Fn .emkr info om det om ja skulle til vertikane så gör jag de . För att får rätt . Rädd det är det sista . Kom i håg sök ikke upp soc .ha barnen i motisoriskola .håll käft säg inget om privat liv til någon .de tar på allt de kommer åt . Äger du så hyr du .har du dålig intäkt hjälper vänner dig . Ljung til baka. .

   Jonas JW Wirsén:
   93% av dom barn som omhändertas i Sverige omhändertas på falska anklagelser där det påstås att mannen misshandlat kvinnan el barnet. Emellertid så har brå nu släppt en ny utredning som visar att det är 31 % vanligare att kvinnan slår på barnen, att det är vanligare att kvinnan slår mannen än att mannen slår kvinnan. Socialare har provision för varje barn dom kan kidnappa genom LVU. dom som läser till socionomer är ofta gamla missbrukare som själva har fått sina barn omhändertagna och som tidigare misshandlat sina barn

   Malin Johansson:
   Mitt barn ville de ta LVU för att hon blev mobbad. Men de trodde jag präntat in i henne att hon blev mobbad ?? Galet men vann i allafall över dem i förvaltningsrätten så det blev inget LVU. Det är helt galet hur lätt de kan ta barn! Endast påhittade saker som de sedan inte behöver styrka! Sinnessjukt

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste punktet er ikke med i listen over her!
   Falsk dokumentasjon og hvitvasket falsk dokumentasjon. Bør stå som nummer 1 på listen.
   Halv-sanneter, løgner, påstander, forfalskninger, trakassering, krenkelser, ydmykelser, stigmatisering, etc. er falsk dokumentasjon som brukes både for å diskriminere, degradere, stigmatisere og som karakter-drap - for liksom å rettferdiggjøre stigmatiseringen.
   Spiller billig på menneskers hovmod, egoisme og forakt for svakhet og annerledeshet og for å splitte og spotte. For liksom også å rettferdiggjøre trusler, tortur, terror, etc. Og for å premiere løgn, kamp, angiveri, egoisme, hat, sladder og karriære, etc.
   Ikke minst også for å splitte ekteskap og familier, for å få de til å krige og lyge om hverandre. Og for å skape den rette stemning for inkvisisjonen.

   Emmeli Alfarhan:
   Helt rätt Mattias, mycket bra att du har tagit upp det flesta vanliga orsak att föräldrar och barn hamnar i LVU faliska anklagelser, och ofta barnen blir placerad hos denna olämplig som föräldrar, eller familjehem.

   Mattias Gascoigne:
   Du har helt rätt Rune! Vi skall ta upp det närmare i ett eget inlägg det du skriver, i en egen tråd, för det är viktigt! Tack, för info!

   Mattias Gascoigne:
   Hej Emmeli! Tack så mycket! Kul att se dig skriva här igen! Du har varit borta ett tag! Kram

   Emmeli Alfarhan:
   Tack Mattias, jag jobbar och jag har inte internet hemma. Bara mobil internet så blir snabbt slutet, men mina tanker med er i alla tidenshistoria. Kram till dug hoppas allt bra för dig och andra.

   Mattias Gascoigne:
   Lycka till med Jobbet!

   Sonja Abrahamsson:
   Bra, mycket bra listning. Nr 7är väl den "mest"cyniska. de flesta barn i skolan har något problem, vad har soc med det att göra? Fler kreativa lösningar i skolan, mer personal, för de flesta lärare bryr sig! En klass med totalt problembefriade indivder, skulle bestå av 0 elever, : )

   Sonja Abrahamsson:
   Social"slajmet" tillåts inkräkta, på snart sagt alla domäner i kommunerna, Satsa pengarna på kommunernas skolor,m m, i stället. Ge dem de statens pengar som soc så beskäftigt tillåts söndra o förstöra med!

   Anneli Eldståhl:
   Då är jag 4-5-8-9 vart nästa en lottorad : ) .+jag har tröstat sonen på skolparkeringen varje morgon.(han var rädd, ledsen varje morgon) innan jag åkte vidare till jobbet. DET var inte normalt enl: Rekt Marianne Antonsson. Skolan skämdes för dom hade elever som mår jättedåligt pga: mobbn.

   Anneli Eldståhl:
   Din 10 Topp lista är riktigt bra å humoristiskt skriven, det stämmer såå bra. Du ser igenom dom fula fiskarna. Fick mig ett gott skratt när jag läste den. Som med ormarna. Det är stake i texterna. : )

   Rune L. Hansen:
   Med litt falsk dokumentasjon kan hvem som helst være eller bli hva som helst på listen.

   Bonnie Andersson:
   Malin Johansson helt vansinnigt

   Bonnie Andersson:
   Vi måste alla skriva ner våra erfarenheter och lämna detta till myndigheter för att uppmärksamma att socialtjänstens maktmissbruk inte är enskilda fall.

   Rune L. Hansen:
   Til de samme myndighets-misbrukere som dirigerer og beskytter virksomheten?
   Politisk organisert kriminalitet rammer systematisk enkelt-mennesker, samfunnet og verden.

   Kym Thompson:
   Till denna lista kan du tillägga föräldrar med olika handikapp är också en stor utsatt grupp där socialen omhändertag dessa familjers barn

   Anneli Eldståhl:
   Bättre lämna
   Protestbrev till Statsministern med alla namn och Soc påhittade orsaker till dom stulit våra barn..

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping og tortur av barn og foreldre i politisk og offentlig regi skal vel egentlig meldes til politiet!

   Anna Stjernberg:
   Då är mitt 1 och 4

   Mattias Gascoigne:
   Hej Bonnie! Vi håller på med det, vänta bara till vår bok kommer ut nu i vår! Den kommer att slå det mesta, tro mig! Det är därför jag ber alla maila mig sina storys, jag tar med rubbet!

   Lotta Månsson:
   Är de någon som har tagit bort mitt inlägg

   Susanne Nilsson:
   Mattias du får gärna ringa mig imorgon efter 12 på dagen ... Har en del o prata om .. Har många frågor hoppas du kan ge nån form av svar : ) tack o kram till dig:)

   Ronald Heino:
   mattias, vad bra ni ska ge ut en bok om LVU- röveriet,,

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152563391706875

   Menneskerettsdomstolen har bedt Norge om svar, på hvordan den forholder seg til nødvendihetskriteriet som følger av EMK artikkel 8. Svarfrist er 6 mai. Dette er svært interessant. Faktum er at norske forvaltning og domstoler, nesten uten unntak, har ignorert denne bestemmelsen.

   Ta for eksempel tvangssalgssaker:
   Her har norske rettsmyndigheter besluttet tvangssalg ved å henvise til at det er hjemlet i tvangsfullbyrdelsesloven, men uten å vurdere om tvangssalget er "nødvendig i et demokratisk samfunn"

   På den måten er tusenvis av mennesker blitt frarøvet sine menneskeretter.

   EMK artikkel 8 gjelder alltid i barnevernssaker.Men også her blir de private familier frarøvet sine menneskeretter, fordi vilkårene i bestemmelsen aldri blir vurdert slik de skal.

   Vi som borgere av dette landet, er utsatt for en systematisk menneskerettsbløff.

   Så får vi se hva Norge svarer innen 6 mai.

   *

   Unni Stangnes:
   Blir spennende!

   Jonna Melek:
   Oooooo
   Gleder Meg til svaret!!!

   Rune L. Hansen:
   Meget bra! Og bare denne ene menneske-retten - nødvendighets-kriteriet - er mere nok til å stoppe både kidnapper-virksomheten og hus-tyveri-virksomheten!
   Det samme også med proposjonalitets-prinsippet! Og med habilitets-prinsippet! Osv.
   Virksomheten er absolutt fullstendig korrupt, grov-kriminell, umenneskelig og grotesk!

   
Anita Skippervik:
   Dette er ein interessant terskel også når nye lover(særlig Horne sine haste lover) som avgrenser personleg fridom og usaklege vilkår det offentlige setter i folk sitt familieliv. Særlig når det skjer muntleg for bv veit at dei ikkje kan skrive slike krav og trusler på papiret. Ser fram til resultatet og at EMD klarer å vurdere om Norge sitt svar er riktig framstilt eller forfina for å framstille seg å være i tråd med EMK i all sin forvaltning med høge nok terskler til ikkje å gripe inn i art 8.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og hva med noe så selvfølgelig som enhvers foreldre-rett? Og rett til sitt familie-liv? Og rett til ikke å bli torturert? Osv., osv.!

   Annhja Berthea Sveinsdatter Nielsen:
   Veldig spennende!!!

   Hege ED Evensen:
   Spennende...

   Hamsund Bent:
   Gler meg! : )

   Jørgen Skarsvåg:
   Blåblå, regjeringen vår, sover og SYNDER VIDERE...... Bedre hverdag, liksom :-))
   Kanskje på tide å våkne, @Ulf Isak Leirstein og co? :-))

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152564054886875

   Fikk denne meldingen i dag:

   "Hei , hadde en tlf med lederen av fylkesnemda for bv saker i Vestfold og Buskerud hvor jeg stillte spørsmål om hvorfor de holdt det hemmelig hvem som var sakkyndig i nemda . Hun sier da at det er ikke en rettsinstans så det kan hun nekte å svare på også la hun på tlf "

   Greit å vite at Fylkesnemndene gjemmer sine lovbrudd bak argumentet om at den ikke er en rettsinstans.

   *

   Anne Marit Myhre:
   Er det mulig .

   Sissel Hernes:
   : (

   Anne Sunde:
   Uforskammet oppførsel enten de er rettsinstans eller ikke, men forvaltningsorgan har det med å behandle folk om dritt

   Rune L. Hansen:
   En politisk offentlig mafia-virksomhet er selvfølgelig ingen rettsinstans. Minst av alt når det er avslørt at den ikke er det!

   Henning Liberg:
   Helt utrolig. Mafia folk.

   Marianne Skoge:
   Ringte Fylkesnemden og spurte om hva kriteriet er for å bli ansatt der. Fikk til svar at de IKKE har noe med ansettelser av meddommere å gjøre. Spurte om min bakgrunn som sykepleier vil være interessant. Fikk til svar at de hverken har leger eller sykepleiere som meddommere ( Tenkte da at dette er et "komplement".) Fikk til svar at det er Barne- Familie - og Likestillingsdepartementet som ansetter meddommere. Ringte så til Oslo å forhørte meg. Fikk fra statssekretær der i 2011 beskjed om at de ansetter bare folk med bakgrunn fra barnevern eller folk som ansatte i barnevernssystemet anbefaler. Sikkert derfor de har så like personligheter og det er et så LUKKET system!

   
---
---

   Fred Segoula, 08.02. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152563944616875

   Barnevernet lever i sin egen verden, de trenger desverre ikke å forholde seg til eget regelverk eller norsk lov, grunnlov eller menneskerettigheter. Fordi ingen politikere har mot nok til å ta kampen opp mot en etat som har all makt, intet ansvar.

   Jeg er desverre ikke i stand til å se dette på en annen måte en at samtlige politiske partier ønsker å opprettholde dette. Jeg vet egentlig ikke hvilken hensikt dette har fra myndighetenes side, annet enn å skape frykt i befolkningen.

   Jeg trodde en gang at jeg levde i et fantastisk godt land, og har vært stolt av en far og andre kjente som en gang satt i konsentrasjonsleir, en sønn som døde for konge og fedreland. Nå er jeg skuffet og trist over et land som begår overgrip, med statens velsignelse. >Og de som kjemper mot dette får oppkonstruerte saker mot seg forå tie de.

   Akkurat nå · Liker
   Fred Segoula
   Skriv en kommentar ...

   *

   Rune L. Hansen:
   Hva mange enda ikke har forstått, er at det er meget nyttig og praktisk for en politisk og offentlig mafia-virksomhet, nasjonalt og kommunalt, å kunne kidnappe, fangeholde, torturere, utplyndre og drepe barn og foreldre når som helst og hvor som helst!
   Både vilkårlig og målrettet!
   Dessuten også å kunne oppkonstruere andre saker mot de som holder ut eller overlever for lenge!

   Rune L. Hansen:
   Dessuten er det ingen reell retrett- eller protest- eller anger-mulighet for offentlig ansatte som ønsker å beholde liv og karriære!

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. februar 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, yr og omtrent 3 pluss-grader frem mot klokken 09 og videre utover formiddagen. Uten nedbør og oppmot 5 pluss-grader omkring 12.30-tiden. Yr og disig igjen omkring 13-tiden. Disig, yr og efter hvert mørkt og 3 pluss-grader til henimot 18-tiden. Helt mørkt, regn, yr og omkring 3 og 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152565539596875

   Oslo kommune vil ikke vedkjenne seg erstatningsansvar etter at Fylkesnemnda kom til at akuttplassering av tre barn var ulovlig. De skylder på politiet, som fattet vedtaket som altså ble underkjent i Fylkesnemnda.

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   De er jammen frekke når de selv har bedt om hjelp av politiet for å iverksette det hele.

   Johanne Almli:
   Trodde det var BV som besluttet om akuttvedtak jeg!

   Tommy Hemli Buskerud:
   Merkelig at ikke regjeringen ser noe som helst galt med bv? De øser ut penger uten betenkeligheter eller gjennomgang av hvordan det fungerer? Ingen kritiske spm? Enda bv får milliardbeløp hvert år?? Hadde noen andre måttet ut med slike beløp så hadde de vel spurt hva de blir brukt til?

   Bjørn Kåre Lande:
   Sivilt søksmål er nok tingen her

   Rune L. Hansen:
   Skal et slikt vedtak kunne være lovlig så må det foreligge en politi-anmeldelse som kompetent og habilt saksbehandles i en kompetent, habil og lovlig rettsinstans.
   Uten er det og blir det ulovlig og straffbart og ansvarlige og uansvarlige medvirkende offentlig ansatte og andre må straffe-forfølges og dømmes i henhold til Straffelovens forskjellige relevante lov-bestemmelser.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Dette er kommunens og bv sitt ansvar alene.

   Rune L. Hansen:
   Pluss politi-ansatte og evt. andre medvirkende, ansvarlige og uansvarlige. Finn Kristian Halvorsen.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Politiet har som plikt å vurdere før de yter bistand til andre myndigheter.

   Elisabeth Aaslie:
   Jeg blir så matt jeg, når advokater forteller deg at du skal legge deg flat å slikke dem oppetter ryggen  du vinner aldri mot staten de vil og klarer å kjøre deg langt ned.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig har de det. Enhver politi-ansatt.
   Og de skal jo i det heletatt vite forskjell på lovlig og ulovlig myndighets-bruk.

   Elisabeth Aaslie:
   Jeg vet jo at det er slik : ) men jeg er så lei av at det er det første de forteller : ) j

   Anita Skippervik:
   Når det kjem til erstatningsansvar er dei ekstremt flink til å fraskrive seg sitt eget ansvar og det skal absolutt ikkje aksepterast. Dei prøver seg alltid med å skulde på andre av takstiske grunner og prøver å slippe unna.

   Finn Kristian Halvorsen:
   De har sort belte i det.

   Tommy Hemli Buskerud:
   Politiet dilter dessverre etter barnevernet å er helt ukritiske til hvordan de blir brukt!! De "regner" med at bv gjør det riktige, så de stiller ingen spm! Dette må ledelsen i politiet sette en stopper for! Å det må bli ett helt annet regelverk for dette? De har jo egne politifolk i bv vakta til dette formålet, det må de vel ha for det er nok ikke alle som takler sånt!!

   Finn Kristian Halvorsen:
   Da får de ta konsekvensen.

   Lilliann Roppen:
   I utgangspunket er politiet eit bistandsorgan i ei slik sak. Dei sjekker ikkje opp sjølve saka, men rus/vold/psyk - historikk i familien.

   Hege ED Evensen:
    ..

   Tommy Hemli Buskerud:
   De sjekker nesten aldri noe som helst faktisk!

   Lilliann Roppen:
   Kan du ha rett i Tommy, men var dette politiet svarte på spørsmålet.

   Tommy Hemli Buskerud:
   Ja de skal egentlig sjekke sånt, men de gjør det sjelden desverre😕!!

   Finn Kristian Halvorsen:
   Jeg tok en telefon til Oslo Kommune og snakket med jurist Helene Skeie. Hun sa at det er barnevernet som har fattet vedtaket og bedt om politiets hjelp, som er klart ansvarlige for dette forholdet og ingen andre. Ta gjerne kontakt med henne og referer til min samtale med henne.

   John Terje Henriksen:
   Tydeligvis et evig kaos i barnevaernsaker i norge.... ingen er ansvarlige lenger....

   Marianne Skoge:
   Derfor det er så viktig for bvpedagagoger og kommunens- eller private bvadvokater å bortføre barna først. Det gjør at kommunene blir erstatningspliktige og den regningen vil ikke kommunen ha. Dette selv om det er kommunens egne som er ansvarlig for hvem de har ansatt. På denne måten får bvsystemet støtte fra "rettsvesen" og kommune. Men, Kontrollkommisjonen i kommunen reklameres det lite om. Om de ble brukt først i en bvkonflikt, ville saken kanskje løse seg før barna blir traumatisert av undersøkelsessak og bortføring .

   Rune L. Hansen: 
   Det kan for enhver offentlig ansatt og ethvert menneske ofte være lett å se eller å undersøke nærmere om en menneskeretts-forbrytelse mot et menneske eller flere pågår. Ethvert menneske er forpliktet til å reagere adekvat og rett og riktig på menneskeretts-forbrytelser. Uansett om menneskeretts-forbrytelsen er i regi av en eller flere mennesker eller autoriteter eller instanser eller myndighet eller andre. Myndigheter, instanser og autoriterer er også bare enkelt-mennesker - en eller flere.

   At en menneskeretts-forbrytelse overfor et menneske eller flere foregår kan som sagt være lett å se eller å undersøke nærmere. Og slikt noe skal jo kompetent og habilt straffe-forfølges. Eventuelle reaksjoner, hensikter eller konsekvenser fra hvem enn sin side må samtidig være i samsvar med proposjonaliets-prinsippet (forholdsmessighet) - og ikke være direkte eller indirekte forurettende overfor noen. Enkelt og greit nok.

   Voksne mennesker kan ikke uten konsekvenser (i henhold til bl.a. Straffelovens likestilling av handling og unnlatelse) overlate en slik vurdering og et slikt ansvar til andre. For - som det heter i menneskeretts-konvensjonene (Menneskerettsloven):

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og videre:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og f. eks. i Barnekonvensjonen:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152565654186875

   Til de det gjelder i Justisdepartementet/ DA og i Justiskomiteen

   Kopi:
   Menneskerettsdomstolen
   Norges Høyesterett.
   Borgarting lagmannsrett
   Gulating lagmannsrett
   Agder lagmannsrett
   Hålogland lagmannsrett
   Frostating lagmannsrett

   Krav om at dere følger opp ord med handling når det kommer til menneskerettene.

   I det siste har våre toppolitikere nærmest løpt om kapp, for å vise hvem som er best i klassen i faget ”menneskeretter"
   I likhet med veldig mange andre, opplever jeg at det ikke er samsvar mellom ord og handling.

   Ta saker om tvangssalg av bolig, som ett av flere områder, der EMK artikkel 6 og 8 konsekvent brytes.
   En av mine FB venner, fikk rett før helgen klar beskjed fra en dommer om at i Norge tvangsselger man annen manns eiendom, uten at den det gjelder får noe reell mulighet til å forsvare seg gjennom muntlige forhandlinger.
   Som tingrettsdommer Thomas Johansson, Glåmdal tingrett skrev til min FB venn:
   "Det er ikke vanlig med muntlig forhandling i saker om tvangssalg"

   Og han er ikke alene om å inneha dette standpunktet. Over hele landet, er det gjengs oppfatning blant landets dommere, at det er helt greit å tvangsselge eiendom, uten å sjekke om det står seg i forhold til menneskerettene.
   Dette til tross for at EMD, gjentatte ganger, har slått fast at det å tvangsselge private bolig, er et av de mer drastiske tiltak som kan gjøres under konvensjonen:

   “In this context the Court has already held that the loss of one's home is a most extreme form of interference with the right to respect for the home. Any person at risk of an interference of this magnitude should in principle be able to have the proportionality of the measure determined by an independent tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 of the Convention (see McCann, cited above, § 50, 13 May 2008).”

   Men, hva skjer? Jo, tvangssalg skjer over en lav sko, uten at den det gjelder for vurdert proporsjonaliteten opp mot inngrepet
Ikke bare bryter norske domstoler med kravet til muntlig forhandlinger i minst en instans, jf. EMK artikkel 6 nr. 1.
   Man bryter også med EMK artikkel 8, ved at det offentlige frarøver de mange mennesker som opplever tvangssalg, med retten til å få en proporsjonalitetsvurdering av inngrepets nødvendighet.

   Så kom ikke med snakk om menneskerettenes fortreffelighet, før dere faktisk viser det gjennom handling.

   En god start er å begynne med å sende ut et rundskriv til landets domstoler, om at menneskerettene skal følges i denne type saker.

   For orden skyld, vedlegges EMDs spørsmål om nettopp det jeg her tar opp.
 
   Bergen, den 9.2.15
   Marius Reikerås

   *

   Unni Stangnes:
   BRAVO!!!!

   Vedic Terje Vedic:
   <3 <3 <3

   Ole-Jon Engeland:
   Bra,stå på......

   Anne Marit Myhre:
   Utrolig bra Marius Reikerås Tusen takk .

   Cath Woldstad:
   Du er en flott og uredd fyr Marius, som tråkker makta på tæra. Jeg takker for at vi har en som deg, som bryr seg om helt vanlige folk. Tusen takk for nok et fantastisk bidrag.

   Julianne Olaisen:
   Kjempebra.

   Marit Sara:
   flere burde offentlig støtte Marius Eikerås og hans kamp for menneskeretter i Norge...spesielt samene som opplever en systematisk trakasering av statlige myndigheter som ikke bare grenser til menneskerettighetsbrudd..men som faktisk er det! Hvis tusenvis av landets borgere offisielt sto fram og krevde at menneskerettigheter skal respekteres av myndigheter også når d gjelder norske statsborgere ..samt i norske domstoler, da må myndighetene bøye av og gi etter. Eller et Nytt politisk parti ..kanskje?

   Marit Sara:
   Norsk media burde vært drevet totalt fri for statsstøtte. bare p d vis vil folk kunne ha tillit til avisenes framstilling og objektivitet. Og da ville avisene i større grad "tørre" å skrive om "farlige" emner som menneskerettigheter og brudd p sådanne.

   Rune L. Hansen:
   Å respektere og sikre enhver sine alle menneske-rettigheter, uten selv å begå eller medvirke i noen menneskeretts-forbrytelser, både skal være og må være enhver offentlig ansatt og politisk myndighet sin nødvendighet, plikt, stolthet, selvfølgelighet - og ansvar. Det er til og med en forbrytelse å unnlate å gjøre det!

   Irene Sæther:
   ! ! ! ! ! ! ! ! !

   Ove Onkli:
   Marius er Gull....  

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204152576549398

   Foreldre og barn - enkel lov og rett

   Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettserklæringen Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204152620550498

   Parents and children - simple law

   Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 7:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16 p1: 
   "(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution."

   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 30:
   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/permalink/349277065263946/

   Sissel Hammersletten:
   sku ønske visse folk kunne følge denne

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152565849891875

   "Kan man sende litauere heim for å sone fengselsstraff, burde man også kunne sende heim familier som ikke oppfyller kravet til norsk barneomsorg. Da må det behandles av litauisk barnevern, sier Ozolina."

   Demonstrerte mot barnevernet
   http://www.rbnett.no/nyheter/article10631099.ece 
   – La Litauen ta over, var budskapet fra 30 demonstranter i Molde mandag morgen.
   RBNETT.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen i Norge har i flere år aktivt og utspekulert forsøkt å eksportere kidnapper-politikken til blandt annet Litauen. Men smitten og perverteringen har forhåpentligvis ikke nådd særlig langt i Litauen enda!

   Jimmy Robinson:
   Hele denne uken på litausk tv er det bare snakk om norske barneværn, jeg sier til dem boikott norske Statoil kjøp russer olje i stedefor

   Jimmy Robinson:
   Det har blitt en skam og være norsk.

   Anita Ingulfdatter Holm:
   Vi må ikke glemme at dette i høy grad også gjelder norske barn. Overgrep mot norske familier og barn skjer hver dag. Bra at fokus allikevel rettes fra utsiden, da fokus fra innsiden synes å ikke hjelpe

   Rune L. Hansen:
   Det er med rette blitt sagt at det er farligere å være under offentlig omsorg eller saksbehandling i Norge (rus, psykiatri, barnevern, nav, etc), enn det var å være ved fronten under andre verdenskrig. Og at dette gjelder både barn og foreldre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.02. 2015 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/802938789761004/

   Edeysi Vivanco, 08.02. 2015:
   "Jag var i Iran och vet hur systemet ta barnen av kvinnor som vill inte bor med en man som mishandlas dem. Kvinnor förlorar barnas havare totalt. Jag träffade 2 barn dom var förbjudnad att träffas sin mamma."

   In English:
   "I was in Iran and knows how the system take the children from women who do not want to live with a man who abuse them. Women lose children executives in total. I met two children they were forbidden to meet their mother."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152565809446875

   Hvis jeg stiller følgende spørsmål:

   Hvor mange her inne, og som har EMK artikkel 8 sak ( blant annet alle som har hatt saker mot barnevernet, barnefordeling, arbeidsskader, gjenforening, psykiatrien, tvangssalg, konkurs, mm) har fått vurdert om inngrepet har vært "nødvendig i et demokratisk samfunn"?

   Er det noen som har fått en dom eller et vedtak, der EMK artikkel 8 er blitt grundig behandlet i domspremissene?

   *

   Tommy Hemli Buskerud:
   Vi får se når saken er ferdig i nemda😕!

   Saka Maljicaj:
   Jeg har kjempet for min søsters sak i årevis (har vunnet til slutt), har vært gjennom en stort mengde vedtak (forvaltnings vedtak). Alt av paragrafer og artikler fra menneskerettighets konvensjonen, fn konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, grunnloven og ande relevante lover som skulle ivareta rettigheter til de svakeste er blitt blankt avvist av kommunen og fylkesmannen.

   Vedic Terje Vedic:
   Nei alt er skjedd over hodene på oss .

   Jane Kile:
    I forhold til EMK artikkel 8, så ser det ut til at barnevernet oppfattes som kompetent til å vurdere nødvendigheten av adskillelsen.
   Emk og barnekonvensjonen er såvidt nevnt nårdet gjelder samvær.
   "Etter barnevernsloven §4-19 har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Hovedregelen om samværsrett er forankret i «det biologiske prinsipp» og bygger på at det har egenverdi for barnet å få opprettholde kontakten med sitt biologiske opphav, jamfør også EMK artikkel 8 og FNs barnekonvensjon artikkel 9."
   Når det gjelder besteforeldre er det ingen selvfølge at man får prøvet saken en gang, fordi man til tross for at det er et tvangsinngrep i ens liv ikke blir tildelt såkalt partsrettigheter.

   Hilde Morka Lopez:
   ikke min sak....

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Min barneverns-konsulent visste ikke hva EMK artiklene var... det sier vel også litt !

   Eivind Steinstoe:
   Eneste eg har fått er at brudd på EMK i Norge er ikje straffbart! Det er ikje satt opp strafferamme på disse bruddene....

   Monicha Nyhuus Aas:
   9 saker, ALDRI !!

   Rune L. Hansen:
   @ Eivind Steinstoe, det er så absolutt straffe-ramme på slike forbrytelser i norske Straffeloven. § 123 - og mange flere. Men det har bare blitt slik underveis at den politiske mafiaen fortier og nekter på at de eksisterer!

   Blandt annet altså Straffeloven, § 123:
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Rune L. Hansen:
   Det er mildt sagt ikke bare menneske-rettighetene de fortier og nekter på at eksisterer!

   Jan Franskmann:
   Nei !!!

   Rune L. Hansen:
   Samtidig som de foretrekker å tillage og manipulere med ulovlige egne lov-bestemmelser. (Ulovlig og straffbart det også.) Selvfølgelig motsatt lov og rett.

   John Vidar Børjesson:
   Tviler på du finner ei sak mot barnevernet som blir dømt etter EMK i Norge. har prøvd å pårope meg rettighetene i henhold til EMK men til liten nytte. skal pånytt i tingretten i slutten av mars og prøver pånytt, men liten tru på at man blir hørt denne gangen heller

   Jimmy Robinson:
   Og ver gang dere fyller tanken på norske Statoil støtter dere denne terroren jeg fyller ikke luft i dekken der en gang

   Morten Aarmo:
   Fylkesnemdene er forvaltningsorganer, og det ligger utenfor Nemdenes kompetanseområde å vurdere evt brudd på EMK.

   Rune L. Hansen:
   Sagt på en mere presis og bedre måte: Det ligger også utenfor Fylkesnemdenes kompetanseområde å bestemme kidnapping, fangehold, tortur og terror overfor barn og foreldre. Mildt sagt.

   Mette Solberg:
   4 saker, å ALDRI hørt ordet engang......

   Kåre Arve Skodje Molnes:
   Har vært part i rettssaker omhandlende konkurs, tvangssalg og barnevern men vurderinger opp mot EMK artikkel 8 i domspremissene har jeg aldri registrert.

   Ånje Nilsen:
   skal til med den mølja nå og gruer meg som bare det,,

   Pål Magnussen:
   Nei

   Anne Rønnaug Teigen:
   Nei!

   Jane Kile:
   Det er vel tydelig at det er behov for endringer her i landet, og at veien til rettferdighet kan bli lang når til og med dommere ikke vet hva de snakker om

   
---
---

   Norway, Give Us Back the Children You Stole, 09.02. 2015:
   https://www.facebook.com/BarnevernetStealsChildren/posts/403893279782269

   CZECH PRESIDENT: BARNEVERNET PRACTICES IN NORWAY SMACK OF NAZI PRACTICES
   HOCKEY LEGEND DOMINIK HASEK JOINS THE FIGHT

   Mrs. Michalakova, whose children have been taking by Barnevernet, will be received by Czech Prime Minister Sobotka Tuesday 10th February 2015. Meanwhile, Czech President Zeman said that Barnevernet practices in Norway smack of Nazi practices. Both the president and the PM are now personally involved in the case of "Czech Children in Norway".

   Czech ice hockey legend Dominik Hasek-The Dominator--joined our fight.

   Norsko odnárodňuje české děti, zastal se matky Dominik Hašek - iDNES.cz
   http://zpravy.idnes.cz/hasek-norsko-deti-pestoun-barnevern-d7l-/domaci.aspx?c=A150209_164308_domaci_hv
   Lze hovořit o odnárodňování, které je neodpustitelné. Tak o kauze dvou českých chlapců vychovávaných norskými pěstouny hovoří sportovní legenda Dominik...
   ZPRAVY.IDNES.CZ|BY HANA VÁLKOVÁ

   *

   
---
---

   Norway, Give Us Back the Children You Stole, 09.02. 2015:
   https://www.facebook.com/BarnevernetStealsChildren/posts/403886513116279

   Norwegian Youths to Be Arrested and Offered for Adoption in the Czech Republic

   The Czech Republic is expecting several thousands of Norwegian secondary school students during the 2015 spring break. This has become a trend--alcotourism--the purpose of the trips is to get as drunk as possible. The Czech Police routinely arrest a large number of Norwegian kids abusing alcohol during that time.

   As a retaliatory response to Barnevernet's treatment of Czech children in Norway, the Czech authorities will take the following measures (using methods identical to those used by Norwegian Barnevernet):

   - Any Norwegian minors arrested for under-age drinking will be placed in Czech foster homes, possibly to be offered for adoption in the Czech Republic later,
   - The children's parents will receive only a minimum information and will be kept away from the children,
   - The children will be forbidden to speak Norwegian,
   - Siblings will be separated immediately,
   - The children will not be able to contact their parents,
   - If, however, such children should be allowed to see their Norwegian parents, this will be for no more than twice a year and no longer than for 15 minutes each time. During such contact, the parents and their children will be strictly forbidden to speak their native Norwegian, or express any emotions,
   - The children will be evaluated only by Czech psychologists who receive their salary based on the number of children actually processed for adoption,
   - Children deemed unfit for adoption will be placed in Czech private health facilities with minimum care and strict, prison-like regime,
   - The parents may address the issue at Czech courts. However, the courts will base their decision only on Czech Barnevernet's recommendations,
   - These measures will be in force until the Norwegian authorities return Czech children taken by Barnevernet without any proof of their parents' misconduct.

   The Czech Republic asks countries whose citizens have been similarly afflicted by Barnevernet's conduct in Norway to join in the measures.

   NOTE: This is not news, only gallows humour--inspired by an article in a Czech magazine. Still, it may bring some of the horrors done by Barnevernet home...

   *

   Rune L. Hansen:
   Do it!

   Rita Krisciunaite:
   If it is a true statement, well done Czech Republic. God bless you:)

   Hana Neckář Vyšovan:
   : )

   Veronika Šenecová:
   : )

   Trond Hamnvik:
   Kafka, process, Norway, mare...

   https://www.youtube.com/watch?v=MnclsJadODM
   Procol Harum - The thin end of the wedge - Live in New York 1992
   The thin end of the wedge, from "Exotic Birds & Fruit", 1974, once called by Gary Brooker "the ugliest song I ever wrote". Personally I find this number quit...
   YOUTUBE.COM

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152566493521875

   Saken til Eva Michalakova er en ekstremt ille sak for vår stat.
   Jeg kjenner saken inngående:

   1. Hun har aldri gjort noe straffbart.
   2. Hun er tilbudt å se barna sine 15 minutter, to ganger per år,
   3. Hun får ikke snakke tsjekkisk med sine barn.
   4. Hun får ikke levere gaver til sine barn.
   5. Hennes øvrige famile, er nektet enhver rett til samvær med de to guttene.
   6. Menneskerettene er systematisk ignorert.
   7. Den norske stat ønsker å adoptere hennes barn og slette de biologiske bånd.

   The case of Eva Michalakova is extremely embarrassing for our state.
   I know the case thoroughly:

   1. She has never done anything punishable.
   2. She is offered to see her kids 15 minutes twice per year,
   3. She is not allowed to speak Czech with their children.
   4. She can not deliver gifts to her children.
   5. Her other family is denied any right of see or speak to Evas two boys.
   6. The families Human Rights, are systematically ignored.
   7. The Norwegian government wants to adopt her children and delete the biological ties.

   Tsjekkias president sammenligner norsk barnevern med nazi-program
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tsjekkias-president-sammenligner-norsk-barnevern-med-nazi-program/a/23391791/
   Presidenten i Tsjekkia anklager norske myndigheter for å «avnasjonalisere» tsjekkiske barn som er tatt hånd om av barnevernet.
   VG.NO

   *

   Kjell Melhus:
   å som vanlig, istedetfor å være såpass ydmyk å kanskje begynne å forstå at barnevernet er ute av kontroll, så prøver man heller å latterliggjøre kritikerne , tror ikke det er den beste forsvars strategien nå

   Rune L. Hansen:
   Tsjekkernes president og tsjekkerne vet bedre enn de fleste nordmenn hva som skjedde under Hitler-regjeringen!
   - tsjekkisk: Pravda vítězí ( Nasjonalt motto)
   Sannheten seirer

   Kjell Melhus:
   en våt drøm er at Østblokken slutter å importere norsk fisk inntil alt rundt norsk barnevern er kartlagt , det vil ikke gå mange dagene før presset fra produsentene om å rydde opp kommer da ,oppdrettsnæringen ville kollapse på kort tid ved en boikott

   Saka Maljicaj:
   Som de fleste kvinner i verden, også jeg har drømt om en dag å bli mamma. Jeg er blitt skremt av alle de barnevernsakene og har bestemt meg at jeg vil aldri få barn! Det er ikke bare de som har direkte kontakt med barnevern som er berørt, men også folk som ikke har barn frykter barnevernets regime!!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204154345113611

   Many find it difficult to understand that a political terror regime are using the judiciary and public administration to kidnap, terrorize, capture, torture and kill children and parents. But that is what happens in Norway and several other countries.
   And it is very contagious and perverted. And it is a crime against humanity and a genocide.

   Mange har vanskelig for å forstå at et politisk terror regime bruker rettsvesenet og den offentlige forvaltningen for å kidnappe, terrorisere, fangeholde, torturere og drepe barn og foreldre. Men det er hva som skjer i Norge og i flere andre land.
   Og det er meget smittsom og perverterende. Og det er en forbrytelse mot menneskeheten og et folkemord.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.02. 2015 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/803384483049768/

   SLAVIC CHILDREN UNDER the NORWEGIAN FASCISM "‪#‎Lebensborn‬ is like today # Barnevarn in # of Norway," said the Czech edition of February 8, 2015 blesk.cz President # # Czech Republic Milos Zeman # (m. ‪#‎Zeman‬) in an article entitled "Children in # Slavs in Norway confiscate # Nazi methods". (The article is reproduced in the statement).

   This article states that the comparison with Nazi # Germany Czech President Milos Zeman actually used when telling a blatant for the whole Czech Republic case unreasonable theft by Barnevarn (‪#‎Barnevernet‬-Norwegian special forces on otbiraniû children) in # Czech # mother Eve Mikhalkova (‪#‎Michalákové‬) two sons.
   The case of the otbiranii in Norway, the two sons of the Czech mother Eve (Michalákové) has shaken the whole Czech Republic. Releasing these Czech children from the Norwegian captivity and from torture chambers Barnevarn (Barnevernet) and the return of the boys in their family and in the Czech Republic was not only the President of the Czech Republic, but the Czech Parliament, and #.
   This article explains that the Czech President Milos Zeman compared the Norwegian Barnevarn with the German fascist organizations type # Lebensborn in conversation with the Ambassador of Norway. Czech President told reporters that "it was very, very important to explain to the representative of Norway, that the methods used in Norway to a Czech family Mihalkovyh whole Czechia, regards as literally # fascist".
   Czech President Milos Zeman also told reporters today that the Norwegian system called Barnevarn (for children) is a little State in the State (it is not regulated and therefore evolved into a Lebensborn).
   You know what a Lebensborn (Lebensborn)? It was the Nazis ' institution where selected, stolen and stolen by the Nazis in PEREVOSPITYVALI children (fascists).

   Czech President told reporters: "these two editions of the Czech child, stolen from the Czech mother Eve in Norway today undergo re-education in Barnevarn (Barnevernet)-like in the Lebensborn. There's the Czech children wash "# nationality" (# dečehificiruût) "today."
   In this article, Czech President Milos Zeman compared the fate of Czech children Eva m., imprisoned in Norway, with the children, who were abducted to Germany # and brought up on the Nazi programme Lebensborna.
   He said that the draft "Lebensborn" was to "produce" racially pure children for the Third Reich #. The author of the project "Lebensborn" was Henry # Himmler.
   Czech President stressed that the draft "Lebensborn" children in special education had # concentration camps, special places, which were selected by children.
   "Lebensborn" program-it was the same thinning fast recovery in the battles of the German nation, which includes the "production" čistokrovno # Aryan children through artificial insemination SS officers selected to bear the "Aryans" of women.
   Even before the birth of the "Thoroughbred # Nazi" she signed a paper stating that the embryo, its # # the fetus and the newborn becomes the property of the Third Reich. These newborn Thoroughbred "Nazi" from fascism, the authors of the project "Lebensborn" planned to replace those "non-Aryans", where they killed millions in concentration camps.

   (Optional: according to # Norwegian # encyclopedia, Norwegian women in the top ten of Norwegian institutions "Lebensborn" during the second world war gave birth to over 18000 children, whom they called "gift # Hitler").

   Source: Czech edition blesk.cz

   Zeman mluvil o Lebensbornu: norskou sociálku srovnal s nacistickou výchovou dětí
   https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/301127/zeman-mluvil-o-lebensbornu-norskou-socialku-srovnal-s-nacistickou-vychovou-deti.html  
   Nový pořad S prezidentem v Lánech má za sebou úspěšnou premiéru. Co všechno zaznělo z úst Miloše Zemana? Řeč se stočila k boji proti islámským...
   BLESK.CZ

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=317574398431397&id=229485683906936

   Rune L. Hansen:
   Pravda vítězí !

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. februar 2015, Vinberget: 

   Omkring 3 til 5 pluss-grader Celsius, fuktig og tildels yr her ute i natt. Overskyet, disig himmel, tildels noe yr og oppmot 5 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 11 og 12. Det meste av det lille som var av sne rundt omkring her ute smeltet i går og i dag er det omtrentlig ingenting igjen av den. Omkring 5 pluss-grader, disig lav himmel, men tildels mindre nedbør utover eftermiddagen. Nokså mørkt, grå mørk himmel og 4 pluss-grader klokken 18. Helt mørkt, fuktig, antydninger til yr og 4 pluss-grader frem mot klokken 18. Det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152567258126875

   Kjetil.Moen@bld.dep.no
   Kopi: Statsråd Horne

   Kopi Justiskomiteen ved dets medlemmer
   For øvrig legges brevet ut på sosiale medier.

   Hei, det vises til dine uttalelser til VG i går, hvor du blant annet er sitert på følgende:
   – Norsk barnevern holder en meget høy standard.

   Det er åpenbart at det ikke er tradisjon for å ta selvkritikk i vår forvaltning, uansett hvor mange land som nå reagerer på vårt barnevern.

   Men la oss ta et tankeksperiment og se for oss følgende:

   Se for deg en at en våre kvinnelige toppolitikere bodde i et annet land med to barn; ja for eksempel Tsjekkia.
   Se for deg at denne toppolitikeren ble anklaget for noe grunnløst, og deretter fult ut renvasket.
   Men, selv om hun var renvasket, ville Tsjekkisk barnevern like fullt frata denne kvinnen begge hennes sønner. Noe de også gjorde. Uten mulighet for denne kvinnen til å få noen rettferdig rettergang. Til overmål er rettergangen hemmelig, og følgelig får ingen overvære og kontrollere den.
   Det eneste denne toppolitikeren blir "tilbudt" fra den tsjekkiske stat er følgende:
   - å se barna sine 15 minutter, to ganger per år,
   - Hun får ikke snakke norsk med sine barn.
   - Hun får ikke levere gaver til sine barn.
   - Hennes øvrige familie, er nektet enhver rett til kontakt med hennes barn.
   - Den tsjekkiske stat ønsker å adoptere hennes barn og slette de biologiske bånd.
   Menneskerettene blir systematisk ignorert, herunder det faktum at EMK 8 blir tilsidesatt av de tsjekkiske domstoler. Og det selv om Tsjekkia, flere ganger, er dømt for å ha krenket denne bestemmelsen i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   Jeg spør: Hvordan ville du, som representant for Norge, da ha reagert på Tsjekkiske myndigheters håndtering av denne tenkte saken?

   *

   According to your statements to VG yesterday, you are cited like this:
   - Norwegian Child Welfare System maintains a very high standard.

   It is obvious that there is no tradition of taking self-criticism when our government is being criticized from other countries.
   But let's make an experiment :

   Imagine that one of our female politicians lives in another country with her two sons; yes, for example in the Czech Republic.
   Imagine that this woman was accused of something totally groundless, and then fully out exonerated.
   But, although she was exonerated, the Czech Republic still wants to deprive her two sons. Something they also did. Without the possibility for this woman to get a fair trial. In addition, the legal proceedings were kept secret so no one could verify it.
   The only thing this woman is offered from the Czech government is the following:
   - To see her kids 15 minutes, twice per year,
   - She is not allowed to speak Norwegian with her children.
   - She can not deliver gifts to her children.
   - Her other family, grandparents, aunts, uncles etc, is being denied any contact with the children.
   - The Czech government wants to adopt her children and delete the biological ties.
   Human rights are being systematically ignored, including the fact that the Article 8 is set aside by the Czech courts: Despite the fact that the Czech Republic, several times, has been convicted for having violated this specific Article in the Human Rights Court in Strasbourg.

   I therefore ask: How would you, as a representative of Norway, have reacted towards Czech authorities if this imaginary case was a reality?

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Veldig bra.

   Renate Ous:
   Bra, Marius ! Horne bør ta sin hatt å gå!

   Elisabeth Haugen:
   Det er flere som burde ta sin hatt å gå! Det er noe sykt over disse menneskene, det er det vel ingen tvil om lenger. Ta barna fra mor og far slik det blir gjort i Norge er totalt galskap. Og det vet vi. Det er ingenting som er mer ødeleggende for barnefamilier enn overgrepene fra barnevernet.

   Kjell Gjerde:
   Bra skildring av de alvorlige fakta som blir ignorert av de ansvarlige..

   Lasse Moen:
   Horne må gå , denne etaten er sinnsyk , bra at omverden setter fokus på galskapen.

   
---
---

   Narverud Iren Anita, 10.02. 2015 shared a post to Marius Reikerås's timeline:
   https://www.facebook.com/groups/521451187995237/permalink/535493143257708/

   Dette tror jeg mange politikere helt har glemt!!


   10386352_10152620101290079_5148339229513737540_n.jpg
   
   Ann-Mari Sørdal ‎Hold deg unna lokalsykehusene våre, Bent Høie!

   *

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 10.02. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/346366442226719

   når helsevesenet påfører folk skader, får folket erstatning.
   når justis-vesenet påfører folk skade, får folket INGENTING; bortsett fra å bli påført enda flere overgrep og skader .....

   Fikk 6 mill. i erstatning
   http://www.avisa-st.no/nyheter/article10615078.ece
   Se hva som gikk galt da kvinnen skulle føde på Orkdal sjukehus. Kvinnen fikk i retten tilkjent dobbelt så mye som det pasientskadeerstatninga tok ansvar for.
   AVISA-ST.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Sitat: "– Det er meget betenkelig og unødvendig. Staten/NPE burde ha betalt ut erstatning for lenge siden i denne saken."

   
---

---

   Marius Reikerås, 02.02. 2012:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10150511508546875

   Frimurerlosjen

   From: marius@norm-norge.no
   Date: Thu, February 2, 2012 1:21 pm
   To: post.hordaland@statsadvokatene.no
   Cc: postmottak@jd.dep.no
   Bcc: postmottak@domstolsadministrasjonen.no (more)

   Att: Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen
   Vedrørende ditt medlemskap i Frimurerlosjen.

   Det vises til min e-post av 18 januar, hvor jeg ber deg redegjøre nærmere for ditt medlemskap i frimurerlosjen, herunder hvilke relasjoner dette skaper til frimurerne Henrik Lunde og Willy Dalheim.

   I ettertid er jeg blitt gjort kjent med at også lagdommer Svein Alsaker i Bergen er medlem av samme losje som du, den såkalte Johanneslosjen, Oscar.

   Det er svært bekymringsfullt og særdeles lite tillitskapende at både statsadvokat og dommer deltar i samme sak og holder informasjonen om sine medlemskap i frimurerlosjen hemmelig, før jeg selv får vite dette av andre.

   Det er videre bekymringsfullt at denne type henvendelse ikke besvares og det bes nå om en snarlig redegjørelse for hvilke bindinger som du har med lagdommer Alsaker, advokat Willy Dalheim og tidligere dommer og advokat Henrik Lunde i relasjon til denne frimurerordenen.

   Bergen, den 2.2.2012
   Marius Reikerås

   Kopi av denne e-post legges ut til offentlig informasjon, herunder på sosiale medier.

   *

   Kristian Dirdal:
   Det burde vært forbud for at mennesker i statlige maktposisjoner kan skjule sin virksomhet i lukkede organisasjoner! Er dette demokratisk? Det likner litt på undergrunsbevegelser som har til hensikt å presse makta til å opptre i deres bilde!

   Bente Finnestad:
   Det er regelrett undergraving av demokratiet, ingen hemmelighet det.....

   Liv Andresen:
   Flott at noen tør å ta oppgjør med den ukulturen som finnes i enkelte høyerestående yrker!

   Kristin Straume:
   Jeg er i gang med denne boka nå. Noen som har lest den? http://no.altermedia.info/?p=6151
   Ny bok om frimurerlosjen – skrevet fra innsiden av ordenen | Altermedia Norge
   NRK: - Frimurerlosjen kan være farlig. Det mener...
   NO.ALTERMEDIA.INFO

   Jim Ambjørnsen:
   Våre folkevalgte er også medlemmer av disse hemmelige org. (bilderberger) de har nå bare en felles agenda New World Order NWO.

   Marina Lorieri:
   du har nok rett Jim A status fra Italia er at vi har bilderberger Monti.

   Marianne Lund:
   Deler Marius.

   Siggen Pettersen:
   ENIG FRIMURERNE ER EN SÆREGEN KLAN,HVOR MYE HEMMELIGHETS KREMERIER FOREGÅR DER, ABSOLUTT ETT BLINDT HERIAKI.

   Eric Van Brug Wilting:
   De første (norske) gradene kjenner seg lite igjen i kritikken, og vil gjerne fremheve alle sosiale og medmenneselige sider ved losjen (som er sanne) Alvoret blir mer og mer virkelig om en er i stand/invitert til høyere grader. Dersom ditt liv er av en eller annen sentral betydning innen samfunnsutvikkling blir du automatisk tatt opp. Alle Amerikanske Presidenter blir forsøkt vervet. Med få unntak, så faller dem som regel for fristelsen. Paralelle maktstrukturer styrer nok i større grad nå enn før, og det er dette r.i.p. Kennedy forsøkte å stanse i sin berømte tale om "secred socyeties". Jeg spør meg den dag idag: Pirket han i noe som var større

   Eliana Andrade:
   Frimurene er noe satanister. I Brasil de har drepet folk, og alle vet at de er en mafia.

   Eric Van Brug Wilting:
   Dem jeg kjenner, og har som venner er uvitende om de overordnede målsetningene losjen og dens sattelittorganisasjoner har.

   Eric Van Brug Wilting:
   Uannsett er det er alvorlig problem at ulike parter/ motparter i retten har sosial kontakt over middagsbordet som brødre, og med dramglasset i handa! Skål, godt å ha så mange korrupte venner i samme klubb:)) Det er i strid med en rekke prinsipp, og losjen har ingen større rett til å overse habilitetsspørsmål enn vi alle andre har, selvfølgelig!

   Henning Berntsen:
   Breivik var jo medlem der.

   Eric Van Brug Wilting:
   Om en er tilhenger av en elitistisk verdensordning, hvor en anser seg selv å tilhøre gruppen "ubermenschen" ja da er losjen en fin gjeng. Normale mennesker med en selvbærende integritet. og som ikke jakter på mer samfunnsmakt gjennom denne klubben får mer respekt i lengden. Piramidefilosofien er i bunnen en lite etisk, og intilligent samfunnsorden. Den vil i hovedsak tjene de få, og (mis)bruke det store flertall

   Eric Van Brug Wilting:
   Arroganse, er et beskrivende ord for hvordan denne "kulten" ser seg selv ift. loven og samfunn generellt. Ikke ulik den praksis en kjenner ifra andre destruktive sekter og kulter. ref. Scientologi, Jehovas Vitner, Mormonere m.fl. En stat i staten er treffende, og slett ikke en oppbrukt klisje i denne sammenheng.

   Naina Merete Holsve:
   Dersom en av partene i en rettssak er medlem av losjen og dommeren det samme, kan dommeren bli erklært inhabil. Det skjedde i en rettsak i Reksten familien for mange år tilbake da den unge Reksten oppdaget ringen på fingeren til dommeren og fikk ham erklært inhabil. Det var i alle fall det unge Reksten fortalte meg. Kanskje ikke så rart disse dommerne ønsker å holde medlemsskapet skjult? De ville jo risikert å bli utestengt fra rettssalen gang etter gang, med tanke på hvor mange medlemmer det er i den klubben....

   Eric Van Brug Wilting:
   Det er jo betenkelig at det er sosial samvær utenom retten sålenge saken behandles. Uansett er det er alvorlig svikt, og trussel mot rettsikkerheten om enkelte anser seg selv hevet over loven i habilitetsspørsmål. Vanlig kotyme ellers er at en melder dette spørsmål, og avventer event. en reaksjon.

   Otto Lund:
   Google ~ johanneslosjen oscar http://www.google.no/search?q=johanneslosjen+oscar Youtube ~ johanneslosjen oscar
   https://www.youtube.com/results?search_query=johanneslosjen+oscar

   Eric Van Brug Wilting:
   Arrogant og overlegenhet i sin kommunikasjon med "fotfolket" er en fellesnevner for alle elitistiske kulter og sekter. Denne instruksen tjener til å styrke samhold, og bekrefte ens egen supriøritet. At Losjebrødre ikke føler seg underlagt Norges lover, er fordi dem har interne lover som er subjektive suveren og derfor over enhver lands "fotfolk" lover. Vanlige krav om meldeplikt, og habilitets avklaring osv. er derfor bare rådgivende i sekt og kultmedlemmers bevissthet. Rekrutteringsmetodene og seleksjon innen Frimurerlosjen er paralell med behovet for å bygge mktstrukturer på tvers av eksisterende (lovlige) valgte. Derfor finner jeg det mest riktig å følge dem med lupe, og kaller dem helst for paralelle maktstrukturer i samfunnet. Denne lorjen er ikke den eneste, men i omfang den største i sitt slag, og antagelig den farligste. Flere organisasjoner er å regne som direkte sattelittorganisasjoner, med utvalgte kontaktpersoner, eller frimurere som har dobbelt medlemskap. Alle som er opptatt av samfunnsutvikling, rettsikkerhet og politikk, bør aldri glemme at bak enhver "tilfeldig" begivenhet i dagens verdenpolitikk, er det er grundig forarbeid som ligger bak. Altså lite tilfeldig. Selv Kaos, er en av ordens populære tema. "Ordo abqaos", hjelper denne maktstrukturen til å innsette sine ønskede ledere i sentrale posisjoner mot det store målet. Mye konstruktivt en kan hente ut av kaos!

   Marianne Skjørsæter:
   William Cooper intervjuer en frimurer av 33. grad
   https://www.youtube.com/watch?v=THq0OkbUmxg&list=FLoeruChDruuHcgi_QmEz1zA&index=14&feature=plpp_video

   Arafat Ademi:
   Hvordan er det mulig at frimurrerlosjen kan ha asif khalil hos seg når de er klar over hvor mange drap de har begått mot norske borgere i Drammen Kommune. Hva er hemligheten bak Asif Khalil. Frimurrerlosjen beskytter han med alt mulig de kan få til. Denne familien henter indre organer bak slike grove drap. De overvåker ofrene før de dreper dem i journalene der de bytter om dems eget navn. Asif sier ofte til politiet kameraderiet når han ikke for som han vil. Ingen av advokatene hjelper ofrene når de nevner asif khalil. Hva er problemet i Norge. Frimurrerlosjen er jo kriminele i nye uniformer.

   Heidi Haugli:
   http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article1179065.ece
   Misliker at politi er frimurere
   Politimesteren i Nord-Trøndelag politidistrikt, Trond Prytz, liker dårlig at polititjenestemenn er frimurere.
   ADRESSA.NO

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Marius Reikerås : Blir du aldri nervøs når du tråkker disse rasshøla på tærne du ? : (

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Heidi Haugli : Der har du politimesteren sin <3

   Vigdis Victoria Koppang:
   Herlig info...

   Heidi Haugli:
   Vi er ikke i slekt

   Finn Kristian Halvorsen:
   Kan ikke legge seg flat for ulovligheter. Om man får problem med Eirik, ta kontakt. Han er fra Haugesund og slekta er Stolt Nilsen rederi.

   Ann Tove Buklev:
   ABB var 3. grads frimurer. Man stiger vel ikke i grader uten å være aktiv? Ingen som har stilt spørsmål om hvorfor mediene var nærmest tause om hans tilknytning der? Mens tidligere medlemskap i FrP sto på alle landets avisers fremsider daglig omtrent.

   Ann Tove Buklev:
   Har lest endel bøker om frimureriet. I en av de stod blant annet beskrevet et rituale, der broderen legges i en kiste, hvorpå lokket lukkes, og denne står opp etter en symbolsk transformasjon, som jøde. Noen vil kanskje kalle det sionist, eller falske jøder. Biblene advarer mot disse. Hvilken forbindelse er det mellom "jødedommen" og frimureriet? Jeg vet ikke, jeg spør ut fra innhold i bøker om broderskapet.

   Ann Tove Buklev:
   http://www.adlibris.com/no/bok/frimurernes-hemmeligheter-fortalt-fra-innsiden-9788248908524
   Frimurernes hemmeligheter; fortalt fra innsiden
   Regelmessig møtes menn over hele landet til...
   ADLIBRIS.COM

   Ann Tove Buklev:
   https://olepetergalaasen.wordpress.com/2009/05/20/bokomtale-frimureriet-og-de-skjulte-makteliter-bind-1/
   Bokomtale: Frimureriet og de skjulte makteliter
   "Frimureriet og de skjulte makteliter: om broderskap i...
   OLEPETERGALAASEN.WORDPRESS.COM

   Ann Tove Buklev:
   http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=10509649&rom=MP
   Kainan - Kim Småge - E-bok (9788203357961)
   Vår pris 99,-. Lena, arbeidsledig skuespiller, stikker...
   BOKKILDEN.NO|BY BOKKILDEN

   Bjørn Joar Hansen:
   det samme problemet fra st.adv. i Agder, og Soren skriver i Vestfold lagmann rett(dag Carlstedt) forøverig gift med randi, dommer i Larvik.. ps,oppfordrer dere til å lese Sandefjords Blad i dag-mandag 9ende, side 10. kokmentar av Rune jensen. ang. Klubselskapet og Inhabilitet.. Han glemmer eller unlater og fortelle om sin nåværende kolega. Kolbjørn Andersen. det var han jeg prøvde å få kastet ut av frim.losen, under ett møte i nedre volle gata i 2006. som først har representert min eks,og også kontrakts motpart, . Deretter forsvarer han adv Setsaas,som utfylte "ett Sjøte, hvem dommeren var jo : losje bror Dag Carlstedt, der også !!!! Så Jensen snakker vist "stykke vis og delt og ", hmmmm. hans andre kolega er tidligere jurist v.larvik p..kammer Ole m. Paulsen.. som henla anm.av Andersen m.fl...

   Robert Steffensen:
   Jeg kan ikke annet, enn å forstå at det må være mulig at staten og frimurerlosjen, i enighet og med forhandlinger trekker opp etiske retningslinjer for et godt virke for hele samfunnet og losjens medlemmer. På en eller annen måte må det være mulig å komme frem til enighet for en rekke prinsippielle forhold og som gjør at de som er med i losjen, uavhengig, nøytralt og seriøst kan utføre sitt yrke, uten å få misstanke rettet mot seg. Folkets tvil for at innhabilitet kan være tilstede, må fjernes. Før eller senere må dette etiske problem løses, -- begge parter har mye å vinne på det.

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Faen, kanskje en skulle ta og gå og henge disse opp på politistasjoner/lensmannskontorer og rettslige institusjoner : )

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   La folk som besøker disse se hva som skjer.

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Så får en mediedekning fordi en har hengt opp sånne lapper og ;P

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   "Rettsnorge" : Vitsen det aldri ble gjort noe med. rofl

   Cath Woldstad:
   Takk Marius, denne trengte jeg akkurat nå. Er det forresten noen som sitter med oversikten over frimurere som tv2 gikk ut med for noen år siden, men siden har trekt tilbake? Da vil jeg i så fall bli svært takknemlig om dere vil dele med meg.

   Bjørn Joar Hansen:
   besøkte en en gang, endte i Historisk Tiltale.... sto ikke Historisk da jeg ble frifunnet året etter,,,,!!!!! så dettte blir brukt mot deg, lengeee etter på. så er ikke å anbefalle... Gjorde jeg det.... : )

   Bjørn Joar Hansen:
   Cath, spørr etter Frimurer Matrikkelen på biblo teket, de sier ofte de ikke har hørt om den, så bare forlang den!!! ps. å "glemmer du levere tilbake, så må du bare betale ett gebyr.. si bare du har mistet den : ) de har forr alle år, men ps, de "Mektigste" har betalt for å slippe å stå der!!!!!!

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Metoderapporten inneholder jo mye informasjon om diverse saker og medlemskaper og :
   
http://2008.metoderapporter.skup.no/2008-25 Broderkjeden (TV2).pdf

   Marius Tobiassen:
   Norske (og svenske) frimurere er ikke frimurere...

   Cath Woldstad:
   Takk for tips Bjørn Joar Hansen. Sender deg privat melding.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/524393837627552/permalink/785909738142626/

   Hege Therese Syversen:
   Ja her kan man bla i medlemslister... mange interesante navn. Fra gammelt av , var det vel meningen at disse også skulle være en samfunstøtte tror jeg.... Men det var lenge siden. Dette er vel den største og mest konservative" gutteklubben grei" en kan tenke seg.

   Cath Woldstad:
   Nå er de vel bare en støtte for hverandre.

   Rune L. Hansen:
   «I Verdens Gang for 15. september 1892 skrev Bjørnstjerne Bjørnson:
   «Uten frimureriet var vår nasjonale kamp ikke blitt så langvarig og hård, og kongetogenes glans ikke nær så stor.»
   Bjørnson så på frimureriet som en stat i staten, «farlig og forkastelig». Det er heller ingen tilfeldighet at Fridtjof Nansen satte som krav til kong Haakon i 1905 at han ikke skulle være frimurer. I frimurerhistoriske beretninger legges det heller ikke skjul på bevegelsens politiske virksomhet.»

   https://olepetergalaasen.wordpress.com/2007/07/02/norgeseliten-eksponert/
   Intet nytt om den skjulte norske maktelite
   Wessels plass med Den Norske Frimurerorden, Det Norske Selskab og Stortinget samlet på en ... plass....
   OLEPETERGALAASEN.WORDPRESS.COM

   Rune L. Hansen:
   Også når politiske partier blir organisert kriminalitet, med ulovlige eller hemmelige lover og regler, politiske "dommere", makt-misbrukende transaksjoner, egoisme, etc. blir de som et frimureri, en stat i staten og en mafia-virksomhet med sin egen forvaltning.
   Både Arbeiderpartiet og Høyre og andre norske politiske partier ble eksperter på slik mafia-virksomhet, uten å bli straffe-forfulgt og stoppet, til de smittet hverandre til et intrikat og sofistikert system av mafia-virksomhet i og bak offentlig forvaltning.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152567519936875

   Re: Svar - krav på erstatning
   From: marius@reikeras.no
   Att: Kommuneadvokat i Oslo, Audgunn Syse

   Det vises til ditt brev av i går, og hvor jeg har følgende bemerkninger:

   Du anfører at et kommunalt organ ikke kan hefte for menneskerettskrenkelser. Helt konkret skriver du at det er statene som er pliktssubjekter etter EMK, og som kan begå konvensjonsbrudd.

   Dette er positivt feil, og viser en manglende forståelse for rekkevidden av EMKs bestemmelser.

   Etter forarbeidene retter menneskerettene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.
   Jeg går ikke nærmere inn på dette, da det er åpenbart at EMK gjelder for all kommunal virksomhet.

   Videre skriver du at erstatningskravet er rettet mot feil rettssubjekt. Du viser til at det var politiet som fattet vedtak om akuttplassering.

   Til dette anføres følgende:

   For det første:
   Politiet har kun agert på oppdrag fra Barnevernet. Følgelig er vedtaket åpenbart Barnervernets juridiske ansvar
   For det andre:
   Offentlige organer, er ett rettssubjekt i forhold til konvensjonen. Det vil si at de konvensjonskrenkelser som gjøres av offentlige instanser, hva det være seg domstolen, påtalemakten eller forvaltningsorgan som politi og påtalemyndighet eller barnevern, rubriseres under ett rettssubjekt, og det er staten Norge.

   Du virker også ha misforstått læren om statenes såkalte skjønnsmargin - «margin of appreciation»
   EMK omhandler spørsmålet om hvor inngående Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) prøver konvensjonsmessigheten av statlige tiltak. Dersom en stat tilkjennes en skjønnsmargin, betyr det at EMD har tolket EMK slik at nasjonale myndigheter kan få en viss skjønnsfrihet til selv å vurdere konvensjonsmessigheten. Jo snevrere skjønnsmargin staten tilkjennes, desto mer inngående foretar EMD en selvstendig vurdering.

   Det er åpenbart at når Fylkesnemnda underkjenner akuttvedtaket, så foreligger det et inngrep i privatlivets fred. Det var altså ikke nødvendig i et "demokratisk samfunn" å foreta inngrepet.

   Følgelig har det vært en krenkelse av EMK artikkel 8.

   Når slike konvensjonsinngrep gjøres urettmessig, skal det svares erstatning.

   EMD har avsagt flere dommer som er relevante i denne forbindelse:

   K. og T. mot Finland 12.07.2001
   I saken K. og T. mot Finland ble dom avsagt i kammer 24.04.2000.
   Etter begjæring fra den finske regjering ble saken overført til behandling i storkammer, jf. EMK art. 43 , som åpner denne muligheten der saken reiser prinsipielle spørsmål. Storkammeret settes med 17 dommere, i motsetning til kammer med syv dommere som er det vanlige, jf. art. 27. Dom ble avsagt 12.07.2001.
   Saken gjaldt akuttplassering av et spedbarn og et barn på fem år, påfølgende omsorgsovertakelse, nektelse av å oppheve vedtaket og fastsettelse av samvær. Finland ble i storkammeret dømt for brudd på EMK artikkel 8 for akuttplasseringen av spedbarnet og for ikke å ha tatt skritt med sikte på gjenforening av familien.
   Hver av foreldrene ble tilkjent erstatning for ikke-økonomisk skade med FIM 40.000. I tilegg ble det tilkjent ytterligere erstatning.

   I Venema mot Nederland fra 17.12.2002, førte akuttiltaket førte til en atskillelse av foreldre og barn, som varte i fem måneder og atten dager.
   Egentlig fire måneder ut fra datoene (januar–mai). EMD uttaler likevel under drøftelsen av erstatningsspørsmålet, at man ikke vet om de ville vært gjenforent tidligere hvis de hadde vært trukket inn i beslutningsprosessen.
   Foreldrene ble tilkjent 15.000 EURO i erstatning for ikke-økonomisk tap og EUR 22,475 utover det.

   Dette er mange år siden, og nyere praksis fra EMD viser at erstatningskravet skal ligge betydelig høyere.

   Følgelig opprettholdes det anførte erstatningkravet.

   Dersom ikke saken løses minnelig innen to uker fra dags dato, vil saken bli sendt for rettslig prøvelse.

   Bergen, den 10.2.15
   Marius Reikerås

   *

   Kent Steinhaug:
   Det er jo svært ille om kommuneadvokaten ikke kjenner loven. Vil ikke det kunne (eller burde ikke det) få konsekvenser for stillingen?

   John Terje Henriksen:
   Det er for meg en stor glede aa kunne lese brev som dette..... Saa braavaaknet Kommuneadvokat Audgun Syse for aa oppdage at hun har saavet i timen.....

   Arthur Sandberg:
   Du er imponerende dyktig advokat, Marius Reikerås !

   Rune L. Hansen:
   I brevet mangler dog ethvert relevant i forhold til Straffeloven og de andre menneskeretts-konvensjonene samt Norges Grunnlov. Marius Reikerås tar dyktig basis i EMK og EMD, men utelater iallfall her og nu de enda mere relevante og grove straffe- og erstatnings-messige realiteter og konsekvenser.
   Kanskje for at det ikke skal bli for mye på en gang? Og for at det skal bli lettere å få medhold hos de inhabile og ukompetente myndighets-forbrytere?

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152567572691875

   Det er utrolig nedslående å bevitne, hvordan nasjonens borgere regelrett er blitt frarøvet sine menneskeretter. Særlig fordi vi vet hvilken enorme konsekvenser dette har fått for så altfor mange mennesker.

   Vi er blitt lurt til å tro at våre lover automatisk presumeres å være i samsvar med menneskerettene. Så dersom forvaltning eller domstolene har ment at et inngrep i våre menneskeretter har en eller annen hjemmel i loven, så er det greit.
   Men, det er det så absolutt ikke.

   Menneskerettskonvensjonene går lengre. For det holder ikke bare at det er hjemmel i en lov for at et inngrep skal stå seg mot menneskerettene. I tillegg må inngrepet være nødvendig i et demokratisk samfunn. Og for å vurdere om inngrepet er nødvendig i et demokratisk samfunn, så må retten eller forvaltningen ha inngående kjennskap til hvordan Menneskerettsdomstolen har vurdert dette vilkåret.

   Men, dessverre for så altfor mange: Dette har man glatt hoppe bukk over, med de lidelser dette har medført.

   Vår nasjon bygger på en gedigen menneskerettsbløff.

   *

   Kjell Erik Midtgård:
   Nå er du ytterst upresis og misvisende i dine uttalelser Marius Reikerås. Staten Norge er ikke en nasjonalstat, for nasjonen er folket. Folket er ikke bygget på en gedigen menneskerettsbløff. Staten Norge derimot, er bygget på løgn, eksisterer på løgn, er løgn, og menneskerettighetskrenkelse. Det er ikke ofte jeg korrigerer på språket eller rettskrivningen din, men denne gangen ser jeg det imperativt.

   Marius Reikerås:
   Enig, Kjell Erik , det er selvsagt staten jeg mente. Korrigert. Takk for innspillet:)

   Rune L. Hansen:
   Staten er vår konstitusjon og dens lovlige forvaltning. Myndighets-misbruk som utgir seg forå være staten er kriminelle som hverken er staten eller Norge.

   Kjell Erik Midtgård:
   Nei Rune L. Hansen, staten er IKKE vår konstitusjon. Grunnloven av 1814 er vår konstitusjon, eller et uttrykk for vår konstitusjon, thi grunnloven var klar på at den var ufullstendig og kanskje slett ikke rett. Den presiserte at endringer må være ut fra erfaringsgrunnlag (ingen endring har vært legitimert slik) og at man ved endring må følge riktighetsprinsipp. Loven stiller også kritierie dens ånd. Dette grunnlag grunnloven springer ut i fra, var fra folkets side folkesuverenitetsprinsippet, at lovens utgangspunkt er de rettigheter mennesket er gitt av sin Skaper, og som menneskene ikke kan fremmedgjøres i fra. Den norske stat er pr i dag kriminell, fattes legalitet, enhver myndighetsutøvelse den foretar er ulovlig, kriminell.

   Rune L. Hansen:
   Staten, i og med vår Grunnlov fra 1814 og dens lovlige forvaltning er vår, Norges, konstitusjon som nasjonal-stat (§ 1), en felles forpliktende samarbeids-avtale til beste for enhver og alle i nasjonen, med den evangelisk-lutherske religion (§ 2) som åndelig kjerne. Og er samtidig også et kongedømme (monarki), hvor folket skal være den lovgivende makt via Stortinget. For kun lovlige lov-bestemmelser og deres overholdelse som gjeldende lov og rett. I nødvendig pakt og samsvar med Grunnlovens ånd og bestemmelser. Noe annet vil være kriminelt og eventuelt lands-forræderi som kompetent skal straffe-forfølges og dømmes.
   Det er med andre ord ikke særlig egentlig stor forskjell på hva du og jeg sier angående dette, Kjell Erik Midtgård.

   Kjell Erik Midtgård:
   Staten den norske er ingenlunde relatert til folkesuverenitet / grunnloven Rune, Staten Den Norske opererer i strid med grunnloven. Derfor er staten ulovlig. Det er det Marius Reikerås forteller oss alle, teskje for teskje viser han oss at staten opererer ulovlig, den ER ulovlig. Det gjenstår å opprette nasjonalstaten Norge. Forskjellen på hva jeg og du sier Rune, er veldig veldig stor, Det er faktisk et univers i mellom.

   Rune L. Hansen:
   Staten er en oppskrift og avtale i og med Grunnloven.
   Du snakker om den politiske mafiaen som staten fordi de enda ikke er straffe-forfulgt og dømt. Det er jo lett forståelig nok feil.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152567551661875

   Det hjelper ikke om offentlige myndigheter har hjemmel i loven, for å foreta et inngrep mot enkeltmennesker. Myndighetene er i tillegg ALLTID ansvarlige for å påse at inngrepet ikke er unødvendig i et "demokratisk samfunn"

   Her har myndighetene over hele landet bommet grovt, ved at de har utelatt å foreta denne vurderingen. Tilbake sitter titusenvis av mennesker, som er blitt frarøvet sine menneskeretter.

   *

   Elisabeth Beth Beth Amundstad:
   Jeg er så enig med deg i dette! <3 : )

   Knut-Helge Jakobsen:
   Hvordan stilles det med en sak om omsorgsovertakelse som ikke er blitt behandlet i fylkesnemnda, men som en annet land stiller seg helt uforstående til.  
   Dette medførte at jeg brukte "nødrett" og tapte mitt lille firma og et tap på x antall år som kontrakten var på?

   Johanne Almli:
   Kan ikke trykke "liker" på dette, men liker veldig godt at du setter det på dagsorden, Marius Reikerås

   Jonna Melek:
   AMEN!!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152567584246875

   EMK artikkel 8 krever at alle inngrep må være absolutt nødvendig i et demokratisk samfunn

   Kravet om at inngrepet må være nødvendig i et demokratisk samfunn for å vareta et legitimt formål, gir uttrykk for at det må foretas en konkret interesseavveining mellom inngrepet i privatlivet og de legitime offentlige formålene.

   EMD uttrykte dette slik i Olsson mot Sverige, 24. mars 1988 (nr. 10465/83) avsnitt 67:
   «the notion of necessity implies that the interference corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is proportionate to the legitimate aim pursued»

   Sitatet kan gi uttrykk for at det må foretas en toleddet vurdering, slik at det først må avgjøres om det foreligger et absolutt behov for å gjennomføre inngrepet, og deretter foretas en konkret forholdsmessighetsvurdering mellom inngrepet og de legitime formålene. Men EMD vurderer ofte ikke isolert om det foreligger et presserende samfunnsmessig behov. Den første delen av sitatet kan da langt på vei hevdes å være et navn på resultatet: Dersom inngrepet ikke er absolutt nødvendig, foreligger ikke et slikt behov.
   Da er heller ikke inngrepet hjemlet og det vil dermed være en krenkelse av EMK artikkel 8.

   *

   Kristian Dirdal:
   Den som har makt til å strupe andre, det er de som er årsaken til ondskapen i verden, og i det norske byråkratiet er det alt for mange med slik en makt!

   Greta Solheim:
   At inngrep i rettighetene etter EMK art 8 og EMKs tilleggsprotokoll art 1skal tolkes strengt - innskrenkende - følger av para 2 i Wien-konvensjonen, jf EMK art 17 og art 18. At unntakene skal tolkes strengt - innskrenkende - fremgår også av EMD-sak Klass v. Tyskland Series A, 28, (1978), para 42. At inngrep i rettighetene må være nødvendig i et demokratisk samfunn, innebærer at inngrep må være proposjonalt i forhold til det formål som det skal fremme, jf EMD-sak Handyside v. UK Series A, 24 (1976) (plenum) para 49.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152567590776875

   Dette sa Horne da hun var i opposisjon. Men, hva sier hun egentlig nå, når hun er i posisjon? Ønsker meg en minister som er tydlig i sine uttalelser.

   From: Horne Solveig [mailto:solveig.horne@stortinget.no]
   Sent: 18. mars 2013 20:43
   To: xxxxxxx
   Subject: SV: Barnevern

   Hei og takk for mail
   Godt å høre at du har det bra med dine barn. Du er ikke alene å møte et barnevern som ikke fungerer. Dessverre så møte FrP ikke mye støtte fra de andre partiene i sitt syn på hva som må gjøres. Nå venter vi i spenning på hva som kommer fra regjeringen, men vi har ikke store forhåpninger. Det som vi også opplever er at uansett hvor mange gode lover vi har så virker det som om barnevernet har sine egen lover over norsk lov. Det gjør sine vurderinger og ingen kontrollerer dette.
   Send meg gjerne en mail og ting du mener vi må ta opp.

   *

   John Terje Henriksen:
   Det var den gang det.... naa er det anderledes...... og mye er glemt....

   Jonna Melek:
   Hva?????
   Barnevernet har sine egne lover over norsk lov....
   Ehhhhhh
   Er det meg som er totalt blåst nå eller????
   Det er da ikke riktig vell?????
   Ehhhhhh
   Trodde de som satt i regjeringen skulle påse at forvaltere fulgte den norske lov jeg.
   Og at de skal gripe inn når den ikke blir fulgt....
   Misforstått noe jeg da?

   Leif Helland:
   Så Horne innrømmer her med andre ord at regjeringen ikke har kontroll på Barnevernet?? Betyr det at vi har en faksjon i landet som hovedsakelig gjør slik de vil til tross for loven? Og det uten at noen kan gjøre noe med det??

   Hvis dette er fakta, så oppfordrer jeg til full borgerkrig. Ingen faksjon innen et land skal ha så stor makt at ikke staten eller regjeringen kan gjøre noe for å få en slutt på krenkelsene befolkningen blir utsatt for.

   Erik Løvaas:
   Dette må være ubehagelig for statsråden. Hvis hun i dette brevet også gir en korrekt virkelighetsbeskrielse bør vi alle være meget bekymret.

   John Vidar Børjesson:
   deler denne, : )

   
---

---

   Kjetil Thue, 10.02. 2015 via Barnebidrag er avlegs:
   https://www.facebook.com/groups/1506353922910627/permalink/1593493637529988/

   Et av "Barnebidrag er avlegs" kvinnelige medlemmer spør om det ikke bør foreligge en avtale når man lager barn, og om det ikke bør være slik at en kvinne ikke skal kunne føre en mann bak lyset, for deretter å kreve inndrevet store summer fra ham og invalidisere ham økonomisk i mange år etterpå.

   Vi svarte:
   Vi har drøftet muligheten for å kunne foreta en "juridisk abort". Altså at en mann som f eks har blitt lurt ("slapp av, jeg bruker pillen", osv), kan erklære seg uten juridiske forpliktelser for barnet som er unnfanget.
   Dette er jo på sett og vis mindre dramatisk enn den abort kvinnen allerede fritt kan velge, der fosteret drepes. Ved en "juridisk abort" fra fars side, får fosteret leve, og når barnet blir født, er det mor, som valgte å bære fram barnet, som har forsørgeransvaret. Er mor ikke i stand til å forsørge sitt barn, vil dette være et offentlig ansvar, og ikke mannen som ble lurt.
   Selv om dette forslaget er langt mindre drastisk enn dagens faktiske abort, avstedkommer det rasende reaksjoner fra kvinner.

   - Pussige greier det der, gitt...

   *

   Rune L. Hansen:
   Et mysterium.

   Stein Gudvangen:
   Ikke så mystisk når man skraper litt i feminismens overflate.

   Cecilie Erlandsen:
   Alvorlig talt... Det skal to parter til for å lage et barn, da bør vel kanskje menn tenke over dette valget før dem hopper i høyet. Dette blir rett og slett så idiotisk, at jeg håper virkelig at folk tenker seg om litt. Det er tross alt ikke en kamp mellom kjønn, men en kamp for barnas beste. Menn håner kvinnelige bidragsmottakere, men kvinnelige bidragsytere forholder seg saklige uansett hvor vanskelig en mannlig bidragsmottaker er. Det sier vel kanskje at vi som er kvinnelige bidragsytere klarer å forholde oss saklige og holde oss til sakens kjerne. Om dette representerer synet menn i denne gruppen har, så representerer gruppen noe jeg ikke vil akseptere.

   Tina Skogen:
   Så alle menn som ikke ønsker å bli pappa akkurat der og da skal holde seg unna sex da Cecilie? Til tross for at kvinnen i denne sammenheng sier han ikke trenger å bruke kondom fordi hun går på prevensjon? Hva er galt med at begge har et valg?

   Rune L. Hansen:
   Foreldre og barn - enkel lov og rett

   Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettserklæringen Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

  *

   Hvem er de grov-kriminelle?

   Kjetil Thue:
   Så du sier altså egentlig at man må ta utgangspunkt i at kvinner lyver for å tjene et par millioner på et 'kn...'. Stoler man på dem kan man takke seg selv, Cecilie Erlandsen?

   Tina Skogen:
   Da er jo mannen allerede "lurt".... Han har ikke et reelt valg, annet enn å la være å ha sex fram til han vil bli far. Kondomen kan tross alt sprekke den og? Er det ikke da bedre å avklare dette tidlig i graviditeten?

   Kjetil Thue:
   Lurt i denne sammenhengen betydde ikke "oppgitt en annen far", Cecilie Erlandsen. Her snakker vi om lurt i betydningen "- Jeg bruker spiral, går på P-pille, skal uansett ikke ha barn, kan ikke bli gravid", osv osv, når hensikten egentlig er å lande en donor som du kan melke for millioner etterpå. SÅNN lurt.

   Cecilie Erlandsen:
   Takker for meg, og sletter mine innlegg. Er bidragsyter, men dette ble så usaklig og smakløst i kampen mot.

   Kjetil Thue:
   Det synes jeg er feigt, nå når vi endelig fikk en god debat om temaet.

   
---
---

   Trond Ruud, 07.02. 2015 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/936611489696821/

   Ap større enn alle de borgerlige partiene tilsammen
   Med EU-Kverna og mornajensen som representanter for borgerligheten bør man kanskje ikke være så veldig overrasket?

   Ap alene større enn alle de borgerlige partiene
   http://www.dagbladet.no/2015/02/07/nyheter/politikk/meningsmalinger/politiske_partier/37580106/
   Arbeiderpartiet går fram 1,2 prosent på ny måling.
   DAGBLADET.NO

   *

   Trond Ruud:
   Da er Jonas den nye solkongen i korporasjonen Norge..

   May Brith Harestad Hollos:
   - Norway planning to JAIL people who offer food, money or shelter to homeless people with new laws that also make begging illegal • Proposed law in Norway would make begging in the streets illegal • If approved, it would also make it illegal to help homeless who beg • Begging would be punishable with a prison sentence of up to one year. Norway has proposed a law which would make it illegal to help people begging in the street. The draft for the anti-begging law would not only make it a crime to to ask for money, but also to help those who beg. The rules will state that those offering money, food or shelter to beggars will also face up to a year in prison. +2 Criminal: The Norwegian government has proposed a law that would criminalise organised begging and those who aid begging, making it punishable with a prison sentence of up to one year Individual council's have been able to ban begging since last year, but now the centre-right government wants a nationwide ban. The proposed law would criminalise organised begging, making it punishable with a prison sentence of up to one year. Justice minister Vidar Brein-Karlsen, said the law was needed to outlaw those running begging networks as an organised business. He said: 'We need to give the police the legal authority to crack down on people who arrange for beggars to get here, often in large groups.' +2 Anti begging: Justice minister Vidar Brein-Karlsen, from majority party Fremskrittspartiet, says the legislation is needed to outlaw those running begging networks But socialist MP Karin Andersen accused the government of 'criminalising poverty'. She wrote on Twitter: 'Europe's richest country criminalises Europe's poorest people. The freedom of speech to ask for help is cut off.' Inger Husby, from Bøler outside Oslo, who frequently volunteers to help homeless people in the capital, said she now feared her altruistic acts to land her in prison. She said: 'I give the homeless food and drink when they need it. 'I think I would become even more eager to help them if the law came into force. To me, it doesn't sound possible to punish people who are helping others who are in trouble and who are poor.' The bill has been sent out for consultation with a deadline of February 15th.

   Tone Western:
   Det er BARE fordi Ap styrer alle avisene her til land. Tror nå jeg da. For NÅ kommer Ap med alle de "menneskevennlige" forslagene som de ignorerte de siste 8 åra. Ikke uten grunn at vi fikk et skifte!!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvem andre kan i tilsvarende grad tilby en gigantisk offentlig forvaltning fritt frem for politisk organisert kriminalitet overfor sivil-befolkningen? Inklusivt diskriminering, utplyndring, kidnappinger, terror, tortur, falske dommere, falsk dokumentasjon, etc.
   Pluss vet hvor slike meningsmålinger lar seg kjøpe.
   Og samarbeider godt med andre med tilsvarende interesser.
   Og eier og dirigerer masse-mediaene og alt annet.

   Otto Lund:
   Meningsmålinger er bare bløff
   "The people who cast the votes don’t decide an election, the people who count the votes do." - Joseph Stalin
   Norge styres beviselig at kriminelle og andre idioter

   The new globalist government in Norway greeted by the country's sheeple
   https://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E
   Den nye globalist-regjeringen i Norge hyllet av landets...
   YOUTUBE.COM

   Trond Ruud:
   Meningsmålinger kan bestilles med predefinert resultat, kom det jo frem i andre sammenheng nylig, så jeg ser ikke bort fra at Otto Lund kan være inne på noe. Men, jeg tror nok at en vekst i opposisjonen til det sittende menasjeri er mer sannsynlig, enn det motsatte. At mye av det også er medieskapt på bestilling, er heller ikke hinsides det troverdige i det politiske Norge. Men det er vel ikke vekst i APs tilslutning heller? Men med en ufri og styrt presse blir alle forsøk på analyse bare tull. Men, det er jo sånn nordmenn vil ha det.

   Inger Fygle:
   Er ikke denne Jonas mere Borgelig tro. Hva har han sakt å gjort som er så bra?

   Anne Britt Waaler:
   Det kan da ikke være pga "EU kverna"?? AP fikk oss inn, og jeg tror IKKE de vil få oss UT! Dagbladet har blitt større løgnere enn Se & Hør!?

   Tom Just Olsen:
   Nordmenns politiske hukommelse er maks 18 måneder. Så dette holder ikke leng.

   Rune L. Hansen:
   18 minutter er langt mere presist og nær sannheten.

   Inger Fygle:
   Det er for mange AP røde her.

   Jan Ivar Vernfelt:
   Hvem har de spørt, ikke deg og meg?

   Tom Just Olsen:
   De spør ikke bygdetullingene, vet du. : )

   Jan Ivar Vernfelt:
   Nei de plukker ut bare apekatter.

   Rune L. Hansen:
   Og hva er det Ap-katter vil ha? Hvilke godbiter selger best og fanger flest på fiske-krokene, som valg-flesk? Bananer?
   Å strekke ut den ene hånden, med bananer av ymse slag?
   Med den andre hånden skjult bak ryggen?
   Mens baviane gapskratter!

   Inger Fygle:
   Valgflest som barnehager, å permisjoner lokker velgere til AP også de naive, de stemmer der uansett.

   Rune L. Hansen:
   Apekatter går ivrig efter bananer.

   Rune L. Hansen:
   Adolf Hitler og hans regjering ble meget og lenge populære med sine bananer.
   Mange har lært av det også.

   Bent Øivind Nygren Tolfsen:
   Med god drahjelp fra media og pressen så får man ofte det man vil oppnå.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det burde ikke være særlig hemmelig hvem og hva som styrer og eier masse-mediaen og dens propaganda i dagens Norge.

   Bent Øivind Nygren Tolfsen:
   AP

   Rune L. Hansen:
   Apene og deres med-spillere.

   
---
---

   Trond Ruud, 10.02. 2015 via Staten Norge shared Om barnevernstjenester i Buskerud's photo:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/938085019549468/

   10868146_884501018237844_4525400480399725997_n.jpg
   Tsjekkias president sammenligner norsk barnevern med nazi-program
   Barnevernsjef: Alvorlig at utenlandsk media sprer usannheter om norsk barnevern! For få dager siden svarte EU-kommisjonen at de er klar over problemstillingen, men at de ikke har anledning til å gripe inn i nasjonale saker. De oppfordrer de involverte til å klage saken inn for retten.

   *

   Rune L. Hansen:
   Tsjekkernes president og tsjekkerne vet bedre enn de fleste nordmenn hva som skjedde under Hitler-regjeringen!
   - tsjekkisk: Pravda vítězí ( Nasjonalt motto)
   Sannheten seirer

   Jan Egil R Aslaksen:
   Tror den presidenten skal se litt nærmere på barnevernet i eget land for det er ikke mye bra.

   Rune L. Hansen:
   Du vet ikke hva du snakker om, Jan Egil R Aslaksen, eller lyger bevisst om med bestemt hensikt.

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/
   Child protection - studies, statistics, etc.

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/
   Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre)

   Jan Egil R Aslaksen:
   Nei jeg vet ikke noe sikkert men folk som bor der tror jeg vet. Bedre enn de fleste andre vil jeg påstå Rune L. Hansen Og Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre) ???? Hvor har så dette skjedd og hvem sitter på dokumentasjon og fakta ? Samme er det med Russisk barnevern. Der er det helt ok å slå barn som ikke lyer og mange barn bor under bakken for det er bedre enn å gå under barnevernet. Sjekk fakta eller endra bedre ta deg en tur og sjekk det ut. Jeg har vært i Russland, Tjekkia; Polen og Litauen flere ganger på besøk hos folk så har fått sett min del

   Rune L. Hansen:
   Dokumentasjon og fakta er det i en overflod av. Også på de linkene jeg nettopp henviste til. Den politiske mafiaen du har gjort deg til talsmann for, Jan Egil R Aslaksen, er ekstremt grov-kriminelle.

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205207315852585&set=gm.747845418618826&type=1
   Dagens "fina" soc. beslut. Jag får inte träffa mina barn mer än 4 tim/varannan vecka eftersom soc påstår att jag har ett alkoholmissbruk vilket inte stämmer. För att motbevisa soc går jag därför till läkaren som gör en fysisk undersökning på mig och konstaterar via leverprov och annat att jag INTE lider av alkoholism, jag tvingas även förnedra mig och gå på Beroendecentrum, som kartlägger mina alkoholvanor och konstaterar även de att jag INTE har alkoholproblem. I Förvaltningsrätten dömer man mig att mista barnen då jag inte "tackar ja till behövlig vård" för mitt "missbruk", alltså går soc. "hittepåhypoteser och lögner" före läkarexpertisens vetenskap, och detta i svensk domstol!!! Nämndemännen påminner om de klassiska tre aporna som illustreras nedan och skriver bara under på soc lögner!!! Så vad ska man göra? Söka vård som man inte berättigas till av läkarna då man inte har problemen som krävs för att få behandling? Så här går det till i Sverige 2014. Skrämmande!!!

   Jan Egil R Aslaksen:
   Så hvorfor finnes ikke dokumentasjonen ? Talsmann ?? Har du mentale problemer ??? Jeg sier det jeg har sett med egne øyne og blitt fortalt av folk som bor i de landene. Ta turen selv så ser du hva jeg har sett men det er vel ikke det du ønsker ?

   Rune L. Hansen:
   Dokumentasjon, beviser og vitnemål er det som sagt en enorm overflod av. Enhver kan selv f.eks. lese på linkene over her og se hvor grundig løgnaktig og falsk du er. Enkelt og greit nok.

   Jan Egil R Aslaksen:
   Du er ubrukelig så sorry jeg gidder ikke bite på dette våset du legger ut. De to sidene som du er medlem av har brukt så mye falsk info at det er kvalmt. Lykke til videre med din naivitet for du må være meget naiv som tror barnevernet er bra på noen måte i Russland, Tjekkia osv. Men du syns sikkert det er helt topp at 11 år gamle barn heller sitter i kloakken og drikker eller sniffer for alternativet er et supert barnevern i de landene.

   Rune L. Hansen:
   Det er lett nok for enhver selv å undersøke.

   Jan Egil R Aslaksen:
   Ja som jeg har sagt. Ta turen

   Rune L. Hansen:
   Både jeg og de mennesker som har vært i eller bor i de forskjellige land vet i forskjellig grad mye om hva som foregår der. Mennesker fra de landene du nevner er mildt sagt sjokkerte over hva som foregår nu i Norge! Og de dokumenterer, undersøker, erfarer og ser selv. Det er mildt sagt ikke uten grunn at Norge av FN er degradert til B-status og snart C-status mht. menneske-rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Om det så hadde vært barn som "sitter i kloakken og drikker eller sniffer" der, så ville ikke kidnapping, fangehold, tortur og utplyndring av barn og foreldre, som i Norge, vært noe menneskelig eller lovlig alternativ!

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. februar 2015, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig, tildels noe yr og fra 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, fuktig og omkring 3 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Dunkelt mørkt og 3 pluss-grader klokken 18. Helt mørkt klokken 18.30. Mørkt, fuktig, antydninger til yr og omkring 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204168076256881

   Det fremgår av Menneskerettsloven at ethvert menneske ansatt i eller under den offentlige forvaltningen selvstendig er forpliktet til ikke medvirke i en menneskeretts-forbrytelse. Heller ikke med unnlatelse.

   Og til selvstendig å vurdere og undersøke og påta seg personlig ansvar for at ingen offentlig medvirkning i en menneskeretts-forbrytelse skal kunne skje. Uansett hva regjering, politikere, dommere, lover og regler, instanser eller andre sier eller har bestemt.

   Dette er nødvendig lærdom, kunnskap og lov-bestemmelser verden har fått, særlig via Nürenberg-rettsaken efter 2. verdenskrig.

   Mange slags menneskeretts-forbrytelser er lett å se eller å undersøke. For eksempel forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, tortur, diskriminering, kidnapping av barn og foreldre, falsk familiestand, ufrivillig forsvinning, etc. Det kan være vanskelig eller umulig å rettferdiggjøre seg med å ha vært i god tro i forhold til slike forbrytelser.

   For de menneskeretts-forbrytelser som først kanskje ikke er så lett å se eller å undersøke kan forholdet være annerledes. Men er uansett viktig. Slike menneskeretts-forbrytelser, i regi av hvem enn - for eksempel falsk dokumentasjon, inhabilitet, trusler, etc. - kan ofte forekomme for å utøve eller skjule også andre menneskeretts-forbrytelser.

   Offentlig forvaltning og enhver er i henhold til Menneskerettsloven forpliktet til aktiv opplysning om menneske-rettighetene. Både i forhold til enkelt-mennesket og samfunnet. Og enhver er lov-forpliktet til å forsøke å respektere og sikre enhver sine menneske-rettigheter - uten selv å medvirke i noen menneskeretts-forbrytelse.

   *

   Egle Miklas:
   Thank you

   
---

   It appears from the Human Rights Act that every human employed by or under the public administration independently is committed to not participate in a human rights-crime. Nor with omission.

   And on its own to assess and examine and accept personal responsibility that no government involvement in a human rights-crime to occur. Whatever government, politicians, judges, laws and regulations, entities or other states or have determined.

   This is necessary lessons, knowledge and law provisions world has gained especially via Nurenberg-trial after WW2.

   Many kind human rights crimes is easy to see or to investigate. For example crimes against humanity, genocide, torture, discrimination, kidnapping of children and parents, false family condition, involuntary disappearance, etc. It can be difficult or impossible to justify having been in good faith in relation to such crimes.

   For those human rights crimes that first maybe are not so easy to see or to investigate the relationship can be different. But is always important. Such human rights crimes, organized by whoever - for example, false documentation, disqualification, threats, etc. - can often occur to exercise or hide other human rights crimes.

   Public administration and everyone is under the Human Rights Act committed to active enlightenment about human rights. Both in relation to single-persons and society. And everyone is law obliged to try to respect and ensure every their human rights - without themselves participate in any human rights-crime.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1545130805735630/1550141481901229/

   Steinar Hansen:
   Ja, blant annet et viktig "prinsipp" i Nurenberg-prosessene var at hvert menneske har et eget ansvar. Man kan ikke hevde at man ble befalt til å gjøre grusomheter.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152569420416875

   marius@reikeras.no
   Date: Wed, February 11, 2015 8:22 pm
   To: sli@lmd.dep.no
   Cc: postmottak@lmd.dep.no
   Att: Statsråd Sylvi Listhaug

   Jeg viser til brev fra ditt departement, hvor det bekreftes at dere er gjort kjent med at Tore Holm har vært i møte med Mattilsynet i Sandnes i dag.

   Jeg var med ham, og føler et sterkt behov for å si at nok er nok av personforfølgelse og trakassering av enkeltmennesker; i dette tilfelle Tore Holm.

   Tore Holm er inne i sitt 73 år, og har vært bonde i 55 av dem. 55 år! Han er født i Brønnøysund, og har bodd der hele livet. På gård.
   I dag har altså han og jeg vært på besøk til Mattilsynet i Sandnes, for å fremføre Holms faktiske og rettslige argumenter i hans klagesak.
   Mattilsynet lokalt har nemlig fått det for seg at de vil tvangsavvikle det Holm har bygd opp gjennom 55 år, og som er en arv etter hans far. Uten å høre hans argumenter!

   I 1 1/2 time fremla Holm dokument etter dokument, som beviser at han er en fremragende bonde med godt dyrehold. Knapt noen overraskelse, når han har drevet med dyr hele livet. Han fikk gjennomgående gode attester fra Nortura, veterinærer, ordføreren i kommunen, folket som hadde vært og besøkt han da han hadde åpen gård, med mer.

   Tore Holm er en hedersmann, som fortjener anerkjennelse for å ha bidratt til å bevare og bygge opp norsk landbruk.
   I stedet møtes han, i voksen alder og etter et langt liv i bondens tjeneste, med en trakassering fra Mattilsynet lokalt, som du som øverste juridiske ansvarlige ikke kan være bekjent av.
   Den behandlingen han har fått, er rett ut skammelig og har påført han betydelige helsemessige problemer.
   Så alvorlige helsemessige problemer er han blitt påført, at da jeg møtte han på Sola flyplass i dag tidlig, så møtte jeg ham i rullestol.

   Heldigvis er det også mange flotte personer i Mattilsynet, og to av dem møtte Holm og jeg i dag. De skal ha ros for å ta klagesaken hans på alvor, og for endelig la ham få slippe til med sine argumenter.

   Denne dokumentasjonen han fremla i dag, har altså ikke Mattilsynet lokalt tatt noe hensyn til.

   For øvrig gjør jeg også ditt departement oppmerksom på det ansvar dere har for å følge menneskerettene. Selv om menneskerettigheter er en ”fremmed” materie i Landbruskforvaltningen, så gjelder den like fullt.

   Det ligger følgelig et ansvar å ivareta disse, slik at rettssikkerheten til Holm og alle andre bønder i Norge blir ivaretatt.
   For å si det slik: Jeg er lei at det bare er Mulla Krekars menneskeretter som kommer frem i mediene.

   Jeg er mest opptatt av at alle i dette landet skal få ivaretatt sine grunnleggende rettigheter. Ikke minst gjelder det for Tore Holm, som har følt seg fullstendig rettsløs.
   Inntil i dag, da han endelig møtte på mennesker han følte tok ham på alvor.

   Tore Holm har bedt meg offentliggjøre denne mailen, så derfor gjør jeg også det.

   Bergen, den 11.2.15
   Marius Reikerås

   *

   Olga Stendal:
   GODT DET ER NOEN SOM KAN STØTTOG HJEPLE I SLIKE SAKER:

   Marianne Lund:
   Slik skal det ikke være.... Delte dette på veggen min.

   Narverud Iren Anita:
   Delte denne....

   Anne Rønnaug Teigen:
   Bra du støttet han Marius! Hvis jeg kjenner Sylvi Listhaug fra tidligere stillinger hun har besatt, så tror jeg sikkert hun vil gripe fatt i det. Jeg har gjennom tidene erfart at det i flere offentlige tilsyn, er for ukvalifiserte personer, som ikke selv har arbeidserfaring, og ikke ser helheten. I Arbeidstilsynet så jeg det ofte, at det var teoretikere, uten det jeg vil kalle fornuft.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.02. 2015 via Česko, vraťme děti rodičům:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152568210556875

   Det er ikke bare presidenten, statsministeren og EU politikere som har kastet seg inn i kampen til EvaMichalakova. Også Dominik Hasek, en av tidenes beste hockeyspillere, har engasjert seg mot det norske barnevern.

   Utrolig at det norske byråkratiet enda ikke skjønner alvoret i denne saken.

   Dominik Hašek - hokejový brankář a olympijský vítěz podporuje Evu Michalákovou a její syny (ČESKY)
   https://www.youtube.com/watch?v=-xAMmozv6t8
   Dominik Hašek - legendární hokejový brankář a olympijský vítěz z Nagana 1998 veřejně vyjádřil...
   YOUTUBE.COM

   *

   Kjell Melhus:
   det er så man kan begynne å tro at de er fullstendig klare over at barnevernet er ute av kontroll å at en innrømmelse av det vil føre til RAMASKRIK ,så da velger de taushet/latterligjøring så lenge det går ...

   Monika Kiser:
   Det er helt utrolig.

   Knut-Helge Jakobsen:
   ja men hva kan de gjøre?
   Det er nå engang slik at når en dom er stadfestet i retten, så er det slik. Det er ingen i den offentlige forvaltningen eller i rettssystemet som kommer til å verken kritisere eller ta opp dette, kun emd, og det er lang vei og mange år dit.
   Det MÅ forandringer til FØR det kommer så langt.
   Men jeg er ikke advokat som vet eller skal belære noen, men er mine tanker rundt dette.

   Anja Gabriele Neske:
   Norge velger gjerne å ignorere dommer fra EMD, siden våre lover visstnok er overordnet de internasjonale...

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. februar 2015, Vinberget: 

   Helt mørkt, 3 pluss-grader Celsius, fuktig og tildels noe regn og yr her ute i natt. Disig overskyet, noe yr og 3 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen, med oppmot 4 og 5 pluss-grader og noe yr. Helt mørkt og 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 12.02. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152571329181875

   Det er stein hakke tullete, det er folket gjennom sine saker og annen kamp, SKAL LÆRE OG INSTRUERE DOMMERENE VED DEN NORSKE DOMSTOLER, om hva EMK SIER!!!!!!!!!!!!
   
   EVIG SKAM til desverre så godt som ALLE NORSKE DOMMERE.
   Større idioter finnes ei.
   Yrkes stolthet?
   Enn om pasientene måtte lære legene å opperere osv
   Enn om kundene måtte lære snekkeren å snekkeren å snekkere.
   Enn om....... osv.
   Når skal Norge få KOMPETENTE LOVLIGE LOVLYDIGE dommere, og ikke disse idiotiske mega klovnene?????!!!!
   :-))

   *

   Rune L. Hansen:
   Dommerne (også i ordets videste betydning) er alltid de mest sentrale nøkkel-personer for en politisk mafia-virksomhet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152571397881875

   FNs barnekomité har i sin General Comment nr. 12 fra 2009 om barnets rett til å bli hørt etter Barnekonvensjonens artikkel 12, uttalt at barnet har en rett ”to express those views freely”.

   Komiteen viser til at dette betyr en rett til å uttale seg uten press og at barnet selv skal få velge om det vil utøve denne retten eller ikke. Komiteen viser videre til at det kreves at barnet mottar informasjon om saken, alternative løsninger og konsekvenser for å kunne utøve denne retten.
   Så hvorfor skjer ikke dette i Norge?

   *

   Rune L. Hansen:
   I henhold til Barnekonvensjonen Art 5 så er det foreldrene eller deres representanter som skal veilede og støtte barnet:

   Art 5: "Partene skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre, eventuelt slektninger eller medlemmer av lokalsamfunnet ifølge stedlig skikk, verger eller andre med juridisk ansvar for barnet har, for å gi det veiledning og støtte, tilpasset dets gradvise utvikling av evner og anlegg, under barnets utøvelse av rettighetene anerkjent i denne konvensjonen."

   Noralf Aunan:
   Det kan nå være en viss mulighet for å få sett nærmere på EMK artiklene her i landet, men når det gjelder Barnekonvensjonen nekter man konsekvent å forholde seg til den. Når det f.eks. gjelder barnets rett til å bli hørt og tatt hensyn til, viser man slett ikke til Barnekonvensjonen.

   Rune L. Hansen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.
   2. Partene skal sikre gjennomføringen av disse rettighetene i samsvar med sin nasjonale lovgivning og sine forpliktelser i henhold til relevante internasjonale instrumenter på dette området"
   Osv. Og absolutt ingenting respekteres.

   Anita Lehn:
   Godt spørsmål?

   Noralf Aunan:
   Det kan igjen opplyses om at det er laget en rapport på over 200 sider, for å avvise at Barnekonvensjonen skal ha noen plass her i landet. Alt skal dekkes av de andre norske lover, men det stemmer naturligvis ikke, for barn har så godt som ingen RETTIGHETER utenom EMK og Barnekonvensjons-artiklene .

   Rune L. Hansen:
   Det er nærsagt bare motsatt lov og rett som i alminnelighet praktiseres og tillages i dagens Norge. Mange tror kanskje automatisk at jeg overdriver når jeg sier det, i og med at de er "autoritets-tro" under politiske værhaner og tullhøner, Men undersøk selv! Det er ingen overdrivelse!

   Rune L. Hansen:
   Enhver og alle barnets og foreldrenes menneske-rettigheter forbrytes konsekvent og grovt kriminelt. Både menneske-rettighetene i menneskeretts-konvensjonene (alle) og i Straffeloven og Norges Grunnlov!

   Barnekonvensjonen Art 3 p2 som jeg også her vil nevne er bare enda et av de ganske enkelt fullstendig alle eksempel på hva som ikke respekteres:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. februar 2015, Vinberget: 

   Helt mørkt og 3 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 2 klokken 09. Straks derefter noe yr og disigere himmel. Oppmot omkring 4 pluss-grader og omtrent det samme videre utover dagen. En telefon til Telenor i dag angående en liten formalitet angående mitt Internet-abonnement der. Straks derefter mistet jeg kontakten med Internettet. Antagligvis tilfeldig, men merkelig, tenkte jeg først, uten å vite 
om feilen er ekstern eller intern. Internet-forbindelsen her har siden vært borte i hele dag og jeg har arbeidet pc-teknisk med dette og diverse annet på flere pc-er i hele dag, uten hell, bortsett fra å ha detektert den sansynlige årsaken - ekstern. Men hva angår min helse og kropp, som selvfølgelig blir bare verre og verre, så er feilen så absolutt ekstern - forårsaket av den politiske og offentlige mafiaen og dens med-spillere. De torturerer, terroriserer, utplyndrer og dreper fort, ivrig, langsomt og lenge for å ødelegge og drepe barn og foreldre og sine fiender. Hvem som helst og hvor mange som helst og for hva som helst. I sine hensikter fullstendig blinde for og uinteressert i med-menneskelighet, lov og rett og menneske-rettigheter. Blinde for og uinteressert i alt annet enn ivrig motsatt lov og rett. Likså ivrige som i og med sin falske dokumentasjon, egoisme og propaganda og sitt hykleri. Helt mørkt, omkring 3 til 2 pluss-grader, fuktig og tildels yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. februar 2015, Vinberget: 

   Meget mørkt, fuktig, yr og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet overskyet og tildels sol utover formiddagen, med oppmot 5 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Feilen med Internet-tilkoblingen var ekstern og som jeg detektert trodde og ble trolig ordnet i en telefon-samtale i formiddag sammen med teknisk avdeling hos Telenor. Dus blålig himmel, sol og oppmot 14 pluss-grader i solveggen frem mot klokken 14. Arbeider med diverse pc-tekniske finjusteringer. Skal se om jeg får tid til å få finjustert min egen helse også, mat, medisin, etc., for å forlenge og bedre livs-prosessene. Det haster selvfølgelig fortsatt og gjelder ikke bare meg og min familie, men alle andre også. Jeg må prioritere og kompromisse i forhold til de muligheter som er. 4 pluss-grader i skyggen klokken 16 og 2 klokken 17. Mørkt, stjernehimmel og i overkant av null grader frem mot klokken 20. Mørkt, noe stjerne-himmel og omkring null grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204188858016412

   Trikset for den som vil skjule vesentlighetene er å la u-vesentlighetene overdøve og drukne vesentlighetene. Å la det under-ordnede være over-ordnet.
   Med andre ord: falske over-ordnede. 

   The trick for those who want to hide the essentials is to let what is non-essentials over-detract and drown the essentials. Allowing the non-superiors to be the superiors.
    In other words, fake superiors.

   *

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. februar 2015, Vinberget: 

   Fra null til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Et vind-drag, dus blålig himmel, spredt litt skyet og 5 pluss-grader frem mot klokken 09. Været omtrent som i går. Mørkt, noe stjerne-himmel, et vind-drag og mellom 2 og 3 pluss-grader klokken 20. Helt mørkt, noe stjerne-himmel og omkring 1 pluss-grad videre utover kvelden og mot midnatt.

---

   Rune L. Hansen, 15.02, 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204191655526348

   Søndag 15. februar 2015, notat:

   Jeg plukket inn endel epler av forskjellige sorter fra her ute i fjor. Det ble fort mye og mange sorter. Det er begrenset hvor mye eller ofte en bør spise eller drikke av epler. De er i sitt innhold søte og sure på samme tid, mere enn mange tror, fort ugunstige for blandt annet tann-helsen. Også ikke minst hermetiserte uten sukker eller annet tilsatt. Mye av det samme gjelder også pærer. Men pærer har kort holdbarhet i forhold til epler.

   De innplukkede eplene har jeg i vinter lagret først ute og så på gangen her, for å holde de optimalt kjølige og fuktige nok. Og for lettest mulig nødvendig fort å plukke bort epler som blir dårlige underveis i lagringen. Hverken alle epler eller eple-sorter holder seg likså godt eller likså lenge, men lagrings-forholdene er uansett vesentlige for holdbarheten. Slik jeg provisorisk har gjort det i vinter er det enda mange epler av flere sorter som enda holder seg bra i esker på gangen her og som jeg spiser fra underveis. Meningen var å bygge en jord-kjeller for vinter-lagring av epler her ute. (Pluss en for poteter og andre rot-frukter.) Det ble avsatt og påbegynt plass for dette også, men da vi ble angrepet i 2006 og kidnappet i 2008 ble dette og alt annet selvfølgelig umulig å få til.

    Før vi ble angrepet og kidnappet hadde vi iherdig og mål-bevisst innsamlet og utplantet fra mange kanter av verden en stor mengde mat-nyttige (i vid betydning) planter, busker og trær. Så mye og meget at vi allerede da blandt annet kunne betraktes som basis for en av de mest betydningsfulle organiske gen-banker for mat-nyttige planter, busker og trær i Norge. Og som en stor eventyr-hage for frodighet, nytte, ressurser og trivsel underveis. Da vi ble angrepet i 2006 og kidnappet i 2008 ble dette og alt annet selvfølgelig også umulig å videreføre. Men mye av det arbeidet som allerede var gjort vokser uansett selvstendig fortsatt enda videre. Godt planlagt for optimal selvstendighet og økologi ifra begynnelsen.

   Iblandt ankommer det forespørsler om blandt annet pode-kvister. Senest nu forleden dag, i et brev fra en som ønsker pode-kvister fra noen eple-sorter. Og som også tilbyr seg å bytte i andre sorter. Det er derfor jeg nu skriver disse ordene her. For å varsle om at jeg og min familie fortsatt er kidnappet, fangeholdt og adskilt og utplyndres. Og at det derfor er umulig for meg å besvare slike henvendelser. Vår nutid, fortid og fremtid og våre liv, våre sosiale muligheter, vår frihet, våre økonomiske muligheter, vårt arbeide, våre interesser, vår trivsel og trygghet og vårt hjemsted og vår slekt ble angrepet og ødelagt og erklært ulovlig og forbudt av den politiske og offentlige nasjonale (inklusivt kommunale) mafiaen.

   * * *

   Liv Hansen:
   Det er så trist at mange familier lider skade pga hvordan
   de behandles her i Norge. Eg håper dere får en skjønn og
   felles fremtid..

   Dung Svalland:
   Forstår deg veldig godt, RUNE
   Jeg hadde og en stor hage der jeg plantet litt forskjellige frukttrær og jeg hadde ikke klart å gjøre noe bedre inntil videre etter at staten og bv har kommet inn i bildet og kidnappet mine barn.

   Marina Lorieri:
   vet så vel hva du mener  lag dagen din god i dag..

   Rune L. Hansen:
   Vår nutid, fortid og fremtid og våre liv, våre sosiale muligheter, vår frihet, våre økonomiske muligheter, vårt arbeide, våre interesser, vår trivsel og trygghet og vårt hjemsted og vår slekt ble angrepet og ødelagt og erklært ulovlig og forbudt av den politiske og offentlige nasjonale (inklusivt kommunale) mafiaen.

   Rune L. Hansen:
   Dagens Norge. Med utrolig mange kidnappede, fangeholdte og ødelagte barn og foreldre rundt omkring.

   Radha Muffiin:
   <3

   Rune L. Hansen:
   Det er lett forståelig at den politiske mafiaen later som om de ikke vet hva de forårsaker av groteske menneskeretts-forbrytelser overfor barn, foreldre og voksne i Norge. De kidnapper, fangeholder, torturerer og ødelegger så mange mennesker at mye av alt annet kriminelt og ondt i verden blir småtterier i sammenligning. Og det er utrolig hvor smittsomt, perverterende og indoktrinerende det er.
   Og utrolig med de mange som underkaster seg en slik politisk mentalitet, i forvirring, blindhet, naivitet og mangel på saklighet - eller i karriære og egoisme.
   Hvor lenge klarer de fortsatt å late som ingenting? Og å fortie, bagatellisere og bortforklare?
   Og alle og enhver andre?

     
---
---

   Barneloven's Photos, 15.02. 2015:
   https://www.facebook.com/Barneloven/photos/a.488979781133665.110041.302287333136245/894539810577658/?type=1

   10997444_894539810577658_328909184420876329_n.png

   Dommer forklarer Barneloven til Gerda:
   " Altså.. Vi er blitt pålagt av Barnloven at kun en foreldre blir Vinner og da får ALT av barnepenger, rettigheter og avgjørelsesmyndighet til barnet helt alene. Forbudt å likestille foreldrene, de krever en foreldre tar alt og den andre diskrimineres bort (som oftes fedre)"

   "- Og dette er resultat av det såkalte norske Likestillingsdepartementet forvalting!! Tro det eller ei Gerda, er ikke den god .. hahaha! : ) "

   #Likestillingsdepartementet #barneloven

   *

   Jon Lystrup:
   Likestilling i et feministisk perspektiv : (

   Fabiola Arce Pazos:
   Det er ikke bare dere pappaer som sliter med dette her.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. februar 2015, Vinberget: 

   Mørkt, et vind-drag og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus blålig himmel, solen lavt mot sør, et vind-drag, spredt litt skyet og til 5 pluss-grader frem mot klokken 12. Og 4 klokken 15.30. Mørkt, et hørlig vind-drag og 3 pluss-grader klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden, med 2 pluss-grader uten særlig med vind-drag mot midnatt.
   
---
---

   Kaja Margrethe Huitfeldt Nove, 16.02. 2015 shared a link to your timeline:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/641219682672678

   Barnevern : De snakker aldri sant
   http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/print/557502_de-snakker-aldri-sant?ref=checkpoint
   Professor Marianne Haslev Skånland ved Universitetet i Bergen er i Moss. Invitert av Moss Dagblad for å gi sin generelle mening om det norske barnevernet som hun har fulgt på kloss hold i en årrekke. Damen sparer ikke på konfekten. Hun levner barnevernet svært liten ære. Mener de har feil i 99 prose…
   BARNEVERNET.ORIGO.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Falsk og hvitvasket dokumentasjon og falske dommere er den mest sentrale forbrytelse for enhver offentlig organisert eller systematisk forbrytelse.

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204053852041347 ( ekstern - intern )
   Rune L. Hansen
   Falsk dokumentasjon fra eller til offentlig forvaltning er en grov og straffbar forbrytelse. Inklusivt hvitvasking av falsk dokumentasjon selvfølgelig også.
   ... See More

   David Malina:
   "Hard evidence"!

   Rune L. Hansen:
   Løgnene, halv-sannhetene og påstandene som fremmes og hvitvaskes er de billigste, reneste og mest hygieniske terror- og draps-våpen som finns.

   David Malina:
   false documentation , scheduling only in the office without a proper examination of the situation !

   Rune L. Hansen:
   Falsk og hvitvasket dokumentasjon i alle ledd og instanser - ingenting er mere virkningsfullt!
   False and laundered documentation at every stage and instances - nothing is more powerful!

   David Malina:
   this has been said in the judgment of the ECHR in 2007 ! What makes the Norwegian government against this ilegal situation? sleeping?

   Rune L. Hansen:
   Hva gjør norske regjering og storting med dette? Lyger enda mere, selvfølgelig. Og beskytter de andre sine løgner, selvfølgelig.
   What does the Norwegian government and parliament do with this? Lie even more, of course. And protects the others their lies, of course.

   David Malina:
   Can You translate this judgement into Norwegian? This is public judgement, not confidential. People must see it!

   David Malina:
   http://www.krisesenter.org/pdf/sanches_cardenas_v_norway.doc

   Rune L. Hansen:
   It is so very much around who should have been translated to and from Norwegian. We must everyone prioritize.
   Det er så veldig mye rundt omkring som skulle ha vært oversatt til og fra norsk. Vi må enhver prioritere.
   Eller bruke f.eks. Google Translate / Oversetter:
   https://translate.google.com/?hl=no
   Google Oversetter
   Googles kostnadsfrie, nettbaserte oversettelsestjeneste oversetter tekst og nettsider umiddelbart. Dette oversettingsprogrammet støtter følgende: norsk, afrikaans, albansk, arabisk, armensk, aserbajdsjansk, baskisk, bengali, bosnisk, bulgarsk, burmesisk, cebuano, chichewa, dansk, engelsk, esperanto,…
   TRANSLATE.GOOGLE.COM

   David Malina:
   Yes. That's True!

   Rune L. Hansen:
   De bruker falsk dokumentasjon, ulovlige lover og sine egne falske dommere (i vid betydning av ordet) særlig for å kidnappe barn og foreldre og for å diskriminere, degradere og ødelegge sine med-mennesker. Det er en grotesk politisk og offentlig mafia-virksomhet.

   They use false documentation, illegal laws and their own false judges (in the broadest sense of the word) especially to kidnap children and parents and to discriminate, degrade and destroy their fellow humans. It is a grotesque political and public mafia business.

   
--- 
--- 

   Rune L. Hansen, 12.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204173314587836

   For many people to be denied the right to their own family and their own children, or parents, it means to be denied the right to life. And for many to be denied the right to maintain their own integrity, identity, family, heritage and genealogy. For many people, children and parents, this also means and imply in gross worst manner to be tortured, destroyed, out-plundered and killed.

   For mange mennesker betyr det å bli nektet retten til egen familie og egne barn, eller foreldre, å bli nektet livets rett. Og for mange å bli nektet retten til å videreføre egen integritet, identitet, familie, arv og slekt. For mange mennesker, barn og foreldre, betyr og innebærer dette også på det groveste å bli torturert, ødelagt, utplyndret og drept.

   * * *

   
---

---

   Rune L. Hansen, 16.02. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/976924265663857/

   I dagens Norge pågår systematisk i stort omfang vold i sine mest grov-kriminelle former overfor barn, i politisk offentlig regi. Kidnappinger, terror, fangehold, tortur, etc.

   De groveste menneskeretts-forbrytelser og sadisme, liksom som offentlig "barnevern". Fullstendig ulovlig, straffbart og sinnsykt. Og fullstendig motsatt lov og rett gjeldende i og for Norge.
 
   Når den samme offentlige politiske mafia-virksomheten og dens med-spillere går ut i masse-mediaen og klandrer pave Frans når han snakker om barne-oppdragelse og kristen tukt, så er dens agenda lett å forstå og ikke mindre sinnsyk.

   I denne artikkelen fremgår at det falske "Barneombudet" (f.t. Anne Lindboe) mandag sendte et brev til Bernt Eidsvig, biskopen for de tretten sørligste fylkene i Norge, for å få hans hans støtte i sjikanen av pave Frans.

   Den politiske mafiaen vet selvfølgelig de kan få støtte i sin razzia mot kristendommen og menneske-rettighetene hos sine egne selv-utnevnte jukse-biskoper. Ikke mindre ved å henvise til sine egne ulovlige lov-bestemmelser og trusler.

   Barneombodet talar Paven midt imot
   http://www.nrk.no/norge/barneombodet-talar-paven-midt-imot-1.12199022
   Barneombodet krev at katolske leiarar i Noreg tek klart avstand frå all barnevald, etter at Pave Frans før helga gjekk god for «klasking» av born.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Rune L. Hansen:
   De er ekstra ivrige også fordi de føler en av sine populære "metoder" for kidnapping av barn truet. Metoden med å beskylde foreldre for å ha tuktet sitt barn - for med et slikt liksom lov-festet påskudd å kidnappe og fangeholde barnet.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204202608240159

   Kjell Selen:
   Skamvettet eksisterer ikke, selvkritikk er en godt bevart hemmelighet da de ikke engang kjenner betydningen av ordet unnskuld. Vi lille Norge har svært mye å ordne opp i internt før vi kan be andre om å rydde etter seg. Hva med å feie for egen dør først?

   Rune L. Hansen:
   De dikter opp forbrytelser og ulovlige straffer for barn og foreldre, samtidig som de selv konsekvent og systematisk begår ekte forbrytelser, tusener ganger verre og flere, mot barna og foreldrene.

   Rune L. Hansen:
   In today's Norway taking place systematic large-scale violence in its most rough-criminal forms towards children, in political public direction. Kidnappings, terror, imprisonment, torture, etc.

   The gravest human rights crimes and sadism, pretended to be public "child welfare". Completely illegal, punishable and insanely. And complete opposite law applicable in and for Norway.

   When the same public political mafia business and its fellow players are going out into the media and blames Pope Francis when he talks about child-upbringing and Christian chastening, then its agenda is easy to understand and no less insane.

   In this article appears that the false "Ombudsman for Children" (now Anne Lindboe) Monday sent a letter to Bernt Eidsvig, bishop for thirteen southernmost counties in Norway, to get his his support in the chicane of Pope Francis.

   The political mafia know of course they can get support in their razzia against Christianity and human rights from their own self-proclaimed cheat-bishops. Not less by referring to their own illegal law provisions and threats.

   They are extra eager also because they feel one of their popular "methods" for the kidnapping of children threatened. The method of blaming parents for having chastised their children - for with such sort of law-pretending pretext to kidnap and imprison children.

   They fabricate crimes and illegal penalties for children and parents, while they themselves consistently and systematically commit real crimes, thousands of times worse and several, towards children and parents.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. februar 2015, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig, yr og mellom 3 og 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Efter hvert disig himmel, yr og 3 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med en ekstra kraftig regn- og hagl-skur omkring 15-tiden. Disig himmel, dunkelt og 3 pluss-grader omkring 18-tiden. Derefter mørkt og mere regn og yr. Nokså mye regn, helt mørkt og omkring 3 og 4 pluss-grader utover kvelden. Og videre også mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152579987981875

   Ble kjæreste med barnets mor
   http://www.dt.no/Ble_kj_reste_med_barnets_mor-5-57-42599.html
   Da Drammen tingrett skulle ta stilling til hvor mye samvær faren skulle ha med sine barn, ble det klart at forfatteren av en barnevernsrapport var blitt kjæreste med barnas mor.
   DT.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Det gjelder om å sitte med alle gode kort i hånden. Ingen seier uten.

   Johnny Leinan:
   Barnevernet gjør mye feil, men di er jo bare vanlige mennesker di også.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Ingen ting forbauser meg!

   Helge Åforetleven:
   Jeg må le litt. Alle lovbrudd begås av mennesker. Mener du at alle skal slippe straff/konsekvens pga at de bare er vanlige mennesker?? Dette argumentet er velbrukt og mildt sagt tåpelig !

   Jan Erik Sørheim:
   Tror jeg hadde oppsøkt barnevernet og banket møkka ut av ham og tatt straffen for d.

   Per Akerø:
   Menns kamp for samvær kan bli møtt av en mor som gjør hva som helst for å sabotere ...

   Johnny Leinan:
   Nei, det mener jeg overhodet ikke. Barnevernet er alt for snar til å dømme etter f.eks fortid. Å for meg virker det som at di er lett å manipulere. Også har du di i barnevernet som hater menn og omvendt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152579025826875

   Nå er norsk barnevern snart på alles lepper i Europa og andre steder i verden. Se dette reportasje-innlegget og del videre.

   Czech mom stripped of kids in Norway: 'Not allowed to say I love them'
   https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=hu5BD7FtzXs&app=desktop
   The Czech President has lashed out at the Norwegian foster care system, comparing it to...
   YOUTUBE.COM

   *

   Tåke Lars:
   Wow.... Man kan være ganske sikker på at de kommer å henter de barna i løpet av relativt kort tid.

   Jørgen Skarsvåg:
   Skam.
   Og enda større skam at regjeringen vender det døve øret til.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Barnekidnapping.

   Per Akerø Barnevernet:
   i Norge tar ikke selvkritikk. Norske myndigheter gjør ingenting. Kanskje det er et internasjonalt press som skal til for å rydde opp i dette?

   Line Johansen:
   barnevernet er blitt en sekt !

   Jolanta Miškinytė:
   Only the Norwegians can change the situation, nobody else...

   Violeta Zinevičienė:
   change is possible if norwegian and other lands non gov.organizations would make an union with norwegian advocates union which understand problem from inside and together would make press for stortinget to start speak about Haga conv., without critic mass nothing possible

   Rune L. Hansen:
   Hague Conventions are no human rights. They are mentioned in the preamble to the CRC, but not as something positive. The Hague Convention makes it easier for political authorities who kidnaps children and parents not to be revealed, convicted and punished.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Barnevernet er ei sekt med jævelsens disipler. Alle aktører er hauker etter penger og de sjuler systemets beste bak en farse om barnets beste. Barna driter de i

   Rune L. Hansen:
   The Norwegian people can not alone stop the kidnappings of children and parents. Too many are involved and earn power, career and money on the business!
   Det norske folk klarer ikke alene å stoppe kidnappingene av barn og foreldre. Altfor mange er involvert og tjener makt, karriære og penger på virksomheten!

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 16.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204202608240159

   Rune L. Hansen:
   De dikter opp forbrytelser og ulovlige straffer for barn og foreldre, samtidig som de selv konsekvent og systematisk begår ekte forbrytelser, tusener ganger verre og flere, mot barna og foreldrene.

   Rune L. Hansen:
   In today's Norway taking place systematic large-scale violence in its most rough-criminal forms towards children, in political public direction. Kidnappings, terror, imprisonment, torture, etc.

   The gravest human rights crimes and sadism, pretended to be public "child welfare". Completely illegal, ... See More

   Jan Myhre:
   Det SV oppnevnte barneombudet bør først holde seg til fakta. Paven har aldri oppfordret folk til å slå eller være voldelige mot barna sine. Men i SV gården lar de jo ingen anledning gå fra seg til å gå løs på "de religiøse". Om det kan kombineres med omsorgssviktshysteriet de forsøker å skape for å få flere ansatte i deres velgergruppe barnevernet blir fristelsen for å vri litt på sannheten for stor. Noen bør sørge for å få avsatt denne representanten for en ytterliggående politisk ideologi før hun gjør for stor skade på sine medmennesker.

   Rune L. Hansen:
   De hadde tatt paven sine barn fortere enn fort om han var norsk og hvem som helst. Med ivrig bistand fra politiet og resten av den politiske mafiaen!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1548548005419736/

   Rolf Schou:
   Jeg fikk nå noen lusinger selv, i løpet av oppveksten. I dag skjønner jeg hvorfor, meget godt!

   Rune L. Hansen:
   Det gjelder nok de fleste mennesker både i Norge og i resten av verden. Og også at de takker sine foreldre for det enten da eller siden.

   Rune L. Hansen:
   Det er dessuten en fars og mors natur-gitte instinkt og ansvar å beskytte sitt barn. At det også er barns natur-gitte instinkt og ansvar å beskytte sin far og mor ser en også med tydelighet i verdens-historien fra rundt omkring. Ikke minst mht. kidnappinger, fangehold, tortur, nød, etc. Endog hos dyrene er det med tydelighet slik. Og i enhver menneskelig kultur blir dette respektert og verdsatt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10152719844723785/

   Ruby Harrold-Claesson:
   En svensk socialtjänst har utsatt en liten flicka, från 6½ års åldern (2012) till idag, dvs i snart tre års tid, för systematisk psykisk och fysisk misshandel pga påstående om att hennes föräldrar hade slagit = misshandlat henne.
   Fadern blev inte åtalad och modern blev frikänd, men likväl får barnet inte ens telefonkontakt med sina föräldrar och sin övriga släkt.

   Vad är då farligare och mer traumatiserande för barnet? Dasken som modern erkände att hon gav flickan eller tortyren som socialtjänstens och förvaltningsdomstolarnas personal har utsatt henne för?

   Proportionalitetsprincipen och sunt förnuft lyser med sin frånvaro.

   Rune L. Hansen:
   Mildt sagt, Ruby.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152580105311875

   Da Anne Marit Myhre, rett før jul, ble kastet ut av leiligheten sin og satt på gata, en leilighet hun har eid siden 1987, var det ingen presse som var opptatt av å spørre de ansvarlige myndigheter om menneskerettene var krenket.
   Overgrepet kunne da skje uten noen innblanding.

   Men, når mennesker som står oppført på internasjonale terrorlister utfordrer menneskerettene, er det ikke måte på hvor opptatt den samme pressen er av de samme menneskerettene.

   Jeg er alvorlig bekymret for at Ola og Karis rettigheter, til stadighet blir underminert, glemt og neglisjert så lenge rampelyset ikke er på.

   *

   Johnny Leinan:
   Dette er skremmende.

   Anne Marit Myhre:
   Det er veldig veldig skremmende Johnny Leinan

   Roald Ribe:
   Forskjellen er at i det ene tilfellet må man opponere mot de som deler ut pressestøtte og andre offentlige tilskudd, i det andre tilfellet jobber man på lag med de samme.

   Adriana Kirkehei:
   Vi må lager oss terrorist, kanskje det hjelpe.. : )

   Elisabeth Haugen:
   Det er typisk oss Normenn! Vi har en holdning som tilsier at så lenge det ikke skjer oss selv, så gir vi blaffen. Vi er rett og slett ikke medmennesker for vårt eget folk!

   Johanne Almli:
   Har ikke fått med meg at dette tvangssalget ble effektivisert : ( Finnes det ingen ankemuligheter?? Dette er jo helt absurd!

   Ove Onkli:
   Jeg tenker at amerikanske lover er å foretrekke, der har man rett til å forsvare sitt hjem med jernvarer fra Smith, Winchester, Colt mm.  
   Interessen for tvangsmidler hadde nok avtatt, hvis en hadde hatt rett til å forsvare sitt hjem.

   Ove Onkli:
   Det at en plikter å krige for sitt land, uten rett til å krige for sitt hjem må være en misforståelse i lovteksten en plass vell....?

   Bente Mikkelsen:
   Tror vi må få opp øynene etter hvert nå. Vet om en del historier som skulle vært på trykk : ( Det kan ikke være lovlig?

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152579103071875?fref=nf&pnref=story

   Torsdag kl 13 blir det nytt rettsmøte hos Byfogden i Oslo i saken til Anne Marit Myhre: Spørsmålet er om norske rettsmyndigheter nå må snu i saken hennes, som følge av at Menneskerettsdomstolen har pålagt Norge innen 6. mai, å redegjøre for hvordan de praktiserer menneskerettene i saker som vedrører tvangssalg.

   Rettsmyndighetene står uansett overfor et dilemma. De har allerede kastet Anne Marit Myhre ut av sin leilighet, og det uten å forsikre seg om at vilkårene etter menneskerettsartiklene er tilstede.

   Da har man i realiteten to valg: Enten viser rettsmyndighetene at de fra nå av tar menneskerettene på alvor og endrer kurs, eller så risikerer de at EMD tvinger dem til å gjøre så ved at vi får enda en dom mot oss. For det er ingen tvil om at menneskerettene er neglisjert i tusenvis av tvangssalgssaker.

   Noe forenklet har norske rettsmyndigheter foretatt tvangssalg kun ved å henvise til at de har hjemmel i lov. Men de har ikke vurdert hvorvidt inngrepet er nødvendig i et demokratisk samfunn, og om det er forholdsmessighet mellom inngrepet som rammer individet og statens interesser.

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Ønsker dere lykke til! : )

   Anne Marit Myhre:
   Dette blir spennende å se hva dem kommer til og gjøre .

   Anita Skippervik:
   Forholdsmessighet mellom inngrepet og føremålet er stor mangelvare i det offentlige, sjølv om dei er pliktig både etter norsk lov og EMK å vurdere det og det på saklig grunnlag.

   Anne Marit Myhre:
   Takk Marius Reikerås : )

   Marianne Skoge:
   Lykke til!

   Egil Kastås:
   Nu er det på tide at folk våkner, ikke la diktaturene ta over hånd ,,,,,,,,,,,,,

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=NwRi_j2FMHE&index=6&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i
   Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, henv. NAV Heimdal, Forvaltning,...
   YOUTUBE.COM

   Greta Solheim:
   Det foreligger vel ei heller ikke hjemmel Marius? Om jeg har forstått saken rett, handler den i korthet nå om brudd på sakens materielle lovgivning (tvangsfullbyrdelsesloven), EMKs bestemmelser - saksbehandlingen, rettsanvendelsen og bevisvurderingen. For sistnevnte at det ikke er tatt hensyn til at motparten har verdier som ikke er inndratt i saken. Altså usaklig forskjellsbehandling i strid med EMK art 14. Dette alene tilsier at saken, ut fra retts -og bevisspørsmålene må overføres til ordinær allemennprosess og muntlig behandling. Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-26 kan samme innsigelser gjøres gjeldene for tvangssalg og tvangsfravikelse som kunne ha vært fremsatt da utlegg ble tatt. Fortsatt er vel hennes innsigelser over et uberettiget krav - at det ikke foreligger et tvangsgrunnlag – ikke prøvd for retten, fordi hennes tidligere advokat inngikk et forlik bak hennes rygg. Dette forliket må kreves underkjent, idet advokatens handlinger ikke kan identifiseres med partens vilje. Det vises til Høyesteretts uttalelse i sak HR-2012-364-U, at dette gjelder særlig i saker som har stor personlig betydning for parten, og hvor et eventuelt erstatningskrav mot advokaten ikke ville kunne gi kompensasjon, jf NOU 2001:32B side 922 og Schei mfl, Tvistelovens kommentarutgave Bind 1 side 710. Lykke til!

   Marius Reikerås:
   Takk for glimrende innspill Greta:)

   Per Steinar Sørå:
   Det vil være på tide at myndighetene får seg en solid smekk.

   Rune L. Hansen:
   Myndighets-misbrukerne. (Kriminelle.)

   Egil Kastås:
   Hele tiden skal dem prøve seg, systematisk terror,,,,,,,,,,,,,

   Jørgen Skarsvåg:
   Lovene er klare, slutt og krenke og repararer skadene.

   Jørgen Skarsvåg:
   Ja Greta Solheim er beundringsverdig flink, mye flinkere enn de fleste advokater i landet.
   Bra jobbet begge to <3

   Anne Marit Myhre:
   Tusen takk Greta Solheim .

   Greta Solheim:
   Takker. I den grad jeg har tid ligger det (visstnok) i min natur å blande meg i andres saker ved påpeke og påberope rettferdighet herunder rettssikkerhet i andres anliggende, slik at gleden er hos meg slik den sikkert er hos andre. Jeg har da ei heller aldri vært belemret med autoritetsfrykt. Mitt innspill i Anne-Marits sak anses imidlertid unødvendig, da jeg anser at Marius har full kontroll. Hehe..statens myndigheter vil muligens synes at både du Marius, jeg og andre blir verre og verre, og man ikke bør blande oss inn i andres saker ved å påpeke lovbrudd og med det gjøre hevd på lovgivningen. Etter mitt syn har statens aktører i altfor stor grad i det stille fått begått lovbrudd, herunder myndighetsmisbruk og menneskerettskrenkelser, fordi advokatene enten mangler kunnskap eller ikke tør - ut fra karrierehensyn? - å påpeke dette til domstolene.

   Greta Solheim:
   Det er for øvrig første gang jeg ser at manglende og feil lovgrunnlag betegnes som manglende domsmyndighet. Det vises til sak LB-2015-23138, avsagt den 13.02.15 der lagmannsretten hevder følgende: ”Manglende domsmyndighet er en absolutt opphevelsesgrunn, jf. tvisteloven § 29-21 andre ledd bokstav a, jf. § 29-23 tredje ledd første punktum. Ved en anke over avvisningskjennelsen er spørsmålet om en absolutt prosessforutsetning for å fremme saken er til stede, og ikke om vilkårene for å treffe en tvangskraftig avgjørelse er oppfylt slik som ved en opphevelseskjennelse. Byfogdembetet vil først ta stiling til realiteten etter en etterfølgende muntlig forhandling hvis det blir avgjort at saken skal fremmes. Manglende domsmyndighet vil således være en grunnleggende prosessuell feil, som - iallfall slik denne saken ligger an - også rammer den avgjørelsen som allerede var truffet. Etter lagmannsrettens vurdering vil det derfor ut fra legalitetshensyn være mer betenkelig enn i opphevelsestilfellene å gi adgang til oppsettende virkning når dette ikke følger av lovens ordlyd eller klar praksis”.

   Greta Solheim:
   Rune: I realiteten beskriver advokat Jan Tennøe i boka "Torgersensaken - juks satt i system, korrupsjon og domstolene som en kriminell virksomhet, med Høyesterett i spissen.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det burde ingen være det minste som helst i tvil om mere. Rettsvesenet i dagens Norge med Høyesterett i spissen, politisk dirigert av ulovlige lover, forskrifter, direktiver, unnlatelser, utnevnelser, etc., nekter konsekvent å rette seg efter Menneskerettsloven, EMD og Norges Grunnlov. Hvilket er systematisk meget grove og straffbare forbrytelser i deres regi. Unntakene er unntak og er ikke mange!

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152579116306875

   Dette brevet skrev jeg til Justisdepartementet den 20 november 2014. De gadd ikke å svare, og valgte i stedet å kaste Anne Marit Myhre ut av sitt hjem rett før julaften.

   Men, i januar kom det brev fra Den Europeiske Menneskerettsdomstol til Norge om samme teme, hvor EMD i realiteten stiller de samme spørsmål som jeg har stilt her. EMD har satt svarfrist til 6. mai.

   Så få vi se hvordan norske myndigheter velger å svare, nå når de har fått pålegg av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Marius Reikerås:
   
https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152390498341875 

   Norges forhold til Menneskerettsdomstolens rettspraksis

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, November 20, 2014 3:44 pm
   To: postmottak@jd.dep.no

   Til de ansvarlige i Justisdepartementet.

   Dette legges også ut offentlig.

   Spørsmål om Norges forhold til Menneskerettsdomstolens rettspraksis

   Den 2. oktober i år, ble Norge på nytt domfelt av Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Dette er fjerde gang på ett år, at Norge domfelles av de internasjonale rettsorganer i Strasbourg. Neppe noe tall for Norge å være stolte av.

   For EMD anførte klageren anførte at lagmannsretten ikke hadde begrunnet nektelsen i å fremme anken tilstrekkelig, og dermed krenket hans rett til forsvarlig behandling etter artikkel 6(1).

   Staten imøtegikk klagerens anførsler, og anførte videre at artikkel 6 ikke kunne anvendes, og at saken måtte avvises etter artikkel 35(3)(a) og (4)

   EMD behandlet først om saken skulle avvises. Domstolen slo fast at klagerens sak for nasjonale domstoler gjaldt borgerlige rettigheter, og at resultatet av prosessen som helhet var direkte avgjørende for tvisten.
   Domstolen fant derfor at artikkel 6 kunne anvendes i en slik sak.

   EMD behandlet videre om det forelå krenkelse av artikkel 6. Domstolen bemerket at selv om Konvensjonen ikke pålegger statene å opprette ankedomstoler, må stater som har slike domstoler sørge for at rettighetene etter artikkel 6 blir sikret.

   EMD vurderte om lagmannsrettens begrunnelse for å nekte anken fremmet var utilstrekkelig til å sikre klagerens rettigheter. Domstolen la vekt på at lagmannsretten ikke bare kunne prøve rettsanvendelse og saksbehandling, men også bedømmelse av faktiske forhold. Sett i lys av dette, uttalte EMD at den ikke var overbevist om at lagmannsrettens resonnement hadde tatt
hensyn til alle relevante sider av saken. Domstolen bemerket også at lagmannsrettens behandling ikke var endelig, ettersom det var mulig å anke til Høyesterett.

   Den var ikke overbevist om at begrunnelsen lagmannsretten ga for å nekte anken fremmet, gjorde det mulig for klageren å effektivt utøve sin rett til å anke til Høyesterett.

   Domstolen konkluderte med seks stemmer mot en med at det forelå krenkelse av artikkel 6(1).

   Det leder meg over til vår konkrete sak, som jeg vet har fått oppmerksomhet blant flere av våre folkevalgte.

   Saken er den at Anne Marit Myhre, som har hatt samme bopel siden 1987, er på vei til å bli kastet ut av sitt hjem, og det før hennes menneskeretter er prøvet.

   Saken er klaget in til EMD, men det tar tilsynelatende ikke myndighetene hensyn til.

   Vi kan dermed få følgende situasjon:

   Anne Marit Myhre kan bli kastet ut og andre overta hennes hjem, før EMD har fått undersøkt hvorvidt det foreligger brudd på hennes menneskeretter.

   Dersom EMD kommer til at Norge brøt menneskerettene, vil det likevel kunne være for sent for Anne Marit Myhre om hun like fullt er kastet ut av sitt hjem før avgjørelsen kommer.

   For å hindre slike scenarioer, som altså kan oppstå i Anne Marit Myhre sin sak, har Menneskerettsdomstolen kommet opp med en regel som Norge selvsagt er forpliktet til å følge.

   Menneskerettsdomstolen har uttrykkelig slått fast at INGEN irreversible inngrep skal utføres, FØR det er avklart hvorvidt inngrepet er forenelig med menneskerettene. Her synder det offentlige så masse, at det er rent fortvilende å bevitne.

   Helt konkret er det slik at EMK artikkel 13 garanterer alle en ”effective remedy”.

   EMD sier følgende i saken mellom Conka og Belgia av 2002, premiss 79:

   ”The Court considers that the notion of an effective remedy under Article 13 requires that the remedy may prevent the execution of measures that are contrary to the Convention and whose effects are potentially irreversible (see, mutatis mutandis, Jabari, cited above, § 50). Consequently, it is inconsistent with Article 13 for such measures to be executed before the
national authorities have examined whether they are compatible with the Convention,”

   Oversatt til norsk:
   "Retten anser at begrepet om et effektivt middel under artikkel 13 krever at den som berøres kan hindre gjennomføring av tiltak som er i strid med konvensjonen, og hvor virkningen er potensielt irreversible (se, tilsvarende, Jabari, sitert ovenfor, § 50).

   Derfor er det i strid med artikkel 13, å gjennomføre slike tiltak som tvangssalg, før det har blitt undersøkt om det er forenlige med konvensjonen

   Regelen er således slik at vedtak om utkastelse fra eget hjem, som et av de aller mest alvorlige konvensjonsinngrep, ikke kan iverksettes før EMD har undersøkt hvorvidt inngrepet er forenelig med konvensjonen.
   EMD er åpnebart en rettsforplktende instans for Norge, all den tid vi har vedtatt å forplikte oss etter menneskerettskonvensjonen.

   Således er det en krenkelse av EMK artikkel 13, om inngrepet mot Myhre iverksettes før det er undersøkt om det i det hele tatt er forenelig med konvensjonen.

   Mitt spørsmål til departementet er da:

   Mener departementet at det er greit å kaste Anne Marit Myhre ut av sitt hjem før hun har fått prøvet sine konvensjonsrettigheter?

   Da spørsmålet har avgjørende betydning for veldig mange mennesker i hele landet, bes om at spørsmålet besvares raskt.

   Bergen, den 20.11.14

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152580491216875

   Det er fredags kveld i Oslo. En sen høstdag i 2014. En mor og hennes to eldste barn spiser pizza, og ser på barne tv. Den minste barnet er bare åtte måneder.

   Plutselig står det tre politifolk og tre fra barnevernet på døra. De tar ungene og bruker selvsagt makt mot en desperat mor som kjemper i fortvilelse mot overmakten. Til ingen nytte.

   I desember kommer Fylkesnemnda til at akuttvedtaket er ugyldig. En skulle dermed tro at kvinnen skulle få oppreisning for det brutale overgrepet som det offentlige gjorde mot henne. Men nei!

   Kommuneadvokaten skriver at det ikke er rettspraksis som tilsier at det offentlige blir erstatningspliktige når slike overgrep gjøres.

   Jeg spør meg: Hva slags samfunn har vi bidratt til å utvikle, når tilnærmet ethvert offentlig overgrep forblir konsekvensløst? I beste fall vanker det en arrogant unnskyldning.

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Brudd på og politiloven$6?

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Føyer seg i rekken av statlige overgrep.

   Stig Eie:
   Politiet har vel ikke lov til å blande seg inn i sivilrettslige prosesser ?

   Finn Kristian Halvorsen:
   De har som plikt å vurdere i hver sak. Dette gjør de ikke.

   Mona Kågen:
   Fikk hun barna tilbake?

   Svein Henning Sørlie:
   Politiet og barneværnet har sine egene lover. Har vanlige folk oppført seg slik så vær sikker på at det har vært terror