HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9409.htm  /  SDNR *.rlh for SEPTEMBER 1994  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
---

TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

SDNR36-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Vedlegg: SDNR36v1-rlh og SDNR36v2-rlh. )
 
 

                      Skaun, tirsdag 6. sept. 1994.

Til
      Uttrøndelag politikammer,
      Søndre gt. 10,
      7001 Trondhjem.
-----------------------------------------------------------------

  SVAR PÅ DERES BREV DATERT 31.08.1994.
  Deres ref: F-3997/93.

      Jeg bekrefter med dette at jeg ønsker fremlagt flere andre dokumenter enn det ene Dere nevner og ønsker flere andre vitner enn de Dere nevner.

      Som vitner ønsker jeg i tillegg skal fremstå følgende:
      ------------------------------------------------------

      1- Rolf og Aud Signy Jakobsen,
         Øy,
         N-4850 Åmli. Tlf.:37-083665.

      2- Christian W. Beck,
         Fjellgt. 25,
         N-0566 Oslo. Tlf. privat: 22-371177 og jobb: 22-855397.

      3- Olav Høstad,
         N-7353 Børsa. Tlf.: 72-863010.

 
  Som dokumentasjon ønsker jeg i tillegg fremlagt følgende:
  ---------------------------------------------------------

      1- Se Vedlegg 1.

      2- Evt. hva som fremgår av Vedlegg 2.

      3- All sakstilknyttet dokumentasjon som Skaun kommune sitter inne med iøvrig. Jeg og min familie ønsker at ingenting av det skal være hemmelig, - at ikke noe som helst av det skal være unndratt offentlighetens innsyn eller være belagt med taushet. Tvert om.

          - - - o - - -

      Dette brevet er vedlagt et Vedlegg 1 og et Vedlegg 2.
      Ellers ønsker til deres brev å bemerke at de tre dagers svarfrist jeg fikk var urimelig lite, nesten umulig å innfri for meg.
      Jeg ønsker å søke om forsvarer på det offentliges bekost ning. Hvordan skal jeg gjøre dette?
      Ellers ville jeg nevne at det eneste av dokumentasjonen i Vedlegg 1 som jeg ikke har sett, er pnkt. nr. 6 og 11. Alt det øvrige i Vedlegg 1 og 2 har jeg lest og tilgang til.
      Henviser ellers til vår "mot-anmeldelse", datert 17.04. 1994, som er til klagebehandling hos Riksadvokaten.
      Jeg ville iøvrig ha sagt, at overnevnte Olav Høstad, tidl. sosialleder i Skaun kommune antaglig er hovedansvarlig (i bakgrunnen) for at Skaun kommune fattet et vedtak på feil grunnlag om å politianmelde saken. Vil den siden av saken bli behandlet i samme sak, hvilket vår familie anser som ønskelig og nødvendig, - da blir anmeldelsen mere omfattende, likeså dokumentasjonen og antall vitner. Olav Høstad er hovedansvarlig for den terror og trakassering av vår familie som har pågått siden 1992 ifra Skaun kommune, en sak og et forhold med omfattende maktmisbruk og forbrytelser, som vi har forsøkt å politianmelde siden 1992. Politianmeldelsen av oss var antaglig en av mange videreføringer av den terroren. I mere enn to år er vi nu blitt behandlet omtrent på linje med eller værre enn taterfolket er blitt behandlet i vår nære fortid her i Norge. Men vel av andre grunner og motiver.
      Når skal noen gripe inn i det grove og forfærdelige maktmisbruket vi er og har vært utsatt for? Nu snart nu?
      Jeg og min kone forsøker å holde ut i tillit til at offent ligheten og rettsvesenet skal få innblikk i saken og kunne sette en skikkelig stopper for terroren og trakasseringen og rydde opp i saken.
      Alt har de forsøkt ta ifra oss, og vi lever på restene og ruinene av å være utsatt for mere enn to års terror og trakassering i hastig tempo. Kameraderikretsen som har hærjet med oss er livredde for at offentligheten skal få det hele innsyn i saken. De føler mede rette sin karriere truet. Ikke en blåbær får vi plukke i fred for de folkene! Av noen grunn skal vi i henhold til Janteloven behandles som taterfolket ble behandlet i vår nære fortid. Og hva har vi gjort galt eller feil? Ikke noe som helst som vi vet om, annet enn at vi forsøker å trives og arbeide i harmoni, selv om det kan være vanskelig. Jo mindre feil og galt klikken i Skaun kommune har klart å tømme på oss, dess mere ville og frenetiske synes de å ha blitt; - tilsynelatende i en egen visshet om at deres lovbrudd vil forbli skjulte.
      Og jeg og min kone spør, - er dette virkelig mulig og meningen i samfunnet Norge?
 
                  Hilsen fra
                  Rune L. Hansen,
                  på vegne av familien,
                  underskrevet av oss begge,

Avs.:
      Rune L. Hansen,
         Poesihaugen,
      7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
SDNR36v1-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Vedlegg 1 av 2 til SDNR36-rlh. )
 

----- VEDLEGG 1 -----

SAKSDOKUMENTASJON PR. 06.09.1994 -
oppsett av fam. Hansen:
 
    Hovedtyngden av saksdokumentasjon som eksisterer i denne saken er listet opp nedenunder her. Men mht. pressseomtaler etc., se vedlegg 2. Radio- og tv-omtaler er her utelatt.
 

    1- Brev fra fam. Hansen/Skjærvik til skolekontoret, dat. 24.05.1993.

    2- Brev fra skolekontoret til Hansen/Skjærvik, dat. 01.06.1993. Kopi: Skaun skolestyre.

    3- Brev fra Hansen/Skjærvik til skolekontoret, dat. 31.07.1993.

    4- Brev fra skolekontoret til Hansen/Skjærvik, dat. 30.08.1993. Kopi: Skaun skolestyre og Skaun sosialkontor.

    5- Brev fra skolekontoret til Hansen/Skjærvik, dat. 03.09.1993. Kopi: Skaun skolestyre.

    6- Brev fra skolekontoret til sosialkontoret, dat. 03.09.1993.

    7- "Utskrift av møtebok", Skaun kommune, utvalg nr. 1993/22, arkivnr. 212.01, sakens nr. 1993/1551, utvalg: skolestyret, saknr. 1993/22, utvalg: skolestyret, saksb.: SOS, dat. 14.09.93. Særutskrift til:  Hansen/Skjærvik, Lensmannen i Skaun, Skaun sosialkontor. Påskrevet "Unntatt offentlig heten. Offentlighetsloven $ 5 A."

     8- Stevning Forhørsrett til Hansen/Skjærvik fra Midt-Trøndelag forhørsrett, om rettslig avhør, underskrevet Kari Rosset, dat. 22.11.1993.

      9- Brev til Midt-Trøndelag sorenskriverembede fra Hansen/Skjærvik, dat. 25.11.1993.

     10- Brev til Hansen/Skjærvik fra Sorenskriveren i Midt-Trøndelag, underskrevet sorenskriver Morten Gunnes, dat. 26.11.1993. Kopi: Lensmannen i Skaun. Vedlegg: 10 B.

     10-B- Brev til Skaun lensmannskontor fra Midt-Trøndelag forhørsrett/Sorenskriveren i Midt-Trøndelag, underskrevet sorenskriver Morten Gunnes, dat. 26.11.1993. Kopi: Hansen/Skjærvik. Hvor det vises til "telefonsamtale med lensmann  Forslund" samme dag, og hvor det "bes om at 2 lensmannsbetjenter holdes i beredskap slik at Trude Skjærvik og Rune              L. Hansen kan hentes og bringes til retts møtet den 11.01.1994. Formell beslutning om pågripelse og transport vil bli oversendt på telefax dersom de to ikke møter."

     11- Referat fra rettslig avhør av Rune L. Hansen i Forhørsretten, dato 11.01.1994. Kopier ikke tilsendt Hansen/Skjærvik.

     12- Brev med forkynnelse av forelegg til Hansen/Skjærvik fra Uttrøndelag politikammer, underskrevet p. insp. Kjell Erik Waclawczyk, dat. 09.03.1994. Ankom 22.03.1994. Vedlagt bl.a. "Informasjon fra Statens Innkrevingssentral".

     13- Brev-begrunnelse til Uttrøndelag politikammer, ca. dato 23.03.1994, i anledning forelegg mot Rune L. Hansen.

     14- Pressemelding, til Adresseavisen, Avisa Trondheim, Dagbladet, Sør-Trønderen, Trønderbladet, NRK-Sør-Trøndelag, Statens utdanningskontor, fra Skaun kommune, underskrevet rådmann Knut Nygård og skolesjef Solveig Strand, dat. 06.04.1994.

     15- Brev "Om hjemmeundervisning og Jantelov" tilsendt dagsavisen Trønderbladet fra Rune L. Hansen, dat. 07.04.1994.

     16- Foredrag "Om toleranse kontra fordommer - en skolehistorie" av Rune L. Hansen på seminar hos Unge Høyre, Vikhammar 16.04.1994.

     17- Politianmeldelse fra fam. Hansen/Skjærvik, dat. 17.04.1994.

     18- Redaksjonelle ord på lederplass i dagsavisen Sør-Trønderen om familien Hansen/Skjærvik, dato ca. 01.05.1994. Grovt injurierende og ærekrenkende ord, og en krenkelse av omdømmet. (Jmf. Straffelovens $$ 246 og 247.)

     19- Brev-bekreftelse på anmeldt forhold til Rune L. Hansen fra Uttrøndelag politikammer, dat. 06.05.1994.

     20- Brev til Rune L. Hansen fra Det særskilte efterforskningsorgan i Trondhjem, dat. 16.05.1994.

     21- Brev vedr. erstatningskravet til Uttrøndelag politikammer fra Rune L. Hansen, dat. 20.05.1994.

     22- Brev til Det særskilte efterforskningsorgan i Trondhjem fra Rune L. Hansen, dat. 21.05.1994.

     23- Brev-invitasjon til Hansen/Skjærvik fra skolekontoret, dat. 30.05.1994, til møte 10.06.1994. Kopi: Utdanningsdirektør Ola Moe, Fylkesmannens familie- og sosialavdeling, Advokat Arve Rosvold Alver, Rådmannskontoret, Ordfører Agnar Melby, Sosialleder Tove Egge.

      24- Brev til skolekontoret fra Hansen/Skjærvik, dat. 06.06.1994.

      24-B- Kopi overbragt skolekontoret 10.06.1994, av et brev fra Det kongelige utdannings- og forskningsdepartement til skoledirektøren i Hedmark, dat. 21.08.1990.

      25- Brev fra skolekontoret til Hansen/Skjærvik, underskrevet rådmann Knut Nygård og skolesjef Solveig Strand, dat. 13.06.1994. Kopi: Skaun sosialkontor, Statens utdanningskontor/Ola Moe, Fylkesmannens familie- og sosialavdeling/Sverre Shetelig, Advokatfirmaet Schødt & Co./Alver, Uttrøndelag politikammer/Waclawczyk.

      26- Brev til skolekontoret fra Hansen/Skjærvik, dat. 19.06.1994.

      27- Brev til Rune L. Hansen fra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag, dat. 01.07.1994. Kopi: Skaun kommune.

      28- Brevoversendelse til Hansen/Skjærvik fra adv. Tor Langbach, dat. 06.07.1994. Vedlagt 28-B og 28-C.

      28-B- Brev til adv. Tor Langbach fra adv. Arve Rosvold Alver, dat.30.06.1994.

      28-C- Brev til adv. Arve Rosvold Alver til adv. Tor Langbach, dat. 06.07.1994.

      29- Brev til Hansen/Skjærvik fra adv. Tor Langbach, dat. 08.07.1994.

     30- Brev til Rune L. Hansen, politiinsp. Kjell Erik Waclawczyk, Skaun skolestyre, Skolesjefen i Skaun, Rådmannen i Skaun, - ifra Uttrøndelag politikammer, datert 19.07.1994. Ad anmeldelse fra Rune L. Hansen.

      31- Brev til Uttrøndelag politikammer fra fam. Hansen, ad statsadv.behandlingen, klage riksadv., datert 29.07.1994.

      32- Brev til Rune L. Hansen fra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag/utdanningsdirektør Ola Moe, datert 09.08.1994. Innk. til møte 9. sept. hos ham  med Skaun kommune. Vedlagt: Brev til Skaun kommune ifra Statens utdaningskontor, datert 05.08.1994 - ad saksdok. og møtet.

      33- Politianmeldelse av lokalavisen "Sør-Trønderen", ifra fam. Hansen, datert 15.08.1994.

      34- Brevbekreftelse på anmeldt forhold ifra Uttrøndelag politikammer, datert 29.08.1994. Ad anmeldelsen  av lokalavisen "Sør-Trønderen".

      35- Brev til Rune L. Hansen fra Uttrøndelag politikammer, datert 31.08.1994. Angående Uttrøndelag  politikammers forelegg av 03.03.1994 mot Rune L. Hansen, kr. 8.000,-, som ble nektet vedtatt. Ad oversendelse av saken ifra påtalemyndigheten til Midt-Trøndelag herrredsrett "til pådømmelse". Tre dagers svarfrist!

      36-
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

SDNR36v2-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Vedlegg 2 av 2 til SDNR36-rlh. )
 

----- VEDLEGG 2 -----
 

PRESSEOMTALER I TILKNYTNING TIL SAKEN -
oppsett av Rune L. Hansen, dato: 06.09.1994:

    1- Ukebladet "Allers" nr. 1, 4. jan. 1994. Reportasje om fam. Hansen. Av Kjell Fjalsett og Øyvind Kjølberg.

    2- Dagsavisen "Fædrelandsvennen" 18.03.1994. Av Rolf og Aud S. Jakobsen. Om grunnskolen og hjemmeundervisning.

    3- Ukebladet "KK", nr. 12, 21.03.1994. Om fam. Jakobsen og hjemmeundervisning. Av Anne-Line Henriksen og Kjartan Bjelland.

    4- Dagsavisen "Adresseavisen" 22.03.1994. Om fam. Hansen og  boten. Av Svein Inge Meland.

    5- Dagsavisen "Adresseavisen" 23.03.1994. Om fam. Hansen og Christian W. Beck. Av Svein Inge Meland.

    6- Lokalavisen "Sør-Trøndelag" 23.03.1994. Om fam. Hansen og  boten.

    7- Dagsavisen "Dagbladet" 23.03.1994. Om fam. Hansen og boten. Av Kjell-Ivar Myhr.

    8- Dagsavisen "Adresseavisen" 25.03.1994. Om fam. Hansen og boten. Av Svein Inge Meland.

    9- Dagsavisen "Trønderbladet" 07.04.1994. Av Liv Helen Vaagland. Om fam. Hansen og boten.

    10- Dagsavisen "Adresseavisen" 14.04.1994. Om fam. Hansen og  boten. Av Simen Granviken.

    11- Dagsavisen "Dagbladet" 17.04.1994. Av Christian W. Beck. Om skole i hjemmene.

    12- Dagsavisen "Nationen" 28.04.1994. Av Christian W. Beck. Om hjemmeundervisning. ("Det nye skoleopprøret.")

    13- Ukebladet "SE og hør", nr. 17, 1994. Av Lars Slettebø. Om fam. Jakobsen og hjemmeundervisning.

    14- Dagsavisen "Dagbladet" 25.07.1994. Av Gunnar Ringheim. Om  fam. Jakobsen ad politianm. fra skolestyret der.

    15- Dagsavisen "Fædrelandsvennen" 30.01.1994? Av Christian W. Beck. Om hjemmeundervisning og fam Jakobsen. ("Hjemmeundervisning - et alternativ til skolen!")

    16- Tidsskriftet "Skolefokus" nr. 10, 1994. Av Christian W. Beck. Om hjemmeundervisning m.m.

    17- Dagsavisen "Haugesund Avis" 28.05.1994. Av Lars Tore Bøe. Om Christian W. Beck og hjemmeundervisning m.m. ("En beck mot  strømmen.")

    18- Ekstern info nr. 1, datert 19.06.1994, ifra HUN-Hjemme Undervisningen Norge. Av fam. Hansen.

    19- Dagsavisen "Adresseavisen" 02.08.1994. Av Ingrid Skjøtskift.  Om hjemmeundervisningssaken og fam. Hansen.

    20-
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR43-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Til
 
  UTTRØNDELAG POLITIKAMMER,
    Kongensgt. 87,
    7004 Trondhjem.

    Fredag 16. sept. 1994.

     Henviser til anmeldesesnr. 3536/94, og til Deres brev til meg datert 29.08.94 med bekreftelse på anmeldt forhold.

     Mht. erstatningskrav som jeg ønsker politiet skal fremme i forbindelse med straffesak, har jeg følgende å si nu til Deres spørsmål:

     Det anmeldte forhold er så grovt og så rammende for meg og min familie, så ærekrenkende, så sjikanerende, trakasserende og løgnaktig, at virkningen kan være forfærdelig i lang tid. Det anmeldte forhold er så grovt i henhold til Straffelovens §§ 246 og 247, at jeg undrer på hvorvidt det er på sin plass å være rimelig eller hvorvidt det finnes formildende omstendigheter?

     Et erstatningskrav i denne saken kan i rimelighet være minimum kr. 400.000,- Skadevirkningene er vanskelig å anslå til noe mindre. Altså minimum 400.000,- kroner, - men hvis de anmeldte ikke samtidig kan komme frem til en avtale med undertegnede i løpet av kort tid (efter at de får kjennskap til dette) om en tilstrekkelig offentlig beklagelse, da bør såvidt jeg ser det også minimumsbeløpet økes kraftig.

                     Hilsen fra
                     Rune L. Hansen,
                     underskrift:  (sign.)
Avs.:
     Rune L. Hansen,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR44-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 
 

Til

    UTTRØNDELAG POLITIKAMMER,
    Søndre gt. 10,
    7011 Trondhjem.

                                            Søndag 18. sept. 1994.

     Henviser til Deres brev datert 14.09.94 - i anledning anmeldelsesnr. 3536/94.

     Rett før jeg rakk å innlevere et svarbrevDeres brev ifra 29.08.94, så kom et nytt brev ifra Dere nu - hvor Dere skriver at den saken som Dere for oppmot tre uker siden, altså 29.08.94, sendte meg en "bekreftelse på anmeldt forhold" med tre ukers svarfrist mht. erstatningskravet. At den saken er henlagt.

     Når jeg ser at efterforsker i saken er lensmannsbetjent Kjell Isdal ved Skaun lensmannskontor så kan jeg skjønne hvorfor; - han har vært "ute efter meg" de siste par-tre årene, av grunner som jeg ikke kjenner til.

     Men den kjappe - vel altfor kjappe? - henleggelsen ifra Dere nu nettopp gjør meg tankefull og bekymret. Men jeg vil likevel innlevere mitt svarbrev datert 16.09.94Deres brev datert 29.08.94, samtidig som jeg innleverer det brevet jeg nu skriver, med henv. til Deres brev nu datert 14.09.94 som gir beskjed om at saken er henlagt.

     Hele brevet fra Dere nu hvor Dere henlegger saken gjør meg tankefull og bekymret. Den hastige henleggelsen fra Dere begrunnes med at: "Forholdet er henlagt fordi almene hensyn ikke krever påtale."

     Det er for utrolig! Meg bekjent er så grove brudd på Straffelovens §§ 246 og 247 ytterst sjelden forekommende i Norge. Et så grovt og iøynefallende brudd skal en vel lete lenge efter? Her dreier det seg om en familie som helt åpent og direkte utsettes for hets, sjikane, trakassering, løgn og anklager - som helt direkte og offentlig blir beskyldt for å være en slags tatere eller noe som lov og rett ikke gjelder for og som lov og rett kanskje heller ikke bør gjelde for! En familie åpent og direkte navngitt, terrorisert, på lederplass i dagsavisen og lokalavisen "Sør-Trønderen", malerisk, med mange presise påstander av løgn og oppkok på noe, endog på straffbar menneskefiendtlighet vel i henhold til lovverket i Norge.
     Så blir det nu i Deres brev sagt at jeg underrettes "om at forholdet er henlagt fordi almene hensyn ikke krever påtale."

     Tvert imot krever såvidt meg bekjent alle almene hensyn (og også alle etiske retningslinjer) at rettslig påtale er nødvendig, - og ganske mere bestemt påkrevd i en slik iøynefallende uttrolig grov sak.

     Henleggelsen - og på en slik måte - kan vel ikke være annet enn en stor feil ifra Deres side? En feil som vel straks bør rettes opp?

 Med hilsen fra
 Rune L. Hansen,
 på vegne av familien,
 underskrift:  (sign.)

Avs.:
     Rune L. Hansen,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR45-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Ankom 22.09.94, rlh. )
 

Fra :

    UTTRØNDELAG POLITIKAMMER
    Søndre gt. 10,
    Postboks 2533,
    7001 Trondheim.
    Tlf.: 73899900.
    Telefax: 73899901.

Til :

     Rune L. Hansen,
     7360 Skaun.

Dato: 15.09.94.
Deres ref.:  Vår ref.: F-3997/93 A

VEDRØRENDE UTTRL. PKM´S FORELEGG AV 3.3.94.
 

Saken vil nå bli oversendt Midt-Trøndelag herredsrett til berammelse. Kopi av de dokumentbevis De anfører i brev av 6.9.94 bes oversendt hit for vedlegg i saken.

Når det gjelder de tre vitnene De anmoder om blir stevnet, bes opplyst om hva de skal forklare seg om.

Når det gjelder spørsmålet om forsvarer reguleres dette av straffeprosesslovens § 100, 2. ledd, "særlige grunner" - utgangspunktet er at en ikke har rett til forsvarer i saker som fremmes etter reglene i strpl. § 268 (forelegg).

En anmoder at De tar spørsmålet om evt. oppnevnelse av forsvarer direkte opp med Midt-Trøndelag herredsrett.

Kjell Erik Waclawczyk/p.insp., (sign).
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR46-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Datert 20.09. 1994. )
 

Fra :

    Jåren/Råbygda skole
    7360 Skaun 20.09.94.

Til :

    Balder Hansens føresette
    Rune Hansen
    Trude Skjærvik
 

Balder blir med dette kalla inn til testing og observasjon her på skolen torsdag 22.- fredag 23. september kl. 08.40.
 

Med helsing
Jan Strømman,  (sign.),
   rektor

Kopi:
Skaun skolekontor
Utdanningsdirektør Ola Moe, Statens Hus,  Trondheim
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR51-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Levert personlig 22.09.94. )
 

Til :

    Jan Strømman, rektor,
    Jåren-Råbygda skole,
    7360 Skaun.
 
    Skaun, onsdag 21. sept. 1994.

Henviser med dette til deres brev datert 20.09.94 som jeg mottok samme dato. Hvor dere skriver at "Balder blir kalla inn til testing og observasjon" der "på skolen torsdag 22.-fredag 23. september kl. 08.40." Og til forutgående telefonsamtale samme dag, hvor det ble sagt at dette skjedde på bakgrunn av krav og henvendelse fra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag som ville ha dette ordnet før møtedato 05.10.94 som jeg vel kjenner til.

     Til dette ville jeg først ha sagt at mandag 19. september kl. 14.00 var jeg i et møte med advokat Tor Langbach i Trondhjem. Jeg ville bl.a. snakke med ham om dette brevet ifra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag (datert 08.09.94, poststemplet 09.09.94, som ankom undertegnede mandag 12.09.94) hvor det innkalles til et slikt nytt møte 05.10.94 kl. 14.00, i Skaun rådhus. I dette brevet blir det bl.a. sagt at: "Tidspunkt er fastsatt efter kontakt med kommunen og Langbachs kontor." Imidlertid, da jeg nu selv snakket med advokat Tor Langbach 19.09.94, nu sist mandag, sa Tor Langbach til meg at det der med møtedatoen var tøv. Den dagen hadde han avtale et helt annet sted - og hadde han ikke gjort noen avtale med som angår vår sak. Jeg syntes det var forunderlig, og fortalte ham om noe annet tilsvarende forunderlig, - nemlig det at da jeg ankom Statens utdanningskontor i Trondhjem / Sør-Trøndelag, efter innkalling til møte med utdanningsdirektør Ola Moe og Skaun kommune, dato fredag 09.09.94 kl. 13.00, så var ikke Skaun kommune møtt frem der og jeg fikk av Ola Moe beskjed om at møtet var avlyst, men at han hadde glemt å gi meg beskjed eller melding om det.

     Brevene vi har mottatt i denne saken fra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag / utdannings direktør Ola Moe, er imidlertid så usaklige og partiske at det er utrolig. Han synes å ville forbigå ganske lett alt som hittil har skjedd i denne saken, og å ville gripe inn på en autorativ måte med en makt som tilsidesetter Skaun kommune, vår angjeldende familie, lovverket og allehånde etiske retningslinjer og fellesmenneskelige verdier.

     Men dette er bare litt av svært mye grovt betenkelig i brevene og innspillet ifra utdanningsdirektør Ola Moe ved Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag, hittil. Innholdet i hans brever er ganske tvilsomt og ganske uakseptabelt, for å si det litt pyntelig.

     Jeg vil ha nevnt at Skaun kommuneadministrasjons befatning med denne saken er politianmeldt for rettslig påtale, og at denne politianmeldelsen nu er til behandling hos Riksadvokaten. Samtidig med at Skaun kommuneadministrasjon med rådmann Knut Nygård i spissen politianmeldte meg og min kone først, med bakgrunn i et skolestyrevedtak i strid med grunnskoleloven.

     Dette er imidlertid bare litt av bakgrunnen for at deres innkalling av vår sønn Balder "til testing og observasjon" også er helt uakseptabel.

   Hilsen ifra Rune L. Hansen, (sign.),

Avs.:
     Fam. Hansen/Skjærvik,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.

PS :
 Erkjenn din plikt!
 --------------------

 Det er ikke alt som kommer fra oven
 som er ifra loven.
 Husk dette vers, - hele dette dikt, -
 våg å gå på tvers og i revers
 ved stygge overtramp
 ifra ramp og ifra vamp,
 så blir det mindre hers og kontrovers,
 og mindre blodig kamp på sikt.
 En fuktet svamp
 fjerner ingen stjerner
 i vårt univers, -
 heller ikke den lov og rett
 som oss alle verner.
 Men det gjør svik og svikt!
 Det er ikke alt som kommer fra oven
 som er ifra loven!
 Erkjenn din plikt!

   RLH-22.09.94.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

SDNR50-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

---

(((stempel:))) GJENPART.
PÅTEGNINGSARK

Riksadvokatembetet,
Postboks 8002 Dep.,
0030 Oslo 1.

RE 1596/94 TGM/GEK

22-09-1994.
RUNE L. HANSEN KLAGER OVER HENLEGGELSE AV SAK MOT
POLITIINSPEKTØR KJELL ERIK WACLAWZYK M.FL.

Sendes med vedlegg statsadvokatene i Trondheim.

Det vises til klage av 29. juli d.å., jfr. dok. 5.

Riksadvokaten har gjennomgått sakens dokumenter og finner ikke grunn til å omgjøre statsadvokatens beslutning om å henlegge sakene som åpenbart grunnløse.

Foranlediget av klagen kan det være grunn til å tilføye:

Det fremgår av sakens dokumenter at klager holder sin sønn, Balder, borte fra undervisningen i grunnskolen. Fra klagers side er dette en villet og ønsket handling, og som han mener er berettiget fordi sønnen hevdes å få "tilsvarende undervisning", jfr. grunnskolelovens § 13 nr. 1 første ledd. De kommunale skolemyndigheter mener på sin side at den hjemmeundervisning Balder Hansen tilbys, i alle fall ikke formelt fyller de vilkår som skal til for på annen måte å oppfylle plikten etter grunnskolelovens § 13 nr. 1. Deres oppfatning er følgelig at klager gjør seg skyld i en forsettlig tilsidesettelse av skolepliktbestemmelsen.

En av de tiltak kommunen har til rådighet mot det den mener er overtredelser av bestemmelsen om skoleplikt, er anmeldelse etter lovens § 13 nr. 10. Dette har kommunen besluttet i den foreliggende sak. Etter riksadvokatens syn er det vanskelig å se at dette kan representere noe straffbart forhold. Den omstendighet at kommunen, og senere påtalemyndigheten, eventuelt ikke har tolket begrepet "tilsvarende undervisning" korrekt, er selvsagt ikke tilstrekkelig til å trekke noe straffeansvar etter seg.

For avgjørelsen av anmeldelsen mot ansatte i Skaun kommune og politiinspektør Waclawzyk er det følgelig ikke påkrevet å ta noe prejudisielt standpunkt til hvordan grunnskolelovens § 13 nr. 1 er å forstå.

Klager, Rune L. Hansen, er tilstillet kopi av foreliggende påtegning. For øvrig bes vanlig underretning gitt.

RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP., 0030 OSLO,

Anstein Gjengedal, (sign.),
konst. ass. riksadvokat,
og Tor-Geir Myhrer, (sign.),
førstestatsadvokat.
Kopi: Rune L. Hansen, Poesihaugen, 7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR52-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 
 

Til :

    Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag,
    Utdanningsdirektør Ola Moe,
    Statens Hus,
    7005 Trondhjem.

    Skaun, søndag 25. sept. 1994.

     Henviser til deres brev datert 20.09.94, og til deres brev datert 08.09.94 som ankom mandag 12.09.94 som jeg av naturlige grunner enda ikke har rukket å besvare. (Deres ref. 642.12/ 1013/94 og 642.12/ 101394.)

     Deres brever er i sin helhet og angjeldende så meget så usaklige og partiske og innholdet så uakseptabelt at jeg vet ikke om jeg skal gråte eller le. Jeg henviser i denne forbindelse til et brevsvar jeg skrev til rektor Jan Strømman ved Jåren-Råbygda skole her i nabolaget, datert  21. og 22. september, nu forleden dag, - som jeg vedlegger. (Se vedlegg.)

     Vår familie forventer ingen behandling av denne "skolesaken" i Skaun kommune ifra Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag, - annet enn et evt. inngrep i saken overfor Skaun kommune, hvor Skaun kommuneadministrasjon fortelles konkret og direkte hva de gjorde feil og hvor de pålegges sine forpliktelser i henhold til Grunnskoleloven. De samme forpliktelser som alle parter involverte naturligvis er bundet av. Det er ikke vår familie som har gjort noen som helst feil eller forbrytelse i denne saken.

     De grove overtramp og det press vi har vært utsatt for i svært lang tid nu, våre barns pappa og mamma - og vår økonomi, vårt hjemsted, vårt arbeide, våre ambisjoner, vår trivsel, trygghet, tillit, vårt ry og omdømme, vår etableringsprosess og svært mye forskjellig i vårt levevis og familieliv - er ganske omfattende, særlig mht. konsekvensene det har hatt og har for hele vår families livssituasjon. Bare det at utdanningsdirektør Ola Moe ikke synes å ha enset denne vesentlige side av saken anser jeg som svært betenkelig, på vegne av hele vår familie.

     Iøvrig er det et forvirrrende punkt i deres brever jeg ønsker å rydde opp i her og nu, ved å fortelle hvordan det forholder seg. Angående de omtalte møter, som det nu hittil i alt har vært snakk om fire forskjellige til fire forskjellige datoer. Disse fire møtedatoene hittil har vært følgende:
     1: - fredag 10.06.94, kl. 13.15, Skaun rådhus, formannskapssalen.
     2: - fredag 09.09.94, kl. 13.00, Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag, i Trondhjem.
     3: - onsdag 05.10.94, kl. 14.00, Skaun rådhus.
     4: - Kort tid efter 10.10.94, foreløbig ingen stedsangivelse.

     Mht. alle disse fire møtene henviser jeg til sakens dokumenter, også til vedlagte kopi av mitt brevsvar til rektor Jan Strømman ved Jåren-Råbygda skole, datert 21. og 22.09.94.

     Utdanningsdirektørens iver efter å foreta et hastig vedtak i denne saken forut for den forestående rettslige behandling nu i Herredsretten, kan synes noe desperat eller overtrampende. Imidlertid ville jeg her nu også ha sagt at vår familie er i full gang med forberedelsene til denne rettssaken i Herredsretten, og at vi er svært travelt opptatt i så måte og har liten anledning til å la oss heftes med alt mulig annet.

 Hilsen ifra Rune L. Hansen,
 på vegne av familien (underskrift), (sign.)

Avs.:
     Rune L. Hansen,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR53-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Til :

    RIKSADVOKATEMBEDET,
    Postboks 8002 Dep.,
    0030 Oslo 1.

                    Skaun, tirsdag 27.09.94.

     Henviser til deres brev datert 22.09.94. (RE 1596/94 TGM/GEK).

     Jeg kan ikke akseptere innholdet i dette deres brev, og er dypt rystet over den tendensiøse usakligheten, - at den strekker seg så langt oppover i rettsforvaltningen. Det synes for meg som at enkelt menneskets rettigheter og menneskeverd underordnes endog kontorbyråkratiets usaklighet og makt misbruk, rystende konsekvent!

     For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg er brukbart lesekyndig og også bekjent med "Lov om grunnskolen" i Norge, - hvilket kan fremgå av hele denne sakens dokumenter. Henviser til disse. Frem til poenget:

     Det eksisterer ingen lovbestemmelse om skoleplikt i Norge, - det som finnes er en § 13, punkt 1 i "Lov om grunnskolen", hvor det fremgår at vi har skolerett og opplæringsplikt i Norge, hvilket er noe annet. Dette fremgår av selve lovparagrafen, og også av dens overskrift hvor det heter: "Rett og plikt til opplæring." Og i kapitteloverskriften står det: "Opplæringsplikt m.m." Altså, for å presisere: Vi har rett og plikt til opplæring i Norge, - og vi har rett til skole, men ingen skoleplikt.

     Dessuten bør her nevnes, som jeg tidligere har påpekt, at efter "Lov om grunnskolens" formålsparagraf er det hjemmet som i prinsippet er hovedansvarlig både for barnas oppdragelse og opplæring. Hjemmet er likevel ikke alene om ansvaret. Grunnskolen skal hjelpe til, og det skal den gjøre i forståelse og samarbeid med hjemmet.

     Når dere derfor i deres brev sier at "en av de tiltak kommunen har til rådighet mot det den mener er overtredelser av bestemmelsen om skoleplikt, er anmeldelse efter lovens § 13 nr. 10," - snakkes det her om en lovbestemmelse om skoleplikt som ikke finnes.

     Videre sier dere, at "det fremgår av sakens dokumenter at klager holder sin sønn, Balder, borte fra undervisningen i grunnskolen." Til det er å si at vår familie ikke "holder Balder borte fra" undervisningen i grunnskolen, heller ikke i strid med noen lovbestemmelser. Vår sønn har aldri begynt på noen som helst kommunal skole i Skaun, som vi holder ham borte fra.

     Hvordan Skaun kommuneadministrasjon enn fortolker begrepet "tilsvarende undervisning", så gir det de ikke noen rett eller anledning til å trakassere vår familie. Og det opphever heller ikke kommunens forpliktelser overfor hjemmet.

     I brev datert 01.06.93 ifra Skolekontoret i Skaun kommune, sies det at: "Å gi barna undervisning hjemme som et alternativ til norsk grunnskole, er ikke mulig ifølge norsk lov." Det var på bakgrunn av denne løgn at kommuneadministrasjonen politianmeldte vår familie.

     Riksadvokatembedet har kanskje anledning til å besinne seg mht. saksforholdene?

 Med hilsen ifra Rune L. Hansen,
 (underskrift),

Avs.:
     Rune L. Hansen,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR55-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 
 

Til :

STATENS UTDANNINGSKONTOR I SØR-TRØNDELAG,
UTDANNINGSDIREKTØR OLA MOE,
Statens Hus,
7005 Trondhjem.

                Skaun, onsdag 28.09.94.

     Jeg mottok igår deres brev datert 23.09.94.
     Mitt brev til dere, datert søndag 25.09.94 (som ble postlagt i forgårs) har dere antaglig ikke mottatt enda.
     Efter å ha mottatt deres brev nu igår, har jeg noen ord jeg vil ha tilføyd og presisert:

     Saken dreier seg om et vedtak Skaun kommune fattet på feil grunnlag og om trakassering ifra sentrale krefter i Skaun kommuneadministrasjon.

     Vår underretning om hjemmeundervisning ble gitt helt i begynnelsen av denne sak, og ble bl.a. besvart med et vedtak som er fattet på feil grunnlag og som er i strid med grunnskoleloven.

     Dere refererer til § 27 i grunnskoleloven, og vel til punkt 3 hvor det heter: "Skolestyret fører tilsyn med pliktig opplæring for de som ikke går inn i den kommunale skolen, og skal, om det er grunn til det, kalle de inn til særskilt prøve."

     Hvis det er ovenstående mht. § 27 i grunnskoleloven som utdanningsdirektør Ola Moe henviser til, - da går utdanningsdirektør Ola Moe god for noe som går på tvers av det kommunale vedtak. Kommunen har gitt uttrykk for at: "Å gi barna undervisning hjemme som et alternativ til norsk grunnskole, er ikke mulig ifølge norsk lov." (Brev til vår familie, datert 01.06.93). Det var på bakgrunn av denne løgn at kommuneadministrasjonen i Skaun politianmeldte vår familie.

     Formell enighet om at en hjemmeundervisning pågår mangler enda. Hverken fra kommunen eller utdanningsdirektøren har vi mottatt noen slik beskjed eller melding i den retning, tvert om. Når det evt. blir tatt til efterretning at en hjemmeundervisning pågår, da blir samarbeid med utgangspunkt i grunnskolelovens paragraf 1 også mere åpent tilgjengelig, - dernest kan spørsmålet om særskilt prøving vel også bli mere aktuelt, og annet.

 Hilsen ifra
 Rune L. Hansen,
 på vegne av familien, (sign.),

Avs.:
     Rune L. Hansen,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww