--- Denne side:  Side-A2-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   Begjæring om Tiltak, til Fylkesnemnda ---> Side 2 (A2) av 7 (A7):  
<---

ADVOKATENE
VIKSE, HAUGLAND, BERGE OG BACHMANN
MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESKAP


-- 2 --                                                          

Alle bara er fellesbarn av de private parter Rune Leander Hansen og Trude Monica Hansen.

Barneverntjenesten ber om at fylkesnemnda vurderer å oppnevne talsperson for Frøydis, Sofie og Alfredo Hansen.

Hva gjelder bakgrunnen for denne begjæring og de forhold saken bygger på, viser jeg til det relativt omfattende saksframlegg som er utarbeidet av barneverntjenesten og som ligger som vedlegg 1 ( ekstern ) til denne begjæring. Det er barneverntjenestens oppfatning at det er nødvendig for å sikre barna en forsvarlig omsorg, at omsorgen overtas av det offentlige. Det er også barneverntjenestens oppfatning at vilkårene for omsorgsovertakelse både i lovens § 4-12 bokstavene a), c) og d) er oppfylt. ( ekstern ). Barnevemtjenesten ser det ikke som mulig å sette inn hjelpetiltak i familien som kan avhjelpe omsorgsmangelen.

Barnas foreldre har avvist enhver kontakt med barneverntjenesten, og har også i stor utstrekning holdt bama vekke fra sosial kontakt og omgang med andre barn og voksne. Foreldrene tillater heller ikke barna å gå på skole, og hva gjelder de forhold som bame­verntjenesten særlig vektlegger i denne sammenheng i forhold til omsorgsvurderingen, viser jeg til side 28 flg. i barneverntjenestens saksframstilling, avsnittet "Vurderingar". ( ekstern ).

Barneverntjenesten har engasjert sakkyndig i saken for å foreta en omsorgsvurdering av foreldrene. Den sakkyndige, psykiater Kirsten Westlye, ( ekstern ), har heller ikke lykkes å få kontakt med familien. Jeg viser til den sakkyndiges rapport av 07.09.07, ( ekstern ), som inngår blant vedleggene ( ekstern ) til denne begjæring.

Hva gjelder hjelpetiltak viser jeg til begjæringen s. 22, nederst, ( ekstern ), samt vedtakene av 01.12.2007 vedr. Gudmund Hansens skolegang. ( ekstern ).

Den skriftlige dokumentasjon som følger denne begjæring oversendes iht. egen vedleggsliste ( ekstern ). Hva gjelder bevisførsel for øvrig vil barneverntjenesten påberoper seg følgende vitner:


1. Barnevernkonsulent Ingeborg Nyland. ( ekstern ).

2. Psykiater Kirsten Westlye ( ekstern ) - sakkyndig.

3. Daniele Reistad, ( ekstern ), Videregående koordinator v/Steinerskolen i Haugesund.

4. Terje Egil Kleiven, ( ekstern ), lege Vindafjord legekontor.

5. Brit Nelly Tveit ( ekstern ) - "nabo" til familien Hansen.

6. Per Schnabel ( ekstern ) - bosatt i Vikebygd, bekjent av Rune Hansen.

Hva gjelder de to sistnevnte vitner og hva de skal forklare seg om, viser jeg til en sakkyndiges erklæring ( ekstern ) hhv. på sidene 18 flg. ( ekstern ) og 24 flg.. ( ekstern ).

--->


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---