-- 20130225-til-bl-a-Voldsofferkontoret-og-Politiet-fra-RLH.html     --- Voldsoffer-kontoret-Brever-Index-rlh.html ( ekstern ) --- Statens-sivilrettsforvaltning-Index.html ( ekstern--- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Avsendes (på grunn av begrensede ressurser) kun pr. e-post, tidlig mandag 25.02. 2013. Også som oppdatering til politiet / politi-anmeldelsen.Til: 
Statens sivilrettsforvaltning, e-post:
ida.kjensli@sivilrett.no
Kontoret for voldsoffererstatning, e-post: post@voldsoffererstatning.no
& Politiet / Ha
ugaland og Sunnhordland politidistrikt, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.

Fra: 
Rune L. Hansen 
5568 Vikebygd

   Dato: mandag 25.02. 2013.

   Jeg henviser til Statens sivilrettsforvaltning sitt brev til meg datert 18.02. 2013 ( ekstern )
   Og til Voldsofferkontoret (Kontoret for voldsoffererstatning) sine brever til meg ( ekstern ), det siste datert 08.01.2013 ( ekstern ). Og til mine to brev-svar til Voldsofferkontoret, det ene 20.11. 2011 ( ekstern ) og det andre 02.01. 2012 ( ekstern ).
   Og til den politi-anmeldelse jeg i sin helhet henviser til ( ekstern ), som enda er til behandling hos våre offentlige myndigheter.

   Menneskerettsdomstolen i Strassbourg (ECHR) ville ikke behandle saks-komplekset, uten å oppgi noen grunn for dette ( ekstern ).
   Jeg derfor nu arbeider med å fremføre saken også for blandt annet Den Internasjonale Kriminaldomstol (ICC / International Criminal Court).

   
Dette handler om massivt med en uhyre grotesk ondskap, hvor mennesker frarøves sine næreste og kjæreste, i regi av en politisk mafia-virksomhet, under langvarige prosesser av kidnappinger, fangehold, trakassering, tortur, utplyndring og draps-forsøk. Mange overlever ikke dette særlig lenge. Og mange ansatt i og omkring den offentlige forvaltningen i Norge er delaktige og med-spillere i den grov-kriminelle virksomheten, både som nøkkel-personer og som nyttige "idioter".
   Dette til tross for at strafferammen for delaktighet i disse forbrytelser er inntl 35 år fengsel og at disse forbrytelser ikke foreldes. Og til tross for at hverken ulovlige, under-ordnede lover, regler, vedtak, etc. eller analfabeters, uforstandiges eller kriminelles juridiske forståelse eller lydighet endrer dette faktum.

   Virksomheten som er politisk organisert kriminalitet kjennetegnes av falskhet, frekkhet, motsatt lov og rett og fullstendig hensynsløshet, i en kontinuerlig overflod av grov kriminalitet overfor barn og foreldre. Den ledes fortrinnsvis av og for kvinner ansatt i den offentlige forvaltningen og drives fullstendig uavhengig av reell lov og rett. Den ødelegger eller dreper hvem som helst den sikter seg inn på. Et av "tricksene" for at dette kan skje er at disse forbrytelsene og de kriminelle, deres mengde og grovhet til tross, under dagens rådende forhold i det heletatt ikke straffe-forfølges.

   Alt dette og mere til har jeg grundig, omfattende, solid og detaljert bevist og dokumentert i min politi-anmeldelse ( ekstern ), også med utstrakt åpen kommunikasjon og hjelp fra sivil-befolkningen i Norge.

   Voldsofferkontoret sitt brev datert 28.09. 2011 til meg ( ekstern ), ble av meg besvart både 20.10. 2011 ( ekstern ) og 02.01. 2012 ( ekstern ). I mitt brev-svar, som også var en oppdatert politi-anmeldelse, forteller jeg blandt annet følgende:
 
   "
    Brevet henviser blandt annet og særlig til en dom fra Gulating lagmannsrett datert 17. mars 2010. Det vil si til en dom og retts-prosess i dette saks-komplekset hvor jeg og mine barn ble forurettet på det groveste. Også da særlig - som om og om igjen i dette saks-komplekset - av dommerne. Den dom og rettssak det i brevet henvises til var en av motparten iscenesatt rettssak og dom med basis i en falsk og frem-tvunget iscenesatt politi-anmeldelse fra motparten sin side. Hvor som sagt jeg og mine barn igjen ble forurettet på det groveste. Jeg gjorde og har et lyd-opptak av hele den angjeldende rettssaken i Gulating lagmannsrett. Som her et eksempel kan jeg nevne at dommeren konkluderende på slutten i rettssaken (og på lyd-opptaket) klart og tydelig sier at bare Rune og Trude selv vet om det egentlig i denne straffesaken har foregått noe ulovlig eller straffbart. Dette og alt og min uskyld til tross ble jeg straffedømt. Disse forhold ble anket og urettmessig nektet anke-behandling, samt politi-anmeldt fra min side. Politi-anmeldelsen er enda til saks-behandling hos våre offentlige myndigheter. De trenerer saken og foruretter imens videre og mere. Det også til tross for at jeg på rett og riktig vis for våre offentlige myndigheter har fremført solide beviser og dokumentasjon på hva som egentlig skjedde. Det vil si for min uskyld og for de grovt kriminelle forurettelser vi ble utsatt for - og av hvem.
   Trude (altså min kone) som i henhold til brevet har søkt om og fått innvilget økonomisk voldsoffer-erstatning ble, som det fremgår av mine anker og min politi-anmeldelse og de solide beviser tvunget og truet til en slik 100% falsk politi-anmeldelse og påstand om at jeg hadde forurettet henne.
   Dette har med andre ord skjedd og skjer til tross for at jeg solid har kunnet og fortsatt kan bevise både min uskyld og hva som egentlig har skjedd.
   "

   At ansatte i Voldsofferkontoret og i Statens sivilrettsforvaltning neglisjerer og viser ingen interesse for disse forhold anser jeg for påviser med-skyldighet fra disse sin side. I blandt annet også draps-forsøk.
   Det skal ikke meget undersøkelse til for å se hvem som har vært og er uhyre grovt forurettet i dette saks-komplekset og i angjeldende saks-forhold. At det er meg og mine barn.
   Og jeg som sagt solid har kunnet og fortsatt kan bevise både min uskyld og hva som egentlig har skjedd ( ekstern ) også i sin helhet i angjeldene saks-forhold.
   Jeg tilbyr meg selvfølgelig også å oversende en kopi av lyd-opptaket som i sin helhet dekker rettssaken i Gulating lagmannsrett, hvor blandt annet dommeren likevel konkluderende på slutten i rettssaken (og på lyd-opptaket) klart og tydelig sier at bare Rune og Trude selv vet om det egentlig i denne straffesaken har foregått noe ulovlig eller straffbart.
   Samt også f. eks. det helhetlige lyd-opptaket som i sin helhet viser hva som egentlig skjedde i det andre saks-forholdet i samme rettssak og saks-kompleks og at jeg også i det var og er fullstendig uskyldig, men i samme rettssak likevel også ble dømt for.

   Lyd-opptaket av rettssaken viser dessuten også på andre måter hvordan Gulating lagmannsretts dom 17.03. 2010 var og er fullstendig kriminell.
   At mange representanter for norske myndigheter ikke vil eller våger bidra til at disse forhold straffe-forfølges og ytterligere avsløres overrasker ikke meg. Det er dog meget viktig for sivil-befolkningen og for meg at også slike representanter for norske myndigheter snarest mulig og mest mulig omfattende straffe-forfølges og dømmes i henhold til lov og rett for med-skyldighet og unnlatenhet.
   Det er lett for en saklig og ikke overfladisk betraktning å se at disse, likså lite som min kone, kan unnskylde seg med å ha handlet i nødverge eller under andre forhold som fritar for straffe- og erstatnings-ansvar.

   Jeg henviser som sagt også ikke minst til min politi-anmeldelse.
   Og her nu for eksempel til mine to siste oppdateringer til politi-anmeldelsen, følgende:
   
-- 20121210-til-Statsadvokaten-og-Politiet-fra-RLH.html ( ekstern ) 
   
-- 20130204-til-Politiet-NAV-Skatteoppkreveren-fra-RLH.html ( ekstern ) - 

   Som fremgår befinner politi-anmeldelsen seg i sin helhet offentlig tilgjengelig på Internettet ( ekstern ).


   Hilsen 

   Rune L. Hansen,

   mandag 25. februar 2013.


---