-- 20130409-til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern --- NAV-brevene-index.html ( ekstern -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes
tirsdag 09. april 2013, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til:
NAV Vindafjord, Elin Drivernes, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  
& kopi til Politiet, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& kopi til NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& kopi til Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no
& kopi til Skatteoppkreveren i Vindafjord, Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no


Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Tirsdag 09. april 2013, Tindeland


   Til politi-anmeldelsen, og til NAV Vindafjord

   Jeg henviser igjen til våre brever og til min politi-anmeldelse. Her nu igjen særlig til mitt brev datert 04.02. 2013 ( ekstern ). Og til mitt siste brev, datert fredag 15.03. 2013: 
20130315-Til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( ekstern ).
   Dessuten til et brev datert 15.03. 2013 fra NAV Vindafjord som ankom meg
med posten torsdag 21.03. 2013 med overskriften "Melding om vedtak": 20130315-Vedtak-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.html ( ekstern ).

   Enda et skriv og vedtak fra NAV som igjen med tydelighet viser og beviser riktigheten av hva jeg angående NAV og den politisk organiserte mafia-virksomheten som gjennom-syrer den offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen i Norge har fremført i min politi-anmeldelse.

   Mennesker ansatt i den offentlige forvaltningen som på det groveste på kryss og tvers forbryter seg mot konkret lov og rett gjeldendende i og for Norge. Ansatte i politiet og andre sin delaktighet, inklusivt falsk dokumentasjon, unnlatenhet, etc., inklusivt. Uten noen som helst rett til det og med katastrofale konsekvenser for enkelt-mennesker, barn og voksne, sivil-befolkningen og verden.

   Dette i forhold til både generell og spesifikk utplyndring og i forhold til ødeleggelse av familier og enkelt-mennesker.
   Dette angår
de mest fundamentale og sentrale verdier i menneske-livet og i samfunnet, som de ødelegger.
   Og dette er forbrytelser som blandt annet befinner seg inn under Straffelovens definisjon av forbrytelser mot menneskeheten, menneskeverdet og verden. Og som organisert kriminalitet. Med en straffe-ramme på inntil 35 år fengsel for delaktighet og skyld.

   At de som kriminelle selv, delaktige og skyldige, bagatelliserer dette er ingen berettiget unnskyldning.

   Mennesker som gjør seg fortjeneste, liten eller stor, på å forurette andre, grovt eller mindre grovt, er kriminelle. Om ikke de handler, eller unnlater å handle, i nødverge, psykose eller i troskyldighet; men egoisme er ikke nødverge, psykose eller troskyldighet. 
   De både vet og burde vite hva de gjør. Grunnen til at de likevel gjør det er selvfølgelig først og fremst at de tror seg å kunne gjøre det uten å bli straffet for det. Men tvert om blir belønnet for det. Og fordi det blir bagatellisert og forvrengt også av de andre i virksomheten, ikke minst av de som dirigerer virksomheten og av deres falske dokumentasjon og propaganda. Vet hva de gjør? Selvfølgelig, de ikke bare angriper de mest fundamentale og sentrale verdier i menneske-livet, men de ødelegger de. Selvfølgelig vet de hva de gjør. Og det å få straffe-forfulgt og dømt de delaktige og skyldige i disse forbrytelser, hvem, hvordan og hvorfor enn delaktige og skyldige, er en viktig oppgave for ethvert menneske og samfunn. 
   
   Politikk har blitt kriminalitet i Norge. Uhyre grov kriminalitet. Det er det triste faktum. 
   Til og med mengder med sadisme, tortur, utplyndring og drap, overfor også barn. 
   Disse og slike vil fortsette å pervertere og ødelegge liv og samfunn, i enhvers nærhet, om de ikke skikkelig og nødvendig stoppes. 

   Og nærsagt alle av de later som ingenting og som de ikke vet eller forstår noe. Selv de groveste forbrytelser. Og selv de som egentlig både vet og burde vite så altfor godt.

   Her noen mere direkte ord om det siste brevet og vedtaket datert 15.03. 2013 fra NAV Vindafjord:

   Det mest interessante med vedtaket er at det ganske enkelt er et tydelig og utvetydig bevis på ulovligheter som er straffbare. Og desto mere i forhold til min politi-anmeldelse. 
   Det er også et eksempel på en virksomhet som tar alt med den ene hånden, for derefter eller samtidig å gi smuler med den andre hånden, for psykologisk å gi et inntrykk av seg selv som anstendige mennesker.
   Skrivet med melding om vedtak fra NAV Vindafjord er igjen også løgnaktig. Det er, som fremgår tidligere i politi-anmeldelsen, ikke første gang.
   Jeg blir i deres skriv omtalt som søker. Jeg har hverken i år eller i fjor søkt om noenting som helst. Jeg har gjort krav på mine, familiens og andres menneske-rettigheter.
   Det blir i skrivet påstått at jeg "har ett overskudd på kroner 4.824,- i måneden", noe som fremgår av min politi-anmeldelse og mitt budsjett at på ingen som helst måte er sant. Mildt sagt.
   Det blir i skrivet også påstått at jeg i og med min trygd "har utbetalt netto kroner 13.696,- i måneden". Dette er heller ingen sannhet eller noe faktisk forhold. Og på ingen som helst måte i nærheten av noe berettiget forhold. Og forårsaket av hvem og hva? Og i forhold til før mine barn ble kidnappet og fangeholdt? Alt dette og mere til fremgår enkelt og greit av mine brever til NAV som inngår i politi-anmeldelsen.
   Eksempelvis ble trygden min fra NAV for mars 2013 utbetalt (overført til min konto) ca. 20.03. 2013 med kr. 11.425,00- Altså ytterligere enda mere utplyndret.
   Den kontinuerlige økonomiske trakasseringen og utplyndringen siden mine barn ble kidnappet torsdag 03.04. 2008 pågår enda, kontinuerlig forsterket og med utvetydig hensikt. Og på ingen som helst måte forårsaket av meg.
   NAV Vindafjord henviser til og påberoper seg i skrivet "Lov om sosiale tenester i NAV (LOST)". Som fremgår av min politi-anmeldelse og mine brever til NAV så er det ulovlig og straffbart for ansatte i NAV eller andre steder i den offentlige forvaltningen å følge ulovlige lover eller regler, hvilket dette er et nytt eksempel og bevis på at de likevel gjør, hvor groteskt forurettende det enn er, uanfektet av konsekvensene for den og de som rammes.
   De henviser også til forurettende og feilaktige "livsoppholds-satser", noe som også omhandles i min politi-anmeldelse.
   Videre fremstilles i skrivet fra NAV som om disse omstendighetene angående min livs-situasjon er noe midlertidig, til tross for at de er godt bekjent med at dette nu har vedvart i flere år, direkte forårsaket av NAV. Og som at, som i det heletatt ikke adekvat fremgår under deres overskrift om "vilkår" og "vurdering", at denne min livs-situasjon er forårsaket av meg eller berettiget av andre, eller er avhengig av min oppførsel og hvordan jeg forholder meg. Når det faktiske og eneste reelle forhold er motsatt.
   Det blir med et slikt "midlertidig" forhold fra NAV sin side tydeligvis siktet til den tiden det videre tar før NAV enda mere fullstendig har torturert, utplyndret og til-intetgjort meg og min familie, inklusivt eiendom og eiendeler.
   Og det blir blandt annet sagt at: "Etter § 18 (LOST) har den som ikkje sjølv kan sørgje for eiget livsopphald ved å gjere gjeldande eigne økonomiske rettar, krav på økonomisk stønad til livsopphald. Denne ytinga er meint å vera kortvarig og siktemålet må vera å gjere søkjaren uavhengig av stønad, gjennom at søkjar får arbeidsinntekt eller nyttar andre gjeldande ytingar."
   Selvfølgelig kan jeg ikke sørge for eget livsopphold når NAV gjør nettopp det umulig! Og det er nettopp egne (og andres) økonomiske rettigheter jeg overfor NAV har gjort gjeldende!
   Dessuten, i videre svada, henvises altså til at "søker får arbeidsinntekt eller nytter andre gjeldende ytelser". Til en som er 100 % uføre-trygdet og som ikke har krav på andre ytelser enn hva som frataes, benektes og unnlates fra NAV sin side!

   Og hva konkret er det de ansatte i NAV Vindafjord mener jeg videre og mere skal være uten og mangle, i forhold til det økonomiske? Når det de ulovlig og straffbart har forårsaket at jeg nu i flere år har vært uten og manglet uopprettelig har ødelagt det meste av både min kropp og helse, arbeide, nutid, fremtid, eiendom, eiendeler, etc. Og det er med nød og neppe jeg i det heletatt har "overlevd" disse forurettelser fra ansatte i NAV sin side!
   Hva konkret?

   Til slutt i sitt skriv, underskrevet Laila Thorsen, leder NAV, og Elin Marie Drivenes, sosialkonsulent, skriver NAV Vindafjord at jeg har "klagerett" og at: "Dette vedtaket kan du klaga på, og Nav-kontoret kan hjelpa deg å skriva klagen. Klagefrist er tre veker og klagen skal sendast til Nav Vindafjord, postboks 3, 5589 Sandeid. Dersom kommunen opprettheld sitt vedtak vert klagen sendt til Fylkesmannen for ei endelig vurdering. Denne vurderinga kan ikkje påklagast."

   Ansatte i NAV og NAV Vindafjord, kommunen og Fylkesmannen og Fylkesnemnden og flere til har vært involvert i dette saks-komplekset siden begynnelsen og har vært og er politi-anmeldt fra min side. Og er den direkte og eneste årsaken til den livs-situasjon jeg efter angrepene og forurettelsene fullstendig uskyldig befinner meg i, ødelagt, utplyndret og fratatt nær alt, inklusivt livets rett og rettigheter. Det er på absolutt ingen som helst måte min skyld eller forårsaket av meg. Tvert om.

   En må være en slags idiot eller grov-kriminell for ikke å se hva som i denne saken har foregått - og enda pågår. Og nyttige idioter for en grov-kriminell politisk organisert mafia-virksomhet, i henhold til faktisk og reell lov og rett gjeldende i og for Norge, er hva disse har vært og er.
   Mennesker som trakasserer, terroriserer, torturerer, utplyndrer og dreper familier og med-mennesker i sivil-befolkningen, barn og voksne, mens de later som ingenting og som de ikke forstår noenting annet enn foruretter med falskhet og forbrytelser overfor disse.
   Redd for å miste jobben sin, beordret av grov-kriminelle? For dumme til å forstå selv de enkleste og mest elementære menneske-rettigheter og selvfølgeligheter? Disse forbrytelser de begår, inklusivt også i form av unnlatelser, faller uansett ikke inn under lovens bestemmelser om nødverge.

   Fylkesmannen var som nyttig idiot og kriminell involvert i denne saken blandt annet også i sitt vedtak datert 21.01. 2011 ( ekstern ), som stadfestet et ulovlig og forurettende vedtak fra NAV Vindafjord ved Laila Thorsen i
melding om vedtak datert 15.11. 2010 ( ekstern ). Mere om dette blandt annet i følgende skriv fra og til NAV:
   -- 20101220-Svar-brev-Melding-om-vedtak-fra-NAV-til-RLH.html  ( ekstern ) - 
   -- 20101207-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( ekstern ) -

   Mitt brev her nu er mere enn en klage, det er og inngår blandt annet også i min politi-anmeldelse. Hvilket heller ikke skal være vanskelig å forstå.

