-- 20130502-dobbel-brev-fra-NAV-I-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---  Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette dobbel-brevet fra NAV Innkreving datert 02.05. 2013 ankom meg med posten lørdag 04.05. 2013. Altså to brever i samme konvolutt, begge datert samme dato. Brev 1 og brev 2. Jeg henviser iøvrig og for kronologi til NAV-brevene-index.html ( ekstern ). 

   Dobbel-brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20130502-dobbel-brev-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( ekstern ) ---- 
Det ene brevet, avskrift, rlh: 

(( brev 1, side 1a1: ))

Fra:
NAV Innkreving (NAV I)                   

Postadresse: NO-9917 Kirkenes

  (501E)              
Til:
RUNE  LEANDER  HANSEN
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD

Vår dato:  02.05. 2013     Deres ref:       Vår ref:  186525  
Saksbehandler:  A.M. Indbjør


Vedrørende din bidragssak.

Vi viser til henvendelsene dine, datert 14.03.2013 ( ekstern )15.03.2013 ( ekstern ) og 09.04.2013 ( ekstern ).

Du har bidragsplikt for 5 av dine barn på til sammen 8 610 kroner, jf vedtak i saken fra NAV Forvaltning Karmøy av 28.09.2009 ( ekstern ). Vedtaket ble stadfestet av NAV Klageinstans Vest den 10.09.2010 ( ekstern ). Du har ikke bidragsgjeld i saken.

Bidraget er fastsatt på bakgrunn av barnetillegget i din uførepensjon, og skal gå til dekning av forsørgelsen av dine barn.

NAVI har anledning til å kreve barnetillegget utbetalt når du mottar barnetillegg for de samme barna som du har bidragsplikt for. Beløpet trekkes direkte fra din pensjonsutbetaling jf folketrygdloven § 22-3 a).  Bestemmelsen lyder slik:

Ǥ 22-3a. Barnetillegg til bidragspliktige
Dersom en stønadsmottaker skal betale underholdsbidrag til barn som han eller hun får barnetillegg for, kan barnetillegget utbetales til Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. Det er et vilkår at sentralen har satt fram krav om slik utbetaling. Barnetillegget går til fradrag i underholdsbidraget som stønadsmottakeren skal betale.»

NAVI har satt fram slikt krav ovenfor NAV Pensjon. Krav om utbetaling av barnetillegg til NAVI er ikke å anse som tvangsinnkreving. Avgjørelsen kan derfor ikke påklages.

NAVI vil på bakgrunn av bestemmelsen i folketrygdloven § 22-3a fortsette å kreve barnetillegget utbetalt til dekning av månedlig bidrag.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt på telefon 21 05 11 00.

Med hilsen

Jorid Saue  (( + underskrift ))
juridisk seniorrådgiver

                                        A.M. Indbjør  (( + underskrift ))
                                        juridisk rådgiver


NAV Innkreving
Postadresse: 9917 Kirkenes
Besøksadresse: Grubevn 4, 9910 Bjørnevatn
Tel: 21 05 11 00 // Fax: 21 05 11 01
Kontonr: 8276 01 00435. Org.nr: 974 650 991
www.nav.no// navi@nav.no


---


--- Det andre brevet:

(( brev 2, side 1a3: ))


Fra:
NAV Innkreving (NAV I)                   

Postadresse: NO-9917 Kirkenes

  (510P)              
Til:
RUNE  LEANDER  HANSEN
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD

Vår dato:  02.05. 2013     Deres ref:       Vår ref:  141240  
Saksbehandler:  A.M. Indbjør


Ingen endring av trekkbeløp
NAVN:  Rune Leander Hansen  FNR:  061255*****

Vi viser til dine klager datert 14.03.2013 ( ekstern )15.03.2013 ( ekstern ) og 09.04.2013 ( ekstern ).

Vi har følgende opplysninger i feilutbetalingssaken din:

Sak nr.:       141240
Gjeld:                       1 200 kroner
Månedlig trekkbeløp:    500 kroner

Vi har fortsatt ikke mottatt dokumentasjon på dine utgifter. NAVI har på grunn av sakens omstendigheter valgt å legge til grunn påberopte utgifter, og vi kan ikke se at det er grunnlag for å endre månedlig trekkbeløp.

NAVI vil presisere at denne saken gjelder tilbakekreving av feilutbetalt forsørgertillegg i din uførepensjon for tidsrommet 01.02.2010 til 31.03.2010 jf vedtak av 03.09.2012 fra NAV Forvaltning Sandnes ( ekstern ). Kravet var opprinnelig på 3 200 kroner, og utgjør per i dag 1 200 kroner.

DETTE HAR VI LAGT VEKT PÅ
Størrelsen på trekkbeløpet er fastsatt ut fra hva husstanden din trenger til livsopphold, jf. dekningsloven § 2-7. Til dette tar vi utgangspunkt i satser som er utarbeidet av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Følgende inntekter og utgifter er med i beregningen:

INNTEKTER:
Brutto inntekt         
kr          17 623
Barnetillegg             kr          13  687
- Skatt                    kr            7 644

= Netto inntekt       kr          23 666

(( brev 2, side 2a3: ))

UTGIFTER:
Livsopphold                                     kr                6 860
Månedlig bidrag                                kr                8 610
Nedbetaling av feilutbetalingskravet    kr                  500
Boliglån                                           kr                1 471
Strøm / fyring                                  kr                   750
Boligforsikring                                 kr                   200
Kommunale avgifter                         kr                    272
Reiseutgifter                                    kr                    650
Andre utgifter                                  kr                 3 131

= Sum utgifter                                kr               22 444

= Overskudd            kr 1 222


NAVI har lagt til grunn din inntekt i henhold til våre register og din utbetaling av uførepensjon fra NAV.

Vi har lagt til grunn livsoppholdssatsen for en enslig voksen som utgjør 6 860 kroner per måned.
Livsoppholdssatsene er ment å dekke mat/drikke, klær/sko, helse/hygiene, lek/fritid, møbler/inventar og telefon/media.

Du har et løpende underholdsbidrag på 8 610 per måned som er tatt med i beregningen.

Vedrørende dine utgifter har vi gitt avsetning til boliglån og kommunale utgifter ut i fra det du har opplyst til oss i ditt brev av 04.02.2013 ( ekstern ). Vi har vært inne på din internett side som du refererte til ( ekstern ), og har ikke kunne finne dokumentasjon for dine utgifter der.

Du har opplyst i brev av 04.02.2013 ( ekstern ) at du har utgifter til forsikring på 670 kroner per måned. Det fremkommer ikke hvor mye av dette som er boligforsikring, og NAVI har derfor stipulert beløpet til 200 kroner per måned. Innboforsikring forutsettes dekket av livsoppholdssatsen, og det gis derfor ikke særskilt avsetning til slik forsikring.

Utgifter til strøm er gitt avsetning til i henhold til et gjennomsnittsforbruk for en person på 10 000 kwh per år, med en strømpris på 0,90 kroner per kwh. Dette utgjør en månedlig utgift på 750 kroner (10 000 kwh  *0,90 kroner = 9 OOOkroner  /  12 mnd = 750 kroner). Gjennomsnittsforbruket og strømprisen er lagt til grunn etter opplysninger fra konkurransetilsynet.

Vi har også gitt avsetning til reiseutgifitet på 650 kroner per måned. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig kostnad for et månedskort på bussen. Det er ikke dokumentert at du har behov for bil, og det gis derfor heller ikke avsetning til utgifter til bilhold.

Du har et trekkpålegg i din uførepensjon på 3 131 kroner per måned. Dette trekket er det gitt avsetning til.

Bakgrunnen for at vi nå har lagt til grunn de utgiftene du hevder å ha er at disse er sannsynlige. Ved en eventuell klage ber vi om at du legger ved dokumentasjon på alle dine utgifter med f.eks kopi av faktura med vedlegg etc hvor perioden for utgiften og pris fremgår.

(( brev 2, side 3a3: ))

NAVI vil gjøre deg oppmerksom på taushetsplikten du har etter forvaltningslovens § 13 b, og at du etter denne bestemmelsen ikke har anledning til offentlig å publisere informasjon som du er blitt kjent med som part i en sak. Vi viser her blant annet til vedtak fra bidragsfogd med informasjon om bidragsmottaker og barna i saken. Overtredelse av bestemmelsen kan straffes etter straffeloven § 121.

DETTE MÅ DU VITE
Ved endringer i husstandens økonomi, må du umiddelbart gi NAVI opplysninger om dette, jf bidragsinnkrevingsloven § 19,2. ledd.

Du kan klage på denne avgjørelsen. Nye opplysninger må være dokumentert når du sender klagen til oss. Du får beskjed når klagen blir oversendt til klageinstansen, som er Øst-Finnmark tingrett. For at tingretten skal behandle klagen din, må du betale ett rettsgebyr på 860 kroner. Tingretten vil gi deg mer informasjon om hvordan du betaler gebyret.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt på telefon 21 05 11 00.


Med hilsen

Jorid Saue  (( + underskrift ))
juridisk seniorrådgiver


                                        A.M. Indbjør  (( + underskrift ))
                                        juridisk rådgiver


NAV Innkreving
Postadresse: 9917 Kirkenes
Besøksadresse: Grubevn 4, 9910 Bjørnevatn
Tel: 21 05 11 00 // Fax: 21 05 11 01
Gironr: 8276 03 00256.
Foretaksnr.: 974 650 991.
www.nav.no// navi@nav.no---