-- 20110124-Anketilsvar-fra-Trude.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH: Henvisning til dette dokumentet, som er meg ubekjent pr. 29.01. 2011, står i et Oversendingsbrev datert 27.01. 2011 fra Haugaland tingrett til Gulating lagmannsrett ( ekstern ). Dette Tilsvaret ankom meg med posten eftermiddag tirsdag 01.02. 2011, pluss en kopi fra Gulating lagmannsrett i brev datert 02.02. 2011  ( ekstern ). 
 
--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 


Fra:                  
Advokat Odd Arild Helland,
Haraldsgt. 94,
Postboks 490,
5501 HaugesundTil:
Haugaland tingrett
Postboks 385
5501 Haugesund

Deres ref.:        Vår ref.:  9197/10 OAH       Dato:  24.01.11TILSVAR

TIL

GULATING LAGMANNSRETT

Haugaland tingretts sak 10-167860TVI  

Saksøker:       Rune Leander Hansen, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:      Selvprosederende
                             

Saksøkt:        Trude Monica Hansen, Skoglandsv. 108, 5514 Haugesund

Prosessfullmektig:            Adv Odd Arild Helland
                                      Postboks 490, 5501 Haugesund      


***


   Det vises til Rune Leander Hansens anke til Gulating lagmannsrett datert 11.01.11 ( ekstern ) samt rettens brev av 18.01.11 med tilsvarsfrist tre uker etter mottakelsen 21.01.11 ( ekstern ).

   Til anken skal det ikke bemerkes annet enn at det vises til tingrettens dom av 08.12.10 ( ekstern ) som en oppfatter som korrekt både med hensyn til saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Trude Monica Hansen kan ikke se at noe av det som anføres i anken tilsier en endret vurdering av spørsmålet om daglig omsorg og samvær for partenes mindreårige barn.

   Det synes etter dette klart at anken ikke vil føre frem, og at den derfor bør nektes fremmet etter tvl § 29-13 annet ledd.

   Det nedlegges etter dette slik


   påstand

   1. Anken nektes fremmet.

(( side 2 av 2: ))

   2. Begjæring om midlertidig avgjørelse etter bl § 60 tas ikke til følge.

   3. Rune Leander Hansen erstatter Trude Monica Hansen/det offentliges saksomkostninger fastsatt etter rettens skjønn.


   Haugesund, 24.01. 11

                    Odd Arild Helland  (( + underskrift ))
    advokat              


Tilsvar sendes Haugaland tingrett i 1-ett- eksemplar, 1-ett- eksemplar sendes direkte til Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.---