   Jeg avslutter her dette mitt brev med noe videre informasjon i form av noen få gjengivelser fra mine offentlige Dagboks-notater. Som forhåpentligvis ikke vil gjøre dette mitt brev og min politi-anmeldelse vanskeligere å forstå. Følgende:

-----

-- Dagboks-notater, torsdag 14. mars 2013, Vinberget: 

   "
   Jeg avsendte i formiddag enda et svar-brev til NAV Innkreving ( ekstern ). 
   De to kvinnene fra NAV Vindafjord som kom her torsdag 28. februar 2013 har jeg ikke hørt noe mere fra, til tross for at de sa de skal ta kontakt med meg igjen i neste uke. 
   Senere i dag, litt før klokken 14, ble jeg telefonert av den ene av de to kvinnene, Elin Drivernes, fra NAV Vndafjord. Hun flirte og sa hun har hatt det travelt. Mere om dette i det brevet jeg gjør ferdig og sender til politi-anmeldelsen og NAV i morgen ( ekstern ). 
   "
   

-- Dagboks-notater, fredag 15. mars 2013, Vinberget: 

   "

   Jeg ble ferdig med og fikk avsendt det nye brevet til NAV og politi-anmeldelsen ( ekstern ) omkring 7-tiden tidlig i dag. (En stund før det i natt egentlig.) 

   Tidligere leder for det som nu er NAV Vindafjord eller Sosial-tjenesten var utrolig nok Iren K. Hebnes, som samtidig var leder for den såkalte Barnevern-tjenesten. Da senere de to instansene ble oppdelt ble hun leder for kun den såkalte Barnevern-tjenesten. 
   Kjersti Dahlen, aktiv i Arbeiderpartiet, ble leder for NAV Vindafjord, eller altså Sosial-tjenesten. 

   Jeg mottok senere i dag et foreløbig svar-brev pr. e-post fra NAV Vindafjord ( ekstern ). Elin Drivernes der skriver at: "Ditt brev er mottatt i dag 15/3-13 pr. mail. Dette er videresendt til leder ved Nav Vindafjord." 

   Det er en utrolig frekkhet i det at de tilbyr seg å betale en favne ved for meg. Meget meget så mildt sagt. Og de liksom tror at det er det det handler om! Og noe så typisk Ap-folket og grov-kriminelle. De utplyndrer og tar alt de kan med den ene hånden for efterpå med den andre hånden å gi smuler og liksom gaver, for at det skal se ut som de egentlig er snille og gode! Et eld-gammelt tricks, mildt sagt. Og verste sort kriminelle sin yndlings-forkledning. 
   Utplyndring, perversiteter og på kryss og tvers annen kriminalitet er kjernen i deres virksomhet. 
   Pluss overdådig med frekkhet, falskhet, grådig egoisme og annen fanskap! 
   Med-mennesker og lov og rett er for slike absolutt ingenting verdt, annet enn i falskhet og egoisme! 
   "


-- Dagboks-notater, onsdag 20. mars 2013, Vinberget:  

   "
   
Jeg bestilte mere ved forleden dag, en og en halv favne, løv-tre (eik, or og bjørk), tilsammen 2.800,- kr. til-kjørt, og første porsjon ankom til-kjørt i dag. Betalt pr. tg. i kveld. Tilsammen altså kjøpt 7 og en halv favne ved i vinter, hvilket har kostet 11.200,- kr. 
   Jeg bruker lite e-kraft, særlig når ikke vaske-maskinen kan brukes, fordi jeg ikke har penger til å reparere den. Og særlig også når det elektriske anlegget her ikke kan oppgraderes, fordi jeg ikke har penger til det. Sånn er det med omtrent alt, fordi kidnapper-folket i og omkring NAV har tatt pengene. Jeg kan ikke bruke bilen, fordi de også har tatt de pengene som brukes til bensin, drift og vedlikehold av bilen. Jeg kan ikke kjøpe den maten eller annet jeg ønsker og tidligere har brukt, jeg kan ikke hverken vedlikeholde eller arbeide videre med noe som tidligere, ikke hverken bruke eller vedlikeholde motorsag, prosjekter og arbeider som var underveis her på eiendommen, og ikke heller som alltid tidligere abonnere på tidsskrifter, aviser eller tv, og ikke heller reise noen steder eller delta i noe, fordi de også har tatt pengene som har blitt brukt til alt det og det meste av alt annet. Så selvfølgelig bruker jeg for lite penger til å kunne leve eller overleve lignende slik som tidligere, for den muligheten og de pengene har de ulovlig og straffbart tatt ifra meg. Budsjettet ( ekstern ) er fullstendig umulig, og motsatt i forhold til både tidligere og i forhold til lov og rett. Og de fortsetter og fortsetter enda, med videre mishandling, tortur, terror og fullstendig utplyndring og drap som hensikt og konsekvens. 

   Om NAV eller min mor eller andre overfører en porsjon penger til min bank-konto, en eller flere ganger, hvilket som fremgår av budsjettet noen ganger har skjedd, så hjelper det meg lite eller ingenting. Hvor små og få utgifter jeg enn har. Hvorfor fremgår av budsjettet. 
   Hvorfor fremgår på hver sin måte både av budsjettet og av resten av saks-dokumentasjonen. 
   Og eventuell kortsiktig hjelp bruker de som påskudd for å opprettholde, videreføre og forsterke utplyndringen og uretten. Dette fremgår også på forskjellige måter og forskjellige steder i min saks-dokumentasjon. Det er på kryss og tvers et uhyre makabert og kriminelt spill de bedriver, bak kulissene. Og det er selvfølgelig alltid noen som "melder seg frivillig" for å utføre det kriminelle som trengs og for å dra de andre efter seg. Velsignet og premiert av ledelsen og i flokk blir de for mange mindre synlige som nyttige kriminelle idioter og nøkkel-personer. 
   For disse slike ikke bare er det akseptabelt at både jeg og mine barn og andre med-mennesker blir gjort til fattige, utplyndrede og alt hva som verre er, men det er tilsiktet. 

   Og de håper kanskje jeg skal forsøke å få et lån, for selv å forverre min situasjon? 
   Mildt sagt så dumme og perverse er de nok også. 
   At ansatte i NAV i forhold til dette og det hele tilbyr seg å betale 1.400,- kr. for noe ved til litt oppvarming, samtidig som de videre utplyndrer, torturerer og dreper, er ikke noe annet enn hån, lureri og videre kriminalitet. Og hva har de gjort med meg? Og hva har de gjort meg til? (Og mine barn?) Og alt hva de har tatt er de skyldig meg, og mye mye mere til! Og de er skyldig både meg og mine barn, og veldig mange andre! 
   Alt økonomisk de ulovlig og uberettiget har tatt, med de konsekvenser og hensikter det har hatt, rettferdiggjør og krever enorme tilbake-betalinger, erstatninger og straffe-utmålinger! 
   De hadde innbetalt 1.400,- kr. til min bank-konto forleden dag. 
   Det i tillegg til at de nu også lar ansatte i Skatteetaten, antagligvis Skatteoppkreveren i Vindafjord, for mars nu trekke 3.131,- kr. ("påleggstrekk skatt") fra den forlengst allerede utplyndrede trygden min! Hvordan skulle jeg kunne være skyldig Skatteetaten mere enn de fra før av har tatt? 
   Det gjør min politi-anmeldelse av de involverte ansatte i Skatteetaten ( ekstern ) enda mere alvorligere. 
   De påstår altså også samtidig feil-aktig, falskt og ulovlig at jeg er skyldig de penger. Hvordan skulle jeg kunne ha blitt skyldig noen noe penger? Jeg har hverken kjøpt eller leid eller avtalt noe som helst! Det har jeg heller ikke hatt penger til. Mildt sagt. Jeg har ikke engang hatt nok penger til å kunne leve eller overleve! Og en slik påstand fra de samtidig som langvarig full utplyndring pågår, er mildt sagt både feil og pervers. Er som nærmest hentet rett ut fra virkeligheten i Franz Kafka sin bok "Prosessen". 
   Hvordan i all verden skulle jeg kunne ha blitt skyldig noen noe penger?! Hvordan skulle det kunne ha foregått? Og med basis i hva?! 
   Og enda det de som står for kriminalitet, falskhet og frekkhet! 
   Det er noe alvorlig alvorlig galt med slike mennesker! De begår de groveste former for kriminalitet og forbrytelser mot sine med-mennesker, med påstand om at de bare gjør jobben sin eller at gjør som de fra visse andre har fått beskjed om. 
   Eller gjør som de trodde eller tror er rett og riktig? Desto verre! Og de var uansett ikke på ekte i god tro. Slikt gjør man ganske enkelt ikke overfor med-mennesker. Det er utvetydig og selvfølgelig både ulovlig og straffbart. 
   At de kriminelle selv aksepterer det og tilsikter det er ingen unnskyldning. 
   
   Selvfølgelig er det mange visse kvinner som ser seg tjent med at det er slik. Nettopp for at de skal kunne kidnappe og fangeholde barn og gjøre seg fortjeneste på det. Og samtidig bli kvitt den andre forelderen. Og veldig mange kvinner lar seg "friste" til å være med på det. Jeg skriver "fristet" i gåseøyne, for de fleste blir tvunget. Ap-regjeringen frister med slike kriminelle ordninger både for å fiske kvinnelige velgere og av andre visse også kriminelle grunner. Blandt annet Ap-regjeringens 
såkalte barne- og likestillings-minister (og feminist) Inga Marte Thorkildsen (SV) frister og fisker i masse-mediaen helt åpenlyst med å tilby slike former for politisk organisert kriminalitet. Til tross for at det er både ulovlig og straffbart og sorterer under meget grove forbrytelser, med lang straffe-ramme. Ikke nok med det, hun foreslår og tilbyr også at påstander (om hva som helst) skal erstatte lov og rett og fakta. Slik det jo nu i Norge har blitt fra før av. Og at dette og slikt altså skal opprettholdes og videreføres av henne og hennes med-spillere. 
   Det er med andre ord altså helt fullstendig sinnssyke, grov-kriminelle og perverse forhold som rår i dagens Norge. Og stadig verre og villere vil de angjeldende og delaktige grov-kriminelle ha det! 
   Og til barna sier de blandt annet og for eksempel at det er slik det er og slik det skal være og at de skal vite at det er kyndige og kompetente dommere og sakkyndige og politikere som har bestemt, og bestemmer hvordan det skal være og at det skal være slik! At slike falske dommere og sakkyndinge og politikere og deres med-spillere er kyndige og kompetente i groteske forbrytelser og grov kriminalitet, det forteller de ikke!
   "

-- Dagboks-notater, fredag 22. mars 2013, Vinberget: 

   "
   Jeg har spekulert litt på hvorfor de to kvinnene fra NAV Vindafjord eller i det heletatt NAV Vindafjord gjorde seg den møye å komme hit 28.02. 2013, og jeg vet jo ikke annet enn hva de har sagt pluss fakta. Hva som fremgår er også at det hadde ingen som helst fornuftig redelig hensikt eller mening at de kom hit. Den enkleste forklaringen er at de kom hit for efterpå liksom mere troverdig å si at de har forsøkt å hjelpe meg. For liksom mere troverdig å dokumentere falskt. 
   Også andre i det kriminelle nettverket deres er interessert i slik falsk dokumentasjon. 
   Det vedtaket de har sendt meg ( ekstern ) er både helt kriminelt, molbo, løgnaktig og forfalskende. 
   Tanke-vekkende er også at vedtaket er datert 15.03. 2013. Samme dag og dato som min oppdaterte politi-anmeldelse ( ekstern ), som jo også NAV Vindafjord mottok samme dag ( ekstern )
   Hva kan hensikten ha vært annet enn å dokumentere falskt, pluss hva jeg nevnte over her? 
   Det mest interessante med vedtaket er at det ganske enkelt er et tydelig og utvetydig bevis på ulovligheter som er straffbare. Og desto mere i forhold til min politi-anmeldelse. 

   Jeg kan også oversiktlig, grundig og detaljert dokumentere og bevise at det regnestykket og de tallene de opererer med er grovt falske og usanne. Og grovt forurettende. Dette beviser mitt offentlig tilgjengelige budsjett fra de siste årene ( ekstern ), fra efter at mine barn ble kidnappet, hvor jeg også om ønskelig eller nødvendig kan fremlegge enda mere ned til de minste detaljer hva som er fakta. For eksempel også med hver enkelt detaljert kvittering og faktura. 
   Men både min og mange andres erfaringer viser at slike kriminelle hverken bryr seg om fakta, lov og rett eller mennesker og samfunn. Annet enn for sin egoisme og for å utplyndre, torturere, ødelegge og drepe. 
   Rett frem kan det og skal det sies. Det hele alt. Og grundig bevises. 

   Hvem skulle vel kunne mistenke eller tro at slike små kjekke kvinner er kriminelle? Nei, heller tvert om i et pervertert naivitetens samfunn gjennom-syret av propaganda og falsk dokumentasjon fra politisk organisert kriminalitet. Hvor det fra den offentlige forvaltningen sin side er tabu å snakke om eller å forholde seg til slike realiteter. Og en realitet er at kvinnelig grov kriminalitet har blitt helt alminnelig i Norge, som også i flere andre visse land. Politisk dirigert og tilsiktet. 

   Visse gjør seg til sadister og kriminelle av ondskap, andre av likegyldighet, egoisme og grådighet. 
   Ap-regjeringen og dens med-spillere stopper ikke slikt, den og de står for og tilsikter aktivt sadisme, trakassering, tortur, utplyndring, drap og annen grov kriminalitet. 
   At slike mennesker har blitt gitt makt og myndighet og enda innehar makt og myndighet er nokså fullstendig utrolig. Slik er det dog enda. Og Norge, sivil-befolkningen og verden ødelegges stadig mere og mere i deres regi. 
   De har mildt sagt også ødelagt livet for meg og mine barn, grundig, i lang tid. Og de fortsetter og fortsetter. 
   Med mange ti-tusener nye og flere ødelagte liv hvert år, og et stadig mere og mere pervertert samfunn. 

   Og til barna de snart og videre skal mishandle og ødelegge videre og mere forteller de all mulig slags løgner. 
   Det hele er utrolig trist og ødeleggende. Mildt sagt. 
   "


-- Dagboks-notater, tirsdag 26. mars 2013, Vinberget: 

   "
   Kjærlighet som forkrøples og kjærlighet som er forkrøplet. 

   En passende overskrift for hva jeg her nu skal si noen ord om. Det at Ap-regjeringen og dens med-spillere er iherdig i ferd med å revolusjonere Norge, med en kultur som er fremmed for alt som tidligere har vært akseptert eller respektert både i Norge og i verden. Motsatt både verdens-litteraturens innhold og verdens tradisjoner, erfaringer og kunnskap. Og motsatt lov og rett. Ap-regjeringen og dens med-spillere tror seg å kunne krenke, ødelegge og forurette et eller flere med-mennesker uten å bli straffe-forfulgt og dømt for det, til tross for at Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov har lov-bestemt det fullstendig motsatte. 
   Samtidig som de vil ha erstattet familie, foreldre, hjemsted, integritet, trivsel, trygghet, etc. med seg selv og sin propaganda. Og gjør sadisme, trakassering, tortur, utplyndring, terror og drap alminnelig og populært, bak fasadene, i regi av seg selv. Selv lang-varige verste sort groveste forbrytelser overfor barn, foreldre og med-mennesker tilsikter de og er deres politikk og handlinger. Hånd i hånd med generell utplyndring og pervertering av sivil-befolkningen og samfunnet, dekket av falsk dokumentasjon, manipulering med ulovlige lover, frekkhet og egoisme. Og at de mere og mere iherdig forsøker å få endret også de nevnte Norges over-ordnede lover, for å få de tilpasset sin grov-kriminelle virksomhet. 
   Til og med kjærlighet og med-menneskelighet, om så hadde vært, uten rettferdighet er det motsatte av neste-kjærlighet. 

   Før denne nye, revolusjonerende politikk og praksis gjorde seg gjeldende arbeidet, levde og kjempet foreldre og barn, ektefeller og familier og samfunn for hverandre og for anstendighet, til sin egen død om så nødvendig. Tross både eventuelle mangler og problemer. I alle land, også i Norge. Det er blandt annet og særlig det all verdens-litteraturen har handlet om og handler om, som basis. 

   Farmor (min mor) i Trondhjem telefonerte forleden kveld som vanlig omtrentlig en gang i uken, hun blir 80 år om ikke mange dagene. Jeg har under de rådende forhold selvfølgelig ingen som helst mulighet for å besøke henne. Også hun er i en viss grad og på sitt vis rammet av de forbrytelser som har rammet meg og mine barn og som kontinuerlig enda pågående rammer oss. Ikke minst også rammet av de forbrytelser som har rammet og videre og videre rammer meg, som ett av hennes tre barn. Min bror og min søster, som også bor i Trondhjem og som har egne barn, undres og forstår også lite av hva som har skjedd og hva som pågår. Mange mennesker også i Norge forstår enda lite av slikt og tror ganske enkelt og naturlig nok ikke at det er mulig eller virkelig. Til tross for alt hva de hører og vet så gjør også propagandaen og falsk og forkrøplet dokumenasjon i masse-mediaen seg sterkt gjeldende. Og indoktrinerende. 
   Min ektefelle, Trude, har jeg ikke snakket med siden tirsdag 21.10. 2008 ( ekstern ), da både jeg og barna igjen ble kidnappet ( ekstern ). Og mine barn ikke langt fra det samme, unntatt Stauda og Frøydis, som jo fremgår av saks-dokumentasjonen. Vi ble igjen både kidnappet og fangeholdt, på groteske vis. Alt dette med stadig flere og nye grove forbrytelser har vedvart lenge nu. 
   For min ektefelle eller mine barn å forsøke å ha kontakt med meg eller sitt hjemsted, eller jeg med noen av de, er ganske enkelt livs-farlig. Truslene er mange og alvorlige. Om vi skulle forsøke å ha kontakt med hverandre er truslene at da vil de bli erklært sinnssyke av Iren K. Hebnes og hennes med-spillere, isolert, tvangs-medisinert, osv., bli fratatt alt og ethvert av eventuelle barn, pluss videre former for tortur, trakassering, terror, osv. 
   Dette er altså endel av virkeligheten i dagens Norge. 
   Og det hva Ap-regjeringen og dens med-spillere kaller barnevern er en effektiv måte å ødelegge barn, foreldre og samfunn på. 
   
   Visse av de kriminelle har forsøkt å fremstille det som at dette har basis i og har vært og er en konflikt mellom meg og min ektefelle. Men det er jo mange solide beviser for at det ikke er sant. 
For eksempel også det lyd-opptaket jeg forleden, 04.03. 2013, henviste til, et lyd-opptak fra onsdag 24.09. 2008 hvor Trude i en telefon-samtale på 2 timer og 45 minutter grundig og opplysende forteller om hva hun står for: 
   
trude-rlh-tlf-MIC-2008-09-24_01h40m41s.wav ( ekstern ) 02:45:43, wav, 76,4 MB. 
   Som sagt, også et av mange eksempler på hva kidnapper-folket ikke vil at skal komme frem. 
   Det var i utgangspunktet heller ikke noen stor konflikt mellom Balder og noen i resten av familien. Han fikk forbigående dårlige venner i lokal-miljøet i Vikebygd, men det var et lite og forbigående problem. Men alt annet ble en stor konflikt mellom Balder og resten av familien da Iren K. Hebnes og hennes med-spillere forkvaklet Balder. Både jeg og Trude har gjort beskrivelser av dette i saks-dokumentasjonen. 
   
   Mine barn er flasket opp på verdens-litteraturen, tradisjoner og kultur, både direkte i samliv med meg som deres far og via de bøker, tidsskrifter, filmer, sammenkomster, oppskrifter, osv. jeg har foret de opp med. Tolstoy, Hippokrates, Cusanus, brødrene Grimm, Charles Dickens, Laura Ingalls, Bonanza, Dr. Quinn, Jane Austen, Ove Arbo Høeg, Alfred Vogel, Rudolf Steiner, Shakespeare, Dante, Goethe, kinesisk, indisk og andre lands litteratur, tradisjoner og kultur, osv., osv. For her å ha nevnt noe. Alt dette og slikt er fullstendig uten verdi og foraktet i og for en Ap-kultur, som nøyer seg med Donald Duck, normløshet og egen propaganda. Og selvfølgelig forakter både kristendom og annen anstendighet. 

   Jeg nevnte engelske Jane Austen (1775-1817). Meget kjent for blandt annet boken "Pride and Prejudice" ("Stolthet/hovmod og fordom") fra 1813 og efter populære og gode filmatiseringer av flere av hennes bøker. Hun var og er en stor forfatter og hører så absolutt og ubestridelig verdens-litteraturen til. I sine bøker beskriver hun særlig og sentralt hvordan og hvorfor holdninger, påstander og forhastede slutninger gjør seg gjeldende i samfunnet, med de katastrofalt ødeleggende konsekvenser dette kan ha og har, kontra det motsatte. Et viktig og sentralt problem for ethvert samfunn. Desto mere og verre når og hvis problemet får utfolde seg. Det har blitt og er et stort, grotesk og livs-farlig problem i og for Norge, med katastrofale dimensjoner, satt i system som et våpen mot sivil-befolkningen. 

   Om falskhet, frekkhet og egoisme inntar posisjonene i den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen og ikke blir stoppet og straffet i henhold til reell lov og rett overskrides den myndighet og makt de ansatte er gitt, med katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunn. Desto enda verre om dette bagatelliseres eller reageres for lett eller lite på. Og dette er mildt sagt hva som har skjedd i Norge, dirigert og styrt av Ap-regjeringen og dens med-spillere. 
   Endog kristne, i en utvannet kristendom, har latt seg lure av slikt. Særlig når fortolkning erstatter forståelse. Erstatter både forståelse og rettferdighet. Et eksempel, fra Bibelen, NT, Lukas 6,37, hvor det av Jesus blir sagt: 
   "Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal også dere få ettergitt." 
   Skal et menneske eller noen altså ikke dømme? Er det det eller hva som er meningen med disse ordene? 
   Nei, selvfølgelig så absolutt ikke. Enhver redelig, anstendig eller saklig undrsøkelse av temaet, eller forsøk på forståelse, viser hva det faktisk handler om og hva som faktisk blir sagt. Og dette er meget viktig. 
   Det menneske som ikke dømmer eller avgjør en sak i pakt med Gud, dømmer seg selv. En dom eller avgjørelse må med andre ord være i pakt med Gud, for ellers er det dommeren som er den forurettende eller kriminelle og som skal straffe-forfølges og dømmes i henhold til lov og rett. Å dømme, bedømme eller avgjøre en sak eller mennesker medfører med andre ord et ansvar, for om dommen, bedømmelsen eller avgjørelsen er feil og forurettende så skal den som bedømmer og dommeren straffe-forfølges og dømmes. Og feilen eller forurettelsen gjenopprettes og erstattes. 
   Selvfølgelig. For ordens skyld la det her også være nevnt, at dommerne, som også prestene og profetene, var helt sentrale og meget viktige i det gamle israelske samfunn. 
   Jesus sier også, i Johannes 7,24: "Døm ikke etter det dere ser, men døm rettferdig!" 
   Og som det blandt annet blir sagt i Salomos ordsprog, 31,9: 
   "Lukk munnen opp og døm rettferdig, la arme og fattige få sin rett!" 
   Kjærlighet, med-menneskelighet eller samfunn med mangler hva angår rettferdighet er forurettende. 

   Den eller de som ikke dømmer eller bedømmer i pakt med Gud, det vil si i pakt med rettferdigheten, som er Guds bolig, dømmer feil og dermed seg selv og skal dømmes derefter. Å dømme eller bedømme feil overskrider myndighet og innebærer konsekvenser. En selvfølgelig basis for prinsippene, ur-prinsippene, for reell lov og rett. 

   Når domstolene i et land er gjennom-korrupte og styrt og dirigert av politisk organisert kriminalitet til motsatt lov og rett, slik som i Norge nu, da nektes i realiteten sivil-befolkningen reell tilgang til reell lov og rett og er uten rettsvern og mishandles, utplyndres og ødelegges av de kriminelle i og omkring den politiske offentlige forvaltningen. Kriminelle som unndrar seg straffe-forfølgelse og reell lov og rett og som fritt frem hærjer med sivil-befolkningen, med-mennesker og samfunn. Dommerne (også i vid betydning) i et land er meget sentrale angående forholdene i et land. Når det er synsing eller motsatt lov og rett eller manipulering med ulovlige lover som rår er landet i oppløsning og ødeleggelse. Pluss alle videre konsekvenser. 

   Den danske grundloven av 1953 har flere bestemmelser som angår domstolenes uavhengighet. I § 62 heter det godt nok: 
   «Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen. Regler herom fastsættes ved lov.» I § 64 bestemmes videre: «Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven." 

   Problemet er at falskhet, frekkhet, dumhet og egoisme ulovlig og straffbart ikke retter seg efter loven. Ikke minst i hovmod. Med alle konsekvenser dette innebærer. 

   Jeg skal her nu henvise til to "sentrale" skrifter fra den senere tid i Norge. Først: 
   Ot.prp. nr. 44 (2000-2001), "Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling). Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 2. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag." 

   Det andre, NOU 1999:19, 
"Domstolene i samfunnet", som innledningsvis henviser til det første med følgende ord: 
   "1. Proposisjonens hovedinnhold. / 1.1 Bakgrunn og formål. / Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. mars 1996 for å utrede domstolenes administrative stilling m.m. Kommisjonen la fram sin utredning, NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet, 20. april 1999. I utredningen fremmes forslag om endringer i organiseringen av den sentrale administrasjon av domstolene og utnevnelsesordningen for dommere, en ny klage- og disiplinærordning for dommere, redusert bruk av midlertidige dommere og rettslig regulering av dommernes sidegjøremål. / Denne odelstingsproposisjon er en oppfølgning av Domstolkommisjonens arbeid." 

   Begge disse skriftene er gjennom-syret av hovmod, dumhet, egoisme og forkrøplet og ensrettet perspektiv. Likevel kan en noen steder hist og pist i de finne sentrale formuleringer og opplysninger av viktig betydning. For eksempel denne, fra først-nevnte, Ot.prp. nr. 44 (2000-2001): 
   "7.4.3 Hensynet til god kvalitet. / For å få kvalitetsmessig gode domstoler og gode dommer, kommer flere kriterier inn i bildet: Dommene skal materielt sett være i samsvar med Stortingets lover og det øvrige  rettsmaterialet. De skal utformes klart, presist og pedagogisk og de skal tilfredsstille krav til rettsenhet. Saksbehandlingen skal være rettferdig og ikke ta for lang tid, og omkostningene skal ikke være for høye." 
   Og denne: 
   s. 95: 
   "Det er selve kjernen i rettsstaten at domstolene ikke skal stå under noen politisk styring eller kontroll i sin domsfunksjon. En av grunnsetningene som ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll fastslo at den dømmende makt skulle være adskilt fra den lovgivende og den utøvende makt. Det sentrale element i denne grunnsetningen er domstolenes uavhengighet i den dømmende virksomhet." 

   Et av de viktigste spørsmålene og problemene i denne forbindelse, dommere som bedømmer eller dømmer feil og forurettende, er bare i liten grad berørt i disse to skriftene. Men i det ene, 
NOU 1999: 19, "Domstolene i samfunnet", blir blandt annet følgende sagt, under overskriften 10.2.2 Straff: 

   "10.2.2.1 Når kan dommere ilegges straff? / Dommere kan som nevnt rettsforfølges og straffes, både for handlinger/unnlatelser de begår som privatpersoner og i egenskap av dommere. Den følgende framstilling er konsentrert om dommere i sistnevnte egenskap. / Som påvist ovenfor er dommere i svært liten grad beskyttet av immunitetsregler. Den alminnelige straffelovgivningen får anvendelse på dommeres straffbare handlinger, enten de er begått i egenskap av dommer eller som privatperson. En del særlige bestemmelser som gjelder for offentlige tjenestemenn som svikter i sin stillingsutøvelse (...) gjelder tilsvarende for dommere, så langt bestemmelsene passer. De nærmere bestemmelser er gitt i straffeloven kapittel 11 (forbrytelser i den offentlige tjeneste) og 33 (forseelser i den offentlige tjeneste). Enkelte av disse bestemmelsenen gjelder mer eksplisitt for dommere, se f eks § 110 om dommer som «handler mod bedre Vidende». / Hvilken straff en dommer kan risikere, vil særlig avhenge av hva lovovertredelsen gjelder og hvor graverende dommerens atferd er. De mest aktuelle reaksjoner vil være fengsel eller bøter." 
   Videre blir det også sagt, at: "Nærmere bestemmelser om straff for høyesterettsdommere i forbindelse med deres tjenestehandlinger er gitt i loven om straff for for handlinger som påtales ved Riksretten (ansvarlighetsloven). Av denne loven framgår det bl a at høyesterettsdommere kan dømmes til å fratre sin stilling, jf lovens § 3. Straffeloven er ellers i stor grad gitt anvendelse i riksrettssaker, jf ansvarlighetsloven §§ 1 og 2." 
   Og videre: 
   "10.2.2.3 Prosessuelle bestemmelser. / Det følger av Grunnloven § 96 og straffeprosessloven at straff i utgangspunktet bare kan ilegges ved dom. Dette gjelder også for dommere. Dersom det er aktuelt med tap av stilling som straff, følger det allerede av Grunnloven § 22 annet ledd at dette bare kan skje ved dom. / Straffesaker mot dommere føres for de alminnelige domstoler. Med unntak for høyesterettsdommere følger straffesaker mot dommere de vanlige prosessreglene i straffeprosessloven. Spørsmålet om å reise tiltale må imidlertid avgjøres av Kongen i statsråd, jf straffeprosessloven § 64 første ledd. / Straffesaker mot høyesterettsdommere følger de regler som er fastsatt i loven om rettergangsmåten i riksrettssaker. Disse reglene er basert på de samme grunnleggende prinsipper som gjelder etter straffeprosessloven, bl a at forhandlingene er muntlige (§ 2), at bevisførselen skjer umiddelbart for Riksretten (§ 9) og at den anklagede har rett til å forklare seg for retten (§ 8). Odelstinget - ikke Kongen, som for andre dommere - avgjør spørsmålet om det skal reises tiltale for Riksrett, jf Grunnloven § 86 og rettergangsloven av 1932 § 10. Gjelder det straffesak mot en høyesterettsdommer som privatperson, vil derimot straffeprosesslovens regler komme til anvendelse på samme måte som for andre dommere." 

   Og her noe mere: 

   - "For statstilsatte gjelder en del egne straffebestemmelser, som kan få betydning for dommere, se straffeloven kapittel 11 og kapittel 33. Noen av disse bestemmelsene gjelder mer eksplisitt for dommere, mens andre gjelder for statstilsatte i sin alminnelighet, inklusive dommere. (...) En lovbestemmelse som er felles for alle embetsmenn, er at at de plikter å avlegge ed eller forsikring om «Lydighed og Troskab» overfor «Konstitutionen og Kongen», jf Grunnloven § 21 og loven om embetsed." 

   -  "10.2.1 Generelt om dommeres rettsstilling. / 10.2.1.1 Innledning. / Det spesielle ved dommeres rettsstilling - sammenliknet med de aller fleste andre statstilsattes rettsstilling - er at dommere har et sterkere stillingsvern, som først og fremst består i at dommere ikke kan sies opp, men bare avskjediges, og at avskjed må skje ved dom. Andre statstilsatte kan i alminnelighet sies opp, og så vel oppsigelse som avskjed kan skje administrativt. Avskjedsgrunnene er imidlertid de samme for dommere som for andre statstilsatte, det er den formelle framgangsmåten som er forskjellig. Andre sider av stillingsvernet er at dommere ikke kan forflyttes mot sin vilje, og at vedtak om suspensjon og om å reise tiltale i straffesaker bare kan treffes av Kongen i statsråd." 

   - "10.2.1.3 Begrensninger i den rettslige forfølgning m v av dommere. / Norske dommere er - i motsetning til dommere i enkelte andre land og dommere i internasjonale domstoler - i meget liten grad beskyttet av immunitetsregler, d v s at de i utgangspunktet ikke er unntatt fra rettsforfølgning i egenskap av dommere." 

   - "10.2.1.4 Særstilling for høyesterettsdommere. / Rettsstillingen for faste dommere i byretten/herredsretten og i lagmannsretten er i alle vesentlige forhold likeartet, og dekkes av det som framgår av punktene 10.2.1.2 og 10.2.1.3. Rettsstillingen for dommere i Høyesterett avviker en del fra den som dommere i de lavere domstoler har. Det viktigste er at saker om straffbare handlinger begått av høyesterettsdommerne som sådanne skal føres for Riksretten og avgjøres av denne, jf Grunnloven § 86." 

   Alle prosedyrene (fremgangsmåtene) er kanskje ikke så interessant for de fleste. En klage, protest eller politi-anmeldelse som innkommer til den offentlige forvaltningen skal videre-formidles til rette instans av den offentlige forvaltningen. 
   "

-- Dagboks-notater, tirsdag 02. april 2013, Vinberget: 

   "
   Jobber kontinuerlig videre og videre med det juridiske og det pc-tekniske, i og for og med saks-dokumentasjonen. Alt annet er ned-prioritert. Døgnet rundt, hver dag, arbeidende foran og med pc og merker knapt årstidene eller annet. I flere år nu. Også bare det er drepende. Og samtidig med at fangeholdene, kidnappingene, torturen, trakasseringene, stigmatiseringene, utplyndringene og terroren og alt det mere grov-kriminelle fra den politiske mafiaen sin side pågår stadig videre. Jeg har dog ingen muligheter for å gjøre noe annet. Mitt liv er selvfølgelig forlengst uopprettelig ødelagt. Mildt sagt. I likhet med så mange andres, som den samme politiske mafia-virksomheten har ødelagt. Men jeg "lever" enda, på slags utrolig vis, i motsetning til alle de helt fullstendig drepte. Selv om livet mitt og familien og arbeidet og fremtiden og det hele alt er ødelagt og jeg er fratatt livets rett og rettigheter. Jeg slags smuler av "lever", med et grundigst og snarest mulig rettsoppgjør for de angjeldende kriminelle som siktemål, på vegne av meg selv og min familie og alle andre familier, sivil-befolkningen og verden. Noe som vi alle, ikke bare jeg, helt selvfølgelig og nødvendigvis har krav på og rett til. 
   Jeg er bare et av mange mennesker i Norge som har krav på å få ivaretatt mine menneske-rettigheter, men som i steden ødelegges mere og mere. I dette Norge, hvor nu både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov er tilsidesatt, til fordel for motsatt lov og rett, til fordel for en politisk organisert, grotesk mafia-virksomhet. 
   Og de angjeldende kriminelle og deres med-spillere smiler og ler og later som ingenting. Eller fryder seg eller er likegyldige. Later til og med som de ikke vet hva de mest elementære menneske-rettigheter er for noe, bortsett fra for seg selv. Og som at alt er som det skal være, når det er nettopp det det ikke er. Og som om det ikke angår seg, når det er nettopp det det gjør. Og som om de ikke har et ansvar, når det er nettopp det de har. 
   Kriminelle, og desto mere grov-kriminelle, og desto mere i og omkring den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen, angår oss alle sentralt vesentlig. Hva enten en er rammet av forbrytelsene eller ikke. 
   "

-----

   Med-menneskelig hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Tirsdag 09. april 2013, Tindeland.

---