-- 20100227-TI-DAGER-FORUT-RETTSSAKEN-FENGSLINGEN.html        --- BREVENE ( ekstern ) -


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) -


--- 27.02. 2010, ti dager før rettssaken angående fengslingen, skriver Rune L. Hansen følgende:

---
   Det er nu bare 10 dager igjen til rettssaken angående fengslingen av meg 21.10. 2008 begynner i Gulating lagmannsrett i Stavanger - i de tre dagene tirsdag 9., onsdag 10. og torsdag 11. mars 2010.
   Jeg har nu i lang tid flittig og iherdig forberedt meg langt bedre enn de fleste ville ha kunnet. Det til tross tror jeg ikke at det i forhold til retten spiller noen som helst rolle, annet enn hva eventuelt en advokat kan gjøre for meg for best mulig å få dokumentert hendelsesforløpet i rettssaken, og der sitt beste for å få opplyst sakens og virkelighetens fakta. Om mulig i et slikt forum!

   Finnes det i Norge en advokat som våger dette, og som makter dette? Eller som ikke er hjelpeløs i så måte?
   Jeg har i et års tid forsøkt å finne ut dette overfor mange advokater - og måtte til slutt bestemme meg for en advokat. Advokat Brynjar Meling i Stavanger klarte ikke å gjøre jobben sin, og hadde heller ikke tid til det og var iøvrig mest opptatt av taktikk - på bekostning av de faktiske forhold. Advokat John Raknes i Haugesund gjorde en mildt sagt enda dårligere jobb og virket enda langt mere underkuet av Hebnes-maktens vilje og ønsker. Begge var de hvert sitt tidsrom inne i saken og klarte på hvert sitt vis å gjøre betydelig skade, om enn advokat Meling også forsøkte det motsatte.
   Advokaten jeg nu for 14-dagers tid siden landet på heter Cecilie Schløsser Møller ( ekstern ), i Advokatfirmaet Elden i Oslo ( ekstern ). Jeg har skrevet bare litt om dette i mine Dagboks-notater. Jeg sjekket et stykke på vei opp hennes bakgrunn først. Hun har i mange år jobbet i forhold til etnisk konflikt-håndtering og i mange år også hos politiet.

   Og nu forvente lov og rett i retten?
   Nei. Retten har med stor nok tydelighet, som jeg vil betegne som utvetydig (og langt over grensene for grov uforstand), på kryss og tvers vist at i dette saks-komplekset angjeldende vår familie så er det Iren K. Hebnes sine ønsker som er det gjeldende, til tross for beviser, fakta, vitner, lov og rett.

   Jeg ønsker godt og grundig å dokumetere hva som enn skjer. Og at det i ethvert henseende skal kunne fremgå at jeg inderlig, lovlydig, sindig og uskyldig har gjort og gjør mitt beste. Det er ikke jeg som har gjort eller gjør feil eller urett.

   Hebnes-makten sine stadige kriminelle forsøk på å få det til å se ut som jeg har gjort og gjør feil og urett ønsker jeg selvfølgelig grundig og iherdig fortsatt å dokumentere. Som jeg konstant har gjort det siden begynnelsen for nu fire år siden. (Jeg henviser til sakens brever og dokumenter i så måte - ( ekstern )).

   
Det er altså viktig at hva som skjer i rettssaken nu ifra 9. mars optimalt saklig og godt opplyser de faktiske forhold og omstendigheter. Og viktig at beviselig hva som skjedde i rettssaken i efterhånd godt kan rekonstrueres. For eks. ved lyd-opptak, evt. presise protokoll-anførsler. Jeg begjærer derfor, som tidligere, at retten gjør lyd-opptak av rettssaken. Blir for eksempel ellers meget mye protokoll-føring. Viktig at den efterfølgende dommens innhold og avgjørelser står i påviselig adekvat relativ sammenheng med hva som helhetlig og i sine bestanddeler faktisk skjedde i rettssaken. Hva som nu blir sagt og fremføres i retten vil dessuten kunne ha stor betydning også for efterfølgende rettssaker. Iøvrig edel viktige mometer, som jeg i disse dager har snakket og snakker mere og mere med advokat Cecilie Schløsser Møller om, følgende:

   - Hvert av vitnenes hoved-poeng (evt. flere) protokoll-føres. Og spørres om dette er deres hoved-poeng, og hvorvidt det er flere. Og hvorvidt de kanskje har mere de i sakens anledning ønsker å ha sagt.
   - Behovet for å avhøre Trude som vitne to ganger, vil være naturlig. 
   - Nok tid til rådighet? Drøftes underveis, for evt. å begjære mere og videre tid til avvikling av rettssaken.
    - Frøydis sitt flere ganger gjentatte ønske om dommer-avhør.
   - Både Frøydis og Stauda få vitne bedre og grundigere. De har underveis i alt og det hele vært tilstedeværede! Endog mere enn Idun.

   - Trude har i fra begynnelsen av kidnappingene om og om igjen forsøkt å ivareta fangeholdet av barna ved å begjære Besøksforbud far i forhold til barna, samt falske politi-anmeldelser og i det heletatt falske påstander til politiet og også via sin advokat Trond Hjelde til retten.
   Hvor mange falske politi-anmeldelser, i kronologisk rekkefølge? Er oversikt over dette fremskaffes! En oversikt for eksempel over hennes falske påstander med advokat Hjelde i prosesskriv overfor retten er kanskje også på sin plass?!

   - Hvorfor unnlot politiet å avhøre reelle vitner?
   Hvorfor unnlot politiet å innsamle beviser?
   Hva var det politiet egentlig gjorde, og hvorfor? Både Trude og politi-overbetjent Arild Austrheim kunne lett ha sikret seg beviser for hva de påstod skjedde. Poenget er at det kunne de likevel ikke gjøre - for hva de påstod skjedde skjedde ikke!
   Hva var politioverbetjent Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Vindafjord (og kommunestyret i Vidafjord) sin rolle og sitt forhold i det hele? Samme trakassering overfor far og barna og hjelpende hånd og ånd til Iren K. Hebnes som underveis i hele saks-komplekset?

   - Dommen m.h.t. fengslingen av meg 21.10. 2008 ifra Haugaland tingrett datert 15.01. 2009 ( ekstern ) inneholder en rekke tåpelige forhastede slutninger og forutsetninger som liksom skal være vesentligheter, men som enkelt og greit nok lar seg motbevise.
   - Den utrolig dumme frekke dommen ifra Haugaland tingrett 15.01. 2009 bygger i sine konklusjoner på en rekke forhastede slutninger, farlige forhastede slutninger som så absolutt burde ha vært unngått. 
   - I dommen 15.01. 2009 sier dommerne at de har funnet bevist ditt og datt. Dette er løgn og falsk dokumentasjon ifra dommerne sin side.
   Ikke bare det, men også diskriminering, med mere.
   Hovmod, sverting, mistenkeliggjøring og synsing er bare noen av forbokstavene!

   - Er retten i det heletatt ikke opptatt av eller interessert i konsekvensene av sin eventuelle feil-bedømmelse?!
 
   - Trude selv sier når noen spør henne om det finnes bevis, at det gjør det ikke. Men at visse noen bare tror henne.
      Likevel sier Haugaland tingrett i sin dom at det er funnet bevist at Rune har gjort hva Trude påstod.
      Hverken Trude eller noen som helst har det minste som helst i retning av bevis for at Rune har gjort hva Trude påstod!
     
Og vel heller ikke sanne indikasjoner?!
      I overflod av solide indikasjoner for sin versjon er det Rune som har!
      Trude gjorde og sa bare hva advokat Hjelde impulserte og tvang henne til!

   - Hvem er det egentlig som kan bevise sin versjon?
   Trude eller påtale-myndigheten kan ikke bevise annet enn at Trude ifra kvelden 15.10. 2008 aktivt telefonerte en påstand til sine venner (kidnapper-gjengen), hvilket det er ingen tvil om at hun gjorde. Hvilket lett lar seg forklare ut ifra hva hun opplevde i møte med sin advokat Hjelde tidligere på dagen. Til og med en typisk reaksjon ifra Trude sin side, og naturlig ut ifra både situasjonens omstendigheter og hva som faktisk skjedde. Både Barnevern-tjenesten i Haugesund og hennes advokat Trond Hjelde hadde impulsert henne allerede fra omkring månedsskiftet, med hensyn til hva som da skjedde. (Det hele fremgår også av saks-dokumentene ( ekstern ) og deri særlig mine Dagboks-notater for oktober 2008 ( ekstern ) og tiden omkring - for den som leser seg til hva som faktisk foregikk.)

   - Påstanden er iøvrig ikke det eneste eller verste slaget Trude har påført sin ektefelle og våre barn. Det hele alt fremgår av mine Dagboks-notater ( ekstern ). Trude lar seg fort og lett forlede av stemninger og ytre forhold, til nærsagt hva som helst. Trude og jeg har selv ved noen anledninger snakket om dette til tider underlige forhold. Blandt annet i mine Dagboks-notater for tiden omtrent januar eller februar 2007 ( ekstern ), så vidt jeg husker. Dagboks-notater vedrørende dette som hun selv var med på å utforme og ble fornøyd med utformingen av. (Hvilket vi iøvrig også gjorde lyd-opptak av.) Med meg er det omvendt sånn sett i forhold til Trude. Jeg er veldig lovlydig, anstendig, ærlig og sannferdig av meg, har en sterk og grunn-solid integritet. Vi begge er vi dog milde, men på hvert vårt forskjellige vis. Og hun er samtidig i motsetning til meg periodisk av seg, og tidvis en hensynsløs hissig-propp. Jeg har vært og er uansett glad i henne.

   - Retten burde mildt sagt i det minste hypotetisk hensynta min versjon!
     Min versjon handler om hva som faktisk skjedde, og bekreftes i meget stort monn av de faktiske data. (Faktiske data som jeg iøvrig efter hvert ytterligere mere omfattende kommer til å offentliggjøre, altså for endog enda mere og bedre vise riktigheten av mine ord og min versjon.)

   - Ikke engang den lov-bestemte tvilen som skal komme tiltalte til gode estimerte retten med noe som helst alvor!
     Og ikke heller likhet for loven! Og ikke heller uskyldig inntil det motsatte er bevist! Osv., osv.!
   
   - Viktig å få vitnene til godt og grundig å beskrive Rune! Og da særlig Idun, Frøydis, Stauda, Trygve og Ingrid Gjerde og dr. Tungesvik. Men også Trude, Åse og de andre! (Vel, kanskje ikke Balder og Gudmund? Eller nettopp de også?) Om ønskelig / nødvendig mange flere også!
   - Dr. Tungesvik er en meget erfaren psykiater, spesialist i psykiatri, med et meget godt rykte og faglig tyngde med vektige ord.

   - Hva - og i tillegg til konkrete beviser - sier disse og dette om fars og families faktiske fortid samlet sett og i perspektiv, og om Iren K. Hebnes sine ord og handlinger?!

   - Retten så konsekvent ut som å tenke som så, at: Hva Iren K. Hebnes har sagt og har fått andre til å si, det er det vi må rette oss efter. Og bare det. Fullstendig ukritisk bare det. Rune L. Hansen, far til barna, er sinnssyk gal, voldelig, løgnaktig og farlig, det er hva hun har sagt og sier. Punktum. Til-intetgjør ham. Kast ham i et fangehull, isoler ham, sørg for at det blir ingenting igjen av ham eller av barnas og familiens liv og fortid!

   - Trude må grundig jo også utspørres om sitt forhold til sin adv. Hjelde!
      Interessant også i forhold til bevisene og mulige vitnemål og dokumentasjon. Og i forhold til sakens kjerne.

---
   Bevisoppgaven ifra politiet og påtalemyndigheten sin side datert 22.12. 2010 ( ekstern ) ser tankevekkende nok nærsagt mere ut som en Bevisoppgave til inntekt og fordel for meg!
   Men er utrolig nok altså ment som det motsatte!
   Advokat Cecilie Schløsser Møller oversendte forleden dag en kopi av den til meg. 
---
   Advokaten min i denne fengslings-saken (som jeg betegner den), advokat Cecilie Schløsser Møller, strever enda med å få gjort ferdig en Bevisoppgave til retten ifra min side. Det går for sent slik jeg ser det, men hun har jo heller ikke hatt mye tid på seg. Og hennes foreløbige skisse i så måte blir uansett for innskrenket om en tvinges til å rette seg efter rettens krav og regler for kjapp avvikling - på bekostning av ofrenes ønske om og egentlige rett til blandt annet god opplysning av saks-forholdene.

   Hun foreslår meg eller spør meg om min mor (som familien kaller farmor) er aktuell som vitne ... Men hva skal det egentlig være godt for? For å la retten såre, krenke og ødelegge henne enda mere? Hun var og vitnet i rettssaken i januar 2009, men ble - i likhet med flere vitner - hverken hørt eller estimert. Og hun har jo i tillegg skriftlig avgitt et vitnemål ( ekstern ), også hun, som sier det meste.
   Men retten vil vel gjerne ha henne med for pyntelighets skyld, - så det litt bedre kan se ut som også min side av saken er blitt hørt og forstått.
---
   Ansatte i kommunale Barnevern-tjenester lærer seg fort å forstå den uhyre enorme makt de har! Og at det er den frekkeste med minst samvittighet eller menneskelighet som vinner frem og blir leder for den kommunale enhet.
   Hun (som det ofte er) blir leder for tullhøne-flokken.
   Den minste dun-fjær ifra den inngjerdingen kan om de ønsker det blandt annet forskrekke og ryste mere enn halve Norge!
   Og kan få keiseren uten klær til å gå for en hane!
---
   Jeg mottok sent i går kveld ifra min advokat Tone Linn Thingvold sitt kontor pr. e-post en kopi av det Tilsvar Barnevern-tjenesten i Haugesund har sendt Haugaland tingrett i forbindelse med siste og enda pågåede kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda. Jeg ser Tilsvaret er datert 19.02. 2010 ( ekstern ). Tilsvar på stevningen datert 26.01. 2010 til Haugaland tingrett ifra min advokat Tone Linn Thingvold ( ekstern ). Haugaland tingrett ville gi seg god tid med den der saken ( ekstern ), liksom angående partsrettigheter. (Selvfølgelig ikke lov og rett eller mennesker.) 

   Barnevern-tjenesten i Haugesund bruker nu en advokat Kari Nesse til å ordføre seg.

   Jeg ser at nu blir jeg "overraskende" nok igjen også beskyldt for å ha begått selvtekt!
   De som begår selvtekt, kidnappinger og fangehold sier og skriver at jeg har begått selvtekt!
   Forstå det den som kan! Og de later iøvrig som at barna har flyttet og bor hos seg!
   Mens jeg uskyldig hele veien beskyldt for det og slikt som de selv gjør!
   Og de mishandler også barna på kryss og tvers, - bak kulissene.
---
   Iren K. Hebnes er avslørt, likevel er det enda hennes ord som bortfører, fangeholder og grovt mishandler og foruretter både meg og barna.
   Og som får både Barnevern-tjenesten i Haugesund, Trude og retten til å gjøre det samme.
   Hvor er hjelpen hen i en slik situasjon, før skadene og ødeleggelsene blir fullstendig uopprettelige?
---

   Ikke noe anstendig menneske som setter seg noe inn i denne saken og dette saks-komplekset ( ekstern ) vil være i tvil om at det dreier seg om et uhyre grovt justismord og om ikke bare barne- og menneske-mishandling i offentlig regi, men endog groveste form for sadisme, terror og tortur i offentlig regi.
---
   Den norske såkalte Barnevern-tjenesten er en mektig stat i staten, hvor særdeles mangt og meget foregår bak kulissene.
   Og hvor milliard-vis norske kroner årlig er involvert.
   Deres virksomhet - en slags dokument-forfalskende, manipulerende synse-mafia - har stadig verre og verre pågått i flere ti-år og involverer mange og foregår i stort monn bak kulissene og fullstendig utenfor norske lover, og misbrukende norske lover og norsk rettsvesen.
   De har i årenes løp ut-vasket den enkle betydningen av mange av Straffelovens bestemmelser. Og er nu iherdig i ferd med å gjøre det samme med Menneskerettslovens (1999) bestemmelser.
   Den norske Menneskerettsloven som i henhold til sin § 3 ( ekstern ) er overordnet annen norsk lovgivning, og i henhold til norske Grunnlovens § 110c skal ha særlig kraft og respekt. Menneskerettsloven som i tydelige bestemmelser verner om enkelt-menneskers, familiers og barns beste, rettigheter, integritet, etc. Og blandt annet inneholder den internasjonale Barnekonvensjonen, som lovfester mange utvetydige rettigheter også for barn.
   Særlig dette siste misliker den norske såkalte Barnevern-tjenesten sterkt, og forsøker den derfor i uhyre frekkhet late som er ikke-eksisterende og ikke gjeldende!
   I et storstilt forsøk på å ut-vaske også Menneskerettslovens bestemmelser.
---

*****

Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net
---