-- 20101207-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) - NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes pr. telefax 07.12. 2010, samt pr. e-post. Vedleggene kun pr. e-post
<nav.kundesenter.rogaland@nav.no>.Til:

NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711. 

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: tirsdag 07. desember 2010, Tindeland.

Klage ang. vedtak datert 15.11. 2010
 
   Jeg henviser til brev med melding om vedtak fra dere datert 15.11. 2010 ( ekstern ). Samt all øvrig skriftlig kommunikasjon jeg siden 2008 har hatt med NAV ( ekstern ). For eksempel særlig til 
20100214-fra-RLH-til-NAV-F-Sandnes-ang-rev.html ( intern ).
   Til denne min brev-klage her nu vedlegger jeg pr. e-post en kopi av sist-nevnte pluss følgende to skriv dere ikke tidligere er gjort kjent med:
-- 20100404-Rapport-til-NAV-fra-RLH.html  ( intern ).
-- 20100521-dbn-utsnitt-NAV.html  ( intern ).

   Jeg oversvømmes i dette saks-komplekset hvor NAV blandt annet har gjort meg til tigger og sosialklient, av tidsfrister, trakassering og trusler jeg må forholde meg også med arbeidsinnsats i forhold til, for at ikke jeg og mine barn skal bli rammet av de livs-ødeleggende konsekvensene av å forholde meg annerledes eller likegyldig til de. Jeg oversvømmes og vi overtrampes og jeg blir fullstendig ufrivillig og ytterligere livs-ødeleggende som et foraktet rusk i forhold til et enormt stort, menneske-fiendlig og uhyrlig terror-regime. Og av ikke den minste som helst likhet for loven eller respekt for likeverd, lov og rett fra et slikt terror-regime.

   Dere lar meg oppi alt dette bli utsatt for mangt og mye urett. At et normalt og alminnelig sosial liv blir umuliggjort, at hjemsted og livsverdier blir utplyndret, at mulighetene for å arbeide og kjempe for mine barn og min familie blir små, at dagligvarer og øvrige alminneligheter blir på et nød-bluss, at min helse blir skadelidende og satt i fare av ikke å ha mulighet til oppvarming for vinteren her hjemme, osv.

   Den tid NAV har utsatt meg og vårt hjemsted for økonomisk trakassering har på grunn av den økonomiske trakasseringen vært ekstra vanskelig og utplyndrende.
   Jeg har oppi alt dette nu sist bedt og søkt dere om månedlig tilskudd til trygden fremover samt at dere nu betaler ved for vinteren (5 favner x ca. 1.200,- kr.) og enda foreløbig mine strøm-regninger samt evt. andre faste nødvendige regninger jeg selv ikke er eller blir i stand til å betale.

   Jeg klager derfor hermed nu igjen til NAV på den trakassering og dårlige behandling jeg har vært og er utsatt for. Samtidig som jeg og nu skriftlig hermed gjør oppmerksom på at saks-komplekset, NAV innbefattet, fra min side også vil bli fremlagt for blandt annet og særlig Menneskerettsdomstolen i Strassburg.

   Dere skriver i deres melding om vedtak datert 15.11. 2010 blandt annet at fra og med disse dager fordobles hva jeg månedlig i min trygd får utbetalt fra NAV i forhold til den langvarige tiden gått på omtrentlig det halve. Dette er imidlertid ikke nok i forhold til utgangspunktet og hva som har skjedd, ikke engang foreløbig. Ikke engang foreløbig midlertidig for å kunne ivareta et verdig og anstendig liv samt vårt hjemsted.

   Denne min klage her nu til dere for at jeg forventer og krever en helt annerledes og bedre slags holdning og handling fra NAV.

   Over-ordnet gjeldende lov og rett jeg her nu vil peke på og henvise til er følgende:

    LOVBESTEMT ØKONOMISK RETTFERDIGHET: fra Menneskerettslovens Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Art 11 punkt 1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   Og i pakt med dette er i Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse) bestemt følgende: "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
   a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
   b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."


 
   Med hilsen fra

   Rune L. HansenVEDLEGG - kun pr. e-post:
-- 20100404-Rapport-til-NAV-fra-RLH.html ( intern ).
-- 20100521-dbn-utsnitt-NAV.html ( intern ).
-- 20100214-fra-RLH-til-NAV-F-Sandnes-ang-rev.html ( intern )  
 
--

---