-- 20110503-fra-HR-Kontor-Kjennelse-30-04-2011.html      --- BREVENE ( intern ) ---- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet
ankom pr. post fredag 06.05. 2011 som et rekommandert brev datert 03.05. 2011 fra Høyesteretts kontor med vedlagt Kjennelsen datert 30.04. 2011 fra Norges Høyesterett ved de 3 dommerne Toril M. Øie, Steinar Tjomsland og Clement Endresen. Ingen av de tre dommerne sin underskrift, kun påskrevet "Riktig utskrift:" og signaturen Tor Erling Nordstad (tror jeg det står). Enda et utvetydig vitnesbyrd fra og bevis på den norske barnerov-industriens kriminelle høyt på strå. Kjennelsen inneholder som fremgår heller ingen begrunnelse.   


 

HØYESTERETTS KONTOR

(( + Norges våpenskjold med løve med øks. ))


Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

                  

Sak nr. 2011-686, sivil sak, anke over beslutning:
Rune Leander Hansen mot Trude Monica Hansen

Vedlagt følger 2 utskrifter av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse av 30. april 2011 i ovennevnte sak til forkynnelse for Dem.

Forkynningstidspunktet fastsettes til 10. mai 2011.Oslo, 3. mai 2011

For direktøren

Eva Berge Hognrø  (( + underskrift ))
førstekonsulent
---


Adresse:
Høyesteretts kontor,
Postboks 8016 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Høyesteretts plass 1, 0180 Oslo. Telefon: 22 03 59 00. Telefaks: 22 33 23 55. E-post: post@hoyesterett.no  
Hjemmeside: www.hoyesterett.no  

---
(( KJENNELSEN: ))(( Følgende tekst i en ramme i høyre hjørne: 
Denne kjennelse må bare                       
gjengis offentlig i anonymisert                 
form, jf. domstolloven § 130                 
siste ledd ))                                   

(( + Norges våpenskjold med løve med øks. ))

NORGES HØYESTERETT


Den 30. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Øie og Enderesen i

HR-2011-00887-U, (sak nr. 2011/686), sivil sak, anke over beslutning og kjennelse:

Rune Leander Hansen

mot

Trude Monica Hansen    (advokat Odd Arild Helland)

avsagt slik

K J E N N E L S E :

Rune Leander Hansen har erklært anke 
( ekstern ) over Gulating lagmannsretts beslutning og kjennelse 24. februar 2011 ( ekstern ) i sak nr. 11-016621ASD-GULA/AVD1 mot Trude Monica Hansen hvor anke ( ekstern ) over Haugaland tingretts dom 8. desember 2010 ( ekstern ) ble nektet fremmet, og anke over midlertidig avgjørelse i medhold av barneloven § 60 ble forkastet.

Høyesteretts ankeutvalg bemerker at utvalgets kompetanse, for så vidt gjelder anken over lagmannsrettens ankenektelse, er begrenset til å prøve lagmannsrettens saksbehandling, jf. tvisteloven 29-13 femte ledd. Utvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken over lagmannsrettens ankenektelse blir derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd.

En midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60 kan besluttes å gjelde "til saka er endeleg avgjord". Ankeutvalgets kjennelse innebærer en endelig avgjørelse av saken, og begjæringen om midlertidig avgjørelse må da anses bortfalt.

Ankemotparten har påstått seg/det offentlige tilkjent sakskostnader. Påstanden tas til følge, og beløpet settes til 3 000 kroner inklusive merverdiavgift.

(( Side 2 av 2: ))
- 2 -

S L U T N I N G :

Anken over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse forkastes.

I sakskostnader for Høyesterett betaler Rune Leander Hansen til Trude Monica Hansen - ved eventuell tilståelse av fri sakførsel, det offentlige - 3 000 - tretusen - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av kjennelsen.


Toril M. Øie                   Steinar Tjomsland                 Clement Endresen
   ( sign.)                           (sign.)                                  (sign.)Riktig utskrift:  (( underskrift:
)) Tor Erling Nordstad 

(( + stempel fra HØYESTERETTS KONTOR - OSLO ))---