-- 20150624-Anke-til-Norges-Hoyesterett-fra-RLH.html  

<--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) ---- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --->

RLH: Dette anke-skriv avsendes onsdag 24. juni 2015 kun pr. e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc.
   ANKE
   Til Norges Høyesterett,
   
via Gulating lagmannsrett, e-post: gulating.lagmannsrett@domstol.no 
   
   Fra Rune L. Hansen,
   
Vikeveien 1808,
   
5568 Vikebygd, Norge
   E-post: hunwww@online.no


   Dato: Onsdag 24. juni 2015.

   
   Anke til Norges Høyesterett
   av sak nr. 15-090064AST-GULA/AVD2 fra Gulating lagmannsrett,

   som i beslutning datert 10.06. 2015 nektet å fremme
Anke av sak nr. 15-008335MED-HAUG fra Haugaland tingrett. 

   Ankende part, selv-prosederende: Rune L. Hansen, Vikeveien 1808, NO-5568 Vikebygd, Norge.
   Motpart: Norske myndigheter.
   Saken gjelder: Hva som skjedde mandag 23. juni 2014 og før og efter dette i sak med Rune L. Hansen og Haugaland tingrett og andre norske myndigheter. Fullstendig anke. Krav om habil og kompetent saksbehandling. Krav om respekt og sikring av menneske-rettighetene og Straffelovens lov-bestemmelser for alle i saken.

   ---

   Jeg anker. 

   Med protest på at
jeg ble nektet både skriftlig, muntlig og fysisk tilstedeværelse både i Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett under den såkalte rettsbehandlingen i en oppkonstruert straffesak mot meg.

   Samtidig som de vil straffe meg for noe jeg ikke har gjort og de i sin helhet og ethvert skriver ord som enhver ved å se på 
saks-dokumentene ( ekstern ) kan se er usanne, forurettende og straffbare.
   Hensikten og konsekvensene er også lett å forstå for den som kikker litt på saken, som inngår i en større saks-sammenheng.

   Metoden er i hovedsak at løgner og krenkelser produseres og hvitvaskes, samtidig som sakens fakta forties.

   
At det er fakta i sakens gjerninger som er og skal være det reelle - og ikke påstander eller hvordan dommere (i vid betydning av ordet) tidligere har behandlet saken eller dømt i saken, bryr de seg ingenting om.
   Selv den manglende kontradiksjon blir under slike forhold for småtteri å regne.

   Dessuten har jeg gjort oppmerksom på - og gjør jeg fortsatt oppmerksom på - at norske myndighets-representanter, inklusivt ikke minst domstolene, i alminnelighet er inhabile og ukompetente i dette saks-komplekset. Og ikke bare inhabile og ukompetente, men også konsekvent krenkende menneske-rettighetene og Straffeloven og Norges Grunnlov. Alt dette fremgår utvetydig av saks-dokumentasjonen i dette saks-komplekset. Dette er dog et problem vi trolig kan finne frem til en løsning på. Menneskerettsdomstolen i Strasborg (EMD) vil kanskje kunne være en løsning.

   Saksforholdet angående
mandag 23. juni 2014.

   Jeg ble mishandlet av vedkommende, Eika - som politi-anmeldte meg og jeg politi-anmeldte. Faktum er, at han dyttet meg, bekket meg overende og mishandlet meg videre. Alt fullstendig unødvendig. Og alt fullstendig uprovosert fra min side. At han da der på bakken med den ene armen foran mitt ansikt ble bitt var eneste mulighet jeg hadde for å forsøke å bli hørt og fortelle at han var i ferd med å brekke ene armen min samt påføre meg hjertestans. Det virket på ingen som helst måte som at han hørte da jeg i redsel og fortvilelse sa det, så kanskje og antagligvis var Haraldseid sin tilstedeværelse det som hindret den ødeleggelsen av meg.

   Lyd-opptakeren som jeg hadde i lommen fanget opp alt det som skjedde, men den tok de straks derefter fra meg og slettet lyd-opptaket samme dag. Den ene av de eller begge eller andre hos politiet slettet lyd-opptaket selvfølgelig fordi det var et bevis for hva som egentlig skjedde. At lyd-opptakeren efterlot nøyaktige opplysninger om når lyd-opptaket ble påbegynt og avsluttet og slettet og størrelsen var de trolig ikke vitende om. En forholdsvis avansert lyd-opptaker, Olympus LS3.

   Trolig var Eika med på arbeids-oppdraget på grunn av sitt ubesindige og agressive temperament. Og Haraldseid fordi han er nokså sentral som forbryter i en annen og langt mere omfattende politi-anmeldelse fra min side (Link øverst her i brevet.) Iallfall var min hensikt med å politi-anmelde Eika å varsle om at hans ubesindige oppførsel og temperament hverken tjener politiet eller samfunnet.

   At politiet, Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett fortier og forvrenger min forklaring og sakens faktum er lett forståelig for den som undersøker min nevnte langt mere omfattende politi-anmeldelse. Samt også hensikten med denne, ikke den første oppkonstruerte anklagen og saken og dommen mot meg.

   Deriblandt er hensikten - og konsekvensen - å videreføre den terror, tortur, traumatisering, stigmatisering, utplyndring og ødeleggelse de lenge har hatt og fortsatt har pågående overfor meg og min familie. Og flere liksom rettskraftige dommer mot meg.
   Om en er uskyldig eller ikke bryr seg slike offentlig ansatte absolutt ingenting om. Tvert om. Heller ikke efter at de har stemplet og dømt som skyldig. Rettskraftig dom? Ha, ha.

   Litt om noen omstendigheter. 

   Det er som nevnt de samme som har blandt annet økonomisk utplyndring pågående overfor meg.
   Som nu i flere år (siden 2008) har hatt og fortsatt har som hensikt og konsekvens at jeg ikke har og ikke skal ha økonomi nok til å kunne leve eller overleve. Og derfor blandt annet isoleres, fangeholdes og ødelegges hjemme. Uten muligheter for hverken å handle i butikker eller for sosialt liv eller for familie-liv. Og heller ikke for hjelp fra noen. Men dagligvarer for en uke av gangen får jeg bestilt og tilkjørt hver fredag takket være en service fra den nærmeste butikken, 6 km herfra.
   Livs-ødeleggende og livs-farlig bare dette. Men også den øvrige kontinuerlige terror og tortur de i forskjellige former fortsatt har pågående overfor meg og min familie.
   
   Hvordan skal jeg under slike forhold kunne motta bøter og fengsel-straff, etc., selv om det hadde vært berettiget? Økonomiske krav angående slikt eller straffer er både ulovlige og straffbare. (Og inngår også i min omfattende politi-anmeldelse.) Og hva med fengsel-straff? Fengsel-straff vil dessuten også være ulovlig og straffbart også på andre måter. Og om fengsel-straff skulle skje dessuten innebære mange slags ytterligere ødeleggelser og risiko. Jeg er fortsatt fangeholdt her hjemme og min familie fortsatt kidnappet. Men jeg har hus, eiendom, eiendeler, tre hunder og forskjellig annet jeg alene her nødvendigvis må passe på, under de påførte vanskelige forhold. For her å ha nevnt noe av det hele alt. Forurettelser jeg og min familie kontinuerlig er utsatt for i regi av de samme samarbeidende myndighets-representanter, med særlig dommere som nøkkel-personer.

   10.06. 2015
gjorde EMD en dom i saken mellom Becker v. Østerrike (sak nr. 19844/08). Mr Becker klaget til EMD og fikk medhold på at det var i strid med EMK artikkel 6 nr 1, ikke å holde en muntlig høring.
   Og jeg her i Norge mottar et brev med en beslutning fra Gulating lagmannsrett datert samme 10.06. 2015 om at jeg ikke bare nektes muntlig og skriftlig høring og tilstedeværelse, men også fysisk tilstedeværelse.
   
   Mitt brev 
20150320-ang-norske-myndigheter-fra-RLH.html til blandt annet Haugaland tingrett i og om saken omhandler blandt annet min begrunnelse for det norske rettsvesenets inhabilitet og inkompetanse i dette saks-komplekset. Avsnitt 4 i brevet inneholder dessuten en beskrivelse av hva som skjedde mandag 23. juni 2014. Jeg gjengir her litt av innholdet:

   "

   Det kom to fra politiet for å pågripe meg den dagen, for å bringe meg hen til Haugaland tingrett i Haugesund. 
   Både beslutningen om å pågripe meg og måten pågripelsen skjedde på vurderer jeg som ulovlige og straffbare. Og dessuten som medvirkning i forbrytelser jeg iøvrig har politi-anmeldt. Deriblandt folkemord, i regi av blandt annet ansatte i politiet og Haugaland tingrett. 
   Det fremgår av sakens dokumentasjon forut for pågripelsen at jeg hverken ønsket eller kunne møte i Haugaland tingrett samme dag - og at både politiet og Haugaland tingrett var informert om begrunnelsen for hvorfor. 
   
   Hva som skjedde den dagen hjemme hos meg og i nærmest sammenheng med det fortalte jeg muntlig og skriftlig samme dag til politiet i Vindafjord. Dessuten gjorde jeg et lyd-opptak av hva som skjedde. Det fremgår med tydelighet av begge at jeg på ingen som helst måte har vært aggresiv eller voldelig eller uforstandig eller klanderverdig overfor noen som helst. Men at det uprovosert og fullstendig uten grunn ble gjort vold mot meg og at jeg ble dyttet til bakken og der fysisk ble forsøkt ødelagt. 

   Dette medførte samme dag to nye politi-anmeldelser. En fra politibetjent Tommy Eika og en fra meg. 
   Men den fra Tommy Eika er en falsk, ulovlig og straffbar politi-anmeldelse, for blandt annet å skjule hva som egentlig skjedde. 
   Spesialenheten for politisaker er blandt annet partiske blandt annet også fordi de i kriminelle hensikter og konsekvenser fortier politi-anmeldelsenes sammenheng med hverandre. Blandt annet for å støtte den falske politi-anmeldelsen fra Tommy Eika. 

   At lyd-opptaket av hva som skjedde samme dag ble slettet av de som gjorde denne vold mot meg fremgår av hva jeg skriftlig har fortalt og dokumentert i saken. Også nøyaktig når det ble slettet ( ekstern ). 
   De medvirkende som gjorde denne vold mot meg ulovlig og straffbart beslagla lyd-opptakeren for ulovlig å straffbart blandt annet å slette lyd-opptaket, for å skjule hva som skjedde. Samt også for å hindre meg i å gjøre lyd-opptak av hva som skjedde i forhold til meg i Haugaland tingrett samme dag - i en falsk rettsak, såkalt straffesak. Hvor jeg også av dommeren ble nektet å gjøre lyd-opptak. 

   At den ene av de to som gjorde denne vold mot meg og derefter beslagla lyd-opptakeren og slettet lyd-opptaket forsøker med en politi-anmeldelse å fremstille saken annerledes er lett nok å forstå. Fordi de begge denne dagen gjorde flere ulovlige og straffbare forbrytelser mot meg. Og indirekte også mot andre.
   Alt dette og mere til forsøker de og deres med-spillere å skjule. 

   Spesialenheten skriver blandt annet følgende: 
   "Spesialenheten finner ikke å betvile tjenestemennenes forklaring om hendelsen og den maktbruk som ble utøvet. Spesialenheten anser det ikke bevist at tjenestemennene har handlet ubetinget utilbørlig ved pågripelsen av Hansen. Det er lagt vekt på at Hansen ikke etterkom pålegg om å gi fra seg kameraet han hadde i hendene og heller ikke samarbeidet under visitasjonen og håndjernpåsettet." 

   Dette altså til tross for at lyd-opptaket ble slettet - ikke av meg. Og til tross for at lyd-opptakeren ulovlig ble beslaglagt. Og til tross for at jeg hele dagen på alle måter var høflig, medgjørlig og samarbeidende og på ingen som helst måte satte meg til motverge, bortsett fra en instinktiv svak, sindig passiv smertens reaksjon på å bli dyttet og gjort vold mot. 

   Spesialenheten skriver blandt annet også følgende: 
   "Ting som antas å ha betydning som bevis kan beslaglegges i medhold av § straffeprosessloven 203. Politijurist Sveinung Andersen besluttet at kameraet og opptakeren skulle beslaglegges for gjennomgang av eventuelle opptak av pågripelsen. Det er skrevet rapport etter gjennomgangen. Spesialenheten har ikke funnet det bevist at politiet har slettet opptak." 

   Heller ikke slike ord og påstander fra hverken Spesialenheten eller politijurist Sveinung Andersen sin side kan aksepteres. Blandt annet fordi lyd-opptakeren og lyd-opptaket var mine eiendeler og mine bevis-gjenstander. 

   Brevet sier avslutningsvis følgende, underskrevet av Jan Egil Presthus og Mona Skaaden-Bjerke: 
   "Vedtak: Saken henlegges for politibetjent Tommy Eika og politiførstebetjent Vidar Haraldseid i forhold til straffeloven § 228, første ledd og § 325, første ledd som intet straffbart forhold anses bevist." 
   
   Altså som sagt både kriminelt partisk og snevert og unnlatende fra Spesialenheten sin side. Snevert, unnlatende og fortiende blandt annet også i forhold til de lov-paragrafer saken egentlig handler om. 

   Men videre her må jeg også si mere om saken. For ytterligere å belyse hva den egentlig handler om. 

   Først angående den mest hissige av de to fra politiet, politibetjent Tommy Eika. 
   Det er en antagelse fra min side at han trolig fikk sitt oppdrag i forhold til meg angjeldende dag på grunn av sin hissige personlighet. 
   Samme dag ble han politi-anmeldt av meg for sin voldelige oppførsel og sin uforstand. Underforstått også blandt annet for sin falske politi-anmeldelse. Dette før jeg litt efterpå fikk kunnskap om at han og/eller hans med-spiller(e) uopprettelig hadde slettet lyd-opptaket. 

   Så noen ord om den andre av de to, politiførstebetjent Vidar Haraldseid. Som fra lang tid forut aktivt kriminelt har vært involvert i hva denne saken egentlig handler om. En meget alvorlig sak som av meg grundig er politi-anmeldt og dokumentert. Men som ulovlig og straffbart grundig blir fortiet og forfalsket av de kriminelle og deres med-spillere. Deriblandt denne andre av de nevnte to. 
   Det fremgår av min flerfoldige politi-anmeldelse at han ulovlig og straffbart har vært og er medvirkende i politisk og offentlig organisert grov kriminalitet overfor meg og min familie og andre, deriblandt konkret i et enda pågående folkemord. 

   Hva som skjedde den dagen de to kom hjem her har direkte sammenheng med disse av meg politi-anmeldte forbrytelser. Grove forbrytelser som han har vært og er medvirkende i. 
   Hva angår blandt annet den frihets-berøvelse jeg ble utsatt for angjeldende dag, så inngår den bare i et mylder av andre og grovere forbrytelser i hva denne saken egentlig handler om. 

   At de angjeldende grove forbrytelser i min flerfoldige politi-anmeldelse har veldig mange medvirkende fremgår av selve politi-anmeldelsen. Ikke minst er også både politi-ansatte og dommer-ansatte medvirkende i disse grove forbrytelser. Også i og omkring Haugesund og mitt hjemsted. 

   Videre om brevet datert 16.01. 2015 fra Spesialenheten for politisaker. 
   Et brev som i hovedsak inneholder et brev med et negativt påtalevedtak datert 15.01. 2015 fra Spesialenheten, underskrevet samme Jan Egil Presthus og Mona Skaaden-Bjerke. Også et brev og vedtak som forholder seg omtrent på samme måte i forhold til min politi-anmeldelse. 
   Med et snevert, partisk, unnlatende og fiksert fokus på politiets terror-aksjoner og hus-inkvisisjoner som skjedde hjemme hos meg 16. og 22. august 2014. 
   Brevet inneholder blandt annet løgner om saken og om meg og om hva som egentlig skjedde. Jeg har lyd-opptak av alt som i denne saken skjedde i forhold til meg i disse dagene. Om det er av betydning eller interesse kan jeg utlevere kopi av disse lyd-opptakene, til hvem som helst. De hverken ble eller er slettet av noen. 

   Blandt annet forsøker Spesialenheten i dette sitt brev grovt kriminelt å bortforklare den grove kriminalitet, med blandt annet grovt kriminelt å henvise til Politilovens § 12 tredje ledd. Ikke nok med det, men samtidig også krenker og unnlater å henvise til alt annet både i Politiloven og annen lov og rett gjeldende i og for Norge. 
   Stort mere trenger jeg vel ikke å si om det grov-kriminelle brevet. 

   Avslutningsvis her vil jeg ha følgende sagt: 

   Efter at jeg og min familie ble kidnappet har angrepene fra den politiske og offentlige mafiaen blitt stadig flere og videre mere livs-ødeleggende og livs-farlige. Alt og det hele relatert til det faktum at vi ble angrepet og kidnappet. Som mange år forutgående igjen er relatert til det faktum at vi alltid har hatt en meget vellykket hjemme-undervisning for alle våre barn, fordi de offentlige skole-tilbud ikke har vært bra nok og ikke har vært akseptable for vår familie. 

   Jeg blir forsøkt fremstilt som kriminell, aggresiv, voldelig, uansvarlig, etc. - til tross for at de utmerket godt vet at jeg på ingen som helst måte er noe slikt. Og til tross for at de har ingen som helst beviser for at jeg er hva de påstår - og til tross for at jeg fremfører og har beviser for det motsatte. 
   Endog f.eks. har jeg og leverte jeg et komplett og godt lyd-opptak av hele rettssaken i Gulating lagmannsrett 17. mars 2010 - et lyd-opptak som sammen med sakens dokumenter til fulle viser en fullstendig falsk rettssak og til og med fullstendig falske advokater. Og til og med at dommeren avslutningsvis sier han ikke vet om jeg er skyldig eller ikke skyldig, men som altså likevel dømmer meg som skyldig.  Og den ene advokaten ble derefter for sin kriminelle bragd ansatt ved Statsministerens kontor (daværende statsminister Jens Stoltenberg). 
Dette og slikt er det altså som foregår i norske domstoler i dagens Norge. Og selv om saks-dokumentene i rettssakene avslører hva som egentlig skjer - som i forhold til meg og min familie - så blir vesentlige saks-dokumenter konsekvent fortiet og hverken argumentasjon, menneskerettigheter eller reell lov og rett hensyntatt. 
   Samtidig som de blandt annet også forsøker å ødelegge livet for de forurettede med økonomiske virkemidler - urettmessige retts-gebyrer og andre urettmessige økonomiske straffer. Uten minste som helst reelle hensyn tatt til proposjonalitet og andre menneske-rettigheter. Og overlater til Statens Innkrevingsbyrå, NAV, Namsmannen, inkasso-byråer, etc. selve utplyndringen, hvor mildt sagt heller ikke menneske-rettigheter blir hensyntatt. Med samme livs-ødeleggende og drepende hensikt. 
   Og NAV og Statens Innkrevingsbyrå, etc. adlyder tydelig ulovlige og ubegrunnede dommer og avgjørelser heller enn våre menneske-rettigheter. Samtidig som de følger tydelig ulovlige lover og regler heller enn våre menneske-rettigheter. 
   Dette samtidig med at de reelle kriminelle i slike saks-komplekser premieres med makt, karriære, troverdighet, impunity og penger. 

   Å anke, klage, protestere eller politi-anmelde fører bare til at en blir mere og videre angrepet. Også med falsk dokumentasjon - som også videre videreføres. Inklusivt med falske eller fraværende begrunnelser. Og økonomisk. Osv. 

   Lovlig lov og rett gjeldende i og for Norge er erstattet med dommernes og deres med-spillere sine kriminelle hensikter, karriærer og manipuleringer. 

   Rettsgebyr i saker hvor offentlig er part er i seg selv en menneskeretts-forbrytelse, som f.eks. en ikke god nok eller manglende begrunnelse også er det, i og med at enhver borger har krav på å få respektert og sikret sine menneske-rettigheter. Og dette er et felles-anliggende som enkelt og rettferdig - i likhet med alt og ethvert av felles velferd - skal kunne være inkludert i våre felles-verdier, dvs. i enhvers inntekts-skatt. 

   Apropo "rettsgebyr" - Straffelovens § 111: 
   "Fordrer en offentlig Tjenestemand enten for sig selv eller en anden Tjenestemand eller for det offentlige en ulovlig Skat, Afgift eller Godtgjørelse for Tjenestehandling eller modtager han, hvad der af Vildfarelse tilbydes ham som saaledes skyldigt, straffes han med Fængsel indtil 5 Aar. 
   Beholder han det i god Tro oppebaarne efter at være bleven opmerksom paa Feilen, straffes han med Bøder, Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Maaneder." 

   "

   Og her litt gjengitt fra mitt brev 
20150412-fra-RLH-ang-rettsbehandling-mandag.html også til blandt annet Haugaland tingrett i og om saken:
   
   "
   Advokat Høines sa i torsdag 09.04. 2015 ( ekstern ) at han skulle telefonere meg fredag, det gjorde han likevel ikke, derfor telefonerte jeg ham lørdag ca. klokken 15.45. Han sa han hadde forsøkt å telefonere meg tidligere på dagen og at han nu satt travelt opptatt. Og at han hadde snakket med Haugaland tingrett som hadde sagt at de ville ha dokumentasjon på at jeg ikke har økonomisk mulighet til å komme til Haugaland tingretts "rettsbehandling" mandag morgen klokken 09 i rettssal 21. 

   Dette i forbindelse med at jeg, som også i forhold til forrige såkalte rettsbehandlingen der, forut har gitt klar beskjed om at jeg ikke har ønske om å møte der, fordi de mildt sagt hverken er habile eller kompetente, og at jeg heller ikke har økonomiske muligheter for å møte der, på grunn av den økonomiske terror og utplyndringen som fortsatt pågår, i regi av blandt annet Haugaland tingrett. Og at hvis de insisterer på at jeg skal møte der eller insisterer på å være habile eller insisterer på likevel å rettsbehandle saken, så insisterer jeg på å få være både skriftlig og muntlig tilstedeværende og at jeg komfortabelt, trygt og gratis fraktes frem dit og tilbake hjem. 

   Jeg gav i torsdag derfor advokat Høines også beskjed om å viderebringe beskjed om at dette uansett trenger en god løsning også hvis de 
insisterer på likevel å rettsbehandle saken - og at jeg lett forståelig nok ikke ønsker å bli bragt frem og tilbake av politiet enda en gang. Men f.eks. heller av en drosje. 

   I forbindelse med forrige gangs frakt gav jeg både skriftlig og muntlig grundig og detaljert flere steder beskjed om hva som skjedde. Og nu vil altså Haugaland tingrett i Haugesund i følge advokat Høines at jeg skal dokumentere at jeg ikke har økonomisk mulighet for selv å få meg fraktet frem og tilbake til og fra Haugaland tingrett mandag. Det var ikke stort annet advokat Høines rakk å si før han ville avbryte samtalen. Men jeg rakk å henvise til at mitt økonomiske budsjett ( ekstern )befinner seg offentlig tilgjengelig på Internettet på mine hunwww hjemmesider der. Han skal se på det, sa han. 


   Jeg kan selvfølgelig ikke akseptere at Haugaland tingrett rettsbehandler saken uten min både skriftlige og muntlige tilstedeværelse. Og heller ikke at "rettsbehandling" eller viktig og relevant saks-dokumentasjon blir fortiet eller unndratt hverken meg eller offentlighet. Dette er blandt de mange forbrytelser som de tidligere har begått overfor meg og min familie. 

   Av den skriftlige saks-dokumentasjon jeg vil ha medtatt som bevis i saken er særlig disse to brevene: 
   -- 20150320-ang-norske-myndigheter-fra-RLH.html - 
   
-- 20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html - 

   Det førstnevnte, datert 20.03. 2015, er inndelt i fire avsnitt hvor særlig det fjerde avsnittet omhandler presist og meget om hva som skjedde mandag 23. juni 2014. 

   Til tross for at brevet også er adressert til Haugaland tingrett og samme dag pr. e-post ble oversendt til Haugaland tingrett later Haugaland tingrett 26.03. 2015 som om brevet, som er vesentlig dokumentasjon i saken, ikke eksisterer. Hvorfor lyger Haugaland tingrett i sitt brev 
datert 26.03. 2015 til meg ( ekstern) angående dette? Det står svart på hvitt i brevet at: "En har innen fristen ikke mottatt merknader fra Dem." En setning som jo er en usannhet. Det er nærliggende å tro at Haugaland tingrett har kriminelle hensikter med en slik løgn. Og har kriminelle hensikter også med å erklære seg selv som habile og kompetente. 

   Saken er tilsynelatende påstand mot påstand, bortsett fra at jeg er den eneste som har gode beviser for min flerfoldige påstand og dens aspekter. Det har ikke motparten. Motpartens beviser er bare beviser for sine egne kriminelle aktiviteter. 

   Saken fremmes av motparten, inklusivt motpartens med-spillere, på basis av en falsk politi-anmeldelse og flere andre sine forbrytelser. Straffbare forbrytelser og grove menneskeretts-forbrytelser jeg krever og har rett til å få kompetent og effektivt straffe-forfulgt og rettsbehandlet. Deriblandt flere instanser av organisert kriminalitet i offentlig regi.

   Videre er det også mange andre momenter og aspekter som direkte angår saken. Momenter og aspekter som har betydning og som det foreligger solide og helhetlige beviser for i min flerfoldige politi-anmeldelse og dens saks-dokumentasjon.
   Her kan jeg kortfattet nevne noen nu helt nærliggende momenter: 

   1 - At politiet, påtale-myndigheten og Spesialenheten for politisaker konsekvent er partiske og inhabile i kriminelle hensikter i forhold til henholdsvis politi-ansatte Tommy Eika sin politi-anmeldelse og min politi-anmeldelse. 
   2 - Og hvor er likhet for loven? Min politi-anmeldelse er ikke mindre viktig enn Tommy Eika sin. Tvert om. Og hvorfor ble og blir min politi-anmeldelse ulovlig innskrenket mht. lov-paragrafer? 
   3 - Det foreligger flere beviser for at Tommy Eika sin politi-anmeldelse er falsk og har kriminelle hensikter. 
   4 - Da jeg ulovlig ble frihetsberøvet og angrepet mandag 23. juni 2014 ble min lyd-opptaker ulovlig beslaglagt. Og lyd-opptaket ulovlig slettet samme mandag klokken 12.35. Samtidig som jeg samme dag også ble nektet å gjøre lyd-opptak i den ulovlige rettssak jeg ble bragt til. Til tross for at lyd-opptakeren og lyd-opptaket var mine eiendeler og bevis-gjenstander og inneholdt konkret bevis for hva som faktisk skjedde. 
   5 - Og hvorfor er politiførstebetjent Vidar Haraldseid involvert i hva som skjedde mandag 23. juni 2014. Han har fra lang tid forut aktivt kriminelt har vært involvert i hva denne saken egentlig handler om.
   "

   Og her litt gjengitt fra mitt brev 
20150512-Anke-over-Haugaland-tingrett-dom-20150416.html også til blandt annet Haugaland tingrett i og om saken:
   "
   Av interesse og betydning for saken er iøvrig blandt annet følgende referat fra mine offentlige Dagboks-notater for onsdag 29. april 2015, hvor jeg gir uttrykk for min første umiddelbare reaksjon på dommen datert 16.04. 2015 fra Haugaland tingrett: 
   " 
    Politiet i Vindafjord telefonerte omkring 9-tiden, sa de hadde en dom fra Haugaland tingrett å forkynne - angående Hundelov-saken ( ekstern ). De kom med den en times tid efterpå. Jeg har enda ikke lest den ( ekstern ). (...) 
   Jeg har hastig lest dommen og må nesten le. Rune lyger og hans ord er verdiløse, politiet snakker sant og skal vi tro på. At det er påstand mot påstand bryr vi oss ingenting om. Og at Runes lyd-opptak av hva som faktisk skjedde ble slettet av politiet er ikke engang nevnt. Nevnt er derimot f.eks. at "min advokat" (utnevnt av Haugaland tingrett) på vegne av meg skal ha bedt om at jeg straffes på mildest mulig måte om jeg skal straffes - til tross for at samme advokat i telefon-samtale med meg som jeg gjorde lyd-opptak av ( ekstern ) tydelig ble forklart og inneforstått og enig med om ikke på noen som helst måte å fremsette slike ønsker. Litt av en advokat? Eller litt av en tingrett? Det synes ikke som at han har fremført for retten de to dokumentene jeg ba han om heller, til tross for at han gav uttrykk for det motsatte. For her bare å ha nevnt noe. Om det er Haugaland tingrett eller advokaten som nekter mine beviser fremført? Haugaland tingrett og dommerne der er uansett iallfall løgnaktige og kriminelle. Og slike dommere er det fullpakket med i dagens Norge. Og hensikten med denne falske rettssaken og dommen er selvfølgelig bare dermed lettere å kunne drepe meg. Det var vel ingen som trodde noe annet? De tenker vel nu blandt annet å plassere meg blandt mordere og voldelige, som de også gjorde da de plasserte meg i "varetekt" i 5 måneder. Uskyldig også da - og de andre gangene. 
   " 

   Det hele og alt over her foreløbig og her innledningsvis sagt fra min side. Jeg vil underveis videre skriftlig, men også muntlig, formulere og utdype dette og annet i og for saken mere. 
   Jeg avventer nu i første omgang her en kompetent besvarelse og forholdstagende på dette.
   "

   Og her litt gjengitt fra mitt brev 20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html også til blandt annet Gulating lagmannsrett i og om saken:

   "
   
Det blir blandt mye annet også fortiet at jeg ble nektet å gjøre et fullstendig uforstyrrende og uproblematisk lyd-opptak av den såkalte rettssaken, som ble påstått å være offentlig. Og blandt annet også hvordan denne nektelse groteskt foregikk. (...)

   Det blir blandt annet og særlig også fortiet at motparten og dens med-spillere i denne saken er inhabile, med de konsekvenser det innebærer. 
   Men våre menneske-rettigheter innebærer også at enhver har rett til en habil og kompetent rettsorden. 
   Det er det mildt sagt ikke når blandt annet Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett påberoper seg å være det - og later som om de er det. Mot mine tydelige og utvetydige protester og deres begrunnelse. Som i denne saken. 

   Jeg henviser til tidligere dommer, prosess-skriv, avgjørelser, etc. i dette saks-komplekset i forhold til meg og min familie. Det meste offentlig tilgjengelig på følgende link: ( ekstern ). 
   Som det utvetydig fremgår er disse rettsinstanser hverken interessert i beviser, argumentasjon, kontradiksjon, menneske-rettigheter eller kriminalitet, etc. Men foruretter på det groveste og ivrig meg og min familie. 
   Og det oppkonstrueres saker - også selverklærte straffesaker. Ikke bare om meg og Hundeloven. 

   Jeg henviser f.eks. til Gulating lagmannsrett sin liksom rettsbehandling av liksom straffesak mot meg hvor dommeren avslutningsvis sier han ikke vet om jeg er skyldig, men likevel dømmer meg til blandt annet 5 måneder ubetinget fengsel-straff. Jeg har et godt lyd-opptak av hele den makabre såkalte rettsbehandlingen. (Og det meste av alt annet siden 2006 som har skjedd underveis hvor jeg fysisk direkte har vært involvert.) Hvor ikke minst både fakta, beviser, saks-dokumenter, lov og rett, etc. ble fortiet og nektet. 

   Den samme dommer-mafiaen som har fratatt meg og min familie retten til familie-liv, foreldre-rett, bevegelsesfrihet, etc. Og kontinuerlig torturerer, terroriserer, utplyndrer, nekter oss retten til ekteskap, sosialt liv, økonomisk liv, etc. 

   Minst en majoritet av dagens norske dommere er meget sentrale nøkkel-personer for en politisk og offentlig mafia-virksomhet som enda hærjer fritt. Rettssikkerhet en menneskerett som er fullstendig vilkårlig og fraværende i dagens Norge, for å si det mildt. Norge har efter hvert blitt et terror-regime, hvor ikke en eneste en av våre menneske-rettigheter respekteres av den offentlige forvaltningen. Sentralt i denne mafia-virksomheten er kidnapping, fangehold, tortur, terror, utplyndring og ødeleggelse av barn og foreldre. 
   I Norge terroriseres, kidnappes, fangeholdes, utplyndres og tortureres snart alle barn - og foreldre. En smittsom politikk som stadig mere og verre perverterer landet og verden. 
   Norge, landet med de kidnappede og fangeholdte barna. Og foreldrene. Og besteforeldrene. 
   Slike former for grotesk politisk og offentlig kriminalitet har verden knapt noensinne sett maken til. 
   De kidnapper fra alle og enhver. Unntatt fra seg selv og sine venner og med-spillere. 
   Veldig praktisk og nyttig for den politiske og offentlige mafiaen - ja, for hvem som helst egentlig - også slik å kunne bestemme hvem livet skal ødelegges for. Og hvem som skal premieres, osv. Det kan lønne seg å ha de rette venner eller den rette politikk. Og ikke feil motstandere, eller fiender. 

   Barn og foreldre som får krenket og blir fratatt sine "umistelige og uavhendelige" menneske-rettigheter. Deriblandt foreldre-retten og retten til sitt familie-liv. Med de groteske konsekvenser dette automatisk impliserer og medfører. Meget grove og straffbare forbrytelser i nærsagt alle land - og inter-nasjonalt - og i Straffeloven. 
   En politisk og offentlig forvaltning som nekter sivil-befolkningen - ikke bare meg og min familie - den viktigste halvdel av Straffeloven og våre menneske-rettigheter og Grunnlovens. To viktige stikkord for hva de driver med er nepotisme og impunity. 
   Dette er solid og grundig dokumentert og bevist i min politi-anmeldelse. Også med blandt annet mange tusener vitnesbyrd fra barn og foreldre. 
   Og alt dette angår meget også denne saken. Og konkret også ikke minst Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Som begge med mange av sine representanter omfattende har begått og begår slike og mange de mest groteske forbrytelser mot meg og min familie - og mot sivil-befolkningen og verden. 
   Den eneste grunnen til at de enda ikke sitter bak lås og slå er at de beskytter og verner og premierer (og truer) hverandre via virksomhetens nøkkel-personer (og nyttige idioter). 

   "

   Og videre her litt gjengitt fra mine fortløpende offentlige Dagboks-notater i og om saken. Fra og om mandag 23. juni 2014:
   "
   En kort stund efter å ha skrevet siste kommentaren over her kom en uniformert politi-bil med to uniformerte politi-menn som gikk ut av bilen og gikk mot huset hithen. Ny terror-aksjon og stigmatisering, osv. Anslagsvis før klokken 11. Jeg gikk ut med et lite foto-apparat og knipset noen bilder av de da de kom. Den ene av de var Meland fra Lensmannskontoret her i Vindafjord, den andre var en yngre. De sa de var kommet for å pågripe meg og hente meg til rettssaken i Haugaland tingrett i Haugesund. Jeg spurte først om de ville komme til å bruke makt hvis jeg nektet å bli med, for straks å få avklart om jeg skulle nekte eller ikke. De sa de ville bruke makt om jeg nektet derfor var mitt valg å følge med de og vi gikk bortover mot bilen deres. Jeg sa jeg både muntlig og skriftlig forut hadde varslet om at jeg ikke kunne komme til rettssaken - og også godt forklart hvorfor. Nesten fremme ved bilen begynte den ene å dytte på meg som om jeg ikke gikk fort nok og var en ting og ikke et menneske. Jeg reagerte på dette med en helt naturlig noe passiv motstand i kroppen og ble dyttet enda mere og han begynte å bryte på meg så vi begge datt. Den andre kom også over meg og jeg mistet nesten både pust og hjerteslag og ble nesten drept og spurte om de slik hadde tenkt å drepe meg, samtidig som den yngste brøt armen min bakover så den nesten ble brekt og forsøkte enda mere å brekke den samtidig som den andre hjalp ham og de begynte å brekke også den andre armen min bakover mot ryggen. Det hele alt gjorde vondt og jeg forsøkte derfor å bite armen til den yngste da den kom rett foran munnen min. De satte håndjern stramt på bak min rygg, tok fra meg alt jeg hadde i lommene, inklusivt lyd-opptager og et lite kamera og tobakken min og muligvis også brillene. De plasserte meg derefter og slik i et låst bur bakerst i bilen sin og kjørte mot Haugesund.  (...)

   
Jeg ble denne gangen hjem-kjørt på samme slags måte, men uten håndjern. Og var hjemme igjen omkring 15-tiden. Lyd-opptageren og det lille kameraet (og brillene?) nektet de å tilbake-levere, de sa de skulle undersøke disse først og at jeg kunne regne med å få de tilbake om en ukes tid. De var fra begynnelsen svært så meget ivrige på å ta ifra meg lyd-opptagere, kamera, etc. - og på det at jeg ikke skulle kunne gjøre lyd-opptak av "rettssaken". 

   "

   Avslutningsvis.

   Avslutningsvis her noen belærende ord fra meg. 

   Forskjellen på rett og galt er det viktigste og vesentligste for ethvert menneske og samfunn.
   Det er derfor vi har og må ha lovlige lovbestemmelser, dommere og domstoler.

   Den viktigste forutsetningen for å kunne være en kompetent og habil dommer, er at vedkommende våger og ønsker å bli kompetent straffe-forfulgt og dømt i henhold til prinsippene for lovlig lov og rett hvis vedkommende dømmer ulovlig eller feil.
   Forståelsen og avtalen om dette skal befinne seg som en direkte eller indirekte selvfølgelighet blandt annet og særlig i den dommer-ed som enhver som påtar seg et dommer-verv først må forplikte seg til.

   Den viktigste forutsetningen for å kunne være en kompetent og habil domstol, er at ethvert menneske som mener seg forurettet av noen slags dommer, instans, medmenneske eller feil enkelt og greit kompetent og habilt skal kunne få vedkommende dommer, instans, medmenneske, forurettelse eller feil straffe-forfulgt og dømt.
   Dette forutsetter særlig flere uavhengige, kompetente og habile dommere og domstoler. For å unngå forbrytelser eller feil i regi av dommere eller domstol.

   Samtidig er og skal en optimalt fullverdig dokumentasjon, kontradiksjon, begrunnelse og argumentasjon være en forpliktelse for enhver dommer og domstol. Og også fremgå av dommen.

   Mangler noe av dette så forurettes mennesker og sivil-befolkningen.

   
Problemet med hele dagens norske retts-instanser er at det er besatt med mennesker som mangler medmenneskelighet (neste-kjærlighet) og rettferdighetssans. Det er derfor de skredder-sydd er ansatt der eller får bli værende der. De er inhabile og fullstendig uten kompetanse. Kompetanse er en norm for indre og ytre verdier, som angående medmenneskelige forhold handler om rettferdighet og anstendighet. Altså om lov og rett, menneskeverdet og de felles-menneskelige rettigheter. Ytre og indre verdier som skal være i samsvar med hverandre, Det blir galt og et skall med egoisme om dette mangler eller er forkvaklet. 
   Slike mennesker fremelsker slik inkompetanse og egoisme - med synsing og egoistiske hensikter og konsekvenser som norm. 

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   Onsdag 24. juni 2015, Vikebygd.

---

---