----- Denne side: db201910.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Oktober 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. oktober 2019:

   Mørkt, regn og yr og omkring 5 til 6 pluss-grader her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og gradvis opp mot 8 og 9 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 7 til 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Med omking 5 til 6 pluss-grader og mørkt klokken 21 og med yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. oktober 2019:

   Mørkt, vått, for det meste yr, stille som vanlig og omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og gradvis opp til omkring 8 til 12 pluss-grader utover formiddagen. Lett spredt skyet og i underkant av 10 pluss-grader klokken 18. Mørkt og ned til omkring 5 og 6 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.10. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217164645242983

   Menneskerettighetene, Trude Lobben-saken og reperasjons-prosessen 

   Enhver og alle menneskerettigheter er og skal være umistelige og uavhendelige. Dette er en selvfølgelighet som med utvetydighet både innleder og gjennomsyrer enhver fellesmenneskelig menneskeretts-konvensjon. Og som 100 prosent forplikter ethvert menneske, enhver instans og enhver domstol.

   Greit nok og lett-forstålig.
Det skal altså ikke være mulig å miste eller å bli fratatt eller krenket en umistelig og uavhendelig menneskerettighet, unntatt i uforfalsket nødverge for en kortest mulig tid på mildest mulig måte.

   Men menneskeretts-krenkere og deres fristelser, ønsker og indoktrinering har gjort dette forvirrende og vanskelig å forstå for mange.

   Dette gjelder også ikke minst den enda meget smittsomme politiske offentlige mafia-virksomheten som kaller seg selv for "barnevernet / cps", etc. De er både en kidnapper-virksomhet og en lynche-mob og menneskehandel, nyttig, lønnsom, fristende, karriære-byggende og indoktrinerende for svært mange. Både vilkårlig og målbevisst krenkende, neglisjerende og forfalskende mennesker, menneskerettighetene og alt av reell lovlig lov og rett.

   Virksomheten "argumenterer" som oftest med å representere Barnekonvensjonens (CRC) "kompetente myndigheter" og "barnets beste". Og hvem vil vel ikke det?

   Men til tross for fine og forlokkende ord er virksomheten i praksis fullstendig det motsatte. Og bygger på forfalskninger og dobbel-moral.

   Barnekonvensjonens sentrale begrep "barnets beste" har virksomheten forfalsket til å bety aksept for offentlige ansattes vilkårligheter og menneskeretts-forbrytelser - i det heletatt groveste slags offentlig kriminalitet. Samtidig som virksomheten fortier menneskeretts-konvensjonenes, inklusivt Barnekonvensjonens, total-forbud mot blandt annet både offentlig vilkårlighet og alle andre menneskeretts-krenkelser.

   Blandt annet Barnekonvensjonen, som er en av menneskeretts-konvensjonene, har i sin innledning lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Dette og omtrent alt annet i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene forties eller forfalskes konsekvent av kidnapper-virksomheten. Med katastrofale konsekvenser for barna, foreldrene, familien, samfunnet og verden. Virksomheten dekker seg bak å representere autoriserte "kompetente myndigheter" og "barnets beste", men er i praksis mildt sagt fullstendig det motsatte. Virksomheten later som den ikke engang vet hva en umistelig og uavhendelig menneskerettighet er.

   Virksomheten har stadig mere smittsomt spredt seg i verden og ødelagt barn, foreldre, samfunn og forståelsen for menneskerettighetene. Men hele virksomheten med sine mange dirigenter, akseptanter og medspillere er mektig og misliker å bli avslørt, stoppet og straffeforfulgt.

   Så hvem våger, ønsker eller klarer å få straffeforfulgt virksomheten og dens tilnærmet uendelig mange forbrytelser? Og det før den blir helt alt-omfattende?

   Overraskende for mange av de kriminelle og deres medspillere - 
nu i år 2019 skjedde ifra selveste Storkammeret i ECHR, Europa's høyeste domstol, noe som igjen i stor grad innleder og påbegynner en straffeforfølgelse av politisk offentlig kriminalitet i verden. Mange dommere fra mange forskjellige land i denne Europa's høyeste domstol bestemmer nokså samstemt og i en omfattende dom blandt annet at norske myndighets-representanter grovt og kynisk har krenket menneskerettighetene til en norsk mor med navn Trude Strand Lobben og hennes kidnappede sønn. ECHR, Grand Chamber, Case of Strand Lobben and others v. Norway, (Application no. 37283/13), Judgement Strasbourg 10. September 2019. Det fremgår av dommen blandt annet at krenkelsene har vært og er systematiske i Norge.

   Mange dommere fra forskjellige land er enten karriære-dommere eller indoktrinerte eller mangler reell kompetanse, eller er ydmyke og sannferdige. Også samtidig som de arbeider i ECHR.
   Dommere i sitt arbeide for ECHR er juridisk garantert en viss nødvendig immunitet, uansett er denne dommen endelig og kan ikke ankes av noen.
   Til tross for dommeres inhabilitet, i forskjellig grad manglede kompetanse, etc. så er dommen endelig og meget viktig. Den handler om en av enhvers mest sentrale og nødvendige menneskerettigheter, retten til sitt familieliv. Ikke mange mennesker kan leve eller overleve lenge eller bra uten full respekt for denne sin umistelige og uavhendelige menneskerettighet.

   Mange representanter for kidnapper-virksomheten har straks efter at dommen ankom sagt og påstått at det står ingenting i dommen om at Trude Strand Lobben og hennes sønn umiddelbart må gjenforenes. Mange av de har også påstått at den "just satisfaction" Trude Strand Lobben ba ECHR om og ble innvilget i sin helhet alene oppfyller dommen. Med referanse til punkt 228 i dommen: "228. The applicants each claimed 25,000 euros (EUR) in respect of non‑pecuniary damage."

   De ser blandt annet bort fra det faktum, som sagt, at enhver og alle menneskerettigheter er og skal være umistelige og uavhendelige. Og at dette er en selvfølgelighet som med utvetydighet både innleder og gjennomsyrer enhver fellesmenneskelig menneskeretts-konvensjon.

   Altså at eller om det i dommen ikke svart på hvitt står skrevet slik kidnapper-virksomheten ønsker det at Trude Strand Lobben og hennes sønn har tillatelse til å puste, så har de heller ingen slik tillatelse.
   Men det er i henhold til menneskerettighetene faktisk den biologiske familien som har krav på samfunnets og statens beskyttelse - og ikke kidnappere eller fangeholdere.

   Menneskeretts-konvensjonene har blandt annet i UDHR Art 16 bestemt at:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
    2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
    3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Barnekonvensjonen sier blandt annet også - i Art 7, at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Ikke bare ordene "så langt det er mulig" må respekteres på alvor, men også absolutt alt annet i menneskeretts-konvensjonene.

   Både hva alt dette og medhold i Storkammeret i ECHR og hva "just satisfaction" innebærer ønsker ikke kidnapper-virksomheten å gi uttrykk for at de forstår hva det innebærer.

   Fordi det faktisk nemlig innebærer at nødvendige reperasjons-prosesser straks og umiddelbart i det angjeldende land må og skal gjennomføres.

   I henhold til internasjonal lov og rett, inklusivt ECHR, innebærer reperasjons-prosessen særlig følgende tre vesentligheter:

   1 - Gjenopprettelse (restitution). "En stat som er ansvarlig for en internasjonalt urettmessig handling er under forpliktelse til å foreta gjenopprettelse, det vil si å gjenopprette situasjonen som eksisterte før den urettmessige handlingen ble begått. / A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed." Dette gjelder også i forhold til alle andre tilsvarende eller lignende saker og krenkelser. Og inkluderer også real-kompetent straffeforfølgelse av enhver og alle som har medvirket i eller for en krenkelse.

   2 - Kompensasjon (compensation). "Staten ansvarlig for en internasjonalt urettmessig handling er forpliktet til å kompensere for skaden som er forårsaket, i den grad slike skader ikke blir gjort godtgjort ved gjenpprettelse. / The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution."

   3 - Rettferdig tilfredshet (just satisfaction). "Staten ansvarlig for en internasjonalt urettmessig handling er forpliktet til å gi tilfredshet for skaden forårsaket av denne handlingen i den grad den ikke kan gjøres god ved gjenopprettelse eller erstatning. Tilfredshet kan bestå i en erkjennelse av bruddet, et uttrykk for beklagelse, en formell unnskyldning eller en annen passende modalitet. / The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation. Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality."

   Mye av dette angående reperasjons-prosessen beskrives nærmere i blandt annet dommen fra Storkammeret i ECHR fra 29. mai 2019.
   ECHR, Grand Chamber, Proceedings under Article 46 § 4 in the Case of Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, (Application no. 15172/13), Judgement Strasbourg 29. May 2019.
   Blandt annet også følgende blir sagt i den dommen - at:

   "Ministerkomiteens tilsyn med fullbyrdelsen av domstolens dommer
   89. Ministerkomiteen, som er det utøvende organet for Europarådet, fører tilsyn med gjennomføringen av domstolens dommer i henhold til artikkel 46 i konvensjonen. For dette formål har det vedtatt regler fra Ministerkomiteen for tilsyn med utførelse av dommer og betingelsene for vennlige forlik som gjenspeiler prinsippene om statlig ansvar i folkeretten. Den har også tatt i bruk en rekke “praktiske modaliteter” som styrer dens daglige arbeide."

   Den engelske teksten:

   "The Committee of Ministers’ supervision of the execution of the Court’s judgments
   89.  The Committee of Ministers, which is the executive body of the Council of Europe, supervises the execution of the judgments of the Court under Article 46 of the Convention. For this purpose it has adopted Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements reflecting the principles of state responsibility in international law. It has also adopted a number of “practical modalities” which govern its daily work."

    Og videre blandt annet at:

   "148. Domstolen har i sine rettspraksis mange ganger formulert at dens dommer i det vesentlige er erklærende og at det generelt er primært for den berørte stat å velge, under oppsyn av Ministerkomiteen, hvilke midler som skal være brukt til å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 46 i konvensjonen, forutsatt at slike midler er forenlige med konklusjonene som er angitt i domstolens dom (se blandt annet autoriterer, Öcalan v. Tyrkia [GC], nr. 46221/99, § 210 , ECHR 2005-IV; Brumărescu v. Romania (rettferdig tilfredshet) [GC], nr. 28342/95, § 20, ECHR 2001-I, og Scozzari og Giunta v. Italia [GC], nr. 39221/98 og 41963 / 98, § 249, EMK 2000-VIII).

   149. Domstolen har også understreket den bindende kraften i sine dommer i henhold til artikkel 46 § 1 og viktigheten av deres effektive iverksettelse, i god tro og på en måte som er forenlig med "konklusjonene og ånden" i disse dommene (se Emre v. Sveits (nr. 2), nr. 5056/10, § 75, 11. oktober 2011).

   150. Når det gjelder kravene i artikkel 46, skal det først bemerkes at en respondent-stat som har blitt funnet å ha brutt konvensjonen eller dens protokoller, er underlagt en plikt til å rette seg etter domstolens avgjørelser i alle tilfeller hvor den er part. Med andre ord, en total eller delvis manglende fullbyrding av en dom fra domstolen kan pådra den angjeldende staten internasjonale ansvar. Den aktuelle part er forpliktet til ikke bare å betale de berørte beløp som er tildelt ved rettferdig tilfredshet, men også å ta individuelle og / eller om nødvendig generelle tiltak i sin nasjonale rettsorden for å få slutt på krenkelsen funnet av domstolen og å rette opp virkningene, målet er å sette søkeren så langt det er mulig i den posisjonen han ville ha vært i dersom kravene i konvensjonen ikke ble neglisjert (se Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) , sitert ovenfor, § 85 med nærmere henvisninger). Når staten utøver sitt valg av individuelle tiltak, må den huske sitt primære mål om å oppnå restitutio in integrum (se Kudeshkina v. Russland (nr. 2) (des.), Nr. 28727/11, § 74, 17. februar 2015; Brumărescu, sitert ovenfor, § 20, og Papamichalopoulos m.fl. v. Hellas (artikkel 50), 31. oktober 1995, § 34, serie A nr. 330-B).

   Den engelske teksten:

   "148. The Court has articulated many times in its case-law that its judgments are essentially declaratory in nature and that, in general, it is primarily for the State concerned to choose, subject to supervision by the Committee of Ministers, the means to be used to discharge its obligations under Article 46 of the Convention, provided that such means are compatible with the conclusions set out in the Court’s judgment (see, among other authorities, Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 210, ECHR 2005‑IV; Brumărescu v. Romania (just satisfaction) [GC], no. 28342/95, § 20, ECHR 2001-I, and Scozzari and Giunta v. Italy [GC], nos. 39221/98 and 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII).

   149. The Court has also underlined the binding force of its judgments under Article 46 § 1 and the importance of their effective execution, in good faith and in a manner compatible with the “conclusions and spirit” of those judgments (see Emre v. Switzerland (no. 2), no. 5056/10, § 75, 11 October 2011)."

   150.  As regards the requirements of Article 46, it should first be noted that a respondent State found to have breached the Convention or its Protocols is under an obligation to abide by the Court’s decisions in any case to which it is a party. In other words, a total or partial failure to execute a judgment of the Court can engage the State Party’s international responsibility. The State Party in question will be under an obligation not only to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to take individual and/or, if appropriate, general measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress the effects, the aim being to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded (see Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), cited above, § 85 with further references). In exercising their choice of individual measures, the State party must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see Kudeshkina v. Russia (No.2) (dec.), no. 28727/11, § 74, 17 February 2015; Brumărescu, cited above, § 20, and Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50), 31 October 1995, § 34, Series A no. 330‑B)."

   Storkammeret i ECHR sin dom i Trude Strand Lobben-saker er og blir meget viktig og sentral for oss alle og enhver og for verden og Norge.

   Hvor lenge kriminelle myndighets-representanter i (eller utenfor) Norge vil klare å sabotere dommen vil også være katastrofalt - også ikke minst for alle de som på noen måte er eller blir rammet av kidnapper-virksomheten eller av andre menneskeretts-krenkelser.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156392751471875

   In the Explanatory Report to Protocol No. 14:

   “Measures to be taken concerning execution of judgments" it is stated:

   Article 46 – Binding force and execution of judgments
   ...

   "Rapid and full execution of the Court’s judgments is vital. It is even more important in cases concerning structural problems, so as to ensure that the Court is not swamped with repetitive applications.

   Where the Court has found a breach of the Convention or its Protocols the respondent State has a legal obligation not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to put an end to the violation found by the Court."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.010. 2010:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156391852621875

   Tre barn blir tatt i det offentliges omsorg, og det ene barnet dør. Hennes brødre, nektes å delta i begravelsen. Norge anno 2019!

   *

   Akram Nejad:
   Helt ufattelig og trist :( :(

   Wenche Vatland:
   Viser hvor galt systemet vårt er... Tragisk at det har fått utvikle seg sånn :(

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. oktober 2019:

   Mørkt, stjerner og omkring 5 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 13. Lett yr mot kvelden. Mørkt, lett yr og omkring 7 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt og omkring 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156395378761875

   På møte på Stortinget i dag, ble jeg spurt hvilken tanker jeg hadde rundt endringer i barnevernloven.

   Til det sa jeg at dette i utgangspunktet er bortkastet arbeid.

   Menneskerettene, som har grunnlovs rang, har forrang for barnvernloven, og dersom barnevernet og domstolene begynner å følge menneskerettene, så blir de (små) endringer som er varslet i barnevernloven, overflødige.

   *

   Svein Hugås:
   Bra svart.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. oktober 2019: 

   Mørkt og omkring 6 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og opp til omkring 10 pluss-grader klokken 10.30. Tildels noe tilskyende og med omkring 11 pluss-grader klokken 14.45. Med omkring 9 pluss-grader klokken 18. Mørkt og ned mot 5 pluss-grader klokken 21. Med omkring 4 til 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.10. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156397038591875&set=a.10150645086476875&type=3

   Dette er hva grunnleggerne av konvensjonen sa, da reglene om reparasjon av krenkelser ble utredet.

   Siden har Den Europeiske Menneskerettsdomstolen stadfestet at de skal følge opp intensjonene bak disse prinsippene som du leser her.


   menneskeretts-krenkelse-echr.jpg
   *

   (,,,)
   Greta Solheim:
   Er det så vanskelig å forstå at selv om EMD har gitt erstatning, så ekskluderer det ikke statenes reparasjonsplikt? Den nasjonale reparasjonsplikten kommer i tillegg.

   Med henvisning til punkt 3, er det personlige ansvaret lovfestet i EMK artikkel 41 samt ansvarlighetsloven, jf for øvrig domstolloven § 200 tredje ledd som angir at ankeinstansen ved opphevelse/annulering av underinstansens avgjørelse, plikter å vurdere erstatning.

   Altså hvis Høyesterett hadde opphevet/annulert underinstansavgjørelsene, i stedet for å tildekke underinstansdommeres bevisjuks. Som vil si at høyesterettsdommere begikk nye lovbrudd, for å tildekke underinstansdommeres lovbrudd, og har dermed sannsynliggjort at hensikten var å forhindre at underinstansdommere kom i erstatningsansvar etter domstolloven § 200.

   Marius Reikerås:
   Greta Solheim bra!

   Rune L. Hansen:
   At menneskeretts-krenkerne ønsker å forstå dommen som en ugyldiggjøring av sine forbrytelser mot både Straffeloven, Menneskerettsloven, Ansvarlighetsloven, etc., er vel ikke overraskende?
   EMD har innvilget Trude Lobben en "just satisfaction", men for EMD og Ministerkomiteen og for Trude Lobben og hennes barn og for alle andre betyr det at reperasjons-prosessen straks og umiddelbart skal gjennomføres.

   
---

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156398031051875&set=a.10150645086476875&type=3&theater

   Lars-Arne Høgetveit:
   250 000,- er ingen reperasjon, så mere reperasjon kommer.

   Marius Reikerås:
   Lars-Arne Høgetveit helt rett

   Rune L. Hansen:
   Den nu tildelte summen er vel bare ment som en slags erkjennelse av Trude Lobben sine ikke-materielle utgifter i forbindelse med rettergangen og som en innledning til selve reperasjons-prosessene?

   Morten Aarmo:
   Som det klart fremgår er det statens myndigheter som skal annulere de krenkende dommer. Samt å reparere skade ved å sørge for at den krenkede blir stilt tilbake til situasjonen før krenkelsen oppstod. Det er derfor hårreisede å lese brevet som Trude Lobben fikk fra ansvarlig dept. Det synes som om Norske myndigheter forsøker å tvinge henne tilbake til norske domstoler for en omkamp etter det totale nederlaget i EMD.

   Marius Reikerås:
   Morten Aarmo takk !!

   Morten Aarmo:
   Marius Reikerås blir opprørt når man ser vilken kafkaprosses ansvarlige myndigheter legger opp til mot Trude Lobben og hennes sønn. Man kjenner lusa på gangen etter mange års kamp, der myndighetene prøver å hale ut tiden.

   Marius Reikerås:
   Morten Aarmo takk for at det finnes slike mennesker med deg med både kunnskap og empati

   Morten Aarmo:
   Marius Reikerås tdakk for den :)

   Julianne Olaisen:
   Morten Aarmo, det er nettopp det myndighetene forsøker på. I en svensk sak måtte foreldrene gå til EMD to ganger før gjenforening.

   Morten Aarmo:
   Julianne Olaisen Forbauser meg ikke.

   Steinar Hansen:
   Julianne Olaisen Hvilken sak???

   Julianne Olaisen:
   Steinar Hansen, dette er sak 1.
   https://hudoc.echr.coe.int/eng?fbclid=IwAR34ltautB4Qg7o9wjNYJpBrIhZdYrZHBRGvjlHZDMsGHht6Z5ddIl0tZWI#{%22itemid%22:[%22001-57548%22]}
   HUDOC - European Court of Human Rights
   CASE OF OLSSON v. SWEDEN (No. 1) - (Application no. 10465/83) JUDGMENT STRASBOURG 24 March 1988
   hudoc.echr.coe.int

   Julianne Olaisen:
   Dette er sak 2.
   https://hudoc.echr.coe.int/eng?fbclid=IwAR2UrqT8ZplC7_njsieg2aD-xLDLf4lu8ENArQlcwmX4Q5v5R6latlW2D40#{%22itemid%22:[%22001-57788%22]}
   HUDOC - European Court of Human Rights
   In the case of Olsson v. Sweden (no. 2)*,
   hudoc.echr.coe.int

   Inez Isabel Arnesen:
   250 000 er bompenger å ingen erstatning

   Kaja Margrethe:
   Er €25.000 samme erstatningssum uavhengig av hvilket land som blir dømt etter de samme artikler og paragrafer i og av EMD som Norge nå ble?

   Sus Anne:
   Kaja Margrethe 25.000 € er ingenting for forlust av barn, familje, liv, kjaerlek, tid, ektenskap, lygn, øvergrep, sorgn og mye mer.
   Penger speler ingen roll, systemet og Norge mår endrer seg

   Kaja Margrethe:
   Jeg er så HJERTENS ENIG med deg, kjære Sus Anne! <3 <3 Poenget med kommentaren min var at en slik billighetserstatning er et ekstra stort hån mot mennesker bosatt i Norge, som har verdens høyeste pris- og kostnadsnivå, og som i tillegg tvinges til å opprettholde en viss "norsk levestandard" for ikke å bli uglesett, jaktet på av barnevernet og/eller beskyldt av naboer for å være "sinnslidende" bare fordi man ikke er økonomisk bemidlet (les: rik på penger).

   Lillian Stange:
   De er jo blitt et stort forbilde de som er kriminelle her i dette landet .

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.10. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156397122096875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Important!

   The Grand Chamber stated on May 29:

   "The general logic of the just-satisfaction rule (Article 41, or former Article 50, of the Convention), as intended by its drafters, is directly derived from the principles of public international law relating to State liability, and has to be construed in this context. This is confirmed by the travaux préparatoires to the Convention (see Cyprus v. Turkey (just satisfaction) [GC], no. 25781/94, § 40, ECHR 2014)."

   *

   Manius B. Primus:
   All violations of the obligations defined by a convention are the executive acts ...

   the verdict shall order the state concerned:

   to annul the incriminating decision

   to make reparation for damage caused

   to require sanctions to be applied to person or persons responsible

   all violations of the obligations defined by a convention are the executive acts ...

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156397369161875

   !!!!

   Jeg skjønner at det fortsatt er behov for å minne om at storkammeret har funnet Norge skyldig i å krenke en 11 år gammel gutt, for å frarøve han sin biologiske familie samt ikke å gjøre noe for å tilbakeføre han til familien.

   Gutten er blitt krenket av norske myndigheter tilnærmet hele sitt liv, og krenkelsene fortsetter for hver dag som går.

   Hadde EMD ment at det var det beste for gutten å forbli i sin fosterfamilie, hadde heller ikke Norge blitt dømt overfor gutten.

   Folkelig sagt: Norge er funnet skyldig i å kidnappe gutten fra sin biologiske familie, og Norge fortsetter krenkelsene.

   *

   Fredrik Korskong:
   Nå begynner etterhvert fagbyråkratene å komme til erkjennelse om at noe er galt, eneste er den som er øverst ansvarlig. Gutten skal tilbake til sin familie

   Kent Ole Furuly:
   Forferdelig.

   Kathi Geigenbau Myhre:
   Finnes det ingen sanksjoner som kan brukes mot norge?

   Michael Eric Menk:
   Marius Reikerås skrev: "Folkelig sagt: Norge er funnet skyldig i å kidnappe gutten fra sin biologiske familie, og Norge fortsetter krenkelsene."
   La oss forsette "folkelig sagt:"
   Staten argumenterer at gutten må være der han er pga han har utviklet Stockholmsyndrom.

   Kristian Dirdal:
   Michael Eric Menk skal alle kidnappede da forbli kidnappet? Da treng vi ikke politi og lover mot kidnapping da, for går det lenge nok så er ikke de kidnappede retur bare!

   Michael Eric Menk:
   Kristian Dirdal skrev: "skal alle kidnappede da forbli kidnappet?"
   Jeg sa ikke at jeg er enig i statens handlinger/meninger......

   Trude Lobben:
   Gutten skal hjem, Norge må se å innse tapet, å tilbakeføre han til meg og hans søsken som daglig lengter etter han :( staten ødelegger bare flere liv

   Laila Bergsten:
   Trude Lobben Så sant ! Han skal hjem ! Det er en selvfølge ! <3

   Laila Bergsten:
   Ganske merkelig at de som kidnapper skal gå fri. Men det er jo ikke en vanlig mann i gata som er Kidnapper !! Det er noen fra ELITEN !!

   Wenche Vatland:
   Heilt klart at gutten skal heim.. At regjeringa tar argumentet mot viser bare mer hvor urett vårt samfunn er.. Hva gjorde/gjør barnevernet?..kan vi da argumentere på samme måte som regjeringa?.. :( Fortsetter kampen for menneskerett og all urett som beviselig begås i vårt Norge

   Leon Byberg:
   Så kidnapping har blitt litt ut nå ??

   Per Steinar Sørå:
   Sejersted og Erna har ikke skjønt at hovmod står for fall! De tror de kan gjøre som de vil!!

   Christin Erikssen:
   Per Steinar Sørå Amen ! ! ! <3 ️

   Cecilie Rmt:
   Dette stemmer ikke Marius Reikerås!!
   Den norske stat er dømt for brudd på menneskerettighetenes art 8 tilbake til 2012, ved at Den norske stat godkjente adopsjonsvedtaket på de grunnlag og dokumentene som på det tidspunktet forelå.
   En tilbakeføring til biologiske mor vil ut fra «Barnets beste» prinsippet være å påføre barnet nye brudd og krenkelser av EMK’s Menneskerettigheter, da særlig ved at Den norske stat på nytt ville måtte gå inn å tvangstilbakeføre dette barnet. Sett ifht dagens situasjon ang dette barnet og BARNETS BESTE!

   Siw Kristin Visnes:
   Cecilie Rmt Han er 11 år og har krav på å vite hva som har skjedd. En tilbakeføring vil skje i hans tempo og med en mamma som vil se og forstå hans behov. Det er ikke snakk om å bruke gestapo metoder som enkelte i bv bruker i dag, hentes med politi uten forklaring. Familien hans må få møte han, det som er gjort er galt fordi plasseringen bort fra mor er basert på løgn. Skaden har skjedd, og det er hverken mor eller barn sin feil. Skaden er påført, og den må rettes på - på best mulig måte. Mener du at han skal få vite sannheten når han er 18 år? Hva vil han tenke da? Som 15 åring er han part i egen sak og har innsyn i alle dokumenter? Hva er han fortalt av bv og fosterfamilie? Han har rett til å vite sannheten, dette er hans liv og barndom. Han har rett til å vite om familien sin som savner han og elsker han, og som ønsker å være en del av hans liv... Barnets beste kan fylles med hva som helst - av voksne. Lytt til barnet som har rett til å få vite hva som har skjedd.

   Rune L. Hansen:
   Og det er din mening om "barnets beste", Cecilie Rmt?

   Rune L. Hansen:
   Og konkret hvilken(e) art. i menneskerettighetene er det du sikter til? Dine selv-oppfunnede?

   Per Steinar Sørå:
   Sejersted og Erna har ikke skjønt at hovmod står for fall! De tror de kan gjøre som de vil!!

   Siw Kristin Visnes:
   Har ikke gutten rett til egen advokat? En advokat som er uavhengig av bv og kommunen/ staten....

   Kjellaug Kristin Lie:
   Når barnevernet tar omsorgen for et barn, betyr ikke det at barnevernet er far og mor som fylkeslegen i Hordaland skriver i sine falske rapporter.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156397347816875

   Storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, anerkjenner ikke Fylkesnemnda som en rettsinstans.

   Derfor begynner de å evaluere krenkelsene først når de ankommer de ordinære domstoler.

   På tide å legge ned Fylkesnemnda.

   *

   Wenche Vatland:
   Ja fylkesnemnda er bare trenering av saken å ingen kontrollinstans så langt.. Barnevernets saker går jo over åtti prosent tvers gjennom den kontrollen... Så må jo vise at dette er null kontroll?

   Hannah Mindeberg:
   wow! endelig!

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. oktober 2019: 

   Mørkt, stjerner og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Gradvis til ned mot null grader senere på natten. Halvt lett skyet og gradvis til opp til omkring 8 til 10 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Spredt lett skyet og omkring 7 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt og omkring 2 til 3 pluss-grader klokken 22. Med ned mot null grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. oktober 2019: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Solen i øst og rim-frost i gresset klokken 09. Nokså skyfritt og opp til omkring 8 og 9 pluss-grader utover dagen. Mørkt, den litt voksende halv-månen nokså lavt sørlig og omkring 3 til 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 20. Ned til omkring 1 til null pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.10. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2656674784353434

   Ekte eller forfalskede menneskerettigheter

   Menneskerettighetene er umulige uten at offentlige menneskeretts-krenkelser straffeforfølges. Hvor mange eller hvem enn som tror noe annet.

   Både menneskerettighetene, demokrati og rettferdighet er umulig uten at mulige og reelle en eller flere offentlige menneskeretts-krenkelser mot et eller flere mennesker alltid og iherdig, gratis og enkelt real-kompetent straffeforfølges.

   Uten at dette som en selvfølgelighet skjer vil det være menneskers eller eliters diskriminering, bagatelliseringer, neglisjeringer, forfalskninger, hovmod og dobbel-moral som kriminelt styrer og rår.

   Som det innledningsvis blir sagt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR), at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)

   Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)

   for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og avslutningsvis (Art 30) - at:
   Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC), som i sin innledning har lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

  
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156401771856875

   Azerbaijan, prøvde seg på en "Ropstad", betalte den krenkede den tilkjente erstatning, og fortsatte krenkelsene som før.

   Da saken endte i storkammeret fordi Azerbaijan ikke ville respektere krenkelsene de var dømt for, forsøkte Azerbaijan å unnskylde seg med at det ikke fremgikk i dommen hvordan reparasjonsprosessen skulle gjennomføres.

   Storkammeret sa, noe syrlig, at det ikke skal være nødvendig å fortelle en stat hvordan en reparasjon skal gjennomføres etter EMK Artikkel 46.

   Det er selvsagt noe man må forvente at de respektive stater kjenner til.

   Og når ikke Azerbaijan skjønte dette, selv etter gjentatte pålegg fra Ministerkommiteen, så ble Azerbaijan dømt for brudd på EMK Artikkel 46.

   Nå er det regjeringen og Ropstad, som setter Norge i ytterligere internasjonal forlegenhet.

   Men for hans del er det enda mer alvorlig, for det han nå gjør er å tråkke på det som storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har sagt, og med det fortsetter å bryte med menneskerettene.

   *

   Jane Kile:
   Det kan vel bli nødvendig å fortelle dette til norske myndigheter.
   "Storkammeret sa, noe syrlig, at det ikke skal være nødvendig å fortelle en stat hvordan en reparasjon skal gjennomføres etter EMK Artikkel 46. "

   Karl-Ove Hognestad:
   Ja dette kan ikke fortsette .

   Trine Ødemotland:
   EMD prøver også en vurdering af "ond tro", og det må vi sige, at Ropstad er i.

   Marius Reikerås:
   Trine Ødemotland i høyeste grad

   Helge Fjeld:
   Hva skjer om man blir dømt ved EMK artikkel 46
   Konsekvenser?

   Albert Johnsen:
   Ingen skal fortelle meg at ikke statens eksperter kjenner bestemmelsene og vet hva dette innebærer, så dette skjer i "ond tro". Staten fortsetter å leve opp til storkammerets karakteristikk som "kynisk og beregnende", og dette begrepet får her en ny dimensjon.

   Vegar Halås:
   En vill ide her, men hva om velgerne stemmer på Norske politikere som respekterer menneskerettighetene neste gang.. sånn

   Marianne Arvesen:
   Vegar Halås ...og hvem spesifikt er det....? :) :) :)

   Vegar Halås:
   Marianne Arvesen liberalistene f eks

   Daniel Alexander Tangstad:
   Vegar Halås hvilke partier skal dere samarbeide med?

   Vegar Halås:
   Daniel Alexander Tangstad lib stemmer mot offentlig makt samme hvilke partier som fremmer forslaget.
   Liberalistene vil og basicly legge ned BV og returnere til politietterforskning ved antatte overgrep siden uskyldig til det motsatte bevist fremdeles er et viktig prinsipp politiloven og helt glemt i BVloven.
   Liberalistene brenner for familiepolitikk og vil også med plass på stortinget få mulighet til å debattere i offentlige debatter med våre synspunkter, de vil fremme egne forslag og vil bare stemme for mer frihet og sterke rettsikkerhet til mennesket uavhengig av H og V akse.

   Monika Josefine Brekke:
   Det er jo det han gjør da, tråkker på, storkammeret/menneskerettigheter, han Ropstad i, Krf, smålig, le gjerne sv smålig, men det er ikke, smålig, det er uproft gjort av, han !

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156402556631875

   I kjølvannet av at Norge ble dømt i EMD i den såkalte nordsjødykkersaken, Vilnes mfl mot Norge, den 5. desember 2013, avsa Ministerkomiteen sin resolusjon, CM/ResDH(2015)81, den 27 mai 2015.

   I resolusjonen heter det at Norge er pålagt:

   - of individual measures to put an end to violations established, and erase their consequences so as to achieve, as far as possible , restitutio in integrum; and

   of general measures preventing similar violations.

   *

   Rune L. Hansen:
   Man må jo være sinke eller kriminell for ikke å forstå hva dette betyr.

   Morten Aarmo:
   Ser ut til at Barne og Familiedept. er fullt av den type mennesker....

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156401719606875

   EMD sier at det ikke skal være nødvendig å repetere de grunnleggende reparasjonsprinsippene i sine dommer.

   Man legger selvsagt til grunn, at dette er noe den enkelte stat forstår.

   Men, den norske regjering og Ropstad sliter tydeligvis med å forstå dette.

   *

   Vegar Halås:
   Så hva skal velgerne gjøre når stortinget i sin helhet ikke forstår? Stemme på noen andre kanskje .

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2656200957734150/

   Kristin Larsson:
   De er den litt sakte typen, regjeringen i norge. Har satt seg litt for godt ned i stolen og har ikke så lett for det lengre. (glemt hvorfor de tok jobben!)

   Kristin Larsson:
   Jeg tenker også at det er utrolig hvor 'glemsk' man kan bli når det er penger å tjene tydeligvis....

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. oktober 2019: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet og til omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt. en svak bris og omkring 7 til 9 pluss-grader klokken 20. Regn og ned til omkring 7 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156404137561875

   Til medlemmene av Familie- og kulturkomiteen

   Kopi: Offentlig

   Det vises til møte med medlemmer av komiteen på Stortinget, onsdag den 2 oktober.

   Som avtalt kommer en skriftlig redegjørelse her.

   Som komiteen er kjent med,ble Norge, den 10.9, domfelt i storkammersaken mellom Lobben mfl og Norge, for å ha krenket både Trude Lobben og hennes sønn sine menneskeretter.

   Foruten at 13 dommere har dømt Norge for noen av de mest alvorlige menneskerettsbrudd en stat kan begå, har 6 av dommerne som dømte, dommerne fra Liechtenstein. Litauen , Ukraina, Armenia, Georgia og Ungarn, et særskilt behov for å understreke alvoret i de krenkelsene Norge er dømt for.

   De kaller systemet vårt blant annet for "kynisk" , og at det aldri hadde til hensikt å respektere Trude Lobben og hennes sønn sine menneskeretter:

   Som det heter i deres uttalelser, premiss 6:

   "The authorities’ argument that the child’s reactions would decrease and the degree of contact could be improved if the sessions became less frequent (see paragraph 75) cannot be considered as anything other than cynical."

   Videre heter det i premiss 7:

   "The domestic authorities never considered the foster care of the child as a temporary measure with the ultimate aim of reuniting the mother and her child, and they did not seriously engage in supporting the mother with a view to improving her capacity as a mother. In this respect, they disregarded the Court’s case-law and their respective obligations.

   Den litauiske dommeren, skriver ytterligere:

   "....the fundamental problem dealt with in this case lies not only and not so much in the concrete circumstances of the applicant’s case, but rather, to put it very mildly, in certain specificities of the Norwegian policy which underlies the impugned decisions and the process as a whole.

   It is hardly a coincidence that so many third-party interveners have joined the present case. They include those States whose authorities have had to deal with the consequences for their under-age citizens of the decisions taken by Norway’s Barnevernet."

   To dager etter dommen falt, rettet medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ulf Leirstein, følgende spørsmål til statsråd Ropstad:

   "Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre.

   Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"

   De svar som Ropstad gir stortingsreprensentanten er direkte misvisende, og viser også at statsråden ikke har til hensikt å oppfylle den reparasjonspliikt han har en grunnlovfestet plikt til å gjennomføre.

   Med det bryter han fortløpende sine konstitusjonelle plikter, noe jeg skal utdype nærmere her.

   Jeg viser til Grunnloven § 82, hvor det heter:

   "Regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av de saker den fremlegger. Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer."

   Bestemmelsen må ses i sammenheng med reglene som finnes i ansvarlighetsloven §§ 9 og 11, hvor det heter:

   § 9.Undlater noget medlem av Statsrådet under behandlingen av en sak å gi oplysninger som har betydning for saken, eller gir han uriktige oplysninger, straffes han med bøter eller med fengsel inntil 5 år.

   Det medlem av statsrådet som misligholder sin opplysningsplikt overfor Stortinget, straffes med bøter eller med fengsel inntil 5 år.

   § 11. Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

   I sitt svar til Leirstein, svarer Ropstad:

   "I avgjørelsen konkluderer et flertall i Storkammeret med at vedtaket om tvangsadopsjon i 2012 krenket den biologiske moren og barnets rett til familieliv. Kjernen i flertallets kritikk er at tingretten ikke foretok en tilstrekkelig bred vurdering da de ga samtykke til adopsjon i 2012."

   Hans svar er altså grovt misvisende, og gir et inntrykk av at Norge er domfelt for prosessuelle feil.

   EMD har, i motsetning til hva Ropstad forsøker å gi inntrykk av overfor Leirstein,med denne storkammerdommen, avgjort de materielle sider ved saken.

   Med andre ord, har storkammeret tatt stilling til de rettsspørsmål som saken reiser, og funnet at Norge har opptrådt krenkende overfor mor og barn.

   Storkammerets vurderinger og konstateringer av krenkelser av EMK Artikkel 8, som er en del av norsk lov, jf Grunnloven kapittel E og menneskerettsloven, medfører følgelig at fratakelse av foreldreansvaret og adopsjonsvedtaket er ugyldige.

   I tillegg, har storkammeret også felt dom mot Norge som følge av omsorgsovertakelsen ikke ble avbrutt, jf. premiss 152 i dommen hvor det heter under overskriften "(b) Material scope":

   "The Grand Chamber will therefore ..... include the decision not to lift the care order in its examination of whether the applicants`Article 8 rights have been violated."

   Det er disse forhold Norge er domfelt for, og dette er altså materielle krenkelser og ikke prosesuelle som statsråden forsøker å gi inntrykk av overfor stortingsrepresentanten.

   Konsekvensen av domfellelsen er altså at Norge skal etterleve storkammerdommen, fullt ut.

   I storkammerdommen, ILGAR MAMMADOV v. AZERBAIJAN fra 29 mai i år sier storkammeret i premiss 191:

   "It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress its effects. The aim is to put the applicant, as far.as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of
achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   Ropstad, som en del av regjeringen, viser imidlertid ingen tegn til å etterleve reparasjonsprinsippene, når han sier til Leirstein og også senere til Lobben:

   "Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen".

   Det er altså en grov underkjennelse av de reparasjonsprinsipper som EMD gjentatte ganger, og sist i storkammeret den 29 mai, har slått fast.

   Det følger av forarbeidene til EMK Artikkel 41, at det skal ha konsekvenser for de som bryter menneskerettene, se punkt 3, hvor det heter:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   (2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   Storkammerdommmen er følgelig tydelig på at Norges primære ansvar IKKE er å betale penger for krenekslene, men å opprette situasjonen som om krenkelsene ALDRI hadde skjedd overfor mor og sønn.

   Minner igjen om noe av det som fremkommer i storkammerdommen av 29 mai:

   "... the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   I dommen heter det videre:

   "the Court reiterates that it is for the respondent State to remove any obstacles in its domestic legal system that might prevent the applicant’s situation from being adequately redressed (see Maestri v. Italy [GC], no.
39748/98, § 47, ECHR 2004 I).

   The Court concludes that there were no obstacles to achieving restitutio in integrum in the present case."

   "The Court has also underlined the binding force of its judgments under Article 46 § 1 and the importance of their effective execution, in good faith and in a manner compatible with the “conclusions and spirit” of those judgments (see Emre v. Switzerland (no. 2), no. 5056/10, § 75, 11 October 2011).

   150. As regards the requirements of Article 46, it should first be noted that a respondent State found to have breached the Convention or its Protocols is under an obligation to abide by the Court’s decisions in any case to which it is a party.

   In other words, a total or partial failure to execute a judgment of the Court can engage the State Party’s international responsibility.

   The State Party in question will be under an obligation not only to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to take individual and/or, if appropriate, general measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress the effects, the aim being to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded (see Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), cited above, § 85 with further references).

   In exercising their choice of individual measures, the State party must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see Kudeshkina v. Russia (No.2) (dec.), no. 28727/11, § 74, 17 February 2015; Brumãrescu, cited above, § 20, and Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50), 31 October 1995, § 34, Series A no. 330&#8209;B).

   151. These obligations reflect the principles of international law whereby a State responsible for a wrongful act is under an obligation to make restitution, consisting in restoring the situation which existed before the wrongful act was committed, provided that restitution is not “materially impossible” and “does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation” (Article 35 of the ARSIWA, see paragraphs 81 and 88 above).

   In other words, while restitution is the rule, there may be circumstances in which the State responsible is exempted – fully or in part – from this obligation, provided that it can show that such circumstances obtain (see Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), cited above, § 86).

   "These obligations reflect the principles of international law whereby a State responsible for a wrongful act is under an obligation to make restitution, consisting in restoring the situation which existed before the wrongful act was committed"

   Jeg minner om København -erklæringen fra i fjor, hvor det blant annet ble understreket viktigheten av :

   "20. A strong political commitment by the States Parties to execute judgments is of vital importance. The failure to execute judgments in a timely manner can negatively affect the applicant(s), create additional workload for the Court and the Committee of Ministers, and undermine the authority and credibility of the Convention system. Such failures must be confronted in an open and determined manner."

   Når Ropstad gir misvisende opplysninger til stortingsrepresentanten, ikke har noen intensjon om å avbryte krenkelsene som fortsatt løper, samt heller ikke er villig til å foreta nødvendig reparasjon, er dette forhold som er så alvorlige at her må Famille- og kulturkomiteen reagere.

   Og det haster! Det er grenser for hva Trude Lobben og hennes familie skal måtte tåle av urett som regjeringen fortsatt ikke vil avbryte.

   For øvrig vises også til den kommunikasjon som er gjort med de respektive insitutsjoner i utlandet, og som er vedlagt her.

   7. oktober, 2019

   Marius Reikerås

   *

   Morten Aarmo:
   Meget bra Marius Reikerås. :) Selv stortingsrepresentanter burde forstå dette, selv om det ikke er noen krav til formell utdannelse for å besitte deres posisjoner.

   Tove Cruickshank Strokkenes:
   Kanskje de ikke kan engelsk?

   Noralf Aunan:
   Under trontaledebatten fremsto falktisk flere personer som meget oppegående, og derfor bør det være et visst håp. Vi bør derfor stille klare krav til de enkelte personer på Stortinget og i regjeringen!

   Geir Ove Skårvik:
   egentlig bra at de holder igjen.
   til slutt får vi avkreftet hvem som holder igjen

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156404114286875

   Familie-og kulturkomitéen, består av 12 stortingsrepresentanter.

   Nå har de fått utfyllende informasjon om hva Norge ble dømt for i storkammeret den 10 september, og hvordan Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har utledet sine grunnleggende reparasjonsprinsipper.

   Nå kan i alle fall ikke komiteens medlemmer, som oppdragsgiver for Ropstad, si at de ikke visste.

   Det er håpe at krenkelsene nå snart kan opphøre.

   *

   Kent Ole Furuly:
   Håper det!

   Mai-brith Litland:
   jaja, Marius nå er det bare og håpe at de skjønner det. Jeg er overbevist at de visste det, men det og etterleve lovene er vel ikke det de har for en vane. Tror det kommer til bli en vanskelig prosess for de, dessverre. Men som du skriver, nå kan de ikke si at de ikke visste.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. oktober 2019: 

   Mørkt, regn og omkring 7 og 5 til 8 pluss-grader Celsius frem mot 03-tiden her ute i natt. Det har fortsatt vært travelt her for meg den siste tid, både med nødvendig lesing og skriving og forskjellig pc-arbeide, men særlig samtidig også med innplukking og bearbeiding av frukt, bær og vekster. Med mange nødvendige ned-prioriteringer og justeringer for harmonisering for å forsøke å overleve enda en høst og vinter under torturen, terroren og utplyndringen til det politiske offentlige terror regimet. Noe bris og mindre nedbør videre utover natten. Overskyet med opp mot 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme utover eftermiddagen, men efter hvert med regn og yr og omkring 8 pluss-grader. Mørkt, regn, yr og omkring 8 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156407930416875

   ÓNODI v. HUNGARY:

   "The Court also notes that even if the domestic legal order did not allow for the imposition of effective sanctions, each Contracting State must equip itself with an adequate and sufficient legal arsenal to ensure compliance with the positive obligations imposed on it by Article 8 of the Convention (see Maire v. Portugal, no. 48206/99, § 76, ECHR 2003-VII).

   43. Lastly, it is also apparent from the case file that the domestic authorities failed to deal with the matter promptly, since a number of enforcement requests lodged by the applicant remained unprocessed for more than a year (see paragraph 19 above).

   44. Having regard to the foregoing, and notwithstanding the respondent State’s margin of appreciation in the matter, the Court concludes that the Hungarian authorities failed to fulfil their positive obligations to duly protect the applicant’s right to respect for his family life.

   45. There has accordingly been a violation of Article 8 of the Convention."

   *

   Geir Birkeland:
   Der fikk Norge nådestøtet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156407952646875

   Trude og hennes sønn, ble de første nordmenn til å slå den norske stat i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i en barnevernssak.

   De avslørte blant annet at Norge aldri har hatt til hensikt å etterleve EMDs grunnleggende gjenforeningsprinsipp.

   Nå blir de også de første som tar kampen mot den norske stat hva gjelder det grunnleggende reparasjonsprinsipp.

   Norge har, til nå, trodd at en sum penger får de krenkede til å holde kjeft, og konsekvent nektet å forholde seg reparasjonsprinsippets hovedregel som er restitutio in integrum.

   Det skjer ikke denne gangen.

   *

   Steinar Hansen:
   Det finns et ordtak som sier: "ikke la de dø i synden". Det er bra at Norge blir stilt til ansvar for ikke å reparere dommen. Det har vært mangelvare tidligere. Lykke til!! !!!

   Hannah Mindeberg:
   At foretningsmannen fikk 2 millioner etter å ha blitt krenket av barnevernet, ,,,,sier vell sitt.

   Frøya Anita Torjesen:
   Hannah Mindeberg penger kan ikke reparere traumer barn og familier får. Økonomisk hjelper det ja men kun det.

   Hannah Mindeberg:
   Geir Arntsen er i en sak mot barnevernet Bodø, og må betale sin private advokat selv, pluss barnevernets regning hvis han taper.

   Tone Adamsson:
   delte

   Per Steinar Sørå:
   Politikerne fatter ikke hva konsekvenser de får, når de ikke skjønner domsavsigelsen betyr som EMD kom med!!

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. oktober 2019: 

   Mørkt, omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius og mye regn her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med regn og yr og omkring 10 til 11 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og omkring 9 pluss-grader klokken 20. Tildels med yr og regn videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156409913831875

   Siden den norske regjering later som den ikke forstår:

   "The obvious purpose of the Grand Chamber is to establish a principle of European human rights law that is applicable to all cases involving a combination of administrative and criminal proceedings."

   Paulo Pinto de Albuquerque, the Portuguese judge to the European Court of Human Rights.

   Og nå har EMD avsagt sin første dom i kjølvannet av Lobben-dommen, og dommerne sparer ikke på kruttet:

   "Depriving the applicant of her parental authority was arbitrary and grossly disproportionate to the legitimate aim relied on. It follows that the interference with her right to respect for her family life was not “necessary in a democratic society”. Such an arbitrary interference with one of the fundamental Convention rights should not take place in a democratic State governed by the rule of law.

   119. Accordingly, there has been a violation of Article 8 of the Convention."

   Kjell Ingolf Ropstad og Norge, må vente seg mange domfellelser fremover.

   *

   May-Brith Haugan:
   Endelig seirer rettferdigheten ! <3 ! 

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156409931856875

   – Det høres kanskje utrolig ut, men det stilles i dag ingen krav om verken utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller juss for å treffe beslutninger i barnevernet, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir i en pressemelding.

   Erkjennelsene om ansvarssvikt, kommer på løpende bånd om dagen, nå som Norge er domfelt i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   At systemet har kollapset, vet vi. Men, det holder ikke bare å erkjenne at store endringer må til.

   Norge må umiddelbart begynne å reparere på de krenkelsene som har skjedd, og som fortsatt skjer.

   *

   Jan Hansen:
   Dette har pågått siden 1950 tallet, noe dagens BLD er meget godt kjent med. Nå drives det brannslukking for å redde egen ræv. Jeg blir bare kvalm av det hele

   Fredrik Korskong:
   Det bør umiddelbart stenges ned kontorer over hele landet, erklæres krise og kun en kriseberedskap med barnevernsvakt hvor ambulanse, politi og brannvesen kan henvende seg i absolutt akutte tilfeller opprettholdes.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156409240096875

   Maktfordelingsprinsippet som ble glemt.

   Maktfordelingsprinsippet, er et politisk-juridisk prinsipp som går ut på at statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner:

   Lovgivende,

   utøvende,

   dømmende.

   Prinsippet om maktfordeling ble lansert av den franske statsrettsfilosofen Montesquieu i arbeidet de L'Esprit des Lois ('Lovenes ånd'), som kom ut i 1748.

   Montesquieus utgangspunkt var observasjonen at «den som har makt, er tilbøyelig til å misbruke den». Han foreslo derfor å la makt stanse makt, eller balansere makt.

   Dette mente han burde gjøres ved at de tre naturlige statsoppgaver ble lagt til uavhengige organer.

   Så langt , så bra.

   Men i Norge, kan det virke som om lovgivende og utøvende forsamling har glemt å kontrollere den dømmende forsamling.

   Og da går det galt, slik vi nå har sett det i Lobben-dommen. Storkammeret feller det som er en nådeløs dom over rettsapparatet i Norge.

   Ja, seks av de 13 dommerne som dømte Norge, går så langt som å stemple Borgarting lagmannsrett som kynisk.

   Når enkeltmennesker i Norge føler seg overkjørt av systemet, hjelper det lite å henvende seg til våre folkevalgte ombudsmenn.

   Svaret som da kommer er omtrent som følger:

   Beklager, men vi kan ikke gripe inn i dømmende myndighets- utøvelse.

   Og selv når andre land, føler seg overkjørt er svaret det samme som Kari og Ola får.

   Som dette svaret fra pressevakt Veslemøy Lothe Salvesen i Utenriksdepartementet til Dagbladet for noen år siden:

   - Vi er klar over at saken har vakt sterke reaksjoner i Tsjekkia. Vi ser likevel ingen grunn til at avgjørelser som gjelder barnevernssaker skal gå ut over vårt bilaterale forhold til Tsjekkia,

   "- Denne saken må løses gjennom behandling i rettssystemet, på vanlig måte. Avgjørelsen kan ankes til tingretten, sier hun."

   Jeg er av den oppfatning av at norske byråkrater har verdensrekord i offentlig ansvarsfraskrivelse.

   Det er så lett å gjemme seg bak maktfordelingsprinsippet, samtidig som man selv glemmer sin egen rolle i den.

   For å gjøre en lang historie kort:

   Vi har tillatt domstolene, gjennom generasjoner, å utøve sin makt uten noen form form kontroll med hvordan makten blir utøvet.

   Konsekvensen er at individets rettssikkerhet ofte er blitt satt til side til fordel for de ressurssterke og de offentliges interesser.

   Så selv om maktfordelingsprinsippet var ment å virke slik at lovgivende og utøvende makt skulle føre kontroll med dømmende makt, har dette aldri fungert i praksis.

   Domstolene har gjort som den har villet, og ingen har kunne ta til motmæle mot de tusenvis av justismord som denne grenen har produsert.

   Og vi har oss selv å takke, så lenge likegyldigheten fortsatt råder sterkt i Norge.

   Det er derfor vi bør være veldig takknemlig for at andre land nå kommer oss til unnsetning.

   For der godtas ikke norsk myndighetsmisbruk i like stor grad som hva den gjør i blant deler av befolkningen i Norge.

   Heldigvis.

   *

   Anita Skippervik:
   Og regjering og storting er blitt eit samsurium der stortinget stort sett følgjer det regjeringa avgjer.

   Morten Aarmo:
   Kontrollen med den utøvende makt, har politikerne forlengst sagt fra seg, ved å hevde at de ikke kan gå inn i enkeltsaker. Jeg har tidligere etterlyst hvilken lovhjemmel politikerne gjemmer seg bak, uten at de har kunnet vise til lovhjemmel. Det står også klart at uten å undersøke enkeltsaker, vet de heller ikke hva som skjer i den utøvende makt, men praksisen er velegnet til ansvarsfraskrivelse i slike tilfeller som den knusende Lobbendommen og videre håndtering av den i ettertid.

   (...)
   Terese Gautestad:
   Vi er jo lært opp til at Norge er best i alt mulig gjennom vår skolegang, det ser jeg SÅ tydelig nå. Jeg har selv vært av den oppfatning av at rettsvesenet her i landet er veldig bra, de siste par årene har jeg erfart det stikk motsatte. Jeg er sjokkert og en må nesten erfare dette selv for å tro det. Det skal nok mye til å snu folk sin oppfatning av dette i og med at vi har blitt fortalt det motsatte hele livet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156410206016875

   Har de ansvarlige for Lobben-krenkelsene lest denne?

   Straffeloven.§ 216.

   Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en mindreårig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.

   *

   Toni Stannov:
   Danmark: SL $215 :)

   Mai-brith Litland:
   Det har de vel muligens, men de håper selvfølgelig at ingen andre har gjort det.

   Sissel G Lobben:
   Ja, da blir det mange som skal fengsles håper jeg.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. oktober 2019: 

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, for det meste med nokså mye regn og yr og en svak bris og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og omkring 8 til 7 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
---
---

   Per Einar Guthus, 10.10. 2019:
   https://www.facebook.com/per.guthus/posts/10220767727371654

   Det har ikke ...

   - Det har ikke vært krav om utdannelse
   - Det har ikke vært krav om etikk
   - Det har ikke vært krav om moral
   - Det har ikke vært krav om personlig egnethet
   - Det har ikke vært krav om erfaring
   - Det har ikke vært krav om kunnskap om lovverket...
   - Det har ikke vært krav om etterrettelighet
   - Det har ikke vært krav om referat
   - Det har ikke vært krav om innsyn i økonomiske bindinger
   - Det har ikke vært krav om vandel etter start....
   - Det har ikke vært krav om ansvar for egne gjerninger i jobb..
   - Det har ikke vært............

   Men det er krav fra toppen, at ingen saker granskes og straffeforfølges, der det er opplagt at grove lovbrudd blir gjort, og beviselig personer har utnyttet tilliten de har hatt på tross av.....

   Vi er mange ofre for Trommald og barnevernets lovløshet....

   Og det er ikke lengre tvil om at barnehandelen og ødeleggelsen av barns oppvekst er ØNSKET slik....

   – Stilles i dag ingen krav om juss i barnevernet
   https://juristen.no/nyheter/2019/10/%E2%80%93-stilles-i-dag-ingen-krav-om-juss-i-barnevernet
   Nå foreslås at ansatte i barnevernet må ha gjennomført nasjonal juridisk…
   juristen.no

   *

   Janne Yvonne Bang:
   https://youtu.be/VM29xtyEn1k
   Stopp pedofilringen i barnevernet. Del 1
   youtube.com

   Janne Yvonne Bang:
   https://youtu.be/vXD4um1-2TU
   På innsiden av det norske barnevernet
   youtube.com

   Svetlana Toma:
   Hun må være i fengsel for alle krenkelser

   Line Sandbæk Hansen:
   Hun MÅ bli anmeldt for dette, hun har latt dette pågå i 9 år! I 9 år har hun løyet om at alt fungerer bra og at de har ett av de beste barnevern i verden og at det var kompetente dyktige folk på jobb, nå etter 9 år innrømmer hun at alt hun har sagt er løgner!!! Og i løpet av de 9 årene hun har vært sjef, har barn og familier LIDD på den værst tenkelige måten, mange av de klarte ikke sorgen og savnet, så de tok sine egne liv og er ikke blandt oss lenger, hun har blitt varslet 1000 vis av ganger i løpet av 9 år, men hun gikk ut i media å løy om at alt var bra, nå innrømmet hun at det hun selv har påstått år etter år stemmer ikke!! Hvor mange har mistet sine liv i løpet av de 9 årene pga dette??

   Lillian Lervold:
   Utrolig godt innlegg !
   SAMT ; Trommald er selv stjerneexempelet på at utdanning ikke hjelper når man har de personlige egenskapene hun har ...

   Mona Benum:
   Lillian Lervold, ho er utdannet lege, og har heller ikke den faglige kompetansen som skal til, for å sitte i hennes stilling. I tillegg til fravær av personlig egnethet, blir jo dette en katastrofe.

   Annelise Viboe:
   Hun har også minimalt med praksis som lege etter endt utdanning. Og hvor lenge siden er det hun var ferdig utdannet? Man kan spørre seg hva grunnen til at hun ikke fortsatte som lege er... ?

   Lillian Lervold:
   Annelise Viboe - enkelte universitet i Amerika, hjelper psykopater som kommer inn på legestudier på rett vei. Vi forstår jo fordelelene med en psykopat hjernekirurg. Men som allmennlege vil de ikke fungere like godt.
   Nå er jo Trommald en mengele type, og kanskje plassert i sin stilling for en grunn.

   Annelise Viboe:
   I Norge veileder man vel heller folk ut av yrker om de ikke lever opp til forventet egnethet..?
   Og de som ikke når opp til kravene i vårt konkurransebaserte arbeidsmarked, de ender opp i stat og kommune..? Altså, Trommald har akkurat innrømmet at det er minimale (null) kompetansekrav i bv :(

   Lillian Lervold:
   Annelise Viboe - etter agendaen, så er Trommald perfekt. Barnehandelen får gode kår. Det at mange dør, blir psykisk og fysisk syke av barnevernet, er en bonus for de

   Astri Cecilie Larsen:
   Det finnes ikke ord :( :( :(

   Per Einar Guthus:
   " Fordi de jobber for en MAFIA, og deres oppdragsgivere er ikke interessert i at deres TORPEDOER har så mye mellom ørene...."

   Astri Cecilie Larsen:
   Per Einar Guthus Tenk den dagen alt kommer frem i dagens lys!!!

   Per Einar Guthus:
   Når man ser antall bekymringsrynker i pannen på Trommald, så skjønner hun nok at hennes dager snart er talte, og at hun vil bli husket i fremtiden for den umenneskelige behandlingen av familier og barn, hun har hatt ansvaret for......

   Kitty Oline Mogstad:
   Når hadde Trommald ikke noe valg. Lobben vant, og hele 26 saker står for tur i EMD. Det er nok mange som mener, inklusive jeg, at innrømmelse fra bufdir- direktøren burde ha kommet for lenge siden. Det har ikke manglet på muligheter til å komme sårbare barn og foreldre i møte på en god måte og høre på deres ytringer, samt hjelpe dem fram til et godt liv. Isteden har de blitt møtt med en mur av taushet. I tillegg er stort sett alle veier blokkert for raskt å fremme egen sak i barnevernet. Tid er viktig for barn. Tid er viktig for foreldre. Altfor mange har ikke klart å takle hverdagen etter barnevernets inntog i deres liv. Skal det være slik? Nei, huff og atter huff! Disse prosessene er ikke et velferdsland som Norge verdig. Nå skal vi ha et barnevern som hjelper til med å skape gode hjem i biologiske familier. Alt annet er bortkastet.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. oktober 2019: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 03 i natt. Antagligvis uten eller mindre nedbør videre utover natten. Regn igjen en stund omkring 09-tiden og tidvis videre utover formiddagen. Yr, en svak bris og omkring 12 pluss-grader klokken 13. Tildels med yr og omkring 12 og 11 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og omkring 11 pluss-grader klokken 20. Tildels med yr og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156414513911875

   Jan Nils Lien:

   Når leder for bufdir innrømmer mangel på kompetanse i barnevernet på alle områder, som har vært hennes ansvar i fra hun ble ansatt, uten at hun trekkes til ansvar for dette må dette få konsekvenser!

   Under hennes ledelse har vi hatt et barnevern som kan betegnes som en drapsmaskin, under hennes ledelse er det begått flere drap selvdrap hvert år enn hva Breivik er dømt for.

   Tror at mangel på kompetanse er en del av problemet, ondskapen satt i system er det vi ser resultatet av.

   Hvorfor er det så taust fra norske myndigheter, når Europa ber Norge om å følge menneskerettighetene?

   Når familier blir ødelagt av denne etaten som påstår at de handler til barnets beste, er drap, dop, lengsel etter å være sammen med sine foreldre, isolasjon, flytting fra sted til sted, utsatt for løgner og vold, er dette til barnets beste?

   Når skal denne løgnaktige drapsmaskinen stoppes?

   Hva skal vi med en regjering, storting og rettsapparat når ingen bryr seg, de er slik som det norske folk, så lenge jeg og mine har det bra så gidder jeg ikke bry meg!

   Vi har fått det politiske og rettslige systemet vi har fortjent!

   *

   Janne Yvonne Bang:
   https://youtu.be/Gze-YjCvYAU
   Revealing the child trafficking in barnevernet/the cps(Norway)
   youtube.com

   Johansen Gus:
   At bobla sprekker er sikkert. Den er allerede sprukket men sykkel lappene kjemper en iherdig kamp for å ivareta sin verdighet om de noen gang har hatt det. En sykkel lapp sprekker alltid helt til slutt og da må man tenke nytt og kaste hele slangen.

   Arild Haugan:
   Motbydelig , tenker på bønder som nærmest blir fratatt gård og grunn , når Mattilsynet kommer på besøk !
   Systemet er rett gjennom ondt , det holder ikke med forandringer !!
   Svineriet skal vekk og alle skyldige fratas All myndighet , fengsel blir drømmestedet for disse !
   Det eneste sted hvor det vil være en viss beskyttelse :( :(

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.10. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217235943865404

   Våkn opp - og spør deg selv:

   1 - Er det enda det samme grov-kriminelle politiske regimet som har makten i vårt land?

   2 - Er det enda menneskeretts-tyver og menneskeretts-fiender som har makten i vårt land?

   3 - Er det enda dumhet, indoktrinering og ondskap som har og skal ha makten i vårt land?

   4 - Er det enda menneskeretts-forfalskere og urett
som har og skal ha makten i vårt land?

   *

   5 - Er det enda forfalskninger, dobbel-moral og diskriminering som har makten i vårt land?

   
6 - Er det enda hovmod, vilkårlighet, eliter og egoisme som blander seg selv inn i våre liv?

   7 - Kidnapper, torturerer og fangeholder de enda våre barn og våre foreldre og våre familier?

   8 - Utplyndres det enda med utspekulerte metoder, tvang, urett, fristelser og forfalskninger?

   *

   
9 - Er det enda kriminelle i den offentlige forvaltningen som beskytter seg selv og sine forbrytelser?

   
10 - Er det enda ansatte i den offentlige forvaltningen som hemmeligholder hva som skjer? 

   11 -
Er det enda ansatte i den offentlige forvaltningen som premierer seg selv og sine medspillere?

   
12 - Er det enda ansatte i den offentlige forvaltningen som til-lager ulovlige lover og avgjørelser?

   *

   
13 - Er det enda ansatte i den offentlige forvaltningen som tjener seg selv eller andre, men ikke alle?

   
14 - Er det enda ansatte i den offentlige forvaltningen som der har sine egne hensikter og ønsker?

   
15 - Er det enda ansatte i den offentlige forvaltningen som krenker eller forfalsker en menneskerett?

   
16 - Er det enda ansatte i den offentlige forvaltningen som tror seg å være bedre enn noen andre?

   *

   17 - Er det nepotismer eller sær-interesser som argumenterer eller fortier i den offentlige arena?

   18 -
Er det nepotismer eller sær-interesser som beskytter seg selv, men ikke enhver i vårt land?

   19 -
Er det nepotismer eller sær-interesser som diskriminerer noen - en eller flere - i vårt land?

   20 -
Er det nepotismer eller sær-interesser som verdsetter seg selv eller noen over andre i vårt land?

   *

   21 -
Hvis ja på et eller flere av disse spørsmål - da er det enda kriminelle som styrer og rår i vårt land.

   22 - Tillag selv her under flere slike rettferdige spørsmål hvis du evner og kan, for absolutt enhver.

   23 - Og kommenter og argumenter for alle og enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   24 - Uten forfalskninger eller diskriminering! Og uten en eneste menneskeretts-krenkelse!

   *

   Rune L. Hansen:
   Dette er skrevet for å være til hjelp i og for alle land.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156414736086875

   Det at Borgarting lagmannsrett er dømt for medvirkning til menneskerettskrenkelser i de 7 siste sakene der Norge er dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, sier mye om den store menneskerettsbløffen som norske borgere står i, og har stått i.

   Og når vi ikke kan ha tillit til at norske dommere behandler våre menneskeretter i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, så er det enda viktigere at avgjørelse kan klages hele veien til EMD før irreversible inngrep iverksettes.

   Det kalles utsatt iverksettelse.

   Det er derfor vi har EMK Artikkel 13.

   Regelen er således slik at vedtak om de mest alvorlige og irreversible konvensjonsinngrep, ikke skal iverksettes før domstolene endelig har undersøkt hvorvidt inngrepet er forenelig med konvensjonen.

   Således er det en krenkelse av EMK artikkel 13 om inngrepet iverksettes, før det er endelig undersøkt om det i det hele tatt er forenelig med konvensjonen.

   I saken mellom Butt og Norge, ble Norge dømt for brudd på EMK Artikkel 8 , dersom inngrepet det gjaldt ble iverksatt.

   Følgelig bør alle bruke nettopp denne dommen, der man står i fare for et irreversibelt inngrep.

   *

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Takk for den Marius !

   Brynhild Karlsen:
   Min sønn ble beskyldt for forbrytelser med 15 års strafferamme, men ikke avhørt, ikke siktet, selvsagt ingen rettssak, men en gang innlagt i psykiatrien så dit skulle PST ha han helst på ubestemt tid. Noen er altså RETTSLØSE her i landet fordi de oppfattes som brysomme for the establishment. Så var han bare en 20 år for tidlig ute med å snakke om det Greta Tunberg snakker om i dag --- Et ruinert liv for en innsiktsfull sosialantropolog med et helhetssyn verden ikke kunne tåle.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. oktober 2019: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, lett yr og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Omtrent det samme videre utover formiddagen og noe mindre utover eftermiddagen. Mørkt, yr og regn og omkring 8 og 7 pluss-grader frem mot klokken 20.30. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156418342571875

   Its game over, Norway!

   Storkammerdommen er nådeløs mot lovgivende, utøvende og dømmende makt.

   For de som gidder å sette seg inn i detaljene fra dommen , vil man fort se at det svikter i alle menneskerettsledd. Absolutt alle!

   Det er svært sjeldent at land blir dømt i storkammeret, og de forhold Norge er dømt for i Lobben-dommen, er de aller mest alvorlige som en stat kan dømmes for.

   Norge er altså dømt for å ha holdt sønnen til Trude borte fra sin biologiske familie, i alle fall siden 2011. Det er åtte år det!

   Jeg kaller det offentlig kidnapping, og uansett hvilke terminologi man måtte bruke, så er det svært alvorlige straffbare forhold som det offentlige har utøvd mot familien Lobben.

   Men, Norge legger heller ikke skjul på at de ikke har noen som helst intensjon om å avbryte krenkelsene. I stedet fortsetter dem.

   Ikke en eneste offisiell person, har offentlig beklaget de grusomme overgrepene mot Trude og familie. Det sier mye om den feighet som råder i norsk offentlighet.

   Og verden sitter med store øyne, og lurer på hva Norge driver på med.

   I kjølvannet av av Lobben-dommen, kommer erkjennelse som perler på snor.

   Mari Trommald, erkjenner at overgrep gjøres uten eneste kompetanse på selv de mest grunnleggende menneskeretter.

   VG, har blitt inspirert av Asle Hansens grundige arbeid, og avslører at det er enorme beløp for private velferdsprofitører å tjene, på å sende barn alene ut i skogen.

   Barn blir brukt som en vare, som kommer med kjøpsgaranti.

   Og mens Norge, med vilje fortsetter å krenke menneskerettene, så dør barn under offentlig omsorg.

   12 august i år, døde 16 år gamle Shada, som var blitt plassert i offentlig omsorg mot sin vilje, og som et resultat av det offentliges systematiske juks.

   Men, dette skitne spillet er over nå.

   Verden der ute har for lengst sett galskapen i dette, og vil komme til å reagere.

   Ministerkomiteen, som er satt til å håndheve Lobben-dommen, vil neppe se nådig på at Norge nekter å forholde seg til de etablerte reparasjonsprinsipper.

   Tiden har rent ut for Ropstad og Trommald mfl.

   Og det er på høy tid å straffeforfølge alle som har sittet med ansvarlige posisjoner, men som har valgt å se vekk fra de overgrep som har skjedd rett foran nesa på dem.

   *

   Jasmine Jassup:
   But still nothing happens. They keep on doing what they want.

   Rune Fardal:
   Så enig. Nå skal de holdes personlig ansvarlige

   Atle Bråten:
   Så herlig ! :)

   Paula Popa:
   Finally!

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. oktober 2019: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og regn og omkring 7 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, omkring 10 pluss-grader, vått, men lite nedbør utover dagen. Tildels noe lett yr frem mot klokken 20 og mørkt. Mørkt og omkring 8 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156419769831875

   Carl Palm writes:

   This is VERY important! While it opens up a comparison to German court during the 1930 interpretation of the German law framework.

   In Rt. 2012- 1832, the Supreme Court stated that the Child Welfare Act(barnevernsloven) was automatically in accordance with Norway’s Human Rights obligations, and that it was not necessary for the domestic courts to look further into the Convention.

   Precisely this is what the Supreme Court said in Rt. 2012- 1832:

   "Norwegian internal law is in accordance with our international obligations in this area, and the case therefore does not prompt further details of the convention obligations."

   This is my opinion the proof that the Norwegian law works in a similar way as the German law did when the Jude where sent by court order to concentration camp.
   The German law framework did not allow it. It took too long time to change the german law framework. So what the german court did, was to change the discrection of judges within the current law framework.

   The judges free ability to consider their scope of free judgement and theirby circumvent the legal framework.

   *

   Rolf Schou:
   Denne staten, er ekstreme, i utførelsen av sin kriminalitet, mot sitt eget folk! Sykt!

   Vigdis Nygård:
   Rolf Schou ja, de har begått krigsforbrytelse i fredstid!!!

   Mary Ann Fedje:
   De prøver og forandre norsk grunnlov for å lovliggjøre sitt kriminelle spill :(

   Vigdis Nygård:
   Mary Ann Fedje nøyaktig hva jeg har påpekt hele tiden!

   Rune L. Hansen:
   De hverken kan eller klarer å forandre menneskerettighetene, men neglisjerer i steden menneskerettighetene, eller forfalsker menneskeretts-konvensjonene. En taktikk brukt av mange lands politiske nepotismer, samtidig som de implementerer internasjonale forpliktelser for å fremstå som hederlige og menneskelige, uten at hensikten er å respektere lovbestemmelsene. (De blandt annet heller skriver eller bruker sin egen versjon.) 
   For eksempel så har det norske offentlige såkalte Barne- og Likestillings Departementet (BLD) på sine Internett-sider under overskriften "hele Barnekonvensjonen" en både mangelfull og forfalsket utgave av Barnekonvensjonen, hvor blandt annet Barnekonvensjonens meget viktige innledning (preamble) i sin helhet er fjernet.

   Mary Ann Fedje:
   Rune L. Hansen såpass :(

   Rune L. Hansen:
   De forfalsker alt og alle som kan forfalskes, Mary Ann Fedje. Det er slik de gjenkjenner og verdsetter hverandre. :(

   Liv Styve:
   Norge i eit nøtteskall !

   Tetka Ditka:
   https://www.rt.com/news/230951-czech-president-norway-nazi/
   ‘Similar to Nazi foster care’: Czech president slams Norwegian child welfare
   rt.com

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156420237721875

   Barneombudet forsøkte å bagatellisere storkammerdommen der et barn på det groveste er blitt krenket.

   Nå vil hun ha mere penger til en milliardindustri, hvor blant annet barn plasseres i ensomhet i skogen, og private foretak tjener millioner på det.

   *

   Fredrik Korskong:
   Eneste som svikter barna i barnevernet er barnevernet selv. De kunne startet med å følge emk, barneloven og norsk straffelov. Men så lenge ingenting får konsekvenser og alt ansvar blir pulverisert så forsetter ting på samme måte, egentlig så tiltar det i styrke.

   Vidar Gustad:
   http://faktasiden.no/heksepeking/
   Rettssystemet svikter enda mere. Det hadde ikke vært denne typen saker om vi hadde hatt et velfungerende rettssystem.
   Politi og rettsvesen bruker vold mot fakta! - faktasiden.no
   faktasiden.no

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Må være noe alvorlig galt med slike mennesker, vært dommer i tillegg :(
   Stakkars de som har hatt saker hos henne, grunnlov, EMK og barnekonvensjonen er jo rett og slett ikke eksisterende hos slike personer :(

   Vidar Fagerholt:
   Fra galt til verre...?

   Mona Benum:
   Har null tillit til dette barneombudet. Bl.a. ho svikter barna, som forsvarer denne industrien.

   Hans Tomter:
   Ho tenker kun på seg sjøl og sin egen berikelse den merra!

   Mona Benum:
   Hans Tomter, ja det ser vi på resultatet etter alle disse «englene» som besitter maktposisjoner.

   Hans Tomter:
   En gjeng med kjeltringer hele bunten. Mange av dem er nok psykopater også.

   Mona Benum:
   Hans Tomter, det trengs ei opprydding på toppene. Men da blir de vel selv tatt, så derfor det er will west og ingen krav.
   Vi vet også hvor psykopatene søker seg, og det er ikke nederst..

   Hans Tomter:
   Helt enig Mona Benum. Pakket på toppen må vekk.

   Carl Palm:
   BarneVERNombudet er mer riktig navn for Barneombudet.

   Fredrik Korskong:
   Fremstår som fagforreningsadvokat

   Carl Palm:
   Nettopp. Les Min Kamp, så ser du hva en viss person ansåg om fagforeningsadvokat (kortversjon, de beskytter bedriften, ikke den ansatte)

   Geir Knudsen:
   Hva gjør hun med alle krenkede barn
   !!! ???
   Zip, zero, nada, null, nix INGEN VERDENS TING :( :( :(
   Jeg har ikke hørt om NOEN som har fått hjelp av barneombudet i regi av barnevernet :(

   Moni Cerdeira:
   Dette er bare toppen av isfjellet...

   Mis Bis Takovamtakovata:
   Private er- flyktninger mottakene, sykehjem og gamlehjem og barnevern institusjonene. Med andre ord- de mest av svakestilte. De svakestilte kan ikke klage. Har verken penger eller ressurser for å kjempe. Ha en titt på sykehjem

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156420128466875

   Høyesterett, har noen betydelige utfordringer med denne saken, sett i kjølvannet av storkammerdommen til Lobben.

   For det første, har storkammeret konkludert med at en mor som er i konflikt med offentlige myndigheter, har rett til å representere sitt barn, selv om dette er tatt i offentlig omsorg.

   For det andre, gir storkammeret kraftig korreks til norske domstoler, som bruker mot Trude at hun brukte sosiale medier til å kjempe for sitt barn. Storkammeret mener at det må være helt legitimt for foreldre som kjemper mot norske myndigheter å bruke sosiale medier, når rettssystemet er så ubrukelig.

   Høyesterett skal vurdere om mor krenket datteren
   https://www.dagbladet.no/nyheter/hoyesterett-skal-vurdere-om-mor-krenket-datteren/71703134
   En kvinne i slutten av 40-årene ble tidligere i år dømt for å ha krenket og…
   dagbladet.no

   *

   Elias Panagopoulos:
   I believe that many of these people in power, judges and politicians will be exposed the same way the priests in the Catholic Church were exposed. No way a decent human being can treat children this way. Yup I said it.

   Toni Stannov:
   Elias: I totally agree ! I started working with the schism many years ago (and I will use the Norwegian/Danish words ‘lov’ and ‘jus/jura’): Generally the ‘lov’ is fine in most cases - but the ‘jus/jura’ resembles exactly a religion that has been used to cover ‘lov’ in the same sick way religion has been used to control the masses for centuries: The more absurd the priests interpret the fundamental spirituality in humans, the more believable :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156419613986875

   To understand the Lobben-Judgment, you also have to look into the questions raised by the Grand Chamber prior to the Judgment.

   Question number 9 from the Grand Chamber in the Lobben-case :

   “How does the attachment criterion in letter a of the third paragraph of section 4-20 of the Child Welfare Act (barnevernsloven) of 17 July 1992 ("barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet,as it is interested and applied by the domestic courts, align with the principles set out in the Courts case- law (see, among others authorities, K. and T. v Finland, no 25702/94 , §§ 155 and 178, ECHR 2001- VII) ?”

   § 178 in the K. and T. v Finland, sounds as follows:

   "178. The Grand Chamber, like the Chamber, would first recall the guiding principle whereby a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures
implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see, in particular, Olsson (no. 1), cited above, pp. 36-37, § 81).

   The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child."

   Lobbens answer to question number 9:

   The first applicant appealed against the decision to the Supreme Court (Høyesterett) which, on 15 October 2012, refused leave to appeal.

   In Rt. 2012- 1832, the Supreme Court stated that the Child Welfare Act(barnevernsloven) was automatically in accordance with Norway’s Human Rights obligations, and that it was not necessary for the domestic courts to look further into the Convention.

   Precisely this is what the Supreme Court said in Rt. 2012- 1832:

   "Norwegian internal law is in accordance with our international obligations in this area, and the case therefore does not prompt further details of the convention obligations."

   The Norwegian wordings:

   ”Norsk intern rett er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser på dette området, og saken gir derfor ikke foranledning til å nærmere inn på konvensjonsforpliktelsene.”

   In a decision from Borgarting High Court of 28.06.2013, dealing with forced adoptions, the Court stated:

   "The starting point and the main rule according to section 36-10, third paragraph of the Disputes Act, is that the case shall not be dealt with by the High Court."

   The Norwegian wordings:

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   In other words:

   When the child welfare authorities request the domestic courts to deprive for the parental responsibility, only the County Social Welfare Board and the City Court will look into the merits of the case.

   Neither the High Court or the Supreme Court will therefore look into the merits of the case. And they will only uplift the decisions form the lower courts , if they find procedural errors.

   To summarize:

   Neither the County Social Welfare Board, the City Court, the High Court or the Supreme Court, have aligned with the principles set out in the Courts case- law (see, among others authorities, K. and T. v Finland, no 25702/94 , §§ 155 and 178, ECHR 2001- VII)”

   *

   Carl Palm:
   This is VERY important! While it opens up a comparison to German court during the 1930 interpretation of the German law framework.

   In Rt. 2012- 1832, the Supreme Court stated that the Child Welfare Act(barnevernsloven) was automatically in accordance with Norway’s Human Rights obligations, and that it was not necessary for the domestic courts to look further into the Convention.

   Precisely this is what the Supreme Court said in Rt. 2012- 1832:

   "Norwegian internal law is in accordance with our international obligations in this area, and the case therefore does not prompt further details of the convention obligations."

   This is my opinion the proof that the Norwegian law works in a similar way as the German law did when the Jude where sent by court order to concentration camp.
   The German law framework did not allow it. It took too long time to change the german law framework. So what the german court did, was to change the discrection of judges within the current law framework.

   The judges free ability to consider their scope of free judgement and theirby circumvent the legal framework.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156419594266875

   At ikke Norge lærer.

   EMD sier i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015, N.P. v. MOLDOVA

   "In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.

   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002‑I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   Dette er det motsatte av hva norske domstoler til stadighet hevder; nemlig at en omsorgsovertakelse er av langvarig karakter.

   Den er ikke det, den skal avbrytes så rakst som mulig og det er statens ansvar å sørge for at så skjer.

   *

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Hvordan skal menneskerettighetene ellers kunne være umistelige og uavhendelige, som alle menneskeretts-konvensjonene meget klart og tydelig og omfattende har lovbestemt. Det er umulig!

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har blandt annet med mangfoldig tydelighet også lovbestemt, at:
  "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. oktober 2019: 

   
Mørkt og omkring 8 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 13.
   Jeg skrev i går blandt annet at: "
Hvordan skal menneskerettighetene ellers kunne være umistelige og uavhendelige, som alle menneskeretts-konvensjonene meget klart og tydelig og omfattende har lovbestemt. Det er umulig!" Ikke alle er så oppegående at de forstår denne formuleringen, så jeg burde kanskje også nu i går ha tilføyd at: Det er umulig annet enn for nødverge (omtrent tilsvarende det engelske ordet emergency), det vil si at noe er tvingende og uforfalsket nødvendig for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte. (Det er ikke alltid forstandige mennesker tilføyer denne selvfølgelighet, men den er ikke mindre et faktum av den grunn.)
   Helt og delvis overskyet, tildels med noe yr og omkring 11 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, lett yr og omkring 10 til 8 pluss-grader klokken 20. Det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Klubben Egil, 14.10. 2019 via Falske og ekte dmmere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/2719083468142310/

   Er det nokon som kan forklara meg korleis det er mulig for dommere i det norske rettssystem å tilsidesette lover og fakta?

   Og å laga ein dom som med fullt overlegg er fri fantasi og løgn for hjelpa dei som verkeleg har begått lovbrudd ut av ei lei knipa? Og å ta heile livsgrunnlaget fra dei som forholder seg til norsk lov og stoler på att loven er lik for alle? Er lovløshet, kammeraderi og korrupsjon lov i Norge når det offentlege er part? Og kven har mulighet, ryggrad og ansvar for at dette ikkje skal vera mulig I Norge? Og kor er media med sin rolle? Er det slik at vist ein advokat faktisk gjær jobben og tar til motmæle mot overgrep i domstolene så taper han i retten for all framtid? Er domstolene berre ein arena for eit lovlaust maktspel der mennesket er rettslaus uten menneskeverd?

   *

   Cato Martin Jakobsen:
   Hvordan det er mulig vet jeg ikke, men jeg vet at det skjer at folk blir dømt for en ikke-eksisterende forbrytelse, altså en handling det står i norske lover er tillatt...

   Henriette Solheim:
   Ja :(

   Rune L. Hansen:
   Historisk tid og nutid - også i Norge - er stappfull av slik grov politisk offentlig organisert kriminalitet, i forskjellig grad og i forskjellig grad synlig eller skjult.
   Det er egentlig ikke vanskelig å forstå. Det har meget ofte skjedd - og skjer - i groteskt og smittsomt omfang under politiske regimer hvor offentlige eller private menneskeretts-krenkelser unnlates å bli real-kompetent straffeforfulgt.
   Historisk tid og nutid - også i Norge - er stappfull av slik grov politisk offentlig organisert kriminalitet, i forskjellig grad og i forskjellig grad synlig eller skjult. Man kan også kalle det for politisk offentlig organisert dumhet og indoktrinering. :( Eller kampen mellom ondskap og sannhet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156422802211875

   Noen år gammel, men like viktig:

   Jeg tror at vi alle er avhengig av litt galgenhumor i en til tider tøff hverdag for mange.

   Likte denne kommentaren som kom i dag.

   Den er så sant det han skriver, men den er skrevet slik at vi kan le av den også:

   "Jeg førsøkte å nevne EMK art 8 i en rettssak, men fikk da til svar fra dommer at "Dette er ikke en menneskerettsdomstol"..

   Så jeg spør: Hva skal man med en domstol uten mennesker?"

   *

   Rebecca Schøyen:
   Hahaha den var herlig :) :) .)

   Henning Holmberg Bye:
   Hehehe så sant så sant

   Jane Kile:
   Når det er så latterlig, så er det faktisk også skremmende at dette er virkeligheten, men ja... Et bakvendtland. Det er så sykt at man faktisk må le, for selv et barnehagebarn har forstand nok til å gjennomskue sannheten om dette systemet.

   May-Brith Haugan:
   Så bra replikk :) :) !!

   Akram Nejad:
   Det kan du si :) ! <3

   Herman Krystad Lindstad:
   :)

   Marita Neuber:
   Det viser hvertfall at dommeren har hørt om disse menneskerettighetene da ihvertfall (Y)

   Vigdis Nygård:
   Enig, det er faktisk SÅÅÅ sykt at det burde ikke gå an! Og det som er mest skremmende, er så enorm stor kunnskapløshet. Man vet jo ikke engang det mest grunnleggende..., engang Hvorfor vi feirer de forskjellige høytider,, hva står i grunnloven, norgeshistorien, må forklare de enkleste ting, de kan jo bare slå opp på dataen,?????

   Eva Tenira Hareide:
   Hvorfor feirer vi egentlig den 17,mai, det er da ikke noe å feire, for ingen går etter Grunnloven lenger. Ingen ting å rope hurra for den dagen.

   Rune Fardal:
   Da er ikke du en dommer!

   Terese Gautestad:
   Nei, da er man en forkvakla kvakksalver!

   Kaja Margrethe:

   calculator.jpg

   Kim Kråkenes:
   Sanne sitater fra Oslo Tingrett.

Advokat : - Er de seksuelt aktiv?
Vitne : - Nei, jeg bare ligger der.

Advokat : - Hva er fødselsdatoen Deres?
Vitne : - 18. juli.
Advokat : - Hvilket år?
Vitne : - Hvert år.

Advokat : - Hvor gammel er sønnen Deres, han som fortsatt bor hos Dem?
Vitne : - 38 eller 35, jeg husker ikke helt...
Advokat : - Hvor lenge har han bodd hos Dem?
Vitne : - I 45 år.

Advokat : - Hva var det første Deres mann sa til Dem i dag morges?
Vitne : - Han sa: 'Hvor er jeg, Cathrine?'
Advokat : - Og hvorfor uroliget det Dem?
Vitne : - Navnet mitt er Susanne.

Advokat : - Si meg, doktor, er det ikke slik at når en person dør i søvne, så vet han ikke om det før neste morgen?
Vitne : - Har De bestått juridisk embetseksamen?

Advokat : - Den yngste sønnen, 21 åringen, hvor gammel er han?
Vitne : - Eh... han er 21.

Advokat : - Var De til stede da De ble fotografert?
Vitne : - Kødder du med meg?

Advokat : - Så barnets unnfangelse fant altså sted 8. august?
Vitne : - Ja.
Advokat : - Og hva gjorde du på dette tidspunktet?
Vitne : - Eh... jeg ble knullet.

Advokat : - Hun hadde altså tre barn, riktig?
Vitne : - Ja.
Advokat : - Hvor mange var gutter?
Vitne : - Ingen av dem.
Advokat : - Var noen av dem jenter?
Vitne : - Tuller du med meg? Dommer jeg tror jeg trenger en ny advokat. Kan jeg få en ny advokat?

Advokat : - Hvordan ble Deres første ekteskap avsluttet?
Vitne : - Ved døden.
Advokat : - Og ved hvem sin død ble det avsluttet?
Vitne : - Ved hvem sin død tror du det ble avsluttet?

Advokat : - Kan De beskrive dette individet?
Vitne : - Han var cirka middels høy og hadde skjegg.
Advokat : - Var dette en mann eller kvinne?
Vitne : - Gjett.

Advokat : - Doktor, hvor mange obduksjoner har De foretatt på døde mennesker?
Vitne : - Alle mine obduksjoner har vært foretatt på døde mennesker. Vil de at jeg skal gjenta det?
Advokat : - Husker De på hvilket tidspunkt De obduserte avdøde?
Vitne : - Obduksjonen begynte rundt halv ni på kvelden.
Advokat : - Var Hr. Danielsen død på dette tidspunktet?
Vitne : - Nei, han satt på bordet og lurte på hvorfor jeg obduserte ham.

Advokat : - Er De i stand til å avgi en urinprøve?
Vitne : - Eh... er De i stand til å stille det spørsmålet?

Advokat : - Doktor, før de foretok obduksjonen, sjekket De om avdøde hadde puls?
Vitne : - Nei
Advokat : - Sjekket de blodtrykket?
Vitne : - Nei
Advokat : - Sjekket De om vedkommende pustet?
Vitne : - Nei
Advokat : - Så det kan altså tenkes at pasienten var i live da De begynte obduksjonen?
Vitne : - Nei
Advokat : - Hvordan kan De være s? sikker, doktor?
Vitne : - Fordi hjernen hans befant seg i et glass på skrivebordet mitt.
Advokat : - Jeg skjønner, men kan det likevel tenkes at pasienten var i live?
Vitne : - Ja, det kan tenkes at han var i live og drev advokatpraksis.

   Anne Grete Juul Axelsson:
   Kim Kråkenes : Denne ønsker jeg dele... Sååå morsom. Kan jeg kopiere ?

   Grethe Abrahamsen:
   Kim Kråkenes :) :) :)

   Unni Merle:
   Skremmende hvor lite dommere kan!

   Jone Bjørheim:
   I dagens Norge er det slik i mange tilfeller at både offentlige etater og domstolene gir blaffen i å følge sine egne lover. Dette skjer hele tiden, og jeg har opplevd det selv at norsk lov ikke betyr noen ting som helst, når offentlige organer og/eller domstoler skal avgjøre en sak.

   Jeg ble veldig frustrert og desillusjonert den første gangen dette skjedde med meg, for man vil jo i det lengste tro at offentlige etater er rettskafne og holder seg til gjeldende lovverk. Det gjør de ikke i for mange tilfeller.

   I så fall har vi ikke lenger en rettsstat, men et slags despoti, eller hva skal vi kalle det for noe? I mange tilfeller har den lille mann (og dame) ingen midler til rådighet når de treffes av offentlig korrupsjon. Hvem skal du klage til når de øverste offentlige instansene som skal ordne opp er gjennomført korrupte? Det blir ikke så lett.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156422565461875

   Tilsynsrådet for advokater, ved daværende styreleder, Christian Bruusgaard, utbetalte drøye 12 millioner kroner til forretningskompisen sin, revisor Svein Stiansen, uten at oppdraget var sendt ut på anbud.

   Ble dømt for dette av KOFA, men Stiansen slapp å tilbakebetale alle millionene han ulovlig hadde fått.

   Eneste konsekvens, var at staten (Tilsynsrådet) betalte en bot på kr 400 000 til staten.

   Samme mønster i Tolga-saken, der kommunen har fått millioner i uberettiget støtte, som følge av å ha fabrikkert diagnoser på de tre brødrene.

   Men, konsekvens i form av tilbakebetaling?

   Neida!

   Og når Norge knuses i storkammeret i Lobben--saken, så nekter Norge å foreta reparasjon utover å betale 250 000 kr av skattebetalernes penger.

   Velkommen til forskjells-Norge!

   En lov for deg, og en lov for eliten.

   Dvs: Loven for eliten, er at de slipper å følge loven.

   Ja, selv Grunnloven og menneskerettene slipper de å forholde seg til.

   *

   Carl Palm:
   Et juriststyrdt samfunn der alle ansatte innom statlige eller kommunale organer ikke har personlig ansvar for vitsnippe kriminalitet.
   En privat bedriftseier og styrelsemedlem har personlig ansvar.
   Et land. To lov bøker.

   Vigdis Nygård:
   Carl Palm jeg tenker, at om loven er lik for alle, som enkelte hevder, må vel de som faktisk har innført "diktatur" også tilpasse seg det., eller???

   Carl Palm:
   Vigdis Nygård Når du refererer til enkelte hevder at loven er lik for alle, avser du da de som anser seg samtidigt priviligert (les politiker, jurister, journalister, politi, etc)? Usikker på hvilke tilpassninger du mener at de må ha gjort da de enkelte "innførte" en "diktatur". Det er jo slik at lovavdelning i Norge ikke ligger under politisk styrning så det er jo en privligert jurist-elite som mener seg forvente parti-piskens bifall på de lovendringer som gjøres for å styrke stat og kommune, slik jeg tolker de lovendringer som har skjedd de siste 10-15 åren.

   Vigdis Nygård:
   Carl Palm nei, jeg mener bestemt alle, og avser INGEN!. Lovadelingen ligger vanligvis ikke under politisk styre, men har gjort nettopp det de siste 10/15 år. Lovendringene er grunnlovstridige, og alt dette er planlagt... av en elite...

   (...)
   Rolf Schou:
   Det ligner dem! Og de vet, å dekke hverandre!

   Kenny Haugen:
   Eg stemmer for at alle i Norge blir politikere, stats dommere og ellers kommer seg inn under statens vinger så vi blir beskytta av «våre egne» (staten)

   Glendarren Stewart:
   Totally unacceptable!!
   clearl and obvious corruption..

   Liss Skogmo:
   pilleråttent må en si

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156422947411875

   The Grand Chamber says the following about Borgarting High Courts judgment of 22 April 2010 :

   "The authorities’ argument that the child’s reactions would decrease and the degree of contact could be improved if the sessions became less frequent (see paragraph 75) cannot be considered as anything other than cynical."

   *

   Eugene Lukjanenko:
   #SwBisiAturu #MEdwayChildrenServices decreased contacts with my son to 4 times a year because of loyalty of my son to me and unwillingness to say anything negative

   Karin Ullensvang:
   Hele systemet i barnevernssaker går ut på at "tiden legger alle sår".
   Men svarer er at det gjør det ikke.
   Det blir bare verre og nå er det blitt et samfunnsproblem der også rettssystemet blir involvert fordi kynismen i rettsystemet blir erstattet av medmenneskeligheten. (Human Rights).

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. oktober 2019: 

   Mørkt, vått, tildels litt lett yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels yr og regn og noe bris og omkring 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. oktober 2019: 

   Mørkt og omkring 10 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe bris og omkring 13 og 12 pluss-grader utover dagen. Det begynner å bli løvfall på bakken rundt omkring her ute, legger jeg merke til. Epler, pærer og plommer er det nu lite eller ingenting igjen på de fleste av sine trær. Mørkt og ned mot 10 og 11 pluss-grader frem mot klokken 21 og videre frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 16.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156428425706875

   For ett år siden skrev jeg denne:

   Tanker i natten om Lobben- saken:

   Det dreier seg ikke om menneskeretter.

   Det dreier seg om ondskap.
   Hemningsløs offentlig ondskap.

   Lobben-saken, er ingen vanlig sak. Og det av mange grunner.

   For det første, er det den første barnevernssaken i norsk rettshistorie som har nådd storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Det vil si at 17 dommere skal si sin mening om denne saken.

   For det andre, er det en sak som har påkalt stor internasjonal oppmerksomhet.

   En rekke land har intervenert, til støtte for begge sider.

   Og den har nådd helt til India, hva gjelder medienes oppmerksomhet.

   Men, vi som kjenner familien Lobben, og bare kan forsøke å kjenne på hva denne familien har gått gjennom de siste ti år, vet at denne saken egentlig dreier seg om noe helt annet enn menneskeretter:

   Den dreier seg om ubetinget offentlig ondskap!

   For familien Lobben er en helt vanlig familie.

   Og da snakker jeg om Trude, hennes to barn, mann, foreldre og øvrig familie, en familie som du ville ha likt å ha som naboer.

   Folkelige og hyggelige!

   Enkelt og greit.

   Der er bare det at den norske stat altså har stjålet Trudes eldste sønn. Født i 2008.

   Og tvangsadoptert ham! Med skitne triks!

   Se for deg om det var du som hadde fått barnet ditt stjålet av den norske stat.

   Men, det må Trude Lobben føle på hver dag.

   Det samme må hennes foreldre.

   Og hva med hennes to barn, som aldri har fått sett broren sin.

   Hva føler de der de vokser opp, vel vitende om at de har en bror der ute de ikke får treffe. For det har staten bestemt.

   Det er ikke vits i å sette spørsmålstegnet bak setningene en gang, for svaret vet vi.

   Det er en ondskap så ufattelig at det ikke er til å bære.

   Og langt mindre å akseptere, eller tolerere.

   Og denne ondskapen, reiser en hel offentlig delegasjon i disse dager til Strasbourg for å forsvare.

   På dine og mine skattepenger.

   Er det et minimum av rettferdighet i denne verden,så skal Norge dømmes.

   Men, rettferdighet forblir fort en illusjon når makten slår til.

   Men om det finnes snev av anstendighet igjen,så bør norske offentlige myndigheter, som støtter dette forferdelige overgrep mot Lobben og mange andre, være mega-flaue over i det hele tatt å reise ned til Strasbourg for forsvare Norges interesser.

   Men historien har altfor ofte lært oss, at ondskap har ingen grenser.

   *
   Rasha Masri:
   Sant det Marius Reikerås, Statens ondskap har ingen grenser

   Vigdis Nygård:
   Rasha Masri dette kan jeg bare si meg enig i, Statens ondskap har INGEN grenser!!!

   Carl Palm:
   Veldig bra skrevet! Og ja, ondskapen har ingen grenser. Oftest gjøres de verste ondskaperne i "godhetens tegn".

   Karin Ullensvang:
   Bindingene er sterkere til barnas biologiske pårørende og knekker til slutt hemningsløs kynisk offentlig saksbehandling. Det er det der hele dreier seg om. En kamp mellom familier og offentlig etaters urett til å splitte familier.

   Tone Henriksen:
   Disse menneskene har ikke empati eller kjærlighet. Å klare å være så kynisk er over min fatte evne. Disse menneskene mangler, klokskap, empati, snillhet, godhet, å alt som hører til. Men det virker som veldig mange mennesker mangler disse kvalitetene i dag. Har man ikke sånne føelser skal man heller ikke jobbe med andre mennesker.

   Kaja Margrethe:
   - Have you ever lost all respect for someone? Like you don't hate them but you don't feel the need to say anything to them anymore. -

   Roy B Nilsen:
   Nei, "ondskap har ingen grenser", det skal folket vite at det har ikke våre skamløse feminister og deres bøller i politiet , ingen moral, ingen etikk, ingen folkeskikk, selvsikre står disse skamløse umodne og flirer en opp i ansiktet etter å ha rasert ens familie og liv, det verste er at selv dette virker ikke som er nok, vårt skamløse politi fortsetter sin voldtekt av privatlivet med sine hjelpere.....

   Birger Hoaas:
   I dag vet vi at Norge ble dømt, men vi vet dessverre også hvordan den norske stat fortsetter ondskapen mot Trude Lobben og hennes familie. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156428420226875

   Det Norge i realiteten forsøkte å si til storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, var at den skulle ligge unna Norges interne anliggender.

   Med andre ord, ba Norge Den Europeiske Menneskerettsdomstolen om å få bedrive sine menneskerettsovergrep i fred, og uten innblanding fra et overnasjonalt organ.

   Og dersom Norge hadde fått medhold i sin argumentasjon, ville det være begynnelsen på slutten for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Nå fortsetter Norge som en bortskjemt drittunge, som ikke får viljen sin.

   Når storkammeret ikke ville la Norge få bedrive sine overgrep i fred, furter Norge ved å demonstrativt ikke respektere dommen den fikk mot seg.

   En slik oppførsel slår neppe heldig ut internasjonalt.

   Ikke alt kan kjøpes for penger, selv om enkelte i det offentlige Norge virker å tro det.

   *

   Øyvind Røed:
   Kjør på internasjonalt, fungerer som nervegift mot Staten. Får Salærforskriften nok oppmerksomhet?

   Steinar Hansen:
   Ja, Norge får nok erfare at "hovmod står for fall"!!!

   Roy B Nilsen:
   Det verste med dette, synes jeg egentlige er ikke bare folkets likegyldighet, men også deres iver til å delta i slike overgrep! Politi, helse/leger, alle etater og en lynsje mobb i bygder og byer som svært gjerne er med på dette hva som ikke kan kalles annet enn terror! Og når noen blir utsatt, så er det ikke en djevel som vil stille seg på offerets side, til tross for såkalt vennskap eller familie/naboer....... Det den dumme ........ ikke forstår er først individer, så grupper og så hele folket, deg også, din tid vil komme..

   Rolf Schou:
   Mange er nok redde for jobbene sine, antar jeg, det virker slik!

   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. oktober 2019: 

   Mørkt og omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr mot dagen. Yr videre først utover formiddagen, derefter uten nedbør. Yr igjen omkring 14-tiden. Tildels med yr videre utover eftermiddagen. Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 20. Tildels med noe yr og ned mot 8 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156430864506875

   Krav om at Norge nå begynner reparasjonsprosessen overfor Trude Lobben og hennes sønn.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, October 17, 2019 12:58 pm
   To: postmottak@stortinget.no
   Cc: postmottak@bfd.dep.no

   Til samtlige stortingsrepresentanter.

   Kopi: Offentlig.

   Det vises til nedenstående.

   Stortingets vise-president, Morten Wold, holdt tale på IPU-konferansen i Beograd den 15.10, hvor han også uttalte:

   "It is vital that we, the members of Parliament, make sure that other Governments respect and implement the decisions of international courts and tribunals."

   I norsk oversettelse:

   "Det er viktig at vi, som parlamentsmedlemmer, sørger for at andre regjeringer respekterer og gjennomfører avgjørelsene fra internasjonale domstoler."

   I samme tidsrom, ble ytterligere en barnevernssak kommunisert til Norge, og hvor EMD nå henviser spesifikt til Lobben- dommen i sin spørsmålsstilling til den norske stat.

   EMD skriver i sin kommunikasjon til Norge:

   "Under Article 8 of the Convention , the applicant`s submits that his right to respect for his family life had been violated since the domestic authorities reused to lift the care order and decided to grant him only very limited contact rights.

   Question to the parties:

   Has there been a violation of the applicants rights to respect for his family life, within the meaning of Article 8 of the Convention? ( See for example, Strand Lobben and Others v Norway GC , no 37283/13, 10 September."

   EMD har i likhet med resten av "Europa" blir gjort kjent med at vi har en regjering som nekter å etterkomme de primære reparasjonsprosessene.

   Personlig tror jeg at den ovenstående saken er kommunisert til Norge som en direkte følge av nettopp det faktum at Norge ikke vil etterfølge storkammerdommen, men i stedet fortsetter å krenke menneskerettene til Lobben med sønn.

   Vi vet ikke engang om Lobbens sønn har fått meddelt at hans rettigheter har blitt krenket.

   Det er som Wold sier i talen sin på IPU-konferansen i Beograd den 15.10 at det er avgjørende at Stortinget, som oppdragsgiver for regjeringen, faktisk sørger for at regjeringen etterlever de forpliktelser Norge har etter at dom i storkammeret eller kammeret har falt!

   Vi kan ikke ha en starsåd, Kjell Ingolf Ropstad, som åpenbart fortsetter å krenke menneskerettene - og dermed også Grunnloven - i Lobben- saken ved:

   1. Å la krenkelsene løpe etter dommen.

   2. Ikke gjøre noe for å iverksette den primære reparasjonsprosessen som EMD har utledet. Det å utbetale et pengebeløp, er uansett den sekundære delen av en slik prosess.

   Jeg viser i den forbindelse til Grunnloven § 15, hvor det heter:

   "Kvar medlem av statsrådet har plikt til å levere avskilssøknad etter at Stortinget har gjort vedtak om mistillit til denne statsråden åleine eller til heile statsrådet."

   Det er på tide for landets øverste organ, å kreve at regjeringen nå faktisk iverksetter både de individuelle og generelle reparasjonstiltak slik at de allerede pådømte krenkelsene blir reparert, og deretter tar de nødvendige tiltak for at lignende krenkelser ikke skjer fremover.

   17.10.19

   Marius Reikerås

   *

   Janne Yvonne Bang:
   Hvorfor svarer dem ikke på spørsmål om sønnen til Lobben vet det eller ikke?

   Vidar Fagerholt:
   Noen er på ville veier - uten kart og kompass.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. oktober 2019: 

   Mørkt, vått og omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med noe yr og omkring 11 og 10 pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt og omkring 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.10. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217308975851158


   Menneskerettighetene, umistelige eller ikke?

   Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvert menneske være umistelig (inherent) og uavhendelig (inalienable).

   Med ett eneste unntak er det ikke slik at en eller flere menneskerettigheter noensinne skal kunne krenkes av eller for et eller flere mennesker.

   Det eneste unntak som kan lovliggjøre en krenkelse av en menneskerettighet er uforfalsket tvingende nødvendighet for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Dette at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være umistelig og uavhendelig innleder og gjennomsyrer alle de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjoner.

   Blandt annet slik:

   ICESCR, Preamble:
   "The States Parties to the present Covenant,
   Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,"

   ICCPR, Preamble:
   "The States Parties to the present Covenant,
   Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,"

   CRC, Preamble:
   "The States Parties to the present Convention,
   Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, (...)
   Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   Inklusivt altså også Menneskerettserklæringen (UDHR), som i sin innledning formulerer det blandt annet slik:

   
"Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, (...)

   Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law"

   Fritt oversatt til norsk:

   "Da anerkjennelsen av det iboende menneskeverdet og like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)

   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av de lovlige lovbestemmelser for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse"

   Manglende respekt eller forståelse for at absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske er enten grov kriminalitet eller grov uvitenhet. Og er selvfølgelig også blandt annet hovmod.

   Menneskerettserklæringen fortsetter blandt annet slik:

   UDHR, Art 1:
   "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."

   UDHR, Art 1, oversatt til norsk:
   "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd."

   UDHR, Art 2:
   "Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
   Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty."

   UDHR, Art 2, oversatt til norsk:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annen status.
   Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."

   UDHR, Art 7:
   "All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination."

   UDHR, Art 7, oversatt til norsk:
   "Alle er like for loven og har uten noen diskriminering krav på samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot enhver diskriminering i krenkelse av denne Erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   
UDHR, Art 8:
   "Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law."


   
UDHR, Art 8, oversatt til norsk:
   "Enhver har rett til en effektiv hjelp av de kompetente nasjonale tribunaler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   Menneskerettighetene er altså 100 prosent forpliktende og de viktigste lovbestemmelser i og for ethvert land. Selvstendig og personlig forpliktende både for politi-ansatte, dommere, politikere og alle andre både i og under og utenfor den offentlige forvaltningen.

   Og som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) sin innledning - at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   I henhold til menneskeretts-konvensjonene er det absolutt ingen og ingenting som skal kunne neglisjere, ned-prioritere eller forfalske en menneskerettighet. Aksept for og medvirkning i og for offentlige menneskeretts-krenkelser er kriminalitet.

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet UDHR Art 30, har med mangfoldig tydelighet lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   *

   Rune L. Hansen:
   Alt dette misliker og forakter selvfølgelig menneskeretts-forbryterne. De tror seg selv å være bedre og viktigere enn menneskerettighetene. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156432182506875

   Om du påberoper deg menneskerettene i Norge, blir det offentlige apparatet sure.

   Og om du påberoper deg menneskerettene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, så mener den norske regjeringsadvokaten at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ikke skal behandle dem.

   Say no more!

   *

   Atle Bråten:
   De er ikke snaue nei :) :)

   Roy B Nilsen:
   blir sure? Nei , de stråler og flirer deg rett i ansiktet mens de tråkker deg ned enda mer, spesielt våre feminister synes dette er gøy, men uten ett kriminelt politi hadde det ikke gått

   Jorunn Skorpa:
   Veit ikkje om eg skal le eller grine :(
   Norske regjeringen og dets advokater dummer seg loddrett ut for heile verden....
   Dei forlanger at alle andre skal følge lovverket til punkt og prikke....men dei selv vil gjør som dei vil selv om dei bryt lover og tramper over uskyldige....og dei forventa å komme seg unna om dei blir tatt....for andre finst det fengsel....
   Snakk om å sette seg selv i dårlig lys....
   Eg er flau over desse i staten...,
   Er det virkelig en gjeng i trassalder som sitt å styre?

   Rolf Schou:
   Jorunn Skorpa Da er man, solid inne i diktaturet!!

   Jorunn Skorpa:
   Rolf Schou Noen ganger kommer det frem at det er diktatur ,kamuflert i demokrati.....

   Angelina Canoy Egner:
   Yes because they are used that Manny years that Norwegian people does not say anything. And they still think now that the people still don't say any thing and they can still do what ever they want to their fellow men! I'm my question to all here! Why you people in Norway allow the government to destroy you and take your human rights? Why the people doesn't say anything and go to the street! Why? This is also your fault! Now we are stranger here, I'm from Philippines, I taught norway was very nice country and peaceful no crime but now I find out who makes the crime? Is the own government! Wow! And I'm also the one of victim :( , so funny and awful. I don't know how to say. Joker system maybe. :( So please people in norway. The only solution of this problem is... Unite all and go to the street and shout. People's power we need here now. We can throw them out all from their standing now.... Do it now... That only the solution... Wake up now people of Norway. You sleep Manny years already wake up.... Think the future of your children 🇳🇴 please! Please! Please wake up.

   Undis Hansen:
   Menneskerettighetene er for alle. Og tenk også for svake og idioter.
   VI SKAL ALDRI GLEMME den ødeleggelsen de har gjort. Dette livet er på sikt rettferdig og når du blir gammel vil du ha like mange gode dager som dårlige.
   De som sliter barn slikbut og voksne tror jeg vil få problemer med å få folk å hjelpe seg det lille ekstra når den tid kommer.
   Å ødelegge familier, vennskap og slekter er hva de nå gjør i sin betalte sfære. J liker ikke å innrømme at det gir litt trøst.
   Tida for å lære menneskerettigheter for de som ikke kan det er overmoden. Jeg tror de gamle barneværnlederne , mange av de, har blitt skapdrankere for å greie å leve med seg selv.

   Rolf Schou:
   Undis Hansen I denne sammenheng, tror jeg mange her, mener noe av det samme!

   Trude Lobben:
   Nå er jo tross alt Sejersted en idiot uten like, som ikke tåler å tape ansikt. Det er jo bevist klart å tydelig når jeg vant i EMD, når han var arrogant mot dommerne, det er non som ikke tåler å ha makt. Så det arrogante menneske der, har ikke no å komma med. Han kan bare klappe igjen.

   Jarl Inge Sandvik:
   Holder påberope seg grunnlov og normalt folkevett. Så er statens galskap løs. Brukte for en tid må borgere i staten Norge verge fedrelandet. Som grunn for besøksforbud brudd. Da forandret de gr.loven mens eg satt inne på det punktet. Føyelige lover i Norge.. trodde gr.lov måtte ha en til to stortingsperioder for å endres eg.. lære boka på grunnkurs mekaniske samfunnsfag ref.

   Liv Cecilie Nygaard Kjeilen:
   Say no more.. !

   Aina Gregersen:
   De blir ikke bare sure , de blir jo Rett og slett livsfarlige drapsfolk og mordere !

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156433469501875

   Norway's refusal to abide with its Human Rights obligations.. An urgent request for international assistance]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, October 18, 2019 1:39 pm
   To: cm@coe.int
   Cc: webmaster.assembly@coe

   To whom it may concern in the relevant international organs.

   As I have addressed before, I am very concerned about Norway's many human rights violations, as well as Norway's unwillingness to respect and align with the convictions against them, not least the convictions in the Grand Chamber Judgment from 10 September.

   It is an arrogance not only against the European Court of Human Rights, but also against the Norwegian people, who is totally unacceptable and who set the lives of thousands of people in Norway at risk.

   One year ago, the Government, with the Government Attorney, met with one delegation of 9 lawyers before the Grand Chamber.

   In addition, the official Norway met with a delegation of nearly 100 men and women!

   It was frightening to see how Attorney General, Fredrik Sejersted, on on behalf of the Norwegian government, conveyed his message to the Court.

   Let me provide with three examples, but first:

   The Office of the Attorney General is organised as a single central entity with offices in Oslo, under the leadership of Attorney General Fredrik Sejersted. Administratively, the Office of the Attorney General is subordinate to the Prime Minister's Office.

   During his speech before the Grand Chamber on the 17 October 2018,he stated:

   Firstly, he asked the Court to "stay away" from the gross Human Rights violations going on i Norway.

   Secondly, he dismissed the international criticism, and said before the Grand Chamber:

   "In this case there is a surprising general criticism of the Norwegian system and it has been put forward as a systemic problem in some way.

   To this we have two responses before this Grand Chamber:

   First that it is not relevant to the European Court because the Grand Chamber must review each case individually on its own merits.

   And second, it is not true because it is simply not correct that there are something basically flawed with the Norwegian child welfare system"

   Thirdly, he did not speak the truth about the health- condition of the second applicant, X Lobben.

   As stated by the judges from Bulgaria, Azerbaijan and Ireland in the chamber judgment:

   "However, at two months he is described in the report of the family care centre as functioning as a normal two-month old and as bearing “the mark of good psychosocial and cognitive development”.

   Fredrik Sejersted, perfectly aware of this report from the family center, said this to the Grand Chamber:

   ".. .is that the personnel of the family center were DEEPLY ALARAMED. They were actually ALARMED FOR THE LIFE OF THE BOY."

   I remind the Grand Chamber response to his serious allegations:

   "the City Court’s judgment contained no information on how that vulnerability could have continued despite the fact that he had lived in foster care since the age of three weeks. It also contained barely any analysis of the nature of his vulnerability,"

   In addition, the Norwegian newspaper, Dagbladet, has covered the Grand Chamber case between Lobben and others v Norway broadly, and with a high degree of precision.
 
   On 6 April, the newspaper had a 6 pages story about the case.

   On 9 April, the newspaper released this article, see link:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/barnevernet-hevdet-det-sto-om-babyens-liv-papirene-viser-noe-annet/70952604  

   The article deals with the fact that what the state claims to be the "circumstances of the case", are simply not true.

   Recapitulation:

   When the Attorney General is asking the Grand Chamber of the Court to stay away from whats happening in Norway, dismisses the international criticism, and openly lies before the Grand Chamber about the health condition of the second applicant who was found to be violated, the alarm bells must ring.

   As he acts on behalf of the Norwegian Government, we must presume that the Government has instructed him to attempt to mislead the Court.

   For the people who depend upon the Human Rights, it is very discouraging to witness that the Norwegian state is willing to attempt to lie before the Court, in order to escape its responsibility.

   Even worse, is what we now are witnessing:

   Its more than 6 weeks since the Grand Chamber delivered its Judgment,and Norway continues to violate the Human Rights, not doing anything to cease the violations found by the Grand Chamber, and not doing anything to even
attempt restitutio in integrum.

   As to the general measures , we see that little or nothing is being done as to prevent similar violations.

   This means that it is not possible to have confidence in the Norwegian authorities which, according to the Constitution, are to secure our fundamental Human Rights.

   And if not the international organs responsible for the execution of the Judgment make Norway accountable for its wrongdoing actions, I am afraid that people will lose hope that justice can be done.

   Bergen, 18 October, 2019

   Marius Reikerås

   *

   Rolf Schou:
   Horribel oppførsel , av det som kaller seg en stat!

   Morten Aarmo:
   Meget bra Marius Reikerås :)

   Oliver Volante:
   Reform is needed throughout Europe

   Steinar Hansen:
   Very good!!! !

   Hugo Skagen:
   Vi har med andre ord en banditt-stat. Og det er selvfølgelig øverste ansvarlige, statsminister Solberg som må ta det ansvaret. Dette er ikke mindre enn en tragedie og farse, men mer alvorlig så er det en krenkelse av det norske folk og deres universelle rettigheter og friheter. Nå må folk begynne å våkne og forlange regjeringens fratredelse. Ellers må overnasjonale makter og konvensjoner iverksettes.

   Kenny Haugen:
   Vi burde møtt opp alle mann alle og marsjert inn på slott og storting og ellers barnevernsinstitusjoner og regelrett tatt loven i egne hender. Sette et eksempel på at folket ALLTID vinner, selv i diktaturet Norge.
   «They can’t stop al of us»- for å sitere ein kjent event som blei uhyre populær på kort tid på Facebook.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. oktober 2019: 

   
Mørkt, tildels lett yr og omkring 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med litt lett yr og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Nokså mørkt og omkring 9 til 8 pluss-grader klokken 19. Mørkt, tildels noe yr og omkring 9 til 7 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Anders Johansen, 19.10. 2019:
   https://www.facebook.com/anders.johansen.399/posts/3851981868161431

   Som jeg har påpekt før, så har norske myndigheter bestemt at det ikke skal være menneskerettigheter i Norge.

   Et eksempel på dette beskrives av Marius Reikerås her. Høyesterett nekter å undersøke om det har foregått menneskerettsforbrytelser i saker, ved å vise til at vi har fått menneskerettigheter i Norge nå.

   Myndighetenes holdning er altså at vi har fått menneskerettigheter nå, og at det derfor ikke forekommer menneskerettsforbrytelser.

   Det blir som om jeg skulle råkjøre i 100 km/t i 30-sona og renvaske meg selv ved å fremheve at "Vi har fått fartsgrenser nå." Denne typen argumentasjon blir jo en selvmotsigelse i seg selv!

   Jeg håper virkelig at folk forstår at det er en SELVMOTSIGELSE, når Høyesterett fremhever at vi har fått menneskerettigheter nå, og oppgir dette som et argument for å ikke undersøke om det har forekommet menneskerettsforbrytelser! :( 

   Dessverre har nordmenn flest også en lignende vilje til å avfeie menneskerettsforbrytelser. Mange vil påpeke at "Det er da mye bedre i Norge enn i mange andre land." Vi snakker da om at folk flest har en soveputeholdning til menneskerettigheter, som er helt på nivå med Høyesteretts holdning. ;)

   Vel å merke er det en menneskerettsforbrytelse i seg selv, når Høyesterett nekter å gjøre jobben sin.

   Personlig har jeg aldri hørt om at noen har blitt straffet for å ha begått menneskerettsforbrytelser i Norge.

   Når menneskerettsforbrytelser aldri straffes, så betyr det at menneskerettsforbrytelser er lovlig i Norge. Og det betyr jo at vi ikke har menneskerettigheter i Norge! ;)

   KORT OPPSUMMERT:
   1. Myndighetene har et ansvar for å sikre at det er menneskerettigheter i praksis.
   2. Myndighetene har en plikt til å rette opp i ethvert brudd på menneskerettighetene umiddelbart - altså uten at man skal behøve å vente på noen rettssak.
   3. Likevel nekter myndighetene å avdekke menneskerettsforbrytelser.
   4. Og menneskerettsforbrytelser blir aldri straffet, og det beviser at menneskerettsforbrytelser er lovlig i Norge.

   Lurer du på hvorfor det er så mange norske barnevernssaker i den europeiske menneskerettsdomstolen? Les da dette innlegget av Marius Reikerås!

   ---

   Marius Reikerås, 18.10. 2019:

   Rettssikkerhet i barnevernssaker i Norge?

   Vurder selv etter å ha lest dette.

   Vi skal være sjeleglade for at menneskerettsbløffen for alvor er avslørt av både storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og av Europarådet.

   Hvis ikke hadde vi vært sjanseløse mot dette krenkende regime.

   1. Barnevernet i Norge:

   Eneste land meg bekjent i verden, som er gitt makt til å hente barn ut av familier, uten å måtte prøve saken for en domstol først.

   2. Fylkesnemndene i Norge:

   Medhold-prosenten for det offentlige i barnevernssaker i fylkesnemndene, var i snitt over 90 % og, for enkelte saker, over 98 prosent i 2010!

   Dette fremkommer gjennom regjeringens egne tall:

   Norges offentlige utredninger 2012:5 "Bedre beskyttelse av barns utvikling. - Det biologiske prinsipp"

   Barn har ingen selvstendige partsrettigheter i fylkesnemnda.

   Fylkesnemnda er ingen domstol, men et forvaltningsorgan

   3. Tingrettene i Norge:

   Legger svært ofte fylkesnemndas faktagrunnlag til grunn for egen avgjørelse, og omgjør i svært liten grad fylkesnemndas vedtak.

   Barn har ingen selvstendige partsrettigheter i tingretten.

   4. Lagmannsrettene i Norge:

   I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett av 28.06.2013, som omhandlet tvangsadopsjon, står det følgende:

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   Selv i de mest alvorlige saker som tvangsadopsjon, er regelen altså at du kun får behandlet saken i tingretten og ikke i lagmannsretten.

   Du har altså ingen reelle ankemuligheter etter tingretten i barnevernssaker.

   5. Norges høyesterett:

   For å slippe å forholde seg til menneskerettene, sa Høyesterett følgende i Rt. 2012- 1832:

   ”Norsk intern rett er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser på dette området, og saken gir derfor ikke foranledning til å nærmere inn på konvensjonsforpliktelsene.”

   På den måten, har Høyesterett nærmest satt en strek over menneskerettsforpliktelsene, hva barnevernssaker gjelder.

   Så og si samtlige saker, med noen ytterst få unntak, avvises uten nærmere begrunnelse.

   På den måten, blir publikum fratatt sine rettigheter og er prisgitt hvordan domstolene fortolker den norske interne retten.

   Derfor stilte storkammeret i EMD , som spørsmål nummer 9 i Lobben- saken, hva norske domstoler gjør for å sørge for at deres tolkning av interne lover ikke kommer i konflikt med EMDs rettspraksis ( case- law)

   Svaret er at de ikke gjør noe, men tolker det norske regelverket fritt, og uten å ta hensyn til hva EMD sier.

   --- 

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, Anders Johansen, slik nullifiserer de både Menneskerettsloven og Straffeloven, m.m. og erstatter loven med ensrettet vilkårlighet, synsing og forfalskninger (forfalskninger av både mennesker, omstendigheter og lov og rett). I praksis sier de at vi har hverken tortur, terror, kidnappinger, falsk dokumentasjon, utplyndring, diskriminering, etc. i dagens Norge, fordi vi har jo Menneskerettsloven og Straffeloven på papiret og i tillegg et rettsvesen! Da skal jo være og er jo politisk og juridisk eller annen offentlig kriminalitet og livs-ødeleggelse umulig! Fordi vi har disse papir-verdier! Enhvers umistelige og uavhendelige viktigste nødvendighet og verdi-papirer! Problemet og katastrofen de ikke vil snakke om, er dobbel-moralen og vilkårligheten som har gjort og gjør Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven, etc. verdiløse under den offentlige mafia-virksomheten, annet enn for den samme offentlige mafia-virksomheten!

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156436323586875

   Leser denne i Klassekampen fra fredag 18 oktober, som tar utgangspunkt i serien "EXIT" på NRK, og hvor de superrike, i følge forfatteren, praktiserer privus lex, eller privat lov.

   Men, vi skal ikke lengre enn til Lobben-dommen, for å se at realitetene i Norge er at eliten praktiserer sin egen lov, himmelhøyt fra allmuens lovsamling.

   De 9 regjeringsadvokaktene som møtte opp i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ,vel akkompagnert av en heiagjeng på 100 menn og kvinner i det offentliges tjeneste, alt betalt av skattebetalernes penger, tålte ikke at den supermektige staten tapte mot Trude Lobben og hennes sønn.

   Jeg ser for meg "snakkisen" i kontorene hos Regjeingsadvokaten, etter tapet i storkammeret:

   "Hallo!

   Her har vi strødd om oss med ekstra-millioner til både Den Europeiske Menneskerettsdomstolen og en rekke "fattige " land øst i Europa,også blir vi dømt for menneskerettsbrudd!

   Er det takken, liksom! "

   Som hevn, forsøker de nå å heve seg over dommen fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, ved demonstrativt fortsette å bryte de menneskerettene som staten er dømt for.

   Norge, som en superrik stat, tror nemlig at den er hevet over de internasjonale spilleregler.

   Det er i alle fall mantraet til Sejersted og Co.

   Om NRK skal lage en oppfølger til EXIT, kan denne offentlige elitens arroganse overfor folket, være et utmerket tema.

   En episode kan feks hete:

   En lovsamling for deg.En helt annen for "oss".

   *

   Geir Birkeland:
   Først må dei lære seg, sine egne lover, og deretter følge dem.

   «Art 42. Dommer avsagt i kamrene
   Dommer avsagt i kamrene skal bli endelige i henhold til bestemmelsene i Artikkel 44, avsnitt 2.

   Art 44.Endelige dommer
   1. Storkammerets dom skal være endelig»

   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_2
   Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) - Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (norsk oversettelse)1 - Lovdata
   lovdata.no

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Det finnes ingen tvil, statsapparatet i Norge er arrogansens høyborg
   !

   Vidar Fagerholt:
   Villfarelsens timeglass må snus.

   Karin Ullensvang:
   Henrik Ibsen gjorde det samme. Drama, skuespill i hans tid.
   Lettest å forstå for folk som tror at det ikke er sant eller det skjer ikke meg.

   Roy B Nilsen:
   Denne rettsløsheten kjenner jeg på kroppen hver dag, politiet, deres feminister som igjen drar skamløst sine snørrunger inn i sitt "over herredømme" herjer fritt, lynsje mobben og deres svindlere har fritt spillerom.

   Elin Ingebrigtsen:
   Du har så rett, og de har tatt så feil som det går an.
   Men så har det jo stått i verdens mest solgte/leste bok også at planene deres er dømt til å mislykkes, at all lyvingen deres til sist vil ramme dem selv fordi de lurer først og fremst seg selv. For 40 år siden så vi med gru mot denne tiden, men nå er så mye avslørt at det begynner å bli moro å se galskapen og panikken bre seg blant 'de viktige'.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2665592566836061&set=p.2665592566836061&type=3&theater

   Olaug Sævareid:
   Loven Beskytter jo Statens og Statens Overgrep Skjult Bak Taushetsplikt, så Her Har Folket latt Seg Bedra i Generasjoner, Ser for få Total Systemsvikt, eller?

   Unni Merle:
   De har visst glemt at Norge nylig var et fattig land før oljeinntektene -når de nå opptrer som rene oppkomlinger - på linje med alle de andre profitørene innen BV - uten en lang historisk erfaring om at det skal en sterk rygg til å forvalte rikdom!

   Karin Ullensvang:
   Unni Merle de plasserer oljepengene i utlandet for at Norge selv skal være i stand til å klare seg selv .
   Når skal de begynne å subsidiere familier og deres barn?
   Råtøft å fjerne barn fra deres foreldre. Koster like mye å reparere familien som å splitte familien sett fra et økonomisk perspektiv.
   Det emosjonelle perspektivet kan nesten ikke repareres slik som det fungerer i dag.

   Unni Merle:
   Karin Ullensvang
   Man må bare ikke gi opp kampen, men gå «all the way» til EMD om man også taper i HR! Så lenge det er liv - er det håp når også Storkammerets dom over Norge er blitt kraftig tydeliggjort, ja da gir det «fighting spirit» for mange flere!

   Unni Merle:
   Karin Ullensvang
   Som et medlem i Strasbourg sa:
   «The game is over»!

   Mona Kågen:
   Wrong. all games run this buisiness.

   Mona Kågen:
   We are all in.

   Greta Solheim:
   Flertallet i EMDs prinsipielle storkammerdom tilkjennega underforstått det selvsagte, nemlig at en dom uten substansielle bevis på faktiske forhold, mangler rettslig grunnlag og utgjør ingen rettsgyldig dom/rettsprosess, uansett hvor iherdig Høyesterett prøver å ”velsigne” tvangsinngrep ved å tildekke underinstansenes bevisjuks.

   En underinstansdommers bevisjuks plikter ankeinstansene rette opp, reparere, jf EMK artikkel 13, og gir krav på oppsettende virkning, og plikt for ankeinstansene å idømme straffe – og erstatningsansvar, jf domstolloven § 200, jf §§ 201, 213 og 214.

   Å støtte bevisjuks med ”privat lov” sorterer tilnærmelig under Vidkun Quslings ånd og virke som i 1942 vedtok en slik lov, for å frata jødene og andre uønskede grupper sine eiendeler uten rettsprosess. For å hindre slik statlig avstraffelsesmetoder, innførte man EMK, jf for øvrig Grunnloven bl a § 102, jf §§ 96 og 113, som forbyr staten å foreta tvangsinngrep og beslaglegge folks eiendeler uten bevisgrunnlag og uten gyldig dom og rettsprosess.

   Gunn Tove Forsmo:
   Så bra skrevet, og er så inderlig enig, menn hovmod står for fall.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. oktober 2019: 

   Mørkt, vått og omkring 6 og 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Med 6 til 7 pluss-grader klokken 05. Spredt lett skyet til helt og delvis overskyet og omkring 10 og 11 pluss-grader utover dagen. Dunkelt og ned mot 8 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt og omkring 6 og 7 pluss-grader klokken 21. Og 4 og 5 klokken 22.30 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. oktober 2019: 

   Mørkt og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Ned mot 2 og 1 pluss-grader senere i natten. Overskyet og opp mot 5 pluss-grader klokken 10. Med opp mot 9 pluss-grader klokken 16. Mørkt og omkring 8 til 7 pluss-grader klokken 19.30 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.10. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217334320244752

   Mytene og sannheten om det politiske offentlige såkalte "barnevernet"

   
Mytene om at det politiske offentlige såkalte barnevernet "gjør så godt de kan" og vil "barnets beste" og "hjelper mange barn" bak hemmelighets-kremmeriets vegger, sprees og opprettholdes av alle de som tjener (makt, karriære eller penger) på kidnapper-virksomheten. Og av karriære-orienterte og av lett-lurte.

   Selv har jeg gjennom mere enn 40 år meget grundig studert virksomheten både fra innsiden og utsiden og er forlengst kanskje den i Norge som har best kjennskap til hele virksomheten og alle dens aspekter.

   Mytene kidnapper-virksomheten og dens medspillere har spredt om virksomheten er på ingen som helst måte sanne. Mildt sagt. Sannheten om virksomheten er at virksomheten er så grotesk, umenneskelig og kriminell som noe kan bli.

   De fleste av barna virksomheten kidnapper har hverken behov for dens hjelp eller får hjelp. Det samme gjelder også foreldrene, bortsett fra foreldre som hjelper virksomheten med å kidnappe barn og premieres for det.

   Det eneste virksomheten "gjør så godt de kan" for - og det med alle tenkelige kriminelle midler, er for å fortsette å være en politisk offentlig mafia-virksomhet som opprettholder sin makt og som setter penger og karriærer og indoktrinering i sirkulasjon.

   De kidnappede barna mishandles grovt kriminelt og indoktrineres så langt som mulig. Foreldrene også, selvfølgelig. Samtidig som virksomheten og dens medspillere aktivt og iherdig neglisjerer eller bagatelliserer sitt kontinuerlig store mangfold av kriminalitet i form av mishandling, tortur, terror og livs-ødeleggelse, etc. den utsetter barna, foreldrene og samfunnet for.

   Virksomheten, inklusivt dens dirigenter og medspillere, både vilkårlig og målrettet mangfoldig ødelegger livene til barna og foreldrene, for å beskytte og tjene seg selv.

   En av mytene hele virksomheten sprer er også, at "vi må jo ha et barnevern" - som om ikke menneskerettighetene og straffeloven er det fra før og uansett.

   Men er det noe virksomheten forakter og neglisjerer eller forfalsker mere enn noe annet, så er det enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, pluss hele det store mangfold av straffelovgivningens lovlige lovbestemmelser som rammer seg selv.

   Javisst må vi ha et barnevern - og har vi det fra før av. Men for kidnapper-virksomheten og dens løgner, forfalskninger og dobbel-moral er barnevern bare et pyntelig ord og noe helt annet enn barnevern.

   Et ekte barnevern er 100 prosent respekt for og ivaretagelse av ethvert barns og medmenneskes alle umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Inklusivt 100 prosent respekt for alle straffelovgivningens lovlige samsvarende lovbestemmer. Et lovlig, menneskelig og medmenneskelig barnevern er mildt sagt fullstendig umulig uten det.

   Uten et 100 prosent ekte lovlig barnevern må resultatet automatisk bli det fullstendig motsatte av et barnevern. Hvilket navn enn det gies eller har.

   Javisst er alle menneskerettighetene meget meget viktige - og er og skal enhver for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig. Men uten at absolutt enhver medvirkning i eller for en menneskeretts-krenkelse i den offentlige forvaltningen real-kompetent straffeforfølges og repareres bygges det videre på justismord og offentlig organisert kriminalitet.

   Myter om og forfalskninger av barnevern har i stigende grad spredt seg mange steder i verden og gjennomsyrer helt Norge og mange flere land. Virksomheten har blitt til en liksom lovlig politisk offentlig mafia-virksomhet og en liksom lovlig menneskehandel og liksom lovlige forbrytelser mot menneskeheten og et smittsomt liksom lovlig folkemord.

   Det angår og forplikter oss alle og enhver og haster hver dag å få stoppet virksomhetens falske myter og forfalskninger. Konsekvensene av den offentlige kidnapper-virksomheten er katastrofale for hele verden.

   *

   Arne Jarl Hatlem:
   Godt beskrevet.

   Janne Yvonne Bang:
   Det snakkes så mye om å hjelpe folk der dem er. Burde prøvd det i Praksis også , hjelpe ungene å barne i hjemme sitt først

   Rune L. Hansen:
   Det er også viktig å forstå at mange mennesker, inklusivt selvfølgelig blandt annet politikere, ser seg tjent med at menneskeretts-krenkelser får foregå. Ikke minst fordi de ser at det bagatelliseres eller aksepteres av andre mennesker eller land. Slik blir det et stadig smittsomt stort omfang av det. Menneskerettighetene degraderes og forfalskes og diskrimineres. Det som minst av alt i verden skal kunne bagatelliseres - enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter - degraderes rundt omkring til vilkårlighet og tilfeldigheter, uten annen reell verdi enn for offentlig kriminalitet, dobbel-moral og politiske fest-taler. Menneskerettighetene blir det fullstendig motsatte av hva de er ment å være, eller til diffuse kvantiteter.
  
   Sammenlign for eksempel med reaksjoner efter dommen i Storkammeret i EMD i Lobben-saken. Den ene siden i samfunnet ønsker aksept for offentlige menneskeretts-krenkelser, inklusivt annen offentlig kriminalitet. Mens den andre siden i samfunnet ikke ønsker eller aksepterer det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156442326371875

   Jeg har ikke hatt tid til å lese artikkelen i Aftenposten enda, men det er ikke adoptivforeldrenes advokat, Mette Yvonne Larsen, som setter premissene for hvordan Lobben-dommen skal etterleves.

   Faktum er at adoptivforeldrene ikke er part i saken, og det er myndighetene som skal sørge for å etterleve det dommen sier.

   Det innebærer blant annet restitutio in integrum som det primære reparasjonsmål:

   Med andre ord, å stille Trude og hennes sønn som om krenkelsene aldri hadde skjedd!

   *

   Geir Birkeland:
   Adoptivforeldrene mener/tror de er barnets juridiske foreldre.

   Marius Reikerås:
   Geir Birkeland det er positivt feil. De er omtalt som adoptivforeldre av storkammeret, ikke biologiske foreldre, jf dommens premiss 199m

   Carl Palm:
   Basert på falske premisser. Har ikke adoptivforeldre besiktnignsplikt på lik linje med køp av bostad eller ska vi regne med at adoptivforeldrene var helt ukjente av fabrikkerte faktum?

   Geir Birkeland:
   Marius Reikerås : Eg vet, men det er mange andre som ikkje VIL vite, virker det som.
   Håper dere snart får svar fra Ministerrådet i Europakomiteen!

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Carl Palm "Adoptivforeldrene" burde helt klart visst bedre, da adopsjonen var basert på lovbrudd mot biologisk mor.
   Burde derfor ikke vært noe tema med hverken bv, fosterforeldre eller adopsjon.
   Dokumentmappene til T. Lobben med sønn i bv, er tydeligvis fabrikkert fra bv i strid med norske lover og menneskerettighetene til familien T. Lobben

   Carl Palm:
   Charlotte Desiree Jacobsen Jeg er enig i det.

   Lisbeth Aarøe:
   Geir Birkeland , de er barnets juridiske foreldre.

   Leoni Konah Urey:
   Geir Birkeland.imagine

   Geir Birkeland:
   Lisbeth Aarøe : Hvem?

   Geir Birkeland:
   Lisbeth Aarøe : ?

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Det er det som er kjernen i denne rettssaken, som aldri skulle funnet sted da Trude og hennes første sønn skulle hatt disse 11 årene i fred og ro <3 :(
   Nå håper jeg staten, gir T. Lobben og T. Lobbens eldste sønn full oppreisning og skriftlig unnskyldning, inkl. høyt stort erstatningsbeløp for tort og svie.
   Det kan aldri erstatte alle disse årene for T. Lobben som mor til sitt første barn (all morskjærligheten hun ville gitt i all den tiden, og denne særledes verdifulle viktige essensielle tiden for hennes kjære sønn), men kan kanskje være et plaster på de såre og vonde følelsene for de <3

   Geir Birkeland:
   Leoni Konah Urey : Siterer fra Aftenposten: «Advokat Mette Yvonne Larsen er engasjert som rådgiver for foreldrene. Hun sier situasjonen har vært utfordrende fordi di har stått på sidelinjen i en langvarig prosess som de ikkje har vært part i (NB!!), men som berører dem som foreldre.»
   Eg mener: De har ALDRI vært, vil ALDRI bli foreldrene til gutten!

   Geir Birkeland:
   Charlotte Desiree Jacobsen : Enig!

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Geir Birkeland <3 :) Takk.

   Leoni Konah Urey:
   Geir Birkeland.yes they will never be and is the honest true so the sooner they give trude son back the beter. That is Trude DNA not foster parents.
   !!!

   Line Sandbæk Hansen:
   Geir Birkeland hvordan får hun vært engasjert av adoptivforeldrene når hun også er kommuneadvokat for bv- kontoret, som tok barnet fra Trude, dette må vell være inhabilt så det synger og både jobbe for bv og for adoptivforeldrene?

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Line Sandbæk Hansen ja og hvem betaler?

   Geir Birkeland:
   Line Sandbæk Hansen : Det var eg ikkje klar over, det er jo helt feil!

   Monica Drexel:
   Det er jo ikke slik at adoptivforeldrene har stått som uskyldige tilskuere på sidelinjen. De har vel deltatt aktivt i prosessen hele veien, så vidt jeg har forstått, inkludert med falske vitneprov og habilitetsproblematisk tett kontakt med barnevernets saksbehandlere? Kanskje Trude vil utdype? Jeg husker ikke detaljene, men adoptivforeldrene har for meg slett ikke fremstått som særlig uskyldige eller velmenende i prosessen.

   Karl-Ove Hognestad:
   Flott.

   Fredrik Korskong:
   Fra et kommunikasjonsmessig punkt så har Larsen prøvd å vri det til at Lobben er aggressiv part men jeg tror alle som leser hele artikkelen sitter igjen med inntrykket om at her har barnevernet rotet det til for fryktelig mange mennesker, gutten, lobben, søskene til lobben, Adoptivforeldre etc.

   Fredrik Korskong:
   Husk tilsvarsretten ;)

   Tove Cruickshank Strokkenes:
   Fredrik Korskong - for hvem? Media?

   Carl Palm:
   Jeg tolker det slik at andre setning er det overordnete av va adoptivforeldre mener og tror.
   Ønsker du se rettspraksis fra USA så kan du se hvilke rettslige intresser en adoptivforeldre har da "social workers" har iverksatt tvungen adopsjon på forsettlig fabrikkerte faktum.
   Se filmen fra sirka 3:41.
   https://youtu.be/nZa0LxmFTkI?t=221

   Naema Noor:
   Du vet , jeg ble anbefalt Mette Yvonne Larsen som min advokat :(
   Veldig glad for at jeg vil være prosess fullmektig selv! :)
   Det er med engang disse advokatene, fosterforeldre, tingretten og ikke minst dommerne begynner å kokkilimonke sammen at stakkars foreldrene sitter i garnet :(
   Da begynner rett å slett The Truman Show :( :( :(
   Hvor disse maktsyke statlige ansatte begynner å skrive narrativ vedrørende ditt liv og du ser jo selv hvor det ender.... :(

   Henrik Allum:
   Naema Noor endelig en sannhetens Facebook kommentar! The Truman Show! Ha ha ha ha det er akkurat det som skjer, alle rundt bordet tjener penger på foreldrenes skjebne.. :(

   (...)
   Kent Ole Furuly:
   Bra at du følger opp. Maken til manipulering samt respekt for grunnloven og menneskerettighetene er ikke til å begripe. De som tar på seg ansvaret å bli fosterforeldre må vite eller bli fortalt og akseptere at barnet på ett stadium av livet vil eller skal, bør tilbakeføres. Dette også om det viser seg at fosterforeldrene ikke gjør jobben sin.

   Gro-Helen Randem:
   Jeg tenker en ting: Hva slags mennesker er egentlig adoptivforeldrene? Her fremlegges beviser på at Lobben saken har blitt feilbehandlet og at en mor er urettmessig fratatt sitt barn. Om de virkelig ønsker adoptivbarnet sitt vel, hvor er da deres initativ til å gjøre en stygg feil til noe bra??..

   Leon Byberg:
   Trodde følelesene til disse kjøpe foreldrene hadde første pri.. stakkers folk

   Kaja Margrethe:
   Hvordan skal de få gjenstilt ti års tapt tid sammen for Trude, sønnen hennes og resten av familien som reparasjon for krenkelsene da?
   Lovverket står jo og faller på sin egen urimelighet, i så fall. Eller tar jeg feil?!

   Geir Birkeland:
   Kaja Margrethe : Det er ikkje mulig å rette opp i all den tapte tiden og relasjonene mellom mor, barn, søsken og besteforeldre.
   Men norske myndigheter, burde umiddelbart etter 10. september tatt initiativ til kontakt, med mål om tilbakeføring til mor på permanent basis, den 10. september 2019.

   Kaja Margrethe:
   Jeg er selvfølgelig enig med deg, Geir.
   Men det må drastiske endringer til, slik at sånne hendelser ALDRI, ALDRI, ALDRI MER får finne sted.
   Det er nemlig ikke mulig å reparere slike skader fullt ut for mennesker, og det er skrekkelig mange sår rundt omkring i det ganske land som aldri vil slutte å blø som følge av alle krenkelsene, undertrykkingen og skader som er påført hele familier gjennom generasjoner.
   Og sånn skal det IKKE være i det de har kalt en "rettsstat" og et "demokrati" fra politisk hold siden 1814 og lenger tilbake enn det.

   (...)
   Juro Kuvicek:
   Adoptivforeldrene må være mindre utrustet i toppetasjen! Helt seriøst... Hva annet enn hat vil flomme gjennom han når han får vite hva de er med på!? De er villig til å frarøve gutten hele hans slekt hele hans barndom!! For meg er dette på høyde med overlagt drap! Om jg mener det. Ja! Hvorfor? Fordi du dreper genetisk familie sakte men sikkert år for år, en smerte som skader grusomt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156442271621875

   Azerbaijan, prøvde seg på en "Ropstad", betalte den krenkede den tilkjente erstatning, og fortsatte krenkelsene som før.

   Da saken endte i storkammeret fordi Azerbaijan ikke ville respektere krenkelsene de var dømt for, forsøkte Azerbaijan å unnskylde seg med at det ikke fremgikk i dommen hvordan reparasjonsprosessen skulle gjennomføres.

   Storkammeret sa, noe syrlig, at det ikke skal være nødvendig å fortelle en stat hvordan en reparasjon skal gjennomføres etter EMK Artikkel 46.

   Det er selvsagt noe man må forvente at de respektive stater kjenner til.

   Og når ikke Azerbaijan skjønte dette, selv etter gjentatte pålegg fra Ministerkommiteen, så ble Azerbaijan dømt for brudd.på EMK Artikkel 46.

   Nå er det regjeringen og Ropstad, som setter Norge i ytterligere internasjonal forlegenhet.

   Men for hans del er det enda mer alvorlig, for det han nå gjør er å tråkke på det som storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har sagt, og med det fortsetter å bryte med menneskerettene.

   *

   Geir Birkeland:
   Veldig viktige opplysninger!
   NB! Send den til Aftenposten, Mette Yvonne Larsen, Emberland m.fl.

   Marius Reikerås:
   Geir Birkeland bare å sende det

   Natasha Angelova:
   Норвегия трябва да спре с тази политика.Това е против всякакви мерки и закони.

   Norge må slutte med denne politikken. Dette er mot alle tiltak og lover.

   Egil Borse-Svensen:
   Det virker utrolig merkelig fra adoptiv/fosterforeldrene og rådgivere
   Dagens Aftenpost forteller at i Lobbensaken vil ikke fosterforeldrene gi Trude Lobben samvær da de er redd for kidnapping av gutten (selv om hun forsikrer det ikke er aktuelt) og derfor vil fosterforeldrene heller ikke fortelle den 11 år gamle gutten noe om hans rettigheter selv om han lovlig har rett på informasjon og uttalelsesrett(skal høres)..
   Videre er bakgrunnen at de fikk brev med ønske om alt vel til bursdagen hans fra Trude Lobben i postkassen da det var uten frimerke.
   Tre politibiler stilet opp da hun ville gi en bursdagshilsen til sønnen via skolen og hun fikk rettslig besøksforbud.
   Ingen av regjeringsadvokat, barnevern eller deres rådgiver advokat Mette Yvonne Larsen hadde informert dem før de selv ba om råd og ingen hadde åpenbart gitt råd om at de burde tillate samvær slik artikkelen var skrevet.
   Det virker som om hele systemet ikke gjør noe for å løse saken i Norge for gutten som jo vant frem i EMD om at hans menneskerettigheter var krenket..
   Her er det mye prestisje og penger involvert som ikke er til barnets beste. Noen må skjære igjennom fra Myndighetene..
   Dette er en typisk Foreldrefientlig-sak (PAS) slik vi kjenner fra mange skilsmisser i Norge der den ene part konsekvent nekter å følge det pålagte samvær..
   Det er akkurat denne problemstillingen svært mange sliter med i Norge idag, som myndighetene i Norge og domstolene nekter å gjøre noe med.
   Tusen takk for at dette kommer frem da det er det største problemet vi har, nemlig manglende vilje til lovlig samvær for barn.

   Inga Rakita:
   PAS = Parental Alienation Syndrome el.l.

   Marius Reikerås:
   Egil Borse-Svensen Jeg har ikke hatt tid til å lese artikkelen i Aftenposten enda, men det er ikke adoptivforeldrenes advokat, Mette Yvonne Larsen, som setter premissene for hvordan Lobben-dommen skal etterleves.
   Faktum er at adoptivforeldrene ikke er part i saken, og det er myndighetene som skal sørge for å etterleve det dommen sier.
   Det innebærer blant annet restitutio in integrum som det primære reparasjonsmål:
   Med andre ord, å stille Trude og hennes sønn som om krenkelsene aldri hadde skjedd!

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.10. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156442368856875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Important!

   The Grand Chamber stated on May 29, 2019:

   "The general logic of the just-satisfaction rule (Article 41, or former Article 50, of the Convention), as intended by its drafters, is directly derived from the principles of public international law relating to State liability, and has to be construed in this context. This is confirmed by the travaux préparatoires to the Convention (see Cyprus v. Turkey (just satisfaction) [GC], no. 25781/94, § 40, ECHR 2014)."


   ECHR-Draft-Resolution.jpg
   *

   Rune L. Hansen:
   Det fremgår jo mangfoldig som en selvfølgelighet i menneskeretts-konvensjonene. Men uansett godt at Storkammeret i EMD påpeker og bekrefter denne selvfølgelighet. Mange må jo ha mangt inn med barne-skje - og her er altså den kortfattede og konsentrerte lovbestemmelsen:

   Collected Edition of the "Travaux Préparatoires" of the European Convention ...

---

   CDH (70) 17      - 6 -

   (Draft Resolution)

                 Article 23 (1)

   "The jurisdiction of the Court shall extend to all violations of the obligations defined by the Convention, whether they result from legislative, executive or judicial acts."

                 Article 24

   "The verdict of the Court shall order the State concerned:

   (1)  to annul, suspend or amend the incrimination decision;

   (2)  to make reparation for damage caused;

   (3)  to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible."

   (Collected Edition, p. 98, or Doc. A 290, p. 14)

   5. Report of the Legal Commitee to the Consultative Assembly presented by Mr. Teitgen (5th September 1949)

   (Statement of reasons) (2)

   "......

   26. The jurisdiction of the Court shall extend to all violations of the obligations defined by the Convention, whether they result from legislative, executive or judicial acts. (Article 24).

                                           ./.
   ---------------
   (1)  This article and the accompanying (paragraph 26 of the statement of reasons), seem substantially, to herald Article 45 of the Convention, but they do not seem to be completely irrelevant for the study of the preparation work to Article 50 (see the words "by a legal authority or any other authority").

   (2) Cf. paragraph 26, referred to above, of the statement of reasons of the draft report. The changes have been underlined or referred to in a footnote.

   ---

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. oktober 2019: 

   Mørkt, noe bris og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr fra omkring 05-tiden. Overskyet, lett yr, disig, noe bris og til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme med nokså mye regn og yr videre utover dagen. Mørkt, fortsatt regn og omkring 10 og 11 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 22.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156443475756875

   "..a respondent State found to have breached the Convention or its Protocols is under an obligation to abide by the Court’s decisions in any case to which it is a party.

   In other words, a total or partial failure to execute a judgment of the Court can engage the State Party’s international responsibility.

   The State Party in question will be under an obligation not only to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to take individual and/or, if appropriate, general measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress the effects, the aim being to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded (see Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT)"

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156444619576875

   Nå skal Høyesterett fastsette barnevern-kursen
   https://rett24.no/articles/na-skal-hoyesterett-fastsette-barnevern-kursen
   En drøy måned etter at Norge ble felt i EMDs storkammer, har Høyesterett…
   rett24.no

   *

    Roy B Nilsen:
    jeg tror høyesterett skal sette nye rettningslinjer for alle våre feminister i alle etater, og embedsmenn! Makt misbruket og terroren som disse fritt har fått herje med i all sin tid skal stanses! På tide med personlig straffeansvar , slik som andre yrkesgrupper

   Karin Ullensvang:
   Kursen blir nok bedre for biologiske foreldre. TENK POSITIVT!

    Cecilia Övall:
    Karin Ullensvang man kan tycka det er bra . Det tvärt i mot . Hade du vilja ha person er som för journal över dig . Og lögner. Som de för talat i raporter de skriver mer . Og du går ingeting veta. Om det. . Låt de ta en semester tur i stället. 14dag så känner de vara andra.

   Karin Ullensvang:
   Cecilia Övall nå har det vært for det meste for "barnets beste" og foreldrene har hatt mindre betydning. Virkelighetdoppfatningen blir nok skjerpet når biologiske foreldre blir tatt mer på alvor.

   Truls Thue:
   Er det nå vi skal le?

   Kenny Haugen:
   Barnevernet eier høyesterett... hvordan kan høyesterett gjøre noe som helst da? :(

   Richard Lydersen:
   Kenny Haugen hva hvis jeg sier at barnevernet, fylkesnemnda, tingretten, lagmannsretten og Høyesterett er ansatt av staten.. hvordan blir spørsmålet ditt da?

   Trond Stenseng:
   – EMD har gjentatte ganger sagt at en omsorgsovertagelse skal være midlertidig. I norske domstoler har man stort sett lagt til grunn at det skal være et langvarig tiltak. Det er jo grunn til å reflektere over EMDs standpunkt her, for det kan jo ikke være riktig at omsorgsovertakelse alltid skal være midlertidig. Noen ganger har foreldrene så store problemer at det ikke vil være bra for barnet om man legger opp til en prosess som har gjenforening som målsetning, sier Søvig.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ja her har vi det igjen. Poenget er at Norge ikke bare lager langvarige tiltak, men de kutter samværet i disse langvarige tiltakene til null tre fire ganger i året.. De kutter altså båndene til barna. Noe som i seg selv er skadelig for barnet.
   Dette kommer klart frem i Trude Lobben saken. Hadde hun fått regelmessig samvær så hadde vi ikke vært i den situasjonen vi er i nå.
   Da hadde det vært lett å føre tilbake barnet.
   Dette poenget Søvig ikke ser er at selv foreldre som har problemer er viktige i barnas liv. Det er hele tenkningen med at barnet skal få kuttet sine bånd til biologiske foreldre som er feil.
   Man har også systemet med at barnevernet stort sett bestemmer hvor barnet skal bo. Som regel langt vekk fra der foreldrene bor. Dette er også vanskelig å se at er i barnets interesse.
   De skader dette påfører barna og foreldrene blir ikke sett i Norge.
   Istedet for å forstå dette så har man sluttet å lage statistikk over selvmord i forbindelse med barnevernet.
   Poenget er at hele barnets beste begrepet i Norge ikke henger på grep.
   I Norge så blir ikke biologiske foreldre respektert. Det ser vi i barne fordelings saker hvor den ene forelderen ofte mister alt samvær.
   Jeg minner om at ca 50 000 barn ikke har sett en av sine foreldre den siste måneden.
   Her tar ikke staten og retts systemet sitt ansvar og sikrer denne delen foreldrenes og barnas familieliv.

    Karin Ullensvang:
   Trond Stenseng, en oppmykning med å forstå tilknytningsfenomenet med disse lange omsorgsovertagelser som ikke blir vurdert underveis kan være bedre for barna og foreldrene. Så er det om å gjøre å samarbeide for alle parter men det har vært manglende.

   Trond Stenseng:
   Ja poenget er at dette er ikke null og en. Det er en grå skala.

   Vigdis Nygård:
   Trond Stenseng de påstår at grunnloven gjelder, og da bør de lese på 104! Hvor tungnemme og forkvaklet går det an å bli???

   Trond Stenseng:
   Vigdis Nygård Veldig..

   Trond Stenseng:
   I barne fordelings saker så er det slik at den ene forelderen har i realiteten all makt og kan effektivt skyve ut den andre forelderen.
   Lovgivningen legger opp til dette.
   Dette er selvfølgelig meget skadelig for de barna dette gjelder.
   Man skaper tvister mellom foreldrene ved at man har en vinn eller forsvinn politikk for barnet.
   Problemet er at man ikke sikrer samværet til den forelderen som ikke har bostedet.
   Dette er for vanskelig av en eller annen idiotisk grunn. Selvfølgelig burde man ha en mulighet til å gi de foreldrene som skyver ut den andre forelderen bøter. At politiet fikk i oppgave å gi bøter. Hvis avtaler om samvær ikke ble fulgt.

   Rune L. Hansen:
   Disse dommerne har liksom ikke forstått enda at de av Europas høyeste domstol er avslørt som grov-kriminelle?

   Egil Borse-Svensen:
   God morgen Høyesterett!

   Kaja Margrethe:
   Barnevern-kursen på Børsen da, eller?!?!?!

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156445290131875

   I en relativt nylig avsagt dom, Zubac v Croatia, så sier EMD at det alltid er staten som hefter for statlige feil, og at de aldri må lempes over på individet som blir berørt.

   Dette er hva EMD sier i premiss 40:

   “ In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above"

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol sa det også så tydelig som mulig i en dom avsagt den 13. september 2016, i saken ANDREY MEDVEDEV v. Russland , premiss 54 hvor det heter:

   "Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention (see Stanková v. Slovakia, no. 7205/02, § 24, 9
October 2007)."

   *

   Olaug Sævareid:
   Har Staten, A/S Norge Egentlig Vist Respekt for Noen av Oss som Enkeltindivid, når Samtlige Avfeies som En Enkelsak? Offentlig Godkjente Overgrep Har jo Skjedd i Generasjoner, Uten at Varslere Blir Annet enn Erklært Psykisk Syk med Vrangforestillinger, Hallo?

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156443508731875

   "The Court must therefore consider whether restitutio in integrum in the form of eliminating the negative consequences of the imposition of the criminal charges criticised by the Court as abusive was achievable, or whether that would be “materially impossible” or “involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation” (see paragraph 151 above).

   194. As regards those elements, the Court notes that the Government never argued that there were obstacles to achieving restitutio in integrum on the basis that it would be “materially impossible” or would involve a “burden out of all proportion”.

   In this connection, the Court reiterates that it is for the respondent State to remove any obstacles in its domestic legal system that might prevent the applicant’s situation from being adequately redressed (see Maestri v. Italy [GC], no. 39748/98, § 47, ECHR 2004 I).

   The Court concludes that there were no obstacles to achieving restitutio in integrum in the present case."

   *

   Alitcia Forsberg:
   BARNEVERNET IS AN INTERNATIONAL ISSUE! CHILD & HUMAN TRAFFICKING * MARI TROMMALD & ELSE PERNILLE SMITH

   Barnevernet, los espeluznantes servicios sociales de Noruega, siguen secuestrando niños extranjeros
   https://www.religionenlibertad.com/polemicas/634135524/Barnevernet-los-espeluznantes-servicios-sociales-noruegos-siguen-secuestrando-ninos-extranjeros.html
   Barnevernet, los espeluznantes servicios sociales de Noruega, siguen…
   religionenlibertad.com

   Leoni Konah Urey:
   Alitcia Forsberg. I think there is more problem with barnevernet in norway than in any other countries of today, too far too many false evidence are used in court against parents in norway, between 2013-2016 people who lost their children also had zero contact with them and if you are a foreigner udi and police try so hard to push you out of the country even for those who lost only custody so what become of these foreign children when parent are throwing out and have no relatives in norway due to lies from barneverne ????. In my opion this is no different from Trude Lobben case because than foster parent will now adopt your children freely and this is illegal.

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:

   "Domstolen må derfor vurdere om restitutio in integrum i form av å eliminere de negative konsekvensene av påførelsen av straffeskyldene som er kritisert av domstolen som krenkende, var oppnåelige, eller om det ville være "vesentlig umulig" eller "innebære en byrde ute av all proporsjon til fordelen som følger av gjenopprettelse (restitution) i stedet for erstatning ” (se paragraf 151 over her).

   194. Når det gjelder disse elementene, bemerker domstolen at regjeringen aldri hevdet at det var hindringer for å oppnå restitutio in integrum på grunnlag av at det ville være "materielt umulig" eller ville innebære en "byrde ute av all proporsjon".

   I denne forbindelse, gjentar domstolen at det er til respondent-staten å fjerne eventuelle hindringer i sitt hjemlige lovlige system som kan hindre søkerens situasjon fra å bli adekvat gjenopprettet (se Maestri v. Italy [GC], nr. 39748/98, § 47, ECHR 2004 I).

   Domstolen konkluderer med at det ikke var noen hindringer for å oppnå restitutio i integrum i denne saken."

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.10. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156445940181875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Misvisende overskrift fra Rett24.

   Det er ikke Høyesterett, men Den Europeiske Menneskerettsdomstolen som tvinger Norge til å radikalt endre barnvernskursen.

   Faktum er at Norge, herunder Høyesterett, er avslørt av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for å bryte med menneskerettene, og det tvinger selvsagt også Høyesterett til å endre kurs.

   *

   Leoni Konah Urey:
   God bless you for your hard work Marius Reikerås

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. oktober 2019: 

   Mørkt, regn, yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels lett yr, en bris og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme, men uten nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, et mildt vind-drag og omkring 10 til 11 pluss-grader klokken 19. Efter hvert med et noe sterkere vind-drag utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156447102321875

   8 nye saker kommunisert fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen til Norge, noe som gjør at tallet nå er 34!!

   *

   Morten Aarmo:
   Helt fantastisk :)

   Hanne Kristine Hansel:
   Det er helt supert Marius :) !!

   Mary Ann Fedje:
   Herlig‼️

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   !

   Jostein Guldbrandsen:
   Gledelige nyheter :) Ser frem til de ansvarlige blir straffet, er vel bare ett tidsspørsmål før Norge blir pålagt å sette det i kraft !

   Anne-Sølvi Holstad:
   Bra ! !

   Jan Johansen:
   Rene skjlyteløpet,, og vi ligger 34 forran!!! Hurra Norge, et eksemplarisk dritt og arrogant lsndssystem.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156447661216875

   Norske barnevernsansatte er tiltalt av polsk påtalemyndighet, for overgrep mot polske familier.

   Saken skal opp i en polsk domstol.

   *

   (...)
   Mira Lorinczova:
   Mer detaljer trenger vi for at andre landene gjør det samme mot Norge

   Bjørg Christin Danielsen:
   Så bra.
   Men hva med Norges mydighet. Bryr de seg ikke om hva som fåregår i landet vårt?

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156447607321875

   Krav om at Norge nå begynner reparasjonsprosessen overfor Trude Lobben og hennes sønn.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, October 23, 2019 2:55 pm

   To: familie-kultur@stortinget.no
   Cc: postmottak@bfd.dep.no

   Til medlemmene av Familie- og kulturkomiteen

   Kopi: Offentlig

   Det vises til møte med medlemmer av komiteen på Stortinget, onsdag den 2 oktober, samt tidligere korrespondanse, se under.

   Som man kan lese i dagens utgave av Dagbladet, har EMD valgt å ta inn syv nye saker. Legger man til at det at det tidligere i oktober ble tatt inn en sak til, så har antallet nye saker innenfor barnevernsektoren, bare for oktober, nådd åtte, slik at det totale antall er 34, se link:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/sju-nye-norske-barnevernssaker-til-behandling-i-emd/71736107

   EMD har, i likhet med Ministerkomiteen og andre internasjonale organer, fått detaljert kunnskap om at Norge IKKE etterlever Lobben- dommens primære reparasjonsmål om restitutio in integrum.

   Norges manglende respekt for Lobben- dommen, tror jeg også er en åpenbar årsak til at EMD fortsetter å kommunisere nye saker til Norge.

   At vi har en minister på området som åpenlyst velger å neglisjere EMDs klare reparasjonsformål, tydelig gjengitt i EMDs storkammerdom fra 29 mai i år, er sjokkeremde, og setter Norge i ytterligere internasjonal forlegenhet.

   Ministeres uttalelser til Dagbladet i dag, viser også en minister som ikke skjønner omfanget av den skandalen som han har det konstitusjonelle ansvaret for.

   Til Dagbladet uttaler han blant annet:

   "Norge har tilsluttet seg Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)
   og EMD fordi vi ønsker å få et korrektiv utenfra der det er nødvendig, sier barne- og familieministeren og fortsetter:

   - Selv om mye har blitt gjort for å styrke barnevernet, kjenner vi godt til utfordringene i barnevernet. Vi har nå fullt trykk på å gjøre barnevernet bedre, sier Ropstad.

   Han viser til at den nye barnevernsloven vil øke kvaliteten i barnevernet og styrke rettighetene til de barna som trenger det aller mest.

   - Vi jobber i tillegg med å heve kompetansen for ansatte i barnevernet, med en fosterhjemsstrategi og med en omfattende gjennomgang av institusjonsbarnevernet, sier Ropstad."

   Med disse uttalelser, som er rene selvfølgeligheter, demonstrerer han en han grunnleggende uvitenhet om menneskerettene og Grunnloven.

   For det første: Norge har ikke tilsluttet seg EMK og EMD fordi "vi ønsker å få et korrektiv utenfra der det er nødvendig".

   EMK er forankret i Grunnloven, og det plikter enhver offentlig ansatt å sikre de rettigheter som nedfelt i Grunnloven.

   For det andre: Når selv storkammeret har dømt Norge, så er ikke det primært for å gi Norge et korrektiv. Enhver domfellelse av Norge utløser spesifikke plikter, som Norge og Ropstad er bundet av etter EMK Artikkel 46.

   Og den primære regel som regjeringen skal rette seg etter, er altså å stille de krenkede som om krenkelsene aldri hadde skjedd ( restitutio in integrum).

   At Ropstad tror at det bare er å betale 250 000 , slik han ga uttrykk overfor stortingsrepresentant Leiristein, for så å bli ferdig med dommen, er altså helt feil.

   I tillegg inneholder EMDs reparasjonregler der Norge blir dømt, de generelle tiltak, som skal hindre at liknende krenkelser skjer igjen.

   Det holder selvsagt ikke, slik Ropstad gir uttrykk for til Dagbladet, å si at nå skal vi gjøre "barnevernet bedre".

   For de krenkelser som allerede har manifestert seg , gjelder det å handle nå, og ikke om 5- 6 år når kanskje kompetansen har blitt bedre.

   Jeg krever, atter en gang, at reparasjonsprosessen i saken til Trude og sønn, nå iverksettes uten ytterligere forsinkelser.

   Når jeg leser Aftenposten for noen dager siden, sitter man igjen med et inntrykk av at det er adoptivforeldrene som dikterer denne prosessen, men de er som kjent ikke parter i saken.

   Det er regjeringens ansvar å rydde opp i de krenkelser som har skjedd, og som det heter i storkammerdommen av 29 mai, premiss 191:

   "In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum"

   Avslutningsvis:

   Aftenposten hadde en artikkel nylig om "netthets" i forbindelse med Lobben- dommen, og hvor Ropstad uttaler at dette er uheldig.

   Ja, netthets er selvsagt uheldig, men da må man også forstå at opphavet til den "netthetsen" som Aftenposten skriver om, direkte ligger til det faktum at Ropstad selv velger å ignorere en storkammerdom, og de reparasjonsprinsipper som medfølger.

   Vi skal ikke glemme at mor og sønn er funnet krenket for ikke å bli gjenforent siden 2011, og fortsatt gjør ikke regjeringen noe for at det skal skje. Med andre ord fortsetter å bryte menneskerettene.

   Det er det samme som å holde barnet borte fra sin biologiske familie siden 2011, og med viten velge å fortsette overgrepene.

   Ikke rart at slike offentlige forbrytelser avstedkommer sterke reaksjoner.

   Bergen, den 23.10.19

   Marius Reikerås

   *

   Wenche Miriam Lund:
   Tror de bare vender det døve øret og blinde øyet til :(

   Vidar Fagerholt:
   Bifaller

   Margaret Hennum:
   Fole bra!  

   Anita Skippervik:
   ...Og i morgon er det FN dagen.. Lurer på om Norge snart blir omtalt i taler..

   Vidar Fagerholt:
   Vi som utgjorde forskjellen. Som ivaretok menneskerettigheter internasjonalt. Er blitt parasitter. I en nasjon som feirer sin deltagelse i internasjonale operasjoner. En nasjon som fornekter de menneskelige konsekvensene. Joda medaljer har jeg. Er det noe å feire ? Når krigsveteraner aldri får oppreisning.

   Rune L. Hansen:
   Det er globalt og historisk ikke uvanlig at et politisk regime intensiverer sin terror for ikke å bli avslørt for mye og lenge når det står foran sitt fall. Menneskers sanne og usanne indre ansikter og hjerter blir synligere. Det og meget kan skje mere eller mindre plutselig og endringene derefter blir trinn for trinn kraftige og omfattende. Tiden er mere eller mindre organisk, eller det motsatte. Mange har lukket sine øyne og hjerter for lenge. Det er derfor ECHR ber de angjeldende lands regimer om god vilje for innholdet og iverksettelsen av sine dommer. Mennesker som tror at uretten seirer og de kriminelle forholdene blir uforandret tar grundig feil.

   Leoni Konah Urey:
   Maybe my eyes didnt see well because
   all i see is child/ children foster homes and instituations but i never came accross the biological parents.

   So what about the biological parents which help or course can you offer these families for getting their children back home and for those who have their children can get some safe guildlines ???

   You cant change anything in child walfare case without the biological parents been involve.
   Give the real curses and training and let their kids stay with them and if the parents refuses than you can now act.

   As you said you have the best child care in the world.

   But you have no family protection kontor where family can complain about case worker barnehage school etc if they feel that they ware harshly judge ,all the offices work for barneverne and when parents ask for help instead they get big problem.

   What rotten system is this??

   Hanne Løchsen Gruer:
   https://rett24.no/articles/lofter-barnevernsakene-til-storkammer
   Løfter barnevernsakene til storkammer
   rett24.no

   Rune L. Hansen:
   Slike mennesker, Hanne Løchsen Gruer, som den der dommer Toril M. Øie i artikkelen, og hennes med-sammensvorne, som jo mener, tror eller ønsker at barnets beste er menneskeretts-krenkelser så som tortur, kidnapping, terror, vilkårlighet, etc. overfor barn og foreldre, (akk, akk!) hører minst av alt hjemme som dommere! De hører hjemme i et galehus, eller i et egnet fengsel. Men det er jo det dagens norske "rettsvesen" og Norges Høyesterett har blitt - et groteskt galehus!

   Elisabeth Solberg:
   Men nå gå på fosterforeldre blir feil, de er uskyldige i dette. Dette er ene og alene BARNEVERNET OG STATEN SIN FEIL, disse fosterforeldrene har vel søkt etter almindlige lover som gjaldt den gangen, og kan IKKE lastes for inkompetansen til BARNEVERNET. VIKTIG Å SKILLE PÅ SNØRR OG BARTER HER, de er også et offer her.. De burde faen ta meg saksøke barnevernet og staten selv for å ha blitt holdt for narr i alle disse årene

   Svein Hugås:
   Å betale erstatning, er det straff?
   De øser ut av offentlige midler, uten noe følelser av ansvaret.
   De burde betale selv, eller få regresskrav for ugjerningen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156448036221875

   Ett år siden jeg skrev denne:

   Noen ganger får du en magefølelse.

   Slik jeg fikk det i Strasbourg forrige uke, der jeg så den rekordstore norske delegasjonen gjøre entré i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   En homogen forsamling av byråkrater, advokater og dommere, med et snikende budskap presentert gjennom Regjeringsadvokaten :

   Vi er norske! Vi er best! Vi er de andre overlegne!

   Noe av det mest kloke jeg har hørt, er da Margaret Hennum holdt et gripende innlegg i Wien for drøye 2 år siden, og der hun fortalte om den offentlige hær som"ubermenschen"(overmennesket) som bruker andre deler av befolkningen til egen maktutnyttelse.

   Og den tanken slo meg som et kaldt gufs, der jeg bevitnet at Regjeringsadvokatens strømlinjeformede armé, alle kledd i svart, var klar til å knekke sitt bytte, Trude Lobben med familie, som satt på bare meter fra dem.

   Jeg håper inderlig jeg tar feil, men tror dessverre jeg har rett.

   *

   Natasha Angelova:
   Du har helt rett.

   Vigdis Nygård:
   Helt korrekt, Marius Reikerås!

   Lillian Lervold:
   For de sjeleløse, er dette bare et spill .

   Carl Palm:
   EXIT BARNEVERN...

   Liv Styve:
   Uff ja det e grotesk

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. oktober 2019:

   Mørkt, et mildt vind-drag og omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med en mild bris og 12 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme utover eftermiddagen, med antydninger til yr fra 15-tiden. Litt derefter med yr og regn videre.
   NAV viderefører og intensiverer sine angrep på meg i disse dager. Dirigentene i eller bak er tydeligvis misfornøyd med at jeg enda lever. De har lang og meget omfattende erfaring med å ødelegge mennesker og er utspekulerte i sine metoder, for å fremstå best mulig som uskyldige, men for et menneske som er oppmerksom på dette er det ikke vanskelig å forutse eller i efterhånd forstå deres onde hensikter. I dagens Norge er det sjelden det politiske terror regimet dreper fort, blodig og plutselig eller bråkete, fordi det ville ha vært for synlig og meget lettere å avsløre for omverdenen. De bruker heller lang tid og et stort byråkrati og forskjellige metoder og store ressurser på å torturere og drepe. Og produserer og hvitvasker samtidig falsk dokumentasjon. Og "skjuler" de målrettede drapene bak et mangfold av vilkårlige. Og bak propaganda og indoktrinering om at det er alminnelig og lovlig lov og rett at det er slik. Mange og alltid de verste eller mest lett-lurte gjør karriære i et slikt system.
   Mørkt, regn og omkring 11 og 12 pluss-grader utover kvelden. Mye regn utover kvelden og mot midnatt med ned mot 10 pluss-grader.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156450722761875

   Når du leser de mange saker som EMD har kommunisert til Norge, og ser hvordan EMD formulerer sine spørsmål til Norge, så ser du at Lobben- dommen trekker i retning av at her vil Norge bli dømt gjentatte ganger.

   Det er helt åpenbart at Lobben- dommen trekker opp følgende tre parametere, til bruk i de øvrige saker:

   1. Norge bryter menneskerettene ved å ikke legge til rette for tilbakeføring. I stedet for tilbakeføring, blir prinsippene som EMD har utledet sabotert av norske myndigheter, blant annet ved å innvilge minimalt med samvær.

   2. Norge bryter med de strenge krav rundt adopsjon og fratakelse av foreldreansvar.

   3. Norge respekterer ikke de grunnleggende krav til reparasjon av menneskerettsbrudd.

   *

   Mads Andre:
   34 saker Marius. Hvor mye skal til før Norge straffes og stilles ansvarlig for internasjonal rett?

   Svein Hugås:
   Staten Norge har dessverre for mye penger.

   Mai-brith Litland:
   Er det noen grense på hvor mange saker og hvor mange dommer Norge får mot seg før det blir sanksjoner mot Norge, Marius. I så fall må vel den grensen være nådd.

   Kjellaug Kristin Lie:
   Grensa er nådd for lenge siden, ingen respekt for menneskeverdet. Sånn går det når folk uten praktisk kompetanse får styre. Dem er rett og slett for uerfarne dem som sitter ved roret, men kjeften har dem som regel i behold.

   Ellen M Pettersen:
   Er ikke tilbakeføringen begynt enda? Hva var vitsen med dommen da?

   
--- 

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. oktober 2019: 

   Mørkt, mye regn og gradvis ned til omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, vått og omkring 6 pluss-grader klokken 12. Skyet og tildels overskyet og tildels noe nedbør og tildels noe høyere temperatur videre utover dagen. Mørkt og omkring 5 pluss-grader klokken 19. Omkring 5 og 6 pluss-grader og tildels noe yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156452523806875

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Krav om at Norge nå begynner reparasjonsprosessen overfor Trude Lobben og hennes sønn. ]]]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, October 25, 2019 12:53 pm
   To: familie-kultur@stortinget.no
   Cc: postmottak@bfd.dep.no
   --------------------------------------------------------------------------

   Til medlemmene av Familie- og kulturkomiteen

   Kopi: Offentlig

   Det vises til møte med medlemmer av komiteen på Stortinget, onsdag den 2 oktober, samt tidligere korrespondanse, se under.

   I går kunne Dagbladet melde at firebarnsmora i 30-åra i Trondheim, endelig fått alle barna sine hjem. Og det mye takket være Trude Lobben og hennes sønn sin langvarige kamp mot det norske systemet, se link:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/mors-mareritt-endelig-over/71732040

   Det er altså et gedigent paradoks at der Trude, gjennom sin kamp, nå hjelper mange andre over hele landet med å bli gjenforent, så nekter de ansvarlige i Norge å etterleve dommen fra Strasbourg, og dermed fortsetter og bryte menneskerettene i Trude og sønnens sak.

   Jeg minner igjen om at det er den sittende regjering som har det primære ansvaret med å igangsette og gjennomføre reparasjonsprosessen, jf EMDs storkammerdom av 29 mai i år, og hvor det heter i premiss 191:

   "In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   Jeg minner også om at regeringen er et kollegium, og da Anders Anundsen var sittende statsråd, skrev han følgende :

   "Det er regjeringens politikk å sørge for at norske lover i samsvar med menneskerettene slik denne er nedfelt i blant annet Den Europeiske Menneskrettskonvensjonen. I de sjeldne tilfellene der norsk lov eller praksis finnes å ikke være i samsvar med menneskerettene, basert på avgjørelser fra domstoler eller organer vi har samtykket kan treffe avgjørelser med virkning for Norge, vil myndighetene SNAREST sørge for at det blir tatt nødvendige grep for å reparere krenkelsen.

   Slik situasjonen fortoner seg etter storkammerdommen, fremstår disse ordene fra Anundsen som en bløff.

   En regjering som, med vilje, velger å fortsette å bryte menneskerettene etter en dom i storkammeret, bør ikke lengre ha livets rett til å forvalte utøvende myndighet på vegne av folket.

   Jeg minner også om at Norge er dømt for IKKE å gjenforene mor og sønn, og de menneskerettsbrudd som staten har gjort,skal aldri lastes over på Trude og sønnen, se premiss 208 i dommen hvor det heter:

   "208. Another guiding principle is that a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see, for instance, Olsson v. Sweden (no. 1), 24 March 1988, § 81, Series A no. 130). The above-mentioned positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child (see, for example, K. and T. v. Finland, cited above, § 178). In this type of case the adequacy of a measure is to be judged by the swiftness of its implementation, as the passage of time can have irremediable consequences for relations between the child and the parent with whom it does not live (see, inter alia, S.H. v. Italy, no. 52557/14, § 42, 13 October 2015).

   Thus, where the authorities are responsible for a situation of family breakdown because they have failed in their above-mentioned obligation, they may not base a decision to authorise adoption on the grounds of the absence of bonds between the parents and the child (see Pontes v. Portugal, no. 19554/09, §§ 92 and 99, 10 April 2012)."

   Det er bra at medlemmer at Familie- og kulturkomiteen slår krisealarm om det som skjer:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-krisealarm-om-barnevernet/71744713

   Strategien til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen bak de mange sakene mot Norge, er vel planlagt.

   EMD har for alvor oppdaget at Norge, dvs utøvende og dømmende myndighet, aldri har hatt til hensikt å gjennomføre deres gjenforeningsprinsipp;

   nemlig å legge forholdene til rette slik at tilbakeføring skjer så fort forholdene tillater det, slik EMD spesifikt har omtalt i saken til Trude, og jeg siterer:

   "The domestic authorities never considered the foster care of the child as a temporary measure with the ultimate aim of reuniting the mother and her child, and they did not seriously engage in supporting the mother with a view to improving her capacity as a mother. In this respect, they disregarded the Court’s case-law and their respective obligations."

   I stedet, reduseres samvær til et latterlig minimum, og hvor målet deretter er at gjenforening aldri skal kunne skje.

   Og deretter går myndighetene til den neste fase; å frata foreldreomsorgen og gjennomføre adopsjon.

   Når dette er så gjennomgående i det norske samfunn ,begynner vi å nærme oss Roma-statuttene som gjelder i Den Internasjonale Straffedomstolen.

   I så måte vitner de 35 sakene fra EMD om at dette er en masseforfølgelse av en gruppe mennesker.

   En slik praksis kan klassifiseres som 'persecution' (forfølgelse) og kan dermed bryte med Artikkel 7.1 (h) i statuttene, jf og 7.2 (g), hvor det heter:

   "Article 7

   Crimes against humanity

   1. For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

   international law;

   (h) Persecution against any identifiable group or collectivity, ........or
   other grounds that are universally recognized as
   impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;

   (g) "Persecution" means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;"

   Jeg sitter med en fornemmelse av at også lovgivende makt ikke fullt ut skjønner det alvoret som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har adresseret til Norge gjennom å kommunisere ,så langt, 35 barnevernssaker, hvorav Norge allerede er domfelt i en av sakene i storkammeret, og en annen i kammeret.

   De 35 sakene som EMD har kommunisert, er bare toppen av et gigantisk isfjell, og bak de mange sakene, finnes det familier som har fått livene sine ødelagt som følge av svært alvorlige norske mennskerettsforbrytelser.

   Og når EMD velger å kommunisere så mange saker innenfor samme rettsområdet mot et lite land som Norge (0,6 % av populasjonen som sonderer under Den Europeiske Menneskerettsdomstolen) , så snakker vi om systematiske overgrep.

   Og bak disse overgrepene, finnes det maktmennesker i både utøvende og dømmende sektor, som har påført disse menneskene disse lidelsene, gjennom grove menneskeretts - og grunnlovsbrudd.

   De skal stilles til ansvar, men om ikke det er evne og vilje til det i Norge, vil ikke jeg nøle med å henvende meg til straffedomstolen i Haag for å be de se nærmere på dette. Kontakten dit er allerede opprettet.

   Nå er det på tide å rydde opp. Og det haster!

   Bergen, den 25 oktober, 2019

   Marius Reikerås

   *

   Sus Anne:
   Det blir tid!!!!

   Trude Lobben:
   Send det dit, så ligger Norge nede i sin egen grav. Ungen skal hjem. Dem kan ikke holde igjen han.Alle Norges dommer er nullifisert no som tydelig er vanskelig å forstå for klovnene som sitter på sirkuset.

   Jonas Berlin:
   Får du noen sinne svar fra norske myndigheter?

   Shaima Jarra:
   Hvor stor er sjansen for alle mødrene Marius Reikerås?

   Unni Merle:
   Når Norge ikke respekterer dommen mot seg i den europeiske domstolen i Storkammeret i Strasbourg, da har man ingen annen mulighet enn å gå videre til den internasjonale domstolen i Haag for å forfølge kriminelle handlinger mot en gruppe av menneskeheten i:
   International Crime Court (ICC)!

   Karin Ullensvang:
   Masseforfølgelse av en gruppe og i dette tilfelle barn og deres biologiske foreldre ansees for å være kriminelt.

   Unni Merle:
   Karin Ullensvang
   I beste fall: Psykisk tortur!

   Karin Ullensvang:
   Unni Merle hvis straffedomstolen i Haag ønsker å behandle disse sakene må den type psykisk terror være kriminelt.

   Unni Merle:
   Karin Ullensvang
   Ja, på begge!
   De bare venter på at noe blir realisert herfra!

   Karin Ullensvang:
   Unni Merle ja det er dette med at reparasjonstiden ikke er tidsbegrenset og at presset nå økes.

   Unni Merle:
   Karin Ullensvang
   Det er allerede en gruppesak (ca 50 familier) kommunisert ICC , men som foreløpig ligger på is!

   Rune L. Hansen:
   Alle menneskeretts-konvensjnene har klart og tydelig og uomtvistelig lovbestemt at absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig. Også derfor må absolutt enhver offentlig menneskeretts-krenkelse for å kunne lovliggjøres som nødverge (emergency) være tvingende nødvendig og forholdsmessig for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.
   Hva er det de ikke forstår av dette enkle faktum? Ordene umistelig og uavhendelig?

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156453170506875

   Om Artikkel 46, slik gjengitt i saken mellom ALIYEV v. AZERBAIJAN :

   The Court reiterates that, by virtue of Article 46 of the Convention, the Contracting Parties have undertaken to abide by the final judgments of the Court in any case to which they are parties, with execution being supervised by the Committee of Ministers of the Council of Europe.

   It follows, inter alia, that a judgment in which the Court finds a breach imposes on the respondent State a legal obligation, whether or not the applicant has requested just satisfaction, to select, subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual measures to be adopted in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress so far as possible the effects.

   *

   Rune L. Hansen:
   Men i dagens Norge tror den politiske nepotismen at de kan gjøre absolutt hva som helst av kriminalitet og ondskap mot enkeltmennesker og sivilbefolkningen!
   Til tross for at menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, blandt annet har lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.10. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156453199406875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Dette bilde, tatt i 2014, og hvor to barnevernspersoner venter på at mor skal føde på Kongsberg sykehus, bare for å ta fra henne sitt nyfødte barn, symboliserer de 35 sakene som EMD har kommunisert til Norge.

   Vi snakker om et system som har begått så store overgrep mot så mange familier, at det er på høy tid av verden reagerer.

   This picture, taken in 2014, and where two social workers are waiting for a mother to give birth at Kongsberg hospital, just to take away her newborn child, symbolizes the 35 cases that the European Court of Human Rights against has communicated to Norway.

   We are talking about a system that has committed Human Rights crimes against so many families, that it is high time for the world to respond.


   bv-norway-2014.jpg

   *

   Kirsten Tjemsland:
   Stå å stirre på ...vemmelige.

   (...)
   Elias Panagopoulos:
   what surprises me about this picture is how the two “social workers” are waiting inside the room. Are they afraid the mother will run? The arrogance kills me. I swear it looks like a couple of nazis.
   
   Siw Hege Pedersen:
   Har selv vært vitne til dette, ved Levanger sykehus.
   2 fra barnevernet pluss en haug med polis.
   Mor fikk se barnet sitt ca 10 sekunder, etter keisersnitt før de tok gutten vekk og mor fikk beskjed om å ikke gråte, fordi de skulle sy henne.
   Kvalmt og sitte der og se alt sammen uten å kunne gjøre noe!!

   Samira Cristina David:
   Kvalmt!

   Angelina Canoy Egner:
   Torture very bad. No love, no respect of human rights.

   Jan Johansen:
   Dette er ikke bare en forbanna stor skam og lovbrudd, det er jo både lavmål og ikke minst brutalt flaut...

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. oktober 2019: 

   Mørkt, vått, tildels noe nedbør og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og yr, tildels disig og omkring 5 pluss-grader utover dagen. Spredt lett skyet, vått og 5 pluss-grader klokken 17. Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 5 til 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. oktober 2019: 

   Mørkt, nokså mye regn og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet lys blå himmel og omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 10. Med 6 pluss-grader frem mot klokken 13 og ikke mye mere videre utover eftermiddagen. Mørkt og omkring 4 pluss-grader klokken 19. Med noe lett yr og omkring 3 til 2 pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.10. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217383218587180

   Krigen om menneskerettighetene

   Krigen om menneskerettighetene. På hvilken side av denne krigen befinner du deg? Og med hvilken bevissthet?

   Krigen om menneskerettighetene har mange likheter med for eksempel den amerikanske borgerkrigen mellom statene nord og sør i USA som intensivt foregikk fra 1861 til 1865 og endte med at nord-statene bekjempet sør-statene. Sør-statene var for slave-handel og slaveri og ville selv være en suverenitet til å bestemme dette, noe nord-statene av forskjellige grunner ikke aksepterte. Sør-statene ville ha spredning av og aksept for sin egoistiske og menneske-fiendtlige holdning til slaveriet. Mens nord-statene hadde andre egoistiske holdninger. Men det var uansett altså en krig om holdningene til slaveriet.

   På maktens begge sider var egoisme den vesentligste drivkraften. Slavene selv ble knapt hørt eller betraktet som mennesker. Rettferdighet, likeverd og anstendighet var fraværende og erstattet av eliters vilkårligheter. egoisme og en stor grad av ville vesten. Som iherdig ble forsøkt fortiet. bagatellisert og bortforklart - også efter nord-statenes seier.

   En kortfattet omtale av den amerikanske borgerkrigen frem mot 1865 befinner seg på Internettet hos Store norske leksikon under overskriften Den amerikanske borgerkrigen.

   Omkring hundre år senere er Martin Luther King jr. (1929-1968), en svart amerikansk baptist-prest, en av de kjente lederne i borgerrettighets-bevegelsen i USA. Kjent særlig for ikke-vold og sitt arbeid for at svarte skal ha samme rettigheter som hvite i USA.

   Wikipedia på Internettet skriver blandt annet at: Kings arbeide førte i 1963 til marsjen til Washington hvor King holdt sin tale «Jeg har en drøm». Der etablerte han sitt omdømme som en av de største retoriske talere i amerikansk historie. Han fikk også et rykte som en radikal og havnet på FBIs uroprogram COINTELPRO for resten av livet. Wikipedia skriver videre blandt at: "I de neste få årene som førte fram til hans død, utvidet han sitt fokus til også å omfatte fattigdom og motstand mot den amerikanske krigføringen i Vietnam – noe som skapte problemer for mange av hans liberale allierte med en tale i 1967 kalt «Hinsides Vietnam». Han planla også en storstilt okkupasjon av Washington, D.C. som ble kalt for «Fattigfolks kampanje». King ble myrdet den 4. april 1968 i Memphis i Tennessee. Han ble posthumt belønnet med Presidentens frihetsmedalje i 1977 og Kongressens gullmedalje i 2004. Halvannet tiår etter drapet på King ble den tredje mandagen i januar erklært i 1986 som offentlig høytidsdag i USA, Martin Luther King Day, til hans minne. Flere hundre gater i USA har blitt omdøpt til hans ære."

   Mangel i praksis i den offentlige forvaltningen på respekt for de for enhver felles-menneskelige umistelige og uavhendelige menneskerettighetene har ført til mangt og meget groteskt i mange land og rundt omkring i verden - og gjør det fortsatt, mere eller mindre godt skjult.

   Svært mange mennesker vil i praksis ha juridisk ulikhet og fordelen av tyveri av andres menneskerettigheter, til tross for at det i realiteten og virkeligheten er urett og kriminelt. Men enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig - dette i seg selv gjeldende fullstendig uten distinksjon.

   Menneskerettighetene i seg selv, alle og enhver, gjelder og er alltid gjeldende fullstendig uten distinksjon, men skal en offentlig menneskeretts-krenkelse kunne lovliggjøres så må det uforfalsket være tvingende nødvendighet for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte. Loven, som er menneskerettighetene, er og skal være likt gjeldende for absolutt alle og enhver i en jurisdiksjon, fullstendig uten unntak eller diskriminering. Men det uforfalskede nødvendighets-prinsippet, inklusivt forholdsmessighet, kan nødvendiggjøre og lovliggjøre nødvendige sub-distinksjoner.

   Dette at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være umistelig og uavhendelig innleder og gjennomsyrer alle de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjoner.

   Den viktigste og selvfølgeligste inklusive nødvendighet er at absolutt alt av muligvis eller reelle medvirkninger i eller for menneskeretts-krenkelser, i form av handling eller unnlatelse, i regi av noen i den offentlige forvaltningen mot et eller flere mennesker alltid real-kompetent straffeforfølges og repareres. Og at aldri skal kunne bagatelliseres.

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har med mangfoldig tydelighet blandt annet lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Menneskeretts-konvensjonene er reell, presis og lett-forståelig lov og rett - og forskjellen mellom lovlig og kriminell offentlig forvaltning, politikk og lov og rett.

   Ondskap, menneske-fientlighet og enhver form for kriminalitet i regi av de offentlige forvaltninger er både unødvendig og kriminelt.

   Den kjente norske freds-forsker Johan Galtung sier i en sammenheng sant nok at kompromisser er for dumme og ukompetente mennesker. Hans ord kan også videreføres til følgende spørsmål:

   På hvilken side, uten dobbel-moral, befinner du deg i forhold til de uforfalskede felles-menneskelige menneskerettighetene - på den lovlydige siden, eller på den bagatelliserende og hovmodige kriminelle vilkårlighetens side?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2700221449998767/

   Rolf Schou:
   Rune L. Hansen, flott skrevet!

   Rune L. Hansen:
   Takk, Rolf Schou. Det krever kanskje litt fordypelse og tenke-evne å forstå det og rekkevidden av det, men det er jo veldig viktig og nødvendig å forstå det, derfor inkluderte jeg noen illustrerende eksempler og sammenligninger.

   Kjernen i det er at absolutt enhver menneskerettighet skal og må respekteres og sikres for absolutt ethvert menneske i ens jurisdiksjon, absolutt uten unntak. Det er det en menneskerettighet er og skal være.
   Som for eksempel og blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) sier i sin innledning at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
     - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
     - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Det er nettopp dette som særlig kjennetegner og gjør menneskerettighetene til menneskerettigheter. Enhver av de er og skal for absolutt enhver være fullstendig umistelig og uavhendelig, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Uten er det katastrofalt hva som kan skje - og skjer. Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan nemlig også skjule eller innebære andre eller flere menneskeretts-krenkelser.

   Som også sagt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR), Art 7:
   "Alle er like for loven og har uten noen diskriminering krav på samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot enhver diskriminering i krenkelse av denne Erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   Og i samme UDHR, Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annen status.
   Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."

   Eller for eksempel i Barnekonvensjonen sin Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og i for eksempel blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) Art 2 p2, at:
   "Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Å medvirke i eller for å neglisjere eller bagatellisere noe av dette er meget grov kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Man hadde lover også i den tiden jeg omtalte, både lovlige og ulovlige lover, men både loven og kristendommen ble uansett vilkårlig kriminelt brukt, ignorert eller forfalsket til fordel for individuell eller organisert grådig egoisme. Akkurat som i dagens Norge og mange flere land og instanser, men i forskjellig grad.

   Rune L. Hansen:
   Poenget med det hele, er at enten er en for menneskerettighetene, rettsikkerhet og lovlig offentlig forvaltning - eller så er en det ikke. Enten så er en på den rette side av loven - eller så er en på den gale side av loven.
   Det er ingenting som heter å "bedre rettsikkerheten" - enten så er den tilstedeværende, eller så er den fraværende. Det er bare et lovløshetens land i mellomskiktet.
   Strafferammene for medvirkning i eller for en offentlig menneskeretts-krenkelse kan være forskjellige, men må også være nødvendige og forholdsmessige - og respekteres i praksis.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. oktober 2019: 

   Mørkt, stjerner og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri lys blå himmel og 6 pluss-grader klokken 13. Med 5 pluss-grader klokken 15. Mørkt og omkring 3 til 2 pluss-grader klokken 18. Mørkt, stjerner og omkring en pluss-grad klokken 21 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 28.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156461032996875

   Norge-Russland 900-138!

   Norge, den nye EMD-verstingen.

   Noen innspill til denne artikkelen.

   Historisk er det, som Dagbladet korrekt påpeker, landene Russland og Tyrkia, som har vært verstinger i EMD.

   Men dette er også store land, med henholdsvis rundt 145 og 81 millioner mennesker.

   Ser vi på den lista over kommuniserte saker som Dagbladet har lagt ut i dag, så er det Tyrkia og Russland som er de land med flest saker kommunisert mot seg i 2019, med henholdsvis 167 og 138 i følge Dagbladet.

   Men, ser vi eksempelvis på befolkningstallet i Russland (nærmere 145 millioner), så er det nærmere 28 ganger så mange mennesker i Russland som det er i Norge.

   Og dersom vi tar antall saker som er kommunisert til Norge i 2019 ( 32 pluss Lobben-dommen) og ganger med 28, så ville Norge hatt nærmere 900!! saker mot seg, om vi hadde samme befolkningspopulasjon som Russland.

   Og Russland har altså "bare " 138.

   Og ser vi på antall barnevernssaker som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har kommunisert i 2019, er ingen andre land i nærheten av de 26 som til nå er kommunisert til Norge.

   Barnevern gjør Norge til EMD-versting
   https://www.dagbladet.no/nyheter/barnevern-gjor-norge-til-emd-versting/71745377
   Vi er kvantesprang bak Russland, Tyrkia og Romania, men med 32 saker i…
   dagbladet.no

   *

   Fredrik Korskong:
   Jeg tror ikke Norge skal reise så mye mer rundt å fortelle om menneskerettigheter. De er veldig bekymret for Polen med nesten 40 millioner innbyggere....

   Vigdis Nygård:
   Fredrik Korskong ja Norge bør feie for EGEN dør..!

   Fredrik Korskong:
   Russland hadde forøvrig vært invadert med slike tall...

   Rolf Schou:
   De avisene eller media, som er tause, eller bedriver, svada kommentering av "Barnevernet", sakene, fremover, tror jeg sitter med store problemer, når det gjelder sann etteretterlighet!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156461621411875

   Til de det gjelder, Familie- og kulturkomiteen, Justiskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Kontroll- og konstitiusjonskomiteen.

   Kopi: Offentlig.

   Vi kan trygt si at den norske regjering (utøvende myndighet) og dømmende myndighet, nå opplever sin største menneskrettskrise.

   Etter at statsråd Ropstad nektet å forholde seg til EMDs grunnleggende reparasjons-prinsipper etter domfellelsen i storkammeret Lobben- saken, har EMD pøst på med nye saker mot Norge, og hvor de nettopp viser til Lobben- dommen når de spør om Norge begår ytterligere menneskerettsbrudd. Nå er altså antallet bv- saker, 35, et absurd høyt tall for et lite land som Norge.

   Og ikke bare involverer disse sakene individer mot Norge. En rekke av sakene, involverer andre land, herunder Sverige, Tsjekkia, Slovakia, Romania og Russland.

   At stortingsrepresentantene her kaller det for krise , er overhodet ikke å ta for hardt i:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-krisealarm-om-barnevernet/71744713

   Samtidig kommer nå NAV-skandalene, som har ført til at flere uskyldige er blitt fengslet på grunn av feil forståelse av regelverket, både blant NAV- ansatte, politi- og påtalemyndighet og dommere.

   Og i likhet med statsråd Ropstad, har statsråd Hauglie det konstitusjonelle ansvaret for disse grove menneskerettsovergrep.

   Og som ikke det er nok:

   Medio denne uke, vil 12000 spanske sjøfolk klage Norge inn for EMD, i det som vil bli den kanskje mest omfattende klage sendt mot Norge.

   Den berører en rekke potensielle menneskerettsbrudd, herunder diskrimineringsforbudet sett i sammenheng med andre artikler.

   Og i denne saken, legger ikke Norge seg bare ut mot 12 000 spanske sjøfolk og deres familier.

   Norge legger seg også ut mot det spanske folk og den spanske regjering, herunder de 51 spanske medlemmer av Europaparlamentet.

   Og den diskriminering som gjøres i forhold til de spanske sjøfolkene, er også relevant i forhold til en annen sak der Norge allerede er dømt:

   Nordsjødykkersaken.

   For selv om Norge her er dømt, så forskjellsbehandles fortsatt norske og utenlandske dykkere, selv om det ofte var de utenlandske dykkerne som tok de farligste jobbene. På norsk sektor!

   Det er krise innenfor barnevern, NAV, politi- og påtalemyndighet og ikke minst i domstolene.

   Og nå må det ryddes opp før denne katastrofen kommer helt ut av kontroll, og påfører enda flere uopprettelige skader, både nasjonalt og internasjonalt.

   Bergen, den 28.10. 19

   Marius Reiekrås

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject: Vedr dommerstanden i Norge, og de mange saker i EMD.
   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, October 28, 2019 11:01 am
   To: justis@stortinget.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no
   --------------------------------------------------------------------------

   Til de det gjelder.

   Vedr dommerstanden i Norge og de mange saker i EMD.

   Det vises til Dagbladets arikkel fra i dag, under overskriften: "Barnevern gjør Norge til EMD- versting":

   https://www.dagbladet.no/nyheter/barnevern-gjor-norge-til-emd-versting/71745377

   Norge har lenge hatt en belærende holdning overfor andre land, som denne:

   ”Det finnes ikke russiske referanseverk eller databaser over saker fra EMD. Dommerne mangler stort sett kunnskap om utviklingen i Strasbourg, på grunn av mangel på tilgjengelig litteratur og oversatte avgjørelser, og er derfor, men også fordi EMK-retten er ”fremmed” rett for dem, ikke vant til å anvende rettssetninger derfra i egne avgjørelser. Situasjonen later imidlertid til å bedre seg. Både høyesterett og forfatningsdomstolen har begynt å referere til EMD-avgjørelser”

   Sitatet er hentet fra:

   Dommeruavhengighet og tillit til domstolene i Russland, s 375-396, ved Nils Asbjørn Engelstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder: Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år, Fagbokforlaget, 2012).

   Norske dommere kritiserer altså her Russland, for ikke å ha kunnskap om menneskerettigheter.

   Men hvor god er egentlig kunnskapen her hjemme blant landets dommere, feks sett opp mot dommerstanden i Russland som norske dommere rakker ned på?

   Som det fremkommer av Dagbladets artikkel er det, så langt i år, kommunisert 32 nye saker mot Norge mot Russland sine 138.

   Men, Russland har nærmere 145 millioner mennesker , mot Norges drøye 5.

   Sett at Norge hadde hatt en like stor populasjon som Russland med tilsvarende antall saker kommunisert for EMD, så hadde antall saker kommunisert mot Norge, så langt i 2019, nærmet seg 900! Mot Russlands 138.

   Og på barnevernsrettes område, hvor 26 nye saker er kommuisert så langt i år, er vi Russland overlegne, selv uten å ta høyde for befolkningstallene.

   Ja, vi er overlegne alle land.

   Som kjent ble Norge domfelt i storkammeret i Lobben- dommen, der de aktuelle rettsavgjørelsen er tilbake i 2012. Altså samme år, som bokutgivelsen der norske dommere rakker ned på Russland.

   Men, dommerne i Norge levnes ingen ære i Loben- dommen. Drammen tingretts dom fra 22.2. 12, er i sin helhet slaktet, 6 av de 13 dommerne som dømte Norge, har behov for å kalle Borgartings fremgangsmåte i saken for "kynisk" , og Høyesterett avviste saken uten en eneste begrunnelse.

   Og dette er også min opplevelse med det norske rettssystemet de siste 15 år.

   Nevner du ordet "menneskeretter" for en dommer, blir du møtt med en dårlig skjult arroganse som oser gjennom hele rettslokalet.

   Særlig gjelder dette for den eldre generasjon dommere som, i tillegg til arrogansen, heller ikke har den kompetansen som er nødvendig.

   Og med medfører katastrofale resultater for de mennesker det gjelder, og som EMD og andre institusjoner, som Europarådet og Europaparlamentet nå er i ferd med å avsløre fullt ut.

   I den forbindelse var det interessant å snakke med den russiske dommer-- og advokat- delegasjonen som var til stede under høringen av Lobben- dommen i oktober i fjor.

   Det var, foruten den rekordstore delegasjonen, som kostet norske skattebetalere millioner, den norske arrogansen og "verdensmester-mentaliteten" inn i storkammeret som særlig tiltrakk deres oppmerksomhet.

   Norge er avslørt som et krenkende regime som har ødelagt livene for tusenvis av mennesker. Det er noe dommerstanden aldri må glemme, i sin iver etter å forsøke og tiltrekke seg falsk imternasjonal oppmerksomhet.

   Bergen, den 28.10.19

   Marius Reikerås

   *

   Kaja Margrethe:
   In the age of information IGNORANCE IS A CHOICE 

   Anne Marit Myhre:
   Ja og hva med alle ulovlige tvangssalg av boligene til folk ?!

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156461409796875

   Det er tydelig at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), hastebehandler norske bv-saker som er kommet inn dit etter at Lobben-dommen falt.

   Det kan derfor være god timing å klage sakene inn der nå med henvisning til Lobben-dommen.

   *

   Jon Wilmann:
   Stå på Marius; tror dette til slutt kommer til å revolusjonere norsk barnevern !

   Kikka Edmarson Nordmann:
   Helt rett Marius, her må en bare kjøre løpet helt frem til veis ende.

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156462046121875

   Ina Strømstad, pressetalskvinne for dommere, skylder på påtalemyndigheten for at de ikke har orientert domstolene om internasjomal jus.

   Det holder selvsagt ikke!

   Dommerne plikter å ha selvstendig kunnskap.

   *

   Jan Kowalski:
   Kan du legge ved lenken til denne uttalelsen :). Skal fortelle om verdens beste , dvs. norsk juss forståelse blant mine polske kollegaer..

   Marius Reikerås:
   Jan Kowalski Dagsnytt 18

   Jan Kowalski:
   Marius Reikerås takk!

   Tore Tangerud:
   Ansvarsfraskrivelse igjen og igjen!

   Carl Palm:
   Domstolen har ikke skjønt sitt grunnleggende oppdrag i rettssystemet som uavhengig kontrollerande enhet. «RETTSTAT NORGE» har en lang oppfør bakke.
   Domstol kan neppe regne med at de får alt servert av begge parter. Jeg spør meg hva gjør 40 juridiske utredere i Norsk Høyesterett om dagen?

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156462040816875

   Norges domstoler i krise. 35 bv saker i EMD, og justismord på justismord i NAV-sakene.

   *

   Halldor Hamre:
   Marius Reikerås Er det kun jeg som ikke skjønner poenget med EMD ? For hva betyr en dom i EMD som ikke endrer noe som helst og som ikke medfører at noen blir rettslig stilt til ansvar ? Hvordan merker vi at norske domstoler er i krise ?

   Fevzi Yildiz:
   Halldor Hamre helt enig med deg du er ikke den eneste

   Fredrik Korskong:
   Alltid Marius men det vet du, er dette toppen av isfjell.

   Per John Rolseth:
   RETTSSIKKERHET ER FRAVÆRENDE INNEN NORSK RETTSPLEIE. . RETTSSYSTEMET ER FORTSATT UTEN ET TROVERDIG TILSYN . .DET ER FORELDET, KORRUMPERT OG UTDATERT . .TILHØRER ET ANNET ÅRHUNDRE . . OG ER UTEN TROVERDIGHET, INTEGRITET OG TILLIT. . .EN HÅN MOT BEFOLKNINGEN.

   Lillian Stange:
   En saksbehandler i fra nav sa en gang til meg at jeg ikke kunne ha så store smerter siden jeg ikke hadde fått noen rynker enda . Jeg skadet ryggen i en arbeidsulykke .Hva tenkte hun med mon tro?Jeg hadde da vært hos en av Europas fremste eksperter på ryggskader .

   Kjell Arne Håland:
   Vi som publikum får lite eller ingen info om bv-sakene i EMD!! Hvem svikter oppgaven?

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156462030081875

   Barnevernssakene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, har klare paralleller til NAV-skandalene.

   Utøvende og dømmende har ikke hatt kunnskap om internasjonal lovgivning som har forrang for norsk lov, og med det forårsaket seriejustismord.

   *

   May-Brith Haugan:
   På tide at det får konsekvenser for de ansvarlige !!

   Wenche Miriam Lund:
   PÅ tide det renskes opp!

   Fredrik Korskong:
   Ropstad står  i mye mer trøbbel enn Hauglie på dette punktet. Med total fornektelse om at noe er fryktelig galt.

   May-Brith Haugan:
   Fredrik Korskong tidenes traume kanskje? :(

   Morten Aarmo:
   Trygdeytelser er jo også beskyttet av Emk første tilleggsprotokoll art 1.

   Rolf Sverkmo:
   Ser ut som det er maktarrogansen som feller den offentlige eliten.

   May-Brith Haugan:
   Rolf Sverkmo eller når en stat tar loven i egne hender, så er det flott at vi har ett internasjonalt samarbeid som kan få til endringer i denne lovløse # eliten som støtter og skylder på hverandre #

   Svein Hugås:
   Hvis noen blir felt av dette, kommer bare nye til, uten at noe skjer.
   Vi må kreve rettferdighet, noe helt annet enn hva som er tilfelle.
   Har du ikke ressurser, har du ingen mulighet for rettferdighet i dag.

   Svein Hugås:
   Når skal Justisministeren svare, om norsk rettssystem?
   Rett nok skal ministere ikke gripe inn i en enkelt sak, etter hva jeg forstår, men dette er ikke lenger enkeltsaker, men en gedigen skandale av massive brudd på menneskerettighetene i Norge.
   Alle sakene har jo utrolig nok gått igjennom rettssystemet.

   Greta Solheim:
   Da dette står i nesten enhver lov, at gjelder med unntak av internasjon lovgivning som har forrang, handler det ikke om manglende kunnskap. Det mer korrekte må være at verken forvaltningsetater eller domstolene har respektert lovgivningen herunder internasjonal lovgivning som har forrang for norsk lov, og med det forårsaket seriejustismord.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, tirsdag 29. oktober 2019: 

   Mørkt, stjerner og ned til noe i underkant av null grader Celsius
og rimfrost her ute i natt. Lys blå nokså skyfri himmel og opp til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen og ikke mye annerledes utover eftermiddagen. Mørkt, stjerner og omkring null grader klokken 20 og 22. Noe i underkant av null grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156464057981875

   Dette skrev jeg så langt tilbake som i 2010:

   Det er mulig at staten ikke bedriver så mye med fysisk tortur i Norge.

   Men den psykiske tortur forekommer i stor skala, rammer tusenvis av mennesker og er ofte mye verre fordi den rammer det viktigste vi har; våre indre følelser.

   *

   Geir Aage Sveen:
   Amen !!

   Janne Yvonne Bang:
   Sant

   Steven Bennett:
   Mental torture that leaves no physical scars, can at times, be far worse than physical torture. The ideology that Barnevernet follows often causes endless hours of mental torture for so many children and their families.

   Carl Palm:
   Så sant! Jag skulle heller ta en fysisk momentant vold enn 10 år av psykisk vold, trakassering och forfølgelse av en stat. Norge er alt for flinke i å samarbeide over myndigheter for å ramme den enkelte person som står opp mot urett i Norge.

   Toni Stannov:
   Carl: Noget desværre mange af os kender til :( Mit mareridt varede 15 år...

   Carl Palm:
   Toni Stannov Jeg har lest og fått med meg alt for mange ødelagde liv av Norge for å akseptere slik diktatur som minner om andre svært foraktede land i verden.

   Toni Stannov:
   Ja, og heldigvis har vi nu den styrke, der ligger i internationalt samarbejde - vi er ikke alene med vores kritik af vore ‘perfekte’ systemer !

   Monicha Nyhüüs Aas:
   !

   Roy B Nilsen:
   ja, våre feminister og deres hen har lært seg hersker teknikker, selvsagt fungerer dette svært godt på folk som ligger nede, er svekket av sykdom, sorg .... politiet er av samme kaliber, bruker hersker teknikker imot offer, helse også! Disse menneskene synes de er så smarte for at de makter å missbruke makt med sine hersker teknikker imot mennesker som er nødt til å stole på dem, kjære feminister, politi og resten av deres skamløse feige bøller, det er ikke for at dere er så smarte det fungerer, men for at dere har en skamløshet i dere som vanlige folk ikke fatter er mulig!

   Rolf Schou:
   Roy B Nilsen Illustrerende, dette du skriver her!

   Roy B Nilsen:
   Rolf Schou ja, den gangen jeg krabbet ut av hullet jeg nesten ofret livet i for å bygge oljenorge, utslitt og skadet... trodde jeg at jeg skulle få litt respekt og hjelp til å reise meg igjen, hadde ikke annet valg en å stole på disse menneskene, istedet kastet de seg over meg som hyener og raserte hva de kunne, politiet som den skamløse feigingen hen er kastet seg med i lynsje mobben......

   Rolf Schou:
   Roy B Nilsen Opplevet det samme, fra de rovdyrene, du omtaler her! Fra A til Å, så lov løst, son det kan få blutt!

   Ruben Tavdan Ve:
   Amen <3

   Karl-Ove Hognestad:
   Noen av metodene de bruker er så grusomme at for og få beskrevet skadeomfanget så må det proffesjonell etterforsking av personell som er spesialisert på tortur skader til for og diagonisere. dette omfanget og at Norge ikke er innteresert i dette er jo forståelig men at dommere i Strassbourg som har vært med på og avdekke at det er mest sansynlig veldig mange som trenger hjelp og da må de få opprettet et internasjonalt team som de som er offre for slik kan få den rettmessige hjelpen de trenger og ikke måtte gå i det uendelige med både personer som stalker og skadene de allerede er påført . Da er det viktig at dette teamet er underlagt den Europeiske domstol administrasjonen men at kostnadene blir fakturert bostedslandet.

   Inger Johanne Kippersund:
   Sant.. Trodde ikke folk i Norge var så ille men det var før eg fikk nærkontakt med Arna barneverntjeneste :(

   Chiro Sukar Suno:
   Emotional abuse of a child is conform the law a crime..and this happens continuosly in Sweden and Norway...committed by the Social Services and their insane decisions.
   The suicide-rate among the fosterchildren and their biological parents is high... it would be good to get hold of a statistic and to present it internationally

   Nancy Helene Finstad:
   Its terror :( dont know why they do this but its terror.... I will allways have deep scars from what I have experienced with these «people»/this system. They justify theire ways ( meaning; lies, manipulation, etc. ) with the the greater of the good. But the problem is they play the role of the «helper», the jugde and the exicuter in one operation with less to no education. Its like a dollhouse. The play with people’s lives. The lives of our children.... its awful. Big changes needs to happen. Yesterday. <3 !

   Rune L. Hansen:
   Den psykiske tortur og terror rammer også vår indre kropp og vår helse og vårt liv. Så særlig med forskjell på fysisk tortur er det ikke. :(

   Carl Palm:
   Enig det er bare ikke synlig for FN-observatører som er opptatt med fysisk vold.. Eller hadde Norge hatt jevnligt besøk av tortur observatører.

   Bjørg Christin Danielsen:
   Helt korekt <3 <3

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156465179966875

   NAV-skandalen, viser hvordan politiet ukritisk legger fakta- og jus-grunnlaget fra NAV til grunn, og hvordan domstolene ukritisk legger faktagrunnlaget fra politi og påtalemyndighet til grunn.

   *

   Geir Birkeland:
   Mye likt BV-saker i fylkesnemdene og tingretten, bortsett fra at der betyr ikkje fakta så mye, der holder det med synsing og påstander.

   Jan Lester Nilsen:
   Som meddommer ble jeg fortalt at en måtte tro på det som politiet sa. Det ville jeg ikke, og dommeren klaget over da at han måtte skrive disens, noe som vist var første gang.
   Meddommere blir satt under et stort press fra fagdommere.

   Carl Palm:
   "DET LYVES MEST I EN NORSK RETTSAL". er vanlig i folkemunn.

   I et land der man på lik linje med agent 007 i offentlig tjenste får lisens at drepe, men i Norge så brukes psykiske kuler og ikke fysiske, da det ikke er elegant nok.

   Et land som valgt som policy å bruke ord og psykiske kuler for å fjerne barn fra foreldre, sette folk i fengsel urettmessigt, så må alle "legge til grunn" det andre "mener". For in-offisielt er jo alle kjente med at alle andre dreper med løyner i den norske rettsalen. Derfor må alle legge til grunn og aldrig ifrågesette en annen. Norske modellen bygger jo ifølge overste leder på tillit.

   Så da alle legger til grunn det en annen hevder. Så gir enhver myndighet den andre en lisens at drepe med ord og de psykiske kulorne kan brukes i mange år. De tar aldrig slutt... magasinet blir kun grøvre og grøvre med åren..

   Elisabeth Solberg:
   Vel, det viser seg at de bruker samme prinsippene som i barnevernet.. Og nå har det virklig fått utslag.. Det nytter faktisk ikke å feie et tonn elefant møkk under teppe... ;)

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. oktober 2019: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med yr og omkring 4 og 5 pluss-grader utover dagen. Mørknende fra klokken 17.30 til 18. Vått med yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156467268641875

   Steinar Kolnes skriver:

   Som en vanlig mann eller kvinne har du ikke sjanse i de korrupte norske domstolene.

   Dommeren hører ikke på deg!

   Du kan ha de mest troverdige vitner, håndfaste bevis, men dommeren hører ikke på deg, kun på den største parten som kan gi ham en fremtidig jobb, eller prestisje.

   Dette er fra min egen erfaring. Her er det personer på det mest sårbare som har blitt feilaktig rammet.

   Jeg skrev til Høysterett for 1,5 år siden at det er en stor systemsvikt i domstolene som kan medføre at uskyldige havner i fengsel. Da visste jeg jo ikke om disse sakene.

   Jeg kopierte også hele stortinget på dette, men ingen av dagens brølaper gadd å svare meg.

   Jeg har i det siste før dette kom opp sendt flere eposter til stortingets justiskomité, hvor jeg igjen og igjen påpeker de åpenbare systemsvikter i domstolene.

   Det er og forblir tyst.

   Men er de altså ute og brøler i mediene for å score noen politiske poeng.

   *

   Kjetil Farstad:
   Sant!!

   Marina Zucchino:
   True!

   Marina Zucchino:
   Noen som vil vite hvor mange som får medhold i DA? :) sikkert pga sulteforing hilsen Merete Smith :) :) (dax 18 idag)

   Bjorn Hannaas:
   Hold fram som du stevner, Marius.
   We shall overcome. Basta.

   Olaug Sævareid:
   Enkeltindividet Har Man jo Allment Akseptert som Null og Niks Verdt, jo?? Spesielt Som Utenfor A4, men så Firkanta Er Vel Ingen, eller?

   Terese Gautestad:
   Akkurat dette har vi og opplevd et par ganger! Grusomme konsekvenser!

   Roy B Nilsen:
   å har det seg slik at politiet forfalsker bevis, sletter bevis imot seg selv og i samarbeid med vår korrupte domstol "kvitter seg med brysomme elementer" , så alt er mye mer råttent enn folk i verste fall tror! Det er ett rent diktatur, folket er feige illojale og ikke rent dumme.

   Shaima Jarra:
   Dette stemmer jeg stempler på dette!
   Jeg selv har vitnet i flere saker der jeg har formidlet det direkte til dommer i vitneboksen om akkurat dette på at man ikke blir hørt , man er null verdt.
   Det så ut som om å snakke til veggen
   Folk ble dømt til fengsel .
   Dette er ren tredje verden dessverre
   Det er ikke til å være stolt av å være norsk i Norge :(

   Bjarte Birgerson Klausen:
   Det begynner med hva bv, Nav eller politiet bestemmer seg for i forkant av tingrett eller lign. Dommerene vet på forhånd i samsvar med påtalemyndighetene hva utfallet skal bli. Lokalene er deres faste arbeidsplass og det er kun disse juss ekspertene som vet prosessens gang, om hva og hvordan saken strider frem. Er du så uheldig å ikke har en rederlig advokat som er der kun for dine interesser. Så er det slik at påtalemyndigheten med aktor i spissen, kan brillijere forran dommer og tiltalte så lenge han vil. Med sine opparbeidete yrkes fordeler som hxn bruker for det som det er verdt. Tiltalte får kun en begrenset tid å forklare seg på et ikke juridisk språk. Systemet i saken din, gjør at du har tapt på forrhånd. Forrakt for rettferdighet fortjener forrakt for systemet

   Liv Styve:
   Ja det kan eg skrive under på ..
   Herre min Jeremias så dritt dette er :(

   Svein Hugås:
   Dette er sant.  
   Hvordan er mulighetene for et massesøksmål mot staten, og domstolene?
   Alene er man ikke verdt noen ting.
   Hva mener Marius Reikerås?

   Rune L. Hansen:
   Enkeltmennesker har forandret hele nasjoner og hele verden. Slutter man å lytte til og respektere enkeltmennesker så forsvinner medmenneskelighet og rettferdighet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.10. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156465433941875

   SUBJECT MATTER OF THE CASE

   The application concerns domestic proceedings in which the applicant’s two daughters were placed in public care and the applicant was granted contact rights of four hours, four times per year.

   The applicant complains under Article 8 of the Convention that the above entailed an unnecessary interference with her right to respect for family life.

   QUESTIONS TO THE PARTIES

   Has there been an interference with the applicant’s right to respect for her family life under Article 8 § 1 of the Convention? If yes, was the interference in accordance with the law and necessary under the second paragraph of that provision? (See, inter alia, K. and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, ECHR 2001‑VII.)

   *

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, torsdag 31. oktober 2019: 

   Mørkt, vått, disis, tildels yr og omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet for det meste, med noe yr først på formiddagen og med opp til omkring 7 pluss-grader utover eftermiddagen frem mot klokken 14. Videre gradvis ned mot omkring 5 pluss-grader, tildels med yr. Mørkt, vått, tildels med yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq