-- 20100222-Heksebok-2010.html                           --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH:  Denne ankom meg med posten eftermiddagen onsdag 21.04. 2010 i en konvolutt ifra min advokat Thingvold. 
   Dens "vedlegg" eller "del 2" fra den såkalte Barnevern-tjenesten, datert 23.02. 2010, også med overskriften "Begjæring om avgjørelse til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland" - ankom meg
tirsdag 02.03. 2010 ( ekstern ). 
   Jeg henviser angående alt dette særlig til konkretisering datert 19.04. 2010 av min politi-anmeldelse ( ekstern ). Samt f.eks. tilsvarende videreføring datert 21.04. 2010 ( ekstern ).

Kommentarer:  20100302-NY-HEKSEBOK.html ( ekstern ) -  20100305-Den-nye-Hekseboken.html ( ekstern ) - 
Side:  01 - 02 - 03 - 04: VEDLEGG INDEX -- Hekseboken 2010-A ( ekstern ) -- 

 
Side 1:
 
Fra:
HAUGESUND KOMMUNE,
TLF. 52 74 40 40 / 52 74 40 41

22.02.10                                        

Begjæring om avgjørelse
til
Fylkesnemnda for sosiale saker i RogalandOFFENTLIG PART:        Barneverntjenesten i Haugesund
     Prosessfullmektig :      Advokat Kari Nesse
                                        Barneverntjenesten
                                         Postboks 2160, 5504 Haugesund


PRIVAT PART 1 :           Trude Monica Hansen, Skoglandvegen 108,
                                         5514 Haugesund
     Prosessfullmektig :      Advokat Trond Hjelde, Djupaskarsvn 38,
                                         5522 Haugesund


PRIVAT PART 2 :           Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig :           Advokat Tone Lill Thingvold, St. Olavsgt. 6,
                                         4005 Stavanger


PRIVAT PART 3 :           Frøydis Hansen, Erland, 5567 Skjoldastraumen
Prosessfullmektig :            Advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Alle 8 B, 0278 Oslo


SAKEN GJELDER:

   Krav om fastsettelse av samvær mellom Trude Monica Hansen (mor) og barna Frøydis Hansen, født den 25.12. 1993 og Stauda Sofie Hansen, født den 24.05. 1997, samt fastsettelse av samvær mellom Rune Leander Hansen (far) og barna.

   Det er i dag utarbeidet særskilt begjæring om omsorgsovertagelse av barna rettet mot mor, som har daglig omsorg for barna.
   Far har ikke del i foreldreansvaret.
   Mor og far er separert.

Side 2:


I      AKTUELL SITUASJON

Frøydis, 16 år og Stauda, 12 år har siden den 14.01. 2010 vært plassert i beredskapshjem med hjemmel i barnevernloven § 4-6, 2. ledd.
Forut for plasseringen hadde de siden mai 2009 oppholdt seg hos sin far Rune Leander Hansen, født 06.12. 1955 i Vikebygd, selv om det er mor som har så vel den daglige omsorg som foreldreansvaret for dem. Mor var imot at barna oppholdt seg hos sin far og hadde tatt flere initiativ for å få dem hjem til seg.

Mor tok med seg barna og flyttet fra far i februar/mars 2008 og partene er separert.

Barneverntjenesten har sett det som nødvendig å fremme sak om omsorgsovertagelse av barna, da barnevernet vurderer at mor ikke er i stand til å beskytte barna mot at far igjen får barna til å oppholde seg hos ham.  Far er psykisk syk og har fremmet drapstrusler mot mor.  Når barna har oppholdt seg hos far har de ikke gått på skolen og fått være lite sammen med sin mor.


III     HISTORIKK

Trude Monica Hansen (mor) er født den 09.08. 1968. Rune Leander Hansen (far) er født den 06.12. 1955. De er begge født og oppvokst i Trøndelag. Far er uføretrygdet. Foreldrene har vært gift og har 10 barn sammen, hvorav 7 er under 18 år. Barna er født i perioden 1991 - 2008.  Familien har bodd flere steder.  Alle barna er født hjemme og for det meste fått hjemmeundervisning.  Det har vært reist spørsmål i en del av kommune der familien har bodd om barna har hatt tilstrekkelig gode oppvekstforhold.

I 1996 flyttet familien til Sveio kommune.  Barneverntjenesten der foretok en formell undersøkelsessak, som ble avsluttet i januar 1998 ved henleggelse.

I 2002 kjøpte familien et småbruk i Vikebygd i Vindafjord kommune.  Barneverntjenesten i Vindafjord var bekymret for barna og fremmet sak om omsorgsovertagelse av de umyndige barna i februar 2008, etter å ha oppnevnt psykiater til utrede barnas omsorgssituasjon. Like etter dette tok mor med seg barna og reiste til en annen kant av landet. Mor var på dette tidspunkt høygravid med yngstebarnet, som ble født i april 2008.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland fattet den 27.08. 2008 vedtak om at begjæringen ikke tas til følge. Bakgrunnen for dette var at mor og barna ikke lenger bodde sammen med far. Fylkesnemnda la derfor til grunn at det var mor som var barnas omsorgsperson. Nemnda vurderte at mor ville kunne gi barna forsvarlig omsorg, så sant hun ikke flyttet tilbake til far og dersom hun mottok hjelp fra barneverntjenesten.

Det vises for øvrig til barneverntjenestens saksfremstilling. Av denne fremkommer at barnevernets forslag til samvær hva gjelder mor og barna er 6 timer en gang i uken


Side 3:

med rett for barnevernet til å sette inn tilsyn under samværene. Tilsynet vurderes nødvendig for å forhindre at barna drar til far i forbindelse med samvær med mor.

Barnevernets forslag til samvær mellom barna og far er 2 timer 2 ganger i året med rett for barnevernet til å sette inn tilsyn og å bestemme hvor samværet skal finne sted.  Barnevernet vurderer at et mer omfattende samvær vil virke forstyrrende inn på deres utvikling i forhold til bevisstgjøring av egne behov, ønsker og følelser, samt at et mer omfattende samvær vil kunne virke forstyrrende inn på deres muligheter til å utvikle en realistisk og nyansert virkelighetsoppfatning.

Tilsyn anses nødvendig for å forhindre at far tar barna med seg hjem og nekter å la dem komme tilbake til mor.  I tillegg anses tilsyn nødvendig for å forhindre at far påvirker barna negativt ved å gi fritt utløp for sine holdninger og negative omtale av personer og instanser.

Barneverntjenesten påberoper som

          Vitne :        Saksbehandler Anne Sternhoff

Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis fremmes sak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker med slikt forslag til


VEDTAK :

1.  
     Trude Monica Hansen skal ha samvær med Frøydis Hansen, født 25.12. 1993 og Stauda Sofie Hansen, født 24.05. 1997  6 timer en gang i uken.
     Barneverntjenesten har rett til å sette inn tilsyn under samvær.

2.  
     Rune Leander Hansen skal ha samvær med Frøydis Hansen, født 25.12. 1993 og Stauda Hansen, født 24.05. 1997  2 timer 2 ganger i året.
     B
arneverntjenesten har rett til å sette inn tilsyn under samværene.
     Barneverntjenesten har rett til å bestemme hvor samvær skal finne sted.


Haugesund, den 23. februar 2010  

Kari Nesse   ( + underskrift )
Advokat


Denne begjæring m/vedlegg sendes fylkesnemnda i 2 eksemplarer
2 eksemplarer sendes hhv advokat Trond Hjelde, advokat Tone Lill Thingvold
og advokat Lill Hege Furulund Høimyr


Side 4:


VEDLEGG INDEX:

Dato:              Innhold:                                                                                                         Side:

22.02. 2010:   Barneverntjenestens saksframstilling ( ekstern )                                                   Side  1 -  7.

07.09. 2007:   Psykolog Kirsten Westlye. Sakkyndig erklæring ( ekstern )                                   Side  8 - 42.

08.12. 2008:   Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Uttalelse vedr. mor og far ( ekstern )      Side 43 - 44.

03.04. 2009:   Dr. Hans Olav Tungesvik. Spesialistvurdering ( ekstern )                                      Side 45 - 46.

10.09. 2009:   Dr. Hans Olav Tungesvik. Spesialisterklæring ( ekstern )                                      Side 47 - 49.
---