HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9511.htm  /  SDNR *.rlh for NOVEMBER 1995  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
SDNR131-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

( Konvolutten med STPS sitt emblem, og poststemplet dato 06.11. 1995. Enda et forskrudd brev, med det samme spørsmålet for 4. gang! Også dette brevet nevner en mystisk - for meg og familien helt ubekjent - "oppnevning av Midt-Trøndelag forhørsretts" av 07.07. 1995, på bestemt vis. - For ordens skyld vil jeg her få sagt, at jeg omtrent ikke i mitt liv noensinne har vært i kontakt med noen psykiater eller psykolog, og heller aldri noensinne har brukt kjemisk-syntetiske eller raffinerte medisiner eller midler av noe slag og har hatt mindre problemer med "nerver" enn folk flest. Tro det eller ei! Det er ikke noe problem med å mangfoldig bevise det. Jeg har således heller ikke engang noen fast lege som jeg evt. kunne gi navnet på. Til denne Andreas Hamnes kunne iøvrig godt sies, - at bruker han "sakens dokumenter", så finner han fort ut hvem som er gal! (Omgj.126G.) K: Vedlagt SDNR131V-rlh! Se også SDNR117-rlh, og SDNR130-rlh. )

Fra :
    Ass. avdelingsoverlege Andreas Hamnes,
    Psykiatrisk poliklinikk, Brøset,
    Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus,
    Postboks 1803 Lade,
    7002 Trondheim.

Til :
    Rune L. Hansen,
    7360 Skaun.

    Dato: Trondheim 05.11.95.

PRIMÆRPSYKIATRISK ERKLÆRING

     Det henvises til telefonisk kontakt med Dem 31.07.95, kopi av brev til Midt-Trøndelag forhørsrett datert 02.08.95 samt brev til Dem fra Uttrøndelag politikammer datert 13.10.95.

    Hvis De er villig til å samtale med undertegnede for utferdigelse av primærpsykiatrisk erklæring, bes De vennligst ta kontakt på tlf. 73 91 65 80. Dette er et sentralbord. De vil motta hjelp med å få kontakt med undertegnede.

    Hvis De er villig til å gi Deres samtykke til at undertegnede innhenter kopi av journal hos Deres faste lege, vennligst undertegn vedlagte samtykkeerklæring og returner den til ovenstående adresse.

    Undertegnede forstår det slik at De har flyttet fra Skaun. Det sendes kopi av brevet og samtykkeerklæringen til Deres advokat, Liv Clemetsen. Undertegnede forutsetter at hun informerer Dem hvis hun skjønner at forsendelse av dette brev åpenbart skulle medføre lang forsinkelse på grunn av omadresseringer. Hvis undertegnede ikke mottar henvendelse fra Dem eller Deres advokat innen 15.11.95, blir mitt oppdrag utført i flg. Midt-Trøndelag forhørsretts oppnevning av 07.07.95, samt anmodning fra Uttrøndelag politikammer slik det fremgår av brev datert 13.10.95.

    Skulle De ikke være villig til samtale eller å gi ovennevnte samtykkeerklæring, vil primærpsykiatrisk erklæring måtte skrives med bakgrunn i sakens dokumenter med de faglige begrensninger det innebærer.

    Med vennlig hilsen,
    (sign.),
    Andreas Hamnes.

Kopi:
    - Midt-Trøndelag forhørsrett, Tinghuset, Postboks 712, 7001 Trondheim.
    - Politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk, Uttrøndelag politikammer, Postboks 2533, 7001 Trondheim.
    - Advokat Liv Clemetsen, Sommerrogt. 17, 0255 Oslo.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

SDNR131V-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Dette var et eget vedlagt A4-ark til SDNR131-rlh (se overstående), - utformet som et skjema fix ferdig til å underskrive på - hvilket "naturligvis" aldri ble gjort - hvor teksten går kort og frekt slik: )

 

SAMTYKKEERKLÆRING
 

    Jeg, Rune L. Hansen, 061255 ***** (rlh: f.nr.), samtykker i at Dr. Hamnes får innhente kopi av journal hos

...............................................................................................

    vedrørende min helse.

Sted :

dato :

Rune L. Hansen :

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR132 :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

( Kopi fra adv. Liv Clemetsen ankom Hansen / Skjærvik i en konvolutt poststemplet Oslo 09.11. 1995, ilag med en kopi av SDNR133-rlh. Innholdet omhandler 1:) spørsmål hvorvidt fam. Hansen / Skjærvik "igjen har bosatt seg i Skaun kommune, eller om deres tilstedeværelse er midlertidig." Og 2:) Anmodning "om at De tar opp med Deres klient spørsmålet om betaling av de ilagte omkostninger. Forsinkelsesrente påløper fra 05.10.1995 med 12%.". )
---

Til :
     Advokat Liv Clemetsen,
     Sommerogaten 17,
     0255 OSLO.

 Trondheim, 25.10.1995.
 Vår ref.  AR3843ub.
 Deres ref.
 Ansvarlig advokat:
 Arve Rosvold Alver
TELEFAX NR. 22 55 16 20

SKAUN KOMMUNE - TRUDE SKJÆRVIK OG RUNE L. HANSEN

1.
Til tross for meldt flytting pr. 20.08.95, foreligger det opplysninger om at familien Trude Skjærvik og Rune L. Hansen igjen har tatt tilhold i Skaun kommune, uten å melde flytting.

Samtidig er det kommet konsesjonssøknad fra kjøper av familiens eiendom.

På vegne av Skaun kommune ber jeg om å få opplyst om det er slik at familien til Trude Skjærvik og Rune L. Hansen igjen har bosatt seg i Skaun kommune, eller om deres tilstedeværelse er midlertidig.

2.
Etter Frostating lagmannsretts kjennelse av 20.09.1995, som jeg formoder er rettskraftig, er Trude Skjærvik og Rune L. Hansen dømt til å betale saksomkostninger med kr. 3.000,-.

Jeg vil anmode om at De tar opp med Deres klient spørsmålet om betaling av de ilagte omkostninger. Forsinkelsesrente påløper fra 05.10.1995 med 12%.

     Med hilsen
     ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS,
     Arve Rosvold Alver,  (sign.),
     advokat.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR133-rlh :
(Kopi/avskrift: HUN, rlh.)
( Ankom sammen med SDNR132-rlh fra advokat Liv Clemetsen. )
 

Til :
     Advokatfirmaet Schjødt
     Att: Advokat Arve Rosvold Alver
     Postboks 132
     7001 TRONDHEIM
 

 Oslo, 31. oktober 1995
 Vår ref.: LC/eh
SKAUN KOMMUNE - TRUDE SKJÆRVIK OG RUNE L. HANSEN

Det vises til Deres brev av 25.10. 1995.

Familien til Trude Skjærvik og Rune L. Hansen er ikke lengre bosatt i Skaun kommune.
Deres tilstedeværelse er midlertidig og har sammenheng med flytting.
 
 
 

 Med vennlig hilsen
 Advokatfirma Liv Clemetsen & Co,
 Liv Clemetsen,  (sign.).

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR134-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh. Brevet vedlagt et flyttemeldings-skjema.)

Fra :
     Åmli Ligningskontor og Folkeregister,
     4850 Åmli.
     Saksbehandlar Jorunn Kløvfjell.
     Tlf.: 37 08 11 93. Telefax: 37 08 16 61.

Til :
     Rune L. Hansen,
     Trude M. Skjærvik.

Vår dato: 07/11/95.
Vår referanse: 1995/061255***** (rlh: f.nr.) - 1382/736/

ANMODNING OM Å MELDE FLYTTING FRA ÅMLI KOMMUNE.
 

Åmli folkeregister er blitt kjent med at Dere har flyttet fra Åmli kommune, der De bodde hos familien Jacobsen på Øy.
     Så vidt vi vet har Dere nå bosatt Dere i Rindal kommune. Vi må be om at det snarest blir fyllt ut flytteskjema og sendt til folkeregisteret i Rindal.

Vi gjør oppmerksom på regelen om at flytting skal meldes innen 8 dager, så vidt vi har fått opplyst er det lenger siden Deres flytting fant sted.

Gjenpart av dette brevet er sendt Rindal folkeregister.

Med hilsen
Jorunn Kløvfjell,  (sign.),
Førstesekretær.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR135-rlh :
(Kopi/avskrift: HUN, rlh. Brevet vedlagt et flyttemeldings-skjema.)

Fra :
     Rindal Ligningskontor og Folkeregister,
     Postboks 33,
     6657 Rindal.
     Kontoradresse: Martinus Viks veg 1.
     Saksbehandler Ole Fosseide.
     Tlf.: 71 66 53 21. Telefax: 71 66 57 04.

Til :
     Rune L. Hansen,
     Trude Skjærvik,
     6657 Rindal.

Vår dato: 14/11/95.
Vår referanse: 1995/061255***** (rlh: f.nr.) - 1319/686/3

FLYTTING TIL RINDAL. DERES BREV AV 5.11.95.

Vi har fått opplyst at Dere skal være flyttet til Rindal. I den anledning vil vi gjøre Dem kjent med at en person som tar sin døgnhvile (nattesøvn) i kommunen, etter folkeregisterforskriftenes § 2 nr. 1 skal regnes bosatt der.

Vi ber derfor om at vedlagte blankett "Melding om flytting" blir utfylt og returnert folkeregisteret innen 8 dager i underskrevet stand.
 

Med hilsen
Ole Fosseide,  (sign.),
     e.f.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
***

TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR136-rlh :
( Oversendt pr. fax 19.11.1995, kl. 03.00 & 03.10, rlh. Kopi: HUN, rlh. )

Vår ref.: SDNR136-rlh :
 
 

Til :
     Åmli Ligningskontor og Folkeregister,
     Postboks 82,
     4850 Åmli.
     Tlf.: 37 08 11 93. Telefax: 37 08 16 61.

Fra :
     Fam. Rune L. Hansen og Trude Skjærvik,
     Aune,
     6657 Rindal.
     Tlf. & fax: 71 66 58 78.

 Dato: 18.11.1995.
     Henviser til deres brev til oss datert 07.11. 1995. Et brev som nok har krysset vårt brev, med flyttemelding , til dere datert 05.11. 1995, postlagt 06.11. 1995, med kopi til Folkeregisteret her i Rindal.
     Dere skriver under overskriften  "Anmodning om å melde flytting fra Åmli kommune", at: "Åmli folkeregister er blitt kjent med at Dere har flyttet fra Åmli kommune, der De bodde hos familien Jacobsen på Øy.  Så vidt vi vet har Dere nå bosatt Dere i Rindal kommune. Vi må be om at det snarest blir fyllt ut flytteskjema og sendt til folkeregisteret i Rindal. Vi gjør oppmerksom på regelen om at flytting skal meldes innen 8 dager, så vidt vi har fått opplyst er det lenger siden Deres flytting fant sted.  Gjenpart av dette brevet er sendt Rindal folkeregister."
 *
     Som det fremgikk av vårt flyttemeldingsbrev til dere så flyttet vi hithen til Rindal 29.10. 1995, (selv om vi ankom dagen før), og sendte flyttemelding til dere, og kopi til Folkeregisteret i Rindal innen 8 dager. Alt skulle vel således være ok? Imidlertid skal vi også nu utfylle flyttemeldings-skjemaet og over bringe også det til Rindal Folkeregister. (Sakene våre som stod hos familien Jakobsen, ble oppoversendt til Midt-Norge først 07.11. 1995, og ankom Trondhjem først 14.11. 1995.)
     Vi er bekjent med folkeregisterforskriftenes § 2 pkt. 1, hvor det sies ("Om bostedsreglene og plikten til å melde flytting"), at: "En person skal som hovedregel registreres som bosatt der han regelmessig tar sin døgnhvile, dvs. nattesøvn eller tilsvarende hvile." Og at ethvert skifte av bosted skal meldes til folkeregisteret innen 8 dager efter at flyttingen fant sted.
 *
     Kopi av dette brevet oversendes Rindal folkeregister.
 *
 Vennlig hilsen fra
 Rune L. Hansen og Trude Skjærvik.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR137-rlh :
( Avskrift / kopi: HUN, rlh. Ankom 21.11.1995. Datert og poststemplet 20.11.1995. )

Fra :
     Rindal kommune,
     6657 Rindal.
     Tlf.: 71 66 51 11. Fax: 71 66 56 63.

Til :
     Trude Skjærvik og Rune L. Hansen,
     Aune,
     6657 Rindal.

BREV AV 10.11.95 OM HEIMEUNDERVISNING

Rindal kommune har mottatt brev om at dere har to skolepliktige barn som dere ønsker å undervise selv.

For å få bedre innsikt i den bakgrunnen dere har for å undervise barna og også Marta Straumes kompetanse, ber jeg om et møte snarest mulig.

Dere blir med dette invitert til samtalemøte på mitt kontor, Kommunehuset i Rindal, mandag
27. nov. 1995 kl. 12.00 - 13.00.
 

Rindal, 20.11.95.

Med hilsen
 Helene Marie Nergård,  (sign.),
 Kontorsjef

Vedlegg: Plan for utviklingsarbeid; skoler og barnehager 1995-98.
               Arbeids- og aktivitetsplan for Bolme skole og barnehage avd. skole 1995/96.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR140-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

RUNE L. HANSENs MEDBRAGTE VEDLEGG OG PUNKTER TIL SAMTALEMØTET
HOS KONTORSJEF HELENE MARIE NERGÅRD,
KOMMUNEHUSET I RINDAL, 27.11. 1995, KL. 12.00 - 13.00:
 

OVERSIKT:
(Vedlegg 1 - 4 ifra dagsavisen "Dagen".)

VEDLEGG 1 - Enkeltsak 21.11. 1995, om "Sveio-modellen".

VEDLEGG 2 - Enkeltsak 09.11. 1995, om flytting til Rindal.

VEDLEGG 3 - Dobbelside 26.09. 1995, om fam. Hansen / Skjærvik i Skaun.

VEDLEGG 4 - Enkeltsak 23.11. 1995, om NKS og hjemmeundervisningen.

VEDLEGG 5 - "HUN Ekstern info - nr. 1, 1995. Årg. 2." Datert 01.03. 1995.

VEDLEGG 6 - Noen adresser.
 
 

PUNKT 1 - Dementi av oppslag i dagsavisen "Sør-Trøndelag" 23.11.1995.
 

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR140f-rlh :

 VEDLEGG 6.
 (Kopi: HUN, rlh.)
 ( SDNR140f-rlh.)
NOEN ADRESSER:
 

Marta Straume,
Londalsflaten 41,
N-5230 Espeland.
Tlf.: 55 24 17 97.

---

Christian W. Beck,
Fjellgata 25,
N-0566 Oslo.
Tlf.: jobb-22 85 53 97 & priv.-22 37 11 77.

---

Skolesjef Knut Martens,
Sveio kommune,
N-5520 Sveio.
Tlf.: 52 74 01 00.

---

Skolesjef
Nissedal kommune,
N-
Tlf.:

---

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR141-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

Til :
     Avisen "Sør-Trønderlag",
     v/ redaktør,
     Orkdalsvn. 57,
     7300 Orkanger.

 Dato: 27.11. 1995.

     Viser til intervju med meg og omtale av min familie i deres avis 23.11.95, og også tidligere stoff om meg og min familie i avisen "Sør-Trøndelag".
     Jeg har vanskelig for å kjenne meg igjen i det som dere skriver om meg og min familie.
     Oversender kopi av noen avisoppslag som jeg ber dere om å lese. (Samtlige ifra avisen "Dagen".)

 Vedlegg 1: Dobbelside 26.09.95.
 Vedlegg 2: Enkeltsak av 09.11.95.
 Vedlegg 3: Enkeltsak av 21.11.95.
 Vedlegg 4: Enkeltsak av 23.11.95.

 Med hilsen
 Rune L. Hansen,  (sign.),

Avs.:
     Rune L. Hansen,
     Aune,
     6657 Rindal.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR141b-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

SKISSE TIL BREV

Til :
     Tidens krav, avisen
     v/ redaktøren,
 
     6500 Kristiansund N.
 

 Dato: 00.11.1995.

 Viser til intervju med meg i "Tidens krav" 00.11.95.
 Oversender for ordens skyld en del stoff til dere.

 Vedlegg 1: Dobbelside 26.09.95.
 Vedlegg 2: Enkeltsak av 09.11.95.
 Vedlegg 3: Enkeltsak av 21.11.95.
 Vedlegg 4: Enkeltsak av 23.11.95.
 - (Samtlige kopier ifra avisen "Dagen".)

 Med hilsen
 Rune L. Hansen,  (sign.),

Avs.:
     Rune L. Hansen,
     Aune,
     6657 Rindal.
     Tlf. & fax: 71 66 58 78.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww