HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9512.htm  /  SDNR *.rlh for DESEMBER 1995  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
SDNR143-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

FORSLAG TIL NYTT BREV
(Et forslag som først tilsendes adv. LC.):

Til :
     Avisen "Sør-Trønderlag",
     v/ redaktør,
     Orkdalsvn. 57,
     7300 Orkanger.

 Dato: 00.12. 1995.

     Viser til intervju med meg og omtale av min familie i deres avis 23.11.95, og også tidligere stoff om meg og min familie i avisen "Sør-Trøndelag".
     Under forutsetning av at oppslagene om meg og min familie i deres avis "Sør-Trøndelag" nu forleden dag (dvs. torsdag 23. november 1995) kan betraktes som en enkeltsak, uten sammenheng med den svært så grovt injurierende trakasseringen deres avis tidligere har drevet med overfor meg og min familie, vil jeg herved rette denne henvendelse til dere.
     Jeg er blitt fortalt at det har kommet en dementi ifra intervjuede Tove Flåtten efterpå og at denne er kommet på trykk i deres avis "Sør-Trøndelag" efterpå.  Kan dere derfor tilsende meg kopi av denne dementi, og av hva som evt. har stått i deres avis ellers efterpå?
     Jeg vil orientere om at jeg er oppmerksom på at den utgaven av avisen "Sør-Trøndelag" som nu hadde oppslag om meg og min familie (23.11.95), ifra deres side ble utdendt gratis til postkassene her i kommunen og områder omkring. Mens ingen efterfølgende aviser av "Sør-Trønderen" er kommet gratis til noens postkasser her.
     Jeg gjør oppmerksom på at mistenkeliggjøringen av meg og min familie og usannhetene om oss nu igjen, ifra vår side betraktes som noe svært så alvorlig. Saken vil foreløbig inngå i samtalene og vurderingene jeg og min familie har med vår advokat vedrørende saken i sin helhet.
 

 Med hilsen
 Rune L. Hansen,  (sign.),

Avs.:
     Rune L. Hansen,
     Aune,
     6657 Rindal.

***---
SDNR144-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Konv. poststemplet Trondheim 30.11.95. Ankom 06.12.95 (omadr. av postvesenet antagligvis). )
 

Fra :
     UTTRØNDELAG POLITIKAMMER
     SØNDREGT. 10,
     7011 TRONDHEIM

     JUS102

Til :
     41.9300
     TRUDE SKJÆRVIK
     NORDLANDSHAUGEN
     7360 SKAUN

 30.11.95
 3997/93B
UNDERRETNING OM SAKSAVGJØRELSE :

ANMELDELSESNR.  :             3997/93B  REGISTRERT DEN 23.09.93.
FORHOLDETS ART  :              SPES. LOV/DIV.
GJERNINGSDATO/-STED :     23.08.93/SKAUN

PÅTALEANSVARLIG :             WACLAWCZYK, KJELL ERIK
ETTERFORSKER  :                    ISDAL, KJELL

29.11.95                                       DE UNDERRETTES OM AT FOR DERES VEDKOMMENDE ER
                                                     FORHOLDET HENLAGT ETTER BEVISETS STILLING.

 MED HILSEN
 UTTRØNDELAG POLITIKAMMER

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
***

TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

SDNR145-rlh :
( Kopi / avskrift: HUN, rlh. Jeg fikk dette fra Helene Marie Nergård 11.12. 1995, sammen med SDNR145b-rlh. )
 
 

MOMENTLISTE VEDK. TILSYN HEIMEUNDERVISNING

 

Tilsynslærer skal på kommunen sine vegne ivareta tilsynsansvaret. Jfr. Grunnskolelova § 27.3.
 

1)  Tilsynslærar skal sjå til at heimeundervisninga har ein viss grad av struktur.

2)  Tilsynslærar skal sjå til at det er ein viss grad av plan i undervisninga.

3)  Tilsynslærar skal sjå til at undervisninga omfattar dei mest sentrale emner for klassetrinnet i kjernefaga.

4)  Tilsynslærar skal sjå til at vilkåra for heimeundervisning er tilstades.

5)  Tilsynslærar har ikkje rettleiingsansvar. Dette er ikkje til hinder for at tilsynslærar på fritt grunnlag kan rettleie foreldra i deira arbeid.

6)  Tilbakemelding skal skje skriftleg til skulesjefen i etterkant av kvart tilsynsbesøk. Tilbakemeldinga skal vera ei kort oppsummering av ovannemnde punkt.
 

Sveio kommune, 23.10.95.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

SDNR145b-rlh :
( Kopi: HUN, rlh. Fikk den 11.12. 1995, sammen med SDNR145-rlh. )
 

RINDAL kommune,
6657 Rindal.
Tlf.: 71 66 51 11.
Fax: 71 66 56 63.
 

KLADD
======

RINDAL KOMMUNE -
RETNINGSLINJER FOR HEIMEUNDERVISNING AV BARN I GRUNNSKOLEALDER
 

Når foreldre gir melding om at barna blir undervist i heimen, skal følgende retningslinjer følges:

Kommunen tar kontakt med foreldrene og stiller følgende krav:

1.  Barna skal få tilsvarende undervisning. Dette innebærer et krav om at det forpliktende innhold i mønsterplan / læreplan for grunnskolen skal følges. Undervisningen skal både kvantitativt og kvalitativt være likeverdig med den undervisning som blir gitt i den vanlige kommunale grunnskolen. Fag- og timefordeling og innhold i undervisningen skal være i samsvar med mønsterplanen av 1987 og senere bestemmelser som gjelder fag- og timefordeling og læreplan.

2.  Foreldrene utarbeider plan for undervisningen som viser at forpliktende innhold i mønsterplan / læreplan blir fulgt.

3.  Foreldrene må synliggjøre kompetanse ved å legge fram vitnemål og attester om utdanning og praksis.

4.  Foreldrene må være villige til å la barna bli testet av kommunens fagfolk, og de må godta at kommunen innkaller til særskilt prøve.

5.  Kommunen må ha full innsynsrett i undervisningen som blir gitt for å vurdere om barna får den under visning de har krav på.

6.  Dersom foreldrene ikke samarbeider i nødvendig grad og kommunen ikke får grunnlag til å vurdere om barna får "tilsvarende undervisning", må kommunen kreve at barna skal gå i godkjent skole.

7.  Hver enkeltsak blir behandlet ut fra disse retningslinjene (punkt 1 - 6).
 

*** 


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR146-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh. Ankom 14.12. 1995.)
 

Fra :
     Rindal kommune,
     6657 Rindal.
     Tlf.: 71 66 51 11.
     Fax: 71 66 56 63.

Til :
     Rune L. Hansen,
     6657 Rindal.
 

OPPSUMMERING AV SAMTALER MED RUNE L. HANSEN ANG.
HEIMEUNDERVISNING AV TO BARN I SKOLEPLIKTIG ALDER

Rindal kommune har hatt to møter med Rune L. Hansen.
Første møte 27.11.95 på kommunehuset. Til stede: Rune L. Hansen, Johan Helgetun, Helene M. Nergård.
Andre møte 11.12.95 på kommunehuset. Til stede: Rune L. Hansen, Tove Flåtten, Helene M. Nergård.

Gjennom begge samtalene kom det fram uenighet i synet på heimeundervisning.

Kommunen viste til §§ 13 og 27 i grunnskoleloven og vektla tilsvarende undervisning, kompetanse hos foreldrene og tilsyn / prøver arrangert av Rindal kommune.

Rune L. Hansen mente gjensidig tillit var det viktigste. Han viste til formålsparagrafen. Han ønsket at kommunen skulle gå inn på den såkalte "Sveio-modellen" og ønsket Marta Straume fra Bergen som tilsynslærer.

Møtet 11.12. sluttet med at Rune L. Hansen etter ønske får utlevert bøker som 1., 2. og 3. årskull ved Bolme skole og barnehage bruker.

Administrasjonen ønsker noe mer tid til å kontakte utdanningsdirektør og til lokal politisk behandling.
 

Rindal, 12.12.95

Helene Marie Nergård,  (sign.),
 referent

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww