-- 20081209-anke-skriv-fra-RLH.html      --- BREVENE ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet overført til hit fra hånd-skrevet i fengselet på dårlig papir med veldig dårlig kule-penn.    

 For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) ---  Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---


Side 1 av 13


Til:
   Haugaland tingrett,
   Postboks 385,
   5501 Haugesund.
   Faks: 52 70 14 01.

Fra:
   Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   5568 Vikebygd.
   For tiden: Åna fengsel, 4365 Nærbø, faks: 51 79 91 00.

                               Dato: Tirsdag 09.12. 2008, Åna fengsel.


Et aspekt av et

anke-skriv,

på forskudd og efterskudd,

til Haugaland tingrett

          Sak nr. 08-174237ENE-HAUG (straffesak)

          Henviser og til sak nr. 08-081491TVI-HAUG ("barnefordeling, etc.")
          &                   sak nr. 08-135053TVI-HAUG (fylkesnemnd, barnevern, anke)


           Herværende litt spesielle anke-skriv - eller brev -
           i håp om velvilje og imøtekommenhet og lov og rett.

*- *- *


Side 2 av 13


   Haugaland tingrett ved dommerfullmektig Ben Einar Grindhaug sier i sin Rettsbok og Kjennelse ifra 23.10. 2008 ( ekstern ) at "retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, nemlig for overtredelse av Straffelovens § 132 A første ledd A jf. annet ledd jf. fjerde ledd første straffalternativ, Straffelovens § 227 første straffalternativ og Straffelovens § 222 første ledd første straffalternativ, som beskrevet i siktelsen" datert 23.10. 2008.

   Siktede, undertegnede, har ifra begynnelsen sagt seg helt uskyldig og 100% uten straffeskyld. Og at påstand om det motsatte falskt er fremsatt av hans separerte ektefelle Trude Monica Hansen, som også tidligere beviselig har fremsatt lignende falske påstander - hvilket politiet og Haugaland tingrett forut for denne sak, tidligere i år, er fremlagt informasjon og beviser for. Også iøvrig hva angjelder hennes mangelfulle troverdighet.
   Hennes falske og fullstendig løgnaktige påstander nu i denne sak har hun fremsatt under innflytelse av sin advokat Trond Hjelde, men også Åse Kristensen. Efter at Trude Monica Hansen 15.10. 2008 kl. 14.30 var hos advokat Trond Hjelde.
   Undertegnede har ifra begynnelsen i denne sak gjort oppmerksom på at Frøydis, Stauda og Idun kan bevitne undertegnedes uskyld og Trudes mangelfulle troverdighet. Og at også andre vitner og forhold gjør seg gjeldende i så måte.
   Da jeg 21.10. 2008 kom til Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord ble jeg gjort oppmerksom på denne sak, og avgav forklaring og ble derefter straks satt i glattcelle i to og et halvt døgn. Mens jeg befant meg der forventet jeg at politiet straks efterforsket saken og avhørte Frøydis, Stauda og Idun for å få bekreftet min uskyld. Hovedvitnene - de eneste egentlige vitner i saken. De sentrale vitner.
   At politiet likevel ikke avhørte disse vitner og ikke

Side 3 av 13

estimerte min forklaring forskrekket meg meget. Og også hva de i steden gjorde! De avhørte fullstendig perifere vitner, som hverken var eller er vitner i det heletatt, men medskyldige i politi-anmeldte tidligere straffbare forhold begått av Trude Monica Hansen!
   Ifra politiets glattcelle ble jeg ført til 4 ukers varetektsfengsling i Åna fengsel, efter en times tid i Haugaland tingrett 23.10. 2008 og i glattcelle igjen først. Uten å ha gjort noenting som helst galt, men efter falske påstander ifra Trude Monica Hansen. Falske påstander som enkelt nok burde la seg oppklare.
   Efterpå forstod jeg det snart og videre som at politiet i det heletatt ikke viste eller hadde interesse for å bevise min uskyld, men tvert om syntes som å være opptatt av at Trude Monica Hansen ikke skulle bli avslørt! Og av å være på ivrig leting og fisketur efter spekulative grunner for å holde meg fengslet. Og av å trenere saken til fordel for et ønske om å holde meg fengslet, og for ikke å oppklare saken.
   Politiet i Ølen i Vindafjord har tidligere også konsekvent og tydelig vist en lignende og tilsvarende oppførsel i det saks-komplekset hvor denne saken nu befinner seg. Hvilket jeg på så forskjellig vis kan dokumentere. For også å ha dette her nevnt nu.

   Det undrer meg hvorfor Haugaland tingrett ved dommerfullmektig Ben Einar Grindhaug 23.10. 2008 finner at jeg "med skjellig grunn kan mistenkes" for de straffbare forhold siktelsen inneholder. Kjennelsen inneholder bare forhastede slutninger, som samtlige lar seg tilbakevise og motbevise av sakens fakta!
   At retten vektlegger Trudes forklaring til politiet i dok. 09 ift. alle postene i siktelsen er tankevekkende forskrekkelig, særlig på bakgrunn av at Frøydis, Stauda og Idun og andre reelle vitner til fordel for siktedes uskyld i det heletatt ikke var avhørt i forhold til påstandene

Side 4 av 13

og forklaringene fra Trude.
   At Trudes forklaring er detaljert og at dette styrker dens troverdighet er en meningsløs påstand ifra rettens side! Også jeg kunne - og kan - forklare meg detaljert om de angjeldende forhold! Det kan også Frøydis og Stauda og Idun, og også flere! Hvilket vil bestride forklaringene og påstandene ifra Trude. Så det blir absolutt ingenting som helst igjen av dens eller hennes troverdighet.
   At retten videre hevder at det styrker dens troverdighet at Trude har fortalt om hendelsene til Aase Marie Kristensen (dok. 03), er også en meningsløs påstand! Dette er tvert om en typisk metode ifra Trude sin side! Og Åse Kristensen har hele veien i det pågående saks-komplekset vært Trudes kanskje mest sentrale med-skyldige, sammen med Balder og noen til. Og deres anstendighet og troverdighet er særdeles lav. Uansett forteller ikke Åse Kristensen annet enn hva Trude har bedt henne om å fortelle! Efter at Trude 15.10. 2008 ble truet og skremt til slikt noe ifra sin advokat Trond Hjelde.
   Driver Haugaland tingrett ap med meg?! Nu igjen?!
   Videre skriver dommerfullmektig Ben Einar Grindhaug at "det ikke er troverdig at fornærmede (Trude) av egen fri vilje skal ha innlevert et for siktede gunstig tilsvar, og det uavhengig av sin prosessfullmektig i en så spesiell sak som her". Det gjorde hun dog. Og da burde heller Haugaland tingrett forsøke å forstå hvorfor - hvorfor egentlig! Et tilsvar som var og er gunstig for hele vår familie, og som Trude la sin flid i å gjøre så godt som mulig og som både hun og jeg og hele familien kunne være fornøyd med. Det var målet for oss begge - og fornøyd med resultatet var det hun to tilsvar samt et skriv angjeldende advokat Hjelde hun innleverte til Haugaland tingrett. Alt og det hele uten minste som helst tvang eller press ifra min side! Både Idun og Frøydis, og tildels Gudmund, og muligvis andre, ble fortløpende

Side 5 av 13

ifra vår side holdt orientert om fremdriften i dette vårt samarbeide om disse skrivene, pr. telefon. Vi brukte omtrent tre døgn hjemme i Vikebygd på å gjøre ferdig disse skrivene. Bare jeg, Trude og Tormod var der.
   Videre står det i Kjennelsen at: "Siktede innrømmet videre å ha vært hos fornærmede kl. 05.00 om natten."
   En underlig formulering! Siktede har ikke innrømmet noe som helst! At siktede har avgitt en sannferdig forklaring er ikke det samme som å innrømme noe som helst - i det her tilfellet! At jeg, Frøydis og Stauda ankom Trude i Skogland klokken 05.00 om natten har sin naturlige forklaring - og ingenting som helst kriminelt eller dårlig skjedde da eller der - og heller ikke efterpå eller senere. Så tvert om! Vi var bare glade og hadde det fint hele tiden alle sammen!
   Det står i Kjennelsen at: "Han husket imidlertid lite av hva som skjedde utover dagen. Dette styrker heller ikke hans forklaring. " Hva er det som får dommerfullmektig Ben Erik Grindheim til å skrive slikt noe vås?
   Faktum er vel at både jeg og ungene sikkert nok husker at vi bare var glade og hadde det fint hele tiden hele dagen! Er det noe som helst annet jeg eller ungene bør huske eller som skjedde? Og hvem sier - og hvorfor - at vi ikke husker bedre eller mere hvis vi blir spurt eller hvis vi forsøker å erindre?
   Vi ankom så grytidlig fordi jeg visste at Trude ikke ville at naboer der i Skogland skulle kunne se oss sammen. Ikke jeg heller ville det. Både ungene og andre visste og vet at vi gjorde det slik, og at vi heller ikke ønsket at Per Schnabel, Ødegård, Åse Kristensen og Balder og visse andre skulle få vite om enda at vi var sammen igjen.
   Kjennelsens tendensiøse, usaklige og forhastede formuleringer er mange og omfattende det meste

Side 6 av 13

og alt det vesentlige i Kjennelsen - hvilket forskrekker undertegnede, og vel også andre som noenlunde vet hva som har skjedd, også med hensyn til saks-komplekset i sin helhet!
   Når det videre i Kjennelsen står at: "Retten vektlegger siktedes intense fokus på barnefordelings- og barneverns-saken kombinert med hans diagnose schizofreni." Da går retten utrolig så langt og fjernt i forhastede slutninger igjen! I det det henvises til en omkring 30 år gammel diagnose som ingenting som helst har med saken å gjøre og som iøvrig var en feilstilt diagnose i forbindelse med en kort periode i undertegnedes ungdom! Simpelt og dårlig gjort av retten.
   Og at undertegnede - såvel som hele hans familie - har et sterkt fokus på "barnefordelings- og barneverns-saken" burde for retten oppfattes som en naturlig og selvfølgelig ting! Selvfølgelig.

   Det står også i Kjennelsen at: "Siktede mener at fengslingsbegjæringen har sammenheng med de sivile sakene, i den forstand at den har som formål å sette ham ut av spill. Retten viser til at de omtalte sivile sakene stadig er aktuelle og verserer f.t. Trussel-situasjonen ift. fornærmede er dermed den samme."
   En slik tullerusk forklarting skal en vel lete lenge efter! Formuleringen vitner dessuten om helt mangelfull kjennskap til det saks-komplekset hvor denne saken inngår! Det meste av alt i dette saks-komplekset har rent faktisk dreid seg om det å sette undertegnede ut av spill, på så forskjellige kriminelle vis. Også i regi av Trude og hennes advokat Trond Hjelde. Blandt annet ved kidnapping og fangehold av barna. Og for Trude og hennes medspillere har det siden 03. april i år vært særdeles viktig å på lovstridig vis å hindre enhver kontakt mellom barna og deres far. Politiet i Ølen i Vindafjord har i så måte også vært hennes medspillere på lovstridige vis. Dette har for

Side 7 av 13

Trude vært som å mishandle og å drepe barnas far - og å mishandle og å drepe barna i forhold til deres far. Hun har ifra flere hold vært truet, tvunget, skremt, friste og lokket til det!
   Undertegnede har imidlertid aldri noensinne truet eller tvunget fornærmede. Forholdet har vært fullstendig motsatt. Trude har truet og tvunget siktede, og også deres barn. På så forskjellige vis, kriminelle, grovt alvorlige vis. Hvilket det både overfor politiet og Haugaland tingrett er fremlagt og innlevert dokumentasjon for, i stort omfang, og mange beviser for. At politiet og retten hittil har sett bort ifra dette og konsekvent ikke har villet høre hva undertegnede samt barna og også mange vitner har sagt og har villet si,det er ganske enkelt en uhyrlighet og grov urett!
   At Haugaland tingrett varetekts-fengsler undertegnede efter falsk påstand ifra Trude Monica Hansen opprettholder og viderefører kidnappingen av barna - og gjør samtidig undertegnede og barna enda mere forurettet og uten rettsvern. Tilsiktet og ønsket av Trude Monica Hansen og hennes medhjelpere. Dette har, slik forholdene og situasjonen er, og slik Trude og hennes medspillere oppfører seg, særdeles grovt alvorlige skadelige og ødeleggende konsekvenser for hele familien - og da særlig for barna. At barna jevnt over hele veien har vært utsatt konstant for hjernevask, skremsler og mishandlinger og flyttinger - ifra Trude og hennes medspillere sin side er grovt kriminelt alvorlig!
   Alt hva jeg herover ifra begynnelsen har skrevet, kortfattet, lar seg i nokså stort omfang videre dokumentere, bevitne og bevise.
   Jeg henviser også til min advokat John Raknes sitt anke-skriv til Gulating lagmannsrett datert 24.10. 2008 ( ekstern ). Imidlertid vil jeg beklage at advokat Raknes i dette sitt skriv har vært noe forhastet i sin formulering m.h.t. saksbehandlingen av omtalte sak i Grue kommune - hvor det dog

Side 8 av 13

er grunn til å tro at politiet konkluderer, eller nu har konkludert, med at Trude Monica Hansen fremsatte en falsk politi-anmeldelse.

   Her vil jeg også omtale og kritisere Gulating lagmannsrett sin Kjennelse datert 28.10. 2008 ( ekstern ).
   I denne er gjengitt at Påtalemyndigheten blandt annet har gjort gjeldende - at: "Siktede er ikke undergitt restriksjoner og vil under fengselsoppholdet kunne ha nødvendig kontakt med involverte instanser hva gjelder forberedelse til barnefordelings- og barnevern-saken."
   En slik påstand ifra Påtalemyndigheten er ingenting annet enn tull og tøv.
   Lagmannsretten slutter seg i all hovedsak til kjennelses-grunnene ifra Haugaland tingrett. Dette finner underteggnede urovekkende og krenkende og uverdig retten.
   Lagmannsretten tilføyer for sin del "at i tillegg til vitneforklaringen inntatt i dok 3 styrker også vitneforklaringene inntatt i dok 8 og dok 11 fornærmedes troverdighet og dermed mistanken mot siktede."
   Undertegnede er ikke bekjent med hvilke vitneforklaringer det her siktes til, men er bekjent med at de egentlige vitner i saken ikke var blitt avhørt av politiet - utrolig nok! Men at mennesker medskyldige i Trude Monica Hansens kriminelle gjerninger var blitt avhørt - uten at de har vært vitner til noe som helst som angår saken! Og at når Idun og Frøydis - to sentrale og egentlige vitner - efter lang tid ble avhørt av politiet, så ble de lite bedt om å besvare eller fortelle forhold som angår saken, hvilket undret de og undrer de meget!
   Det er iøvrig mangt og meget i denne saken og i saks-komplekset iøvrig som utvetydig tyder på dårlig, enøyd, tendensiøs, usaklig og lovstridig efterforskning og saksbehandling ifra politiets side.

   Lagmannsretten er direkte løgnaktig når den i sin kjennelse sier følgende - at: Siktede "har ved bl.a. å fremsette meget alvorlige trusler overfor fornærmede vist at han i den vanskelige familie-

Side 9 av 13

situasjon som foreligger er i sterk psykisk ubalanse."
   At siktede noensinne skal ha fremsatt trusler av noe som helst slag - er ganske enkelt løgn. Hvilket lagmannsretten burde holde seg for god til! Likeså hva angår påstanden om at siktede "er i sterk psykisk ubalanse"! En løgn også det! Disse to løgner passer derimot godt på Trude Monica Hansen, i hele saks-komplekset.
   Videre skriver lagmannsretten, at: "Dette sammenholdt med den beskrivelse bl.a. den sakkyndige i barnevernssaken gir av siktedes personlighet, underbygger faren for at siktede vil begå nye alvorlige straffbare forhold overfor fornærmede dersom han løslates."
   "Nye straffbare forhold"? Siktede har ikke begått noen som helst straffbare forhold! Formuleringen og påstanden ifra lagmannsretten hvitvasker løgnaktige påstander!
   Dessuten: Når lagmannsretten henviser til et skriv ifra den såkalt "sakkyndige i barnevernsaken", så hvitvasker lagmannsretten løgner ifra Iren K. Hebnes hvitvasket av såkalt sakkyndsig Kirsten Westly! Lagmannsretten henviser her altså til politi-anmeldte løgner ifra Iren K. Hebnes og Kirsten Westly. Løgner som er lagt til grunn som det vesentlige i Fylkesnemndas behandling av barnevernssaken - og som er lagt til grunn av Haugaland tingrett i barnefordelingssakens midlertidige kjennelser - som begge opprettholder og viderefører kidnappingen og fangeholdet av barna! Og som Haugaland tingrett dette til tross nekter undertegnede å anke for rettslig overprøving!
   Og iøvrig: Når lagmannsretten tilkjennegir kjennskap til skrivet ifra såkalt sakkyndige Westly, så burde lagmannsretten vel også sette seg inn i saks-kompleksets øvrige dokumenter og beviser?

   At lagmannsretten videre "finner som tingretten at fengsling i 4 uker ikke innebærer noe uforholdsmessig inngrep overfor siktede" - tolkes av undertegnede også som grovt forhastede slutninger, i retning av å gjøre ham og barna nærsagt rettsløse,

Side 10 av 13

og i retning av barne- og menneske-mishandling. Og som en grov og alvorlig straff overfor uskyldige - ilagt forhastet, enøyet, overfladisk og urettmessig.
   Hvilket også viderefører den slags draps-trusler som Trude Monica Hansen og hennes medspillere har fremsatt overfor meg og barna, i hele saks-komplekset. Solide beviser for flere av deres draps-trusler har i saks-komplekset blitt innlevert både til politiet og til Haugaland tingrett. Likeså hva gjelder tidligere falsk politi-anmeldelse ifra Trude Monica Hansen - i tilknytning til hendelser i Grue kommune 07.04. 2008.
   Hva angjelder hennes mangelfulle troverdighet og hennes kriminelle hensikter og motiver er overdådig med dokumentasjon og beviser innlevert politiet og Haugaland tingrett i saks-komplekset.
   Hvorfor Haugaland tingrett enda ikke har estimert disse fakta er mistenkelig. Tendensen til urett, hysteri og galskap i hele saks-komplekset synes som å være sterk. Saks-komplekset ligner stadig mere og mere en hekseprosess!

   Og saken var ikke ment ferdig efterforsket mens jeg to og et halvt døgn satt i glattcelle hos politiet - og heller ikke i løpet av de fire efterfølgende ukene jeg ble begjært varetekts-fengslet av politiet og påtalemyndigheten, men i enda fire uker i Åna fengsel.
   Jeg henviser til Rettsbok og ny fengslings-kjennelse ifra Haugaland tingrett datert 19.11. 2008 ( ekstern ). Hvor Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt ba om rettens kjennelse for fortsatt fengsling i fire uker, med brev- og besøks-forbud, og alt hva det innebærer.
   Nok en Kjennelse med utrolig forhastede slutninger og enøyet saksbehandling ifra Haugaland tingrett! Som henviser til tingrettens Kjennelse 23.10. 2008 og Gulating lagmannsretts Kjennelse 28.10. 2008. I tillegg mener tingretten nu "at vitneavhørene av siktedes eldste barn og den ansatte ved Krisesenteret styrker mistanken mot siktede" i det det henvises til dok. 31 og 32!
   Og hva er det da som egentlig liksom styrker mistanken imot

Side 11 av 13

siktede, meg?
   At Trude ved hjelp av Åse Kristensen har fortalt en løgnaktig påstand til politiet i Ølen i Vindafjord - og efterpå har fortalt den til flere andre! Til flere andre av sine delaktige og medskyldige i kidnappingen og fangeholdet av barna. Hvilket liksom skal styrke mistanken imot meg - og Trudes troverdighet! Psykt! Så dum kan bare ikke Haugaland tingrett for alvor være!
   Dummere enn politiet tillater? Eller er det nettopp heller politiet som ønsker tingretten skal være så dum?! Det er ganske enkelt utrolig så altfor dumt!

   Og er det utspekulert dumhet av tilnærmet eller henimot samme kaliber - når det videre i Kjennelsen står følgende:
   "Med tanke på vilkårene for varetektsfengsling, er det ikke nødvendig for retten å direkte ta stilling til om bevisforspillelsesfare etter strpl. § 171 første ledd nr. 2 foreligger. Påtalemyndigheten har imidlertid begjært brev- og besøksforbud. Det rettslige grunnlaget må være strpl. § 186 annet ledd. Vilkåret er at "hensynet til etterforskningen" tilsier det og er ikke knyttet til noe mer spesifikt. Det vil naturligvis være fordelaktig for etterforskningen at vitner ikke påvirkes før de er avhørt. I dette tilfellet har imidlertid siktede til nå ikke vært underlagt noen restriksjoner i varetektstiden. Påvirkning av vitner kan allerede ha skjedd og må taes høyde for videre. De to av siktedes barn som ikke er avhørt, kan heller ikke anses som bevis av sentral betydning, hvilket må være relevant holdt opp mot inngrepets styrke. Sett i sammenheng med det et brev- og besøksforbud vil måtte innebære for siktede, mener retten at et slikt inngrep nå ville være uforholdsmessig, jf. strpl. § 186 annet ledd i.f. jf. § 170 A. (...) Retten tar politiets begjæring hva gjelder fengsling i 4 uker regnet fra den

Side 12 av 13

20.11. 2008 til følge, mens begjæringen om brev- og besøksforbud forkastes."
   Kan vel slikt noe betegnes som annet enn særdeles meget selvavslørende?
   De to hoved-vitnene, Frøydis og Stauda, de to mest sentrale vitnene - og nesten eneste egentlige vitnene - betegnes som vitner av ikke sentral betydning! Mens "vitner" som i det heletatt ikke på noe sett og vis er vitner beskrives som vitner av betydning tidligere i Kjennelsen!
   De skal nærsagt ikke engang få bli hørt eller avhørt, de to mest sentrale vitnene, Frøydis og Stauda! Og iallfall ikke før Trude har fått maximum med tid til å forsøke å hjernevaske de og å påvirke de! Anslagsvis 6 til 8 uker! Og da skal jeg bli beskyldt for å ha påvirket de - fordi jeg ikke ble pålagt brev- og besøks-forbud i de 4 første ukene jeg var varetekts-fengslet! Jeg - og ikke Trude. Og hoved-vitnene skal altså i tillegg være redusert til vitner av ikke sentral betydning! Dermed får også det faktum at jeg helt ifra begynnelsen selv påla meg kontaktforbud med både Frøydis og Stauda og også Idun en viss redusert betydning. Jeg ville gi politiet godt med tid, rikelig med tid, før jeg i det heletatt tenkte på å kontakte de - så de kunne bli avhørt av politiet først!
   I Kjennelsen står det videre imot slutten at jeg "kan fortsatt holdes i varetektsfengsel inntil annet bestemmes av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over den 18.12.2008 kl. 15.00."
   Og da er det vel ikke vanskelig å tenke seg at politiet henlegger avhøret av Stauda ( ekstern ) til 17.12. 2008 - dagen før 18.12. 2008. Det gjelder vel om å holde meg fengslet lengst mulig, og for å gi Trude best mulig tid til påvirkning - og å trenere saken og alt i det lengste, for å finne på så forskjellig i mens. Også på fisketur av en bestemt type. Så kan jo Trude om hun orker eller klarer det, sammen med sine medspillere og de delaktige

Side 13 av 13

spre sin løgnaktige påstand videre - om de orker eller klarer det. For derved blir jo i følge Haugaland tingrett mistanken imot siktede sterkere og Trudes troverdighet likeledes!

   I forhold til Haugaland tingretts saksbehandling så langt er det trist å tenke på at ungene enda er ved godt mot - fordi de enda har tillit til at lov og rett og deres pappa skal ordne opp i saken så alt blir bra igjen!

   Som en kan skjønne av alt dette så tilrettelegges det ivrig og iherdig ifra visse hold for videre å kunne holde meg varetekts-fengslet - og for å kunne ilegge meg en eller annen slags dom, som så siden om nødvendig kan godtgjøre for senere påstander og idømmelser for absolutt hva som helst! Og om det likevel av usannsynlige grunner ikke går helt bra - så har de jo dog oppnådd allerede å gjøre meg (og ungene) tilnærmet rettsløs i to måneders tid, minst - og å opprettholde kidnappingen og tildels fangeholdet av ungene i likså lang tid, med enda mye større sjangs for videreføring! Og for å ha fjernet barnas far - i et justismord på linje med et hvilket som helst annet mord, av verste sort. Bort vekk med pappa - ifra barna. Bort vekk med barna - ifra pappa.
   Utryddelses-maskineriet i sving, i sin usynlighets forkledning.

   Dette mitt ankeskriv hermed her nu kan betraktes som et aspekt av et slikt - på forskudd.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen  (( underskrift ))

   Åna fengsel, tirsdag 09.12. 2008.


Kopi til:
Advokat John Raknes, Haugesund---