HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9404.htm  /  SDNR *.rlh for APRIL 1994  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |


SDNR14-rlh :
(Kopi/ avskrift: HUN, rlh, av pressemeldingen - som rlh tilfeldigvis fikk tak i.)

SKAUN KOMMUNE
N-7353 Børsa.

Tlf.: 72863016. Telefax: 72863470.

Til:  Adresseavisen, Avisa Trondheim, Dagbladet, Sør-Trønderen, Trønderbladet, NRK-Sør-Trøndelag, Statens utdanningskontor.

Pressemelding

Børsa, 06.04.94.

Vår ref.: 1994/303.  Ark. 212.01.

SKOLENEKT-SAKA I SKAUN / BARNS RETT TIL UNDERVISNING.

Lov om grunnskolen gir barn og unge rett og plikt til å gå i grunnskole, dersom de ikke på annen måte kan få tilsvarende undervisning.

Tilsvarende undervisning betyr ifølge grunnskoleloven, private skoler. Private skoler / privat undervisning skal godkjennes av departementet, og undervisningsplaner og lærere skal være godkjent av statens utdanningskontor.
De samme forskrifter som gjelder for grunnskoleundervisning m.h.t. skoletid, undervisningstimetall, prøver og fagplaner, skal også gjelde for private skoler / privat undervisning. Mønsterplanen som departementet har fastsatt, skal sikre at alle barn i Norge skal få en skolegang med tilnærmet likt undervisningsinnhold, uavhengig av hvor undervisningen gis.

Skaun kommune har orientert Rune Hansen om Grunnskolelov, forskrifter og Mønsterplan. Krav og plikter her er karakterisert som "fullstendig meningsløst, uakseptabelt og uholdbart".
Skaun kommune valgte derfor å anmelde Rune Hansen for at han holdt en elev borte fra pliktig undervisning.

Barnas rettigheter er sikret gjennom lover. Lov om grunnskolen er en slik lov. Foreldre i Norge har ikke lov til å gjøre med sine barn som de selv vil, i strid med slike lover.
Kommunen har plikt til å sørge for at barn gis de rettigheter de har krav på.

Knut Nygård, (sign.),
rådmann.
Solveig Strand, (sign.),
skolesjef.


SDNR15-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

Leserbrev til dagsavisen "Trønderbladet" på Melhus :

Om hjemmeundervisning og Jantelov

          Skaun kommune har visstnok, i følge et oppslag i Trønderbladet 7. april, gått ut med en pressemelding - som går ut på at "foreldre kan ikke gjøre som de vil med sine barn".
          Dette må vel sies å være nyttig informasjon for alle foreldre! Litt av en megetsigende formulering.
          Det dreier seg om barns og ungdoms "rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning", som det heter i Lov om grunnskolens paragraf 13. Og om en familie i Skaun som ikke har sendt sin 8-årige gutt til den kommunale skolen og heller ikke har tenkt å gjøre det, og som forut for at barnet ble innkalt til skolen gav klar og presis skriftlig beskjed om dette og om hvorfor. Begrunnelsen går ut på at den offentlige skolen er for dårlig, - bl.a. heter det i deres brev 24.05.1993: "Vi trenger ikke og ønsker ikke det tilbud som disse skolene er. Det er for dårlig, dessverre, i forhold til den kvalitet og de muligheter de har hjemme." Og i brev fra foreldrene 31.07.1993: "Vår holdning i denne saken er som sagt ikke ment å forringe eller innskrenke barnets muligheter, trygghet, trivsel og kompetanse nu eller senere i livet, - men tvert om øke og bedre alt dette, hvilket vi anser som svært nødvendig og viktig."
          Undertegnede er pappa i den familien det gjelder. Og vi forundres over den håndtering saken har fått, særlig i skolestyret i Skaun og av Uttrøndelag politikammer.
          Skolestyret anmeldte oss. Hvilket grunnskoleloven sier de kan gjøre under visse forutsetninger, men ikke at de skal gjøre. Det sies nemlig i grunnskolelovens paragraf 13 punkt 10: "Er en elev borte fra den pliktige undervisning, kan foreldrene eller de som er i staden, straffes med bøter dersom de er skyld i fraværet. Offentlig påtale blir ikke reist uten når skolestyret gjør vedtak om det." Men skolestyret har altså valgt å ville anmelde oss. Hvorfor?
          Fordi vi ikke verdsetter de rettigheter og forpliktelser våre barn har? Eller for å presse oss økonomisk?
          Men kan skolestyret anmelde oss i denne saken? Vårt barn får ikke den samme undervisningen som i de offentlige skolene, men han får tilsvarende undervisning, - og han får den hjemme. Derfor skrev vi også i vårt brev til skolesjefens kontor i Skaun 31.07.1993: "Med hensyn til evt. årlige eksamener eller prøver hvor barnet kan prøve sin kompetanse eller testes i forhold til andre, og evt. avgangsvitnemål, kan vi være åpne for gode forslag. Ikke nødvendigvis årlige prøver/tester, men kanskje ikke oftere."
          I et brev til oss datert 01.06.1993 skriver skolesjefen i Skaun: "Å gi barna undervisning hjemme som et alternativ til norsk grunnskole, er ikke mulig ifølge norsk lovverk."
          Vel, vel. Mulig er det jo faktisk, men er det lovstridig?
          I nevnte Trønderbladet i anledning pressemeldingen fra skolesjef Solveig Strand og rådmann Knut Nygård på vegne av Skaun kommune, står det at "skolesjefen er enig i at lovene som Skaun kommune henviser til, ikke gir mye rom for at foreldre kan undervise sine barn hjemme. Det står ikke et ord i loven om undervisning i hjemmet, sier skolesjefen."
          Det at det ikke står et ord i grunnskoleloven om undervisning i hjemmet, det tolker hun altså dithen. Det står derimot der om privatskoler og spesialskoler, hvilket er noe annet.
          Men uttrykket "tilsvarende undervisning" i paragraf 13 punkt 1, rommer altså ikke for henne hjemmeundervisning. Hvorfor ikke må jeg spørre vel? Er det utenkelig for henne at hjemmeundervisning kan gi "tilsvarende undervisning"?
          Og glemmer hun at det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og opplæring? Det er det nemlig også i henhold til Mønsterplanens forståelse av grunnskoleloven. Og at vi som foreldre er glade for de rettigheter og muligheter våre barn har!
          Videre står det i Trønderbladet at "skolesjefen synes saken er vanskelig på grunn av dens personlige karakter. En familie er satt i søkelyset. Derfor henviser hun til pressemeldingen, hvor det står at foreldre kan ikke gjøre som de vil med sine barn."
          Den familien er oss her det. Men vi er ikke bare satt i søkelyset, vi er anmeldt av skolestyret, både til politiet og "barnevernet" - og vi har mottatt forelegg om bot, pluss diverse annet som dette medfører. Vi er levende mennesker som blir utrygge og foruroliget av forfølgelse, trusler og mishandling - faktisk!
          Hvor er den imøtekommenhet og samarbeidsvilje som grunnskoleloven forplikter de kommunale skolemyndighetene til?
          Av uttrykket "tilsvarende undervisning" i grunnskoleloven fremgår at det er undervisningsplikt i Norge, men ikke skoleplikt. Dessuten står det i paragraf 27 punkt 3: "Skolestyret fører tilsyn med pliktig opplæring for de som ikke går inn i den kommunale skolen, og skal, om det er grunn til det, kalle de inn til særskilt prøve." Også dette forplikter skolemyndighetene til samarbeide med hjemmet og foreldrene.
          Så vidt jeg forstår så er hjemmeundervisning en mulig og lovlig måte å gjøre det på, - som også de kommunale skolestyrene er forpliktet til å støtte opp om og å imøtekomme. Heldigvis for oss, som er i den situasjon at det offentlige skoletilbudet er meget for dårlig - og for at vi faktisk har meget gode alternative muligheter. Skolestyrets oppgave må være å tilrettelegge for dette og å samarbeide.
          Det å anmelde oss og å bøtelegge oss er grunnskolelovstridig, - og så vidt jeg kan skjønne også grunnlovsstridig. Det at det likevel har skjedd og hvordan det har skjedd og hva som ellers har skjedd i denne saken sier litt om alle de fordommene som er ute og går på dette området. Og om et utrolig hovmod og en utrolig intoleranse fra visse skolemiljøers side.
          Vi som her nu har gjennomgått og opplevd det vi har hittil i denne saken og forut for den, skjønner godt at ikke flere har våget heve sin røst særlig i pakt med sin samvittighet og ansvarsbevissthet. En må være ressurssterk for å stå imot trusler en fort kan få over seg, - om "barnevernet" og "omsorgsovertagelse", om bøter, politi, rykter, osv.!
          Riktig nok står det kun om muligheter for anmeldelse og bøter i grunnskoleloven, - i de tilfeller det er snakk om vanskjøtsel og ansvarsløshet vel. Men også i de sakene hvor det tvert om er snakk om ansvarsbevissthet og kjærlig omsorg og vågemot kan fort de truende ord "barnevernet", "omsorgsovertagelse", "hastevedtak", "taushetsplikt", etc. dukke opp som et gufs fra Hitler-Tyskland eller det lukkede Sibirs umenneskelighet, - for å nevne noe av realiteten. Hvilket vil være mere enn nok til at de fleste barnefamilier får kalde føtter!
          Etruskerne hadde sin måte å gjøre det på, - maktmisbrukere i Norge har sine og andre måter å gjøre det på.
          I Mønsterplanens forord om Grunnskolens oppgaver står det mye bra, - bl.a. dette, om å kunne stå alene: "Skal foreningen av de individuelle og de sosiale hensyn bli harmonisk, må elevene utvikle evnen til å vurdere den sosiale situasjon. Det er her spørsmål om på den ene side å vite når fellesskapet gjør solidaritet og underordning nødvendig, og på den annen side å avsløre og avvise urimelig sosialt press. Et viktig ledd i karakterutviklingen er nettopp at elevene lærer å kunne stå alene og hevde sin individualitet, men samtidig lærer å respektere andre som på tilsvarende måte hevder sin individualitet."
          En underlig sak er dessuten, at Uttrøndelag politikammer ved Kjell Erik Waclawczyk kun bøtelegger barnets pappa, ikke mammaen. Mye underlig, og skremmende for vårt vedkommende, i denne saken.
          Er det i virkeligheten Jantelovens paragraf 1 vi har forbrutt oss mot? - Du skal ikke tro du er noe.
          Vi ikke bare tror vi er noe; vi vet vi er noe.

o - o - o

Rune L. Hansen,
Skaun 7. april 1994.

Avs.:
Rune L. Hansen,
Poesihaugen,
7360 Skaun.
Tlf.: 72-864114.


SDNR17-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

POLITIANMELDELSE IFRA FAMILIEN HANSEN I SKAUN
--------------------------------------------------------------------------------------

          Vår sønn har aldri begynt på noen som helst kommunal skole i Skaun, som vi holder ham tilbake fra. Tvert om har vi i brev korrespondanse med skolesjefens kontor forut for skolestart, saklig klart og utvetydig gjort oppmerksom på at det eksisterende kommunale skoletilbudet ikke er bra nok for oss, og at vi gjør det på annen måte i pakt og forståelse med det norske lovverket. Her skulle være nok å henvise til det juridiske standardverket "Norsk skolerett" (Universitetsforlaget, 1987) som klart og utvetydig gjør oppmerksom på de juridiske omstendighetene og hvor grunnskoleloven utdypes grundig og oversiktlig.
          Det at skolestyret i Skaun anmelder oss er entydig i strid med grunnskoleloven. Likeledes at vi bøtelegges.
          Likeledes at skolestyret og skolesjefen i Skaun og politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk ved Uttrøndelag politikammer handler som om de ikke er oppmerksom på dette.
---
          Jeg har sett den pressemelding som Skaun kommune har sendt ut i sakens anledning, datert 6.4. 94, hvor de fortolker grunnskoleloven med påstand om at "Tilsvarende undervisning betyr ifølge grunnskoleloven, private skoler." Dette burde de vite er usant.
---
          Summa summarum er likevel det mest betenkelige at de handler så direkte i motstrid med lovverket, og så i strid med "Norsk skolerett" og med grunnskolelovens ånd og formålsparagraf.
          Det at Skaun kommune forholder seg på en slik måte og sender ut en slik pressemelding, er med på å skape mye forvirring og å forsterke fordommer som er ute og går. Hva er hensikten med og virkningen av et slikt maktmisbruk, annet enn ødeleggende?
          Med maktmisbruk å forsøke å true til seg ved forfølgelse og trusler underkastelse og frykt?
          Vår familie er blitt trakassert og uthengt som lovbrytere, og derfor finner vi det riktig at jeg på vegne av vår familie politianmelder skolesjefen og skolestyret i Skaun samt Skaun kommune ved rådmann Knut Nygård, og politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk / Uttrøndelag politikammer. Politianmelder disse med krav om oppreisning og erstatning, og at denne politianmeldelsen straks blir tatt til efterretning før ytterligere skade blir forvoldt.

På vegne av fam. Hansen / Skjærvik:

Rune L. Hansen,
(underskrift)
Skaun, 17. april 1994.

Adresse:
          Rune L. Hansen,
          Poesihaugen,
          7360 Skaun.
          Tlf.: 72 864114.


---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm