-- 20110815-Vedtak-fra-Riksadvokaten-P-ark.html   --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Kopi av dette Påtegningsarket fra Riksadvokatembetet ankom meg med posten fredag 26.08. 2011 i en konvolutt sammen med et brev datert 23.08. 2011 fra Spesialenheten for politisaker ( ekstern ). Konvolutten post-stemplet 24.08. 2011.                                                                                     (( Stempel med påskrift:  SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER / Saksnr.:  10248243  / Dok. nr.:  / Mottatt  18 AUG. 2011 / Arkivkode:  110/11  / Region  / Saksbeh.: Jep  ))PÅTEGNINGSARK
   Dok nr 01,06    
Riksadvokatembetet
Postboks 8002 Dep
0030 Oslo


10248243 3487/11-63/KAK006
15. august 2011    


ANMELDELSE AV TJENESTEMENN I HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN - RUNE LEANDER HANSEN KLAGER OVER HENLEGGELSE

Sendes med vedlegg Spesialenheten for politisaker.

Ved e-post sendt 4. januar 2011 til Rogaland politidistrikt ( ekstern ) anmeldte Rune Leander Hansen polititjenestemenn som bistod barnevernet med å hente hans datter, Stauda Sofie (13 år) på hans bopel 24. desember 2010. Anmeldelsen ble oversendt fra politiet til Spesialenheten ved brev av 9. februar s.å. ( ekstern ). Hansen mener politiet og barnevernet siden 2006 har utsatt ham for trakassering, terror og tortur. Spesialenheten har i tillegg mottatt 6 e-poster og en telefaks fra Hansen ( ekstern ) med ytterligere kommentarer til anmeldelsen.

Etter å ha innhentet og gjennomgått utskrift av politiets oppdragslogg for 23. og 24. desember 2010 ( ekstern ), dokumentene i sak 11384062 (Hansens anmeldelse av barnevernstjenesten), Gulating lagmannsretts dom av 17. mars 2010 ( ekstern ) samt søkt å få til et avhør av Hansen for å få konkretisert hans anmeldelse, henla Spesialenheten saken 22. juni 2011 ( ekstern ) med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

Hansen har i telefaks av 14. juli 2011 ( ekstern ) påklaget henleggelsen til riksadvokaten. Klagen er rettidig. Spesialenheten har i påtegning hit av 5. august d.å. ( ekstern ) ikke funnet grunn til å omgjøre sitt påtalevedtak på bakgrunn av det som er anført i klagen.

Riksadvokaten har gjennomgått de foreliggende saksdokumenter, og finner ikke grunn til å omgjøre henleggelsen. Det vises til redegjørelsen og vurderingene i enhetens vedtak av 22. juni d.å. ( ekstern ) som riksadvokaten i det vesentlige kan slutte seg til.

Klagen tas etter dette ikke til følge.

Underretning bes gitt, herunder om at riksadvokatens avgjørelse ikke kan påklages, jf.

(( side 2 av 2: ))

straffeprosessloven § 59a første ledd, og at adgangen til å reise privat straffesak er regulert i lovens kapittel 28.


RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO

                           Tor-Aksel Busch  (( + underskrift ))


                                                                  Kjerstin Apall Kvande  (( + underskrift ))
                                                                  førstestatsadvokatABS007
---