HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9503.htm  /  SDNR *.rlh for MARS 1995  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
---

TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR90-rlh :
( FAX-et dit 06.03.1995,
 og også til Fylkeslandbrukskontoret. )
 (Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Til :

     FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG,
     Klæbuvn. 194 - Statens Hus,
     N-7005 Trondhjem,
     Norge.
     Tlf.: 73949011.
     Telefax: 73949350.
 

 SAKSNOTATER --- Skaun, mandag 6. mars 1995.

     Trude telefonerte og snakket med Landbrukskontoret her i Skaun i dag, for å høre om hvor det blir av årets "Produksjonstillegg" som vi fortsatt venter på og alle andre fikk for ca. 14 dager siden. Men altså ikke vi, til tross for forskriftsmessig utfylte papirer etc. Og ikke har vi fått noen som helst skriftlig beskjed eller melding heller, hvilket kanskje er det rareste av alt! Og da Trude telefonerte i dag fikk hun høre at pengene "kanskje kommer i løpet av mars-april"!
     Hvilken sammenheng har dette som nu skjer med trakasseringen av oss - hvis noen?
     Og hvordan ordne opp i det? (Hvem og hvordan?)
     Vedlegg: SDNR89, datert 27.02.1995.
     Henviser også til vårt brev til Fylkesmannen datert og levert 20.02.1995, vedlagt SDNR84 med vedlegg.
 

 Hilsen ifra
 Rune L. Hansen,
   (sign.)

Avs.:
     Fam. Hansen / Skjærvik,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR92-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra :

    Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
    Landbruksavdelingen,
    Statens Hus,
    7005 Trondheim.

Til :

     Familien Hansen / Skjærvik,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.

Dato: 08.03.1995.

Vår ref.: 95/00751 OWE/-548.404.

PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET PR. 10.08.1994.

Viser til deres brev datert 06.d.m. med vedlegg.

Søknaden din ble forkastet av NIT ved beregning av produksjonstillegg i jordbruket. Årsaken var at du hadde ført opp 4 melkegeiter i kode 140, noe som ikke godtas når bruket ikke har melkekvote. Dermed ble du ført opp på en feilliste som ble sendt til Landbruksforvaltningen i kommunen. De undersøkte hva som var årsaken, og fant ut at du hadde ført de geitene på feil kode. De skulle ha vært oppført på kode 142 som gjelder for ammegeiter. Søknaden ble etter oppretting sendt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for manuell utbetaling. Vi håper at utbetalingen vil finne sted i slutten av mars.

Din søknad om produksjonstillegg har ikke noe med den saken du fører overfor Skaun sosialkontor.

Vi må påpeke at Landbruksforvaltningen i kommunen burde ha informert deg om at søknaden din var kommet på feilliste, og at den var sendt til fylkesmannen for manuell utbetaling.
 

Med hilsen

Ivar Jørgen Amdal e.f.,  (sign.),
førstekonsulent

     Olav Weglo,  (sign.),
     fylkesagronom
 

Kopi: Skaun kommune.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

SDNR93-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra :
     Skaun kommune,
     Skolekontoret,
     7353 Børsa.

Til :
     Rune Hansen,
     Trude Skjærvik,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.

Børsa, 20.03.1995.

Vår ref.: 1993/1487.
Ark.: 212.01.

INNKALLING TIL SÆRSKILT PRØVE FOR BALDER HANSEN.

Med hjemmel i Lov om grunnskolen av 01.01.93, § 27 pkt. 3,
innkalles Balder til særskilt prøve onsdag 5. april 1995 kl. 11.30, Jåren Råbygda skole.

I Lov om grunnskolen § 27 pkt. 3 står det følgende:

Kommunen fører tilsyn med pliktig opplæring for dei som ikkje går i den kommunale skolen og skal, om det er grunn til det, kalle dei inn til særskilde prøver.

Ut fra Lov om grunnskolen, skal Balder nå snart være ferdig med sitt 2. år med "rett og plikt til opplæring." Rektor Jan Strømman vil på vegne av kommunen, stå ansvarlig for at prøvens innhold er i overensstemmelse med det man kan forvente av barn på Balders alderstrinn.

Hvis tidspunktet ikke passer, bes dere si fra, slik at annet tidspunkt kan avtales.

Med hilsen

(sign.)
Solveig Strand,
kommunelder

Kopi:
     Jåren Råbygda skole.
     Utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag.
     Rådmann og ordfører i Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR94-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

TIL :
    Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
    Statens Hus,
    Klæbuvn. 194,
    N-7005 Trondhjem,
    Norge.

Mandag 27. mars 1995.

     Vi hører ikke noe fra dere, og det har ikke vært mulig å treffe Marianne Markuson der hos dere (som visstnok skal ha saken efter det vi fikk beskjed om) heller de siste ukene.
     Det er trasig å erfare og å oppleve at jo større og vanskeligere problemene er dess mindre får en hjelp eller respons hos sosialkontor og offentlige kontorer! Forunderlig, interessant og mildt sagt betenkelig.
     Regner med at det beror på "tilfeldigheter" eller lignende.
     Men vel litt for tilfeldig umenneskelighet den der holdningen!

     Hilsen ifra fam. Hansen/Skjærvik i Skaun,
        (sign.)

Avs.:
     Rune L. Hansen og Trude Skjærvik,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 
SDNR95-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra :
     Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
     Statens Hus,
     7005 Trondhjem.

Til :
     Rune Hansen,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.

Deres ref. Vår ref.: 2308-2847/95/mm.  Dato: 24. mars 1995.

VEDRØRENDE SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND - TRUDE SKJÆRVIK / RUNE HANSEN.

Det vises til tidligere kontakt i denne saken, samt sosialtjenestens brev datert 01.03.1995.

Med bakgrunn i ovennevnte sak, bes De komme til samtale med Mariann Markussen og Klara Dille Skistad ved fylkesmannens kontor torsdag 06.04.1995 kl. 10.00.

Dersom De ikke har anledning til å møte på det oppsatte tidspunkt, bes De telefonisk gi beskjed om dette så snart som mulig slik at ny dato kan avtales.

 (sign. Liv Murberg for)
 avdelingssjef Sverre Shetelig,
 (sign.) Mariann Markussen

Gjenpart:
 Skaun kommune, Helse- og sosialetaten, sosialavdelingen, 7353 Børsa.

Saksbehandlere: Mariann Markussen og Klara Dille Skistad.
 
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

SDNR97-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra :
STATENS UTDANNINGSKONTOR
I SØR-TRØNDELAG

1270/95/642.12

29.03. 1995.
Til :
Rune Hansen og Trude Skjærvik,
Poesihaugen,
7360 Skaun.

OPPLÆRINGSPLIKT - BALDER HANSEN

Det vises til tidligere korrespondanse og møter om saken, senest møte i Statens hus 14.10.1994.

Utdanningsdirektøren ønsker nå å foeta en endelig sammenfatning og konkludere i saken for sin del.

Utdanningsdirektøren engasjerte seg direkte i spørsmålet om Balder Hansens opplæring gjennom brev til Rune Hansen datert 1. juli 1994. Som vedlegg til dette brevet følger kopi av tidligere brev fra utdanningsdirektøren om saken. Bakgrunnen for at utdanningsdirektøren engasjerte seg er det gjort rede for i flere brev, se særlig brev til advokat Langbach, som på det tidspunkt var Rune Hansens fullmektig, datert 8. september 1994. Utdanningsdirektøren var muntlig orientert om saken fra april 94, bl.a. gjennom et møte med kommunen 26.04.94. Utdanningsdirektøren har likevel tatt opp saken av eget tiltak først og fremst med hjemmel i den tilsynsmyndighet utdanningsdirektøren har etter grunnskolelovens § 34, men også med bakgrunn i at utdanningsdirektøren med delegert myndighet fra Kommunal- og arbeidsdepartementet har rett til å utøve legalitetskontroll i forhold til kommunal anvendelse av utdanningslovene.

Det saken gjelder er om Balders foresatte Rune Hansen og Trude Skjærvik setter seg ut over Grunnskolelovens bestemmelser om opplæringsplikt for alle barn fra det år de fyller 7 år - se § 13. Paragrafen bestemmer at barn har rett og plikt til å gå i grunnskolen "dersom dei ikkje på annan måte får tilsvarande undervisning".

Kommunen er ansvarlig for all grunnskoleundervisning i kommunen - også undervisning som måtte foregå utenfor den kommunale skolen - se § 27. I tillegg har utdanningsdirektøren også en tilsynsmyndighet etter § 34. Kommunens ansvar kommer blant annet til uttrykk ved at kommunen kan kalle elever inn til særskilte prøver dersom de ikke går i den kommunale skolen (§ 27 pkt. 3).

Med "tilsvarande undervisning" menes at undervisningen må følge Mønsterplanen av 1987 dersom det ikke er gjort vedtak om avvik (se f.eks. lovens § 7 pkt. 8). Ved vurdering legges det dessuten vekt på at den som har ansvaret for undervisningen har rimelig kompetanse og at det brukes akseptable læremidler.

I foreliggende sak har Balder Hansen ikke møtt i den kommunale skolen. Foresatte hevder at han får undervisning hjemme. Både kommunen og utdanningsdirektøren har forsøkt å skaffe seg oversikt over hvordan denne undervisning er lagt opp og gjennomføres. Det kan her henvises til brev datert 9. august, 8. september, 20. september og 29. september. Foresatte har tross disse henvendelsene unnlatt å gi de opplysninger som er nødvendig for at kommunen og tilsynsinstansen kan vurdere om opplæringen er god nok. I tillegg har kommunen bedt Balder møte til prøver med hjemmel i Grunnskolelovens § 27. Utdanningsdirektøren har også overfor foresatte understreket at kommunen har rett til å innkalle til slik prøve. Tross dette har Balder ikke møtt, noe de foresatte må ta ansvar for.

14. oktober 1994 ble det holdt møte i Statens hus der hele saken ble gjennomgått. Der møtte også advokat Tor Langbach som foresattes representant. I møtet fikk kommunen en viss kritikk for at den i sakens første fase ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til at hjemmeundervisning kan være akseptabelt dersom den kan regnes som "tilsvarende undervisning" i lovens forstand. Senere har kommunen imidlertid fullt og helt forholdt seg til Grunnskolelovens bestemmelser. Også i dette møtet ble det oppfordret sterkt til at foresatte etablerte en hensiktsmessig kontakt med kommunen for at en skulle kunne komme fram til en akseptabel ordning uten videre juridisk oppfølging. Det har siden 14.10 ikke skjedd endringer i saken. Balder er fremdeles holdt borte fra skolen og det har ikke vært kontakt mellom foresatte og kommunen. Balder er nå i en alder som betyr at han til høsten skulle ha begynt i 3. klasse.

Slik saken nå står må det konstanteres at Balders opplæring er mangelfull i forhold til Grunnskolelovens bestemmelser. Det er også all grunn til å frykte at han ikke får den naturlige kontakt han skal ha med jevnaldrende siden han holdes borte fra skolen. Det kan føre til uheldig utvikling.

Utdanningsdirektøren konstanterer at foresatte ikke har oppfylt sitt ansvar om å sørge for at Balder får den opplæring han både har plikt og rett til. Dette er ifølge grunnskolelovens § 13 pkt. 10 straffbart.

Utdanningsdirektøren er klar over at kommunen har innledet straffeforfølging og vil be om at kommunen nå forfølger saken. Utdanningsdirektøren vil for sin del også be kommunen om å involvere barnevernet i saken. Det synes å være ekstra grunn til det siden utdanningsdirektøren gjennom gjenpart av brev datert 06.02. 95 fra Råbygda skole til kommunen, er informert om at heller ikke Balders søster Idun møtte til innskriving etter innkalling.

Etter utdanningsdirektørens oppfatning må det være alvorlig omsorgssvikt å unnlate å sørge for at barna får den opplæring de både har rett og plikt til.

Ola Moe
(sign.)
utdanningsdirektør

Vedlegg :
          Kopi av brev Statens utdanningsdirektør til Rune Hansen og / eller Tor Langbach datert 1. juli, 9. august, 8. september, 14. september, 16. september, 20. september, 23. september, 29. september og 6. oktober.
          Kopi av referat fra møte i Statens hus 14. oktober.

Kopi m/vedlegg :
          Skaun kommune.
          Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
---

TIL TOPS | INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww