-- 20091204-kjennelse-Haugaland-tingrett-avviser.html  

Kopi / avskrift: RLH.    


Side 1 av 4:


HAUGALAND TINGRETT


KJENNELSE

Avsagt:              04.12. 2009 i Haugaland tingrett,

Sak nr.:              09-172387TVI-HAUG

Dommer:            Tingrettsdommer Arne Vikse

Saken gjelder:      Lov om barn og foreldre (barnelova).

Rune Leander Hansen

mot

Trude Monica Hansen                Advokat Trond Hjelde
                           ((  Rett kopi bekreftes
                                sign
                                Haugaland tingrett ))                  
Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form
jf. Domstolsloven § 130 tredje leddSide 2 av 4: m


KJENNELSE 


Rune Leander Hansen har ved begjæring datert 6. november 2009 ( ekstern ) krev midlertidig avgjørelse i tilknytning til daglig omsorg for felles barn han har med Trude Monica Hansen. Hansen opptrer som egen prosessfullmektig i saken.

Rune Leander Hansen har i begjæringen nedlagt slik påstand:

     1.  Far, Rune L. Hansen, skal ha det daglige omsorgsansvaret for barna Frøydis Hansen, f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06 og Tormod f. a. 15.04.08, og de skal bo fast hos ham.

     2.   Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under pkt. 1.

     3.   Trude Monica Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

     4.   Trude Monica Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige. 

I tilsvar fra adv. Hjelde datert 17. november 2009 på vegne av Trude Monica Hansen ( ekstern ), er der prinsipalt anført at saken må bli å avvise. Mor har nedlagt slik påstand:

          1.    Prinsipialt
                 Begjæringen avvises

          2.    Subsidiært
                 Begjæringen tas ikke til følge

          3.    I begge tilfeller.
                Rune Leander Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger stor kr. 3.915, med tillegg av 25% mva. kr. 978,75 til det offentlige og/eller Trude Hansen.Sakens bakgrunn:

Saken har en forhistorie med en tvist mellom partene knyttet til spørsmålet om daglig omsorg for fellesbarna. Det var og i 2008 vært en barnevernsak i form av sak om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda i Rogaland.Side 3 av 4:

Kravet om omsorgsovertagelse førte ikke frem. Bakgrunnen for det var at foreldrene hadde gått fra hverandre på det tidspunktet saken var til behandling i Fylkesnemnda. Nemnda kom til at mor hadde tilstrekkelig omsorgskompetanse og valgte derfor ikke å gripe inn med omsorgsovertakelse. Vedtaket fra Fylkesnemnda er datert 27. juni 2008 ( ekstern ).

I forlengelsen av avgjørelsen fra Nemnda reiste mor søksmål mot far om daglig omsorg for barna ( ekstern ). Der ble truffet midlertidig avgjørelse i den saken h.h.v. den 14. juli ( ekstern ) og 21. august 2008 ( ekstern ). Førstnevnte var en midlertidig avgjørelse som ble truffet uten muntlige forhandlinger og gjaldt frem til saksforberedende møte i saken, den sistnevnte ble truffet etter at slikt møte var avholdt. Sistnevnte avgjørelse ble imidlertid etter anke ( ekstern ) opphevet av Gulating lagmannsrett pga. saksbehandlingsfeil ( ekstern ). Avgjørelsen var blitt truffet uten at barna var blitt hørt. Ny kjennelse i den midlertidige avgjørelse ble så truffet 17. desember 2008 ( ekstern ).

Hovedforhandling i saken om fast bosted ble holdt våren 2009 og dom falt i saken 8. mai 09 ( ekstern ). Etter denne fikk mor daglig omsorg og foreldreansvaret alene for barna. Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett ( ekstern ) som i beslutning av 2. september 2009 nektet å fremme anken ( ekstern ). Den beslutningen ble påanket til Høyesterett ( ekstern ) som ved kjennelse den 11. november 2009 ( ekstern ) avsa avgjørelse med slik slutning:

     1.     Lagmannsrettens beslutning 2. september 2009 ( ekstern ) oppheves

     2.     Begjæring om midlertidig avgjørelse etter barnelova § 60 tas ikke til følge.

* * *                        

Det er på bakgrunn av denne avgjørelse saksøkte har begjært saken avvist ( ekstern ), i det der er vist til at saken som nå er reist gjelder samme forhold som Høyesterett alt har tatt standpunkt til.

Rettens merknader:

Retten finner at herværende begjæringen om midlertidig avgjørelse ( ekstern ) etter tvistel. § 18- 1 ( ekstern ) må bli å avvise fra behandling i tingretten. Saken er anlagt mellom de samme parter og omhandler et krav som omfattens av en allerede verserende sak.

Krav om midlertidig avgjørelse innkom tingretten 6. november 2009 ( ekstern ), og Høyesterett traff avgjørelse 5 dager deretter ( ekstern ). Saken ble da antakelig kort tid etter 11. november oversendt lagmannsretten ( ekstern ). Retten er ikke kjent med at Gulating lagmannsrett har truffet ny avgjørelse i saken ( ekstern ). Uansett vil en ny avgjørelse p.t. ikke være rettskraftig. Vilkårene for avvisning er da oppfylt.


Side 4 av 4:


Vedrørende saksomkostninger:

Saksøker har anlagt et søksmål som ender med avvisning. Det følger da av tvistel. § 20-2, 2.ledd at han skal pålegges å betale motparten evt. det offentliges sakskostnader. Retten finner ikke grunnlag for å anvende noen av lovens unntaksbestemmelser i dette tilfellet, og pålegger derfor Rune Leander Hansen å betale sakskostnadene.

Saksøkte har fremlagt omkostningsoppgave med 3.915,- + 25 % mva. kr. 978.75, samlet kr. 4.893,75. Retten finner kravet rimelig, og legger dette til grunn for saken. Trude Monica Hansen, er innvilget fri sakførsel i anlednijng saken, slik at kravet på tilkjente saksomkostninger tilkommer det offentlige.SLUTNING

1.          Sak 09-172387 TVI-HAUG avvises.

2.          Rune Leander Hansen dømmes til å betale det offentlige sakens omkostninger med kr. 3.915,- med tillegg av 25 % mva. kr. 978.75, totalt kr. 4.893,75.
             Beløpet forfaller til betaling 14-fjorten-dager etter forkynnelse.Retten hevet

Arne Vikse   ( + signatur )Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.
---