HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON / Skaun-skole-saken /
Sdnrx98.htm  /  SDNR *.rlh for 1998  -

--- | <<< FORRIGE --- |


INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK

---
 
 

---SDNR208-rlh :
(Kopi / avskrift: rlh)
* SDNR208 - Brev med Vedlegg fra Halvard Løkholm, Oppvekst- og undervisningsleder, Sektor for oppvekst og undervisning, Høylandet kommune, til Rune og Trude Hansen, 7977 Høylandet. «Diskusjonsgrunnlag vedr. hjemmeundervisning.» Datert: 21.08. 1998.
 

Fra :
   ((( logo )))
HØYLANDET KOMMUNE
Postadresse: 7977 Høylandet
Telefon: 74321250
Telefax: 74321472
Postgiro skatt: 0827 5817431
Postgiro: 0 80 75 94 28 00
Bankgiro: 4466 10 00187
Foretaksnr.: 959 220 476
Email: hoylande@online.no
 

SEKTOR FOR OPPVEKST OG UNDERVISNING
 
 

Til :
Rune og Trude Hansen,
7977 HØYLANDET

Deres ref.:
Vår ref.: Jnr. 3252/98 - HAL
Dato: 21.08.98
 

Diskusjonsgrunnlag vedr. hjemmeundervisning.

Takk for sist og for et hyggelig møte.

Som vi ble enige om da dere var på skolen, så oversender jeg nå et diskusjonsgrunnlag mht retningslinjer for hjemmeundervisning.

Jeg gjør uttrykkelig oppmerksom på at dette ikke er ment som et «diktat», men som et førsteutkast som vi kan bruke som diskusjonsgrunnlag. Hjemmeundervisning er nytt for oss, så dette må vi samarbeide om.

Jeg ber om at dere ser på forslaget og kommer med et skriftlig notat på de korrigeringer som dere mener nødvendig. Deretter tar vi et møte og lager et endelig forslag som går til politisk behandling. Ta gjerne opp forslaget med deres tidligere tilsynslærer.

Forøvrig takker jeg for positiv omtale av skolen i avisa. Jeg har stor tro på at vi løser både tilsyn og blir enige om retningslinjer til alles tilfredshet.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på. Mht. til skolebøker og materiell så ta direkte kontakt med rektor på Høylandet skole.

Vi ser fram til et lærerikt og positivt samarbeide.

Ha en fortsatt positiv dag.

Med hilsen
Hallvard Løkholm,   (sign.),
Oppvekst- og undervisningsleder

Kopi: Rådmannen
          Rektor ved Høylandet skole.

---

Vedlegg - 1. utkast :
 

DISKUSJONSGRUNNLAG: 1. UTKAST

RETNINGSLINJER FOR HJEMMEUNDERVISNING I HØYLANDET KOMMUNE.

Endelig forslag vil bli utarbeidet av "skolesjef" i samarbeide med rektor ved Høylandet skole og familien Hansen.

Kommunen plikter:
* Å legge forholdene best mulig tilrette for at hjemmeundervisning skal kunne skje ihht det lovverket som ligger til grunn for alternativ opplæring samt å ivareta foreldrenes rett til å drive slik undervisning.
* Skaffe lærebøker og undervisningsmateriell til barna som får hjemmeundervisning.
* På forespørsel fra foreldrene kan Høylandet skole låne ut læremidler og undervisningsutstyr som brukes av elever ved Høylandet skole.
* Hvis ønskelig fra foreldrenes side, kan barna som får hjemmeundervisning få anledning til å delta i prøver og eksamener.
* Kommunen skaffer i samråd med foreldrene en fra Høylandet skole som skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen.
* Kommunen inngår avtale med tilsynslærer om kompensasjon for tilsynsarbeidet.

HEIMEN PLIKTER:
* Å utarbeide en plan for undervisningen i tråd med læreplanforskriftene for L-97. Planen bør også inneholde hvilke emner som familien ev. reserverer seg mot at det blir undervist i. Planen kan også omfatte bruk av korrespondanseundervisning.
* Å legge tilrette for et godt samarbeide om avtalt tilsyn med hjemmeundervisningen.
* Å skriftlig bekrefte at de godtar kommunens retningslinjer for hjemmeundervisning.

TILSYN:
Det forutsettes et positivt samarbeide om tilsynet med hjemmeundervisningen.
Ved oppstart innledes det et samarbeide med tidligere tilsynslærer, Marta Strømme, om tilsyn og informasjon i forhold til undervisning av familiens barn.
* Heimen har anledning til å be om forhandlinger om endra tilsyn.
* Tilsynslærer har anledning til å be om å bli løst fra oppgaven med tilsyn i heimen.
* Tilsynet skal skje på en betryggende måte både for heimen og for det ansvar som kommunen har ihht tilsynsansvaret som lovgivningen pålegger kommunen.
* Tilsynslærer skal se til at det er en viss grad av struktur og plan i undervisninga.
* Tilsynslærer skal føre tilsyn ihht den plan som heimen har lagt for hjemmeundervisninga.
* Tilbakemelding til skolekontoret skal skje minimum 2 ganger pr. skoleår.
Rapporten skal ta utgangspunkt i de planer som heimen har for sin undervisning.
* Hyppighet og rutiner i forbindelse med tilsynsbesøk avtales med heimen.
* Tilsynslærer har ikke plikt til å rettlede heimen i si undervisning, men kan på fritt grunnlag samarbeide med foreldrene hvis det er ønskelig med rettledning.
* I samarbeid med heimen kan det brukes prøver og testmateriell som Høylandet skole bruker for å vurdere elever og sin egen undervisning.

---

***SDNR208B-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

* SDNR208B - Brevsvar, på SDNR208-rlh, til Halvard Løkholm, Oppvekst- og undervisningsleder, Sektor for oppvekst og undervisning, Høylandet kommune, fra Rune og Trude Hansen, 7977 Høylandet. Ang. «Diskusjonsgrunnlag vedr. hjemmeundervisning.» Datert og overlevert: fredag 11.09. 1998.
 

Fra :
Rune og Trude Hansen,
7977 HØYLANDET
Tlf. / fax-modem: 74321530.

Til :
HØYLANDET KOMMUNE
Halvard Løkholm, Oppvekst- og undervisningsleder
SEKTOR FOR OPPVEKST OG UNDERVISNING
Postadresse: 7977 Høylandet
Telefon: 74321250
Telefax: 74321472
Email: hoylande@online.no

Deres ref.: Jnr. 3252/98 - HAL
Vår ref.: SDNR208B-rlh

Dato: fredag 11.09.98

1. notat-svar ang. Diskusjonsgrunnlag vedr. hjemmeundervisning.

   Vi takker for vårt møte og for hyggelig brev. Vi ser også frem til vårt avtalte møte onsdag 16.09. 1998 kl. 12.00.
   Vi har lest deres 1. utkast av diskusjonsgrunnlag ang. hjemmeundervisning med stor interesse og gjør herunder noen notater i denne forbindelse.
   Den tredelte strukturen virker riktig og naturlig og bibringer oversiktlighet og orden. Men mht. rammen og innholdet er mye å anmerke.

   For det første: Skal Høylandet sikte seg inn på kommunale retningslinjer for hjemmeundervisning så må slike være i pakt med landets grunnskolelovgivning og det øvrige relevante lovverk. Evt. slike retningslinjer bør ikke være tilføyelser til lovverket - og heller ikke fortolkninger, men evt. utdypelser. Skal slike retningslinjer likevel evt. inneholde tilføyelser eller fortolkninger til lovverket så bør disse være akseptable positive rettigheter for alle mulige involverte. Ellers vil man bl.a. også risikere at «lovverket» i Norge vedrørende hjemmeundervisning blir forskjellig fra kommune til kommune og de som har eller ønsker hjemmeundervisning kan komme til å bli nødt til å flytte fra kommune til kommune.
   Kommunen hverken må eller bør ha egne «retningslinjer» for hjemmeundervisning, - uten at det tilstrekkelig er tatt hensyn til det nevnte.

   Før jeg sier mere om akkurat dette vil vi ha sagt noen ord om punktene dere har sammenstillet.

   Grunnskolelovens formålsparagraf er meget vesentlig og viktig mht. forståelsen og utdypelsen av hele det angjeldende lovverk. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa / Opplæringsloven fastholder det samme og presiserer visse forhold.

   De fleste av punktene i deres diskusjonsgrunnlags 1. utkast er forsåvidt greie nok, men er selvfølgeligheter - og er gjentagelser, med andre ord, av hva som står i grunnskolelovgivningen. Og er forsåvidt muligvis først og fremst overflødige.

   Punkt 2 i første ledd bør endres slik: «Kommunen plikter å bistå med å skaffe lærebøker og undervisningsmateriell til barna som får hjemmeundervisning.»
   Punkt 5 i første ledd, med den formuleringen som nu står, kan sies å være en tilføyelse til grunnskolelovverket. Dere har der skrevet at: «Kommunen skaffer i samråd med foreldrene en fra Høylandet skole som skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen.»
   Hvis det i steden skrives, at: «Kommunen skaffer i samråd med foreldrene en som skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen», så overskrides ikke lovverket.
   Å fremsette som en evt. regel eller et krav ifra kommunens side at tilsynsperson skal være ifra samme kommune fører iøvrig galt avsted. Å få en tilsynsperson som er ens nabo eller ifra nabolaget og nærmiljøet vil f.eks. for hjemmeundervisningsfamilien kunne være belastende, f.eks. alt efter som hvor for eller imot hjemmeundervisning tilsynspersonen er.
   Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning (OTH) i Norge sier med rette at: «Det er ingen grunn for foreldre til å godta tilsynslærere fra kommunen de ikke vil ha. Opplæringsloven har ingen hjemmel for at en person kan gå inn i et hjem med tvang.»

   Punkt 1 i andre ledd er for vidløftig og er en tilføyelse til lovverket. Å utarbeide en plan for undervisningen i tråd med læreplanforskriftene for L97 er ikke nødvendig og kan for de det gjelder være uønsket. Fokus bør heller legges på resultatet av undervisningen, eller prosessen i denne.
   OTH sier f.eks. at: «Man behøver bare følge intensjonene i læreplanen L 97, ikke hele planen med alle detaljer. Utifra livssyn eller pedagogiske forhold kan man følge et annet opplegg og dermed helt la være å følge L97.»
   Om man f.eks. følger eller bruker Steinerskolens læreplan eller en annen eller sin egen, er en privat sak. Man spør sammenligningsvis f.eks. heller ikke en caprifol eller rose eller et ekorn efter dokumentasjon for hvordan de vokser og trives.
   Hele punkt 1 i andre ledd bør derfor strykes.
   Punkt 2 i andre ledd burde kanskje være en selvfølgelighet, og vil vel også være det for de fleste hjemmeundervisningsfamilier, - men er en tilføyelse til grunnskoleloven. Grunnskolelovens formålsparagraf forplikter kommuneadministrasjonen, men ikke foreldrene.
   Punkt 3 i andre ledd bør også strykes. Det skal og må være et selvfølgelig utgangspunkt i enhver kommune at de aktuelle familier forholder seg til det aktuelle og gjeldende lovverk Norge som land har og er tilknyttet.

   De fire første punktene i tredje ledd er så vidt vi kan bedømme meget gode. Punkt 5 i tredje ledd bør strykes. Når det gjelder punkt 6 i tredje ledd så er dette en tilføyelse til lovverket, en tilføyelse som dog antagligvis for de fleste er positivt vinklet og innebærer positive rettigheter. Men formuleringen bør endres så den kommer i pakt med lovverket. Kanskje så den f.eks. blir slik: «Tilbakemelding til skolekontoret kan skje f.eks. to ganger pr. skoleår.»
   Punkt 7, 8 og 9 i tredje ledd er så vidt vi kan se også meget gode.

   Men tilbake til helheten i alt dette:
   Kommunen bør og kan ha en skriftlig avtale med den aktuelle tilsynsperson, hvor de punktene som er i pakt med lovverket er med. Og altså ikke i utgangspunktet noen som helst skriftlig avtale med foreldrene.

   Iøvrig vil vi foreslå at dere setter dere i kontakt med Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning / OTH, som har meget erfaring med og kunnskaper om hjemmeundervisning og pedagogikk, og bistår mange kommuner i Norge med hjelp for å få til trygge, gode, rimelige og enkle ordninger - og hvor også Marta Straume er med.
   Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning har adresse:
   v / Christian W. Beck, Fjellgt. 25, N-0566 Oslo, tlf. / fax: 22 37 11 77. Eller Marta B. Straume, Londalsflaten 41, N-5260 Indre Arna, tlf. / fax: 55 24 17 97. Og e-post: oth@nettapent.no

***

Med hilsen
Rune og Trude Hansen,  (sign.)


***


* SDNR208C :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

--- /// SDNR208C-rlh, 18.09. 1998 ///

NOTAT / SKISSE TIL PUNKTER TIL EN TILSYNSAVTALE

---
Kommunen plikter:
   1: Å legge forholdene best mulig tilrette for at hjemmeundervisning skal kunne skje ihht det lovverket som ligger til grunn for alternativ opplæring samt å ivareta foreldrenes rett til å drive slik undervisning.
   2: Å bistå med å skaffe lærebøker og undervisningsmateriell til barna som får hjemmeundervisning. På forespørsel fra foreldrene kan kommunen låne ut læremidler og undervisningsutstyr som brukes av elever ved kommunens skole, evt. forsøke å bistå med annet materiell og annen hjelp.
   3: Hvis ønskelig fra foreldrenes side, kan barna som får hjemmeundervisning få anledning til å delta i prøver og eksamener.
   4: Kommunen skaffer i samråd med foreldrene en som skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen.
   5: Kommunen inngår avtale med tilsynslærer om kompensasjon for tilsynsarbeidet.

TILSYN:
   1: Heimen har anledning til å be om forhandlinger om endret tilsyn.
   2: Tilsynslærer har anledning til å be om å bli løst fra oppgaven med tilsyn i heimen.
   3: Tilsynet skal skje på en betryggende måte både for heimen og for det ansvar som kommunen har ihht tilsynsansvaret som lovgivningen pålegger kommunen.
   4: Tilsynslærer skal se til at det er en viss grad av struktur og plan i undervisningen.
   5: Tilbakemelding til skolekontoret kan skje f.eks. to ganger pr. skoleår, i form av den tilsynsrapport som tilsynsperson utarbeider. Hjemmet og kommunen mottar hver sin kopi av tilsynsrapporten.
   6: Hyppighet og rutiner i forbindelse med tilsynsbesøk avtales med heimen.
   7: Tilsynslærer har ikke plikt til å rettlede heimen i si undervisning, men kan på fritt grunnlag samarbeide med foreldrene hvis det er ønskelig med rettledning.
   8: I samarbeid med heimen kan det evt. brukes prøver og testmateriell som den kommunale skole bruker for å vurdere elever og sin egen undervisning.

---

***


* SDNR208D :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

--- Høylandet kommune, mandag 21.09. 1998 :

4 punkter til tilsynsavtale i hjemmeundervisning


   1: Tilsynslærer skal se til at det er en viss grad av struktur og plan i undervisningen.

   2: Tilsynslærer skal påse at det i undervisningen er en viss grad av progresjon i kjernefag.

   3: Tilbakemelding til skolekontoret kan skje f.eks. to ganger pr. skoleår, i form av den tilsynsrapport som tilsynsperson utarbeider. Hjemmet og kommunen mottar hver sin kopi av tilsynsrapporten i etterkant av hvert tilsynsbesøk.

   4: Tilsynslærer har ikke plikt til å rettlede heimen i si undervisning, men kan på fritt grunnlag samarbeide med foreldrene hvis det er ønskelig med rettledning.
 

---
 

**** SDNR207 - Flyttemelding fra Fam. Rune L. Hansen, til Folkeregisteret, Høylandet kommune. Datert:  Angående flytting fra Sveio kommune i Hordaland fylke til Høylandet kommune i Nord-Trøndelag fylke.
   Utfylt og innlevert skjema:
   Kvittering:

**** SDNR206 - / - 17.06. 1998, HUN www / Notater, onsdag : "Tilsynsansvaret og Mosvik-skole-saken", av Rune L. Hansen. - Oversendt pr. fax 17.06. 1998 kl. 23.30 til KUF / Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, fra Rune L. Hansen i Sveio.
 * SDNR205 - Brev fra Meråker kommune i vedr. hjemmeundervisning.
 * SDNR204 - Brevfax til avisen Dagen, fra Rune L. Hansen, datert og oversendt mandag 16.03. 1998, kl. 13.30.
 * SDNR203 - "Grovt forurettede hjemmeundervisningsfamilier", av Billy Swansea. Intervju med fam. Hansen i Sveio. Om Skaun-skole-saken og Mosvik-skole-saken. K:D. Publisert 05.03. 1998 på HUN www / Internett, adresse:
http://home.sol.no/~hunwww/Nyh9803.htm#- 05.03. 1998, HUN www / Nyheter, torsdagSDNR202i-rlh :
(Avsendt pr. fax 18.04.1998 kl. 23.15, som svar på SDNR202H-rlh.)
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

SISTE ÅPNE SVARBREV
 

Fra :
    Trude og Rune Hansen
    5520 SVEIO
 

Til :
        DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT
        POLITISK RÅDGIVER / Hans Olav Syversen
        Kontor: Akersgt. 42 - Tlf. 22 24 90 90 - Telefaks 22 24 95 34
        Postadresse: Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo
 

Sveio, lørdag 18.04. 1998.

     Henviser til deres brevsvar datert 16.04. 1998, som ankom i dag. (Her arkivert som SDNR202H-rlh.) Som vi tar til efterretning.

     Det er mulig Dere lurer Dere selv og mange andre, men Dere lurer ikke meg eller min familie her.
     Vi er hverken kriminelle, sinker eller dumme.
 

     Med beste ønsker fra

     Rune L. Hansen og familie
 

***SDNR202H-rlh :
(Brevsvar (på SDNR202G-rlh) fra Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, til Trude og Rune Hansen, datert 16.04. 1998. Poststemplet 17.04. 1998. Ankom 18.04. 1998.)
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra :
    DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT
    POLITISK RÅDGIVER
    Kontor: Akersgt. 42 - Tlf. 22 24 90 90 - Telefaks 22 24 95 34
      Postadresse: Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo

Til :
    Trude og Rune Hansen
    5520 SVEIO
 

Deres ref.                  Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 992/98                   Dato: 16-04-98

Jeg viser til henvendelse datert 14. april 1998. Som tidligere nevnt er de forhold som det refereres til utenfor Justisdepartementets ansvarsområde.

Dersom man generelt mener at man har vært utsatt for uforsvarlig saksbehandling fra det offentlige, har man mulighet for å be Sivilombudsmannen om å se på saken.
 

Med dette regnes saken avsluttet fra Justisdepartementets side.

Med vennlig hilsen
Hans Olav Syversen,  (sign.)


***SDNR202F-rlh :
(Ankom 14.04. 1998.)
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra :
    DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT
    POLITISK RÅDGIVER
    Kontor: Akersgt. 42 - Tlf. 22 24 90 90 - Telefaks 22 24 95 34
      Postadresse: Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo

Til :
    Trude og Rune Hansen
    5520 SVEIO

                                                                                         Oslo, den 6. april 1998

Viser til brev til justisminister Aud-Inger Aure, datert 30. mars 1998. Justisdepartementet har ikke anledning til å gå inn i saker som sorterer under andre departementer. Svaret herfra er dermed heller ikke å oppfatte som et avslag, men en underretning om at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er rette fagdepartement. Vi regner med at eventuell videre oppfølging vil skje derfra.

For øvrig benytter jeg anledningen til å ønske god påske.

    Med vennlig hilsen

    Hans Olav Syversen,  (sign.)
 

***SDNR202G-rlh :
(Avsendt pr. fax 14.04.1998 kl. 14.45, som svar på SDNR202F-rlh.)
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

ÅPENT SVARBREV

Fra :
    Trude og Rune Hansen
    5520 SVEIO
 

Til :
    DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT
    POLITISK RÅDGIVER / Hans Olav Syversen
    Kontor: Akersgt. 42 - Tlf. 22 24 90 90 - Telefaks 22 24 95 34
      Postadresse: Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo
 

Sveio, tirsdag 14.04. 1998.

        Henviser til deres brevsvar datert 06.04. 1998, som ankom her i dag. (Her arkivert som SDNR202F-rlh.)
        Jeg henviser også til det som iøvrig i denne saken har skjedd mellom vår familie og departementene / staten siden vårt første Åpne brev til justisminister Aud-Inger Aure datert Sveio 26.02. 1998 (SDNR202-rlh). Nemlig følgende:

        * SDNR202B-rlh - HOS/iw : - Brevsvar (på SDNR202-rlh) fra Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, til Trude og Rune Hansen, datert 16.3. 1998. (Poststemplet Statens brevsenter 17.3. 98). Underskrevet Hans Olav Syversen.

        * SDNR202C-rlh : ÅPENT BREV NR. 2 til  Justisminister Aud-Inger Aure, Justisdepartementet, Norge, fra fam. Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. Datert: mandag 30.03. 1998, Sveio. (Avsendt pr. fax kl. 23.45 mandag  30.03. 1998.)

        * SDNR202D-rlh : Brev til Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio, fra Det Kongerlige Kirke-, Utdannings- og
forskningsdepartement, Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, datert 19.03. 1998. Poststemplet 30.03. 1998, B-post. Ankom
torsdag 02.04. 1998. Som et slags svarbrev på SDNR202-rlh og SDNR202B-rlh.

        * SDNR202E-rlh : ÅPENT BREV - svarbrev - til Det Kongelige Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartement,
Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, fra familien Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. GJENPART til justisminister Aud
Inger Aure, Justisdepartementet. Avsendt pr. fax kl. 15.00 torsdag 02.04. 1998. Brevsvar på SDNR202D-rlh.

        Alle disse brevene - pluss en stor del av sakens øvrige dokumenter - er iøvrig publisert og fritt tilgjengelig for alle og enhver på Internettet, på adresse: http://home.sol.no/~hunwww/Sdnrx98.htm#SDNR202-rlh
        Der er saken iøvrig også videre presentert og fremlagt - på mange forskjellige vis - for offentligheten, noe som stadig og videre iherdig vil bli fulgt opp ifra vår side inntil saken er avsluttet eller vi og våre barn og barnebarn er døde eller maktesløse.
        Vi har foreløbig arbeidet kontinuerlig og på spreng - hver bidige dag og natt - i mere enn fem år med denne saken, fordi vi har vært tvunget til det, - hvor det meste av alt annet har vært nødvendig tilsidesatt og nedprioritert. Dette har tæret, og tærer fortsatt, sterkt på våre liv og på vår helse og trivsel og alt for oss, - bl.a. også mht. barnas oppdragelse og undervisning og familieliv. For pappa Rune sitt vedkommende kanskje aller mest. Han kommer trolig til å dø som en følge av dette i løpet av de nærmeste årene, kanskje allerede i morgen, - omtrent femti år, anslagsvis, tidligere enn ellers ville ha skjedd. Men så utrolig mye skade og ødeleggelser også iøvrig har hittil skjedd i denne saken, at det vil føre altfor langt her å forsøke å gå videre inn på det.

        Når skal disse forurettelser ta slutt?! Og når skal vår familie få livene våre og våre borgerrettigheter tilbake? Og når skal lov og rett og menneskelighet og alminnelig sunn fornuft begynne å gjelde i denne saken? Og hvorfor skal justisminister Aud-Inger Aure la vår familie - og flere andre familier i vårt land - seigpines og tortureres i denne saken? Når det gjaldt og gjelder Arbeiderpartiet så er dette forståelig og greit nok: - de har klart og utvetydig nok (i skrift, handling og tale) en ideologi som er kriminell og umenneskelig, - som rett frem går på tvers av de norske lover og internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Men med den nye Sentrums-regjeringen, med Kristelig Folkeparti i spissen, så skulle jo dette og mye i utgangspunktet (det vet jeg) være annerledes?!

        Når det gjelder det svarbrevet som ankom fra Dere i dag, så bør iallfall sies - i håp om at jeg ikke skal bli oppfattet som støtende eller fornærmende, men til eftertenksomhet og handling - at dets innhold er uansvarlig og tilstreber ansvarsoppløsning og forbigåelse.

        Problemet i så mange kontorer i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, er - akk og ve! - at de ikke vil lov og rett. Tvert om, rett og slett!

        Jeg ser meg derfor igjen nødsaget til innstendig å be landets nye justisminister om å gjøre noe av reeell betydning med det! Som kan bringe vår familie, og de andre familiene her til lands det gjelder, ut av den aktuelle livstruende situasjon. Da hjelper det svært så lite å henvise oss til de som har forurettet oss - og som heller ikke på noe slags vis er interessert i å hjelpe oss.
        Slik situasjonen nu er blir det stadig værre (og svært så ille er det som nevnt fra før!) for vår familie og de andre familiene det gjelder, i og med at tiden går og ingenting skjer mht. dette.

        Forhåpentligvis vil de av dette oppfatte og forstå at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ikke er rette fagdepartement mht. denne saken. Og at om så hadde vært så er det likevel ikke til hjelp.

        Vennligst la ikke dette livsødeleggende pågå en eneste dag mere! Det er så uutholdelig og drepende at fortvilelse er et forlengst tilbakelagt stadium.

        Med beste hilsner og ønsker fra

        Rune L. Hansen og familie
 

***SDNR202E-rlh :
(Avsendt pr. fax kl. 15.00 torsdag 02.04. 1998. Brevsvar på SDNR202D-rlh.)
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

    GJENPART til justisminister Aud Inger Aure, Justisdepartementet.

ÅPENT BREV

Til :
         Det Kongelige Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartement,
         Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, tlf. 22 24 75 52,
         Kontoradresse: Regjeringskvartalet,
         Akersgaten 44, Oslo, Norge.
         Postadresse: Boks 8119 Dep.,
         0032 Oslo 1.
         Tlf.: 22 24 90 90.
         Fax: 22 24 95 40.
         E-mail: ---

Fra :
         Familien Rune L. og Trude Hansen,
         N-5520 Sveio.
         Tlf.: 52 74 08 64.
         Fax: 52 74 04 35.
         E-mail: hunwww@online.no
 
 

Dato: Torsdag 02. april 1998, Sveio.

         Henviser til Deres brev som ankom i dag, datert 19.03. 1998. Ref.: 98/5561. Her arkivert som SDNR202D-rlh.

         Jeg mottok og leste nettopp Deres brev, og det var straks og umiddelbart særlig tre vesentlige saksforhold som det slo meg som veldig skuffende. Som det i Deres brev sees bort ifra, - som fortolker grunnskoleloven med tilføyelser det ikke er lovhjemmel for.
         1: Det sees bort ifra grunnskolelovens formålsparagraf. Denne sier bl.a. klart og tydelig noe om hvem som er lovforpliktet til å samarbeide med hvem.
         2: Det sees bort ifra det faktum - som også er lovhjemlet - at det er foreldrene som har hovedansvaret for sine barn. Og også for deres oppdragelse og undervisning.
         3: Det sees bort ifra internasjonale konvensjoner på området som Norge har underskrevet og ratifisert.

         Tilsammen blir dette langt mere enn nok til å snu mangt og mye på hodet! Til uriktigheter. Til uriktigheter dessverre også godt egnet for noen i forvaltningen å forulempe og forurette foreldre og familier med.

         Og her som et apropos iøvrig til dette med det lovpålagte tilsynet: Også den praksis som i realitetenes verden har vært utøvd og erfart ved fortolkninger av den art Dere fremfører i Deres brev nu, viser at forvaltningen i mange (konkrete) tilfeller har vært interessert i en slik fortolkning nettopp med det ønskemål å kunne forurette. Jeg kan her evt. om ønskelig konkretisere med mange faktiske eksempler på grøsselige forurettelser ifra forvaltningens side som dessverre har funnet sted og finner sted i Norge.
         Slike fortolkninger er tilføyelser til grunnskoleloven, - fortolkninger som strider imot grunnskoleloven (og da særlig dens formålsparagraf). Om enn det aldri så meget pekes på en slags klageadgang for de som i så måte evt. måtte kjenne seg forurettet. (En slik klageadgang hjelper iøvrig lite hvis og når forurettelsen utgår eller kommer eller støttes ovenifra; hvilket i de konkrete tilfellers verden ofte har vært og er  tilfelle.)

         En gjenpart av dette mitt svarbrev tilsendes justisminister Aud Inger Aure i Justisdepartementet som rettere instans.

         Med vennlig hilsen og ønsker om besinnelse ifra

         Rune L. Hansen med familie

***---
SDNR202D-rlh :
(Poststemplet 30.03. 1998, B-post. Ankom torsdag 02.04. 1998. Ble samme dag besvart med SDNR202E-rlh.)
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra :
         Det Kongelige Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartement,
         Saksbehandler, innvalgstelefon / Rådgiver Cato Aarø, tlf. 22 24 75 52,
         Kontoradresse: Regjeringskvartalet,
         Akersgaten 44, Oslo, Norge.
         Postadresse: Boks 8119 Dep.,
         0032 Oslo 1.
         Tlf.: 22 24 90 90.
         Fax: 22 24 95 40.
         Teleks: 21428 nsbdp n
         E-mail: ---

Til :
         Rune L. og Trude Hansen,
         N-5520 SVEIO
 

        Vår dato: 19.03. 98. Vår ref.: 98/5561.      Deres dato: 26.02. 98. Deres ref.:

HJEMMEUNDERVISNING

Vi viser til deres telefaks 26.02. 98 til justisministeren. Telefaksen er oversendt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som rette instans.

Det er ikke mulig for departementet å ta stilling til den konkrete saken dere tar opp, men vi vil redegjøre generelt for gjeldende rett på dette området, slik at eventuelle misforståelser kan unngås.

Departementet legger til grunn at det vil være tillatt å drive hjemmeundervisning av egne barn, dersom betingelsene for å drive slik undervisning er oppfylt. Etter grunnskolelovens § 13 nr. 1 forutsettes det at slik alternativ undervisning skal være "tilsvarende" den undervisningen som gis i grunnskolen. Dette innebærer at det stilles krav til omfanget av, kvaliteten på og innholdet i hjemmeundervisningen. Den nasjonale læreplanen gjelder også for hjemmeundervisningen, men det er adgang til å gjøre visse unntak på religions- og livssynsområdet. Den som vil drive hjemmeundervisning, må dessuten være kvalifisert til det ("realkompetanse"), men det kreves ikke at man har noen spesiell formell utdanning.

Hjemmeundervisningen skal være underlagt kommunens tilsyn, noe som følger av grunnskoleloven § 27 nr. 3. Dette betyr bl.a. at den som vil drive hjemmeundervisning, plikter å samarbeide med kommunen på en slik måte at det blir mulig å gjennomføre tilsynet. Dersom kommunen ikke får gjennomført tilsynet på forsvarlig måte, eller kommunen kommer til at hjemmeundervisningen ikke oppfyller betingelsene for slik undervisning, kan komunen fatte vedtak der det kreves at barnet skal gå i den ordinære grunnskolen, eller overføres til godkjent privat skole. Et eventuelt vedtak fra kommunens side om at hjemmeundervisningen må opphøre, vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som kan påklages til statens utdanningskontor (statlig tilsynsorgan i hvert fylke). Dersom foreldrene ikke etterkommer et slikt vedtak fra kommunens side, vil kommunen - med hjemmel i grunnskoleloven § 13 nr. 11 - kunne vedta at saken oversendes påtalemyndigheten, slik at foreldrene kan bøtelegges.

I praksis er det blitt lagt til grunn at den som vil drive hjemmeundervisning, ikke er pålagt å sende søknad til kommunen, der man søker om tillatelse til å drive hjemmeundervisning. Men det er likevel viktig å melde fra til kommunen før oppstart av hjemmeundervisningen, slik at tilsynet kan planlegges og etableres. Slik forhåndskontakt med kommunen er dessuten viktig av den grunn at dersom kommunen i ettertid kommer til at hjemmeundervisningen ikke oppfyller betingelsene og dermed krever at hjemmeundervisningen må opphøre, kan det oppstå en vanskelig situasjon for barnet, f.eks. at barnet kommer uheldig ut i forhold til andre elever som det senere må gå sammen med fordi man ikke har hatt samme progresjon i opplæringen.

Siden det er kommunen som etter loven har ansvaret for å føre tilsyn med hjemmeundervisningen, medfører dette bl.a. at det er kommunen som har avgjørelsesmyndigheten når det gjelder valg av person som skal forestå tilsynet i praksis. Noe annet er selvsagt at den personen som kommunen oppnevner til å føre tilsynet, må utføre oppgaven på en saklig og korrekt måte med tilbørlig aktpågivenhet i forhold til de hensyn man står overfor på dette området. Dette innebærer også at den som fører tilsynet, må - innenfor rammen av gjeldende rett - tilstrebe å få til et godt samarbeid med dem som driver hjemmeundervisning. Skulle man så - på bakgrunn av erfaring - mene at den som fører tilsynet, utfører oppgaven på en gal eller uheldig måte, har man full rett til å påtale dette overfor kommunen. Kommunen plikter da å undersøke saken, og eventuelt ta de skritt som er nødvendige for å rette på forholdet. Skulle man mene at kommunen i slike tilfelle ikke forholder seg på adekvat måte ut fra den foreliggende situasjon, har man adgang til å henvende seg til statens utdanningskontor, slik at utdanningskontoret kan prøve saken.

Den som har gjennomgått hjemmeundervisning, vil i utgangspunktet ikke få noe ordinært vitnemål fra grunnskolen med karakterer, men dersom betingelsene ellers er oppfylt, plikter kommunen å utstede en attest om at grunnskolen er fullført.
 

Med hilsen

Hanna Marit Jahr e.f. ,  (sign.),
ekspedisjonssjef

Geir Helgeland,  (sign.),
underdirektør
 

***SDNR202C-rlh :
(Avsendt pr. fax kl. 23.45 mandag  30.03. 1998.)
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

ÅPENT BREV NR. 2

Til :
     Justisminister Aud-Inger Aure,
     Justisdepartementet, Norge.
     Tlf.: 22 24 51 00.
     Fax: 22 24 95 33.
     E-mail: ---

Fra :
     Familien Rune L. og Trude Hansen,
     N-5520 Sveio.
     Tlf.: 52 74 08 64.
     Fax: 52 74 04 35.
     E-mail: hunwww@online.no
 

Dato: Mandag 30. mars 1998, Sveio.

Kjære justisminister Aud Inger Aure!

     Henviser til det tidligere brevet til deg ifra meg og min familie. Dvs.: SDNR202-rlh - ÅPENT BREV til  Justisminister Aud-Inger Aure, Justisdepartementet, Norge, fra fam. Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. Datert 26.02. 1998. (Avsendt pr. fax kl. 16.00 torsdag 26.02. 1998, pluss derefter pr. post.)
     Og igjen til saksdokumentene utlagt på Internett på adresse
     http://home.sol.no/~hunwww/Sss1.htm
***

     Jeg ser meg nødt til igjen å skrive et brev til deg, som også denne gangen ikke er noe annet enn et rop om hjelp - i form av lov og rett. Vi så deg i kveld på tv hvor du i forbindelse med en flyktningesak snakket så fint om norsk lov og rett og internasjonale konvensjoner.
     Vi skrev for for en tid siden et brev til deg hvor jeg kortfattet forsøkte å beskrive vår fortvilte situasjon og årsakene til den. Der ble skissert hva som skjedde og hvorfor vi måtte flykte om og om igjen. Hvordan vi nu er blitt forurettet i tilsammen mere enn fem år, hvorav jeg og min familie tilslutt fant eksil i Sveio kommune - hvor vi ble godt mottatt og hvor vi nu har oppholdt oss siden slutten av fenbruar 1996.
     Det var fint, reddende og befriende å komme til Sveio hvor vi fra første stund helt selvfølgelig ble behandlet som mennesker. Og det er ikke derfor vi klager eller roper om hjelp. Tvert om. Vi fant midlertidig redning her, men har ikke kunnet gjøre annet enn å iherdig hele tiden arbeide for å få tilbake våre liv og borgerrettigheter. Hva skulle - kunne eller kan - vi ellers gjøre? Det er det eneste vi her kan gjøre og må gjøre. Fordi vi er i den situasjon at vi trenger restene av det som er tatt ifra oss, og oppreisning og erstatning for den forurettelsen vi har gjennomgått og gjennomgår.
     Vi befinner oss her i et svært så ufrivillig eksil, - som virker ytterligere drepende og ødeleggende på og i hele vår familie. I et forfærdelig slags fengsel hvor det er tortur for oss å være, hvor vi seigpines i takt med tiden hvor vårt menneskeverd er overtrampet og forgår.
     Vi fikk efter brevet til deg beskjed tilbake i et brev (datert 16.03. 1998, deres ref.: HOS/iw) fra din politiske rådgiver om at vårt brev var blitt «oversendt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som rette faginstans».
     Vi undrer på om dette var og er et avslag på vårt rop om hjelp. Korridorene i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er som vel bekjent stappfulle av folk som målbærer ideologien ifra Arbeiderpartiet - som vi har erfart - og også grundig kan dokumentere - og i vårt første brev karakteriserte bl.a. med ordene om at «slike holdninger m.m. kommer ifra Arbeiderpartiets ledelse og underavdelinger. Som vi på forskjellig annet vis har erfart forholder seg rett og slett grovt kriminelle i forhold til mye i norsk lovgivning.»
     Om det iøvrig er ønskelig kan vi i så måte overfor deg og andre henvise til og grundig dokumentere mange tydelige og entydige eksempler og konkrete tilfeller. Også på grove og alvorlige unnlatelsessynder.
     Det bekymrer oss dessuten at den nye ministeren i dette departementet, Jon Lilletun ifra Sentrumsregjeringen, kan synes som kanskje å være svært så sterkt influert av Arbeiderpartiets skole og idelogi.
     Vi er bl.a. også derfor av den oppfatning at rette faginstans til å ordne opp i vår sak - som i hovedsak dreier seg om forurettelser ifra forvaltningen - er Justisdepartementet. Og vi appellerer og henvender oss konkret til deg som justisminister - efter i alle disse fem års tid i vår ytterste nød ha prøvd, om og om igjen, så mange forskjellige slags tenkelige utveier - i tiltro til at du ikke er korrupt, unnlatende eller kriminell, og i håp om at du kan berge oss - og håpet om lov og rett, og også menneskelighet. Og derigjennom også så mye mere.
     La oss ikke mortifiseres mere her i Sveio. La oss ikke straffes mere! Vi har grundig blitt straffet nok, for forbrytelser vi ikke har begått! Vi har vært og er helt og holdent uskyldige, og har hverken villet eller vil noe som helst annet enn lov og rett og det som bra er.
     Vi håper inderlig at dette brevet kommer frem til deg som rette person, og at du ikke bare skyver det ifra deg eller (ubetenksomt) over til andre! Saken og hva den angår angår iøvrig også på lignende vis - og forskjellig vis - mange andre!
 

     Igjen med vennlig hilsen og beste ønsker ifra

     Rune L. og Trude Hansen, med familie !

     Dvs. fra

     Rune
     Trude
     og barna
     Balder (12 år)
     Idun (10 år)
     Gudmund (snart 7 år)
     Frøydis (4 år)
     Stauda Sofie (snart 1 år)

***SDNR204-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
--- Oversendes pr. fax, 16.03. 1998, kl. 13.30 ///

Til:
     Dagen, avisen
     v. / Bjorvann

Fra:
     Rune L. Hansen,
     N-5520 Sveio.
     Tlf.: 52 74 08 64.
     Fax: 52 74 04 35.
 

Dato: Mandag 16.03. 1998.  (Evt. arkiv-referanse: SDNR204-rlh).

     Henviser til telefonsamtale jeg hadde med Bjorvann i Dagens avd. for debatt, i dag kl. 12.00, samt i forrige uke. Disse gjaldt særlig hvorvidt Dagen vil trykke allerede tilsendte følgende to artikler:

     1: - 26.02. 1998, HUN www / Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken, torsdag : ÅPENT BREV til Justisminister Aud-Inger Aure, fra fam. Rune L. og Trude Hansen.
     2: - 05.03. 1998, HUN www / Nyheter, torsdag : "Grovt forurettede hjemmeundervisningsfamilier", av Billy Swansea. Om Skaun-skole-saken og Mosvik-skole-saken.

     Svaret fra Bjorvann var negativt i så måte, med henvisning til at disse kan være for omfattende og spesielle for debatt-sidene i Dagen. Da jeg snakket med Bjorvann i dag henviste han også til at han hadde snakket med redaksjonssjef i Dagen om saken, og at svaret fortsatt er negativt.
     Da jeg undret på om oppfølgingen av min familie sin hjemmeundervisnings-sak dermed var avsluttet i avisen Dagen, svarte Bjorvann at han var nokså nyansatt i avisen og ikke kjenner til at Dagen har hatt stoff om saken tidligere - og at kanskje ikke redaksjonssjefen kunne huske det. Og at saken derfor evt. heller og bedre burde følges opp annet sted i avisen, f.eks. med journalist. Jeg sa at det synes for meg rart og underlig om avisen nu brått avslutter å følge opp saken, og at jeg i så fall undrer på hvorfor. Bjorvann sa at han som sagt ikke kjente til dette, men at han igjen ville snakke med øvrige i avisen om dette - og at jeg kunne telefonere ham tilbake igjen på kommende torsdag. Jeg sa at jeg evt. hvis han ønsket det i mellomtiden kunne oversende en referanse til hva som faktisk tidligere har stått i avisen Dagen om saken. Hvilket jeg her nu med dette gjør.

     Henviser særlig til herunder nevnte større oppslag i saken, datert 22.08. 1995 og 26.09. 1995.

     Beste hilsner ifra
     Rune L. Hansen m./ familie !
 

REFERANSE til hva som har stått tidligere i Dagen om vår sak:
 

- 01.08. 1995 - "Dagen": "Trygdet familie nektes fri rettshjelp: Må møte i retten for å undervise barn hjemme", og: (intervju med utdanningsdirektør Ola Moe og skolesjef Solveig Strand) "- Vil ikke ramme hjemmeundervisning generelt", av Jarle Hodne.

- 03.08. 1995 - "Dagen" - to oppslag: "Vurderer erstatningssøks mål mot Skaun kommune. Sendte ut "fortrolig" pressemelding", og "- Pressemeldinger ikke vanlig praksis", av Jarle Hodne.

- 04.08. 1995 - "Dagen", s. 4: "Nytt avslag om fritt rettsråd for trygdet familie", av Jarle Hodne.

- 11.08. 1995 - "Dagen", forsiden + helside inni: "Rettssaken om hjemmeundervisning starter i dag: KOMMUNEN GJØR RETRETT", av Svein Villy Sandnes.

- 12.08. 1995 - "Dagen"?: "Barna skal uansett på skolen til høsten", av Svein Villy Sandnes?

- 15.08. 1995 - "Dagen": "Vi opplever en bølge av hjemme undervisning" (sier CWB), og "Skaun kommune krever midlertidig forføyning", av Svein Villy Sandnes.

- 16.08. 1995 - "Dagen": "Marta Straume i Midt-Trøndelag Namsrett", av Svein Villy Sandnes.

- 18.08. 1995 - "Dagen", fredag: "Advokat Liv Clemetsen: Kjennelsen ankes til Lagmannsretten", av Svein Villy Sandnes.

- 22.08. 1995 - "Dagen" : - dobbeltside / Dommen, gjengitt nesten i sin helhet.

- 23.08. 1995 - "Dagen": "Flyttingen burde vært unødvendig", av Svein Villy Sandnes.

- 24.08. 1995 - "Dagen": "Anker Skaunsaken til lagmanns retten", av Svein Villy Sandnes.

- 28.08. 1995 - "Dagen": "Skaun planla barnevernssak" (sier CWB), av Svein Villy Sandnes.

- 11.09. 1995 - "Dagen": "Advokat Liv Clemetsen etter vendingen i hjemmeundervisningssaken: - En stor seier etter foreldrenes kamp", av Svein Villy Sandnes. Med foto.

- 26.09. 1995 - "Dagen", tirsdag - dobbeltside / reportasje, s. 12 og 13: "Familien Skjærvik / Hansen henter siste flyttelass i Skaun: - Forferdelig å bli fordrevet fra hus og hjem", av Svein Villy Sandnes. Reportasje med flere foto.

- 09.11. 1995 - "Dagen": "Flyttet til Rindal pga. husmangel", av Svein Villy Sandnes.

- 19.01. 1996 - "Dagen" 19.01. 1996 - s. 4: "Rune L. Hansen ønsker Rindal kommune og sin familie som eksempel: Godt samarbeid mellom Hansen og kommunen", av Svein Villy Sandnes.

- 20.02. 1996 - "Dagen" 20.02. 1996 - dobbeltside: Fra livsløpskomitéens møte: "Per Ola Hovd på bakgrunn av rettssak mot hjemmeundervisningsfamilie i Rindal: - Marta Straume bør løse samarbeidsproblemene", av Svein Villy Sandnes. (Med flere foto.)

- 23.02. 1996 - "Dagen" 23.02. 1996 - to helsides oppslag: Intervju med ordføreren i Rindal side 8 (med foto): "Rindal-ordføreren åpner for hjemmeundervisning", og side 9 (med foto): "Rolf Jakobsen fulgte hjemmeundervisningsrettssaken i Risør: - Denne rettssaken er totalt feil ressursbruk", ved Svein Villy Sandnes.

- 24.02. 1996? - "Dagen" 24.?02. 1996: "Hansen og Skjærvik flytter til Sveio", av Svein Villy Sandnes.

- 29.02. 1996 - "Dagen" torsdag 29.02. 1996 - oppslag: om huv. og fam. Hansen / Skjærvik / flytting. Av Svein Villy Sandnes.

---

***---
SDNR203-rlh : - "Grovt forurettede hjemmeundervisningsfamilier", av Billy Swansea. Intervju med fam. Hansen i Sveio. Om Skaun-skole-saken og Mosvik-skole-saken. K:D. Publisert 05.03. 1998 på HUN www / Internett, adresse:
http://home.sol.no/~hunwww/Nyh9803.htm#- 05.03. 1998, HUN www / Nyheter, torsdag

***SDNR202-rlh :
(Avsendt pr. fax kl. 16.00 torsdag 26.02. 1998.)
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

ÅPENT BREV

Til :
     Justisminister Aud-Inger Aure,
     Justisdepartementet, Norge.
     Tlf.: 22 24 51 00.
     Fax: 22 24 95 33.
     E-mail: ---

Fra :
     Rune L. og Trude Hansen,
     N-5520 Sveio.
     Tlf.: 52 74 08 64.
     Fax: 52 74 04 35.
     E-mail: hunwww@online.no
 

Dato: torsdag 26.02. 1998, Sveio.
 

     Vår familie har nu vært forurettet i mere enn fem år. I de to siste år har vi bodd her i Sveio kommune i eksil og politisk indre landflyktighet. HJELP: Vi vil ha og trenger livene våre og våre borgerrettigheter tilbake! Her i vårt eksil forkrøples og mortifiseres vi mere og mere. Vi ble trakassert, svertet, injuriert og terrorisert svært så grundig - og det er mirakel på mirakel at vi overlevde som familie og mennesker. Vi har prøvd om og om igjen å få nødvendig hjelp; men støter om og om igjen på den Arbeiderpartiets ideologi som svært så tydelig sier at vi har ikke fått og får ikke annet enn vi fortjener - fordi vi har valgt hjemmeundervisning for våre barn.
     (PS: Denne holdningen kom f.eks. også til uttrykk på TV2-nyhetene kl. 21.00 lørdag 06.01. 1996 via en uttalelse fra Norsk Lærerlag. Slike holdninger, som synes som fullstendig å gjennomsyre korridorene i det norske byråkrati og i vårt lands forvaltning, blir mere eller mindre indirekte, men tydelig nok, båret frem av f.eks. leder i Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, samt Arbeiderpartiets skolepolitiske talskvinne Marit Nybakk. Det er så altfor tydelig - på så forskjellig vis - at slike holdninger m.m. kommer ifra Arbeiderpartiets ledelse og underavdelinger. Som vi på forskjellig annet vis har erfart forholder seg rett og slett grovt kriminelle i forhold til mye i norsk lovgivning.)

     Det meste av bakgrunnen for at vi i 1995 brått måtte flykte - og flykte - ifra vårt hjem og våre eiendeler, dreier seg om dette at vi har hjemmeundervisning for våre barn, helt og fullt i forståelse med den norske grunnskoleloven. Bortsett fra at vi ble terrorisert, svertet, injuriert og trakassert på alle slags tenkelige og utenkelige vis fra Forvaltningen - også via massemediaen - ble vår rett til å ha hjemmeundervisning bestridt og benektet. Vi så derfor fra første stund av frem til - og arbeidet for - å få dette, men også det hva vi var blitt utsatt for, avklart i rettsvesenet. Det fikk vi imidlertid ikke mulighet for, i og med at det ifra Skaun kommune-administrasjon (hvor vi bodde) begjærte «midlertidig rettslig forføyning» med formål å inngripe voldelig i vår familie. (Henv. til SDNR118-rlh: Stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Midt-Trøndelag herredsrett. Datert Trondheim 05.07. 1995.)
     Et forslag ifra Skaun kommune-administrasjon 08.08.1995 om at den vil "frafalle begjæringen om midlertidig forføyning dersom det ut arbeidesen konkret oversikt eller plan over hjemmeundervisningsopplegget», ble ifra vår side i samråd med vår advokat - adv. Liv Clemetsen i Oslo - avslått (Henv. til SDNR121B-rlh). I dette vårt skriftlige avslag ble det bl.a. sagt, ifra vår advokat, at: «Våre klienter ønsker ikke å påta seg større forpliktelser enn etter loven for å videreføre den lovlig etablerte hjemmeundervisningen. Kommunens forslag om at den vil frafalle begjæringen om midlertidig forføyning dersom det utarbeides en konkret oversikt eller plan over hjemmeundervisningsopplegget kan således ikke bifalles idet en anmoder kommunen om å henholde seg til de kontrollrutiner som måtte fremgå av gjeldende regelverk / praksis. Det vises videre til at kommunen tidligere har gitt feil informasjon om regelverk / praksis for hjemmeundervisning slik at det må reises spørsmål ved om skolestyret i Skaun kommune er i stand til å løse denne saken uten rettens mellomkomst.»
     Den 16.08. 1995 ble Skaun kommune-administrasjons stevning og begjæring om midlertidig forføyning imøtekommet av Midt-Trøndelag namsrett. Hvilket i praksis betød at motparten kunne ty til tvangsmessige og voldelige inngrep overfor vår familie slik de måtte ønske. F.eks. - bl.a. - sende politiet hjem til oss hver dag for å med makt og tvang bringe våre barn frem og tilbake til den nærmeste lokale kommunale grunnskolen!

     Da denne meldingen ifra rettsvesenet ankom oss hadde min kone og våre barn - pga. all den øvrige trakasseringen - ifra vår side vært evakuert og i skjul siden mandag 22.05. 1995. Det var efter at vi mottok denne kjennelsen og slutningen ifra rettsvesenet at vi alle, hele familien, brått måtte flykte og flytte. Jeg kan her referere begynnelsen på dette dokument (SDNR125-rlh: «RETTSBOK FOR MIDT-TRØNDELAG NAMSRETT», med kjennelse og slutning. Oversendt pr. telefax til Adv. firma Liv Clemetsen & Co. 16.08.1995 kl. 12.03, fra Sorenskriveren i Midt-Trøndelag. Og fra Adv. firmaet samme dag kl. 16.13 oversendt pr. telefax til fam. Hansen / Skjærvik. Som mottok denne 13 A4-siders utskriften 17?.08.1995):
     "År 1995 den 16. august ble rett holdt på Midt-Trøndelag sorenskriverkontor i 4. etasje i Trondheim tinghus. - Dommer: Dmf. Marianne Berg m. alm. flm. - Protokollfører: Kari Rosset - Sak nr. 95-0205 D - Saksøker: Skaun kommune v/ ordføreren, 7360 Skaun. - Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, v/ advokat Arve Rosvold Alver, postboks 132, 7001 Trondheim - Saksøkt: Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, Poesihaugen, 7360 Skaun - Prosessfullmektig: Advokat Liv Clemetsen, Sommerrogt. 17, 0255 Oslo - Saken gjelder: Begjæring om midlertidig forføyning om skoleplikt - Til stede: Kun dommeren. - Sakens dokumenter ble fremlagt, og det ble deretter avsagt slik KJENNELSE:" (...) Derefter følger kjennelsen, med den korte slutningen: "1. Trude Skjærvik og Rune L. Hansen plikter å sørge for at deres barn Balder og Idun møter til grunnskole ved Jåren Råbygda skole ved skoleårets begynnelse 1995. Balder og Idun plikter å følge undervisningen ved skolen inntil sak nr. 197/95 A ved Midt-Trøndelag herredsrett er avgjort ved rettskraftig dom. 2. Den midlertidige forføyningen trer i kraft straks. Retten hevet, Marianne Berg, (sign.), dfm. Kjennelsen forkynnes for prosessfullmektigene."

     Et groteskt dokument, som tydelig og utvetydig nok for vår familie ikke var skrevet av noen rettferdig dommer, men av motparten, som selv svart på hvitt dokumenterer sin kriminelle og groteske justis. På dette punkt i saken var det flere enn vår familie og våre nærmeste som, mildt sagt, begynte å bli dypt rystet og grundig forskrekket! Selv var jeg forberedt på at det værste kunne komme til å skje, i og med at jeg visste hvem de involverte var, - og deres utilslørte motiver. Dokumentet er bygd opp av løgn, vridninger, fortielser, tendensiøse, partiske usakligheter, dokument-fusk, inkonsekvenser, forhastede slutninger og ville tolkninger - diktert av Skaun kommuneadministrasjon og utdanningsdirektør Ola Moe i Sør-Trøndelag.

     Vi måtte som nevnt flykte og flytte. Og kjente oss derefter stadig forfulgt av Skaun kommune-administrasjon og involverte. Vi måtte derfor flykte og flytte flere ganger - og hadde også da hele tiden en svært så stribar og hård tid. Sist vi flyktet og flyttet var i slutten av februar 1996. Vi ble da kontaktet - av en familie som driver med hjemmeundervisning for sine barn her i Sveio - anbefalt og invitert av de å dra hit til Sveio kommune for å slippe unna alle problemer mht. hjemmeundervisning. Det gjorde vi - og ble fra første stund av godt mottatt, og uten noen som helst problemer med den kommunale eller offentlige forvaltningen her. Det var som å komme direkte fra Helvete (konstant pågående siden høsten 1992) - og til Himmelen: Alle byrder og problemer forsvant plutselig og med ett straks vi kom hit ifra våre skuldre, mht. hjemmeundervisningen! Siden har vi prøvd å komme til hektene igjen og å samle krefter og helse - vi var dødsslitne og fullstendig utmattede for n-gang da vi kom til Sveio - mens jeg, far i familien, stadig og konstant (som siden begynnelsen) imidlertid har arbeidet med å få orden i og å ajourføre sakspapirene etc. for at alt skal optimalt som best vi formår bli og være tilrettelagt for å få rettslig behandling av hele saken og hva vi har  måttet gjennomgå. For å - helt og holdent - få oppreisning, erstatning og 100% offentlig innsyn i hele saken. Det er vi som familie også forpliktet til, ikke bare av hensyn til oss selv, men også som medmennesker.
     Saken har helt siden begynnelsen ifra vår side vært pertentlig og strengt og helt og holdent og så godt vi med stor iherdighet og flid har formådd vært holdt og fremadskridende som en SKRIFTLIG SAK. Alle dokumenter m.m. er tatt vare på og arkivert og forsøkt systematisert og offentliggjort, og alt iøvrig er forsøkt nedskrevet, dokumentert, etc. - ned til de minste detaljer, helt ifra begynnelsen - og fremover. Nødvendigheten av dette i hele denne saken har gang på gang og om og om igjen vist seg å være påtrengende og stor. Men det har vært og er svært så meget bl.a. arbeids-, tids- og helse-krevende!
     Underveis har vi på så mange slags forskjellig vis siden begynnelsen forsøkt å komme frem noe sted med vår sak - via politi, kirken, advokater, massemediaen, fylkesmann, statsadvokatembetet, riksadvokatembetet, departement, å stifte en forening (HUN / Hjemme Undervisningen i Norge), m.m. - men om og om igjen stanget hodet i den veggen og de korridorene som er     Arbeiderpartiet. De fleste har ikke tilnærmelsesvis trodd oss mht. hva vi har opplevd og erfart, - og de som har trodd oss og visst har hatt de nevnte holdningene eller har tydelig ikke villet berøre saken med ildtang en gang, - mens de noen få som har trodd oss og / eller visst har vært fullstendig avmektige (- og jeg skjønner og vet hvorfor).
     Derfor har vi også iherdig forsøkt å legge ut og å presentere hele saken i sin helhet på Internettet, og har kommet et godt stykke på vei i dette arbeidet - som fremadskrider solid og sikkert. Henviser til vår adresse der:
     http://home.sol.no/~hunwww
     Og der kanskje særlig adresse
     http://home.sol.no/~hunwww/Sss1.htm

     Der kan enhver og alle, og også eftertiden, få et ganske godt - og efter hvert fullstendig - innblikk i saken.

     Hele saken begynte høsten 1992, og kom først i mai 1993 til ytterligere og tilsynelatende å dreie seg om hjemmeundervisning. Det var høsten 1992 at sosialsjef Olav Høstad i Skaun kommune forurettet oss grovt, - og fortsatte med dette så lenge han kunne - og fikk hjelp av flere og flere i kommuneadministrasjonen og forvaltningen.

     Da vi i mai 1993 gav det kommunale skolekontoret i Skaun skriftlig i brevs form melding om at vi aktet å ha hjemmeundervisning for våre barn, - ble probleme om mulig enda værre. (Det viste seg gang på gang videre at det var mulig at det ble værre!) Vi skrev bl.a. i dette vårt brev (SDNR1-rlh, datert 22.05. 1993), at:
     «De pedagogiske muligheter og den trivsel barna har her hjemme er så overlegne mht. den allsidige kvalitet og de fremtidsmuligheter som er tilstede faglig og på alle vis, at saken er definitivt klar og enkel, - både når det gjelder det pedagogiske, det sosiale, det moralske og trivselsmessige. For oss er kvaliteten på de kommunale skolene i Skaun og hvordan disse er ordnet rett og slett ikke bra nok. Vi er selv kompetente til å gi så mye mere og bedre, og har så gode forhold til rette for det også. Dette ikke sagt i arroganse eller hovmod, men saklig sagt og i tillit til oss selv, både som foreldre og sakkyndige, og som familie. Vi har undersøkt mulighetene for at barna i familien kanskje skulle kunne bruke noen av skolene i kommunen ved sin syvårsalder og fremover, særlig mht. Balder, - men kom frem til de nevnte konklusjoner og denne forståelse. Det er så mangt som taler imot å la barna gå i de kommunale skolene her, for vårt vedkommende, - og så mangt som taler for at sakene og forholdene mht. det pedagogiske og hva skolen er ment å være - at dette skjer som vi ønsker. Vi trenger ikke og ønsker ikke det tilbud som disse skolene er. Det er for dårlig, dessverre, i forhold til den kvalitet og de muligheter de har hjemme.»

     Dette utløste et hysteri uten like, som forværret seg og fortsatte og fortsatte. Den første reaksjon var et brev ifra den kommunale skolesjef, Solveig Strand, som skrev (SDNR2-rlh, datert 01.06. 1993), bl.a. at: «Å gi barna undervisning hjemme som et alternativ til norsk grunnskole, er ikke mulig ifølge norsk lovverk.»
     Et hysteri som tiltok i kriminell grovhet, og som involverte flere og flere.

     Jeg har skrevet så mye om og i forbindelse med alt dette fra før av - en stor del av det, som sagt, allerede utlagt på Internett, og saken er blitt såvidt stor og omfattende at det her nu er uråd å få med annet enn skisseaktig noen hovedlinjer!

     Det som nu efter at vi ankom til Sveio er særdeles uholdbart vanskelig, forkrøplende og ødeleggende for vår familie - er å måtte være i eksil og indre landflyktighet. F.eks. og kanskje særlig dette at vi ikke kan eller våger å flytte til hvor vi vil i Norge, - uten at vi samtidig risikerer at forfærdeligheten aktivt tar til igjen!
     Vi har mistet vårt hjemsted, arbeidssted og så mye annet underveis, men har fortsatt det enda gjenværende av våre eiendeler (ca. to garasjer fulle med svært så mye uerstattelige bøker, brever, manuskripter, arkiver, møbler, klær, fotoalbumer, verktøy, leker, etc. - representerende mere enn tyve års studier og meget flidig arbeide for mitt vedkommende, samt «arv» ifra foreldre, etc.) der i Midt-Norge, fra begynnelsen av lagret på svært så midlertidig basis hos vennligsinnede, - men som nu med det første, antagligvis allerede til våren eller sommeren, kommer til å havne på søppelfyllingen eller lignende om ikke vi får trygget eller hentet det, - hvilket vi rent faktisk har små muligheter for (både økonomisk, trygghetsmessig, etc.) å kunne gjøre uten å på noe vis å flytte dithen til noe sted i Midt-Norge igjen. Vår fortvilelse og bekymring i denne forbindelse også - og nu om dagen særlig - har steget jevnt og meget i løpet av den tiden vi har bodd og vært her i Sveio! Det er også fullstendig meningsløst for oss å befinne oss her, om enn vi er blitt så på alle måter godt og fint mottatt her.
     For å nevne noe.
     Også det å komme frem i rettsvesenet på en tilstrekkelig saklig og omfattende - og ikke for overtrampelse - måte, bekymrer oss voldsomt på bakgrunn av hva vi har vært igjennom i de siste fem årene av våre liv. Fem år av våre liv, og meningen med våre liv og vår familie - som sammen med så ubeskrivelig mye - er fratatt oss!

     Kan du og dere ifra Kristelig Folkeparti og i regjeringen og av sanne, ærlige medmennesker i vårt land hjelpe oss å få tilbake våre liv igjen (det av det som er mulig), vårt menneskeverd, våre borgerrettigheter og vårt rettsvern? Det er ikke så mye krefter og ressurser igjen i oss - som i utgangspunktet var sterke både mht. trivsel, helse og ressurser - men jeg er imponert over meg selv at jeg idag nu, efter flere nedslående telefoner til departementene, klarer å få til dette brevet! Det er enda et i rekken av de mange halmstråene våre ifra dybder av fortvilelse og nød.

     Men nu makter jeg ikke annet enn å sende fra meg dette brevet, og å håpe - og å be til Gud om medmenneskelighet og forståelse, lov og rett!

     Med vennlig hilsen og beste ønsker ifra

     Rune L. og Trude Hansen, med familie !

***SDNR202B-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra :
    DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT
    POLITISK RÅDGIVER
    Kontor: Akersgt. 42 - Tlf. 22 24 90 90 - Telefaks 22 24 95 34
      Postadresse: Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo

Til :
Trude og Rune Hansen
5520 SVEIO

Deres ref.          Vår ref. (bes oppgitt ved svar): HOS/iw         Dato: 16.3. 1998

    Jeg viser til telefax av 26. februar 1998.

    Deres henvendelse er i dag oversendt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som rette faginstans.

    Med vennlig hilsen

    Hans Olav Syversen,  (sign.)
 

***SDNR180C : - Brevsvar fra forlaget H. Aschehoug & Co., til Rune L. Hansen, datert Oslo, 17. februar 1998. Ang. "Nødens katakombe".
 (Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra :
    H. Aschehoug & Co.,
    etablert 1872

Til :
    Rune L. Hansen,
    Sveio Sentrum,
    5520 SVEIO

Oslo, 17. februar 1998
 

H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) takker for mottakelse av Deres manuskript Nødens katakombe, som vil bli vurdert med tanke på utgivelse i bokform. Svar vil kunne ventes i løpet av 2-10 uker.

Forlaget kan dessverre ikke påta seg erstatningsansvar for innsendte manuskripter som ikke blir antatt til utgivelse. Manuskriptene blir returnert når de er ferdigbehandlet.

Med vennlig hilsen
redaksjonen for norsk skjønnlitteratur

Lilly Anne Hove,  (sign.),
Sekretær

---
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S, Sehesteds gate 3,Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo, Telefon 22 400 400, Telefax 22 20 63 95, Postgiro 0814 5081344, Bankgiro 6022 05 08385, Foretaksnr. 910292005, Reg.nr.mva. 265 777 56.

***


SDNR180D : - Brev til forlaget H. Aschehoug & Co., fra Rune L. Hansen, datert Sveio, 25.02. 1998. Ang. "Nødens katakombe".
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Til :
     Aschehoug & co. Forlag,
     Red. for norsk skjønnlitteratur,
     Box 363 - Sentrum,
     N-0102 Oslo,
     Norge.
     Tlf.: 22 40 04 00.
     Telefax: 22 20 63 95.

Fra :
     Rune L. Hansen,
     N-5520 Sveio.
     Tlf.: 52 74 08 64.
     Fax: 52 74 04 35.
 

Dato: onsdag 25.02. 1998, Sveio.
 

     Henviser til det manuskriptet - Nødens katakombe - jeg tilsendte Dere for noen uker siden og Dere nu har til vurdering med tanke på utgivelse i bokform.

     Særlig tanken på utgivelse i bokform har allerede i efterhånd presset ut av meg supplerende 18 dikt pluss et slags efterord, som jeg vedlegger her i brevet nu sammen med en ajourført innholdsfortegnelse.
     Hvor vidt det stopper med dette før evt. avklaring mht. utgivelse i bokform av dette manuskriptet, det vet jeg ikke. Men i og med at såpass mye mere utfyllende allerede har tilkommet syns jeg det er på sin plass å tilsende Dere også dette - her nu.

     Med vennlig hilsen fra forfatteren,

     Rune L. Hansen,   (sign.)

***SDNR180E : - Brevsvar fra forlaget H. Aschehoug & Co., til Rune L. Hansen, datert Oslo, 18. mars 1998. Ang. "Nødens katakombe". Det svaret jeg (rlh) hadde regnet med; kort, høflig og avvisende. Skrev straks et nytt dikt - Ordet de frykter - som en reaksjon på dette deres brevsvar, et dikt som også inkluderes i angjeldende samlingen. Vel: Min diktsamling "Nødens katakombe" befinner seg uansett, fritt og gratis tilgjengelig for alle og enhver, på Internettet - adresse: http://home.sol.no/~hunwww/Nkrlh.htm
Om noen som leser dette imidlertid vet noen som kan tenkes å ville trykke / utgi samlingen som bok i en papirutgave, så vennligst gi beskjed. Evt. også hvis noen kan være interessert i å forsøke å oversette noen eller flere av diktene til andre sprog!
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra :
    H. Aschehoug & Co.,
    etablert 1872

Til :
    Rune L. Hansen,
    Sveio Sentrum,
    5520 SVEIO

                                                                                       Oslo, 18. mars 1998

Kjære Rune L. Hansen

Redaksjonen har vurdert ditt manuskript Nødens katakombe, men finner etter en helhetsvurdering at vi dessverre ikke kan påta oss å utgi manuskriptet i bokform. Etter vår vurdering er manuskriptet for langt fra utgivelsesnivå til at vi kan gå nærmere inn i det, og vi sender derfor ikke noen konsulentuttalelse.

Vi takker likevel for å ha fått anledning til å vurdere manuskriptet, og ønsker deg lykke til videre.
 

Vennlig hilsen

Arnstein Bjørkly,  (sign.),
Forlagsredaktør

Manuskriptet returneres separat.

---
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S, Sehesteds gate 3,Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo, Telefon 22 400 400, Telefax 22 20 63 95, Postgiro 0814 5081344, Bankgiro 6022 05 08385, Foretaksnr. 910292005, Reg.nr.mva. 265 777 56.

***


SDNR200A-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
- Brev fra Sveio kommune, Helse- og sosialetaten, til Trude Monica og Rune Hansen, 5520 Sveio. Datert 08.01. 1998. Konvolutten poststemplet «Sveio, 09.01. 98» - ankom fam. Hansen pr. post 10.01. 1998. Utskrift fra Møtebok. Administrativt vedtak. "BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNET - MELDING OM VEDTAK". Vedlagt i samme konvolutt:SDNR200B-F-rlh, og SDNR200G-rlh.   K:D.
--- NB! - Se også:
--- 04.12. 1997, HUN www / Notater, torsdag :  "Storebror og familien Nordmann", av Rune L. Hansen, Sveio.
--- 07.12. 1997, HUN www / Notater, søndag : "Appendix om Storebror og familien Nordmann", av Rune L. Hansen, Sveio.
--- :

Fra:

    ((( logo )))
    SVEIO KOMMUNE
    HELSE- OG SOSIALETATEN
    Telefon 52 740100
    Telefax 52 740096
    Kommune nr. 1216
    Postgiro 0802 5688601
    Bankgiro 3506.07.10323

Til :

    Trude Monica og Rune Hansen
    5520 SVEIO
 

 5520 Sveio, den 8. januar 1998

Arkiv nr.
Jnr.       98700025
Saksid. 9770287
Dykkar ref.:
 

BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNET - MELDING OM VEDTAK

Det er 07/01/98 gjort administrativt vedtak under saksnr. KLF-6/98, KLF-8/98, KLF-9/98, KLF-10/98 og KLF-11/98.

Særutskrifter av sakene og undersøkelses / sluttrapport følgjer vedlagt.

Ved evt. spørsmål kan De ta kontakt med førstekonsulent Liv Marit Strand Bremskau. Telefon 52 74 01 00
 

Bjørn Gilje (s.)
helse- og sosialsjef

Øyvind Måge,  (sign.),
sosialleiar

6 vedlegg

---- ---- ---- ----


SDNR200B-F-rlh :
(SDNR B-rlh, SDNR C-rlh, SDNR D-rlh, SDNR E-rlh, SDNR F-rlh, - altså 5 stk., som bare avviker fra hverandre i små 5 tilsynelatende "arkivmessig beroende" (?) forskjeller. Disse forskjeller er herunder markert og gjengitt på følgende vis:
(*rlh 1B -) = Saknr. KLF-6/98
(*rlh 1C -) = Saknr. KLF-8/98
(*rlh 1B -) = Saknr. KLF-9/98
(*rlh 1B -) = Saknr. KLF-10/98
(*rlh 1B -) = Saknr. KLF-11/98
&
(*rlh 2B -) = Ark:  9770287
(*rlh 2C -) = Ark:  9770288
(*rlh 2D -) = Ark:  9770290
(*rlh 2E -) = Ark:  9770289
(*rlh 2F -) = Ark:  9770279
&
(*rlh 3B -) = Balder Hansen
(*rlh 3C -) = Idun Hansen
(*rlh 3D -) = Gudmund Cusanus Hansen
(*rlh 3E -) = Frøydis Hansen
(*rlh 3F -) = Sofie Hansen
&
(*rlh 4B-F -) = Barnets fødselsnr.
&
(*rlh 5B-F -) = Barnets fødselsdato.
--- )
(Kopi / avskrift : HUN / rlh.)
( Henv. til SDNR A-rlh. )
--- :

KLF. 6/98   side 1
Dette dokumentet skal innholde klient-resymeet.

SVEIO KOMMUNE  ---  MØTEBOK --- (KL-sak)

Styre, råd, utval, m.v  |  Møtedato  |  Saknr.  |  Sbh.  |
- - - -
Administrativt vedtak  |  07/01/98  |  (*rlh 1B-F -)  |  LMS  |
- - - -
Sbh:  Liv Marit Strand Bremskau  |  Ark:  | (*rlh 2B-F -)  |

BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNET

KLIENT .................:  (*rlh 3B-F - )
Fødselsnr. ................:  (*rlh 4B-F - )
Postadresse ..............:  5520 Sveio

---- ---- ----

Skriv / fråsegner:
1     14.11. 1997  Frå / til :
                            BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNET
2     28.11. 1997  Frå / til :  Trude Monica og Rune Hansen
                            INNKALLING TIL SAMTALE
3     07.01. 1998  Frå / til :
                           SLUTTRAPPORT

---- ---- ----

Helse- og sosialsjefen 07.01.98:
Fullmakt delegert til helse- og sosialsjefen, jfr. K-sak 65/97, pkt. 5-7.

SAKSOPPLYSNINGAR
Barneverntenesta i Sveio har etter å ha motteke melding gjennomført undersøkelsessak i høve (*rlh 3B-F -) (*rlh 5B-F -) (= barnets navn, og fødselsdato).

Undersøkelsen er gjennomført i medhald av Lov om barneverntenester § 4-3, jfr. §§ 4-2 og 6-9.

Vedkommande saksopplysningar og vurdering syner ein til vedlagt sluttrapport frå Ragnhild Tørring Andreassen og sakshandsamar.

KLF vedtak 07.01. 1998:

    Barneverntenesta i Sveio henlegg sak vedkommande (*rlh 3B-F -) (*rlh 5B-F -) (= barnets navn, og fødselsdato).

Grunngjeving:
    Det er ikkje grunnlag for å påleggja tiltak etter Lov om barneverntenester kap. 4.

Øyvind Måge,   (sign.),
sosialleiar

Liv Marit Strand Bremskau,   (sign.),
sakshandsamar

---
Rett utskrift  |  Kopi til:  Trude Monica og Rune Hansen
---

---- ---- ---- ----


SDNR200G-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN / rlh.)
( Henv. til SDNR200A-rlh. )
 

SLUTTRAPPORT

    Saken gjelder:  Undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3.

Barn:  Balder Hansen        f. 22.03.86
           Idun Hansen           f. 16.01.88
           Gudmund Hansen   f. 10.05.91
           Frøydis Hansen       f. 25.12.93
           Sofie Hansen           f. 24.05.97

Foreldre:  Rune Hansen
                 Trude Monica Hansen

Adresse:  5520 SVEIO.

Undersøkelsen ble startet på grunnlag av melding innkommet Barneverntjenesten i Sveio den 13.11.97.
Rapporten er skrevet på bakgrunn av to samtaler med familien og en samtale med melder.
I samtalene med familien var følgende til stede:
Rune og Trude Hanssen, Liv Marit Strand Bremskau og Ragnhild T. Andreassen. I tillegg var barna dels tilstede og dels oppe og lekte under første samtale, men var til stede under annen samtale.
Samtalen varte vel to timer pr. gang og fant sted 02.12.97 Og 05.12.97.
Samtalen med melder fant sted 04.12.97.
 

MELDINGENS INNHOLD.
Meldingen gikk ut på at barna er dårlig kledd dvs. ikke kledd etter været. Barnas evne til å ta kontakt ikke var god - kastet sten, skulle ta dem osv. Barna ble isolert, fikk ikke lengre leke med barna i nabolaget. Hadde hjemmeundervisning og deltok heller ikke i fellesaktiviteter i bygda.
 

FAMILIEN:
består av mor, far og fem barn i alderen 6 måneder til 11 år. 3 av barna er i skolealder.

BOLIG:
Familien leier bolig i sentralt i Sveio. De anser for boligen som midlertidig da de ønsker å flytte tilbake til Skaun Trøndelag hvor de kommer fra. Her hadde de hus med 35 måls gårdsbruk. Dette er imidlertid solgt.

ARBEID / UNDERVISNING.
Rune Hansen er uføretrygdet. Han har jobbet som forfatter, men har måttet legge dette bort p.g.a. de opplevelser familien har hatt siden høsten -92.
Ingen av barna går på skole i Sveio. Foreldrene gir dem hjemmeundervisning og har avtale med skoleadministrasjonen i Sveio om dette.

UNDERSØKELSEN.
ble startet med hjemmebesøk i familien. Dessverre viste det seg at familien ikke hadde mottatt brevet som varslet vår ankomst. Da vi hadde redegjort for hvorfor vi kom, fikk vi likevel lov å komme inn for å gå gjennom meldingen. Hele familien var til stede. Etter at vi hadde hilst, fikk barna beskjed om å gå opp å leke, noe de gjorde. I slutten av samtalen kom de ned igjen.
Foreldrene viste hverken aggresjon eller fortvilelse over at vi kom. De hørte på hva vi sa og kom med sine kommentarer. Mente selv at de fikk reaksjoner fordi de skilte seg ut både med hensyn til å velge barna ut av skolen og hvordan de gikk kledd.

Under samtalen kom det fram at familien kom til Sveio etter at de hadde måttet flyktet fra Skaun i Trøndelag. Her ble det ikke godkjent at de ønsket å undervise barna selv og ble pålagt å bringe barna til skolen. Da de nektet dette, ble de anmeldt både til barneverntjenesten og politi. Da de fikk beskjed om at barna ville bli hentet, dro de sin vei.
I andre samtale utdypet Rune Hansen dette og fortalte da om hvordan de hadde måttet holde seg i skjul og hvordan de til slutt havnet i Sveio.
Her opplevde de å bli tatt vel imot og opplevde skoleetaten som positiv til deres livssyn. Det som ligger i bunn for undervisningen er Sveiomodellen som er en tilsynsavtale. Det forutsettes en viss struktur på undervisningen.

Foreldrene forteller at de var helt utslitt etter de måtte flykte fra Skaun og opplevde det godt å få komme til ro. Imidlertid ønsker de å komme tilbake til Trøndelag event. Nord-Møre da det er her de føler de hører til og det er her de har familie og venner.
For å kunne dette, mener far at de må gå igjennom en rettsak hvor de må få oppreisning for den urett som er begått mot dem. Far forteller om hvordan de er blitt omtalt i lokalpresse, i revyforestilling osv.
Av denne grunn, bruker far det meste av sin tid til å skrive ned og samle stoff for å nå fram med sin sak. Han har alltid vært engasjert i diverse lag / organisasjoner og har også engasjert seg i Landsforeningen for familiens rettigheter og dannet interessegruppen Hjemmeundervisning i Norge (HUN).

Foreldrene vurderer fortløpende når de må reise saken, men ser at den største bøygen er at far må ha krefter til å gå gjennom denne belastningen.

Rammene i familien er derfor at det er mor som bruker mest tid på barna i denne tiden. Det er hun som steller hus og barn og holder tøy i orden. Selv om far arbeider om natten, deltar han så meget som mulig. Det er han som har undervisning på data. Han tar del i å gi barna oppmerksomhet når de trenger det og er han som lager det meste av maten.
Huset er som sagt lite og det er sparsomt møblert slik at både bøker og klær / ting må stables på bord / gulv. Likevel fremstår ikke huset hverken som skittent eller rotete. Det var klart at alt hadde sin plass og både voksne og barn visste hvor de skulle finne tingene sine.
Barna hadde også egen hylle til sine skoleting og egen data som de brukte til skolearbeid.
Idun fortalte blandt annet at hun nå jobbet med å lage et julehefte hvor det skulle skrives både fortellinger og oppskrifter på julebakst.

Familien drev økologisk gårdsdrift i Skaun og har fortsatt denne livsstilen. Dette innebærer at de handler det meste av maten i Haugesund. Alle barna har også hvert sitt bed hvor de har plantet blomster, urter og grønnsaker. Barna viste stor kunnskap med hensyn til ulike planter og opparbeidelse av jordsmonn da de fortalte om dette.
De velger også en klesstil som ikke er avhengig av moter. Slik sett velger de å skille seg ut fra den livsstil som ellers er representert i nabolaget.
Selv om klærne ikke er «siste mote» var alle barna rene og varmt kledd da vi var til stede.
Dette gjaldt også første gangen da vi kom uten at de hadde fått brevet.

Når det gjelder utelek, var det snø og litt kaldt da vi var i hjemmet. Første gang vi var der, var barna inne. Hele familien skulle imidlertid til Haugesund den dagen. Da vi kom andre gangen, var det bygget snøhuler utenfor huset. Idun fortalte at det var hun og Gudmund som hadde bygget dette. Hun og Frøydis forsvant ut i slutten av samtalen og de holdt på med snøhulen da vi gikk.
Ellers forteller både foreldre og barn at barna leker nå mest med tre barn som bor i nabohuset. Dette er to gutter og en jente. Gutten er et år yngre enn Balder og de to andre er på Frøydis sin alder. Foreldrene opplever at disse har det kjekt sammen. De leker butikk, spiller data osv. Idun var tidligere med to jenter som bodde i nærheten. Det er riktig at foreldrene ikke ønsker at Idun skal være sammen med disse. Dette kommer av at de er veldig opptatt av at dersom jenter og gutter leker sammen er de kjærester. Barna reagerer også på at de lyger så mye. I tillegg kommer de med en del kommentarer på barnas klær.
Når det gjelder barneselskapet Idun ikke fikk gå i, var dette fordi foreldrene ikke synes om at selskapet skulle feires ved at barna skulle gå på hamburgerbar og bli oppvartet der. Hadde det vært et vanlig barneselskap i hjemmet, hadde Idun kommet.
Trude og Rune Hansen er opptatt av at barn av ulikt kjønn skal kunne leke sammen uten at det blir kjæresteri. De må også kunne leke sammen uavhengig av alder. De synes det også er viktig at de kan leke alene, dvs. ikke kjede seg i eget selskap.

Foreldrene forteller også at de i en annen sammenheng har bedt barna holde seg inne. En del ungdommer har i sommer holdt seg på jordene rundt huset. Disse ytret nazistiske utsagt / symboler. Foreldrene ønsker ikke at barna skal omgås disse eller ta del i deres utfoldelse.

Barna er ikke med i noen organiserte fritidsaktiviteter. Dette gjør at de ikke er en naturlig del av det som skjer rundt disse aktivitetene. Det er derfor en forklaring for at barna ikke er observert i disse sammenhenger. Imidlertid har familien / barna deltatt på tilstelninger på 17. mai og vært på Sveio-dagene. Familien oppsøker også arrangementer som Mostraspillet o.l.
I tillegg benytter familien seg av biblioteket og låner mye bøker. Fordi biblioteket i Sveio er relativt lite, benytter de også biblioteket i Haugesund. Barna er svært glad i å lese og bli lest for.

Det er tydelig at familien lengter tilbake til Skaun. Dette kommer klart fram når de forteller hvordan de hadde det både sommer og vinter. Hvordan de høstet av skog og mark, hvordan de brukte naturen til undervisningen osv. Når Rune Hansen forteller om denne delen av livet forandrer han seg. Han blir ivrigere, gladere. Det samme gjelder med sønnen Balder.

VURDERING:

Familien Hansen består av foreldre og 5 barn i alderen 6 mnd. til 11 år. De har kommet til Sveio delvis mot sin vilje. Selv ønsker de å få bo i Skaun, men anser det som umulig da denne kommunen ikke godkjenner hjemmeundervisning. Sveio ble valgt fordi de gjennom kjente som også driver hjemmeundervisning, fikk vite at denne undervisningsform ble godkjent her.

Familien har således ingen nær familie i nærheten, ei heller sine opprinnelige venner. De har litt kontakt med en annen familie i Sveio som også driver hjemmeundervisning. De har også litt kontakt med en nabo gjennom barnas kontakt med hans barn. Ellers har de kontakt via internett, telefon og pr. brev. Dette er en situasjon som de ikke anser ønskelig på sikt.

Innad fremstår familien som en sammensveiset familie. Hvor de store hjelper de små og hvor de kan leke med hverandre uavhengig av alder. Balder som er den eldste, fremstår som en rolig gutt. Han viser omsorg for sine søsken, og hjelper til. Han viser også omsorg for far som strever med å få reist rettsak mot Skaun kommune. Han deltar i samtalen på en veslevoksen måte. Balder virker kunnskapsrik innenfor de tema vi samtaler om - økologisk jordbruk, data, interesser osv. Han har nå også begynt med tysk.
Selv om Balder kan virke veslevoksen og omsorgsfull, fremstår han ikke som noe forstrukket barn. Foreldrene er til stede dersom de trenges hele tiden, slik at Balders bidrag blir en naturlig storebrorrolle.

Idun som er nest eldst. Hun er en åpen jente som gjerne vil vise oss tingene sine og fortelle hva hun holder på med. Hun er nok også den av barna som har hatt mest kontakt med nabobarna. Hun forteller om leksearbeid, interesser, aktiviteter hun og familien bedriver.
Hun viser en utvikling som synes aldersadekvat.

Gudmund er 6 år og er den av barna som virker mest stille og beskjeden. Han er tilstede og deltar, men markerer seg ikke (i de sammenhenger vi så ham). Imidlertid virker ikke hans adferd som noe urovekkende.

Frøydis er en blid, sprudlende jente som finner på det meste. Hun er aktiv både inne og ute.
Viser fram tingene sine og prater.

Sofie blir 7 måneder julaften. Hun virker bli og fornøyd, med mye oppmerksomhet både fra foreldre og søsken. Hun kan imidlertid også kose seg alene på teppet mens de andre holder på med sitt.

I det hele fremstår barneflokken som trygge og harmoniske barn med en aldersadekvat utvikling. De har et naturlig samhold i hverandre og foreldrene.
Dette er et forhold som det er viktig at foreldrene klarer å styrke også videre. Fordi foreldrene har valgt en alternativ livsstil, vil de på enkelte områder skille seg ut. Dette vil kunne medføre at barna kan møte holdninger som kan skuffe dem og det er derfor viktig at foreldrene jobber med å utvikle troen på dem selv slik at de ikke rammes unødig hardt.
Det er også viktig at far samler krefter slik at han får reist den rettsaken de må igjennom for å få en sjanse til å flytte tilbake til Trøndelag. Det vil ikke være tjenlig for familien å bo «midlertidig» over lang tid.
Det medfører også stor psykisk belastning på far å gå igjennom denne prosessen og han trenger å bli ferdig, slik at han igjen kan delta i de daglige aktivitetene som før.

Dersom det skulle tilbys hjelpetiltak til denne familien, burde det være i form av en person som kunne stikke innom for jevnlige samtaler med foreldrene. Dette både for at mor skulle ha noen andre voksne å prate med og at far skulle ha en som backet ham opp slik at han kom i gang med rettssaken.
Dette er et tiltak som familien må samarbeide om og en må ha forståelse for at foreldrene er usikre på barneverntjenesten etter de erfaringene de har.

KONKLUSJON:
Barneverntjenesten i Sveio kan ikke på grunnlag av de forhold som er belyst i undersøkelsen se at der er grunnlag for at det skal pålegges hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester kapittel 4. Barna fremstår som sunne og friske, med gode relasjoner både seg imellom og i forhold til foreldrene. Barnas fungering vil nok være avhengig av foreldrenes fungering og spesiellt i denne familien hvor foreldrene ivaretar alle oppgaver overfor barna. Hvordan fremtiden for familien vil arte seg, vil nok være avhengig av foreldrenes og da spesiellt fars styrke til å starte og gå i gjennom rettsaken og dermed ha mulighet til å bygge en framtid der de ønsker den.

I denne prosess vil kun barneverntjenesten ha mulighet til å tilby støtte gjennom samtaler med foreldrene dersom de selv ønsker dette.

VEDTAK.

Barneverntjenesten i Sveio henlegger sak vedrørende Balder Hansen f. 22.03.86, Idun Hansen f. 16.01.88, Gudmund Hansen f. 10.05.91, Frøydis Hansen f. 25.12.93 og Sofie Hansen f. 24.05.97.

BEGRUNNELSE:
Det finnes ikke grunnlag til å pålegge tiltak etter lov om barneverntjenesten kap. 4.

Sveio, 7/1 -98,

Øyvind Måge,   (sign.),
sosialleder.

Ragnhild T. Andreassen,   (sign.),
sosionom.

Liv Marit Strand Bremskau,   (sign.),
sosialkurator

***


TIL TOPS | THE END ||  INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY

SDNR175L-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Ankom 19.01. 1998. Med et innhold som nærsagt sjokkerte fam. Hansen, og som gledelig overrasket. Henv. til sammenhengen fra og med SDNR175A-rlh. )

Fra :
    (((logo: den off. norske løve)))
    DET KONGELIGE LANDBRUKSDEPARTEMENT
     KONTOR: AKERSGT. 59
       POSTADRESSE: POSTBOKS 8007 DEP., 0030 OSLO
      E-POST: S=postmottak;O=ld;P=dep;A=telemax;C=no

Til :
    Rune L. og Trude Hansen
    5520 Sveio

Deres ref:     Vår ref: (bes oppgitt ved svar) S-96/04731 LPmle
Dato: 14.01.98

VEDR TILBAKEBETALINGSKRAV ØKOLOGISK LANDBRUK

Viser til Deres brev av 25.11.97.

Landbruksdepartementet finner med bakgrunn i sakens særlige forhold, å kunne frafalle kravet om tilbakebetaling av tilskudd til økologisk landbruk, stort kr 27.000,-.

Med hilsen

Ragnar Mjelde e.f.
(sign.)

    Merethe G. Lerfald
    (sign.)

Kopi:
    Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, landbruksavdelingen
    Skaun kommune, landbruksforvaltningen
    ØB-seksjonen, Landbruksdepartementet

----

Adm. og økonomiavdelingen Telefon 22 24 91 11  Telefax 22 24 95 55
Avdeling for arealforvaltning Telefon 22 24 91 49  Telefax 22 24 27 53
Landbrukspolitisk avd. Telefon 22 24 92 69  Telefax 22 24 95 56
Skogavdelingen Telefon 22 24 93 61  Telefax 22 24 27 54
Avd. for matproduksjon og helse Telefon 22 24 94 01  Telefax 22 24 95 59
----

***


TIL TOPS | THE END ||  INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY

SDNR201A-rlh :
(Kopi / Avskrift: HUN, rlh.)
 

Til :

    Åge Utnes,
    PB 140,
    N-9170 Longyearbyen,
    Norge. Mobiltlf.: 911 22 123.

Dato: Torsdag 29.01. 1998, Sveio.
 
 

Hei Åge!

     Trivlig og hyggelig å høre fra deg, og å se at du er der et sted. Takk for brevet og bildet!
     Vær forsiktig når du skal til Thailand, mht. mat og drikke etc. - infeksjoner, smittsomme sykdommer, etc. Du tar vel med deg Alfred Vogels «Reisefører for syden og tropene» kanskje?! (Jeg vet ikke om den finnes bare på tysk enda.)
     Håper du har hatt det fint, også der på Svalbard nu i tre års tid.
     Vedlegger her et bryllupsbilde av meg og familien ifra Ulvik i Hardanger i sommer, hvor Ludvig Nessa viet meg og Trude. Vi ble viet utenfor kirken, under lønnetreet der (en prektig blodlønn), på bildet ser du oss alle her i familien, meg, Trude, Balder, Idun, Gudmund Cusanus og Frøydis Herdig - unntatt veslebabyen Stauda Sofie som enda ikke var født da (hun er mere enn åtte måneder nu).
     Det har vært en hardbar tid for oss de siste fem årene, men vi lever da enda på mange måter intakt. Vi har levd og bodd i indre politisk landflyktighet, i eksil, nu på sørvestlandet, i de siste årene, og håper på og arbeider hårdt for oppreisning og erstatning efter å ha vært grundig terrorisert, trakassert, svertet og injuriert og måtte flykte ifra Skaun og Midt-Norge (og siden ifra flere steder). Her på sørvestlandet hvor vi nu har bodd en stund er det heldigvis ikke noe som helst problem for oss å få være i fred, og å ha arbeidsro. Men vi sikter oss inn på å gå til den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg om nødvendig, og evt. enda videre. Vi har erfart at korrupsjonen i Norge er enormt stor og farlig, - især utgått ifra Arbeiderpartiet og deres underravdelinger!
     Vi står i fare for å miste hele det store og unike biblioteket vårt til sommeren nu; med bøker, brever, arkiver, bilder, manuskripter, studier, osv. - det hele alt, at det havner på søppelfyllingen, hvis vi ikke mot formodning får ordnet med en ny lagringsplass til det eller vi får oppreisning og erstatning. Det er omtrent to garasjer fulle med saker vi bare så altfor midlertidig har lagret i Midt-Norge! (Som for meg bl.a. også representerer mere enn tyve års iherdig arbeide og studier.)
     Jeg arbeider stort sett med hele denne forhåpentligvis snart forestående rettssaken omtrent døgnet rundt hver eneste dag (i fem års tid nu), og er et godt stykke på vei med å få rubb og stubb offentliggjort i første omgang på Internett, - adresse:  http://home.sol.no/hunwww
     Dette arbeidet sliter veldig på min helse hver eneste dag, og hele denne lange og grøsselige saken har forlengst slitt meg og Trude ut fysisk til det «ugjenkjennelige». (Jeg har vanskelig for å gjenkjenne meg selv fysisk, rett og slett.) Men det er da liv i oss enda.

     Hils evt. venner og kjente!

     Med vennlig hilsen og beste ønsker ifra
        (sign.)
 

Avs. :
     Rune L. Hansen,
     N-5520 Sveio.
     Tlf.: 52 74 08 64.
     Fax: 52 74 04 35.
     E-mail: hunwww@online.no
 
 

---


TIL TOPS | THE END ||  INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY  

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/~hunwww