-- 20101123-Prosesskrift-til-Haugaland-tingrett-fra-adv-TLT-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern---Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:    

--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---Haugaland tingrett
Postboks 385
5501 Haugesund

PROSESSKRIFT

TIL

HAUGALAND TINGRETT

 

Stavanger 23. november 2010                 

Saksnr. 10-167860TVI-HAUG


SAKSØKER:                  Rune Hansen, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:           Advokat Tone Linn Thingvold
                                           Postboks 140
                                           4001 Stavanger

SAKSØKT:                      Trude Monica Hansen 
                                           Skoglandvn. 108
                                           5514 Haugesund

Prosessfullmektig:           Odd Arild Helland
                                           Postboks 490
                                           5501 Haugesund

Saken gjelder:               Sak etter barneloven, fast bosted, samvær og foreldreansvar


***
((Side 2 av 3:))
 

Det vises til prosesskrift fra advokat Odd Arild Helland av 10.11.2010 ( ekstern ), og rettens frist til bemerkninger til 6. desember 2010 ( ekstern ).

Stauda har oppholdt seg hos sin far frem til 5.11.2010 i tråd med hennes ønsker. Fredag 5. november var hun og far og handlet og Stauda besøkte sin søster Frøydis som oppholdt seg hos noen venner. Stauda ble imot sin vilje hentet av mor, og hele familien oppholder seg i dag på krisesenteret. Det har de gjort siden 5. november 2010.

Stauda gir uttrykk for at hun ønsker å komme tilbake til sitt hjem hos far, og føler seg innesperret og kontrollert på krisesenteret. Hun har ikke lov å gå ut uten følge av voksne, ei heller ha mobilen sin. En legger til grunn at oppholdet på krisesenteret er grunnet i at mor frykter at Stauda vil dra tilbake til sin far, dersom hun får anledning til det.
 
Faktum i saken er at Stauda og Frøydis har bodd sammen med sin far også etter tingrettens dom, bortsett fra i forbindelse med akuttplasseringen ( ekstern ). Også i denne perioden ønsket Stauda kun å flytte hjem til sin far på Vikebygd. Dette ble også formidlet fra hennes talsperson i fylkesnemndas forhandlinger ( ekstern ). Stauda er 13 år gammel og hennes mening skal tillegges vesentlig vekt i saken. Det foreligger da særlige grunner for at saken tas opp til ny behandling.

Frøydis ønsker også å flytte til sin far, men frykter at hun vil bli plassert i beredskapshjem igjen. Hun ønsker å bo sammen med sin mor, og har bodd hos venner den siste tiden, frem til mor tok med hele familien til krisesenteret.

Idun er 22 år og er følgelig ikke del av saken. Idun har bodd sammen med sin far frem til hun flyttet sammen med sin kjæreste.

Samværsordning
Hva gjelder samværsordningen følger det klart av skriv fra Bufetat av 28.09.2010 ( ekstern ) (som er vedlagt stevningen) at rettens utmålte samvær ikke lar seg praktisere. Det følger klart at Bufetat ikke vil kunne bistå med mer enn 16 timers tilsyn. Bufetat oppfatter det også slik at tilsynspersonen skal være disponibel under hele samværet, selv om dette ikke er nevnt i dommen. Det betyr i følge skrivet at tilsynsoppdraget avsluttes etter fire timer av den tredje lørdagen med samvær. Retten har fastsatt at det skal være tilsyn under de 20 første samværene.

Det provoseres opplyst hvorvidt mor aksepterer de betingelsene som følger av Bufetat sitt skriv.

De opplysninger som følger av Bufetat sitt skriv er i seg selv særlige grunner som tilsier at dommen må endres.

Far har overhodet ikke kontakt med sine barn, dette på tross av at retten i 2009 ikke var i tvil om at barna er sterkt knyttet til sin far og sitt hjem i Vikebygd. Barna gav den gang og gir i dag uttrykk for at de savner sin far. Så lenge rettens ordning ikke lar seg praktisere, er det klart i strid med barnas beste at de ikke har noen kontakt med sin far foreligger det særlige grunner for å kreve endringe av dom.

((Side 3 av 3:))

Det provoseres også opplyst hva mor mener er til barnas beste i forhold til kontakten med sin far. De eldste umyndige barna gir uttrykk for at mor ønsker at hun og far skal ha delt omsorg, og det bes derfor klargjøres mors mening i saken.

Det er provosert opplyst når Rune Hansen har sonet den ubetingede delen av dommen. Dette fremgår av Haugaland tingretts dom av 08.05.2009 ( ekstern ). Rune Hansen sonet fra 21.10.2008 til 13. mars 2009. Dommen ble fremlagt den gang og er referert til på side 5 i tingrettens dom om daglig omsorg og samvær.

Når situasjonen er slik at Frøydis velger å bo hos sine venner, fremfor å bo hos sin mor og Stauda holdes på krisesenter for at hun ikke skal dra tilbake til far, kan ikke saken avgjøres uten hovedforhandling.

Det bes om at retten innkaller til et saksforberedende møte.

Fri sakførsel
Hva gjelder søknaden om fri sakførsel mener en at søksmålet har vært nødvendig.
Frøydis og Stauda bodde hos far på det tidspunktet stevning ble tatt ut, og den eneste grunn til at de i dag ikke er hos sin far, er fordi de oppholder seg på krisesenteret imot deres vilje.

Så lenge den samværsordningen som retten har fastsatt ikke lar seg gjennomføre i praksis, foreligger det også rimelighetsgrunner som tilsier at fri sakførsel skal innvilges. Barna er fratatt all kontakt med sin far over svært lang tid. Opplysninger i forhold til Bufetat sitt bidrag til tilsyn har ikke Høyesterett vurdert. Høyesterett har ikke tatt stilling til det nye faktum i saken.Stavanger 23. november 2010                                         Tone Linn Thingvold

                                                                                                 ((+ underskrift ))

Prosesskrift i 5 eksemplar, hvorav tre eksemplar sendes til Haugaland tingrett og to eksemplar direkte til advokat Helland.

 ---