Nkrlh.htm
 Nødens katakombe
    Dikt av Rune L. Hansen
    og Billy Swansea,
    i en samling.
Tornekr1.gif

TIL TOPS | INNHOLDDIKTENE   | NOTER  |  KOMMENTARER  | THE END  |||

HUNs FRONT-SIDE / MENY  |  POESIFORENINGEN I NORGE ( i.k. ) |---

INNHOLD  (alfabetisk) :

    - Forord

    - Diktene

    - Efterord

    - Noter

    - Kommentarer

---
---

 Copyright © Rune L. Hansen, Billy Swansea og  HUNs Forlag, Norge, 1998 - .


TIL TOPSINNHOLD DIKTENE  |  NOTER  |  KOMMENTARER  |  THE END  |||

 HUNs FRONT-SIDE / MENY  |  POESIFORENINGEN I NORGE ( i.k. ) |


--- Forord
--- pr. 05.04. 1998 /

Egget2.gif

Et slags forord

i Nødens katakombe

Av Rune L. Hansen

         Korrupsjonen er et enormt stort og meget godt unnagjemt problem i vårt samfunn. Det har sinegrunner. Og at erkjennelsens og lidelsens proletariat samtidig er såenormt stort og omfattende har vesentlige sammenhenger med dette.

         Ærlig og ekte kunnskapsformidling er blitt en mangelvare uten like. Det elementære og vesentlighetene forsvinner som nålen i høystakken. Mens sjørøverskolene og babylonismen overtramper ille og katastrofalt.

         Skattkamrene fra menneskehetens tusenårige historie, tradisjoner, kunst, etc., er på mange måter - i uvitenhet, frykt, hovmod og ondskap - bortimot fullstendig overtrampede eller ødelagte. Ordets globale århundrede til tross. Babbelets mørke kjernekrefter synes som å bli de seirende og tilintetgjørende. Sett i et jordisk perspektiv, - og i solidaritet med lidelsens proletariat.

         Trivsel, helse, uskyld og menneskeverd er så mye og uhyrlig krenket på så mange områder og i så mange sammenhenger, at det er et talende vitnesbyrd om all den grøss og gru vi formidles og utsettes for, ikke minst via massemediaen. Og bortforklaringene og forklaringene - og politikkene - er ofte så grøsselige, uhyrlige falske, at skamvett, samvittighet, ærlighet og blygsel synes som å være fullstendige fremmedord! Forferdelig ofte henvises det til gevinster som er kortsiktige og urettmessige.

         Det skravles og skravles, som aldri før, mens det yrende avles på halvsannheter og fordommer som umuliggjør redning. Mens babeltårnet fyker hovmodig oppifralandskapene og avgrunnen, bråkete, støyende og ødeleggende,med rakettfart gjennom atmosfæren og forbi månen!

         Elementære erkjennelser og fellesmenneskelige verdier blir tildels brukt, samtidig som de blir forsøkt bortforklart, unnagjemt, glemt og ødelagt. Så f.eks. som atvi har noe under våre føtter og noe over og omkring oss og ioss. Virkelighetens egen elementære ABC. Erkjennelser, åpenbaringer, erfaringer, spekulasjoner og fordommer blandes sammen i og til en heksegryte som fremmedgjør i forhold til virkeligheten, uskyld og menneskeverdet - i stedet for inderliggjør. I stedet for å være hensynsfulle i og til trivsel blir vi mere og mere - svært så mange av oss - hensynsløse og virkelighetsfjerne!

         Sann og vesentlig informasjon om alt dette og mere til er blitt regionalt og globalt katastrofalt nødvendig. Og da er det en hel del saksforhold og begripelser som ikke er til å komme forbi! Som f.eks. særlig Ordet.

         Om alt dette og slikt handler særlig - sett ifra min side - denne samlingen ifra Nødens katakombe. Om alt dette og slikt som det ellers enda her nu i vårtsamfunnblir lite eller ingenting sagt!

         Mht. innholdet og formen:

         I hvert av diktene har jeg minst ett innhold jeg ønsker å formidle; et tankemessigogidemessig innhold. Et erkjennelsesmessig og verdimessig innhold. Detteerdet som erdet primære for meg å formidle og å fåuttrykt. Fordijeg anser det som vesentlig og viktig, og fordi ingen ellerfå andre- av forskjellige grunner - enda dessverre gjør det.Ofte er det også mye slikt verdimessig innhold i de enkelte setningeneog linjene i mine dikt og tekster, - ikke bare i diktet som helhet ellerisammenhengene og rammene.

         Jeg legger svært så bevisst an på å være kortfattet, mest og bestmuligsammenfattet og aforistisk. Et innhold som mange andre heller villeha gjortog gjør en bok, en film eller et teaterstykke ut av, forsøkerjeg å uttrykke i et kortfattet og mest mulig klart og utvetydig litedikt. Praktisk. Og kunsten, for meg å bemestre dette, har sammenhengmed mine skjebnesammenhenger og mitt forhold til Ordet og verden. Behovenefor å arbeide med dette har vært selvfølgelige og - eller- nødvendige for meg. Jeg har hatt og har mye på hjertet, -såmye at det ogsåderfor - og i sammenheng med mine livssituasjoner -har vært ønskelig eller nødvendig å værekortfattet og effektiv. Karate-dikt er en betegnelse jeg har fått bemerket,som er treffende nok mht. mye av min poesi. Diktene er uskyldige, sterke,ydmyke, hensynsfulle, presiseog treffende - de er ikke noe angrep pånoe eller noen, men et nødvendig forsvar.

         Diktet er ment å være tankevekkende, næringsrikt, presist og treffende, og lesbart og optimalt enkelt og greit forståelig. Evt. til tross for at innholdet kan være, og ofte er, ganske så dypt, avansert og omfattende. Og som noe selvsagt befinner seg midt inne i kjerneområdene av våre globale og geografiske kulturers tradisjoner og historiske sammenhenger.Videreførendeog fornyende dette. Fordi mye av innholdet i dikteneogså kan seespå som vesentlige nyheter og alkjemiske bidrag.Bakgrunnen har værtog er ofte, som antydet, at den øvrige kommunikasjonog de øvrigemassemedier i disse enkelte og bestemte henseender svikteroffentlighetenog menneskeheten, eller er forvirrede, gale, falske eller uvitende.Jeg harkjent meg nødsaget til å uttrykke det, eller noe av det,sommangler, - til å uttrykke noe som jeg anså for nødvendig,vesentlig og viktig.

         Tittelen på denne samlingen skulle vel også si sitt om mangt og mye.

         Den kjønnsrelaterte kjærligheten og pornografien som nærsagt alle og enhver tuter og hyler om i denne vår tid, stadig mere og mere - værre ennide gamle, og ifra Bibelen beryktede, byene Sodoma og Gomorra! - har detpåingen måte vært av aktuell interesse for meg åtute ogåhyle med i. Hva jeg i disse betydningsfulle sammenhenger videreharpåhjertet håper jeg på muligheter for å skriveomi andre sammenhenger enn den her foreliggende.
         Folk flest i denne vår tid, synes det med all tydelighet som, ikke ønsker eller begjærer stort meget eller annet å snakke om og å uttrykke seg i! Allden uhyggelige, psyke fest-kulturen og den generelle sexifiseringen av samfunnet og barndommen som særlig kraftig ekstremt og perverst har pågått i siste halvdel av vårt århundrede, i samklang med andre og øvrige forhold, er et utrolig og enormt sterkt uttrykk for tomhet, fortapelse og degenerasjon, - et situasjonsrom hvor parring og grådighet besetter det meste av virkelighetsrommet og også manifesterer seg så som forfengelighetens frieri på tilværelsens vegger ... Fordomsvegger, murer, tapetisert og impregnert med Fandens dasspapir - med den babylonske massemediaen - for å si det i og med et malerisk sprog, som for defleste er nokså lett fattbart, enkelt og begripelig.

         Det næringsfattige, ødeleggende og forvirrede babbelet og rabbelet, og søppelet, behersker og råder uhyrlig i de indre og ytre landskapene, og underminerer og sprenger - som katastrofale bomber - mere og mere, værre og værre.

         Et sted sier Albert Schweitzer (1875-1965) noe om å forutse, og om Moder jord på dødsleiet: "Menneskene har mistet evnen til å forutse og til å hindre at det forutsette skjer. De vil ende med å ødelegge jorden."

         Det næringsfattige, forvirrede og farlige er det enda de rådende maktmisbrukende makter setter sin lit til og indoktrinerer med - abstrakte logiske systemer, villveier, kunstige mutasjoner - som i og med globale kjernekrefter åpner avgrunnen, som en altoppslukende, grådig, frådende Fandens kjeft - til tilintetgjørelsen! Kortsiktige egoismers og gevinsters tomhet. - Leve som optimister (og pessimister) mens vi lever, - samme Fanden!

         Dommedagsprofetier? - Ulv, ulv!? - Nei, - ulven kommer aldri den, - den eksisterer ikke en gang, likså lite som Fanden, - sier Fanden særdeles så overbevisende og så fint og veldokumentert, og så godt forkledd som han kan!

         Sin største triumf, er det blitt sagt, opplevde Fanden da han fikk oss til å tro at han ikke eksisterer. Vel, - han fikk mange i vår tid og opp gjennom tidene til også å tro at ikke Gud finnes i virkeligheten. Fanden har i alle fall utrettet og maktet svært så mye! Og er av mange svært så høyt og meget aktet.

         Jeg har derimot og imidlertid så absolutt et mørket og forvirringen motsatt innhold, - oget budskap. Som svært så mange - særlig korrupte og kriminelle med makt - ikke ønsker å høre, eller at andre skal få høre eller forstå. Jeg regner det for sikkert at jeg - og også min diktning, ikke minst også den her nu foreliggende - fortsatt og videre vil bli mye baksnakket og fortiet (via forskjellige metoder og «mekanismer») og svertet. Både mht. meg som person, innholdet, budskapet og formene og rammene.

         Mange har i vår tid stor interesse av - og makt til - å fortie og å underkueOrdet.Les den her foreliggende poesi - og du vil bl.a. også forståmyemere og bedre hvorfor.

         Og noen ord kanskje mere spesifikt mht. formen:

         Jeg har samtidig bevisst forsøkt å være optimalt pedagogisk og mangeartet i formen, for (i det små) å stimulere andre (som leser eller hører hva som står der) til å selv ønske, ville - og kunne - uttrykke seg i Ordet, i poesi - og erkjennelsesmessig. Estetisk sett, særlig mht. den øvrige helheten eller sammenhengen, har jeg derfor i alminnelighet i det foreliggende sett bort ifra mulighetene for en ensartet, helhetligsammenhengende ynde og skjønnhet - til fordel for det ønskedepedagogiske tilsnitt og den derav nødvendige forskjellighet og mangeartethet.Dette er her altså noe bevisst villet og ønsket, - av disseog flere andre grunner.  Innholdet og det idemessige er selvfølgeligharmonisk og estetisk, men mht. formen så er denne altså - sprikendeerikke det rette ordet, men - mangeartet.
         Jeg har på en måte sagt ønsket å være belærende, og mest mulig åpen og ærlig og forsøkende og vågende i formen - for at andre best mulig skal kunne se (og avsløre) mine metoder og veier, og aktuelle eller relaterte muligheter! Folkeopplysning og nyhetsformidling - naturligvis også mht. «gamle» nyheter - ligger i det heletatt mitthjerte nært, av mange slags gode grunner. Hvilket vel fremgårav denne her nu foreliggende poesien.

         Billy Swansea, som har bidratt med noen få av diktene i denne samlingen, sier han samtykker i alt dette som jeg står inne for og uttrykker, og ønsker ikke å tilføye noe videre her nu.

         Beste hilsen fra Rune L. Hansen, 05.04. 1998, Sveio i Norge.
---
PS - 1999:
          De fleste av disse diktene og diverse illustrasjoner ble umiddelbart efter at jeg skrev de fortløpende og gratis offentliggjort i digitalt format på Internett - påHUN / Hjemme Undervisningen i Norge sine hjemmesider, av HUNs Forlag. Defleste av de og mye forskjellig og diverse annet befinner seg der og slikfortsatt.
          d.s.

Roseb1.gif

TIL TOPSINNHOLD DIKTENE  |  NOTER   |  KOMMENTARER  |  THE END  |||

HUNs FRONT-SIDE / MENY  |  POESIFORENINGEN I NORGE ( i.k. ) |--- www-05, 2003 /// ca. 384 ///

DIKTENE (alfabetisk) :

    - abc / Datert: 03, 2001. *8.
    - ABC filosofi / Datert: 03, 1998. *5.
    - Akt kjærlighets prakt! / Datert: 03, 1998. *5.
    - Allah er stor! / Datert: 02, 1998. *3.
    - Alles far / Datert: 12, 2001. *8.
    - Alt er så bra! / Datert: 11, 1997. *2.
    - Altomfattende / Datert: 09.03. 1999. *6.
    - Altomfattende stor / Datert: 11, 2001. *9.
    - Alvorsord ifra en verdi-kommisjon? / Datert: 02, 1998. *3.
    - Analfabeter / Datert: 06, 1998. *6.
    - Anelsensstier / Datert: 01, 1998. *3.
    - Anta en åpen kirke for dåpen / Datert: 03, 1998. *5.
    - Arbeiderklasse-ideologien / Datert: 02, 1998. *3.
    - Arbeiderpartiet og kompani, 1. mai-sang / Datert: 04, 2002. *8.
    - Arbeiderpartiets skole, men / Datert: 27.05. 1998. *6.
    - Arven / Datert: 26.09. 2001. *8.
    - Arvesølvet / Datert: 10, 2001. *8.
    - Babbelets ideologi / Datert: 05, 1998. *6.
    - Babelsk proklamasjon / Datert: 10.11. 1997. *2.
    - Babylonsskoler / Datert: 04, 2001. *9.
    - Babylons smuler / Datert: 02, 1998. *3.
    - Barnets forsvarer / Datert: 06.03. 1999. *6 & *7.
    - Bedrageriets speil / Datert: 09, 2000. *8.
    - Betvingende ord / Datert: 04, 1998. *5.
    - Bevingede frø / Datert: 03, 1998. *5.
    - Bevisene/ Datert: 02, 1998. *3.
    - Bibelens innhold og rammer / Datert: 01, 1998. *3.
    - Blomster / Datert: 11, 2000. *9.
    - Brikke beskikke / Datert: 05, 1998. *6.
    - Brudens skjønnhet / Datert: 04, 1998. *5.
    - Buddha undertreet / Datert: 10, 1997. *2.
    - Byråkrat og politiker / Datert: 06, 1998. *6.
    - Byssanlull Krusedull Busserull / Datert: 05, 1998. *6.
    - Bønn om Guds lønn / Datert: 02, 1998. *3.
    - Da snegle skulle megle / Datert: 03, 1998. *5.
    - De beste / Datert: 04, 2001. *8.
    - De edleste malmer / Datert: 06, 1998. *6.
    - De er våre stjerner / Datert: 12, 1997. *3.
    - De gale, 1 / Datert: 03, 1998. *5.
    - De gale, 2 / Datert: 03, 1998. *5.
    - De grådiges rabbel og babbel / Datert: 04.11. 1997. *2.
    - Dekjemifisererog analyserer / Datert: 01, 1998. *3.
    - Demoniens symfoni / Datert: 05, 1998. *6.
    - Den drepende fryd / Datert: 12, 1999. *8.
    - Denenkeltesrett / Datert: 03, 1998. *5.
    - Den hensynsfulle / Datert: 12, 1997. *3.
    - Den modige / Datert: 11, 1993. *1.
    - Den norske politikertype 1999 / Datert: 05.05. 1999. *8.
    - Den og det Store! / Datert: 06, 1998. *6.
    - Den offentlige skolen / Datert: 2000. *8.
    - Den onde sirkel / Datert: 12, 2001. *8.
    - Den rette og slette oppskrift / Datert: 01, 1998. *3.
    - Den som hører / Datert: 10, 2001. *9.
    - Den sorte enke / Datert: 02, 1998. *3.
    - Den store jomfruelige åkeren / Datert: 02, 2001. *9.
    - Den vimsete fluen / Datert: 11.07. 1994. *1.
    - Dere gamle / Datert: 01, 2001. *8.
    - De sier det jo selv! / Datert: 05, 1998. *6.
    - De som tror noe annet er noen tosker! / Datert: 02, 1998. *3.
    - Det daglige fremskritt / Datert: 05.09. 1993. *1.
    - Deteringen vei tilbake / Datert: 06.04. 1999. *6.
    - Det fineste skapet / Datert: 02.04. 1997. *2.
    - Dethemmeligeideal / Datert: 08, 1997. *2.
    - Det homoseksuelle / Datert: 12, 2001. *8.
    - Det lille barnet sover / Datert: 03, 2002. *8.
    - De to er søsken / Datert: 04, 1994. *1.
    - Det paniske / Datert: 02, 2001. *8.
    - De trenger deg / Datert: 04, 1998. *5.
    - Det skjulte / Datert: 06, 2000. *8.
    - Det spirer og det gror / Datert: 12, 1999. *9.
    - Det tyvende århundrede / Datert: 04, 1997. *2.
    - Det var slik / Datert: 01.05. 1999. *8.
    - De uansvarlige / Datert: 07, 1997. *2.
    - Dikterplassen / Datert: 10, 2001. *8.
    - Dine skatter og penger / Datert: 09, 1997. *2.
    - Din værste fiende / Datert: 04, 1999. *8.
    - Din ærlige, kjærlige, hærlige munn / Datert: 04.11. 1997. *2.
    - Diplom-arbeidere / Datert: 04, 1998. *5.
    - Dommen / Datert: 03, 1999. *6.
    - Dronningens heksebrygg / Datert: 06, 1997. *2.
    - Drømmehaven / Datert: 04, 1999. *6.
    - Dyrt merke / Datert: 04, 1998. *5.
    - Egentlig ikke / Datert: 02.05. 1998. *6.
    - Egoismensgull / Datert: 03, 1999. *6.
    - Egoismens trylle-hatt / Datert: 05, 1998. *6.
    - Ekte skap / Datert: 01, 2000. *9.
    - Ekteskapets skattkamre / Datert: 01, 1998. *3.
    - Elementær prosent-regning / Datert: 01, 2001. *8.
    - En frihetssang i vinden / Datert: 17. mai 1997. *2.
    - En gave til deg / Datert: 02, 2001. *8.
    - Englebasj ifra din krypt / Datert: 02, 1998. *3.
    - En god kristen / Datert: 09, 1997. *2.
    - En hellig forening / Datert: 12, 2001. *8.
    - En hverdagshistorie / Datert: 03, 1998. *5.
    - Enkel matematikk / Datert: 02, 2001. *8.
    - Enkle og greie bokstaver / Datert: 10, 2001. *8.
    - En liten tass / Datert: 11, 2000. * 8.
    - En lærepenge / Datert: 09, 1997. *2.
    - En rosenknopp / Datert: 09.08. 2001. *8.
    - Ensomhetens borg / Datert: 08, 2001. *8.
    - En strålende stjerne / Datert: 1993. *1.
    - En tidsmessig løpe-konkurranse / Datert: 01, 1998. *3.
    - Epler og ører / Datert: 03, 2002. *8.
    - Er du Gudsordets befrier? / Datert: 02, 1998. *3.
    - Erkjennelsens proletariat / Datert: 01, 2001. *8.
    - Et brev i postkassen / Datert: 01, 1998. *3.
    - Et spørsmål for å vekke de døde / 02, 1998. *3.
    - Excalibur / Datert: 30.04. 1998. *5.
    - Fabrikker og butikker etc. / Datert: 03, 1998. *5.
    - Falske forhåpninger to - og tro? / Datert: 02, 1998. *3.
    - Familien Hansen og vi / Datert: 04, 1998. *5.
    - Fa-n ersjefen (17. mai-sang, 2003) / Datert: 14.05. 2003. *9.
    - Fanden beskrives best i sanden! / Datert: 03, 1998. *5.
    - Fanden i Guds skjegg / Datert: 12, 1997. *3.
    - Fanden lik / Datert: 04, 1998. *5.
    - Fandens hale det normale / Datert: 06, 2000. *8.
    - Fandenskapet i familiens midte / Datert: 04, 1998. *5.
    - Fandens seier / Datert: 03, 2001. *9.
    - Fandens tøs / Datert: 01, 2000. *8.
    - Fanfare! / Datert: 05, 1998. *6.
    - Fans annonse / Datert: 06, 1998. *6.
    - Fanskap / Datert: 03, 1999. *6.
    - Fans langere og sangere / Datert: 06, 1998. *6.
    - Far og mor / Datert: 01, 1998. *3.
    - Fastelavens flor / Datert: 19.03. 1998. *4.
    - Feilene våre / Datert: 12, 2000. *8.
    - Fett, salt og sukker / 12. 1998. *6.
    - Fly lille fugl / Datert: 12, 2000. *9.
    - Folk klager / Datert: 1981. *1.
    - Forbrytelser uten konsekvenser / Datert: 02, 1998. *3.
    - Foreldre/Datert: 08, 2001. *8.
    - Forglemmegei / Myosotis / Datert: 02.08. 1997. *2.
    - Forklaring ifra parnasset / Datert: 12, 1997. *3.
    - Forkledning nr. 1 / Datert: 03, 1999. *6.
    - Forurettet / Datert: 12, 1997. *3.
    - Forvirringens skygger / Datert: 11, 2000. *8.
    - Forvrengelser / Datert: 01, 2000. *8.
    - Fra hovmodets oven, - om Janteloven / Datert: 05, 1994. *1.
    - Fremskrittets pris / Datert: 02, 1998. *3.
    - Fyll minidyll / Datert: 02, 1997. *2.
    - Galskapens riddere / Datert: 08, 2001. *8.
    - Gamlefar / Datert: 01, 2001. *7.
    - Gavedryss ved denne julegran! / Datert: 21.12. 1997. *4.
    - Gevinsten / Datert: 10, 2001. *8.
    - Gevir og gevær / Datert: 03, 1999. *6.
    - Gikk detforfort? / Datert: 03, 1998. *5.
    - Gi pengene og karriæren / Datert: 03, 2001. *8.
    - Gjør osskry / Datert: 01, 2000. *8.
    - Globalisering / Datert: 16.01. 1998. *3.
    - God natt, god natt / Datert: 03, 2001. *8.
    - Godt humør / 12, 1998. *6.
    - Godt nytt / Datert: 03, 1998. *5.
    - Gubbene som er stubbene / Datert: 05, 1998. *6.
    - Guds munn sin seier / Datert: 13.05. 1999. *8.
    - Guds tavler / Datert: 01, 1998. *3.
    - Gud sår / Datert: 08, 1997. *2.
    - Gud tieraldri / Datert: 07, 1997. *2.
    - Gårdene nedlegges / Datert: 08, 2001. *8.
    - Hale-pakten og hale-prakten / Datert: 03, 1998. *5.
    - Hat eller mat? / Datert: 06, 1998. *6.
    - Heia hager! / Datert: 10, 2001. *9.
    - Hei hopp / Datert: 01, 2001. *7.
    - Heksekjøkkenets viktigste oppskrift / Datert: 03, 1998. *5.
    - Hemmeligheter / Datert: 02, 2001. *9.
    - Hemmelighets-stemplet / Datert: 01, 2001. *8.
    - Her skal det sløses! / Datert: 12, 1997. *2.
    - Hjemstedets havn vårt savn i Guds navn / Datert: 02.11. 1996. *2.
    - Hjemstedets hemmelige blomstring / Datert: 03, 1998. *5.
    - Horebror/Datert: 05, 1998. *6.
    - Hva viplikter / Datert: 01, 1998. *5.
    - Hvem våger? / Datert: 05, 1998. *6.
    - Hvor grensene går / Datert: 04, 1998. *5.
    - Hærlige, ærlige barn! / Datert: 12, 1992. *1.
    - Hør og se! / Datert: 15.06. 1996. *2.
    - Hånden og ånden / Datert: 06, 1998. *6.
    - I bakvendt-land / Datert: 03, 1998. *5.
    - I det er det helse og frelse! / Datert: 10, 1997. *2.
    - Idyllen forløserossalle! / Datert: 16.06. 1993. *1.
    - I egoismens land / Datert: 03, 1998. *5.
    - I eksilet / Datert: 05, 1998. *6.
    - I fine kretser / Datert: 04, 1999. *8.
    - I Guds elskede / Datert: 03, 2001. *8.
    - Ikke meg, men / Datert: 12.01. 1998. *3.
    - I maktens atmosfære / Datert: 18.06. 1993. *1.
    - I mørket / Datert: 02, 2001. *9.
    - I mørkets kister / Datert: 03, 1998. *5.
    - Inderlig poesi / Datert: 02, 1994. *1.
    - I Ordet sildrende bekker / Datert: 03, 2002. *9.
    - I Ordet tro / Datert: 03, 2001. *8.
    - I rette stemning / Datert: 10, 2001. *9.
    - Jeg driter i meg selv også nu / Datert: 09, 1997. *2.
    - Jeg erindrer den sødme du sådde / Datert: 06, 1997.*2.
    - Jeg har en hage / Rune L. Hansen, 15.01. 1999. *6.
    - Jeg tror at mine ord / Datert: 10, 1992. *2.
    - Jeg ønsker meg mange flere trær / Datert: 03, 1999.*6.
    - Jon Korrups / Datert: 01, 1998. *3.
    - Juleforberedelser / Datert: 12, 2001. *8.
    - Julen bevinger igjen / Datert: 12, 2001. *8.
    - Julestemning / Datert: 12, 2000. *7.
    - Kampanje / Datert: 12, 2001. *8.
    - Karriære / Datert: 02, 2001. *8.
    - Kaster vi forkaster / Datert: 04, 1998. *5.
    - Katt og mus / Datert: 06, 1998. *6.
    - Kilder til og ifra bilder / Datert: 02, 2001. *9.
    - Kirkeklokkens inderlige fryd / Datert: 01, 1998. *3.
    - Kjernekraft1 / Datert: 08, 1997. *2.
    - Kjærlighet stor / Datert: 18.08. 2001. *8.
    - Kjøttkaker / Datert: 11, 2000. *8.
    - Klossmajor / Datert: 12, 1998. *6.
    - Ko-ko, ko-ko! / Datert: 05, 1998. *6.
    - Kopimaskinen / Datert: 04, 1998. *5.
    - Korrupsjonens krydderi / Datert: 05, 1998. *6.
    - Korrupsjonens resept / Datert: 04, 1998. *6.
    - Kort beskrivelse / Datert: 02, 2001. *9.
    - Kriminelle spørsmål / Datert: 02.05. 1998. *6.
    - Kristendommens tid i Norge / Datert: 17.05. 2001. *8.
    - Kroker og angler / Datert: 06, 1998. *6.
    - Kvann / Angelica archangelica / Datert: 09, 1997. *2.
    - Kvinne,åpneikke døren / Datert: 09, 1997. *2.
    - Kyssets mysterium / Datert: 02, 1998. *3.
    - La babbelet flomme! / Datert: 05, 1998. *6.
    - Lag jord / Datert: 09, 1997. *2.
    - Land-besittere / Datert: 14.06. 1998. *6. (*K1 -)
    - Landskaper / Datert: 11, 2000. *9.
    - Lettvinte løsninger / Datert: 02, 1998. *3.
    - Lilleduppen og Idun / Datert: 20.02. 1994. *1.
    - Lov og rett i Norge 1998 / Datert: 06, 1998. *6.
    - Lovsang steg / Datert: 12, 1998. *6.
    - Maisang / Datert: 03, 2002. *9.
    - Maktens og fryktens sprog / Datert: 02, 2001. *8.
    - Med Arbeiderpartiet på selvmordstoppen! / Datert: langfredag 10.04. 1998. *5.
    - Metodene er forandret / Datert: 05, 1998. *6.
    - Min altergang / Datert: 10, 1997. *2.
    - Mitt hus og min vei / Datert: 07, 1997. *2.
    - Morgenstund / Datert: 11, 2001. *8.
    - Mor og far / Datert: 03, 2002. *8.
    - Motvekter / Datert: 05, 1998. *6.
    - Mørkets siste kjernekrefter / Datert: 05, 1998. *6.
    - Namdalssang / Datert: 02, 2001. *8.
    - Nattklubben Egoisme / Datert: 01, 1998. *3.
    - Noen sosiale smuler / Datert: 04, 1998. *5.
    - Norges bursdag, 17. mai-sang / Datert: 17.05. 2001. *8.
    - Nu vi brenner! / Datert: 03, 1998. *5.
    - Nærhet / Datert: 02, 2001. *9.
    - Nødens katakombe / Datert: 03.09. 1997. *2.
    - Når de døde ikke våkner! / Datert: 05, 1998. *6.
    - Når Ordet ikke blir hørt / Datert: 01, 2003. *9.
    - Når sødmen blir borte / Datert: 01, 2000. *8.
    - Obligatorisk hundelenke / Datert: 01, 1998. *3.
    - Ode til den rette metode / Datert: 11, 2000. *9.
    - Okkupasjonsmakten / Datert: 02, 1998. *3.
    - Om ekte de skal være / Datert: 12, 1997. *3.
    - Om hvordan vi døde / Datert: 05, 1998. *6.
    - Om velferd og rettferd / Datert: 05, 1998. *6.
    - Onde ringvirkninger / Datert: 04, 1998. *5.
    - O Ordets frø / Datert: 03, 1998. *5.
    - Oppdragelse / Datert: 12, 2001. *8.
    - Oppfunnet ifra en pappeske / Datert: 03, 1998. *5.
    - Opprop til foreldrene og barna, fra den offentlige skolen / Datert: 05, 1998. *6.
    - Ordenes speil / Datert: 05, 1998. *6.
    - Ordens mysterium / Datert: 12, 1998. *6.
    - Ordet de frykter / Datert: 22.03. 1998. *5.
    - Ordet i narredrakt / Datert: 03, 1998. *5.
    - Ordet og menneskeverdet / Datert: 04, 1998. *5.
    - Ordets alkjemi / Datert: 02, 1998. *5.
    - Ordets forløsning / Datert: 1997. *5.
    - Ordets kategorier / Datert: 04.11. 1997. *2.
    - Ordets lov og rett / Datert: 06, 1998. *6.
    - Ord oggjerning / Datert: 02, 2001. *8.
    - O store nuet! /Datert: 06.04. 1994. *1.
    - Paktens ark / Datert: 07, 1997. *2.
    - Perleporten / Datert: 01, 2001. *8.
    - Planter og vekster / Datert: 08, 2001. *8.
    - Poesi / Datert: 10.11. 1997. *2.
    - Poesi over stokk og stein / Datert: 27.08. 1994. *1.
    - Psykiatri og profeti / Datert: 12, 1998. *6.
    - På vegne av de andre / Datert: 05, 1998. *6.
    - På villveien / Datert: 01, 2001. *8.
    - Rabarbra / Datert: 01, 2001. *7.
    - Rakels nye klagesang / Datert: 03, 1998. *5.
    - Reddet og ammet / Datert: 03, 1998. *5.
    - Redningens brød / 02, 1998. *3.
    - Rød solhatt / Echinacea / Datert: 02.09. 1997. *2.
    - Saklighet / Datert: 05, 1998. *6.
    - Sangens vinger / Datert: 09.08. 2001. *8.
    - Sang (med lokkende toner) fra skole-monopolet / Datert: 08, 1997. *2.
    - Sang omlivetsretter / Datert: 13. 01. 1999. *6.
    - Sansenes ernæring / Datert: 03, 2001. *9.
    - Sauer kan de umulig være! / Datert: 1997. *2.
    - Seierssang / Datert: 03, 1999. *6.
    - Sengesang for natten / Datert: 06, 1997. *2.
    - Sett og hørt ifra en vindusrute / Datert: 15.09. 1995. *2.
    - Si ikke for mye / Datert: 04, 2002. *8.
    - Sirener i vinden / Datert: 1992-93. *1.
    - Si rette nei og rette ja / Datert: 04.07. 1994. *1.
    - Skammekrokens tøffinger / Datert: 12, 1997. *3.
    - Skjøgens sønn og datter / Datert: 1984. *1.
    - Skole sa de / Datert: 05, 1998. *6.
    - Skynd deg langsomt / Datert: 04, 1998. *5.
    - Sløs ikke med dine skritt / Datert: 06, 1997. *2.
    - Smertens timeglass / Datert: 10, 1997. *2.
    - Snedekkede fagre sol i jord / Datert: 02, 1998. *3.
    - Snudde enda ikke! / Datert: 08, 1997. *2.
    - Soldatenssang / Datert: 06.05. 1999. *8.
    - Som de babler og kjefter / Datert: 09, 1997. *2.
    - Som den skjønneste lilje og rose / Datert: 06, 1997. *2.
    - Spenningen og tenningen! / Datert: 03, 1998. *5.
    - Statsbudsjett / Datert: 12, 2000. *9.
    - Sten eller palmegren / Datert: 06, 1998. *6.
    - Stener, grus og sand / Datert: 11, 2000. *9.
    - Stengte dører? / Datert: 10.11. 1997. *2.
    - Storeslem / Datert: 05, 1998. *6.
    - Storhet / Datert: 01, 2001. *8.
    - Stort med plass i rammen! / Datert: 12, 1997. *3.
    - Svanesang for det svake / Datert: 02, 1998. *3.
    - Svartebokens evangelium og høysang / Datert: 12, 1997. *3.
    - Svarteper på veggen / Datert: 12, 1997. *3.
    - Sødmens rose / Datert: 01.03. 1998. *5.
    - Så det være sagt / Datert: 08, 1997. *2.
    - Så nært og så kjært og lært! / Datert: 03, 1998. *5.
    - Til barnet / Datert: 03, 2001. *8.
    - Til den nyedag / Datert: 07, 1997. *2.
    - Tilfredshet og karriere i fordommenes hoff og slott / Datert: 02, 1998. *3.
    - Til Gud selv oss takker! / Datert: 03, 1998. *5.
    - Tilintetgjort / Datert: 15.06. 1998. *6.
    - Tiltak / Datert: 06, 1998. *6.
    - Tilværelsens vegger / Datert: 03, 2001. *9.
    - Til17.mai 1998 / Datert: 09.05. 1998. *6.
    - Ting i naturen / Datert: 10, 2001. *9.
    - Tips ifra et slips! / Datert: 03, 1998. *5.
    - Tirrelill/ Datert: 17.03. 1992. *2.
    - Treet / Datert: 01.06. 1998. *6.
    - Trivselen / Datert: 23. 02. 1999. *6.
    - Troll-speil / Datert: 06, 1998. *6.
    - Troskyldige / Datert: 12, 2001. *8.
    - Trygge og trivlige stier / Datert: 03, 2002. *8.
    - Turen i naturen / Datert: 02, 2001. *7 & 8.
    - Tvilende verden/ Datert: 10. 1992. *1.
    - Tvinge / Datert: 04, 1999. *8.
    - Ubetydeligheter i vårt land / Datert: 04, 1998. *5.
    - Umoralens vilje / Datert: 03, 2000. *8.
    - Undere som her bevinger hva? / Datert: 02, 1998. *3.
    - Undring og endring / Datert: 01, 2000. *8.
    - Usagte ord / Datert: 02, 2001. *8.
    - Uskyldige og ugyldige / Datert: 05, 1998. *6.
    - Uskyld på flukt / Datert: 10, 2001. *8.
    - Uskylds skrøpelighet / Datert: 04, 1998. *5.
    - Usynlige forhold / Datert: 09, 2000. *8.
    - Ut i Ordet! / Datert: 02, 2001. *9.
    - Utkast og innkast / Datert: 04, 2001. *8.
    - Utsatte, innsatte og besatte / Datert: 03, 1998. *5.
    - Vandresang / Datert: 10, 2001. *8.
    - Vekstene / Datert: 08, 2002. *8.
    - Verdens gåte / Datert: 03, 2002. *8.
    - Verdens helse / Datert: 03, 1999. *6.
    - Verdenskoret / Datert: 04, 1999. *6.
    - Verdens speil / Datert: 02, 2001. *9.
    - Verdien og spillereglene / Datert: 01, 1998. *3.
    - Vidre / Datert: 11, 2001. *8.
    - Vingebeskåret / Datert: 06, 1998. *6.
    - Visdom og erfaring / Datert: 04.03. 1999. *6.
    - Vi trenger og må få bedre ører / Datert: 02, 1998. *3.
    - Våre store foreldre / Datert: 12, 1992. *1.
    - Våre trær / Datert: 12, 2001. *9.
    - Vår heksegryte / Datert: 05, 2003.
    - Vår ideologi / Datert: 27.02. 1999. *6.
    - Vår ideologi og de kriminelle / Datert: 04, 1998. *5.
    - Vår sorg og følsomhet / Datert: 10, 1997. *2.
    - Vårt sprog / Datert: 10, 2001. *8.
    - Warszawa da og landet her og nu / Datert: 03, 1998. *5.
    - X generasjon / Datert: 02, 1998. *3.
    - Yndige soloppgang / Datert: 02, 1998. *3.
    - Ypperstepresten har Ordet! / Datert: 05, 1998. *6.
    - Yre frø / Datert: 06, 1998. *6.
    - Æresborger nr. 666 i et lynglimt / Datert: 02, 1997. *2.
    - Ærlighet i skole / Datert: 01, 2001. *8.
    - Øyet i det indre / Datert: 02, 1998. *3.
    - Å la grøss og gru gro for trygt å bo! / Datert: 27.01.1998. *3.
    - Årets komponenter / Datert: 08, 2001. *8.
    - Å skrive dikt / Datert: 12, 1992. *1.
    - Å takke min Gud / Datert: 10, 1997. *2.
    - 17.mai-sang, 2002 / Datert: 14.05. 2002. *8.
    - 17. mai - ifra Guds munn / Datert: 10.05. 2004. *9.
    - 8. mars 2001 - fra dagbokens notater / Datert: 03, 2001. *8.

---
 

                                           o---O---o


TIL TOPS| INNHOLD DIKTENE  | NOTER   |  KOMMENTARER THEEND  |||

HUNs FRONT-SIDE / MENY  |  POESIFORENINGEN I NORGE ( i.k. ) |


Et slags efterord i Nødens katakombe :
Når lovene er funnet

Med noen ord om og av den norske dikteren Alf Larsen.
Først publisert på HUN www,
Hjemme Undervisningen i Norge sine hjemmesider på Internett, som:

Månedens HUN-dikt - FEBRUAR 1998 / rlh
----- http://home.sol.no/~hunwww/Mhd1.htm#mhd9802 -----
 


TIL TOPSINNHOLD DIKTENE  |  NOTER   |  KOMMENTARER  |  THE END  |||

HUNs FRONT-SIDE / MENY  |  POESIFORENINGEN I NORGE ( i.k. ) |


--- NOTER :

*1: Fra diktsamlingen «Har menneskene sjel? 20 plakat-dikt»,
av Rune L. Hansen, HUNs Digitale Dikt Samlinger / HDDS -nr. 1 - fra HUNs Forlag, 1995.
På Internett / HUN www, som: Hdds001.htm
----- http://home.sol.no/~hunwww/Hdds001.htm -----      (i.k.)

*2: Fra diktsamlingen «Hverdag 1997 - 52 dikt»,
av Rune L. Hansen, HUNs Digitale Dikt Samlinger / HDDS -nr. 2 - fra HUNs Forlag, 1997.
På Internett / HUN www, som: Poesi2.htm
----- http://home.sol.no/~hunwww/Poesi2.htm -----      (i.k.)

*3: Fra samlingen «Hardnakkede knoker -
En ansamling leilighetstanker preget av forfall og forestående global dommedag. 53 dikt» (Hardrock.htm),
av Rune L. Hansen, 1997-98. En knokebok. HUNs Digitale Dikt Samlinger / HDDS - nr. 3 - fra HUNs Forlag, februar 1998.
På Internett / HUN www, som: Hardrock.htm
----- http://home.sol.no/~hunwww/Hardrock.htm -----      (i.k.)

*4: Fra HUN www / Notater /Rune L. Hansen.
På Internett / HUN www, adresse:
----- http://home.sol.no/~hunwww/Not000a.htm -----      (i.k.)

*5: Fra  «Ordetsalkjemi», en samling med 56 dikt,
av Rune L. Hansen og Billy Swansea, 1998.
HUNs Digitale Dikt Samlinger / HDDS - nr. 4 - fra HUNs Forlag, 01. mai 1998.
På Internett / HUN www, som: Ordetsal.htm
----- http://home.sol.no/~hunwww/Ordetsal.htm -----      (i.k.)

*6: Fra  «Bestialitetens ansikt»,en ansamling med 77 besværlige dikt,
av Rune L. Hansen, 04. 1998 - 04. 1999.
HUNs Digitale Dikt Samlinger / HDDS - nr. 5 - fra HUNs Forlag, 04. 1998 - 04. 1999.
På Internett / HUN www, som: Hdds005.htm
----- http://home.sol.no/~hunwww/Hdds005.htm -----      (i.k.)

*7: Fra  «Fra alle danser», dikt og sanger for barn,
av Rune L. Hansen, 1998 - .
På Internett / HUN www, som: Fraalled.htm
----- http://home.sol.no/~hunwww/ Fraalled.htm -----       (i.k.)

*8: Fra  «Erkjennelsens speil», Dikt,
av Rune L. Hansen, 04. 1999 - .
HUNs Digitale Dikt Samlinger / HDDS - nr. 6 - fra HUNs Forlag, 04. 1999 - .
På Internett / HUN www, som: Hdds006.htm
----- http://home.sol.no/~hunwww/Hdds006.htm -----      (i.k.)

*9: Fra  «Nyheterpåbordet», Dikt,
av Rune L. Hansen, 04. 1999 - .
HUNs Digitale Dikt Samlinger / HDDS - nr. 7 - fra HUNs Forlag, 04. 1999 - .
På Internett / HUN www, som: Hdds007.htm
----- http://home.sol.no/~hunwww/Hdds007.htm -----      (i.k.)

---
---


TIL TOPSINNHOLD DIKTENENOTER   |  KOMMENTARER  |  THE END  |||

HUNs FRONT-SIDE / MENY  |  POESIFORENINGEN I NORGE ( i.k. ) |--- KOMMENTARER :

(K1 -) :
14.06. 1998, Rune L. Hansen, angående diktet "Land-besittere":

        Diktet har almenn gyldighet. Men herunder har jeg noen ord om den spesifikke tilblivelsen av det.

        Dette diktet er skrevet i fortvilelsens minne over - kanskje mest av alt - den onde, særdeles kriminelle Ola Moe, utdanningsdirektør i Sør-Trøndelag fylke i Midt-Norge i 1990-årene. Han, denne det fascist-marxistiske norske Arbeiderpartiets (og statsminister Gro Harlem Brundtlands / Torbjørn Jaglands) ivrige undersått, representerer et korrupt fanskaps velde i Sør-Trøndelag, som fikk sterke innflytelser til særlig langt inn i nabofylkene Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal - og dessuten bl.a. til og ifra Arbeiderpartiets diverse kontorer i diverse korridorer i det norske Stortingets heksegryte i Oslo, samt til inn i flere av rettsvesenets korrupte onde sirkler - bl.a. og absolutt ikke minst i landets riks- og stats-advokatembede, samt til inn i grunnskolelovgivningens forræderiske utformning i vårt land, for å nevne det kanskje vesentligste jeg kjenner til vedrørende denne mannens herostratiske, onde bedrifter. Derigjennom kom også denne onde mannens innflytelser, på så forskjellig vis, ogsådirekte inn i hele den norske befolkning!
        Slike mennesker blir og er som en slags monster-edderkopper av uhyggelig stor dimensjon, med et omfattende klebende, innfangende spindelvev hvor mennesker og miljøer både ødelegges og drepes.
        Den «denne sin onde flokk» jeg sikter til er som vel skjønnes forfærdelig uhyggelig ogfarlig, og er på så forskjellig vis i vår tid nu, dessverreenormt omfattende. Et spørsmål er f.eks. om den kanskje ogsåendog er omfattende store deler av den nye norske (fra 1997) Sentrums-regjeringen, med Kristelig Folkeparti under føring av statsminister Kjell Magne Bondevik i spissen? Eller i hvilken grad den er det? Til dette er bl.a. følgende å si: Sentrumsregjeringen og Kristelig Folkeparti hadde innledningsvis og i utgangspunktet et forholdsvis kristelig og tildels i hovedsak megetbra politisk program for sin ønskede virksomhet. Efter at de kom iregjeringsposisjon høsten 1997 kom dog de menneskelige svakhetenemarsjerende, i takten fra Arbeiderpartiets skole, frem i rekke og rad! Flerepositive styrker også, men deriblandt og iøvrig mye med skrøpeliggehalt og konsistens! Kirke-, undervisnings- og forsknings- (KUF-) minsterJon Lilletun (KrF) viste seg å være et prakteksempel påindoktrineringen i Arbeiderpartiets skoler, og statsråd og sjef forFinansdepartementet (FIN) Gudmund Restad (Sp), og statsråd i Sosial-og helsedepartementets (SHD) og sjef for sosialsaker Magnhild Meltveit Kleppa(Sp), viste seg å være av et tilsvarende kaliber, og Justis-og politidepartementets (JD) minister Aud-Inger Aure (KrF) - antagligvisden «beste» av de i medmenneskelig henseende - ville f.eks. pådirekte skriftlig henvendelse ikke i det heletatt hjelpe meg og min familie i den ytterste livsnød,da hun i kraft av sin stilling burde og skulle, da vi efter mere enn fem år utsatt for grove forurettelser befant oss i eksil og indre landflyktighet (som enda nu, 14.06. 1998) som en følge av hærjingene til overnevnte Ola Moe og kompani, men var fullstendig avvisende. Det var da jeg så det umenneskelige og forurettende i henne dukke frem. Dette motstrebende sagt ifra min side, uten personlige sympatier eller antipatier, men fordi jeg faktisk fikk anledning til å erfare det. Samtidig som jeg via massemedian etc. også bl.a. kunnefølge med i Sentrums-regjeringens fremadskridelse, - som jeg herovernevnte noen få ord om. Statsråd og sjef for Kulturdepartementet(KD) AnneEnger Lahnstein (Sp), viste seg som så meget annet ifra Sentrums-regjeringen å være en skuffelse. Som de pynter på med glansbildetiltak. En kulturminister i et molboland som Norge som eksempelvis i startfasen går inn for å bygge et opera-hus beliggende i Oslo (på en av Arbeiderpartiets «lekeplasser»), efter Arbeiderpartiets skisser, kostende rundt et par milliarder norske kroner! - for å forkvakle og forkrøple det norske kulturlivet, og fordelingspolitikken, ytterligere! Hun har gjort mye bra for i visse viktige henseender å forsvare Norges grunnlov og selvstendighet, men er leder for det Senterpartiet som representer og står for en slags gruppesjels-egoisme, med befestning i den babylonifiserendeurban-orientertebondestanden som hadde røtter i «utkant-distriktene»ogen slags forhåpninger om desentralisering til sin fordel, i motsetningtil - men først og fremst i likhet med - Arbeiderpartiets mere industri-og storfabrikk-orienterte gruppesjels-egoisme.
        Det at Sentrums-regjeringen, og deri særskilt Kristelig Folkeparti, unnlot, og har unnlatt, å foreta eller å innlede et oppgjør med Arbeiderpartiet, men i steden viderefører deres politiske hærjinger og går ideres fotspor mht. de fleste vesentlighetene, er et mektig vitnesbyrd omkorrupsjon. Nå er det jo slik i virkelighetens verden at dumhet ogfanskap har en intim og nær sammenheng med hverandre, - men den politisketrenden i vårt land, som i så mange flere og andre, har værtog er, av visse bestemte og naturlige årsakssammenhenger, en villetbabylonisering og korrupsjonering! Dermed blir den resulterende politikk,og den uhyggelige ureflekterte aksepten av denne, så grøsselig meget anti-kristelig som den blir. Også for Kristelig Folkeparti sittvedkommende! Med en mere ærlig vilje til selverkjennelse og perspektivville dette faktum ikke minst ha rystet Kristelig Folkeparti dypt! Såmeget av alt detanti-kristne de gjør finner de isteden på dårligeunnskyldningerog bortforklaringer på. Som ytterligere og videre innarbeidergrobunnenefor forurettelser og tyranni.
        Det er en aldri opplest ellervedkjent kjennsgjerning i det babylonske politiske apparat at besinnelse ogselverkjennelse er tabuer, som kan skade karriæren og etiketten!
        Det trengs vågemot og frimodighet. De forurettede som overlever og kan snakke, har kanskje den umistelige store fordel at de har noe å fortelle - noe særdeles viktig å si og å gi! Blandt den selvfølgeligste hjelp vi må gide er et for oss alle velgjørende og tilfredsstillende talerør. I dette utgangspunkt befinner seg i stort monn samfunnets vilje til og muligheter for besinnelse og helbredelse!

***
 
 

---
---


TIL TOPSINNHOLD DIKTENE  |  NOTER   |  KOMMENTARER  |  THE END  |||

HUNs FRONT-SIDE / MENY  |  POESIFORENINGEN I NORGE ( i.k. ) |


Denne side er fra (Thispage is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5568 Vikebygd, Norge.


Postgiro: 0826.0762.231.
http://home.sol.no/~hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif