HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9405.htm  /  SDNR *.rlh for MAI 1994  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |


---


SDNR18-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
NB: Se f.eks. også PD270795, samme lokal-avis om det samme på lederplass! )
 

KRONIKK OM FAM. HANSEN I DAGSAVISEN "SØR-TRØNDEREN" CA. APRIL / MAI 1994.

          Nedenstående - under overskriften Feil signal - stod på trykk, på lederplass, i dagsavisen "Sør-Trønderen" (eller er det "Sør-Trøndelag" den heter?) ved månedsskiftet april-mai 1994, en distriktsavis i Sør-Trøndelag (lokalavis bl.a. for Skaun; - hvor Rune L. Hansen og familie bor). Familien Hansen / Skjærvik ble gjort oppmerksom på denne kronikken ved at noen hadde vært innom deres hjemsted og lagt igjen en kopi ifra avissiden på deres stue mens de selv ikke var hjemme. Familien Hansen visste først ikke om de skulle ta det ironisk eller alvorlig, men anser seg for grovt sjikanert, ærekrenket og injuriert, og erkjente fort at dette er skremmende stoff, som nærmest tilstreber lynsj-stemning, ifra bestemt hold ifra Jante lovens sfærer. Avisen "Sør-Trønderen" ble derfor politianmeldt skriftlig 15.08. 1994 - (SDNR33-rlh). Kronikken var uten underskrift, men kloss inntil kronikken befant seg - (parentes bemerket: tilfeldigvis?) et bilde av en smilende rådmann (i Skaun kommune) Knut Nygård:

FEIL SIGNAL

          Mediefolk har nærmest pr. definisjon liten eller ingen sans for å bli møtt med "ingen kommentar". I tilfellet Solveig Strand, skolesjef i Skaun må vi imidlertid gjøre et unntak når hun ikke ønsker å polemisere i avisen mot Rune L. Hansen som nå anmelder kommunen for måten man har behandlet skolenektsaken på. Utgangspunktet er at den samme Rune L. Hansen nekter å sende sin syv år gamle sønn til skolen fordi tilbudet etter hans oppfatning ikke er godt nok!

          Derfor ble først Hansen anmeldt, men skolemyndighetene i Skaun ba senere Uttrøndelag politikammer trekke anmeldelsen tilbake fordi man ønsket å komme fram til en løsning i minnelighet. Dit fram ser det ut til å være en lang vei etter at Hansen nå så til de grader har slått kontra og nok en gang ettertrykkelig slår fast at han lite eller intet forstår av hvordan det samfunnet egentlig fungerer som holder liv i ham og hans familie. Rune L. Hansen har for alt vi vet frivillig valgt å snu storsamfunnet ryggen til fordel for en eksentrisk livsførsel i Skaun. Det må han så gjerne gjøre, for trygdeutbetalingene når fram dit også og sånn sett er han langt på vei istand til å leve det livet han ønsker.

          Men når samme Hansen opphøyer seg selv til et slags selvbestaltet geni som alene kan fortelle skolemyndighetene om kommunens brudd på lovverket og grunnskoleloven, da er det at vi melder pass. Av hensyn til norsk injurielovgivning våger vi ikke å sette på trykk hva vi egentlig mener om den slags oppførsel. Hansen er slett ikke alene outsider i storsamfunnet, men når han "krever en offentlig unnskyldning og økonomisk erstatning" er det så til de grader graverende at han ihvertfall ikke bør skylde på andre dersom det virkelig forholder seg slik at familien blir trakassert, som han uttrykker det.

          I utgangspunktet aksepterer vi at det finnes mennesker som ikke i ett og alt aksepterer å følge den slagne landevei. Vi aksepterer også fullt ut nødvendigheten av å stille kritiske spørsmål ved skoleverket og hvordan undervisningen er lagt opp. Mer enn det; det er faktisk en slik debatt som bidrar til å føre utviklingen framover. Dersom Rune L. Hansen imidlertid tror at hans måte er det som skal til tar han sørgelig feil. Ønsker man å oppnå resultater er første bud at man er istand til å føre en dialog. Akkurat det ser Hansen ut til å være fullstendig blottet for.

          Så skolesjef Solveig Strand, du behøver ikke å ha søvnløse netter på grunn av anmeldelsen fra Rune L. Hansen. At han selv åpenbart går i søvne når det gjelder samfunnets spilleregler får bli hans eget problem.

***---
SDNR19-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra :

UTTRØNDELAG POLITIKAMMER
KONGENSGT. 87
7004 TRONDHEIM

 DATO 06.05.94.
 1600/94.
JUS190

     41.9300
     RUNE HANSEN
     POESIHAUGEN
     7360 SKAUN

BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD
 

FORHOLDETS ART : OFF. TJENESTE, DIVERSE
      00.00.94
      SKAUN
ANMELDELSESNR. :    1600/94 (BRUKES V/ HENVENDELSE TIL POLITIET)
SAKEN ER REGISTERT VED: SKAUN LENSMANNSKONTOR
ETTERFORSKER : LØVRØD, HANS MORTEN
 

DETTE ER EN BEKREFTELSE PÅ AT FORHOLDET ER ANMELDT TIL POLITIET.
DET ER DERFOR IKKE NØDVENDIG Å KONTAKTE POLITIET IGJEN DERSOM DE IKKE HAR NYE OPPLYSNINGER I SAKEN.

KONTAKTER DE ET FORSIKRINGSSELSKAP I ANLEDNING SAKEN, MÅ DETTE SKRIV TAS MED. DET ER IKKE NØDVENDIG MED ANNEN BEKREFTELSE FRA POLITIET.

HAR DE ERSTATNINGSKRAV SOM DE ØNSKER AT POLITIET SKAL FREMME I FORBINDELSE MED EVENTUELL STRAFFESAK, MÅ POLITIET SNAREST FÅ BESKJED DERSOM DETTE IKKE ALLEREDE ER GJORT I ANMELDELSEN.
DE HAR EN FRIST PÅ 3 UKER FRA IDAG TIL Å DOKUMENTERE KRAVETS STØRRELSE. DERSOM FRISTEN IKKE OVERHOLDES, KAN DE IKKE PÅREGNE AT ERSTATNINGSKRAVET TAES MED I STRAFFESAKEN. ØNSKER DE FRISTEN FORLENGET, MÅ POLITIET KONTAKTES.

HVIS DE HAR INNLEVERT DENNE ANMELDELSEN PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON, GJELDER DET OVENSTÅENDE OGSÅ HAN/HENNE.
 

 MED HILSEN
 UTTRØNDELAG POLITIKAMMER

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR20-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra :
DET SÆRSKILTE ETTERFORSKNINGSORGAN
Trondheim
Tinghuset,
7013 Trondheim
Tlf. 07 54 24 45.
 

Til :
     Rune Hansen
     Nordlandshaugen
     7360 Skaun

Trondheim, 16. mai 1994.

SAK 7/94: RUNE HANSEN ANMELDER PINSP KJELL WACLAWCZYK V/UTTRØNDELAG PKM.

Det særskilte etterforskningsorganet har mottatt anmeldelse fra Dem mot politiinspektør Kjell Waclawczyk og tjenestemenn i Skaun kommune.

Det særskilte etterforskningsorgan for politisaker (SEFO) har til oppgave å etterforske saker hvor tjenestemenn i politiet er anmeldt for straffbare forhold i tjenesten.

Det står for SEFO som noe uklart hva De mener det straffbare forhold består i som politiinspektøren, skolesjefen, skolestyret og rådmannen skal ha gjort seg skyldig i. En tør derfor be om at De klargjør nærmere hva det er De mener er det straffbare.

Såvidt en kan se har f.eks. politiinspektørens eneste befatning med saken vært den rent påtalemessige, og hvor han har utferdiget et forelegg mot Dem. Dersom det er dette De mener er straffbart må De nærmere redegjøre for på hvilken måte politiinspektøren har utøvd sin embetsplikt på en straffbar måte.

Dersom en ikke hører noe fra Dem i løpet av 14 dager vil saken kunne bli henlagt uten ytterligere varsel til Dem.

Med  hilsen
Knut Almaas,  (sign.),
Leder for det særskilte etterforskningsorgan for Trondheim.

GA-0104/7

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR21-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

     Skaun, 20.5. 1994.

Til
      UTRØNDELAG POLITIKAMMER,
      Kongensgt. 87,
      7004 Trondhjem.
----------------------------------------------------------

      Angående Deres brev datert 6.5. 1994 med bekreftelse på anmeldt forhold.
      Vedrørende erstatningskravet ifra vår anmeldelse av 17.4. 1994, bekreftes med dette vårt ønske om erstatningskrav. Dere skriver at jeg "har en frist på 3 uker fra i dag til å dokumen tere kravets størrelse. Dersom fristen ikke overholdes kan De ikke påregne at erstatningskravet taes med i straffesaken. Ønsker De fristen forlenget, må politiet kontaktes."
      Til det er å si at vi ønsker fristen forlenget. Og hvis Dere så spør om hvorfor, bør jeg vel si noen ord om det her.
      Fordi vi enda er usikker på hva alt dette i denne saken enda har skadet oss og kostet oss og hvor meget det har ødelagt. Kanskje to til fire hundrede tusen kroner vil være en rimelig erstatning for vår familie. I betraktning av hva som hittil har skjedd i denne saken. Hva som videre vil skje inntil rettslig behandling og avgjørelse, vet vi ikke mht. den trakasseringen vi er utsatt for. Og den erstatningsmessige siden av saken har mange aspekter. Dessuten ser vi ikke bort fra at mange nye momenter, saksforhold og ødeleggende belastninger vil kunne fremkomme underveis i denne saken. Bakenforliggende sammenhenger er i alle fall til stede, med en annen og større sak. En sak som dreier seg om at vår familie alvorlig grovt lovstridig er blitt trakassert og terrorisert av sentrale krefter innen Skaun kommuneadmini strasjon siden 1992,- altså lenge forut for denne skolesaken. Altså en annen og forutgående sak som er større og alvorligere og enda pågående, og som vår familie har befunnet seg i og arbeidet med og forsøkt å anmelde siden 1992. Som vi her og nu også ønsker å politianmelde.
      Hvorvidt det er to forskjellige saker eller en og samme sak er vi egentlig usikker på. En rettslig behandling vil imidler tid også kunne belyse dette aspekt.
      I denne den annen saken vil et erstatningskrav ifra vår familie kanskje kunne dreie seg om fem til ti millioner kroner.
      Imidlertid er dette med erstatningskravets størrelse noe som vi også ønsker rettslig vurdert og belyst.

  * * *

      Nu er vi blitt trakassert og hærjet med på alle tenke lige og utenkelige vis i to års tid av sentrale krefter i Skaun kommuneadministrasjon. Av Olav Høstad og en krets omkring ham. Vi har blitt ydmyket mere og mere og forsøkt på forskjellig slags vis presset mere og mere ned i elendighet, av forbrytelser av allehånde grovt slag. Det dreier seg om dokumentfalskneri, med virkning/delaktighet i kidnapping, og noe jeg undrer på hvorvidt kanskje kan eller bør betegnes som medvirkning til et i september 1992 planlagt selvmord, og mye mere. Som kan dokumenteres, be vitnes og rekonstrueres.
      Er denne skolesaken nu et skritt videre ad den samme veien? Mye tyder på det.
      Den trakassering vi nu så lenge og så grovt lovstridig og umenneskelig har vært utsatt for siden 1992 ifra Skaun komm une, har pga. måten skolesaken ble håndtert på internt i Skaun kommune antatt nye trakasserende former. Jeg sikter bl.a. til at vi nylig nu i lokalavisen Sør-Trønderen ble sjikanert grovt, ærekrenket og injuriert, nærmest i lynsjestemning på lederplass. Og hva vi har gjort galt eller lovstridig er faktisk absolutt ingenting vi er bekjent med. Tvert om.
      Iøvrig kan sies vedrørende et moment ved Skaun kommunes håndtering av denne skolesaken, - vedrørende deres anmeldelse av meg og min kone: Det er i tilfeller med ansvarsløshet eller vanskjøtsel at skolestyret har mulighet for å politianmelde. I henhold til grunnskoleloven kan de da politianmelde,- det står ikke at de skal, hvilket heller ikke er intensjonen. Tvert om er de i henhold til grunnskoleloven lovforpliktet til imøte kommenhet og samarbeidsvilje. I vårt tilfelle er det snakk om det motsatte av ansvarsløshet og vanskjøtsel, - om ansvarsbevissthet og omsorg. Med mindre da kretsen omkring Olav Høstad ved Skaun sosialkontor er medvirkende på noe bestemt vis også i skolesaken?

 * * *

     Særlig derfor ønsker vi fristen for å dokumentere er statningskravets størrelse forlenget. Samtidig som jeg fant det på sin plass her nu å komme med nye opplysninger som kan ha vesentlig betydning i saken.

            Med hilsen ifra
            Rune L. Hansen,

Avs.:
      Rune L. Hansen,
      Poesihaugen,
      7360 Skaun.
      Tlf.: 72-86 41 14.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR22-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

 Skaun, 21.5.1994.

Til
  DET SÆRSKILTE EFTERFORSKNINGSORGAN,
  Tinghuset,
  7013 Trondhjem.

---------------------------------------------------------------

      I anledning av Deres brev til meg fra 16.5.1994.
      Dere skriver i Deres brev: "Det står for oss som noe uklart hva De mener det straffbare forhold består i som politi inspektøren, skolesjefen, skolestyret og rådmannen skal ha gjort seg skyldig i. En tør derfor be om at De klargjør nærmere hva det er De mener er det straffbare."
      Til det er iallfall følgende å si: De oppfører seg som om jeg og min familie har brutt norsk lov, - med trakassering på det grunnlaget at vi skal ha begått en forbrytelse. Dette er ikke tilfelle. For vårt vedkommende ønsker vi og ser vi frem til rettslig behandling og avgjørelse i hele sakens anledning.
      Det at politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk / Uttrøndelag politikammer politianmeldes i vår politianmeldelse 17.4. 1994 er ikke noe hovedpoeng i anmeldelsen. Hans eneste befatning med saken har såvidt jeg vet ikke vært annet enn den rent påtale messige hvor han har utferdiget et forelegg mot meg, samt kommentert saken i Adresseavisen 22.3.1994.
      Håper og regner med at disse ordene kan være noe klar gjørende, og henviser iøvrig til sakens dokumenter; særlig til følgende brever / skriv fra vår familie:

        - 24.05.93 - Til skolesjefens kontor Skaun kommune.
        - 31.07.93 - Til skolesjefens kontor i Skaun kommune.
        - 25.11.93 - Til Midt-Trøndelag sorenskriverembede.
        - 23.03.94 - Begrunnelse i anl. forelegg mot Rune L. Hansen.
        - 17.04.94 - Politianmeldelse ifra fam. Hansen i Skaun.
        - 20.05.94 - Til Uttrøndelag politikammer vedr. saken.

      Iøvrig kan dette sies, hvilket og fremgår av grunnskoleloven og det juridiske standardverket på området, "Norsk skolerett" (Universitetsforlaget, 1987): At det er i tilfeller med ansvarsløshet eller vanskjøtsel at skolestyret har mulighet for å kunne politianmelde. I henhold til grunnskoleloven kan de da politianmelde, - det står ikke at de skal, hvilket heller ikke er intensjonen. Tvert om er de i henhold til grunnskoleloven lov forpliktet til imøtekommenhet og samarbeidsvilje. I vårt tilfelle er det snakk om det motsatte av ansvarsløshet og vanskjøtsel,- om ansvarsbevissthet og omsorg.

          Beste hilsner ifra
          Rune L. Hansen,
          Skaun 21.5.1994.

Avs.:
      Rune L. Hansen,
      Poesihaugen/Nordlandshaugen,
      7360 Skaun.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

SDNR23-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra :
    SKAUN KOMMUNE
    Skolekontoret
    7353 Børsa
    Tlf.: 72 86 30 16.
    Telefax: 72 86 34 70.

Børsa, 30.05.94.
Til :
     Trude Skjærvik
     Rune Hansen
     7360 Skaun
 

Vår ref.: 1993/1551.
Ark.: 212.01.
 

INVITASJON TIL SAMTALE OM BALDERS SKOLEGANG.

Dere inviteres herved til en samtale om Balders skolegang, på Skaun rådhus,
formannskapssalen, fredag 10. juni kl. 13.15.

Foruten kommunens representanter, vil utdanningsdirektøren, kommuneadvokaten og en representant for fylkesmannens familie- og sosialavdeling være tilstede.

Hvis tidspunktet ikke passer, bes dere være så vennlig å si fra innen 8. juni 1994.
Har dere ellers spørsmål i forhold til møtet, ta kontakt.

Velkommen!

Med hilsen
Solveig Strand,  (sign.),
skolesjef

kopi: Utdanningsdirektør Ola Moe
         Fylkesmannens familie- og sosialavdeling
         Advokat Arve Rosvold Alver
         Rådmannskontoret
         Ordfører Agnar Melby
         Sosialleder Tove Egge

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm