-- 20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern --- NAV-brevene-index.html ( ekstern -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes
søndag 25. august 2013, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til:
NAV Vindafjord, Elin Drivernes, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  
& til Politiet, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& til Statsadvokaten / Riksadvokaten, hermed også nu via Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt
& til
NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& til Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no
& til Skatteoppkreveren i Vindafjord, Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no
& til Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no  
& til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ 
& til Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2 
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no 

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Søndag 25. august 2013, Tindeland


   Til politi-anmeldelsen, NAV og flere

   Jeg henviser igjen til våre brever og til min politi-anmeldelse. At disse ikke har blitt besvart vitner i beste fall om en forvaltnings-håndtering som ikke er akseptabel. Og ikke mindre mht. saken alvor. Saken handler om meget grov, omfattende og katastrofal kriminalitet, med veldig mange medvirkende, delaktige og involverte.
   I mitt brev 25.06. 2013 ( ekstern ) henviste jeg til de offentlige "Etiske retningslinjer for statstjenesten og den offentlige forvaltningen" ( ekstern ), uten at disse og dette heller synes som å ha blitt estimert. Ikke heller har jeg blitt orientert om videre saks-behandling eller eventuell videresendelse eller oversendelse til rettere eller annen myndighet.
   Hver enkelt som på noe vis har et ansvar i forhold til noe av dette må ta dette til efterretning, ikke minst av hensyn til sakens kriminelle alvor og for ikke å gjøre saken og sitt eget forhold til den mere alvorlig.
   Flere involverte viderefører forbrytelser de både er og har gjort seg medvirkende og delaktige i, blandt annet også med unnlatenhet. Hvilket i henhold til Straffeloven er en skjerpende omstendighet av straffe-rettslig betydning.

   Til orientering er mine barn er både mine barn og jeg fortsatt kidnappet og fangeholdt, forskjellige steder og totalt adskilt fra hverandre. Vi er selv helt uten muligheter for å endre dette, bortsett fra det håpet som ligger i min politi-anmeldelse. Årlig flere ti-tusener nye fullstendig uskyldige barn og foreldre og besteforeldre i Norge utsettes for den samme type kriminalitet på lignende og tilsvarende måter. Veldig mange barn og foreldre overlever dårlig og ikke lenge den tortur, terror, trakassering, utplyndring, menneske-diskriminering og degradering det medfører å bli utsatt for dette.

   At min politi-anmeldelse og mine brever ikke blir besvart og ikke tatt til efterretning er i seg selv ulovlig og straffbart i Norge og er et av sakens mange aspekter. Samtidig og i og med det forsterkes også forbrytelsene og blir grovere og grovere.
   De brever og skriv jeg underveis og i stort monn isteden har mottatt og stadig i en strøm mottar fra flere
involverte representanter for den offentlige forvaltningen har i seg selv også vært trakassering og terror.

   At alt dette handler om politisk organisert meget grov kriminalitet som mange har gjort seg og gjør seg medvirkende og delaktige i er det ingen berettiget tvil om. Denne type kriminalitet er i seg selv - og ekstra meget meget hva angår denne saken - smittsom, perverterende og katastrofal om den ikke blir straffe-forfulgt og stoppet.
   Fordi den både truer og rammer våre næreste og kjæreste verdier, samfunnets grunn-celler, menneskeverdet, våre liv og lov og rett.

   At man som straff uten engang noen adekvat forbrytelse skal kunne bli fratatt sin far eller mor eller sitt barn og retten til familie-liv finnes det hverken i Norge eller annet sted i verden hverken lovlig lov-hjemmel eller lovlig lov til.
Hverken finnes eller kan finnes. Annet en i grov-kriminelles og deres med-spillere sin verden.
   At kriminelle straffe-forfølges, dømmes i henhold til lovlig og habil lov og rett og eventuelt fengsles eller rehabiliteres og soner sin straff er selvfølgelig nok. At det blir og er et problem for barnet og den ene forelder eller begge i fengselet å ivareta barnets og fars eller mors samlivs- og foreldre-rett er et alvorlig problem en samfunnsmessig må forsøke å finne frem til enkel og god løsning på, for her også å ha nevnt det.
   Og at ingen oppnår noen foreldre- eller familie-rett ved voldtekt eller annen grov kriminalitet som i seg selv ikke medfører noen reell eller lovlig foreldre-rett, er også selvfølgelig nok. De må straffes i henhold til reell lov og rett, selvfølgelig.
   Men å frata et menneske foreldre-omsorg eller foreldre-ansvar eller familie- og samlivs-rett med sitt eget barn eller sin egen far eller mor er både umulig og ulovlig og straffbart. Og det er dessuten ikke barnet som skal straffes eller som har gjort noe galt!

   
Ikke bare har rett til, men har krav på, - sier Verdenserklæringen om menneske-rettighetene Art 16 p 3 (& ICCPR Art 23):
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."


   Og les og forstå hva som står i Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og i Art 37:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Norske Straffeloven har straffe-rammer for bortføring av barn, tortur og forskjellige andre forbrytelser. Og det er et nasjonalt såvel som inter-nasjonalt anliggende.
   Les f.eks. Menneskerettighetserklæringen, Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring." Jf. Menneskerettighetserklæringens øvrige bestemmelser.

   Det tar på å bli fratatt barn, og det tar på å bli fratatt en eller begge foreldre. Pluss besteforeldre, slekt og søsken, osv. Det er i seg selv et så dramatisk, torturerende, ødeleggende og umyndiggjørende inngrep i et menneske-liv at det har sine meget gode grunner at det i alle verdens land til alle tider har vært og er grovt ulovlig og straffbart.
   Sven Hessle, leg. psykolog och docent, siden professor i Sverige, skrev med rette 03.07. 1984 følgende:
   "Att frånta en vuxen föräldraskapet är sålunda en slags dödförklaring av levande personer, vilket riskerar att drabba barnen värst. Det är därför sådana samhällsåtgärder är så sällsynta. Åtminstone i andra länder."
   Ingen tvil om det. Det er for mange ensbetydende blandt annet med å bli drept. Og mange både barn og foreldre blir både torturert og drept av det. Jeg har tidligere i min politi-anmeldelse flere ganger på flere forskjellige måter opplyst fakta om dette. Her er til informasjon noe enda mere:

   I en periode på 13 år fra 1990 – 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i såkalte barnevernstiltak i hele Norge.
   Raporten, NIBR 2005:12, sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns "omsorg" og overtakelses-regime i løpet av denne perioden.
   Og da er ikke engang de falske døds-attester, som antagligvis er mange mange flere, medregnet!
   Dette er rapporten:
   http://www.nibr.no/publikasjoner/rapporter/109/

   Sjekk disse tallene..... NIBR 2005:12,s.72:
   3.683 barn i barnevernstiltak i perioden 1991-2001 mistet sin mor i dødsfall!
   6.890 barn i barnevernstiltak i samme periode mistet sin far i dødsfall!
   Antagelig er tallene mye høyere.
   27 % av dødsfallene bland kvinnene (997) var "voldsomme dødsfall", tilsvarende i den vanlige befolkning er 4%.
   438 av disse dødsfall var selvmord!
   32% av dødsfallene blandt fedre var selvmord (953)
   For 615 av barna døde begge foreldrene.

   Og da er ikke engang de falske døds-attester, som antagligvis er mange mange flere, medregnet! I tillegg kommer dødsfallene i efterkant av perioden også. Pluss eventuelle andre mørketall. Pluss selvfølgelig mislykte "selvmord" og alt annet.
Og tilstanden er helt sikkert nok antagelig like ille om ikke verre i dag!
   En kan ikke frata et menneske retten til familie-liv, samlivs-rett, foreldre-rett, barn / forelder, myndighet, osv. uten at det har og får dramatiske konsekvenser. En kan heller ikke kidnappe, fangeholde eller torturere et menneske uten at det har og får dramatiske konsekvenser.

   Og les i Barnekonvensjonens Art 3, følgende:
   "2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel."

   Og i Art 18:
   "Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling."
   Jf. f.eks. Menneskerettighetserklæringen Art 26 p3:
   "3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få."

   Det motsatte av bestrebelse og sikring er ingen bestrebelse og sikring, eller enda verre.


   Og Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Vilkårlig = villet, ønsket eller betinget. Med vilkår eller ønske i form av krav, nysgjerrighet, interesse, trussel, avtale, hensikt, etc. Uvilkårlig = ikke villet, ikke ønsket, ikke betinget, ubetinget, etc.
   For eksempel har § 102 i Norges Grunnlov som betingelse og vilkår at hus-inkvisisjoner (som iøvrig er noe av det samme som det her er snakk om) "ikke må finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller". Vilkåret eller betingelsen for å kunne foreta en hus-inkvisisjon er med andre ord at den gjelder et kriminelt tilfelle. Uten er og blir det en forbrytelse, som skal straffes i henhold til blandt annet Straffelovens § 116 og § 123 og eventuelt flere paragrafer.

   Det engelske ordet som på norsk er oversatt til vilkårlig er arbitrary. I "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" er ordet arbitrary forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice." (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuell skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   Menneskerettsloven V1&2 (EMK) har i Art 8 følgende lov-bestemmelse, og vilkår:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Altså flere vilkår. Uten å oppfylle nødvendige vilkår er det en ulovlig og straffbar forbrytelse det er snakk om.

   For eksempel er i Barnekonvensjonen (Menneskerettsloven V7&8) Art 3 p 2 lov-bestemt at et barns trivsel er et nødvendig vilkår, og at samtidig også andre hensyn skal være tilstede. Formulert slik:
   "2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."


   Enhver såkalt barnevern-sak eller såkalt barnefordelings-sak er en pervers ulovlighet og grov forbrytelse i regi av en politisk mafia-virksomhet - og er en veldig grov krenkelse av mange av de felles-menneskelige rettigheter, hvis den er nettopp det. Og praksisen og dens rammer har blitt nettopp det i Norge.

   Og les for eksempel Barnekonvensjonen Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."


   Det såkalte barnevern, inklusivt såkalt barnefordeling, slik det i Norge praktiseres er i det heletatt og på kryss og tvers en grov-kriminell straffbar virksomhet og blandt annet organisert kriminalitet og forbryter-virksomhet mot menneskeverdet og menneskeheten.

   Og at den har ingen som helst lovlig lov-hjemmel fremgår blandt annet av at den er ulovlig i henhold til Menneskerettsloven, og dermed også Norges Grunnlov. Ulovlig ikke bare i henhold til en av Menneskerettslovens bestemmelser, men mange. Og også i henhold til mange av Straffelovens bestemmelser. Blandt annet dermed er det også helt enkelt logisk at virksomheten ikke har noen som helst lovlig lov-hjemmel. Noen som ikke klarer å forstå noe så enkelt?

   Virksomheten med kidnappinger av barn har sin basis blandt annet i en kriminell og menneskeretts-fiendtlig og menneskeretts-krenkende fortolkning av Barnekonvensjonens Art 9 p 1. Med katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunn. Det må også opplyses om at dette er forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten, som ikke foreldes og som har en straffe-ramme på inntil 30 år for medvirkning og delaktighet! (Se Straffeloven 2005 kapittel 16.)

   Men den politiske mafiaen i Norge har i det heletatt kuppet Grunnloven og dens instanser, inklusivt også Menneskerettsloven og via nøkkel-personer den offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen, og omfortolker alt og hva som helst til motsatt lov og rett, for i og med onde sirkler og spiraler å opprettholde og videreføre seg selv og sine egne. Egoisme, makt- og karriære-begjær og utplyndringer er bare for-bokstavene! Politiske figurer som tror seg både å stå over lov og rett og å være lov og rett og menneskelivets standard, men som er kriminelle.
   Mange karriære-bevisste politikere i Norge f.eks. bagatelliserer visse former for kriminalitet for å sanke flere velger-stemmer fra den kvinnelige halvdel av befolkningen. Og mange tilbyr helt åpent og direkte kriminalitet i bytte for velger-stemmer. Og når grov kriminalitet blir bagatellisert og forbigått av en eller flere politikere hermer andre smittsomt efter og perverteres den offentlige forvaltningen og sivil-befolkningen! Lov og rett blir til motsatt lov og rett og til ulovlige lover og avgjørelser. Samtidig som de ulovlig velger, utnevner og beskytter hverandre med nøkkel-personer og nyttige idioter, inklusivt blandt annet og særlig i påtale-myndighetene og rettsvesenet, for ikke å bli straffe-forfulgt og for å forurette videre. Det liksom og hemmelig eksisterer to lovsamlinger, i tillegg til og samtidig med lovlige og ulovlige lover. En for de sivile og en for offentlige ansatte og deres venner og hensikter.
   
   Og de bare kidnapper barn og skriver mest mulig løgn, halv-sannheter og trakassering for å hvitvaske kidnappingene. Og Straffelovens, Menneskerettslovens og Grunnlovens groveste forbrytelser sier de fullstendig feil og falskt at er "lov og rett" og "barnets beste". Et folkemord. En forbrytelse og krig mot menneskeheten og mot lov og rett.

   Menneskeretts-advokat Marius Reikerås i Norge, f.eks. skrev forleden dag (20.08. 2013) med god rett følgende:
   "Jeg har en drøm om at vi, på en eller annen måte, klarer å mobilisere mot de mørke kreftene innenfor offentlig virksomhet. De som sitter med alle maktmidler, må ikke lengre få lov til å herje fritt med enkeltmennesker og deres familier."
   Marius Reikerås skriver samme sted (07.08. 2013) f.eks. også følgende:
   "Min erfaring, etter å ha jobbet med menneskeretter i en årrekke, er at vanlige nordmenn er tilnærmet rettsløs i kampen mot det offentlige og vi har heller ingen sted å henvende oss når menneskerettene krenkes. Domstolene er fullstendig uinteressert i å ta opp menneskerettsspørsmål og finner det heller brysomt."

   At hans erfaring angående dette samsvarer mildt sagt også med alt og ethvert som fra begynnelsen og hele veien har skjedd i hele herværende sak kan enhver i en overflod se av av sakens dokumenter.

   I Norge nu er denne perverteringen meget langt fremskredet og har vært og er også smittsomt ødeleggende for andre nasjoner og det inter-nasjonale samfunn. Skjult bak kulissene og frekkhets og falskhets forkledninger, blandt annet i form av fine, falske ord, falsk dokumentasjon og meget massiv og påkostet propaganda og ensretting.

   For her nu å opplyse disse forhold mere gjengir jeg en postering av menneskeretts-advokat Marius Reikerås, fra Facebook på Internettet 22.08. 2013, og dens kommentarer:

--- 

   Marius Reikerås, 22.08. 2013: 
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151541787586875 

   Les hva Menneskerettsdomstolen sier i saken i SCOZZARI AND GIUNTA v. ITALY

   "221. The Court notes, firstly, that it was common ground that issues relating to the relations between the second applicant and her grandchildren were covered by Article 8 of the Convention. It also points out in that connection that “ 'family life', within the meaning of Article 8 includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. 'Respect' for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally” (see the Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A no. 31, p. 21, § 45)." 

   *

   Rune L. Hansen: 
   Hastig oversatt med hjelp av Google Oversetter: 
   "221. Retten bemerker for det første at det var felles at problemstillinger knyttet til forholdet mellom den andre søkeren og hennes barnebarn ble dekket av artikkel 8 i konvensjonen. Den peker også ut i den forbindelse at« familieliv », i henhold til artikkel 8 omfatter minst båndene mellom nær slekt, for eksempel de mellom besteforeldre og barnebarn, fordi slike slektninger kan spille en betydelig rolle i familiens liv. "Respekt" for et familieliv så forstått innebærer en forpliktelse for staten å opptre på en måte beregnet å la disse båndene til å utvikle seg normalt "(se Marckx mot Belgia dom av 13. juni 1979, serie A no. 31, s.. 21. § 45)." 

   Rune L. Hansen: 
   Straffeloven - fra 20de Kapitel. Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold - 
   "§ 219. Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler 
      a)    sin tidligere eller nåværende ektefelle, 
      b)    sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, 
      c)    sin slektning i rett oppstigende linje, 
      d)    noen i sin husstand, eller 
      e)    noen i sin omsorg 
   straffes med fengsel inntil 3 år. 
   Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232. 
   Medvirkning straffes på samme måte. 
   Endret ved lov 21 des 2005 nr. 131 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580)." 

   Rune L. Hansen: 
   Straffeloven - fra 20de Kapitel. Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold - 
   § 215. Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. 
   Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven. 
   Endret ved lov 8 april 1981 nr. 7." 

   Rune L. Hansen: 
   Straffeloven - fra 21de Kapitel. Forbrydelser mod den personlige Frihed - 
   Første ledd § 222: "Med bøter eller med fengsel inntil 3 år straffes den, som ved rettsstridig adferd eller ved å true med sådan tvinger nogen til å gjøre, tåle eller undlate noget, eller som medvirker hertil. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf § 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes." 

   Rune L. Hansen: 
   Straffeloven - fra 21de Kapitel. Forbrydelser mod den personlige Frihed - 
   "§ 223. Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. 
   Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. 
   Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år. 
   Endret ved lov 3 des 1999 nr. 82 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 3 des 1999 nr. 1202)." 

   
--- 

   I visse tilfeller har saksbehandling og dommer ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg vært korrupt og forurettende, men hva som er gjengitt over her samsvarer med dens kompetente og habile lov-forståelse.

   Og alt dette handler rent konkret om kidnapping og fangehold av barn. Som selvfølgelig klart og utvetydig er både ulovlig og straffbart.

   Hva som nu imidlertid blandt annet har skjedd, er at den politiske mafiaen fremmet forslag om på forskjellig vis å endre alt dette, via den nye norske Straffeloven 2005 som er underveis og som bare delvis er trådt i kraft. Forslagene til endringer inneholder forskjellige og flere og både gode og lovlige og dårlige og ulovlige. Jeg har tidligere i min politi-anmeldelse politi-anmeldt og gjort oppmerksom på dette og da blandt annet og særlig mht. Straffelovens § 216, som har følgende lov-bestemmelse:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet. / Endret ved lov 8 april 1981 nr. 7."
   Straks efter min politi-anmeldelse av den ulovlige endringen de ønsket å gjennomføre med § 216 ble den som var et av de forslagene til en ulovlig endring i Straffeloven 2005, til § 261,
ulovlig og skyndsomt ble fremskyndet i Straffeloven 1902. Det i det heletatt dramatisk ulovlige i en slik endring er at den ulovlig forsøker å gi lovgivende makt til dommere i rettsvesenet. Forskjellen er meget meget stor, og innebærer først og fremst at de ønsker at dommeren (hvem enn) og evt. ulovlige lover skal bestemme kidnapping og fangehold av barn, og altså ikke mere være forbudt av lov og rett. Selv om en slik lov-endring uansett vil være en ulovlig lov-endring, i og med at en slik lov-endring ikke mere vil være i pakt med lov og rett, lex superior (over-ordnet lov og rett).


   Jeg skal her nu kortfattet også si noe mere om underholdningsidrag og barnetrygd enn hva jeg tidligere har sagt i min politi-anmeldelse. Særlig fordi særlig dette med underholdningsbidrag slik det i dagens Norge praktiseres inngår som et vesentlig element i kidnappingene, fangeholdene og menneske-handelen med barn i Norge.

   Det forholder seg blandt annet på lignende og tilsvarende måte som
virksomheten med kidnappinger av barn har sin basis blandt annet i en kriminell og menneskeretts-fiendtlig og menneskeretts-krenkende fortolkning av Barnekonvensjonens Art 9 p 1.

   Dette med underholdningsbidrag slik det i Norge og flere andre steder i dag praktiseres har sin basis og liksom lov-hjemmel
i en kriminell og menneskeretts-fiendtlig og menneskeretts-krenkende fortolkning av Barnekonvensjonens Art 27, som lov-bestemmer følgende:
   "
Art 27:
   "1. Partene anerkjenner ethvert barns rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling.
   2. Foreldre eller andre som er ansvarlige for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre, innen sine evner og økonomiske muligheter, de levevilkår som er nødvendige for barnets utvikling.
   3. I samsvar med nasjonale forhold og innenfor rammen av sine midler, skal partene treffe egnede tiltak for å hjelpe foreldre og andre som har ansvaret for barnet til å virkeliggjøre denne rettighet, og de skal ved behov sørge for materiell hjelp og støttetiltak, særlig med hensyn til mat, klær og bolig.
   4. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre inndriving av underholdsbidrag for barnet fra foreldrene eller andre personer som har økonomisk ansvar for barnet, enten de bor i vedkommende stat eller i utlandet. Særlig når personen som har økonomisk ansvar for barnet bor i en annen stat enn barnet, skal partene fremme tilslutning til internasjonale avtaler eller inngåelse av slike avtaler så vel som utarbeidelse av andre egnede ordninger."

   Det er kort sagt diverse aspekter angående underholdningsbidrag slik det praktiseres i dagens Norge som er ulovlige, forurettende og straffbare. Og for her å nevne noe:
   - At foreldre ulovlig og straffbart diskrimineres og degraderes for å premiere og belønne kidnapping og fangehold av barn, samt menneske- og kjønns-diskriminering. Også via underholdningsbidrag.
   - At kidnapping og fangehold av barn premieres og belønnes, også via underholdningsbidrag. Og også på andre måter. Og også via menneske- og kjønns-diskriminering og degradering.
   - At blandt annet underholdningsbidrag ulovlig og straffbart brukes for å skade og ødelegge foreldre, barn og familie.
   

   Dernest nu skal jeg også si noen ord om barnetrygd slik det praktiseres i Norge i dag og i relasjon til menneske-rettighetene.
   
   Barnekonvensjonen Art 26, har følgende lov-bestemmelse:
   "1. Partene skal anerkjenne ethvert barns rett til sosiale trygdeytelser, inkludert sosial forsikring, og skal treffe de nødvendige tiltak for at barnet oppnår fulle rettigheter i samsvar med landets lovgivning.
   2. Slike ytelser bør, når det er hensiktsmessig, gis under hensyn til ressursene og forholdene til barnet og de personer som har ansvaret for barnets underhold, samt til andre forhold som har betydning for søknad om ytelser inngitt av eller på vegne av barnet.

   Praksis i dagens Norge er ulovlig og straffbar diskriminering også når det gjelder barnetrygd, som i utgangspunktet ytes til mødre. Også en slik ulovlig praksis må rettes opp. Det både var og er uproblematisk å yte barnetrygd i to like porsjoner.


   Iøvrig og videre:

   Menneskerettsloven V1&2 (ECHR / EMK):
   "Art 14. Forbud mot diskriminering.
   Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status."
   Jf. f.eks. Menneskerettighetserklæringen Art 7:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   Hva som iøvrig er lovens bestemmelser skal ikke tolkes i menneskerettighets-krenkende retning. Ikke heller f.eks. Menneskerettsloven V1&2 P7:
   "Art 5. Likhet mellom ektefeller.
   Ektefeller skal i sitt innbyrdes forhold og i forhold til sine barn ha like rettigheter og likt ansvar av privatrettslig art med hensyn til ekteskap, under ekteskapet og i tilfelle av oppløsning av ekteskapet. Denne artikkel skal ikke hindre statene i å treffe de tiltak som er nødvendige av hensyn til barnas interesser."
   Jf. f.eks. Menneskerettighetserklæringen Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."


   Dessuten er i denne saken blandt annet også følgende lov-bestemmelser av betydning og grovt krenket:

   Menneskerettighetserklæringen Art 25:
   "1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over."
   Og Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

   Jf. f.eks. Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 11, Punkt 1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."   Og:

   Menneskerettighetserklæringen Art 3:
   "Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet."
   Og Art 4:
   "Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt."

   Menneskerettsloven V1&2 P4 Art 2 p1: 
   "Bevegelsesfrihet
   "1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted."
   Og p3:
   "3. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."
   Jf. f.eks. Menneskerettighetserklæringen Art 13 p1:
   "1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser."


   Menneskerettslovens V5&6 (ICCPR) Art 5, som også er gjeldende for de andre menneskeretts-konvensjonene: 
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til. 
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."
   Jf. f. eks. Menneskerettighetserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."
   Og jf. f.eks. Menneskerettsloven V1&2 (ECHR / EMK) Art 53:
   "Sikring av eksisterende menneskerettigheter:
   Intet i denne konvensjon skal bli tolket slik at det begrenser eller fraviker noen av de menneskerettigheter og grunnleggende friheter som måtte være sikret ved noen høy Kontraherende Parts lover eller ved noen andre avtaler den er part i."
   
   Og Straffeloven § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   I Norge skal enhver og alle av menneske-rettighetene solid ivaretaes og sikres for ethvert menneske. I henhold til både Norges Grunnlov (§ 110c), Straffeloven (§ 123, pluss flere), Menneskerettsloven (§ 3) og konvensjonene selv. Om ikke så er det grovt ulovlig og straffbart.
   Menneskerettsloven § 3: 
   "Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."
   Norges Grunnlov § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   

   Alt dette og mere til er lov-bestemmelser mine motparter i denne saken har begått og begår forbrytelser mot og jeg har krevd og krever habil straffe-forfølgelse, gjenopprettelse og erstatning i forhold til.

   Samtidig gjør jeg hermed enda en gang oppmerksom på at min klage til Statsadvokaten / Riksadvokaten (via Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt) datert 18.07. 2012 ( ekstern ) enda ikke hverken er besvart eller tatt til efterretning.
   Og ber nu samtidig om at også en kopi av dette mitt skriv i dag til politi-anmeldelsen av Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt oversendes til Statsadvokaten / Riksadvokaten og eventuelt andre også for saks-behandling. Og av andre involverte også til rette myndighet for saks-behandling også der. Samtidig som jeg begjærer og forventer adekvate tilbakemeldinger på alt dette.   Med-menneskelig hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Søndag 25. august 2013, Tindeland.

---
---