----- Denne side: db201808.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  August 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. august 2018:

   Mørkt, vått, stille og fra 15 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot 04-tiden. Lyst og ned mot 11 klokken 06. Solen over horisonten i øst, halvt lett skyet himmel, vått og 14 pluss-grader klokken 08. Og 15 klokken 10. Lett overskyet en stund omkring 13-tiden, med 19 pluss-grader. Derefter mindre overskyet. Halvt skyet sørfra og 23 pluss-grader klokken 14.30. Jeg oppdaget i dag tilfeldigvis at det allerede er en nokså stor avling med Metley-plommer nokså modne i et tre, men at de fleste henger for høyt til at jeg kan klatre opp og at det derfor trengs noen andre til det eller eventuelt mens en lang nok stige støttes opp nedenfra. Jeg fant også litt bjørnebær som var modnet og noen andre forskjellige bær og frukter med diverse smak og farge. 20 pluss-grader klokken 18.30. Halvt lett skyet og 18 klokken 20.30. Halv-mørkt og 15 klokken 23. Mørkt og 14 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.08. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213980111071619

   Menneskerettighetene og medmennesket

   Menneskeretts-konvensjonene har klart og tydelig og utvetydig lovbestemt, at:

   Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvert menneske være umistelig og uavhendelig. 

   Uttrykt blandt annet slik, i Barnekonvensjonen (CRC) sin innledning, med følgende ord:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og i Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-konvensjonene har på mange måter lov-bestemt, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører." (ICESCR)

   Det er også viktig å gjøre sivilbefolkningen opplyst om at det hverken er stortinget, høyesterett eller andre som eier enhvers og sivilbefolkningens menneskerettigheter. Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettighetene er altså lett-forståelige presise og konkrete umistelige og uavhendelige minste-standarder og lovbestemmelser. Gjeldende og forpliktende for absolutt enhver offentlig ansatt og også enhver annen.

   Les og forstå blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen sin Art 2, som sier at:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Det er ingen lovlige unntak fra noe av dette - unntatt efter prinsippene for nødverge eller i frivillighet. Nødverge-prinsippet (nødvendighets-prinsippet) innebærer blandt annet aktivt for en kortest mulig tid og på en mildest mulig og forholdsmessig måte. Og mildest mulig uforfalsket nødvendighet.

    Ethvert menneske har altså et forpliktende ansvar i forhold til enhver menneskerettighet for ethvert medmenneske. Uttrykt og lovbestemt blandt annet også slik i blandt annet Menneskeretts-forsvarer-erklæringen sin Art 10:

   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Enhver menneskeretts-krenkelse er kriminalitet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/426371037771185/

   Venke Elisabeth Mitander:
   hvem mennesker er så heldige å ha denne gjeldene for seg om de blir utsatt for byråkrater som er verre en jev,,,,,,elen?

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155501085596875

   Greta Solheim skriver:

   EU er slett ikke enig i å beskytte systemet herunder såkalte rettskraftige avgjørelser, fremfor folks rettigheter:

   For EU-domstolen i Købler mot Østerrike, sak C-224/01, var det viktigste argumentet for domstolansvaret, hensynet til effektiv beskyttelse av private rettigheter: Med den ”afgjørende betydning” den dømmende makt har for beskyttelsen av disse rettighetene, ville EU-rettens fulle virkning bli svekket dersom private ikke kunne kreve erstatning også i tilfeller hvor krenkelsen av deres rettigheter er forårsaket av en nasjonal rettsavgjørelse.

   Innvendinger knyttet til dommeres uavhengighet ble avvist under henvisning til at det gjaldt medlemstatens ansvar, ikke dommeres personlige erstatningsansvar. Videre avviste EU-domstolen at muligheten til indirekte å angripe endelige rettsavgjørelser gjennon etterfølgende erstatningssøksmål ville kunne svekke den dømmende makts autoritet (avsnitt 42).
   Tvert imot mente EU-domstolen at erstatningsansvar ville kunne anses som en forbedring av den nasjonale rettsorden. Anførte internrettslige vanskeligheter i medlemstatene med å bestemme hvilke domstoler som skal behandle spørsmålet om statens dommere har brutt EU-retten, ble avvist under henvisning til at det påhviler hver enkelt medlemsstat å sikre beskyttelse av borgernes rettigheter ved å utpeke en kompetent rettsinstans og stille et passende rettsmiddel til rådighet (avsnitt 44-47). Dette også i tråd med EMK art 13.

   EU-domstolen fremholdte at det nasjonale domstolansvaret primært hviler på hensynet til effektiv beskyttelse av de materielle rettigheter som EU-retten tillegger private, og konkluderte med at det materielle rettsbruddet i saken var ansvarsbetingende (avsnitt 104 flg).

   I Sveinbjørndottir argumenterte EFTA-domstolen med at for målsettingen om et ensartet EØS spiller det ingen rolle om brudd på EØS-forpliktelser er forårsaket av den lovgivende, den utøvende eller den dømmende makt. Dette gjelder tilsvarende for hensynet til effektiv beskyttelse av de rettigheter som EØS-avtalen tillegger private. Og når EFTA-domstolen viste til lojalitetsforpliktelsene etter EØS-avtalen artikkel 3, er dette forpliktelser som også retter seg mot de nasjonale domstolene.

   Prop. 88 L (2012-2013): ”Grunnleggende rettigheter. Traktater om den europeiske unions virkeområde (TEUV) fastslår at unionen skal respektere de grunnlaggende rettighetene slik de er sikret i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Etter EMK artikkel 14 skal utøvelsen av konvensjonen sikres uten noen som helst diskriminering. Konvensjonen fastslår retten til ikke-diskriminering innen de områdene som er omfattet av konvensjonen, bl a retten til frihet og sikkerhet, retten til rettferdig rettergang, respekt for privat – og familieliv.”

   *

   Greta Solheim:
   Vær klar over at dersom det er tvil om EØS-retten innbefattet direktivbestemmelser kommer til anvendelse i en sak, så plikter nasjonale domstoler av eget tiltak å be EFTA-domstolen om en rådgivende tolkningsuttalelse, jf ODA-artikkel 34.

   Norske domstolers unnlatelser innebærer at både EFTA-domstolen og EU-domstolen får prinsipielle saker på sitt bord.

   Formålet med ODA-artikkel 34 der nasjonale domstoler kan be EFTA-domstolen om en rådgivende tolkningsuttalelse, er å etablere et samarbeid mellom nasjonale domstoler om avgjørelsen av rettssaker som reiser EØS-rettslige spørsmål. Et sentralt formål med bestemmelsen er å sikre en enhetlig tolkning av EØS-retten i EØS-området samt å sikre kvalitet i avgjørelsene ut fra likebehandling -, homogenitets – og effektivitetshensynet.

   Nasjonale domstoler fungerer altså som et filter, for å hindre at ESA, EFTA-domstolen og EU-domstolen drukner i trivielle saker.

   Samme formål ligger til grunn for EMDs tilleggsprotokoll 16. For å styrke samhandlingen mellom nasjonale domstoler kan nasjonale domstoler gå i direkte dialog med og be EMDs storkammer om tolkningsuttalelser, og å avklare EMK-rettslige prinsippspørsmål knyttet til saker de har til behandling. Med den følge at behovet for en etterfølgende klage til EMD bortfaller.

   Slik tidlig avklaring fra storkammeret kan forebygge et større antall etterfølgende klagesaker til EMD, eller legge til rette for summarisk behandling av dem.

   Greta Solheim:
   Haha .. mangler mon tro aktører i Høyesterett vett og forstand, eller hva skal en tro ligger bak en epost jeg 13.07.18 mottok derfra, der jeg ble ”rådet” til å kreve gjenåpning for Høyesterett.

   Hallo! Når Høyesterett i årevis har vært kjent med underinstansdommeres grove lovbrudd innbefattet brudd på EØS-avtalen, så hva tilsier at gjenåpning er rette rettsmiddelet?

   Det betyr jo i realiteten at jeg skal kreve gjenåpning for de grove lovbrudd Høyesterett begikk ved ubegrunnet å ha avvist, nektet ankene fremmet.

   Greta Solheim:
   Vedr rettskraft, jf innlegg ovenfor, så er det stor forskjell på materiell rettskraft og på formell rettskraft, sistnevnte betyr bare at rettsmidlene er oppbrukt. Det er det dommere mener med at en rettsavgjørelse er rettskraftig/har rettskraft/har bindende virkning for partene

   Men en ”rettsavgjørelse” som mangler materiell rettskraft og rett og slett mangler rettslig grunnlag, er ergo ingen rettsavgjørelse med bindende virkning.

   En slik underinstansavgjørelse kan ikke Høyesterett trylle på rettskraft med sin ”enstemmig klart” avvisning.

   Både underinstansavgjørelsen og Høyesteretts avvisning er og blir rettsstridig og ugyldig ex tunc

   I beste fall har dommere kun tatt prejudisiell stilling til krav og rettsforholdet. En prejudisiell avgjørelse har ikke rettskraft, jf tvistelovens forarbeider, Ot. prp nr 51 (2004-2005), side 440-441.

   Som høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy presiserer i Tvistemål (1998) side 780, så er det et vilkår for rettskraftsvirkning at retten har tatt rettslig stilling til kravet, og etter vanlig oppfatning må det også fremgå av domskonklusjonen hvordan retten har løst dette, for at en rettsavgjørelse kan sies å ha materiell rettskraft.

   I dette ligger det selvsagte, nemlig at kravet må være pådømt i henhold til beviselig faktiske og rettslige realiteter, herunder at dommere ikke har jukset med bevisene som var nødvendig for det krav og rettsforhold retten skulle ta rettslig stilling.

   Når et krav ikke er pådømt, så er det ergo ikke avgjort ved dommen og omfattes ikke av domskonklusjonen. Uansett hva årsaken til dette enn skyldes.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155501089761875

   Vi skriver onsdag 1 august, og i alle fall for egen del, er jeg veldig klar til å komme i gang med høstkampen mot den norske stats menneskerettsfiendlige regime.

   I den anledning har jeg hentet frem en over 10 år gammel artikkel som stod på trykk i Aftenposten, i forbindelse med de grufulle offentlige justismordene på forsvarsløse Fritz Moen.

   Artikkelen er skrevet av Tore Sandberg, mannen som mer enn noen vet hva slags overgrep norske myndigheter begikk mot Fritz Moen.

   Her følger et lite utdrag:

   "Men lagmann Dag Nafstad og lagdommerne Bjørnar E. Stokkan og Kjell Martin Haug i Hålogaland lagmannsrett var skråsikre da de i februar 2002 nektet Moen gjenopptagelse av begge drapssakene.I sin gjennomgåelse av politiavhør og rettsprosessen 24-25 år tidligere synes deres overbevisning å være absolutt.

   Slik formulerer de seg på side 40 i kjennelsen:

   ". . . Lagmannsretten utelukker at de tilståelser Moen kom med i saken, kan forklares med kommunikasjonsvansker. . .

   "Denne skråsikkerheten blir for meg helt ubegripelig på bakgrunn av hva de tre dommerne selv hadde sett og hørt utspille seg for sine egne øyne og ører da Fritz Moen forklarte seg i Tromsø før jul 2001."

   Sandberg finner det altså helt ubegripelig at lagmann Nafstad og hans dommerkollegaer, kunne utvise en slik skråsikkerhet, når de visste at Moen var født nesten døv, og hadde et svært dårlig talespråk.

   Han ble lam i høyre arm etter en mopedulykke i 1966, og ble i den samme ulykken også sterkt skadet i ansiktet.

   Men, hva om....

   Hva om disse dommerne nektet å gjenoppta saken til Fritz Moen med vilje?

   For å beskytte systemet?

   Er det ikke påfallende mange nordmenn etterhvert, som sitter med et uforståelig bilde av seg selv etter at en dom har kommet på bordet?

   Er det da slik at Norge konstruerer justismord eller nekter å reparere justismord av pur vilje?

   Og om så er tilfelle :

   Hvorfor?

   Vel, tenk litt på disse spørsmålene og sett deg selv i tilsvarende situasjon.

   Spør så deg selv :

   Kan overgrepene mot meg og min familie ha blitt utført av en stat som med viten og vilje går inn for å bryte mine menneskeretter?

   En ting er jeg i alle fall sikker på:

   Det er mye som ikke er som det skal, i rettsstaten Norge.

   Det ville Fritz Moen kunne ha svart på om han var i live idag.

   Dessverre frarøvet lagmann Dag Nafstad han muligheten til bli frikjent, mens han var i live.

   Og justismordet fikk selvsagt ingen konsekvenser for Nafstad

   Snarere tvert om, sitter Nafstad den dag i dag som øverste sjef for Hålogaland lagmannsrett.

   I Norge forfremmes altså justismordere.

   Skjønne det, den som kan.

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Staten krenker og ødelegger mennesker... de som utøver krenkelsene for staten, blir premiert.

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Det er onsdag :)

   Rune L. Hansen:
   Forfremmes og premieres ja, for sin pålitelighet i å beskytte sine medspillere.

   Per Steinar Sørå:
   Samme junta kritiserer andre lands brudd på menneskerettene, samtidig viser verden hva mønster rettsvesen Norge har! Ærevære el-mediene at saker og ting kommer frem til hele verden der det er Internett!!

   Juni Tobiassen:
   Skam og tragedier i retts systemet hoper seg opp,på tide med en real oppvask ,dette retts systemet er sykelig og avleggs .

   Alf Reuss Kollsete:
   Perfect fremstillt Marius, jeg sitter på flere UOMTVISTELIGE JUSTISMORD, les min blogg så kan de selv se: www.alfkollsete.wordpress.com
   alfkollsete.wordpress.com
   Alf Kollsete

   Samantha Cassandra:
   Sendt pm Marius Reikerås

   Jarle Mjøen:
   Må de begå justismord for å bli forfremmet??

   Rune L. Hansen:
   De må være villige til å begå systematiske justismord både for i det heletatt å få innpass og for å kunne bli værende.

   
---
---

   Mary Ann Fedje, 30.0. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1971599679527618/

   Vi skal ikke la dyret reise seg igjen.

   Det skal ligge nede til vi får siste livsgnist ut av det. Stadig flere vet de ikke er alene som offer for BV lenger. De negative tanker de hadde, har gått over til kampvilje. Folk som så men ikke turte og si noe før, har begynt og sette ord på hva de har gjennomgått, eller folk som har sett hva skjer med andre, har latt taushet gå over i sinne. Og sinne er usunt og holde tilbake.
   Bv-ere: vi er i kamp. Vi blir stadig sterkere, dere mistet fotfeste for lenge siden. Dere skal falle som et korthus. Tro ikke dere kommer unna fordi dere har regjeringen/Stortinget bak dere. De SKAL også falle! Politiet har begynt og skjønne falskspillet deres. Der de ikke har hjertet med, kan de ikke fortsette med. Gi dere nå, mens dere ennå ikke er slått død. Det er deres valg om dere vil fortsette og lystre Satans ord, og lage ufred og drap. Satan kan ikke seire! Jesus Har slått han for lenge siden. Nå prøver han og ødelegge barn, for det er det kjæreste Jesus eier. Han angriper på det verste vis! Men Jesus har seira! Dumme Satan, du vinner ikke mer!

   *

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt enig det du skriver. Vi er i kamp og vi gir oss ikke. Hele systemet og stortinget skal falle.

   Mary Ann Fedje:
   Amen!

   Marthe Kjerstine Letnes-Karlsen:
   ! !

   Ole Henriksen:
   Det er maktsyke personer i politiet også. Hva med våre geistlige som sitter med hendene l fanget eller gjemmer dem i lommene og tørr ikke åpne kjeften, selv om dem ser sine sognebarn gå til grunne. Er presteskapet en del av vårt godt lønnede byråkrati som stilltiende godtar overgrep. Alle vet at kirkens budsjett blir avgjort av kommuneadministrasjonen.

   Oddvar Espegard:
   Takk Mary Ann Fedje!

   Jorunn Fosseli:
   Amen

   Rune L. Hansen:
   Vet de at de ødelegger livet for sine medmennesker? Ja, selvfølgelig vet de det. Vet de at det de driver med mangfoldig er ulovlig både i henhold til Straffeloven og Barnekonvensjonen og mere til? Ja, selvfølgelig vet de det. Så hvorfor gjør de det likevel? Ja, hvorfor fikk Hitler og Hitler-regjeringen massiv støtte både i og utenfor Tyskland? Og Mussolini i Italia? Og Franco i Spania? Og Hirohito i Japan? Osv., osv.! Og hvorfor tiltrekker slike virksomheter seg de verste mennesker? Og hvor meget ødeleggelse fikk de utføre før deres virksomheter ble stoppet?

   Mary Ann Fedje:
   Ja, det er helt likt

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. august 2018:

   Mørkt, stille og 14 pluss-grader her ute klokken 02 og 03 i natt. Jeg plukket inn noen årets første tidlig-epler i går, for å smake og forberede litt. Tenker jeg kanskje skal plukke inn mange flere i dagene og ukene som kommer, blandt annet for å tillage eddik, pectin, drikke og annet. Nu vokser og modner det forskjellige slags epler og andre frukter hver dag fremover her i hagen iallfall i tre måneders tid. Jeg vier blandt annet det mere oppmerksomhet nu i den senere tid enn tdligere efter kidnappingene. Dunkelt lyst og 15 pluss-grader med antydninger til yr klokken 05. Med lett yr litt derefter. Tildels meget lett yr og 16 pluss-grader frem mot klokken 09. Omtrent det samme med omkring 17 pluss-grader videre utover formiddagen og efter hvert uten nedbør utover eftermiddagen. Jeg plukket og spiste noen nokså modne og meget gode Metley-plommer fra et annet Metley-tre her i dag, på et enda mindre gunstig vokse-sted hvor det enda er en nokså sparsom avling. De er blandt de aller beste plommer jeg vet om. Så kanskje vil jeg forsøke med en stige i det andre treet hvor avlingen er rik, men særlig i år henger høyt. Henger høyt der på grunn av skyggende busker og trær for nært. Det må kappes ned og stelles diverse der. Å stelle i en stor selv-laget hage som i mangt og med hjelp stadig bedre steller seg selv, er noe av det jeg til vanlig liker og trives med aller best. Særlig også med tanke på hvor mange mennesker og dyr og vekster som gledes og trives av det og det er ment for. Nokså mørkt og ned mot 16 pluss-grader klokken 23. Mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Per Einar Guthus, 02.08. 2018:
   https://www.facebook.com/per.guthus/posts/10217314328878850

   Nå er BBC programmet om de pedofile toppene innenfor barnevernet klart for nedlasting. JEG ANBEFALER

   I følge sexolog Langfeldt som "behandlet" den nå dømte psykiateren (med 193000 overgrepsbilder og 6000 timer med video) så er det så mange slike i "systemet" at det er "bedre å la den sovende hunden får sove videre... Ellers vil systemet rakne"

   Barn blir fratatt sine barn på de spinkleste grunnlag, men en bekjennende pedofil med mani for guttebarn, Får BEHOLDE SINE BARN, som tilfeldig vis er GUTTER, i "rett alder" og uten mor. (surrogat)....

   Er det INGEN BJELLER SOM RINGER. Det er denne gjengen som setter standarden for hva barn i barnevern, barn i barnehager, barn på skole skal få av kunnskap og holdninger...

   Det blir kanskje mer forståelig at barn i barnehagene skal ha tema om seks med voksne osv, slik at de ikke er helt ukjent... Forkledd som "forebyggende", men for HVEM???

   Alt handler om definisjonsmakt, og hva dem som fyller frasen "Til Barnets beste" egentlig ønsker seg...... Noen mener tydelig vis at seks med disse voksne, er bra for barna.........

   Vi må begynne å tenke, ikke bare adlyde....

   Norway's Silent Scandal, Crossing Continents - BBC Radio 4
   https://www.bbc.co.uk/programmes/b0bclvxq
   Child porn conviction of key expert puts Norway's child protection system…
   bbc.co.uk

   *

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Hørte hva Langfeldt sa. Bedre å la den sovende hunden sove siden det er så mange. Systemet ville rakne om man skulle gripe fatt i det. Gud bedre. Han bare underbygger det Per Einar har forfektet i lang tid.

   Oddvar Espegard:
   Jeg er helt enig, vi må begynne å tenke og vi må ta tilbake makten. Vi vil ikke la disse kriminelle menneskene få ødelegge barna og familiene våre mer! Det er nok !!

   Rasha Masri:
   De på toppen er redd for at systemet kollapser og kanskje det er mange av dem på toppstillinger som har samme interesse for barn og det er derfor sånne psykopater er beskyttet av systemet

   Synnøve Hanssen:
   Rasha Masri, det er nok Desverre ikke bare «Kansje» noen på toppen. Det er FLUST av dem i alle ledd, men de på toppen er nok mest skjelven pga fallet ned i avgrunnen om de avsløres.

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Det er f.. en ikke greit å bruke barn til egen forlystelse, og det skal IKKE normaliseres, vi må stå på for våre barn!

   Oddvar Espegard:
   Dette er staten i et nøtteskall. Staten mener at de har rett. Men de har aldeles ikke rett!

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Da vet staten svært lite om livet som misbrukt barn, det er ikke noe liv, og mange av de ender sine liv, når det går opp for dem hva de er blitt utsatt for :(

   Per Einar Guthus:
   HVEM er egentlig STATEN?

   Lillian Lervold:
   Det spørsmålet har jeg stillt noen ganger også . Og kunne vi fått et bilde av de :)

   Ellen T. Berg:
   Du gjør en god jobb. Hva med andre sider innnen offentlig forvaltning kan det være like gale der. De på toppen er uangripelige, de slutter rekkene dersom noen pirker på dem, et pill råttent system av predators. De observerer svakheter før de slår til.

   Rasha Masri:
   De som styrer og har makten

   Kiri Rainha:
   Hei Per Einar Guthus :) Veldig bra at du deler dette. Jeg følger deg fast. Men du... det er noen steder du har skrevet feil vel? "Barn blir fratatt sine barn ,....." Mener du ikke "foreldre" ? Og "seks"? Du mener vel "sex"? Ikke at det er så viktig, alle skjønner hva du mener fordet

   Per Einar Guthus:
   Dessverre kan det gå litt fort.... Det er innholdet som teller.... Jeg har ikke noe forlag som leser korrektur ;-)

   Kiri Rainha:
   Per Einar ja jeg skjønner. Det er sånn med meg av og til også. Vi som støtter deg bryr oss ikke. Men på nettet er det nok av mobbere som sikkert vil henge seg opp i det, ville bare si det tilfelle du ville rette det :)

   Per Einar Guthus:
   Det det er jeg lite plaget med...

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. august 2018:

   Mørkt og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute omkring 02-tiden og 03-tiden i natt. Lyst, yr og vått klokken 06. Disig himmel, regn og vått frem mot 08-tiden og videre utover formiddagen. Vått, men mindre og uten nedbør utover eftermiddagen, fortsatt med omkring 17 og opptil 18 pluss-grader. Disig himmel og 17 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Elin Ingebrigtsen, 03.08. 2018:
   https://www.facebook.com/elin.ingebrigtsen.1/posts/1928627490532576

   Kristenkoalisjon Norge skriver;

   Dr. Brøyns seksuelle aktiviteter er én ting.

   Men langt viktigere er det at mannen er blitt gitt anledning til å være en leder av granskningen av seksuelle overgrep mot barn.

   POLITIKK OG POLITI

   Etter KKNs oppfatning er dette forhold som fordrer grundige politiske og politimessige undersøkelser, langt ut over hva Dr. Brøyn er dømt for. Trolig må det tas alvorlige grep mot 1) Direktør for BUFDir, Mari Trommald, 2) Barneombudet, Dr. Anne Lindboe, og 3) den tidligere Barne- og likestillingsministeren (2013-2018), Solveig Horne. De må ta ansvar for sine grove forsømmelser og mulige neddyssing.

   Norge forfølger utmerkede foreldre som har normale mangler, men de elitistiske grupper av «fagpersoner» innenfor lederskap og forvaltning av barnevernet og relaterte miljøer dekker over og forsvarer den grufulle praksis og ditto verdier som har pågått gjennom en årrekke. Nok er nok!

   *

   Rune L. Hansen:
   Det burde ikke overraske noen, propagandaen og dobbel-moralen (hykleriet) til tross, at en politisk mafia-virksomhet med fullstendig forakt for Barnekonvensjonenen og medmennesker driver også med slikt!
   Det var for mange ingen godt skjult hemmelighet at den angjeldende pedofile drev med slikt. Og hva ellers gjorde at vedkommende kom høyt på strå i kidnapper-virksomheten? Med sitt enorme nettverk for å kunne drive med slikt i et slikt enormt omfang, hvem anbefalte han selv med i virksomheten - og gav innpass og aksept? Det er vel heller ikke særlig vanskelig å forstå?
   I UK har nu lenge slike og lignende avsløringer vært grundig avslørt og til behandling hos de offentlige myndigheter - som til manges sjokkerte overraskelse og til manges glede har beskyttet og vernet de kriminelle og deres medspillere! Kriminelle og deres medspillere som også har gjennomsyret den politiske og offentlige forvaltningen! Og som beskytter og verner seg selv og hverandre og sine medspillere! Og hva er vel overraskende med det egentlig?
   UK har i flere ti-år nu, ikke minst på grunn av slikt, inkvisisjoner, kidnappinger og terror i sivilbefolkningens familieliv, blitt stadig mere gjennom-korrupt og menneske-farlig. Tilsvarende som i Norge. Og flere andre land.

   Rune L. Hansen:
   Litt mere om saken på denne linken:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/869152149949777/
   Brøynsaken, den pedofile psykiateren som satt i Barne Sakkyndig Kommisjon ...
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway

   Rune L. Hansen:
   Den politiske offentlige kidnapper-virksomheten har ikke minst også smittsomt bidratt til å korrumpere også andre land sine instanser og grupperinger av sær-interesser. Til og med også forskjellige instanser og avdelinger i og under FN-sambandet, som egentlig skal beskytte og fremme menneskerettighetene! Så langt og lenge og grovt har korrupsjonen pågått at USA nu under Trump-administrasjonen endelig, efter en også forut langvarig konsekvent prosess, har besluttet å trekke seg ut av FN-sambandet. Deriblandt også å trekke seg ut av FNs UNICEF. Med klar og tydelig beskjed om at dette i sin helhet er på grunn av korrupsjonen og hykleriet som nu så sterkt gjennomsyrer FN-sambandet.

   U.S. leaving UN human rights council
   https://www.youtube.com/watch?v=N6fbAIWJB3Q
   youtube.com

   Venke Elisabeth Mitander:
   Ja nok er nok

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1717756518350618/

   Elin Ingebrigtsen:
   På høy tid de kristne begynner å engasjere seg mot uretten, det er en plikt å stå opp mot urett om man vil følge Jesus!

   Rune L. Hansen:
   Det er en plikt og en forpliktelse ethvert anstendig menneske har.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. august 2018: 

   Mørkt og 16 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 og 04 i natt. Noe yr og lyst frem mot 06-tiden. Mindre og uten nedbør efter hvert utover formiddagen og eftermiddagen. Overskyet og fra 16 til 14 pluss-grader og vått utover kvelden. Nokså mørkt og 14 klokken 23. Mørkt videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155508379086875

   På vei hjem til Norge fra Albania via Montenegro.

   Her fra Kotor, en virkelig flott plass med natur ikke ulikt Norge.

   Har ikke fått sett dokumentaren til BBC enda, men hører fra andre at den virkelig utfordrer systemet vi har i Norge.

   Og det er hva vi trenger!

   Vi trenger et nytt forvaltnings- og rettssystem i Norge, der folket og ikke eliten blir ivaretatt.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Jeg har med mange andre delt reportasjen.

   Per Steinar Sørå:
   Når du kommer hjem, får du litt lesestoff om det er gammelt, så får du et sammenligningsgrunnlag fra 60 årene og i dag!

   Eve Anoba:
   Thanks to God. He gives his ways not like barnevernet black walls in their pig offices.

   Eve Anoba:
   Thanks one and all specially to BBC crews , MARIUS , RUNE YOU GUYS ARE AWESOME . KEEP IT UP !!!!

   Liridan Preteni:
   Ka du syns om Albania da ? :)

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Her er dokumentaren til BBC om norsk barnevern. Jeg blir litt skremt når norske "spesialister" sitter å sier at de ser galskapen, men at det er best å la den sovende hunden sove.... så ikke systemer kollapser !!!

   Brynhild Karlsen:
   Ja, den kommentaen skremte meg! Vi trenger rettssikkerhet, men ikke at alt kollapser, Det må gå an å endre holdninger og arbeidsmetoder uten full kollaps.. Det skremmer meg at fagfolk sitter og uttaler seg offentlig på en slik måte. La bare drttten fortsette, for det er verre at alt kommer for dagen! Under teppet med all dritt! Så inn i sjelen rystende med tanke på menneskerettigheter at man blir direkte syk. Dette lærte ikke jeg på barnevernstudiet!

   Sigrun Vonheim Nybø:
   Var i Kotor for to år siden . Veldig fin plass og hyggelig taxi sjåfør som viste oss rundt

   Monicha Nyhüüs Aas:
   https://m.youtube.com/watch?v=CqiqfErBXUE
   BBC Our World - Norway's Silent Scandal (HD Documentary)
   youtube.com

  
---
---

   Leen Sue, 04.08. 2018:
   https://www.facebook.com/leen.sue.12/posts/193666318167753

   Til alle barnevernsstøttere:

   Å stemple utlendinger som mishandlere er latterlig og samtidig idiotisk. Når jeg leser ting som dette beviser det bare mitt poeng, at det er et svært problem i dette samfunnet i Norge. Utenlandske familier blir stemplet som mishandlere, og barna blir dratt vekk fra dem uten noe undersøkelser. Maktmisbruk i barnevernet er like norsk som brunost. Disse barna som blir revet vekk fra foreldrene sine, har ikke gjort noe galt. De vet ofte ikke hva som foregår engang. De blir lagt på institusjon og fosterhjem, og disse barna er på ingen måte forberedt på å forsvare seg i retten, der de ikke engang blir garantert retten til en advokat.

   Dette er den tingen som nazistene gjorde rett før og under Holocaust, og jeg fatter ikke at Norge, et land som alltid står for og forsvarer menneskerettigheter, har sunket til det nivået til noen av historien sine verste monstre. Ikke bare det, men barn blir feilmedisinert, emosjonelt mishandlet til å si forferdelige ting om sin familie (som ikke stemmer). De lot meg ikke sove om nettene før de tvang noe ut av meg. Jeg har massevis av bildebevis, der hvor du kan se hvor hoven jeg var av medisinering - kortison, p-piller (jeg var 13 ÅR), antipsykotika, osv. Da barnevernet fant ut at jeg hadde kontakt med min mor på telefonen, truet de med å fjerne SIM-kortet mitt. Hvordan er dette rettferdig?

   Jeg rømte vekk fra institusjon en dag, og møtte min mor i Oslo, og hennes venn kjørte oss til Polen; jeg har bodd her i nesten et år nå. Polen ønsket oss velkommen helt siden første dag. Barnevernet satt på meg disse diagnosene: - autisme, psykose, schizofreni, lupus (to typer) og epilepsi. Grunnen jeg rømte vekk fra institusjon var selvfølgelig fordi jeg hadde fått nok, men en annen grunn var at de skulle gi meg cellegift i september, som jeg var livredd for. Jeg har gått til reumatologer, nevrologer, psykiatere og nevrokirurger i Polen, og jeg er et frisk barn, slik jeg alltid har vært /før barnevernet kom inn i bildet\. Hvordan kan jeg være frisk hele mitt liv, men hos barnevernet blir det funnet ut at jeg har mange kroniske sykdommer? Hvordan kan tester i Norge være positive, men i Polen er alt negativt?
   Hva er årsaken til, at i dag, lever jeg med nyreskade grunnet høye doser medisiner, og PTSD?

   Det at folk flykter vekk fra Norge sier mye i seg selv. Hvis Norge er så fint og rettferdig, hvorfor er så mange nordmenn livredde våres ledere? Hvorfor er de livredde til å stå frem og fortelle om det som foregår i «verdens beste land»?

   «For å vite hvem som bestemmer over deg, tenk på de som du ikke har lov til å kritisere.»
   - VOLTAIRE (1694 - 1778)

   *

   Alf Ivar Gusland:
   Du er flink til å skrive og uttrykke deg. Fortsett slik. :) :)

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Barnevernet i Bergen mente at afrikanske kvinner ikke kunne ta seg av 8 barn alene. Mange av dem hadde mange barn og mistet dem til bv . Hvordan er det i dag 20 år senere? Samme meningen tror jeg.

   Ruth Ensby:
   De mener også at somaliske kvinner ikke er glade nok, har derfor ikke omsorgsevne.
   Det er lov å stille spørsmål ved deres menneskesyn.

   Alden Remy:
   Rasisme i barnevernet skjer hele tiden
   http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/klagesaker/etnisitet/141686-barneverntjenestens-akuttplassering-av-barn-var-ikke-i-strid-med-diskrimineringsloven-om-etnisitet/
   Barneverntjenestens akuttplassering av barn var ikke i strid med diskrimineringsloven om etnisitet
   ldo.no

   Inge Olsen:
   Dette er fantastisk skrevet Leen Sue. Du er ei smart og tøff jente og det er slike som deg som er vårt fremste våpen mot "demonen". Jeg har vært med i edenne kampen i over 20 år, og jeg har hørt mange historier om hva barn opplever på institusjoner og fosterhjem. Det er ting som får en til å grøsse. Men takk Gud, du er ute av det. Gudskjelov . Men "demonen" frykter smarte unge mer enn noe annet. Kom aldri til Norge, det er "demonens" område. Men vær med oss i kampen, slik at "demonen" mister makta si, så barn og unge kan bli fri og dette terrorveldet kan ta slutt.

   Leen Sue:
   Taushet er uakseptabelt. Jeg skal aldri stoppe å kjempe for de barna, uansett hva; uansett hvor jeg er.

   Siw Mona Bråten:
   Så utrolig bra skrevet <3

   Tonje Omdahl:
   Kjempe bra skrevet Leen Sue. Barnevernet er vel nå stort kjent for å lyve i tillegg så beskylder, anklager de oss barnefamilier for diverse ting som ikke stemmer og ikke nok med det men de kommer med grove trusler også.

   Leen Sue:
   Sammen er vi sterke, Tonje. :)

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Så bra dere ungdommer sier i fra. Lag en ny forandringsfabrikk!

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. august 2018: 

   Mørkt, yr, vått og ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 03 i natt. Helt og delvis overskyet med 14 pluss-grader frem mot klokken 11. Bruno mled de 6 hvalpene sine ble plutselig borte i dag tidlig, så jeg leter og leter for å finne de. Bruno bruker aldri å være lenge eller langt borte, så det er meget meget forunderlig. Helt og delvis overskyet med omkring 16 til 14 pluss-grader utover eftermiddagen og mot kvelden. Ned mot 13 omkring 20-tiden. Det meste av dagen har gått med til å lete, rope og undersøke efter Bruno og de 6 hvalpene som enda er fullstendig borte. Til og med naboer har hjulpet til å lete. Bruno er snart 8 år nu og hvalpene bare omtrent 6 uker gamle. Bruno er født og oppvokst her og går seg ikke vill her omkring. Jeg håper i det lengste at forsvinningen kan ha sin naturlige og ikke mere langvarige årsak, men enda er det ingenting å se eller høre fra de og det er meget rart. Rovdyr som kan ha tatt de, bortsett fra mennesker, er det neppe. Noen mennesker kan ha lokket de til seg med god mat og tatt de med seg - og det er kanskje det som har skjedd? Jeg annonserte hvalpene til salgs på finn.no i går, med beskjed om at de er store nok til å selges først ca. 20. august 2018. Flere gav beskjed om sin interesse og bestilte allerede i går. Og enda flere har meldt sin interesse i dag. Også økonomisk er det et stort og trist tap om hvalpene ikke kommer til rette igjen. Salgs-verdien er tilsammen 24 tusen kroner, som jeg allerede hadde regnet med. Hunde-hold og særlig hvalpe-oppdrett har iøvrig også sine alminnelige kostnader. Det at jeg annonserte de tidlig i går og de alle plutselig ble fullstendig borte tidlig i dag, har kanskje en sammenheng - at noen mennesker har latt seg friste til en ugjerning? Jeg vet enda ikke. Det var kanskje forhastet og dumt at jeg skrev i annonsen at hvalpene hele tiden er fritt ute i den store hagen her. Nokså mørkt og 11 pluss-grader klokken 23. Mørkt og 10 mot midnatt og enda ingenting å se eller høre fra eller om Bruno og hvalpene. Jeg tror de ble stjålet. Men å kontakte politiet om det tror jeg er mere risikabelt enn nyttig. Politiet og mange andre i den offentlige forvaltningen er ikke ikke meg og mange andre hjelpsomme - tvert om. Mildt sagt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. august 2018: 

   Mørkt og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Regn og 11 pluss-grader frem mot klokken 08. Da jeg gikk ut klokken 08 for å rope på Bruno og hvalpene viste det seg straks at Bruno med to av hvalpene (den lyse og en av de svarte) var kommet hjem. Det var de ikke da jeg gikk ut for å rope klokken 04 i natt. Bruno og de to virker merkelig nok ikke som å være hveken særlig slitne eller sultne eller våte. Det kan tyde på at de har vært hos mennesker som har returnert Bruno og to av hvalpene, men ikke de fire andre. Noe som kan tyde på at tyvene iallfall har en smule samvittighet og tenke-evne. Omtrent klokken 09 eller litt derefter skal jeg gå med Bruno og rope og lete efter de nu savnede fire hvalpene. Har gjort det nu og var tilbake igjen ca. klokken 12, med de fire hvalpene også. Bruno viste vei, hvorhen de hadde gått, selv om jeg trodde hun var litt usikker i begynnelsen. De var langt unna husene her, flere hundre meter, nokså ufremkommelig det siste stykket, både for mennesker og firbente, med blandt annet steinete berg-skråninger med huller og huler. De var helt i sør-vestre enden av eiendommen her og derfra kom de seg ikke videre i noen retninger, de satt fast. Det må ha vært meget vanskelig og strabasiøst for de å komme seg helt dithen, men jo meget lettere for Bruno. Litt mere enn hundre meter fra de hørte de at jeg kom og gav flerstemt efter evne mye lyd fra seg for å tilkjennegi hvor de var og hvor bekymret de var. Bruno hadde nok ventet i det lengste for ikke å forlate noen av de der. Men hvorfor hun hadde gått helt dithen med hvalpene efter seg vet jeg ikke. Antagligvis var det av bare ubetenksomhet. Jeg måtte ha de fire i en fold i genseren det meste av veien tilbake, men gikk en annen vei tilbake, over en gammel bro og rundt på andre siden av vannet. Et noe lengre stykke, men mye lettere. Overskyet, vått og tildels yr med omkring 13 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 15 utover eftermiddagen og mot kvelden. Magda Jensen-plommene er ferdige avsluttet for i år. First-plommene blir det også snart. Metley-plomene er på sitt beste i disse dager. Disig himmel, yr, vått og 15 pluss-grader frem mot klokken 21. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt, tildels med mindre nedbør.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. august 2018: 

   Mørkt, vått og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og ikke helt overskyet sørfra med opp til 18 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Spredt lett drivende skyer på dus lys blå himmel og opp mot 20 pluss-grader klokken 11.30. Spredt skyet og delvis lett overskyet med opp til 23 pluss-grader og mindre vått frem mot klokken 14.30. Bruno i går viste meg ikke bare hvor hvalpene var, men samtidig også den usynlige dog noe naturlige og stadig mere strabasiøse sti de helt fra begynnelsen hadde brukt for å komme dithen. Helt i begynnelsen virket det på meg som noe usannsynlig, men jeg forstod underveis. Hvalpene var veldig meget glade da vi kom og da vi gikk derfra. Lett overskyet og 21 pluss-grader klokken 18.30. Alle hvalpene er nu reservert solgt. De gikk fort unna. Mørkt og i overkant av 16 pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155513930516875

   Tore Langfeldt sa til BBC at vi ikke må vekke den sovende hunden, for da vil systemet kollapse.

   Men, systemet har allerede kollapset. Det er nettopp derfor så mange reagerer.

   Tusenvis av nordmenn, med støtte fra utlandet, har for lengst skjønt at vi har, og fortsatt lever, under en gedigen menneskerettsbløff, der systemet (forvaltningen og domstolene) konstruerer faktum og jus, slik at det tilpasses det offentliges eller de mektiges interesser.

   Dokumentaren til BBC, var bare en forsmak på hva som venter utover høsten.

   Erna & Co må i realiteten forstå at de er i en "menneskerettskrig" mot deler av egen befolkning.

   Og den kampen er ikke over, før den øverste ledelse luker ut de som krenker, og reparerer, så langt det lar seg gjøre, de krenkelser som allerede er begått.

   *

   Ole Sigurd Jakobsen:
   det er gått for langt, så nå kan de ikke håntere sannheten og derfor kollapser systemet

   Svein Olav Nordlien:
   Jeg vil heller mene at systemet har kollapset, det er derfor så mange reagerer.

   Marius Reikerås:
   Enig med deg ,Svein

   Veronika Midtlien Nordengen:
   Og jeg lurer på hva jeg må gjøre for å få saken min frem i lyset. Heldige er de som får støtte og hjelp. Jeg føler meg TOTALT maktesløs.

   Jorunn Fosseli:
   Mange som føler seg totalt maktesløs.

   Veronika Midtlien Nordengen:
   Jorunn Fosseli Det er jeg fullstendig klar over. Er ikke idiot.

   Anne Marthe Formoe:
   Det er jo litt av en uttalelse; vi vet det men, det er best å la det være. Det sier så mye om så mangt!

   Ole Sigurd Jakobsen:
   hunden har forsovet seg ,på tide og vekke den opp

   Geir-Ole Isaksen:
   Kanskje hunden bør avlives og ny skaffes.

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Siden veien med fri rettshjelp er stengt så er vi effektivt stoppet fra å saksøke. Hjelper ikke med rettigheter når rettsystemet er for de som kan betale.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Det har jeg skjønt i en del år, og jeg tror ikke det er bare hunden som sover, men politikere og mesteparten av byråkratiet vårt! Lykke til. Mange ting er blitt ødelagt i Norge i flere tiår.

   Vidar Gustad:
   Han liker nok ingen gransking denne Langfelt. Mye han holder skjult

   Anne Rønnaug Teigen:
   Tror kanskje det!

   Wenche Olafsen:
   Dra og hent barna deres og ha med en lege f u r å hjelpe dere å dokumentere tilstanden til barnet der og da!

   Truls Thue:
   Dette korrupte systemet i Norge må kollapse snart. De bytter it det ene barneombudet med ett enda verre. Det som er realiteten er at vi har en totalt handlingslammet regjering som selv har interesser i denne barneindustrien. Det spiller liten rolle å bytte ut ombud, om makten fra toppen gir de instrukser om å bare fortsette med menneskerettighetsbrudd som tidligere og kun forsøke å ri av stormen.

   Else Borge:
   :(

   Anne-Marie Moe:
   Det er noe eg lurer på!! Er alle I disse gruppene gode foreldre, hører ikke noen barn blir tatt fra disse gruppene her?? Hvor mange gjemmer seg bak utdannelsen sin tro?
   1. Politikere
   2. Barnevernsarbeidere
   3. Politiet
   4. Leger/Tannleger
   5. Advokater
   6. Nav
   7. Sosialarbeidere
   8. Psykologer
   9. lærere
   10. Barnehage tanter/onkler
   11. Er alle fosterforeldre, edruelige, ærlige, snille, rusfrie??
   Kommer de alle fra gode hjem?? Eg har sikkert glemt noen, men dette er en begynnelse fra meg. Hadde eg vert yngre skulle eg også utdannet meg innenfor barnevernet men da måtte eg fått lov og være ærlig, ikke ondskapsfull :)

   Halvor Gramstad:
   Hei :) det finnes MANGE som er veldig dyktige i bv . Det finnes noen som ikke er men som påfører etaten mye problemer. Men jeg er overbevist om at 95 % av alle som er negative til at barn blir tatt hånd om av bv også er dem som roper høyest den dagen dem selv opplever at barn lider under omsorg i biologisk familie. Selvfølgelig er det mange sv dem du nevner som Pga forskjellige ting kommer i pv sitt lys. Jeg synes vi skal prise oss lykkelige over at noen tåler å stå i jobben som bv pedagog på tross av alle kritiske røster . Selv jobber jeg med ungdommer og ser tydelig at noen barn faktisk får et bedre liv i omsorg av bv. Så tenk dere litt om å se dere litt til siden . Det er feilene som blir gjort som er problematiske. Vi trenger bv . Å barna trenger bv.

   Anne-Marie Moe:
   Halvor Gramstad Selfølgelid er det noen som må ha hjelp av barnevernet!!! det er ingen som sier noe annet !!! Men med stor M. så tar de mange som ikke har behov for hjelp, som dreier seg om faenskap fra en eller annen, og skal de jobbe med barn så må de være svært våken og tenke seg om flere ganger!!! Er det greit og ta et eller flere barn fra en mor/far for eksempel når eksen sier at ho/han er ustabil?? kan man kanskje tenke seg at det har med ondskap og gjøre?? eg vil påstå at det hadde skurret hos meg!!! og hvem har isåfall myndighet til og uttale seg om slikt når det ikke er en faglært person som har uttalt seg?? Det er lov og bruke hodet, men eg skjønner hvorfor du forsvarer systemet.

   Rune L. Hansen:
   Man forsvarer, aksepterer eller fortier ikke SS, Gestapo og Hitler-regjeringen sine forbrytelser selv om noen av deres forbrytelser kan ha positive konsekvenser, Halvor Gramstad.
   Heller ikke er det positivt å overlate barn til slike mennesker og instanser.
   Og det er på ingen som helst måte hverken lovlig eller rett og riktig uten protester og straffeforfølgelse å bevitne at de krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.
   Og heller ikke lovlig eller rett og riktig å unnlate kompetent å straffeforfølge biologiske foreldre eller offentlige ansatte som krenker en eller flere av barnets menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Tore Langfeldt sine ord om "ikke å vekke den sovende hunden, for da vil systemet kollapse" var vel mest ment som en advarsel til alle menneskeretts-forbryterne i og under den politiske og offentlige forvaltningen i Norge, til hele den tverr-politiske nepotismen og mafia-virksomheten - om at nu må de være ekstra forsiktige for at ikke hele virksomheten skal rakne og både internasjonale og nasjonale straffe-reaksjoner blir uunngåelige og ytterligere fordømmende og avslørende!

   Truls Thue:
   Mye mulig. Men i så fall en idiotisk ting å si. Hvorfor ikke bare si: Vi må nå granske alle saker som er klaget inn, og rydde opp i alt dette og ta ansvar. Straffe de som har brutt lover og gi oppreisning til de som er utsatt for disse lovbruddene.

   Geir-Ole Isaksen:
   Joda, men om de samme skal fortsette i sine posisjoner er vi straks like langt.

   Truls Thue:
   Klart de samme ikke skal fortsette i stillingene eller andre stillinger! De skal i fengsel!

   Rune L. Hansen:
   Enn om man skulle si det til Gestapo- og SS-medlemmer under Hitler-regjeringen, Truls Thue? At de kompetent skal straffeforfølges. De ville følt seg meget sviktet. Begynner først virksomheten å rakne så rakner den fort i alle retninger. Både på grunn av at virksomhetens medspillere både vil beskytte og avsløre hverandre - og for at menneskerettighetene og annen lov og rett uforfalsket vil avsløre og komme i fokus.

   Truls Thue:
   Da får vi bygge flere fengsler da, eller sette de i straffearbeid, slik at de kan betale tilbake skadene de har forårsaket samfunnet. De må jo straffes på en måte som resten av oss vanlig dødelige.

   Truls Thue:
   Litt sånn som Putin ryddet opp i Russland. Det var jo veldig effektivt. Samme holder vel Trump på med også. Straffeforfølge folk i stat/kommune.

   Rune L. Hansen:
   Det kommer jo, men når? Selv vil de med alle sine medspillere og nøkkel-posisjoner iherdig og utspekulert forsøke å forhindre det i det lengste.

   Truls Thue:
   Det tror jeg også, helt klart. Men det begynner å stramme godt til rundt halsen på de nå. Og den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves ;)

   Rune L. Hansen:
   Det spørs jo hvem som har den tyngste politiske makten. Hvem og hva som skal defineres som staten. Mangt ville ha blitt annerledes med lovlydige Marius Reikerås og tilstrekkelige kompetanser med makten og ansvarlighet i forhold til reell lov og rett. Hvordan skal ellers menneskerettighetene uforfalsket kunne bli tatt på alvor?

   Truls Thue:
   Ja vi trenger flere som Marius. Han kan ikke ta hele kampen alene. Dette vil bli et historisk oppgjør, og vil muligens trenge internasjonal hjelp pga sakenes omfang.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. august 2018: 

   Mørkt og mellom 16 og 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, delvis overskyet og 17 pluss-grader klokken 06.30. Overskyet og opp mot 20 pluss-grader klokken 12.30. Nokså kraftig regn og omkring 17 pluss-grader fra omkring 17-tiden. Mindre og uten nedbør med 14 pluss-grader henimot 21-tiden. Mørkt, vått og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155515938536875

   BBC satte nylig søkelyset på BSK.

   Trodde du at Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet for å forhindre justismord?

   Vel, kanskje du tror om igjen etter å ha lest hva BSK skriver i et brev av 14.2.17, som er unntatt offentlighet:

   "BSK skal vurdere om rapportene er utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet."

   For Barnesakkyndig kommisjon
   Katrin Koch
   leder.

   *

   Rune Fardal:
   Her fra intervju med BSK:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/707719629426364/
   "Barnesakkyndig Kommisjon godkjenner ikke sakkyndige rapporter, ei heller kvalitetssikrer de slike rapporter! Fylkesnemnder og domstoler vil ikke lenger kunne legge slike rapporter ukritisk til grunn. De kan være beheftet med alvorlige feil og mangler BSK ikke avslører."
   Barnesakkyndig Kommisjon godkjenner ikke sakkyndige rapporter!
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway
   26 September 2017 ·
   34:43 - 3,616 Views

   Marit Andersen:
   Men allikevel ser man at de godkjenner rapporter som er preget av direkte skittkasting av foreldre, lite faglig begrunning for sine konklusjoner og selvfølgelig ut fra hva BV ønsker, dersom de er innleid av BV.
   Mens dersom foreldre engasjerer sakkyndige blir ofte rapporten underkjent. Fordi den ofte er positiv til foreldre og gjerne basert på lenger observasjoner. Disse rapportene er også gjort uten innsyn i BV sine rapporter, slik ALLE sånne rapporter burde være!!!
   En slik rapport SKAL være objektiv men det er den vel kun dersom de ikke har innsyn i papirer skrevet av BV....

   Noralf Aunan:
   Det er i alle fall ingen Kvalitetssikring når man ikke engang angir hva som egentlig kontrolleres, og dermed begrenser hva som inngår i den sikringen som gjelder.
   Når det gjelder Kvalitet, skal det alltid angis hvilken Kvalitet det gjelder.

   Per Steinar Sørå:
   BSK tar sine egne vurderinger uten å tenke på hva de gjør!!

   Nina Kvamme:
   What???? Denne må oversettes og sendes til alle TV stasjoner som skal komme til Norge og lage dokumentar om BV

   Monika Johnsen:
   Nok en kommisjon som er overflødig. Ser fint ut på papiret med en sånn kommisjon, men det er også det hele. Lurer på om kommisjoner og utvalg kun eksisterer som sysselsettingstiltak?

   Hege Vatland:
   Herlig at BBC retter søkelyset mot dette narreriet av et spill!!

   Rune L. Hansen:
   Absolutt alt med det politiske offentlige "barnevernet" er så grov-kriminelt og motsatt lov og rett som noe bare kan bli. For utrolig til å kunne være sant? Undersøk selv, både med Barnekonvensjonen, Straffeloven og alt annet av lovlig lov og rett - og se at det er sant!
   Hvorfor er det og har det blitt slik? Blandt annet fordi nærsagt alle i og under den politiske mafia-virksomheten har fått og får sine ønsker oppfylt. Og ingen av de respekterer i realiteten hverken menneskerettighetene eller Straffeloven, etc. De foretrekker sine egne og hverandres lovbestemmelser og avgjørelser, i selv-forhærligende full hovmodig forakt for Barnekonvensjonen og Straffeloven, etc.! Og ikke minst i forakt for medmennesker.

   Start for eksempel med Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen (CRC) Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Er det mulig å misforstå eller forfalske så entydige, klare og tydelige ord? Vel, så har de gjort det og gjør det konsekvent. Det er slik de er.

   Jorunn Fosseli:
   Med et sont system er det ment at barnevernet og deres hjelpere føler seg tryggere .dette kan vi ikke finne oss i mer.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. august 2018: 

   Mørkt, vått og omkring 13 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet sørfra, vått hos gress og busker og opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 10. Overskyet med omkring 17 pluss-grader litt senere og utover eftermiddagen. Med yr og regn fra omkring 17-tiden. Det er fra værvarslere meldt at det kommer ekstra mye regn her i morgen. Mørkt, regn og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155518139001875

   Skjønnsmarginen.

   Ved vurderingen av om et inngrep er proporsjonalt, uttaler Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) ofte at statene har «a certain margin of appreciation».

   Dette innebærer at EMD lytter til myndighetenes egen vurdering av om et inngrepet i menneskerettene er «nødvendig».

   Det sies gjerne at begrunnelsen for dette er todelt.

   For det første, er det statene som har det primære ansvaret for å sikre konvensjonsrettighetene.

   Dessuten, vil nasjonale myndigheter med innsikt i lokale forhold ofte være bedre egnet til å vurdere nødvendigheten av et inngrep enn dommere som er plassert i Strasbourg.

   EMD har da også uttalt at:

   "The doctrine of the margin of appreciation has always been meant as a tool to define relations between the domestic authorities and the Court."

   Dette har norske myndigheter, til nå utnyttet grovt, med suksess, fordi det internasjonale samfunnet lenge har levd i Den villfarelse om at Norge respekterer menneskerettene.

   På den måten har mange av de som har blitt krenket i Norge, ikke lykkes med å få belyst krenkelsene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), nettopp fordi EMD har stolt på hva norske myndigheter forteller dem.

   Dette er nå i ferd med å endre seg.

   La meg peke på tre av mange punkter som belyser dette:

   1. At Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har anlagt storkammersak mot Norge i oktober, indikerer at de ikke lengre stoler på Norge.

   2. At Europarådet, i slutten av juni i år, vedtok en kraftig resolusjon mot Norge, tilsier det samme.

   3. For ikke å snakke om BBC sin dokumentar, Norways hidden scandal, som blir kringkastet verden over.

   *

   Greta Solheim:
   Marius; Det at EMD ukritisk stoler på norske domstoler vedr påstander for skjønnsmarginen, beviser bare at EMD i likhet med norske domstoler, ukritisk sluker rått alskens ubegrunnede påstander den ene part kommer med. Uten å kvalitetssikre ved å avkreve bevis for påstandene. Oftest gjelder dette en offentlig ansatt person, eller en annen fremtredende person som dommer mener har mer troverdighet, og derfor ikke trenger å fremlegge bevis på sine argumenter/ubegrunnede påstander, men blir trodd på sitt ord.

   Hvorfor tror du storkammersak endrer dette? Nei, storkammersak indikerer nok ikke at EMD ikke lenger stoler på Norge.

   
---
---

   Margaret Hennum, 09.08. 2018:
   https://www.facebook.com/notes/margaret-hennum/let-the-sleeping-dog-sleep/2090192657896163/

   “Let the sleeping dog sleep”

   Margaret Hennum·Thursday, 9 August 2018

   Sakkunnigrapportane ligg tunge på vektskåla når barnevernet vil fjerne born frå foreldre og syskjen.  Barnepsykiater Jo Erik Brøyn fekk skrive mange slike fordi han alltid støtta synet til oppdragsgjevaren sin; ein servilitet som óg gav han sete i Barnesakkunnig kommisjon, organet som vurderer sakkunnigrapportane i barnevernsaker.

   I april i år vart Brøyn dømd til soning for nedlasting, oppbevaring og deling av seksualiserte overgrepsbilete og seksualiserte overgrepsvideoar av born: knapt 200 000 bilete, og 12 000 videoar med speletid på 4000 timar. Barnepsykiateren brukte flittig arkivet han bygde opp over 20 år; etter endt arbeidsdag meiska han seg med synet av oralsex mellom gutar, oralsex som smågutar var tvinga til å utføre på vaksne menn, valdtekter av born, heilt ned i spedbarnsalder, og alle utenkjelege perversitetar!  Handlingar som sunne menneske reagerer på med oppkast, gråt, raseri og vanvit, gleder Brøyn, fordi det gjer han so roleg og nøgd!

   Norske media er ordknappe om denne skandalen, og den pedofile på tiltalebenken får vere anonym; ein anonymitet som tek frå alle dei Brøyn er medansvarleg for miste borna, sjansen til å kunne krevje ny vurdering av sakene sine.
   Tim Whewell,   journalist i BBC,  kjenner krisa i norsk barnevern frå ein reportasjetur i 2016, då Bodnariusaka engasjerte ei heil verd. Den andre BBC-dokumentaren hans om barnevernet i Noreg laga han i vår i kjølvatnet av Brøynsaka, kalla “Noreg si tause skandale” (Norway´s Silent Scandal).   Tausheita i kjølvatnet av domen sjokkerer denne reportaren; som hevdar at i England ville domen vore ei offentleg skandale, som ville skapt stor offentleg debatt, og som ville skapt store overskrifter i media!

   I dokumentaren spør Whewell tidlegare barneombud Reidar Hjermann (2004 - 2012) om han trur gleda over synet av overgrep mot born kan ha påverka arbeidet til Brøyn.  “Det kan og det kan ikkje”, svarer Hjermann, utan å kjenne identiteten til den domfelde, men velinformert om arbeidsforholdet hans i barnevernet. Og han reflekterer ikkje meir over spørsmålet.  Fyrst når Hjermann vert konfrontert med at Brøyn overprøvde ein rapport frå Hjermann sjølv, at han sjølv er råka, kjem han litt på glid, at kanskje ville det vere ein god ide å sjå på sakene Brøyn he vore involvert i likevel?!
   Men ingen vil gå arbeidet til Brøyn etter i saumane, ingen i det lokale barnevernet, og ingen i det statlege.  Barnesakkunnig kommisjon he sett på arbeidet hans i kommisjonen, og finn alt såre vel!  Den domfelde og vanæra barnepsykiateren, som Whewell stendig omtalar han som, er far til tvillingar. Dei er kjøpte av eit surrogatmor i India, ein handel som i si tid fekk vid omtale i media, illustert med bilete av den barnevernsløna Brøyn med dei morlause borna sine på arma.
   Denne farsrolla gjer Thore Langfeldt aktuell i rettsaka. Spesialisten i klinisk psykologi og klinisk sexologi kjenner den tiltalde godt, og han meiner dei to småborna framleis må få vere hjå den pedofile overgrepsnytande far sin. 
   Takka vere sosiale media er identiteten til Brøyn likevel vorten kjend, og med gru oppdagar foreldre at han som fråkjende dei evnene til å vere foreldre, som spelte ei nøkkelrolle i prosessen som fjerna borna deira, i oppkonstrerte saker, er ein notorisk nytar av synet av overgrep mot born!   Og med gru får dei vite at han får behalde borna sine! Cecilie Bedsvaag og Inez Isabel Arnesen er to av dei. Møtet med desse to i dokumentaren gjer djupt inntrykk; begge tilfeldig råka av eit system i djup krise.

   Domen førde til tap av autorisasjonen som psykiater; kvifor, om det ikkje var for at han m.a er ueigna til å vere sakkunnig i barnevernsaker?  Kvifor får då ikkje dei hundretals borna han he vore med å merkje for livet sakene sine vurderte på nytt når sakkunnigrapportane hans viser seg å vere verdilause?   Fordi sakkunnigindustrien ikkje vil overleve dei hundrevis av saker som då laut takast opp att!  Dette veit spesialist i klinisk psykologi Reidar Hjermann, likeeins spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt. Og for styresmaktene ville det vere ei skandale, som ville vise verda at kritikken mot overgrepa i barnevernet er sanne!
Langfeldt vert reint gemytleg når han vert beden om å beskrive reaksjonen sin på reportasjeturen til Tim Whewell: “Då du ringde, sa eg, gode gud kva er det han styrer med! Kjem hit for å prate om ei slik sak, ei aldeles normal sak i Noreg; oss he då mengder av dei! Der er fleire med liknande domar, og skulle alle dei råka få ny vurdering, ville det vere hundre på hundre det gjeld, og systemet ville kollapse.  Let the sleeping dog sleep.”
Påstanden frå Langfeldt om at Brøynsaka ikkje er eineståande, at oss he mengder av slike saker i Noreg, er ei perle! For Langfeldt er ingen kven som helst i denne samanheng. Med eige senter for (førsøk på) behandling av pedofile, he han ei eineståande oversikt over forekomsten av slike, kven dei er og kvar dei jobbar. Her stadfestar han at dette er ein normalsituasjon i barnevernet! Nettopp slik tallause he hevda, som he sett bv frå innsida, at dette er ikkje menneske med normale kjensleliv! At det aular med pedofile kunne vel ingen vite, men at det er mange avvikarar der, det burde vere lett å sjå. Og det er ikkje berre hjå sakkunnige, det er alt frå barneverntilsette til politi og domarstand!
   Opplysningane frå Thore Langfeldt gjer han svært sentral i identifiseringa av bruken av pedofile i barnevernsindustrien.

   Radiodokumentar:     https://www.bbc.co.uk/programmes/b0bclvxq 
   Tv-dokumentar:        https://www.youtube.com/watch?v=CqiqfErBXUE&app=desktop
   Teksta dokumentar:   https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/norways_hidden_scandal 
   Bodnariu:                  https://www.youtube.com/watch?v=jGdWOCwuvgg

   *

   Robert Lande:
   Amen.

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Om man hadde hatt plikt til å ta opp alle rettssaker av alle slag men også nemdssaker og ikke minst at Barnesakkyndig kommisjon var pålagt å kvalitetssikre det barnevernet har gjort etter standarder som også gjelder for andre bransjer og at dette også gjaldt rettssaker av andre typer, kan være at det da kan bli en endring. Det er nå ti år siden det var vedtak om opptak i retten. Det er så langt trenert. Man kan spørre seg om hvorfor.

   Oddvar Espegard:
   Takk Margaret Hennum!

   Torunn Hammer Rue:
   Takk for dette, nyttig å lese.

   Mari Anne:
   Margaret Hennum Takk, for arbeidet du har lagt i denne oppsummeringen og tydeliggjøringen <3 Du er så tydelig, treffende, klarsynt og rettferdig, at enhver bare må "ta hatten av" for sannheten du presenterer. :) 
   Veldig godt skrevet!

   Laila Dalbye:
   Så enig Mari Anne. dyktig gjort.

   Ove Knarvik:
   utrolig viktig er du Margaret i denne kampen mot det nihoda trollet bv har utvikla seg til å være. Kapper vi ett hode ser det ut til å vokse ut to nye. Vi må øke hastigheten på hodekappinga slik at trollet dør.

   Jan Myhre:
   Stakkars Norge som har (og lar) slike galninger gå fri. Flott oppsummert, Margaret Hennum.

   Margaret Hennum:
   Påstanden frå Langfeldt om at Brøynsaka ikkje er eineståande, at oss he mengder av slike saker i Noreg, er ei perle! For Langfeldt er ingen kven som helst i denne samanheng. Med eige senter for (førsøk på) behandling av pedofile, he han ei eineståande oversikt over forekomsten av slike, kven dei er og kvar dei jobbar. Her stadfestar han at dette er ein normalsituasjon i barnevernet! Nettopp slik uttallege he hevda, som he sett bv frå innsida, at dette er ikkje menneske med normale kjensleliv! At det aular med pedofile kunne vel ingen vite, men at det er mange avvikarar der, det burde vere lett å sjå. Og det er ikkje berre hjå sakkunnige, det er alt frå bv-tilsette til politi og domarstand!

   Margareth Øvrelid:
   Suverent Margaret. !!!!!!! 

   Oddvar Espegard:
   Også siste kommentaren din er midt i smørauga Margaret Hennum. Kanskje du skriv eit stykke om det og? -- Det er så viktig å fram verkelegheita - Takk på førehand!

   Margaret Hennum:
   Eg la det inn i notatet, like godt!

   Violeta Corsei:
   Disgusting!

   Inge Olsen:
   Men fantastisk for oss

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155518343596875

   Please find parts of the correspondence with Brazilian media today:

   Dear Jorge, and thank you for showing interest in Barnevernet and the Norwegian system.

   I will try to answer your questions to the best of my ability.

   Your question nr 1:

   "Is it really in the best interest of the child , or some other interests?"

   I have talked to many children throughout the years who are under public care, and almost without exceptions they want to go back to their biological families.

   It is a trauma for many of the children being separated from their parents, siblings, grandparents, uncle and aunts and so on.

   So based upon my experiences talking to these children, you can definitely not say that being under public care is in the best interest of these children.

   And if you look upon available statistics, approximately 75 % of the children who are under public care are doing worse, some much worse, than those who are not.

   Instead, I am indeed tempted to say that it in the best interest for the moneymakers.

   The phenomena "Barnevernet" generates billions of Euros every year, and its a lucrative business for lawyers, psychologists, social workers, judges and private stock companies, some even on the stock exchange marked.

   I recently read an article about a guy running a company dealing with children under "Barnevernet" who made 59 million Norwegian kroner (5, 8 million Euro) selling his Barnevern- company to the Swedish welfare giant "Ambea".

   I could have talked to you about this topic for hours, maybe even days, but the above gives you an idea about the fact that this system is not in the best interest of the child, but for the profit- makers.

   *

   Eve Anoba:
   Ambea face me !!!

   Eve Anoba:
   Adults issues using children. Absolutely wrong!!!
 
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. august 2018: 

   Mørkt, regn, vått og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, regn og omkring 13 og 14 pluss-grader utover formiddagen. Meget vått, men efter hvert mindre og uten nedbør og opp til 18 pluss-grader utover eftermiddagen. Tildels med regn og yr og omkring 13 og 12 pluss-grader utover kvelden. Mørkt og omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.08. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214058313666635

   Glemme menneskerettighetene?

   Dette er hva det politiske såkalte "barnevernet" og dets medspillere sier om de umistelige og uavhendelige menneskerettighetene:

   Glem det som står i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene. Det gjelder ikke. Her er det vi som bestemmer.

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. august 2018: 

   Mørkt, vått og omkring 12 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis slørete dus blålig himmel, solen i øst, vått og 10 pluss-grader klokken 08. Halvt skyet lys lå himmel og 13 pluss-grader i skyggen omkring 11-tiden. Med opp til omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen. Blandt annet aronia og svarthyll er litt i ferd med å få modne frukter også. Delvis overskyet og tildels skyet med omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden frem mot klokken 21. Dunkelt halv-mørkt og ned mot 9 pluss-grader klokken 22. Mørkt og omkring 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. august 2018: 

   Mørkt og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Lyst, spredt lett skyet og 8 klokken 07. Gradvis opp til 16 frem mot klokken 13. Litt høyere temperatur utover eftermiddagen og gradvis lavere utover kvelden. Mørkt og 9 klokken 23.30 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.08. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214071331312068

   Menneskerettighetene på alvor?

   Menneskeretts-forbrytere ønsker ikke at menneskerettighetene skal taes på alvor.

   Iallfall ikke uten at de forfalskes, eller krenker andre
menneskerettigheter og andres menneskerettigheter.

   Skal man ta slike mennesker og instanser på alvor så må man også forholde seg til de som de kriminelle de er.

   Det er jo nemmelig hva de er.

   Hvem enn som sier noe annet.

   *

   Eve Anoba:
   toxic människor finns i världen.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.08. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1992791234075129/

   Nok en treffende, god og viktig video fra geni-klovnen Bg Dick ...

   En hilsen til Carina Johansson i Tromsøs barnevern (PR50)
   https://www.youtube.com/watch?v=eoqwiF9Tw0E
   Barnevernet truer hele landet til stillhet, og truer alle foreldre med kidnapping. Og dette benekter de når…
   youtube.com

   *

   Terje Ludvigsen:
   Jeg har lest en slik nemndrapport fra en annen landsdel, og det han sier stemmer. Det er mye "nemnda mener" og manglende sammenheng og påstander løsrevet fra sammenhengen. Nemndavgjørelsen blir rein løgn

   Rune L. Hansen:
   Jeg og mange andre har lest mange - og alle er de kriminell falsk dokumentasjon.

   Rune L. Hansen:
   Både hensiktene og metodene til kidnapper-virksomheten er kriminelle. Alt med virksomheten er kriminelt, umenneskelig, perverst, menneskeretts-krenkende, molbo og dobbel-moral og motsatt lovlig lov og rett. Politikere og andre som aksepterer eller forsvarer en slik virksomhet eller noe slikt er enten volsomt kriminelle eller indoktrinerte. De later som de vet mere enn andre, men de vet mindre. Konsekvensene av deres holdning, hovmod og uvitenhet er mangfoldig katastrofale og verdens-ødeleggende.

   Rune L. Hansen:
   Og hva er løsningen på "problemet" og katastrofen?

   Uforfalsket respekt for og ivaretagelse og sikring av de umistelige og uavhendelige menneskerettighetene er alt som trengs. Verre er det ikke.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. august 2018: 

   Mørkt og ned mot 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis slørete lys blå himmel og opp til 15 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Spredt lett skyet og opp mot 19 frem mot klokken 13.30. Jeg plukker og spiser mest direkte fra trærne og buskene litt frukt og bær en stund nesten hver dag i disse dager. En eller flere nymodne sorter omtrent for hver dag. I går og i dag blandt annet både gule, røde og blå mirabell-plommer og kirsebær-plommer. Tre forskjellige slike plommer nu, den ene søt og meget god og nyttig, den andre ikke søt men nyttig, den tredje en mellomting. Med mere enn femti plomme-sorter til forskjellige tider å plukke fra, omtrent alle plantet i tiden før kidnappingen, dvs. for nu mere enn ti år siden, er det god variasjon hvert år nu. Men synd at jeg alene og under de rådende politiske forhold bare kan ha meget begrenset nytte av det. Det samme selvfølgelig også med de mere enn femti forskjellige eple-sorter og det meste av alt annet forskjellig. Mange av de tidlig-modnende eple-sortene har nu også modnet godt nok. Og blandt annet mye pærer og bergamotter er underveis. Omkring 19 pluss-grader, spredt litt skyet og litt mild bris utover eftermiddagen. 15 pluss-grader klokken 19. Hvalpene spiser mye og har god appetitt og har blitt meget kjappe til å springe når jeg kaller på de. De er meget kjærlige og artige. Samtidig gradvis avvennes de morsmelk i disse dager, for at deres mor ikke skal få melkespreng når de blir bortlevert. Mørkt og 10 klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155527874961875

   TV2 og NRK har brukt årsverk på Per Sandbergs reise til Iran .

   De samme rikskanaler har brukt null-0- minutter på BBC sin dokumentar, en dokumentar som blir sendt til hele verden, om et system som er i full krise.

   Som Langfeldt erkjente:

   "Let the sleeping dogs sleep", or the system will collapse.

   En referanse tydelig gjeldene til TV2 og NRK også.

   *

   Solveig Eek Bistrup:
   Sosial-porno er det som mediene i Norge er mest opptatt av

   Heidi Turid Dammann:
   Helt utrolig! Man får følelsen av at Sandbergsaken blir blåst opp for å skjule andre saker.

   Mona Kågen:
   Verken TV2 eller NRK behøver være redde for å bli sett på som konspirasjonsteoretikere, da SSB har framlagt tall på at minst 120 barn dør under barnevernets omsorg hvert eneste år her til lands, og hjelpetiltak til hjemmene er fjernet til fordel for ansvarligheten til barnevernets sosionomer og psykolog-sakkyndige, barnevernspedagoger og andre yrkesgrupper.. Hjelpepleiere som er utdannet i å ha ansvar for helhetlig helse og omsorg for å ivareta hver enkelt fysisk psykisk sosialt og åndelig fra vogge til grav, og sette i verk ulike former for hjelpetiltak i hjemmene, er derimot skviset ut av det "gode selskap".. :(

   Brynhild Karlsen:
   Nei, ingen av de store TV kanalene bryr seg. De er totalt i klipa på myndighetene, uansett politisk farge. En ogh annen statsråd må tåle en ripe i karrierelakken, en ikke det hellige SYSTEMET! :( :( :(

   Eve Anoba:
   God moves in mysterious way.

   Leon Byberg:
   Dem mister statstøtte om dem stiller staten i kritisk lys, det er vel allmen kjent

   Per Steinar Sørå:
   Det er for noen medier å henge seg opp i det de mener er skandale! Hva med barnerøverklanen som stjeler og kidnapper barn, det vil hverken TV2 eller NRK henge seg opp i, det er skandale at det skjer, men verden vet det allerede!!!

   Rasha Masri:
   Media i norge har så vidt tid og plass for å publisere noe annet enn våres tenåring politikere ,

   Rune L. Hansen:
   Også det og slikt megetsigende om den politiske nepotismen og dens utplasserte og kjøpte venner og medspillere.

   Den iherdighet de anvender for å fortie og bagatellisere sin egen kriminalitet og menneske-forakt og svik og sitt forræderi.
   
   Det handler om menneskerettighetene - og den motsatte loven

   At menneskeretts-forbrytere efter evne forsøker å forsvare sine forbrytelser bør ikke overraske noen.

   De vil ha og har sine egne lovbestemmelser, regler og hensikter. De av de som ikke angrer særlig meget.

   De er eller blir til den motsatte loven. Med eller uten dobbel-moral, hykleri, halv-sannheter og løgner.

   Gitt makt blir de mektige og påberoper seg å være loven over alle andre lover og regler og liv og ønsker.

   Jo falskere og sluere de er dess bedre og mere narrer og frister og lokker de flest mulig av alle andre.

   Og dess mektigere i det lengste blir slike menneskeretts-forbrytere. Fordi så mange lar seg friste eller narre.


   Det handler om hvordan en tverr-politisk offentlig nepotisme ble til et terror regime og mafia virksomhet.

   Påkostet pent kledd med olje-penger og stort byråkrati for å fordele rikdommen og velstanden, eller?

   Eller for å imponere verden, for å videreføre makt og innflytelse. Eller for ikke å bli straffeforfulgt?

   Sivilbefolkningen ble samtidig nektet tilgang til reell lov og rett. Og fikk forfalskninger og vilkårlighet i steden.


   Menneskerettighetene ble i praksis grundig både forfalsket, bagatellisert, neglisjert, foraktet og fortiet.

   Også av de imponerende klage- og kontroll-instansene som liksom ble opprettet for å beskytte menneskerettighetene.

   Alle var de og er de i virkeligheten beskyttere av den politiske og offentlige mafia virksomheten og dens forbrytere.

   Sivilombudsmannen, Familie og likestillings departementet, Barneombudet, Statens sivilrettsforvaltning, osv., osv.

   Det i virkeligheten fullstendig motsatte av hva det er meningen at flest mulig skal tro og håpe at de er.

   Bare mennesker og sær-interesser nyttige nok for mafia virksomheten aksepteres og premieres.

  
   Forakten og frykten for menneskerettighetene har menneskeretts-forbryterne som en felles verdi og norm.

   Men pent kledd vil de at den skal være, for ikke så lett å bli oppdaget og avslørt. Og for å friste og narre flest mulig.

   Den motsatte loven er nyttig eller lønnsom for mange mennesker og sær-interesser. For enda stadig flere.

   Dens beskyttere og medspillere må snarest umiddelbart og grundig stoppes og ansvarliggjøres!

   Mona Kågen:
   Ja sånn er det der pengene råder grunnen :(

   Rune L. Hansen:
   Makten, pengene og karriærene. Makten gir de fleste og smarteste pengene og mulighetene.

   Bente Antun:
   Heilt normalt det.. Alltid greitt å kjøre ei "fillesak" på repit for å skjule kva som virkelig føregår.. Det er tydelig at media også er nåken sine marionetter.. Skammelig :(

   Anne-Sølvi Holstad:
   Heilt uhørt av av ststskanaler å oppføre deg slik !

   
---
---

   Anne Martine Andreassen, 12.08. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a photo:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1993367550684164/

   Hvordan kan vi som foreldre si dette til våre barn. Når bv sier det motsatte til oss voksne.

   Vi ska lære barna våres at dem er bra nok. Men bv ska få lov å si det motsatte. Er ikke dett litt dobbel moral.

   for-deg.jpg


   Barnet ditt trenger å høre at du sier:

   Jeg er alltid her for deg.

   Jeg er stolt av deg.

   Jeg tror på deg.

   Jeg ønsker alt det beste for deg.

   Jeg vil alltid støtte deg.

   Jeg er glad i deg.

   *

   Elin Strand:
   Godt poeng..

   Anne Martine Andreassen:
   Synd det ikke går ann å bruke dette mot bv.

   Roy Eddie Halvorsen:
   Bv må bare snart slutte legge ord i munn på unge og moren

   Sylvi Jensen:
   Ja si det, vi må vel skrive om alle ordtakene og slette dem gamle :(

   Anne Martine Andreassen:
   Eller vi kan minne dem på alle ordtak og lærdom på nytt. Ting som gikk i glemmeboka.

   Sylvi Jensen:
   God ide <3 men må vel puttes inn med teskje for det er da dem som tolker bare bv boka...... de driter i alt annet dem er så kalde at dem ville ikke lest ordene engang. Dem tør ikke få empati......

   Anne Martine Andreassen:
   Helt enig.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. august 2018: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt og klokken 06. Tildels både slørete og dus og spredt skyet himmel med opp til 20 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 14. Jeg skal se om jeg rekker å få plukket inn de søte gode blå mirabelle-plommer. Hvalpene har sammen med meg og Solid blandt annet øvd og lesket seg på å spise av nedfalne First- og Metley-plommer. Jeg håper dermed at de også lærer seg å ikke spise de giftige frøene. De nye hvalpene er i det heletatt født på en nokså ideell tid i året. De tre voksne hundene her er ikke flinke til ikke å spise også plomme-frøene, som inneholder blåsyre, og det bekymrer meg, samtidig som jeg håper at frøene fort kommer hele ut igjen. Hvalpene har i sitt unge liv her allerede opplevd og erfart mye fint og interessant og spennende, men jo også noe forskjellig skummelt og farlig. Det er interessant og artig å se hvordan de i mangt tenker og føler likt som mennesker, men i mangt også annerledes. Det er forskjellige steder her ute allerede også mye nedfalne epler, slik det bruker å være. Flere av eple-trærne bærer utrolig rikt. Skal man bruke også nedfalne epler til mat så er det viktig å først ha de i karantene i en kurv eller noe i noen dager først, fordi først da blir det ofte synlig hvilkne som er dårlige. 19 pluss-grader klokken 16.30. Overskyet og 15 klokken 20. De blå søte mirabelle-plommene rakk jeg å få plukket inn, pluss litt diverse mere i forbifarten, deriblandt gule mirabeller, bjørnebær og aronia. Dunkelt halv-mørkt og 14 pluss-grader klokken 22. Mørkt, 14 pluss-grader og yr mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155529559356875

   Takk til advokat Trine Ødemotland for denne sært viktige oppdateringen:

   De evidensbaserede skadevirkninger på børn ved separation fra den primære omsorgsperson.

   I november 2007, før den daværende nye Forældreansvarslov trådte i kraft, udgav Aarhus Universitet en videnskabelig artikel baseret på et gennemgribende forskningsprojekt fra årene 1973 - 2005 baseret på 2 mio. forsøgspersoner, der havde til formål at finde årsagssammenhængene til fire psykiatriske diagnoser.

   Den videnskabelige artikel ”A comparison of selected risk factors for unipolar depressive disorder, bipolar affective disorder, schizoaffective disorder, and schizophrenia from a danish population-based cohort.” af Thomas Munk Laursen, MSc, PhD; Trine Munk-Olsen, MSc; Merete Nordentoft, MPH, PhD; and Preben Bo Mortensen, DMSc påviser, at en adskillelse fra den primære omsorgsperson medfører en væsentlig risikofaktor for, at barnet udvikler enten skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, skizoaffektiv sindslidelse, skizofreni, unipolar depressiv lidelse, hvor der tillige kan medføre krydsdiagnosticeringer.

   Allerede i årene efter anden verdenskrig blev det påvist, at børn, der fratages sin primære omsorgsperson, udvikler en række forandringer i deres DNA, når de sammenlignes med børn, der ikke fjernes fra sine forældre/sin forælder. Forandringerne ved DNA-ændringer, vil igennem hele livet påvirke, hvilke gener, der er aktive versus inaktive. Dette medvirker til at forklare, hvorfor de (tvangs)fjernede/bortadopterede og børn, der adskilles fra deres primære omsorgsperson langt oftere, udvikler en lang række problemer og sygdomme, såsom sygdomme i hjerne, sind (psykiske lidelser), hjerte og hjertekar-system, immunsystem, stofskiftet (fx diabetes) m.fl.

   I videnskaben er det fastslået, at alle disse problemer bliver værre, jo længere tid separationen varer.

   Det er påvist, at en separation ved en hospitalsindlæggelse, i sig selv er nok til, at der sker små ændringer i hjerne, sind og immunsystem. Når et nyfødt spædbarn er indlagt på neonatal-afdelingen, og spædbarnet dermed er frataget sin moderlige kontakt, kan man måle, at spædbarnets hormonsystem og nervesystem ændres i en ugunstig retning, som forklarer hvorfor barnet senere i livet oftere rammes af stress, depression og angst. I disse undersøgelser er der foretaget sammenligninger med spædbørn, der ikke har været frataget deres moderlige kontakt.

   Man er således særdeles veloplyst om de skader, der påføres børn, når disse fratages deres primære omsorgsperson, hvor det er moderen, der oftest må anses, som den mest primære, særligt for små børn.

   Alene på baggrund heraf, kan man ikke gøre skilsmissesystemet til et spørgsmål om ligestilling, da forholdet omhandler biogenetik, og heraf ændringer i barnets DNA med uoprettelige skader til følge for barnet ved barnets adskillelse fra dens primære omsorgsperson.

   Derfor er det særdeles vigtigt, at man er meget tilbageholden med dels at fjerne børn fra deres primære omsorgsperson i skilsmissesager, men tillige - i videst muligt omfang - undgår tvangsanbringelser, og i særdeleshed undgår tvangsbortadoptioner, da det er et faktum, at man ved disse handlinger hermed påfører barnet uoprettelige fysiske- såvel som psykiske skader, der vil følge barnet resten af livet.

   Mange af disse data er fra finske forskningsstudier, idet man i Finland under 2. verdenskrig foretog nogle ret udbredte (tvangs)fjernelser af børn, der omhandlede ca. 70 000, hvorfor der eksisterer et omfattende forskningsmateriale derfra.

   Disse forskningsstudier er suppleret med en del andre studier, som påviser de samme resultater. Heraf er der nogle britiske studier, der fremhæver øget forekomst og sværere grad af depression og angst hos tvangsfjernede børn end hos ikke-tvangsfjernede børn.

   Studier af latinamerikanske børn, der fratages deres forældre, når de krydser grænsen til USA, hvor børnene får psykiske lidelser og PTSD såfremt de oplever selv kortvarig separation fra forældrene i forbindelse med immigrationen til USA. Sammenligningsgrundlaget (kontrolgruppen) er de samtidige latinamerikanske børn, der immigrerer til USA uden at blive separeret fra deres forældre.

   Af Justitsministeriets egen forskningsportal fremgår en rapport af 10-02-2010:

   ”Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27-årige.” En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark.
Laubjerg M & Petersson B. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet. Center for Sundhed og Samfund. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Afdeling for Almen Medicin. Enhed for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning. www.ifsv.ku.dk, Korrespondance til Merete Laubjerg: mlau@sund.ku.dk eller Birgit Petersson: bipe@sund.ku.dk

   Af denne rapport er det videnskabeligt bevist, at adopterede børn har en højere forekomst af psykiske lidelser og fremgår i langt højere grad i kriminalstatistikkerne. Det er derfor ganske bekymrende, at man i den danske stat – og igennem et familieretligt system, har i sinde at øge antallet af bortadoptioner, når man er bevidst om, at det er direkte skadeligt for de adopterede børn, og heraf for vores samfund.

   Af de videnskabelige forskningsforsøg, er det herved påvist, at der skal endog meget til i hjemmet ved barnets primære omsorgsperson før skaderne ved en adskillelse fra barnets primære omsorgsperson, kan godtgøre, at barnet skal adskilles fra denne.

   Idet der forefindes hjem, hvor det er skadeligt for børn at opholde sig, skal det indskærpes igennem lovgivning, at disse sager skal undersøges grundigt, og der skal foreligge bevis i sagerne på, at der er skadelige forhold i hjemmet, der medfører, at skaderne ved at bo i hjemmet er større end skaderne ved en anbringelse. I disse sager kan der alene være tale om overgrebssager og sager om decideret vanrøgt.

   Videnskabelig forskning:

   Neonatal pain and reduced maternal care: Earlylife stressors interacting to impact brain and behavioral development. Af Mooney Leber SM, Brummelte S . 2016,

   The Distress of Citizen Children with Detained and Deported Parents. Af Zayas LH , AguilarGaxiola S , Yoon H, Rey GN, 2015,

   Trauma and Psychological Distress in Latino Citizen Children Following Parental Detention and Deportation. Af Rojas Flores L, Clements ML, Hwang Koo J, London J., 2016,

   Environment and vulnerability to major psychiatric illness: a case control study of early parental loss in major depression, bipolar disorder and schizophrenia. Af O Agid, B Shapira, J Zislin, M Ritsner, B Hanin, H Murad, T Troudart, M Bloch, U Heresco-Levy and B Lerer, 1999,

   A revised inventory of Adverse Childhood Experiences. Af David Finkelhora,∗, Anne Shattucka, Heather Turnera, Sherry Hamby august 2015,

   Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27-årige. En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark. Forskningsportalen fra Justitsministeriet af Laubjerg M & Petersson B. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet. Center for Sundhed og Samfund. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Afdeling for Almen Medicin. Enhed for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning. www.ifsv.ku.dk, 2010,

   OVERCOMING BIASED VIEWS OF GENDER AND VICTIMHOOD IN CUSTODY EVALUATIONS WHEN DOMESTIC VIOLENCE IS ALLEGED. Af RUTH LEAH PERRIN, 2017,

   Risk of severe mental disorders in adults separated temporarily from their parents in childhood: the Helsinki birth cohort study. Af Räikkönen K , Lahti M, Heinonen K, Pesonen AK, Wahlbeck K, Kajantie E, Osmond C, Barker DJ, Eriksson JG, 2011,

   Early Life Stress and Physical and Psychosocial Functioning in Late Adulthood. Af Hanna Alastalo, Mikaela B. von Bonsdorff4, Katri Ranen, Anu-Katriina, Clive Osmond, David J. P. Barker, Kati Heinonen, Eero Kajantie, Johan G. Eriksson, 2013,

   Epigenomic profiling of men exposed to early-life stress reveals DNA methylation differences in association with current mental state. Af B. Khulan, JR Manning, DR Dunbar, JR Seckl, K Raikkonen, JG Eriksson and AJ Drake, 2014.

   Longterm effects of the British evacuation of children during World War 2 on their adult mental health.
   Rusby JS, Tasker F. 2009,

   Childhood temporary separation: longterm effects of the British evacuation of children during World War 2 on older adults' attachment styles. Rusby JS , Tasker F. 2008.

   *

   Vegard Tilrem:
   Rettelse: De primære omsorgspersonene (Mor og Far), må det vel være...
   Selv om Far er «sendt ut i krigen» med feltspade, gevær, Bajonett, kokekar, og ruggseck...

   Trine Ødemotland:
   Nej, vi taler om biogenetik, og ikke om mor og far her. Det er inddiskutabelt at et spædbarn har mest brug for sin mor ren biogenetisk. Det udelukker ikke, at en far er vigtig i et barns liv, men en far er ikke den, som barnet er født af og heraf, som barnet har lyttet til hjerterytmen hos og fået mad fra mv. Det er ganske vigtigt at holde ligestillingsdebatten ude af dette forhold.

   Vegard Tilrem:
   Trine Ødemotland ja, men det holder ikke bare med smokk, og rompestell en stakket stund.. barn skal og må også lære mestring, og klare seg selv, og her viser det seg at Far (biologisk Far), har en avgjørende rolle, og betydning (jfr. Growing UPP with a singel parent mfl.), som nå konkludere med at Barn kommer betraktelig bedre ut, når de har vokst opp med Father som «singel parent», kontra Mor...
   Dette gjelder forhold som aggresjon, konfliktløsning, vold, rusproblematikk, ungdomsgraviditet, utdripping av skole, karakterer, karriere, og lønnsnivå i voksen alder...
   Omfattende forskningsrapporten konkluderer med at de ikke har funnet ut hvorfor, men det kan se ut for at Barn «lærer mestring bedre av Far», enn av Mor (selv om det er hun som føder, og ammer en stakket stund)..
   Mao. Intet som tyder på at Far er noen dårligere omsorgsperson for Barn (heller tvert om), selv om hans omsorg kan være noe annerledes...
   :)

   Trine Ødemotland:
   Vegard Tilrem Nej, det er der bestemt ingen videnskabelig forskning om. Dog lyder din argumentation, som en argumentation, der er skabt af fædrebevægelser, der ønsker mor ud af barnets liv, og jeg vil hermed konkludere, at du ikke har forstået vigtigheden i opslaget, og hvad biogenetik omhandler. God dag til dig, og held og lykke med dit forsøg på at ændre videnskaben :)

   Vegard Tilrem:
   Trine Ødemotland Nei, jeg henviser til den omfattende amerikanske forskningsrapporten «growing UPP with a singel parent»
   Og den er helt entydig for både spansktalende, afroamerikansk, og engelsktalende (hvite) folkegrupper, der borte..
   Kildehenvisning: Psykolog, og Professor i Sosialantropologi, Jan Brøgger ( Forsvarstale for Mannen).

   Michael Nagel:
   Trine Ødemotland Kan anbefale dr. Craig Childress i forhold til problematikken omkring å adskilles fra sine primære omsorgspersoner (Attachment-based problems) Den primære omsorgspersonen kan like godt være far som mor, og vi må samtidig huske på at morspresumpsjonen ble tatt ut av norsk barnelov i 1981, biogenetikk eller ikke.... Hvis din argumentasjon skal følges omkring at mor anses den foretrukne omsorgsperson jf. den vitenskapelige "dokumentasjon" du viser til skal vi jo kaste både FNs barnekonvensjon, EMK samt nasjonal lovgivning i søppeldunken. Det er jo ikke heller, som du anfører, ett spørsmål om å gjøre skilsmissesystemet til ett spørsmål om likestilling, tvert om- det er barnets rettigheter og barnets beste som står i første rekke. Fædrebevegelser som ønsker mor ut av barnets liv, kan du vise til eksempler på slike? Det er vel heller mor som ønsker far ut av barnets liv jf. statistikken. :-)

   Vegard Tilrem:
   Michael Nagel ja, og enda mere Staten (ønsker Far ut av Barns liv)...
   «Apartheid» (av eng. skille ad), Satt i system over hele fjøla, hvor både den lovgivende, dømmende, og utøvende makt, konsekvent skiller Fedre og Barn fra hverandre ved samlivsbrudd, og skilsmisse (har gjort konsekvent i årevis)..
   Gamle Norge reformert fra ekteskap med monogami, til «polygami» og alenemødre på rekordtid...
   Med massive krenkelser av FN,s Barnelov, grunnleggende menneskerettighetsartikler.. 1, 4, 5, 12, 16.3 mfl. hvor «Familien har krav på ett særskilt vern og beskyttelse, av statens myndigheter»
   Massive, omfattende, krenkelser, satt i system, i feminismens navn...
   I den «Nasjonalfeministiske» Norske Staten..

   Michael Nagel:
   Vegard Tilrem Hvis vi skal holde oss til det som advokaten skriver, så anfekter jeg ikke de vitenskapelige resultater hun viser til, men jeg synes det er uheldig at det sammenblandes med likestillingsproblematikk og synsing om at mor er viktigst for barnets utvikling. Det er etter min oppfatning direkte feil, og gjør også skam på alminnelig anerkjente prinsipper fra tilknytningslæren (Bowlby, Ainsworth, Minuchin et al)

   Vegard Tilrem:
   Michael Nagel ja, når det da gjelder nevnte rapport «growing upp with a singel parent»...
   Nå hverken den ene eller andre, opp mot når mor og far lever sammen.. noe også denne omfattende forskningsrapporten konkluderer med, og da selv om konfliktnivået mellom dem, altså mor og far til tider kan være vel høgt..
   Barn tåler med andre ord at mor og far krangler, har vel blitt vant til det etter noen hundretusener av år, men tåler ikke at de flytter, eller reiser fra hverandre (tap av relasjon)..,
   Selv tror en både testosteronet, og østrogenet er komplementært i skaperverket, og er en suveren kombinasjon, i den store oppgave det er å oppfostre Barn :)

   Margaret Hennum:
   Vegard Tilrem, dette oppslaget handlar ikkje om at far ikkje er viktig i oppveksten til barnet. Men det handlar om kva som skjer ved skilje frå primæromsorgspersonen.

   Michael Nagel:
   Margaret Hennum Man er således særdeles veloplyst om de skader, der påføres børn, når disse fratages deres primære omsorgsperson, hvor det er moderen, der oftest må anses, som den mest primære, særligt for små børn. Hvorfor skriver advokaten da som ovenfor?

   Vegard Tilrem:
   Margaret Hennum Skjønner... Kaller det Mor og FAR, jeg.... (biological) ;-)

   Margaret Hennum:
   Vegard Tilrem , ja, mor og far er gode ord <3

   Vegard Tilrem:
   Margaret Hennum Ja disse fundamentale begrepene for Barn mfl. må inn igjen.. Kjønnsnøytrale, androgyne, og forferdelige "omsorgspersonen" må ut av vokubularet.. Ja, ikke bare hele begrepet, men også "paradigme" med å adskille Barn fra opphavet, og det viktige "biologiske prinsipp".. som åpner opp for Barn som handelsvare i tiden (les leie situasjonen en har fått)..

   Rune L. Hansen:
   Mange både kvinner og menn tror enda at det som sær-interesser å ville ha sær-rettigheter på bekostning av det annet kjønn (og barna) er smart og lønnsom politikk - for sitt kjønn og dermed seg selv. De ønsker ikke å vite eller forstå at de dermed samtidig viser forakt for menneskerettighetene og medmennesker. :( Det er tragisk og katastrofalt at og når slike kriminelle og menneske-fiendtlige holdninger vinner frem. Konsekvensene er blandt annet også kidnappinger, tortur, terror, fremmedgjøring, traumatisering, diskriminering, etc.

   Vegard Tilrem:
   Rune L. Hansen Ja, skulle ha vært gjort en kritisk gjennomgang av alt av lovverk som er gjort i dette landet gjennom de siste 50 år, og da opp mot lovverk som tar sikte på forfordele det ene kjønnet, på det andres bekostning (etablert mere eller mindre i ideologisk forblindelse, av lovgivende makt, og i feminismens navn)..
   Ulovlige lover (eller rettspraksis), i forhold til grunnleggende menneskeretter, FNs barnelov mfl.
   Straks en tar til å forfordele det ene kjønnet på bekostning av det annet (starter krenkelsene)...
   En omfattende revisjon, fra ett menneskerettighets perspektiv...
   Hørte du dette: Marius Reikerås ?

   Margaret Hennum:
   Vegard Tilrem , difor kallar eg kvinner og menn som hyser barnevernsborn for fostervakter.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo mangt av lovbestemmelser og avgjørelser som er både ulovlige og unødvendige. Jo flere dess verre de offentlig ansatte politikerne og den offentlige politikken i et land er.
   Ofte ulovlige eller unødvendige lovbestemmelser, hensikter og avgjørelser fordi de ikke kjenner til eller forstår innholdet i menneskeretts-konvensjonene, eller fordi de ønsker å endre og forfalske det.
   Hadde vi hatt kompetente og habile dommere og politikere og tilgang til reell lov og rett, så hadde slikt og slike mennesker fortløpende blitt straffeforfulgt og fjernet.
   At vi ikke har det er en katastrofal og stadig mere livs-farlig utvikling.

   Michael Nagel:
   Tenk om barnevernet kjente til dette og i tillegg brydde seg om det.....

   Eva Jutta Fobian:
   De er fagfolk - de ved vil hvad de laver?

   Eva Jutta Fobian:
   ?

   Michael Nagel:
   Eva Jutta Fobian På ingen måte....

   Vegard Tilrem:
   De vet, de vet, men det har korrumpert...
   (Vil ikke vite)..

   Eva Jutta Fobian:
   Ja, jeg tror også største delen af fagfolket må vide de skader mere end de hjælper børn - som de arbejder lige nu !

   Rolf Halln:
   Fagfolk og fagfolk.
   Selv om man har gått en slags skole er man vel ikke fagfolk !
   Eller kanskje det er slik for samtlige innen det offentlige Norge :)

   Vegard Tilrem:
   Fagfolk (sakskyndige)....
   Ja, de spiste av «kunnskapens tre», men glemte å ete av «visdommens tre»
   Har tatt doktorgrad på, og Kan absolutt alt om kroker, tenger, redskaper (stålinstrumenter), mm, på, og hvordan de skal skrape ett foster ut av Mors liv...
   Men mangler fullstendig, og komplett visdom, og forstand, på å la det være...
   De, vet, de vet (men de vil ikke vite)..

   Michael Nagel:
   Vi har jo allerede en barnevernlov, samt en EMK, hvis barnevernet startet opp med å respektere disse 100% da var mye gjort.

   Vegard Tilrem:
   Michael Nagel ja, du er ved sakens kjerne...
   De vet, de vet, men har fullstendig korrumpert..

   Egil Borse-Svensen:
   Antagelig denne
   https://www.researchgate.net/publication/5794676_A_Comparison_of_Selected_Risk_Factors_for_Unipolar_Depressive_Disorder_Bipolar_Affective_Disorder_Schizoaffective_Disorder_and_Schizophrenia_From_a_Danish_Population-Based_Cohort
   A Comparison of Selected Risk Factors for Unipolar Depressive…
   researchgate.net

   Noralf Aunan:
   Merk dere spesielt denne uttalelsen:

   "Af de videnskabelige forskningsforsøg, er det herved påvist, at der skal endog meget til i hjemmet ved barnets primære omsorgsperson før skaderne ved en adskillelse fra barnets primære omsorgsperson, kan godtgøre, at barnet skal adskilles fra denne.

   Idet der forefindes hjem, hvor det er skadeligt for børn at opholde sig, skal det indskærpes igennem lovgivning, at disse sager skal undersøges grundigt, og der skal foreligge bevis i sagerne på, at der er skadelige forhold i hjemmet, der medfører, at skaderne ved at bo i hjemmet er større end skaderne ved en anbringelse. I disse sager kan der alene være tale om overgrebssager og sager om decideret vanrøgt."

   Michael Nagel:
   Problemet er bare at barnevernet med dagens praksis kan få det meste inn under ordet "vanrøgt"

   Rune L. Hansen:
   Det er mange flere grundige, saklige og omfattende statistikker, studier og undersøkelser enn alle de som er omtalt over her. Og alle viser og konkluderer via forskjellige fokus og vinklinger akkurat det samme - at barn i alle aldre omfattende og varig skades av ufrivillig eller tvungen seperasjon fra foreldre (den ene eller begge). Uansett hvem eller hva foreldrene er. Og at absolutt ingen og ingenting til noen kan erstatte den indre og biologiske tilknytningen og tilhørigheten til en biologisk mor eller far. Dette har i det heletatt lenge vært godt og solid kjent og forstått i det meste av verden. Skal derfor et barn fullstendig nødvendig adskilles fra sin ene eller begge foreldre, så er det veldig meget viktig at det skjer både så midlertidig og så mildt som mulig. Dette er også det selvfølgelige prinsippet både blandt annet Barnekonvensjonen og EMD har stadfestet - og skal stadfeste. (Jfr. også nødvendighets-prinsippet, inkludert forholdsmessig-prinsippet.)

   Les for eksempel i Barnekonvensjonens Art 7 p1, at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens innledende ord, om at:
   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Vegard Tilrem:
   LOVE, AND TO BE LOVED ;)

   parents.jpg

   Vegard Tilrem:
   Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Jaha?

   Vegard Tilrem:
   Rune L. Hansen ;) 

   Kristin Hagen:
   Godt skrevet ! ! ! :) 

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. august 2018: 

   Litt yr omkring midnatt, en mild bris, mørkt og omkring 14 pluss-grader videre utover natten. Disig himmel, vått og yr omkring 08-tiden. Overskyet og omkring 16 pluss-grader utover formiddagen frem mot 12.30-tiden og yr igjen. Mindre nedbør utover eftermiddagen og mere og nokså mye med noe vind utover kvelden og tildels mot midnatt, stadig med omkring 16 pluss-grader.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. august 2018: 

   Mørkt, vått, regn, yr, noe mildt vind-drag og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og 14 pluss-grader frem mot klokken 09. Videre utover formiddagen og eftermiddagen opp til omkring 16 pluss-grader og for det meste regn, yr og vått. Mørkt, vått og ned mot 12 pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 16.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155534586831875

   "Den tredje august la BBC ut dokumentaren «Norways hidden scandal» på sine hjemmesider.

   På noen få timer ble saken den mest leste på bbc.no, og den halvtimes lange dokumentaren kan sees av millioner av mennesker på BBC World."

   Ja, det er Norge mot verden.

   Eller:

   Det vil si den norske offentlige elite mot resten av verden.

   I verden bor det drøye 7, 6 milliarder mennesker.

   I Norge, ca 5,2 millioner.

   Bare for å sette det i perspektiv.

   Barns beste - Norge mot verden?
   https://www.dagbladet.no/kultur/barns-beste---norge-mot-verden/70106663
   Barns rettslige status står sterkt i de skandinaviske landene,…
   dagbladet.no

   *

   Rune L. Hansen:
   En grov-kriminell politisk offentlig mafia-virksomhet mot verden! Og avisen Dagbladet er en av dens iherdige medspillere og talerør. Et typisk eksempel også denne artikkelen. Hvorfor i all verden ukritisk og i det heletatt offentliggjør avisen en slik artikkel, skrevet av noen kvinner som grovt forfalsker innholdet i Barnekonvensjonen - og samtidig påberoper seg Barnekonvensjonen?

   Arild Tjelle:
   Det er vel ingen som motsier loven her. Det er PRAKTISERINGEN og PRAKSISEN fra offentlige institusjoner som kritiseres.
   I så måte så BOMMER dette forsøket på kritikk av reportasjen.

   Rune L. Hansen:
   De motsier og forfalsker loven uhyre grovt i sin avis-artikkel, Arild Tjelde. Ikke bare Barnekonvensjonens Art 19, men hele Barnekonvensjonen.

   I tillegg forfalsker de også annet av fakta. Alt og det hele med tydelige grov-krimielle hensikter.

   Glem ikke at Barnekonvensjonen flerfoldig presist har lovbestemt at enhver menneskerett for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig. Blandt annet også slik formulert i Barnekonvensjonen sin innledning - at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Forfatterne til artikkelen i avisen Dagbladet fremstiller det dessuten som at foreldre kan være til skade for barnet, krenke barnets menneskerettigheter. Og henviser i den forbindelse til Barnekonvensjonens Art 19 - som de forfalsker. Samtidig som de også fortier og falsker det faktum at det er det politiske offentlige såkalte "barnevernet" og dets medspillere som rammes av blandt annet ikke minst Art 19. Og som først og fremst skal straffeforfølges og stoppes.

   Og glem ikke at foreldrene er en meget stor andel av barnets umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Og at som sagt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Geir-Ole Isaksen:
   Her prøver Dagbladet å komme kritikk i forkjøpet for å beskytte de maktsyke. (Dagbladet er et propagandaorgan for disse)

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. august 2018: 

   Mørkt, vått og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Tildels noe yr og senere regn videre utover natten. Overskyet, vått og 13 pluss-grader frem mot klokken 10. Regn og både fjernt og nært kraftige torden-brak omkring 11-tiden. Tidvis tunge regn-skyll også videre utover dagen og opp til omkring 16 pluss-grader. Spredt tildels tunge og høye skyer, Mørkt, vått og ned mot 12 pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. august 2018: 

   Mørkt, noe mild bris, noe yr og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute omkring 03-tiden i natt. Videre med noe yr. Overskyet, vått, tildels regn og yr og opp mot 16 pluss-grader utover dagen frem mot 18-tiden. Med noe lavere temperatur utover kvelden. Den første av hvalpene ble avlevert solgt i dag. Mørkt, vått, fuktig, yr, et regn-skyll og 12 pluss-grader omkring midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. august 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 12 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, tildels yr og regn og omkring 13 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 11.30. Uten nedbør med 15 pluss-grader klokken 13. Med 14 og 13 pluss-grader videre utover eftermiddagen. To reserverte hvalper avlevert solgt her i dag. Dunkelt halv-mørkt og 12 pluss-grader klokken 22. Jeg plukker fort inn passelige porsjoner med hage-blåbær efter behov nu i disse dager og fremover. Og forskjellige sorter plommer og epler og annet også, selvfølgelig. Det blir fort mye slikt å holde orden på. Men å forholde seg til helsen og været setter mange begrensninger. Torturen og traumatiseringen og utplyndringen stikker utrolig dypt og har ødelagt utrolig mye. Mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. august 2018: 

   Mørkt og mellom 11 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 12-tiden. Derefter yr en halv-times tid frem mot 13-tiden. Derefter halvt skyet fra nord-vest og til opp mot 16 pluss-grader. 13 klokken 18. Shiro-plommene har så vidt begynt å modne og er mange allerede gode. Og 12 frem mot klokken 21. Mørkt og 11 klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155543013146875

   Grunnloven, som vår høyeste rettskilde, stiller spesifikke krav til utformingen av embetseden.

   Før en embetsmann kan utføre sitt embete, skal han høytidelig sverge sin lydighet og troskap for Konstitusjonen og Kongen.

   Regelen om dette finner vi i Grunnloven §21:

   ”Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militære Embedsmænd. Disse skulle, før Beskikkelse finder Sted, sværge eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed og Troskab; dog kunne de Embedsmænd der ei ere norske Borgere, ved Lov fritages for denne Pligt.”

   Både dommere og statsadvokater er embetsmenn.

   Ordet beskikke betyr å autorisere. Grunnlovsbestemmelsen forutsetter mht utnevnelse av embetsmenn følgende to handlinger med et klart skille mellom disse;

   1) Kongen velger, og

   2) Kongen beskikker, hvor beskikkelsen ikke skal finne sted FØR embetsed er avgitt, mottatt og forevist Kongen i statsråd.

   Grunnloven § 31, første pkt bekrefter følgende:

   ”Alle af Kongen udfærdigede Beslutninger skulle, for at blive gyldige, kontrasigneres.”

   En beskikkelse av en embetsmann, er en slik beslutning som grunnlovens § 31 viser til.

   Beslutningens gyldighet er avhengig av statsministerens signatur, eller rettere; hans kontrasignatur. Kontrasignatur betyr at statsministeren signerer etter Kongen, og derved innestår for at det som det signeres på er i overensstemmelse med den originale protokollerte beslutning, samt at beslutningen er fattet i overensstemmelse med grunnlovens foreskrevne former, og da må man for embetsutnevningens vedkommende bl.a. se hen til grunnloven § 21.

   Kontrasignaturen er følgelig å anse som en dokumentasjon på at grunnlovens regler er fulgt.

   Bredo Morgenstierne skriver i sin ”Lærebok i Den Norske Statsforfatning”, tredje utgave (1926), Bind I, s. 167 flg, følgende om betydningen av kontrasignaturen på eksempelvis bestallinger:

   ”…grundloven har tillagt kontrasignaturen den betydning, at den utgjør en betingelse for gyldigheten av Kongens beslutninger.

   Kontrasignaturens eller medunderskriftens betydning maa da formentlig her være den samme, som hvor et særskilt dokument (bestalling, kgl. proposition o.s.v.) utfærdiges: statsministeren indestaar for optegnelsens eller originaldokumentets overensstemmelse med Kongens beslutning.

   Det følger av det forklarte, at kontrasignaturen efter vor fofatning knytter sig til de formelle, ikke til de reelle sider av Kongens beslutning, og særlig – som allerede tidligere berørt – ikke medfører noget andet ansvar for indholdet av Kongens beslutning end det, som alle Kongens raadsmedlemmer har.

   Til beslutningens formelle side hører imidlertid ikke bare, at originaldokumentet stemmer med Kongens virkelige beslutning, men ogsaa at denne beslutning er fattet i de av grundloven foreskrevne former. Det er da vistnok best stemmende med grundlovens mening med kontrasignaturen, at denne ogsaa skal indeholde en bevidnelse herom.

   En selvstændig betydning faar dog dette ansvar alene ved de originaldokumenter, som har form av en utfærdigelse (embetsbestallinger o.s.v.). Disse dokumenter bærer nemlig selv intet præg av de former, hvori beslutningen er tilblitt, og den utenforstaaende maa derfor i kontrasignaturen kunne se en betryggelse for, at alt i saa henseende er i orden.”

   og videre:

   ”Kontrasignaturen fremtræder nemlig her fortrinsvis som en bekræftelse paa, at disse faktiske oplysninger er overensstemmende med sandheten.”

   Morgenstierne redegjør her for kontrasignaturens betydning og hva den reelt innebærer for borgerne; en garanti for gyldigheten av kongens beslutninger; at statsministeren (og kongen) innestår for dokumentets gyldighet; at dokumentet (bestallingen) er blitt til i tråd med grunnlovens regler, hvilket bevitnes med signaturen; samt at signaturen har en vesentlig betydning nettopp for embetsbestallinger.

   Det vises også til Embedsedloven § 3:

   ”Ved utnevnelse i embete må ed eller forsikring etter Grunnloven § 21 være gitt før embetsbrev blir utferdiget og før vedkommende tiltrer embetet. Dersom ed eller forsikring ikke er gitt innen en frist som departementet fastsetter, faller utnevnelsen bort.”

   Det vises også til NOU 1999:19 (Domstolene i samfunnet) 7.2 regler for utnevnelse:

   ”I tillegg til en dommerforsikring som alle dommere skal avgi etter domstolloven § 60, må dommere avlegge den samme embetsed/forsikring etter Grunnloven § 21 som andre embetsmenn. Før eden/forsikringen er avlagt, mottar ikke dommeren det bestallingsbrev som beskikker henne eller ham til tjeneste i embetet. Eden/forsikringen går ut på at man skal tilsi konstitusjonen og Kongen lydighet og troskap, se også kapittel 10.”

   Det vises også til justisminister Grete Faremos svar til Per Sandberg av 9. mars 2012, hvor hun bekrefter dette:

   ”Domstolloven § 60 stiller krav om at alle dommere, unntatt meddommere og skjønnsmenn, skal avgi skriftlig forsikring. Denne må ikke forveksles med den embetsed som skal avlegges etter Grunnloven § 21. Forsikringer oppbevares av Domstoladministrasjonen og embetseder oppbevares ved Statsministerens kontor.”

   Høyesterett har i Rt-1916-559 fastlagt hvordan det skal reageres dersom en sak har vært gjenstand for saksbehandling hvor én embetsmann ikke har avlagt embetseden:

   ”Det er et i vor rettergangsordning inden dens hele omraade gjennemført princip, at ingen maa utøve dommermyndighet uten først at ha avlagt den i loven for tilfældet foreskrevne ed.”

   Vi kan følgelig slå fast at det er ubetinget grunnlovsforankret, at embetsmenn ikke kan utøve rettsmyndighet uten den foreskrevne ed.

   *

   May Brith Harestad Hollos:
   https://www.facebook.com/pg/Protestfestivalen/posts/
   Protestfestivalen
   Community organisation

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. august 2018: 

   Mørkt og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen i øst, lys blå tildels slørete himmel og 11 pluss-grader klokken 08. Delvis overskyet og opp til omkring 15 pluss-grader utover formiddagen.
   Shiro-plommene er nu nydelige der de henger og ligner på sitroner. Og mange av de er allerede modne nok til å være gode og saftige. De er også en av mine plomme-favoritter, i likhet med blandt annet de purpur-røde Metley-plommer som nu snart er ferdige avsluttet for i år. Begge er de to sortene visstnok av asiatisk opprinnelse fra Japan via Kina og vitner i det heletatt om langt bedre og eldre kultivering enn hva som nu alminnelig finnes i Norge og mange andre land. De er god og nyttig både fryd og pryd. Jeg plukket inn noen i går. Jeg plukket og spiste også nu modne shallon-bær, som helt annerledes også er gode og fryd og pryd. Shallon-buskene er opprinnelig fra nord-vest i Amerika hvor de mange steder meget lenge, i mangfoldige generasjoner, har vokst og spredd seg godt, til glede og nytte for alle. Blandt annet er bladene på shallon-buskene også nyttige, både for mennesker og mange slags dyr og for naturen.
   Halvt skyet og 18 pluss-grader klokken 14.30. Med 15 pluss-grader klokken 17.30.
   To av hvalpene ble ikke avhentet i går, den tredje blir avhentet kommende lørdag. Trolig har de ikke vært seriøse og interessert nok to av de som reserverte. Derfor innsendte jeg i formiddag i dag en ny annonse til Finn.no, hvor de to ikke avhentede hvalpene annonseres. Men ble meget forundret da Finn.no nokså straks og uten begrunnelse gav beskjed om at de avviser annonsen. De henviste meg til å kontakte Mattilsynet om jeg er "uenig i avslaget". Jeg telefonerte derfor Mattilsynet i Haugesund og forstod det som at de ikke visste noe om hvorfor, men at de skulle undersøke saken og telefonere meg om det før klokken 15 i dag - noe de alikevel ikke har gjort. Så hva er begrunnelsen - og hva og hvem er grunnen? Er det noen som også nu forsøker å aktivere og utkommandere den politiske offentlige terror-virksomheten? Eller er det en misforståelse av noe? Jeg vet enda ikke. Men jeg vet jo at blandt annet også Mattilsynet blir dirigert av og med nøkkel-personer som er i stand til alt og ethvert av ondskap, løgn, falskhet og usaklighet. Er det noen som har slike hensikter også nu? Jeg undres, fordi jeg jo vet at en slik undring og forståelse er berettiget i dagens Norge. Forhåpentligvis får jeg snart en ikke kriminell besvarelse på denne min undring nu. Den offentlige mafia-virksomheten er utrolig aggresiv, hardtslående og utspekulert av seg og hvem som helst utenfor dens egne kretser og nyttigste medspillere kan når som helst bli angrepet og ødelagt. Det skal lite eller ingenting til.
   Iøvrig har hvalpene og hundene her det selvfølgelig meget bra. Det kan ingen berettiget være i tvil om.
   Spredt lett skyet og 12 pluss-grader frem mot klokken 20.30. Nokså mørkt og i underkant av 12 pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.08. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155545013601875

   Ved en feil behandlet domstolen samme barnevernssak to ganger. Utfallene ble helt forskjellige
   https://www.dagbladet.no/nyheter/ved-en-feil-behandlet-domstolen-samme-barnevernssak-to-ganger-utfallene-ble-helt-forskjellige/70123663
   dagbladet.no

   *

   Aud Marie Alsos:
   Ikke overraskende desverre

   May Brith Harestad Hollos:
   Lykkepiller er lobotomi. - Depotmedisiner som Cisordinol, Zyp-adhera, Fluanxol og Xeplion er verre for hjernen enn lykkepiller.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215219986484430&set=p.10215219986484430&type=3&theater

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke overraskende. Det er bare offentlig mafia-virksomhet og vilkårlighet og lovløshet og sadistisk lek med menneskeliv og forakt for menneskerettighetene og forakt for straffelovgivningen som rår på mange områder i dagens norske offentlige forvaltning og såkalte rettsvesen. Bevisene for det er i en overflod mange og solide og forskjellige.

   May Brith Harestad Hollos:
   Protestfestivalen på FB også Rune

   Rune L. Hansen:
   Og alt og det hele bagatelliserer virksomhetens dirigenter og medspillere. Og pynter på med mere dobbel-moral.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155545162231875

   Kommentarer til kronikk i Dagbladet av 16.8.18

   From: marius@reikeras.noDate: Tue, August 21, 2018 5:44 pmTo: "Ingunn Eck" <ingunn.eck@nkvts.no>:

   Hei, og takk for din e-post.

   Jeg noterer meg at du skriver:

   "Vi mener vi kan stå inne for at barns rettigheter står sterkt i Norge siden barnekonvensjonen er en del av norsk lov"

   Det overrasker meg stort at et forskermiljlø, som bør være opptatt av å forankre sine påstander med faglig belegg, går ut i Dagbladet med en påstand om at barns rettsikkerhet er betryggende i Norge kontra andre land, når det er åpenbart at dere ikke har noen faglige belegg for denne påstanden.

   At dere nå mener å stå inne for en slik påstand basert på at Norge har gjort barnekonvesjonen til norsk lov, er heller ikke holdbart.

   For det hjelper barna lite om konvensjonen er en del av norsk lov, om den ikke følges.

   Og det gjør den ikke, se blant annet vedlegg.

   https://www.unicef.no/nyheter/28282/norge-bryter-barns-rettigheter-pa-flere-omrader

   Følgelig er det bred enighet om at Norge, på en rekke områder, bryter med selv de mest grunnleggende rettighetene i barnekonvesjonen.

   Mvh Marius Reikerås

   *

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Bedre enn i andre land ? Mulig men det er ikke bra nok. Ta en titt rundt gjerne i Oslos gater. Eller rundt på institusjoner, ville de hatt sine barn eller andre nære på en institusjon. Jeg bare spør, for den dagen de kan svare ja på det. Ja da er det bra nok.

   Rune L. Hansen:
   Pynten og forkledningen er viktig for den som grundig vil narre andre. Barnekonvensjonen er meget god å pynte seg med, hvor meget enn en forakter dens innhold.
   Et såkalt Barneombud og mye annet kan forsterke pynten og forkledningen. For optimalt å lure flest mulig.
   Den politiske nepotismen i dagens Norge har forlengst blitt iherdige eksperter i å utøve slikt. Dobbel-moral, falskhet og motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Det er i liten grad sivilbefolkningen som lager problemer og nød i et land, men det er i meget stor grad den politiske nepotismen og dens medspillere.
   Det vil si mennesker som har lirket seg frem til makt og bruker den for å tilsidesette, neglisjere, bagatellisere og forfalske menneskerettigheter og medmennesker.
   Starter en slik gal utvikling så er det fort at den baller på seg og blir til stadig mere og verre galskap, vanskeligere og vanskeligere å stoppe.
   Gale endringer som blir til enda mere galskap. Pluss dobbel-moral.
   
   Her er et typisk eksempel fra vår nutid - The collapse of Venezuela, explained:

   https://www.youtube.com/watch?v=S1gUR8wM5vA
   The collapse of Venezuela, explained
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Her er et annet typisk eksempel -
   'What Is Going On With Sweden??' - Tucker Carlson REACTS To Situation In Sweden
   https://www.youtube.com/watch?v=ATmLZY01aP8
   youtube.com 
   
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155545412676875

   Er Sivilombudsmannen til beskyttelse for folket, eller bare atter et "sandpåstrø"- organ?

   Dersom Lobben vinner frem i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, vil vi ha en Sivilombudsmann som gjentatte ganger er domfelt for brudd på menneskerettene.

   Kan nasjonen leve med det?

   sivilombudsmannen.jpg

   *

   Idris Babur:
   Det de praktiserer er langt fra det de hevder.

   Catarina Paulos Syversen:
   NEI :( :(

   Anne Torild Bru:
   Til orientering.
   Legg til grunn at Sivilombodsmannen har permisjon frå høgsterett medan åremålet som Sivilombodsmann blir ivaretatt.
   Med bakgrunn i ovannemnde er ikkje Sivilombodsmannen ugild i yrkesutøvinga og kravet jfr gjeldande lover og forskrifter er klart brote.
   Vidare er det legitimt å framsetta krav om at inhabilitet, kameraderi og korrupsjon med bakgrunn i førenemte og at Sivilombodsmannen opptrer både kollegialt overfor forvaltinga og rettsapparatet og illojalt overfor samfunnsoppdraget sitt basert på svar i sak.
   Vidare grunna bindingar og relasjonar i nettverk osv er det like eins grunnlag for å erklære SRF for inhabil i same sak.
   Svaret og saka er gjennomgåande brot på fleire gjeldande lover og forskrifter
   Beklagar kort svar. Dersom eg blir for grundig og nemner paragrafer blir det utestenging som konsekvens.

   Svein Olav Nordlien:
   Nei

   Per Steinar Sørå:
   Han burde vært løst fra sin stilling!!!

   Greta Solheim:
   Bør ikke du Marius, som jurist vite bedre enn å påstå slik tøv, om at ”dersom Lobben vinner frem i storkammeret i EMD vil vi ha en Sivilombudsmann som gjentatte ganger er domfelt for brudd på menneskerettene.”

   Jeg stiller samme spørsmål nå - som jeg spurte deg om sist du fremmet samme tøv/juridiske luftslott - om når tid begynte EMD å dømme personer? EMD som som kjent dømmer stater, dømmer altså ikke de dommere som har deltatt ved den nasjonale avgjørelsen. Altså vil heller ikke Sivilombudsmannen bli domfelt for brudd på menneskerettene, i alle fall ikke av EMD.

   Rune L. Hansen:
   Det du her sier forstyrrer ikke innholdet i hva Marius Reikerås sier over her, Greta Solheim. Det du sier er vesentlig feil. Blandt annet Sivilombudsmannen vil nemlig implisitt bli domfelt av EMD, og implisitt forutsette at real-kompetente myndigheter for straffeforfølgelse vil og skal besørge straffeforfølgelsen.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. august 2018: 

   Mørkt, en mild bris og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Dunkelt lyst, en mild bris, yr og 15 pluss-grader klokken 06. Disig himmel med mild vind og mye regn og omkring 16 pluss-grader utover formiddagen. Vått og fortsatt mye regn frem mot 14-tiden. SMS-beskjed fra Mattilsynet i formiddag hvor de beklaget at de ikke rakk å gi tilbakemelding i går samtidig som de tilbød seg å komme på en inspeksjon angående hundene. Jeg takket ja til det og to damer derfra kom litt efter klokken 12 og var her en times tid eller mere. De gav uttrykk for at alt var tilfredsstillende og at de skal kontakte Finn.no. Hvorfra og hvorfor bekymring har oppstått vet jeg enda ikke. Jeg plukket inn litt pærer og bergamotter i regn-været. Mye nedbør i dag ja, men mindre og ned mot 13 pluss-grader henimot 19-tiden. Uberettigede og falske bekymrings-meldinger er i seg selv ille og er et forsøk på inkvisisjons-prosesser, men enda langt mere ille er det i et land som Norge hvor nødvendighets-prinsippet og forholdsmessig-prinsippet enda er nokså fullstendig fraværende i hele den offentlige forvaltningen og er erstattet med vilkårlighet og falsk kompetanse, fritt frem for falskhet og brutal og grotesk politisk offentlig mafia-virksomhet. De evner eller ønsker ikke å forstå de direkte og indirekte konsekvensene av sine handlinger og holdninger - og beskytter seg selv med alt de kan. Og respekten for menneskerettighetene er fullstendig fraværende. Det er en gedigen katastrofe og organisert uhyre grov og perverterende kriminalitet. Dunkelt, vått og 12 pluss-grader klokken 21. Mørkt, vått og ned mot 11 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.08. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214149300621252

   Derfor neglisjeres, bagatelliseres og forfalskes menneskerettighetene.

   Mange har glede og nytte av politisk offentlig mafia-virksomhet.

   Smittsomt stadig flere og flere og verre og verre så lenge den ikke blir straffeforfulgt og stoppet.

   Ikke minst også dens dirigenter, som slik tilføres makt og aksept.

   Det liksom lovlig å utplyndre og å drepe medmennesker er mere nyttig enn noe annet.

   Derfor neglisjeres, bagatelliseres og forfalskes menneskerettighetene.

   Derfor respekteres og sikres ikke menneskerettighetene på ekte.

   Derfor skjer inkvisisjoner og forfalskninger.

   Og derfor skjer også krig, terror og tortur.

   Og slik oppstår og utvikler seg terror regimer.

   Og slik oppstår og utvikler seg dobbel-moral.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.08. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214153486445895

   Menneskerettighetene, foreldre og barn

   Godtar du at de tar barna fra dårlige foreldre så godtar du samtidig at de tar barna fra gode foreldre. Du godtar da nemlig samtidig vilkårlighet og menneskeretts-krenkelser, inkvisisjoner, terror, tortur, traumatisering, utplyndring, diskriminering, folkemord, menneskehandel, etc. Har du ikke betenkt det? Hvor unødvendig og uforholdsmessig og underkuende og livs-ødeleggende og ulovlig det er?

   Dessuten, godtar du at de tar barn fra "dårlige foreldre" og plasserer hos "gode foreldre" så godtar du automatisk samtidig også i tillegg at falske og kriminelle "foreldre" og livs-ødeleggelse og barne-mishandling og menneske-forakt ulovlig anerkjennes som barnets beste og et nødvendig folkemord. Var det egentlig det du ville?

   Den beste medsisin mot slike vrang-forestillinger og grov-kriminelle holdninger er å lese og uforfalsket å forstå Barnekonvensjonen, i sin helhet.

   *

   
---
---

   Armend Jon-Elion Dion, 22.08. 2018 shared a note:
   https://www.facebook.com/notes/armend-jon-elion-dion/a-mother-with-a-small-child-could-threaten-polish-interests/1934111866678086/
   
   A mother with a small child could threaten Polish interests?

   Armend Jon-Elion Dion·Wednesday, 22 August 2018  

   From the files of proceedings on granting asylum for Norwegian Silje Garmo and her little daughter, it appears that the Polish Ministry of Foreign Affairs has put interests closer to unspecified state-owned companies than protection of mother and her child - says Jerzy Kwaśniewski, President of the Ordo Institute in an interview with PCh24.pl case.

   Why did the Polish Ministry of Foreign Affairs decide that Silje Garmo and her daughter will not be  granted asylum? After all, for a long time nothing indicated such a decision ...

   It is true. The Polish authorities, probably before economic interests started to come up, honestly and reliably assessed the situation in Norway.

   The Polish Office for Foreigners confirmed that the Norwegians are still looking for Silje and Eiry.

   For this purpose, they have made entries in the IT system of the Schengen area, they also canceled the passport of the Norwegian  mother.

   As disclosed in the Office's decision, the Police in Oslo officially informed Poland that the order to take over childcare is upheld and the search for Silje will not be revoked. It is all the more strange that no such request was made by the Norwegian authorities to Mrs. Garmo.

   As a result, the Office for Foreigners stated that  "there are objective premises to assume that the granting of asylum to Ms. Silje Garmo and her minor daughter, Eira Garmo, is necessary to ensure the above mentioned protection for foreigners".

   In other words, it was found that the violation of human rights and, above all, protected by the European Convention on Human Rights in family life, was found in this case.

   The office also pointed out the culprit of such a situation, i.e. the Norwegian Barnevernet, who had already picked up Mrs. Garmo's elder daughter and, even before the birth of her second daughter, expressed her  readiness to take her second child away.

   It seemed that the position of the Polish office made it necessary to grant the Norwegians asylum.

   It turned out, however, that the position of the Office for Foreigners does not really mean anything when it comes to family interests ...

   This is unfortunately true. In order to grant Silje Garmo and her daughter asylum in Poland, an opinion of the Ministry of Foreign Affairs was still needed, in which the ministry's officials with his boss - Jacek Czaputowicz - were to answer the question: is it in the interest of the Republic of Poland.

   The Ordo Iuris Institute persuaded the ministry to take a position consistent with the opinion of the Office for Foreigners.We have provided evidence that Barnevernet has committed a violation of basic human rights guaranteed by the international system and the Constitution of the Republic of Poland.

   We argued that it is in Poland's interest to defend the value of family life and to provide appropriate protection provided for by international law to mother and child.

   The situation seemed so obvious. Unfortunately, when at the end of June 2018 the Ministry of Foreign Affairs provided us with the files of this procedure, to our great surprise it turned out that the internal notes and opinions of the Ministry of Foreign Affairs attached to these files oscillated around the assessment of the consequences that may result for Polish political and economic interests, if our authorities agree for the asylum of Silje Garmo and her daughter.

   It includes for interests related to Norwegian Funds and joint ventures of Polish state-owned companies and Norwegian companies, but no hard grounds for such concerns were pointed out.

   Reviewing these documents, I came to the conclusion that the only thing missing in them is the clear statement that the Norwegians have threatened Poland with political and economic consequences if we decide to grant asylum.

   How else to interpret such predictions and assessments of the Polish Ministry of Foreign Affairs if they were not presented or eloquently suggested by the Norwegian  side?

   Therefore, until the  end, we fought to disclose the only document covered by the confidentiality  clause.

   Eventually, it was filed against the lawyers Silje and Eira against the administrative court, which did not prevent the Ministry of Foreign Affairs from completing the proceedings.

   How can a vulnerable woman with a small child threaten the Polish-Norwegian political and economic interests?

   Norway is very sensitive, which will sound like a grim joke about respect for and protection of human  rights.

   At the same time, for several years, it has been criticized by the international community,  international human rights bodies and its own expert circles for the inhumane Barnevernet system, which leads to the mass deprivation of children, separating them from their parents and then completely breaking all ties between children and their biological parents.

   The granting of Silje Garmo asylum by Poland would therefore fit in with numerous criticisms of Barnevernet. Accordingly, if the Polish authorities do not provide protection for a child fleeing from Barnevernet to the child, Norwegians will be happy to present this as proof of the correct functioning of this Norwegian office.

   And that both children and their parents are hurt by the Barnevernet show numerous scandals that have been exploding in Norway for  years.

   In January of this year, Norwegian investigative journalists revealed that 25 percent. Children transferred by Barnevernet foster care disappeared from the system and are not covered by any control or supervision.

   What does it mean?

   It means that 25 percent. children taken away from their parents and transferred to foster families by the Barnevernet system are in no way covered by the  protection or custody of the public system of foster care.
   It is not known whether the children taken away from their parents are in foster families, no one knows where they live, it is not known to which schools they attend. In short: you do not know what's really going on with them.

   Norwegian investigative journalists took up this topic and in January this year published a series of articles on "disappearing  children". The pedophile scandal related to giving children home, where they were sexually molested by their guardians, was a contributing factor.

   Significantly: As long as the children were in their biological families, Barnevernet controlled what was happening to them almost every day. However, from the moment of transferring children to foster homes, including pedophilic circles, there was no such control. The matter came to light only after many years and after harming many children.

   I do not even know how to comment on it ...

   Believe me, that's not all. In May this year, a scandal related to one of the major psychologists of Barnevernet broke out.

   -  It turned out that this man had in his materials thousands of pedophile photographs.

   The worst, however, is that although he was sentenced by a final judgment of the Norwegian court, Barnevernet ... refused to verify his opinions, on the basis of which children were taken away from their  parents.
   The material on this subject, titled "Norway's Silent Scandal," will broadcast the BBC channel on August 7.

   Norway's Silent Scandal
   -  Published on August 2018
   BBC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=3XrzUAQ4qpE
   BBC AUDIO: https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswf56
    Norway's Stolen Children?    -  SBS  Dateline  -  Documentary
    -   Published on 26 Jul 2016
   SBS DATELINE /  DOC. VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=C-PzrwliUk4
   Why are so many parents in Norway claiming that the state is kidnapping their  children? With a spike in cases in recent years and accusations of racial intolerance, Dateline asks whether these children are being saved, or stolen.

   The very worst that can happen with child protection
   SBS DATELINE :  https://www.sbs.com.au/news/dateline/article/2016/07/27/comment-very-worst-can-happen-child-protection
   Why were my children taken away?
   SBS DATELINE :  https://www.sbs.com.au/news/dateline/article/2016/07/26/why-were-my-children-taken-away?cid=inbody:comment-the-very-worst-that-can-happen-with-child-protection
   Norway’s  Stolen Children?
   SBS DATELINE :  https://www.sbs.com.au/news/dateline/story/norways-stolen-children?cid=inbody:why-were-my-children-taken-away

   Could we all be accused of bad parenting?
   SBS DATELINE :  https://www.sbs.com.au/news/dateline/article/2016/07/26/could-we-all-be-accused-bad-parenting?cid=inbody:norway%E2%80%99s-stolen-children
 
   Our government is lying about Barnevernet (Norway’s Child Welfare System)
   Written by former Norwegian MP – Jan Simonsen
   STEP UP 4 CHILDREN:  https://stepup4childrensrights.com/our-government-is-lying-about-barnevernet-norways-child-welfare-system/
 
   EUROPEAN CONSUL ABUSED BY NORWEGIAN POLICE IN BARNEVERNET-CASE
   CHRISTIAN  COALITION :  https://christiancoalition.world/news/read2/consul-abused-norway-police-barnevernet
   NORWEGIAN AUTHORITIES IGNORE CASE ABOUT POLAND'S  CONSUL,  
   SLAWOMIR KOWALSKI - «DISAGREEMENT ABOUT EMBASSY´S BEHAVIOR»
   CHRISTIAN COALITION :  https://christiancoalition.world/news/read2/slawomir-kowalski-consul-poland-norway-police-barnevernet-mfa

   -  However, that's not all! I would like to remind you that a Polish consul took an intervention in the matter of a child who was taken away from Polish parents by a Norwegian system a month ago.

   Using the provisions of international consular law, he demanded a meeting with a Polish child.

   Barnevernet refused to implement international obligations and contact the Polish consul with a Polish citizen.

   When, despite this, the Polish consul arrived and made his  consular functions demanded access to a Polish citizen to check what was  happening to him, Barnevernet and the Norwegian police used violence and  raised the Polish consul from the so-called House of Meetings  Barnevernet.

   Thus, we have an unambiguous international incident in Polish-Norwegian  relations.

   Strengthening this practice would lead to the deprivation of effective consular protection of all Polish citizens in Norway.

   What is worse, the Polish Foreign Ministry did not react in  this matter ... !

   How did he not react  ?!

   Simply - he did not react.

   The Ordo Iuris Institute sent a request to the Ministry of Foreign Affairs in this matter.

   To this day, we have not received an answer to the questions  posed.

   We only know that the event took place, as we were informed by the parents of a Polish child who received an official letter about the whole  incident.

   They were sent not by the Polish Ministry of Foreign Affairs, but by Barnevernet, admitting the use of direct coercion against the Polish consul.

   The Polish Ministry of Foreign Affairs did not intervene in this matter.

   When the Ordo Iuris Institute disclosed information about this incident, the Ministry of Foreign Affairs suggested that the matter be concerned  the meeting of Minister  Czaputowicz with the Norwegian ambassador.
Such a meeting actually took place, but the matter of the  attack on the Polish consul was not touched during the  conversation.

   At the end of the conversation, only on the initiative of Minister Czaputowicz, the case of  Silje Garmo was raised.

   The head of the Ministry of Foreign Affairs expressed his conviction that ... the Polish side could not finish the proceedings sooner because ... the Norwegian attorney still submits new applications.

   I emphasize, because it is very important: Minister Czaputowicz said these assurances by himself, the Norwegian ambassador did not ask about this matter!

   It all adds up to an extremely bleak picture of the foreign affairs policy. MFA officials live in an unreal belief in good political and economic relations between Poland and Norway, while closing their eyes to the obvious nightmare of Norwegian and Polish families whose basic rights are violated by  Norway.

   They also do not remember that the Norwegian Funds, called by the Norwegians foreign policy instruments, are not conducive to the strengthening of family values ​​or respect for national tradition.

   Often, during conversations with the Norwegian Polish diaspora, I heard that if the Polish Ministry of Foreign Affairs does not defend either the Polish consul or the Norwegian, who came to Poland with her child and  asked for help, what protection and protection can count Polish families living in Norway.

   And if the next time a Polish-American activist speaks against the Norwegian state in defense of  Polish families, will the internal notes of the Ministry of Foreign Affairs also indicate that it is more profitable to pursue another interest between the  state-owned companies and the Norwegian mining industry than to protect Poles in  Norway.

   Is there legal proceedings against Silje Garmo in Norway?

   In the talks with the Ministry of Foreign Affairs, the Norwegians say that all proceedings in this case, which their justice and Barnevernet had carried out, have expired.

   That is why in their talks with the Polish Foreign Ministry  they argued that nothing would prevent Mrs. Garmo and her child from their  side.

   It must be said, however, that the Ministry of Foreign Affairs misled the public opinion, claiming that Silje would not be prosecuted any  more.

    First, Norway maintains the status of "wanted" in the Schengen system for Silje and her daughter.

    Secondly, the Norwegian ambassador informed Minister Czaputowicz that the commencement by the Norwegian authorities of further proceedings against the Norwegians after the refusal of asylum is not ruled out.

   Thirdly, the Oslo Police clearly indicated that the search for Silje would not be canceled.

   We know from experience that Barnevernet can always re-launch the next procedure by referring to the same, repeatedly disproved "accusations".

   Therefore, it is clear that at the time Barnevernet will be sure that the Polish state will not protect Silje Garmo and her daughter, appropriate procedures will be instituted against Silje.

   What can Silje Garmo be accused of by Barnevernet?

   Certainly, Barnevernet will try to raise her allegations about child custody.

   I suspect that they will still have no objection to using ordinary lies in this  matter.

   It is enough to recall that when Mrs. Garmo was taken away from her first daughter, she was charged with setting fire to her apartment, which was later discontinued and  never went to the Norwegian court.

   These lies were enough to accuse her of criminal activity and depriving her of her child.

   Then, there was added the charge of abuse of paracetamol and a disordered lifestyle, involving traveling with a child to a family in Spain.

    So one can say with full conviction that there is no action for which Barnevernet will not reach to prove that they were right from the beginning intending to take Silje away from her little Eira right after  birth.

   What would give to Silje Garmo the asylum by the Polish authorities?

   Granting asylum would give Mrs Garmo an appropriate status, including the possibility of full employment and security of residence in Poland, not compromised by the possibility of the Norwegian authorities to issue  her or her child to Norway on any basis.

   Above all, however, it would give her a sense of stability! It would also be a clear declaration that the Polish state is on its side and recognizes its  reasons!

   Mrs. Garmo is extremely concerned about the whole matter. She reacts very emotionally to everything that is happening. She does not hide that she was counting on the fact that thanks to the Polish authorities she  would be able to breathe and not be afraid of even unknown cars in front of her  home.

   There is a very high risk of being followed by Barnevernet, who carefully monitors her  life.

   You can not be  surprised.

   The matter is so important for the Norwegians that talks are being held with the participation of Minister Jacek Czaputowicz!

   The Ordo Iuris Institute will appeal against the decision of the head of the Ministry of Foreign Affairs, but according to the Polish administrative procedure, the appeal against the opinion of Minister Czaputowicz will be considered by ... Minister  Czaputowicz.

   All hope in the fact that the Minister will hear the public opinion.

   It is worth adding one more aspect of the whole matter  here. At the beginning of our conversation, I discussed the very favorable decision of the Office for  Foreigners, recommending the protection of Silje and her  daughter.

   The head of this office is Rafał Rogala, who was still appointed by Prime Minister Kaczyński in  2007.

   On the other hand, the shocking opinion of the Ministry of Foreign Affairs was prepared by Piotr Stachańczyk, who dealt with the Silje case, who after the eight years of holding the post of deputy minister of internal affairs in the reigns of Donald Tusk and Ewa Kopacz got to the department of Jacek  Czaputowicz.

   We will see whose influences prevail.

   Alfie Evans died a few months ago. The Polish authorities flexed their muscles, the  politicians of the ruling camp chased each other in twett in their  indignation. President Andrzej Duda has announced that if only  Alfie's parents ask Poland for help, then they will be granted asylum and everything will be done to help them and save the boy. A few months pass and their position has changed by 180 degrees ...

   In the case of Alfie Evans, the Polish authorities could very easily make such promises, because from the very beginning it was known that the boy and his parents did not have the slightest chance of leaving the UK, or even asking for appropriate help from the Polish  authorities.

   That is why Polish politicians were so eager to play the family protection card and protect the child. It did not involve any consequences, because the sentence was passed.

   - Please note that after the death of Alfie, these announcements of the Polish authorities did not take any particular shape.

   No notes were issued! BA!

   No one has made any clear statement that Britain has violated the child's right to the highest diagnostic standard, guaranteed by the Convention on the Rights of the Child!

   - In Silje Garmo, the reality is much more tangible. Ms. Silje and her daughter are in Poland, they can be given protection here and  now.

   Not only that - you can give a clear signal to the Norwegian authorities that such actions on their side are contrary to the international human rights system and the "European values"  that representatives of Norway so often and willingly say.

   Meanwhile, we have completely opposite signals and that is why I am very worried about what will happen with the Polish community in Norway,  not to mention the Norwegians themselves, who often expressed their hope that they count on Poland and Poles as support in defending the family in their  country.

   Apparently, however, their hopes are in vain  ...

   During the presidential campaign of 2015, in the spots of Andrzej Duda, we saw families who were saved before being broken thanks to the support and actions of the current head of state. Can President Andrzej Duda help Silje Garmo and her daughter?

  The president has the opportunity to grant Ms. Garmo and her daughter Polish citizenship and does not have to look at the Ministry of Foreign  Affairs.

   Earlier in history, in matters much trivial, such as football, there was an express polonization of some athletes.

   Mrs. Garmo has not yet applied for Polish citizenship  ...

   But Alfie Evans's parents did not ask for it either, and Andrzej Duda made it clear: come to me and I will  arrange everything ...

   Well, that ... I spoke to Mrs. Garmo and she told me clearly:  if Poland did not grant me protection as a Norwegian citizen, then for the sake of my child I will submit an application for Polish citizenship!

   The president can encourage her and make the same declaration as for the parents of little Alfie.

   Let us hope that everything will end successfully, and Polish politicians will go to their heads and show that a good change and defense of the family were not just pre-election soap bubbles, but a harbinger of a real  change and a real defense of Christian values.

   God bless you for the  conversation.

   Tomasz D. Kolanek

   *

   Rune L. Hansen:
   Trist og tragisk. En internasjonal katastrofe. Noen har lite lært i Polen.

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. august 2018: 

   Mørkt, vått og mellom 11 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, vått, yr og 10 pluss-grader frem mot klokken 07. Disig himmel, vått, tildels yr og regn og opp til omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 11. Vått, men med lite nedbør frem mot 13-tiden. Annonsen om de to siste hvalpene er nu på plass hos Finn.no. Begrunnelsen for at den først ble stoppet vet jeg enda ikke. Jeg har blandt annet plukket inn forskjellige sorter plommer og epler i dag. Mange forskjellige farger, smaker og størrelser. Det blir fort at en plukker inn mere enn en har tenkt når det er så mange sorter og store mengder å velge i og en vet hvor de er i nærheten. Men jeg klarte å begrense det til i alt omkring 20 kilo og kommer til blandt annet å jobbe med å bearbeide det i de nærmeste dager. Store eller større mengder har jeg enda ikke hatt tid til, så det får kanskje bli litt senere. Flere henvendelser om hvalpene i annonsen i dag. Regn ankommende omkring 23-tiden og regn, mørkt og omkring 12 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. august 2018:

   Mørkt, regn og yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mindre nedbør og ned mot 10 pluss-grader frem mot klokken 07. Oppmot 13 pluss-grader og tildels regn og yr og helt og delvis overskyet og skyet videre utover dagen. Nokså mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 22. Jeg skulle egentlig bearbeide plommer og epler i dag, men prioriterte annet i steden. Blandt annet for å anskaffe noen store 5-liters glass. Det ble for rolig travelt til forskjellig jeg skulle gjøre, og blir kanskje det i morgen også. Det blir som det blir og mye forskjellig er uansett ned-prioritert. Mørkt, regn og 8 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. august 2018: 

   Regn og yr det meste av natten her ute og mørkt og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius. Disig himmel, vått, dus sol i øst og 9 pluss-grader klokken 08.30. Med yr fra 09-tiden en stund og videre utover dagen skiftende helt og delvis skyet overskyet med og uten regn og yr og omkring 13 til 10 pluss-grader. Overskyet og 11 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått, tildels yr og 8 pluss-grader senere på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155553444346875

   En enkel leveregel:

   Uansett hvem vi er,
   så skal vi ha samme rettigheter!

   *

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Og de som nekter andre det må det koste dyrt med oppsigelser og erstatninger i millionklassen.

   Kenny Marklund:
   Helt rett Sylvia, og det kommer etterhvert i alle rettninger.

   Lillian Lervold:
   UENIG ! Marius Reikerås - på tide å ta en alvorsprat om psykopati . For : forstår du at menneskerettigheter for psykopater er noe helt annet enn menneskerettigheter for de som ikke er psykopater ?
   enig i at psykopater også skal ha sine menneskerettigheter , men da MÅ det tema på dagsorden - så vi finner ut hvilken kategori ( 1-8 .... Sandra L Brown ) de tilhører.
   vi må få en stopp på diskriminering av psykopater - og SÅÅÅÅ kan vi snakke menneskerettigheter .
   intil den dag : hold energien oppe og kjenn deg selv ! ( der er du sterk - og derav den motstand du møter :)

   Eve Anoba:
   Facts

   Sveinung Vegsund:
   Og samme plikter ?

   Lillian Lervold:
   absolutt ikke

   Sveinung Vegsund:
   Yte etter evne og få etter behov da ?

   Morten Løke:
   Rettigheter tilhører det døende imperiet

   Mona Kågen:
   Du har forstått det ja ;)

   Thomas Hodne:
   Lex rex eller rex lex

   Rune L. Hansen:
   Fra innledningen i Barnekonvensjonen:
   "som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag"
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".)

   Fra Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Fra innledningen i Menneskerettighetserklæringen:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden"

   Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. august 2018: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, lett skyet og 7 pluss-grader klokken 07. Solen i øst og 9 pluss-grader klokken 09. En regnskur og overskyet omkring 10-tiden. Delvis dus og skyet himmel og opp mot 12 pluss-grader klokken 11.30. Halvt skyet og 15 pluss-grader klokken 14. De to siste hvalpene ble fort reservert solgt, men den ene, den svarte med noe hvitt, er her enda, fordi vedkommende som skulle hente den i dag trakk seg i dag tidlig pga blandt annet reise-problemer. Men det har kommet flere henvendelser fra interesserte. Det bugner nu med forskjellige sorter plommer, epler og pærer i hagen, i store mengder på mange trær. Stadig flere og mere og bedre for hvert år. Jeg ble fristet til å plukke inn noen porsjoner også i dag, akk akk, samtidig som jeg plukket inn en porsjon modne svarthyll bær for bearbeidelse og plukket fort og lett inn 5 liter hage-blåbær, pluss spiste hage-blåbær samtidig. Godt og helt nødvendig nu for meg å tenke mere og behageligere på annet og trivligere enn bare stille-sittende saks-dokumentasjonen, data, arkivering, skriving og lesing, etc. Mørkt og i overkant av 10 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. august 2018: 

   Mørkt, en mild bris og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, disig himmel, yr, vått, noe vind og 10 pluss-grader klokken 06.30. Disig himmel, noe mild vind, antydninger til yr og 13 pluss-grader klokken 09.30. Vått og tildels yr og regn omkring 13 pluss-grader utover dagen. Hvalpene er nu alle solgt og avlevert. Mange interesserte har jeg gitt og skal jeg gi beskjed om det. Her blir det antagligvis ikke hvalper til salgs igjen før tidligst neste år. Hunder er svangre i omtrent 9 uker og har vanligvis ikke løpetid mere enn en eller to ganger årlig. Hunden Rosa her er 5 år og har enda ikke hatt sitt første kull. Forhåpentligvis blir hun den neste, når det efter hvert passer henne. Hundene her er forstandige og gjør seg oftest lett forstått. Jeg plukket og spiste små blå søte og gode modne druer her ute i hagen i dag. Vokser og trives veldig godt inntil sør-veggen her ute. De andre spesielle drue-sortene jeg har plantet i hagen her for nu mange år siden vokser og etablerer seg fritt langsommere i karriere vokste-steder og surere jord. Ingen av drue-sortene her har jeg kappet og stelt til vinstokker, derfor blir druene små. I dag oppdaget jeg dessuten at det for første gang har kommet valnøtter på et av valnøtt-trærne her ute i hagen. Iallfall tre eller flere valnøtt-kapsler. Jeg plantet for nu mange år siden flere sorter valnøtt-trær her. Det bruker vanligvis å ta 10 til 15 år før slike trær begynner å bære frukt. Og dette i dag er nu det aller første som så vidt har begynt. Hasselnøtt-trær etablerer seg og bærer langt tidligere og annerledes. Heste-kastanje-trær også. Ekte kastanje-trær også, men har jeg enda her bare hatt små begynnende avlinger på. De to Ginkgo-trærne her ute ser jeg etablerer seg og vokser særlig kresent og langsomt. Apeskrekk-tre har jeg bare et eksemplar av, men det etablerer seg og vokser og trives nu bra. Men av blandt annet apeskrekk-trær trengs det trær av begge kjønn for å få frukter. Akk akk. Mørkt og 10 pluss-grader klokken 23. Med noe yr og 12 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. august 2018: 

   Mørkt, vått, fuktig. noe lett yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, men iøvrig omtrent det samme frem mot 09-tiden. Overskyet med dus sol og 15 pluss-grader klokken 11. Med opp til 17 videre utover dagen. Dunkelt og 12 pluss-grader klokken 21. Det går nokså jevnt og tildels travelt med tilberedning og konservering av frukt og bær her nu i disse dager. Jeg rekker og klarer med begrensede ressurser iallfall noe av det av slikt som bør prioriteres og gjøres. Mørkt og ned til 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. august 2018: 

   Mørkt og omkring 11 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, en mild bris, antydninger til yr og 13 pluss-grader frem mot klokken 08. Regn og yr med omkring 13 pluss-grader videre utover dagen og frem mot klokken 20. Derefter mindre nedbør. Vått og nokså mørkt klokken 21.30. Med ned til 10 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.08. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214208708146403

   Det falske barnevernet (CPS) i Norge og flere andre land.

   Det er uhyre trist fra den andre siden av fangenskapet å bevitne at ens egne eller andres barn indoktrineres til løgnaktighet, falskhet, svik og forakt for menneskerettighetene. Uten at en selv eller andre enda kan gjøre noe som helst med det. Stockholm-syndromet, fremmedgjøring og livs-ødeleggelse. Mens en selv og ens fremtid, muligheter, trivsel, trygghet og liv også samtidig ødelegges.

   Av mange beskrives og oppleves dette og slikt med rette som verre enn drap og det å bli drept og verste slags tortur og terror.

   At ens barn eller barnebarn eller foreldre og besteforeldre kidnappes er verste slags groveste kriminalitet. Mennesker som bagatelliserer eller neglisjerer eller forsvarer eller medvirker i eller for slikt er indoktrinerte og perverse grov-kriminelle, hva enten de selv forstår det eller ikke. Uansett hva de unnskylder seg med.

   Enhver bør jo i det minste uforfalsket kunne lese, huske og forstå menneskeretts-konvensjonene, med de for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettighetene!

   For eksempel Barnekonvensjonen's (CRC) Art 7 p1, som sier og har lovbestemt at:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettighetserklæringen, erklærer i innledningen:

   "Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Menneskerettighetserklæringen (UDHR) i Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og for eksempel Barnekonvensjonen's innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, 
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Den, i eller utenfor den offentlige forvaltningen, som sier at noe av dette ikke er sant eller at det er vanskelig å forstå, den har kriminelle tilbøyeligheter, hensikter eller gjerninger og bør ansvarliggjøres i forhold til disse. Den vil ellers være en trussel, skadevolder og ødelegger for medmennesker, samfunnet og verden.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1759854317474171/

   Rolf Schou:
   Ja, offentlig kriminalitet, av ille og drepende kaliber!!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10155833788348785/

   Armend Elion Dion Caushi:
   Takk, Hjertligt Rune, for opplysning. Det du gör kommer att hjelpe hele NORGE att Våkna og handla med NODDRETT, det dë hade rett till alltid, men ingen av kompetent personer i Norge referert FOLKET till NODRETT og GRUNNLOVEN, Men nu er det akut, tenker jag, barna dör varje dag, og det er KRIG, men ingen ser, men detta er KRIGFORING og FOLKMORD av statism som er helt ULOVLIGT IMPLANTERT I NORGE-

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. august 2018: 

   Mørkt, litt avtagende måne i sør, vått og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 05 i natt. Solen i øst, dus lys blå spredt litt lett skyet himmel og 8 pluss-grader klokken 08. Tildels spredt og halvt skyet og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen og frem mot 14-tiden. Med 11 pluss-grader klokken 21. Nokså mørkt og 10 klokken 21.30. Mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155563094201875

   I remind about the Judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) of 22nd of June this year, BARNEA and CALDARARU v. ITALY, where it is stated in premises 64 fl:

   "64. ....Moreover, the break-up of a family constitutes a very serious interference;

   Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   The ECHR forund Italy guilty in violating Article 8 of the Convention.

   It reflects that the ECHR condemns what Norway has been doing to families for generations, and that soon it will be Norways turn to face convictions in the ECHR.

   *

   Steven Bennett:
   If justice is truly served in today's democracy, then Norway should be facing a good multitude of convictions at the ECHR.

   
---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, fredag 31. august 2018: 

   Mørkt, avtagende måne sørlig og i underkant av 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 05 i natt. Litt dus blå himmel, sol og gravis opp til 15 pluss-grader frem mot klokken 12. Spredt litt skyet og en stund opp til 17 pluss-grader utover eftermiddagen. Til mørkt og 9 pluss-grader klokken 23.
   
---
---

   Marius Reikerås, 31.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155565119311875

   Alle saker som vedrører omsorgsovertakelse, er Artikkel 8 saker.

   Dvs at det alltid foreligger et inngrep i EMK Artikkel 8, når en omsorgsoveratkelse gjennomføres.

   Det springende punkt vil da som hovedregel være om vilkårene etter EMK Artikkel 8 nr. 2 er til stede. Og hvis ikke, foreligger krenkelse av EMK Artikkel 8.

   I klartekst betyr det at man må vurdere forholdsmessigheten av det inngrepet som norske myndigheter har begått mot den enkelte familie.

   Og den øvelsen har stor sett norske myndigheter ( domstolene) hoppet bukk over.

   Mindre alvorlig blir ikke dette, etter dommen som falt i juni 2017, mellom BARNEA og CALDARARU v. Italia, hvor det blant heter heter:

   "64. ....Moreover, the break-up of a family constitutes a very serious interference;

   Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   Så kan man spørre seg:

   Finnes det i det hele tatt noen saker som vedrører omsorgsovertakelse, og hvor menneskerettene ikke er tilsidesatt?

   Jo, i sjeldne tilfeller kan det være behov for omsorgsovertakelse. Men, det rettferdiggjør aldri det å sette menneskerettene til side.

   De gjelder, uansett hvem du er.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 31.08. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155565122136875

   Att: Domstolsadministrasjonen/ Justisdepartementet:

   Da Norge ble dømt i EMD den 4. oktober i 2014, (brudd på EMK artikkel 6), sa EMD følgende:

   “71. The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11). As to the requirement to state reasons, which is at issue in the case under consideration, in García Ruiz v. Spain [GC], no. 30544/96, § 26, ECHR 1999 I, it held as follows:”

   Følgelig:

   Har du valgt å bli dommer i Norge, kan du ikke velge om du vil forholde deg til menneskerettene.

   Menneskerettene er grunnlovsforankret, og enhver dommer har følgelig en plikt til å sikre menneskerettene. Det fordrer også at vedkommende dommer har den tilstrekkelige kunnskap om hva dette innbefatter.

   Mitt spørsmål er :

   Hva slags kvalitetsikring gjør dommernes arbeidsgivere, slik at dommerne imøtekommer kravene i Grunnloven mht å respektere menneskerettene fullt ut?

   Jeg ber fortrinnsvis om at svaret gis på engelsk, da dette skal videreformidles til medlemmer av Europarådets parlamentarikerforsamling, og Ministerkomiteen, jf EMK artikkel 46.

   Raskt svar kreves, og i den forbindelse minnes om forvaltningsloven.

   Bergen, den 31.8.18

   Marius Reikerås

   *

   Greta Solheim:
   Begrunnelsesplikten Norge ble dømt for den 2.10.14 (ikke 4.10) av EMD i saken Hansen mot Norge, er bindende for Norge og altså et prejudikat andre kan gjøre hevd på. "

   Så hvordan mener du Marius det kan trekkes slutninger av dette, ved å stille spørsmål til og be Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet besvare: ”Hva slags kvalitetsikring gjør dommernes arbeidsgivere, slik at dommerne imøtekommer kravene i Grunnloven mht å respektere menneskerettene fullt ut?"

   Mener du muligens å etterspørre hva Domstoladministrasjonen og/eller Justisdepartementet gjør mht å sikre at Norge etterlever dommer fra EMD, og særlig i de tilfeller der norske domstoler ikke enser EMDs dom men stadig bryter begrunnelseplikten?

   Rune L. Hansen:
   Dommere som ikke kompetent straffeforfølges for en menneskeretts-krenkelse kan ikke berettiget sies å være dommere. Om de ikke kompetent straffeforfølges for en menneskeretts-krenkelse er de i virkeligheten et terror regime sine nøkkel-personer og medspillere.

 
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq