--- Denne side:  20060327-Klage-fra-RL-og-T-Hansen-til-Vindafjord-k-BVT.html  <--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )  


--- BREVKOPI --- ÅPENT BREV, FOR ALLE OG ENHVER:


---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 27.03. 2006:


Til:

Vindafjord kommune,

Barneverntenesta,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, N-5586 Vikedal, Norge.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.Fra:

Rune L. og Trude Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd, Norge.

Tlf.: 53 76 76 87.

Dato: Mandag 27.03. 2006.


Klage særskilt vedrørende Barneverntjenesten i Vindafjord kommune sin igangsatte Undersøkelse overfor familien Rune og Trude Hansen bosatt i samme kommune.


Henviser til deres brevskriv til oss datert mandag 20.03. 2006. ( ekstern ). Hvor dere uttrykker ønske om å komme på et 1. hjemmebesøk til oss fredag 24.03. 2006 kl. 14.00 som et ledd i en videre Undersøkelse dere har igangsatt overfor vår familie. 

Henviser også til den samtale vi hadde med dere i Vikedal formiddagen mandag 13.03. 2006. (I overnevnte brev fra dere feilaktig datert 16.03. 2006.) Dit undertegnede Rune L. Hansen kom som avtalt i telefon 09.03. 2006 med ”barnevernkonsulent” Ingeborg Nyland – efter brevskriv fra dere datert 06.03. 2006 med overskriften: ”Innkalling til samtale vedk. bekymringsmelding.” Et møte som i sin helhet av undertegnede ble tatt opp med MP3-opptagere for å dokumentere hva som ble sagt og hva som ikke ble sagt og som varte i ca. 95 minutter. Alt som ifra begge parter ble sagt i dette møtet er også nedskrevet skriftlig – også i digitalt format. ( ekstern ). Henviser derfor til alle disse samsvarende versjoner av møtet. Vedlagt. 


Barneverntjenesten i Vindafjord kommune har ingen som helst lovhjemmel for å igangsette en Undersøkelse vedrørende vår familie. Hvis de på falskt grunnlag påberoper seg dette vil dette være en kriminell handling. Henviser til Barnevernloven § 4-3 første ledd  ( ekstern ) hvor det står at: ”Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. Frister inntatt i § 6-9.” 

Barneverntjenesten i Vindafjord kommune påberoper seg tydelig nok grovt løgnaktig at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for Tiltak i henhold til Barnevernloven. 

Hva de henviser til som sin rimelige grunn er en Bekymringsmelding ifra Mattilsynet Distriktskontoret for Haugalandet, ifra Geir Harald Caspersen der. ( ekstern ). En Bekymringsmelding som tydelig nok er både løgnaktig, trakasserende og krenkende – og uten noen som helst substans. 

---

To personer ifra nevnte Mattilsynet kom uanmeldt hjem til oss formiddagen onsdag 22. februar 2006, Geir Harald Caspersen og Olav Tørresdal. De ble godt mottatt tross sin frekke og dårlige fremferd. De var hjemme hos oss i anslagsvis opptil omkring 30 minutter. De var ikke inne i noen av husene våre. De knapt så eller hilste på eller snakket med noen av barna. 

Mattilsynets Geir Harald Caspersen ble tydeligvis irritert over at jeg der da stilte meg tvilende til hans ultimatum og eventuelle (slik han fremstilte og forklarte det) vedtak angående vårt fjærfe. Tvilende til at det forelå lovhjemmel for et slikt ultimatum eller vedtak. Da de uanmeldt og frembusende kom hjem til oss formiddagen onsdag 22. februar 2006. Det viste seg dog ikke så altfor mange dagene senere at han tok feil og jeg hadde rett. ( ekstern ). 

Straks de efter en liten stund gikk herfra igangsatte han imidlertid umiddelbart samme dag en Undersøkelse (i regi av seg selv eller Mattilsynet eller andre?) vedrørende våre familieforhold og hjemstedsforhold, - med innsamling av opplysninger og (i følge ham selv) ”ubekreftede rykter fra naboer”. Ispedd sin irritasjon og løgn og synsing konkluderes samme dag denne Undersøkelsen med en Bekymringsmelding til Barneverntjenesten i Vindafjord kommune. ( ekstern ). 

--- 

Måten Barneverntjenesten i Vindafjord kommune har håndtert denne Bekymringsmeldingen ifra Mattilsynet på er meget urovekkende og ille. Og har avdekket meget klanderverdige forhold ved Barneverntjenesten i Vindafjord kommune. Klanderverdige forhold som uroer og bekymrer undertegnede svært meget.


Uten at den for undertegnede foreliggende (uomtvistelige) saksdokumentasjonen i denne saken ( ekstern ) som fremgår ifra Barneverntjenesten i Vindafjord kommune selv talte sitt tydelige sprog idet den bringes frem i lyset for offentligheten ville alle disse mine alvorlige og harde ord bare vært påstander uten godt belegg og bevis. Derfor vedlegges dette klagebrev hele saken komplett ifra undertegnedes side. Disse vedlegg belyser og gir innsikt i saken helhetlig, og nokså grundig på kryss og tvers og oversiktlig. Disse vedlegg er innholdet på vedlagte Data-CD med overskriften Menneskevern Vindafjord kommune – rev. rlh pr. 27.03. 2006. Inneholdende all Saksdokumentasjonen undertegnede kjenner til i saken, - bortsett fra Barneverntjenesten i Vindafjord kommune sitt møtereferat efter det sentrale møtet med de i Vikedal mandag 13. mars 2006 fra ca. kl. 10.00 – 11.35 og eventuell annen dokumentasjon i saken som disse sitter inne med. Det nevnte møtet med Barneverntjenesten i Vindafjord kommune mandag 13. mars 2006 ble i sin helhet tatt opp med MP3-opptagere ( ekstern ) og foreligger i herværende Saksdokumentasjon i digitalt format som lydbilde i både wave- og MP3-format, - samt at det i sin helhet er nedskrevet i digitalt format klart til utskrift på papir ved hjelp av en vanlig standard PC. 

Dagboksnotatene ifra undertegnede ( ekstern ) i denne Saksdokumentasjonen forholder seg kronologisk og besvarende og påpekende til denne saken i sin helhet – og er ifra undertegnedes side ment å være kortfattede, presise og optimalt dekkende i hva saken dreier seg om. Således har disse betydning og er sentrale på flere plan. 


Undertegnede skulle gjerne ha gjort en utskrift til papir av hele Saksdokumentasjonen for å vedlegge dette brev, - dette er imidlertid for ressurskrevende for undertegnede som derfor må nøye seg med med å oversende alt komplett på vedlagte nevnte Data-CD.


Ingenting av dokumentasjon foreliggende eller fremkommende i eller på noe vis vedrørende denne saken er ifra undertegnedes side ønsket belagt med taushetsplikt eller unndratt ifra offentlighet. Tvert om er all slik dokumentasjon ifra undertegnedes side ønsket tilgjengelig og belyst for alle og enhver.


Hvem som er rette vedkommende eller instans til å motta og håndtere dette klagebrev ifra undertegnedes side er jeg usikker på.

---

Med beste hilsen ifra

Rune L. & Trude Hansen,

underskrevet:


---