-- 20080714-Kjennelse-fra-Haugaland-tingrett.html    <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )


SIDE:  01 - 02 - 03 - 04 - 05 ---

Kopi / avskrift - RLH: 

Side 1 av 5:


(( Våpenskjold med norske løve med øks. ))

HAUGALAND TINGRETT


KJENNELSE

Avsagt:              14.07.2008 i Haugaland tingrett, Haugesund

Saksnr.:             08-081491TVI-HAUG

Dommer:           Tingrettsdommer Arne Vikse   

Saken gjelder:    Midlertidig avgjørelse om daglig omsorg og samværsrett med felles barn, Daglig omsorg og samværsrett med felles barn.Trude Monica Hansen            Advokat Trond Hjelde

mot

Rune Leander Hansen            Alexis Helene Cameron
Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form
jf. Domstolsloven § 130 første ledd


 
Side 2 av 5:

KJENNELSE

Ved stevning og begjæring om midlertidig avgjørelse datert 26.5.08 ( ekstern ) har Trude Monica Hansen krevd daglig omsorg for 8 felles barn som hun har med Rune Leander Hansen. Dette er barna: Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91, Frøydis Hansen, f. 25 12 93, Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97, Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99, Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01, Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03, Solborg Sera Hansen f. 28 02 06 og et guttebarn født 17 04 08.

Trude Monica Hansen og Rune Leander Hansen har tidligere vært gift og har 10 barn sammen, hvorav 2 er myndige. De har bodd ulike steder i Norge men har i senere år bodd i Vindafjord kommune. Siden 2006 har barneverntjenesten vært inne i familien med bakgrunn i bekymring for barnas situasjon ( ekstern ). Det ble på den bakgrunn, i desember 2007, reist omsorgsovertakelsessak for Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern ).

Partene ble i 2007/08 separert og mor har flyttet fra det felles hjem i Vindafjord i mars/april 2008.

* * *

I stevningen har Trude M. Hansen bla vist til at
Rune Leander Hansen har truet henne og at han er psykisk ustabil.

I sitt tilsvar ( ekstern ) har Rune Leander Hansen benektet å ha oppført seg truende og bestrider å ha noen psykisk lidelse.

* * *

Psykiater Kirsten Westlye var oppnevnt som sakkyndig for Fylkesnemnda og har avgitt uttalelse. Hennes konklusjon er følgende:

*  Gudmund f. -91, Frøydis f. -93, Sofie, f. -97, Alfredo f. -99, Mariel Rose f. -01, Urda Lilje f. -03 og Solborg Hansen f. -06 lever alle i en omsorgssiituasjon som innebærer mangel på struktur, forutsigbarhet og følelsesmessig trygghet.

*  Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte. Dette er skadelig og ikke minst ulovlig.

*  Barnas far har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især "det offentlige" og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser.


Side 3 av 5:


Han evner også i liten grad å ta hensyn til barnas behov og sette egne behov til side.

*  Mye tyder på at barnas mor underkaster seg sin ektefelle, og at hennes muligheter for eventuelt å kompensere for farens skadelige påvirkning er liten.

*  Foreldrene vil være ute av stand til å samarbeide med barneverntjenesten om evt. hjelpetiltak. For øvrig kan jeg heller ikke se hjelpetiltak som kan være egnet til å bedre barnas mangelfulle omsorgssituasjon."


Den sakkyndige har vist til at Rune Hansen er uføretrygdet pga Schizofreni og at han var innlagt ved psyk. avd. ved Haugesund sykehus i januar 07 pga. dette.

* * *

Etter at saken ble reist for tingretten har Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland behandlet saken om omsorgsovertakelse. Den 27.6.08 ble der truffet vedtak ( ekstern ) om at omsorgsovertakelse ikke skulle finne sted. Vedtaket er basert på at mor har gått til sak mot barnefar for å få den daglige omsorgen for barna, og det hitsettes fra Fylkesnemndas avgjørelse:

   "Det er Trude Monica Hansen som har den faktiske omsorgen for barna. Hun har også reist sak mot far med påstand om å få den daglige omsorgen for barna. Fylkesnemnda legger til grunn at hun vil gjennomføre og få medhold i sitt krav. Nemnda legger derfor til grunn at det er mor som skal vurderes opp i mot bvl. § 4-12.

   Fylkesnemnda vurderer at mor vil kunne gi samtlige barn forsvarlig omsorg dersom hun mottar hjelp fra barneverntjenesten. Dette synspunktet er tuftet på at mor ikke flytter tilbake til far eller at far flytter til mor. Dersom dette skjer er man tilbake til utgangspunktet og betingelsene for omsorgsovertakelse vil være oppfylt. Det er ikke grunn til å tro at familien vil kunne makte å motta hjelpetiltak dersom far kommer tilbake til familien."


* * *

Situasjonen etter Fylkesnemndas vedtak ble truffet er at far egenmektig har tatt over omsorgen for Frøydis, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda og Solborg Hansen. På denne bakgrunn har mors advokat i prosesskriv datert 11.7.08 ( ekstern ) bedt om midlertidig avgjørelse i saken nå uten at det avholdes muntlige forhandlinger først.


Side 4 av 5:


Rettens merknader:

Det følger av barnel. § 60. 1. ledd at retten kan treffe midlertidig avgjørelse om daglig omsorg. Slik avgjørelse kan treffes før sak er reist dersom det foreligger "særlige grunner", jfr. siste setning. I.o.m. at der ikke er foretatt mekling i saken er det denne bestemmelse som må legges til grunn for saken.

Retten er videre av den oppfatning at der foreligger "særlige grunner" i saken som tilsier at retten treffer midlertidig avgjørelse om den daglige omsorg nå og at dette gjøres uten at der avholdes muntlige forhandlinger først, jfr. barnel. § 60, 4.ledd. Det vises i så måte til opplysningene fra den sakkyndige for Fylkesnemnda om fars avvikende personlighet og opplysningene om hans psykiske helse. Det vises videre til fars opptreden etter at Fylkesnemnda har truffet sitt vedtak, ved at han har bemektiget seg omsorgen for barna, viser nødvendigheten av at der treffes en midlertidig avgjørelse for å skape en betryggende omsorgssituasjon for barna.

Fylkesnemnda har kommet til at mor har tilstrekkelig omsorgskompetanse, mens far ikke har dette. Dette finner retten å kunne legge til grunn i f.t. spørsmålet om den midlertidige avgjørelse.

Retten finner det således godtgjort at det er nødvendig av hensynet til barnas beste at mor får den daglige omsorg for dem inntil der foreligger en endelig rettskraftig avgjørelse i saken. Det hersker så vidt stor usikkerhet omkring fars omsorgsevne, slik denne er beskrevet av Fylkesnemnd og sakkyndig, at det ikke er forsvarlig at barna bor hos ham nå.

* * *

Det er berammet saksforberedende møte i hovedsaken 14. august 2008, og retten finner at evt. spørsmål om foreldreansvar og samvær for far kan utstå til behandling til etter dette. Det treffes således ikke avgjørelse om disse spørsmål nå.

* * *

Spørsmålet om saksokostninger utsettes til avgjørels sammen med hovedsaken.


Side 5 av 5:


SLUTNING


1.     Trude Monica Hansen skal inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491 TVI-HAUG ha den daglige osorg for:

         -    
Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91,
         -     Frøydis Hansen, f. 25 12 93,
         -     Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
         -     Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
         -     Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
         -     Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
         -     Solborg Sera Hansen f. 28 02 06 og
         -     Et guttebarn født 17 04 08 av Trude Monica Hansen.


2.      Spørsmålet om saksomkostninger avgjøres sammen med hovedsaken.


Retten hevet

Arne Vikse  ( + underskrift )
Tingrettsdommer                    


Kjennelsen forkynnes for partene ved deres prosessfullmektiger. Kopi av kjennelsen sendes lensannen og barnevernstjenesten i Vindafjord.Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.


---