-- 20121001-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes kvelden mandag 01.10. 2012 pr. e-post og fax.




Til:
Statens Innkrevingssentral, fax 75 15 55 02,
Postboks 455,
NO-8601 Mo i Rana

-- og pr e-post: firmapost@sisma.no  


Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd

   Dato: mandag 01. oktober 2012, Tindeland.


   Til Statens Innkrevingssentral (SI), angående deres brev datert 13.08 og 11. 09. 2012 til meg


   Jeg henviser til brev til meg fra SI datert 13.08. 2012 ( ekstern ) og 11.09. 2012 ( ekstern ). Begge omhandler det samme.
   Og jeg henviser til den brev-korrespondanse jeg har med SI ( ekstern ) og til min politi-anmeldelse i saks-komplekset som det er informert om i mine brever. Blandt annet mitt forrige brev til SI, datert 05.06. 2012 ( ekstern ).

   Politi-anmeldelsen er fortsatt til behandling hos våre myndigheter, hvor min klage datert 18.07. 2012 til Statsadvokaten ( ekstern ) enda står ubesvart.
   Hele saks-komplekset er dessuten også fremført for Menneskerettsdomstolen i Strassbourg / ECHR ( ekstern ) , som i et brev til meg datert 28.07. 2011 ( ekstern ) har gitt beskjed om at: "The Court will deal with the case as soon as practicable on the basis of the information and documents submitted by you."

   Saken handler for SI og ansatte i SI sitt vedkommende om at disse har gjort seg og gjør seg skyldige og delaktige i en hel rekke grove forbrytelser i henhold til norske Straffelovens og Menneskerettslovens og Grunnlovens lov-bestemmelser. Overfor meg og mine barn og min familie og overfor mange andre. Og dette er blandt annet politi-anmeldt av meg.
   Politi-anmeldelsen ble fra min side utvidet til også å omfatte blandt annet organisert kriminalitet, Straffeloven 2005 § 79. Pluss dens § 77.
   Og også Straffeloven 2005 kapittel 16, § 101 og § 102 og § 108 og § 109 og § 110.
   Og Straffeloven 1902 § 129. Jeg har også krevd efterforskning og straffe-ansvar i forhold til dens § 4 og § 123 og flere av dens bestemmelser. Deriblandt dens § 215 og § 216.
   Politi-anmeldelsen innbefatter på samme måte også forbrytelser mot blandt annet Straffeloven 1902 § 110, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 124, § 125 og flere. Blandt annet også § 140.
   Og flere av Menneskerettslovens (og EMK / Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ) lov-bestemmelser.

   Også blandt annet Menneskerettsloven V4, Art 5, Punkt 1 og 2 sier og har lov-bestemt noe om dette, som egentlig gjelder for alle konvensjonene og lov-bestemmelsene i hele Menneskerettsloven:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til. 
   2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."


   Mine barn er fortsatt kidnappet og fangeholdt. Og også deres far, meg. Og vi på så forskjellige mange vis har blitt og blir forurettet. Og ansatte i SI har hatt og har en viss delaktighet og skyldighet også i dette, som fremgår av brevene og politi-anmeldelsen.

   Både barna og jeg er politiske fanger, i et i Norge ondskapens tidsrom hvor inkvisisjoner, kvasi-politi, falske dommere, falske politikere og andre kriminelle offentlig ansatte hærjer sivil-befolkningen i regi av kriminelle ansatt i regjering og Storting. Et mafia-nettverk av kameraderi, nepotisme og korrupsjon gjennom-syrer dirigerende for motsatt lov og rett det meste i og omkring den offentlige forvaltningen. Disse og dette er av meg blandt annet politi-anmeldt.

   Ansatte i og over SI i vår offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltning later fortsatt som om de ikke vet hvor saken står og at det er ulovlige straffbare forbrytelser de begår og er delaktige i, og organisert kriminalitet.

   Når den offentlige - inklusivt politiske og juridiske - forvaltningen ikke respekterer hverken Straffeloven, Menneskerettsloven eller Norges Grunnlov, da er noe meget meget så alvorlig galt fatt. Mildt sagt.
   For mennesker og samfunn er ingenting verre og farligere og mere smittsomt og ødeleggende og katastrofalt enn forbrytelser og urett i og omkring den offentlige forvaltningen.

   Å bli fratatt sitt barn eller sin far eller mor er verre enn drap. Det er tortur og å bli fratatt livets rett og rettigheter, blandt annet også retten til familie-liv. Og det er å bli stigmatisert og mishandlet på det groveste. Og det er kidnapping, fangehold, utplyndring og seig-pining.
   Det er grovt livs-ødeleggende, ulovlig og straffbart og noe de fleste ikke overlever særlig lenge.

   Et kvasi-politi er alltid noe groteskt. Og er ulovlig og straffbart. Som også kidnapping, fangehold og tortur overfor barn - og foreldre.
   Politisk organisert kriminalitet, motsatt alt av lov og rett.
   Årlig blir i regi av det norske politiske mafia-nettverket og deres nøkkel-persjoner, nyttige "idioter" og med-spillere i og omkring den offentlige forvaltningen i Norge mange tusener nye barn kidnappet og fangeholdt, og barna og deres foreldre torturert og ut-plyndret. Og mange av både barna og foreldre overlever ikke dette særlig lenge. Og det hele alt blir forsøkt begravd i og med propaganda, trusler, premiering, falsk dokumentasjon og falske døds-attester, unnlatelser og å late som ingenting, etc.

   Skyldige eller delaktige i slikt er psykopater eller perverterte mennesker, grov-kriminelle.
   Ingen anstendige eller lov-lydige mennesker gjør slikt. Da er det eventuelt ulovlige lover de adlyder.
   I god tro? Bare perverse mennesker gjør seg delaktige eller skyldige i kidnapping, fangehold og tortur overfor barn.

   Hvorfor er det såkalte barnevernet og dets dirigenter og med-spillere kun interessert i å forbryte seg mot barnets rettigheter, og ikke i å ivareta eller beskytte de?
   Tanke-vekkende for noen, i Bakvendt-landet?
   Hvorfor da ikke heller kalle det det motsatte av barnevern, og også for grov kriminell butikk?
   Det som det jo er? Motsatt barnevern og motsatt lov og rett.

   False documentation and propaganda and out-plundering is big bizznizz and career. Not even the judges have their needed papers to be in the court. And they almost always judge opposite law.
   And it's very risky and dangerous to say or do something against they or it.

   Fordi grov kriminalitet i det norske "rettsvesenet" og i den sentrale offentlige forvaltningen er tilsiktet, politisk styrt og dirigert. Og å opprettholde og å videre-føre misbruk av myndighet og makt er kjernen i virksomheten, og ut-plyndring.
   Diskriminering og trakassering av forskjellig slag, inklusivt diskriminerende feminisme, er også våpen for slik virksomhet.
   Grov grotesk organisert kriminalitet, kvasi-politi, ulovlige lover og ulovlige domstoler i politisk offentlig regi.
   Slikt går nødvendigvis katastrofalt galt for de som blir verst angrepet og rammet.
   Politi-anmeldelser mot kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen henlegges og ignoreres, om så bevisene er enn så mange og solide. Noen saker efterforskes, men da fortrinnsvis i forhold til ansatte som det politiske offentlige mafia-nettverket ønsker å fjerne. (Det gir noen mennesker fortsatt tiltro på at "systemet" virker. Billig "reklame".) 

   Jura novitcuria, rettsprinsippet om at «domstolen kjenner retts-setningene» er fraværende.
   Prinsippet innebærer at det er domstolene som er ansvarlige for å anvende riktig jus.

   Equality - equal rights - is the only legal law regarding parents. And absolutly nobody shall take the child, not even a judge, because that is kidnapping, prisoner hold and torture and illegal and punishable.
   Absolutely no one shall be able to take a child from his father or mother, not even a judge, without being punished for kidnapping, capture, torture, etc.
   The only legal custody decision is equality, and nobody needs a judge for that.

   Foreldre har automatisk felles foreldre-ansvar for sitt barn, i henhold til Menneskerettsloven - som har for-rang foran alt annet av lov og rett i Norge. Og i henhold til naturretten og livets rett.
   At en regjering eller stortings-politikere tror seg å ha foreldre-ansvaret for et barn via falske dommere eller ulovlige lov er ingenting annet enn kriminelt. Og en regjering og politikk av og for kriminelle er også hva det er. Dette har jeg dokumentert blandt annet i mine offentlige Dagboks-notater ( ekstern ), som inngår i min politi-anmeldelse ( ekstern ).

   Om en dommer, jurist, politiker eller annen ansatt i den offentlige forvaltningen ikke forholder seg rett og riktig til reell lov og rett, kan konsekvensene for den eller de forurettede være alvorlige.
   Enhver, også dommer, skal være lov-lydig, og ikke unnlate å følge reelle rette lov-bestemmelser, inklusivt ikke følge feil eller ulovlige lover og regler.
   Makt og myndighet i den offentlige forvaltningen innebærer straffe-ansvar og erstatnings-ansvar (inklusivt effektiv og optimal gjenopprettelse). Også i forhold til unnlatelser.
   Å ikke være hensynsfull nok skal koste og koster, i henhold til den reelle Straffelovens bestemmelser.


   Jeg er fangeholdt og "lever" i eksil under tortur, trusler, terror og ut-plyndring i regi av Ap-regjeringen og kommer meg ingen steder fra hjemstedets nærmeste omkrets. Resten av familien er også politiske fanger og under samme inkvisisjon.
   I en av mine Dagboks-notater, fra 10.08. 2012, skriver jeg følgende om dette:
   "
   Jeg er fortsatt fangehold og fratatt barn, familie, fortid, nutid, fremtid, økonomi, bil, levestandard, sosialt liv, bevegelses-frihet, helse, kropp, lov og rett, osv. Fratatt livets rett, menneske-verd og menneske-rettigheter.
   Uten valg-muligheter, uten mulighet for selv å kunne komme ut av dette fangenskapet, fangeholdt og forsøkt drept og til-intetgjort i et tortur-kammer av det samme terror-regimets mennesker. Og mine kidnappede barn fortsatt fangeholdt, kneblet og lidende under alt dette og mere til. Og det er livs-farlig å forsøke å ha noe som helst kontakt med hverandre.
   Vi er både politiske fanger og ofre for etnisk utrenskning, stigmatisering, forfølgelser, diskriminering, terror, tortur og et folkemord. Organisert kriminalitet med perverterte, grov-kriminelle mennesker som i en overflod på kryss og tvers står for og går for motsatt lov og rett, sadisme, tortur og drap. Harde ord? Sanne og reelle ord.
   Fra å være et rikt menneske og en rik familie-far, plutselig fratatt alt og forsøkt drept og til-intetgjort.
   Jeg satser på å forsøke å overleve den kommende vinteren, men det blir ikke og er ikke lett. Noen tror at NAV og politi, osv. er til hjelp i og for nød og urett. For vårt vedkommende, og veldig veldig mange andre, er det bare motsatt. Terror-regimets nøkkel-personer og nyttige "idioter" gjennom-syrer den offentlige forvaltningen, fra toppen og ned og er fullstendig delaktige i all denne uretten overfor oss.
   Jeg rakk å telefonere den lille nær-butikken (6,55 km herfra) og få bestilt dagligvarer omkring 9-tiden i dag tilkjørt for den kommende uke, til neste fredag. Dette også har pågått lenge nu. Jeg bestiller omtrent det samme hver uke. Melk, brød, tobakk, osv. Annet er det hverken muligheter eller penger for å handle eller å gjøre. Og til og med denne lille rest og alt er fortsatt utsatt for angrep og utrygghet, fra det samme terror-regimet og dets nøkkel-personer.

   Fullstendig å frata (og å true med å frata) sine med-mennesker barna, familien og retten til familie-liv er bare en av de groteske bestand-delene i denne mafia-virksomheten. Truslene om det og det å gjøre det, overfor mennesker med andre standarder enn seg selv, eller overfor andre mennesker de misliker, ønsker vondt, har tenkt å tjene penger på, hovmod, status eller karriære på, eller efter forgodtbefinnende, osv., styrker på groteske vis deres makt, synsing og politikk. Nyttig for grov-kriminelle og mafia-nettverk. Som forsøker å skjule og å bagatellisere alt slikt noe, som ikke rammer eller skader seg selv. Også ved å til-intetgjøre og å drepe sin motpart. Og ved å fangeholde, forfalske, kneble, osv.

   Det har fra begynnelsen vært og er viktig for meg å dokumentere og å offentliggjøre alt dette og det hele både fullstendig og detaljert, og det har jeg gjort og gjør jeg enda. Også mht. alt det økonomiske. Derfor er blandt annet absolutt alt av økonomi dokumentert, både inntekter og utgifter. Med en egen fortløpende offentlig oversikt også over dette, husholdnings-budsjettet ( ekstern ). Samtidig også tatt vare på enhver regning og kvittering, etc. som har vært og er, hvor det til og med fremgår nøyaktig absolutt alt hva jeg har kjøpt og handlet, også av dagligvarer. Absolutt alt. Stort annet enn dagligvarer fra nær-butikken en gang i uken har det lenge ikke vært, bortsett fra e-kraft, telefon, etc. Det aller viktigste, som jeg enda under den pågående økonomiske trakasseringen har klart å ivareta. Alt annet og det meste har blitt utplyndret. Brevene til og fra NAV etc. også er ivaretatt, og offentliggjort, i egne oversikter over alt av dokumentasjon ( ekstern ). Og blandt annet også oversendt kopier av til  Menneskerettsdomstolen i Strassbourg inngående i saks-dokumentasjonen i saks-komplekset - som fremgår av sakens brever til og fra Menneskerettsdomstolen i Strassbourg ( ekstern ). Menneskerettsdomstolen i Strassbourg er på grunn av alt dette også meget godt orientert om alt og det hele som har skjedd og skjer av betydning for saks-komplekset. Og helhets-perspektivet mht. det hele og alt, som de forhåpentligvis vil fatte og forstå. Hvordan både jeg og de involverte representanter for norske myndigheter, i den offentlige forvaltningen, har forholdt seg og forholder seg til det hele alt fremgår i og av alt dette. 

   Det fremgår mange viktige konklusjoner av alt dette. Av stor og viktig betydning for oss alle og enhver. En av mine konklusjoner er at de fleste overlever ikke særlig lenge slike angrep fra det norske terror-regimet. Og at slike og lignende angrep er nokså alminnelige og rammer veldig mange i den norske sivil-befolkningen. Og ødelegger, torturerer, trakasserer, truer, utplyndrer og terroriserer og perverterer landet, enkelt-mennesker, barn, foreldre og familier og sivil-befolkningen stadig pågående mere og verre. Og at virksomheten er uhyre grotesk og grov-kriminell.

   At det enda er rester og smuler av liv igjen i meg må ikke bli tatt til inntekt for at det er mulig på noe slags vis å overleve slike angrep. Tvert om, hvilket omfattende også fremgår av hele saks-dokumentasjonen. En blir i alminnelighet forfulgt, trakassert, torturert, seig-pint, terrorisert, utplyndret, ødelagt, til-intetgjort og drept. Omfattende og på kryss og tvers. Ikke mange unngår dette særlig lenge. Og - som også omfattende fremgår - begravd i og med falsk dokumentasjon. Og blir borte vekk, usynlig, drept. Barna også, men i saktere tempo - og først og fremst grundig mishandlet, torturerte, utplyndrede og ødelagte.

   Det kan vel ikke være så ille og groteskt og nærsagt umulig å overleve, sier enda de naive, hovmodige og dumme som enda og i det lengste tror på mafia-nettverkets løgner, fortielser og propaganda. De fleste voksne mennesker i Norge bør vite bedre enn som så nu. Propagandaen, falskheten, babbelet og alt fra terror-regimet til tross. Grov-kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen som hærjer og utplyndrer fritt frem og beskytter og verner hverandre mot straffe-forfølgelse. Og leker med sine ofre som katt med mus, i grov kriminell sadisme.
  
   Motsatt lov og rett er med frekkhet og falskhet langt på vei ekstremt perfeksjonert i Norge. I andre land har tidvis det samme skjedd. Hånd i hånd med dette går bagatellisering av grove forbrytelser. Og pervertering av sivil-befolkningen.

   Dette er smittsomt. Og det er noe som skjer når ansatte i og omkring den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen ikke blir straffe-forfulgt og dømt for forbrytelser de begår. De blir, skjult bak frekkhet og falskhet, som psykopater, som ødelegger samfunn og mennesker.
   "

   Ansatte i både SI og NAV og falske domstoler og falske dommere og ansatte i Justis- og Politi-departementet og andre departementer og offentlige instanser har vært og er delaktige og skyldige i de angjeldende forbrytelser.

   Jeg håper på å kunne få til å kjøpe blandt annet ved for varme i huset for den nu kommende vinteren for kanskje å kunne overleve enda noe lengre, men den økonomiske trakasseringen og utplyndringen fra NAV sin side og fra de angjeldende kriminelle dommerne og de andre involverte og delaktige pågår stadig mere og mere ødeleggende enda. Så også det kan bli vanskelig eller umulig. Under enhver omstendighet er ikke noe av alt dette på noe vis forårsaket av meg eller feil eller skyld fra min side.

   Utmattelse er også en av metodene som blir brukt, også av ansatte i SI. Jeg er forlengst både utmattet og gjennom-torturert og har fått ødelagt også kropp og helse. Og arbeider likevel hele tiden fortsatt kontinuerlig døgnet rundt med dette saks-komplekset. De restene som er igjen av meg og min familie og våre liv er bare smuler. Og ingenting av dette har på noe som helst vis jeg eller mine kidnappede barn forårsaket.

   Alt dette her nu som et svar på SI sine siste brever og som en utdypelse av mine brever og min politi-anmeldelse.

   
   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen (( + underskrift ))

   Mandag 01. oktober 2012, Tindeland, Vindafjord kommune

---