-- 20110118-Paalegg-om-tilsvar-fra-Haugaland-tingrett.html  -- BREVENE ( ekstern ) -- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) -- dbn RLH ( ekstern ) ---   

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette fra Haugaland tingrett ankom meg med posten eftermiddagen 19.01. 2011. Formiddagen samme dag, 19.01. 2011, telefonerte jeg Haugaland tingrett, og skrev samme dag, 19.01. 2011, følgende om dette i mine Dagboks-notater ( ekstern ): "
Jeg telefonerte Haugaland tingrett i formiddag kl. 10.20 for å høre om status for saksbehandlingen av min anke datert 11.01. 2011 ( ekstern ). Fikk til svar at det er utsendt krav om Tilsvar som regnes som forkynt dato 24.01. 2011, med tre uker frist for innlevering av Tilsvar. Og jeg fikk beskjed om at ingenting vil fra rettens side skje før eventuelle Tilsvar foreligger. Snegle-fart med andre ord. / Det var annerledes da Trudes advokat Odd Arild Helland (som advokat Trond Hjeldes ferie-vikar) 11.07. 2008 med løgner ba Haugaland tingrett om hjelp til å kidnappe og fangeholde ungene ( ekstern ) med følgende ord: / "Med tanke på den beskrivelse som gis av far i psykiater Kirsten Vestlys rapport, sammenholdt med fylkesnemndas vurderinger og nåværende "kidnappingssituasjon" synes det åpenbart at det foreligger "særlige grunner" som tilsier en midlertidig avgjørelse i medhold av barneloven § 60. / Trude Hansen oppfatter barnas situasjon som kritisk. Hun har allerede vært i kontakt med Vindafjord lensmannskontor og barneverntjenesten i Vindafjord som vil bistå henne med å hente barna. / Det anmodes på grunn av ferieavvikling både hos undertegnede og adv. Hjelde, om at retten fakser en eventuell kjennelse direkte til lensmannskontoret og barneverntjenesten, samt mors oppholdssted gartner Arne Ødegård faks nr. 52 76 23 25." / Tre dager senere, 14.07. 2008, gir Haugaland tingrett ved dommer Arne Vikse en Kjennelse ( ekstern ) som fullstendig ukritisk og automatisk legger løgnene til grunn og gir Trude og hennes advokat med Kjennelsen fullmakt til igjen å kidnappe, fangeholde og kneble ungene! / Det gikk fort da. Og med hvilkne metoder! ( ekstern )! Og med hvilkne lett gjennomskuelige løgner, - som hele veien underveis fra begynnelsen! / Det har sine grunner at mennesker velger å ta til seg løgn som sannhet, men sjelden gode grunner. Det kritiske med situasjonen var iøvrig i henhold til Trude at hun fryktet Iren K. Hebnes kom og tok barna. Men det var noe annet hennes advokat Odd Arild Helland i Haugesund med sitt skriv ville ha retten til å tro. "


--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 

Fra:                      HAUGALAND TINGRETT
                                                                                                                  Dok 32Til:
Advokat Odd Arild Helland
Advokatfirmaet Odd Arild Helland
Postboks 490

5501 HAUGESUND

Deres referanse                      Vår referanse  10-167860TVI-HAUG               Dato  18.01.2011

Pålegg om tilsvar ved anke over dom
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vedlagte anke ( ekstern ) forkynnes herved for Advokat Odd Arild Helland, på vegne av ankemotparten.
Erkjennelse for mottak av ankeerklæringen og erklæring om at du er bemyndiget til å vedta forkynning på vegne av parten imøteses, jf. domstolloven § 193, jf. § 179. Vi ber om at vedlagte svarslipp straks sende tilbake til retten.

Ankemotparten bør i et skriftlig forberedende tilsvar nevne de bevis som vil føres, hva som vil godtgjøres ved dem, og hvordan bevisene bør føres.

Tilsvaret sendes til Haugaland tingrett og må være retten i hende eller postlagt senest tre uker etter at ankeerklæringen er forkynt.

Skriftlig tilsvar bør være i minst fire likelydende eksemplarer. Har motparten advokat som prosessfullmektig, inngis tilsvaret i ett eksemplar til retten, mens to eksemplarer skal sendes direkte til motparten.

Vil ankemotparten imøtegå anken med noe som ikke er gjort gjeldende før, eller som er forkastet eller ikke er avgjort i den avgjørelsen som er påanket, bør dette nevnes i tilsvaret.

Har ankemotparten innsigelser å gjøre mot at saken blir fremmet, må disse komme fram før tilsvarsfristen er ute.

Vi ber også opplyst om ankemotparten er villig til å forsøke rettsmekling for lagmannsretten.


Haugaland tingrett

Kjersti Kristiansen Mæland  (( + underskrift ))
konsulent(( Side 2 av 3: ))

Kopi:  Ankende part  ---


Adresse:
Postadresse:
Haugaland tingrett, Postboks 385, 5501 Haugesund.
Kontoradresse: Sørhauggt. 80, 5528 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401.
Saksbehandler: Hanne Maren Medhaug. Telefon: 52701438.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00).
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett: www.domstol.no  
E-post: haugaland.tingrett@domstol.no  


---

(( svarslipp: ))
(( Side 3 av 3: ))

Sendes tilbake til :


Haugaland tingrett
Postboks 385, 5501 HaugesundSVARSLIPP

Saksnr.  10-167860TVI-HAUG: Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen

Forkynning av anke vedtas, idet jeg samtidig erklærer å være bemyndiget til å vedta forkynning på vegne av ankemotparten.


------------------------------           --------------------------------------
Dato                                        Underskrift
                                               Advokat Odd Arild Helland
Ë20570820i!Î


Haugaland tingrett                               Saksbehandler                                         Side 3 av 3
10-167860TVI-HAUG                        Hanne Maren Medhaug
---