-- Til-EMD-fra-RLH-022011.html       --- (( ECHR-EMD-RLH-saken-index.html ( intern ) )) --- 
Norsk versjon / Norwegian version -
RLH: Avsendes pr. fax og e-post 15.02. 2011. English 
original version on this link: Til-EMD-fra-RLH-022011E.html  ( ekstern ).


Rule 39. Urgent

Som en haste-sak,

Til:
The Registrar,
European Court of Human Rights,
Council of Europe,
F-67075 STRASBOURG CEDEX

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
NO-5568 Vikebygd, Norway.

                                                                                           Dato: Tirsdag, 15. februar 2011, Vindafjord, Norway.


FORORD TIL SAKEN

   Denne min henvendelse og begjæring til Menneskerettsdomstolen i Strassburg er i det formelle oppdelt i 4 avdelinger:
   Presentasjon - DokumentasjonKrav - og Avslutningsvis
   Derav følgende:


PRESENTASJON

   Vi har et stort problem i Norge, som vi ikke klarer å løse selv.
   Problemet har blitt verre og verre gjennom flere ti-år, år efter år. Politiske, byråkratiske og folkelige krav om endringer har om og om igjen resultert i det verre. Problemet gjennom-trenger nu meget store deler av den offentlige forvaltning og samfunnslivet iøvrig. Som en stor og meget sentral lands-omfattende katastrofe. Med en overflod av kriminell galskap og urettferdighet, med også mange elementer av det perverse. Og terror, trakassering, tortur og ut-plyndring med mere. Det er i en viss grad stor fare forbundet med å snakke om det.

   Det er særlig barnerov-industrien i Norge og dens mange forskjellige aspekter.
   Den har på sett og vis sin basis i en offentlig falsk "barnevern-tjeneste" med mange ansatte, og i falske "alene-mødre". Og i alle disse sine mange med-spillere.
   Mange av disse barnevern-tjenester er terror- og likviderings-enheter. De kidnapper årlig flere tusen barn, fra fødestuer, fra sine hjem, fra skoler og barnehager, etc.
   Metodene, med-spillerne og hensiktene er flere forskjellige, men mye de samme.
   De ansatte i slike "barnevern-tjenester" mottar tips eller bekymrings-melding fra noen hvem som helst. Derefter er prosessen påbegynt eller i gang. Den angjeldende familie er dermed i livs-fare.
   Trusselen er at barna da lett kan bli kidnappet, pluss omstendighetene og prosessen i dette.
   "Barnevern-tjenesten" forlanger indirekte og direkte med øvrige norske myndighets-instansers hjelp å trenge inn i den angjeldende familiens privatliv og hjem. Uten basis i konkrete kriminelle forhold eller konkrete mistanker om kriminelle forhold.
   Samtidig som de på forskjellige vis både dokumenterer og innsamler dokumentasjon angjeldende familien.

   Den innsamlede dokumentasjon blir ofte og i alminnelighet innsamlet fra i hovedsak fire følgende hold:
   1: Fra enhver kontakt familiens individer har hatt eller har med offentlig forvaltning. Ofte fra veldig mange år tilbake i tid.
   2: Fra de nevnte tips og bekymrings-meldinger, hvor motivene kan være forskjellige.
   3: Fra de ansatte i barnevern-tjenesten sine egne notater, tanker og følelser. Ofte også deres egen-produserte psykiatriske diagnoser i tillegg til mange andre slags påstander.
   4: Og opplysninger, informasjon og vurderinger bestilles, kjøpes eller rekvireres angjeldende familien fra andre. Ofte i forhold til hensikten.

   Med denne sin produserte og innsamlede dokumentasjon som basis skriver de vedtak, hvor trusselen er at barna blir kidnappet eller for å begrunne og beskrive hvorfor de allerede har kidnappet barna.
   Mange av disse vedtakene oversendes i en instans til Fylkesnemnden, med begjæring om å få overta barna.
   Mange av disse vedtakene og i det heletatt mye av den produserte og innsamlede dokumentasjon inneholder mye løgn, forvridninger, trakassering og degradering av familien - og hensikt nettopp å overta barna.
   Fylkesnemnden og alt hva som foregår er lukket og utilgjengelig for offentligheten. Fylkesnemnden gir i alminnelighet nokså automatisk og ukritisk det kommunale barnevernet medhold og påplusser ofte selv trakassering. Reell kontradiksjon finner ikke sted og vitner og beviser og lov og rett blir nokså fullstendig forbigått. Verre enn i et narre-teater. Det er hensiktene, påstandene og dokumentasjonenen til det kommunale barnevernet som teller og som videreføres.
   Alt og det hele iscenesatt for effektivt å kidnappe barna.

   I alminnelighet utsettes familien allerede fra første stund for uhyre trusler, psykiske og sosiale belastninger, trakassering, terror, tortur og utplyndring.
   Mange overlever ikke lenge underveis i alt dette. Døds-årsakene og hva de har vært utsatt for blir ofte og i alminnelighet skjult bak falsk dokumentasjon.

   Det trues og manipuleres mye med den falske dokumentasjon. Også med under-ordnede lover, instrukser og regler.
   Trusler og premiering er et meget sterkt element i det hele.

   Når og hvis prosessen kommer til Tingretten, så skjer omtrent det samme som i Fylkesnemnden.
   Også hva gjelder Lagmannsretten og Norges høyesterett.

   Å politi-anmelde og å påpeke og å kunne bevise uretten, som også mange både gjør og kan, hjelper i alminnelighet ingenting.

   Den reelle hensikten er hverken å hjelpe eller å verne barnet, foreldrene eller familien.
   Begrepet "barnets beste" har på det nærmeste fått den motsatte betydning:
   Barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste. Alt og det hele motsatt lov og rett.

   Hensikten er heller ikke at barna skal tilbakeføres til sine foreldre. Heller ikke at foreldrene og barna efter kidnappingen skal kunne ha samvær eller kontakt med hverandre. Tvert om.
   Når barna kidnappes, fangeholdes og knebles påføres barna og foreldrene langvarig sjokk-tilstand, smerte, fortvilelse,
fremmed-gjørelse, tortur, ødeleggelser og mange slags varige skader eller til-intetgjørelse. Dette forsterkes ytterligere ved at de efter kidnappingen ikke blir gitt anledning eller mulighet til å være sammen med hverandre eller å ha kontakt. Unntaksvis for endel noen sitt vedkommende under særdeles krenkende og ydmykende forhold og varigheter. Ødeleggelsene og torturen dette medfører vet kidnapperne og fangeholderne, men de later som ingenting og bryr seg ikke. For kidnapperne handler det oftest om penger, status, makt-kontroll og karriære.

   Veldig mye av det samme som alt dette skjer og er forholdet når den ene av foreldrene kidnapper barnet. Hvilket oftest er mødre.
   Falske "alene-mødre", som derefter ofte videre selv blir i en ekstra utsatt posisjon i forhold til det falske kommunale "barnevern".
   Fedre ofte og i alminnelighet diskrimineres og trakasseres meget grovt. Også grovt og ofte livstruende økonomisk. Men det er også eksempler på det motsatte. Hensikten er ofte den samme som tilfellet er med meg og min familie: å ødelegge og å til-intetgjøre far. Hvilket premieres. Den ene forelder premieres for kidnapping, fangehold og knebling av barna - mens den andre og barna straffes, mishandles og utplyndres. Mange velger å utnytte dette og å tjene på at det er slik. Særlig kvinner lokkes og fristes til det og premieres for det. Jo mere de foruretter barna og den andre forelderen dess mere premieres de, og da særlig økonomisk.

   Alt angående alt dette antar ofte utrolig groteske former og konsekvenser, både i rettsvesenet, den offentlige forvaltning og samfunnslivet ellers.
   Veldig mange er lidende og ødelegges under det og veldig mange tjener penger og karriære på uretten.
   Det er frekkhet, løgn, kriminalitet og mangel på samvittighet som når frem og som rår.
   Menneskelighet, anstendighet og lov og rett blir mere og mere og verre og verre skviset ut og bort vekk.
   

   Jeg kan ikke vente mere med å overbringe denne saken til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, fordi det haster så veldig.
   Både hva angår meg selv og min familie og veldig veldig mange andre.
   
   Jeg har lenge vært underveis med å få oversendt denne saken til
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, men på grunn av omstendighetene ved at jeg og mine barn enda kontinuerlig er utsatt for terror, trakassering, tortur og utplyndring med mere som jeg er nødt til å forholde meg ansvarlig til og deriblandt også ikke minst dokumentere og med mye kontor-arbeide, har det hittil vært meget vanskelig å kunne få gjort.

   Som det fremgår av den dokumentasjon jeg fremlegger og videre skal og kan fremlegge for Menneskerettsdomstolen så går denne kjetter-prosessen mot slutten for mitt vedkommende.
   Jeg er utsatt for og trues videre og nu med så fullstendig til-intetgjørelse og så meget grov urett at dette kan ikke jeg overleve særlig lenge mere.

   Jeg og min familie trenger hjelp, lov og rett. Og det haster. Og hele Norge trenger akutt hjelp, lov og rett. Jeg overdriver ikke. Alt dette er saklig og vel-overveid fra min side. Men de kriminelle og deres med-spillere og deres propaganda prøver å spre et annet budskap. Og de bagatelliserer og trivialiserer og de later som om de ikke vet og de later som ingenting - overfor meget groteske, kriminelle og perverse omstendigheter. Og mange tør ikke si eller gjøre noe eller blir hvis de forsøker kneblet, straffet eller forfulgt.

   Alt dette er et katastrofalt meget stort problem - og Norge klarer
ikke å løse det alene.


DOKUMENTASJON

   Til saken kommer fra min side egen presentasjon, index og oversendelse av dokumentasjon.
   Nu først bare litt og noe av dette, for at dette haster så meget og som et omriss av saken.
   Følgende foreløbig:
   

   001-- Dette brev på norsk (original): Til-EMD-fra-RLH-022011.html ( intern )
   001E-- Dette brev på engelsk: Til-EMD-fra-RLH-022011E.html ( intern )

   002-- Norsk (original): 20110111-Anke-til-Gulating-lagmannsrett-fra-RLH.html ( intern ) 
   002E-- Engelsk: 20110111E-Anke-til-Gulating-lagmannsrett-fra-RLH.html ( intern ) - ikke i sin helhet oversatt enda.

   003-- Norsk (original): 20110103-Politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) 
   003E-- Engelsk: 20110103E-Politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) - ikke i sin helhet oversatt enda.

   004-- Norsk (original): 20110103-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) 
   004E-- Engelsk: 20110103E-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )  - ikke ferdig oversatt enda.

   005-- Norsk (original): Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( intern ) 
   005E-- Engelsk: Kronologi-kidnappinger-barna-saken-E.html ( intern ) - ikke ferdig oversatt enda.

   006-- Norsk (original): INDEX, kronologisk, dokumentene i saken:  brevene-index.html 
KRAV

   Hva mine krav pr. i dag i henhold til lov og rett angår fremgår disse senest av min politi-anmeldelse og av min begjæring overfor rettsvesenet i Norge.
   Disse krav skal jeg her nu henvise til.

   Mine krav kan inndeles i 5 hoved-avsnitt. Følgende:

   Avsnitt 1,
   for mitt og min familie sitt vedkommende - som fremgår av
og gjengitt fra mitt innlegg datert 02.02. 2011 til politi-anmeldelsen ( ekstern ):

   Entydig og uomtvistelig efter i og for Norge gjeldende lov og rett, som jeg i min politi-anmeldelse har påpekt og henvist til, er samtlige norske myndigheter forpliktet til umiddelbar gjenopprettelse og erstatning overfor meg og mine barn.
   Unnlatelse eller falsk dokumentasjon i så måte vil i henhold til flere av Straffelovens bestemmelser som jeg har henvist til være ulovlig og straffbart.

   Nødvendig og lov-pålagt gjenopprettelse består av flere umiddelbare nødvendige elementer.
   Her skal jeg forsøke å gi en enkel oversikt over disse, først i tre hoved-punkter:

   Punkt 1:  Barna bringes hjem igjen.
   Punkt 2:  Økonomisk erstatning til ofrene.
   Punkt 3:  Offentlig kunngjort erklæring og beklagelse.

   Hva angår Punkt 2, økonomisk erstatning, har jeg her følgende å si:

   Jeg skal for mitt vedkommende erkjennes økonomisk erstatning for det tapte og ødelagte.
   Denne erstatning skal gies fra den norske stats myndigheter, som erkjenner sitt med-ansvar og sin forpliktelse.
   Den norske stats myndigheter skal for sin del i henhold til over-ordnet lov og rett fordele og innkreve straffe- og erstatnings-ansvar overfor de kriminelle og deres instanser, etater og avdelinger med utgangspunkt i hver enkelt av de kriminelle sine forbrytelser.
   Vesentlig i så måte er at straffe- og erstatnings-ansvaret for hver enkelt av de kriminelle får en tilstrekkelig tyngde av preventiv, altså forebyggende, virkning. Like så med hensyn til det erstatnings-ansvar hver enkelt av de kriminelle sine instanser, etater og avdelinger bør gies og ha i forhold til med-ansvar.

   Det vil være og er rett og riktig for mitt vedkommende å kreve økonomisk erstatning for det tapte og ødelagte.
   Hva bare angår meg selv uten med tanke på mine barn vil en passende garantert helhetlig forholdsvis umiddelbar økonomisk rimelig erstatning med utgangspunkt i nuværende samfunns-forhold være 60 millioner norske kroner.
   Hva meg selv angår også med tanke på den gjenopprettelse at mine 7 umyndige barn bringes hjem igjen vil en passende garantert helhetlig forholdsvis umiddelbar økonomisk rimelig erstatning med utgangspunkt i nuværende samfunns-forhold være 200 millioner norske kroner.

   Avsnitt 2,
   for mitt og min familie sitt vedkommende - som fremgår av
og gjengitt fra mitt innlegg datert 03.02. 2011 til politi-anmeldelsen ( ekstern ):

   Trakasseringen via NAV har nu pågått lenge, verre og verre.
   I den senere tid har flere av de samme kriminelle representanter for norske myndigheter trakassert og truet også via Statens Innkrevingssentral (SI).
   Om ikke dette via NAV og SI fort nu stanses av representanter for lov og rett og myndighet er det nokså forutsigbart at
vårt hjemsted og våre eiendeler og mitt liv kan være fysisk til-intetgjort omtrentlig i løpet av mars 2011 og deromkring.
   Jeg henviser angående dette til følgende link med dokumentasjon:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NB/NAV-brevene-index.html  
   Og iøvrig hva gjelder hele saks-komplekset til følgende link med meget fyldig direkte dokumentasjon:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html

   Det er mange og uhyre grovt kriminelle involvert i hele dette saks-komplekset.
   De skjuler seg bak falske påstander og falsk dokumentasjon.

   Det haster veldig å få stoppet alt dette av kriminell galskap. Jeg anmoder hermed ytterligere om og krever at det blir gjort.   Avsnitt 3,
   for mitt og min familie sitt vedkommende - som fremgår av
og gjengitt fra mitt innlegg datert 03.01. 2011 til rettsvesenet ( ekstern ):

     1.  Frøydis Hansen f. 25.12.93, Stauda Sofie Hansen f. 24.05.97, Alfredo Ao Hansen f. 17.08.99, Mariel Rose Hansen f. 21.12.01, Urda Lilje Hansen f. 14.06.03, Solborg Sera Hansen f. 28.02.06 og Tormod Hansen f. 15.04.08 skal bo fast hos Rune Leander Hansen.

     2. Primært: Far skal ha del i foreldreansvaret for Frøydis Hansen, Stauda Sofie Hansen, Alfredo Ao Hansen, Mariel Rose Hansen, Urda Lilje Hansen, Solborg Sera Hansen og Tormod Hansen.

     2. Subsidiært: Far skal ha foreldreansvaret for Frøydis Hansen, Stauda Sofie Hansen, Alfredo Ao Hansen, Mariel Rose Hansen, Urda Lilje Hansen, Solborg Sera Hansen og Tormod Hansen.

     3. Far ivaretar barnas rett til kontakt og samvær med sin mor.


   Avsnitt 4,
   for mitt og min familie sitt vedkommende - som iøvrig fremgår av
saks-dokumentasjonen ( ekstern ):

   Her-under flere punkter.
   Dette og disse skal jeg komme tilbake til.
   Disse angår blandt annet følgende forhold:
   -- at jeg uskyldig ble straffedømt og ble holdt varetekts-fengslet sammen med straffedømte i tidsrommet 21.10. 2008 til 12.03. 2009 ( ekstern ).
   -- omstendighetene omkring det forhold at det fra representanter for norske myndigheter ble tatt DNA-stoff fra meg, nu senest 24.12. 2010.
   --


   Avsnitt 5, 
   for hele Norge sitt vedkommende - som fremgår av og gjengitt fra mitt innlegg datert 07.02. 2011 til politi-anmeldelsen ( ekstern ):

   I tillegg vil jeg her nu på vegne av det norske folk i og med lov og rett og det ansvar jeg kjenner meg forpliktet til og med basis i min politi-anmeldelse og den dokumentasjon jeg har gjort fremsette følgende krav for Norges befolkning av enkelt-mennesker iøvrig:

   1.  Kidnapping, fangehold og knebling av barn opphører. Barna og deres begge foreldre fristilles, i og for likeverd. 
Ingen skal mere kunne tjene penger eller urett på kidnapping, fangehold og knebling av barn eller adskillelse av barn og foreldre. Iøvrig gjenopprettelse og erstatning og hva dette innebærer.
   2.  Full nedleggelse og full granskning av den offentlige barneverntjenesten og fylkesnemndene. Begge disse sin virksomhet og praksis er ulovlig.
   3.  En effektiv lav-terskel Justismord-kommisjon opprettes. Det er så veldig mange sivil- og strafferettslige justismord i Norge, at det snarest bør etableres en uavhengig, lav-terskel justismord-kommisjon. Denne må være så effektiv at de som utsettes for justismord, har et reelt sted å henvende seg. I dag er det ofte umulig å reparere et justismord.
   4.  En norsk Menneskerettsdomstol opprettes. Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, likestilt med Høyesterett, som er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
   5.  En norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon opprettes.
Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, som og er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
   6.  Økonomisk rettferdighet for enhver i henhold til loven.

   Angående disse 6 punkter vil jeg her iøvrig ha sagt følgende:

   Ekstra meget viktig at den som besitter makt og myndighet i en stilling eller posisjon som representant for forvaltningen i et samfunn fort, solid og rettferdig kan anklages og stilles til straffe- og erstatnings-ansvar for begått ulovlighet. Makt og myndighet kan ellers så altfor lett misbrukes eller forfeiles med katastrofale konsekvenser for de angjeldende og samfunn.
   Derfor er en fullstendig åpen, lav-terskel, selvstendig, uavhengig, habil spesial-domstol nødvendig, med mere.

   Og det å få kompetente, landsomfattende Sannhets- og Forsonings-kommisjoner og Menneskerettsdomstoler operative, reelle og effektive på lav-terskel nivå.
For at det også skal finnes reelle ordninger for formildelse, forsoning, anger og tilgivelse. Og for å fremme åpenhet, sannhet, velferd og rettferdighet.

   
I og for en habil uavhengig Menneskerettsdomstol bør det være viktig at alt skal kunne foregå i åpenhet for hele samfunnet, med åpen lav-terskel mulighet for enhver og alle til innlegg, kommentarer, argumentasjon, kontradiksjon, etc. Og at hva som skal ligge til grunn er Menneskerettsloven, samt Straffeloven og Norges Grunnlov, dvs. våre over-ordnede lover (og ikke evt. ulovlige eller ulovlig praktiserte under-ordnede lover og regler). Og det prinsipp at også dommerne og andre involverte selvfølgelig er underlagt lov og rett. Dermed vil og kan enhver involvert i saken i praksis ha ethvert og alle mennesker i samfunnet som sin advokat - altså ikke bare en advokat, men flerfoldig mange.
   
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har gjentatte ganger understreket at offentlighet beskytter saksøker mot offentlige overgrep, og at dette er avgjørende for at den generelle tilliten til domstolen kan opprettholdes.
   Den kriminelle galskapen må stoppes, granskes og stilles for lov og rett. Overfor spesialdomstol, både Sannhets- og Forsoningskommisjon og Menneskerettsdomstol og mere til. Ikke minst fordi det norske rettsvesenet og så mange representanter for offentlige myndigheter og andre har vært og er involverte som kriminelle.
   Rettsvesenet er nerven og bærebjelken i et demokrati og den viktigste institusjonen og vernet mennesket og samfunnet har.
   Men når retts-vesenet har blitt den institusjon som mest har ansvar for at representanter for myndighetene kan fortsette overgrep og undertrykkelse i offentlig regi og mord, ødeleggelser og perversiteter tilrettelegges med underskrifter og falsk dokumentasjon, trenering, ansvars-unnvikelse, etc., da er feil-vesenet et rettere ord for hva vi nu enda er hærjet med.

   Alt dette for nødvendigheten og kravet om reell etablert reell respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.
AVSLUTNINGSVIS

   Alt dette er forhold som haster og er akutte.
   
For meg og min familie sitt vedkommende særlig akutt at mine umyndige barn straks får komme hjem igjen og vi få være i fred og trygghet.
   Og at pengekrav og all annen økonomisk trakassering i tilknytning til dette saks-komplekset straks innstilles overfor meg og mine umyndige barn og vårt hjem.


Med hilsen og håp fra                   


Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))
Tindeland,                                
No-5568 Vikebygd, Norway      Min adresse:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
No-5568 Vikebygd, Norway.
Telefon: +47 - 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no  

---