----- Denne side: db201912.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. desember 2019:

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt, med litt sne en stund. Overskyet og tildels yr og regn fra tidlig utover formiddagen, med opp til omkring fire pluss-grader frem mot klokken 14.30. Tildels yr og gradvis ned mot omkring to pluss-grader frem mot klokken 17.30 og allerede mørkt, Mørkt, tildels med yr og omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.12. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217685976315934

   Menneskerettighetene som verdi - kontra som tyvegods 

   Veldig mange mennesker har stor interesse i å stjele medmenneskers og sivilbefolkningens menneskerettigheter.

   Til egoistisk nytte for seg selv og sin politikk og nyttige sær-interesser og mennesker.

   Medvirkning i eller for slikt noe sted i den offentlige offentlige forvaltningen er en meget grov form for kriminalitet.

   Mange mennesker og regimer både fortier og forfalsker menneskerettigheter, for å kunne krenke liksom lovlig.

   Menneskerettighetene er ethvert menneske sin absolutt største og viktigste personlige verdi og minste-garanti.

   Den største verdi også for å utrydde sosial og økonomisk diskriminering, korrupsjon, krig, nød, ulovlige lover og avgjørelser, etc.

   Den største verdi for rettferdighet, anstendighet, hensynsfullhet, valgfrihet, trivsel, forutsigbarhet og sosial trygghet,

   Enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Dette er et absolutt som i og for nødverge (emergency) nødvendiggjør å harmonisere menneskerettighetene i forhold til hverandre.

   Harmonisere, uten at noens menneskerettighet noensinne går tapt, ned-prioriteres, bagatelliseres eller forfalskes.

   Uforfalsket nødverge (emergency) er absolutt bare for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Altså kan ingen ansatte i den offentlige forvaltningen, hvem enn de er, bestemme hvilkne eller hvem menneskerettigheter skal gjelde.

   Det er allerede bestemt, i menneskeretts-konvensjonene. Politisk offentlig å forsøke endre det er kriminalitet - og forræderi og tyveri.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som det innledningsvis også er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Alle og enhver bør altså lese de uforkortede og uforfalskede menneskeretts-konvensjonene - og real-kompetent straffelovgivning.

   Menneskeretts-konvensjonene, blandt annet i Barnekonvensjonen (CRC) Art 29, forplikter blandt annet til i alle barns undervisning:

   "å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt".

   Det aller viktigste å vite er at absolutt enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver tilhørende landet være umistelig og uavhendelig.

   Men, de groveste menneskeretts-tyvene, de vet jo liksom ikke engang HVA en menneskerettighet er - og minst av alt dens verdi og forpliktelse.
 
   Jo flere menneskeretts-krenkere (altså menneskeretts-tyver) det er i et land dess mere skremmende, foraktet og fryktet er menneskeretts-konvensjonene.

   Og dess mere dobbel-moral, forfalskninger, ondskap og svindel er utbredt i landet i og under den offentlige forvaltningen.


   Den viktigste oppgaven menneskerettighetene har er å stoppe kriminelle (menneskeretts-tyver) alle steder i og utenfor den offentlige forvaltningen.

   Hvor urettferdige, hovmodige, grådige, korrupte, inkompetente, falske eller dumme enn slike mennesker er.

   Stoppes de ikke real-kompetent blir de stadig mere og i det lengste smittsomme og ødeleggende og bygges de videre på.

   Uansett hvor mange og uansett hvem de er så må de real-kompetent stoppes, personlig ansvarliggjøres og straffeforfølges.

   Uten at det skjer blir mennesker og samfunn ubeskyttet - til fordel for kriminalitet i og under den offentlige forvaltningen.

   Terskelen for enhver å kunne straffeforfølge mulige eller reelle menneskeretts-krenkelser i den offentlige forvaltningen må være meget lav -

   og real-kompetansen som saksbehandler slikt må være meget høy. Inkompetanse i den offentlige forvaltningen skal ikke kunne forekomme.

   Bagatelliseres en menneskerettighet i eller av den offentlige forvaltningen, inklusivt dette, så går det lett galt.

   Hadde folk flest sannferdig vært opplyst om menneskeretts-konvensjonene så hadde de aldri akseptert eller forholdt seg likegyldige til en offentlig menneskeretts-krenkelse.

   Men menneskeretts-tyver bedriver propaganda, forfalskninger, bagatellisering og indoktrinering for i det lengste å forsvare sine menneskeretts-krenkelser.

   Og mange lar seg selvfølgelig narre eller friste - og forsvarer og fortier eller forfalsker også konsekvensene av sine krenkelser.

   Ethvert offentlig avvik fra en eller flere menneskerettigheter vil automatisk innebære unødvendige problemer, nød, plager eller katastrofer i og for sivilbefolkningen.

   Menneskeretts-konvensjonene sier mangfoldig klart og tydelig, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører." - Menneskerettsloven, ICESCR & ICCPR.

   Med et system som ikke respekterer og sikrer alle menneskerettigheter går automatiske mye galt.

   For eksempel blandt annet sier menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   En meget viktig lovbestemmelse, som mangfoldig og presist er formulert i menneskeretts-konvensjonene. Men blandt annet mange feminister, homofile og pedofile ønsker skjult eller åpent ikke å forstå eller respektere dette og gjør seg i steden til menneskeretts-tyver.

   I dagens Norge - og mange flere andre land - er blandt annet falske alene-mødre blitt et politisk offentlig systematisk menneskeretts-tyveri, med katastrofale konsekvenser. Et ikke lett direkte synlig folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, som mange mennesker både tvinges, presses, narres eller fristes inn i eller for. Til tross for også de groteske krenkelser av tortur-konvensjonen og iøvrig internasjonal og nasjonal lovlig straffelov det automatisk innebærer. Slikt neglisjerer og forfalsker menneskeretts-tyvene for kriminelt å liksom lovliggjøre det.

   Politiske nepotismer som befester seg som menneskeretts-krenkere i et land insisterer i det lengste på å ha makt og på å bestemme. De setter seg selv over de felles-menneskelige umistelige og uavhendelige menneskerettighetene, så lenge de klarer det.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse er et menneskeretts-tyveri og en smittsom kriminell katastrofe.

   De forfalsker, ned-pririterer og stjeler våre enhvers viktigste og mest sentrale verdier, så lenge de klarer det.

   Noen sier det er umulig alltid å respektere og sikre enhvers alle menneskerettigheter, men det er tvert om både lett og en nødvendighet og enhvers ukrenkelige forpliktelse - uforfalsket. 

   *

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. desember 2019:

   Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring null til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent overskyet og omkring to pluss-grader utover dagen. Mørkt, en voksende måne-bue tildels dust synlig lavt sørlig og omkring null grader klokken 18. Mørkt, vått, antydninger til yr og omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. desember 2019:

   Mørkt, yr og regn og omkring fire pluss-grader Celsius her ute efter hvert det meste av natten. Disig, yr og opp til omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt og yr klokken 17. Mørkt, vått, yr og omkring 7 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 01.12. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, har delt en lenke:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2778684212152490/

   «Å ville gjøre en god gjerning» bør øyeblikkelig minne oss om at veien til helvete er brulagt med gode intensjoner.

   Når man er med på å gjøre barnevernets handlemåte mulig, da har man med omsorgsovertakelsen å gjøre. Svært mange rettssaker, særlig i Tyskland etter krigen, og senere mot østtyske grensevakter som hadde skutt flyktninger, gjør klart et viktig prinsipp: man har ansvar for hva man gjør, selv hvis man utfører ordre om ulovligheter eller bare gjør en betalt jobb uten å bry seg med hva ens tjenester har for konsekvenser.

   Hva om barnevernets framstilling av foreldrene er usann? Jeg har lang, til dels detaljert, erfaring for at det er den særdeles ofte. Jeg har vært i retten / fylkesnemnda / länsretten som sakkyndig vitne i barnevernssaker et halvt dusin ganger, blant annet den hvor Oslo kommune tvangs-bortadopterte en pike på tross av at Norge var dømt for krenkelse av menneskerettighetene ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg. Jeg kjenner også, nært, svært mange andre saker.

   Siv Westerberg i Göteborg er en ledende menneskerettighetsjurist på familierettsområdet. Hun har blant annet lykkes i å få 9 saker mot Sverige inn for EMD og har vunnet 7 av dem. Hun har i en årrekke kjempet for familier som det svenske sosialvesenet (barnevernet) har sprengt, og kjenner alle systemets aspekter til bunns. Bare google hennes navn, og det kommer opp en hærskare av innsiktsfulle artikler! Hun anslår at opp mot 90 prosent av alle omsorgsovertakelser i Sverige er unødvendige og til og med ubegrunnet og sterkt skadelige. Sverige driver barnevern etter samme idealer som Norge.

   Advokat Sverre Kvilhaug, som drev praksis i Lindås i Nord-Hordaland, og som likeledes kjenner barnevernet i dybden, har skrevet svært opplysende artikler og en bok, blant annet basert på forskning han har funnet fram til som burde stå sentralt i enhver barneverners og psykologs argumentasjon, men som de tier i hjel. Kvilhaug har anslått gale og skadelige omsorgsovertakelser i Norge til å være i hvert fall omtrent 80 prosent. Bare google!

   Nei, fosterforeldre har ingen unnskyldning
   https://www.oa.no/leserbrev/nei-fosterforeldre-har-ingen-unnskyldning/s/1-81-7131871
   Et googlesøk på ordet «fosterforeldre» i Oppland Arbeiderblad viser…
   oa.no

   *

   Alf Magne Henriksen:
   Mere fra artikkelen.

   «De fleste slike artikler har etterlyst flere fosterforeldre eller fortalt hvor positivt det er. Så også artikkelen fra Linn Jeanette Nymoen den 23.01.14. «Fosterforeldre» forteller 24.01. mer en redselshistorie, men vil allikevel ta et nytt fosterbarn. I realiteten er begge disse uttalelsene preget av samme tankegang. Det er ikke overraskende, for de er opplært av barnevernet, og barnevernets framstilling av sin virksomhet, av omsorgsovertakelse og av biologiske foreldre er uopphørlig den samme, og har gått rett inn hos storparten av befolkningen.

   «Fosterforeldre» beskriver egen situasjon: «Kanskje slutte i den stressende jobben du har, kunne være hjemme med barna, kosedager med familien, senke tempoet, samt faste inntekter samtidig som du gjør en god gjerning; til beste for barnet og dere alle.» Påfallende fraværende er enhver interesse for hva forhistorien virkelig er. Om foreldrene skriver de overflatisk, antyder rus og «uegnethet», og «de vil ofte hate DEG fordi du har barnet deres, selv om du overhodet ikke har noe med omsorgsovertakelsen å gjøre». Nymoen tillater seg å skrive om foreldrene: «de har blitt fratatt hovedomsorgen», og mener vel dermed å ufarliggjøre omsorgsovertakelsen, som om foreldrene selvsagt fortsatt deltar i barnas liv, bare ikke som «hovedomsorgspersoner». Slik er det jo ikke. Barnevernet gjør normalt sitt ytterste for å tvinge barnas hele familie fullstendig bort, iallfall hvis de er uenige i omsorgsovertakelsen. Og det er det naturlig at de er: det er foreldres instinkt å ville ha barna nær seg, og det er slik arten har overlevd. Her taler de verdifulleste sidene ved naturen, ikke noen forrykt, egoistisk domineringstrang.»

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Ja det er ikke mange Kvilhaug som han, en sjelden rase det, en god rase, men navnet skjemmer ingen :-) .

   Rune L. Hansen:
   Når såkalte fosterforeldre i tillegg hverken vet eller ivaretar barnets menneskerettigheter, da er det bare av den grunn meget grov kriminalitet, menneske-forakt og menneske-handel!

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156557778461875

   CASE OF STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY (Application no. 37283/13)

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, December 3, 2019 5:50 pm

   To whom it may concern in the Committee of Ministers

   Copy: Public.

   I refer to previous correspondence.

   As the Committee is aware of, on 10 September 2019, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights held, by thirteen votes to four, held that there had been a violation of Article 8 of the Convention in respect of both applicants.

   Norway was convicted for refusal to lift the public care order, to remove the first applicant’s parental responsibilities, and to authorise adoption

   Now, 8 years after the care order should have been lifted according to the Grand Chamber, Norway continues to violate the human rights by refusing to reunite mother and child.

   Norway is well aware of the Courts established case- law under Article 46 of the Convention underlined from the Grand Chamber on 29 May this year premise 191, that the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum when violations have been found.

   Despite this, Norway continues to ignore to abide with the Judgment.

   Pursuant to Section 31-4 litra b of the Norwegian Dispute Act, the applicants have, on 3 December 2019, made a petition to the Supreme Court to reopen the case based on the binding ruling made by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights.

   The aim of the right to have the case reopened pursuant to this provision, is to redress the effects of the incorrect application of international law.

   However, as the applicants see it, it should not be necessary to request the reopening of a case where the Grand Chamber has already judged on the material scope of the case, see premise 149.

   I am afraid that the Norwegian system intentionally delays the principles of restitutio in integrum, and sees a pattern in which Norway's international obligations are deliberately being neglected.

   If Norway can get away with such an approach, I am afraid many people will lose confidence in the Court.

   Bergen, 3 December, 2019.

   Marius Reikerås on behalf of Trude Lobben.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156557756656875

   Slik denne side ser det, skulle det imidlertid ikke være nødvendig å be om gjenåpning av en sak der storkammeret allerede har dømt over de materielle spørsmål i saken.

   Det undergraver tilliten til EMD, at saken må sendes tilbake til det nasjonale rettssystemet etter endelig materiell dom.

   Jeg er redd for at det norske systemet trenerer dommens reparasjons- prinsipper med hensikt, og ser et mønster der Norges internasjonale forpliktelser-gjennomgående- blir neglisjert med vilje.

   *

   Tore Tangerud:
   Enig!

   Karin Elisabeth Wikestad Ingvardsen:
   Selvfølgelig gjør staten det. Om de innrømmer feil så må de innrømme feil i flere saker. Dette er prestisje for norsk stat og bv. Noe man kjenner godt til i bv saker. Dersom man innrømmer feilene så er man jo ikke så perfekt som man vil at resten av verden og de blåøyde nordmennene tror.

   Glynt Høiensahl:
   Enig i det

   Wilhelm Berge Dy:
   Norsk politikk har i stor grad vært å delta internasjonalt for å høste politiske fordeler, men best mulig unngå å ta politiske ulemper og forpliktelser. Ulike teknikker å sabotere sine forpliktelser på samtlige felt uavhengig av regjeringer. Ofte en kamp mellom byråkrater og politikere når byråkrater er uenig i vedtatt politikk....

   Øyvind Røed:
   Wilhelm Berge Dy Både Ullersmo og Ila har plass til disse byråkrater.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske nepotismen i dagens Norge har påkostet enormt med penger, bestikkelser og prestisje på å få makt også internasjonalt - for å indoktrinere og friste verden med sin falskhet, løgner og inkompetanse - og sitt groteske hovmod!

   Rune L. Hansen:
   Det er blandt annet slik de forsøker å beskytte og å spre sin kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Jo mere falskhet og dobbel-moral - og makt - dess bedre:(

   Janne Larsdatter:
   Å huttetu :(

   Vigdis Nygård:
   Helt klart

   Liv Styve:
   Gale ...

   Mai-brith Litland:
   Så unødvendig det er, men kanskje det er dette som skal til for og vekke politikerne. Det er tragisk og måtte gjøre det. :( :(

   Inge Olsen:
   Der har du Norge i et nøtteskall. Men ser verden det?

   Shaima Jarra:
   Inge Olsen Nei verden ser ikke det
   Verden ser et land som er 100% demokrati
   Dessverre

   Elsa Hriz:
   Derfor må trykket bli enda større og omfanget av saker bringes tydelig ut til omverdenen. Du gjør en fantastisk jobb !!

   Morten Aarmo:
   Det ligger helt klart til myndighetenes oppgave å annullere tidligere dommer i denne saken ihht reparasjonsplikten jf EMK. De har Norge i liten grad gjort i de tilfeller de har blitt dømt tidligere. Plikten til å straffeforfølge og dømme de som har vært ansvarlig for krenkelsene har vært totalt fraværende i alle saker. Heller ikke i Nordsjødykkersakene fikk det konsekvenser for de som var ansvarlige.

   Geir Birkeland:
   Norge har ikkje erfaring med å bli dømt i EMD, derfor tror eg de ikkje forstår sine forpliktelser, da dette ikkje har hatt noe særlig fokus.
   Men, det som er svært merkelig er at norske myndigheter later til å tro, at en dom fra EMD, skal være opplysende for kva dommen betyr, og hvordan de skal forholde seg i etterkant av en fellende dom.
   Norge har (frivillig) ratifisert/inkorporert EMK i 1999, og har forpliktet seg til å følge Den Europeiske Menneskerettskonvensjon.
   Om norske myndigheter ikkje har forstått hvilke betydning det har juridisk, etter 20 år!
   Ja, da står det dårlig til på det juridiske feltet i Norge!
   Kanskje de må gå på «kurs»?

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Geir Birkeland Sejersted, Erna og co sammen med høyesterett f.eks ! 

   Geir Birkeland:
   Rolf Bernhard Halln Senior : No veit eg ikkje så mykje Erna, er inne i bildet.
   Ho må kunne stole på sine Statsråder (departementene), og at de får gode råd fra sine jurister.
   Men..det er spesielt eit parti i Regjeringen som er mer opptatt av «politisk handlingsrom», fremfor å følge lovverk og internasjonale forpliktelser.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Geir Birkeland høyesterett skal vel egentlig på en "slags opplæring" av EMK og hvordan rettsstaten Norge skal forholde seg til EMD, i januar..?
   Mente at dette burde vel egentlig vært en flott anledning for de "såkalte lærde" å få med seg, kanskje Sejersted kunne komt med noen innspill om at Norge kan og er best på EMK også.. !

   Geir Birkeland:
   Rolf Bernhard Halln Senior : Ja, husker ikkje datoen, men de skal ta opp 4 saker samtidig i Storkammeret i Høyesterett (11 dommere).
   Enten var det 4. januar eller 4. februar.
   Eg tror ikkje dei bør stole på Sejersted eller Emberland.

   Mads Andre:
   Be on gjenåpning av saken fra de samme korrupte skurkene som skapte den har jeg lite tro på det kommer noe positivt resultat ut av.

   Geir Birkeland:
   Mads Andre : Eg forstår deg, men nå bør dei forholde seg til kva 46 nasjoner i Europa forventer.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156557513396875

   Besteforeldre: Krev deres rett!

   EMD har sagt at besteforeldre har krav på normalt samvær med sine barnebarn under EMK Artikkel 8, selv om barnebarnet befinner seg under offentlig omsorg.

   Spesifikk sier EMD følgende i premiss 90 flg i kammerdommen mellom LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY:

   "Thus, the right to respect for family life of grandparents in relation to their grandchildren primarily entails the right to maintain a normal grandparent-grandchild relationship through contacts between them."

   *

   Jeanette Hope:
   Gjelder det tante og onkler også ?

   Kirsten Hjertaas Sunde:
   !

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Som besteforeldre blir en behandlet som kriminelle. Er man så heldig å få samvær blir man overvåket. Kjenner et voldsomt sinne mot myndighetene som tillater en slik terror behandling mot befolkningen !

   Marit Aliza Bood:
   Hjelper ikke å hevde sin rett med hjelp av deg en gang Marius. Barnevernet gjør tydeligvis som de vil uansett :(

   Kristian Dirdal:
   Vi var som beskrevet mange ganger godkjente fosterforeldre til vårt første barnebarn, men barnet ble gitt bort til en familie der kvinnen var ansatt i bufetat i Stavanger og hadde ikke egne barn! Vi fikk gi gave 2 ganger i året ved bursdag og jul, det var alt, og i dag er vi ikke slektninger lenger! Slik fungerer det norske samfunnet i dag, og for å gjøre bilde komplett så har vi plettfri vandel, solid økonomi og tid, men en barneverner, en fosterfamilie som ikke tenker på sine medmennesker er nok til å ødelegge menneskerettene her i landet! Barneverneren bak det hele Randi Møller, hva har hun som vi ikke har??

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Kristian Dirdal hun har ekstrem mangel på empati og relativt lav iq, dessverre kombinert med makt og aksept med maktmisbruk...

   Kristian Dirdal:
   Hadde dere publikum vært naboer med dette vesenet, så ville dere alle garantert stilt spørsmålet: Hva pokker gjør mennesket til barneverner?

   Tor Hammer:
   Randi Møller Refsnes er selv skilt, klarer ikke å tavare på sine egen familie,

   Kristian Dirdal:
   Tor Hammer det stemmer Tor, og hun har vel sett mer rølp og tull enn norsk gjennomsnitt i egen familie!

   Sissel Graff Lobben:
   Kristian Dirdal Akkurat sånn ble det for oss også. Men vi får ikke lov til å gi barnet gaver engang. :(

   Kristian Dirdal:
   Sissel Graff Lobben ja det er utrolig, men enda mer utrolig er at vi har politikere som kan godta dette, og så skryte på seg at vi er et demokrati!

   Tor Hammer:
   Kristian Dirdal hennes ex man er en sosial gladgutt og friluftsmann :)

   Kristian Dirdal:
   Sikkert, men glade i «ildvann» har de da vært alltid, og slett ikke bare han da, og det dette «vernet» prøver å innbille opinionen er at de tar bare barn bort der det er fare for liv og helse, sant rus og vold! Tull fra ende til annen, og ekstra galt blir det når de kaster sten og selv sitter i glasshus!

   Gunn Eva Heitmann:
   Hva er definisjon på «normal» samvær?

   Tor Hammer:
   absolutt min. Efter EMK er 6 ganger i året. Normalt er onsdager annenhver helg og alle ferier.

   Rune L. Hansen:
   Høres ikke normalt ut det der, Tor Hammer. Tror nok du har misforstått noe fra "EMD" ... Normalitet angående slikt bygger særlig på gjensidighet.

   Karl-Ove Hognestad:
   :( For noen ble det for seint

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156541188041875

   Dette skrev jeg lenge før Lobben-dommen ble offentliggjort:

   Manglende etterlevelse av konvensjonsforpliktelsene , også for de tilfeller der Norge allerede er dømt , jf. EMK Artikkel 46.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, November 27, 2018 4:16 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no
   Cc: familie-kultur@stortinget.no

   Til de det gjelder:

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Manglende etterlevelse av konvensjonsforpliktelsene, også for de tilfeller der Norge allerede er dømt, jf. EMK Artikkel 46.

   Den 6 september 2018, ble Norge enstemmig dømt i saken mellom Jansen og Norge, og hvor den bærende konklusjonen for domfellelse lyder som følger:

   ".....the potential negative long-term consequences of losing contact with her mother for A and the positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible were not sufficiently weighed in the balancing exercise.

   105. In the light of the above, the Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention."

   Artikkel 46, slik gjengitt i den ferske domfellelsen i saken mellom ALIYEV v. AZERBAIJAN, er i høyeste grad relevant for Norge, gitt blant annet domfellelsen den 6 september i saken mellom Norge og Jansen:

   I dommen heter det:

   "The Court reiterates that, by virtue of Article 46 of the Convention, the Contracting Parties have undertaken to abide by the final judgments of the Court in any case to which they are parties, with execution being supervised by the Committee of Ministers of the Council of Europe."

   Videre heter det:

   It follows, inter alia, that a judgment in which the Court finds a breach imposes on the respondent State a legal obligation, whether or not the applicant has requested just satisfaction, to select, subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual measures to be adopted in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress so far as possible the effects."

   Det er et stort nasjonalt problem at norske myndigheter, landet over, ikke ønsker å rette seg etter de dommer Norge får mot seg og som følgelig er et nasjonalt anliggende.

   Eksempelvis har jeg fått en rekke henvendelser etter Jansen- dommen, der fortvilte foreldre opplever at de ulike kommuner ikke etterlever tilbakeføringsprinsippet slik det er presisert i EMDs langvarige rettspraksis, sist altså i Jansen- dommen.

   Det virker på meg som om barnevernstjenesten, med hjelp av sine "kommuneadvokater" som ofte er privatpraktiserende advokatfirmaer som ser seg tjente med at sakene drar ut i tid, har dette som bevisst strategi:

   Nemlig å drøye med å sende inn tilbakeføringkrav til nemndene.

   Nemndene er heller ikke fritatt ansvar, da de bruker uforholdsmessig lang tid på å avgjøre spørsmålet.

   Jeg minner om at da jeg var i Strasbourg i forbindelse med storkammerhøringen mot Norge den 17 oktober, se vedlegg, så er nettopp et av de temaer som jeg tok opp også med representanter for Ministerkomiteen;
   nemlig at Norge, utover å betale den idømte erstatning, fortsetter å krenke som før.

   Norge har altså et ansvar for å rette seg eter de dommer den får mot seg.

   EMD har i gjentatte dommer, herunder også mot Norge, vært klare på at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så fort forholdene ligger til rette for det.

   Ergo støtter IKKE EMD opp under barnevernloven 4-21, 2. ledd, som sier at det må gå 12 måneder fra rettsbehandling før tilbakeføring kan kreves.

   EMD sier konkret følgende i storkammersaken K. and T. v Finland premiss 178, som det også er henvist til i saksforberedelsene til storkammersaken i saken mellom Lobben mfl og Norge:

   "The Grand Chamber, like the Chamber, would first recall the guiding principle whereby a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see, in particular, Olsson (no. 1), cited above, pp. 36-37, § 81). The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child."

   Og der det er motstrid mellom barnvernsloven og EMDs praksis, så skal altså EMD sin lære gå foran, jf også menneskerettsloven § 3.

   Likefullt så ser vi altså, landet over, at det treneres fra barnevernets side med å sende inn tilbakeføringssaker. Og at det går uforholdsmessig lang tid før nemnda begynner på behandlingen av den enkelte sak.

   Mine spørsmål er:

   Hva gjør de ansvarlige for at Norge faktisk etterlever EMK Artikkel 46?

   Og hva gjør Norge for å etterleve at tilbakeføring faktisk skjer i henhold til premissene, stadfestet av the Grand Chamber i EMD, om at "care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit"?

   Bergen, den 27.11.18

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156558371836875

   Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights

   (Adopted by the Committee of Ministersbon 19 January 2000 at the 694th meeting of the Ministers' Deputies)

   The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe, Considering that the aim of the Council of Europe is to bring about a closer union between its members;

   Having regard to the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter "the Convention");

   Noting that under Article 46 of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") the Contracting Parties have accepted the obligation to abide by the final judgment of the European Court of Human Rights ("the Court") in any case to which they are parties and that the Committee of Ministers shall supervise its execution;

   Bearing in mind that in certain circumstances the above-mentioned obligation may entail the adoption of measures, other than just satisfaction awarded by the Court in accordance with Article 41 of the Convention and/or general measures, which ensure that the injured party is put, as far as possible, in the same situation as he or she enjoyed prior to the violation of the Convention (restitutio in integrum);

   Noting that it is for the competent authorities of the respondent State to decide what measures are most appropriate to achieve restitutio in integrum, taking into account the means available under the national legal system;

   Bearing in mind, however, that the practice of the Committee of Ministers in supervising the execution of the Court's judgments shows that in exceptional circumstances the re-examination of a case or a reopening of proceedings has proved the most efficient, if not the only, means of achieving restitutio in integrum;

   I. Invites, in the light of these considerations the Contracting Parties to ensure that there exist at national level adequate possibilities to achieve, as far as possible, restitutio in integrum;

   II. Encourages the Contracting Parties, in particular, to examine their national legal systems with a view to ensuring that there exist adequate possibilities of re-examination of the case, including reopening of proceedings, in instances where the Court has found a violation of the Convention, especially where:

   (i) the injured party continues to suffer very serious negative consequences because of the outcome of the domestic decision at issue, which are not adequately remedied by the just satisfaction and cannot be rectified except by re-examination or reopening, and

   (ii) the judgment of the Court leads to the conclusion that

   (a) the impugned domestic decision is on the merits contrary to the Convention, or

   (b) the violation found is based on procedural errors or shortcomings of such gravity that a serious doubt is cast on the outcome of the domestic proceedings complained of.

   *

   Morten Aarmo:
   Flott :)

   Rune L. Hansen:
   Viktige selvfølgeligheter, hvis lov og rett i det heletatt skal gjelde i og for et land. 

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. desember 2019: 

   Mørkt, vått, yr først på natten og omkring 7 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, vått og yr og omkring 7 til 8 pluss-grader utover kvelden frem mot klokken 21. Med mindre nedbør mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. desember 2019: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr sent på natten og omkring 8 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, tildels yr og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Med yr og omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og regn med omkring 8 til 7 pluss-grader klokken 17 og videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156560829046875

   Vil ha lov om juridisk metode
   https://juridika.no/innsikt/vil-ha-lov-om-juridisk-metode
   Schjødt-advokat og dr. juris Knut Bergo mener NAV-skandalen viser…
   juridika.no

   *

   Roy B Nilsen:
   hovmod står for fall, kunne vell ikke passe bedre enn her, arrogansen og uretten , der høy status blir frikjent, mens arbeideren blir lenket , har ført til dette! Fall vell og fall dypt, det er dere selv som har satt dere på deres høye hest, og sparker på den lille mann....

   Hans Tomter:
   Vi trenger lover som gjør at korrupte dommere, politifolk og offentlige ansatte straffes, og så det svir!

   Rune L. Hansen:
   Det har vi fra før, Hans Tomter, men de nekter å bruke de.

   Hans Jakob Rivertz:
   Vi trenger en ny ledelse.

   Morten Aarmo:
   Det som er mye verre er at Domstolene bruker foreldede dommer i sine avgjørelser, som bygger på utgått lovverk. Et godt eksempel på det er RT2001 side 995 (Navsaker), som stadig brukes selv om lovverket saken bygger på er endret, gjennom ikrafttredelse 01.01.2008 (Tvisteloven), for å tilfredstille saksbehandling i Domstolene sivile saker til EMK art 6 ( se NOU 1993 :18). Det finnes flere slike dommer som er satt opp som "skranker" for å hindre en reel domstolprøvelse av fakta.

   Rune L. Hansen:
   Hadde de respektert menneskeretts-konvensjonene så hadde vi sluppet slikt babbel.

   Odd Beverfjord:
   Den lovgivende forsamling, domstolene, regjeringen, embetsverket og alle innen forvaltningen (inkludert politietat og barnevern og NAV) bør kurses i lovens intensjon, det som i Grunnloven heter lovens “Aand”. Det må grunnlovsfestes at en hver lov har som første paragraf en definisjon av lovens intensjon og hensikt – hvor den skal gjelde og hva den skal beskytte og bevare. Når dette blir forstått vil forvaltningen av lovverket gå stort sett greit, vil jeg tro. Alminnelig vett og forstand og "common sense" er heller ikke til å forakte. Dommere og advokater bør komme bort fra den oppfatning at loven er til for lovens egen skyld.

   Julia Julia:
   Norge er liberal konsentrasjonsleir

   Kirsten Laika Schei:
   Dette er igrunn veldig enkelt.

   Grunnloven
   EMK, FN, EU, er i dag fasit og loven av høyeste rang.

   Enhver saksbehandling som strider mot disse , er ulovlige.
   At advokater, dommere og offentlig ansatte ikke har forstått noe så enkelt, er en skam.

   Men det forundrer meg ikke , at nissepakket må ha en egen lov for å forstå f.eks paragraf 3 i Lov nr 30. - 21.mai 1999.

   Sitat: Ved motstrid ved annen lovgivning er det konvensjonen som gjelder.

   ... jammen ikke greit, når man må ha en lov som sier at denne loven skal følges !
   Forteller det meste om dem :(

   Kirsten Laika Schei:
   Herr det forundrer meg fillern rive meg ikke ,- at de må bli lovpålagt å lese loven, ! !

   Rune L. Hansen:
   De har som metode og vane å vedta lover som sier at menneskerettighetene ikke skal gjelde.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.12. 2019 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, har delt en lenke:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=2518991294804674

   Fortsatt vil de vedta at menneskerettighetene ikke skal gjelde!

   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   «Ved samlivsbrudd er foreldrene ikke lovfestet likeverdige»
   https://www.dagsavisen.no/debatt/kvar-barnet-skal-bu-1.1628097
   Rettspraksis, dommere og fagpersoner ser mødre som primære…
   dagsavisen.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.12. 2019 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=2509602379166024

   Oversatt til norsk:
 
 Anbefaling nr. R (2000) 2 fra Ministerkomiteen til medlemslandene om omprøving eller gjenåpning av visse saker på nasjonalt nivå etter dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol
 
   (Vedtatt av Ministerkomiteen 19. januar 2000 på det 694. møtet av  ministrenes medlemmer)
 
   Ministerkomiteen, i henhold til Artikkel 15.b i vedtekten for Europarådet, med tanke på at Europarådets mål er å få til en tettere union mellom medlemmene;
 
   Under henvisning til Konvensjonen for beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter (heretter "Konvensjonen");
 
   Bemerker at i henhold til Artikkel 46 i Konvensjonen om menneskerettigheter og grunnleggende friheter ("Konvensjonen") har de kontraherende parter akseptert forpliktelsen til å overholde den endelige dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol ("Domstolen") i enhver sak de er parter i og at Ministerkomiteen skal føre tilsyn med dens utførelse;
 
   Med tanke på at ovennevnte forpliktelse under visse omstendigheter kan innebære vedtakelse av tiltak, annet enn bare tilfredshet tildelt av domstolen i samsvar med Artikkel 41 i Konvensjonen og / eller generelle tiltak, som sikrer at de skadelidende parter blir satt, så langt det er mulig, i samme situasjon som han eller hun hadde glede av før krenkelsen av Konvensjonen (restitutio in integrum);
 
   Bemerker at det er til de kompetente myndigheter i den responderende stat å bestemme hvilke tiltak som er mest velegnet for å oppnå restitutio in integrum, med hensyn til midler tilgjengelige under det nasjonale lovlige system;
 
   Bærer i tankene, imidlertid, at praksisen til Ministerkomiteen med å føre tilsyn med fullbyrdelsen av domstolens dommer viser at i eksepsjonelle omstendigheter at gjenbehandling av en sak eller en gjenåpning av saksbehandlingen under særlige omstendigheter har vist seg å være det mest effektive, om ikke det eneste, middel for å oppnå restitutio in integrum;
 
   I. Inviterer i lys av disse overveielser de kontraherende parter å sikre at det på nasjonalt nivå finnes adekvate muligheter til å oppnå, så langt det er mulig, restitutio in integrum;
 
   II. Oppfordrer de kontraherende parter, særlig, å undersøke deres nasjonale lovlige systemer for å sikre at det eksisterer adekvate muligheter for å behandle saken på nytt, inkludert gjenåpning av saksbehandlinger, i instanser der domstolen har funnet en krenkelse av Konvensjonen, spesielt der:
 
   (i) de skadelidende parter fortsetter å lide veldig alvorlige negative konsekvenser på grunn av utfallet av den aktuelle nasjonale saksavgjørelsen, som ikke blir adekvat utbedret av bare den rettferdig tilfredshet og ikke kan rettes opp, bortsett fra ved ny undersøkelse eller gjenåpning, og
 
   (ii) Domstolens dom fører til den konklusjon at
 
   (a) den påtvungne nasjonale avgjørelsen er i sine gjerninger i strid med Konvensjonen, eller
 
   (b) krenkelsen som er funnet er basert på saksbehandlingsfeil eller mangler med en slik alvorlighet at det kastes en alvorlig tvil om resultatet av de innenlandske saksbehandlinger det er klaget på.
 
   * * *
 
   Original-teksten:
 
   Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights
 
   (Adopted by the Committee of Ministersbon 19 January 2000 at the 694th meeting of the Ministers' Deputies)
 
   The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe, Considering that the aim of the Council of Europe is to bring about a closer union between its members;
 
   Having regard to the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter "the Convention");
 
   Noting that under Article 46 of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") the Contracting Parties have accepted the obligation to abide by the final judgment of the European Court of Human Rights ("the Court") in any case to which they are parties and that the Committee of Ministers shall supervise its execution;
 
   Bearing in mind that in certain circumstances the above-mentioned obligation may entail the adoption of measures, other than just satisfaction awarded by the Court in accordance with Article 41 of the Convention and/or general measures, which ensure that the injured party is put, as far as possible, in the same situation as he or she enjoyed prior to the violation of the Convention (restitutio in integrum);
 
   Noting that it is for the competent authorities of the respondent State to decide what measures are most appropriate to achieve restitutio in integrum, taking into account the means available under the national legal system;
 
   Bearing in mind, however, that the practice of the Committee of Ministers in supervising the execution of the Court's judgments shows that in exceptional circumstances the re-examination of a case or a reopening of proceedings has proved the most efficient, if not the only, means of achieving restitutio in integrum;
 
   I. Invites, in the light of these considerations the Contracting Parties to ensure that there exist at national level adequate possibilities to achieve, as far as possible, restitutio in integrum;
 
   II. Encourages the Contracting Parties, in particular, to examine their national legal systems with a view to ensuring that there exist adequate possibilities of re-examination of the case, including reopening of proceedings, in instances where the Court has found a violation of the Convention, especially where:
 
   (i) the injured party continues to suffer very serious negative consequences because of the outcome of the domestic decision at issue, which are not adequately remedied by the just satisfaction and cannot be rectified except by re-examination or reopening, and
 
   (ii) the judgment of the Court leads to the conclusion that
 
   (a) the impugned domestic decision is on the merits contrary to the Convention, or
 
   (b) the violation found is based on procedural errors or shortcomings of such gravity that a serious doubt is cast on the outcome of the domestic proceedings complained of.
 
 
   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156562937551875

   Utdrag fra dom i EMD den 29 oktober i år:

   "63. The Court reiterates that although the primary object of Article 8 is to protect the individual against arbitrary action by public authorities, there are, in addition, positive obligations inherent in effective “respect” for family life (see, amongst other authorities, Glaser v. the United Kingdom, no. 32346/96, § 63).

   The Court has repeatedly held that in cases concerning parental contact rights, the State has in principle an obligation to take measures with a view to reuniting parents with their children, and an obligation to facilitate such reunions, in so far as the interests of the child dictate that everything must be done to preserve personal relations (see, among other authorities, Hokkanen v. Finland, no. 19823/92, § 55, 23 September 1994, Ignaccolo-Zenide v. Romania..."

   *

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:

   "63. Domstolen gjentar at selv om det primære formål med artikkel 8 er å beskytte den enkelte mot vilkårlige handlinger fra offentlige myndigheter, er det i tillegg positive forpliktelser som ligger i effektiv "respekt" for familieliv (se blandt andre autoriteter, Glaser v. Storbritannia, nr. 32346/96, § 63).

   Domstolen har gjentatte ganger fastslått at staten i saker som gjelder foreldre-kontakt rettigheter i prinsippet har en plikt til å iverksette tiltak for å gjenforene foreldre med sine barn, og en plikt til å legge til rette for slike gjenforeninger, forsåvidt som barnets interesser dikterer at alt må gjøres for å bevare personlige forhold (se, blandt andre autoriteter, Hokkanen v. Finland, nr. 19823/92, § 55, 23. september 1994, Ignaccolo-Zenide v. Romania ... "

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. desember 2019: 

   Mørkt, vått, omkring 7 pluss-grader Celsius og mye regn her ute første halvdel av natten, derefter uten nedbør og ned mot 5 pluss-grader. Grålig lyst, yr, vått og 5 pluss-grader klokken 09. Vått og for det meste yr og omkring 6 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt og iøvrig omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217729532804819

   Hva er en omsorgs-ordning for barn i henhold til EMD?

   EMD har gjentagne ganger fastslått at staten i saker som gjelder foreldre-kontakt rettigheter i prinsippet har en plikt til å iverksette tiltak for å gjenforene foreldre med sine barn.

   EMD sier konkret følgende i Storkammer-saken K. and T. v Finland premiss 178 (som det også er henvist til i saksforberedelsene til Storkammer-saken i saken mellom Lobben m.fl v. Norway):

   "Storkammeret, i likhet med kammeret, vil først minne om det retningsgivende prinsippet om at en omsorgs-ordning bør betraktes som et midlertidig tiltak, som skal avvikles så snart omstendighetene tillater, og at alle tiltak som implementerer midlertidig omsorg, bør være i samsvar med det endelige målet om gjenforening av de naturlige foreldrene og barnet (se, spesielt Olsson (nr. 1), sitert ovenfor, s. 36-37, § 81). Den positive plikten til å iverksette tiltak for å lette familiegjenforening så snart som mulig vil begynne å tynge på de kompetente autoriteter med gradvis økende kraft fra begynnelsen av omsorgstiden, samtidig med at det alltid blir balansert mot plikten til å ta i betraktning hensynet til de beste interesser for barnet."

   Original-teksten:

   "The Grand Chamber, like the Chamber, would first recall the guiding principle whereby a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see, in particular, Olsson (no. 1), cited above, pp. 36-37, § 81). The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child."

   *

  
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2791154727572105

   Hva er barnevernet (cps) i dagens Norge?

   En politisk nepotisme som i stadig stigende grad har gjort alt de kan og alt i sin makt for å forsvare og beskytte en grotesk og fullstendig menneske-foraktende virksomhet og menneskehandel de har gitt det pyntelige navnet "barnevernet" (cps) for å dekke over at det er politisk offentlig organisert kriminalitet.

   En virksomhet som fritt frem liksom lovlig både vilkårlig og målrettet torturerer, truer, utplyndrer og ødelegger barn, foreldre og alle andre medmennesker. En virksomhet som fritt frem liksom lovlig forbrytrer seg mot alt som er av menneskerettigheter og nasjonal og internasjonal lov og rett. Og uten hemninger dekker over med falskhet, løgner, dobbel-moral, nøkkel-personer, nyttige idioter og propaganda. Med en fullstendig grenseløs hovmodighet!

   Et typisk og megetsigende eksempel på dette er den norske regjerings-advokaten Sejersted stående foran Storkammeret i ECHR i saken Lobben v. Norway - hvor han uten blygsel åpent og direkte "forsikrer" Storkammerets dommere om at Lobben-barnet måtte kidnappes fordi barnet virkelig var i livsfare, til tross for at han fullstendig visste at det ikke på noen som helst måte var sant. I håp om å bli trodd og ikke undersøkt? Neppe, men i alle fall i håp om at mere eller mindre skjulte bestikkelser, fristelser og trusler lenge forberedt og iverksatt overfor mange land, mennesker og instanser ville overtale dommerne til liksom å tro på løgnene. Dette trodde han og sine medspillere seg altså godt forberedt på. Men de fleste av de mange dommerne fra mange forskjellige europeiske land lot seg likevel ikke friste eller bestikke! Det hele ble i steden et kraftig og meget markant nederlag for hele kidnapper-virksomheten! Tross alle sine forberedelser var ikke den norske kidnapper-virksomheten og dens medspillere forberedt på et slikt stort nederlag. Nederlaget har kommet overraskende og plutselig på deres hovmodighet.

   Straks i efterkant av Storkammer-dommen kom og kommer for sivilbefolkningen både i Norge og andre land videre i tillegg en markant flik og stadig mere av avsløringer av det politiske regimet i Norge sin alminneliggjorte mishandling og utplyndring av medmennesker! Den såkalte NAV-skandalen, enda i sin spede begynnelse.

   Det politiske regimet får ytterligere panikk. Norge, et av verdens økonomisk rikeste stater, på grunn av svart olje-produksjon og våpen-eksport, etc., viser seg med tydelighet bak fasaden og synligere også for hele Europa å mishandle og diskriminere medmennesker også direkte økonomisk, sosialt og helsemessig! Det politiske offentlige regimet frykter med god grunn sitt endelige fall! Og fallet er og blir meget ubehagelig og lite ønsket for dets medspillere!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217733290818767

   Oj, her var det mange gratulasjoner også i år på bursdagen min. Fordi jeg har klart å overleve og å dokumentere så lenge?

   Ja, jeg lever på sett og vis enda, efter flere ti-år hvor jeg og min familie kontinuerlig har vært, og enda er, utsatt for kidnappinger, tortur, utplyndring og terror fra det politiske offentlige regimet sin side. Det er enda smuler og rester igjen av meg og min familie, som alle enda - i likhet med så utrolig mange andre - er kidnappet og/eller nektet våre menneskerettigheter, uten å ha gjort noe som helst galt. Menneskerettigheter som egentlig skal være umistelige og uavhendelige.

   Ja, jeg "lever" på sett og vis enda, men har det på ingen som helst måte bra så lenge dette og slikt enda pågår. Å konstant "leve" i et tortur-kammer er ikke bra for noe som helst. Men jeg takker likevel for gratulasjonene, som sikkert eller antagligvis bare er godt ment.

   *

   Manius B. Primus:
   Never lose hope, never give up, it will come a day, for injustice there is conflict always, respect for you all ...

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. desember 2019: 

   Mørkt, vått og omkring 5 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt, tildels med yr sent på natten. Overskyet, vått og for det meste yr og noe sludd og omkring 3 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet med mindre nedbør og ned mot null grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått og tildels synlig tiltagende halv-måne nokså høyt og fjernt sørlig klokken 20. Omkring 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. desember 2019: 

   Mørkt, nokså kraftig vind med mye regn og opp til omkring 6 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr, vått og omkring 8 pluss-grader klokken 10.30. Tildels yr og regn og noe vind og noe mindre nedbør og noe lavere temperatur videre utover dagen. Mørkt, regn og 5 pluss-grader klokken 17. For det meste det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.12. 2019 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/699594013782218/

   Det som særlig kjennetegner menneskeretts-forbryterne i den offentlige forvaltningen, er at de liksom ikke vet at menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig sier at enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig.

   *

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. desember 2019: 

   Mørkt, vått og for det meste regn og yr og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, sol og omkring 3 pluss-grader utover dagen. Tildels med forbigående regn og yr og omkring 3 til 2 pluss-grader frem mot mørkt og klokken 17. Mange, og selvfølgelig også jeg, ser nu meget frem til hvordan særlig Ministerkomiteen vil håndtere utførelsen av Lobben-dommen fra Storkammeret. Den politiske nepotismen i Norge vil selvfølgelig gjøre minst mulig, samtidig som den vil forsøke å få det til å se ut som at den gjør mest mulig og hva den kan. Deriblandt å late som at den er for dum. Og hvor lenge og langt vil det videre kunne pågå? Gradvis ned til omkring null grader Celsius frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. desember 2019: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, nokså sterkt vind-drag og 4 pluss-grader klokken 11.30. Omtrent det samme videre utover dagen frem mot og inn i mørket med mye regn med kraftigere vind og omkring 5 pluss-grader. Det samme videre frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. desember 2019: 

   Mørkt, vind, vått, mye regn og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot 04-tiden, derefter uten vind og uten nedbør. Tildels spredt skyet og tildels overskyet og tildels yr og regn og lyn og omkring 5 pluss-grader utover dagen og hvelden og mot midnatt. Månen full og noe opplysende tildels synlig høyt på himmelen utover kvelden.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. desember 2019: 

   Omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius og efter hvert regn og yr her ute i natt. Disig lav himmel, vått, yr og 4 pluss-grader klokken 09.30. Omtrent det samme tildels med mere og mindre nedbør videre utover dagen og nokså mørkt klokken 16.30. Og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. desember 2019: 

   Tildels måne-belyst mørkt og først på natten regn og yr og omkring 4 pluss-grader. Overskyet og vind frem mot klokken 09. Variabelt skyet, vind og opp til omkring 6 pluss-grader videre utover dagen.
   Marius Reikerås har i de siste ti års tid i stadig stigende grad og omfang blandt annet på Facebook blitt et samlings-punkt for menneskeretts-forkjempere og for mennesker som føler seg eller er forurettet av offentlig ansatte representanter for offentlige myndigheter særlig i Norge.
   Samme Marius Reikerås sammen med en polsk advokat ble i Oslo onsdag 13. november 2019 sittende på et offentlig sted utsatt for noe som kan ha vært et groteskt draps-forsøk. En ung mann fallende fra høyden nesten dreper de og smadres i døden helt nært de. De var der og da mindre enn en halv meter fra selv med det å bli drept. Om det først og fremst var et selvmord eller en makaber demonstrasjon og et draps-forsøk er enda uavklart. Marius Reikerås omtaler offentlig samme dag hendelsen på Facebook. Jeg har imidlertid i mine offentlige dagboks-notater her av forskjellige grunner ikke omtalt eller referert til hendelsen før nu.
   Det er blandt annet av hendelsens efterfølgende fotografier av Marius Reikerås og av både stillhet og uttrykk lett å se og å forstå at hendelsen i all sin fysiske nærhet selvfølgelig har vært og er meget sjokkerende og traumatiserende.
   Den offentlige mafia-virksomheten i Norge og dens nære medspillere dreper som oftest og meget ofte på forskjellige og mere skjulte andre måter.
   Blandt annet hvilken innflytelse hendelsen videre vil komme til å få for Marius Reikerås og alle andre gjenstår å se. Ble han også altfor veldig meget skremt og skadet, for eksempel?
   Nokså mørkt, omkring 5 pluss-grader og et svakt rolig vind-drag her ute klokken 16.30. Månen belysende mørket fra høyt sørlig og fortsatt omkring 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. desember 2019: 

   Fra en sørlig høy bue månebelyst mørkt, noe vind-drag og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 6 pluss-grader klokken 10 og 11. Spredt lett skyet og to pluss-grader klokken 16. Mørkt og 5 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. desember 2019: 

   Omkring 5 til 3 pluss-grader Celsius og efter hvert yr her ute i natt.

   Det er selvfølgelig absolutt ingenting som tyder på at kidnapper-regimet frivillig har tenkt å lese eller respektere Barnekonvensjonen. Tvert om. Selv om de nu og fremover stadig mere later som at de "vil lære", så er hensikten bare alt de kan finne på for å fortie og å unndra seg straffene for sin systematiske groteske kriminalitet - og å la forurettelsene fortsette. De oppfører seg som barn som ikke ønsker å stå til ansvar for "sine" handlinger, de av sine handlinger som sprer løgn eller ødelegger eller skader andres liv. Eller som de som tror seg bedre enn andre og derfor kaster sten på andre.
   Blandt annet Barnekonvensjonen bruker og forfalsker de bruddstykker av for å late som at de er seriøse. Særlig populært og smiskende er uttrykket "barnets beste" - som de ønsker at skal være sin vilkårlighet og hva enn de finner på av menneskeretts-krenkelser. Men prinsippet barnets beste er definert i Barnekonvensjonen og åpner hverken for vilkårlighet eller andre menneskeretts-krenkelser. Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig, sier blandt annet direkte og mangfoldig klart og tydelig menneskeretts-konvensjonene.
   Hele Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene er derfor i praksis foraktet av kidnapper-virksomheter og terror regimer. Mens de selvfølgelig pynter seg med å si det motsatte og å forfalske absolutt alt og hva som helst.
   Derfor fryder de seg over alle som kompromisser med seg eller som aksepterer seg. Eller som bagatelliserer kriminaliteten. Og fryder seg over alle og enhver som bagatelliserer, forfalsker eller fortier menneskeretts-konvensjonene. Det er slikt ethvert terror regime premierer og elsker. Og de vil ha med seg flest mulig på, for å beskytte seg. Beskytte seg mot folket og lovlig lov og rett.
   De forakter medmennesket og folket, selv om de med ord og propaganda sier det motsatte. De forakter medmennesket og folket, fordi medmennesket og f
olket jo egentlig er og skal og må være de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene. Fordi menneskeretts-konvensjonene er og skal og må være folket og enkeltmennesket og lov og rett og politikk og offentlig forvaltning. Altså noe de selv i steden ønsker å være.
   Yr og omkring 3 til 4 pluss-grader først på dagen, derefter tildels overskyet og helt og delvis skyet. Nokså mørkt, lett yr og 3 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt, nokså mye regn og omkring 3 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. desember 2019: 

   Mørkt, regn og omkring 3 til 4 pluss-grader Celsius her ute til sent i natt. Tildels yr først på dagen, helt og delvis overskyet med omkring 3 til 2 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og omkring 2 pluss-grader klokken 19. Omkring 1 til 3 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt, tildels med litt yr.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. desember 2019: 

   Avtagende halv-måne tildels synlig sørlig, vått, tildels yr og omkring 2 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels yr utover dagen. Marius Reikerås er i dag tilbake igjen på Facebook-profilen sin, og kunngjorde der at Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, ECHR, i dag har offentliggjort enda to nye saker dømt mot Norge. Mørkt, vått, lett yr og omkring 3 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme nokså uten nedbør frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. desember 2019: 

   Omkring to pluss-grader Celsius, vått og tildels yr her ute i natt. Bruno fødte hvalper i natt og dag tidlig. Hun har naturlig vært meget flink i disse dager og jeg har omtrent bare rådet og hjulpet henne til ikke å drikke eller spise for mye eller feil før selve fødselen. Jeg tror det er tre hvalper, tre svarte og tre lyse. Overskyet og omkring to pluss-grader utover formiddagen. Tildels noe yr utover eftermiddagen. Nokså mørkt og omkring to til tre pluss-grader klokken 17. Mørkt, vått, stjerner og en pluss-grad klokken 22. Med omkring en til tre pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.12. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217829754470298

   Å forstå menneskerettighetene - og EMK (ECHR) Art 8

   Hvis man først forstår hva en menneskerettighet er, så er EMK Art 8 den viktigste av alle menneskerettigheter. Jeg skal her nu kortfattet forklare dette nærmere og grundig.

   Alle de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene både innledes og gjennomsyres med å si at alle menneskerettigheter er og skal være umistelige og uavhendelige for absolutt enhver.

   Det er særlig dette som fremfor alt annet kjennetegner en menneskerettighet. Samtidig finnes det også et eneste konkret et unntak, et midlertidig unntak - som helt konkret forholder seg til dette.

   Unntaket er i henhold til nødvendighets-prinsippet (emergency) som også inneholder forholdsmessig-prinsippet. Hva konkret dette innebærer er det selvfølgelig viktig å forstå.

   Menneskeretts-konvensjonene lovliggjør visse unntak hvis de uforfalsket er tvingende nødvendige for en kortest mulig tid og er forholdsmessige på en mildest mulig måte.

   Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet også - at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og at (CRCArt 4): "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Alt dette forplikter altså absolutt alle og enhver.

   Videre.

   Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet også at: "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Denne menneskerettigheten er alltid sentral for ethvert menneske. Den er for mennesker flest en nødvendighet både for å leve og for å overleve.

   Det er også familielivet, inklusivt også privatlivet, EMK Art 8 handler om. EMK Art 8 sier i sin helhet følgende:

   "Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Punkt 2 i denne menneskerettigheten i ECHR utdyper den altså eneste midlertidige unntaks-bestemmelsen som selvfølgelig fremgår av nødvendights-prinsippet (emergency, nødverge).

   Et eventuelt unntak må for å kunne være lovlig først og fremst være nødvendig i et demokratisk samfunn - men samtidig også være i samsvar med reell gjeldende LOVLIG lov. Og uansett av visse konkrete hensyn. For å kunne være en lovlig straff.

   De visse konkrete hensyn som også er en nødvendig betingelse er "den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd".

   I tillegg er det dessuten nødvendig at hensikten er "å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter".

   Menneskerettighetenes umistelighet nødvendiggjør dessuten forholdsmessig-prinsippet. Ethvert inngrep må i tillegg til å være tvingende nødvendig være så skåsomt og kortvarig som mulig og uansett ikke krenke en eller flere menneskerettigheters umistelighet.

   Unntakets innhold er altså - at:

   "Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet
   unntatt når dette er i samsvar med loven
   og er nødvendig i et demokratisk samfunn
   av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd,
   for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral,
   eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Det er altså ikke mulig lovlig å frata et eller flere mennesker en eller flere menneskerettigheter for å beskytte en eller flere menneskerettigheter for et eller flere andre eller samme mennesker.

   Ethvert unntak i henhold til nødvendighets-prisippet må for å kunne være lovlig uforfalsket oppfylle alle disse betingelser jeg her har omtalt. Mangler noe i så måte så er hele saks-behandlingen eller avgjørelsen meget grov kriminalitet, som selvfølgelig kompetent må straffeforfølges - også ikke minst for å gjenopprette eller ivareta respekten for menneskerettighetene, medmennesker og lov og rett.

  *

 
---

---

   Marius Reikerås, 18.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156599877526875

   - Norge har sovet i timen. Det blir feil å si at vi må lære av barnevernsdommene som er kommet fra Strasbourg i det siste, for det som er påpekt der, har vært EMD-praksis i en årrekke, sier Gro Hillestad Thune.

  Hun har selv 17 år bak seg som menneskerettsdommer i Strasbourg.

   I høst har Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) slått fast at norsk samværspraksis etter omsorgsovertakelse, hvor foreldre bare får noen få årlige samvær med sine barn, er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

   Tirsdag falt ytterligere to barnevernsdommer mot Norge i Strasbourg som understøtter dette.

   Norge dømt i to nye barnevernssaker- Ikke hørt

   - EMD-praksis skal brukes av norske domstoler, men det har ikke vært tilfelle. Da Høyesterett i 2012 vurderte at fire årlige samvær mellom foreldre og barn er tilstrekkelig, slik Dagbladet skrev tirsdag, så var det i strid med EMK. Høyesterett har dessuten et spesielt ansvar for at norsk rettspraksis etterlever EMD-praksis. Jeg har i årevis prøvd å si at praksis i EMD er annerledes enn det vi praktiserer i Norge, men er ikke blitt hørt, sier Hillestad Thune og fortsetter:

   - Selv statsministeren omtaler Nav-saken som en skandale. Ser man på forholdet mellom internasjonale forpliktelser og norsk praksis i barnevernet, kan man bruke enda sterkere ord enn skandale.

   Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune mener Norge har sovet i timen.
   
   - Kan bruke sterkere ord enn skandale
   
https://www.dagbladet.no/nyheter/kan-bruke-sterkere-ord-enn-skandale/71944591 
   Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune mener Norge har sovet i timen.
   dagbladet.no

   *

   Karl-Ove Hognestad:
   Ja mitt siste samvær var i september 2008 og et skypetreff som ikke barnevernet visste om i januar 2009 . Så ble det brått slutt. Men det ser ikke ut for at jeg omfatter denne loven?

   Rune L. Hansen:
   Det de kaller samvær er bare et ytterligere forsøk på å skape et fiende-bilde av foreldre. Og på å fremmedgjøre maksimalt.

   Carl Palm:
   Ja sovet i timen, eller som profesor Mads Andenæs uttrykker det. "Pissa i bukse" i NAV saken. Rett å slett der makten har kjørt på med lovbrudd i en rekke år så lenge til at alt krasjar sammen i en Europeisk skandale i begge fall.
   Alt gjort med viten og vilje av myndigheter og Storting. Det er derfor alle skandaler stinker nå når de kommer til dager.
   Det er ikke noen jurist som ikke kan si seg være kjent med slike faktum som har vært i berøring med sakstemaen. Idag med data verktøy såsom lovdata.no så får man frem rettpraksis på et par sekunder.

   Oddvar Espegard:
   - - - dette er så forskrekkelig at man finner ikke ord! - -Den norske regjeringen, norske advokater og ditten og datten i det offentlige, ja nettopp, i dette kriminelle offentlige. - de herjer med, de skader og forgriper seg mot de svakeste vi har, nemlig barna. Og så får de seg til å kalle det: barnets beste . . .. tenk at det går an å lyve slik. det er ikke til å fatte og forstå !!

   Roy B Nilsen:
   ondskapen til feminist sosialistene på nav skal ikke undervurderes , dette er ren ondskap, maktsyke bortskjemte småjenter styrt av de onde losjene , på bygda har disse den absolutte makt, da bygdefolket med stor glede kaster seg med, de fødte angivere

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. desember 2019: 

   Omkring tre til fem pluss-grader Celsius og noe vind-drag her ute i natt. Overskyet, seks pluss-grader og antydninger til yr klokken 09 og 10. Med yr og regn videre utover dagen frem mot 15-tiden. Overskyet, litt vind-drag og syv pluss-grader klokken 15.30. Mørkt og syv pluss-grader klokken 18.30. Opp mot åtte pluss-grader og lett yr frem mot klokken 21. Opp til omkring ti pluss-grader senere på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. desember 2019: 

   Mørkt, noe vind-drag, tildels yr og omkring 9 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omkring 12 pluss-grader med noe vind-drag tildels med noe yr utover dagen. Mørkt, noe vind, noe yr og 12 pluss-grader klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.12. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156604184916875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Hvert år, like før jul, har Domstoladministrasjonen(DA) kommet med en selvlaget undersøkelse, som skal gi inntrykk av at befolkningen har "rekordhøy" tiltro til domstolene. Slik som vedlagte bilde fra julen 2017.

   Men, i år er det stille! Helt stille!

   Kanskje ikke så rart, for 2019 ble året der folket for alvor så hva slags bløff deler av rettsapparatatet består av.

   I forbindelsene med NAV-skandalene, der dommerne bevisst har ignorert Norges internasjonale forpliktelser og med det produsert tusenvis av feilaktige rettsavgjørelser, innrømmer talskvinne for dommerne, Ina Strømstad, at dommerstanden, ukritisk, legger den offentlige parts argumentasjon til grunn.

   Det samme er tilfellet i forbindelse med de mange domfellelsene mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen:

   I tillegg til å legge den offentliges sides argumematsjon til grunn, har svært mange norske dommere bevisst og konsekvent unndratt seg å anvende menneskerettene.

   Det har blant annet resultert i fem domfellelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på et drøyt år, bare på barnevernsrettens område, noe som er soleklar Europarekord.

   Så i år ser det altså ikke ut til at propagandaapparatet til domstolene, DA, kommer med en ny selvlaget "undersøkelse" full av løgn og bedrag.

   I stedet sitter de nå stille i båten, og håper at rettsskandalene går over av seg selv.

   Men, det gjør de ikke.

   Min spådom er at 2020 blir et rekordår for Norge, hva gjelder å få domfellelser mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   *

   Jan-Egil M. Enoksen:
   Hvis folk kunne stole på at rettferdigheten kom frem så er det en selvfølge at folk stole fult og helt på rettssystemet men det virker som at prestisje er blitt mer en gjenganger enn unntaket. Fy skam.
   Ingen kan ha tillit til et system som svikter kynisk i stede ved sund fornuft.
   Folk har fått nok av å se på alle problemene som florerer uten konsekvenser for folk som har skadet folk med sine feil avgjørelser!

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Åpenhet :( :) :)
   Mener de da bv-saker også :)
   Åpenhet, er det for at involverte parter blir nektet å spille inn lyd og eventuelt bilde :( :) :)
   Åpenhet er det....... ... ....
:( :) :)  
   Selv her er de ikke åpne om faktum :(

   Greta Solheim:
   I år har Domstoladministrasjonen ikke bare moderert sin tiltroundersøkelse, men erkjent at dommere mangler kompetanse, og derav ber om midler til kurs:

   ”Den årlige tiltro-undersøkelsen viste i november et tydelig fall i publikums tiltro til både domstolene og de andre sentrale statlige institusjonene. Andelen som svarte at de hadde «svært stor» tiltro til domstolene, falt fra 37 til 27 prosent.”:
   https://rett24.no/articles/domstolene-ber-om-atte-millioner-til-eos-kurs
   Domstolene ber om åtte millioner til EØS-kurs
   rett24.no

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. desember 2019: 

   Mørkt, vind og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, litt vind-drag, antydninger til yr og ned mot 8 pluss-grader frem mot klokken 11. Litt derefter med yr og omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 14. Tildels med yr og underveis mørkt og gradvis ned mot 5 pluss-grader frem mot klokken 20. Det er fortsatt veldig lenge siden jeg har sett eller hatt kontakt med eller fått vite noe om mine barn - og omtrent groteskt slik er det veldig mange i dagens Norge som enda har det. Kidnapper-nepotismen og dens medspillere er mildt sagt hyper-ivrige når det gjelder å ødelegge familier og å kidnappe barn og foreldre, men mildt sagt det fullstendig motsatte når det gjelder å reparere sine menneskeretts-forbrytelser! Som Marius Reikerås i går så treffende sa det: "I stedet sitter de nå stille i båten, og håper at rettsskandalene går over av seg selv. Men, det gjør de ikke." Mørkt og omkring 6 pluss-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. desember 2019: 

   Mørkt og omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 7 pluss-grader klokken 17. Omtrent det samme utover kvelden og frem mot klokken 23, videre mot midnatt med omkring 6 pluss-grader.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2019 via Menneskehandel-Norge:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/?multi_permalinks=2426540977455561

   Menneskerettigheter og medmennesker

   Mange mennesker vil ikke at visse eller mange andre mennesker skal ha menneskerettigheter.

   Hvorfor? Fordi det vil representere et tap og en straff for de.

   Ikke minst for deres klokskap og meninger.
   
   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2827034333984144/

   Wenche Vatland:
   Man lærer hele livet heldigvis.. Å bli klok på mennesker? Vel har ennå ikkje funnet ut av den nøtta ! trodde det var så enkelt at man kunne være seg selv å gjøre mot andre som man ville gjort med seg selv :) he visst ei brattere lærekurve å ta fatt på.. Som misunnelse pengegalopp og det å ha makt.. :) .. Goe Jul.. Eg kommer til å kjempe for rett å er stor motstander av vrang utenom i mitt strikketøy

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156610284301875

   Det er ikke et spørsmål om NÅR Norge taper sitt menneskeretts-omdømme i Europa og deler av resten av verden, for det har for lengst skjedd.

   Spørsmålet er HVOR MYE og HVOR LENGE våre maktmisbrukere skal få fortsette å rasere vårt omdømme internasjonalt.

   *

   Sigbjorn Aase:
   Det må få politiske konsekvenser

   Kiri Rainha:
   Hvorfor er «vårt» omdømme internasjonalt av betydning?

   Tron Olav Hotvedt:
   Det blir litt mere nyansert og demokratisk da takket være i omverdenen :)

   Monika Josefine Brekke:
   Makt kan brukes galt.

   Monika Josefine Brekke:
   Det er selvopplevd, at folk med makt mobber å ytrer seg om ting som overhode ikke har rot i virkeligheten, synes selv det er viktig å IKKE, tie om det !

   Kåre Bjerregaard:
   Det er sant som det er skrevet her - men når kommer forandringen til Norge? Ikke noe har skjedd her - enda!

   Monika Josefine Brekke:
   Ingen er bare det du velger å se <3 !

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Ja du kan så si det værste er likevel de mange foreldrene som sitter skadeskutt tilbake

   Kirsten Laika Schei:
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156541365336671&id=532806670

   Per Steinar Sørå:
   Myndighetene forstår ikke omfanget, før de må stille til doms i utlandet!

   Rune L. Hansen:
   Vel, myndighets-misbrukerne er ikke våre myndigheter.

   Rune L. Hansen:
   Er ikke myndighets-representantene i samsvar med våre myndigheter (menneskeretts-konvensjonene) så er de myndighets-forbrytere og altså kriminelle.

   Lillian Lervold:
   - så lenge vi fortjener det ? :)

   Kent Ole Furuly:
   Ja de må nå ta affære som er deres plikt!

   Espen Hilde:
   Hvor lenge skal det norske folk tillate dette å skje gjennom deres passivitet ?

   

---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. desember 2019: 

   Mørkt og omkring 6 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr sent på natten. Overskyet, tildels noe lett yr og omkring 6 til 5 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, yr og 5 pluss-grader frem mot klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. desember, juleaften 2019:

   Mørkt, vått, yr og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet tildels med yr og omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 17. Og 2 pluss-grader klokken 20.30. Yr og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.12. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, har delt en direktesendt video:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2831573380196906/

   Døden i barnevernet, passert 150 pr år?

   Rune Fardal sendte direkte.
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2831573380196906/
   10. juli 2018 - 37:52
   35 180 visninger

   *

   Camilla Davids Haugen Lillasyster:
   Oj :(

   Rune L. Hansen:
   Med andre ord årlig flere ganger så mange som i norske fengsler !

   https://www.dagbladet.no/nyheter/59-norske-fanger-tok-livet-sitt/65009898
   59 norske fanger tok livet sitt
   dagbladet.no

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Snakker meg om trafikk drepte skal ha null visjon, hva har barnevernet, så ble det stopp på disse statsteikene, det ble nok for mange som kom med i denne uhyggelige statestikene.

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156615349386875

   Julehilsen for 2019.

   En riktig god jul ønskes alle, men særskilt går mine tanker til de som opplever julen som en tung tid som følge av det offentliges urettmessige handlinger.

   Men, julen er også tiden for håp, og 2019 har for alvor vært året da den krenkende "eliten " i Norge så til de grader gikk på trynet.

   Med fem domfellelser mot Norge på et drøyt år i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, fire i løpet av de siste drøye tre måneder, 32 saker kommunisert fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen bare i 2019, trygdeskandalene hvor systemet så til de grader har avslørt seg selv, så er det absolutt å håpe at 2020 bringer Norge i en mer rettferdig retning.

   Min hilsen tar utgangspunkt i fortellingene om "Piken med svovelstikkene", "Juleevangeliet", "Reisen til Julestjernen" og ikke minst "Pippi Langstrømpe", som alle har sine faste plasser i den norske juletradisjonene,og der fortellingene bærer bud om at håp, varme, glede og nestekjærlighet vinner over ensomhet, fattigdom og menneskelig kulde.

   Og som i eventyrene, vinner det gode mot det onde til slutt:)


   the-human-rights-act.jpg

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156614753046875

   Julehilsen til den norske dommerstanden.

   I år er det ikke til å unngå:

   Min julehilsen må sendes den norske dommerstanden.

   "Annus horribilis" er et latinsk uttrykk som betyr "et fryktelig år".

   Og et fryktelig år, har 2019 så absolutt vært for den norske dommertstanden.

   Og bare for å ta noen ubestridelige fakta:

   I løpet av 2019, har den Europeiske Menneskerettsdomstolen kommunisert 32 saker til Norge.

   Til sammelikning har Spania, med nærmere 50 millioner innbyggere, fått kommunisert 16 saker mot seg i samme tidsrom.

   I perioden 10 september -17 desember, ble Norge domfelt fire-4- ganger for brudd på EMK Artikkel 8. Og det kun på ett-1- rettsområde.
   En soleklar Europarekord.

   For å sette det i perspektiv:

   Dersom land som Russland og Tyrkia, sett på av Norge som "verstinger " i å begå menneskerettsbrudd skulle holde følge med Norge i den aktuelle perioden, justert for antall innbyggere, så skulle Russland ha vært dømt 120 og Tyrkia 64 ganger.

   Og så har du alle NAV-skandalene da:

   Hvor en samlet dommerstand har blitt avslørt for utallige justismord, som følge av en arroganse mot Norges internasjonale forpliktelser som savner sidestykke.

   Vi snakker om justismord satt i system.

   Symptomatisk for justismordåret 2019, er at det er de presumptivt svakere grupper som dommerstanden har forgrepet seg på.

   Noe som også er erkjent av talskvinne for dommerstanden, Ina Strømstad, som kom med tidenes innrømmelse på NRK:

   Hun innrømmet åpenlyst at dommere ukritisk legger det offentliges argumentasjonen til grunn i møte med den private part.

   Noe mange av oss har vært klar over i en årrekke, men som like fullt er godt å få bekreftet.

   2019 var altså et fryktelig år for norske dommere, og jeg tror ikke 2020 blir særlig bedre.

   Dommerstanden har så til de grader sviktet sitt samfunnsoppdrag, og som så ofte før er det de svakeste det går utover.

   *

   Marina Zucchino:
   Lykke til med 2020 og EMD annus horribilis et veritas omnia vincit - dommerstand og uredelige jurister :) Dere vil bli ettergått og eksponert. ! be sure !
   Takk til Marius Reikerås med hjelpere som gjør en fantastisk jobb. Stå på! ! ønsker dere en flott jul. <3

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. desember, juledagen 2019: 

   Mørkt, yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156619344246875

   I 2018, var det nærmere 700 mennesker som valgte å ta sine egne liv. Nesten 500 av dem, var menn.

   Hvorfor tør ikke det offentlige Norge, å ta denne livsviktige debatten?

   Vi må slutte å skape et falskt glansbilde av Norge, når så mange mennesker sliter i vårt lille hjørne av verden.

   *

   Marina Zucchino:
   Vi har nådd et samfunn som bør mane til ettertanke. Når så mange menn og gutter "ikke passer inn" er tiden inne for å se når og hva som gikk galt. Personlig tror jeg arge og empatiløse feminister bør se i seg selv. Hva er deres agenda egentlig? Bare min mening.

   Carina Ovesen:
   Forstår ikke hvorfor dette skal ties i hjel :(

   Julianus Neubauer:
   Sannheten passer ikke inn i narrativet!

   Vivian Løntjern:
   Men jeg har litt lyst til å tro, (vet ikke) at menn må lære seg å snakke om følelsene sine. Og at det ikke skal være sett på som en svakhet, men en styrke.

   Marianne Owe:
   Vivian Løntjern hva med alle barna som velger denne utveien. De får ikke lov til å komme hjem for staten.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Vivian Løntjern er nok mer rett enn du tror, samtidig som det at det er nok en skam for en mann å være såret, psykisk utslitt/nedbrutt (utenom jobbmessig) ol, spesielt deler av samfunnet godtar ikke slikt av menn...

   Vivian Løntjern:
   Marianne Owe jeg svarte på Marius sin kommentar pga hva som har skjedd i dag. Jeg vet at for godt hva "disse <3  ️elskede" barna kan gjennomgå. Derfor jeg følger Marius sin innsats pluss mange flere.

   Karl-Ove Hognestad:
   Jeg er ikke redd for og være med på den debatten og om noen vil tro meg på stalkings metoder en blir og har blitt utsatt for siden jeg sa 2008 når de tok barna men i ettertid når jeg ser hendelser så tror jeg det faktiskt begynte lenge før og noen får opplæring til og gjøre og drive med dette . En gang ieg visste det lå fanget på en hardisk ved et anlegg jeg bodde på og når jeg lovet ledelse for bygget til og bruke samme firmaet som Politiet bruker til og undersøke hardisken fikk jeg beskjed om og ta kopi.jeg sa jeg er ikke dum jeg har sett videoen og ser tydelig flimringen der de har slettet sporene så får jeg hardisken den orginale skal jeg kunne gjenskape. Jeg fikk ikke. Noen timer etterpå så jeg 7-8 peroner på rommet til hardisken og da reknet jeg med den ble byttet ut slik jeg ikke skulle få den orginale . Dette ble varslet til noen advokater når hendelse oppsto. Men nytter ikke noe uten en penge binge mot pengebingens folk. Det er ikke grenser for stunt noen kan utsette menesker for og det er grov tortur!!!

   Tone Adamsson:
   fyf

   Eva Sissel Brekkhus:
   Kor mangen av disse i statestikken har vert fosterbarn/under barnevernets omsorg som barn? Kor mangen av disse har vert fratatt sine barn?

   Sylvi Jensen:
   Få barnevern fjernet, tanken om å dø er hos mange spesifikk dem under rettsak, barnevern

   Kenneth Tonheim:
   Det er vel en del av agenda 2021 og 2030.

   Julie Uheldig Treis Hansen:
   Savn betyr svakhet :( :( :( kanskje derfor det ikke kommer helt frem? E mista mine for 9 år siden, å jula er like vond. Men i år, litt vondere? E griner å engstelig pjuske@pjusker me selv i håret, men ønsket om at mine 2 små, inderlig kunnne hatt en bedre jul enn de har hatt tidligere. helt sykt hvordan menneskekropp og hjerne opererer. Så lenge de er trygg og har det bra <3 ️men hvordan blir det når e å mammahjerte ikke ser dette??? for 3 år siden ble e tante, gjett om e hadde gleda meg å sett lys i tunellen, men endt med minimal kontakt... om de er redd for å bli kontakta av bv eller annet, vet e ikke. E føl meg til skam for familien og mine.

   Bjorn Hannaas:
   Statsfeminisme har aldri hatt noen egentlig legitimitet, men frontes frenetisk av fanatikere, et forskrudd lovverk og like forkvaklede byråkrater og politikere.....
   Da går det rimeligvis galt.

   Jan Thorsen:
   Som psyk Sykepleier vet jeg at Barnevernet har mange av disse dødsfallene på samvittighete. Foreldre som elsker sine barn over alt på denne jord, også tar barnevernet barna fra dem.

   Aud Bodil Kanestrøm:
   Dette bør ikke ties ihjel. Det bør åpnes opp for de problemene som menn og gutter sliter med og hvorfor problemene er der. Har det en sammenheng med alle de tusenvis av barn som ikke får ha samvær med sine fedre. Hva med de sønnene dette går utover. Kontakten mellom fedre og sønner er viktig. Femi eller sykdom, hva det enn kan være? Glansbildet av Norge er forlengst borte.

   Tom-Erik Eilertsen:
   Tragisk lesing :(

   Marina Zucchino:
   https://norwaytoday.info/news/people-die-norway-suicide-accidents/
   More people die in Norway by suicide than in accidents - Norway Today
   norwaytoday.info

   Marina Zucchino:
   I verdens beste land.. :(

   Randi Kalland:
   Tragisk og veldig trist! Selvmordsstatistikken i Norge er høy, men løftes ikke frem som et samfunnsproblem! Det fører til flere selvmord!

   https://www.aftenposten.no/norge/i/l1yzLA/antall-selvmordstall-i-norge-gaar-opp-i-danmark-og-sverige-skjer-det-motsatte
   Antall selvmord i Norge går opp. I Danmark og Sverige skjer det motsatte.
   aftenposten.no

   Jan Kenneth Lunde:
   Så bra at du setter ord på dette.
   Norske stat er årsak til veldig mange av disse menneskenes fortvilelse.

   Sylvi Jensen:
   Og mange av dem er barn under bv :( :(

   Sylvi Jensen:
   Dem mektige rike tror ikke på det. Men nå har en sterk kongelig person gjort det. Så nå burde vel bv begynne tenke seg om.... og dem som tror dem er noe får øyan opp. Norge skader seg selv, vi er ikke lykkelig i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Norge er et forholdsvis lite og kaldt og goldt land, historisk med en lenge nærings-fattig kultur (siden Snorre ble drept) og meget dårlig pleiede og forvaltede natur-ressurser. Et fattigslig u-land om ikke for olje-rikdommen, e-kraft, våpen-produksjon, fiske og skipsfart. Noen av disse ressursene i dette ekstremt og i ytterkanter beliggende landet har i flere ti-år nu gjort stats-forvaltningen til en av de økonomisk rikeste i hele verden, til fordel for mange, men også ikke minst til skade for veldig mange. I takt med at den økonomiske rikdommen har økt veldig til fordel for mange har også dobbel-moralen, undertrykkelsen, hovmodet og falskheten økt veldig - og gjør det fortsatt.
   Norge har bare omkring 5 millioner borgere, men det er en stadig mere påkostet, karriære-fangende og utspekulert politisk nepotisme som kjemper for å opprettholde og videreføre sin makt og innflytelse til fordel for seg selv. Alt dette medfører selvfølgelig smittsomt massivt med stadig mere omfattende menneskeretts-forbrytelser, som iherdig blir forsøkt skjult.
   Selvmordene i dette landet (og alle andre steder) er selvfølgelig ingenting annet enn drap. Og det er ikke minst enda langt flere utplyndringer og drap, som blir skjult og forfalsket med helt andre ord og metoder. Menneskeretts-krenkelser, inklusivt blandt annet og særlig økonomisk og sosial diskriminering, falskhet, dobbel-moral og utplyndring, er alt slikt sin fellesnevner.

   Milla-Maria Wiik Vale:
   :( ! :(

   Inger Alice Thorsen:
   Jeg delte, håper det er ok

   Ruth Guzon:
   Det blir nok flere denne jula...

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156618445846875

   Jeg er opprørt over at to kvinnelige professorer, Elisabeth Gording Spang og Marit Skivenes, har fått benytte deler av riksmedia til å "hvitvaske" de mange dommene der Norge er domfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Og det uten at andre får ta til motmæle.

   Så i morgen blir det sendt et tilsvar til den propagandaen, som disse kvinnene har fått spre uimotsagt i VG og i Aftenposten .

   *

   Lars-Arne Høgetveit:
   Gi dem verbalt inn, løgner kan vi ikke bygge en nasjon med - de river en nasjon!

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. desember, 2. juledagen 2019: 

   Mørkt, vått og omkring null grader Celsius her ute i natt. Omtrent skyfri himmel, solen lavt sørlig og på oversiden av null grader, tinende morgenens rimfrost utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og en minus-grad klokken 17. Med to minus-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går: ( internt )
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156619344246875

   Rune L. Hansen:
   Norge er et forholdsvis lite og kaldt og goldt land, historisk med en lenge nærings-fattig kultur (siden Snorre ble drept) og meget dårlig pleiede og forvaltede natur-ressurser. Et fattigslig u-land om ikke for olje-rikdommen, e-kraft, våpen-produksjon, fiske og skipsfart. Noen av disse ressursene i dette ekstremt og i ytterkanter beliggende landet har i flere ti-år nu gjort stats-forvaltningen til en av de økonomisk rikeste i hele verden, til fordel for mange, men også ikke minst til skade for veldig mange. I takt med at den økonomiske rikdommen har økt veldig til fordel for mange har også dobbel-moralen, undertrykkelsen, hovmodet og falskheten økt veldig - og gjør det fortsatt.
   Norge har bare omkring 5 millioner borgere, men det er en stadig mere påkostet, karriære-fangende og utspekulert politisk nepotisme som kjemper for å opprettholde og videreføre sin makt og innflytelse til fordel for seg selv. Alt dette medfører selvfølgelig smittsomt massivt med stadig mere omfattende menneskeretts-forbrytelser, som iherdig blir forsøkt skjult.
   Selvmordene i dette landet (og alle andre steder) er selvfølgelig ingenting annet enn drap. Og det er ikke minst enda langt flere utplyndringer og drap, som blir skjult og forfalsket med helt andre ord og metoder. Menneskeretts-krenkelser, inklusivt blandt annet og særlig økonomisk og sosial diskriminering, falskhet, dobbel-moral og utplyndring, er alt slikt sin fellesnevner.

   Malgorzata Kubik-Vaernes:
   Veldig klok og objektiv utale om Norge, Rune L.Hansen.Takk at du som norsk mann skrev på sånn veldig objektiv måte. Når jeg utalte meg på lignende måte noen ganger da fikk jeg høre fra noen norsk person: Du fornærmer Norge og hvis du liker ikke deg her så reis tilbake til ditt hjemland(Polen).

   Rune L. Hansen:
   Det er forskjellige årsaker til at vi som er i Norge befinner oss i Norge eller har våre røtter eller hjemsted eller forhåpninger i Norge eller i stor eller liten grad er glad i eller trives i dette landet. Men den politiske styringen av landet, med fritt frem for menneskeretts-krenkelser, forfalskninger, hovmod og mangel på ydmykhet, sannhet og perspektiver har vært og er grotesk, som også i mange andre land, epokevis og smittsomt i forskjellig grad. Olje-rikdommen og den groteske fordelingen og bruken av den forsterker alt slikt. Den politiske nepotismen i dagens Norge gir smuler med den ene hånden for å ta til seg alt og ethvert med den andre hånden, med dobbel-moral. Forholdene blir egentlig for absolutt alle stadig verre av slikt, selvfølgelig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156620733001875

   Urovekkende i "verdens beste" land.

   - Vanvittige selvmordstall
   https://www.nrk.no/dokumentar/xl/_-vanvittig-hoye-selvmordstall-1.13999083
   Annenhver dag - i snitt - tar en person som er under psykisk helsevern livet sitt. Det viser nye tall fra 2008-2015. - Vanvittig, sier forskeren som fant tallene.
   nrk.no

   *

   Janne Yvonne Bang:
   <3

   Øyvor Nesbakken:
   Ikke rart ettersom hvordan psykriatrien er bygget opp. De reklamerer så fint overalt at man skal kunne be om hjelp, men hva når den "hjelpen" ødelegger mer?

  
---
---

   Marius Reikerås, 26.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156621622331875

   Noe å tenke på:

   I følge Institutt for By og Regionforskning, NIBR, valgte 953 norske fedre og 438 mødre å å ta sine liv i perioden 1990-2002, herunder etter at deres barn ble tatt inn under offentlig omsorg.

   Nå har man, slik jeg har forstått det, sluttet å føre statistikk over antall selvmord som kan knyttes opp mot offentlige omsorgsovertakelser.

   Nå som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen seriedomfeller Norge for brudd på menneskerettene på dette området, er det nærliggende å tro at mange av disse selvmordene kunne ha vært avverget om norske myndigheter hadde respektert menneskerettene.

   Samme mønsteret så jeg i Nordsjødykkersaken.

   Minst 23 dykkere, de tøffeste av de tøffe gutta, valgte å begå selvmord etter endt dykkerkarriere. De følte seg sviktet og forlatt.

   De fikk dessverre ikke med seg at Norge, den 5 desember 2013, ble dømt for brudd på menneskerettene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Nok en gang viser dette hvor ekstremt viktig det er å bekjempe Norges brudd på menneskerettene.

   Jeg blir regelrett kvalm av å høre hvordan enkelte pro-offentlige aktører nå forsøker å bagatellisere de siste domfellelsene av Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   *

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Helt grusomt

   Anita Skippervik:
   Alt for å dekke over og verne eit system som ikkje er humant.

   (...)
   Rasha Masri:
   Marius Reikerås,Vi må ikke glemme ofrene som ikke begikk selvmord, men som er døde innenfra, på grunn av terrorismen de ble utsatt for med deres barn

   Ronald Patrick Steffensen:
   Syke..rike..lille Norge!...

   
---
---

   Ove Knarvik, 26.12. 2019:
   https://www.facebook.com/ove.knarvik.5/posts/3407519372622954

   Hvorfor snakker alle om de sårbare barna som trenger hjelp uten å vite hva de snakker om?

   Hvorfor er det ingen som ser og snakker om alle barna som blir sårbare og skadelidende av vitalause vedtak barnevernet fatter? Dette gjeldet over 90% av tvangsvedtaka. Er det ingen ansvarlige med vit i skallen som ser dette helvete de er med på å skape for barn, foreldre og øvrig slekt.

   EN TRENGER IKKE SÆRLIG HØY IQ FOR Å LESE SEG OPP OG FORSTÅ HVORFOR BARNEVERNET ØDELEGGER SÅ MANGE MENNESKER.

   Barnevernet har ingen stolt historie å vise til, tvert om historien er full av lidelser de påfører barn og deres familier.

   *

   Kenneth Johnsen Hvidsten:
   Ja jøss der kom det ei regle som jeg kjenner til og liker :) goknall

   
---   

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. desember 2019: 

   Mørkt og omkring to til tre minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og gradvis opp til omkring to pluss-grader utover formiddagen. Sol, spredt halvt lett skyet og to pluss-grader klokken 14. Mørkt og fortsatt to pluss-grader klokken 17. Med noe bris frem mot klokken 21, derefter med tre pluss-grader og videre med yr mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156623432261875

   Fra "Regler for granskingskommisjoner. Rundskriv G-48/75 fra Justisdep.":

   "I sitt arbeid er kommisjonen bundet av habilitetsreglene i forvaltningsloven. I forhold til habilitetsreglene bør man anse som parter ikke bare de personer som det på det aktuelle tidspunkt er spørsmål om å rette kritikk mot, men alle som får sitt forhold gransket av kommisjonen."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156623226381875

   Helt åpenbart at det ikke holder å holde Lobbens sønn under fortsatt tvangsadopsjon, slik enkelte hevder.

   Fra ABDI IBRAHIM v. NORWAY premiss 61:

   "Moreover, where the authorities are responsible for a situation of family breakdown because they have failed in their above-mentioned obligation, they may not base a decision to authorise adoption on the grounds of the absence of bonds between the parents and the child (see Strand Lobben and Others, cited above, § 208)."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156623211656875

   Noen norske pro- offentlige professorer har forsøkt å argumentere med at storkammerdommen ikke er så prinsipiell.

   Det er bare tull, se hva EMD selv skriver i domfellelsen av Norge den 17.12.19 i ABDI IBRAHIM v. NORWAY:

   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case, are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], no. 37283/13, §§ 202-213, 10 September 2019, to which reference is made

   *

   Vidar Fagerholt:
   Akademika vs realiteter

   Oddvar Espegard:
   Disse pro-offentlige som du kaller dem, det er noen stygge mennesker. De er selv lovbrytere, så holder de med de andre statlige lovbryterne. Og i tillegg så mener de om seg selv å ha greie på sakene......Det er så gæernt som det kan få blitt.

   Geir Birkeland:
   Mer utdrag fra dommene 17.12.2019.
   Der presiserar dei det enda tydeligere.

   "Videre kunne ikke innenlandske myndigheter bruke et sammenbrudd i familieforhold som en grunn til å godkjenne adopsjon når de selv hadde skapt den situasjonen ved å unnlate sin forpliktelse til å treffe tiltak for å gjenforene en familie."

   "Furthermore, domestic authorities could not use a breakdown in family relations as a reason to authorise adoption when they had themselves created that situation by failing in their obligation to take measures to reunite a family."

   https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"itemid"😞"003-6594012-8739066"]}
   HUDOC - European Court of Human Rights
   hudoc.echr.coe.int

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156623151371875
   
   Til de det gjelder i Bergens Tidende (BT).

   Kopi: Offentlig

   Det vises til dagens leder i BT, som tar utgangspunkt i de mange domfellelsene mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) under overskriften "Barnevernet må kvalitetssikres"

   Jeg deler BT sitt syn om at barnevernet må kvalitetssikres, men jeg sitter igjen med et inntrykk av at BT ikke fullt ut forstår hvordan EMD fungerer, og hva dommene innebærer. Det er uheldig, fordi det gir et misvisende inntrykk.

   Jeg skal summere dette opp i tre punkter.

   For det første:

   BT skriver: "Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg er i ferd med å ta et oppgjør med norsk barnevern."

   Det er ingen presis beskrivelse. Det er først og fremst de norske domstolene som EMD tar et oppgjør med.

   Når Norge dømmes i EMD, er det fordi domstolene har sviktet i å ivareta menneskerettene slik disse er nedfelt i Grunnlov, Menneskerettsloven og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon.

   For det andre:

   BT skriver:

   "En fellesnevner er at inngripende beslutninger er for svakt fundert og begrunnet."

   Heller ikke dette er presist, selv om det er en del av grunnlaget for de mange domfellelsene mot Norge i EMD.

   I løpet av perioden 10.9- 17.12, er altså Norge domfelt fire ganger på samme rettsområde. I tillegg, ble Norge dømt i september 2018.

   Felles for alle disse domfellelsene, er materielle og ikke prosessuelle brudd.

   Storkammerdommen, er retningsgvende for de andre domfellelsene og i dommens premiss 149, er det nettopp den materielle delen av saken, "Material scope", som EMD klargjør.

   Det Norge blir dømt for i storkammerdommen, er følgende tre forhold slik gjengitt i premiss 149:

   1. At barnet ikke ble tilbakelevert i 2011 da Trude ba om det.

   2. At foreldreomsorgen ble fratatt henne.

   3. At barnet ble tvangsadoptert.

   Dette er altså materielle brudd på EMK Artikkel 8, ikke prosessuelle.

   Det samme er tilfellene i de tre sakene der Norge er dømt etter Lobben- dommen:

   Norge gjør ikke det de er folkerettslig forpliktet til; nemlig å tilrettelegge for tilbakeføring så fort forholdene ligger til rette for det.

   I A.S v Norway fra 17.12.19, premiss 62 heter det:

   "....also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209)"

   For det tredje:

   BT skriver: "Selv om Norge blir felt i EMD, skal det svært mye til at foreldre får barn tilbake. Jo lengre tid som går, desto svakere står de biologiske foreldrene"

   Dette er en påstand fra BT som ikke holder faglig mål. EMD er tydelige på at det plikter Norge og reparere krenkelsene så langt som mulig. Tid er ingen faktor.

   I storkammerdommen, Mammadov v Azerbaijan, skiver EMD om dette følgende:

   "It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress its effects. The aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   Dette er videre fulgt opp slik i A.S v Norway fra 17.12.19, premiss 62:

   "....also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209)"

   Følgelig skal Norge utvilsomt tilbakeføre de barna som myndighetene urettmessig har holdt unna sine respektive familier.

   Bergen, den 27.12.19

   Marius Reikerås

   *

   Rune Fardal:
   Bra å få det klart

   
---
---

   Rune Fardal, 27.12. 2019:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10156515857816150

   De ansvarlige for dagens barnevern er desperate etter å svekke betydningen av EMD sin slakt av bv og domstoler.

   Folk har fått nok. Forsvinn!

   Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?
   https://nordnorskdebatt.no/article/biologiske-prinsipp-tilbake
   Den 18. februar 2011 oppnevnte regjeringen ved kongelig resolusjon ekspertutvalget som fikk i oppdrag å foreta en utredning av det biologiske prinsippets anvendelse innen barnevernet. Utvalget ble bedt om å belyse de vanskelige problemstillingene som oppstår i barnevernets arbeid når det biologi...
   nordnorskdebatt.no

   *

   Heidi Renate Bahr:
   Det biologiske prinsipp burde aldri ha vært fjernet, så det bør absolutt tilbake som førende prinsipp.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene:
    "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Pål Magnussen:
   Er det lov da er vell sladda da so ikkje nokon blir kjent igen.

   Carl Palm:
   Det er feil tolket av professor og utvalgmedlem. Det ble ikke vurdert biolgisk prinsipp. Det ble vurdert i EMK at alle artikkler i barnekonvensjon har likt verdi. Ikke som i Norge der man kun i sitt "handlingsrom" har tolket en artikkel i barnekonvensjon over alle andre. Så igen klarer norske professorer ikke å balansere to saker i en barnevernsak. Disse begge burde vært fjernet fra sine yrken. De klarer ikke ta komplekse avveininger.

   Rune L. Hansen:
   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som det innledningsvis også er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Rune L. Hansen:
   For komplisert for noen?

   Jørgen Arne:
   Tilbake?
   Har de noen gang brydd seg om det biologiske prinsippet?

   Carl Palm:
   Det er feil tolket av professor og utvalgsmedlem.
   
   Det ble ikke vurdert biolgisk prinsipp i EMK. Artikkel forfattere villeder med å mene at det er tilbake til biologisk prinsipp. Det er feil tolket av «eksperter».
   Det ble vurdert og forklart i EMK at alle artikkler i barnekonvensjon har likt verdi. Ikke som i Norge der man kun i sitt "handlingsrom" har tolket EN artikkel i barnekonvensjon OVER alle andre. Når de igjen prøver sette opp to kriterier mot hverandre (ikke biologisk prinsipp = barnets beste ifølge barnevernet versus biologisk prinsipp) så løper debattanter feil inn i et blindspor.

   Så igen klarer norske professorer ikke å balansere to saker artikler i barnekonvensjonen i en barnevernsak.
   Disse begge burde vært fjernet fra sine yrken. De klarer ikke ta komplekse avveininger.

   Rune L. Hansen:
   De vet jo liksom ikke engang HVA en menneskerettighet er!
   Og det de kaller det ikke-biologiske prinsipp er jo i seg selv blandt annet en mangfoldig krenkelse av et mangfold menneskerettigheter!

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. desember 2019: 

   Mørkt, tildels lett yr og omkring 3 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Det er nu og i hele vinter-halvåret langt kaldere ute de fleste andre steder i Norge, men de fleste menneskene har noen slags oppvarming, tøy og varme-isolerende vegger og forskjellig slags helse og ressurser, etc. Overskyet, tildels med yr og noe vind-drag og omkring 6 til 7 pluss-grader Celsius utover dagen og med omkring 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. desember 2019: 

   Mørkt, vått, yr, regn, vind og omkring 7 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-lysning fra omkring 09-tiden, men disig, yr, regn, vind og ikke særlig lyst videre utover dagen. Nokså mørkt og det samme været klokken 16.30. Mørkt, regn, vått, tildels vind og omkring 8 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156628301471875

   Vi har en grunnlov, hvor Menneskerettene har et eget kapittel. Kapittel E.

   Fanebestemmelsen er Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Tidligere var dette nedfelt i Grunnlovens § 110 c første ledd, som fastslo at myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene. Bestemmelsen gjelder alle rettigheter som kan anses som menneskerettigheter, enten de fremgår av folkerettslig sedvane eller av menneskerettskonvensjoner.
   Myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene, jf også EMK artikkel 1.

   I dette ligger at myndighetene ikke bare selv skal unnlate å krenke menneskerettighetene, men også har plikt til å ta positive skritt for å hindre at andre krenker rettighetene. Formuleringen svarer helt ut til formuleringen i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 2.

   Etter forarbeidene retter bestemmelsen seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

   I Emk artikkel 17, heter det:

   Forbud mot misbruk av rettigheter

   Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til.

   *

   Kirsten Laika Schei:
   NEMLIG!!! Og hva gjør vi så med regjeringsadvokat Sejersted??
   Det ser åpenbart ut som denne får lov å fortsette sin ulov i all sin gru.
   Jeg undrer om det ikke er mulig for borgere i Norge å iverksette sak mot en regjering som holder denne gående i all sin vanvittige fremferd.

   Jan Sætermo:
   Bære når det passa statn.

   Steinar Kolnes:
   Ikke noe er lenger fra sannheten.

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. desember 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr, regn og vind og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Med regn og dis først utover eftermiddagen og med yr sent på eftermiddagen. Mørkt, yr og 6 pluss-grader klokken 19. Med ned mot 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, tirsdag 31. desember 2019, nyttårsaften: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Uten nedbør og ned til omkring 2 pluss-grader frem mot klokken 09. Delvis skyet og 3 pluss-grader frem mot klokken 12. Overskyet, lett yr og 4 pluss-grader klokken 13. Videre for det meste uten nedbør. Mørkt, vått og tildels yr og omkring 5 til 6 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 31.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156634846561875

   Nyttårstalen du ikke får høre fra regjeringen:

   Kjære landsmenn.

   Vi gjorde det vi kunne for å "kjøpe" Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD):

   - Vi brukte millioner av folkets penger på å sende en rekordstor delegasjon av offentlige tjenetemenn og kvinner til den muntlige høringen av Lobben-saken.

   - Vår hærfører, Fredrik Sejersted, ba storkammeret i EMD om å ligge unna det som skjer i Norge.

   - Han løy også om helsetilstanden til Trude Lobben sin sønn. Alt selvsagt i det offentliges interesse, hvis mål er å vinne mot folket for enhver pris.

   - Vi forsøkte å legge økononisk press på Bulgaria, for ikke å intervenere til fordel for Lobben.

   - Vår regjering bevilget seks ekstra millioner til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, godt kringkastet av vår kronprins under hans tale til EMD i forbindelse med 60 års-jubileet tidligere i år.

   - Desverre lykkes vi ikke med vår strategi om å påvirke Den Europeiske Menneskerettsdomstolen med våre finansielle muskler,med den konsekvens av at vi ble domfelt 4 ganger,alle barnevernssaker,i 2019. Det var en økning i antall domfellelser på 400 % i forhold til året før.

   - I tillegg, må vi konstatere at 32 saker ble kommunisert fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i løpet av 2019 til vår regjering.

   En formidabel økning fra tidligere år, og skyhøyt over våre skandinaviske naboland.

   - Selv Spania, et land med nærmere 50 millioner mennesker, fikk kommunisert betydelige færre saker enn hva vi fikk.

   Men, fortvil ikke.

   - Selv om vi nå blir massedømt for alvorlige menneskerettsforbrytelser- vi har i realiteten kidnappet andres barn - så står vårt propagandaapparat klar til å ri av stormen.

   - Det gjør vi blant annet ved å forlede folket til å tro at dommene fra EMD gjelder "uheldig saksbehandling" ved landets domstoler.

   Pytt, pytt vil mange tenke da.

   - Og ved å trenere reparasjonsplikten, så vil folk gradvis glemme, og gi opp kampen. For hvem er mektigere enn oss?

   - I løpet av slutten av året, var vi også nødt til å innrømme at vi har forvoldt 1000-vis av mennesker grov urett i forbindelse med det vi kaller "NAV-skandalene".

   Det misvisende begrepet "NAV-skandalene" passer bra, for det tar fokus vekk fra at dette i realiteten er en av tidenes dommerskandaler.

   Men,slapp av.

   Vi har nedsatt en utmerket granskningakonnisjon der blant annet kameraten til Regjeringsadvokaten er utnevnt som leder.

   At han er erklært delvis inhabil, er det ingen som bryr seg om likevel.

   Det hele koker nok vekk, skal man se.

   Så selv om 2019 var et juridisk "Annus Horriblis" for AS Norge, gjelder det å opprettholde fasaden som "verdens beste land" med "verdens beste regjering".

   Vi vil jo inn i FNs sikkerhetsråd, der vi allerede har invistert 100 vis av millioner for å fremme vårt kandidatur.

   Et slikt verv, vil sikre mange av oss en lukrativ tilværelse i internasjonale omgivelser.

   Så da gjenstår bare å ønske et Godt Nytt År fra den sittende regjering.

   Ps: At nærmere 700 mennesker tok sine liv i 2019, trenger vi ikke å snakke så høyt om.

   *

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq