----- Denne side: db201101.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Januar 2011 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. januar - 1. nyttårsdag - 2011, Vinberget:

   Omtrent null til 1 pluss-grad Celsius og fuktig her ute i natt. Klokken 13 i dag nokså jevnt overskyet og 2 pluss-grader Celsius.
   Radioen og den øvrige massemediaen for det meste full av flåsere og babbel som vanlig.
---

   Grunnen til at jeg og min familie ble forfulgt og trakassert fra 1992 (og 1991) og videre fremover, var at vi den gangen bekjentgjorde at vi har valgt å ha hjemmeskole for våre barn.
   Grunnene for dette vårt valg gav jeg på forskjellige vis både muntlig og skriftlig. Som for eksempel i dette brev til Skolesjefens kontor i Skaun kommune (i Sør-Trøndelag fylke), datert Poesihaugen, 24. mai, 1993 ( ekstern ):

   "Henviser til vår kontakt med dere og med rektor ved Jåren-Råbygda skole tidligere i år, angående spørsmålet om skolegang for Balder Hansen. / Vi har kommet frem til at de aktuelle kommunale skoler her i Skaun ikke er aktuelle for Balder Hansen, at hans oppdragelse og undervisning skal fortsette her hjemme, uten den alminnelige gange til noen av de kommunale skolene. / Dette veloverveid i løpet av mere enn syv år, siden før han og de andre barna våre ble født, og betenkt mulighetene av på forskjellig vis. De pedagogiske muligheter og den trivsel barna har her hjemme er så overlegne mht. den allsidige kvalitet og de fremtidsmuligheter som er tilstede faglig og på alle vis, at saken er definitivt klar og enkel, - både når det gjelder det pedagogiske, det sosiale, det moralske og trivselsmessige. / For oss er kvaliteten på de kommunale skolene i Skaun og hvordan disse er ordnet rett og slett ikke bra nok. Vi er selv kompetente til å gi så mye mere og bedre, og har så gode forhold til rette for det også. Dette ikke sagt i arroganse eller hovmod, men saklig sagt og i tillit til oss selv, både som foreldre og sakkyndige, og som familie. / Vi har undersøkt mulighetene for at barna i familien kanskje skulle kunne bruke noen av skolene i kommunen ved sin syvårsalder og fremover, særlig mht. Balder, - men kom frem til de nevnte konklusjoner og denne forståelse. Det er så mangt som taler imot å la barna gå i de kommunale skolene her, for vårt vedkommende, - og så mangt som taler for at sakene og forholdene mht. det pedagogiske og hva skolen er ment å være - at dette skjer som vi ønsker. / Vi trenger ikke og ønsker ikke det tilbud som disse skolene er. Det er for dårlig, dessverre, i forhold til den kvalitet og de muligheter de har hjemme. Vi skjønner godt at andre familier flest har behov og bruk for disse skolene. Vi har det ikke. På samme vis som folk flest har behov for, bruk for, og er avhengig av disse. For oss er det bare ikke slik. På samme måte som vi heller ikke da hver av de tre barna ble født hadde bruk for de offentlige sykehus og deres fødeavdelinger, men Rune var jordmor for de alle, og de to siste ble født hjemme. Det ville gått mye galt om alle eller folk flest skulle gjøre det slik, i og med at de har bruk for sykehusene og er avhengig av deres hjelp. For oss var det og er det altså ikke slik. Ikke når det gjelder skolevesenet heller. / Nu regner vi med og håper på forståelse og toleranse for denne vår holdning og ansvarsfølelse, - at dere eller den kommunale administrasjon ikke ønsker eller vil skape problemer hvor det ingen problemer er i så måte. Samtidig vil vi enda en gang gjøre dere oppmerksom på, og gjenta, at sosialleder Olav Høstad ved Skaun sosialkontor, aktivt har drevet terror og trakassering av vår familie som har pågått uten avklaring i mere enn ni måneder nu. Dette til orientering."

   I et annet brev datert 31.07. 1993 til de samme ( ekstern ), skriver jeg og gir beskjed om at det "er absolutt ingenting som taler for å sende ham" til den offentlige, kommunale skolen og sier videre blandt annet: "Det er ikke snakk om å frata ham muligheter, men om å gi ham muligheter. Å være i et offentlig skolemiljø med mange voksne og barn, kan naturligvis gi sosial trening og utvikling, men dette er ikke noe argument mot vår holdning, fordi det heller ikke er noe problem. ( ...) Vår holdning i denne saken er som sagt ikke ment å forringe eller innskrenke Balders muligheter, trygghet, trivsel og kompetanse nu eller senere i livet, men tvert om øke og bedre alt dette, hvilket vi anser som svært nødvendig og viktig."

   Hjemmeskole har jeg iøvrig skrevet forskjellig om og arbeidet daglig med i årenes løp.

   Hoved-formålet med den norske grunnskole-lovgivning er at barna skal kunne være og bli gavns borgere i hjem og samfunn. Dette både har vært og er den norske grunnskole-lovens formål og formåls-paragraf. Det er både grunnskole-lovens formål, og undervisningens eller skolens.
   Det er selvfølgelig foreldrene eller foresatte som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og undervisning.
   Og et meget sentralt element i Menneskerettsloven at den legger stor vekt på foreldres rett til å sikre oppdragelse, utdannelse og undervisning for sine barn i samsvar med foreldrenes egen moralske, religiøse og filosofiske overbevisning.

   Jeg gjengir her i så måte Menneskerettsloven Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Protokoll til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950, Art 2:
   "Rett til utdanning: Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning."
   Og Menneskerettsloven Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art 13 Punkt 3, som sier omtrent det samme:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning."
   Og også Menneskerettsloven Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller / Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Art 18 Punkt 4, som sier, at:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Siktemålet for barnets oppdragelse og utdannelse uttrykkes på følgende måte, i Menneskerettsloven Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 29 Punkt 1:
   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
a)    å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
b)    å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
c)    å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
d)    å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
e)    å fremme respekten for det naturlige miljø."

   Alt dette er forhold som alltid har vært viktige og sentrale for meg hva angår hjemmeskole og mine barn. For det terror-regimet som har forfulgt, trakassert, terrorisert og torturert meg og min familie har det vært fullstendig motsatt.

---
---

   Kronologisk skisse pr. 01.01. 2010 ( ekstern ),
   Her skal jeg gjengi nok en hastig, grov, snever kronologisk oversikt over tiden for meg og min familie fra 1989 frem imot nyere tid:

   Vi bosatte oss og flyttet til Skaun kommune i 1989, på et småbruk (77 dekar) vi kjøpte.
   Blir der utsatt for trakassering fra 1991-1992. Jeg bearbeider saks-dokumentasjonen.
   Jeg stifter i mars 1994 HUN / Hjemme Under-visningen Norge, på Internettet / www siden 24.12. 1996.
   Blir nødt til å flykte til eksil 22.05. 1995, mens vi fortsatt egentlig på papiret bor hjemme i Skaun kommune (i Sør-Trøndelag).

   Ufrivillig eksil. Flere flyttinger som flyktninger i løpet av sommeren – og senere. Vi blir tvunget til hastig å selge vårt hjemsted i Skaun.
   Melder flytting til Folkeregisteret, 20.08. 1995 fra Skaun til Åmli kommune (i Aust-Agder fylke).
   
Melder flytting til Folkeregisteret, 29.10. 1995 fra Åmli  til Rindal kommune (i Møre og Romsdal fylke), leier bosted.
   Utsatt for kommunal trakassering i Rindal kommune.
   Melder flytting til Folkeregisteret, fra Rindal til ankom Sveio kommune (i Hordaland fylke) 26.02. 1996.
   
Ikke utsatt for kommunal terror eller trakassering i Sveio kommune. Jeg arbeider hele veien videre fortsatt med saks-dokumentasjonen.
   Melder flytting til Folkeregisteret, fra Sveio til Høylandet kommune (i Nord-Trøndelag fylke) 15.07. 1998, hvor vi kjøper et småbruk (9 dekar) som midlertidig bosted.
  
Ikke utsatt for kommunal terror eller trakassering i Høylandet kommune.
   Melder flytting til Folkeregisteret, fra Høylandet til (Ølen /) Vindafjord kommune 08. 2002. Selger vårt småbruk i Høylandet.
   Det ufrivillige eksilet (fra og med 22.05. 1995) opphører på sett og vis 08. 2002. Vi betrygget oss i forhold til kommune-administrasjonen før kjøpet og flyttingen, for varig bosted.
   Utsatt for kommunal trakassering og terror fra og med mars 2006.

   Fra 26.02. 1996 frem til mars 2006 var vi forholdsvis trygge, og vår hjemmeskole hadde en ryddig tilsyns-ordning med de offentlige myndigheter. I denne tiden fortsatte arbeidet med saks-dokumentasjonen, samtidig med rehabilitering. Rehabilitering for mitt vedkommende særlig i tiden efter at vi flyttet til Høylandet i 1998 og enda mere og bedre efter at vi i 2002 flyttet til Vindafjord, frem til mars 2006.
   Den verste tiden var altså fra 1991 til 26.02. 1996. Og fra mars 2006 frem til nu.

   Trude flytter 03.04. 2008 fra Vindafjord til Grue kommune (Sør-Hedmark fylke). Hun kidnapper, fangeholder og knebler samtidig barna.
   Alt hva som iøvrig og derefter har skjedd fremgår av diverse dokumentasjon. Jeg henviser til saks-dokumentasjonen ( ekstern ). Og for eksempel: Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( ekstern )

---
---

   Far og mor og barnet - en hellig tre-enighet !!!

-- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. januar 2011, Vinberget:

   Omtrent 1 minus-grad Celsius og nokså stjerneklart her ute klokken 03 i natt, dusere og kaldere senere og 5 minus-grader klokken 09,30 og 2 minus-grader klokken 14.30.
---
   Trygve Einar telefonerte i dag omkring klokken 13.30. Mens vi snakket, efter ca. 5 minutter, ble telefonen her sperret. Altså nu hus-telefonen her sperret ikke bare for utgående samtaler, men også for inngående. En automat-stemme i hus-telefonenen gir nu følgende beskjed: "Telefonen er sperret. Dette numret kan ikke nåes." Mens min mobil-telefon enda kun er sperret for utgående samtaler, tror jeg og blir det i den sagt.
   Farmor snakket med Telenor litt før klokken 12 fredag 31.12. 2010 og ble enig med de om at hvis hun skyndte seg å betale telefon-regningen for meg samme dag, hvilket hun gjorde pr. overføring før klokken 13, så skulle de åpne mine abonnement igjen enten samme fredag eller i verste fall senest straks efter nyttårs-helgen.
   I mellomtiden er jeg her altså også sånn sett isolert, uten hverken telefon eller Internett.
   Jeg kjører eller går fortsatt ingen steder, holder meg hjemme med det nødvendige kontor-arbeidet i forhold til tids-frister og alt annet videre i saks-komplekset. Kjørte og handlet dagligvarer 23.12. 2010, men har ellers siden holdt meg helt hjemme. Og må spare på den bensinen jeg har igjen i bilen. Nabo Ståle Jordal var her innom forleden dag i et ærend (påmelding til jakt-valet), men ellers har jeg ikke sett noen siden juleaften.
   Skulle ha sendt i vei et brev pr. telefax både til NAV Vindafjord ( ekstern ) og til politiet, politi-anmeldelse ( ekstern ), hvilket jeg håper å få gjort i morgen. Skulle ha skrevet og avsendt annet og mere også, men rekker det neppe så snart.
---
   Farmor telefonerte min hus-telefon ca. klokken 21.20 i kveld og kom frem. Underlig. Hun skulle straks telefonere og varsle Trygve Einar om dette. Efter at jeg la på telefonen løftet jeg igjen røret og hørte farmor mumle og hadde antaglig glemt å legge på røret. Litt efterpå telefonerte Trygve Einar som nettopp hadde snakket med farmor. Og han fortalte at han har forsøkt å telefonere meg flere ganger i dag efter at vår samtale ble brutt, men ikke kom frem og kun hørte opptatt-signal. Hvilket iallfall ikke har vært forårsaket her i huset.
   Noen med andre ord tukler med og kanskje også avlytter telefonen her. På annerledes vis enn ryddig fra Telenor sin side. Jeg vet ikke hva eller hvem eller hvorfor. Men det blandt annet har jo merkbart skjedd tidligere også i forskjellige perioder. Jeg estimerer det og slikt noe lite.
   Senere på kvelden telefonerte en annen og som altså kom frem.
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. januar 2011, Vinberget:

   Nede i minus 8 grader Celsius her ute i natt. Himmelen og luften hvit og sne i dag tidlig og omtrent 1 minus-grad, også klokken 13.30. Ikke så mye sne, små sne-krystaller, en eller to cm i landskapet, eller litt mere. Mindre sne utover mot kvelden og sneen avtagende og våt sne på bakken og temperaturen i underkant av null grader.
---
   Farmor frem og tilbake med Telenor i hele dag for å få telefonen her tilkoblet igjen, men det klarte hun ikke. Hun syntes de rotet mye og lovte for mye.
---
   Hjemme i hele dag. Kontor-arbeide.
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. januar 2011, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius og i underkant her ute i natt. Ikke stort mere i det heletatt i dag.
---
   Telefon- og Internett-forbindelsen min ble tilkoblet igjen av Telenor i formiddag ca. klokken 10.25 og jeg fikk nokså straks avsendt tre viktige brev pr. e-post, det ene (det til NAV Vindafjord) også pr. telefax en stund efterpå.
   Farmor hadde endelig klart å få orden på det med Telenor rett før, hvilket hun og telefonerte meg om. Telenor hadde sagt det var deres skyld, sa hun, fordi de hadde gitt henne et feil kid-nummer (feil de fire siste tallene).
   Efterpå i dag kjørte jeg til Skjold og handlet dagligvarer og rett tilbake hjem igjen.
---

   Monicha Nyhuus Aas, 04.01. 2011:

   "Den yrkesgruppen som kanskje er den som utøver størst makt overfor mennesker, er dommere. Saker om erstatningskrav mot dommere derimot, forekommer tilnærmet aldri. Fra mellomkrigstiden finnes det noen få eksempler på at dommere er ilagt erstatning, se bl a Rt 1932 s 939 og Rt 1937 s 330. Etter andre verdenskrig finnes ikke eksempler på at dommere er idømt erstatningsansvar. Dette er svært alarmerende."
    Marius Reikerås

---
---

   Inger Løvetann Krogh, 03.01. 2011:

   Før hadde ofte foreldrene mange barn. Nå har barna ofte mange foreldrer ...

   Anne Kathrine Eckbo:
   Finnes unntak da...jeg har 7 barn...som stort sett bare har meg... ;-)

   Inger Løvetann Krogh:
   sandt det! finnes unntak.

   Johanne Almli:
   Ja, verden er i stor forandring. Ikke alltid til det bedre, nei!

   Rune L. Hansen:
   Før hadde de to foreldre, nu enten en eller mange.

---
---
   Anne Gro Moon, 01.01. 2011:
   Justice make's peace and Love !
---
---

   Annette Morgaine Olsen, 04.01. 2011:

   Nå er klagen på Eidskog barnevern sendt til fylkesmannen, får jeg ikke medhold sendes saken videre til sivilombudsmannen. Det skal bli slutt en gang for alle nå med barnevernets uttalelser som dette: "mor har en borderline diagnose". Og dette, "mor er avhengig av rullestol som gjør at det blir vanskelig å ivareta to aktive jenter".

*
   Lajla Jacobsen:
   lykke til.... trodde forövrig at handicappede fikk hjelp til å aktivisere sine barn hjelp til pers ass... så dette er for dumt rett og slett...

   Siv-linda Thorkildsen:
   for noe svada bv skriver du er jo en sterk oppgånde kvinne og rullestol er vel ikke noe hinder det er rett og slett mobbing bruk det mot dem blir så sint de er sykopater og uansett prøver de seg med sin onskap

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg har lagt ved 5 vedlegg som beviser at bv er helt på viddene i sine påstander om min psykiske tilstand, og når det gjelder rullestolen så har jeg handikappforbundet i ryggen så jeg tror nok ikke de tør å gå så mye lenger med den påstanden....
   Uansett så er ikke en rullestol grunn til en omsorgsovertakelse, ei heller til reduksjon i samvær.
   Og siden jeg kan bevise opp i mente anngående min psykiske tilstand, så må nok bv komme med noe bedre begrunnelse for ett samvær som er begrenset til 3 timer hver 8 uke.
   Vi får bare vente og se hva fylkesmannen kommer frem til, klagen til sivilombudsmannen ligger klar, det gjør også annmeldelsen til politiet...

   Annette Morgaine Olsen:
   Når det gjelder BPA, så fikk jeg kun 5 timer i uka, da kommunen mente jeg er så frisk at dette trenger jeg egentlig ikke.... Har fortsatt det vedtaket, så det blir nok lagt frem om bv fortsetter med å klage på rullestolen. For en av etatene må jo da ta feil.....

   Lajla Jacobsen:
   Jeg har jobbet som personlig assistent så dette med rullestolen er i hvertfall fullstendig diskriminerende og ulovlig argument.

   Annette Morgaine Olsen:
   Rullestolen har bv brukt i mange år nå. Men det som er litt gøy oppe i dette er at jeg ble kjent med en fostermor som har samme diagnose som meg, samme rullestoler og samme type bil.....
   Hos henne var det positivt at hun var rullestolbruker,... hos meg er det negativt....
   Ikke helt stabile de i bv vel :-)
   I sent you a smiley! Want to see it? http://sb.excite.com/?partner=ZNzfb010_ZRxdm784YYNO  

   Lajla Jacobsen:
   jeg ble utrolig overrasket over at de kan tillate seg dett...dette burde stått i VG og DB...Din sak höres ut som en Prinsippsak av dimensjoner...

   Turid Holta:
   Barnevernet er ustabile ja. Og vingler hit og dit som forvirra sinnslidende. Alt etter hva som passer dem best i nuet. Viktigheten later til å være å sprenge familier, ødelgge ,De er bare totalt ubalanserte!  

   Annette Morgaine Olsen:
   Det handler bare om å ødelegge så mange som mulig. De ungene som virkelig trenger hjelp, der skole og naboer og familie melder ifra nesten daglig, der går de ikke inn, for der blir ungene ødelagt uten deres "hjelp".
   Men der en eller annen forstyrret nabo eller en lærer som ikke tåler foreldre som bryr seg om sine barns hverdag melder ifra. Ja der går de inn med full tyngde og røsker ungene ut av armene på fortvilte foreldre, for der blir ikke ungene ødelagt og da må de plasseres hos fremmede mennesker under så stor ståhei som mulig. Gjerne med fullt politioppbud for å gjøre situasjonen så skremmende som mulig.
   DET er dagens barnevern i ett nøtteskall........

---
---
   Den dagen har kommet, hvor vi alle fremadskridende går til sak mot hele terror-regimet, alle og enhver dets kriminelle, for å få det stoppet.
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. januar 2011, Vinberget:

   Omtrent fra i underkant av null til to grader Celsius her ute i natt, omtrent to og nokså hvit nokså lav himmel klokken 09.
   Odd Johansen kom her på besøk i natt og kjørte videre i tidlig i dag. I løpet av kvelden i går og utover natten ble det mye tykk glatt-is på veiene her omkring.
---

   Rune L. Hansen, 04.01. 2011:

   Håpet kan være vår verste fiende.
   Mange lar seg lure til å tro at med håpet så skal det bli bra igjen. Bare de får tak i den beste advokaten, er heldige med dommeren og sitt saks-fremlegg, osv., osv.
   Slik går det imidlertid ikke.

   Rune L. Hansen:
   For slikt noe eller hva som helst hjelper ikke. De lever og kjemper mot falske realiteter, falske forhåpninger.
   Det er derhen angriperen vil ha deg!

   Bianca Rytter:
   RETTEN OG ADVOKATER ER MED PÅ KIDNAPPINGENE MED FALSK DOM OG FALSKE PAPIRER SKRIVD AV UTPLASSERTE MYNDIGHETER FOR BARNEHANDEL -NARKOHANDEL SÅ DET HJELPER IKKE GÅ TIL ADVOKATER ELLER RETTEN SOM ER KJØPT OG BETALT SOM JEG SA I RETTEN NÅR DEM KIDNAPPA CAROLINE PÅ FALSKE PAPIRER OG FALSK DOM  

   Rune L. Hansen:
   Håpet hos den enkelte kan være de andres og samfunnets verste fiende.
   Eller hva?

   Bianca Rytter:
   hjelper ikke gå å få hjelp av folk som står bak kidnappinger for jobb og blopenger i sammarbeid med mange andre i myndighetene og en del av stortinget-regjeringa

   Kjell-Erik Punnerud:
   åssen finner man de advokater som ikke er kjøpt ?

   Elisabeth Knutsdatter Langholm Aarseth:
   Vi er like og ulike vi mennesker. For meg er håpet det siste noen tar i fra meg. Hvilket betyr at noen kan gjøre meg mye vondt, men uten håpet hadde jeg ikke vært her på kloden mer. Los litt rundt så finner dere min historie, riktignok på Engelsk fordi jeg svarte en Canadier, men tror nok at de fleste her forstår mere omkring at selv om BV er ille finnes det mennesker som burde tenkt seg om mer enn en gang. Jeg har en Mor som suksetivt tok mine barn fra meg allerede da barna var nyfødte. Så kom barnebarna og joggu tok hun de og. Midllet hennes var også å øse på med pengegaver. Så man kan vell egentlig si at hun kjøpte mine barn og barnebarn. Og hun er still going strong. Har lært meg å blåse i henne og fått det mye bedre med meg sel. Så neimen om jeg vet hva som er verst eller best. Har avskrevet min Mor. Vil ikke ha henne i mitt liv mer.
   Uten håpet har vi allerede tapt og da er det ikke mer å leve for. Mener ikke at dere ikke skal kjempe, men kjemp i høflige toner - det kommer man som regel mest posetivt ut av. Bruk gjerne ventetiden til f eks vidreutdannelse og noe morsomt. Tro meg, man kommer som regel lengst med dannet oppførsel. Selv om man har lyst til å banne visse opp og ned. Bann mens dere er alene og ta på høflighetsmaska når dere skal møte det offentlige. Advokater som ikke må kjøpes tror jeg snart ikke på. Husk de bruker også unnskyldningen " Vi skal leve vi og ! "

   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Det går ihvertfald ikke altid godt, og børnene kommer ikke altid når de er blevet store nok.

   Rigmor Fossdal:
   Enig med deg der, Rune. Å håpe er poengløst. Se fakta og forsøk å beregn litt - selv om det ikke alltid er greit.
   I bv.saker trenger man ikke ha håp - eller kunne regning.. for der taper 99 av 100 barn.

   Bianca Rytter:
   taper på falske papirer og falsk dom for barnehandel-drap på dop og ulovlig forskning på barn og foreldre

   Janet Åkerlund:
   Så sant. Man kan gå och hoppas i flera år och så har man bara hoppats förgäves. Det är så sorgligt.

   Rune L. Hansen:
   Mine barn er tapt for alltid, Eva Jutta. De er ikke mine barn mere og jeg er ikke deres far mere. Vi ble frarøvet hverandre, for alltid, og ingenting kan forandre på det. Om så mirakel skulle skje at vi gjenforenes, så er det ikke og blir det ikke mine barn mere. For å uttrykke meg i grove trekk.

   Rune L. Hansen:
   Barna protesterer på at det er slik. Men det er slik det er.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig: Blir ens barn kidnappet i Norge pr. i dag, hvilket er tilfellet for omkring 20 tusen barn årlig i regi av et kriminelt og falskt "barnevern" eller kriminelle falske "alene-mødre", så er den faktiske situasjon straks omtrentlig ensbetydende med et flerfoldig mord. Ditt barn blir ødelagt og er borte vekk for alltid, og de har umiddelbart for alltid mistet sin far eller / og mor, hjemsted, identitet, arv, livsverdier, etc. Det er det som er realiteten. Alt annet er som et skrekkens og spissrotgangens lotteri. Er eller blir en mislikt av en ansatt i "barnevernet" er en garantert at ens barn blir som døde og utplyndrede og en selv fratatt livets rett, under terror og tortur.
   For bare å ha sagt noen ord om det.

   Rune L. Hansen:
   Det er fra de kriminelle i departementer, rettsvesenet, osv. høyt på strå og nedefter i alle sin aspekter tilsiktet å være slik. Unntakene er få og for å lure en til å tro noe annet, til ikke å miste håpet, for å tro at det kanskje finns rettferdighet og menneskelighet, etc.
   Men det gjør det faktisk og i realiteten ikke.

   Bianca Rytter:
   myndighetene -kidnapper barn

   Rune L. Hansen:
   Og dette gjelder absolutt uansett hvor gode kort, beviser, vitnesbyrd, fakta, etc. en har eller besitter. Og uansett hvor utrolig feil og idiotisk den ansatte i "barnevernet" synset eller sa.

   Rune L. Hansen:
   Ja, på sett og vis, Bianca. Kriminelle representanter for myndighetene kidnapper og "dreper" barn og foreldre, i en overflod av kriminell galskap, til langt inn i det uhyre perverse, i Norge. Bak kulissene og bak propagandaen.

   Rune L. Hansen:
   Og de dreper både barna og foreldrene og besteforeldrene effektivt.
   De blir efterpå som levende døde, undres og håper. Og smiler og ler når og hvis de kan.

   Rune L. Hansen:
   Eller fullstendig døde.

   Rune L. Hansen:
   Uansett i beste fall fratatt livets rett.

   Rune L. Hansen:
   Hva er det så eller i det heletatt sånn sett å håpe på?
   Ingenting.

   Rune L. Hansen:
   Enhver ansatt i det såkalte "barnevernet" eller fylkesnemnd eller rettsvesenet eller Buf-etat eller NAV, etc. er livsfarlig. Mildt sagt, sånn sett og egentlig.

   Rune L. Hansen:
   Norge pr. i dag.

   Bianca Rytter:
   som jeg har hørt og ser selv retten -advokater-politi-telenor-media-militeret -leger-psykriatrin -forskere myndighetene dreper for blopenger av dopmafian som styrer norge  

   Janet Åkerlund:
   Nu vet jag inte hur gamla dina barn är Rune men om dem vill när dem är gamla nog och ingen får bestämma över dem så kommer du tror och hoppas jag att kunna börja bygga upp det ni missar nu. Naturligtvis så kan man aldrig få det till att bli... som man hade om man hade fått vara pappa eller mamam hela barnens uppväxttid. Men jag hoppas och tror att ni ändå om dem vill och du vill akn försöka att bygga upp något er emmellan och knyta pappa och barn band även om det sker senare än vanligt. Men man kan ju finna vänner i vuxen ålder som man får starka känslor för och som betyder otroligt mycket för en. Så varför ska man inte klara av det med sina barn även om dem har hunnit bli vuxna. Det här är ju dina bar så jag hoppas att ni ska lyckas med detta någon gång.trots allt. Min papa hade psykiska problem under min uppväxt och en dålig rygg samt en egen dålig uppväxt i bagaget. Vilket gjorde att vi fick ganska mycket stryk. Så jag kände inte så jättemycket för min pappa i tonåren. Mer respekt blandat med lite rädsla mer än kärlek. Men visst pappa är ju alltid pappa. Så skildes mina föräldrar när jag var 20 år. 2 år efter den skilsmässan så försämrades mina syskon och mitt förhållande med pappa för hans nya var så svartsjuk på hans gamla liv av någon anledning. Trots att hon själv hade ett barn från förr. Bägge hade dessutom hälsoproblem. Vilket dem har fortfarande eftersom dem är äldre nu. Min lillasyster var bara 9 år vid skilsmässan och led oerhört av att pappa hade henne så lite mot för han egentligen borde ha haft. Vi stora barn hade nästan ingen kontakt alls mer än några gånger då och då under nästan 20 år. Men så efter att pappa hade hälsat på min syster med familj samtidigt som jag också var där så ringde han upp mig efter en månad. Han och hans sambo tyckte det var min tur att få något eftersom min lillasyster hade fått en del under de år då vi äldre barn inte hade haft någon kontakt med pappa. Samt att dem visste hur dålig ekonomi jag och sambon hade. Jag blev så otroligt paff så jag bara skakade. Men otroligt glad. Vi åkte till en affär där hans sambo (ja hon som varit så svartsjuk förr) gick med mig och jag fick välja kläder för upp till 1 200 kronor. Jag trodde aldrig att kontakten mellan oss äldre barn och pappa skulle bli bra. Men jag hade hoppats så klart. Men till slut så började faktiskt även jag att ge upp det hoppet. Mina bröder hade redan gjort det då. Så att vi nu äntligen har en jättebra, ja bättre relation än vad jag och min pappa någonsin har haft faktiskt trodde jag aldrig. Ja även med hans sambo fungerar det jättebra nu. Jag som tvingade mig till att börja tänka att det är lika bra att släppa denna tanken om att det ska bli bra någon gång. Jag trodde nästan till slut att han skulle hinna dö och vi aldrig skulle ha lyckats med att ha fått en bra kontakt. Så jag är så glad nu över att han inte hann dö innan allt vände till det bättre. Jag tom. hade otäcka drömmar om det någon gång då under dessa år. Men nu efter nästan 20 dåliga år så har vi äntligen bra kontakt. Jag hoppas att vi får ha min pappa kvar i många år till. Men även hans sambo naturligtvis. Han fyller 70 det här året i oktober. ♥ ♥ ♥ ♥ Jag hoppas trots at du själv kanske gett upp att ni får ett lyckligt slut trots allt. Stor kram Rune. ♥

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke dopmafiaen du sikter til som styrer Norge, Bianca.

   Janet Åkerlund:
   Sorry för alla slarvfel. Klockan är mycket och då blir det värre än vanligt.

   Rune L. Hansen:
   Du tar iallfall feil med hensyn til meg og mine barn, Janet. Vi er for alltid frarøvet hverandre. Alt annet vil være umulige forsøk på reperasjon.

   Rune L. Hansen:
   En reperasjon som er umulig.

   Janet Åkerlund:
   Jag är ledsen för det Rune.

   Dina Helen commented:
   Om barna har en aktivitet kan en kanskje gå ditt og finne på en unnskyldning for å være der. Så har mann ihvertfall noe. Du kunne også forsøkt å bli venner med din ex mamman sånn at dere kan ha ett vennskap og glemme bv og få de ut av livet.

   Ove Johansen:
   Det er tilfelle at håpet kan være en stor fiende, men, har man ikke håpet er man ofte fortapt, det man i tillegg må ha er to alternative løsninger for de håp man har, til en hver tid. Da knekkes man aldri av håpet som brast.

   Rune L. Hansen:
   Og hvilken interesse skulle vel jeg ha av det, Dina? Jeg kunne med med mere interesse ha snakket med hvem som helst andre sine barn.

   Monicha Nyhuus Aas:
   staten kan ta fra meg alt, men tankene mine og håpet mitt får de aldri ♥ alikevel skjønner jeg hva Rune mener med det han skriver.

   Elin Tindra Askerød:
   Tror jeg skal vare meg for å komme med for mange forslag om løsninger her har jeg en følelse av! Det er helt klart at selv de bånd som vi anser som nærmest hellige og ubrytelige - nemlig foreldr/barnbånd, kan brytes og ødelegges! Simpelten fordi de ikke lenger er en selvfølgelig urørt naturlig tilstede ting, men noe eksponert og vanskelig og suspekt (b.v) Jeg tror muligens også de bånd kan heles igjen men det skal mye vilje og mot og trass til og fra begge/alle parter vil jeg tru!

   Rune L. Hansen:
   Hva kun mine barn kunne og skulle utfolde og gi som gave, visdom og kjærlighet fra sine indre dybders kilder og frodighet kan de nu umulig utfolde videre. Det ble ødelagt fullstendig og kan aldri gjenfinnes eller repareres, annet enn eventuelt som små glimt og rester. Det ble fullstendig ødelagt.

   Dina Helen:
   Ikke at jeg mente at det var det mest rettferdige, men bedre enn andre alternativ. Når alt kommer til alt så føles det fint å bli venner med dem mann er uvenner med og dere har jo vært glad i hverandre en gang sikkert. Det er bedre enn å føle seg knekt og halvt dø. Da mister du kanskje ikke kontakten med barna nå og slipper mye smerte for deg og dem.

   Rune L. Hansen:
   Uvenner med? Rettferdighet? Løsninger? Vilje og trass?
   Det er i det heletatt ikke slikt det er snakk om.

   Elin Tindra Askerød:
   Jeg forstår! Og bare vil ikke si mere - annet enn at jeg har opplevd lignende, men uten b.v inne i bilde - det gjør nok ting lettere Men jeg kjenner det bunnløse savnet etter det som ble borte

   Elin Tindra Askerød:
   Men vil ikke sammenligne - alle mennesker og historier er unike! Vil bare si at jeg ,,,har en fornemmelse av og forstår følelsen i hva du opplever

   Juliane Victoria Ihle:
   Godt sagt, Elisabeth. For mange har ikke annet å klamre seg til enn håp, og tar man det, er det ikke mer igjen. Har vært der jeg og. Håpet er ofte det aller siste man har igjen.

   Annina Karlsson:
   Valdigt fint skrivet Rune.

   Peter Johannes:
   I Buddismen er Håp det samme som frykt - man bør transformere håpet - Til kjærlighet og Takknemmelighet.
   Håpet sier - det er ikke bra nok nå - Håpe det blir bedre en dag....
   Men det er i dag det gjelder å ha det bra - det finnes ingen garanti... på at i morgen finnes.
   Husk - var det en som sa.. Uansett hva som skjer - Ha det godt. og vær det gode du vil skal være.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare savn, det er også full tortur og full til-intetgjørelse.
   Din uforstand i forhold til dette er stor, Peter Johannes.
   Iøvrig: en håper så lange det kan finnes håp, ikke derefter.
   Ikke efter at til-intetgjørelsen er et faktum.

   Juliane Victoria Ihle:
   Kloke ord, Peter Johannes!!

   Heidi Tokle Poverud:
   Jeg tror på lidelsen i det du forteller. En slik lidelse kan ikke forstås. Den kan bare oppleves. Ingen som ikke har vært der selv kan fullt ut forstå det du har opplevd. Og hva du fortsatt gjennomlever og opplever som tortur. Jeg tror likevel på at broer kan bygges, også over fossefall og strie stryk. Jeg tror på muligheten til forsoning gjennom så sterke bånd som mellom foreldre og barn. Tiden vil være din venn, samtidig som den er din fiende. Jeg håper du har noen gleder i livet som kan bære deg gjennom årene som kommer. Alt godt ønskes deg - selv om ordene ikke kan gi noen lindring.

   Elin Tindra Askerød:
   det blir vel litt skivebom å blande budhisme (og/eller ismer forøvrig) inn her vel peter johannes!? En ting er levd liv og mennesklige føleser - noe helt annet er relgiøs-filosofiske betraktninger, som kan synes veldig vakkert og besnærende når det kommer fra et eksotisk og fjernt sted og man leser det i ei bok. Det blir som når en man elsker dør, og en personlig kristen kommer bort til deg å sier at, nei, nå skal du være gla for den du mistet er hjemme hos gud, for det står det i bibelen! Kansje! - det vil si; hvis du er en Stein!

   Rune L. Hansen:
   Naturlig nok mye veldig grov uforstand ute og går når det gjelder dette og slikt, innprentet av propagandaen, indoktrinering, knebling og forkvakling. Og det ikke selv å ha opplevd og erfart det eller vært det nær nok gjør det nokså uforståelig for mange. Det gjør mindre eller lite ondt for den og de det gjør mindre og lite ondt for.
   Og mennesker som ikke enda er foreldre, det vil si barn og ungdom, kan i det heletatt ikke sette seg inn i det, enda. Barn og ungdom som imidlertid direkte er ofre for det, og da særlig barn, opplever det fullstendig annerledes ødeleggende og til-intetgjørende enn foreldre, altså enn voksne mennesker som er foreldre.
   Jeg er for mitt vedkommende iøvrig ikke mindre buddhist eller kristen enn andre buddhister eller kristne, men som Elin Tindra er inne på: blander en ikke berørt sammen sammenhenger og tekster uten forstand og visdom nok til å vite hva det er snakk om så blir krenkelsen og den forhastede slutning derefter.

   Rune L. Hansen:
   Ikke nettopp Donald Duck disse tingene.

   Rune L. Hansen:
   Og, - for her for eksempel å illustrere bare et lite aspekt av disse forholdene:
   Elin Brodin, 2010:
   "Barnet er som regel knyttet til både mor og far. Så hvis vi ser dette fra barnets perspektiv: Uansett hvem som har den formelle omsorgsretten, vil ikke et barn i utgangspunktet føle seg "kidnappet" når den ene forelderen tar det med seg. Men det vil desperat savne den andre forelderen. Ved evt. tilbakeføring vil barnet savne "kidnapperen". / Dette er fortvilte situasjoner. Et barn kan ikke velge mellom foreldrene sine."

   Rune L. Hansen:
   - ps: i den norske barnerov-industrien er begrepene "omsorgsrett" og "foreldreansvar" brukt og manipulert med som en slags kvitteringer for hvem som kjøper og selger barna, og har absolutt ingenting som helst annet med virkeligheten å gjøre.

   Elin Tindra Askerød:
   Du har så rett! Det er brutalt! - og et barn vil altid ta på seg den smerten det ser i den av foreldrene som blir kastet ut i kulda - det er utrolig tungt umennesklig og et håpløst og selvutslettende projekt å bære andres smerte/ ta ansvar for andres følelser (og ofte langt inn i voksenlivet fordi vi har dét barnet med de følelsene inne i oss)

   Rune L. Hansen:
   Barn er ikke dårligere enn voksne sånn sett, Elin Tindra, så langt derifra, men de kan ikke sette ord på det og det at deres indre verden raser sammen og ødelegges av en ytre verden som ønsker barnet så ondt. Ødeleggelsen blir og er et faktum, barnet nektes å leve og å overleve som seg selv og mister seg selv. Mister seg selv i en meget smertelig prosess, som kan være usynlig for de mennesker som kun ser det overfladiske eller som krenker barnet. Barnet mister seg selv, kontakten med sine kilder og sin egen indre utfoldelse. Dusinvare-gjøres, kan være et ord for dette.
   Ungdom må forholde seg til det mere med hode-kreftene, eller altså bevisstheten og tenkningen, og sinnsforvirres til vill-veiene og dusinvare-gjøring av det og prosessen kan være mindre smertelig, men ungdom mister også seg selv av det.
   Det er brutalt, og det er mishandling og vold av verste sort en kan utsette et menneske for.

   
---
---
   Norge er pr. i dag et land med noen få millioner mennesker med hovmodige heste-hoder i kapp-ritt i alles kamp mot alle. Tilsammen en nokså stor og livsfarlig synse-mafia. Enige om alt og uenige om alt, som et ekte molbo-land.
---

   Data-lagring til bruk for terror:

   De kriminelle i terror-regimet innsamler og arkiverer allslags person-opplysninger i et ubegrenset antall år om hvert enkelt barn og menneske i Norge, via det såkalte "barnevernet". Rykter, sladder, helse-opplysninger fra trygdeetaten (NAV), synsing og uttalelser fra naboer, lærere, helsesøstre, politiet, jordmødre, mere eller mindre anonyme telefon-innringere, tilfeldige besøkende, osv. Når de så av en hvilken som helst mere eller mindre tilfeldig grunn skal ta et barn eller dets ene eller begge foreldre, putter de sammen opplysningene som passer best for å sverte barnet og foreldrene og iblander det løgner, forhånelser og forvrengninger og sin egen synsing og hensikt. Dette og slikt tillager de efter behov et dokument av, i form av rapport, vedtak, saks-fremlegg, etc. Disse dokumenter manipulerer de med mere eller mindre skjult bak kulissene og bak de angjeldende sin rygg, for ved de involverte sin hjelp å kidnappe, fangeholde og kneble barnet og for å ødelegge foreldrene.
   Dokumentene de tillager viderefører de til andre og fra ledd til ledd for å få de hvitvasket, forsterket og påplusset med sverting og trakassering.
   Dette samtidig med at alle og enhver omkring barnet og familien trues på livet og eller eventuelt trakasseres eller premieres.
   Den spissrotgang av sverting, trusler, stigmatisering, diskriminering, krenkelser, indoktrinering, terror, tortur, utplyndring og ødeleggelse som barnet og dets foreldre og omgivelser dermed underveis utsettes for er som et skrekk-kabinett og et gigantisk uhyre monster med tusener hender og føtter som angriper og ødelegger barnet og familien fra alle kanter. Den og de som taler mot går det ille, den og de som taler med premieres.
   Lov og rett later de som ikke eksisterer, samtidig som de manipulerer efter forgodtbefinnende og hensikt med under-ordnede lover og regler. Det fikseres på den falske dokumentasjon og på hemmelighold. Samtidig med trylle-formularet: "barnets beste", som i alminnelighet bak kulissene, fasadene og propagandaen kan være og betyr alt barnets, familiens og samfunnets verste!
   Slik ekspanderer barnerov-industrien i Norge og gjennomtrenger alt og det meste i samfunnet, bak kulissene, bak fasadene og bak propagandaen. Med som utgangspunkt bruk av falsk dokumentasjon og det falske "barnevern" og falske "alene-mødre" og samtidig propaganda for barns uavhengighet av far og mor og om at barn må hjelpes, det vil si bort fra sin ene eller begge foreldre og bort fra sin integritet og identitet. Til falske og indoktrinerte eller indoktrinerende fosterhjem, barnehjem og alene-foreldre.
   Og dette er med få ord sagt de moderne kjetter- og hekse-prosesser i Norge, viltert i en overflod pågående i kriminell galskap til langt inn i det perverse, bak kulissene.
   
   Mange tror og tenker og de skal og kan vinne frem når det falske "barnevern" eller falske "alene-mødre" truer med eller kidnapper, fangeholder og knebler deres barn. Tror og tenker de da kan vinne frem - via politiet, fylkesnemnden, sivilombudsmannen, rettsvesenet,
via å finne den beste advokat, være heldige med dommerne, full underkastelse under "barnevernet", via alle sine solide vitner, beviser og referanser, etc.
   
Det er ikke lov til å være så dum og lett-lurt!!!
   
Det de unntaksvis ikke tar i første omgangen tar de i den neste. I neste-kjærlighetens og menneskelig vett sitt navn: - vær ikke så dum!
   Ved å tro eller tenke at det finnes et slikt håp er alt og også håpet tapt.

---
---
   Har du sett inne på professor Marianne sin side?
   http://www.mhskanland.net/page2/page2.html
---
---

   May- Harriet Seppola, 05.01. 2011:

   Jeg har nettopp fått btev fra BLD, HVOR DE PÅSTÅR AT ALLE HJELPETITAK ER BLITT PRØVET I HVERT ENESTE TILFELLE AV OMSORGSOVERTAKELSER . HAR NOEN HER OPPLEVET DETTE?

*
   Kristin Brataas:
   Er det snakk om påtvungne tiltak som foreldre ikke trenger?
   Barnevernet truer som kjent foreldre med at dersom de ikke "frivillig" tar i mot tiltak så tar barnevernet i fra de barna.

   Bjørn Ingar Pedersen:
   Det må de gjerne påstå, men det er vel opp til hver enkelt forelder å definere om hjelpen har vært til nytte, ikke barnevernet, mener jeg.

   Stig Ivar Stellander:
   NEI, utrolig påstand...

   May- Harriet Seppola:
   De skriver at alle foreldre har blitt tilbudt økonomiske og andre frivillige hjelpetiltak og at alt annet er prøvet før omsorgsovertakelser har funnet sted .  Jeg vet at det er løgn og det har jeg skrevet , fordi de bryter samtlige andre lover inkludert lov om barnevern.

   Martin Grønning:
   Bra du fronter sannheten May :)

   Veronica Opsanger:
   Årets beste ..! Løgner og atter løgner.. dem tror på disse håpløse bv lederne som får sitt daglige brød av å lyve som best.. og vi- eller mange aper som ikke hverken vet eller skjønner bedre- er med å betale lønnen. Vi betaler dem formelig for å fortsette med sine løgner.. det er det mest absurde av alt.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg ønsker å vœre behjelpelig med å ryste barnevernet og barnehandelen ut av sine grunnvoller for godt .

   Bjørn Ingar Pedersen:
   Barnevernet har en gjennomgående liten tro på at menneskene de fratar omsorgsretten har egenskapene som trengs til å være foreldre. Jeg og samboeren min har ikke fått tilbud om hverken økonomisk bistand eller tilrettelagt hjelp. Vi var under streng iakttakelse i 10 dager og fikk skarp kritikk i den perioden, alt vi gjorde var feil i følge barnevernet. Et regelrett overgrep.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Bullshit!!!!!!!

   May- Harriet Seppola:
   Føler trang til å sitere en av de flotteste politikere som fantes , Jon Alvheim.
   Han laget dessuten 10 regler for å unngå kontakt med barnevernet og dermed bli forfulgt og trakassert av dem.

   1. Hold kjeft - alt du sier vil bli brukt imot deg.
   2. Ta straks kontakt med advokat.
   3. Oppsøk psykolog, selv om du er frisk.
   4. Ta ikke imot hjelp- det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.
   5. Ta aldri imot tilbud om plass på mødrehjem, dette er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkingssentral.
   6. Krev skriftlig begrunnelse for alle vedtak som angår deg.
   7. Ank alle vedtak.
   8. Ta aldri imot tilbud om beredskapshjem - du får ikke barnet tilbake.
   9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak, mener de omsorgsovertakelse eller overvåking.
   10. Trenger du hjelp, bruk venner og slektninger.

   Monicha Nyhuus Aas:
   deler denne opplysningen jeg ;)

   Irene Eskedal:
   Legg ut brevet etterhvert, May, slik at folk kan spre det videre !

   Ann Helen Klevstadberget:
   Det er det de skriver ja. Alle hjelpetiktak i hjemmet er prøvd ut!! Men hvilke hjlpetiltak spør jeg meg?? Påtvungne hjelpetiltak eller hjelpetiltak som har kommet som et ønske og et behov fra familien eller er det noe familien og bv har utarbeidet sammen?? Jeg vet svaret!!: Påtvungne fra bv!!

   Ann Helen Klevstadberget:
   Tror alle som har opplevd å få frarøvet sitt eller sine barn har opplevd akkurat det du påpeker der!! 

   May- Harriet Seppola:
   Skal prøve å få det skrevet av i løpet av kvelden.

   Juliane Victoria Ihle:
   Latterlig tøvete!! Tror de på det selv?

   Ann Helen Klevstadberget:
   Det minste barnet mitt som de tok. Og jeg vet at mange med meg har vært og er igjennom det samme. Han hentet de på sykehuset 8 dager gammel og jeg vet om barn som har blitt hentet ut etter 8 timer. Hvordan kan de da si at alle hjelpetiltak er prøvd ut??? De 8 dagene jeg hadde han er det bare lovende ord om meg og min omsorg men Ahus fikk oppfordring fra bv om å sende bekymringsmld. De gjorde det men opplyste at det var på bakgrunn av bv og at de ønsket det.

   May- Harriet Seppola:
   De vet at de lyver og de gjør dette for å ødelegge familien som grunncelle i samfunnet.
   "Se på dette": http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/682329/

   Juliane Victoria Ihle:
   Nettopp Ann Helen. Har lagt merke til at dette skjer med veldig mange nå. Og ikke bare i Norge heller, men i hele den vestlige verden, faktisk. Uansett: Det du (og mange andre har opplevd) sparker fullstendig bena under argumentet med at alt er prøvd. Tiden mange får ha barna sine er så kort at man verken rekker gjøre noe riktig eller galt på den tiden. Hvor mange hjelpetiltak kan de ha prøvd på 8 timer? Det er så til de grader lallende, trallende idiotisk det man hører fra den kanten nå om dagen at man må lure på om de er mentalt retarderte alle sammen.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Jeg behøver forsåvidt ikke å se May-Harriet. Jeg lever midt i marerittet!! De frarøvet meg Michael og Marius i 2004 og Michael endte opp død i 2009 og minstemann tok de 8 dager gammel enda jeg hadde innfridd alle demmes krav. Han har de byttet navn på, Jeg vet ikke hvem som har han eller hvor i landet han bor. Han holdt på å dø i våres og jeg fikk ikke engang beskjed!! Jeg får se han to timer i året men da må jeg love å ikke fortelle om søskna hans eller fortelle at jeg er hans mor!! Da blir samværene avlyst!! De to timene i året hvor jeg får se han er på kontoret til bv med tilsyn!!! Det er overgrep det!!!

   Ann Helen Klevstadberget:
   Glemte å fortelle at jeg lever på flukt med Marius og er etterlyst. Men jeg leverer han ikke frivillig. Jeg har stevnet kommunen!!

   Rigmor Fossdal:
   Nei, det er feil.
   De benytter seg også av følgende: "Hjelpetiltak vil ikke løse noe, "mor" vil ikke kunne nyttiggjøre seg av hjelpetiltak."

   Juliane Victoria Ihle:
   Er det ikke fantastisk at de tar vanlige nordmenn så alvorlig at de ikke gidder bry seg til å juge så man tror det engang??

   May- Harriet Seppola:
   Ann Helen , kan ikke du skrive ferdig historien din og så publiserer vi dette, synes alle skal anmelde sakene sine, ikke til Fylkesmannen men til riksadvokaten på stedet med kopi til BLD og alle impliserte parter, bare på denen måten kan vi få fjernet dette , det bør komme ut, folk flest sitter der og tror at det er foreldrenes feil, det er myndighetene som vil oppløse familien som en form for sjokk-doktrine for de vet at alle blir handlingslammet av å miste det kjœreste de har .

   Ann Helen Klevstadberget:
   Har tenkt veldig mye på den artikkelen som ble påbegynt av Norsk Ukeblad men som dem iikke fikk lov til å trykke... Merklig hvordan ting som er i dissfavør til staten blir stanset. Den artikkelen er jo halvferdig og jeg har fått lov av journalisten å bruke det til hva jeg vil men det er så bra skrevet at jeg synes det er litt vanskelig å klare å fortsette slik at det blir like bra så hvis du vet om noen som er flinke til å formulere seg og til å skrive så tar jeg gjerne imot hjelp. Hadde vært kjempe flott å få ut den historien som tidligere har blitt hindret i å komme ut på trykk!!

   Rune L. Hansen:
   Standard-uttrykk det der ja, om at alle hjelpetiltak er blitt prøvd eller at ingen vil kunne nytte. Selv i de mange tilfeller hvor de aldri noensinne hverken har sett eller snakket med barna eller foreldrene før de kidnapper barna og plasserer de gjerne hos kriminelle eller perverse som kan tjene godt med penger på barna, fangeholdt og kneblet.

   Rune L. Hansen:
   Men selv Jon Alvheims i seg selv gode råd hjelper som oftest ingen ting.

   Rune L. Hansen:
   Fordi den kriminelle galskapen og uavhengigheten av lov og rett de opererer med overgår de villeste mest perverse tanker.

   Rune L. Hansen:
   Sannhet og fakta eller lov og rett forholder de seg til som til en morsom vits.

   Rune L. Hansen:
   Politikere flest vet hva som foregår og vil jo verre dess bedre, - fordi de tjener på det og taper på det motsatte.

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. januar 2011, Vinberget:

   Omtrent null til en pluss-grad Celsius her ute i natt, nede i 2 minus-grader og i dag tidlig og noen få millimeter med sne nesten som rim-frost. Imot kvelden sne-slafs og fukt i luften og noe i overkant av null grader. Den tykke meget glatte glatt-isen kom i en metamorfose og ble borte fort.
   Jeg kjørte til nær-butikken og handlet noe dagligvarer utpå eftermiddagen i dag.
---
   Fra Domstoladministrasjonen datert 05.01. 2011 ankom med posten i dag et purre-brev om at jeg skal betale 4.893,75 kr. innen 14 dager, ellers vil de innkreve inkasso via Kreditorforeningen Midt-Norge og det vil påløpe inkassoomkostninger, står det ( ekstern ).

   Den økonomiske trakasseringen foregår på flere måter via NAV, og underveis efter hvert samtidig mere og mere intenst fra de andre, i etapper med trakassering og angrep fra flere ( ekstern ).
---
---

   Straffeloven § 120 om offentlige tjenestemenn
   by Marius Reikerås on Wednesday, January 5, 2011 at 10:15pm
   http://www.facebook.com/notes/marius-reikeras/straffeloven-s-120-om-offentlige-tjenestemenn/173735835995744

   Straffeloven § 120 om offentlige tjenestemenn
.by Marius Reikerås on Wednesday, January 5, 2011 at 10:15pm.Straffeloven § 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

*

   Trude Lobben:
   den loven tells visst ikke i korupte norge

   Elisabeth FørRasmussen:
   NåSørensen Flott, rune hadde ein så gikk på samvær og vet du hvilken jeg mener?

   Trude Lobben:
   hadde staten vært reel, hadde de forholdt seg til lovverket. men her tillands tells ikke Norges lover, bare man kan ødelegge uskyldige familier. å få tilfredstillelse av å tråkke ned mennesker. Faen ta detta systemet

   Kai Rudi Schantz:
   En lov tekst som ikke har noe verdi, da tjenestemenn som blir tatt i løgn er ikke nok.. det skal også sansyligjøres at de har handlet med vilje om å skade noen.. noe de selvsagt har, hvorfor skulle de ellers lyve?? Men Norske dommere og Politietterforskere kommer alltid til at så ikke er.. !

   Kai Rudi Schantz:
   makten beskytter makten.. i Norge er dette så overveldende at Norge er europas mest korrupte land.

   Trude Lobben:
   Lite vett og mye makt, er det som alltid har styrt landet.

   Jon Gulbrandsen:
   Fra boka "Norske ruiner i utvalg":
   Don Corleone sier det på denne måten i filmen Gudfaren III; ”Politics and crime – they’re the same thing.” Hvis Don Corleone har rett, er en kriminell legning i alle fall ingen ulempe hvis du har ambisjoner om å bli toppolitiker. Og uansett blir Gunnar Hultgreens artikkel i Dagbladet av 8. desember 2001 mer forståelig: 31. oktober samme år rygger Jens Stoltenberg sin Arbeiderpartiregistrerte Saab 9.3 inn i en parkert Volvo, og et vitne noterer hele hendelsen, inkludert Saabens registreringsnummer. Stoltenberg sitter i følge vitnet i bilen sin en stund, men går tilslutt ut og fester en papirlapp under vindusviskeren på den skadde Volvoen. Vitnet undersøker papirlappen og finner bare en vanlig parkeringsbillett.
   Det har i mange tilfeller kommet så langt at politikere innrømmer forholdet for åpen scene uten blygsel, slik samferdselsminister Liv Signe Navarsete gjorde da hun forsvarte forslaget om å bryte sin egen regjerings skatteløfte. Argumentet hennes var ganske enkelt dette: ”Skatteløftet er ikkje meir hellig enn andre løfter frå Regjeringa!” Hun refererte antakelig til de andre løftene som regjeringen også hadde brutt, slik som løftene om å avskaffe fattigdommen, og forbedre skolene og helsevesenet.
   Det har i lengre tid eksistert et lovforslag som går ut på å gjøre det forbudt for politikere å lyve, men det har foreløpig falt på stengrunn; med dette ville jo selve fundamentet bak politikken, nemlig bedraget, bli revet bort. Antakelig er det også derfor stortingspresident Dag Terje Andersen, heller ikke tillater at stortingsrepresentantene beskylder hverandre for å lyve (Stortingets spørretime, 5. mai 2010).

   Stig Eie:
   Det er ikke nok å ha rett i en sak, du må også få rett.Den norske dommerstand kan gjøre akkurat hva faen de vil uten at det får konsekvenser. Det blir vel Mexikanske holdninger her også snart med alt hva de måtte innebære.....

   Stig Eie Schantz:
   ;Du har helt rett, Norge er et av de mest korrupte landene i Europa. Desverre.!

   Hilde Aastrup:
   ‎"Saker om erstatningskrav mot dommere, forekommer tilnærmet aldri." skrev du forleden... Jeg spurte min advokat om jeg kunne politianmelde "det som foregikk i rettsmøte". Hun spurte om jeg hadde tenkt å saksøke staten... Ditt arbeid Marius, gjør at jeg forstår.. Takk ♥

   Tone Jacobsen:
   skal huske på den i saken min ja....

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Der har vi det ! Gå til sak mot Barnevernsansatte og samt fylkesnemd og falske rapporter fra utøvende psykologer , o.s.v...! Her ligger det an til en god sak for mange....! Ta dette i bruk !

   Rune L. Hansen:
   Straffelovens § 189 og 190:
   "§ 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at... afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
   § 190. Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."

   Arvid Birkeland:
   Her snakker vi om forsøk på inndrivielse til staten og annen stat ! Er både § 120, 189 og 190 aktuelle?

   Rune Fardal:
   Helsepersonelloven § 15:
   http://www.99999.no/helsetilsynhord.gif

   Trude Lobben:
   Hvis det faller deg vanskelig å klare en oppgave, skal du ikke av den grunn tro at det ikke står i menneskelig makt å løse den. Men hvis du vet at noe er mulig og naturlig for et menneske, får du tro at du også kan makte den.

   Dag Henriksen:
   http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=131978736854380&v=info

   Rune L. Hansen:
   ‎@Kai Rudi: Ingenting skal sannsynliggjøres i forhold til hensikt hva gjelder Straffelovens § 120.

   Trude Lobben:
   §120: Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

   Rune L. Hansen:
   Ingenting skal sannsynliggjøres i forhold til hensikt i forhold til Straffelovens § 120 sin strafferamme på opptil 3 år. Kun i forhold til dens strafferamme på opptil 6 år.

   Rune L. Hansen:
   Det er på tilsvarende vis mht. Straffelovens § 189 og 190.
   Og slik må det selvfølgelig være i ethvert samfunn hvor enkelt-mennesker har makt og myndighet.

   Anne-britt Kaltun:
   Den tror jeg aldri har blitt brukt dessverre, men det er kanskje på tide den blir tatt i bruk.

   Rune L. Hansen:
   Den er der for å bli brukt.

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. januar 2011, Vinberget:

   Ned til minus 6 grader Celsius her ute i natt, og 4 minus-grader mens det sner og har kommet noen cm ren hvit sne i dag klokken 09.45. Omtrent 2 til 5 minus-grader utover dagen og kvelden.
---
   Norge har blitt et livsfarlig land å leve i.
   Og hva gjør vi med det?
---
---
   Den som lurer andre lurer seg selv.
   God visdom og godt motto?
   Og den som lurer seg selv lurer andre.
---
---
   Smerten fra vårt land ljomer tykk i luften og atmosfæren, fra dype kilder.
   Bak kulissene, fasadene og falskheten av ondskap og av smerte-stillende medisiner.
   Kneblet, men tilstedeværende og i metamorfose.
---
   Tro, håp og kjærlighet vinner, men og forsvinner.
---
   I dette terror-regimets samfunn er menneske-rettigheter like verdiløse som menneske-liv.
---
   Åke Slåtteby: "Alltid att Sociala `s kvarnar mal "trögt" Det kan va en invandrare(oftast) Förr(en svensk) Vad? vet ju ingen .. Du är det Första "nappet" Vi berättar om vad Sociala Gjort...♥ ♥ ♥ Förr kunde vi ej det!!! Vi var ensam mot MAKTEN!!!"
---
   Annina Karlsson: "Jag starta en ``Soc fanclub´´men den funkar jattedoligt. Jag for inte in nogra medlemmar."
---
   Annina Karlsson: "Min 17 origa dotter som lever med mej sa i kvall att, hon tyckte det ar so konstigt soc kan avgora vilen foralder ar bra och viken som ar dolig ,nar de sjalva inte kan ta hand om barn."
---
   Anton Andersson, 31.12. 2010: "År 2011 är året då vara barns lidande kommer göras synligt för omvärlden, till vår hjälp så står det ett antal bloggar redo att publicera delar av den själsliga tortyr och emotionella avrättning vi och våra barn tvingas genomlida, allt enligt myndigheterna mantra "I barnets bästa"..Det räcker nu. Vi har alla fått nog."
---
---

   Rune L. Hansen, 07.01. 2011:

   En god vits, fra Menneskerettsloven, EMK:
   "Art 3. Forbud mot tortur.
   Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

*
   Rune L. Hansen:
   Her er enda en god vits fra Menneskerettsloven, EMK:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."


   Rune L. Hansen:
   Utrolig mange gode vitser i Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov!!!

   Julianna Teslia:
   Selvmotsigende ja... Hvor går grensen for når man kan ha privatlivet i fred, og når det er "lovlig" å bryte inn? Når ord som "omsorgssvikt" brukes for å nettopp å bryte seg inn i et familieliv, er dette begrepet udefinert, og har ingen rot i virkeligheten.

   Rune L. Hansen:
   Sesam sesam, her kommer terror-regimet!

   Rune L. Hansen:
   Tramper inn, smadrer alt, kaster restene av familien og barna i søpla og kloakken!

   Rune L. Hansen:
   Og koser seg og ler med kaffen og smørbrød efterpå.

   Rune L. Hansen:
   Vi har det så fint så.

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   ‎..jaja men sann:)

   Rune L. Hansen:
   Efter kaffen gjør vi noe annet morsomt.

   Tor Reidarson Kvamsdal:
   ‎..he he.. Ha en fin helg!

   Peter Johannes:
   Ja heldigvis står åndens lover langt over alle de menneskelige bortforklaringene og unskyldningene vi har for alt vi ikke klarer å oppnå.
   De kan ødelegge alt æ ser ut til å være - men de kan aldri ødelegge den æ faktisk e.. :)

   Eva Merete Gulliksen:
   Hva med bv loven, stor vits den og.

   Huskeberta Olsen:
   ‎*fnis* Den var god, Rune :) Fin start på helgen!

   Rune L. Hansen:
   ‎"Barnevernloven" og "Barneloven", - ja den var god, selv om de er ulovlige lover. Eller kanskje nettopp derfor og! Ler så forskrekkelig godt at jeg faller av stolen jeg!!! Det er ikke måte på!

   Rune L. Hansen:
   De er perverse og det er på utrolig perverse vis de leker med landets befolkning. Jo lengre de går i perversiteter og kriminell galskap dess mere morer de seg, særlig de verste av de. Som om de nyter hvor dumme de gjør menneskene, og det å se hvor langt de kan gå uten at samfunnet klarer å reagere adekvat. Jo utrolig verre dess bedre! De olympiske perverse leker, for enhver og alle, bak kulissene!

   Rune L. Hansen:
   ‎@Peter Johannes: Du står på deres liste du og. Hjelper lite å være egoist da, når din tur kommer! Ha, ha, ha! Sannelig morsomt det ble her!

    Rune L. Hansen:
    Noe for enhver smak!

   Peter Johannes:
   ‎;) Står nok på en del lister æ , sku æ tru i min paranoaiditet *
   Men det er jo helt utrolig som de holder på - trur du de er klar over det selv?
   Hm.

   Rune L. Hansen:
   Den første diagnosen de med sin overopphøyde forstand i hovmod gir sine ofre er paranoid. Mange fornemmer det og mere til på lang avstand.

   Rune L. Hansen:
   ps: den som forfølger noen men er redd for at andre skal få vite om det og for at offeret har noe å fortelle, sier at offeret er paranoid og sinnssyk. Slår aldri feil i moderne tider som dette, hvor kidnapping, fangehold, knebling, utplyndring og til-intetgjørelse hører til enhvers hverdag, bak kulissene, fasadene og propagandaen! Det var i "gamle dager" at det merkelig nok fantes sinnssyke. Nu er alt mange plasser, overdådig særlig i Norge og særlig innen barnerov-industrien, motsatt: Her til lands i disse tider er det de sinnssyke, ved hjelp av de kriminelle, som kaller de normale de ikke liker trynet på for sinnssyke og slikt noe anpasset efter hensikt.

   
---
---
   Rune L. Hansen, 07.01. 2011:
   Og enkelt-mennesket, fort gjort å glemme for den som ikke selv kjenner smerten eller bryr seg om lov og rett?
   Enkelt-mennesket: den kriminelle og offeret.

   Elin Brodin:
   Usikker på hva du mener med "den kriminelle" her, Rune, men ellers helt enig med deg også

   Julija Lande:
   Og hvordan blir en varslerer behandlet? Plaget hele livet. Og Norge som har ratifisert konvensjonen.....

   Francis Okeny:
   Jeg enig med deg Elin, og jeg tror at Politisk forskere undersøke hvordan offentlige organisasjoner fungerer, og prøv å tenke ut metoder for å forbedre dem. Endringer kan bare reises av ansvarlige personer som kan se rettferdigheten, ikke av følelser eller sympati.

   Elin Brodin:
   Følelser er det ingenting i veien med - men enig i at man også må kunne tenke prinsipielt og handle effektivt for å få gjort noe med dette her ...

   Francis Okeny:
   Spørsmålet er ikke hvordan wistleblower må behandles, men snarere er wistleblower fortelle sannheten eller ikke ... Hvis det er sannhet i wistleblower budskap da ytringsfrihet lov gjelder. Justice forrang gjennom loven og utenfor fordommer, følelser og sympati.

   Elin Brodin:
   Mye i det

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Det fins verre ting enn tortur. For eksempel når politiet går Arbeiderpartiets ærend og sniker Gro unna rettferdig straff, mens andre får dobbel og trippel straff. Men slikt er en naturlig følge av sosialisme: Mangel på respekt for enkeltmennesket, så lenge enkeltmennesket ikke har partiboka i orden.

   Elin Brodin:
   Jeg synes ikke det du nevner her er verre enn tortur, Lars-Toralf ...

   Francis Okeny:
   Jeg synes at i prinsippet loven sier at ingen skal bli utsatt for torturert enten fysisk, psycologically eller mentalt. Hvis slike prinsipper har til våre verdier, bør da folk enten bli satt i fengsel eller deportert, men vi bør ikke holdt folk som gissel. Ingen har rett til å holde personer som gisler på noen måte, er det en forbrytelse.

   Elin Brodin:
   Helt enig, Francis! Praksisen med asylmottak er uverdig og forferdelig. Det finnes ingen unnskyldning.

   Arild Holta:
   Jeg har en enkel moral:
   IKKE TVING!
   Lar vi det gjelde også for makta, så løser mye seg.
   ...
   Folk flest har imidlertid en dobbelmoral:
   Ikke tving OM du ikke har mest våpen.
   Da heter det: - Jamen, det er jo staten! (eller politiet, barnevernet, psykiatrien etc)
   KUN TVANG LEGITIMERER TVANG.
   Det er min fredsideologi, i disse fredløse tider.

   Elin Brodin:
   Takk, Arild ...

   Rune L. Hansen:
   @Elin Brodin: Gissel-taging har ikke nødvendigvis tilknytning til eller noe med asyl-mottak å gjøre! Så langt derifra, spesielt mht. Norge! I Norge har både det falske "barnevern" og falske "alene-mødre" (som og kan være fedre) har gissel-taging, samt kidnapping, fangehold og knebling med mere som alminnelig kriminell praksis. Et katastrofalt sentralt og overveldende uhyrlig problem i Norge, bak kulissene, fasadene og propagandaen. Å forbise dette og slikt i denne tamatikken er vel helst et uttrykk for at du har vært nokså fraværende i det du har skrevet her.

   
---
---
   Ravsat Menchikova, 07.01. 2011:
   Jeg stoler på mange, jeg har lov også ikke stole, når noe som vekker mistillit, det er helt naturlig ikke noe galt med det. Prøver folk rette sine handlinger og åpne hjerte sitt så mistillit også forsvinner :) Det er bare sånn som sånn det er av naturen :)
---
---
   Mange som er febrilsk opptatt av at ikke kriminelle i "barnevernet" og deres ofre skal komme for dagen. At det er noe vi skal glemme - og i det heletatt ikke tenke på. Mon tro hvorfor?
   Årsakene er interessante!
---
---

   Helle Næss:
   ‎? Nå er det kun Rune L og Trude igjen?

   Huskeberta Olsen:
   Om det er så mange...

   Julianna Teslia:
   Trist...

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen Rune L og / eller Trude igjen.

---
---

   Rune L. Hansen, 07.01. 2011, under et bilde av et barn med sår og blåmerker:

   Slikt noe er heldigvis uvanlig, det er derimot ikke den volden som er verst og som blir gjort av representanter for det offentlige.

   Den volden - for eksempel å ta en pappa eller mamma fra et barn - er mye mere usynlig og er mye vanskeligere å fotografere.

   Slikt som på bildet over her er det meget sjelden vi ser i virkeligheten i Norge. Det fordi pappa og mamma beskytter og verner om sine barn.

   Men for de barna som blir tatt bort fra far eller mor går ille og dårlig, men på verre vis enn blåmerker og sår på huden.

   Mye mye verre, og veldig vanskeligere å se utenpå!!!

---
---
   
   Rune L. Hansen, 07.01. 2011:

   Fra avlats-handelens nyere historie i Norge:
   Regner med 50.000 barnehjemsofre - Kommunal Rapport  
   
http://www.kommunal-rapport.no/id/11189040.0
   www.kommunal-rapport.no
   STAVANGER: Nesten 60 kommuner har så langt erkjent ansvar for overgrep og omsorgssvikt mot tidligere barnehjemsbarn. Men de fleste fylkeskommunene forsøker stadig å unnslippe.

   Rune L. Hansen:
   STAVANGER, 02.04. 2008: Nesten 60 kommuner har så langt erkjent ansvar for overgrep og omsorgssvikt mot tidligere barnehjemsbarn. Men de fleste fylkeskommunene forsøker stadig å unnslippe.
   - Hva med dem som er døde, hvordan skal de få oppreisning, er det første spørsmålet de stiller, mange av de tidligere barnehjemsbarna som vi får kontakt med, forteller Kai Stene, leder for det nasjonale Prosjekt oppreisning (Propp).
   Den tidligere sosionomen og grunnleggeren av Albertine-senteret for prostituerte kan fortelle om et hav av tragedier fra perioden før 1993. Mange av ofrene er døde, men fremdeles kan så mange som 50.000 være i live og bære på et desperat behov for oppreisning før de går bort. Tallet er basert på søknadene som er kommet inn til de nesten 60 kommunene som har etablert erstatningsordninger de siste to årene."

   Rune L. Hansen:
   Og hva med foreldrene og familiene deres, og hva med deres tapte og ødelagte liv?

   Rune L. Hansen:
   Og hva med forholdene som er enda mye langt verre i dag?!
   Og i forhold til de falske "alene-mødre" og "fosterhjem" etc. de kriminelle i forvaltningen og rettsvesenet har skjøvet foran seg?

   Rune L. Hansen:
   Sitat: "Erkjennelsen av et ansvar som kunne koste mange titalls millioner kroner, kom for Stavangers del tidlig i prosessen, ifølge Stene. Men arkivene fra institusjonene ga ingen hjelp i å avdekke fortidens synder. / - Arkivene har store feil og mangler. De inneholder vitnemål fra skoler som barna aldri gikk på, og mange av dem som verken har lært å lese eller skrive, står oppført med gode karakterer. Andre har falske sakkyndiguttalelser på at de er evneveike, noe som har fått dem utestengt fra arbeidslivet og preget omverdenens syn på dem livet gjennom, forteller Stene."

   Rune L. Hansen:
   Mere sitat: "Våren 2006 vedtok bystyret i Oslo enstemmig en erstatningsordning med et tak på 725.000 kroner for hver person. Stavanger kunne ikke gi mindre, og i løpet av et år hadde en rekke kommuner fått tilsvarende ordninger. Tallet kommer fra et forlik hvor en kvinne som saksøkte Bergen kommune, fikk 1,45 millioner kroner. Etterpå fikk to andre tidligere barnehjemsbarn halvparten, et beløp som dannet grunnlag for politisk enighet i Bergen, Oslo og Stavanger. / Refser fylkene / Kai Stene, Hege Holm og Petter Pettersen i Prosjekt oppreisning berømmer de nesten 60 kommunene som har vedtatt erstatningsordninger så langt. / Stene hevder imidlertid at fylkene fraskriver seg sitt ansvar som eiere av barnevernsinstitusjonene mellom 1980 og 1993. Bare Rogaland og Agder-fylkene har hittil opprettet fylkesvise erstatningsordninger for denne perioden. / - Vestfold er i ferd med å lage en ordning, og vi har forhåpninger til Finnmark, hvor granskningsutvalget for barnevernssaker nettopp har begynt sitt arbeid, sier Stene. / Han karakteriserer det som et paradoks at Hordaland fylkeskommune avviser å opprette en ordning. / - Hele avdekkingen av barnehjemstilfellene begynte med en notis i Bergens Tidende i 1997, og jeg er sjokkert over at Hordaland stadig lukker øynene og håper at sakene skal gå over av seg selv, sier Stene."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.01. 2011:

   Vet den enkelte av de angjeldende hva straffe-ansvar er?
   Grove lovbrudd på Nav-kontor
   
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7452351
   www.nrk.no
   Uforsvarlig lave satser på stønader og brudd på taushetsplikten. Dette er noen av de til dels grove lovbruddene som er avdekket hos et flertall av NAV-kontorene i landet ...

*
   Rune L. Hansen:
   Og hvor langt går de kriminelle og olje-sjeikene i det å forbryte seg mot loven? Se herom - meget aktuell og stor, viktig sak - på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NAV/20110103-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html

   Marie Eikeland:
   Takk for info :)

   Torbjørn Haugen:
   hovedproblemet er i mange tillfeller den berømte svartsjuka som florerer blandt amatørene som blir satt til å fovalte loven. med andre ord: de som er satt til å forvalte jobben unner i mange tillfeller rett og slett ikke publikum det di har krav på. punktum (fritt etter jeppe på bjerget)

   Jan Nordbø:
   Mye bøff med NAV, og dei som begår disse lovbrudd, burde vært satt i gapestokk.
   Personlig så har jeg hatt positiv erfarenhet med min saksbehandler hos NAV. Hun (saksbehandler) har altid vært hyggelig og grei med meg, flink med å infomere om rettigheter m.m.
   Skal gi henne en blomsterbukett en dag... :-)
   Mange saksbehandlere fortjener ris, noen fortjener ros :-)
   God Helg, Rune

   Greta Moland:
   Problemet med Nav er at du får aldri samme informasjon om du ringer tre forskjellige ganger og spør det samme spørsmålet. Du får ikke oppgitt hva du har krav på i mange tilfeller og må finne ut av alt selv. Og når du tror du har gjort det du skal ifølge nettsidene, så kan du være ganske sikker på at det mangler et skjema eller to som ikke er oppgitt på nettsidene...

   
---
---
   Det er iøvrig i Norge veldig meget nokså alminnelig utbredt kvinnelig kriminell vold og falskhet. Et forhold og tema som uhyrlig nok har fått og får altfor meget lite oppmerksomhet og fokus, men som det nu efter hvert har blitt mere og mere åpenhet om og bekjennelser og fortellinger om fra ikke minst kvinner selv, via Facebook. Dog har jo både jeg og flere også skrevet og fortalt om det.
   Nokså meget utbredt og meget groteskt.
---
   Odd Johansen telefonerte meg i formiddag og fortalte hva som var skjedd ham onsdag morgen før og efter han kjørte herfra. Han sklei på glatt-isen bortved bilen, som stod ved postkassen på grunn av glatt-isen da han kom, og brakk lår-beinhalsen, derefter kjørte han med mye smerter hjem og kom seg bort til sengen og fikk med stadig mere smerter kort fortalt telefonert lege-kontoret og fortalt hva det dreide seg om og ba om abulanse til sykehuset, hvilket fra de han telefonerte sin side ble dårlig håndtert så det tok enda tid med så mye smerter som han aldri har erfart tidligere før han ankom sykehuset og efter hvert ble operert og befant seg da han telefonerte meg og fortalte om dette.
   Han kjente det var veldig mye smerte da han var her hjemme, sa han, og tenkte og sa at hans veldige smerter med det som skjedde kanskje hadde sammenheng på noe vis sånn sett.
   Han tok det godt oppi all smerten og det hele. Underlig og med all den tykke frosten med glatt-is som "fulgte" med ham over Haukelifjellet og bortefter Bjoa til hit da han kom og som forsvant igjen da han kjørte. Han fortalte om hvor glatt-is det var hele veien til og med hit da han kom og jeg var selv ute i tøflene og balanserte til bortved postkassen og bilen hans da han kom.
   Da han en ukes tid før telefonerte meg og snakket med meg fortalte han det hadde vært nesten 35 minus-grader på veien over Haukelifjellet. Han hadde da kjørt motsatt vei.
   En stund senere i formiddag telefonerte han og spurte om jeg kunne telefonere hans datter for å be henne om å besøke ham på sykehuset. Det gjorde jeg, men det ville hun ikke fikk jeg beskjed om.
---
   Jeg telefonerte i formiddag tannlege-kontoret og avbestilte Frøydis og Stauda sin tannlege-time mandag. Denne gangen måtte jeg si at jeg er fratatt mine barn for evig og alltid og de sin far. At jeg ikke mere har noen barn. Jeg sa meget kort og noen få ord om Haugaland tingretts triumferende forhånelser og glede over urett og perversiteter i så måte. Så har iallfall også tannlegen fått kort og saklig beskjed.
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. januar 2011, Vinberget:

   Ned mot 5 minus-grader Celsius en stund her ute i natt, men mest nærmere null som klokken 07. Og 1 pluss-grad og nokså jevnt grålig overskyet og noe vind klokken 13.
---

   Rune L. Hansen, 07.01. 2011:

   Norge har blitt et livsfarlig land å leve i.
   Og hva gjør vi med det?
*

   Ann-Cathrin Jan'sdatter:
   Bytt ut dm som sitt m makta m fornuftige folk :)

   Irene Eveline Eskedal:
   Vi protesterer som gale på Facebook og i demonstrasjoner for mediene slipper oss ikke til. De tør verken trykke Muhammad tegninger eller Bv. saker.

   Ann-Cathrin Jan'sdatter:
   Norge er ikke bare rike, men vanvittige feige,

   Irene Eveline Eskedal:
   De skriver bare om BV saker som gagner Barnevernet !!

   Marie Eikeland:
   NADA........

   Ann-Cathrin Jan'sdatter:
   Ja sannheten kommer aldri fram om hvordan barneverne jobber, å få vil høre sannheten å

   Synnøve Kjellby:
   det er sant ..bare prov å se hva en får til om en vil ha noe i media om bv nytter ikke.

   Synnøve Kjellby:
   det er sant ..bare prov å se hva en får til om en vil ha noe i media om bv nytter ikke.

   Ann-Cathrin Jan'sdatter:
   For kommer sannheta fram er norge plutseli ruinert,

   Rune L. Hansen:
   Stopper vi galskapen, og hva hvis ikke?

   Rune L. Hansen:
   Diverse-prat for opposisjonelle
   http://www.facebook.com/home.php?sk=group_175849885780460

   Rune L. Hansen:
   ‎= link til gruppe med små-prat på Facebook for opposisjonelle i Norge.

   Ole Kåre Emilsen:
   Hvis vi ikke stopper galskapen snart så vil galskapen også til slutt nå "Eliten" i Norge. Og da blir galskapen enda verre og større smerte for oss vanlige mennesker.

   Kristin Johnsen:
   Fortsette å demonstrere og kanskje brenne flagg for å få oppmerksomhet

   Ole Kåre Emilsen:
   Det mest effektive er att ALLE i Norge slutter å betale inn absolut ALT av avgifter som skal i statskassa. Da sko du sjå flisa fikk en annen tone (-;

   Serentinia Laoria:
   Mange er blinde og vil ikke se realiteten.

   May Brith Harestad Hollos:
   Vi har filtretre Aviser i Norge, så ikke alle vet om det.

   Åse M. Ekhom:
   Nytter heller ikke å bytte ut de som sitter med makta med fornuftige folk. Makt tar fornuften fra de aller fleste mennesker - desverre...

   Ravsat Menchikova:
   Komme ut til foran Stortinget med demonstrasjon, stil dem makt elite foran internasjonal domstol, kast dem vekk fra Stortinget å få tilbake alle de resurser og penger som de har stjelt fra folket. Makt elite havner million viss kriminalle handlinger nok er nok. Det er ingen vits bytte en parti til annen. Landet kan styre obsoljut alle som har ikke kyniske hensikter og som vet hva folk trenger.

   Greg Jo Lise:
   heter du Eveline?

   Ravsat Menchikova:
   Spører du meg ? Eller annen? Hvis det gjelder meg så det står navnet der overfor.

   Ravsat Menchikova:
   Når mennesker jobber i en plass de skal ikke være fast sittende der, de må like mye lære væske, forske, stelle og mye annet. Det må gjøre alle. Det finnes ikke her på jordet guds utvalgte, det finnes menneske, som født med alle de tolv verdier, må lære mennesker for å få kontakt med egne indre verdier og bevisstgjøre dem, det vil si handle ut av fornuft ikke fra den mentale fantasi verden. Da forsvinner grådighet, mislighet, hat, hemmeligheter og mye annet, som skader våres verden og oss selv.
   Vi trenger ikke så mange kontorer full av papirer når vi har et samfunn, som har lært å handle ut av fornuft. Se et menneske i det anna menneske å prøve lytte og høre den annen også vurdere sammen ut av fornuft. Rettferdig delt resurser. Vi trenger ikke jævlig rettssystem, vi trenger i stedet hjelpeapparat å bygge en annen verden gjennom fornuft og tilgivelse.
   Slik kan forsvinne all kriminelle handlinger etter tid. Det er jeg helt sikker på. I dag lærer vi våres barn å hate og straffe gjennom rettssystem og kriminelle politikken. Dårlig arv som vi overfører til neste generasjon. Når vi har et rettferdigs system vi vil innse at vi har ikke behov i rettssystem og mye annet, det frafaller for seg selv. Vi mennesker har ingen annen vei en dette, hvis vi ønsker å leve i et fredelig og paradis verden.

   Rune L. Hansen:
   Det skulle vel bli omtrent som i dag det, Ravsat. Uten lov og rett, med nesen og pikken som fiskestang med egoisme og hovmod på kroken.

   Greg Jo Lise:
   det gjelder overhodet ikk deg, ikke ta deg nå nær av at jeg faktisk trodde det va Irene som startet denne tråden , også

   Rune L. Hansen:
   Er de kriminelle farlige?

   Greg Jo Lise:
   og du ravsat...som jeg ikke aner hvem er..når man legger inn en komentar vil den ende opp under den som la inn sist uansett hvem det gjelder, legg heller merke til det

   Rune L. Hansen:
   Eller er det andre eller noe annet som gjør det livsfarlig?

   Ravsat Menchikova:
   Og du Greg Bo Lise, hvis du adresser hvem det gjelder din spørsmål, så slutter vi site her å spå :) Så legg heller merke til det :)

   Ravsat Menchikova:
   Jeg stoler ikke på fb folk, som plutselig faller fra himmelen med kommentar uten bilde på profil, som jeg har fosrket her som regel kommentarene deres er ikke altid forståelig for meg de prøver bruke omvei, eller ironi. Dette er systemmets sykdom, det må være folk som sitter i makten, eller har noen venner der-klan.

   Greg Jo Lise:
   jaha

   Greg Jo Lise:
   Irene er Kusina mi og jeg lurte på om hun hadde mellomnavnet Eveline, det er det saken dreide seg om, så der var et spørsmål til henne, du trenger ikke stole på noen for meg

   Ravsat Menchikova:
   Rune L. Hansen våger og komme med mange gode kommentarer, han har innsikt hva som foregår i systemmet, har respekt til det.

   Ravsat Menchikova:
   Jeg stoler på mange, jeg har lov også ikke stole, når noe som vekker mistillit, det er helt naturlig ikke noe galt med det. Prøver folk rette sine handlinger og åpne hjerte sitt så mistillit også forsvinner :) Det er bare sånn som sånn det er av naturen :)

   Greg Jo Lise:
   jeg har fremdeles kun henvendt meg til irene

   Patrik Estola:
   inte bara Norge...feminismen har gjort europa farligt!

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle har gjort mange områder i Europa, deriblandt Norge, livsfarlig! Vær ikke diskriminerende Patrik.

   Ravsat Menchikova:
   Likeverd handler ikke om likestilling. Mistolkede feminisme, handler ikke om ekte feminititet og maskulinitet, som finnes hos begge kjønn. Når det feminime og utgangspunktet skapende og formende energi bli undertrykket og mistolket flere tussen år det er ødeleggende for mennesker og harmoni. Det samme og med maskulinetet og mye annet.

   Rune L. Hansen:
   Ikke diskriminer tidsrom (tid og sted) heller, Ravsat!

   Peter Johannes:
   Man får vel begynne å være livskraftig og overlevelsesdyktig som motsettning til det som er livsfarlig.. tenke æ.
   - I stedet for å demostrere mot krigen uten nytte - hvorfor ikke gå å se på alt det som er vakkert i livet og verden? og fremheve det!!

   Åse M. Ekhom:
   Like unyttig å kun skrive her på FB, uten å løfte en finger selv, P.J.
   Mye vakkert blir desverre ødelagt av krig, og krigsmaskinenes uttrettelige fremferd.

   Jarle Hildor Eliassen:
   Ta skjeia i en annen hand.Verre er det ikke...¨¨

   Rune L. Hansen:
   Hva hjelper noe som helst hvis vi er for dumme, lett-lurte og indoktrinerte eller navle-beskuende? Hjelper ikke å løfte noen som helst finger eller noe da! Det kan være grov urett og uhyre dumhet å gå til de kriminelle for å be de vennligst om å stå til rette for det kriminelle eller om å slutte med det! Det kan virke meget mot sin hensikt! Og enda uhyre verre om en smisker med og for de kriminelle - og ikke ser de! Ta nå Åse M. rett over her for eksempel. "Mye vakkert blir dessverre ødelagt av krig, og krigsmaskinenes uttrettelige fremferd", sier hun. Sier hun - og lurer oss fikserte og blinde for de og det det gjelder: Den og de kriminelle - og offeret og ofrene. Til glede for de og det kriminelle, men desto verre for den og de og det de ødelegger! Og så dum er det ganske enkelt ikke lov til å være! Og er det livsfarlig å være! (Ingenting personlig ment her, Åse M.) Det er ikke krigs-maskinene som er kriminelle eller som i seg selv skal og må stoppes. Eller for å si det enklere: Det er ikke kniven som er den eller det kriminelle! Det er enkelt-mennesker - med navn og identiteter, hvor enn de befinner seg. Å forbise eller glemme dette blir som å gi gaver og aksept og smiger til og for den og de kriminelle! Det blir og er som å gi Fanden den lille-fingeren som nettopp trengs for å hale til seg og med seg resten!!!

   Jarle Hildor Eliassen:
   Vi er jo bare brikker i ett stort spill...¨¨

   Sølvi Birgit Hajem Svendsrud:
   hva i helvete er det du påstår nå Rune. Faen ta, slutt og sutre ellers beordrer Jensemann deg til straffearbeid på Cuba.

   Rune L. Hansen:
   Jeg hverken sutrer eller påstår, Sølvi.

   Jarle Hildor Eliassen:
   Du sutrer jo hele tiden...Leser jo ikke annet av deg Rune...

   Peter Johannes:
   Men sant nok Åse - for å skrive på facebook må man jo løft på fingran hele tida.
   NEI - det æ kan gjøre- f.eks e jo å være gla så ekte æ kan, e æ sur, må æ være ærlig om det, først og fremst til mæ sjøl, finn æ ut hvorfor kan det være til stor hjelp for andre om æ fortell korfor, det e jo mitt sinne æ berhersker.. og det e jo min figur og karakter æ skal ta vare på her på jorda denne gangen.
   Æ trur ikke det e ett spill - om det var det så kan vi velge å ikke være med på det, om vi er med og er uvitene om det.... hva skal vi gjøre da?
   Det beste man kan gjøre er å være helt plinke klanke ærlig - uten å blande inn emotionelle ladninger - man skal være ærlig om emosjoner også. men når det gjelder saker, og mennesker, og systemer, og feil i menneske systemene, så trur æ æ hadde flippa og daua om æ sku ta det hele over mæ. for selv om æ har vært nært vitnne til mang en syk sak i forhold til offentlig omsorgssvikt.. så e det ikke mæ. det e ikke æ som gjør det her, og heller ikke vil æ la demmes - kem enn dem kan være, fra gang til gang, demmes handlinger får ikke lov av mæ sjøl å skade mæ. og gå inn på mæ. og forråtnne hauet mitt og sjæla mi.. om det skjer, at livet mitt hander om andres uperfekte forrettningsadferd. da tar æ heller å drar på en bedre healingsferie, så æ kan komme tilbake til dem menneskan æ elske - når æ har lært å elske mæ sjøl for den æ e, på godt og vondt.. for da kan æ gi mæ sjøl, uten sensur, men med en helt anna dressur.. fordi æ velge sjøl ka slags syn æ vil få mer av, gjennom fokusøvelser i sinnet , gjennom øynene.. og de indre ørene..
   Æ Takke Skaperverket for at folk flest e utstyrt med indre radar og sannhetsorganer. og det e ett Naturens underverk at vi e tilpassningsdyktige vesen i forhold til de fleste livssituasjoner.
   Hadde æ hadt tall på kor mange ganga æ har fått en ny innsikt om en mening æ har, så hadde æ kunne si det.
   men æ kan ikke det. æ kan bare sitte her å si det æ sir akkurat nu, Det e AutoMatic!

   Rune L. Hansen:
   Du er som vanlig ute efter å gi små spydigheter og uforstand, Jarle. Som vanlig efter at du i det små ble en forsvarer av kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn med mere, til forsvar for din biologiske datter Trude. Din uforstand og likegyldighet til barnas og familiens lidelser og gleder er ikke noe å rose deg for. Og å snakke om at barnas far sutrer i disse omstendigheter er en så uhyrlig grov uforstand og spydighet at det klassifiserer deg som noe jeg her ikke skal utbrodere. Besinn deg og beskikk deg og te deg med bedre forstand.

   Serentinia Laoria:
   Dt er det maskuline som har gjort verden farlig, men nå er den feminine energien på full veg tilbake for å skape harmoni igjen.

   Rune L. Hansen:
   Tull og tøv og ikke sant hverken på det ene eller annet vis, Serentinia.
   For mennesker og samfunn er likeverd harmoni.

   Serentinia Laoria:
   man må først klare å se helheten for å forstå hvor problemet har ligget, det er mange problemoråder der den masuline energien har rådet, da tenker jeg ikke bare på mannlig styring. Det er faktisk et større bilde her.
   Det er ikke bare i barnevernet psykopatene har slippet til.

   Rune L. Hansen:
   Og det du nu sier gjør ikke dine usanne og diskriminerende ord fra i sted sannere, Serentinia!

   Serentinia Laoria:
   De masuline energiene er koropsjon, kynisme, makt osv
   For å skape balanse igjen må vi ha mer empati, rettferd, forståelse og samarbeid.

   Serentinia Laoria:
   Jeg tenker energier ikke mann kvinne.

   Serentinia Laoria:
   Du er nok ikke inne i den metafysiske verden:)

   Serentinia Laoria:
   Du har ikke tro på balanse mellom det feminine og det maskuline???

   Rune L. Hansen:
   Og det du nu sier gjør ikke dine usanne og diskriminerende ord fra i sted sannere, Serentinia! Tvert om. Du bare påplusset mere usant.

   Serentinia Laoria:
   Hva er diskriminerende her?????? Da har du nok missforstått meg ganske grundig her.

   
---
---

   Johanne Almli, 05.01. 2011:

   Vi KLAGER mye i Norge. På NAV, på barnevernet, skatten, strømprisene, politikere som styrer vettløst: Gir med den ene handa og tar tilbake dobbelt opp med den andre, osv., osv. Listen er lang. Ikveld er jeg ganske ydmyk og glad for at jeg bor i Norge og ikke i Australia! Har egentlig ganske mye å være glad for jeg. Det er det nok mange andre som har også, når de tenker etter. God natt til alle.

*
   Henny Myrmoen:
   Jeg har inntrykk av at mange "klager" på vegne av andre, på grunn av dårlig behandling av våre svakeste. Joda, vi har det bra i Norge sammenlignet med mange andre land. Men noen står utenfor velferden her også

   Johanne Almli:
   Det er helt sant, HENNY, og vi kan ikke akseptere at folk blir forskjellsbehandlet og lider. Kunne egentlig ønske at vi som er skrive og taleføre kunne starte en gruppe for å hjelpe de som stanger hodet i veggen i enkelte sammenhenger. I min yrkesaktive periode brukte jeg bl, a, noe av fritiden min til å hjelpe folk å skrive brev til off. instanser.
   Ikke alle som kan dette med rettskriving så bra. Ei heller lett å slå opp i lovverket for mange. Har også inntrykk av at ortigrafisk "riktige" brev blir tatt mere hensyn til???

   Monicha Nyhuus Aas:
   Så godt sagt av dere, så sant etter min mening. Derfor får man hjelpe hvis man tror man kan, hvis noen ber om det, og en ønsker det. ;)))) viktig og bry seg. Men ja, på mange områder hadde vi hatt godt av å klare oss med mindre ei stund alle sammen tror jeg. Tror det er helsebringende også, hvis det ikke går over i det ekstreme ;)) God natt til deg også ;)))♥

   Henny Myrmoen:
   Enig. God natt begge to!

   Johanne Almli:
   Svenskene klager på at det er så lite norsk strøm å få kjøpt i år. Dyr er den ialefall. Over 2 kr kw når nettleia blir lagt til . Fy f.........

   Rune L. Hansen:
   Skal jeg også være glad for at jeg bor i Norge?

   Johanne Almli:
   Nei, Rune. Du skal ikke være glad for å bo i dette landet. Din sak er så eksepsjonell at jeg ikke riktig vet hvor du passer inn. Men jeg tror i ett land hvor familier støtter hverandre og hvor det er helt egalt med hjemmeundervisning av barn skulle være helt perfekt. Det er MANGE nasjoner som setter foreldre og barn i høysetet, men tror desverre ikke at det gjelder noen nordiske land.

   Rune L. Hansen:
   Saken med meg og min familie er ikke så uvanlig, Johanne. Og det å skryte av Norge nu i vår alles utrygghet mens de kriminelle hærjer fritt i overflod av kriminell galskap omkring oss er, selv med forbehold, meget betenkelig.

   Rune L. Hansen:
   Det er iøvrig, til orientering, helt fullstendig legalt og lovlig med hjemmeskole i Norge.

   
---
---
   Hvalpene har begynt å springe og å leke (og også å tisse) mye nu, og er til og med en liten tur ut en gang eller to-tre pr. dag sammen med Mikka! Veldig mye artig med de.
---
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2011:

   Noen som har et navn eller ord for de perverse leker det norske terror-regimets kriminelle utsetter Norges borgere for?

*
   Rikke Ekeberg:
   Nope

   Anders Troseth:
   Kanskje vi må lage et bilde som sier mer enn tusen ord for å forklare nærmere?

   Vidar Nedberge Hansen:
   Kan hende mann må ligge litt lavt i terrenget av og til.

   Anne Gundersen:
   Facisme.

   Lars Christian Braavold:
   Diktatur, Kommunisme, Misshandeling, Trakasering, Brudd på menneskerett lover--

   Ole-John Saga:
   likegyldige, og i enkelte tilfeller uvitende ødeleggere av kommende generasjoners psykiske og fysiske fremtid, som vil få uante konsekvenser.

   Rigmor Fossdal:
   Sykegyldig.
   Inspirert av Saga.

   Rune L. Hansen:
   Likegyldige eller uvitende er så langt ifra mange av de!

   Rune L. Hansen:
   Så dumme er vel ingen? Noen som har et navn eller ord for de perverse leker det norske terror-regimets kriminelle utsetter Norges borgere for? Jeg sikter med dette til så mangt og meget - nærsagt det meste av mye. Skal vi nevne noen eksempler her?
   -- Barn og foreldre "samvær under tilsyn".
   -- Barn og foreldre - "samvær" 4 ganger a 6 timer pr. måned eller pr. år.
   -- Barnets beste med makt håndtert av kriminelle i forvaltningen, som alt og det meste i praksis barnets verste, motsatt lov og rett, kriminelle i rettsvesenet, barn, voksne og eldre mennesker som behandles som søppel, osv.
   -- Hvem gidder å ramse opp mere her i farten ...? Men spørsmålet i overskriften - har kanskje interesse og betydning vi enda ikke har tenkt så mye på, eller hva?

   Rune L. Hansen:
   Ord eller navn for all den der overfloden av perverse leker og spill av trakassering vi og enhver er utsatt for som borgere i Norge. Psykopati? Enda bedre eller rettere ord eller navn? ...?

   Rigmor Fossdal:
   Det er vikktigere med barna enn å finne spesialnavn på monstermentaliteten.
   De blir ikke akkurat greiere med å få seg et navn- og barna får det ikke akkurat bedre-

   Arild Holta:
   Store Mor driver med omsorgsfascisme.
   Store Mor (i ikke Store Bror) er ei feit gammel kjerring, som med voldsmonopolet hennes krever å drive all mulig intimomsorg med alle. Perverst.
   Staten "voldtar" sitt folk og kaller det godhet.

   Rune L. Hansen:
   Pervers voldtekt i forhold til mennesker og lov og rett ... Det er viktig både for oss og andre og i forhold til så forskjellig bedre og bedre å kunne både erkjenne og å videre-formidle. Uten blir vi målløse og evner lite eller dårligere å fortelle ...

   
---
---
   Fortsettelse fra en tråd i går:
   
   Peter Johannes:
   Stop forfølgelsen av oss paranoide!!
   para - noaide .. derimot er en som er over shamanstadiet... eller bortenfor.
   det er mye fakta fra verden, og mennesker skal formes så tidlig som mulig så vi kan bli følelsessprengte konsumerere..
   ...
   Det virker som om Alt sammen i samfunnet er Økonomisk motivert. men det betyr ikke at alt er det fordet.
   Folk vil jo helst bare gjøre jobben sin - og beholde den. og noen er med på det utroligste for å tjene pengene..
   sinnsykheten her til lands trur æ ligg i en type feighet, folk tør ikke å face - konfrontere det de jobber mot - for å få det som dem vil.
   Unskyld mæ altså - men æ trur at alle gjør det de tror er godt - i forhold til sin modell av universet. og de kjører på. og trur at det er godt, at det vil virke , at det vil gi det ønskede resultat...
   Men ekte galskap - det er å gjøre det samme om og om igjen - og få samme resultat - og forvente at noe annet skal skje..
   på psykehusene skaper de livslange diagnoser på barn ned i 14års aldreren, og sikkert yngre - det å tru man er gærn, gjør at man vekser inn i den rollen, man tilpasser seg sammfunnets sannhet om en. men det å vite det, det gjør at man selv kan gjøre noe med det.
   æ trur ikke på piller eller rus mot depresjon - kanskje midlertidig, for å komme litt i andre tankebaner, så blokaden kan løsne og livet kan gå videre.
   MEN ALT I ALT...
   Så er samfunnet bygget opp på en form for ansvarsfraskrivelse. fordi folk gjør bare jobben sin, og alle vil helst bare overleve og ha det godt, og er i stand til å gå over grenser for å være trygg....

   Rune L. Hansen:
   Både bagatellisering og diagnoser og propaganda og forskjellige slags fikseringer (og trusler og premieringer) brukes for å skjule forbrytelser og urett.

   Rune L. Hansen:
   Trylle-ord - for å maskere og å skjule.

   Rune L. Hansen:
   De mekanismer og triks de bruker for å skjule forbrytelsen er interessante.
   Mord-våpenet de bruker også: eller altså deres våpen og metoder.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.01. 2011:

   Kan godt være at pensjonsdommen er i strid med menneskerettene, fordi den forskjellsbehandler de som ble dømt i forhold til alle de andre politikerne som har gjort akkurat det samme.

*
   Stig Eie:
   De kunne ikke sikte to tidligere statsministere for grovt bedrageri, det ville blitt ramaskrik uten like og vakt internasjonal oppsikt.

   Øystein Vinger Johanssen:
   Gro i fengsel....? ;-)))

   Marius Reikerås:
   Ja, her måtte noen ofres for at andre skulle slippe

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ja den blir vel oppfattet urettferdig av mange vil jeg tro. Skulle vært gøy og vite hvor langt over foreldelsesfristen de andre var, når det var satt søkelys på selve saken...... jeg spør.... var det tilfeldig at de som gikk klar gjorde det<??????? deler;)

   Anne-Lise Solli:
   jeg syns det er urettferdig at bare to stk.ble dømt når det er flere i samme bås, tror de dømte må oppleve det svært urettferdig og bittert,det ville vært en støtte for de om alle de andre involverte også ble dømt....vi er visst bare slik vi mennesker.

   Stig Eie:
   Slik er rettsprinsippet i landet, de sterkeste i samfunnet lurer seg unna, mens de svakeste blir domfelt.

   Vårhild Hoholm:
   Akkurat d som mange tenker...hvorfor bare disse to, når d var så mange flere som burde stilles for retten????

   May Britt L. Abinda:
   Ja, jeg har tro på at de andre også skulle satt i den rettssalen som tiltalt.

   Rune L. Hansen:
   God anskueliggjørelse fra Marius sin side av rettsprinsippene om likhet for loven og likeverd, ikke diskriminering, etc.!

   Katherine Klotilde Myhre:
   Det burde ikke ha noe å si om det er en tidligere statsminister! Likhet for loven, takk!

   Einar Schramm:
   Ja! blir helt slått ut! Likhet for loven!!!!!!!!

   
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. januar 2011, Vinberget:

   Null til to pluss-grader Celsius og litt vind her ute i natt. Utover formiddagen null grader, nokså hvit himmel og sne og slafs og mere vind i luften.
---

   Rune L. Hansen, 09.01. 2011:

   Dommeren som foruretter er bare en kriminell også. Ikke verre enn det.
   Loven omhandler også det. En dommers forpliktelser og straffeansvar.

*
   Rune L. Hansen:
   Kriminelle bryter loven. Loven er viktig - for oss alle. Og det skal vi være glade for.

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle gies og har for stor makt i Norge i disse tider ja. Gjennomsyrer til og med rettsvesenet, politiet, påtale-myndigheten, departementene, etc.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og flere til, men slik går det når og hvis vi glemmer eller forbigår loven.

   Rune L. Hansen:
   Og hvis vi erstatter eller forbigår solide beviser med synsing eller manipulering med under-ordnede lovlige og ikke-lovlige bestemmelser og regler.

   Rune L. Hansen:
   Det går da ikke bra, og verre og verre og verre.

   Rune L. Hansen:
   Liv Beathe Hauger:
   Tror det kan være hensiktsmessig å skille kunnskapsløse dommere fra dommere som er maktsyke og gir blanke i rettsikkerhet, lover og regler.

   Rune L. Hansen:
   Ja, - og viktig at vi solid og grundig gjør det. Nettopp akkurat at det blir gjort.

   
---
---

   Roy Ove Svarstad:
   Glomdalen er ikke nådig les nederst http://www.familiestiftelsen.no/node/15216

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Uredelige sakkyndige skriver Glomdalen.no Hovedproblemet ligger nok i at dommere sitter på ”alle sider av bordet (Gerd Liv Valla-saken – hvor dommere også kan være sakkyndige)”, i tillegg til brorskapsklubber, og yrkes- og vennskapskameraderi!
   At vi har et lov- og rettssystem som tillater bruk av anonyme kilder, hemmelige vitner, siling av opplysninger/ bevis og annet, lager et rettssystem totalt uten rettssikkerhet, er helt utrolig/ uvirkelig. At en person er høyt utdannet, og bestått juridisk eksamen – er ikke synonymt med at man er redelighet og lovlydig, med etiske og moralske holdninger.
   Et annet problem i norsk rettssystem, er at forklaringer som gis til såkalte ”sakkyndig”, og hva som blir sagt i domstoler ikke blir tatt opp ved hjelp av audiovisuelt utstyr. Da ville det vært mulig å etterprøve uriktig fremsatte påstander. Det helt forkastelig at dommere kan sitte på bakrommet å sile ut opplysninger i en sak (dvs sile ut hva som skal føres inn i dommene).
   Noen dommere egner seg bedre som kriminalforfattere (med fri fantasi), enn at det er de som utsteder dommer.
   Det vi trenger er etiske retningslinjer for sakkyndiges arbeid, med muligheter for å etterprøve uriktige fremsatte påstander (ofte anonymt). Å kurse dommere er ikke å ta problemet på alvor. Fougner-utvalget i Gerd Liv Valla saken – som var politisk – viser hvordan båndene virker mellom fagprofesjonene sakkyndige, advokater og dommere!"
 
---
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2011:

   Har "barneverntjenesten" noensinne reddet eller hjulpet barn eller familier? Har det noensinne skjedd? Og - i så tilfelle - hvor ofte i forhold til det motsatte?

*
   Odd Arvid Johansen:
   JA, HAR DE DET

   Odd Arvid Johansen:
   hvor ofte i forhold til det motsatte?

   Inger Løvetann Krogh:
   om di har eller ikje? men som voksen om du har vært et barneværnsbarn,bruker di det mot deg,da er du plutselig ikje go nok.fatt det di så kan......

   Odd Arvid Johansen:
   dEN va Goe!

   Inger Løvetann Krogh:
   bare sannhet å dyrekjøpt erfaring Odd Arne...

   Odd Arvid Johansen:
   javel!

   Odd Arvid Johansen:
   navnet skjemmer ingen,
   men det var min far som hette det -
   Arne, altså!

   Inger Løvetann Krogh:
   sorry,Odd Arvid!!!

   Odd Arvid Johansen:
   NOMå ikke du begynne å lage en tulle tråd Inger Lise!

   Inger Løvetann Krogh:
   hahahahah eg e' stolt over mitt navn!!!!!!!!!!!!!

   Odd Arvid Johansen:
   ‎, eller var det godt nok - det du skrev..

   Odd Arvid Johansen:
   Du er Min Venn.., og såmne venner er jeg stolt av å ha.
   Det gjelder deg og Rune.
   Jeg ønsker du må ha ditt lille paradis, med alle plantene, dyrene.., og de tristeste katteøynene jeg har sett. - NEI jeg ønsker å leke med kattene, men de har fått hard medfart. Kan du gjøre mere for de..!
   jeg vil gjerne vøre med å fjerne smertene fra ditt hus.
   Jeg vil (ikke) komme til ditt hus med mine problemer..
   Du har mer enn NOK med dine egne.
   Jeg så alle fuglene som fløy over landet ditt.
   Du er en skikkelig HØVDING!

   Odd Arvid Johansen:
   ‎-
   vi har et spesielt forhold, og det har vi fått fordi..=

   Cathrina Stucken:
   Nej inte när dom splittrar på familjer som behöver hjälp och inte när dom låser in barn på sina hvb hem när barnen mår dåligt ..jag känner inte en enda förutom dom som sedan öppnat egna familjehem eller börjat jobba inom barnavårdsnämden ..när dessa satt klorna i en familj släpper dom aldrig taget ..så fort någon från den familjen behöver hjälp då får dom inte det utan då tar dom nästa generation så är det i min familj i alla fall..Jag fattar inte hur dom som styr kan tillåta detta..

   Odd Arvid Johansen:
   Jag fattar inte hur dom som styr kan tillåta detta..

   Cathrina Stucken:
   fast varför skulle dom ?? ingen annan bryr sig ju heller ,,så länge det inte handlar om deras egna barn förstås :(((

   Odd Arvid Johansen:
   akkurat, ikke sant!
   Indremisjonen beskytter sine egne, og pusher de fram.., med alskens slags..
   Men kroppen er altfor liten i forhold til beina.., hvor mange lårhalsbrudd ble det - til slutt (spørsmålstegn) (det blir fort et misforhold som du ikke kan rette opp med høyhælede sko.)
   På stord har de gjennom flere år rekruttert unge gutter til å være med Rind. Jeg trodde også at det var et fint tiltak inntil jeg så, og fikk vite det som flere måtte bøte med livet sitt for. Jaja, en ble bare stum.., men han kan bruke åynene. Kanskje jeg skulle besøke han i morra.., hvis han lever så lenge.
   Men hvis han dør så vet jeg hvem som står bak, og da kommer det til å bli anmeldelser - kan vite!
   Og jeg har ingen kommunistisk onkel som kan hjelpe meg, men jeg har mange andre onkler, tanter, kusiner, nevøer og gudane må vel vite hva.. - jeg ikke har!

   Rune L. Hansen:
   Har "barneverntjenesten" noensinne reddet eller hjulpet barn eller familier? Har det noensinne skjedd? Og - i så tilfelle - hvor ofte i forhold til det motsatte?

   Odd Arvid Johansen:
   TROR IKKE "barneverntjenesten" noensinne HAR reddet eller hjulpet barn eller familier?

   Cathrina Stucken:
   vet inte, vet någon .

   Odd Arvid Johansen:
   ‎, OG JEG KAN IKKE SI AT JEG LIKER DET.

   Odd Arvid Johansen:
   TROR AT RUNE VET SVARET LIKEGODT SOM MANGE ANDRE..

   Odd Arvid Johansen:
   LURER PÅ OM VI SKAL FÅ EN; Hans Fans Dang..

   Rune L. Hansen:
   Jeg har for mitt vedkommende undersøkt i mere enn tredve år uten å ha funnet eksempler på annet enn det motsatte.

   Rune L. Hansen:
   Veldig veldig mange eksempler på det motsatte.

   Odd Arvid Johansen:
   tviler ikke på at Rune Leander Hansen har ret.
   Han har hauger med dokumenter, så det kanskje bra at barna holder seg litt vekke mens han gjør ferdig siste delen av jobben.
   Er det noe du trenger hjelp til så vær fri til å spørre.
   Vi vet ikke hva vi kan før vi har gjort det.
   Men det må skje fort.
   For nå virker det som om at værløysninga er kommet.
   Jeg trenger i allefall litt hjelp i huset.
   Det er mange knapper å trykke på.
   trykk i VEI--..

   Turid Holta:
   De fleste får det mye værre ved barnevernstilltak(tulltak)

   Rune L. Hansen:
   Det handler om kriminelle og om kriminell virksomhet. Som må stanses. Også i politiet og rettsvesenet og mere. Stanses i forhold til og med gjeldende lov og rett. Men "barneverntjenesten" og deres metoder og ideologi hverken har vært eller er lovhjemlet virksomhet.
   Det er de over-ordnede lover som er gjeldende og bestemmende i og for ethvert land.

   Ole Sigurd Jakobsen:
   vi kan telle på fingrene, for de som har fått det bedre.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Hjelp?EN PINEFULL LIVSTIDSDOM er det de gir barn og foreldre,de drepes innenfra,men resten av slekt og familie smuldrer bort,og de som "overlever"er stigmatisert for livet.. desverre!

   Rigmor Fossdal:
   Statisitikker jeg har fått referert til sier at 1- maks 2 av 10 får det marginalt (ubetydelig) bedre.
   Det er absolutt ikke å redde noen som helst- annet enn bakbeina og bakenden til ansvarlige kjeltringer.

   Judith Tengelsen:
   Hei Rune:) Tilgivelse og velsignelse er det eneste som duger.Og bruke energien vår til å skape noe vi vil ha, som er bra for oss. Det vi sender ut kommer tilbake til oss. Håper du får en trivelig dag :)

   Annette Morgaine Olsen:
   Ordtaket sier at "selv en blind høne finner for", så vi skal vel ikke feie det helt bort at de ved ett hell/uhell har faktisk hjulpet en familie.
Men man skal ikke bruke det som argument for å fortsette. Det vi bli som om vi sa at heller 100 uskyldig dømte for å få tak i den ene som er skyldig.
   Barnevernet skal heller ikke få ødelegge 100 familier for å redde den ene ungen som faktisk trenger hjelp.
   For det er barn der ute som trenger hjelp, men det som er så rart er at der ser du ikke snurten ta barnevernet....
   Er dette den skjulte agendaen til barnevernet?
   At unger som faktisk har det helt greit, bare trenger litt hjelp til småting, skal tas ut av hjemmet for å ødelegges? Mens unger som faktisk trenger hjelp til ganske store problemer ikke får det for de blir jo ødelagt uten barnevernets hjelp?
   Ikke vet jeg, men man kan jo lure....

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Annette, tror nok det er mye sannhet i dine tanker -ett velfungerende barn er mye enklere à overta en de som virkelig trenger noe ekstra. Som i vàrt tilfelle: en snill, velfungerende jente med mange venner osv -alle tilbakemeldinger fra skole og helsevesen var udelt positive, hun var FOR snill og god og màtte skjule noe var b.vernets konklusjon, vi var begge i arbeid min mann og jeg, hadde aupair som bodde i huset vàrt sànn at lillejenta slapp à vere hos andre, faste rammer pà absolutt alt, men de klarte i samtaler med min datter pà 20 àr à overbevise henne om at jeg hadde et alkoholproblem,og hun stemte i-jeg jobbet da skift, 10-12 timer og min fastlege gjenom 20 àr hadde aldri noensinne tenkt tanken ang meg -hadde ogsà uannmeldte tilsyn i 6mnd uten noe à bemerke -alikevel valgte de à ta saken inn for fynemda, med pàstand om samver 4 ganger i àret under tilsyn,jeg tok lillejenta med og flyttet til spania, her har vi bodd i 8 mnd nà, 2 mnd etter at vi dro brant huset vàrt av (uforklarlige grunner) ned, min mann var her pà langfri nàr vi fikk tlf kl 05 om morgenen -de klarte det....hele fam er splittet. men det gàr fint med lillejenta 8 àr, gàr pà norsk skole her og trivest godt med à ha ei mamma som ikke er i arbeid lenger.

   Bjorn Ursfjord:
   De har hjulpet noen, det har jeg selv sett. guttungen med en narkoman mor og fraværende far som ble tatt av barnevernet i en alder av 5 år i 1993, er nå en velfungerende mann i 20-åra med fast jobb. Men jeg har også sett mange, mange eksempler på at de ødelegger familier, og jeg tror nok det er betydelig overvekt av det siste, ja.

   Inger Løvetann Krogh:
   Ja noen har fått hjelp,men det er fåtallet. Problemet er der ikje bare mens barnet er plasert av BV, men den dagen barnet er voksent, ska klare seg sjølv. Ufattelig mange barn blir som voksne etter å ha vært BV barn, DØMT pga sin oppvekst, NETTOPP i barnevernet. Da er man ikje go nok, da kan man ikje være en go mor eller far. Jeg fikk 3 barn, å takker gud at BV aldri har vært i nærheten av di, men satt i styret for barnehjemsaken i stavanger i 3 år da den rullet opp i 2005. Di historiene jeg fikk høre da va RYSTENE.sJØLV BODDE JEG PÅ BARNEHJEM I 16 ÅR, jeg takker ikke BV for at jeg klarte meg!!! over 40% av di som er på min alder har tatt livet sitt, det er takken jeg gjer barnevernet! Jeg har vært vitne i rettsak for ein far som kjempet for sitt barn, fikk goe spørsmål av hans advokat, da jeg skulle bli spurt av motparten var første spørsmål -HVOR VOKSTE DU OPP.jEG SPURTE TILBAKE OM DETTE VA RELEVANT I FORHOLD TIL DENNE MANNEN SOM KJEMPET FOR SITT BARN, jeg måtte faktisk svare, å mitt svar ble slik -jeg vokste 16 år opp unner barnevernets omsorg. Å svaret jeg fikk tilbake i rettsalen var--

   Inger Løvetann Krogh:
   VI HAR INGEN FLERE SPØRSMÅL Å STILLE DEG! Tro ikje dette er første gang jeg opplever slike ting, elle andre som har vokst opp unner BV, jeg klarer meg bra, har jobb, hus å bil, flotte barn å barnebarn, jeg reiser rundt å holler foredrag, jeg taler i forskjellige menigheter, men allikevel blir jeg aldri go nok for BV. å di må gjerne dra te pokker i voll for min del, gjerne ikje så fint sagt, men det komme fra hjerte!

   Annette Morgaine Olsen:
   Ett av argumentene i min sak var nettopp dette, siden jeg hadde vokst opp under bv så hadde jeg vokst opp uten omsorg og da kunne jeg ikke gi omsorg......
   Men bv argumenterer med at barn har det sååå bra i fosterhem og institusjoner, hvor er... logikken i argumentene siden mor/far har vokst opp uten omsorg så kan han/hun ikke gi omsorg om de samme personene?
   Slik jeg ser det så handler det kun om fremtidige klienter til sin egen etat....

   Inger Løvetann Krogh:
   nettopp pga at jeg vokste opp unner di i 16 år, kan jeg det systemet ut å inn, å di vil ikje ha meg til å ha f.eks foredrag der. Hvorfor? jo fordi de vet så vannvittig godt at jobben di gjør et totalt lam! å hvorfor ha meg inn da som foredragsholler? sleipe, det er det fineste ordet jeg har på denne etaten. Men la meg legge til --systemet er gale, jeg kjenner enkeltmennesker innforbi dette systemet som er virkelig fortvilet, jeg kjenner og mange som slutter i jobben i BV fordi di makter ikje se koss det fungerer.

   Odd Arvid Johansen:
   pUH!

   Inger Løvetann Krogh:
   Odd Nils,ka betyr pUH?????????????????

   Odd Arvid Johansen:
   ‎"Bjorn Ursfjord De har hjulpet noen",
   PPT kan overta jobben, og barnevernet er da underlagt PPT kontorene rundt i landet.
   Der har de, såvidt jeg vet, skikkelige dugende folk.
   Folk som meldte seg ut av AUF før de var 20år.
   Slike folk vil vi ha.
   De som har bevist noe, og som ikke er redde for å bevise.
   DET ER SLIKE FOLK VI VIL HAAAAAAAAAAAAAAAA - for faen.pP
   -
   dessuten kan de ansatte i barnevernet oppsøke slike som trenger hjelp. Kanskje kunne de "ta i et tak", vaske gulv, vaske kjøkken, re opp sengen.
   Kanskje "barnevernet" kunne brukes til å handle med barna, under streng overvåkniung.
   På de fleste kjøpesentre er det haugevis av videokameraer. Kanskje Politiet kunne begynne å "plukke" vekk de pedofile.ppppppPPPPPPppppPPPpppPPppPPppPPPppPPPPPPp

   Rune L. Hansen:
   @Judith Tengelsen: Er det de kriminelle og deres ugjerninger du vil jeg skal velsigne? Meg bekjent har den og de kriminelle som foruretter meg og mine barn og min familie ikke vist anger? Er det feil å bruke energien sin på rettferdighet og på livets rett og lov og rett, på retten til å kunne leve? Hvordan skal jeg kunne ha en trivlig dag?
   -- Disse spørsmål kommer fra meg, men og fra veldig mange andre. Også fra de veldig mange ofrene som ikke mere er blandt oss.

   Irene Hov:
   Iflg Marianne Skånland er det ren og skjær flaks om det har skjedd!

   Hans-Georg Lundahl:
   Barnevernet har formodentlig hjulpet i tilfaelder hvor tidligere familia hjalp: hvis en foraelder proever myrde eller vaaldtake barna. Men da var der tidligere familia (stoerre kretsen), og nu er der barnevernet ... hvor barnevernet er foerst med at "hjelpe" historiskt set stjelper det mer.

   Rune L. Hansen:
   Hva Marianne Skånland mht. dette og iøvrig sier stemmer godt overens med mine egne undersøkelser, studier og erfaringer gjennom mange år også. Flaks er det rette ordet. (Som dog ofte blir mistolket av de som opplever flaksen. Hvilket og ofte nettopp er tilsiktet.) Og flaksen varer i slike tilfeller bare i en eller to omganger, så tar den (ofte tilsiktet det og) slutt. Ingen skal egentlig eller har egentlig noen sjangse til å unnslippe særlig lenge, og spissrotgangen med tortur-kamrene og alt det der er uansett uunngåelig.

   Rune L. Hansen:
   Det at noen få innimellom får flaks (f.eks. som belønning og premiering for full underkastelse) gir de kriminelle gratis reklame og bedre forkledning.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.01. 2011:

   Det er uhyre sterke elementer av sadisme og perversiteter og en overflod av kriminell galskap, trakassering og diskriminering som fra høyt hold og ned gjennomsyrer det norske offentlige såkalte "barnevernet" sin virksomhet.
   I regi av representanter for det offentlige mishandles barn, foreldre, familier og lov og rett på det groveste, i en overflod av justismord.
   Forsøkt skjult bak kulissene, propaganda og falsk dokumentasjon. Og forsøkt skjult bak falske "alene-mødre", fangehold, knebling, trusler og premiering.
   En barnerov-industri så makaber og grotesk at det overgår det meste av kriminell galskap.

*

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Så spørs ,hvem skal straffes , utøverne eller regelverkets ,og veiviseres skapere ,! ! Folket har nemmlig krav på att tydelighet i regelverk og lovverk ,skal være av den art att alle skal forstå dem...dette! Hvis dette ikke er godt nokk ,slik det er så må en forandring til , .Folket godtar ikke noe svada som urettmessig er tredd nedover oss ....! Hvis ikke regjering innser dette selv ,så er virkelig landets elite og menigmann på ville veier. Er enige i att de skal straffes ,som mistolker regelverk ,og eller unnlater å ta det til fulle i bruk ,der slikt åpenbart burte vært gjort ,for eks ,i tiltak i hjemmet , før eventuell omsorgsovertakelse .....! Men de ser ikke ut for å bry seg om dette .Hvorfor skal de som tar for mye ut i pensjon på stortinget ,dømmes ,og ikke desse her folka da ? Lovens likhet for alle ser uomtvistelig ut for å ikke fungere ,slik desse tolkninger av dem er i dag .,... Det hjelper lite å skape lover ,på enkelte områder som fungerer sånn nåelunde ,om så skavant , da på andre like viktige områder , ser ut for å glitre ved sitt fravær. Å gje noen funksjonærer den store makt å kunn bedømme om en omsorgsovertakelse er på sinn plass ,eller ikke ,er dessuten å umyndiggjøre lovverkets betydning ,og nødvendighet ,for att alle skal nyde det samme ,i sine eventuelle saker ,der dette spørsmålet dukker opp. Det skapes presidens av den såkalte urettferdige arten ,ved å la nåen synsere av professionelle , ofte med onde hensikter ,hva som gjelder det beste for familien, få ha en slik makt ....! Bare av denne ene grunn er det påkallende nødvendighet å omgjøre hele barnevernsloven ,slik att en mere rettferdig lov ,måtte overta desse onde elementer , som er med på blant annet å stiigmatuisere ,dens brukere ,nemlig familiene i landet og demmes ve og vel. Høre de som høre vil ,og tenk dere som tenke vil ..! Men dette er en blåkald sannhet ,og dette må det snarest gjøres nåe med....!

   Rune L. Hansen:
   den kriminelle - loven - offeret

   
---
---
   Peder Aresvik, 09.01. 2011:
   Samfunnets støtte til norske bønder utgjør årlig ca. 11,5 milliarder. Burde det da mane til en smule ettertanke at norsk "barnevern" årlig koster 10,5 milliarder?
---
---

   Eva Jutta Fobian Børgesen, 09.01. 2011, DK:

   så er mine indlæg fjernet igen.
   Det kan godt være jeg har misforstået, men læste at justitsministeren vil lytte til de mange i debatten.
   Måske indlæg bliver fjernet efterhånden som de læses, ingen svar fik jeg dog.

   Lars Barfoed (= justisminister i Danmark)

*
   Lone Pedersen:
   Det er der ingen af os der har fået. Debatterne man skriver på siden eller andre politikeres side ender jo altid med en kønskamp hvor man beskylder hinanden for alt mellem himmel og jord. Gider ikke selv at debattere mere. For bliver jo nærmest mistænkeliggjort pga man er kvinde og har myndighed over sit barn. Jeg gider ikke ha dårlig samvittighed over at jeg er en ansvarsfuld mor. Der er imod FAL (Forældreansvarsloven).

   Rune L. Hansen:
   Og glad skal vi være for at du blir mistenkeliggjort, Lone.
   Hva med barnets far? Er han død?
   Ble du voldtatt?
   Trenger ikke svare.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.01. 2011:

   Hva med obligatorisk giljotin ved inngangs-døren til ethvert offentlig kontor?

*
   Anders Kleppe:
   For personalinngangen håper jeg du mener? :-DDDDD

   Rune L. Hansen:
   Ikke for personalinngangen, men for de som henvender seg der og erkjenner at det er bedre å stoppe før trakasseringen og galskapen går videre inn i ens liv.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel tvilsomt om den ved personalinngangen vil bli brukt og ha noen hensikt.

   Anders Kleppe:
   Ja! :(

   Rune L. Hansen:
   Personlig kommer jeg ikke til å benytte meg av giljotinen. Og anbefaler heller ikke andre å gjøre det. Men jeg har full forståelse og sympati for de som ikke klarer mere og som velger å stoppe. Den forståelsen bør vi vel kunne forvente at vi andre også har? Eller hva?

   Anders Kleppe:
   Jeg forstår dem godt!

   Rune L. Hansen:
   En for barna og kanskje?
   Det er ikke lenge siden (januar 2010, tror jeg) at en far og et barn her i nærheten drepte seg selv. De hadde fått nok av "barnevernet" i Haugesund.

   Rune L. Hansen:
   Det er meget forskrekkelig trist med alle de barn og voksne som begår selvmord i Norge. Og med alle de veldig mange som bak kulissene blir drept og forsvinner.

   Rune L. Hansen:
   Åpenhet om disse forhold vil vel gjøre det lettere for oss å både å forstå og å kunne hjelpe? Derfor og dette med giljotinen.

   Rune L. Hansen:
   En annen familie her i nærheten, en kjempe-fin familie i Tysvær, ble og rammet av "barnevernet" og deres medspillere, for flere måneder siden. Ikke så rart det kanskje, når en tenker på hvor utrolig fine, friske og glade barn. Jeg og min familie kjente de godt. Nu sitter kun far og mor og eldste gutten igjen hjemme hos de. I et hus hvor gråten og smerten fyller atmosfæren og luften til metnings-grensen og hvor jeg selv ikke kan komme uten å gråte i veldig stor smerte. Og vel vet jeg og hvor dyp og ustoppelig gråten og smerten er inni de små barna som ble kidnappet og blir fangeholdt.
   Men dette og slikt kunne jeg ha snakket og skrevet om i det uendelige!
   Bare dette her og noen ord i forbifarten.

   Rune L. Hansen:
   Mye kan med fordel endres og forbedres meget i Norge, men uten at det nettverket og de metoder som råder gjennom det såkalte barnevernet stoppes og nedlegges fullstendig vil Norge fortsatt være gjennomsyret av et terror-regime.

   Marie Eikeland:
   Skjønner godt hva du mener,det er ikke så lett for andre mennesker som ikke har vært boti dette selv å skjønne,men det ser ut som noe er ferd med å skje rundt her i det landet. ( jeg håper og tror det ivertfall ) Det er mye skriv ang.bv i disse dager.....la oss håpe det fortsetter til det blir en forandring i tyraniet!!!!!!!!!!!!!!

   Bjorn Ursfjord:
   Alle sosiale tjenester i Norge opereres av et meningsløst byråkrati (eksempel: mottagere av arbeidsavklaringspenger i påvente av uføretrygd skal sende inn meldekort hver 14. dag, ellers mottar de ingen penger. kommer meldekortet for sent, trekkes 1/14 av totalbeløpet for hver dag det er for seint) og underutdannede, uforstående og tildels tilbakestående sosialkuratorer som bare gjør situasjonen verre for klienten.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeliv har pr. i dag egentlig liten verdi i Norge. Terror, undertrykkelse, diskriminering og i det heletatt kriminalitet i regi av representanter for det offentlige, med meget lange uhyre grøsselige spissrot-ganger av trakassering, tortur og utplyndring, er så i stor grad alminnelig bak kulissene og propagandaen at gjensidig folke-opplysning og tydeliggjøring på så forskjellige vis om mulig vil kunne være på sin plass. Obligatorisk giljotin ved inngangs-døren til ethvert offentlig kontor er kanskje ikke det dummeste? Og en indeks på menneskeverdet efter antall hoder? Og for enhver helt gratis tilgang til giljotinen! Døgnet rundt, hele året. 

   
---
---
   Jeg mottok via posten i går tre brev datert 30.12. 2010 fra Statens Innkrevingssentral ( ekstern ). Alle med overskriften "Siste varsel før tvangsinnkreving" i store uthevede bokstaver. Med krav om at jeg innen 19. januar 2011 skal betale henholdsvis 4.893,75 og 4.375,00 og 1.000,00. Og diverse trusler.
   Noe svar-brev fra de på mitt brev datert 22.12. 2010 ( ekstern ) har jeg enda ikke mottatt. Enda heller ikke noe svar på mitt brev datert samme 22.12. 2010 til NAV angjeldende dette ( ekstern )
   Jeg gjenkjenner de tre beløpene fra brev-kravet datert 10.12. 2010 jeg mottok fra de ( ekstern ).
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. januar 2011, Vinberget:

   Noe sludd og omtrent null grader Celsius her ute i natt. Siden i natt og i dag fra 1 minus-grad til 2 pluss-grader Celsius og vind med noe sludd og regn.
   Endel glatt-is og tildels bart forskjellige steder.
---
   Jeg telefonerte både Telenor og e-kraft-selskapet (SØK) og advokat Thingvold i dag formiddag. Iøvrig endel forskjellig, men nu lenge lite telefonering fra min side, mest andre som telefonerer meg. Farmor telefonerte flere ganger i dag fra sin mobil-telefon til min hus-telefon uten å nå frem, men nådde bare frem da hun telefonerte fra sin hus-telefon til min. Underlig.
---
   
   Jo Inge Hurum, 10.01. 2011:

   Hvordan vil et barn reagere mot en voksen hvis et barn er misshandlet av en person ?? Ville han smilt og vært kammerat eller ville det ha grått ikke ha pratet med vedkommende ??

*
   Angeliqa Øiskog:
   tror barnet ville ha trukket seg unna og gjemt seg for så å gråte

   Jo Inge Hurum:
   Ikke vet jeg er derfor jeg undrer

   Angeliqa Øiskog:
   hva ville du ha gjort da?

   Jo Inge Hurum:
   Jeg ?? Jeg hadde vel hvert så redd personen at jeg ikke ville ha prata med vedkommende igjen.

   Jan Helge Messell:
   Det er vel faktisk ingen fasit på det. Noen kan reagere med å ville leve enda mere opp til den personens standard, og vil være imøtekommende og smilende fordi de vil føle det er rett, men inne i seg er det ikke sikkert de smiler. Andre igjen kan godt trekke seg tilbake og forbinde personen med fare.

   Jo Inge Hurum:
   Det kan også godt være hmmmmm

   Lene Berg:
   Finnes ikke fasitsvar på sånt... Men om adferden til barnet brått endres, da bør det undersøkes hvorfor.

   Tove Sandberg:
   Forhåpentligvis vil barnet ha så mye tillitt til andre at det ville fortelle om det til noen som kan hjelpe.

   Jo Inge Hurum:
   Hvis barnet ikke sier noe da. Dette er kun generelt sett dette spm

   Tove Sandberg:
   Siden den voksne begår et overgrep vil den kanskje skremme det tilskuende barnet også og dermed begå et dobbelt overgrep. Hvorvidt de gråter eller forsøker å overleve situasjonen er egentlig uinteressant. Begge reaksjoner er overlevelsesmekanismer i en vanskelig situasjon. Uansett bør begge finne nærmeste tillittsperson/instans så snart som mulig. Hvis de ikke gjør det er de allerede mentalt skadet. Da bør du og jeg bry oss hvis vi vet om det eller har mistanke om saken!

   Jo Inge Hurum:
   Som jeg sier dette er et retorisk spm  
   Hvordan ville barnet ha reagert hva tror dere.

   Tove Sandberg:
   Hvis et barn ikke sier noe om at det har det vondt kan det være veldig vrient. Man bør generelt bry seg om andre rundt seg og være nysgjerrig om deres hverdag og liv, være oppmerksomme og 'føle på stemninger'. Stille ekstra spørsmål når noe 'skurrer'. Kanskje udefinerbart, men garantert større mulighet for å finne ut av vriene forhold.

   Tove Sandberg:
   Jeg er redd barnet kunne ønske å spille med av frykt. Men tror at det likevel vil kunne forstå at det er feil.

   Bente Anita Pedersen:
   Hvorfor lurer du på dette?
   Har du mistanke til noe så våg å bry deg (har fremdeles "Christoffer-saken friskt i minne") :o/

   Angeliqa Øiskog:
   du er inne på et ømt punkt der som kan få en diskusjon på hvordan enkelte reagerer på slike spørsmål,men hva med voksene som blir utsatt for vold og trakaseringer eller overgrep sier dem noe om hvordan dem har det? noen gjør det andre gjør det ikke, så det kan være like vanskelig men det er værre når det gjelder barn som er uskyldig i slike saker, samme med dyr som blir utsatt for plageri og som ikke kan si ifra, eller........... hva tror dere der da?

   Jo Inge Hurum:
   Jeg vil ikke diskutere voksne. Jeg vil diskutere hvordan et barn hadde reagert og hva dere tror

   Jo Inge Hurum:
   Jeg har ikke mistanke om noe jeg Bente.
   Dette er et retorisk spm

   Lene Berg:
   Ok da tenkte jeg rett.. For ellers har jeg svar som ikke egner seg annet enn på privaten.

   Tove Sandberg:
   Litt vanskelig når man tenker med en presumptivt voksen hjerne. Jeg tror at hvis frykten=livredd=spill med. Hvis frykten=fortvilelse og frustrasjon=gråt.

   Tove Sandberg:
   Men, uansett kan bare barnet selv vite hva og hvorfor. Alle mennesker små og store er kun innstilt på to ting ved store konfrontasjoner. Flukt eller angrep kanskje tilmed i kombinasjon.

   Tove Sandberg:
   Vi har jo 'Stockholms syndromet'. Når offer blir glad i overgriper.

   Jo Inge Hurum:
   Jeg tenker slik at barnet hadde vist frykt,
   Eller ikke turt å si noe og bare hvert stille ??
   Hvis det for eks hadde blitt slått eller misshandlet.
   Nå er ikke jeg barnepsykolog kun vitebegjærlig

   Tove Sandberg:
   Kun en amatør her og knapt det, men interessant spørsmål.

   Lene Berg:
   Med misshandlet, mener du da fysisk eller psykisk . for begge deler er like ille.. Å jeg har sett begge deler.. 

   Jo Inge Hurum:
   Fysisk slag eller spark
   Jeg vet psykisk kan være hakket verre en fysisk
   Fysisk er vondt der og da som regel å sprer frykt
   Psykisk er vondt over lengre tid og trenger dypere inn i hode på folk

   Lene Berg:
   Nettopp og dersom denne "slemme" personen er barnets eneste forelder.. da er det ikke lett å være lite barn.

   Jo Inge Hurum:
   Det er ikke snakk om foreldre eller noe
   Det er et retorisk spm som sagt om hvordan et barn hadde reagert hvis en voksen hadde slått eller misshandlet barnet.
   Ikke dra noen konklusjoner Lene
   Jeg er kun vitebegjærlig om barnet hadde vist frykt ...eller om det hadde blitt stille av seg eller om barnet på en måte skubbet vekk følelsene og ikke viste tegn til noe

   Lene Berg:
   Ikke alltid.. Bare referte til noe jeg har sett selv.

   Jo Inge Hurum:
   Mange stygge saker der ute huff.

   Lene Berg:
   Jupp

   Helene Borgersen:
   er ikke noe fasitsvar på det, alle barn har ulik personlighet, hvert enkelt barn ville reagert på ulik måte.

   Rune L. Hansen:
   Ikke så særlig vanskelig å finne ut vel om en går barnet nærmere på klingen, i en situasjon og et forhold av åpenhet og fortrolighet?
 
   Rune L. Hansen:
   Et nærliggende spørsmål kan være hvilken relevans (til hva) det har?

---
---

   Selvmord i fengsel. Foredrag av fengselslege Kjetil Karlsen
   www.youtube.com
   Bruk av full isolasjon i norske fengsler er konvensjonsstridig, og en skam for rettsstaten. Selvmord er en forutsigbar og forventet effekt av ordningen.
   Dette sier fengselslege Kjetil Karlsen i et foredrag ved Universitetet i Oslo, oktober 2010. Karlsen beskriver hendelsene som førte til et selvmord.

*
   Gunnar Tøllefsen:
   Mista en kompis som kveltes i sitt eget spy i fyll-arresten, pga, inga tilsyn....Kjipt..:-((

   May Brith Harestad Hollos:
    En venn av meg er fengslet for mange år, uten å være skyldig. -Rettsikkerhet finnes ikke i Norge...

   Audhild Østgård:
   Så Sviktet, Ikke Sett eller Hørt....og tap av Eget Verd, som Menneske. Mye av det samme skjer bak Lukkede dører i Psykiatrien..Samme Opplevelse av ekstra Traumepåføring...

   Otto Lund:
   Relatert, Armin Bahrami støtter: "Bianca Rytter mot Barnekvernet" http://tinyurl.com/33vmgd6

   Audhild Østgård:
   Gro Kristin; Kan være sterke Krefter som IKKE ønsker "Bedring" av Forholdene, vettu..!!

   Annina Karlsson:
   Jag kanner personer mycket val som varit i iraks politiska fangelser under Sadams regim , sett mord tortyr av alla tankbara slag.De sager att isolerig ar det varsta. Att det ar VARRE an iraks politiska fangelser, dar inte ens halften kom ut levande.Dar man malde ner, brande bort, kvavde m,m, sina offer.Isolering sager de, gor en psykiskt sjuk.

   Rune L. Hansen:
   Vanskelig å fatte for den som ikke har erfart det. Det er uutholdelig for enhver og alle.

   
---
---

   Jo Inge Hurum via Simon Andrew Carlsen:

   Er foreldre fremdeles gifte kan da ikke barnet/ Ungdomen ha rett til barnebidrag ?? Barnebidrag gis jo som en støtte til den av foreldrene som har barn, Jeg viste at hvis barnet bodde hos en av foreldrene og det ble betalt barnebidrag så kunne barnet søke om utvidet barnebidrag eller retten til at det ble betalt frem til de var 21. Men ikke at mor og far måtte betale husleie mat og livsopphod. Her har noen tolket vel
   NAV tvinger foreldre til å betale barnas husleie
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10037409
   www.vg.no

   Selv om barnet er 18 år, myndig og får bo gratis hjemme, tvinger NAV foreldre til å betale dyre bidrag for barn som heller vil flytte ut. 

*
   Hilde Marie Gulbrandsen:
   Helt dustete!

   Terje Børresen:
   Dette er komplett idiotisk ! Skal foreldre med dårlig økonomi da måtte gå til nav (les sosialen) for å få dekket eget livsopphold, eventuelt være tvunget til å selge egen bolig for å få tak i noe billigere. Eller ta opp dyre lån for å få det til å gå rundt. For ikke å snakke om de totalt unødige konfliktene det vil skape mellom foreldre og barn.

   Solvår Bråtner:
   Dette er helt vilt..trodde at når en har fylt 18 var myndig..tydligvis ikke..men dette er duste Norge på sitt beste. Tenker på dem som har dårlig råd, stakkars foreldre. Hvis regelverket er slikt, får de utvide barnetrygd eller så får nav ta ansvar .. duster.

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. januar 2011, Vinberget:

   Regn og vått og vind og omtrent 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent null grader utover dagen og sne og nokså hvit lav himmel fra omkring 15.30-tiden. Kommet flere cm sne og omtrent 1 minus-grad Celsius og mindre vind her ute klokken 21. Nesten nokså bart før denne sneen kom, bare litt flekker og striper med sne og is.
---
   Jeg fikk avsendt anke av dommen avsagt 08.12. 2010 av tingrettsdommer Per Annstein Aarvik i Haugaland tingrett pr. e-post (nu først) i dag klokken 13.45 ( ekstern ). Telefonerte tingretten og forsikret meg om at original med underskrift, som de der forlanger, kan sendes i efterhånd pr. post, hvilket de der i ekspedisjonen sa ja til. Anke-fristen utgår 13.01. 2011. De aksepterer ikke kun pr. e-post og heller ikke pr. telefax. Dermed blir det ekstra omkostninger og tid kostende med utskrift på papir, innpakning, post, etc. Altså problematisk eller umulig (også det, for mange) om samtidig utsatt for trakassering økonomisk fra NAV eller retten, etc. Jeg får det dog til likevel også det på noe vis, enda iallfall. Men ikke mange ville kunne få til slikt noe eller noe som helst.
   Anke-skrivet meget viktig på så forskjellige vis.
---
   Farmor kom frem fra sin mobil-telefon til min hus-telefon i kveld, men altså ikke i går da hun prøvde flere ganger. Men hun har ikke gjort noe eller forandret noe med mobil-telefonen sin siden i går, sier hun. Jeg telefonerte i formiddag og varslet Telenor om problemet og fikk til svar at de ikke kunne forstå annet enn at det var noe feil med farmors mobil-telefon. Jeg bare nevner det dette her nu i forbifarten.
---

   Rune L. Hansen, 10.01. 2011:

   ‎"FOR AT KVINNENE SKAL skåre best ved selve oppbruddet så reiser de fra familiehjemmet direkte til Krisesenteret med påstand om at de måtte flykte fra sine respektive voldelige menn. De stakkars mennene forstår ikke hvordan dette kunne ha gått til."
   Menn holdes for narr
   http://www.bt.no/meninger/kronikk/Menn-holdes-for-narr-612898.html
   www.bt.no

   Advokat Øystein Flatebø orker ikke lenger å føre skilsmissesaker. Han mener menn holdes for narr i rettsapparatet.

*

   Rune L. Hansen:
   ‎"DET DE 22 FORBANNA fedrene har funnet mest nedverdigende er ikke bare at de er blitt holdt for narr, men at kvinnene deres har plottet og planlagt bruddet over tid, ja opp til et år i noen tilfeller. Kvinnene har bevisst posisjonert seg for en stilling hvor de fikk mest mulig ut av bruddet og vant både i barnefordelingssaken og i skiftesaken. I mange tilfeller har det vist seg at kvinnene har vært mestre i å skade seg selv. De har produsert legeattester og politianmeldelser der mennene deres er blitt fremstilt som fordrukne voldelige rovdyr - som en fare for både kvinner og barn. I tillegg har de fôret venninner og familie med de samme historiene slik at de står sterkest mulig i en rettssak med hensyn til vitnebevis. Ofte allierer de seg med barnevernet med påstander om vold og regelmessig bruk av rus av barnefaren, da både alkohol og narkotika."

   Irene Lykke Simonsen:
   nu er det jo ikke alle vi kvinder, der søger sådan et sted hen der lyver om at de har fået bank,, kram irene lykke,, jeg var en af dem der var meget bange og havde fået bank, så jeg mistede et barn,,,tænk over det...

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, Irene.

   Irene Lykke Simonsen:
   knus og kram,, jeg har tilgivet min ex og er kommet vidre i livet,,,

   Kjell-Erik Punnerud:
   Rune: Mange gjør nok det. så skal nok ikke ta alle over en kam
 
   Johanne Almli:
   Har også fått mere juling enn mat av en ex, men krisesentrene var ikke oppfunnet på den tiden. Det finns "brodne kar" både blandt kvinner og menn, desverre. Det burde tillates "løgndetektor" for å kunne finne ut av sannheten i mange tilfeller.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Har selv en gutt jeg ikke har sett pà snart 5 àr,faren som var voldelig vant i barnefordelingssak,og pà tross av dom i tingrett ogf lagmannsrett har han holdt gutten tilbake (og senere satt han opp mot meg)alle gaver/brev osv blir konfiskert av far.Og en tillegsbelastning er faktum at jeg er kvinne/mor som ikke nàdde opp i retten da det er mest vanligt at "Mor"har daglig omsorg-sà ja det finns begge deler,har 5 barn bare gutten som bor hos far-3 er voksne og minstejenta bor hjemme her.

   Rune L. Hansen:
   Interessant link i disse sammenhenger:
http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2011/20110111-Anke-til-Gulating-lagmannsrett-fra-RLH.html

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Rune,vi kommer fra samme komune-bruker de mon tro kopimaskin nàr de "Legger opp sine saker? Splitt og hersk? Foreldre opp mot hverandre, sà barna opp mot foreldre.Vi sitter i Spania med minstejenta, de andre barna i Norge med b.vernet pà lag. Hjemmet vàrt er brent ned, ALLE HAR MISTET ALT!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, oppskriften fra oven (mørkets fyrste): trakassering, terror, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse. Kopi-maskinenen kan bare dette og slikt. Vindafjord kommune sine like-sinnede i Fandens standarder. I Vindafjord med Iren K. Hebnes i spissen, en ung-jente som allmektig keiserinne overskridende fattbar forstand, demoniske krefter skjult bak fasader og kulisser.

   Annina Karlsson:
   Marit har flytt fron Norge och jag Fron Sverige till spanien med ett av barna som flydde undan till mej. Soc respekterade inte ens pappan som sa att jag var bra for barna och att han var trygg med att barna bor med mej.Tydligen var han inte trovardig.

   Rune L. Hansen:
   Troverdig, Annina? Hvorfor skal du måtte bevise noe som helst?
   Er det sertifikat for å være far eller mor til sitt eget barn?
   Og hovmodige autoriterer?

   
Annina Karlsson:  
   Ha ha ha Tydligen. Jag ar aldrig domd till nogot straff inte kriminell. Men jag inte bra for mina barn. Men jag har jobbat po dagis hotell terturang, parfymeri butik, staderska ot olika kommuner. Tillomed fick papper po att jag var deras basta vikarie. Var tillomed betrodd, att stada skolor och dagis!!!

   Annina Karlsson:  
   Det var ju tandborstning de sa barna skulle trana. Jag tog nog i lite for mycket de sa faktiskt bara att barnen skulle renlighetstranas. Men nar de sejjer so do tar man det valdigt hort.Urs vad man mor illa.

   
---
---
   
  Fra mine dagboks-notater igår, fra Facebook, angående isolasjon:

   Annina Karlsson:
   Jag kanner personer mycket val som varit i iraks politiska fangelser under Sadams regim , sett mord tortyr av alla tankbara slag.De sager att isolerig ar det varsta. Att det ar VARRE an iraks politiska fangelser, dar inte ens halften kom ut levande.Dar man malde ner, brande bort, kvavde m,m, sina offer.Isolering sager de, gor en psykiskt sjuk.

   Rune L. Hansen:
   Vanskelig å fatte for den som ikke har erfart det. Det er uutholdelig for enhver og alle.

   AnjaRa Torill Vråskar:
   Helt forferdelig! Jeg blir nummen bare ved tanken.

   Bjorn Ursfjord:
   Er det noen andre enn meg her som har sittet på isolat (eller "paragraf", som det heter i Norge), i mer enn 3 uker?

   Liv Beathe Hauger:
   Jeg stiller heller spørsmålet: hvor er advokatene? Isolasjon har vært fokusert på av FNs Torturkomite, IJC, avd Norges skyggerapporter til FN systemet og derav torturklassisfisert. Da må en spørre seg: hvorfor har ingen saksøkt staten for brudd på EMK? Dett er jo enkle saker å ta fatt i.

   Bjorn Ursfjord:
   Tror du det er tanken på en som nettopp er løsatt fra paragraf?Det du etterlyser r engasjement fra et annet menneskes vegne. Nå lever vi jo tross alt i Norge.

   Liv Beathe Hauger:
   Tortur har en strafferamme på oppmot 21 år, og erstatningskrav etter EMK er uten foreldelse. Fakta er at en har maaaaange år på seg. Dette er enkle og ukomplekse saker, hvor det ikke er krav til bevis, også for en advokat. Og det er nå slik at noen må ta tak. Uansett hvor ubehagelig det er. Når saker er torturklassifisert er det også slik at domstolene ikke kan tilsidesette det.

   Liv Beathe Hauger:
   Jeg har klart å anmelde for tortur, og har et omfattende kompleks sak med over tredve personer involvert og enorme mengder bevis som skal holdes styr på. Og min sak er en 16. år gammel historie.

   Rune L. Hansen:
   Er du i stand til å si noen ord om det her, Bjørn? 

   Annina Karlsson:
   I Sverige Isoleras barn nar de vagrar medicinering nar de ar po samhallsvord.De kastas in i celler och tas av alla klader och har ett hol i golvet att pissa i. Dessa barn har erfarenhet.Konstigt nog ar de valdigt tysta. Kanske for knackta ,jag undrar????

   Annina Karlsson:
   Onskar att de pratade mer men de tror att det ar deras fel.

   Anne-Line Vestgård:
   Kjenner til flere sånne historier fra Tromsø fengsel! Men der ble ikke dødn til følge, men fam ble ikke kontaktet, tre forsøk. Åhh har så mye mer æ kunne sagt,,,,,,

   Annina Karlsson:
   Kanner ett barn som berattade for mej och nar jag sa att det borde komma ut do sa han att han var radd om familjen.

   
---
---

   Ola Kristian Johansen, 11.01. 2011:

   Barnevernet i Norge preget av en sosialteknokratisk tenking som medfører at barn med foreldre som skiller seg fra profesjonsutøvernes normer blir fratatt sine foreldre og plassert i offentlig omsorg. Mange barn opplever overgrep i offentlig omsorg og de aller fleste blir i tillegg påført enda et overgrep: De får ikke ha normal kontakt med sine foreldre - å må leve med at deres egne foreldre behandles som "spedalske".

*
   Laila Marie Wolles:
   Sukk...en revolusjon må til tenker jeg...

   Tommy Lobo Borg:
   du har rett i barnevernet er på trynet. men som regel en grunn til at barnevernet griper inn i fleste tilfeller. er dog også "misshandling" å ha barn sammen med foreldre i ymse tilfeller, har liksom ikke godt av fyll, krangling, forsømt osv.... langt fra alle er egnet foreldre. noe må nok gjøres, men trenger definitivt vern for barn. og er det rett foreldre får mange sjanser, altså når folk er så heldig og får barn, noe som ikke burde være menneskerett, så burde folk ta vare på den sjansen.... ja finnes grunner, men de burde jaggu være gode.
   normal kontak sier du, kommer vel litt ann på hvilken situasjon det dreier seg om det da....

   Ola Kristian Johansen:
   Er vel stort sett enig med deg i dette Tommy. Det jeg mener er at det finnes en rekke barn undre offentlig omsorg som har biologiske foreldre som kan være en ressurs i barnas liv. Selv om barnevernet av ulike grunner mener at foreldrene ikke kan ha den daglige omsorgen, kan åpenbart mange av disse foreldrene bidra med mye positivt for barna. Vanlig praksis i Norge er at barna får treffe foreldrene sine noen timer noen ganger i året, i motsetning til barn med skilte foreldre som stort sett har en prosentvis fordeling slik at de iallefall får noen helger og ferie med foreldrene sine.

   Tommy Lobo Borg:
   ikke sant, kan vel faktisk skade mere med 1t i mnd enn litt mere ja. blir glade og skuffete barn på samme timen er ikke bra. men helt klart, har en gjort no idiotisk, kan man forandre seg radikalt ja;);)

   Johs Kleppe:
   Snakker du her om rollene fosterfamilien skal ha?
   Altså om de for barnet skal ha rollene som foreldre eller bare hjelpere?

   Oyvind Solstad:
   Enig Ola! Man må kunne skille på omsorgssvikt og omsorg som følger andre normer enn de profesjonsutøverne ser på som ideelle.
   Dessuten er det behov for et større fokus på tiltak som sikter på å ivareta barnets egne ønsker - som ofte er å kunne bli hos sine foreldre. Noen ganger er selfølgelig dette umulig, men det bør være idealet. Suns æ....

   Johanne Almli:
   Vi MÅ ha ett barnevern for det finnes barn som vokser opp med missbruk i alle tenkelige varianter, vold i hjemmet etc. Barnevernet burde være bygget opp over en helt annen lest enn det som er tilfellet idag. HOVEDMÅLET bør være all mulig hjelp og støtte i hjemmet. Ikke å bruke minste motstands vei (ta barnet brått og brutalt) som det tilfellet i de fleste omsorgsovertakelser. Masse hendelser har vist (Selvmord, kriminalitet av barn på institusjon) at staten er en VELDIG DÅRLIG MOR OG FAR.

   Rune L. Hansen:
   Vi må ha en Adolf Hitler og, for han lot ungdommen få gymnastikk og hjernetrim. Men barnehager må vi ikke ha. Bla-bla-ukebla ...

   Rune L. Hansen:
   Barnevernet og Ap-familiene
   http://www.facebook.com/group.php?gid=147024521994211
   Motto: Å ta barnevernet på alvor.

   Rune L. Hansen:
   Et barnevern har iallfall ABSOLUTT INGENTING som helst med "barnevernet" å gjøre.

   Johs Kleppe:
   Det er ihvertfall en ting som er klinkende tydelig når man entrer slike debatter og leser innleggene. Og det er at det blir like umulig å si at BV alltid tar feil som og si at det alltid har rett.
   Noen ganger er foreldrene litt for "spesielle" til at vi kan si at barna har det trygt og godt sammen med de. Andre ganger kan vi også se at BV bedømmer feil fordi de generaliserer. Og det å generalisere er alltid enkelt når det er vanskelige beslutninger som må taes. Og vanskelig er det jo alltid i BV saker.

   Tonje Almenning:
   Til Johs Kleppe: det blir desverre som oftest vanskelig i BV saker, men i mange tilfeller hadde det ikke vært nødvendig! Det skjer som oftest i saker hvor BV kategorisk nekter å samhandle/-arbeide med barnas biologiske foreldre. Hvem er det som skal ivareta disse i en slik situasjon??
Jeg blir litt nysgjerrig når du sier at noen ganger er foreldrene litt for "spesielle" til at vi kan si at barna har det trygt og godt sammen med de. Hvem er disse VI som definerer hva som er "for spesielle" og som tydeligvis har normer/holdninger/verdier som er mere gyldige enn andres?

   Lars Refseth:
   Enig med siste skribent...

   Janne Fjelnseth:
   Jeg har hatt flere saker slik du beskriver, og har dessverre sett en del uakseptabel saksbehandling fra barnevernets side.
   Problemet rent generelt er at barnevernet er suverent, de har ikke et adekvat kontrollorgan utover prøving av akuttvedtak og omsorgsovertakelse.
   Kanskje burde vi hatt et kontrollorgan tilsvarende kontrollkommisjonen, psykisk helsevern...

   Lars Refseth:
   Kom i skade for å vær enig med feil person her. Æ e sjølsagt enig med Johs Kleppe!

   Geir Arthur Kalseth:
   Leste gjennom innleggene kjapt, og mener at det mangler et perspektiv i debatten om barnevern; hva er best for samfunnet og de impliserte parter totalt sett? Man kan etter min mening ikke undervurdere den "helbredende" og forebyggende effekten det har å la barna være hos sine foreldre i størst mulig grad. Det gir en mangedimensjonal vinning både for barna og foreldrene.
   Etter gjeldende lovverk og allmenn fornuft bør og skal naturligvis barnas beste tillegges størst betydning i enhver sak hvor det er mistanke om omsorgssvikt, men det er nettopp her det syndes. Man bør være i stand til å se mer langsiktig og helhetlig på hva som er det beste for barn men også de andre impliserte partene før man gjør noe så dramatisk som å plassere barn i det offentliges varetekt.
   Jeg mener derfor at vern av barn først og fremst bør være sentrert rundt å hjelpe foreldre på "rett kurs" slik at de kan ta seg av egne barn selv. "Barnevernet" kunne forsåvidt vært mer et "familievern" eller en "foreldrebistandsetat".

   Johs Kleppe:
   ‎@Tonje Almenning: "Vi" må vel i denne sammenhengen være den almenne oppfatningen kunnskapen og bestemmelsene av hvordan vi mener barna våre skal ha det.
   Altså er vi alle i samfunnet med på å sette opp betingelsene for hvordan barna skal oppdras og under hvilke forhold de skal vokse opp.
Om "vi" da (samfunnet) mener at noen foreldre ikke klarer denne oppgaven må vi ha et system som kan fange opp avvikene på en god måte.
   Når det er sagt er jeg absolutt villig til å diskutere om den måten vi gjør det på i dag er bra eller ikke. Det jeg mener er udiskutabelt er at det finnes foreldre som ikke kan ha barn på grunn av sin skjeve holdning eller forvirrede oppfatning av rett og galt.
   Løsningen på de fleste ting i livet ligger mellom to ytterpunkter.
   Også i BV saker.

   Rune L. Hansen:
   Slike kontroll-organ, Janne, er en god-bit for enhver som vil selge samvittigheten sin eller som vil sjefe seg eller braute med albuene i og for en synse-mafia.

   Rune L. Hansen:
   Barnas beste (og menneskets, familiens og samfunnets) er definert i lov og rett, fremgår av lov og rett. Men lov og rett følges minst av alt av "barnevernet". Kriminelle, hovmodige, dumme og synsere bryr seg lite eller ingenting om lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Allerede det at et menneske begynner å arbeide i det såkalte "barnevernet" og klarer å holde ut der, tross pervers styring både ovenfra og sidelengs, sier vel sitt om hvilkne slags mennesker og holdninger som boltrer seg og hærjer der.

   Rune L. Hansen:
   Et menneske som forsvarer eller unnskylder eller vil rehabilitere en slik ss-etat er dum, ond eller utrolig uvitende.
   Samt "glemmer" etatens med-spillere og delaktige både ovenfra og fra sidene og fra avgrunnen.
   Blandt annet.

   Rune L. Hansen:
   Det heter ikke at vi må ha eller skal ha eller trenger et "barnevern".
   Det heter at hvis vi evt. trenger noe som helst så er det noe fullstendig annet.
   Ikke forveksle disse to tingene.

   
---
---

   Julija Lande, 11.01. 2011:

   Helen Bjørnøy i barnevernpanelet???? I 2005 satt Helen Bjørnøy i Tilsynsutvalget for dommere og brukte sin kristne holdning for å støtte dommerlærling jon østensvigs rasisme og partisket i en varslersak.

*
   Øisten Bjørn Malmberg:
   Beklager å måtte si det;En som bruker sin kristne tro på den måten,virker ikke kristen på meg,men jeg var ikke der,så.......

   Julija Lande:
   Jeg snakker om MISBRUK!!!! Jeg er selv pilegrim og katolikk og prøver å leve et rettskaffent liv i samsvar med varige verdier. Å berike meg på bekostning av andre, lyve, fordreie sannheten,.. har jeg ingen sans for. Men dagens samfunn er oppebåret av slike casus...

   Øisten Bjørn Malmberg:
   Det har du helt rett i,egen erfaring også!

   Øystein Tandberg :
  ‎@Øistein: av interesse: http://www.nkusa.org/

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 11.01. 2011:

   Barnevernet i Frœna politianmeldes.

*
   May- Harriet Seppola:
   ‎6 åring ble helt uforberedt hentet av politi og barnevern på skolen, for så å bli plassert i fosterhjem. - Det var til det beste for barnet, bedyret barnevernlederen i kommunen. Dette framkommer i et prosesskrift til Romsdals Tingrett fra advokat Knut Gunnar Brindem, og som er både rystet og dypt sjokkert over metodene barnevernet har brukt i den aktuelle saken.

   Oslo/Fræna. Publisert 11.1.2011

   Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

   Det har innkommet nok en e-post til sfm.no om særdeles grove overtramp og lovbrudd begått av norsk barnevern. Denne gangen gjelder det barnevernstjenesten i Fræna kommune i Møre og Romsdal, en etat som for bare noen dager siden, hentet en 6 åring med politi på skolen for å plassere ham i fosterhjem. Gutten var ikke engang blitt forberedt og ble tatt da han var sammen med sin storebror som fulgte ham til skolen.

   De rettslige og juridiske forhold knyttet til barnevernets krav om omsorgsovertakelse i den aktuelle saken, er heller ikke avklart. Dette ifølge verifisert dokumentasjon og opplysninger som fulgte med e-posten til sfm.no. Vi fikk også tilgang til et prosesskrift til Romsdals Tingrett i sakens anledning, og utarbeidet av advokat Knut Gunnar Brindem som representerer faren til barnet.

   Grunnlaget for prosesskriftet

   Sitat: ”Begjæring om utsatt iverksettelse i forbindelse med rettslig overprøving av vedtak av 20. desember 2010 i sak XX/XX for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Møre og Romsdal med omsorgsovertakelse av XXX XXXX XXXXX, f. XX.XX.XX”, sitat slutt.

   Her er et avsnitt fra prosesskriftet til Romsdal Tingrett som sfm.no spesielt reagerer på med ren avsky, og som også har sjokkert farens advokat. Vi siterer:

   Sitat: ” Når barnevernsleder ble konfrontert med at å hente gutten, uten på noen måte å forberede verken ham eller foreldrene, er en fremgangsmåte som kan være direkte skadelig for guttens mentale helse, avfeide barnevernsleder dette med at barnevernet hadde vurdert at det var til guttens beste å bli hentet av politiet på skolen uten å bli forberedt på en flytting til et ukjent hjem”, sitat slutt.

   En særdeles stygg sak

   Faren til 6 åringen bekrefter i dag overfor sfm.no at Fræna kommunes barnevernstjenste i Møre og Romsdal, vil bli politianmeldt for flere lovbrudd og særdeles grove overtramp i forvaltningssak. Sfm.no kan bekrefte at denne saken er meget stygg. Derfor har vi prioritert den. Og ut fra en helhetsvurdering av det vi har fått innsyn i så langt, så levnes det ingen tvil om at barnevernet i denne saken helt klart har begått flere alvorlige lovbrudd.

   Rune L. Hansen:
   Perverse maskert som "barnevern" hærjer i Norge som en pest verre enn noe annet. Mildt sagt.

   
---
---

   Anne Norheim, 11.01. 2011:

   I dag har 6 politibetjenter og 2 politihunder jaget en 13 år gammel gutt,for å få han plassert på en instutisjon.Hans bror bodde der da han tok sitt eget liv.Det eneste guttene ville var å komme hjem.Politiet brukte vold mot 13 åringen.Dette heter BARNEVERN!!!!Fy søren sier jeg!!!

*
   Britt Nyborg:
   Kopierer denne.

   Jan-eddie Hansen:
   ‎: ( burde vært satt inn, for barnemisshandling

   Stig Ivar Stellander:
   Barnevernet, autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av barna.

   Marius Mikkelsen:
   Ja jakte småbarn kan de MEN når det kommer til å ta kriminelle da gjemmer de seg som noen dustete feiginger på kontoret og klager på mye "papirarbeid!!!
   Feige duster!!!

   Rigmor Fossdal:
   Jeg vil si noe mye verre! Det der er grov vold! Punktum!

   Anne Norheim:
   Ja Jan-eddie men dette er helt vanlig det for politiet når de er ute å jager barn,og dette er ikke første gangen.Der var en 15 åring som ble jaget i fjellet i 2 døgn,han ville bare ha en ekstra uke hjemme hos foreldrene,han var også på bv instutisjon.Det han aller helst ville var å komme hjem til foreldrene.Det ente med at han også tok sitt eget liv 15 år gammel.Når skal denne galskapen ta slutt.Han gutten her bodde hjemme i en familie med mange barn,og der kom bv og forsynte seg med flere av barna.Dette var i en liten kommune så de måtte ansette 2 personer til ved barnevernet etter sin inngripen i denne familien.Ja hva gjør man ikke for å sikkre arbeidsplassen?????Far og mor var flinke arbeidsomme folk,de hadde mange barn og det trigget sikkert bv i kommunen der.JEG BLIR KVALM AV DISSE OVERGREPENE!!!!!

   Liv-Karin Landmark:
   vanli for både politi å bv..ser det ut for...desverre....:(..ej å johnny he sjøl opplevd det på live......!!...(...syns ikkje det e noke rart at barn so kjeme under bv ikkje he respekt for verken det eine eller det andre...trur ej slett ikkje ej hadde hatt..dersom dei ha henta mej med politi som 12-13 åring........!!...snakka mej om omsorgssvikt!!!!

   Anne Norheim:
   Ja stemmer det Liv-Karin der løpte Johnny rundt på tunet med 2 politifolk etter seg og to fra bv,hadde vel ikke hunder de kunne sette inn i aksjonen så de tok de to fra bv det går vel for det samme,de bjeffet sikkert de også.

   Rune L. Hansen:
   De er fullstendig sinnssyke, perverse psykopater.
   Mange av de skjønner det ikke selv engang!

   Liv Marit Bakke:
   Jeg var heldig å fikk min politimisshandlede 15 åring hjem. Men ikke før di nesten drev henne til selvmord. Misshandlingen er dokumentert i legejournalen. 

   
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. januar 2011, Vinberget:

   Nede i 6 til 7 minus-grader Celsius her ute i natt og nu noe skare på den sneen som var våt. Klokken 13.30 i dag omtrent 4 til 5 minus-grader. Nokså noe jevnt overskyet, og flere cm sne på bakken, på trær, kvister og nesten over-alt. Og 6 minus-grader og møkt her ute klokken 17.30.
---
   Fikk i dag tidlig sendt ivei et brev pr. telefax til NAV Vindafjord ( ekstern ) med søknad om akutt hjelp.
   Altfor vanskelig og langt og dyrt for meg å kjøre dit.
---

   Monicha Nyhuus Aas, 12.01. 2011:

   FOLKET SKAL IKKE BØYE SEG I STØVET FOR STATEN.
   STATEN MÅ BØYE SEG I STØVET FOR FOLKET !!!

*
   Anne Lise Hoel:
   Det må de nok gjøre snart.. Det ser ut som om tålmodigheta til folk holder på å ta slutt!! Det er jo staten som jobber for oss!!
 
   Elisabeth Kjelstad:
   godt sagt ♥

   Jarle Nyhagen:
   Sånn er det i et demokrati,tror jeg.......

   Rune L. Hansen:
   Og både folket og staten for loven.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Johs Kleppe:
   ‎@Rune: Jeg ser at begeret ditt av en eller annen grunn er fullt med hensyn til BV spørsmål og problemstillinger. Det kan sikkert se ut som perversiteter nazistiske modeller og dumhet for deg. Men virkeligheten er antagelig en annen.
   Når det begås feil i BV får det dramatiske følger, ikke minst for foreldrene. Å se på at ens egne barn blir tatt og satt inn i en livssituasjon man selv ikke får lov til å være en del av kan ofte være dramatisk og traumatiserende.
   Om de blir satt inn i en situasjon der de faktisk blir skadelidende av det er situasjonen absolutt ødeleggende for alle. Og bare BV har muligheter for å gjøre slike feil.
   Dette betyr imidlertid ikke at mennesker som arbeider i systemet er onde eller slemme. Det betyr at de gjør feil. Og mennesker gjør feil - dessverre.
   Så får vi se på løsningene og finne en metode og et system som minimaliserer disse feilene. Men å mene at absolutt alle foreldre er skikket til å oppdra barn blir antagelig feil.
   At BV har satt gode foreldre til side som egentlig er en ressurs for barnet er opplagt. Og det er mest tragisk for foreldrene, men også for barnet.

   Rune L. Hansen:
   Mennesker som bevisst eller underbevisst er, eller utvikler sansen for ondskap, løgn og kriminalitet må som ansatte i "barnevernet" finne seg til rette, eller blir fort nok skviset ut - både ovenfra og fra sidene. Orienter deg enda bedre Johs Kleppe. Også mht. forholdet mellom ondskap og dumhet. Iøvrig: Vi trenger minst av alt et forsvar for "barnevernet". Ethvert forsvar vil virke mot sin hensikt og iøvrig videre ikke estimere ofrene og de kriminelle.

   Johs Kleppe:
   Det virker som om du kan det meste om dette. Dermed har jeg ikke så mye å tilføre debatten. Lykke til!

   Geir Arthur Kalseth:
   Jeg vil vise til mitt innlegg over og videre faktisk antyde at det kan være på tide med reformasjon og navneendring av BV til "familiebistandsetat" eller noe i den duren. Jeg vil også antyde at det burde vært langt større vekting av personlige egenskaper hos vedkommende som søker jobb hos BV.
   Hos de fleste andre etater i det norske byråkratiet er det tilstrekkelig å se på papirer og formell kompetanse før ansettelse, dette er faktisk ikke tilfelle når det gjelder den etaten det dreier seg om her.

   Ola Kristian Johansen:
   Jeg er så enig med deg Geir Arthur at det blir overflødig om jeg skriver noe mer! :-)

   Geir Arthur Kalseth:
   Takk for det, kom til å tenke på hvordan det offentlige bedre skulle kunne håndtere en vektlegging av personlige egenskaper... Det stopper seg dessverre etter som slike egenskaper ikke er målbare i tall eller på kort sikt... :(

   Geir Arthur Kalseth:
   Mener her personlige egenskaper hos sine ansatte naturligvis.

   Rune L. Hansen:
   En endring altså så blir alt bra og som det skal være? Den og de som sier slikt noe er ikke klar over barnerov-industriens omfattende omfang i Norge. Og klarer heller ikke adekvat å ta inn over seg det katastrofalt akutte behov det er for straks å komme ofrene til nødvendig hjelp - som og innebærer umiddelbart at enhver av de kriminelle involverte kan fremstilles for nødvendig uavhengig åpen domstol. Alt og ethvert av dette innebærer en samfunnsmessig endring, til og for noe nytt og fullstendig annet. Det er dette det handler om.

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle viderefører sin virksomhet ikke minst på basis av en synse-mafia som lever i og av de kriminelles propaganda og falske dokumentasjon - og dette at det er så lett å la seg blende og fiksere til nærsagt hva som helst med det vakre ordet "barnevern" som fane-bærer. Og med endringer som motto. For alt er jo ikke riktig bra. Men det kan det jo bli bra - og bedre - efter hvert? Nei, det kan det ikke - uten at det hva som er nødvendig skjer. Og nettopp det hva som er nødvendig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.01. 2011:

   Kommer ikke barna snart hjem igjen til sin far og mor vil desperasjonen i Norge føre til direkte væpnet, blodig borgerkrig.
   - "da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse" - Fra Verdenserklæringen om menneskerettighetene / Menneskerettighetserklæringen
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/MR/Verdenserkl-om-Menneskerettighetene.html

   
---
---

   Stig Ivar Stellander, 12.01. 2011:

   I den senere tid har det blitt avdekket flere grove brudd på menneskerettighetene i Norge, og vi vil her påpeke noen få eksempler:

   Fylkesmannen i Trøndelag avdekker at 20 av 22 barn ved institusjoner er uten skolegang under offentlig omsorg, kun 2 barn hadde fått den undervisningen de hadde krav på. (VG 3/11-2008)

   Barn på institusjon utsettes for seksuelle overgrep fra andre barn, og må fortsette å bo sammen med disse.(TV2 28/11-2008)

   En 15-åring under barnevernets omsorg har bodd alene på hotell den siste måneden. Barnevernet har ikke noe tilbud til ham. (NRK 6/12-2008)

   Barn fra barnevernsinstitusjon / under offentlig omsorg torturerer 16-åring (NRK 9/11-2008)

   Et stort antall barn blir mishandlet fysisk, psykisk og seksuelt i dagens Norge under offentlig omsorg, i fosterhjem og institusjoner.( VG 4/11-2008, Aftenposten 7/11-2008, Adressa 14/1-2008, Aftenposten 9/10-2008)

   Dette er kun noen få eksempler og bare toppen av et enormt isfjell.
   Et stort antall barn og foreldre tar livene sine hvert år som følge av barnevernets maktmisbruk.

   BARNEVERNSALLIANSEN, et samarbeid mellom flere organisasjoner, grupper og lag krever derfor en full gjennomgang og gransking av det norske barnevern, et krav som også tidligere har blitt sendt Storting og Regjering

   *

   
---
---
 

   Stig Ivar Stellander, 09.01. 2011:

   Det vises til demonstrasjonen som fant sted under julelunsjen utenfor stortinget den 13/12.10, hvor en rekke fortvilte mennesker møtte opp for å demonstrere mot et destruktivt barnevern som bryter stort sett alle lover og konvensjoner det er mulig å bryte.

   Rettsikkerheten i disse sakene er under enhver kritikk. De finnes så og si ikke.
   Barn og foreldre tvinges fra hverandre under tvang, og på feil grunnlag i svært mange saker.
   Istedet å hjelpe disse familiene, så øker barnevernet på et finurligvis konfliktene mellom foreldrene og seg selv, og hevder samtidig at det eneste de vil er å ha et godt samarbeid, og spør om hvordan man kan få til det.
   Dette blir senere brukt som dokumentasjon både i fylkesnemda og i rettsaker.
   Dette er et spill for galleriet. Og veldig mange "biter desverre på".

   Politikere idag, må ta ansvar, og ta dette på alvor, da det er så uetisk og umoralsk at ikke engang jeg har n sterke nok ord for å beskrive det.
   Jeg er så opprørt over ukulturen og ulovelighetene som råder i barnevernsetatene i Norge, at jeg har lovet meg selv at jeg aldri skal gi opp kampen for å bedre på de destruktive tilstandene som råder der.
   Og jeg ber dere om å nøye granske både barnvern, fylkesnemnd i forhold til ulovligheter.
   Dette er intet mindre enn en skamplett i Norges historie!
   Jeg ønsker et snarlig svar på hva stortinget tenker om disse skandaløse forholdene rundt barnevernet, og deres aktører. Og hva stortinget akter å gjøre for å rette opp i dette.
   Det kan ikke forsette slik!!!

   FN har gjentatte ganger kritisert Norge for ikke å følge myndighetens forpliktelser i henhold til de mest utsatte barna. Norge har i flere år fått krass kritikk fra FN for å ikke følge konvensjonens forpliktelser overfor sårbare grupper barn i en tung, vankelig situasjon: asyl- og barnevernsbarn. I enhver handling som berører barn generelt skal det tas hensyn til hva som er barnets beste (art. 3). Barneverntjenesten (i all hovedsak / praksis kommunen) har i likhet med samtlige offentlige og private på alle nivå plikt til å vurdere og vektlegge grundig hva som er det beste for det enkelte barn, før det fattes en avgjørelse som berører barn.. FN har stilt spørsmål om man i kommunal forvaltning i det hele tatt gjør denne vurderingen?
Her er det viktig også å understreke barns rett til å si sin mening i enhver rettslig og administrativ sammenheng som angår barnet (art. 12) og gir alle barn, uavhengig av alder, rett på egen uavhengig, fri advokatbistand.
   En praksis som i Norge er så godt som ikke-eksisterende.

   Vernet om barn og familie generelt står sentralt i barnekonvensjonen. Barnets rettigheter er slått fast i flere av konvensjonens artikler på forskjellig vis: jfr art. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26.: ”Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje…”(art. 9) ..Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep” (art. 16). Partene skal bestrebe seg på å sikre.. at.. foreldre har ansvar for barnets oppdragelse og utvikling (art.18)

   FN kritiserer fortsatt norske myndigheters vedvarende og økende praksis med permanent tvangsplassering av barn, inkludert såkalt ”frivillig plassering”, slik FN har gjort siden konvensjonen ble ratifisert og senere inkorporert i norsk lov i 2003.
   Fosterhjemsplasseringer øker årlig og plasserer Norge på ”verdenstoppen.” Norge er dermed fortsatt på kollisjonskurs med FN, vedvarende domspraksis i Strasbourg og samtlige konvensjoner der vern om- og rett til familieliv generelt står spesielt sterkt – og som nasjonalt lovverk og praksis, altså ikke følger.
 

   Mvh Stig-Ivar Stellander.

*

   Stig Ivar Stellander:
   Denne er sendt til Dagbladet nå.

   Isadora Dee:
   Flott!

   Bente Vik:
   Så dyktig du er! :o)) Ja, la oss inderlig håpe at de tar inn innlegget og lager en sak ut av det! Det er i såfall ikke et sekund for sent!!!

   Bente Vik:
   For tidlig skulle det stå! *Blush*

   Isadora Dee:
   Kanskje sende en til og fortelle om fb gruppene (i tilfelle de ikke vet om dem?)

   Stig Ivar Stellander:
   Din e-post til debatt@adresseavisen.no er mottatt.
   Med vennlig hilsen
   redaksjonen
   Adresseavisen AS. Nå venter jeg fra VG og Dagbladet.

   
---
---
   Endre bv på kryss og tvers og overgrepene og den kriminelle galskap vil likevel komme til å fortsette. Samt skyve de fleste av kriminelle og ofrene inn i Glemmeboken ...

   Det sørger mest av alt den og de som snakker om å "endre barnevernet" for.
---
---
   Hele barnerov-industrien må nedlegges og stoppes og straffe-forfølges - og ofrene få gjenopprettelse og erstatning. Og det både haster - og er katastrofalt viktig.
---
---

   Ole-Petter Olsen:
   Løsningen er ekel. Likestilte foreldre på alle plan. Delt bosted. All makt likt fordelt mellom den og all økonomi delt mellom dem.

   Rune L. Hansen:
   Likestilte foreldre på alle plan. Delt bosted. All makt likt fordelt mellom dem og all økonomi delt mellom dem. Hva som med dette er sagt er både gjeldende lov og lovens selvfølgelige definisjon av barnets beste - og både barnets og foreldrenes og enhvers og samfunnets nødvendige og beste.

   Ole-Petter Olsen:
   I tillegg er løsningen et sikkerhetsnett mot, Vold overgrep og tap av hoved omsorgs person. Barnet får opprettholde kontakt med besteforeldre og utvidet familie til begge forelderene.

---
---
   Rune L. Hansen, 12.01. 2011:
   I mange land og kulturer har menneskene Gud levende i sitt hjerte og omkring seg og forsøker og å være med Gud i sin forstand. Det er samme Gud de opplever og snakker om, om ikke forstanden er for vill-faren.
---
---
   Internett-forbindelsen her har vært dårlig og faller ut nokså fort siden i natt. I hele dag også.
---
---

   Odd Arvid Johansen - forleden dag og enda tvangs-innlagt og mishandlet i Kvinherrad

   Odd Arvid Johansen fra Stord fikk mere problem forleden dag og har telefonert meg flere ganger i den forbindelse, fra sin mobil-telefon til min hus-telefon, også i dag. Han ble tvangs-innlagt til Valen psykiatriske sykehus under Helse Fonna i Kvinherrad. De påberoper seg § 3.3 og 3.5 i Lov om psykisk helsevern for i første etappe å ville holde han der i opptil et år. De har "medisinert" ham blandt annet med noe som heter Orfilin (400 mg) - en "medsin" som gjør at en havner i psykose og blir sinnssyk, sier Odd Johansen. Da han telefonerte meg sist nu i dag forstod jeg det på ham som at de kanskje prøver å ta fra ham laderen til hans mobil-telefon samt at han ikke får papir og penn til å skrive med. De nekter tilgang til Internettet og har beslaglagt og nekter ham også tilgang til vesken sin med blandt annet sin bærbare pc med Internett-forbindelse.
   Han vil ut derifra og er redd for hva de kommer til å gjøre med ham og sier at både han og andre kan klage på tvangs-innleggelsen. Han sier at for å få stoppet dette og komme seg ut derifra trenger han iallfall også fort en advokat som kan håndtere slikt noe samt at det blir klaget og protestert på tvangs-innleggelsen og det hva de nu gjør med ham. Han sier at han nu imens vil be de der om å bidra til et skriftlig saklig helhets-perspektiv på hans livs-situasjon og situasjon iøvrig, også i forhold til hva som har skjedd, og at han vil ha åpenhet omkring og i forhold til det hele alt. Og at det at han knebles i forhold til Internettet og sin ytringsfrihet, samt angripes med kjemiske våpen, ikke bidrar til dette.
   Hvis jeg forstod ham rett var det dette han fortalte og var opptatt av. Hans mobil-tlf. er: 91 55 12 81.

---
---
   Det ankom med posten i dag et brev fra Statens Innkrevingssentral (SI) datert 06.01. 2011 ( ekstern ) med overskriften "Vedtak om betalingsutsettelse". Med ny siste frist 04.03. 2011. Altså en svært så kort utsettelse. Ingen forståelse for hva det handler om.
---
   Det ankom også med posten i dag et slags svar-brev fra Sivilombudsmannen datert 11.01. 2011 ( ekstern ).
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. januar 2011, Vinberget:

   Fra minus 5 til minus 1 grad Celsius her ute i natt og imot klokken 06.30 lett sne. Omtrent null grader og noe mørkt av fukt og sne i luften klokken 08.30. Grålig sky-drev utover dagen, sneen våt og smeltende, omkring null grader.
---
   Knut Møller fra NAV Vindafjord telefonerte i dag tidlig, efterspurte utskrift saldo min bank-konto på grunn av min søknad om akutt økonomisk hjelp datert 12.01. 2011 ( ekstern ). Jeg gjorde oppmerksom på at jeg i fjor gav de skriftlig tillatelse til å innhente opplysninger om saldo og bevegelser inn og ut fra min Sparebank1-konto, for å slippe at jeg må kjøre til banken i Ølen (31 km x 2) for utskrift hver gang NAV Vindafjord ønsker det. Han finner nok den skriftlige fullmakten der i kontorene hos NAV Vindafjord. Det var bare det han ville.
---

   Arild Holta, 12.01. 2011:

   En av grunnene til at jeg mobilerer mot det såkalte barnevernet, er at de i praksis ikke respekterer religionsfrihet og ytringsfrihet også på det religiøse området. Jeg har rett til å ytre- og leve ut det jeg tror på. Være seg om det er religiøst betinget eller ikke. Det skal også andre kunne. Være seg om de er muslimer, kristne eller annet.

*
   Ann-Helen Henriksen:
   helt sant Arild :o)

   Turid Holta:
   Jupp netopp

   Arild Holta:
   Ofte møter jeg imidlertid barnevernsofre som har samme holdninger som det såkalte barnevernet, og som ønsker å hindre religion i å ytres. Da blir jeg litt skuffet. En del av kampen mot barnevernets overgrep er kampen for menneskerettighetene.
   Den viktigste menneskerettigheten er YTRINGSFRIHET.
   Den nest viktigste er kanskje religionsfrihet, som inkluderer det å ytre (ytringsfrihet) seg til omverdenen om sin tro.
   Ytringsfrihet beskytter de andre menneskerettighetene, for uten ytringsfrihet, så kan man ikke ytre sin religion og heller sin politiske ideologi.
   Uten ytringsfrihet kan man ikke be inn mennesker i organisasjoner, menighet og andre samlinger og møter.
   Uten ytringsfrihet kan man ikke kritisere barnevernet eller myndighetene.
   Det er altså den samme type frihet som gjør at vi kan kritisere barnevernet, som man bruker når man agiterer for politiske holdninger eller forkynner et religiøst budskap. Nemlig ytringsfriheten.
   Derfor er jeg ytringsfrihetsaktivist. 

   Ann-Helen Henriksen:
   et eksempel på barnevernet der vår eldste sønn var plassert for en tid tilbake. vi sa at han var oppvokst i et kristent hjem og han hadde med seg sin barnetro. men der var det INGEN som tok hensyn til det, han hadde med seg en bibel som han fikk av sin farmor til konfen med inngravert navnet i gull, men den hadde han fått bekjed om å legge i skuffen sin...barbevernet er med på å avkristne Norge, og det skjer i en rekordfart... måtte bare få si det selv om det egentlig ikke hadde noe spesielt med saken å gjøre :o)

   Arild Holta:
   Joda, det har med saken å gjøre. Barnevernet får brukes som voldsaktivator (de som tilveiebringer politimakt) overfor familier. Reagerer saksbehandleren på kristen tro, så er vedkommende fri til å svartmale familien, med resultatet at barna kan bli tatt, eller resultatet at familien ikke tør utleve sin kristne tro. Det er grov undertrykkelse, ved hjelp av statens voldsmonopol. Det er religionsforfølgelse.

   Ann-Helen Henriksen:
   vett du hva Arild...det du skriver her stemmer helt 100% vi har opplevd akkuratt det du skriver... det var en person som mente at det var de kristne som kunne være de værste...og vet du hva, jeg er fremdeles sjokka :o/ tenk av en ansatt i barnevernet å si noe sånn...og jeg var på et møte her midt i sommerferien, og da spurte saksbehandler som vi hadde dengang om hvorfor vi hadde kristne navn på ungene våres, og om vi hadde tenkt å få flere...da svarte jeg at de spørsmålene svarer jeg ikke på for det er privat og da bl hun sur...

   Turid Holta:
   Religionsforfølgelse er just nettopp hva barnevernet gjør. Det er mange eksempler på at barnevernet forfølger kristne!!

   Turid Holta:
   Skulle bare ant hvor mange spørsmål en har fått stilt av barnevernet oppigjenom og helsepersonell (helstasjon) grunnet vår tro!! De var helt ville ei stund, men har roet seg dog tror jeg at det og skyldes at flere muslimer er kommet til landet, de ble nødt til å akseptere religion\tro!!
   Så litt godt har da det muslimske folk som er kommet ført med seg hehehehe!!Det ble lettere i en småby å tro!!

   Rune L. Hansen:
   Det skal mindre til enn å ha integritet for å få ødelagt sin familie i Norge.

   Turid Holta:
   Det skal ingenting til for å få ødelagt sin familie i Norge. Men at de forfølger kristne det er sikkert og vist

   Ann-Helen Henriksen:
   Helt sant Turid...Ser mange familier som ikke klarer eller makter BV presset og går fra hverandre eller gir opp håper lett :o( Ja de forfølger de kristne mest av alt... Der det er mest å gi av foreldrene til barna, der er BV og ødelegger...

   Alf Magne Henriksen:
   Det er meg en ære og lese så 110 % Fakta innlegg,og være vitne til at dere ser sannheten om norge, jaggu gått å vite at det er mennesker som er våkne og virkelig kan livets skole !!!!
   OG VIRKELIG VET VA YTRINGFRIHETEN ER OG VA DEN SKAL BRUKE...S TIL UTEN AT MAN SKAL DØMMES FOR DET.

   Turid Holta:
   Ei barnevernsleder dame her i mosjøen sa med forakt i stemmen at vi drev å prakket kristen tro på barna, uten at ho hadde satt seg inn i hvordan vi snakket med barna om det kristne.
Vell vi levde som kristne selv det vil si at vi trodde. Og Arild drev sine bibelgrupper. Vi har vært temmelig frie og latt barna finne frem selv.
   Det er ren forfølgelse av en leder i barnevernet å prøve bruke i mot oss vår tro. I allle tider har en hatt lov å snakke om sin tro til barna sine. Det er selfølgelig. Det gjør man i alle kulturer.
   At barnevernet blander seg inn i folks tro er ingen tvil om.
   Tror bare vi må begynne å heler ta oss mere friheter som kristne, vi har tenkt på å ta fri barna fra skolen ved Jesus sin virkelige fødseldag som er på høsten. For ved høytider får andre religiøse fri om det svarer til deres tro. Det er lov på det. Julen kan fortsettes å feires som før men som Jesus sin unfangelses dag.
   Så det blir vår fremtids fuyndering tenker de får hetta da!!! men andre her i byen har fri barna fra skolen ved Jesus sin virkelige fødselsdag. (På høsten) 

   Kristin Johnsen:
   Tror jeg vil danne en bønnegruppe på facebook for barnevernofrene og deres familier.

   Arild Holta:
   Ingen dum idé! Det skaper fellesskap og vil være et lite lys for kristne. For oss som tror på bønn er slikt en styrke.

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Det er helt rett som et prinsipp, Arild. Problemet er dog, at muslimer - blant annet i USA - stadig oftere påberoper seg den religionsfrihet vi har i de judeo-kristne demokratier, som skal inkludere deres rett til å steine og drepe enhver som taler imot islam, eller gjør noe annet imot deres grusomme menneskeskapte sharialover. Da må man kunne si, at trosfrihetsprinsippet har nådd absurde grenser. Ondskapen mangler ikke oppfinnsomhet til å vri og vrenge på alle ting. Alt godt, også demokratiske rettigheter, betinger noe godt i bunnen som mennesker tilslutter seg. Når noen bruker vold og tvang mot andre, mister de retten å kunne påberope seg gode og frihetsprinsipper. Nå forstår jeg også at en person er sparket ut av SV, forde vedkommende er imot "islamisering" av landet. Og når islamistene har "venner" som dette helt opp i regjeringen, så forstår man at når slike folk også sitter i barnevern, så må det gå fryktelig galt.

   Rune L. Hansen:
   Steining tror jeg ville for mange i Norge å foretrekke fremfor den terror og tortur og de ødeleggelser som "barnevernet" utsetter de for, ofte gjennom mange år, verre og verre. Iallfall om de bedre hadde visst at nær alle og enhver er sjangseløse, at det faktisk i realiteten ikke er særlig som helst faktisk grunnlag for håp, hvor enn forurettet de solid beviselig har vært og er. Den spissrot-gangen av terror, trakassering, tortur og utplyndring de utsettes for er for de fleste et ufattelig skrekk-kabinett, som og ødelegger de fleste. De få som overlever den psykiske, sosiale og fysiske nedbruttheten nok til å nå frem til massemediaen eller Internettet og et stykke på vei inn i rettsvesenet forurettes også videre på det groveste, i et skrekkens lotteri hvor det er nært umulig å vinne frem, men hvor håpet er driv-kraften i det lengste og livet blir som levende død i en utrolig skygge-verden med håpet som livs-gnist.

   Rune L. Hansen:
   Hvem tror vel at slikt noe faktisk og i realiteten er mulig!?!
   Ikke engang ofrene selv!

   Arild Holta:
   Religionsfriheten stopper der andres religionsfrihet begynner.
   Om noen skal kunne steine andre, av religiøse grunner, så har jo ikke den andre religionsfrihet.
   En slik religionsfrihet er en logisk umulighet, for det er jo ikke religionsfrihet for den som steines.
   Altså er religionsfrihet en frihet for HVERT individ. Og da er liksomfriheten til å overfalle andre borte.
   Eller for å si det slik:
   Den enes frihet minus den andres frihet er lik null frihet. En minus en er null.
   Frihet er altså at begge (alle) parter har frihet.
   (Men nå må jeg stikke...;) )

   Rune L. Hansen:
   Jeg hadde nær sagt, at er det noen som skulle steines for sin ideologi og tro, så er det det perverse såkalte barnevernet.
   Iallfall i overført betydning.


   Arild Holta:
   Tvang legaliserer tvang.

   Rune L. Hansen: 
   Og deres med-spillere.

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Nå blir jeg litt forvirret over fokus her. Det finnes mennesker som gjør godt eller ondt over alt, for det er et valg vi må gjøre i våre hjerter. Det er systemer som er onde, og slik sett får fram onde ting hos mennesker uten vilje til godhet og integritet i hjertene sine. Derfor er det systemet som driver barnvern og islamisme i natur noe som frembringer det onde hos enhver som ikke selv velger å gjøre det gode, og stå systemet imot. Vi kan ikke bare forbanne det som rammer oss selv, og putte mennesker i båser. Ingen av oss har så mye å skryte av mange ganger, for vi har alltid et valg om vi vil gjøre godt eller ondt. Derfor må vi sloss for at grunnlaget for å gjøre godt er til stede. Det er prinsippene som barnevernet drives etter som gjør at mange mennesker der gjør onde ting mot andre. Og slik virker også islamismen, til å fremme onde gjerninger hos mange mennesker. Hele vår kristne tro og vårt demokrati bygger på slike prinsipper. Så ser man da, at også de som styrer dagens rød-grønne samfunn, kjennetegnes av hat og forakt mot Bibeltro kristne, såvel som deres antisemittiske politikk og forakt mot Israel

   Jesper Kvist Berg:
   Det er den 13. Januar...God Torsdag og Godt Nytår Herfra og Til Dig og Din Familie og Til jer allesammen derude i Sneen....Godt Nytår......og God Dag......
   Mvh. Jesper Kvist Sørensen(DUNNER)

   Rune L. Hansen:
   den kriminelle - lov og rett - offeret

   
---
---
   I mange land og kulturer har menneskene Gud levende i sitt hjerte og omkring seg og forsøker og å være med Gud i sin forstand. Det er samme Gud de opplever og snakker om, om ikke forstanden er for vill-faren.
---
---
   Det flommer daglig inn over oss løgn, halv-sannheter, forvrengninger, krenkelser og dumheter fra propaganda-maskineriets nyttige og betalte idioter ...
---
---

   Arild Holta, 30.12. 2010:

   Kristen tro vokser i Europa. Tidligere har jeg henvist til norske og danske tall som forteller at både gudstro og kristentro vokser. Nå vokser det også i Europa som helhet. Trenden er snudd. Kristentroen har vokst lenge i f.eks de mest folkerike land i verden. Denne langvarige internasjonale trenden treffer nå Europa.
   Kristendommen vokser i Europa
   www.vl.no
   Forskere noterer netto vekst. Migrasjon avgjørende...

   Elizabeth Olsen:
   Yes! J love that!

   Rune L. Hansen:
   Fortsatt verdens største folkebevegelse. Kjernen av den er god som gull.

   Rune L. Hansen:
   Bedre, om du vil.

   Elizabeth Olsen:
   La oss bli mange!

   Rune L. Hansen:
   Flere og edlere, edlere og flere!

   Katherine Klotilde Myhre:
   Setter for min del STOR pris på religionsfriheten!

   Håkon Arne Holmvik:
   Kristendommen er Beste motvekt til Islam.

   Rune L. Hansen:
   Kristendom er ingen fiende av religionsfrihet.

   Håkon Arne Holmvik:
   Vi skal være glad for at kristendommen er her og at den fortsatt står sterkt enkelte steder. Og mange i bønn er svært viktig! Islam står jo bare for hat og ren dævelskap i mot sine medmennesker verden rundt.

   Rune L. Hansen:
   Islam står ikke "bare for hat og ren dævelskap i mot sine med-mennesker verden rundt". Det gjør ikke kristendommen heller. Det er dumme, naive, forvirrede, hyklere og kriminelle som kan få det til å se slik ut og å virke sånn. Men det er ikke slik. Ordet som vårt sverd, altså dialog og argumentasjon, er også for kjernen og det edle i islam det rette.
   Legger vi for lite eller dårlig eller forhastede slutninger i vår bønn og i ordene blir det utilstrekkelig for erkjennelse og handling i pakt med Guds vilje. 

   Katherine Klotilde Myhre:
   Vil ikke ha noe med noen av de religionene å gjøre. =P

   Aytek Jensen:
   takk da jeg er gift med en som er muslim så ikke døm før dere vet hvem dere dømmer som han selv sier og hvem dømmer barna ikke foreldre

   Arild Holta:
   Alle bør ta en titt på verden og se hvor det er mest velferd. Deretter bør man stille spørsmålet:    Hvilken tro og hvilke ideologier råder der, eller er dette området blitt inspirert av?
   Så bør man se bort fra land som har "vunnet i tipping", altså som blir rik på olje eller andre tilfeldige verdier.
   Det er ikke så enkelt, men er ganske avslørende for hvilken tro og hvilke ideologier som gir mest lykke!
   Vil man se på bare ideologi, så kan man ta for seg forskjellige kulturer, og se hvordan ideologiene virker på dem.
   Eks:
   VESTEN: Hvilke land har mest velstand og høyest levealder?
   ØSTEN: Hvilke områder i Kina er rikest? (For det er enkelt-byer som har andre ideologier enn kommunisme der.) Hvilke områder i Østen som helhet, er rikest?
   En lite populær, men avslørende variant: Hvilke av landene i verden, med lavest gjennomsnitts-IQ, har høyest velstand? Hva slags tro og ideologi er der?
   En annen morsom variant: I hvilke land har vi sett størst vekst siste 20 år? Hva har disse svært forskjellige landene felles?
   Hva har f.eks den kommunistiske kontrollstaten, Kina de senere år, hatt til felles med svært ulike Somalia, hvor statsmakten kollapset og man fikk anarki?
   En annen avslørende variant: I hvilke land dreper et moderat jordskjelv flest mennesker? Dette forteller mye om hvilke religiøse og politiske systemer som står best rustet mot naturkatastrofer.
   Et siste viktig spørsmål er: Hva slags religiøs kultur og hva slags politisk styre finner man der det er mest ytringsfrihet?
   Slike spørsmål knuser den nordiske modellen og sosialdemokratisk tenkning. Det knuser Islam. Og det knuser kommunisme. 

   Håkon Arne Holmvik:
   Utrolig kloke ord du skriver her Arild. Ja dette er sannheten også! 

   Katherine Klotilde Myhre:
   Men du tar IKKE med buddhistiske land som f eks Bhutan. Staten der beholder ikke selv bnp, alt brukes til fordel for innbyggerne. Deres bnp måles i lykke for enkeltindividet. Bildet du tegner er mangelfullt.

   Anne Gundersen:
   ‎5-0 til Katherine :o) Å måle rikdom i "penger" er dustete, rikdom er ikke kroner og øre, men helt andre ting :o)

   Anne Gundersen:
   ps: Jeg er mye rikere nå end jeg var da jeg hadde bra firma og betalte riktig mange skattekroner til den stat som stjeler barn ;o) Nå betaler jeg ikke en krone !

   Arild Holta:
   Vel, sykehus koster penger. Eldreomsorg likeså. Enten den er i hjemmet eller på mindre kostnadseffektive steder.
   Jeg er ikke materialist. Derfor føler jeg for å si at, DESSVERRE så faller statistikken for lykke for det meste sammen med statistikken for rikdom. Dette finnes det forskning på, uten at jeg gidder å sette meg inn i den.
   Vi som tenker lengre, kan imidlertid være lykkelige der de andre syter og klager. En av favoritt-tekstene mine er: "Gå inn i din stue, hvor liten den er, rommer den noe ditt hjerte har kjær... På ropet i skogen kan ingen få svar..."
   På den annen side: De som har sultet, vet å sette pris på å ha penger NOK. Det gjelder enda mer de som ikke har mat til sine barn. Eller hva med når strømmen kuttes midt på vinteren i Norge, eller at folk lever i frykt for at det skal skje.
   Å vasse i penger er ingen verdi. Men å føle at man får endene til å møtes, og litt til, setter ned den psykiske spenningen betraktelig.

   Arild Holta:
   Katherine Klotilde Myhre. Det du skriver om Bhutan, vil nordiske myndigheter hevde også. Og myndighetene lengre sør i Europa. Og kommunistiske. Japan vil vel mene det samme. Etc. Men vi er jo mange som er uenige.
   Så langt jeg kan forstå, er Bhutan et lite og lukket land. Jeg kunne ikke tenkt meg å leve slik. Levealderen er visstnok 66 år. Jeg drømmer om å passere 90... Men det er sikkert ikke blant de verste land å bo i.
   De har jo også et kongedømme der. Jeg antar det lever av folkets skatter. Så alt går ikke tilbake til folket. Militærtjeneste må alle inn i, noe ala som i Norge. Ikke klarer jeg å se forskjellen på slikt og slavedrift. 

   Anne Gundersen:
   Da min tro på at barnevernet var et sted forældreløse barn ble tatt vare om, forsvandt i kølvandet min tro på alle andre vesner også..- inkl. sygehus"vesenet" "helse"(u)væsenet"
Omsorgen for de gamle har i uminnelige tider tilhørt familien, ...barna..- eldreomsorgen er lige toskede som barneomsorgen..-dette er en del av dette "vesenet" jeg ingen tro har på mer.
   Du behøver ikke penger for å ha det bra, du behøver et sted å bo, mat, klær, og resten er luxus.
   Jeg husker siste sommeren jeg var på besøk oppe hos mormor..- hun kunne ikke gå, nesten ikke se, hørselen var heller ikke bra, men hennes eventyr og historier husker jeg bedre end hele min skolegang..- hun fortalte om gamle dager, om jordbær og blåbær på strå. Hun sang om min mor da hun var liten.
   Jeg husker hvordan jeg og de andre barna ble gennet ut av kårstua. "Beste skal ha fred og hvile sig" når mor og tante hadde travlt igen, smøg vi os inn, og mormors perlende latter hvisket vi skulle være stille for ikke "jentene" hennes skulle jage oss ut igen..
   Beklager, men dette er samme forskruede toskeskap som barnevernet, de gamle hører til i hjemmet, de skal ikke råtne op i andres "omsorg" 

   Arild Holta:
   Det høres nesten ut som om du er mer uenig med meg i dette, enn jeg er med deg. ;)
   Men også hjemme koster eldreomsorg, om man ikke har god eldrepensjon. Når noen eldre må ha flere timer stell pr dag, så kan energien gå ut over arbeidsinnsattsen ellers til de yngre.
   Nå har jo jeg i alle år gremmet meg over den idiotiske offentlig eldre"omsorgen", som handler om en forskrudd rettferdighetstanke om at alle skal ha det likt - like dårlig. Det er direkte smertefullt å se en del av de tomme øynene hos mange på aldershjem og sykehjem.
   I det (manglende?) politiske systemet jeg tror på, så ville mange flere eldre fått være hjemme. For det hadde ikke vert kommunale aldersinstitusjoner.
   Økonomien ville imidlertid ha blomstret - som den gjorde når makten kollapset i Somalia. Da er det ofte familienes økonomi som vokser. 

   Arild Holta:
   PS: Som akuttberedskap er den tradisjonelle skolemedisinen nærmest uslåelig. Men ellers er det jo utrolig mye underlig.

   Anne Gundersen:
   Hehehe..- "skole" medicin er ikke min kopp te, så når legen hiver frem receptblokken så springer jeg ;o) men er det tale om en brekket arm eller fot, velger jeg å bruke dem, det er ikke det, men all medicinen som er den kostbare del.
   Eldre"omsorgen" er vanetenkning. Ja, det tar en del tid, og i perioder mer end andre, men du kan ikke bruge enkelttilfelde, men skal tenke over dem som en gruppe og deling over flere barn og barnebarn. Dette vil også betyde du ikke skal arbejde for å betale skat til de summer det koster å betale andre for denne "omsorg" eller mangelen på samme. Min mor arbejdet som kokk på sykeheim og gamlehjem og sa hun ALDRIG ville bli så dårlig hun ble nødt til å bo der selv, jeg forstår henne i dag når jeg leser om den ene ulykke som avløser den andre. Opsplitning av familien er ikke "bare" barnevernet, men i alle ender og kanter..- de tar småbiter, en av gangen og vrir og vender på det og forteller det er en fordel for dig, men tenk etter om det nå ER det ? "Retten til barnehage" er en tvang grunnet økonomien sier nesten alle..- men det er da dustete. Samfunds"opgavene" har tatt makta fra folk flest, og vi springer rundt for andre, når vi skulle nyte livet med vore egne.
   Jeg vil heller leve et rikt familieliv til jeg er 60 enn et tomt liv på en institution til jeg er 90. :o)
   Gamle overfodres med piller, disse koster enorme summer, hvem betaler ? Jo det gør du så du skal slite på arbejdsmarkedet for å betale til den..- hele systemet er så råttent og skittent det stinker. :o)
   Tid til en oprensning og rengøring..- vi lever i en dustete samfundsopbygning og med tåpelige forestillinger om et godt liv.

   Arild Holta:
   Her kan vi se at de landene med mest økonomisk frihet har lengst levetid. I slike land står gjerne også familiene sterkere.
   Det er altså langt på vei mulig å få både i pose og sekk. Både familieidyll/familiebeskyttelse/familieomsorg OG god økonomi OG langt liv.

   Arild Holta:
   Glemte lenken:
   https://secure.wikimedia.org/wikipedia/no/wiki/Liste_over_land_etter_forventa_levealder

   Arild Holta:
   En tragikomisk sak med dagens eldre"omsorg", er at de eldre må flytte fra sine hjem. Dette øker bygningsmassen dramatisk. Tenk på hvilke kostnader bare en slik sak er for samfunnet.

   Anne Gundersen:
   ‎:oP Jeg vil ikke ha noe jeg, jeg vil avha alt, og bare være i fred fra innblanding..- Vi behøver ikke staten aka "velferds"samfunnet, vi har bruk for familie og gode venner etter eget gensidig valg :o)
   Folk runtomkring trasler til med usynlige rettigheter som allikevel ikke virker, vi har alle vår egen kampsak for disse rettigheter, men fakta er det er den samme overgriper. Kjennes ved mange navn, staten, samfundet m.fl.
   Denne vil jeg ikke støtte mer, barnevernet skal NEDlegges, ikke reformeres, jeg tilbyr på egne vegne amnesti til alle avhoppere. :o)
   Det var engang en veldig sympatisk figur som sa : Elsk dine fiender!
   Det vil jeg gøre, men jeg vil ikke underkaste mig dem. ;o)

   Arild Holta:
   Bare en liten påpekning av begreper:
Velferdsstaten er ikke det samme som velferdssamfunnet.
   I kommunistisk, radikal sosialistisk og fascistisk ideologi er det nok det samme. Men blant libertarianere, liberale, liberalister, moderate sosialdemokrater konservative, sosialliberale og anarkister er det ikke det samme.
   Samfunnet er det frie som staten ikke styrer.
   Problemet er, som filosofen Habermas sier, at staten trenger seg inn i for mye av samfunnslivet. Da får vi - sier han - "samfunnspatologier". På godt norsk så gjør staten samfunnet sykt når den trenger inn i alle "krinkler og kroker" og det private liv.
   Om staten kunne forholde seg til at den er kun EN av mange institusjoner, med avgrensede oppgaver, I SAMFUNNET, så ville mye vert løst. Men statsmakten forsøker å være hele samfunnet. Da går det veldig galt. Da får vi nedbygging av familier, næringsliv, organisasjonsliv, menighetsliv etc etc. Alt blir den enhetlige stat.
   En av de mest brukte definisjoner på fascisme er "tvunget enhet"...

   Anne Gundersen:
   Begreper og ordkløverier :o)
   Staten er gået ut på dato og tiden er til nedlæggelse, kassering og utskiftning. Hvad skal komme i etterkant ? Jeg er for nedlæggelse av hele svineriet, og står ved mit ord : Jeg elsker min fjende, men ikke vil jeg underkaste mig noen eller noget :o)

   
---
---
   Mange i Norge har et forkvaklet forhold til lov og rett.

   Bare noen rolige funderinger fra min side.
   Det gjelder ikke en bestemt sak eller et bestemt menneske, men nærsagt ethvert menneske i Norge, enkelt-mennesker ansatt i forvaltningen eller ikke. Veldig mange mennesker i Norge har et forkvaklet forhold til lov og rett. Mildt sagt.
---
---

   Marius Reikerås, 13.01. 2011:

   Når staten gjør feil: Pytt pytt. Når enkeltmennesket gjør feil: Fy fy

*
   Irene Børresen:
   Staten gjør feil??? Gjør ikke feil, de. Det er bare alle andre som mener det.

   Hege Synnøve Bergsaker:
   Godt poeng :-)

   Johanne Almli:
   Og vi straffes for det også!!

   Torun Hilden Iversen:
   Blir ; "Gjør som jeg sier, men ikke som jeg gjør".....

   Irene Børresen:
   Jeg har Sivilombudsmannens uttalelse og 2 andre uavhengige organers uttalelser på at flere kritikkverdige brudd på diverse lover har funnet sted i min sak. Fremdeles har ingen gjort noe feil i den etaten. 8. desember sendte jeg inn for 3. gang krav til at de gjør om vedtak, og dermed driter de seg jo ut igjen. Har noe som heter forvaltningslov i Norge og jeg har ikke hørt en dritt fra dem. Fatter ikke at de gidder. Denne saken kunne vært over for lenge siden om de bare hadde kunnet se stolpen i eget øye. Skal tro hva disse folkene har kostet staten? Det er ikke rent lite!

   Maria Shisha:
   Staten liker ikke at noen lyver, svindler og jobbe imot dem, fordi de liker ikke at noen konkurrerer med dem:@

   Irene Børresen:
   Er det Konkurransetilsynet man skal kontakte for å få en slutt på galskapen? :-)

   Rune Abusdal:
   Ja,en kan bli så forbanna,ingen er da for helvete perfekte.

   Mogens Yndesdal:
   Det ber nok mer enn "fy,fy" når enkeltindividet gjør feil. Jeg oppfatter det mer som "korsfest, korsfest". (Unntak gjøres selvsagt for tidligere statsministre, og andre med "fribrev".)

   Liv Beathe Hauger:
   Husk at du uansett får knust de i Strasbourg, Marius. Samle alle overgrepene, og få de dokumentert. Det er det eneste som hjelper for å nå frem.

   Ragnar Zaal:
   Jeg ble født i Norge, gikk på barneskole på sørlandet, min mor fikk barnetrygd for meg og jeg har Norsk person nummer.
   Vi flyttet til Oslo tidlig på 70 tallet, jeg var da 14 år.
   Min far var utlending, 3 måneder etter at vi hadde flyttet til Oslo kom Fremmedpolitiet på døren og krevde at vi søkte oppholdstillatelse i Norge! Vi min søster og jeg måtte så stille på UDI sammen med (på den tiden bare pakistanere) utlendinger en gang i måneden frem til saken var avgjort. Uavhengig av min tidligere historie risikerte jeg å bli sendt ut av landet. Når de så fant ut av sine egne feil ( heldigvis) fikk jeg umiddelbart Norsk Statsborgerskap. Men ble det gitt unnskyldning eller innrømmet feil? I 6 måneder gikk jeg i uvisshet og ventet på avgjørelse... Var en god opplevelse for en fjorten åring som hadde bodd hele livet i Norge! Vet det finnes mange grelle eksempler og kjenner selv til flere, som er adskillig værre enn min historie.

   Bente Vik:
   Huff. Det var en fæl historie. Føler med deg!

   Rune L. Hansen:
   Her viktig å ikke glemme at Staten og er bestående av enkelt-mennesker - som i henhold til loven skal stilles til straffe-ansvar for eventuelle lovbrudd!!!

   Rune L. Hansen:
   Her viktig å ikke glemme at Staten og er bestående av enkelt-mennesker - som i henhold til loven skal stilles til straffe-ansvar for eventuelle lovbrudd!!!

   Irene Børresen:
   Nei *jeg* har ikke glemt det, Rune, men det har de som ansetter dem! Jeg har anmeldt 4 personer, deriblant 2 jurister, da arbeidsgiver nekter å gjøre noe med dem. Har visst aldri hørt om straffeloven, men det er ikke så rart, de har ikke hørt om det lovverket de er satt til å forvalte heller...

   Mogens Yndesdal:
   Du har rett, men....Beklageligvis, Rune, så fungerer ikke dette i praksis. Det er dekning i norsk rett at det skal stiller strenge krav til offentlig forvaltning og de ansatte her. Men praksis er annerledes. For det første har "det offentlige" utvidede fullmakter til sanksjoner ovenfor befolkningen. Og når de gjør feil, har de en hær er overordnede/klageinstanser som gjør sitt ytterste for å frikjenne den offenltlig ansatte og legaliserer derved overgrepene.

   
---
---

   Arild Holta, 13.01. 2011:

   Individene må ansvarliggjøres.

   Du er ikke overfalt eller undertrykt av systemet, barnevernet, fy-nemnden eller domstolene. Du er overfalt av ET eller FLERE MENNESKER. Barnevernslederen eller saksbehandlere.

*
   Arild Holta:
   Barnevernslederen overfaller mennesker, med trusler som inkluderer korrupte politi og nyttige idioter. Det samme gjør saksbehandlere flest i barnevernet. Disse MENNESKENE er det som har gått til krig mot DEG og din familie.
   Uten at disse får konsekvenser, vil overfallene, barnekidnappingen og undertrykkelsen fortsette. Publisering av overgrepene er den minste konsekvensen.

   Berit Mikalsen:
   Hvor er del knappen her?

   Turid Holta:
   Ja det er netopp det man må ta tak i den skyldige! De som overfaller.

   Alf Magne Henriksen:
   Sa sant som det er skrevet Arild.

   Turid Holta:
   Jepp bra Arild!!!

   Bjørn-øyvind Høiberg:
   Enig Arild

   Marianne Lund:
   Helt enig med deg Turid!♥

   Liv Marit Bakke:
   Helt rett å det er nok derfor svartelistene svir så mye værre enn mediapublisering. Saksøking av hver enkelt saksbehandler, barnevernleder, fynemndpanelet, rettspanelet, kommuneadvokaten, å di sakkyndige ikke minst. På tide å stille dem til ansvar alle som en. "Øye for øye, tann for tann."

   Turid Holta:
   YES Liv Marit

   
---
---

   Arild Holta, 14.01. 2011:

   Spytter du på meg, tørker jeg det bort !
   Slår du meg, kan jeg ta det !
   Snakker du dritt om meg, gidder jeg ikke og høre på deg !
   Men rører du mine barn, så er du FERDIG !!!!!!

*
   Arild Holta:
   Et par andre hadde brukt denne. Den var så god at den måtte gjentas. Kopier gjerne til egen profil og status.

   Turid Holta:
   Jo barna er det beste en har!!!!

   Aslaug Andersen:
   eg måtte låne den Arild, den va fin

   Alf Magne Henriksen:
   Ja den er kopiert :o)))

   Hans Pe Fredriksen:
   nice one!!!!

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   den kriminelle - lov og rett - offeret

   Onar Åm:
   Grensene for alle form for handlinger er egentlig veldig enkle å definere, nemlig FRED. Så lenge man er fredelig, dvs. ikke utøver vold eller på andre måter forhindrer folk å bestemme over sine egne liv, så bør man kunne gjøre nøyaktig hva man vil.

   Annina Karlsson:
   Jag blev trakaserad for min tro. Sociala tanterna sa till mej att jag inte skulle tala om min tro till mina barn. Jag sa att det ar helt naturligt att man poverkar sina barn med det man tror po vare sej man vill eller ej. Och jag sa att for min del ar det valdigt viktigt att ge mina barn nogot som jag finner vardefullt, faktiskt det vardefullaste jag kunde ge i mina ogon. De fnos ot mej och vande sej till barna som var i samma rum och sa att det ar inget att tro po och att de skulle se istallet nar de ar vuxna vad jag tror po. Och en av dem aven tillade och borja prata med barna om vad hon var overtygad om. Hon berattade helt alvarligt om hur hon trodde po smotomtar. Min alsta dotter undra vad hon holl po med. sog det po hennes blick. Under rattegongen blev jag ansatt for min tro, Gap och skrik helt oforskamt, ingen ingrep for att stoppa det. Dar forsvann mit fortroende for domstolar fullstandigt. Kallar det numer dum stol.

   Rune L. Hansen:
   Er det noe som kjennetegner og gjennomsyrer det såkalte barnevernet så er det diskriminering, trakassering, terror, tortur og kriminell galskap.

   Turid Holta:
   I alle tider i alle kulturer er det naturlig å vidreformidle tro til neste generasjon. barnevern er bare no sykt no .... og retter med en Norske stat er blitt umenneskelig

   Turid Holta:
   Tenker på alle de helsprøe\feile diagnoser som settes på folk ... det er virkelig skadelig det. Det er imidlertid naturlig for folk å ha en Gud å tro på!

   Annina Karlsson:
   Det har varit rumsrent i tusentals or men inte mer.

   Turid Holta:
   Ja Annina

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller / Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Art 18 Punkt 4, som sier, at:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Marie Eikeland:
   Helt enig!!!!!

   
---
---
   Besøk i kveld fra en familie fra nabo-kommune.
   Jeg blandt annet iøvrig opptatt med oversettelser til engelsk. Saks-dokumentasjon.
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. januar 2011, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius her ute i natt og i dag. Grå-hvit himmel og halvt om halvt med sne og bart i landskapene her ute klokken 12 og noe rolig tåke-dis somme steder. Regn og våt luft utover kvelden, tidvis vind og.
---

   Arild Holta, 14.01. 2011:

   Fritt etter minne fra Donald Duck og en forlist gjeng på en øde øy:
   "Vi delte oss i to rivaliserende grupper. Hvordan skulle vi ellers finne ut hvem som skulle bestemme?"
   Høres ut som norsk demokrati...

*
   
---
---

   Tortur med døden som følge.

   Hvor ofte i Norge skjult bak ordene "naturlig død" og "selvmord"?

*

   Ann-Helen Henriksen:
   helt sant Rune... fysisk og psykisk går hånd i hånd... hvor mye skal et menneske tåle...

   Vidar Nedberge Hansen:
   Her er det biltt borte kommentarer!!!!!!!!!Facebook.

   
---
---

   Hvordan og hvorfor presser NAV mennesker til hjemløshet og for tidlig død?

   *

   Wenche Grøvslien Misini:
   for di eier ikke med menslighet di er noen stein ansikter

   Bodil Helene Hausager:
   Vet at det er sannhet i ordene om å få hjelp til en fast jobb til de som ikke har utdanning ....vet om en familie som er unge og som vil ha fast jobb , regningene hoper seg opp . Jobber tar de selv om det blir litt her og der, har de søkt hjelp ?....JA DET HAR DE ....men nei ... har lyst til å gi opp...tidligere forhold og gjeld derfra gjør situasjon til mange uholdbar , hvor mange er de i dette landet som ender på bar bakke fordi det ikke er hjelp å få . Alle burde få en sjanse til å få begynne på nytt før det er for sent. Når alt stopper opp er det jo kun NAV SOM KAN HJELPE , HVOR ER HJELPEN DE EGENTLIG BURDE FÅ . Stopp opp å sende disse som ber om hjelp i dypet . Det å få sjansen til et nytt liv er jo bare et skritt unna hvis NAV SETTER INN LITT MEDMENNESKELIGHET OG DET Å PRØVE Å SETTE SEG INN I DENNE SITUASJONEN SELV . For å jobbe må alle ha mat , et sted å bo og trygghet. Når jeg nå skriver dette så får jeg vel mange stygge ekle mailer igjen . Men den saken med de stygt skrevne mailene til meg fra ASKIM RÅNERE NAV SOM DE KALTE SEG HAR JEG GÅTT VIDERE MED. Ja jeg har fått det fra NAV .

   Vidar Nedberge Hansen:
   Her er det biltt borte kommentarer!!!!!!!!!Facebook.


   Rune L. Hansen:
   Et viktig spørsmål:
   Er det NAV eler loven eller den enkelte saksbehandleren som ødelegger eller dreper?
   Har du synspunkter eller viten om dette?

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg kan alt om det og har mange synspunkter. Har skrevet om dette i media i mange år og det tar lang tid.Begge alt sammen. Men nå skal jeg snart oppereres, så det må bli etter det. Har flere permer.

   Huskeberta Olsen:
   Svaret er: Da kommer det nye inn på banen og mere penger inn i kassa til de som jobber der...ellernosånt...

   Vidar Nedberge Hansen:
   ?

   
---
---
   Ny strøm-regning ankom her allerede i dag med posten. Kr. 4.967,24. Forfall 31.01. 2011.
---

   Den som tror at det er krig, våpen, hemmelige foreninger, dårlige lover, ideologi eller politikk som ødelegger eller dreper mennesker og samfunn, tar feil. Det er alltid ingenting annet enn enkelt-mennesket. Enkelt-mennesket som forbryter seg mot lov og rett.

   Den som tror noe annet gjør seg delaktig og medskyldig ved å skjule den og det kriminelle.

---

   Anbragte børn, 14.01. 2011:
   Bablerne forsøger febrilsk at trække tiden ud for at ikke skulle bortforklare at hverken anbringelser eller forebyggende arbejde gør andet end skade på familierne, herunder børnene især.

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. januar 2011, Vinberget:

   I underkant av null grader Celsius, vått i luften, yr og noe vind her ute i natt. Ikke ulikt utover dagen i dag heller. Regn og mildere, omtrent 5 pluss-grader Celsius og fortsatt vind utover kvelden mot midnatt.
---
   Det kom 13.01. 2011 kr. 500,- inn på min bank-konto. Antagligvis fra NAV Vindafjord som svar på mitt brev til de datert 12.01. 2011 ( ekstern ).
   Det kommer vel et brev fra de med melding om vedtak om det.
   Jeg oversendte de i dag pr. telefax kopi av brevet datert 06.01. 2011 fra Statens Innkrevingssentral ( ekstern ) samt av den siste strøm-regningen (kr. 4.967,- forfall 31.01. 2011).
---
   Det er de som i sin dumhet parret med ondskap tror at bare en har potet og vann så kan en og skal en overleve og klare seg bra i dagens Norge!
   Disse først og fremst bør nettopp settes til å forsøke det, eventuelt og i friluft. Eller hva?
   Det er i Norge nu så altfor lett å være ond og kriminell!
---
   Det er i Norge nu så altfor lett å være ond og kriminell! Stor-kriminelle mordere og perverser hærjer vilt med falsk dokumentasjon som våpen som representanter for offentlige myndigheter og forvaltning! Og mange ser seg tjent med at det er slik! Og mange tror at det er slik det skal være og må være! Og mange tror at den og de som egentlig skal representere lov og rett er lov og rett!
   Den kriminelle galskapen jubler verre og verre i Norge!
   Og dette er Norge. Grøss & gru.
---

   Også bare trusselen om fangehold, isolasjon og knebling er terror og tortur.

---
---

   Snakk mindre, snakk bedre!
   Det er næringsrike, forfriskende, helbredende ord vi trenger.

   Bibelens NT, Matteus 15,10-11:
   "Og han (Jesus) kalte folket til seg og sa til dem: Hør og forstå! Ikke det som kommer inn gjennom munnen som gjør mennesket urent, men det er det som går ut av munnen som gjør mennesket urent."

---
---
   Veldig viktig at vi dokumenterer for morgendagen og eftertiden hva som nu skjer i Norge!
   La ikke terror-regimet med sin falske dokumentasjon råde grunnen!
   Morgendagen og eftertiden kommer fortere enn de trodde mulig!
   Frem i lyset med de kriminelle og deres ofre! Hva de har gjort og gjør og hvem de er!
---
---

   Marius Reikerås, 15.01. 2011:

   Til den norske stat.
   Oppskriften på et justismord:
   1. Sørg for å bryte ned menneskets fysiske og psykiske integritet, slik at han eller hun aldri er i stand til å kunne forsvare sin sak.
   2. Sørg for å krenke alle denne personens menneskeretter.
   3. Påse deretter at statens egne advokater, konstruerer en sannhet som de kan prensetere overfor dommeren, slik at den er umulig å angripe for det mennesket som er rammet.

*
   Aage Klem:
   Stjeler.

   Inger Schriwer:
   Sånn er det..... 

   Anita Strand:
   ja...det er fakta

   Stig Ivar Stellander:
   Så jævlig godt skrevet!!!

   Inger Schriwer:
   Låner jeg også..♥

   Kristin Brataas:
   Det er slik den norske staten opptrer !!

   Tommy Andersson:
   Låner'n jeg og. :-)

   Inger Løvetann Krogh:
   eg og stjeler denne ! utrolig bra sagt Marius,å ikje minst sandt...

   Kristin Brataas:
   I Norge er man rettsløs !!

   Mogens Yndesdal:
   Synes dette er en saksbeskrivelse som ikke er fremmed for meg. Desverre trror jeg at det er en fremstilling som er vanlig ved offentlig behandling; herunder rettsbehandling.

   Kristin Brataas:
   Det er offentlige ansattes holdninger til deres sivile medmennesker !!

   Åse Margareth Vimsa Thon:
   Må bare låne den... Spre den litt...

   Bente Hansen:
   jeg setter den på min side også...

   Ove Johansen:
   Du glemte et viktig punkt Marius;
   Man benytter fra statens side journalister for å etablere en sverte kampanje mot den som allerede er "voldtatt" av staten og derfor ligger nede, man ser også fra statens side til at de aktuelle aktørene, som eventuelt ville skrive til støtte for den "voldtatte" stakkaren forties i frykt for pressestøtten.

   Marius Reikerås:
   Helt enig, Ove, men hadde ikke plass innenfor de 420 tegn som er gitt:))

   Anne Gundersen:
   Pressen, den statstøttede er kjøpt og betalt for av staten. Eneste måte vi kan få slut på denne galskap er ved å tenke med vores intiution og ikke den "lovlige" fornuft og hjernen :o)
   Når en inderst inne vet hva som er ret og uret, så handle efter det.

   Ove Johansen:
   Det skal iflg min elendige hukomelse være gitt ut en bok som forteller noe slikt som at ca 50 norske journalister har dobbelt roller, roller som viser at de egentlig jobber for den Norske stat, etteretning mv.
   Kan dere spe en slik forespørsel slik at vi finner personer som har kunnskap om temaet?
   Dette er et av de temaer som er viktigst i vår kamp for en rettferdig hverdag, for alle, ikke kun for utvalgte.

   Rune Fardal:
   Du traff spikeren på hodet der Marius! Jeg jobber nå med en bok om nøyaktig dette temaet, der jeg vil avsløre at hele systemt og dets lakeier bryter helt elementære menneskerettigheter.

   Stig Eie:
   Fardal; Anbefaler deg å lese boka "Eikermafiaen" skrevet av Freddy Kristoffersen og snakke med journalist;

   Bjørn Olav Jahr:
   om denne saken.Jahr er en prisbelønnet journalist som bl.a avslørte Finance Credit saken. Dessverre får du bakoversveis over hva du vil få av opplysninger. Jahr skrev om saken i Kapital ("Eikermafiaen") men dette er slettet fra internett. Begjerne om kopi fra Kapital selv.

   Erling Minotti Krange:
   VI vet at dette foregår. Marius. Det som er skremmende, er at regjering og storting støtter seg til såkalte "fagpersoner" nede i systemet, og gir fanden i de sterke signalene som nå etter hvert kommer fra folkedypet, fra folk som har følt på kroppen hva et umenneskelig byråkrati gjør med dem. Det en kan håpe på, er at disse signalene nå etter hvert blir så mange og sterke, at noe positivt kan skje. I tillegg er det medias fordømte plikt til å undersøke grundig alle de henvendelser fra ofre, og andre, om overgrep utført av forvaltningen og domstolene i Norge!

---

   Bente Gunhilla Skrefsrud:
   bra Marius!! du kan sette ord på de overgrepene staten daglig gjør altfor mange av.

   Yousef Assidiq:
   Flott, kopierer den jeg også.. Alltid interessant å følge med på profilen din, Marius:)

   Irene Foradrian Berg:
   jeg er fan av dine enkle ord som setter ord på den uretten vi alle føler!!

   Ravsat Menchikova:
   Flott sagt :) Deler

   Anne Karin Setervang:
   Desverre, Marius har rett. Det er blitt for enkelt å drepe et menneske psykisk, det er en ikke agenda. Fysisk henrettelse som i Iran, Irak og andre land vi ikke ønsker å assosieres med brukes som motsatt ideologi for psykisk vold, som Freuds teorier gav grunnlaget for. Jegi snakker om baksiden av medaljen, diagnosene og alllt vi har rett til å gjøre mot andre i kjølvannet av diagnosene, medisnperspektivet, som vi er så forelsket i. Legens resepter,,,,-ja han gjorde da hvertfall noe, sortering, rett identifisering av problem????!!!!

   Thomas T Hodne:
   Skru av RADIO og TV slutt å lese aviser så fjernes oppskriften de bruker som medium for og mobbe befolkningen.Globalistene har sitt eget tog der man kan gå på men aldri av når man først har gått på,som i EAGLES sangen lyric Hotel California som er en sang skrevet om en kirke som ble opprettet i Usa i 1969.Kirka er Church of satan og EAGLES har vert på besøk blandt mange andre som er i rampelyset i musikk bransjen film mm.Hopp av vogna glem den del av verden å få et bedre liv bli deg selv igjen!

   Inger Djmel:
   ‎4. Pass så på å få en dommer som er inhabil og helst helt og holdent i lomma på systemet.

   Bente Vik:
   Eller en dommer som følger "strømmen" og som ikke har integritet.

   May Brith Harestad Hollos:
   Naive om økende kameraderi? - Vi og mange andre har i mange år satt søkelys på Knut-saken, andre saker, barnehjem, sakkyndige, fylkesnemndene, domstolene, påtalemakten, politiet, byråkrater og politikere. Vi undrer oss over hvordan myndighetene kan la det gå prestisje i saker som knuser familier, fremfor å behandle disse sakene med en smule ydmykhet og profesjonell faglighet.
   Den siste sak vi stilte spørsmål tegn ved var lommemannsaken, hvor flere av de offentlig ansatte som gjorde feilbedømminger i Knut-saken
dukket opp igjen. Nå reagerer også Redd Barna med undring på lommemannsaken (de og Barneombudet var også hurtig ute i Knut-saken,
uten at byråkratene ville lytte til deres faglige vurderinger da).
   I disse dager stiller avisene spørsmål om mulig kameraderi i ledelsen av barnevernet, nå i skuespillet om hvem som skal bli nytt barneombud fra april 2008. For første gang i barneombudets 25-årige historie har regjeringen bestemt at et barneombud ikke skal få fortsette i to 4-års perioder. Vi har ikke noe spesiell formening om det nåværende barneombudet, Reidar Hjermann, men noterer oss at han et par ganger har snakket regjeringen midt imot (noe et ombud av og til må gjøre, selv om vi i SFK ikke er enig i alt han har sagt).
   Nytt barneombud blir Ida Hjort Kraby (47), hun kommer fra Regjeringsadvokatens kontor og er datter av advokat Pål Kraby (tidligere direktør i Norges Arbeidsgiverforening).
   Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen bedyder at det ikke ligger noe politisk bak handlingene, hun sier det er bra at barneombudet er advokat.
   Norges første barneombud, Målfrid Grude Flekkøy, mener barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) ikke hadde godt nok argument til å skyve ut Reidar Hjermann. Hun sier til VG:

   - Å ha juridisk kompetanse, holder rett og slett ikke mål som argument. I dag er det tre juridiske stillinger ved barneombudets kontor. Det er ikke nødvendig at barneombudet selv har slik kompetanse, når hun har teamet i ryggen, sier Flekkøy.
   Mange husker Manuela Ramin-Osmundsen fra UDI-sakene, hvor hun var en av lederne i UDI som gikk imot Norges politiske ledelse og innvilget asyl til personer som ikke skulle ha hatt det. Det var en god del skriverier i avisene om hvordan statsministeren og andre hadde grepet inn i saksbehandlingen da Ramin-Osmundsen, etter UDI-skandalen, fikk bli barne- og likestillingsminister.
   Mange lurte nok på hvordan en med så mange uavklarte spørsmål kunne gå inn i en ministerpost og hvordan kunne statsminister Jens
Stoltenberg (Ap) gå inn i hennes enkeltsak og få fortgang i hennes søknad om norsk statsborgerskap? Alle spørsmål ble avfeiet med det er vi ferdig
med, kameraderi-spørsmålet ble hengende i luften.
   Den rød-grønne regjeringen gikk altså inn og innsatte et nytt barneombud, på tross av gamle rutiner (noe som egentlig ikke burde være vekke noen spørsmål, bortsett fra når Hjermann allerede har markert seg i flere politiske saker mot regjeringens).
   Nå viser det seg at det nye barneombudet, Hjort Kraby, og den nye barne- og likestillingsministeren, Ramin-Osmundsen, er en del av et kvinnenettverk. De var altså kjente. Faktisk stilte Hjort Kraby opp og var med på et støttearrangement for Ramin-Osmundsen etter UDI-saken! Les mer i VG
   Er nordmenn for godtroende? Uavhengig av sakene over skrev DN i september 2007 om en undersøkelse fra Transparency International (TI) :

   - Norge mest korrupt i Norden
   Norge er det mest korrupte av de nordiske landene. Tette nettverk kan være en del av problemet.

   - Våre undersøkelser viser at rundt 70 prosent mener at korrupsjon påvirker beslutninger i offentlig og privat sektor. Det begynner å gå opp for nordmenn flest at korrupsjon ikke bare er noe som skjer i andre land, sier hun.

   Skaaren-Fystro tror at en av de korrupsjonsformene som kan være mest spesiell for Norge, er såkalt vennskapskorrupsjon.

   - Norge er et lite land med tette forhold og en sterk nettverkskultur. Det kan gjøre oss spesielt sårbare for at vennetjenester overskygger formell
kompetanse ved ansettelser eller ved anskaffelser og anbud.

   Vi kan ikke besvare spørsmålene, men vår generelle oppfordring er at det kan være positivt å sette spørsmål ved det som skjer rundt oss i samfunnet. Gavner det storsamfunnet, familiene, barna og den enkelte borger? Nå får vi altså advokater i toppledelsen i ALLE ledd i barnevernssaker: barneministeren, barneombudet, domstolene, fylkesnemndene, kommunene (barnevernet) og politiet (inkl. sefo og påtalemakten).
   Er det bra for samfunnet at så mye makt, i alle ledd, samles i en liten gruppe? "

   
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. januar 2011, Vinberget:

   Nokså mye tåke, regn og vind og 5 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt og i dag. Mye regn i tåke-disen utover dagen.
---

"
De skadelidte stormer huset
hvor dommerkappen glimrer koldt;
der ute vokser bølgebruset
av opprørt hav som vil revolt.
Fritt kan banditten bryte lover
når lovens mann er med-banditt;
men Skyldig! faller dommen over
den uskyld som må stå på sitt.
Slik vil all orden sønderrives,
allverden ødelegge seg,
og hvordan skal den sans belives
som fører oss på rette vei?
Selv godtfolk går i kompani
med dem som smigrer og bestikker;
den dommer som lar tyv gå fri,
vil havne i forbryterklikker.
Svart malt? Helst dekket jeg det med
et slør som er mer svart enn det!

Nu må det handles her omsider;
når alle skader, alle lider,
står majesteten selv på spill.
"

Kansleren i tragediens 2. akt, "Faust, del 2:2" av
Johann Wolfgang Goethe, 1831.

---
---

Thales:
Til gamle Nerevs kan jeg føre deg,
for til hans hule har vi her kort vei;
men han er gretten av natur,
en grinebiter, sær og sur.
Han føler bare ubehag
ved alt som er av menskeslekt;
men han kan se vår morgendag
og nyter derfor stor respekt.
Han har profetens hedersplass,
og de han hjalp, var ikke få.

Nerevs:
Jeg hører menskestemmer? Uff, det gjør
meg nedstemt straks; det dreper mitt humør!
De vil bli guders like - men hva kan de?
De ligner bare på seg selv bestandig!
Min ro som guddom er gått tapt fordi
jeg stadig står de beste av dem bi.
Ser jeg da hvordan rådet efterleves,
kan jeg slå fast at det ble gitt forgjeves.
-
Akk, råd! Når har da mensker latt seg råde?
Klok tale preller av mot slett gehør.
Om handlingen slo feil så alle så det,
var folket like selvrådig som før.
-
Slå ikke ned mitt gode lune!
Vit at jeg har annet fore!

*
Fra "Klippebukt ved Egeerhavet" fra "Faust, del 2:2" av
Johann Wolfgang Goethe, 1831.


---

---
   
   Og det er hva vi gir fra oss, hver enkelt av oss, med våre skritt og hvert av våre ord, til det jordiske landskapet og av papir. Vi dokumenterer oss selv, for morgendagens øyne og ører. For morgendagens landskap. Den som befinner seg i natte-borgen eller sover nu ser kanskje ikke, nettopp dette seg selv?
   Noen ser og hører dog den andre.

---
---

   Rune L. Hansen:
   De vet hva de tjener på og hva de taper på.

   Rune L. Hansen:
   Hver enkelt av de.

---
---

   Annina Karlsson, 16.01. 2011:
   For man lov att finnas till,,,,,,,,,,,,,???

---
---

   Rune Fardal:
   Det er ikke staten, definert som dens inbyggere, som begår slike overgrep. Det er de i staten som har makten, regjeringen, som begår disse overgrepene. Det er den enklete ansvarleige politiker, den enklete ansatte, som begår disse overgrepene. Desverre er disse beskyttet av lovverket de selv har konstruert.....

   Rune L. Hansen:
   Det er den enkelte, enkelt-mennesket i stat, regjering, departementer, etater, instanser, forvaltning og iøvrig blandt folk flest som begår overgrepene, ja, Rune Fardal. Men å hevde at de eller noen av de er "beskyttet av lovverket de selv har konstruert" er ikke sant, og er en holdning og feil-opplysning som bidrar til å beskyttte og å hjelpe de med overgrepene!

---
---
   Marius Reikerås, 16.01. 2011:
   "Vi må kreve at myndighetene beskytter vår rettssikkerhet på en helt annen måte enn hva tilfellet er i dag. Justismordene i Norge florerer."
---
   Marius Reikerås, 16.01. 2011:
   "Menneskerettsdomstolen har gjentatte ganger understreket betydningen av at EMK artikkel 6 særlig må respekteres innledningsvis ved en prosess. Grunnen er at opphavet til et justismord, ofte begynner ved feil ved den innledende prosess. De feil som gjøres her, vil ofte være umulig å reparere på et senere stadium. Da er også justismordet et faktum."
---
---

   Barnerov-industrien i Norge pr. 16.01. 2011 ( ekstern )

   En viss andel av norske borgere er konstant utsatt for forskjellige former for terror, trakassering, diskriminering, tortur og utplyndring.
   Og trusler.
   Dette skjer tilsiktet av politisk og kriminell ideologi, systematisk i regi av representanter for norske myndigheter.

   Noe av det sentrale i så måte er falsk dokumentasjon, trakassering og diskriminering. 

   Det starter med at noen i den kommunale barneverntjenesten til-lager falsk dokumentasjon mot ofrene, den angjeldende familie.
   Det vil si dokumentasjon iblandet halv-sannheter, forvrengninger, løgner, synsing, trakassering og trusler.
   Såkalt "sakkyndige" innleies og betales godt for å skrive hva som forventes og dikteres. Og det opereres ofte og gjerne med faske diagnoser, og med falske og ekte diagnoser som begrunnelse for absolutt hva som helst.
   Et vedtak gjort av barneverntjenesten er i alminnelighet synsing, løgn og halvsannheter til bruk for manipulering og hvitvasking.


   Derefter hvitvaskes og forsterkes den falske dokumentasjonen i ledd efter ledd, i en prosess som lite eller ingenting egentlig har med lov og rett å gjøre, annet enn tilsynelatende.
   Ofrenes forsøk på protester og rettsvern avfeies og forhånes nokså systematisk og konsekvent.

   Allerede i utgangspunktet angripes, diskrimineres og trues familiens privatliv.
   Trusselen er at barna fjernes på basis av falsk dokumentasjon, trakassering og diskriminering.
   Det skal lite eller ingenting til før en familie utsettes for slike trusler, angep og inngrep fra noen ansatt i den kommunale barneverntjenesten.

   Den falske dokumentasjon, trakasseringen og diskrimineringen videreføres og påplusses nokså automatisk og ukritisk fra ledd til ledd, overfor fylkesnemnd, politiet, rettsvesenet og andre.    
   Fraværende er i realiteten prinsippet om uskyldig inntil det motsatte er bevist, samt likhet for loven, likeverd og kontradiksjon.
   I det heletatt er i realiteten rettsvern og rettssikkerhet fraværende, annet enn tilsynelatende.

   Ofrene utsettes underveis for diverse former for trakassering, diskriminering, terror og tortur.
   
Fordømmelse, forfølgelse og diskriminering uten reell efterforskning og uten reell kontradiksjon.
   Mens ofrenes kritikk, protester, beviser og rop om hjelp forhånes, krenkes, forbigåes og knebles i alminnelighet. Både i forhold til politiet,
påtale-myndigheten, fylkesnemnd, rettsvesenet og andre.

   
Ofrene trues i forhold til eller frataes i realiteten de mest sentrale elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, forpliktelser og ansvar.
   Ofrene utplyndres og mange av de frataes i realiteten livets rett og ødelegges mere eller mindre fullstendig.
   Utplyndringen, mishandlingen, fremmedgjøringen og til-intetgjørelsen rammer både ofrenes personlige, sosiale, økonomiske og individuelle liv.
   Ofrene angripes av en koloss tusener ganger større enn seg selv, og krever ofrene for tid, krefter, ressurser og økonomi med krav som er umulig å oppfylle særlig lenge eller meget.

   Dette og slikt skjer i såkalte barnevernsaker, men også i stor grad i såkalte barnefordelingssaker og en blanding av disse to typer saker.

   
Over-ordnet gjeldende norsk lov og rett, det vil si Menneskerettsloven (hvor blandt annet Europakonvensjonen og Barnekonvensjonen innår), norske Straffeloven og Norges grunnlov neglisjeres og forbigåes nokså fullstendig, samtidig som det manipuleres efter forgodtbefinnende med under-ordnede lover og lov-bestemmelser.

   Rettssikkerheten blir og er på nivå med et lotteri, med katastrofale konsekvenser for samfunnet og et yrende mangfold av grove justismord, som blir forsøkt skjult. Forsøkt skjult av falsk dokumentasjon og hvitvasking av og manipulering med falsk dokumentasjon, og av propaganda. Unntakene kan på det nærmeste sies å være få og for å dekke over uretten.

   Barnerov, hus-inkvisisjoner, kidnapping, fangehold og knebling av barn er i Norge politisk og kriminell ideologi, tilsiktet, stimulert og alminneliggjort av representanter for norske myndigheter.
   Ingen steder i Norge får man hjelp eller beskyttelse når hva jeg vil betegne som terror- og likviderings-enhetene går til angrep. Omtrentlig kun bare det motsatte.
   Ofrene straffes på sett og vis mere og verre enn kriminelle som utfører kniv-drap, bank-ran og hva enn det nærsagt måtte være.
   Og det på basis av synsing og løgner fra nærsagt hvem som helst om hva som helst.

   Begrepet "barnets beste" misbrukes og tolkes i alminnelighet til det motsatte av barnets beste.
   Begrepene "barnets beste, trivsel, interesser og integritet" brukes og vendes til det motsatte av barnets, familiens, menneskets, samfunnets og lovens reelle betydning og forståelse av barnets beste. Misbruket av begrepet barnets beste skjer ofte efter forgodtbefinnende synsing og viltre, løgnaktige påstander fra ansatte i de offentlige kommunale barneverntjenester. Med falske påstander om barnets beste og med falsk dokumentasjon og kriminelle krav og trusler om omsorgsovertagelse. Hele veien med forskjellige slags kriminelle og groteske angrep på og inngrep i privatliv og familieliv.
   Ideologien bygger på falsk dokumentasjon som metodisk utgangspunkt og videreføring, med tilbehør. Og forakt for barns integritet og identitet og forakt for familie og ekteskap og forakt for lov og rett og enkelt-mennesket.
   Og at den offentlige barneverntjenesten skal kunne være hevet over lov og rett og efter forgodtbefinnende forbigå lov og rett, samt at dens dokumentasjon hva enn den inneholder og påstår i alminnelighet nokså fullstendig ukritisk skal legges til grunn som sannhet og være det bestemmende for hva som skjer. Og at hva den enn ønsker så skal det skje, hvordan den enn ønsker det skal skje. Ofte i form av trusler, trakassering, sverting, diskriminering, premiering, terror og tortur. For barnerov, splittelse, adskillelse, fangehold, knebling, utplyndring og til-intetgjørelse.

   Politiet, fylkesnemndene og retten og øvrige norske etater og instanser tar automatisk ukritisk hva som blir sagt eller gjort ifra Barnevern-tjenesten sin side som sannhet og rett og riktig, hvor galt, usant og kriminelt det enn er. Vitner, beviser, politi-anmeldelser, erklæringer, protester og hva som helst hjelper absolutt ingenting. De nekter å estimere det og å undersøke eller å saksbehandle det.
   At mennesker ikke når frem til lov og rett det bør alvorlig bekymre enhver. Enda mere at det er løgn og frekkhet som når frem og det at det er løgn og frekkhet en når frem til.

   Nærsagt absolutt alt hva enn "barneverntjenesten" sier og skriver, hvor virkelighets-fjernt, dumt og løgnaktig enn, skal automatisk gjelde for å være sant og riktig, for fylkesnemnda, politiet, retten, NAV, Folkeregisteret / Skatteetaten, kommunelegen, Helsetilsynet, osv. Og ingen skal i realiteten kunne protestere, anke eller klage. Heller ikke med hensyn til hva barneverntjenesten enn gjør av kriminelle ugjerninger.
   Det er kanskje ikke noen makt-posisjon mektigere i Norges land. Alle og enhver kan når som helst bli truet.

   Den offentlige såkalte barnevern-tjenesten blir brukt som spyd-spiss for terror og undertrykkelse.
   De utarbeider og manipulerer frekk, usann falsk dokumentasjon i forhold til sine ofre. En falsk dokumentasjon de mere eller mindre skjult manipulerer med og fremfører overfor representanter for myndigheter og forvaltning. Ofte uten at den eller de dokumentasjonen omhandler får vite noe som helst om det. Ofte er slik manipulering med falsk dokumentasjon pågående over en viss tid i form av frekke, løgnaktige vedtak som skjult eller indirekte og strategisk går til politiet, retten, trygdeetaten (NAV) og flere.

   De livs-farlige og livs-ødeleggende truslene er gitt på forhånd. De usanne påstander og unnlatelser tilpasser de truslene. Truslene og påstandene tilpasses henholdsvis den og det de vil ødelegge og den og det de vil premiere eller friste. En effektiv metode, som truer våre kjæreste verdier, barna, og livets rett, for å oppnå bortimot hva som helst.

   De forbrytelsene det her er snakk om er groteske uhyrligheter av verste sort. I et stort antall, lands-dekkende. Intenst pågående bak kulissene. Med involverte ifra nærsagt alle krinker og kroker, høyt og lavt.

   Det vil ikke komme til å slutte av seg selv. Og den i Norge rådende Arbeiderparti-ideologien har flere metoder, instanser og nøkkel-personer for å bli av med opposisjon, opposisjonelle og uenige eller brysomme. Den såkalte barnevern-tjenesten, forkledd med det vakre navn "barnevern" samt liksom "barnets beste", er en av de, men særdeles sentralt og effektivt.

   En ting er torturen, terroren og seig-piningen en blir offer under med at barna kidnappes, fangeholdes og knebles. I tillegg kommer den økonomiske og sosiale trakasseringen, utplyndringen og videre torturen en samtidig utsettes for, og det at en i det heletatt under seig-pinsel omfattende og nokså fullstendig frataes livets mest elementære selvfølgeligheter og rettigheter og livets rett.

   Den såkalte barnevern-tjenesten er ingenting mindre enn en av den kriminelle ideologiens mest sentrale terror- og likviderings-enheter og er i realiteten opererende og arbeidende fullstendig utenfor lov og rett.

   Det er en politisk og derigjennom offentlig tilsiktet diskriminering, terror og mangel på likeverd, som blandt annet og særlig også medfører og stimuerer en slags bak kulissene og fasadene pågående borgerkrig mellom kjønnene. Hvor kidnapping, fangehold og knebling av barn og adskillelse og splittelse premieres. Ikke minst også via den norske trygde-etaten (i regi av NAV).

   En trygde-etat (NAV) som iøvrig økonomisk diskriminerer og underkuer store deler av landets befolkning.
   Deriblant presser mennesker til hjemløshet, ødeleggelser og for tidlig død.

   Tortur med døden som følge: I Norge ofte skjult bak ordene "naturlig død" og "selvmord".

   Hensikten er iøvrig sjelden i realiteten hverken tilbakeføring av barna eller kontakt eller samvær med barna.
   Det samme i forhold til besteforeldre, søsken og slekt.
   Blandt annet også fordi barnerov i offentlig regi har blitt og er stor penge-industri i Norge.

   Norge har blitt og er et livsfarlig land å leve i.
   Det offentlige splitter og ødelegger både familier som trenger hjelp og som ikke trenger hjelp.

   Tro, håp og kjærlighet vinner, men og forsvinner.
   I dette terror-regimets samfunn er menneske-rettigheter like verdiløse som menneske-liv.

   Både bagatellisering og diagnoser og propaganda og forskjellige slags fikseringer og trusler og premieringer brukes for å skjule disse typer forbrytelser og urett i Norge. De med-skyldige vet hva de tjener på og hva de taper på. Hver enkelt av de.
   

   Har den norske "barneverntjenesten" noensinne reddet eller hjulpet barn eller familier? Har det noensinne skjedd? Og - i så tilfelle - hvor ofte i forhold til det motsatte? Disse spørsmål er det all god grunn til å stille. Jeg har for mitt vedkommende undersøkt i mere enn tredve år uten å ha funnet eksempler på annet enn det motsatte. Veldig veldig mange eksempler på det motsatte.
   Et barnevern har iallfall absolutt ingenting som helst med det offentlige norske "barnevernet" å gjøre.

   Det offentlige norske barnevernet og dets ansatte og involverte har ingen reell kompetanse når det gjelder barn, familie, etc.
   Har hverken respekt for real-kompetanse, kunnskap eller lov og rett.
   Kompetanse når det gjelder barn "unnskylder" politiet i Norge seg med at de ikke har.
   Spesiell kvalitativ kompetanse når det gjelder barn har jo heller ikke dommere, og heller ikke psykologer. Og, i følge mange av de ansatte i det kommunale barnevernet, heller ikke foreldre eller besteforeldre og heller ikke lov og rett.
   Men noen av de ansatte i "barnevernet" lekte med dukker når de var småunger, og påberoper seg derfor alene den hele og fulle kompetanse og kontroll. Også som fantasifulle forfattere. Som i praksis opererer som både anklagere, dommere, bødler, foreldre, lærere, psykologer, med mere.
Og det samtidig som deres egen real-kompetanse er fullstendig fraværende, mildt sagt.
   "Vedtak" kaller de kapitlene i sin lang-strakte bok. En raritet av en bok. Hovedtyngden av nutids kjetter- og hekse-prosesser i Norge. I et stort monn falsk og ond-sinnet dokumentasjon.
   Denne sin dokumentasjon gies både psykologer og dommere med mere beskjed om ukritisk å videreføre og å påplusse og å underskrive på. Hvilket hele den store barnerov-industrien i Norge forventer og forlanger og jubler for og betaler godt for og det propaganderes for.

   Falsk dokumentasjon, som i Norge egentlig er straffbart, samt manipulering med under-ordnede lover, regler og synsing - og med mennesker, ikke minst også via trusler, fiksering og premiering, samt voldtekt overfor privatliv og familieliv, er alminneligheter i og omkring det offentlige norske barnevernet. 
   Like så forbrytelser mot særlig EMK Art 3, 6, 8, 13 og 14.

   Er det noe som kjennetegner og gjennomsyrer det såkalte barnevernet så er det diskriminering, trakassering, terror, tortur og kriminell galskap.

   Meget mye mere er i Norge motsatt enn Menneskerettsloven Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller / Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Art 18 Punkt 4, som sier, at:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Hele barnerov-industrien må nedlegges og stoppes og straffe-forfølges - og ofrene få gjenopprettelse og erstatning. Og det både haster - og er katastrofalt viktig.
   
   På 15 år er i Norge bare i såkalte barnevern-saker 121.000 barn adskilt fra sine foreldre, og bare i år 2010 ca 8.000 barn. (Hvis de opplysninger jeg her nu har tilgang til er riktige.) Hvor mange i tillegg i såkalte barnefordeling-saker? Kanskje like mange? Samt i mørke-tallene?
   Tallene er helt ufattelig skyhøye og omfatter og representrer en nasjonal katastrofe av kriminell galskap de fleste er berørt av og som enda blir forsøkt fortiet av de kriminelle. 


*
   Rune L. Hansen, 16.01. 2011, Vinberget.
   E-post: hunwww@online.no  

---  
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. januar 2011, Vinberget:

   Fuktig og tåke og omtrent 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Klokken 09 noe mørkt av den grålig-hvite tåke-himmelen, regn og 4 pluss-grader. Lite regn klokken 12. Mere regn utover dagen og kvelden.
---
   Bil-batteriet utbrukt. Har hatt to dårlige bil-batterier jeg skiftevis har ladet og brukt, men nu er de begge utbrukte. Må nu ha et nytt bil-batteri.
---

   Med lov og rett er velferd, trygghet og rettferdighet.
   Uten lov og rett er galskap, utrygghet og kriminalitet.
   Med kriminelle som håndhever lov og rett er verre enn verst.

   *

   Hedia Troudi:
   Jeg synes Rune at lov og rett er skrevet/formulert med elastiske strukturer.
   Dimensjon er nokk ikke fast - og det er grunn til mistålking/misbruk. Kan virker -av og til- slim aktig ikke lett å ta tak i .
   Om det blir brukt i det hele tatt.
   Språket er så komplisert og akadimisk - at kanskje de fleste ikke skjønner helt.

   Rune L. Hansen:
   Og dog mest av alt skrevet og formulert for ikke å bli misforstått.

   Hedia Troudi:
   Tanken er god.

   Rune L. Hansen:
   Med lov og rett skal landet både trygges og bygges.

   Annina Karlsson:
   Karlek och respekt

   Rune L. Hansen:
   Uten er hverken anstendighet, visdom, sødme eller trygghet.

   Annina Karlsson:
   Ne det ar sant.Politik ar so kallt.

   Annina Karlsson:
   So mycket falskhet, aven har inne.

   Rune L. Hansen:
   Falskhet og svik kjennetegner et terror-regime mere enn noe annet.

---
---

   Hva hjelper det med fokus på urett i Norge når og hvis det ikke er fokus på lov og rett i Norge?

---

   Fighteren, 16.01. 2011:

   Hver 6. kriminel i alderen 20-37 år har som barn været i familiepleje, på hjem eller anden vis "foranstaltet" af det offentlige. Kort sagt: Der er tale om en regulær forbryderfabrik hos det offentlige, via psykologer og pædagoger. (Kilde: Danmarks Statistik)

*

   Stonna la Curée:
   rysten !!!

   Kristin Brataas:
   Barnevernet er rekruttering til helvete...

   Anne Gundersen:
   Jeg mener at tallet for sigtede er langt højere efter at have læst på KRIMs side..- men husker ikke aldersgruppen.

   Søren Ellegaard:
   f... uhyggeligt!!!

   Fighteren:
   Ja, det er gruvækkende forskning. I kan senere læse hele historien, når jeg udgiver den ("Danmark og Psykologien - 1980-2010"). Tallene her er tiltænkt debatten blandt alle brugere, og den er tiltrængt. Alt for få ved, hvor stor en industri, der er tale om.

   Fighteren:
   Jeg kan i øvrigt henvise til at jeg forsker direkte i Danmarks Statistiks databaser og også er uddannet i at kunne gøre det.

   Dorte Andreasen:
   Det er jo ingen "straf" at være i en foranstaltning. På de sikrede institutioner får de unge penge for at stå op om morgenen og syv retters mad at vælge imellem hver dag. Det afskrækker dem da ikke for at lave mere lort når de er hjemme igen. Til gengæld får de et chok når de laver kriminalitet som 18 årig og ryger direkte i Vestre.

   Stonna la Curée:
   ‎:O ikke godt ...skule jo være straf den den sagesformil der ikke overholde live !!!

   Kristin Brataas:
   Det ser ut for at 2. verdenskrig ikke er slutt...

   Stonna la Curée:
   jo er gå over 3 nu ;)

   Fighteren:
   Uanset hvad der er forklaringen, så er det rent samfundsvidenskabeligt en gåde, hvorfor man bruger et stort milliardbeløb årligt på at dyrt betalte "eksperter" skal rette og redde børn, der som voksne dør tidligere, bliver kriminelle, psykisk syge osv. Det er en sammenhæng, der må og skal frem. Jeg mener, at tiden er moden til at forskningen tager til genmæle mod den statspropaganda der udkommer hos SFI. Derfor inviterer jeg alle dygtige og redelige forskere indenfor i SSSC (Scandinavian Society Science Coorporation).

   Anne Gundersen:
   Jeg har selv kvernet en del på SFIs sider, det er ikke rapporterne men arbejdspapirene man skal finde..-
   http://www.facebook.com/topic.php?uid=335537190497&topic=14668
   især kan du kikke på hvordan det går med børn med skiftende forældre (aske...poteffekten) og selvfølgelig den dobbelte askepoteffekt når begge forældre bliver erstattet af nye (anbringelse)
   http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=23614&reprid=0&filid=20&iarkiv=1
   De ved det skam godt..- men nægter at forholde sig til tallene.
   Gåden du ikke kan finde svar på endnu vil jeg ikke røbe, det vil du alligevel ikke tro på, men du skal grave i psykologiens historie samt psykiatriens så finder du svarene..- det er dog ikke kønt hvad du finder.

   Annelise Rasmussen:
   Ja, sådan er det. Godt det er ved at gå op for folk.

   Stonna la Curée:
   jepper men går bare for langesom .....

   Anne Gundersen:
   Hehehe..- jeg skal til at forberede mig på en ny hobby nu når de sociale myndigheder og statsforvaltningen er nedlagt..- det er kun et spørgsmål om tid :o)
   De ryger samtidig med psykiatrien og medicinalindustrien..- indtil nu har de været for store til at falde, men nu er de ved at være for store til at blive stående ;o)

   Kristin Brataas:
   I følge en bekjent er det livsfarlig å grave i psykiatrien, noen personer har lidd en såkalt "naturlig død" (død på mystisk vis), noen personer er forsvunnet og aldri funnet igjen...psyiatre og psykologer er lobbyister i regjeringer og byråkratiet mm.

   Anne Gundersen:
   De hænger sammen, og jo de vil vælte..- :o)

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 17.01. 2011:

   Hvor mange flere spikere i kisten tåler denne koalisjonen.

*
   May- Harriet Seppola:

   Det har ingen hensikt å ramse opp den ene saken etter den andre, men bare konstatere at viljen til å endre kursen, rette opp skadene, slik at folk flest ikke vender disse tre partiene ryggen, ser vi ingen tegn til. Den saken som vi vet vil komme i de nærmeste dagene vil muligens, om den ikke tas alvorlig, kan komme til å bli den siste spikeren i kista. Det gjelle selvfølgelig den bebudede strømregning, som nå blir servert oss. Den skal etter sigende bli svært så stor. Man snakker om en fordobling fra en normalregning for årstiden.

   Husker jeg rett, så ble det antydet at denne kuldeperioden vil gi, ja jeg mener å ha hørt ca, 42 milliarder ekstrakroner inn til staten. Men jeg må i all anstendighetens navn ta et lite forbehold (håper at redaksjonen kan korrigere meg på beløpet). Om nå denne min påstand, medfører riktighet, så kommer denne inntektsposten i tillegg til den sommerkraften som ble solgt gjennom resten av året, slik at magasinene var nesten tomme når kulden satte inn, og da ble det straks behov for å kjøpe kraft fra utlandet. Jeg lurer på til hvilke pris.

   Det mange spør seg i dag, er om staten er villig til å yte sin ”simple plikt”, i denne utilbørlige og på grensen til spekulative virksomhet. Vi må nå rette ryggen, og si fra at slik vil vi ikke bli behandlet. Dersom denne kraft - politikken skal vedvare i de kommende år, ser jeg ingen grunn til at NVE skal fortsatt regjere dette markedet etter forgodtbefinnende. NVE og norsk kraft skal ikke være en melkeku for staten. Vi må nå forlange at det legges frem driftskalkyler for bedriten NVE, slik at det blir de reelle driftskostnader som skal dekkes inn. Videre må vi nå forlange at det innføres en lik kraftpris for hele landet.

   Det blir mer og mer uforståelig for oss vanlig dødelige, at uansett hvor mye staten legger seg opp av store pengeverdier, så blir det tilsynelatende aldri nok. Vi disponerer et av verdens største fond. Vi vet ikke hva vi skal bruke pengene til. Vi vet at det er nedsyltet hele 21 milliarder oljekroner, i diktaturstaten Burma. Man snakker nå om flere tusen milliarder i inntekter av dette oljeeventyret. Det er som om det ingen grenser finns, når det gjeller å grave til seg klingende mynt. Men skulle det bli krevd at staten skal bidra med noe til den norske husholdning, nei, det har de sikkert ikke råd til. Det blir å forlange for meget.

   Ja, ja, vi får vente å se hvor stor regningen blir. Får trøste minstepensjonistene med at hun/han får sløyfe en 10 - 12 middager i februar og mars. Og for at de skal kunne klare den videre strømregning resten av vinteren, så kle dere godt med ullsokker og ullvotter, og husk å slå av så mye strøm som er mulig. Det er sikker ikke så sundt å ha det for varmt.

   Ha en kald og hyggelig vinter.

*

---
---

   Rigmor Fossdal, 16.01. 2011:

   Synsing, meninger, sladder, fordømmelse .... har fått stort innpass i folks liv og kalles faglighet innen det offentlige kvakksalveriet som er forløperen til justismord. Og ja- det har vart en stund....
   - det offentlige bedriver kvakksalveri.

---
---
   
   Arild Holta, 17.01. 2011:

   Underlig at man fritt kan kritisere sykehustabber og bli intervjuet av media. Legene på sykehus har også taushetsplikt, men kan absolutt kritiseres. Hvorfor sier ikke de som det såkalte barnevernet, at de ikke kan kommentere grunnet taushetsplikt? De som opplever legetabber får masse forståelse, og blir tatt seriøst. Mens de som terroriseres av det såkalte barnevernet blir ignorert.

*

   Randi Mai Brandt:
   jA DET VAR ETT GODT SPØRSMÅL,LURER PÅ HVORFOR MEDIENE IKKE KASTER SEG OVER DETT DA DET VILLE SELGE SOM VARMT HVETEBRØ.

   Turid Holta:
   Det er virkelig underlig ja!!

   Anders Kleppe:
   Spør redaktørene hvorfor...

   
---
---

   Marius Reikerås via Aage Klem, 16.01. 2011:

   Hvor er menneskeverdet?
   ‎- Derfor orker ikke veteraner mer
   
   www.bt.no
   ‎- Alle de liv han reddet, mens hans eget ble ødelagt, skulle ikke det være verd en erstatning, spør moren..

*

   Kristin Brataas:
   Det kan en se langt etter i dette landet.

   Stig Eie:
   Denne mannen ble tatt av brannvesenets spyling da verden falt sammen, det er takken fra AS Norge, og kunne kostet han livet pga trykket.

   Wiggo Pedersen:
   Du spør.. Etter over 20 års sykdom, 9 års kamp i det offentlige, et titalls NAV-kontorer, noen og tjue saksbehandlere, leger, terapeuter og 3 spesialisterklæringer, så fikk jeg også melding her rett opp i julefeiringa at SPK vil ha en fjerde spesialisterklæring.. Hurra..

   Stig Eie:
   Gratulerer, og velkommen i rekken av jubilanter! Nrk er på saken, snakket senest fredag med dem.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det er ikke rart at ting tar tid her i landet når byråkratiet må utnyttes til det ytterste. Det verste det fører til er at folk lider enda mer enn de behøver, men det fører også til at utviklingen av samfunnet generelt går tregt og i mange tilfeller stanser helt opp, det ser vi eksempler på hver dag! Har vi politikere som virkelig er villige til å gjøre noe med dette? Som vil ta skeia i handa og virkelig ta mennesker på alvor!

   Anne Kristin Braaten:
   Hvor er menneskeverdet? Ja det har jeg lurt på i mange mange år........Tror ikke så mange vet det, dessverre :(

   Vidar Nedberge Hansen:
   Politikerne kan ikke løse så mye, samme hvilke partier som styrer. Byråkratnene og den grå masse er vel de som lager regler og foreskrifter og som ødelegger"ordet" menneskeverd. Ser vi dem noen gang og hva de hvirkelig gjør?

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det er likevel politikerne som har mulighet til å forandre på og gjøre noe med ting i samfunnet, men når ingen velger eller våger å gjøre noe så får vi heller ikke forandret noe. Utviklingen stagnerer og vi får et samfunn som henger etter på alle plan, det ser vi jo alle!

   Audhild Østgård:
   Empati;-))))...Stakkars mann. Fortvilet Situasjon. Mistet livet i Bosnia og det har tydeligvis fortsatt i Norge!!
   Krig er Jævelskap, uansett hvordan vi snur og vender på det.
   At han fikk Problem, viser at han er et Ekte Menneske. Mager trøst ...i situasjonen!

   Elisabeth Pettersen:
   se også denne:
   http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Den-uendelige-krigen--1231796.html
   ufattelig at slikt som dette skulle kunne gå an i vårt vakre land.

   Audhild Østgård:
   Ja, dette er ille, Elisabeth. Men en Mennesket som dette, teller ikke lenger i dagens Norge. DET er den harde virkeligheten!

   Elisabeth Pettersen:
   det har du rett i. Aldeles grusomt å høre om en sånn skjebne, hvor vondt han må ha det og hvor mye han må stange hodet i veggen.. Vanskelig å sette seg inn i, rett og slett.

   Audhild Østgård:
   Jeg kjenner følelsen hans. Skjønner så Inderlig vel, hvordan han har det. Han er trådd under Hælen. Vridd og Vrengt!!
   Og fullstendig avhengig av "Apedop" og Alkohol, i lomma på Den Farmasøytiske Industrien og knyttet til Psykiatrien i samme ...slengen!! ...Kan ikke bli verre. Mannen har fått "Full Pott"

   Elisabeth Pettersen:
   full pott ja....sende ham i en krig han ikke forstod, komme hjem sånn at farmasøytindustrien kunne tjene en haug med penger på ham, og at psykiatrien kunne komme slentrende og plukke opp bitene- mens staten satt der og visste ikke riktig hva den skulle gjøre, og helst ga blaffen i hele greia.

   Bjorn Ursfjord:
   Alle her inne klager på Staten. Ikke det at jeg er uenig med dem, men det er bare så hamrende nytteløst. Uansett hvilke politikere som har makten, vil byråkratiet bestå. Og det er det tydeligvis ingen som har mulighet til å gjøre noe med her i Norge.

   Elisabeth Pettersen:
   hvorfor ikke bare begynne med å være uenig med Staten? Til slutt blir vi mange nok. Først er vi små, etterhvert blir vi store/ mange

   Bjorn Ursfjord:
   det vil ikke forandre noe hvor mange vi er, det vil ikke få byråkratene til å legge ned arbeidet sitt i kollektiv sympati med ofrene deres. Dessuten vil vi aldri bli mange nok til å utgjøre et politisk flertall, da er det jo vi som er Staten pr. definisjon, og også pr. definisjon ansvarlige for overgrepene som byråkratene under oss begår.

   Rune L. Hansen:
   Tull og tøv på kryss og tvers Bjorn. Det handler om lov og rett.
   Og iøvrig: Er mengden sprikende, ego-sentrert og usolidarisk kan det bli verre og også ta lengre tid enn om mengden er mål-bevisst og solidarisk.

   Bjorn Ursfjord:
   Du forstår ikke hva jeg snakker om. "Det" handler om lov og rett, javisst, men du skjønner ikke at det er forskjell på "lov" og "rett". Og den "målbevisste og solidariske" mengden - nøyaktig hva er det den vil oppnå på kortere tid?

   Helga Kristin:
   Min erfaring er at det lages mange greie regler og lover, som kan se ut som de skal fungerer hver for seg. Men når ting skal settes ut i praksis, kolliderer ene regelen med den andre, fordi der ikke er komunikasjon mellom dem som lager dem.... De sitter på hver sin tue, fornøyd med seg selv og sitt utførte arbeid.
   Jeg har lært meg til å granske, ikke bare lover jeg må sette meg inn i, men forskrifter og Odelstingsproposisjoner bak loven. Det er der man finner ut hva regjeringen egentlig mener og tenker rundt lovene. Forskriftene står sterke!
   Eks. en sak om mobbing/rasisme på arbeidsplassen. Loven sa at den kun er gjeldende når rasisme skjer i offentlig rom. Dette tolkes ofte som i media, altså skulle den angivelig ikke gjelde på arbeidsplassen. Jeg fikk tak i utskrift av Odelstingsproposisjonen på gjeldende lov, den var tydeligere. Det kunne tolkes som offentlig rom når flere enn ett visst antall fikk kjennskap til trakasseringen, altså arbeidsplassen.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det som er problemet er at det lages altfor mange regler og man tuller seg mer og mer inn i et kjempemessig byråkrati og en jungel av lover. Noen burde fått jobben med å skjære ned på dette, forenkle og tydeliggjøre alle reglene for folk. At man tenker seg godt om før man lager nye og tilpasser de de andre før man innfører dem. Men, et samfunn basert på minst mulig regler er å foretrekke! Vi bør heller bruke litt mer tid på enkeltmennesker for vi har jo innført reglene for å slippe å gjøre det. Noen vil kanskje si at det blir mer rettferdig med regler og at man er nødt til å ha dem, men virkeligheten viser noe helt annet. I dag er det reglene og lovene vi tar hensyn til ikke menneskene!

   Audhild Østgård:
   Jeg skjønner hva du snakker om Bjørn. Og NEI, vi kommer aldri til å bli kvitt hverken Staten eller Byråkratene, under det nåværende Politiske System.
   Lov og Rett, Rune... Det er blåøyd å TRO at vi gjennom dette regime kan oppnå "Likhet for Loven" DET kommer aldri til å skje.
   Det som holder på å skje nå, ift at Folk våkner og ser Vanviddet, er imidlertid meget viktig. Men for meg er dette kun et skritt på vegen. For å Bevisstheten og for å "Sprekke Troll". Ved å Belyse og sette Søkelyset på dem.
   Mitt MÅL er at Mennesket igjen skal bli Fritt. Da trengs intet Lovverk.
   Mennesker i Trelldom, vil ALDRI kunne håndtere et Lovverk som gir Rettferdighet og Likhet.
   Mennesket er i utgangspunktet Edelt og Godt og vil Handle deretter. I Friheten!

   Bjorn Ursfjord:
   Den siste setningen burde være obligatorisk avslutning for aktors påstand i straffesaker :-) Unntatt for byråkrater, da.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Jeg er dessverre uenig i at mennesket er edelt og godt, Audhild! Har du aldri opplevd noe negativt fra mennesker? Da er du i så fall utrolig heldig. Jeg er nok redd for at virkeligheten er den at mennesket er altfor egoistisk til å ikke gjøre noe galt. Vi må nok ha lover, dessverre, men likevel så få som mulig, og myndigheter og politikerne burde anstrenge seg for å få samfunnet til å fungere uten bruk av for mye byråkrati.

   Audhild Østgård:
   Jovisst har jeg opplevde negativitet fra Mennesker, Marianne. Gang på gang. Alikevel VET jeg at endel Handlinger Ikke nødvendigvis er i Samsvar med det Aktuelle Menneskets sanne Natur.
   Vi blir Påvirket og Manipulert, Styrt og Kontrollert. Og kan derigjennom utføre handlinger, uner Dekket fra en "Annen makt"
   Jeg har imidlertid Sett "Over og Igjennom" mye av dette. Brutt grenser inn til mitt eget Opprinnelige Sinn.
   Derfor sier jeg som jeg gjør, Marianne.
   Og jeg kommer til å Beholde Det Standpunktet; Mennesket er i Utgangspunktet, Edelt og Godt.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Den viktigste faktoren som styrer mennesket er dessverre penger og status. For disse tingene og en del andre er vi villig til å gjøre mye stygt!

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det hender det går litt fort når man skriver her, så siden jeg liker å uttrykke meg så riktig og korrekt som mulig så retter jeg opp og gjentar det jeg har skrevet og føyer til litt:o)
   Altså så har det seg slik, dessverre at:
   De faktorer som styrer mennesket er penger, status og begjær, dette får oss til å gjøre mye stygt!!

   Arnhild Kristine Hagen:
   Ja mange gjør mye stygt. Samfunnet er farlig, når vi er mere interesserti såper på TV, Se og Hør, jeg avskyr det, beklager, enn vi er i å diskutere samfunnet, på godt og ondt. De seriøse avisene har lagt om, vi har ikke lenger de gammeldagse samfunnskritikerne. Vi blir analfabeter.

   Rune L. Hansen:
   Analfabeter ikke minst i forhold til lov og rett: uten rettledning, uten rettferdighet. Og klandrer loven for det kriminelle de som håndhever loven gjør, og tror det er systemet eller våpnet som er kriminelt . Passer jo den kriminelle saksbehandler, dommer eller politiker godt! Og vil ikke selv engang ha lov og rett! Hvordan og hvorfor da kunne forvente lov og rett fra saksbehandleren, dommeren og politikeren?!
   Heller altså la penger, status, begjær og dumhet være lov og rett?!?


   
---
---

   Marius Reikerås, 17.01. 2011:

   FNs barekonvensjon artikkel 37:
   Norge skal sikre at:

   b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse,
   ...frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte
   ...og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom"


   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Ja, men det driter jo Norge i :P

   Mogens Yndesdal:
   Nå er nå dette barnet 26 år i mai. Men likevel, hva i all verden er det som rører seg oppe i hodet på ledelse i UDI og PU (Politiets Utlendingsenhet) Etter å ha lest avslutningen i kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, går de i tillegg hen og anker til Høyesterett. Her bør vel noen foreta en omorganisering. Men det skjer trolig ikke under Storberget, som forøvrig har pappapermisjon. Vel, vel. man tenker vel som så at Norge kan klare seg uten Justisminister i noen måneder. Posten kan følgelig ikke være særlig viktig. 

   Anita Kram:
   Kjenner ikke NOEN BARN som er fengslet ????????

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Jeg lurer mer på hva i allverden denne jenta tenkte da hun var 18 og visste at hun var papirløs "Yay, jeg er her ulovlig, men jeg går jo på skolen uten papirer og jeg kan jo prate norsk så da går det sikkert greit hvis jeg bare FORTSETTER å være her ulovlig. Jaaaa." Hvordan har en papirløs (ingen id nummer/person-nummer eller skolepapirer) klart å anskaffe seg en skoleplass? Hm. Bedrageri kanskje? 

   Mogens Yndesdal:
   Desverre, Anita. Det gjør jeg. 15 år og fengslet. Det er dagens Norge og barnevernet i XXXXX og det kaller jeg Barn i Fengsel.

   Erling Minotti Krange:
   Å joda, i Norge fengsles både 15 og 16 åringer.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   er ikke det minstegrensen også da ? :)

   Erling Minotti Krange:
   Den såkalte kriminelle lavalder, ja. Men pr. definisjon er man barn i Norge til man fyller 18. Dette sier norsk lov! 

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Uhm, er ikke voksen alder faktisk å regne fra konfirmasjonen da man trer inn i de "voksnes rekker" 

   Joan Myhre:
   Men Erling selvom du er barn har du egne rettigheter fra du blir født. Det glemmer norske myndigheter!!! glemmer og glemmer fru Blom, det gjør de nok ikke, men de liker ikke at barn skal ha rettigheter og rettsvern.

   Mogens Yndesdal:
   Marius har henvist til FN´s konvensjon om barns rettigheter. Herfra hitsettes:
   1. ALDER 18 ÅR Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten.

   Jenny Hafnor:
   dyrene har en bedere beskyttelse en barn har hatt og har

   Anita Kram:
   Ja enig at dyr har ett bedre vern i vårt land ,enn barn- Hørte nettopp på nrk2-der uttaler Anne Holt og Siv Jensen seg om dette- det de sier er jeg HELT enig i- også det Hegnar gir uttrykk for- man kan ikke ha det slik i landet at DEM som er godt utdannet,levd papirløst ulovlig og en som Norge Trenger- skal ha fortrinn;-((

   Anita Kram:
   Men hva skal man gjøre med "barn" 15-16 år,som er en fare for seg selv og andre- som foreldrene har gitt opp for flere år siden- Hvor plasserer man dem;-) Hvem av dere er villige til å ta dem i fostring???

   Joan Myhre:
   Jens tid er vel over. Han bør finne på noe annet å drive med. Han får seg vel en job i Russland uten problemer. Ta med alle barna dine ditt så snakkes vi når dere kommer tilbake hvis da dere kommer retur. Tror barna dine hadde klart seg fint der.

   Glenn Josefsson:
   Enig Anita. Det finns fall, även om de är undantag, där det är befogat.
   Det är i de fallen där barnas egen och andras säkerhet står på spel, vill inte tro att det är många, men de finns....

   Anita Kram:
   Jensemann ønsker seg en post i FN - det har ligget leenge i kortene - han gjør sine hoser grønne der;-)
   Vi her på Sørlandet hadde nettopp en "ungdomsbande" som ranet busser, gjorde innbrudd etc, etc. politiet stod maktesløse??? Barnevernets folk ble slått ned ol. Hva gjør man med dem-alle er under 18år??? vi må da få noe som ligner"Bastøy"!!!
   I min ungdom ble vi skremt av våre foreldre at dersom vi ikke oppførte oss ordentlig - ble vi sendt til " forbedringsanstalt" jeg hadde en skolevenninde som ble sendt dit - på østlandet ett sted - som 14åring - hun kom tilbake som 18åring som ett nytt menneske - hun sa; hadde ikke jeg kommet dit vet jeg ikke hva som hadde skjedd meg??? hun ble aldri slått eller utøvd vold mot, men fikk opplæring og god skolegang og jobbet som sekretær i mange år i en av de større bedrifter her - til hun døde av kreft som 40åring - "SOLSKINNSHISTORIE FOR HENNE ;-)

   Glenn Josefsson:
   Japp, vi hade ett gäng här också, grova rån, grovt våld och livsfarliga vapen... Då finns inga alternativ, för ingen vid sina sinnens fulla bruk vill möta ett sånt gäng på en mörk gata ...

   Rune L. Hansen:
   Det er i Norge i dag ti-tusener barn i alle aldre som er frihets-berøvet, kidnappet, fangeholdt og kneblet - med trakassering, indoktrinering og uhyre trusler og terror som lenker, skremsler og fengsler. I regi av det falske "barnevern" og falske "alene-mødre" i den norske barnerov-industriens fengsler og tortur-kamre. Skjult bak kulissene, fasadene, falsk dokumentasjon og propaganda. Norge er et av de verste terror-regimer i verdens-sammenheng i så måte. Herom f.eks. på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/bv/Barnerov-industrien-Norge-20110116-RLH.html ( intern )

   
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. januar 2011, Vinberget:

   Omtrent 2 pluss-grader Celsius, vått, mørkt og noe regn og tåke her ute klokken 06 i dag tidlig. Hvitlig grå himmel og i overkant av null grader og fuktig med endel tåke og regn i dag.
---
   Trygve Einar og Ingrid kom her i går eftermiddag med bil-tilhenger full med omkring en halv favne ved som Trygve Einar igjen selv har saget opp.
   De fikk kjøpt med noe melk, brød og tobakk til meg og, for 300,- kroner (av de 500,- kr. fra NAV Vindafjord). Mat og dagligvarer handlet jeg sist jeg var på butikk, 06. januar 2011. Trygve Einar kommer tilbake igjen en av dagene og får kanskje mulighet for å handle et bil-batteri for meg og. Uten kommer jeg meg ikke engang til nær-butikken for å handle dagligvarer. (Det er 13, 1 km tur retur til nær-butikken). Og bilen skal til EU-kontroll før utgangen av januar nu.
   NAV har jeg enda ikke hørt noe mere fra. Heller ikke angående Statens Innkrevingssentral. Og enda ikke noe mere fra retten.
   De vet selvfølgelig hva de holder på med og hva som foregår, med hensyn til min situasjon sånn sett (økonomisk, sosialt, etc.) i dette saks-komplekset. Det er selvfølgelig ikke første gang de holder på med slikt. De har erfaring og de gjør seg videre erfaringer og vet fortsatt hva sine hensikter er. Menneske-liv, mest interessant sånn sett som verdiløse prøve-kaniner, for ytterligere å effektivisere draps-maskineriet? At de virkelig er perverse og onde og mordere, som later som de ikke forstår eller vet, har forlengst den som har fulgt med i dette saks-komplekset lett nok kunnet forstå.
   Det er vel dog uvant for de at offeret grundig og oversiktlig dokumenterer, arkiverer og viderebringer for offentligheten hva de holder på med og hvem de er. Hele veien. Og at noen holder ut og klarer seg såvidt lenge. Og de syns jeg er frekk og "lite snill" som dokumenterer alt dette, og også rett ut setter ord på det. Og som så lenge klarer å holde ut.
   Følg med videre!
   Dette er fortsatt verdifull kunnskap. 
---

   Arild Holta, 18.01. 2011:

   Fy-nemda er en rettsikkerhetsskandale, og de mange dommerne som kryper ned på dette nivået, minner om dommere som en gang i tiden sendte negrer ... til henging fordi det ikke var noen grunn til å tro at negrer ikke var skyldig.
   Vår tids heksejegere fører folk til fy-nemnda - en slags kombinasjon av rettsbastard og fanklubb til det såkalte barnevernet - hvor heksejegernes dommere skal dømme familier til en tragedie av et ruin, så psykisk smertefullt at man bare kan definere det som tortur.

---

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemnden ikke alene og ikke alene katastrofal skandale i Norge.
   Veldig meget mildt sagt.

---
---

   Arild Holta, 18.01. 2011:

   PsykiaTROEN
   ... skrev min kone på r-b-v.net.
   Og det sier vel det meste om psykobabbel. ;)

*
   Kristin Brataas:
   Psykologi er reinspikka kvakksalveri ...

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Legitimisert i kraft av at hensikten helliger middelet , fremfor et reelt oppgjør omkring desse folka som tror de er GUD som kan alle svar .

   Kristin Brataas:
   Psykoobablerne er lojale mot den offentlige pengesekken..

   Turid Holta:
   Psykia TROEN har ødelagt mang en familie.Og mangt et menneske!

   Kristin Brataas:
   Psykobablerne råder i famileisaker, politisaker, rettssaker mm.
   2- verdenskrig pågår fremdeles...

   Arild Holta:
   Psykokologi

   Turid Holta:
   En grusom krig hvor familier er sprengningsmålet.

   Kristin Brataas:
   Ikke bare familiene, men hele den sivile befolkningen !!

   Turid Holta:
   Ja hvem har ikke familie

   Camilla Berge:
   En av de viktigste grunnene for at maktaparatet vokser er myten om at de er effektive. Det er også flere viktige grunner som vanskeliggjør kampen mot psykologimakt.
   En annen viktig hindring på veien er posisjonene tatt av de ulike politiske partiene i Norge.
   Problemet er at ledende politikere er fanget av en ideologisk vind kaldt nymoralisme.
   Dette er en merkelig politisk filosofi.
   Nymoralismen er basert på den pompøse overbevisning blandt "eliten" om at DE vet hva som er rett, og hva som er galt.
   Formålet med psykologene i barnevernssaker er ikke lenger (har aldri vært) vern av liv, frihet, rettferdighet, livssjanser og eiendom, men de blir sett på som effektive og viktige virkemidler for å fundere de moralske og etiske rammene for akseptabel atferd i det moderne samfunnet.
   All data tyder tvert imot på at barn har det bedre under statens "omsorg".
   Dette bryr IKKE politikerne seg noe om, de bruker ofte nye regler og forbud som politiske og moralske symbolske fallossymboler over sin egen moralske overlegenhet og handlekraft! ( se adopsjon )
   Selv om resultatet av disse politisk erigerte penisene – ironisk nok – er det stikk motsatte av den uttalte intensjonen for å innføre dem.

   Anne Gundersen:
   Veldig bra ord dette, den er hermed noteret i kategorien yndlingsord sammen med pedagurk :o)

   Marion Thora Thorleifsdatter Lund:
   dere burde være glade for at dere er ett så sammspillt par....! Takk for at dere finnes, og at dere gir oss håp - vi som er her ute!!! klem M.

   Marion Thora Thorleifsdatter Lund:
   jeg ble overrumplet av barnevernet i går kl 20.15. To fra barneværnsvakten kom med to uniformerte politimenn og sa at jeg var misstenkt for å skjule to minderårige barn i leiligheten, som jeg deler med mine to gamle foreldre. leiligheten er på 49 kvm. Politiet kikket i alle skap, til og med det på badet..... og i alle rom, altså kjøkken, stue, ett soverom og bad... så etter ti minutter gikk dem, etter å ha truet meg med at hvis jeg "gjemte noen! ville jeg bli medvirkende. Jeg kom godt over det - men stusser ennå på ordvalget. Min gamle mamma og min gamle pappa - de er i sjokk ennå....! Dette er faen i meg vanskelig ! Marion

   Kristin Brataas:
   Marion.
   Fremviste politiet ransakelsesordre for deg ?
   Uansett så har staten krenket EMK art 8 her mv.

   Arild Holta:
   Jeg må på det sterkeste be folk om å ta opp hele galskapen med diktofon. Det finnes svært billig opptaksutstyr nå. Ofte kan man bruke mobiltelefoner. Man bør også fotografere alle, og få deres navn. Alt dette bør legges åpent ut på nett.

   Kristin Brataas:
   Myndighetene med regjeringen i spissen terroriserer sivilbefolkningen, de tvangssplitter familier og slekter og dømmer mange uskyldige.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.01. 2011:

   Med lov og rett er velferd, trygghet og rettferdighet.
   Uten lov og rett er galskap, utrygghet og kriminalitet.
   Med kriminelle som håndhever lov og rett er verre enn verst.

*

   Hedia Troudi:
   Jeg synes Rune at lov og rett er skrevet/formulert med elastiske strukturer.
   Dimensjon er nokk ikke fast - og det er grunn til mistålking/misbruk. Kan virker -av og til- slim aktig ikke lett å ta tak i .
   Om det blir brukt i det hele tatt.
   Språket er så komplisert og akadimisk - at kanskje de fleste ikke skjønner helt.

   Rune L. Hansen:
   Og dog mest av alt skrevet og formulert for ikke å bli misforstått.

   Hedia Troudi:
   Tanken er god.

   Rune L. Hansen:
   Med lov og rett skal landet både trygges og bygges.

   Annina Karlsson:
   Karlek och respekt

   Rune L. Hansen:
   Uten er hverken anstendighet, visdom, sødme eller trygghet.

   Annina Karlsson:
   Ne det ar sant.Politik ar so kallt.

   Annina Karlsson:
   So mycket falskhet, aven har inne.

   Rune L. Hansen:
   Falskhet og svik kjennetegner et terror-regime mere enn noe annet.

   Annina Karlsson:
   Sanning ,karlek ,respekt,kanske blir forbjudna ord.

   Arild Holta:
   Det er ikke menneskelig å pugge lovbøker for å få leve seg ut.

   Jarle Hildor Eliassen:
   Er det du som er lov og rett...Det ser slik ut,Rune...¨¨
 
   Rune L. Hansen:
   Det er ikke menneskelig å pugge lovbøker hverken for å leve seg ut eller å formulere seg, men lov og rett er viktig og sentralt i og for ethvert samfunn. Men for kriminelle er det og blir det både motsatt og mere verre til. Også med hensyn til kriminelle politiske involveringer - som lov og rett egentlig beskytter mot. Ekstra vanskelig og ille blir det dog når kriminelle "tillates" å håndheve lov og rett. Og når og hvis oppdragelse, underholdning, undervisning og kultur i et samfunn forkvakles bort vekk fra lov og rett. Offentlige skoler og instanser blir under slike forhold - så som i Norge - fort lett konsentrasjons- og indoktrinerings-fabrikker for politiske tendenser og hensikter siktet inn på å videreføre og å opprettholde seg selv. Innskrenkede, snevre og dårlige greier - og enda verre om alternativene mangler eller er vanskelig tilgjengelige! Typisk nok mangler fullstendig undervisning om de viktigste forhold for menneske- og samfunns-livet i de nu-værende offentlige norske skoler. Blandt annet Menneskerettsloven Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 29 Punkt 1 omhandler dette og slikt. Se særlig Punkt 1 - b. Men hele Art 29 Punkt 1 går slik:

   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
     a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
     b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
     c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
     d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
     e) å fremme respekten for det naturlige miljø."

   Rune L. Hansen:
   Rådende norsk politikk er med andre ord fullstendig motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   At mange under slike forhold er mere fokusert og fiksert på rådende politisk propaganda og indoktrinering og nærings-fattig underholdning og tilflukt i allehånde uvesentligheter, egoismer og rus, mere enn på anstendighet, lov og rett og i det heletatt vesentligheter, har sine årsaker og forklaringer.

   Rune L. Hansen:
   Og som Annina sier: "Sanning, karlek, respekt, kanske blir forbjudna ord". Likesom en under slike forhold trakasseres for å hevde og å informere - og å være i pakt med - lov og rett.

   Annina Karlsson:
   Det blir ulvar i foraklader.

   Annina Karlsson:
   Kunskap ar makt.

   Rune L. Hansen:
   Dessverre er dumhet og hovmod og makt, makt som overskrider sin myndighet og foruretter og ødelegger. Misbruk av makt.

   Annina Karlsson:
   Sont vill straffa sej sjalvt i langden.

   Rune L. Hansen:
   Og den lengden er det viktig at ikke har vill-veier og at ikke er lengre enn nødvendig.

   Annina Karlsson:
   Hur monga har jag inte sett som har djupa trauman fron fosterhemsindustrin. Har sett och talat till monga , de har hemska historier att beratta.

   Annina Karlsson:
   Men tid ar pengar.

   Rune L. Hansen:
   Tid og rom er veldig meget mere enn penger i slike sammenhenger, for offeret, den forurettede.
   
@Jarle Hildor Eliassen: Hadde jeg kvekket som Donald Duck hadde du kanskje trodd meg å være Donald Duck, eller enda lettere å gjenkjenne.
   Iøvrig, er jeg for mitt vedkommende mere vant enn de fleste med å lese tekster fra de forskjelligste steder og tidsrom.

   Annina Karlsson:
   Jag mena att soc har barna so lange de finns ekonomiskt varde i barna sen kastas de rakt ut po gatan. Sen finns det givetvis manniskor med hjartat po ratta stallet.

   Rune L. Hansen:
   Av økonomisk og pervers og sadistisk verdi for de inntil da.

   Rune L. Hansen:
   Fordi det uhyre kriminelle de arbeider for er så galt og groteskt.

   
---
---

   Huskeberta Olsen, 18.01. 2011:

   Snodig:
   I år får vi 4 usedvanlige datoer....1/1/11, 11/1/11, 1/11/11, 11/11/11 .............Noe annet usedvanlig. Ta de siste 2 tall i ditt fødselsår (eks. 1959=59) og legg det sammen med den alder du blir i år, og du vil få de samme tall (111)....!! :-)))

*

   Elise Christensen:
   låna den ;-)

   Rigmor Fossdal:
   sjekke for i fjor da...og til neste år....gikk i 110 og ......

   Leif Larsen:
   Om du kikker på kalenderen så er der faktisk 5 fredager, lørdager og søndager i julli Det er 583 år til neste gang :-)

   Berit Mikalsen:
   Tallene du beskriver, står for nyskapning, suverenitet, å ære,
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1478829165457&amp%3Bset=a.1433070501519.60110.1075597997&amp%3Bnotif_t=photo_reply#!/notes/berit-mikalsen/stopp-ondskap-forebygge-djevelsk...e-handlinger/145512518838657?notif_t=note_comment

   Ragnar Zaal:
   låner'n jeg ;)

   Berit Mikalsen:
   me2

   Berit Mikalsen:
   Hvordan fant du ut det siste?


   
---
---

   Rune L. Hansen / Rigmor Fossdal, 16.01. 2011:

   Synsing, meninger, sladder, fordømmelse .... har fått stort innpass i folks liv og kalles faglighet innen det offentlige kvakksalveriet som er forløperen til justismord. Og ja- det har vart en stund....
   - det offentlige bedriver kvakksalveri."

*
   Berit Mikalsen:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147521828636153&amp%3Bid=100000321747056

   Jarle Hildor Eliassen:
   Hva er vitsen med du skriver Rune L...

   Annina Karlsson:
   Vad ar det som sajjer att jag ar trygg nar de som ljuger om mej tar det dyrbaraste jag har.Mitt hjarta mitt liv moch inte ens frogar hur jag mor?

   Vidar Nedberge Hansen:
   Jeg skjønner ikke det siste du skriver, men jeg ønsker deg alt godt !

   Rune L. Hansen:
   Nei, ingen kan være trygge da, Annina. Når de som lyger om en truer med å ta fra en livets rett. Og at de ikke engang spør eller undrer om hvordan en da har det sier jo sitt. De er på kryss og tvers perverse og uhyre kriminelle.

   Annina Karlsson:
   Om foraldrarna mor doligt mor barnet doligt.Om barnet mor doligt mor foraldrarna doligt. Ovisshet ar med en oerhord tortyr.

   Rune L. Hansen:
   Annanina, på norsk: "Om foreldrene har det dårlig har barnet det dårlig. Og barnet har det dårlig har foreldrene det dårlig. Uvisshet er og en uhørt tortur." -- En naturlov det og i slike sammenhenger.

   Annina Karlsson:
   Ja bara logik

   Annina Karlsson:
   Men nogot myndigheter glommer nar de drar ivag i sina dimmor av hopkok, logner och personforfoljelse.

   Rune L. Hansen:
   Enkel og liketil logikk og forstand.

   Rune L. Hansen:
   Den noen eller representant for myndighetene som "glemmer" eller bortforklarer eller bagatelliserer det ... gjør seg skyld i uhyre grov urett og u-menneskelighet.

   Annina Karlsson:
   Ja men de ljuger och sager att foraldrarna ville de ska ta barnen kallar det for SOL. Det borde heta LOS.

   Rune L. Hansen:
   Nokså tilnærmet alt motsatt.
   Barnets beste = barnets verste.
   Lov og rett = kriminell galskap.
   Sannhet og fakta = løgn og falskhet.
   Osv.!

   
---
---

   Arild Holta, 17.01. 2011:

   Vår tids heksejegere fører folk til fy-nemnda - en kombinasjon av rettsbastard og fanklubb til det såkalte barnevernet - hvor heksejegernes dommere skal dømme familier til en tragedie og ruin, så psykisk smertefullt at det bare kan defineres som tortur.
   Menneskerettighetene brytes systematisk i familiesaker. Kanskje fremst disse:

   http://lov.r-b-v.net/#art3  ( intern )
   http://lov.r-b-v.net/#art6  ( intern )
   http://lov.r-b-v.net/#art8  ( intern )

*

   Kristin Brataas:
   Du traff spiker'n på hodet :-))

   Alf Magne Henriksen:
   Kan ikke bli mer enig Arild..

   Camilla Berge:
   Fylkedsnemda er nok et eksempel på sosialdemokratisk overformynderi.
   Frihetens tråd trives ikke i sosialdemokratenes skjorter.
   Idealet om gjensidig hjelp, som ethvert ekte fellesskap er tuftet på, vaskes vekk i en kultur hvor staten inntar en forsørgerrolle.
   Politikken som føres i vår tid, utformes på bakgrunn av en karikert oppfatning av velferdsstatens oppgave.
   Det skyldes nok en grunnleggende pervers fascinasjon for dumskap og fanatisme – og hvordan denne uslåelige kombinasjonen manifesterer seg i et samfunn.
   Jeg tror at en del ansatte i barnevernet er snillister.
   Snillismen er kort sagt en feiloppfatning av solidaritetstanken som ikke får med seg at sosialitet bygger på gjensidig ansvar og hjelp.
   De drives av et overdrevent ønske om å bruke statens ressurser til å hjelpe. De vil yte hjelp slik staten kan hjelpe, selv i situasjoner der statens hjelp er av NULL verdi og VIL ha negative konsekvenser. Dette, samt at de er urokkelige i sin ideologi om om hva som er rett og galt, gjør disse ansatte av staten LIVSFARLIGE.
   ”For Staten skal du leve/ gjør ikke Staten fortred/ så kan du lykkelig heve/ lønna di i fred.”)

   Arild Holta:
   Gode poeng!

   Turid Holta:
   Enig

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare grove forbrytelser mot særlig EMK Art 3, 6 og 8, men også særlig Art 13 og 14 er typisk for en såkalt "barnevernsak" i Norge og er den gjennomsyret av. Jeg skrev forleden dag en skisse-mal for et minimalisert prosess- eller ankeskriv til tingretten ( ekstern ), og det ble slik:

   "Til xx tingrett

   Vi har anket denne saken med barnevernet og fylkesnemnda inn for retten fordi det som har skjedd er alvorlig urett som retten må rette opp.
   Vi krever at retten avslører det som usannheter og diskriminering som barnevernet og deres sakkyndige og fylkesnemnda har nedskrevet og påstått om oss. Dette bruker de til å kriminelt forfølge og forurette og kriminalisere vårt privatliv og familieliv og til og med kidnappe våre barn og mishandle og torturere oss alle.
   Vi krever derfor beskyttelse av EMK Art 3, 6, 8, 13 og 14.

   Med hjerne og hjerte hilsen og underskrevet og overlevert i dag fra

   nn og nn,

   dato: xx.xx. 2011."

   --- rettssaken >>> nb: gjør lyd-opptak av hele - viktig.

   Rune L. Hansen:
   x emk 3 - tortur
   x emk 6 - rettferdig rettergang
   x emk 8 - privatliv og familieliv
   x emk 13 - effektivt rettsmiddel
   x emk 14 - diskriminering
   ...
   x vårt utgangspunkt er krav om en rettferdig rettergang - emk 6 og 13

   falsk dokumentasjon
   x diskriminering - emk 14

   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 3:
   "Forbud mot tortur / Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 8:
   "Retten til respekt for privatliv og familieliv / 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. / 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 13:
   "Retten til et effektivt rettsmiddel / Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."

   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14:
   "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status."

   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 6:
   "Retten til en rettferdig rettergang / 1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser. / 2. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. / 3. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter: / a. å bli underrettet straks, i et språk han forstår og i enkeltheter, om innholdet i og grunnen til siktelsen mot ham; / b. å få tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar; / c. å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse; / d. å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham; / e. å ha vederlagsfri bistand av en tolk hvis han ikke kan forstå eller tale det språk som blir brukt i retten."

   Rune L. Hansen:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/bv/Til-tingretten-barnevern-basic-skisse-rlh.html  ( intern )

   
---
---
--- Fra i går:

Arild Holta, 17.01. 2011:

   Underlig at man fritt kan kritisere sykehustabber og bli intervjuet av media. Legene på sykehus har også taushetsplikt, men kan absolutt kritiseres. Hvorfor sier ikke de som det såkalte barnevernet, at de ikke kan kommentere grunnet taushetsplikt? De som opplever legetabber får masse forståelse, og blir tatt seriøst. Mens de som terroriseres av det såkalte barnevernet blir ignorert.

*

   Randi Mai Brandt:
   jA DET VAR ETT GODT SPØRSMÅL,LURER PÅ HVORFOR MEDIENE IKKE KASTER SEG OVER DETT DA DET VILLE SELGE SOM VARMT HVETEBRØ.

   Turid Holta:
   Det er virkelig underlig ja!!

   Anders Kleppe:
   Spør redaktørene hvorfor...

   Gjertrud Holta:
   En tragedie dette og:
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/smaabarnsmor-utvist-norge-bryter-barnekonvensjonen-3377116.html

   Turid Holta:
   Huff det var da bare helt forferderlig!

   Knut Helge Jacobsen:
   Vill gjetting herfra...PRESSESTØTTE!!!!:-)

   Arild Holta:
   Pressestøtte er en årsak. Ideologi er en annen.
   De som tok over landet, kalles gjerne 68-generasjonen. Om man studerer familietankene blant 68'erne, så finner man mye skrullete. Alt fra at familien er en kapitalistisk eller borgerlig konstruksjon, til ideer om fri sex, og videre til at barna tilhørte fellesskapet.
   Disse skrullingene tok over både Arbeiderpartiet og landet, og influerte andre parti. Nå er det politimakt og millioner av propagandakroner (pressestøtte, organisasjonsstøtte, "forskning"støtte, skolestøtte, menighetsstøtte etc etc) bak de forskrudde familie- og kjønnsideene deres. "Forsker"-miljøene som er aliert med regjeringen, hevder kjønn og familie er en konstruksjon. I motsettning til naturlige instinkter. 68'ernes ideer har blitt institusjoner og politimakt.
   Dette er galskapen som det norske folk har stemt på.
   Det er ikke for ingenting at de som tror på et så forskrudd demokrati, ikke skulle fått lov til å prakke det på oss som ikke vil ha flertallsdiktatur. De driver landet etter en flokkmentalitet hvor den store flokken kan kveste og ødelegge de mindre flokkene eller individene, bare det gjøres på en politisk korrekt måte. Som f.eks å torturere mennesker med barnevernet.
   Nesten alle redaktører har opphav i 68-bevegelsen. Dermed er de FOR å ødelegge familien.

   Knut Helge Jacobsen:
   Godt skrevet, Arild... Delt

   Alf Magne Henriksen:
   Undres om det er en paragraf eller lov som vi "såkalt vanlige" ikke får vite om.

   Elisabeth Knutsdatter Langholm Aarseth:
   Nja Arild.Erke helt enig med deg der.Ble innlagt på sykehus for å operere ene benet som det var gått betennesle i ca 1987. Og ble " behandlet hold deg fast" bl a av en tannlegstudent. Neste som prøvde seg var en høy på pære ( altvitende ) Legestudent. Deretter en tro det eller ei en Tannlegeassistent. Jeg ba de alle dra til en viss plass og tok heller sjansen på å vente til selveste Kir Overlege var tilbake. Det ble 1 1/2 år på sykehus pga slike unge, dumme altvitende idioter.Og tror du jeg holder kjeft ? Niks, jeg har publisert alt jeg husker om disse idiotene både muntlig og skriftelig. Og jeg går fremdeles løs. Og jeg kommer til å fortsette å forkynne denne historien så lenge det er pust i meg. Det er til pass for slike og bli hengt ut såpass som dette.

   Arild Holta:
   Jeg er enig med deg her. Det er imidlertid helt ok om du likevel er uenig med meg.

   Turid Holta:
   ja sant Arild de som teroriseres av barnevernet blir ikke hørt.
   Media er liksom ikke hos barnevernsofrene.
   Mye enklere å få media med på en tabbe som er begått av leger.
   Det er rett og slett kvalmt, media dekker barnevernet.
   Nå gjør nå leger noe for å forsøke å hjelpe folk til å bli friske. Mens barnevernet ødelegger og skader folk. Barn som voksne.

   Liv Marit Bakke:
   Stigmatisering over hele fjøla.

   
---
---

   Anita Jakobsen, 18.01. 2011:

   Hvor langt rækker en lærers ansvarsområde overfor et barn som lider efter flere års forældrekrig og som samtidig har mistet kontakten til den ene forældre, ved at overgive sig til den anden forældre der manipulere og køber barnet, og fremmedgører barnet fra dets opvækstforhold og som har fremmedgjort barnet overfor alt som barntes har kendt til i opvæksten.. barnet som kæmper en brav kamp for at overleve i alt dette - Hvor langt må og skal en lærer gå med til og er det egentligt en lærers ansvar at indgå som en erstatning for den manglende forældre overfor barnet ????

*

   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Ja det bliver dyrt for kommuner at statsforvaltningen ikke vækter forældrefremmedgørende adfærd højere og får det hurtigt stoppet. Det sker sjældent, da børns sikkerhed vægtes lavt og dårlige forældre evner beskyttes. ET BARN HAR JO LIGE RE...T TIL 2 FORÆLDRE, bare IKKE hvis den ene forælder bliver ved at bruge ufine metoder, fordi den forælder ikke evner at tænke på sit barn før sine egne følelser. Statsforvaltningen har så lange ventetider, at lang adskildelse pga. forælderfremmedgørelse, ofte gør at de vælger at stoppe samværet for at give barnet RO???. 

   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Her er underretningspligten for den almindelige borger Servicelovens § 154 (almindelige borgers underretningspligt)
   "Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrettekommunen MENER MAN SÅ NÅR BØRN SKAL HAVE RO, FORDI DEN ANDEN FORÆLDER HAR RIGTIGE DÅRLIGE EVNER TIL AT SÆTTE SIG I SINE BØRNS FØLELSER AT DE FÅR DET? Det er psykisk overgreb at det ikke stoppes, det er nedværdigende behandling, det er at bringe børns og udvikling endnu mere i fare,,,,for måske det ofte er den forældre børnene har været mest tryg ved, der fjernes,,,,jeg tror det sker....Statsforvaltningen bidrager til det sker. Der er noget der hedder menneskerettigheder og Danmark har skrevet under på børnekonventionen,,,og den bryder statsforvaltningen også, hvis samvær stoppes, for de lukker pengeposen, ved at stoppe samvær, nu skal der ikke bruges flere penge her,,,forældrene må selv finde ud af det,,,OG ADVOKATER tjener kassen....og henvender man sig desperat til kommunen har de jo også en pengepose der er rimelig tom, så der prioteres...

   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Citat fra ankestyrelsens side af Fagpersoner har særlig pligt til at underrette om udsatte børn
   Hvis du har et job, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen og Ankestyrelsen om din eventuelle bekymring.
   Hvis du er:

•lærer
•pædagog/pædagogmedhjælper
•dagplejer
•leder af børneinstitutioner
•sundhedsplejerske
•sygeplejerske/læge
•skolepsykolog o.lign.
•ansat i en PPR
•SSP medarbejder
•ved politiet

   hører du blandt dem, som skal underrette myndighederne om udsatte børn og unge.
   Din forpligtigelse er ikke opfyldt ved, at du opfordrer din leder eller chef om at underrette kommunen om et barn, du kender og er bekymret for.
   PLIGT så en lære har et kæmpe ansvar, især når statsforvaltningerne fungere så dårligt, og stopper samvær,ikke straffer forældrefremmedgørende adfærd,,og personligt tror jeg ikke alle lærere er klar over at det giver dem endnu mere ansvar. De tror forældrene klarer det, som vi jo også har pligt til,,,men hvordan, i de tilfælde hvor samvær stoppes midlertidigt,,,uden belysning,,,hvem tager ansvaret her? STATSFORVALTNINGEN?

   Eva Jutta Fobian Børgesen:
   Og vil lige tilføje,,,at børn jo også i nogle sager udleveres med tvang og magt,,,"det kan ligeså godt være en fremmedgørelsessag" men behøver abselut ikke at være det.SÅ belysning...belysning...muligheder til at få skabt overblik,,,den gode kærlige forælder vil altid deltage i hvad som helst,,,ala "smid os ind i et hus med kamaraer i 3 måneder" jeg ville ihvertfald. Forælderen der har luskede hensigter vil få krakkeleringer i facaden....MEN og der et stort MEN, det kræver dygtige kyndige, der kender til reaktioner hos forældre og børn der har levet med vold,,,forældrefremmedgørelse er OGSÅ VOLD psykisk vold....og børn tager skade.

   Rune L. Hansen:
   For en lærer bare å forsøke å erstatte den manglende forelder vil være krenkende og grov urett. Læreren må heller protestere skriftlig til representanter for myndigheter. Dette både for et ansvarlig forhold til over-ordnet lov og rett (Europakonvensjonen og Barnekonvensjonen) og som et forsvar for lov og rett, barnet, foreldrene og samfunnet i det heletatt. Dette er læreren også i henhold til samme over-ordnede lov og rett forpliktet til. -- Eva jutta Fobian Børgesen stimulerer med sine kommentarer herover ikke til lov og rett eller løsning, men til ytterligere urett og forurettelse i form av synsing, diskriminering og mangel på likeverd - med alle uhyrlige konsekvenser derav.


   
---
---
   Annina Karlsson, 16.01. 2011:
   Varje dag man ofrivilligt separerar familjer ar overgrep.
---
---
   Annina Karlsson:
   Finns nog inte so mycket tidsramar och vem kanner igen sitt barn nar de varit borta for long tid. Det band man hafft ar avklippt. Att leva tillsammans ar ett levande ting.
---
---
   Rune L. Hansen:
   En dommer (eller psykolog for den saks skyld) har ingen som helst kompetanse eller kvalifikasjoner bedre enn hvem som helst andre i forhold til barn, foreldre og familie - hvis ikke dommeren (likesom enhver annen) forholder seg korrekt til over-ordnet lov og rett. Det vil si: ikke kriminelt. Ingen under-ordnede lover, regler eller påstander, vurderinger eller synsinger berettiger noe annet. Og loven er utvetydig klar og enkel, for eksempel med hensyn til likeverd. Og og med hensyn til hva som er barnets beste.
---
---

   Kristin Johnsen, 18.01. 2011:

   Slutt å møte opp i nemdene, det er kun et spill fra galleriet hvor det er minimal sjanse til å vinne. Sammenligner med tider hvor inkvisisjonen hadde som oppgave å se om heksen sank eller fløt forå få han/hun dømt.

*
   Kristin Johnsen:
   Ja det er for lettvint å sette diagnoserpå folk. Et usynlig folkemord. Bedre og mer rettferdig med en kule etter min mening

---
---

   Arild Holta, 18.01. 2011:

   Milgram-eksperimentet - Wikipedia
   http://no.wikipedia.org/wiki/Milgram-eksperimentet
    no.wikipedia.org

   Milgram-eksperimentet er et berømt psykologisk eksperiment som ble startet i juli 1961 og publisert i 1963 av Stanley Milgram. Eksperimentet viste at et vanlig menneskes lydighet overfor en øvrighet er mye større enn mennesket selv tror, i forhold til sin egen frie vilje og samvittighet. Eksperimentet ble gjentatt i flere varianter med stort sett samme resultat. 

*

   Camilla Berge:
   Det å bli avvist, å ikke bli sosialt akseptert er nok en redsel som stikker dypt i de fleste mennesker. Vi er tross alt flokkdyr, å det å bli utstøtt fra klanen kan være ensbetydende med den sikre død. Om flokkens alfa hann beordrer en av sine med hanner til å utføre en oppgave som strider imot ens verdier, kreves det stor styrke for å kjempe imot autoritetene.
   Det med å tilhøre en gruppe er et av menneskenes primale behov, og de fleste vil gå på akkord med seg selv og egne verdier for ikke å bli utstøtt av samfunnet.
   Mennesker lar seg lett lede, og de er lydige skapninger når de mest elementære behov er truet.

   Turid Holta:
   Helt sprøtt at hele 26 av 40 personer kunne gå med på å torturere en bønnfallende lidende person som ba om nåde etter å ha gitt han strøm. Snakk om at makta får bestemme og at folk er autoritets tro, så sterkt at de så mange kan bli torturister. Fryktelig helt vanvittig.
   Så få tenker selv og har bare naiv tro på systemet og makta. Så de blir lydige torturister.

   Arild Holta:
   Det er et problem at flertallet er villig til å være nyttige idioter. Det undergraver tradisjonelle demokratiske verdier, og gjør flertallsdiktatur mulig. Derfor trenger man at de liberale kreftene samarbeider om å avsette diktaturet. Inget samfunn kan fungere uten individualistene som nekter "å gå i tog".

   Arild Holta:
   Det er ikke for ingenting at jøder og protestanter er de ledende i det å få nobelpriser (og da snakker jeg ikke om den såkalte fredsprisen). De er de mest individualistiske (av de store) kulturer. Det blir ingen genier av samhandling og det å være lik andre. Med dette undergraver jeg ikke samhandling. Samhandlende frie individer har bygd de fremste kulturer i verden - på godt og ondt.

   Marit Bakke:
   Her er et lignende eksperiment http://www.prisonexp.org/

   Arild Holta:
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Stanford_prison_experiment

   
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. januar 2011, Vinberget:

   Minus 2 grader Celsius her ute i natt og også fukt og litt lett hagl-sne i luften. Litt jevnt grålig og hvitt overskyet og 3 minus-grader klokken 9 i dag. Ned til 5 minus-grader, men sol og null grader en stund omkring midt på dagen og tildels nokså blå himmel utpå dagen. 5 minus-grader klokken 21 på kvelden. Fullmånen beveger seg fra øst mot sør på himmelen utover kvelden mot midnatt.
---
   Jeg telefonerte Haugaland tingrett i formiddag kl. 10.20 for å høre om status for saksbehandlingen av min anke datert 11.01. 2011 ( ekstern ). Fikk til svar at det er utsendt krav om Tilsvar som regnes som forkynt dato 24.01. 2011, med tre uker frist for innlevering av Tilsvar. Og jeg fikk beskjed om at ingenting vil fra rettens side skje før eventuelle Tilsvar foreligger. Snegle-fart med andre ord.
   Det var annerledes da Trudes advokat
Odd Arild Helland (som advokat Trond Hjeldes ferie-vikar) 11.07. 2008 med løgner ba Haugaland tingrett om hjelp til å kidnappe og fangeholde ungene ( ekstern ) med følgende ord:

   "Med tanke på den beskrivelse som gis av far i psykiater Kirsten Vestlys rapport, sammenholdt med fylkesnemndas vurderinger og nåværende "kidnappingssituasjon" synes det åpenbart at det foreligger "særlige grunner" som tilsier en midlertidig avgjørelse i medhold av barneloven § 60. / Trude Hansen oppfatter barnas situasjon som kritisk. Hun har allerede vært i kontakt med Vindafjord lensmannskontor og barneverntjenesten i Vindafjord som vil bistå henne med å hente barna. / Det anmodes på grunn av ferieavvikling både hos undertegnede og adv. Hjelde, om at retten fakser en eventuell kjennelse direkte til lensmannskontoret og barneverntjenesten, samt mors oppholdssted gartner Arne Ødegård faks nr. 52 76 23 25."

   Tre dager senere, 14.07. 2008, gir Haugaland tingrett ved dommer Arne Vikse en Kjennelse ( ekstern ) som fullstendig ukritisk og automatisk legger løgnene til grunn og gir Trude og hennes advokat med Kjennelsen fullmakt til igjen å kidnappe, fangeholde og kneble ungene!
   Det gikk fort da. Og med hvilkne metoder! ( ekstern )! Og med hvilkne lett gjennomskuelige løgner, - som hele veien underveis fra begynnelsen!

   Det har sine grunner at mennesker velger å ta til seg løgn som sannhet, men sjelden gode grunner. Det kritiske med situasjonen var iøvrig i henhold til Trude at hun fryktet Iren K. Hebnes kom og tok barna. Men det var noe annet hennes advokat Odd Arild Helland i Haugesund med sitt skriv ville ha retten til å tro.
---
---

   Stig Eie, 19.01. 2011:

   Dette er intet mindre enn en rettsskandale at Røsægkommisjonen vurderinger ikke har blitt tatt til etterretning!
   De sakkyndiges makt
    
http://www.bt.no/meninger/leder/De-sakkyndiges-makt-1233264.html
     www.bt.no
    Det bør opprettes en nøytral kommisjon for å vurdere de sakkyndiges rolle i sivile rettssaker...

*

   Rune L. Hansen:
   I tillegg til at det er meget god butikk både mht. penger, karriære, makt og status i "sakkyndig-rapporter", må og følgende sies: Hva angår dette med vedtak og sakkyndighet i forhold til kompetanse gjorde jeg 27.12. 2010 pr. e-post en henvendelse til Norges og Nordens antagligvis fremste kapasitet på området, Joar Tranøy. Og dette er hva jeg fikk som svar tilbake fra ham:
   "Hei
   Både vanskelig og lett å svare på et slikt spørsmål. Jeg gjør det enkelt. Har ikke så god tid akkurat nå. Det enkle er at de såkalte menneskeeskperter (diverese loger og nomer) ikke er bedre enn folk flest til å vurdere andre mennnesker, barn og voksne. Henvisingen her er psykolog og forsker Robyn Dawes forskning om sakkyndige "House of Cards"(1994)
   Mvh
   joar"

   Rune L. Hansen:
   Rettssikkerhet, lov og rett, handler om beviser, ikke om synsing, diskriminering, trakassering og sverting.

   Stig Eie:
   Det holder ikke i en rettsak å ha rett, men du må også få rett....!! Dommere hopper over gjerdet der det er lavest...!!

   Rune L. Hansen:
   Norske Straffelovens paragraf 110 går slik:
   "En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."
   Dommeren som foruretter er bare en kriminell også. Ikke verre enn det.
   Loven omhandler også det. En dommers forpliktelser og straffeansvar.

   May Brith Harestad Hollos:
   ‎"- Tidligere Frimurer Per-Aslak Ertesvåg har allerede foreslått ett helt nytt regeringskabinett." hvor kan vi finne dette forslaget?

   Irene Børresen:
   Hva da straffeloven? Den finnes visst bare når staten går mot Jørgen Hattemaker...

   May Brith Harestad Hollos:
   Staten VS Staten

   
---
---
   
   Marius Reikerås, 16.01. 2011, via Aage Klem:

   Hvor er menneskeverdet?
   ‎- Derfor orker ikke veteraner mer
    http://www.bt.no/nyheter/innenriks/--Derfor-orker-ikke-veteraner-mer-1233159.html
     www.bt.no

   ‎- Alle de liv han reddet, mens hans eget ble ødelagt, skulle ikke det være verd en erstatning, spør moren..

*

   Kristin Brataas:
   Det kan en se langt etter i dette landet..

   Stig Eie:
   Denne mannen ble tatt av brannvesenets spyling da verden falt sammen, det er takken fra AS Norge, og kunne kostet han livet pga trykket.

   Wiggo Pedersen:
   Du spør.. Etter over 20 års sykdom, 9 års kamp i det offentlige, et titalls NAV-kontorer, noen og tjue saksbehandlere, leger, terapeuter og 3 spesialisterklæringer, så fikk jeg også melding her rett opp i julefeiringa at SPK vil ha en fjerde spesialisterklæring.. Hurra.. 

   Stig Eie:
   Gratulerer, og velkommen i rekken av jubilanter! Nrk er på saken, snakket senest fredag med dem.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det er ikke rart at ting tar tid her i landet når byråkratiet må utnyttes til det ytterste. Det verste det fører til er at folk lider enda mer enn de behøver, men det fører også til at utviklingen av samfunnet generelt går tregt og i mange tilfeller stanser helt opp, det ser vi eksempler på hver dag! Har vi politikere som virkelig er villige til å gjøre noe med dette? Som vil ta skeia i handa og virkelig ta mennesker på alvor!

   Anne Kristin Braaten:
   Hvor er menneskeverdet? Ja det har jeg lurt på i mange mange år........Tror ikke så mange vet det, dessverre :(

   Vidar Nedberge Hansen:
   Politikerne kan ikke løse så mye, samme hvilke partier som styrer. Byråkratnene og den grå masse er vel de som lager regler og foreskrifter og som ødelegger"ordet" menneskeverd. Ser vi dem noen gang og hva de hvirkelig gjør?

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det er likevel politikerne som har mulighet til å forandre på og gjøre noe med ting i samfunnet, men når ingen velger eller våger å gjøre noe så får vi heller ikke forandret noe. Utviklingen stagnerer og vi får et samfunn som henger etter på alle plan, det ser vi jo alle!

   Audhild Østgård:
   Empati;-))))...Stakkars mann. Fortvilet Situasjon. Mistet livet i Bosnia og det har tydeligvis fortsatt i Norge!!
   Krig er Jævelskap, uansett hvordan vi snur og vender på det.
   At han fikk Problem, viser at han er et Ekte Menneske. Mager trøst i situasjonen!

   Elisabeth Pettersen:
   se også denne:
   http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Den-uendelige-krigen--1231796.html
   ufattelig at slikt som dette skulle kunne gå an i vårt vakre land.

   Audhild Østgård:
   Ja, dette er ille, Elisabeth. Men en Mennesket som dette, teller ikke lenger i dagens Norge. DET er den harde virkeligheten! 

   Elisabeth Pettersen:
   det har du rett i. Aldeles grusomt å høre om en sånn skjebne, hvor vondt han må ha det og hvor mye han må stange hodet i veggen.. Vanskelig å sette seg inn i, rett og slett.

   Audhild Østgård:
   Jeg kjenner følelsen hans. Skjønner så Inderlig vel, hvordan han har det. Han er trådd under Hælen. Vridd og Vrengt!!
   Og fullstendig avhengig av "Apedop" og Alkohol, i lomma på Den Farmasøytiske Industrien og knyttet til Psykiatrien i samme slengen!! ...Kan ikke bli verre. Mannen har fått "Full Pott" 

   Elisabeth Pettersen:
   full pott ja....sende ham i en krig han ikke forstod, komme hjem sånn at farmasøytindustrien kunne tjene en haug med penger på ham, og at psykiatrien kunne komme slentrende og plukke opp bitene- mens staten satt der og visste ikke riktig hva den skulle gjøre, og helst ga blaffen i hele greia.

   Bjorn Ursfjord:
   Alle her inne klager på Staten. Ikke det at jeg er uenig med dem, men det er bare så hamrende nytteløst. Uansett hvilke politikere som har makten, vil byråkratiet bestå. Og det er det tydeligvis ingen som har mulighet til å gjøre noe med her i Norge. 

   Elisabeth Pettersen:
   hvorfor ikke bare begynne med å være uenig med Staten? Til slutt blir vi mange nok. Først er vi små, etterhvert blir vi store/ mange

   Bjorn Ursfjord:
   det vil ikke forandre noe hvor mange vi er, det vil ikke få byråkratene til å legge ned arbeidet sitt i kollektiv sympati med ofrene deres. Dessuten vil vi aldri bli mange nok til å utgjøre et politisk flertall, da er det jo vi som er Staten pr. definisjon, og også pr. definisjon ansvarlige for overgrepene som byråkratene under oss begår.

   Rune L. Hansen:
   Tull og tøv på kryss og tvers Bjorn. Det handler om lov og rett.
   Og iøvrig: Er mengden sprikende, ego-sentrert og usolidarisk kan det bli verre og også ta lengre tid enn om mengden er mål-bevisst og solidarisk.

   Bjorn Ursfjord:
   Du forstår ikke hva jeg snakker om. "Det" handler om lov og rett, javisst, men du skjønner ikke at det er forskjell på "lov" og "rett". Og den "målbevisste og solidariske" mengden - nøyaktig hva er det den vil oppnå på kortere tid? 

   Helga Kristin:
   Min erfaring er at det lages mange greie regler og lover, som kan se ut som de skal fungerer hver for seg. Men når ting skal settes ut i praksis, kolliderer ene regelen med den andre, fordi der ikke er komunikasjon mellom dem som lager dem.... De sitter på hver sin tue, fornøyd med seg selv og sitt utførte arbeid.
   Jeg har lært meg til å granske, ikke bare lover jeg må sette meg inn i, men forskrifter og Odelstingsproposisjoner bak loven. Det er der man finner ut hva regjeringen egentlig mener og tenker rundt lovene. Forskriftene står sterke!
   Eks. en sak om mobbing/rasisme på arbeidsplassen. Loven sa at den kun er gjeldende når rasisme skjer i offentlig rom. Dette tolkes ofte som i media, altså skulle den angivelig ikke gjelde på arbeidsplassen. Jeg fikk tak i utskrift av Odelstingsproposisjonen på gjeldende lov, den var tydeligere. Det kunne tolkes som offentlig rom når flere enn ett visst antall fikk kjennskap til trakasseringen, altså arbeidsplassen.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det som er problemet er at det lages altfor mange regler og man tuller seg mer og mer inn i et kjempemessig byråkrati og en jungel av lover. Noen burde fått jobben med å skjære ned på dette, forenkle og tydeliggjøre alle reglene for folk. At man tenker seg godt om før man lager nye og tilpasser de de andre før man innfører dem. Men, et samfunn basert på minst mulig regler er å foretrekke! Vi bør heller bruke litt mer tid på enkeltmennesker for vi har jo innført reglene for å slippe å gjøre det. Noen vil kanskje si at det blir mer rettferdig med regler og at man er nødt til å ha dem, men virkeligheten viser noe helt annet. I dag er det reglene og lovene vi tar hensyn til ikke menneskene!

   Audhild Østgård:
   Jeg skjønner hva du snakker om Bjørn. Og NEI, vi kommer aldri til å bli kvitt hverken Staten eller Byråkratene, under det nåværende Politiske System.
   Lov og Rett, Rune...Det er blåøyd å TRO at vi gjennom dette regime kan oppnå "Likhet for Loven" DET kommer aldri til å skje.
   Det som holder på å skje nå, ift at Folk våkner og ser Vanviddet, er imidlertid meget viktig. Men for meg er dette kun et skritt på vegen. For å  Bevisstheten og for å "Sprekke Troll". Ved å Belyse og sette Søkelyset på dem.
   Mitt MÅL er at Mennesket igjen skal bli Fritt. Da trengs intet Lovverk.
   Mennesker i Trelldom, vil ALDRI kunne håndtere et Lovverk som gir Rettferdighet og Likhet.
   Mennesket er i utgangspunktet Edelt og Godt og vil Handle deretter. I Friheten!

   Bjorn Ursfjord:
   Den siste setningen burde være obligatorisk avslutning for aktors påstand i straffesaker :-) Unntatt for byråkrater, da.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Jeg er dessverre uenig i at mennesket er edelt og godt, Audhild! Har du aldri opplevd noe negativt fra mennesker? Da er du i så fall utrolig heldig. Jeg er nok redd for at virkeligheten er den at mennesket er altfor egoistisk til å ikke gjøre noe galt. Vi må nok ha lover, dessverre, men likevel så få som mulig, og myndigheter og politikerne burde anstrenge seg for å få samfunnet til å fungere uten bruk av for mye byråkrati.

   Audhild Østgård:
   Jovisst har jeg opplevde negativitet fra Mennesker, Marianne. Gang på gang. Alikevel VET jeg at endel Handlinger Ikke nødvendigvis er i Samsvar med det Aktuelle Menneskets sanne Natur.
   Vi blir Påvirket og Manipulert, Styrt og Kontrollert. Og... kan derigjennom utføre handlinger, uner Dekket fra en "Annen makt"
   Jeg har imidlertid Sett "Over og Igjennom" mye av dette. Brutt grenser inn til mitt eget Opprinnelige Sinn.
   Derfor sier jeg som jeg gjør, Marianne.
   Og jeg kommer til å Beholde Det Standpunktet; Mennesket er i Utgangspunktet, Edelt og Godt.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Den viktigste faktoren som styrer mennesket er dessverre penger og status. For disse tingene og en del andre er vi villig til å gjøre mye stygt!

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det hender det går litt fort når man skriver her, så siden jeg liker å uttrykke meg så riktig og korrekt som mulig så retter jeg opp og gjentar det jeg har skrevet og føyer til litt:o)
   Altså så har det seg slik, dessverre at:
   De faktorer som styrer mennesket er penger, status og begjær, dette får oss til å gjøre mye stygt!!

   Arnhild Kristine Hagen:
   Ja mange gjør mye stygt. Samfunnet er farlig, når vi er mere interesserti såper på TV, Se og Hør, jeg avskyr det, beklager, enn vi er i å diskutere samfunnet, på godt og ondt. De seriøse avisene har lagt om, vi har ikke lenger de gammeldagse samfunnskritikerne. Vi blir analfabeter.

   Rune L. Hansen:
   Analfabeter ikke minst i forhold til lov og rett: uten rettledning, uten rettferdighet. Og klandrer loven for det kriminelle de som håndhever loven gjør, og tror det er systemet eller våpnet som er kriminelt . Passer jo den kriminelle saksbehandler, dommer eller politiker godt! Og vil ikke selv engang ha lov og rett! Hvordan og hvorfor da kunne forvente lov og rett fra saksbehandleren, dommeren og politikeren?!
   Heller altså la penger, status, begjær og dumhet være lov og rett?!?

   Ingrid Lovise Nilsen:
   Hvor mye skal et psykisk sykt menneske egentlig presses?? Det forlanges ny uttalelse av en annen psykiater....Det er kun for å hale det hele ut i tid...Mannen har jo et psykiatrisk opphold bak seg, og da er det nettopp det han ikke trenger nå....


   Ravsat Menchikova:
   Makten har gjort alt med milliarder av mennesker for at de kan glemme at det finnes menneskeverd. Dette er ennå verre enn andre verdens krig. Usynlig krig, som fører makten og som har skadet og stjelt mange milliarder liv på kloden.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Annina Karlsson:
   Jag mena att soc har barna so lange de finns ekonomiskt varde i barna sen kastas de rakt ut po gatan. Sen finns det givetvis manniskor med hjartat po ratta stallet.

   Rune L. Hansen:
   Av økonomisk og pervers og sadistisk verdi for de inntil da.

   Rune L. Hansen:
   Fordi det uhyre kriminelle de arbeider for er så galt og groteskt.

   Annina Karlsson:
   Men det kanske de inte sjalva ser alla gonger.

   Rune L. Hansen:
   De har iallfall minst både to øyne og to ører og gjerne og evnen til å kunne lese og å høre og å lytte, og mere til. Skal de unnskylde seg eller andre så får de vel heller begynne med å gjøre det og, eller hva? Men så ser vi altså at det er heller det motsatte de gjør, - verre og verre! Og også lokker og lurer andre med seg på. Dette stopper ikke før vi griper solid nok fatt i det og gjør hva som er nødvendig med det. Enkelt og greit nok. Lov-brytere og kriminelle, også og mest av alt som representanter for myndighetene og forvaltningen og det offentlige, skal og må effektivt og solid stilles til straffe-ansvar for sine lovbrudd - slik også gjeldende lov og rett faktisk sier og har bestemt, selvfølgelig nok. At så nu enda ikke omfattende og solid skjer er vårt katastrofale store problem. Som vi og enhver målbevisst og grundig og fort må ha løsningen på. Uten fortsetter den kriminelle galskapen og det perverse, verre og verre!

   
---
---
   Også fortsettelse fra i går:

   Annina Karlsson:
   Ja men de ljuger och sager att foraldrarna ville de ska ta barnen kallar det for SOL. Det borde heta LOS.

   Rune L. Hansen:
   Nokså tilnærmet alt motsatt.
   Barnets beste = barnets verste.
   Lov og rett = kriminell galskap.
   Sannhet og fakta = løgn og falskhet.
   Osv.!

   Rune L. Hansen:
   Over-ordnet synsing, meninger, babbel, regler og spekulasjoner og alles krig mot alle står lov og rett, som ikke skal forurenses av slikt noe. Den dommer, saksbehandler eller fordom og forhastede slutning som forurenser over-ordnet lov og rett med slikt noe er ikke i pakt med lov og rett.

   Annina Karlsson:
   Lite surdeg for hela degen att ,,,,,,,,.

   Rune L. Hansen:
   gjennomtrenge og svulme opp alt annet!

   Annina Karlsson:  
   Vad ska man gora med den akliga stinkande soppan?

   Rune L. Hansen:  
   Ekstra meget viktig at den som besitter makt og myndighet i en stilling eller posisjon som representant for forvaltningen i et samfunn fort, solid og rettferdig kan anklages og stilles til straffe- og erstatnings-ansvar for begått ulovlighet.
   Fordi et slikt menneske har makt og myndighet som uansett andre forebyggende tiltak lett foruretter andre mennesker og samfunnet meget og grovt.
   For et eller flere slike mennesker kan ondskap og kriminalitet lett utføres med uhyre forurettende konsekvenser.
   ---
   Derfor er en fullstendig åpen, lav-terskel, selvstendig, uavhengig, habil spesial-domstol nødvendig, med mere.
Og det å få kompetente, landsomfattende Sannhets- og Forsonings-kommisjoner og Menneskerettsdomstoler operative, reelle og effektive på lav-terskel nivå.
   
I og for en habil uavhengig Menneskerettsdomstol må det selvfølgelig være og er det viktig at alt skal kunne foregå i åpenhet for hele samfunnet, med åpen lav-terskel mulighet for enhver og alle til innlegg, kommentarer, argumentasjon, kontradiksjon, etc. Og at hva som skal ligge til grunn er Menneskerettsloven, samt Straffeloven og Norges Grunnlov, dvs. våre over-ordnede lover (og ikke evt. ulovlige eller ulovlig praktiserte under-ordnede lover og regler). Og det prinsipp at også dommerne og andre involverte selvfølgelig er underlagt lov og rett. Dermed vil og kan enhver involvert i saken i praksis ha ethvert og alle mennesker i samfunnet som sin advokat - altså ikke bare en advokat, men flerfoldig mange.
   
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har gjentatte ganger understreket at offentlighet beskytter saksøker mot offentlige overgrep, og at dette er avgjørende for at den generelle tilliten til domstolen kan opprettholdes.
   Den kriminelle galskapen må stoppes, granskes og stilles for lov og rett. Overfor spesialdomstol, både Sannhets- og Forsoningskommisjon og Menneskerettsdomstol og mere til. Ikke minst fordi det norske rettsvesenet og så mange representanter for offentlige myndigheter og andre har vært og er involverte som kriminelle.
   Rettsvesenet er nerven og bærebjelken i et demokrati og den viktigste institusjonen og vernet mennesket og samfunnet har.
   Men når retts-vesenet har blitt den institusjon som mest har ansvar for at representanter for myndighetene kan fortsette overgrep og undertrykkelse i offentlig regi og mord, ødeleggelser og perversiteter tilrettelegges med underskrifter og falsk dokumentasjon, trenering, ansvars-unnvikelse, etc., da er feil-vesenet et rettere ord for hva vi nu enda er hærjet med.
   ---
   Det er, som sagt, ekstra meget viktig at den som besitter makt og myndighet i en stilling eller posisjon som representant for forvaltningen i et samfunn fort, solid og rettferdig kan anklages og stilles til straffe- og erstatnings-ansvar for begått ulovlighet.
   Med-ansvar og forpliktelser i forhold til også gjenopprettelse og erstatning har iøvrig selvfølgelig og uansett vårt lands myndigheter.

   Rune L. Hansen:
   Eller hva?

   Annina Karlsson:
   Kan man fo upp ogonen po dom ar det aven battre.

   Rune L. Hansen:
   Synliggjøringen, men og bevisstgjøringen - pluss det nødvendige som uansett trengs.
   De verste av de kriminelle og de som forherder seg lengst og mest motsetter seg alt de kan åpne øyne og ører.
   De er mordere og gjør seg til mordere og er mordere.
   Og dreper og hærjer mere og verre for ikke å bli avslørt.
   Ikke lett å stoppe en slik eksplosiv kraft med flue-smekker eller med sverd imot vind-møller!

   Annina Karlsson:
   Om mordarna inte for upp ogonen kan ju andra runt dem fo upp ogonen po nogot satt. De som kokar gifftsoppa bor varnas for det leder inte till lycka for dem sjalva. De moste stoppas annars vet jag inte var gransen gor for galenskapen??

   Rune L. Hansen:
   Den og de som dreper og ødelegger er sterkest, hvis ikke lov og rett håndheves.

   Annina Karlsson:
   Hur menar du att lov och rett ska kunna havda sej sjalv?

   Rune L. Hansen:
   Derfor er en fullstendig åpen, lav-terskel, selvstendig, uavhengig, habil spesial-domstol nødvendig, med mere. Og det å få kompetente, landsomfattende Sannhets- og Forsonings-kommisjoner og Menneskerettsdomstoler operative, reelle og effektive på lav-terskel nivå.

   Annina Karlsson:  
   Finns det?

   Annina Karlsson:
   En sak ar saker nar det fungerar so illa som det gor nu so gor det mot sin undergong. Hela systemet.

   
---
---
   Også fortsettelse fra i går:

   Kristin Brataas:
   Myndighetene med regjeringen i spissen terroriserer sivilbefolkningen, de tvangssplitter familier og slekter og dømmer mange uskyldige.

   Marion Thora Thorleifsdatter:
   Lund nei, de bare tok meg i hånden og sa fornavnet sitt... de var også i uniform... det skal de vel egentlig ikke ? skal de ikke være i sivil ?  

   Arild Holta:
   I slike saker er det normalt og forventet at de kommer i sivile klær. Om det er påbudt, vet jeg ikke.
   Har de ikke ransakelsesordre, så er det bare å nekte dem å komme inn. Dette er, som nevnt, et klart brudd på artikkel 8.
   http://lov.r-b-v.net/#art8

   Arild Holta:
   Du skrev: "etter ti minutter gikk dem, etter å ha truet meg med at hvis jeg "gjemte noen! ville jeg bli medvirkende. "
   Her er det ikke noe lovbrudd. Har noen gjemt seg for myndighetene, så er det slett ikke sikkert at man har plikt til å angi mennesker. Det kommer vel litt an på hvor nære relasjonene er. Husker ikke helt de reglene.
   Det er heller ikke lovbrudd om det er nødrett. Nødrett vil imidlertid myndighetene fornekte, og dermed selv bryte loven.
   Er det rømminger FØR fylkesnemnd, så er det myndighetene som bryter loven. Men de har altså begynt med å prakke på folk at om de drar til utlandet, når makten vil stjele ta barna, så gjelder barnevernsloven pluttselig i hele verden, til tross for at det klart står i loven at så ikke er tilfelle.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Straffelovens §48, også kalt "loven om nødverge":
   «Ingen kan straffes for Handling som han har foretaget i Nødverge.
   Det er Nødverge, naar en ellers straffbar Handling foretages til Afvergelse af eller Forsvar mot et rettstridigt Angreb, saafremt Handlingen ikke overskrider, hvad der fremstillede sig som fornødent hertil, og det i Betragtning af Angrepets Farlighed, Angriperens Skyld eller det angrepne Retsgode ei heller maa agtes ubetinget utilbørligt at tilføie et saa stort Onde som ved Handlingen tilsigtet.
   Hvad ovenfor er bestemt Afvergelse af rettsstridigt Angreb, kommer ogsaa til Anvendelse med Hensyn til Handlinger, der foretages i Hensigt at iverksætte en lovlig Paagribelse eller hindre, at Straf- eller Varetægtsfanger rømmer.
   Har nogern overskredet Grænserne for Nødverge, er han dog straffri, hvis Overskridelsen alene har fundet Sted paa Grund af en ved Angrebet fremkaldt Sindsbevægelse eller Bestyrtelse. »
   Men, som Arild sier, de ignorerer den som en regel, og som ikke det gjør det vanskelig nok vil de flesste oppdage at det er SVÆRT vanskelig å få en advokat til å ta den på alvor også- MEN, det betyr ikke at jeg mener man skal la være å bruke den der den er anvendelig.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Legg forøvrig spesiellt merke til siste avsnitt i lovteksten:
   Har nogern overskredet Grænserne for Nødverge, er han dog straffri, hvis Overskridelsen alene har fundet Sted paa Grund af en ved Angrebet fremkaldt Sindsbevægelse eller Bestyrtel...se.

   Arild Holta:
   I gamle dager skjønte man at staten kunne være farlig og at maktmisbruk var menneskelig. Nå som vi har fått bevist det samme gjennom fascismen, nazismen og kommunismen, så skjønner pluttselig ikke maktpakket dette, liksom. Det som verre er er at folket har gitt dem så stor økonomisk makt at de har midler nok til å hjernevaske folket. Da er det bra vi har internett.

   
---
---
   Engelsk versjon fra i går:

   Embla Amor Laache, 19.01. 2011:

   This year we will experience 4 unusual dates.... 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11 .... NOW figure this out.... take the last 2 digits of the year you were born plus the age you will be this year and it WILL EQUAL TO....... 111 ...... so this is a 111 year for us all! ♥ magical time ♥

   For children born after 2000 the number is 11 :-) ♥

---
---
   Ingen blir mislikt, baksnakket, trakassert, svertet og forfulgt så meget og ille som den som i et dårlig samfunn har noe viktig av stor betydning å fortelle.
---
---

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!, 19.01. 2011:

   UFØREPENSJONISTERS LIV ER SLIK:
   Idag: Uførepensjonen kom på konto og vips så var den borte på under 5 minutter til regninger og regninger hoper seg opp da uførepensjonen ikke strekker til: Ikke råd til tannlege, klær mv. Hva mener regjeringen en skal overleve på når det ikke er penger igjen ? Luft ?

*

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!:
   Ikke det spor rart at mange uførepensjonister blir sykere når de sultes til døde og har store økonomiske bekymringer og ikke får endene til å møtes og det er en måned til neste drepende lave uførepensjon utbetales !!

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!:
   ANBEFALER REGJERINGSMEDLEMMER Å FORSØKE I MINST 12 MÅNEDER Å SE HVOR LANGT DE KOMMER MED KR 11 000 PR MND MED BO OG LEVEKOSTNADER I NORGE.
   UFØREPENSJONISTER FÅR HELLER IKKE BOLIGLÅN, MANGE FÅR IKKE BOSTØTTE, MANGE UFØREPENSJONISTER HAR IKK.E PENGER TIL MAT ETTER AT REGNINGER ER BETALT. MANGE UFØPREPENSJONISTER ER TVUNGEN TIL Å TA OPP KREDITTKORTGJELD FOR Å FÅ ENDENE TIL Å MØTES, MEN KREDITTKORT KOSTER Å BRUKE OG FLESTEPARTEN AV UFØREPENSJONISTENE ENDER DA OPP I ET GJELDSHELVETE.
   ..
   ANBEFALER HERVED STORTINGSPOLITIKERNE OM Å LEVE PÅ UFØREPENSJON.
   DE VIL DA VÆRE GARANTERT FØLGENDE LIV.
   - STORE BEKYMRINGER HVER ENESTE DAG FREM TIL NESTE UTBETALING AV UFØREPENSJON.
   - TANNVERK OG TENNER SOM RÅTNER BORT PGA AT DET IKKE ER ØKONOMI TIL Å GÅ TIL TANNLEGE.
   - IKKE PENGER TIL MAT, DE MÅ LEVE PÅ VANN OG KNEKKEBRØD OG NUDLER.
   - INGEN BOSTØTTE
   - LEVE PÅ MINUS, IKKE RÅD TIL KLÆR, SKO, TOALETTSAKER MV.
   --
   ANBEFALER PÅ DET VARMESTE.
   LEV SOM EN LEVENDE DØD MED DREPENDE LAV UFØREPENSJON.

   Jane Øvertungset:
   Regjeringen driter i hva uføre skal overleve på... De må holde trygdene så lave som mulig fordi de har importert tusener på tusener med trygdeflyktninger som er i ferd med å kvele hele velferdsstaten.

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!:
   Trygdeflyktinger får mer enn de som er født og oppvokst i Norge.

   Jane Øvertungset:
   DET er så urettferdig at det kan ikke beskrives med ord!!!!!!!!!

   Rettssikkerhet er noe som man hører om, men som ikke eksisterer i Norge!:
   Det er det, og nå er det en hel måned til uførepensjon kommer på konto, en måned til i et rent helvete.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Veldig mange ting å si om dette! Men, det er sikkert meningen at man skal leve på luft.

   Rune L. Hansen:
   Noen høyt på strå har misforstått rettferdighet.

   
---
---

   Til støtte for de norske domstolenes justismordofre, 19.01. 2011:

   Flere barnevernsbarn er av den oppfatning at barnevernsansatte, barnehjemsarbeidere, fosterforeldre er blant de som bør fengsles på livstid for å ha fratatt barnevernsbarna retten til å vokse opp med sine egne foreldre - barnevernsbarnas foreldre er av samme oppfatning som deres barn.

*

   Rune L. Hansen:
   Ingen som helst tvil om det!

   
---
---
   Nytter lite eller ingenting eller bare motsatt å argumentere eller opplyse overfor slike.
   Mange mennesker finner seg godt til rette i og omkring slike terror- og likviderings-enheter, fryder seg og triumferer når de ser at barnet og foreldrene og andre får ondt. Barnets, menneskets og samfunnets verste.
   Mindre verdt for de enn verdiløse gjenstander.
   Og så utrolig lett og billig det er å gjøre ondt!
   Koster de ingenting!
   Absolutt ingenting!
   De må betraktes som det de er: uhyre kriminelle, perverse monstre.
   Straffeloven og alt av anstendighet forteller oss det.
---
---

   Rune L. Hansen, 19.01. 2011:

   Gammel oppskrift for Terror:
   Trusler - Trakassering (fiksering) - Tilgodeseelse (premiering) -
   Transformasjon (til-intetgjørelse, evt. tortur).


   
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. januar 2011, Vinberget:

   5 til 4 minus-grader Celsius og noe tåke her ute i natt. 4 minus-grader og halvt om halvt med sky-dotter og blå himmel klokken 10, helt grålig hvit utover dagen, i underkant av null grader utover kvelden.
---
   Synsing og alles krig mot alle og synse-mafiaer har nokså fullstendig på alle nivåer og i alle aspekter erstattet lov og rett i Norge. Norge anno januar 2011.
---
   Er Norge det mest perverse land i verden?
---

   Rune L. Hansen, 19.01. 2011:

   Gammel oppskrift for Terror:
   Trusler - Trakassering (fiksering) - Tilgodeseelse (premiering) - Transformasjon (til-intetgjørelse, evt. tortur).

*

   Peter Johannes:
   Egen oppskrift?

   Rune L. Hansen:
   Innarbeidet og utarbeidet lenge lenge før jeg ble født.
   Mange har hatt og har den instinktivt i seg for splittelse, fremmedgjøring og diverse ondskap.
   Videreutvikling av den om gulroten og pisken.
   Trusler - fiksering - premiering.
   Trusler og premiering brukt vekslende med hverandre,
   to ytterpunkter,
   samtidig med trakassering / fiksering (hjernevask, indoktrinering).
   For underkuelse, tortur, til-intetgjørelse, fremmedgjøring, splittelse, etc. - hensikt.

   
---
---

   Vurderinger uten grunnlag
   Debatt-innlegg på Aftenposten.no 19.01. 2011:
   http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=10&ThreadID=315307&page=1#item5191706

   Jeg har dessverre ikke fått med meg hele Aftenpostens artikkelserie om sakkyndige. Likevel stusser jeg på en ting. Det som formidles i denne kronikken er kritikk mot sakkyndiges vurderinger ut i fra deres mulighet til å uttale seg om ting de har observert eller skal ha kompetanse om. Imidlertid er det ikke uvanlig at sakkyndige, både i arbeids-, familie- og barnevernsrett slett ikke har møtt den de vurderer og uttaler seg om. At ikke dette er et problem for norsk rettsikkerhet er mer enn jeg begriper. Hvordan kan mennesker på grunn av en tittel skrive utredninger om og diagnostisere mennesker de aldri har sett? Jeg håper dette blir belyst av Aftenposten, når de først begynner å se på de sakkyndiges rolle i rettstaten Norge.

---
   Rune L. Hansen:
   Hvordan kan mennesker på grunn av en tittel skrive utredninger om og diagnostisere mennesker de aldri har sett eller snakket med?
   Og hva får de betalt for å skrive en dødsdom?
---
---
   
   Reidun Gørbitz Konglevoll, 19.01. 2011:

   lurer på hvorfor de norske journalistene ikke tør å publisere hele fakta om Barnevernet ?????

*

   Wenche Vilhelmsen:
   å det va den jobben antageligt .

   Bjørg Madsen:
   feighet kanskje ....

   Queen-Heidi Pedersveen Berg:
   de kommer til å få sparken hele gjengen tenker jeg, for der kommer det til å komme fram MYE STYGT!!!!!

   Reidun Gørbitz Konglevoll Queen:
   ...er vi omgitt av løgnere...??

   Wenche Vilhelmsen:
   jepp, men det er ikke lurt å feie ting under teppet, en dag kommer det en jævel å rister det .

   Queen-Heidi Pedersveen Berg:
   ja, vet du Reidun det er flere av de enn du kan tenke deg! du vil ikke tro det om du ikke har det fra folk som opplever det! jeg for min del har blitt stum mere enn en gang skal jeg si deg.

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Av og til forundrer jeg meg over at Journalister ikke kan forfekte hva de vil ...kan det være de politiske partiene som styrer som bestemmer over journalistenes spillerom og praktisering ???

   Queen-Heidi Pedersveen Berg:
   de blir pålagt taushetsplikt om de groveste sakene og hendelsene.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Barnevernet er vell eneste innstans i Norge som har makt over bàde politi og pàtalemakt, i sin rettsinnstanns Fykesnemda kan de avsi "Livstidsdommer"over barn, foreldre, hele slekter, bevisene er i hovedsak synsing, oppfatninger av ikke faglerte sosionomer - det er sà ille at ingen tar sjangsen pà à stille spòrsmàl, hvem blir neste da ?

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Queen .....Jeg vet du har rett.... 

   Berit Baklund:
   Pålegg om taushet. Hvem utdeler pressestøtte?

   Wenche Vilhelmsen:
   å det begynnte jo for mange år siden med lensmann og presten i førersete denngang, ikke mye til utvikling her. 

   Dnort Gabrielsen:
   Det er ikke bare journalister, dommere elikemaate,de toer bare ikke for sin egen del og ikke for rettferd, det er problemet i ett noetteskall

   Rolf Hugo H:
   De er kanskje redd for at de kommer i trøbbel om de gjør et glipp på hjemmebane... Så de verner om seg og sine istedet for å ta opp ubehagelige og graverende saker... Eller tar jeg feil?

   Wenche Vilhelmsen:
   tror du har rett her Rolf Hugo.:)
 
   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Queen ....Det er det som er så trist ..selv satt jeg i et klageutvalg ...og det forundret meg at jeg hadde taushetsplikt der hvor pressen hadde skrevet om saken og de politiske partiene gikk ut i pressen og skulle gi hjelp ,,,men i utvalget satt jeg alene å stemte for brukerne ..mens de som skulle hjelpe ham,stemte i mot ...og saken ble dysset ned ,,,Slik er det ...Jeg kunne ikke gå ut med den ..de pålegger oss taushetsplikt ,,,,,slik er det !

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Kanskje pressen hadde vàget à sette sòkelys pà alle som drar fra Norge i redsel? som ikke tòr à legge sin families liv i hendene pà denne etaten? Det begynner à bli mange som velger dette, alvorligt mange - er det slik vi vil " Rettstaten Norge " skal fungere. ? og det de aller fleste ònsker er en rettergang som er pà nivà med andre innstanser nàr det gjelder bevisfòrsel osv. (Innstanser - domstoler )

   Yngvar Spone:
   Journalister sitter på mye informasjon som ikke tåler dagens lys. Om man unnlater å publisere slikt materiale ut fra hensyn til lojalitet, kan man bare spekulere i...

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Journalister og redaktører påberoper seg samfunnsoppdrag ,-men gjør ikke jobben sin ....mediehus sitter på store dokumenter som de ikke tør å gå ut med.....har de ikke ytringsfrihet, eller bestemmer den rødgrønne regjeringen forsatt hva de har lov å forfekte ???  

   Wenche Vilhelmsen:
   har vert slik i alle år,tror det e det samme suppa om det er rødt grønn eller andre farver ♥

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Den suppen er blitt styrt av A-Pressen gjennom minst 30 år !

   Åse M. Ekhom:
   Får ikke trykke hemmligstemplede opplysninger vet du. Selv om mor og far samtykker, er det ikke altid til det beste for barnet....?

   Eli Herfindal Eide:
   foreldrevern, det burde det hett i mange situasjoner,,,,

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Hei dette er en prøve ...kommentarene våre forsvinner i denne debatten :-)

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Alt hva jeg skriver ,forsvinner på veggen min,- for meg ,også det dere andre skriver ..beklager dette !

   Birgitte Bjørndahl:
   interessant fenomen da ..Reidun... interessant

   Erling Heggdal:
   Jeg tror Reidun etter og ha undersøkt litt at hele fakta om barnevernet ikke er hele fakta, men mere nyansert enn det øyet som ser. Jeg fannt noen saker etter og ha spurdt som burda ha blidt undersøkt næmere, men jeg fant også tilfeller der vedkommende i dag er barnevernet dypt takknemlig for at dei ble tatt hånd om. Så hva som er den fulle sannhet tror jeg ingen har. For dei som er under barnevernets omsorg er den fulle sannhet det som dei opplever, både på godt og ondt.

   Jan Egil Andal:
   Det blir jo det samme som at de nroske journalistene skulle offentliggjøre alle pasientjournalene på Haukeland sykehus, det skulle tatt seg ut, norske journalister har selvsagt ikke tilgang til dem en gang, og sånn skal det være.

   Åge Norman Fjelstad:
   må vel være en granskning på gang vel, føre de kan dekke det med journalistikk, noe muffens det helespørr du meg.

   Roar Moe:
   Oslo-advokat John Christian Elden uttalte ifjor at Politiet har en jernhånd om hva som publiseres av nyheter i norske nyhetsmedia. Sålenge de har en finger med i hva som skjer i barnevernet, er det ingen som tør å skrive om akkurat det. For tabloidjournalister gjelder det nemlig å stå først i køen når korrupte politifolk har noe å lekke om andre kriminalsaker.

   Siv Gørbitz:
   De vei ikke, mor!;/

   Marianne Lund:
   Ja det kan du si Reidun.... De sier de ikke vil snakke enkel sak men dette er vel ikke hele sannheten.?Ja hva kan være sannheten?

   May Brith Harestad Hollos:
   Fordi de fleste av Landet Aviser er Filtrerte av Frimrerlosjen i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Blandt mye annet fordi det ikke er lett å si det, at de må betraktes som det de er: uhyre kriminelle, perverse monstre.
   Straffeloven og alt av anstendighet forteller oss det.
   Men ikke propagandaen. Både navnet og propagandaen sier det motsatte.

   Rune L. Hansen:
   Og blandt annet for at de de med rette frykter i så fall å miste statlig økonomisk presse-støtte, som de er helt avhengige av - likesom frykten for å miste annonse-inntekter fra det offentlige.
   Samt frykten for å miste sitt liv, sin familie, sine barn, sin jobb, karriære, for hva enn som kan skje om de "går for langt".

   May- Harriet Seppola:
   Fordi de er kjøpt og betalt, saken om Ann Helen Klevstadberget er sendt til alle landets aviser, de store, ikke et ord tilbake.

   Rune L. Hansen:
   Saken om Ann Helen Klevstadberget er bare en av hundre-tusener i Norge, May-Harriet. Og veldig mange av de er til og med veldig mye verre enn den saken. Og det pågår enda daglig i en overflod av kriminell galskap i regi av representanter for våre myndigheter, til langt inn i det perverse. Iherdig forsøkt skjult bak kulissene, propagandaen, fangehold, knebling, trusler og tortur.

   May- Harriet Seppola:
   Jeg er klar over det , men får vi frem en sak , vil vi få med flere , selv om det er sterke krefter som motarbeider dette.

   Reidun Gørbitz Konglevoll:
   Før jeg går i graven ,,,skal jeg skrive en bok om Barnevernet og ligge frem beviser hvordan de jobbet ...med løgn osv..

   Eric Wilting:
   Fin diskusjon. Spørsmål til alle; Om dere kunne stille ett spørsmål i spørretimen, til "Audun" Barne og likestillingsministeren, hva ville dere da spurt ham om? Jobber med den saken nå. Det kan være på 7 linjer, med ett oppfølgingsspøsmål. (alt vedr. spørsmålet må dokumenteres ift. forskning/ statistikk) Kom med forslag.

   Rune L. Hansen:
   @Erling Heggdal: Jeg tror deg ikke - efter at du har "undersøkt litt", tror jeg helst det er propagandaen du støtter deg til. Jeg har selv undersøkt mere enn litt i tredve års tid og de unntaks-tilfellene hvor "bv" har gjort noe bra i forhold til en familie og et barn er meget få. La deg ikke lure av det fine navnet og av propagandaen!

   
May- Harriet Seppola:
   Dette er business på verste nivå, de driver barnehandel og Lysbakken ser ikke mennesket bak disse tragediene, alt han er opptatt av er å støtte splitting av familien, vi må gå den andre veien- "Vern av kjernefamilien":
   http://www.facebook.com/l/ab53d;norgespartiet.no/kjernefamilien/186-kjernefamilien.html


   Eric Wilting:
   Du er inne på noe viktig May-Harriet. En av fakta verd. Norsk BV er at vi topper statistikken på omsorgsovertagelse-omplassering og familiesplittelser. Dette til tross for at det finner mye materia, og forskning som konkluderer med at skadevirkningene ved den Norske "modellen" er langt større hos barna, enn en tidligere har trodd. Selfølgelig gjelder dette da også foreldrene/ omsorgspersonene, som lever i årelang og trøstesløs sorg over tapet. Et tap som i mange tilfeller opplever verre enn ett dødsfall, fordi det ikke går over. Lysbakken vil styrke BV med flere ansatte, større budsjett og mer kompetanse. Min påstand er at ved å gjøre nåværende BV større, så vil de alvorlige menneskerettighetsbruddene økes proposjonalt, om en ikke endrer selve innholdet/ grunnfilosofien først. Vi kaller han for Barnemishandlerministeren, inntil han tar grep!

   May- Harriet Seppola:
   HELT ENIG. Jeg har nå skrevet ennå en mail til alle ansatte i BLD , som totalt overser det faktum at det går meget dårlig med fostebarn og at mesteparten av seksuelt misbruk skjer utenfor hjemmene til barna , de har begynt med en underlig form for nytale som jeg gjenkjenner fra "1984" av George Orwell, de skal fjerne det bilologiske prinsipp, fjerne båndet mellom foreldre og barn , fjerne alt som gjør at et barn finner sin identitet og innføre tvungen adopsjon mye tidligere.

   Eric Wilting:
   Det er en skremmende utvikkling, som alle gode krefter må bekjempe. Jeg har notert meg "Norgespartiet" og vil sette meg inn i det foreløpige program som er satt opp. Takk for at du la meg til som venn-:)) Du har mye kunnskap om utfordringene som BV står overfor. Håper at det vil resultere i en reformasjon av den gammeldagse storebrormentaliteten, og at familiestøtte kommer i front av BV arbeid.

   May- Harriet Seppola:
   Har lagt det fram for lederen i Barnevernpanelet, Helen Bjørnøy, hun noterte og vil antagelig fortsette sin virksomhet for barnehandel i Norge, men vi planlegger en utvidet kamp mot detet, for vi blir flere og flere.

   Rune L. Hansen:
   Viktig å ikke "glemme" at barnerov-industrien i Norge ikke alene handler om kriminelle i det offentlige "barnevernets" kommunale barnevern-tjenester, men også ikke minst i FLD, Buf-etat, fylkesnemndene, rettsvesenet, osv.! Glemmer vi det får vi ikke stoppet den kriminelle galskapen hva enn vi gjør.

   
---
---

   Kristin Brataas, 20.01. 2011:

   Staten er en kløpper til å bestille falske erklæringer, skreddersydde rapporter, ja - de kreerer det meste med god hjelp av nyttige idioter, hensikten er at staten skal dekke sitt eget hellige skinn samme hvem det går utover. Staten gjør heller aldri feil, de gjør det med vilje !!

*

   Gro Marie Pettersen:
   Tullete land... som jeg forlater om ikke lenge...Virker som det er målet og...

   Gro Marie Pettersen:
   ‎.å irritere og ødelegge... Good bye!

   Kristin Brataas:
   Det er åpenlyst, se hvem det er som sitter i regjeringen. Det er disse hyklerne som er ansvarlige for flere hundretusen justismord mot sivile i Norge.
   Klart de dekker over sitt eget skinn ved å stemple friske mennesker, det er bare fjols og fe som biter på bløffene til regjeringsmedlemmene. De vet så inderlig vel hva de gjør, så de er ikke unnskyldt på noen som helst måte.

   Gro Marie Pettersen:
   Prøver hardt å få tilbake velgerne sine Jens...med det han har satt igang nå eller? Helt tragisk at den mannen sitter å styrer...

   Kristin Brataas:
   Det er mer enn tragisk, de rødgrønne har skakkjørt nasjonen. Sosialistene egner seg ikke - det har de tydelig vist. Arbeiderpartiet gagner ikke folket men seg selv og deres eget tungrodde billiardsluk av et "sovjetbyråkrati".
   Norge har tatt fra meg alt som er så jeg blir ikke værende i landet mer enn høyst nødvendig, forhåpentligivs kan jeg forlate landet før sommeren kommer. Må se det an.

   Gro Marie Pettersen:
   Får HELT sikker tilbake velgerne som lot seg lure. :) Den mannen er faen ikke god.Thats it.

   Kristin Brataas:
   Da er de folka temmelig teite om de lar seg lure flere ganger, de har skakkjørt Norge Jensemann & Co har også tatt opp en gedigen utelandsgjeld, i tillegg har de tatt Norges banks seddelpresse ut av landet. Kristin Halvorsen (SV) solgte også landets reservekapital, dvs gullbeholdningen for en slikk og ingenting. Jensemann & Co bygger ned landet. Det ser dårlig ut for AS Norge.

   Gro Marie Pettersen:
   Vi har arvinger og vi...Grrr...

   Kristin Brataas:
   Staten stjeler også av arven til folk, de har arveskatt.
   Stat og kommune stjeler også av folks eiendommer, de tar eiendomsskatt. De stjeler fra folk.

   
---
---

   Å snakke om "behovet for endringer innenfor barnevernet i Norge" er reprise på hva det hvert år i flere ti-år har vært snakket om, og derfor har fått. Å snakke om "behovet for endringer innenfor barnevernet i Norge" er å gi videre aksept til terror- og likviderings-enhetene og deres med-spillere. Å snakke om "behovet for endringer innenfor barnevernet i Norge" er å lukke øynene både for de kriminelle og deres ofre. Å snakke om "behovet for endringer innenfor barnevernet i Norge" er en gedigen gave-pakke til de kriminelle perverser, som de med glede vil takke for.

---
---

   May- Harriet Seppola, 20.01. 2011:

   Barn med tilknytning til barnevernet og deres biologiske foreldre er langt sykere enn andre familier. De har store helseproblemer, og det er flere selvmord blant disse foreldrene enn blant andre foreldre.

   I perioden 1990- 2002 var det hele 99.000 barn og unge som var tilknyttet barnevernet i større eller mindre grad.

   Antall tall på nye klienter økte fra 5.900 – 8.100 i hvert av de 12 år.

   I 2002 hadde 5 % av disse grunnstønad for uførhet, og 7,5 % mottok hjelpestønad.

   Av sykdommer disse barn i vernetiltak led av, var kreft, sykdom i nervesystem, sanseorganer og psykiske lidelser mest markante.

   Men dette rammet ikke bare barnet, men også deres legitime foreldre.

   3680 barn mistet sine mødre ved dødsfall, noe som tilsvarer hele 3,7 %.

   6890 mistet sine sine fedre ved dødsfall, og det innebærer at 7% ble farløse.

   615 av barna mistet begge sine foreldre.

   953 fedre og 438 mødre valgte å ta sitt eget liv i fortvilelse over tapet av sine barn.

   Når det gjelder langtidsvirkningen hos barnevernsbarn er statistikken nedslående.

1. 3 av 4 barn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år.
2. Høyere dødelighet.
3. Flere begår selvmord.
4. De savner nære relasjoner også som voksne.
5. 3 av 10 barnevernsbarn klarer seg i voksenlivet, hvilket betyr at 70 % ikke gjør det.

   Rapporten for barnevernsbarnas helse fra Norsk Institutt for By og Regionforsking – NIBR - sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns "omsorg" og overtakelsesregime fra 1990 - 2002.

   Det er ganske mange liv tapt som en konsekvens av utøvende inkompetanse, manglende forståelse, evne til empati og respekt for menneskers eksistens, deres behov og kjærlighet og rett til å leve.

   "Les mere her": http://norgespartiet.no/barnevern/187-barnehandel-i-norge.html

---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Annina Karlsson:
   En sak ar saker nar det fungerar so illa som det gor nu so gor det mot sin undergong. Hela systemet.

   Vidar Nedberge Hansen:
   Det er veldig stor forskjell på hva vi lærte på sosialhøgskolen og dagens hvirkelighet. Den måten mange ser på systemet, stemmer ikke med intensjonen for de forskjellige etater. Men det funker ikke og det går mot undergang hvis sannheten ikke synligjøres.

   Annina Karlsson:
   Ha ha ja

   
---
---
   Rigmor Fossdal, 20.01. 2011:
   ‎"Respect means listening until everyone has been heard and understood, only then is there a possibility of "Balance and Harmony" the goal of Indian Spirituality."
   - Dave Chief, Grandfather of Red Dog-
---
---

   Bente Vik, 19.01. 2011:

   Løten barnevern har fått en tilssynsak mot seg!

*

   Jesper Myhre:
   jes

   Aaberg Kristiansen:
   Ja, så bra. og jeg har en mistanke om hvilken sak det gjelder.

   Rune L. Hansen:
   Som resulterer i hva annet enn ingenting?

   Lisbeth Aaberg Kristiansen:
   Mulig men jo flere tilsynsaker som blir reist... jo bedre og da er det jo journalist mat. Samt at Audun Lysbakken kanskje får opp gluggen.

   Rune L. Hansen:
   Audun Lysbakken er en kriminell pervers og har åpne glugger og vet hva han holder på med han. Hvem er det som trenger å åpne gluggene?!

   
Lisbeth Aaberg Kristiansen:
   nei si det du....men noen bør vel snart stilles til rette for denne uretten.   

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.01. 2011:

   Er Norge det mest perverse land i verden?

*

   Nils T. Jansson:
   Ja, rett etter muslimske land som praktiserer omskjæringer og lingnende...

   Marie Eikeland:
   Det kan virke slik til tider......

   Heidi Sliper:
   Ja, det vil jeg tro........

   Rigmor Fossdal:
   definisjonen kommer an på de opplevelser en har.

   Nils T. Jansson:
   Det er ikke alle som får sydd puter under arma i dette samfunnet, og dem får li ja.

   Marit Iren Gordon Heggen:
   Nàr det gjelder deres definisjon og behandling av barn og voksne som de har " Blinket" ut,sà mà man vel med vett og forstand i behold si JA.

   Vibeche Olsen:
   JA

   Ravsat Menchikova:
   Alle europeiske land, amerika og alle de internasjonale organisasjoner består av perverse løgner. Løgner er det verste våpen, som de bruker for å utnytte mennesker. Verre kan ikke være, når unge mennesker må vokse i et land full av løgner og hemmeligheter.
   Dere aner ikke hva det har gjør med meg, når jeg fått vite alt som jeg har lært i Sovjetiske skole og vokste med, det vart løgn. For en dag å bli alt forandret i landet, noe som kom, som sjokk, som lammer kroppen, handlingen, tanken. Hvor mange vart forberedt til det?
   Ulver, som har stjel landets resurser under Sovjet, de skulle bruke det, som de har stjel lovlig, derfor skulle vi forandre alt, for å gjøre lovlig deres kriminelle kapital og handlinger. Med mange tapte menneske liv, alkohol problem i familier, barn som havnet i gata, og mye annet dritt. Unge mennesker ikke alltid vet hva som foregår, de tror på det som Jens forteller:) Jobber på to jobber for å overleve, hvor sjefen sliter dem i ræva og sugger ut all krafter av dem. Fo en jævlig dritt som å bli akseptert og lovlig gjort.
   De snakker nå om Berlusconi, hva med FN ansatte som har kjøpt det samme og ennå verre, hva med europeiske politikkere og deres perverse klanen, som gjør det samme, som Berlusconi gjor, bare under godt dekket og forkledd omstandigheter. Hvorfor Assange bli fengsket og bare 0,32% av hele info kom ut. Er ikke vi som betaler for disse drittsekker for hemmeligheter og løgner, som de driver med? Landet har de ledere, som landets folk fortjener, våger ikke vi å komme ut og si om hva skal forandres i landet så spiser vi den dritt.
   Dessuten betaler våres barn dyrt som de har gjort til slaver. Tenk på det.

   Kristin Johnsen:
   Vi har et ugudelig styre og ugudelige lover i dag. Man skal lyde Gud mer enn mennesker, jeg vil følge de gudelige lover og naturlovene. De lovene vi har i dag er naturstridige.

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden er det som er ugudelig med Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges grunnlov, Kristin???

   Nils T. Jansson:
   Gud må være en sadist som har skapt så mye elendighet. ;-) Nei, eventyr tror jeg dessverre ikke på. Og mener noen at Gud finnes bør dem ta med ham snarest til meg så jeg får hilse på ham!

   Rune L. Hansen:
   Gud er alt-omfattende stor. Hvor enn du ser eller peker - du ser eller peker på bare litt av Gud og Guds alt-omfattende storhet.

   Siv-linda Thorkildsen:
   ja men det har ikke noe med gud og jesus å gjøre det er mensker som er onde med onde hensikter å gjøre vi gjør samfunnet til det vi mensker tenker og onskap tiltrekker onskap og godhet tiltrekker godskap og når det er for mange mensker med onde tanker får vi det slik vi har det i norge og kampen må tas for tragedier er i overflod i dag og tenk hvorfor ? våre tanker styrer i det landet vi bor

   Ravsat Menchikova:
   Hver menneskets selve, dybde eller indre barer en del av gudomelige energi, så det går an å lytte egen indre stemmen, hva vil den si til meg. Det er stort tema, som kan ikke si med to setning.

   Rune L. Hansen:
   Barn og mennesker fremmedgjøres og forkvakles. Bort vekk fra seg selv og sitt og sin utfoldelse og integritet.

   Rune L. Hansen:
   Anstendighet eller respekt for menneskeverdet eller lov og rett finnes det lite igjen av i Norge.

   Siv-linda Thorkildsen:
   rravsat er ikke enig med deg tror ikke alle har gudomlig energi .det er ikke logisk et vært enkel menske er ansvarlig for sine egene handlinger og sine egene tanker og hva vi gjør syns ikke en skal blade religon inn i dette vi kan selv ta ansvar for eget liv og kan ikke skylde på gud ikke alle er snille og gode slik er det bare. og det er kampen vi har i dag onskap av tanker utspill fra makteliten kan ikke forsvares og bør stoppes .så mensklig ansvar her er et fakta .the end.

   Patrik Estola:
   Kanske europa är influerat av perversiteter?

   Turid Holta:
   Hadde en kvinne fått valget mellom å bli omskjært eller fratatt barna, tror jeg de aller fleste kvinner ville valgt å la seg omskjære!
   Det er jo en viss renslighet i at en gutt lar seg omskjære, men da må det selfølgelig skje under renslige forhold og sterile. Noe det neppe gjør overalt.
   Ellers har ikke menn som er blitt omskjært noe mere problemer enn menn som ikke er omskjært. Men de har jo en grusom smerte mens det skjer, om det ikke gjøres på sykehus under narkose\bedøvelse. Fordet er jo de som får det utført slik og. Da er det værre med kvinnene som kan sliter under mens samleie og fødsler. De får en skade som varer mens menn ikke får det.
   Menn har faktisk heller fordeler med omskjæring. Syns å ha lest at de har mindre kreft i penis ol, på grunn av at det er mye rensligere og lettere å holde rent.
   Faktum mitt her er at å stjele barn er langt værre , å miste sine kjære barn er mye grusommere. Og da er Norge blant verstinger.
   Men det mest grusomme med muslimske lamnnd er jo all nedslaktning av mennesker,tortur og lemlestelser. Man bedriver jo i noen muslimske land å kapper av en hånden for en stjålen mobil tlf etc.
   halshugging ol pervo handlinger. Og andre umenneskeligheter og forfølgelse!

   Annina Karlsson:
   Turild jag hadde med valt omskarelse, heldre an att forlora mina barn.

   Turid Holta:
   Slik er det selfølgelig med meg og!!!barna er viktigst!!

   Annina Karlsson:
   Markligt din blid ar borta Rune och Turild?? kan du forklara varfor .Det ser ut som du skulle vara ,,,,hotad?

   Arild Holta:
   Barn som blir omskjært får ikke så store psykiske problem og en svært forhøyet grad av selvmord, som barnevernsbarn får. Omskjæring er vel gjerne heller ikke tvunget på foreldre, selv om det er et sosialt press. Det såkalte barnevernet er derimot ren politivold. Uten voldsmonopolet bak seg hadde vi bare ledd av barnefjernerne.

   Annina Karlsson:
   Det kanns varre att forlora sitt barn an att bli misshandlad.

   Arild Holta:
   Når det gjelder familiepolitikk, så er Norden det mest perverse i verden.

   Turid Holta:
   Har mitt bilde her

   Turid Holta:
   misshandling er å foretrekke framfor å miste barna jepp

   Turid Holta:
   Sant Arild norden har en pervers familiepolitikk.

   Annina Karlsson:
   Norden ja inte bara Norge.

   Turid Holta:
   Ja hele norden

   Annina Karlsson:
   Olika sjukdommar i olika lander liksom.

   Turid Holta:
   Og i allefall så har man dyktige kirurger slik at det går å operer seg sånn noenlunde til et normal stadie etter en omskjæring. I dag kan man skifte kjønn, ingen nyhet.
   Men man kan ikke operere til bake barna som staten har stjelt, det er i alle fall mye vanskeligere.

   Irene Eveline Eskedal:
   Vet ikke helt..... Jeg syns omskjæring er et hån mot skaperverket. Om det finne en Gud, så er jo denne omskjæringen det samme som å påpeke at Gud vet ikke hva han driver med. Og hva med andre hanndyr som ikke dusjer ? Hester, hunder, elefanter o.l ? De holder seg da friske nok. Det med at omskjærte menn holder seg så mye rensligere,tror jeg ikke en dritt på ! Det har med hygiene å gjøre og enhver mann klarer det fint uten å bli skjært i.
   OG slik BV holder på nå for tiden rundt i verden, så er det også i høyeste grad et hån mot Gud !

   Turid Holta:
   Det er mennesker og ikke Gud som omskjærer. Folk har jo heller ikke samme gud!
   Vell menn må da være hygieniske det viser seg jo at lort som er samlet netopp under forhuden øker sjangsen for sykdommer over tid. Når man kan lese om slikt så betyr det jo at menn som ikke eer omskjærte ikke så lett kommer til. Noen har jo og en vanvittig trang forhud.Umulig å komme til.
   Men tema rundt mannens penis var ikke så intntresangt. men at å bli fratatt sine barn er mye værre en å bli omskjært for en kvinne!!
   Blir alt man gjør mot egen kropp et hån mot skaperverket så må jo da mye mere enn bare omskjæring inkludere det. Folk gjør da så mangt med kroppen sin i dag.
   jeg er ikke for omskjæring , men synes ikke det er rett,men folk må bestemm over egen kropp selv.
   kvinner og menn verden over legger seg under kniven for å endre på seg, håner vell de og da skaperverket i følge deg da!!
   Tatoo er det og et hån da?
   Gebiss og kunstige tenner? Jeg bare undres om det kun er de som gjør det av sin tro du vil ha has på? For kirurgi av rent forandring på utseende er jo vår vestilge kultur langt foran andre!

   Turid Holta:
   Det er jo helt klart at det å ødelegge en famillie og ta barna fra foreldrene er en grusom ting. Og ikke på noen måte noe som Gud liker. Gud er for familien.
   Og det står i bibelen at menneske røvere skal gå fortapt!!

   Annina Karlsson:
   Nar de stulit min dotter ar det som de petar mej rakt i ogat.

   Turid Holta:
   Grusomt å ta barna fra folk.Hvilken smerte, rive ut hjertet på folk

   Turid Holta:
   irene hunder og dyr har en efektiv tunge som virker rensende på kroppen sin. Og de trenger ikke å dusje.Faktisk bakteriedrepende munn har mange dyr og de vet å vaske seg godt har flere dyr vi. har vell sett hvordan de steller seg og står på. Og de kommer godt til med den lange tunga. Desifiserende tunge slik ble ikke vi mennesker utstyrt.

   Annina Karlsson:
   Ar det inte ett stort hon mot manskligheten och gud?

   Turid Holta:
   Det kan jo vell helst være andre årsaker til kreft i penis hos menn enn at de ikke er omskjært tror nå jeg da. selv om jeg leste at hos omskjærte menn fant man mindr kreft i penis enn hos ikke omskjærte. men tror vell slikt har med folk og arv å gjøre jeg da!!!
   men at klart renslighet er en dyd, og at det er jo klart enklere å støtt fra man er et barn holde tissen ren uten forhud.
   Og at ytre påvirkninger og kan medvirke til økt kreft fare. Og det inkluderer jo og vasking og slikt. Og ved å være obs på slikt så kan en kanskje redusere noe. akkurat som en kan minske faren for kreft i bryst om en har et arvelig gen for det, om en er veldig nøje med kosten.

   Turid Holta:
   jovist er det et hån mot gud og mennesker å ta fra dem barna. Det er helt grusomt!!
   Tenk å gjøre slikt mot folk....fatter ikke at det går an. Det er helt pervo.....

   Turid Holta:
   Men man er skapt med den forhuden og den har vell sin uante visjon.
   Så jeg er ingen tihenger av omkjæring. ser bare at å stjele barna fra folk er laaaaaaaaaaaaaaaaaang værre!!
   Og at når en leser om muslimer som skriver om at de ikke har noen problemer i forhold til at de er omskjærte, så har de heller ikke prøvd å leve med forhud. den blir fjernet når de er små.
   Det er bare så mange som skriker opp om seg at det er så grusomt... vell på kvinner er det det ja. Poeng med å dra inn menn som var omskjærte er at det ikke byr på mye problemer for dem.
   men skal holde med i at naturen er god å bevare så langt mulig er. Men selv naturen kan være grusom mot folk.
   Kjekt å kunne få seg en nese på sykehus om man er født uten!

   Annina Karlsson:
   Endel for barn fron sjukusen nar de ar utan. I Spanien ar en stor skandal uppdagad det var en dokumentar for nogra dagar sedan. De visade ett dott barn for flera modrar medan de stal deras barn.

   Turid Holta:
   Det hørtes fryktelig ut!

   Turid Holta:
   Hvem stjelte barna?

   Rune L. Hansen:
   Tar en barnet fra et menneske, hva er da igjen? Ingenting annet enn smerte og tortur, eller egoisme og likegyldighet! Tar en far eller mor fra et barn, hva er da igjen? Ingenting annet enn smerte og tortur, eller egoisme og likegyldighet!

   Rune L. Hansen:
   Det er å ta livets rett, sødme, fylde, mening og kjærlighet fra et menneske.

   Annina Karlsson:
   Personalen po sjukhusen. Dessa barn ar vuxna nu, det var hundratals fall.

   
---
---
   I går eftermiddag ankom meg med posten en brev-konvolutt med brev datert 13.01. 2011 fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt med ny bekreftelse på fra min side politi-anmeldt forhold ( ekstern ). Standard brev.
   Samt en annen konvolutt fra Haugaland tingrett med kopi av annet slags standard brev fra Haugaland tingrett datert 18.01. 2011 ( ekstern ) med pålegg til Trude ved hennes advokat Odd Arild Helland om Tilsvar på min anke datert 11.01. 2011 ( ekstern ).
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. januar 2011, Vinberget:

   I underkant av null grader utover natten til i dag og klokken 9 med tåke og regn.
---
   Hvis barna er viktigst så er lov og rett viktigst.
---
---

   Geir Ålien, 21.01. 2011:

   Humanitærparagrafen i Utlendingsloven er sovende. Den kan godt brukes i Maria Amelie og mange andres tilfelle. Det er ikke loven som hindrer henne å få opphold; det er anvendelsen av loven.

*
   Geir Ålien:
   Sovende lover kan igjen vekkes, og løgn avsløres

   Geir Ålien:
   Stoltenberg sa på Stortinget 20.01.2011 at det ikke er mulig å gi Maria Amelie opphold med grunnlag i humanitærparagrafen. Dette stemmer ikke. Det er forvaltningspraksis som hindrer dette og ikke selve loven.

   Geir Ålien:
   På samme måte som myndighetene tiltar seg urettmessig makt i innvandringsspørsmål, skjer også dette på andre sektorer, som f.eks. innenfor NAV-systemet. Dette blir veldig vanskelig å forholde seg til, bl.a. fordi disse interne reglene ikke er allment kjent, og mennesker vet derfor ikke sine rettigheter. At interne rundskriv kalles lovgivning er i beste fall galt; i verste fall er det bevisst manipulerende.

   
---
---
   Geir Ålien, 21.01. 2011:
   Politikk er praktisk nestekjærlighet
   - Fridtjof Nansen
---
---

Likeverd og rettferd    

To hender, føtter, øyne og ører,
to, i og for likeverd,
oss den ene og den andre andre,
minst så lærd,
for å foredle, endre og forandre,
hånd i hånd for rettferd,
for hverandre!
Neste-kjærlighet enhver berører,
men ikke forfører.
Vår rettferd for hverandre fører,
for og til de rette dører.
Lyttende vi hører!
Neste-kjærlighet for rettferd.
Den rette poesi,
for trivsel og harmoni.

*

Rune L. Hansen, 21.01. 2011, www.

***

---
---

   Jan Olaf Ellefsen, 15.01. 2011:

   Dreams will come true!

*
   Anna Maria Gabourel:
   Sure will, Jan Olaf!

   Jan Olaf Ellefsen:
   Spesielt hvis mange nok drømmer om det samme blir de sanne! Drømmer handler ikke om hvordan man skal komme dit, men om hvordan man vil at verden skal være! Drømmer handler ikke om veien, men om målet! Drømmer har ingen begrensninger!

   Anna Maria Gabourel:
   Enig i det. For på veien har jeg funnet det viktig å kjenne realitetene, hvordan de enn ser ut. Og for å orke veien, må man ha drømmen. Troen på at det gode vil seire er viktig! :))

   
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. januar 2011, Vinberget:

   Omtrent 1 til 2 minus-grader Celsius her ute i natt og i dag klokken 10 med jevnt hvitlig himmel. Mere tåkete utover dagen. Litt regn og litt sne og. Bar bakke. Utover kvelden henimot 3 pluss-grader.
---
   Trygve Einar kom igår eftermiddag og handlet dagligvarer og et bil-batteri for meg underveis. Han hadde med gaver og reparerer på døren og. Han kunne ikke bli lenge og måtte skynde seg videre.
---
---

   Rune L. Hansen, 22.01. 2011:

   Fristende å la seg bli kjøpt opp av de kriminelle?

*
   Rune L. Hansen:
   Av et terror-regime?

   Rune Sørensen:
   kinersene kommer

   Irene Hov:
   Ja absolutt!

   Annina Karlsson:
   Kinererna eldar upp sina pengar nar nogon dor. Det kanske de gor ratt i.

   Rune L. Hansen:
   Kineserne? Nei, jeg sikter hverken til kineserne eller muslimer eller annet enn det norske terror-regimet og dets med-spillere.

   Irene Hov:
   Lurer på hva prisen skulle være for å la vær å anmelde Jannike Willoch?

   Rune L. Hansen:
   ‎@Irene Hov: F.eks. at du får rettferdighet, inntil på-n igjen. Fristende? Eller 1 million norske kroner utbetalt kontant? Hva er din pris, og hvem er villig til å betale og hvorfor?

   Rune L. Hansen:
   ‎@ps: det er ganske mange Jannike Willoch-er i Norge, mildt sagt. Av begge kjønn og mange forskjelligheter.

   Irene Hov:
   Ja, men erstatning for ugjerninger er også å ta imot penger fra de kriminelle.
   Jannike Willoch mister lisensen og kan få opptil 3 års fengsel for grove brudd på taushetsplikten i min sak. Konsekvensene av hennes plapring har vært enorme. Politiet tør nok ikke henlegge en anmeldelse på henne etter at Tingretten i Alvdal og Rettsmedisinsk Kommisjon har stemplet henne som udugelig og rapporten som verdiløs, samt at hun ikke fikk fem øre av retten for rapporten.
   Hun sipper over å være enslig og barnløs.
   Hva er lisensen verdt for henne tror du?

   Rune L. Hansen:
   Hennes åpenhet viktig og rett spør du meg. Men rammes av hvilken lov-paragraf? Hennes falske dokumentasjon vel viktigere og straffbar?
   Og hennes åpenhet et direkte innblikk i ytterligere kriminell virksomhet?
   Har du betenkt dette, Irene?

   Irene Hov:
   Rune, Willoch truet meg til å trekke en alvorlig voldsanmeldelse, hvis ikke skulle hun skrive at jeg ikke hadde kontakt med virkeligheten i rapporten. Hun holdt ord og vel så det.
   I rapporten står det at jeg har en personlighets forstyrrelse... som tror at far har gjor meg noe vondt!
   Denne rapporten leverte hun til politiet som henla anmeldelsen på denne rapporten!
   1. brudd på taushetsplikten
   Hun fungerte som konsulent for far ett år etter ferdig utredning, uttalte seg om meg i hytt og pine, som er referert i prosess skriv og lagretts kjennelse.
   2. brudd på taushetsplikten
   Hun har diskutert min sak med MANGE her på FB, hun har skrytt av sitt arbeid i min sak til helt utenforstående.
   3, 4 og 5. brudd på taushetsplikten
   Alt dette har jeg skriftlig, opptak av eller annen dokumentasjon på.
   Hennes "åpenhet" er et straffbart brudd på forvaltningslovens taushetsplikt, og helsepersonell taushetsplikt.
   I tillegg har jeg en sakkyndig utredning som er bunnsolid av psykiater Leif Roar Falkum som slakter hennes rapport og går i mot alle påstandene hennes!
   Mener du fremdeles hennes åpenhet er riktig?
   Hvilken side er du på??

   Rune L. Hansen:
   Du besvarer ikke spørsmålene jeg stilte, Irene.
   Og ja, hennes åpenhet riktig og viktig.

   Turid Holta:
   En personlighetsforstyrrelse? ja de er så sprø disse utredere og falske og alt værre . psykobablere er helt på trynet . Ja finnes de bablere som ikke vil skrive gode raporter på en om en ikke liker dem eller har dårlig kjemi overfor hverandre. Selv om kjemien kan funke godt blant andre.
Da er det jo bablerene som det feile no...De må jo tåle at en ikke synes om dem,,,,

   Turid Holta:
   Men det tåler dem ikke skal en ha en god raport må en vell skryte dem oppi skyene og beundre dem noe værre.Og finne et intresse pongt de har og digge med dem.

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle forskrudde, tror de kan tillate seg hva som helst overfor andre.

   Irene Hov:
   Rune, hennes "åpenhet" avdekket ytterligere lovbrudd. Men "åpenheten" var allikevel ulovlig!

   Irene Hov:
   Nei Turid, jeg betalte selv for å bli grundig utredet av en kjent psykiater, sett gjennom Jannike Willochs rapport. En psykiater som har uvanlig mye større tyngde i fagmiljøet enn Willoch, men som ikke arbeider som sakkyndig. Han beskrev rapporten til Willoch på samme måte som Rettsmedisinsk Kommisjon beskrev hennes rapport i Alvdal saken.
   Skrulla er ubrukelig!

   Rune L. Hansen:
   Paradoksalt dette? Uhyre kriminalitet skjult og dekket av (ønsket eller ikke ønsket) "personvern", kontra det at åpenhet nettopp avdekker og avslører uhyre kriminalitet.

   Irene Hov:
   Det er to sider av samme sak. Brudd på taushetsplikten kan avsløre sannhet, og løgner til skade for den det gjelder. Begge deler er uansett straffbart!
   Hva i all verden var bra med lovbruddet til Jannike Willoch??
   Hun har løyet seg gjennom flere diskusjonstråder, diskutert taushetsbelagt info med MANGE!!
   Det eneste som var bra, var at hun ble tatt!

   Rune L. Hansen:
   Og du Irene, ville ha bevist eller sannsynliggjort at Jannike Willoch gjorde hva konkret kriminelt? Og det ville du ved hjelp av en kjent psykiater? Fordi den enes synsing mere sann enn den andres, eller falsk dokumentasjon pluss eller evt. andre kriminelle forhold?

   Irene Hov:
   Nei Rune, jeg ble grundig utredet med anerkjente internasjonale metoder, og psykiateren gikk 20 år tilbake i tiden og brukte alle tilgjengelige journaler. Han brukte diagnostiseringsmetoder! Ikke synsing! Han arbeider normalt ikke som sakkyndig - og fant ikke noe galt med meg.
   Du må ha hele bildet før du uttaler deg! Det er ikke synsingen til Willoch som er kriminell! Det er brudd på taushetsplikten!!
   Hallo??

   Rune L. Hansen:
   Skal Jannike Willoch eller andre kunne (slik de fleste av de ønsker)bedrive slik uhyre kriminell virksomhet under skjul av "personvern" er det meget alvorlig. Jannike Willoch var (i likhet med flere av de) så dum at hun selv ikke skjønte hva for uhyrligheter hun og hennes med-spillere driver med, derfor hennes åpenhet. Den familien hun iøvrig særlig omhandlet i den angjeldende saken (og andre) vil nu bli videre og ytterligere forurettet av hennes med-spillere, fordi ingen mere åpenhet.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor var du ikke uskyldig inntil det motsatte er bevist, Irene?
   Var det og er det din uskyld du må eller måtte bevise?
   I forhold til hva?

   Rune L. Hansen:
   Du synes kanskje det er ok at Jannike Willoch og hennes med-spillere foruretter uhyre grovt den der familien og andre familier med den falske dokumentasjon og de øvrige kriminelle metoder og hensikter som ble avslørt (uten at dumme Jannike Willoch skjønte det)?

   Marit Iren Gordon Heggen:
   ‎@rune er du uskyldig intill det motsatte er bevist?er alle som opplever maktovergrep av staten norge det?svaret mà vel bli entydigt nei.?straffen er fullbyrdet lenge fòr menigmann/kvinne fàr snudd seg rundt-Staten norge forlanger"omvendt bevisfòrsel"ikke HVA man har gjort, men HVA man kan komme til à gjòre.....

   Irene Hov:
   Nei jeg ble dømt på bakgrunn av rapporten til Jannike Willoch, uten at hun var tilstede og begrunnet sine påstander, eller at jeg fikk muligheten til å forsvare meg mot hennes sinnsyke påstander.
   Dommeren fant mange feil i rapporten, men i dommen var rettens vurdering utelukkende basert på Jannikes rapport.
   En utrolig dommer tabbe!
   Til en annen her på FB har hun skrytt av seg selv i arbeidet med min sak, sagt at dommeren kalte henne for et mirakel som fikk til et forlik!!??
   Hun lyver så det renner!
   Hun var ikke tilstede, og det ble ikke forlik, det ble dom.
   Den stakkars familien hun la ut på FB hele historien til ble det som felte henne.
   Men det var på sin plass at hun ble stoppet. Regner med at Rettsmedisinsk kommisjon og tingretten i Alvdal sin vurdering åpner for at mange kan saksøke Jannike Willoch.
   I diskusjonstråden fra august som Rune var så snarrådig og kopiere ( ekstern ) skryter hun nettopp av Alvdal saken - at hun jobber med den - legger til en link til et avisoppslag om saken, og kommenterer hvordan barna følte det når de ble hentet av bv.
   Alt dette har vært førsteside oppslag i aftenposten.
   Jannike Willoch er selveste inkarnasjonen på ondskap og hun skal aldri mer arbeide som sakkyndig!

   Rune L. Hansen:
   En skal altså ikke kunne være uskyldig inntil det motsatte er bevist?
   Og heller ikke i virkeligheten kunne være uskyldig?
   Og heller ikke i virkeligheten kunne bevise sin uskyld?
   Sånn omtrent?

   Irene Hov:
   Sånn funker det i praksis Rune.

   Rune L. Hansen:
   Eller ganske enkelt en slags alles krig mot alle? Inklusivt også mot uskyld?

   Irene Hov:
   Den ble litt for kryptisk for meg Rune...... Jeg forholder meg til litt mindre omfang av saken.

   Rune L. Hansen:
   Jeg og, gjerne.

   Rune L. Hansen:
   Men lar meg dog ikke bli kjøpt opp eller forledet til eller for det kriminelle.

   Irene Hov:
   For all del...

   Turid Holta:
   Tydeligvis en ubrukelig skrulle

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.01. 2011:

   Demokrati, et fint og viktig ord.
   Betyr det en makt sin evne til å undertrykke og å forurette hvem?

*

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Snarere tvert imot, Rune. Demokrati er et negativt ord med en negativt betydning. Frihet - det er et fint ord, det. Og det fins ikke i noe demokrati.

   Rune L. Hansen:
   Frihet? - til å drepe, til å ødelegge, til å forurette?
   Mange som vil ha den friheten i Norge, ja.

   Rune L. Hansen:
   Demonokrati.

   
---
---
   
Benthe Seljestad, 23.01. 2011:
   Dagens barnevern setter bort barna til mennesker de aldri ville lånt bort bilen til.
---
---

   En for alle - alle for en. One for everyone - everyone for one.
   Likeverd - Rettferdighet - Menneskeverd - Ordets sverd!
   Equality - Fairness - Human value - The Words sword!

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. januar 2011, Vinberget:

   Omtrent 3 pluss-grader Celsius her ute i dag klokken 09 og nokså tunge, mørke skyer rett øst her drivende forbi, nordfra mot sør. Sol og tildels lett og luftig med skyer utover formiddagen, det tunge sky-drivet lavere i øst. Fuktig i luften og 3 pluss-grader og tildels lett regn og yr utover kvelden.
---
   
   Marius Reikerås, 23.01. 2011, via Ove Johansen:

   Barn er egne rettssubjekter!!
   http://www.fvn.no/lokalt/lillesand/article827200.ece
 
  www.fvn.no
    fvn.no > «Kanskje vi blir kastet ut i kveld, kanskje i morgen. Jeg vet ikke. Det er vanskelig å ten
   Maria Amelie har rørt følelsene våre. I Lillesand lever fem barn som ingen har hørt om før nå. De har bodd på asylmottak i ni år...

*

   Pia Stene:
   NÅ må det bli HUMANT å leve her i landet !!

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Eller så må vi snart slutte å slippe inn suttrete flyktninger. Seriøst, klage på hvordan de blir behandlet her kan de, men å gjøre noe for det i sitt eget land gidder de faen ikke... Ikke vondt ment men faen heller.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Ta imot unger og send de voksne hjem :P

   Anette Johansen:
   Har store problemer med at du kaller noen for suttrete flyktninger! De har rett på en human og menneskeverdig behandling!

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Jepp, de har også plikt til å sloss for dette i sine egne hjemland, de kommer hit, drar med seg sin kultur/religion og hatet sitt, eksempel, Iran/Irak krisen med bråkete utlendinger, krenkingen av norsk yttringsfrihet og krav om sensur i norsk media, krav om tilrettelagt seperat undervisning for jenter og gutter (gym bl.a.) Jeg har store problemer med disse tingene jeg.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Alle mennesker som oppholder seg i Norge har krav på å bli behandlet med respekt og humant. Dette synes jeg er graverende, og hvor mange barn er det her snakk om.....i landet.....

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   ‎-Jeg- har aldri blitt behandlet hverken med respekt eller humanitet, jeg er en kasteball i et drittsystem som faen ikke ligner grisen og at disse menneskene får mere oppmersomhet en nordmenn som sliter i dette landet her er jeg og drit lei av, kan vise til et notat min mor har skrevet som jeg har delt på denne siden, dette er ting som har vært problemer i landet her i tiår, men nå fokuseres det altså NOK en gang på alle andre en våre egne, jeg mener ikke noe vondt med dette her men når er det vår tur til å bli rettferdig behandlet?.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=171226076255491&id=733576874&ref=notif&notif_t=share_reply#!/note.php?note_id=176493645719565

   Ragnar Zaal:
   Ser din frustrasjon Dragon, men det værste som kan skje, som kun statsmakten tjener på, er om vi setter forskjellige grupper opp mot hverandre.. Split og hersk funker fremdeles..
   Ellers vil du se at Monicha har skrevet flere kritiske innlegg... nettopp om de temaene du nevner..

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   No shit, de satte meg opp mot familien min, vet utmerket godt hvordan dette fungerer.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Men faktum er og forblir at det å kontinuerlig sy puter under armene på innvandrere er og blir en dårlig løsning på et kontinuerlig problem. Eliminer problemet eller la problemet være.

   Ragnar Zaal:
   Før denne diskusjonen sporer helt av, vil jeg henlede oppmerksomheten på den innledende teksten i innlegget til Marius, dette dreier seg faktisk om generelle menneskerettigheter og barns sådanne. Det har faktisk ikke noe med innvandrere å gjøre rent prinsipielt.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Nei, men du kan ta rettighetene dine og flushe i dass den dagen f.eks muslimene blir et flertall ♥ og med disse ordene ønsker jeg dere alle en god og fredelig natt.

   Anette Johansen:
   Tommy, jeg tror at situasjonen er mye mere sammensatt enn hva du gir uttrykk for her! Jeg tror at man skal være veldig forsiktig med å stigmatisere grupper som en sannhet! Forstår frustrasjonen din i egen sak! Situasjonen er bare slik at det er ikke sammenlignbare situasjoner! Selv om begge situasjoner er alvorlige i seg selv. Det er en stor grunn til at mennesker velger å komme hit og til andre land som flyktninger og asylsøkere. Og selvsagt er det naturlig å ta med seg noe av sin kultur når man flytter til et annet land! Det er naturlig som en ryggmargrefleks. Det har med hvem er jeg, hvor kommer jeg fra. Hva er min historie. Hvorfor har jeg blitt den jeg er. det er fundamentet som vi alle mennesker har behov for å vite noe om og ha med oss. det er noe av våres identitet. I tillegg så er vi mennesker så utrolig fleksible at vi kan i mange tilfeller tilpasse oss utrolig vanskeligste situasjoner når det er riktig, nødvendig og påkrevd. Og i tillegg så er det viktig for integreringen og tilpasningsevnen ved flytting til nye land. Jeg synes at det er bar at flyktninger, asylsøkere og innvandrere prøver å finne en balansegang mellom sine tradisjoner og kulturer de har med seg. Pluss å lære seg språket og bli integrert i sitt nye land. Det tror jeg alle som har bodd noen år i utlandet selv. Vet viktigheten av og betydningen av. Det er min personlige erfaring. Pluss en oppvekst i et flerkulturelt hjem. Med en ikke norsk mor. Den største faren en fordommer og stigmatiseringen av de som er annerledes enn en selv!

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Hvorfor er det ingen nordmenn som går ut i gatene og demonstrerer mot systemet da? Vi sitter jo bare på hver vår tue og klager (som vi bland annet gjør her). Det betyr vel i realiteten at vi egentlig må ha det for godt for vi gidder ikke å gjøre så mye for å få forandret ting til det bedre heller. Se på andre land, de strømmer ut i gatene og sier sin mening.

   Anette Johansen:
   Marianne, det er mange måter å reagere på. Personlig har jeg benyttet mitt aktive medlemskap i Amnesty og lokale grupper som en måte å påvirke. Det kan de fleste mennesker gjøre. Er ellers enig i at bekvemmelighet følelsen/- mentaliteten her i Norge bl.a. ofte hindrer at negative situasjoner m.m. blir påvirket til å bli endret. For det er kun aktive handlinger som har evnen til å endre. Passivitet forblir passivitet.

   Ragnar Zaal:
   Tror dere maktapparatet liker dette mediet?
Før satt vi over kaffekoppen med nære venner eller slektninger og beklaget oss, nå ser vi at vi faktisk har meningsfeller over det ganske land! DA er det mulig å få til noe! Men det forutsetter et aktivt engasjement på tvers av politisk ståsted, tro, økonomi, utdannelse, dannelse etc etc. Dessverre er det mennesker selv her inne som aktivt dreper initiativ ved å skape splid, sette grupper opp mot hverandre, er fordomsfulle osv.. Dette gjør det vanskelig for de som ønsker endring og som forsøker å organisere noe. De blir uglesett, mistenkelig gjort, mistenkt for å fremme egne interesser osv.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Det er jo blant annet fordi Janteloven står så sterkt her i landet, Ragnar. Det var jo faktisk på bakgrunn av skriverier og organisering her inne på FB at de nå demonstrerer i Tunis og nå sprer det seg også til andre land, dette kan bli spennende og se utviklingen av faktisk.

   Anette Johansen:
   Nei, jeg tror ikke maktapparatet liker dette mediet FB. er. Husker fortsatt en reportasje for noen få dager siden med Statsekretær Lønseth. Som nedlatende påpekte at de da ikke kunne endre lover på grunn av en FB. gruppe. Husk at de ble presset til å endre lovverket for Laila Navrud i sommer/- høst. Jeg skulle ønske at det brukers mere humane og menneskelige skjønn som tar hensyn til barnas beste ved behandlingen av asylsøknader! Marius, jeg leste tidligere i kveld. At det ble påpekt at regjeringen hadde problemer med å endre lovverket nå. Pga. EU regelverk. Da stiller jeg spørsmålet om at regjeringen tar mere hensyn til EU regelverket. Enn til Menneskerettighetene og lovverket som alt i dag faktisk ivaretar barnas beste! Men, dette blir ignorert av politiske hensyn pluss EU regelverk. Vi er EØS medlem ikke EU medlem! Snik innføring kaller jeg det! Og forkastelig at det ikke tas hensyn til barnas beste. Og menneskelige hensyn.

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Klart man kan organisere seg, Anette og jo flere man er for å fremme sin sak og sine synspunkt jo bedre for å få forandret på noe. Men, jeg ville bare belyse at før kunne vi faktisk vise solidaritet med grupper ved å gå i fredelige demonstrasjonstog, nå gidder jo ingen det lenger og ungdommen er veldig passiv i så måte, noe vi ikke var i min ungdom. 

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Når vi ikke kan ta hensyn til barns beste, ikke bare i asylsaker, men også i flere andre sammenheng i dette landet så er vi ikke mye humane. Da er det bare lover, regler, systemer, paragrafer ol som viser hva slags holdning vi har og at vi er for feige til å reise oss og si at vi tar barns rettigheter på alvor.

   Anette Johansen:
   Helt enig, Marianne! Og hvor er mennesket med følelser mitt oppe i alt dette her?

   Marianne Kiil Øvrebotten:
   Følelser er det veldig lett å legge lokk på. Men myndighetene har et ansvar for menneskenes beste og de har dermed en plikt til å påse at dette blir overholdt.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Følelser er noe du mister når myndighetene tar vare på deg.

   Anette Johansen:
   Eller så blir du mere var og følsom av å bli utsatt for urettferdighet. Hvor din integritet, selvrespekt og verdighet er truet.
   Når man er mitt oppe i det tunge og vanskelige. Er det ikke unormalt og få tunnel syn hvis man kan kalle det for det. En måte å takle og mestre porsjons vis det som er vanskelig å takle. Og ta et skritt om gangen. Overlevelses instinktet som slår inn. Tommy, du skal vite at nå som alt ser som tyngst ut. Vil det etter hvert komme en avklaring og slutt på det som er vanskelig. Bare husk å holde ut og ta et skritt om gangen. Og jeg både tror og vet at det tungsinnet som du føler og er mitt oppe i nå. Også vi få en ende når saken din er ferdig. Det viktige er å vite at du kjemper for det du tror på er riktig. Og tro på deg selv når alt virker som tyngst! Husk at etter mørke så vil det komme solskinn. Vi er mange som har kjempe og vunnet fordi vi holdt ut og kjempet for det vi trodde på. Lykke til! Og husk at det er viktig at du har noen nær deg som holder deg oppe når du ligger nede og har det som tyngst! 

   Gurli Bernhof-Jacobsen:
   Dette var i grunnen en ganske interessant diskusjon, men noe som kanskje ikke kommer klart frem her er diskriminering av nordmenn. For det er faktisk forskjellsbehandling av nordmenn som trenger hjelp og utlendinger som kommer hit. Det er skummelt og kalle dette rasisme, for det går ikke på hudfarge/etnisk bakgrunn men rett og slett på det å se at man får hjelp hvis man er utlending og ikke som nordmann. Et eksempel er Oslo kommune Tøyen, der er husleiene satt opp til nesten 12.000,- pr. måned. Min mor er pensjonist og får ikke bostøtte, der hun bor er det mange forskjellige nasjoner og de betaler kr. 1.000,- i husleie og resten dekker UD. I tillegg ødelegger de dører, driver herverk på bygninger, stjeler fra bodene i kjeller, søpler til ute og kaster drittbleier i gangene. Dette er noe som skaper splid. På Grønland i Oslo står Somaliere midt på lyse dagen og røyker katt, få av de arbeider.
   Her jeg bor er det stort sett utlendinger som foretar tyveriraid om nettene. Jeg kjenner mange utlendinger, og som en venn fra Bosnia sa, var at "dere normenn er så dumme". Han kom hit sammen med fire kamerater som alle var katolikker i sitt hjemland, når de kom hit ble de muslimer fordi det var mye større fordeler ved det. "Ser dere ikke hva dere gjør", spurte han. "Dere tar inn alt fra øst og vest, og tror at det er greit. Dere vil ikke merke det før det smeller, for muslimene roper ikke ut hva de gjør, de venter til alt er klart".
   Dette er en kar som både arbeider og skjøtter seg skikkelig og virkelig følger norske lover. En russer jeg kjenner, en alle tiders kar og flink til å arbeide, fikk ikke lov til å være her, og ble sent til Ukraina hvor han aldri hadde vært. En annen bosnier jeg kjenner arbeider her og er veldig ålereit, men han driver firma her kun så lenge han får lav skatt. Når de årene er over reiser han hjem igjen.
   Jeg har mange flere eksempler. Det som nører opp hatet til nordmenn har ikke noe med hudfarge å gjøre, det har noe med at vi beholder latsabber, tyver og kjeltringer og sender flotte mennesker ut av landet.
   Jeg er helt for at barn skal ivaretas, men jeg blir forundret når jeg ser hva de får når de kommer hit med en begrunnelse av at dette skal de ha for ikke å skille seg ut. En norsk mor som har økonomiske problemer får ikke moteklær, sykler, ski og annet utstyr til sine barn. Det er her problemet ligger. Og det ligger ikke på misunnelse heller for de er unt dette, men det er forskjellsbehandlingen som skaper hatet.
   Mennesker som ikke har hatt problemer i sitt liv vil ikke forstå dette annet enn fra et fornuftssyn som sier at vi skal da være humane.
   Hvis jeg flytter til Iran/Irak vil jeg da kunne beholde alle mine norske vaner og tradisjoner, eller er det så at jeg da må følge det landets lover og tradisjoner, og ikke minst lære meg språket?
   Jeg er helt for at barn skal kunne komme hit og beskyttes, men send hjem kjeltringer. Og dessverre så tror jeg at de som virkelig kunne trenge å komme hit ikke kommer.
   Det er systemet i landet her som det er feil på, ikke folkene. Selvfølgelig så vil man utnytte de godene man kan få. De blir opplært i sosialloven når de kommer hit og får all mulig informasjon om sine rettigheter, mens det faktisk ikke er like lett hvis du er nordmann og ikke paragrafrytter.
Still opp i gatene. Jeg flirer når jeg ser det, for nordmenn er feige. Av erfaring så vet jeg at mange er veldig flinke til å pusje på og sette i gang saker av forskjellig slag, men den dagen det virkelig gjelder så står du der som en tosk alene om det. Kommer du på et kommunemøte og de ikke er interessert i det du tar opp så kan de være så frekke å sette seg å lese avisen. En dame der sa at det er så trist når man har så mye driv, men når du har holdt på i ti år uten gehør så gir man opp.
   Selv bor jeg i en kommune med en haug sirumpa gubber, de skulle vært byttet ut hele gjengen. Ingen ting skal endres. De prater og de lover og de lover, og sånn er det over hele fjøla i hele landet her. Asylmottak er blitt populært, ikke fordi man er så human, men fordi her er det mye penger å tjene. Hadde man tatt inn færre av gangen så hadde man kanskje kunne silt ut kjeltringene og virkelig kunne hjulpet de som trenger det. Jeg lurer på hvor kvalitetssikringen er på det de gjør. Det er rart å tenke på at før så måtte til og med dansker og svensker ha vandelsattest før de kom inn i landet her.
   Man skal ikke ta alle over en kam, for det finnes flotte mennesker som er innflyttere, men det er en kjennsgjerning at flertallet er kjeltringer.
Så jeg er enig med Tommy - behold barna og send foreldrene hjem igjen hvis de ikke klarer å oppføre seg.
   Et lite tankekors til - for noen få år siden så prøvde vi å tilby kurs til asylmottakene som gikk på å lære de norsk, forskjeller i kultur her og i deres hjemland, arbeidslivet i Norge, integrering i norsk samfunn. Dette ville ikke kommunene betale for. Begrunnelsen var at hvis det hadde vært deres kultur vi skulle holdt kurs i så ville de betalt. Jeg forsto ikke dette, for jeg tok det som en selvfølge at sin egen kultur måtte de da være kjent med.
   Det første de må gjøre er å likestille normenn med de som kommer til landet her, så vil nok mye av irritasjonen forsvinne. For det finnes faktisk mange normenn som sulter, fryser, ikke har jobb, som sliter med psykiske problemer og ikke får hjelp. Og det er ikke bare å si sett i gang å jobb. Det er det folk som aldri har hatt alvorlige problemer vil si.
   Et lite problem for meg kan være et gedigent problem for deg og motsatt.

   Arild Holta:
   Hmm. Dette var en fryktelig irrasjonell debatt som fordrer bevis for å eie både landegrenser og andres eiendom. Men hvorfor bry seg om utgangspunkter for etisk tenkning...
   Hva om tyvstaten sluttet å gi bort andres penger til utlendinger. Og hva om den sluttet å nekte respektable utlendinger den selvfølgelige retten til å arbeide? Da ville vi fått respektable utlendinger i landet, som var med å bygde opp vårt land, samtidig som de kunne sende penger til oppbygging av egne land.
   I stedenfor har vi fått en helt sinnsyk flyktningepolitikk som ødelegger barn og voksne, og som demoraliserer både utlendinger og nordmenn. Makten lager helvete i godhetens navn.

   

---
---

   Marius Reikerås, 22.01. 2011:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=104019713007969&id=733576874
   Min erfaring er at samtlige offentlige etater jeg har vært i kontakt med, latterliggjør bruken av menneskerettene. De vil simpelthen ikke forholde seg til det. Da er mitt spørsmål: Hvis ikke staten vil forholde seg til den beskyttelse som menneskerettene gir, hvilke beskyttelse har da enkeltindividet i møte med det offentlige system?

*

   Eva Merete Gulliksen:
   Har ikke beskyttelse.enkelt og greit.
   Det finner man fort ut.i møte med det offentelige. Med noen untak.

   Heidi Marlen Danielsen Semerci:
   Det har nok de aller fleste i offentlige systemer mer eller mindre erfart...inkl meg ...

   Øyvind Arnesen:
   Finnes ikke. Personlig erfaring gjennom mange år.

   Peder Aresvik:
   Det er et meget betenkelig faktum, at det offentlige Norge ikke engang evner å forholde seg til individet - rettssubjektet - med mindre det dreier seg om en straffesak. Enn så lenge praktiserer vi subjektivt straffeansvar.
   Ut over dette blir ikke individet - rettssubjektet - behandlet i det offentlige. Din sak blir behandlet - objektivt og i henhold til forskriften - men ikke du selv som individ. Det er ikke ditt behov for garasje som behandles ved byggesaksbehandlingen, det er garasjen i forhold til plan og bygningsloven som behandles der. Det er ikke hvorvidt du har behov for stønad eller ikke som behandles hos NAV - det er din helsetilstandstilstands eller inntekts forhold til regelverket som behandles. Ikke du.

   Nils Kåre Jørmeland:
   Når datalagringsdirektivet trer i kraft for fullt så kan menneskerettighetsdomstolen bare legges ned for da vil det ikke finnes et fnugg av menneskerettigheter lenger.

   Ingrid Myhr:
   nei dessverre det finnes ingen beskyttelse for enkeltindivid....de blir en "kasteball" fra det ene til de andre.....til de gir opp. Det er jo en kjennsgjerning at off. etater er eksperter på å ta livsmotet fra folk....

   Anne-Lise Solli:
   har tenkt litt på dette og tror vi alle ville fått støtte og gjennomslag,siden det da kun vil være subjektive argumenter for og imot,og subjektet ville vunnet/fått gjennomslag pga.menneskerettighetens kraft,,,,om dette var forståelig nok...

   Unni Anita Iversen:
   min erfaring med å vise til menneskerettighetene til Helse- og Omsorgsdepartemenet , er at de absolutt hever deg over dem. Det samme med andre lover og regler. Og endte med at HOD anmeldte meg til bv, fordi jeg var for opptatt av mitt barns helsesituasjon. En anmeldelse bv henla som grunnløs.

   Nils Kåre Jørmeland:
   Det viser seg at staten overser helt de fleste dommer i menneskerettighetsdomstolen og tar det overhode ikke til etterretning i det hele tatt.

   Irene Børresen:
   Som sagt lenger nede, Justis- og politidepartementet er nå stevnet og i det vil bli lagt ned påstand om brudd på EMK, i en lov vedtatt av Stortinget. Jeg har tidligere påvist for dette departementet hvilke urimeligheter denne loven (Hundeloven) representerer, både overfor hele justiskomiteen og for det stevnede departement. Jeg har fått svar fra departementet, kun det jeg påviste selv, og takk for innspillet. Ingenting skulle endres men de ville ta det med ved en eventuell senere gang.... Sendte inn en ny henvendelse og spurte hvordan de anså at menneskerettighetene er ivaretatt. Fikk ikke svar. Derfor gleder det meg nå at vedkommede som har stevnet departementet også har fått oversendt disse papirene fra meg. Noen blir vel kanskje nødt til å svare på det under ed...

   Nils Kåre Jørmeland:
   Det burde vært en overordnet enhet som så til at staten etterfulgte alle dommer fra menneskerettighetsdomstolen.
   Her må det også kunne legges inn personlige ansvar fordi det ikke nytter med bøter da dette vil virke som om staten kunne kjøpe ...seg fri fra sitt ansvar.
   Dette ser vi på Telenor som gladelig betaler bøter.

   Anne-Line Vestgård:
   Dette e et spørsmål æ har grubla over både dag og natt ..enkeltmenneska må kjempe utn støtte og hjelp fra det offentlige,dem blir bare oversett og krenka,noe som e totalt respektløst!Og uten støtte utenom av venner og familie ,så e det mange som ikke klarer denne kampen.

   Anne Kristin Braaten:
   Ja nettopp...........?????

   Marina Lorieri:
   er uten ord. ubeskrivelig. Umennesklig. Forferdelige handlinger pågår av den Norske stat.

   Marina Lorieri:
   Hele min familie blir splittet.

   Turid Holta:
   Ja hele familier blir splittet det er grumt det!

   Liv Marit Bakke:
   Jeg har grublet mye på dette her. Å jeg tror at om vi klarer å forbinde EMK med straffeloven, så vil kansje tonen få en annen lyd? Altså fokusere mer på... at ved brudd på EMK, er en straffbar handling som følges av riktig § i straffeloven. For EMK alene klarer desverre ikke å omvende narsister.

   Anne-Line Vestgård:
   Tenk om vårt land kunne vært styrt av menneska med empati og det å kunne se andre! Men dessverre så e det styrt av kynisme, manglende empati og egoisme. Derfor kommer menneskerettn i siste rekke, og uansett kor mye en kjempe så blir en møtt med ei kald skulder. For har statn tatt en bestemmelse, så står dem på sitt, og hvordan skal da et stakkars lite menneske nå frem?

   Ravsat Menchikova:
   Marius, om hvilken menneskerettighet vi kan snakke om i diktatur regime, som bli forkledd med ord demokrati? Menneskerettigheter, det er et instrument, som de bruker, for at folk går ikke til krig. Elite makten vet, at ikke alle går og krever sine rettigheter, hvis noen gjør det, så kommer bruke en god del av livet og nervesystem og helse for personen bli ødelagt. Som betyr at personen kommer ikke leve lenge. Som betyr også forkortede pensjons alder.
   Firma, store ord. Hvem er firmaeier? En som tjener alt for godt på andres liv, mens den annen sliter å leve, sliter å ha familie, sliter å ha en plass å bo, sliter med helse. Firma er noe som er kriminell. Så har vi makten, som godkjenner kriminelle handlinger. Fordi deres klan, som eier de største firmaer, banker, aksjer, resurser. Jeg kaler det diktatur.

   Ravsat Menchikova:
   Alle de offentlige etater som latterliggjør bruken av menneskerettene, de har egen klan, som eier firma. De sitter i etater og kjøper tjenester av egne klane firmaer. Kan det være bedre? Også ler de av folk, som ikke reagerer en gang eller ikke ser og oppfater :) Harregud, er dette den berømte euro-amerikansk demokrati?

   Ravsat Menchikova:
   Ja, for ordet "herregud", jeg har fått en strang beskjed, fra baptist medlem. Jævlig sekta :) Vi lever 2010, jepp folkens.

   Ravsat Menchikova:
   Enkelt individ og familier er utsett av offentlige system for grove misbruk av menneskerettigheter, hver eneste dag. Offentlig system er korrumpert til bunn og grunn. Kriminaliteten starter derfra.

   Bent Lønrusten:
   Staten Norge, jo takk skarru faen meg ha...supperåd!

   Mariann Rødstøl Vik:
   Tror mange ganger tilfellet er at de rett og slett ikke er opplyste nok! De som arbeider der har ikke nødvendigvis hverken utdanningen eller de personlige refferanser som kvalifiserer dem; du vet byråkrati er jo også her i et "ferdigfabrikkert system" som faktisk ikke holder mål. Blyant og linjal brukt med en forståelse som mange ganger kan virke provoserende liten..og et snevert perspektiv med en god posjon prestige så har man en typisk borskjemt nordmann. Problemet er at de er gitt for mye makt!

   
---
---
   Fortsettelse fra i går - om demokrati:

   Rune L. Hansen:
   Frihet? - til å drepe, til å ødelegge, til å forurette?
   Mange som vil ha den friheten i Norge, ja.

   Rune L. Hansen:
   Demonokrati.


   Hedia Troudi:
   Rettferdighet.

   Rune L. Hansen:
   Rettferdighet for hvem?

   Irene Hov:
   Rød Grønt Sosial Kleptokrati

   Lars-Toralf Utnes:
   Storstrand Ordet "demokrati", kommer av det greske ordet "daemon" som betyr "mengder, skarer", og betyr "kontroll med massene; mengdene", og er en elitetanke der noen mennesker er født frie og i stand til å styre. Det er samme ord som er roten til vårt "demon".

   Irene Hov:
   Dæven! Daemonkrati. Uttales på engelsk.

   Annina Karlsson:
   Teokrati ar en annan variant.

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Teokrati er styre ved Gyd, der Gud peker ut en etterfølger. Og teokrati har bare eksistert et sted, i Israel, der Gud pekte ut Saul, David og Salomo. Siden har ikke teokrati eksistert.

   Irene Hov:
   Ikke demokrati heller for den saks skyld vel....?

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Jo, det er jo demokrati vi har i dag... og som Josef Stalin sa det: "Demokrati, det er veien til verdenssosialisme."

   Rune L. Hansen:
   Demokrati og frihet er avhengige av hverandre og av rettferdig lov og rett. Blir til kriminell galskap og terror om kriminelle uten respekt for lov og rett forvalter og håndhever lov og rett.
   Her en fin liten sak om elementære forhold for demokrati, frihet, lov og rett: http://phorum.no/

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Det vi trenger, Rune, er republikk. Republikk er ikke det samme som demokrati. Republikk kommer av Res Publica = Av folket.

   Rune L. Hansen:
   Og ord kommer fra kildene bak vår munn. Hos mange og fra rett gjennom ørene og ut.

   Irene Hov:
   Ja, ja...

   Annina Karlsson:
   Allt som inte ar av respekt och karlek borde straffas. Men so ar det vall redan? Bara alltfor longsamt kanske man kan tycka.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.01. 2011:

   Den forelder eller det mennesket som sier seg å ville gjøre alt og hva som helst for barnet sier og gjør det ikke av kjærlighet, men er en kriminell.

   Rune L. Hansen:
   Et slikt menneske forleder andre til det kriminelle og er også lett for andre kriminelle å forlede til det kriminelle og perverse.
   Masken til slike kriminelle, er typisk følgende ord: Barnet fremfor alt! Alt for barnets beste! Se så høyt jeg elsker barnet!

   Sarjo Bayo:
   miss you

   Little Hotte Yasmin:
   Uff, jeg mimrer min barndom i fosterhjem! Fosterfar , den kriminelle, fikk meg til å gjøre de ekleste ting med han! Han gjorde de ekleste ting med meg! Han var glad i meg! Jeg var ett barn, barnevernet skulle passe på meg, de ødela meg mer! Jeg føler meg forsatt dum , får forsatt ekkel smak i munnen, føler forsatt 'pappa' Den kriminelle sine handlinger! Selv om det er over , tro meg! Jeg dreper den fyren en dag! En vakker dag:-)

   Turid Holta:
   Det er jo kjent at det er fosterforedre som gjør flest overgrep mot barn. huff å huff dette syke barnevernet. Det er jo bare tull alt sammen, rene barnemisshandling.

   Annina Karlsson:
   hemskt vad utlamnad man kan bli om soc inte ens foljer upp vad de sysslar med.

   Rune L. Hansen:
   Barnet er det kjæreste og mest verdifulle vi har representerende livets rett og inderligste mening. Trusler overfor dette er for et anstendig menneske og instinktivt uhyre skremmende. Dette gjør oss sårbare og helt selvfølgelig innstilt på og villige til å gjøre veldig veldig meget for barnet. I og med dette kan en far eller mor overskride grenser, under trusler og tortur. Dette vet mange av de kriminelle som driver med kidnapping, fangehold og knebling av barn å utnytte seg av, for å drive med seg både barnet, far eller mor inn i det kriminelle, mere og mere, verre og verre.

   
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. januar 2011, Vinberget:

   Fuktig og regn og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig jevnt overskyet, fuktig, tåke og 2 pluss-grader klokken 9. Regn og tåke og 4 til 5 pluss-grader utover dagen.
---

   Den smerte, ødeleggelse og tortur de utsetter foreldrene og barna for de som kidnapper og fangeholder barn kan vanskelig sees eller høres i det ytre, men er både for meg og mange andre antagligvis den verst mulige smerte, ødeleggelse og tortur.

   Det vet selvfølgelig mange av de også. For mange av de handler det om å se hvordan vi dør, hvor lenge og hvordan vi overlever, hvordan vi ytrer oss under smerten, ødeleggelsen og torturen, hva som skjer, hvilkne håp vi eventuelt klamrer oss til, hvilken desperasjon, etc. Og mange av de finner dette interessant, og også gledelig. Videre og mere for hvert stikk og hver ødeleggelse de tilfører ofrene.
   Pervers sadisme, ja. Men i Norge langt mere vanlig enn mange liker å tro eller kan se eller tenke seg til.
   Den som er oppmerksom på det vil best kunne legge merke til det. Og synliggjøringen av også det er viktig.
   Hva som for mange fra før av virket uforståelig vil dermed lettere bli forståelig.
---
   Mange av ofrene overlever i det lengste i kraft av håpet om at det efter hvert vil komme til å gå bra. Og mange forsøker å stimulere de til å bevare dette håpet, realitetene til tross.
   Noen klarer og, om så kan sies, på sett og vis å transformere håpet til noe annet. De er tvunget til det, blir nødt til det, for på slags sett og vis å kunne overleve.
   En av måtene, som en ofte og ser de kriminelle stimulere til, av flere grunner, er at det som skjer blir forsøkt bagatellisert og menneskene betraktet som verdiløse, uinteressante gjenstander.
   De kriminelle har flere fordeler av å forsøke å spre og å opprettholde et slikt menneske-syn.

   Andres reaksjoner på dette? Å forsøke å hjelpe. Og når hjelp blir hindret og ikke når frem, blir gjort umulig?
   Å snu seg bort? Å forsøke å glemme eller bortforklare, bagatellisere?
   Å ikke ense med-menneskelighet, for i det lengste å forsvare egne forsøk på trygghet og idyller?

*

   Patrik Estola:
   Varför är man så rädd att ta upp feminismen som byggt upp detta trams?...alla förstår väl att det är så och att det är en köns politik..äta kakan & ha den kvar även om det kan finnas humanister i branchen som arbetar på rätt sätt.

   Patrik Estola:
   Feminism står inte för mänskliga rättigheter, det gör däremot humanism som infriar feminismen! feminism står för ett kön och branchen flödar av feminister tyvärr som vill äta kakan men ha den kvar.
   Självklart finns det humanister som inte utgår från ett kön i branchen och som sätter sig in i ärenden med bra utgång...men det ser ut att höra till ovanligheterna idag.
   Man kör mer en schablon modell.

   Berit Mikalsen:
   Uansett hva slags isme,logisme,kynisme,katekisme,liturgisme.......alle har ett ansvar hvordan vi behandler hverandre!!

   Rune L. Hansen:
   Alle og enhver.

   Annina Karlsson:
   Finns monga manliga kriminella socialchefer med som styr damerna. Men oavsett om de bar po xx kromosomer eller xy kromosomer so ar skadan lika illa. Det viktigaste ar vall och slacka elden om det brinner inte analysera varfor och hur och vem. Massor med barn ar bortforslade fron dem som alskar dem.

   Berit Mikalsen:
   En må slutte å stigmatisere krimineller som damer eller menn..... er de ikke umennskelige da? kriminele da?
Om en henger seg opp i kjønn, skaper bare mer frustrasjon, å det går under Rasisme,i NKMR, å det bruker kriminelle som splid å hersk... får råde i fred....At en sårer hverandre p.g.a. etnisitet, kjønn, osv...

   Rune L. Hansen:
   Når forskjellen er markant og det iøvrig ikke ligger noen diskriminerende ubalanse i uttrykksmåten så bør det vel heller både aksepteres og ansees som en fordel, Berit?

   Berit Mikalsen:
   Forskjellen er ikke markant, Rune... mannfolka har bare blitt tøffere till å tørre prate om tap, å sivilt nederlag, tap av *myke verider,osv...Tidligere blei de me mer mobba ut av også sitt eget kjønn, p.ga kjønsrollemønster....

   Berit Mikalsen:
   Begge parter, mann å kvinne får gjennomgå idag.....Flere menn enn kvinner..... Kansje enda flere unge kvinner enn menn..Forde de unge kvinnene kommer inn under nemdvedtakene..... Derfor blir det KAMUFLERT!!!

   Liv Marit Bakke:
   Ja man "lever" i en eksistens der man ønsker å hoppe utfor kanten av stupet å være ferdig med det, samtidig som man ikke kan, fordi man har barn som er i livet og fortsatt trenger en den dagen di blir løs-latt.

   Berit Mikalsen:
   Seff er allt dette imot N.GL., OG FN MRK...osv...

   Berit Mikalsen:
   Det gjelder å holde fast med at en har rett i gode en gjør, mer enn .... Å KJENNE ETTER SMERTEN AV DE FALSKE ANKLAGENE, SYNSINGEN SOM HERSKER!!

   Berit Mikalsen:
   Ellers lar en overgriper styre ens følelser!!! DET MÅ UNGÅS!!!!

   Berit Mikalsen:
   FOR ELLERS ER EN IKKE SELV SJEF OVER SINE FØLELSER......MEN OFFER MER ENN NØDVENDIG.....Å TERORISTENE FØLER/TROR DE VINNER!!

   Berit Mikalsen:
   Denne troen, som er basert på at kameraderi holdning....vi vinner uansett over deg hodlning er en pest!!!

   Berit Mikalsen:
   VÅR STYRKE, VÅR TRO...Finne en liten *lomme*som de ikke har nådd med angrep,forvrengning å falske anklager...utvide denne,FOKUSERE PÅ DENNEevent lage denne om de tok allt......SÅ DET BLIR GJENSTAND FOR VÅR VEKST,TRO Å HÅP FOR FOR RETTFERDIGHET, Å FREMTIDEN!!

   Kjell Nygaard-Andersen:
   Det er mye smerte og urettferdighet på denne planeten som kan være vanskelig å forstå. Men en ting er helt sikkert. Gud ser alt, og ingen slipper unna med noe som helst...

   Annina Karlsson:
   Naturlgarna ar med fina den som forhaver sej kommer sinnom tid att rasa. Det holler inte att se ner po andra.

   Patrik Estola:
   i sverige är hanteringarna & missbruket byggt av feministiska grupper men bryter även mot mänskliga rättigheter..sedan vad det sitter för chefer på alla ställen kan variera & har inte med feminismen att göra.
   Mycket beror på varje individ som handhar varje ärende men missbruket & nonchalansen är väldigt stor och lagar, regler stämmer inte överens med praktiken i landet.
   Feminismen har påverkat hela europa att inte tänka humanistiskt med lika rättigheter för alla och inte enbart ett kön.

   Patrik Estola:
   Även feministiska kvinnor drabbas själva av missbruket från kvinnor så det är hög tid att tänka om i mer humanistisk form anser jag & många andra i Sverige.
   Har själv testat tyglarna i landet och nog är det mycket fördomar som byggts upp med... hemlighetsmakeri i branchen.

   Patrik Estola:
   Varje enskilt ärende är unikt men för att det skall bli så rätt & bra bedömningar måste man utgå från båda parter och könen...så sker det inte alla gånger i allt för stor utsträckning...kanske av okunskap men även skadad personal kan göra att ärenden påverkas av deras egna fördomar.
   Så pass viktiga ärenden krävs det verkligen kunskap i psykologi och att man sätter sig in ordentligt..annars kan det få allvarliga konsekvenser för barnen vilket det görs idag som kommer ge enorma kostnader i framtiden med alla ringar på vattnet som detta skapar.

   Annina Karlsson:
   Vem ar inte skadad? Men om man lyssnar po barnen ordentligt, so de med har mojlighet att satta ringar po vattnet. Tror de har monga obesudlade sanningar att sejja.

   Patrik Estola:
   Att sociala branchen domineras av kvinnor är det nog ingen som kan motsätta och ser man i sveriges ärenden är det ett riktigt mörker av okunskap som drivs av feministiska könsmakter på olika håll, men ser ut att vara likande problem över hela europa.
   kvinnorna har gapat om jämställdhet vilket dom idag har...nu liknar det mer ett könskrig om någon bara nämner ordet feminism som dåligt.
   männen har idag lika stort ansvar hemma och många gånger mer vilket skapar vid separationer problem då barnen & männen vill ha tid med sina barn prexis som kvinnorna...men där har kvinnan inte än släppt greppet vilket har skapat en våg av vårdnadstvister som matar in miljarder till stadskassan i dylika familjerådgivningar, tvister som skapar konflikter osv osv...
   Klart kvinnor som far illa skall ha hjälp prexis som barn men problemet är att det missbrukas idag vilket är väl känt av advokater osv i branchen...vi måste tillsammans få till ett bättre system men framförallt slå sönder alla fördomar.

   Rune L. Hansen:
   Både store og små grupperinger og nettverk av enkelt-mennesker (mange eller få) kan komme seg til makt som misbrukes. I Norge har vi over-ordnede lover som beskytter mot diskriminering, og også mot kidnapping, fangehold og knebling av barn samt iøvrig med hensyn til rettferdighet og frihet. Underlig om dere ikke har det også i Sverige?! Problemet er at det er kriminelle nøkkel-personer og "nyttige idioter" i den offentlige forvaltningen (blandt annet ikke minst også i rettsvesenet) som forbryter seg mot lovens bestemmelser og samtidig hindrer og nekter Norges befolkning lov og rett.

   Annina Karlsson:
   Maktmissbruk ar maktmissbruk hur man an utovar det. Alltid lika avskyvart vart det an sticker upp.Men var finns medicinen? tror det ar den viktigaste frogan som man borde konsentrera sej po.Vad gor vi ot det innan hela huset brinner ner.

   Annina Karlsson:
   orakerna ar monga men vad kan vi gora for att stoppa galenskapen? Har vi mojligheten?

   Annina Karlsson:
   Moste vi inte hitta nogot?

   Patrik Estola:
   så är det men inom de rättsliga ser jag att man bryter ofta mot mänskliga rättigheter vad gäller män & barn..det hör till vardagen även om det kan slinka en & annan kvinna som själv fallit offer för missbruket då även många inom branchen börjar få kännedom av missbruket...därför är det otroligt viktigt att verkligen sätta sig in i varje enskilda fall istället för att använda sig av chablon antaganden.
   Jag personligen tycker Sociala biten borde få mer kunskap i psykologi och att man väljer personal efter kompetens men även granskar bakrunden då det är så pass viktiga frågor och det allara viktigaste...våra barn & framtid.
   Nackdelen med tingsrätter är att det skapar konflikter mer än det dämpar och rätten har ingen kunskap av psykologi och där går man ofta efter gammla fördomar...man har inte hängt med att dagens kvinnor inte är som förr prexis som männen av jämställdhets fixeringen feministerna kämpat för, det krockar lite.

   Annina Karlsson:
   Vart kommer man om man och kvinnor borjar skalla ner varandra?

   Patrik Estola:
   ingenstans!...prexis...prexis de könsaktivister bidrar...istället för att samverka & tänka humanistiskt för alla parter.
   Rätt ska vara rätt och barn som far illa ska ha hjälp oavsett kön!
   många gånger far många barn illa av endast trams som tillåts eller även ökas av myndigheters okunskap att hantera konflikter men aven okunskap att förstå skadorna, såren det ger till barnen om det inte är befogad kritik osv.

   Patrik Estola:
   Vi män kränks dagligen av kvinnor & myndigheter men få lyfter på ögonbrynen...däremot om det är tvärtom är det full gas direkt..iaf av det jag granskat och min egen erfarenhet.

   Annina Karlsson:
   Jag tar varken parti for kvinnor eller man for do slosar jag po min energi. Kalkylerar inte vilka som gjort mest skada.Det gor en bara bitter och satter ner en. Har inte kraffter till det helt enkelt.Konsentrerar mej mer po hur det har det som medmanniska. Om det finns nogot over huvud taget jag kan bidra med so det blir battre.

   Patrik Estola:
   håller med...men problemet finns och återstår tyvärr...därför kan det vara lämpligt att sprida mer humanistiskt tänkande istället för köns politiken som jämt petar i ögat idag :(...har som gått en aning överstyr men hoppas allmänheten i framtiden inser att alla har lika rättigheter.
Barnen skall inte behöva lida för att giriga blundar och vill tjäna pengar...för pengar handlar det om ofta då det bringar stora belopp i fickorna ju mer tjaffs det är mellan könen till advokater, tingsrätter, familjerådgivare osv osv....är det oseriösa är spelet igång istället för att sätta sig in i problemet direkt istället för antaganden.

   Annina Karlsson:
   Kanske du po ett snallt sett do kan hjalpa kvinnor till ratta. Ar de inte monga gonger lurade att tro att det de gor ar ratt?

   Patrik Estola:
   Du slå spiken i bordet ;)..bara för att jag är emot feminismen av idag betyder det inte att jag hatar kvinnor...tvärtom..bara man respekterar varandras rättigheter och är ärliga mot varandra men även lyssnar till varandras budskap, annars blir det svårt komma nån vart.
   många gånger har man tunnelseende, gäller verkligen att sätta sig in i vad man förespråkar eller står för...idag hoppar man ofta på tåget många ggr för att följa strömmen utan att förstå innebörden av det.

   Annina Karlsson:
   Sant de du sajjer. Ja det ar bra att dela erfarenheter so forstor man varandra battre. Men jag vill for min egen del vara fokuserad po losning eller nyckeln till problem inte fordjupa mej i vem sa vad vem ar skyldig. Men den biten behovs nog med for att det inte ska upprepas det som ar fel. So felaktiga saker dyker upp gong po gong. Kanske det ar olika vad man just for tillfallet orkar. Eller har behov for. So for man se till vad andra orkar och har behov for som man pratar med. Vi ar so olika.

   Patrik Estola:
   ingen som gräver i vem som säger vad & inte..utan hur vi ska lösa problemet som ökar där barn far illa många ggr helt i onödan av svartsjuka osv i separationer oftast...då går det inte heller blunda för fördomar som finns, det är en bit som oxå måste tacklas tyvärr.
   Man bör kommit till insikt med sig själv och ärenden överlag för att kunna brottas med alla tjuriga enkelspåriga egocentriska yrkeskvinnor & män därute.
   Barnen i fokus!

   Lena Bjerke:
   Mennesker som selv ble fortært av smerte i sin aller yngste barndom, ser ikke smerte hos barn, fanger ikke opp medlidenhet, setter til side behovet for bestemmelse over eget liv.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel under mange forhold det alminneligste, Lena. Forskrekkelig ille uansett!

   
---
---

   "Our lives begin to end the day we become silent about things that matter"
   - Martin Luther King, Jnr.

   “I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.”
   - Martin Luther King, Jr.

   "All that is needed for evil to succeed is, that decent human beings do nothing."
   - Edmund Burke

---
---
   Jeg avsendte i dag formiddag pr. telefax igjen et brev med ytterligere søknad til NAV Vindafjord om økonomisk hjelp og rettferdighet ( ekstern ).
---
   Senere i dag ankom meg med posten et svar-brev datert 17.01. 2011 med "melding om vedtak" fra NAV Vindafjord ( ekstern ). Et svar i forhold til mine tidligere henvendelser til de ( ekstern ).
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   
Rune L. Hansen:
   Barnet er det kjæreste og mest verdifulle vi har representerende livets rett og inderligste mening. Trusler overfor dette er for et anstendig menneske og instinktivt uhyre skremmende. Dette gjør oss sårbare og helt selvfølgelig innstilt på og villige til å gjøre veldig veldig meget for barnet. I og med dette kan en far eller mor overskride grenser, under trusler og tortur. Dette vet mange av de kriminelle som driver med kidnapping, fangehold og knebling av barn å utnytte seg av, for å drive med seg både barnet, far eller mor inn i det kriminelle, mere og mere, verre og verre.


   Annina Karlsson:
   Exakt man lockas latt in i att dansa med.Men dessvarre till liten nytta.

   Annina Karlsson:
   Man kan helt tappa besinningen i sin fortvivlan. Antagligen blir man bara forlorare i ett sodant tillstond.

   Berit Mikalsen:
   Jasmin, han var ikke glad i deg!! Men kontroll å overtyring, å sine egne lyster....... Ikke gidd å kaste tida bort på ham, bruk den heller på å bygge opp deg selv!

   Berit Mikalsen:
   Han er ikke verd energien din, heller ikke hatet ditt.......omform energien til din egen suksess, DET ER DEN BESTE HEVN!!!

   Annina Karlsson:
   Jag tror alla gor so mycket som de kan for sina barn so lange de ser ett ljus i tunneln.

   Rune L. Hansen:
   Men, Annina, det hadde ikke blitt bedre om soc ("barnevernet") og deres med-spillere fulgte opp annerledes eller bedre enn hva de gjør, de og de fleste av deres med-spillere vet såvisst hva de holder på med, det både ser de selv og er det mange både barn og foreldre og andre som forteller de. Så det er de rent faktisk og konkret ikke uvitende om, at de sender både barn og foreldre og lov og rett i kloakken! Det er jo også barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste de arbeider for, fullstendig motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Det er bare det vakre navnet ("sosial-tjenesten / barnevernet") og propagandaen som lurer mange til å tro noe annet.

   Annina Karlsson:
   Ha ha ha Ja!

   
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. januar 2011, Vinberget:

   Omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt og i dag klokken 09. I underkant av null grader, sol og lett og luftig sky-dekke midt på dagen. Ned mot minus 5 grader utover kvelden.
---
   "Jeg lærte at mot ikke var fravær av frykt, men seieren over den. Den modige er ikke den som ikke føler seg redd, men den som beseirer frykten."
   Nelson Mandela
---
---

   Marius Reikerås, 24.01. 2011:

   Menneskerettsdomstolen: Barn, uavhengig av alder, har rett på å være selvstendig part i sin egen sak.
   Norske domstoler: Kun de som er over 18 år, har krav på å være egen part.

*

   Øisten Bjørn Malmberg:
   Alle vet jo at jense&co bryter loven,Riksrett???

   Ann Kristin Lyngvold:
   Det er mange som skulle ha vært stilt for "riksrett" her i landet..!!!

   Wenche Strøm:
   min sønn fikk være selvstendig og føre sin egen sak med egen advokat. I barnevernsak . Fra han var 15 år.

   Øisten Bjørn Malmberg:
   Ja,men det skjer ikke,for de med penger,har ikke "baller"!

   Ann Kristin Lyngvold:
   Ja men, Marius..fungerer det slik da..hmmm..tror jeg ikke.

   Anne Gro Moon:
   Sorry det fungerer ikke slik i Norge.

   Øisten Bjørn Malmberg:
   NEI!!!

   Undis Hansen:
   min sønn fikk ikke egen advokat når han var 15.

   Peder Aresvik:
   Finnes det ingen definert nedre aldersgrense, Marius?

   Øisten Bjørn Malmberg:
   ‎7 år og oppover har barna medbestemmelsesrett !

   Marius Reikerås:
   Nei, Peder. Ingen nedre definert aldersgrense.

   Veronica Opsanger:
   ‎..og det er en stor vits. Det er som alt annet ene og alene KUN noe vi kan lese om på papiret.

   Veronica Opsanger:
   ‎( forsettelse på ØBM's kommentar )

   Undis Hansen:
   Lovteksten sier; etter alder og modenhet. Barna skal få tilgang til å sette seg inn i saken sin etter alder og modenhet. Barnet har krav på en talsperson. talspersonen skal være uavhengig. men i de fleste tilfellene er talspersonene hentet fra fosterhjemskommunen. gjerne lærere og sosionomer. Min sønn sier han ikke har sagt det som talspersonen sier og at talspersonen snakka mer med fosterhjemmet enn med han.

   Marius Reikerås:
   Ja, enig Veronica at så lenge lovene ikke følges opp, er det liten vits i at de står der. Da er de mest til pynt.

   Øisten Bjørn Malmberg:
   Norges lover er bare verdt papiret det er skrevet på etter Schengen avtalen ble underskrevet, og DET er LANDSSVIK!!!

   Peder Aresvik:
   Hvis det ikke finnes en nedre aldersgrense, hvor vil skjæringspunktet mellom menneskeretten og senaborten gå? Dette vil i så fall være en meget ubehagelig spørsmålsstilling, som det bør finnes et svar på.

   Undis Hansen:
   Jeg oppdaga oxo i nemda at det som talspersonen sa, umulig kan komme fra sønnen min. Dette fordi språket som ble brukt ikke var hans. Dette forklarte de måtte komme av skifte av dialekt og at jeg ikke forsto min sønn. .. I barnefordelingsaker har barnet krav på talsperson i 7-års alder. I barnevernsaker stiller dette seg som et skjønnspørsmål. man må ta saken inn for tingretten om en 15-åring ikke får sitt krav igjennom. Forklaringen for når min sønn fikk egen advokat var at han måtte ha gjort noe kriminellt eller han måtte søke tilbakeføring uavhengig av meg...

   Veronica Opsanger:
   Både 7 og 12 år står der ~ men ..fortsatt bare til pynt.

   Marius Reikerås:
   I en sak mot Sverige for bare måneder siden, E.S.M. and Others against Sweden, var den ene klageren født i 2008.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Vanskelege etiske dilemma.
   Når er eit barn modent nok til å tale i si eiga sak? Når er dei istand til å tåle dette ansvaret? Høgst individuelt sjølvsagt - og desto meire vanskeleg.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Det får da også absurde utfall, sidan personen som er fødd i 2008 ikkje er mentalt istand til å seta seg inn i kva dette dreiar seg om. Er den som representarar barnet representativ for denne sine ynskje - eller presenterar vedkomande sin eigen agenda?

   Peder Aresvik:
   Åse: Selv umyndiggjorte får oppnevnt et verge.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Det er eg sjølvsagt klar over, og lev i evige dilemma kring dette - pratar vergen for seg sjølv, eller den han skal representere? Eg arbeider i heimetenesta og lyt forhalde meg til verger, hjelpeverger og pårørande i saker der det er uklart kva brukar sjølv ynskjer (pga språklege eller kognitive hindringar), men og i saker der det er konflikt mellom brukar og verge. Dette er eit gjennomgangstema i etiske refleksjonsgrupper og juridiske drøftingar kring enkeltsaker.

   Undis Hansen:
   Åse; Barnet er i sentrum i en barnevernsak skulle man tru. Om barnet ikke er i sentrum Da blir det vanskelig for barnet.
   At barnevernet kaller sakene for kompliserte og vanskelige gjør barna til et problem. Barnevernet skal bidra til at barnet får en opplevelse av sitt eget liv. Jeg skal være enig i at så lenge barnets rett til å bli satt inn i saken sin , ikke respekteres , så vil barnet få vansker med å kjøre egen sak. Sannheten om barnevernet når ikke barna.
   Mange barn blir fortalt at foreldrene ikke bryr seg. Sannheten er at foreldrene ikke får bry seg. Dette går ut over barna og barnets rett til å sette seg inn i saken sin. Om barna får sette seg inn i saken sin vil de oppdage at foreldrene står på barrikadene og trygler og ber om samvær, telefonkontakt mm.
   Jeg kjenner voksen ungdom som har blitt fortalt av fosterhjem og institusjoner at foreldrene ikke vil ha kontakt med dem, sannheten kom for en dag da de selv fikk tak i papirene sine. De er alikevell skada, fordi de ikke stoler på voksne eller sine egne eller barnevernet. Nærhet er blitt en tung ting for de. Familien er blitt noe skummelt. Det finnes forskning rundt dette. Barnevernet bidrar til å farliggjøre biologien. Det finnes et psykologisk utrykk for dette . Jeg skal finne det fram, og lime inn her om litt ...

   Undis Hansen:
   Om PAS då samhället i en förälders ställe alienerar barnen har ut skrivit ett kapitel ”PAS in compulsory public custody conflicts” i en internationell handbok om PAS som planeras ges ut i USA under 2004.
2 Se von Boch-Galhau, Kodjoe, Andritzky & Koeppel (Ed) 2003: Das Parental Alienation Syndrome (PAS). Eine interdisziplinäre Herausforderung fur sheidungsbegleitende Berufe. Internationale Konferenz, Frankfurt (Main), 18.-19. Oktober 2002.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Barnets beste. Kven er best til å seie kva det er?
   Erfaringane mine med barneverntenesta er heldigvis omvendt proporsjonal med det du skriv Undis. Er nok store geografisk forskjellar i korleis saker blir handtert ifht. både den kompetanse og dei haldningar som rår i den enkelte kommune.

   Veronica Opsanger:
   ‎@ Åse- Kari- gå gjerne inn og les mine 500 linker om overgrep i regi av barnevernet bare det siste året ~ då trur eg ikkje du hadde sagt akkurat det du hadde sagt no. Slik systemet er lagt opp idag- fungerar ting desverre ikkje som det skal. Det har det forsåvidt ikkje gjort før heller.

   Undis Hansen:
   Jeg ser på barnevernet som raid-etat. De mest aggressive sakkyndige "raider" landet på jakt etter oppdrag. De kan ikke "være lenge i en kommune" så de sprer seg over hele landet. For å svare på hvem jeg synes er best til å tale barnets beste, så er det biologien til barnet, i samarbeid med skole, helsesøster eller barnehagen/dagmamma. Det kan hende enkelte barnevernere som har erfaring kan si noe om det enkeltes barns beste om de kjenner familien. Så lenge barnets beste forblir udefinert er svaret jeg gir her kort. men å definere barnets beste er noe alle foreldre bør lære seg, først som sisst,-da barnevernet ikke er praktikere men prat-makere. 

   Unn Simonsen:
   Interessant! Kan du svare på hvordan den norske regjering kan nekte barn, uansett alder, å klage til menneskerettsdomstolene i Strasbourg?
   Kfr nyhetsbulletin på nrk.no i forrige uke.

   Marius Reikerås:
   Den norske stat kan ikke nekte barn, uansett alder, å klage til EMD.

   Veronica Opsanger:
   Og når det skjer alvorlige overgrep, noko som skjer stadig vekk- og veldig ofte også med døden som følgesvenn ~ og der er meir enn god noko grunn så skal disse overgrepa anmeldast. MEN alle saker som blir politianmeldt blir henlagt etter bevisets stilling. Det er noko fullstendig feil med systemet. Og det har det vært siden tidenes morgen. Slik det er idag, der lovverket bare er til pynt, kan det ei heller noen gang fungere. Desverre. Dette vil da igjen si at barn i Norge per idag har NULL rettsvern. Og slik er det. Og slik har det igrunn alltid vært. Det som er tragisk er at det bare er så alt for få som vet om det .. Desverre. Og veldig mange som virker som om at dem ikke VIL vite dette. VIL tro på disse ansatte selv, som forteller at det var FØR det var slik. Det er bare en enda større løgn ! Og de fleste .. har nok med seg og sitt. Og det er like så tragisk det.. at dem uttaler seg om ting dem vet veldig lite om. Noe som gjelder alt for mange.. Så det er utrolig viktig at alle som får kjennskap til tingens tilstand informerer videre om dette - og også engasjerer seg - slik at det er mulig at vi får en fremtid for barna her til lands som dem ikke bare fortjener- men også i aller høyeste grad har krav på. Fra den dagen de blir født.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Dessverre Undis blir lokalt barnevern sine rapporter og vurderinger tillagt liten vekt i Fylkesnemnda om ikke disse sakkyndige har vært inne i bildet. Ofte sitter kommunen med høyere kompetanse enn feks psykologene, men det tillegges som sagt ingen betydning. Systemet fordyres, byråkratiseres og gjøres i større grad til en kamparena i omsorgssaker nettopp pga dette. Det er ihvertfall ikke til barns beste.

   Peder Aresvik:
   Barnets beste, Åse, er et relativt og helt udefinert begrep. Hva som er barnets beste, må i alle fall sees i forhold til noe, og er derfor et kulturelt anliggende i større grad enn et administrativt.
   Jeg har sett ganske mange eksempler på at forskjeller i menneske- livs- og samfunnssyn mellom barnevernets saksbehandlere og foreldrene har vært utslagsgivende for omsorgsovertak.
   I noen grad kan jeg forstå, og i bitteliten grad også akseptere at barnets beste i forhold til samfunnet utenfor, kan defineres av en saksbehandler. Når det gjelder barnets beste i forhold til sin egen familie, er nok foreldrene i de fleste fall de mest kvalifiserte.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   I prinsippet enig, Peder. Prinsippet glepp primært i sakene der foreldra ikkje har nødvendig modenheit - og det er jo også eit ganske ullent begrep dersom det ikkje er fastslege/diagnostisert tidlegare.

   Unn Simonsen:
   Hvilke rettigheter har barn når de likevel blir overkjørt av regjeringspartiene og nektes konsekvent å klage på overgrep?
   Det samme gjelder eldre mennesker. Begge grupper er å betrakte som rettsløse.
   I Norge avgjøres ikke saker på juridisk grunnlag, her er det makt og maktmisbruk som avgjør det meste - kombinert med korrupsjon, kameraderi, kartellvirksomhet, fiksing og triksing for at maktapparatet skal nå frem og få avgjørelser i deres favør. 

   Åse-Kari Kobbersletten:
   You should view the world as a conspiracy run by a very closely-knit group of nearly omnipotent people, and you should think of those people as yourself and your friends*
   *Robert Anton Wilson

   Undis Hansen:
   Slik jeg ser det har ikke barnevernet kompetanse til å bestemme omsorgsovertakelser. 3-årig høyskole på barnevernlinja ?? De bøkene har jeg lest med interesse,-ikke som noen studenter med ork og må,-som venner. Nei, de bøkene forklarer knapt sammenhengen i kommunestrukturen eller hva barnevernets oppgaver er. For barnevernet har en stor oppgave, som jeg ser ikke blir ivaretatt. Omsorgsovertakelser er det mest inngripende, det mest makt-anliggende barnevernet har, derfor blir det satt av tid rundt tema på høyskolen. Resten som de lærer blir glemt i denne tematikken. Pjuk, sier jeg til utdanninga, og dessuten er en 21 åring ikke kapabel til å løse barnevernets oppgaver. Og det ser vi i kommunene. Barnevernet skal arbeide til minst ulempe for det det gjelder, de skal selv avdekke og oppdage omsorgsvikt. De påstår at det ikke går uten bekymringsmeldinger; -les angiverisamfunn; What a waist. Selvfølgelig kan barnevernet tråle barnas arena og oppdage hva de trenger med den kunnskapen som folk i kommunene har. De kan endatil tilrettelegge for arenaer med de pengesekkene de rår over.
   Kom ikke å si at det er nemda som forlanger sakkyndige, det er bare sprøyt. Alle sakene jeg har lest innebefatter en sakkyndig,-oftes flere, så her er det ikke barnevernets egne vurderinger som er lagt til grunn. Dessuten blir barnevernet hørt i nær 100% (nøyaktig 94-97%) av sakene, så her har du ikke lest hjemmeleksa, før du uttaler deg, Åse. Alikevell er det godt å se at folk tør å gi seg i kast med å lage seg meninger om etaten. :) Ceep up :) 

   Peder Aresvik:
   He-he, Åse. Ser du hvor ideologisk godt bortvisningen av "selvlærte nordmenn" passer sammen med offentlig administrasjon av "selvlærte foreldre"? 

   Undis Hansen:
   Det er bare tøv at man må være "moden" for å oppdra barn. Det blir et lekeløst, gledesløst og kjedelig samfunn. Det er det verste jeg har hørt på lenge. Moden ?? er de moden nåk de som tar abborter, og mener seg rett tid å få barn de nærmere 40?? Jeg blir så provosert at jeg må ta pause fra debatten. Unge mødre er mye mer kapabel til å få sunne barn enn ei førstegangsfødende på over 30. Så er D sagt. Anbefalninger om de sunneste graviditetene er fra 18-22 år. At det kapetalistiske viss-vasset kommer trekkende med noe anna vrøvl,- er ikke jeg med på. Barna er en velsignelse vi nu kan sjonglere med, med ord som "vosne" skal heve seg over unge med ?? Kjøss mæ der jeg er høyest når jeg hypper poteter. Barnløse Mødre med flere enn 1 abort bør ikke få være fosterhjem!! De er ikke egnet!! Mener JEG!!

   Åse-Kari Kobbersletten:
   Modenheit og alder har (kkje nødvendigvis) nokon samanheng. I den samanhengen eg brukar det her, går det på evna til å kunne skilje eigne og barna sine behov, sjå barna sine behov og i det heile kunne seta seg inn i andres situasjon og gje dei omsorg som er høveleg - empati. Manglande modenheit hjå foreldre aukar feks sjansa for seksuelle overgrep - men det er det også mange andre faktorar som gjer.

   Peder Aresvik:
   F.eks. befolkningstetthet, Åse - synes du det er betenkelig å la barn vokse opp i en by?

   Åse-Kari Kobbersletten:
   ‎:-)

   Peder Aresvik:
   I denne debatten tror jeg vi kommer løsningene nærmere, hvis vi prøver å skille mellom det ideologiske og det kulturelle i virkemiddelbruken, Åse. Det ideologiske har bestandig et statistisk underlagsmateriale, mens det kulturelle hviler i det praktiske. Jeg er tilbøyelig til å si som min gamle svigerfar, at "....når ekspertene og åkeren er uenige, er det åkeren som har rett."

   Dag Henriksen:
   Barnevernloven § 6-3, 2. ledd:
   "Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 år partsrettigheter i særskilte tilfeller. I sak som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker, skal barnet alltid regnes som part."
   bvl § 4-26, 1. ledd:
   Et barn med alvorlige atferdsvansker kan tas inn i en institusjon som omfattes av § 4-24 første og annet ledd, også på grunnlag av samtykke fra barnet og de som har foreldreansvaret for barnet. Har barnet fylt 15 år, er barnets samtykke tilstrekkelig.
   Marius - er det noe som settes til side og ikke gjelder pga. EMK?
   Slik er det iallefall iflg. lovteksten til barnvernloven i BARNEVERNsaker. I andre saker enn barnevern, har barnet div. rettigheter iht. barneloven etter hvert som det blir eldre. Jeg tipper likevel at de ikke er en selvstendig part etter barneloven.
   Om det er slik ved norske domstoler, vet jeg ikke.. hadde kanskje vært mer korrekt å omtale retten som Uretten...

   Rolf Solvang:
   Jonas Gard Støre i Stortingets spørretime 1/12 2010:
   Som representanten påpeker har FNs menneskerettighetsråd besluttet at det skal utarbeides en valgfri tilleggsprotokoll om en klageordning til FNs barnekonvensjon. I forhandlinger i 2008 om en tilsvarende tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), inntok Norge som kjent en skeptisk holdning. Regjeringen var grunnleggende i tvil om hvor egnet ØSK-rettighetene er for en internasjonal klageordning. Derfor arbeidet Norge i ØSK-forhandlingene for at teksten skulle slå fast at statene skal ha en skjønnsmargin, uten å få gjennomslag for dette. Tilsvarende problemstillinger knyttet til innsnevring av det nasjonale demokratiske handlingsrom vil gjøre seg gjeldende i spørsmålet om etablering av en klageordning til Barnekonvensjonen. Norge vil under forhandlingene derfor signalisere grunnleggende betenkeligheter ved en slik klageordning.
   http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=48892

   Rolf Solvang:
   Jonas Gard Støre i Stortingets spørretime 18/1 2011:
   En tilslutning til en klageordning innebærer at et internasjonalt organ vil kunne overprøve vedtak, inkludert lovvedtak, fattet av norske folkevalgte. Selv om organets uttalelser ikke i seg selv vil være rettslig bindende, vil uttalelsene kunne ha betydelig vekt som rettskilde. Problemstillingen knytter seg altså til den avståelse av myndighet som klageordningen innebærer – en overføring av myndighet til et overnasjonalt organ, kombinert med tilsvarende innsnevring av norske politiske organers handlefrihet. Flere av bestemmelsene i konvensjonen er vide og formålspregede, og kan gjennomføres på ulike måte og med ulike virkemidler. Ulike fortolkninger av konvensjonsteksten vil kunne gjøre seg gjeldende. Retten til for eksempel helse og velferd er formulert som såkalte progressive rettigheter, hvilket innebærer at statene har plikt til å sikre at rettighetene blir gradvis gjennomført, basert på statenes tilgjengelige ressurser. Enkeltsaker som fremmes gjennom rettsvesenet vil dermed kunne dreie seg om hvordan samfunnets ressurser bør fordeles mellom mange og legitime formål. Dette er beslutninger som i Norge tradisjonelt forestas av folkevalgte organer. Slike avveininger er et sentralt aspekt ved det nasjonale demokratiske handlingsrom, som vil kunne innsnevres dersom de foretas av et internasjonalt organ på grunnlag av enkeltsaker.
   http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=48892

   Mogens Yndesdal:
   Jeg har for meg at det ett eller annet sted står at der hvor det er mostrid mellom norsk rett og international rett hvor Norge er forpliktet, skal international rett gå foran. Skulle selssagt ha sjekket det opp, men akkurat nå har jeg hendene full med Companies Act; og det er ikke bare, bare for en enfoldig landsens kar fra Norge.

   Mogens Yndesdal:
   Britisk forretningsjus og terminologi er noe træl. Hilsen meg.

   Erling Minotti Krange:
   Mogens!
   § 3 i EMK sier dette. EMK er også tatt inn i det norske lovverket.

   Erling Minotti Krange:
   Mogens, google: Menneskerettighetsloven.

   Serentinia Laoria:
   Barna må bli hørt.

   Undis Hansen:
   Måten staten nekter barn å føre sakene sine er mange. De nekter barna fri rettshjelp. Barna får heller ikke kunnskap om Barnekonvensjonen eller hva eller hvordan man avdekker overgrep mot seg selv. Barn har ikke muligheter til å nå fram ovenfor advokater alene. Barnevernet ønsker ikke barna på en rettsarena mot seg selv. Kommunene stiller ikke opp rundt ungene sine. Foreldre som vil gi en slik informasjon til sine barn vil komme under forfølgelse og tap av samvær. Ungdom som bor på institusjon blir fratatt fritid og mobiltelefon, lommepenger og andre fritidsaktiviteter. I verste fall kan ungdom som ønsker å føre saken sin bli tvangsmedisinert og eller ført på isolat. Angående modenhet; vil jeg si at modenhet er et barnevernsord som ikke har reell betydning. At "umodne" begår seksuelle overgrep er sprøyt! Dèt er det de ressurssterke som gjør, med freda barn! Og trynefaktoren er nok mer inne i bildet enn lokale forskjeller i håndteringen av et barnevernslovverk.

   Anne Karin Setervang:
   Barn skal høres gradvis mer i forhold til alder, sier barneloven. Til forutsetning for autonomi må muligheten til et uhildet kjenneskap til begge foreldrene. Barn som ikke har et selvstendig kjennskap til en av foreldrene, f.eks. pga samværssabotasje, har dermed ikke forutsetning for å kunne velge, være selvbestemmende.

   Kari Johnsen:
   bv har også oppnevnt sine egne advokater her i kr.sand der saksbehehandlere lokker barn med is og bliturer og advokatene er selve saksbehandlerene i bv.... hurra for bv.....

   Rune L. Hansen:
   Som om ikke barn skulle være mennesker!

   Anne Karin Setervang:
   uansett hvordan en snur og vender på, så har barn tapt mye av sine foreldres autoritet. Foreldres autoritet er den koordinerende rød trå i oppvekst, læring og beskyttelse, som gir kontinuitet. Slik det er nå opplever mange barn mange fagfolk med ulike motiver, som de nærmest blir dradd mellom og dermed ustabilitet. Fagfolkene kan i stor grad styre barn med belønning og negative sanksjoner. Foreldre er i best posisjon til å råde barnet best, kjærligehten mellom foreldre og barn og omvendt. Deremed vokser barnets mulighet til selvstendighet på alle områder hos familien og ved å SIKRES RETT til god kontakt med begge foreldrene og hele sin familie. Forutsetningene bestemmer til enhver tid hvor autonomt et barn kan sies å være, det går ikke an å generalisere ut fra alder.

   Erling Minotti Krange:
   Uff! Jeg har aldri likt ordene "fagfolk/fagperson" Det hjelper ikke med all verdens eksamener, hvis en ikke besitter de personlige egenskaper som kreves til å utføre sitt arbeide. I Norge teller dessverre papirer mer enn menneskelige egenskapene.

   Rune L. Hansen:
   Barnets beste - felles-menneskelig og elementært - fremgår av Barnekonvensjonen og EMK og hele Menneskerettsloven, samt norske Straffeloven.

   Rune L. Hansen:
   Den offentlige norske såkalte "barnevern-tjenesten" har aldri noensinne (annet enn i navnet og propagandaen) stått for annet enn barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste og det motsatte av lov og rett og tradisjon.

   Erling Minotti Krange:
   Kristin! Det er da klart at en må ha utdannelse. Men det betyr ikke at et papir absolutt må telle mer enn personlige egenskaper. Under mitt opphold i Canada for mange år siden lærte jeg at jobbsøkere der, om de ble kalt inn til intervju, ofte ble spurt om de mente de var i stand til å gjøre jobben de ble satt til.Svarte de ja, fikk de en prøvetid på to-tre uker til å vise dette. Passet de ikke i jobben, fikk noen andre prøve seg. På den måten fikk de som regel "rett mann/kvinne på rett plass". Jeg har alltid hatt jobber hvor det ofte kreves øyeblikkelig handling, og da må en besitte egenskaper som passer for dette. Jeg pleier ikke å utlevere meg selv, men hvis du lurer på min bakgrunn, så er det følgende: Dykker, militært og sivilt, Trafikkflyger, Skipsnavigatør og tjeneste i FN-styrkene, for å nevne noe.

   Anne Karin Setervang:
   Barn skal selvsagt være selvstendge rettsubjekt hele oppveksten og ikke bare etter fyllte 18 år, som praktiseres her. De forskjellige forutsetninger i det aktuelle barnets livmå legges til grunn, for å uttale seg å bli hørt. De barna som ikke får ivaretatt sin rettsikkerhet er oftest barn under barnevern og samlivskonflikter. Her ligger problemet, "mange kokker mye søl". Med andre ord hva er barnets interesse, hva er konflikter mellom foreldre og hva er faglig prestisje og økonomiske interesser. Ta tilbake foreldreautoriteten i stedet for å drive manipulering med barn.La barna beholde retten til begge foreldrene 50/50, etter samlivsbrudd. Barnevernspedagoger burde brukes til å tilføre ressurser istedenfor kontroll og skriverier, med mål rettsapparatet. Barnet har rett til sin familie og omvendt, som oftest har familien mest å gi egne barn på lang sikt. Styrk familien og dermed barnets rettslige posisjon som selvstendig rettssubjekt. Det er ikke sikkert barnevernet er de rette til å hjelpe, men andre statlige tiltak.

   Erling Minotti Krange:
   Da er vi enige, Kristin!
Det jeg mente med min aversjon mot uttrykket "fagperson", er nettopp det du mente ang. barnevernet. Barnevernspedagoger/sosionomer som plutselig er fagperson etter et par års utdanning, uten den erfaringen og menneskelig skikkethet som kreves for jobben.

   
---
---

   Geir Otto Andreasen, 24.01. 2011:

   Løgnen går på raske ben, men sannheten kommer selv om den er sen.

*

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Synd at løgnen som oftest er raskere og rekker å bygge opp en historie før sannheten når frem...

   Bente Eck:
   Viktige og riktige ord. . .

   Gunnar Krogh-Tonning:
   Klokt sagt, og riktig sagt Geir! ...og den kommer kraftigere!! ...den som ler sist.." :-)

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   I disse dager er det slik at den som ler sist ofte ikke får ledd i det hele tatt :)

   Gunnar Krogh-Tonning:
   ‎...den ble for dyp for meg Tommy, ...og du mener? :-)

   Turid Holta:
   Ja det er jo noe som heter at en sak ser ut til å være sann helt til ens neste kommer å ransaker en.

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Innen du får ledd så har du sultet ihjel eller død av manglende behandling :P

   Rune Fardal:
   En usann påstand kan oppfattes som sannhet,
   bare den kan sirkulere lenge nok,
   ved hjelp fra de som drar fordeler av den!

   Tommy TheDragon Jacobsen:
   Ja bare se på alle som ser på usa som et "frihetens" land haha. si det til de originale innvånerene :P

   Linnea Rettferdighet:
   Rune: slike gjentatte usannheter er livsfarlige, det har du helt rett i. Bare man får flere til å fortelle det samme, og det gjentas, så er man i prinsippet rettsløs til tross for at ingen beviser peker i retning for at det påståtte kan ha skjedd (kanskje bevisene faktisk peker i retning av at det påståtte overhodet ikke har skjedd).

   
---
---
   Jeg fikk i dag skrevet og avsendt et nytt brev til NAV Vindafjord ( ekstern ), i forhold til det jeg mottok fra de i går.
---
---

   Gjenopprettelse og erstatning, 25.01. 2011:

   "Barnevernet" tar menneskeliv. Hvorfor skjuler norsk presse slike fakta?
   Stortinget, regjeringen, barneombudet, fylkesnemnder og domstoler er medansvarlig.
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1833125794467&set=o.149653501746263&ref=nf
   

   Rune L. Hansen:
   Ikke så få heller det! I Norge pr. januar 2011 rår et uhyre terror-regime, som landsdekkende i en overflod av kriminell galskap til langt i det perverse trakasserer, truer, terroriserer, torturerer, utplyndrer og til-intetgjør privatliv, barn, foreldre og familier. Iherdig forsøkt skjult bak kulissene, fasadene, falsk dokumentsjon, manipulasjon, trusler, premiering og propaganda.

   
---
---

   Trygve Einar Gjerde, 25.01. 2011:
   Ja, et barnevern som ikke kan trafikkreglene skjønner vel ikke så mye av andre regler heller, untatt sine egne "røver-regler"! Fryktelig at de kan være så hensynsløse, barnet kunne ha drept både seg selv og andre! De burde sannelig bli satt under tiltale. De ansatte i barnevernet skjuler seg under et system der de ikke er personlig ansvarlige, dette bør det bli en forandring på slik at enhver er ansvalig for sine gjerninger uansett hvor en jobbet!

---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Lena Bjerke:
   Mennesker som selv ble fortært av smerte i sin aller yngste barndom, ser ikke smerte hos barn, fanger ikke opp medlidenhet, setter til side behovet for bestemmelse over eget liv.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel under mange forhold det alminneligste, Lena. Forskrekkelig ille uansett!

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   huff... så sant så sant....

   Annina Karlsson:
   Lena hur vet du det? har man inte mer forstoelse foe en sak om man sjalv blivit drabbad?

   Lena Bjerke:
   Jo Anina. Jeg skriver 'man', ikke 'alle'. Hvis et menneske har sin selvinnsikt og medmenneskelighet intakt, og husker hva som skjedde... da har man et meget forståelsesfullt menneske. Hitler hadde visstnok en svært vanskelig barndom, Oprah likeså. Hva er det som gjør noen mennesker til udyr? Hvorfor lærer noen av sin smerte, mens andre utøver smerte? Kan noen si meg det?

   Annina Karlsson:
   Bra froga.

   Annina Karlsson:
   Tror vi manniskor behover korigeras ibland mellan varven vi kan spora ur. Och vad ar det som orsakar det??

   Rune L. Hansen:
   Barn tåler mindre enn voksne og mister seg selv, sine kilders utfoldelse, integritet, tillit, om de krenkes og smertes mere enn sine tåle-grenser, men det vises lite eller ingenting utenpå. De færreste klarer å gjenfinne seg selv og ingen uten store tap og ødeleggelser. Enda verre for de som ikke gjenfinner seg selv. De fleste gjenfinner bare små streif og knapt nok det av seg selv. Slik unnviker barnet den uutholdelige smerten som svik og krenkelser volder. Av det ikke å være velkommen og å kunne ha tillit (også i sin aksept av forutsigbarhet), av å bli nektet eller hindret kildene og veien i og for sin utfoldelse.

   Annina Karlsson:
   Ja det ar riskfyllt att bli vuxen. So monga minor att trampa po efter vagen i denhar farliga varden indoktrinering av alla de slag. Men valdigt lite sakt om att holla ihopp familjer. Ser sallan articklar om hur socialen lyckats i det.


   Rune L. Hansen:
   Det blir som en slags sen-abort, eller tidlig eller sen "krybbe-død", barnet tvinges bort fra seg selv, tilbake, eller som en "levende død" (fremmedgjort fra seg selv) i videre, men ødelagt, utfoldelse.

   Lena Bjerke:
   Urfolk bar sine små, sov med dem inntil seg, slik at de kjente varme og jevn pust. Slik at de lærte de ikke var alene i verden, overlatt til ulver og mørket og frykt. Et menneske som blir overlatt til frykt, alene, i veldig ung alder, lider... resten av livet med senskader. Ta godt vare på de små, la morsurinnstinktet drive deg. Det virket godt i 400 000 år. Nå oppfordres foreldre til å flytte sine følelser fra innstinkt til pedagogisk vås, modeller og teoretisk synsing, la barn skrike alene til de 'lærer'. Til de gir opp... og lærer at ingen bryr seg om mitt liv og mine behov for næring. Nå begår 11-åringer i USA og Sverige selvmord. Hva betyr dette? Har det alltid vært slik? Barn myrder barn. Det skal mye mot til å ta opp disse samfunnsspørsmålene med et åpent sinn.

   Rune L. Hansen:
   Barnet frarøves sin arv og sine gaver, sin integritet. Som oftest uten at barnet selv klarer å registrere (med bevissthets-krefter eller perspektiv) at det skjer, og ikke heller klarer å gjen-finne noe av det.
   Det er både et fars- og mors- ur-instinkt, det ene som metamorferer seg i det andre, i og for likeverd og harmoni.

   Annina Karlsson:
   Man kanner sitt barn genom sej sjalv.

   Annina Karlsson:
   Skulle forsto att socialen tatt mitt barn om hon vore samhallsfarlig eller jag var det. Om vi teroriserat varandra eller vora grannar. Forpestat livet for varandra eller omgivningen. Om vi hadde varit so smutsiga so det var en ren halsofara for oss och omgivningen. Det ar snarare soc som ar smutsiga forpestar och skadar omkring. Drar runt med ett svard i blindo.

   Rune L. Hansen:
   Kan være og er i så forskjellig grad i samklang og indre harmonier med sitt barn, eller - for de det gjelder - bare oppleve / gjen-finne spor eller streif av seg selv. Mektige verdens-krefter slikt noe.

   Annina Karlsson:
   Undra om det ingor i socialens utbildning.

   Rune L. Hansen:
   Manglende forståelse for og opplevelse av verdens og virkelighetens sødme og naturlighet blandt sinnsforvirrede mennesker.

   Rune L. Hansen:
   Uskylds-kildenes utfoldelse sinnsforvirres ekstra grundig med tvang og dårlige skolers og læreres indoktrinering.

   Annina Karlsson:
   jag sov mej igenom hela skoltiden, dromde mej bort.

   Rune L. Hansen:
   Og takk for at du klarte og gjorde det. Annina!

   Annina Karlsson:
   Jag tyckte fangelsegrindarna oppna sej nar elandet tog slut. Ar so tacksam att det ar over.

   Annina Karlsson:
   De satte mej i ett eget rum tillslut med uppgifter som jag ville gora sjalv. Fick poloka information sjalv och vet du fick sen holla foredrag for klassen. Fick aven jobba istallet gjorde reklam. Men det var bara sista oret. Var visst den forsta i Sverige som fick det. De gjorde so olagligt med mej.

   Annina Karlsson:
   Oret efter blev det visst lagligt.

   Annina Karlsson:
   Ha ha ha ja det var olagligt nar de gav mej frihet i min skola. De var smussel de foljde inte statens direktiv.

   Rune L. Hansen:
   he he he, he he he

   Rune L. Hansen:
   Håper du lyttet så godt du kunne til og var sammen i pakt med dine små og store foreldre!

   Annina Karlsson:
   Jag hadde nogra larare som verkligen tyckte om mej och ville mitt basta. De gorde vad de kunde. Fick komma till skolan och fylla i ett formuar efterot och svara po hur jag upplevt det att jag fick mer frihet an de andra. De sa att de inte ville ha mej i klassen for jag poverka klassen negativt.

   Annina Karlsson:
   De va ju inteso bra for undervisningen att jag tog mej friheter och fler foljde efter.

   Rune L. Hansen:
   Kanskje du ledet i bedre retning ...

   Annina Karlsson:
   Vi hoppade ut genom fonstret nar det var matte. Hela klassen.

   Annina Karlsson:
   Battre och an att ge en man en fisk ar. Att lara sej och fiska. So battre ar att fiska kunskap sjalv en att bli matad dagarna i anda. Inte undra po att monga blir skoltrotta. Att fo leta kunskap sjalv i sin egen nivo stimulerar till att lara mer. Bara man vet hur man anvander verktygen. Foraldrar ar viktiga i den har prosessen. Men socialstaten tycker bara att foreldrar ar till for det praktiska runt barnen. Stada laga mat, ge dem sovplats. Men det ar foraldrar som ser barnens formoga bast. Skolor odelagger offta sjalvstandigt tankande.

   Rune L. Hansen:
   Ja. Og barn mister katastrofalt mye om de fremmed-gjøres fra seg selv og nærheten til sin far eller mor. Hvordan enn deres far og mor er. Barnets far og mor er å sammenligne med barnets høyre og venstre fot, - bare veldig mye viktigere.
   Skoler borte fra foreldrene og hjemstedet er i beste fall en nød-løsning og hjelpe-løsning for fattige mennesker og fattige samfunn.
   Og så unødvendig og dumt og ødeleggende med en slik fattigdom!

   
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. januar 2011, Vinberget:

   Ned mot minus 5 grader Celsius her ute i natt. Grålig jevnt overskyet og 2 minus-grader klokken 9. Hvitlig himmel, 2 minus-grader og lett, fin sne som forsiktig dekker landskapene klokken 16. Ikke så mye eller lenge sne, kaldere utover kvelden.
---

   Den rådende politiske ideologien og dens med-spillere i Norge dreper og hærjer i en overflod av kriminell galskap, for å opprettholde og videreføre sin kriminelle virksomhet, så ingen er egentlig trygge. Det skal ikke mye til for at dens terror- og likviderings-enheter kaster seg over deg.

*

   Annina Karlsson:
   Vad ska man gora? Ska man tillomed holla kafften. Hur mycke tror de att man ska,,,,,,, Det ar helt enkelt ,,,,,, inte klokt.

   Annina Karlsson:
   Ibland ar det bra att fo sejja vad somtrycker en men det galler att inte rtycka ner sej sjalv med.

   Annina Karlsson:
   Jag tycker det ar ofattbart so de har behandlat er for du ar mon om naturen dina barns framtid, tanker frammot. Att de kan ha hjarta och gora so mot dej och dina barn? Jag begriper det inte?

   Rune L. Hansen:
   Det er uhyre kriminelle og deres med-spillere som hærjer ikke bare i Norge.

   Rune L. Hansen:
   I Norge pr. januar 2011 rår et uhyre terror-regime, som landsdekkende i en overflod av kriminell galskap til langt i det perverse trakasserer, truer, terroriserer, torturerer, utplyndrer og til-intetgjør privatliv, barn, foreldre og familier. Iherdig forsøkt skjult bak kulissene, fasadene, falsk dokumentsjon, manipulasjon, trusler, premiering og propaganda.

   
---
---

   Cecilie Spro, 26.01. 2011:

   gåtur for menneskerettigheter  
   Nå er jeg lei av å høre historier om hvordan det norske barnevern ikke gjør ting til barns beste. Derfor skal jeg nå starte mitt livs viktigste tur. Jeg starter i Andebu og prøver komme meg så langt nord som mulig. Noen som vil henge med på gåturen? Det er bare til å være med. Om noen vil gi gratis overnatting og mat underveis så er jeg takknemlig for det.
   mvh Cecilie og hunden hennes.

---
---
   Marius Reikerås, 26.01. 2011:
   Hvorfor er samfunnet bygget opp slik at: De som sliter i samfunnet, skal slite mer. Mens de som nyter i samfunnet, skal nyte mer.  
---
   Rune L. Hansen:
   Egoisme, grådighet og mangel på respekt for lov og rett.
   Og verst i den offentlige forvaltningen, hvor dette og forakten for svakhet og "de andre" er innarbeidet og mektig.
   De med minst samvittighet er frekke, falske og kriminelle. Og anser det som lønnsomt.
---
   Gurli Bernhof-Jacobsen:
   Penger er ikke alt -det var sånn jeg tenkte når jeg var ung. Nå er jeg ikke ung lenger og sier at penger er absolutt alt. For har du penger kan du kjøpe deg til "lykke" og en en god del helseproblemer kan fikses i utlandet, og reise bort eller gå amokk i butikkene når ting går i vranglås. Svært mange hjem er problematiske kun på grunn av dårlig økonomi. Og det er en selvfølge at har man penger så kan man investere og få mer penger, er man blakk, så er man blakk.
---
---

   Stig Even Eide, 26.01. 2011:

   Jeg ønsker at Marius K. og alle andre som er i hans situasjon skal få uttdanelse og tilegne seg kunskapp, men ikke en gang det klarer staten å få till på en god nokk måte. hva var det jeg leste for en stund sidden på denne side at den uttdanelsen Marius fikk var en en vits. Jeg er overbevist om at det er foreldres ansvar at unger får en anstendig uttdanelse å gi dette ansvaret till staten, visser bare sitt.

*

   Ann Helen Klevstadberget:
   Du kan jo neppe ha fått med deg ting her. Barna mine hadde skolegang da de bodde hjemme og ja da var det mitt ansvar!! Etter staten tok over omsorgen er det faktisk staten som har det ansvaret!! Jeg har stått ved siden av mine barn og kjempet for at de skal få den skolegangen de har krav på men staten har ikke hatt noe form for skoletilbud!! Altså er barn under statens omsorg så er det statens ansvar. Men jaggu har jeg ikke stått der sammen med unga og kjempet for at de skal få det de har krav på men staten har alikevel ikke gitt dem det!!!

   Stig Even Eide:
   Ja jeg skjønner du sørget for at ungene fikk uttdanelse akuratt slikk en mor skal gjøre, staten tokk ungene fra deg og fikk de en uttdanelse svaret er nei, derfor skal ikke staten ha privilegiet å gi unger uttdanelse for det er skadelig for ungene og deres familie og samfunn. Derfor som konsekvens så skal moren eller foreldrene sammlet gi barnet en anstendig uttdanelse som de synnes er anstendig noe som ikke er tillfelle idag.

   Stig Even Eide:
   Jeg tillføyer at når barnet med vold blir tatt fra sinn familie eller kjernefamilie om de vill, så medfører vell det at bana mister evnen till uttdanelse, lykke og sammold og troen på det gode.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Den muligheten har ikke vi som foreldre desverre hvis staten har overtatt omsorgen. Da er det faktisk de som sitter på papirene til barnet det gjelder!! Dette vet jeg alt om da jeg har kjempet lenge for at unga mine skal få skole. Har vært i mang et møte med bv, institusjon, skolekontor og bufetat. Sett deg litt inn i hva saken gjelder og hvem som sitter med hvilken ansvar istedenfor at jeg skal måtte forsvare sånne ting som egentlig er ganske logisk. Sjekk lovverket så kom til argumentasjon og debatt!! Jeg har veldig mye å gjøre. Dette er et punkt jeg har forsket ferdig på!!

   Stig Even Eide:
   e Det er det eg snakker om, viss de blir tatt da blir konsekvensen at du mister den retten. men det jeg snakker om er det Idele at foreldre skal ha makten till å gi den uttdanelsen de synnes er passende og at den makten som prinsipp ikke bør ligge hos staten men hos foreldrene. Det er stats makten som er grunnen till at det er sånne situasjoner i Norge. Jeg kan si dette om krav, i Norge har vi mange mange rettigheter og vi har krav på alt mulig men problemmet kommer når staten skal sette i verk alle disse krava till over 4 milioner man. poenge mitt er at staten overhode ikke klarer å overholde disse kravene og rettighetene. idelt skal foreldre gjøre det uten at staten skal bruke vold mot familien.

   Stig Even Eide:
   beklager at jeg er dårlig å formulere meg.

   Stein Omc Amundsen:
   F.U!!

   
---
---
   Stig Even Eide, 26.01. 2011:
   Jeg vill samenligne dette på en litt grotesk måtte, I nazi tyskland ble unger tatt fra foreldre viss de ikke var gode nasjonal sosialister. I Norge blir unger tatt viss de er anderledes, unger blit tat viss foreldre er avikende. unger i Norge får en stram sosialdemnokratisk uttdanelse der alle skal med og ingen slipper unda. sosialdemokratiet i Norge har mange av de samme verdiene om samfunsstyring så nazi tyskland hadde. Viss vi tar vekk jøde forfølgelse og massemord så er Norge et Nasjonal sosialistisk regime. Det norske folk er blitt besatt på at staten skal ordne opp absolutt alt i livet deres, dette kan ha en sammenheng med hvordan situasjonen i bv er. Det er ikke staten jeg frykter men det storre flertallet til det norske folk, dette flertallet kan gjøre akuratt så de vill, de kan trampe ned retighetene minne. Viss flertallet vill så kan de brenne alle muslimer på bållet. det vi trenger i Norge er å tøyle flertallet. PS. Dette var sterke ord og jeg kan overhode ikke forvente at alle skal vær enige med meg, respekt for ytringsfrihet is my creed.
---
---
   
       Om kidnapping av barn, etc.

Bulletin from the cause: Fjern overgriperen, ikke barnet!
26.01. 2011 -
Posted By: Arild Holta
To: Members in Fjern overgriperen, ikke barnet!

Verdidebatt.no sensurerer våre meninger

Det er jo ventet at sensuridéene til Vårt Land skulle avspeile seg mer på Verdidebatt.no. Både med tanke på hvor politisk korrekt avisen har vert og at de i det gamle forumet sitt, sensurerte barnevernskritikk.

Flere debattanter som har vert kritiske til barnevernet er blitt utestengt. En har fått komme inn igjen, men med "munnkurv". På denne måten skremmer de bloggerne til taushet om emner de ikke liker.

At dette skjer ved hjelp av penger fra Fritt Ord, viser viljen til dobbelspill. Man later som om man jobber for frie ytringer, mens man senurerer meninger man ikke vil ha.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat36/subcat38/thread101645/#post_101645

En del moderering og krav til ordnet debatt og det å holde seg til tema, bør man ha. Problemet oppstår når man stiller krav til at visse saker ikke får kritiseres. Eller at vanlige folk får krav om å dokumentere sine påstander der debattens ledere ikke liker meningene. Mens annen debatt får være fri for dokumentasjon.

Meninger er jo heller ikke nødvendigvis dokumenterbare. Derfor går det ikke an å ha dokumentasjonskrav i en fri debatt.

Et verre problem er at varslere (whistleblowers) ikke alltid kan dokumentere det de er vitner til. Hva skal de gjøre? Holde stilt om overgrep? Dokumentasjonskrav er å forkaste et vitnes informasjon.

Stiller vi dokumentasjonskrav i religiøse debatter, så ser man enda tydligere hvor galt det blir. Krav om å dokumentere Gud for å få ytre seg, er jo absurd. Tro kan ikke dokumenteres.

Hva med politiske ideologier - kan de dokumenteres. Vel, om man kunne dokumentere en politisk ideologi, så ville de andre ideologiene blitt meningsløse, og ingen hadde giddet forholde seg til dem. Men slik er det jo åpenbart ikke. Det finnes en mengde ideologier som folk tror på, og som kjemper mot hverandre.

En annen side av saken er at dokumentasjon er gjerne en krevende "øvelse". Dermed diskrimineres folk som ikke er dyktige på å samle statistikk, vitner og forskning. Hvor mange gjelder vel ikke det?! Det vil i praksis fungere som hersketeknikk overfor de som ikke har samme ressurser- eller statistikk- og forskningsinteresser som "eliten".

En mening er gjerne ikke dokumenterte fakta. Kan noe dokumenteres, så er jo "alle" enige. Saken er bevist, og debatten over.

Det vil altså ofte være totalt forkastelig å kreve dokumentasjon for meningsytringer. Det er også hyklerisk da man ikke har slike krav til seg selv. ALLE ytrer ting de ikke kan dokumentere.

Følgende skriver en Facebookbruker (At det er fra reelle eposter fra debattlederen, er dokumentert. Sitat.):

"JEG SITERER moderator/debattleder Espen Utaker:

Du kommer med mange udokumenterete påstander om barnevernet (...)

Om du skal fortsette på verdidebatt.no må du holde deg til våre retningslinjer, (...) og slutte helt med å skrive om barnevernet, i og med at dine påstander ikke er dokumenterbare.

Du kan ikke skrive at barnevernet kidnapper tusenvis av barn. Det er en udokumentert påstand, som er veldig lett å tilbakevise. Vi stiller samme krav til innlegg på nettet som de vi har i avisen."

(Sitat slutt)


ER DET IMIDLERTID LETT Å TILBAKEVISE PÅSTANDEN OM KIDNAPPING?

Ignoransen som debattleder her utviste, finner man i undervisning om debattfeil. F.eks på Wikipedia:

"Feilbarlighetsprinsippet (fallibillity): Partene i en dialog må begge anerkjenne at begge kan ta feil. Historien har vist at selv de beste av oss kan ta feil, og selv det vi har vært mest overbevist om kan være feil."

http://no.wikipedia.org/wiki/Tankefeil

Istedenfor bare forkaster debattleder muligheten for at han kan ha feil i dette. Han har feil, og jeg skal vise det.

Antropologisk og historisk finner man at barn tilhørte mor eller mor/far. Videre finner man at om dette overhode ikke fungerte, så tok eventuelt familien affære.

Kort sagt finnes det en naturlig rettighet utfra lovmessigheten man finner i naturen/biologien. Den sier:

Barn tilhører familien!

Det skal nermest ikke være et eneste antropologisk tilfelle hvor barnet ikke tilhører mor, eventuelt med flere (far). (Frhetens kår. S. 42)

Historisk og antropologisk er altså det biologiske prinsipp en nærmest absolutt naturlig rettighet.

Da er det på tide å legge inn en definisjon på kidnapping. Ut fra det som er skrevet over, vil kidnapping være å ta barn fra foreldre/familie.

_Kidnappet er det barn som mot familiens vilje er fjernet fra familien._

Nettopp dette er beskyttet av FNs menneskerettigheter: Barns rett til biologisk familie. Samt familiens rett til barna. Dette er også beskyttet av de europeiske menneskerettighetene. F.eks art. 8.

Avvikerideologien i Norden (makteliten) er imidlertid at kjønn er en sosial konstruksjon. (Jfr serien "Hjernevask" på NRK. Se også Mensaprisen. http://www.mensa.no/forum/index.php?showtopic=6439) Dermed er også familien det. Den bygger jo på kjønn - heterofile mor og far. En sosial konstruksjon kan ikke ha nærmest absolutte rettigheter. Eliten i Norge har altså en menneskerettighetsbrytende familieideologi, som det propaganderes for. Selvsagt så forsiktig at ikke folket vender seg mot eliten.

BARNEMISHANDLING
Man kan ikke akseptere barnemishandling. En annen absolutt naturlig rettighet, er at ingen skal mishandles.

Problemet med barnevernet er imidlertid at det svært sjeldent kan påvises mishandling av barn.

http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/tab-2010-07-06-10.html

I tillegg kommer at man vet ikke hva som er best for barn.

http://www.dagbladet.no/kultur/2003/03/16/364062.html

Mantraet "barnas beste" er altså IDEOLOGI. Det er kulturelle- og andre forestillinger om hva som liksom skal være barns beste. Ved hjelp av retorikk som "barns beste" kan man manipulere folk til det utroligste.

"As long as government is perceived as working for the benefit of children, the people happily will endure almost any curtailment of liberty." Rabbi Daniel Lapin

"The state must declare the child to be the most precious treasure of the people." Adolf Hitler

Til tross for at argumentet om "barns beste" ikke er reelt, så tar man barna. Domstolene lar det skje. Da har vi et stort naturrettslig problem!

Da er vi tilbake til definisjonen på barnekidnapping: Kidnappet er det barn som mot familiens vilje er fjernet fra familien.

Dette har vert gjeldende norm og etikk i alle tusen år.

For de som skjønner hva logikk egentlig dreier seg om: Hva er her bevist? Jo, at det såkalte barnevernet kidnapper tusenvis av barn. Jeg har vist at de som administrerer "moder Norge" er kriminelle i en naturrettslig kontekst mht familiene og barnas rett til familien.

Motparten forsøker seg systematisk med mantraet om at man må jo tenke på "barnets beste". Statistikken for barnevernsbarn er imidlertid forferdelig. Statistikken for adopterte er ille. Statistikken for påstått for dårlige foreldre er bedre.

Med det har man litt av forklaringen på hvorfor tusenvis av foreldre bruker f.eks Facebook for å kritisere det såkalte barnevernet. Barna og familiene skades av storsamfunnets politimakt.

Så, hvorfor ikke gjøre "barnas beste" til mer enn tomt babbel?! F.eks ved å respektere familienes menneskerettigheter. Eller enda bedre uttrykt: Respekter de såkalte negative rettigheter som handler om naturlige rettigheter til frihet fra storsamfunnets overgrep.

Dette budskapet skal vi ha lov til å ytre. Om ikke så bor vi ikke i et fritt land. I den sammenhangen er det verd å merke seg at i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er Norge dømt.

1. For brudd på menneskerettighetene i barnevernsaker.
2. For brudd på ytringsfriheten.
3. For brudd retten til habile domstoler.
4. Etc.

Folket med verdensmesterkompleks minner mye om fariserne som Jesus refset, når de holdt seg for å være så mye bedre enn alle andre. Det er mye dobbelmoral og hykleri ute og går.


Med vennlig hilsen
Arild Holta.

---
---

   Turid Holta, 25.01. 2011:

   Verdidebatt misbruker penger fra Fritt Ord
   http://www.facebook.com/notes/turid-holta/verdidebatt-misbruker-penger-fra-fritt-ord/149609371758899
   Verdidebatt har fått penger fra fritt ord. Nå bruker de pengene til å legge bånd på barnevernsdebatten.
   JEG SITERER moderator/debattleder Espen Utaker:
   Du kommer med mange udokumenterete påstander om barnevernet (...)
   Om du skal fortsette på verdidebatt.no må du holde deg til våre retningslinjer, (...) og slutte helt med å skrive om barnevernet, i og med at dine påstander ikke er dokumenterbare.
   Du kan ikke skrive at barnevernet kidnapper tusenvis av barn. Det er en udokumentert påstand, som er veldig lett å tilbakevise. Vi stiller samme krav til innlegg på nettet som de vi har i avisen.
   (Sitat slutt)
   Lenken til at Fritt Ords penger brukes på Verdidebatt:
   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat36/subcat38/thread101645/#post_101645

*

   Arild Holta:
   Dette har vi forsåvidt ventet på. Jeg er overrasket over at det ikke kommer før nå.
   Dette er den mest politisk korrekte av kristenavisene. Faktisk så politisk korrekt at en del kristne har problemer med å oppfatte den som kristen.
   Den ligger også godt ute på venstresiden. Uten at jeg dermed undskylder de konservative kristnes overgrep mot familiene nå og enda mer tidligere i historien. Viser til "tatermisjon" og annet som har vert ulv i fåredrakt mht reell misjon og reell human adferd.
   At de misbruker penger fra Fritt Ord til å hindre debatt om viktige samfunnsspørsmål, er en annen trasig side av dette. Man later som mman vil styrke det frie ord, samtidig som hensikten er å kontrollere og sensurere debatter man ikke liker.

   Arild Holta:
   Dette er faktisk så ventet, at jeg flere ganger har tatt kopier av mine innlegg på Verdidebatt, i tilfelle de skal sensurere det.
   Jeg har da også fått sensurert i vertfall et bilde der. Bildet var en karikatur av tidligere barnefjernsminister Anniken. 

   Alf Magne Henriksen:
   Delt ..

   Turid Holta:
   Lurt Arild!

   Anne Gundersen:
   ‎"First they ignore you,
   then they laugh at you,
   then they ATTACK you,
   then you win."
      - Mahatma Gandhi .

   Arild Holta:
   Kommentar på forumet:
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=30232#p30232

   Tim Drangsholt:
   Ubegripelig vrøvl, jeg har hyllemeter med dokumentasjon, bare møt opp!!!

   Arild Holta:
   Han er visst også kastet ut:
   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread58812/?next=0
   http://www.facebook.com/lars.hausken

   May- Harriet Seppola:
   Nei , detet temaet vil ingen ha , later det til , de fleste velger å late som alt er iorden . 

   Turid Holta:
   sannheten rundt barnevernet skal skjules

   Turid Holta:
   På verdi debatt skriver man om meninger og det å nekte andres meninger og ytring er sprøtt klinnkokkos. Mens motparten barneverns elskerne får ytre seg fritt.
Og de trenger ikke dokumenterer sine påstander slik de nå krever av barneverns motstandere. Men der er nok av dokumeneter på galskapen. Og de nekter meg uansett å ytre meg om narnevernet. Men ser nå at den ene motstander av bv etter den andre blir kastet ut derfra.
   Men all glorifiksering av bv er ok. 

   Arild Holta:
   Og dermed når jeg minst ti tusen mennesker med informasjon. Måtte flest mulig lese det.
   http://apps.facebook.com/causes/posts/637804?m=a8ae5f7b
   Det er ikke akseptabelt å late som man er for det frie ord, samtidig som man sensurerer debatten.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.01. 2011:
   Hitler arrangerte turer og sport for ungdommen, så klag iallfall ikke på han. Skryt av den perverse klikken eller massemorderne for alle de ikke drepte eller ødela. Snus-fornuftig det. Sånn skal det være!

---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 26.01. 2011:
   Overgriperne i Alvdal kaller de groteske sex-overgrepene for "uskyldig moro". Da forstår man hvordan "barnevernet" groteske barnebortføringer kan kalles for "omsorgsovertagelse".
 
   Rigmor Fossdal:
   Logikk.

---
---

   Kristian Berg, 26.01. 2011:

   Barnevernansatte kan bli straffet etter Alvdal-saken.

   Ansatte i kommunen kan bli brakt for retten og straffet etter Alvdal-saken. Politiet er sterkt kritisk til hvordan kommunen har håndtert saken.
   Barnevernansatte kan bli straffet etter Alvdal-saken - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4005475.ece 
   www.aftenposten.no

   Ansatte i kommunen kan bli brakt for retten og straffet etter Alvdal-saken. Politiet er sterkt kritisk til hvordan kommunen har håndtert saken.

*

   Jarle Johansen:
   Kanskje ikke noen god ide å like dette? Nå blir de reddere for å ikke ta flere barn. Legg merke til at de straffes for ikke å 'beskytte barna', men de straffes aldri for 'overbeskyttelse', aldri politi-undersøkelser den veien...........agendaen er åpenbar.

   Jarle Johansen:
   Familieinstitusjonen skal knuses. på alle slags måter. Staten skal være din eneste familie. Dette er bare en av måtene. Før folk våkner opp til dette faktum og gjør noe med det på verdimessig grunnlag, så får de innfinne seg med uretten.

   
---
---

   Barnevernet lyver så det renner...., 26.01. 2011:

   Jagland burde heller gitt Nobels fredspris til norske DISSIDENTER som kritiserer det norske SKREKKREGIMETs grove menneskerettighetsbrudd mot hundretuusener av sivile i Norge !!
   Bruker bilder på Facebook i barnekrangler - VG Nett om Media
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10037692
    www.vg.no

   Foreldre bruker nettbilder av barna sine som brekkstang i barneverns- og barnefordelingssaker. Nå vurderer Justisdepartementet en lovendring...

   Karen Irene Fløttum:
   Å bruke barna er det mest groteske jeg vet om uansett om det gjelder barnevern, forsterforeldre eller i barnefordelingssaker. Barn er tross alt den uskyldige part og skal ikke BRUKES i et medium som FB. Hva når barnet oppdager at de blir brukt? Hvordan tror dere barnet reagererer? Hva med det psykiske og fysiske til barnet? Nei, skjerp dere. Jeg holder ikke med barnevernet så er det sagt men å bruke barna, for enhver pris? Tror barna lider nok som de gjør om de ikke skal oppdage å bli brukt på FB også av sine foreldre. Så ja ønsker en lovendring hjertelig velkommen. BARN skal ikke BRUKES !

   Rune L. Hansen:
   Bruke barna? Som om det i slike sammenhenger hadde nyttet eller noensinne har nyttet?
   Barna blir brukt av de kriminelle som kidnapper, fangeholder og knebler de de!
   Hvilket ikke minst gavner barna med fokus på.
   Barna har ikke noe å skamme seg for de.
   Det er de kriminelle du forsøker å forsvare og å skjule, Karen.

---
   Rune L. Hansen:
   Hva har vel eventuelt barnet å skamme seg for??? Dette er kriminelles ytterligere forsøk på å stoppe ytringsfrihet, og på å skjule sine ugjerninger, på å kneble og å sensurere hva som er meget viktig (ikke minst og for barna) at kommer frem for dagen!
---
---

   Rune L. Hansen:
   Gode hensikter?
   Deres hensikt er å drepe. Og det er så lett så, i Norge.

---
---

   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Ja. Og barn mister katastrofalt mye om de fremmed-gjøres fra seg selv og nærheten til sin far eller mor. Hvordan enn deres far og mor er. Barnets far og mor er å sammenligne med barnets høyre og venstre fot, - bare veldig mye viktigere.
   Skoler borte fra foreldrene og hjemstedet er i beste fall en nød-løsning og hjelpe-løsning for fattige mennesker og fattige samfunn.
   Og så unødvendig og dumt og ødeleggende med en slik fattigdom!


   Berit Mikalsen:
   Annina, he he he he he, *sov pg drømte deg bort* gjennom skolen,.....Vittig sagt, men egentlig kansje veldig sunt? Kansje derfor du har greid å beholde din *integritet?*

   
---
---
 
   Cecilie Spro, 26.01. 2011, kl. 10:24:
   Jeg starter gåturen mot Oslo i dag og har med laptop, så jeg kan skrive om når jeg nærmer meg stortinget. Datoer og klokkeslett vil komme etterhvert. VG og statsminister og ordfører har blitt informert. Men jeg har fått trusler om at dette skader min sak sett fra barnevernets øyne, så jeg trenger bare enda flere folk til å bli med på gåturen min. Barnevernet må ikke komme dit hen at de skremmer oss vekk fra å gjøre noe, slik at de kan fortsette å gjøre som de vil !!!! så være så snill å hjelp meg å samle folk. Denne saken må ut i media, og dette er eneste måten å gjøre det på, for å hjelpe meg selv og flere tusen andre foreldre.

---
---

   Irene Hov, 26.01. 2011:

   Bv, offentlige ansatte og poltikere snakker oftere og oftere om den "stadig økende kritikken av bv". Media kritiserer ikke barnevernet.  Det vil si at private blogger og sosiale medier når frem med sitt budskap.
   Usensurert budskap om overgrep og destruering av familier.
   Så fortsett alle som står frem og forteller sannheten om et sykt, sykt system!

*

   Peder Aresvik:
   Hvis retten finner påtaleverdige forhold hos barnevernsansatte i Alvdal - vil en eventuell etterforskning bli i forhold til denne ene saken, eller alle de saker disse ansatte har hatt til behandling, mon tro?

   Cecilie Spro:
   stjal den jeg.passet s fint på gruppa mi. klem

   Kai Rudi Schantz:
   Rart hvordan en avis som aftenbladet kan forsvare at ytringsfriheten som ofte er det eneste foreldre har i kampen mot korrupte systemer skal tas fra dem.. LES:
   http://www.aftenbladet.no/innenriks/1323852/Bruker_bilder_paa_Facebook_i_barnekrangler.html

   Irene Hov:
   Peder, jeg synes man bør gå hele næringen i sømmene, uansett, dersom enkeltpersoner i barnevernet blir tiltalt i denne saken, så åpner det for et ras av anmeldelser av bv ansatte. Konstituert sorenskriver Urdah som er dommerl i Alvdal saken er meget uredd.

   Peder Aresvik:
   Det store spørsmålet er om barnevernet som kommunal institusjon eller den enkelte ansatte blir etterforsket, Irene. Det vil kunne ha store konsekvenser for omfanget av etterforskningen.

   Irene Hov:
   Ikke rart at media vil ha total kontroll alene på hva befolkningen blir informert om.....

   Irene Hov:
   Peder i dette tilfelle er det snakk om enkeltpersoner som kan bli stilt for retten.

   Irene Hov:
   Sitat: "En etterforskning kan ende med at enkeltpersoner blir brakt for retten og straffet, mens Alvdal kommune risikerer foretaksstraff og å bli gjort erstatningspliktig overfor barna." 

   Peder Aresvik:
   Bra! Da kan man gjøre seg forhåpninger om presedens for alle de saker som er behandlet av disse enkeltpersonene - hvis noen tør å reise spørsmålet!

   Irene Hov:
   Synes Urdahl er tøff jeg, men han er vel ikke helt inne i dommerkollegiet enda......

   Mechthild Opperud:
   Det som vil skje er at de barnevernansatte alle andre steder i landet vil bli redd for å være for unnfallende, og dermed vil de jatte med absolutt alle bekymringsmeldinger.

   Peder Aresvik:
   Det er en mulighet man ikke kan se bort fra, Mechthild. En annen mulighet er at regelverket redefineres og blir klarere.

   Irene Hov:
   Jeg går for det siste! ;-))

   Peder Aresvik:
   Det kan også ha sine betenkeligheter, Irene. Omsorgsovertakelsene sitter løst nok som de gjør, de :)

   Mechthild Opperud:
   Hvordan ville du ha redefinert regelverket?

   Peder Aresvik:
   Det burde finnes presiseringer som utelater at divergenser i familiens og barnevernets verdens- menneske- og livssyn tillegges vekt i vurderingen av barnas situasjon, for å nevne noe.....

   Irene Hov:
   Det er ingen tvil om at barnevernet forsømmer de alvorlige sakene. Det begynner å bli mange av de. Det er en bevisst strategi fra bv å henlegge håpløse tilfeller som "gjengangere".
   I steden jakter de på friske barn med ressurs sterke foreldre. Det er utallige eksempler på det.
   Ikke nok med det, men har du venner/familie i barnevernet kan du gå fri for de mest horrible gjerninger, begrunnet med at du har en "bra dialog" med bv! Ref. Alvdal saken.
   Hadde de brukt tiden på de familiene som virkelig trenger hjelp, så behøves det ikke en eneste krone mer til barnevernet!

   Irene Hov:
   En annen ting er journalføring og saksbehandling i samsvar med loven. I dag bryter de loven hele tiden for de tror det skal være sånn.
   En dom ville kanskje fått de til å anstrenge seg litt over middels for ikke å bli anmeldt.

   Mechthild Opperud:
   Jeg har et forslag som vil få bukt med det problemet at bv ikke tar mishandlede barn, og det problemet med at de tar ikke-mishandlede barn: Lytt til barna. Vil de bort, så skal de bort! Og foreldre kan gjerne undersøkes med politimetoder. Vil de ha hjelp, men vil ikke bort, så må de gis hjelp! Vil de ikke bort, så skal de ikke bort, uansett hva forståsegpåere mener. Hvert barn som kan skille fremtid fra nåtid, og det er de fleste over 5, vil kunne uttale seg. Dette burde vært klargjort barna foran hvert avhør.

   Peder Aresvik:
   Egentlig tror jeg det retteste ville være å gjeninnføre begrepet "foreldrerett" i barneloven igjen, og derved stadfeste foreldrenes juridiske rett i forhold til sine barn. Da ville det i hvert fall måtte en rettslig vurdering til før det offentlige kunne gripe inn, og det ville være reelle ankemuligheter tilstede.

   Rune L. Hansen:
   For alle andre ofre vil ikke dette kunne komme til å ha annen betydning enn til det verre.

   Irene Hov:
   MO, det du mener er viktig, men det står alerede i loven. OG - politiet skal ALLTID etterforske vold, det skal ikke bv gjøre.
   Peder, vi har allerede gode juridiske rettigheter i kraft av foreldre ansvaret, men lovens bokstav følges ikke!
   Derfor ville det vært uhyre viktig å statuere et eksempel hvor enkeltpersoner blir dømt for tjenesteforsømmelse og lovbrudd.
   Jeg tror det ville hatt en preventiv effekt.

   Peder Aresvik:
   Kikk litt på denne, Irene: http://www.facebook.com/note.php?note_id=435795562109

   Mechthild Opperud:
   I hvilken lov står det at barn skal bli hørt? Og Peder, tror du virkelig at Alvdal-saken vil sørge for å få gjeninnført begrepet "foreldrerett" i barnevernloven? Aldri i livet. Men jeg tror de fleste bv-ansatte vil si seg enig i at barna skal bli hørt. De spør bare ikke. Og ingen dommer spør om bv har spurt og hva barna har svart.

   Peder Aresvik:
   Jeg tror ikke vi får gjeninnført foreldreretten uansett jeg, Mechthild, jeg bare nevner det ønskelige i det.
   Det bygges stadig flere føydale maktstrukturer i samfunnet, jeg stiller deg helt fritt til å se dagens "foreldreansvar" i steden for "foreldrerett" som de første små spirer til livegenskapets gjennoppståen.

   Irene Hov:
   Veldig godt skrevet Peder.
   Bare et par korrigeringer. Av de 33 barna som ble drept av sine foreldre var en tredjedel psykiatriske tilfeller (ogsåflere tilfeller bv var klar over), og en tredjedel gjort i sterkt alkoholpåvirket tilstand. Så da gjenstår 11 stk.
   Barn som har dødd under barnevernets omsorg finner man på SSB's web side. Det er snakk om flere tusen. Dette ble ikke nevnt i artikkelen i VG.
   Foredrerett er byttet ut med daglig omsorg.
   Lov om barn og foreldre (foreldre ansvar) pålegger foreldrene å beskytte barna for skadelig påvirkning. Det er lovpålagt. Men umulig å utøve.
   Problemet er at politikere sjeldent klarer å se flere sider av samme sak samtidig.
   For det første er det gjort en offentlig utredning på kompetanseheving i barnevernet. NOU 2009/8. der fremkommer det hvilke store mangler dagens bv ansatte besitter, og forslag til endring i utdannelsen. Samtidig gir politikere bv større makt til å bruke tvangsmidler. Hvor er logikken?
   Rapporten er et stående monument over den inkompetansen som råder i bv, samt at de besitter større makt enn de er i stand til å forvalte.
   De fleste grove overgreps saker og drap på barn er meldt fra flere år i forveien. Allikevel bruker de akuttvedtak og henter barn med politibistand FØR foreldrene er varslet eller hatt mulighet til å forsvare påstandene fra et dokumentert inkompetent barnevern. Da har de SVÆRT dårlig tid!
   Når det gjelder bruk av den evige krykken de bruker: Barnets Beste, er det i Stortingsmelding 40 2002/2003 erklært at Barnets Beste ikke kan defineres, og at barnevernet må begynne å ta kritikken mot seg på alvor for å opprettholde tillitt i befolkningen.
   Hadde barnevernet fulgt lovens bokstav hadde de IKKE vunnet ni av ti saker i Fylkesnemnda, men TAPT ni av ti saker.
   Karin Killen, barnevernsideologiens grunnlegger i Norge og selve fundamentet i utdannelsen, skriver i en av sine lærebøker at: bv konsulenter må bli bedre på å øke frustrasjons nivået til foreldrene for å observere evnen til å foreta de rette valgene.....
   Det er altså grunnleggende i deres utdannelse å drive splitt og hersk mellom foreldre - for å observere(?)
   Hvor mange familier er ødelagt av slike groteske eksperimenter?

   Irene Hov:
   Mechthild, det står i FN's barnekonvensjon. "Barn over 7 år eller yngre dersom de evner å forstå innholdet har rett til å bi informert, og rett til å uttalle seg om sin sak"
   Men det hjelper ikke lese loven så lenge det er alminnelig rettspraksis som styrer domstolene. Der ignoreres lovens bokstav fullstendig.

   Rune L. Hansen:
    Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK Protokoll 4 Art 2:
   "Bevegelsesfrihet / 1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted."

   Rune L. Hansen:
   For ordens skyld: "Enhver" betyr enhver.

   Rune L. Hansen:
   Mht. ditt spørsmål, Peder: Gjett. Egentlig vel ikke særlig vanskelig å gjette rett?

   Rune L. Hansen:
   Utrolig hardnakket som visse forsvarer et terror-regime.
   Som iøvrig ikke er mindre virksomt blandt annet innenfor rettsvesenet.
   Fort gjort å glemme?

   Irene Hov:
   Glemme hva?

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet og særlig: Hva og hvem det er som utgjør terror-regimet.

   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel og: Hva og hvem som er foreldrene. Og hva som konkret, faktisk og egentlig er lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Er det indoktrineringen og propagandaen som gjør befolkningen så utrolig dum og glemsk?

   Rune L. Hansen:
   Det finns ikke noe offentlig barnevern i Norge.

   Irene Hov:
   Ikke still så mange retoriske spørsmål Rune, kom med noen forslag, noe løsningsorientert...?

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor oppfinne "kruttet" på nytt igjen? Lov og rett skal egentlig gjelde for alle de kriminelle det handler om.
   Når kriminelle skal dømme og straffe sine egne med-kriminelle, og det som et påskudd for å videreføre og å intensivere terror, er det hele nokså forskrudd.
   Og Alvdal-saken et godt påskudd for terror-regimet til å intensivere terror. Hvorfor tro eller late som noe annet? Det er det ikke det minste som helst grunnlag for.

   
---
---
   Annina Karlsson, 24.01. 2011:
   Respektera andras rattigheter.
---
---

   Marianne Lund, 26.01. 2011:

   Merket meg også dette : " Fylkesmannen i Hedmark vil ha pressen kastet på dør når fire ansatte fra Alvdal kommune skal vitne i overgrepssaken i Nord-Østerdal tingrett i dag."
   Fylkesmannen vil kaste ut pressen
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7478050
    www.nrk.no

   Fylkesmannen i Hedmark vil ha pressen kastet på dør når fire ansatte fra Alvdal kommune skal vitne i overgrepssaken i Nord-Østerdal tingrett i dag...

*

   Marianne Lund:
   merket meg også dette : " - Hvorfor beskytte de profesjonelle? Advokat Steffen Brandstad som forsvarer den hovedtiltalte kvinnen i saken reagerer. – Det fremstår som ganske umusikalsk når rettssaken til nå, inkludert forklaringene til de fornærmede barna i saken, har vært åpen for pressen, og så skal vi nå beskytte de profesjonelle fra barnevernsetaten. Det fremstår som litt spesielt, sier Brandstad."

   
---
---

   Til støtte for barnevernsofrene, 26.01. 2011:

   BARNEVERNSLEDER I ALVDAL, KARIN WESTUM, BESTEVENNINDE MED DEN TILTALTE MOREN. TANTE SKREKKA I EGEN PERSON. GRØSS...
   

*

   Til støtte for barnevernsofrene:
   sitat: "Da det kom inn flere bekymringsmeldinger om omsorgssvikt og overgrep sjekket hun disse, men henla sakene:
   - Min livsoppgave har vært å ta vare på de unge, men jeg synes meldingene var for pessimistiske og negative. Hun var blitt en god venninne, men jeg har aldri følt meg inhabil, sa kvinnen, som sluttet i barnevernet før nyttår 2004."

   Tulla Steinhaug:
   Undrer meg på hvor mange av denne kategorien jobber i barnevernet i dag.? Stakkats alle barna som blir berørt over deres ikkekompetanse.

   Anna Brekke:
   Ho burde gått av for lenge si, detta er ikkje holdbart.

   Karin Maria Halkjær:
   Hun var ikke voksen for en slik jobb.

   Anna Brekke:
   Hmmm detta her minner meg styggelig om vindafjord saken detta her....

   Randi Mai Brandt:
   hun virket uspiselig på nyhetene i dag.

   Rune L. Hansen:
   Til orientering: Det er ikke bare en Vindafjord-sak, men mange. Og det er sikkert nok ikke bare en Alvdal-sak heller.

   Rune L. Hansen:
   Hun burde gått av for lenge siden? Tvert om, - perverse kriminelle syns de har det godt i en slik jobb.

---
---
   Rune L. Hansen:
   Det vil alltid være en kjønnskamp, når det er penger å tjene på det og når lov og rett ikke stopper diskriminering.
---
---

   Hugo Fredriksen, 26.01. 2011:

   Norge eksporterer strøm hver dag  
   http://www.nationen.no/2011/01/25/naring/strom/kraft/strompris/6402421/
    www.nationen.no

   Til tross for lite vann i vannmagasinene eksporterer Norge kraft til Nederland...

*

   Hugo Fredriksen:
   Bjørnar Steine http://www.nationen.no/2011/01/25/naring/strom/kraft/strompris/6402421/
   Tror ikke jeg trenger å kommentere noe videre.

   Hugo Fredriksen:
   Og stat/kommune håver inn sju av ti av dine strømutgifter.. anslått til 51 milliarder på årsbasis..

   Rune L. Hansen:
   Stat og kommune? Eller lys-sky olje-sjeiker og diverse kriminelle ...?

   Eli Synnøve Eriksen:
   Dette er strøm som STJELES fra oss hele tiden!!

   Rune L. Hansen:
   Strøm og penger.

   
---

   Bjørnar Steine:
   Når vi da ser regjering og kraftprodusentene tar til orde for skyhøye regninger fordi " det er så lite vann i magasinene" .. hva gjør vi da når valget kommer .. skal vi stemme på de som styrer slik som dette ?

   Øyvind Treider Olsen:
   Hva med Sverige som bruker halvparten av vårt forbruk og er dobbelt så mange mennesker ? Kanskje en indikasjon på vår holdning til strøm ?

  Karl Fredrik Lundberg:
  Strømprisene rammer de fattigste.. de fattigste har de dårligste boligene....... - en nasjonal ressurs er gjort til leketøy for noe smarte 'gutter' .. .du Bjørnar har så mye rett...

  Øyvind Treider Olsen:
  Jo,lære av andres positive handlinger har aldri skadet noen og nei,det er ingen offentlig oppgave.Mener at vi har strøm nok og hylekoret etter å bygge ut mer og mer,gjerne inn i himmelen,er jeg ikke med på.

   Bente Rognstad:
   Bjørnar: NEI!!!!

   Bjørnar Steine:
   Helt sant Øyvind.. og dersom plattformene. Mongstad og Kårstø får produsere sin egen strøm slik de er bygget for så er det strøm i overflod helt uten monstermaster i Hardanger også..

   Rune L. Hansen:
   De kriminelle slipper lett unna hvis ikke konsekvensen er annet enn at færre stemmer på de.

   
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. januar 2011, Vinberget:

   Omtrent 9 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt, lett skyet og 10 minus-grader klokken 9. Sol og ca. en cm med sne nesten overalt i landskapene og 3 minus-grader klokken 13.30. Og 4 minus-grader klokken 15.
---

   Dødelighet blant barnevernsbarn kontra "normal" befolkningen
   http://www.facebook.com/notes/bjorn-erik-bjorbekkmo/dodelighet-blant-barnevernsbarn-kontra-normalbefolkningen/196706623678888
   by Bjørn Erik Bjorbekkmo on Thursday, January 27, 2011 at 1:45am.

   Den rystende undersøkelsen legges frem i dag. For første gang blir helsen til barnevernsbarn i Oslo og landet for øvrig kartlagt i et såpass stort omfang. I en periode på 13 år (1990-2002) har Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fulgt nærmere 100 000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet. Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er bestilt av Barne- og familiedepartementet og Norges forskningsråd. Rapporten avdekker flere alvorlige forhold:

   * Dødeligheten er langt høyere blant barnevernsbarn enn blant andre barn ved dødsfall som i hovedsak skyldes ulykker, selvmord, drap og overfall. I 2001 døde 114 barnevernsbarn, mot 168 i den ordinære barnebefolkning. Spedbarnsdødelighet unntatt. * Det er langt flere selvmord blant barnevernsbarn enn blant andre barn. 150 barn og unge tilknyttet barneverntiltak begikk selvmord i 1990-2001, åtte ganger flere enn for andre barn og unge.* Barn med tilknytning til barnevernet, og deres biologiske foreldre, er langt sykere enn andre familier. De har store helseproblemer. Det er flere selvmord blant disse foreldrene enn blant andre foreldre.

Sjokkert.

   Forsker Lars B. Kristofersen, som har stått for undersøkelsen, er sjokkert over resultatene. - Vi har visst at barnevernsbarnas situasjon har vært vanskelig, men ikke at gruppen er så sårbar som denne rapporten viser, sier han. Han har sett nærmere på dødsfall og dødelighet, som er en viktig helseindikator. Det ble registrert 702 dødsfall blant 93 000 barn og unge som var eller hadde vært i barnevernstiltak i perioden.

*
---
   Rune L. Hansen:
   Og dette forteller oss hva??? Saklig sett???
---

   Berit Mikalsen:
   Hva er garantien at de reelle fakta kommer frem?

   Berit Mikalsen:
   Hvor mye skjules?

   Berit Mikalsen:
   Kan noe kamufleres bak tvangs adoptering?

   Rune L. Hansen:
   Og dette forteller oss hva??? Saklig sett???

   Berit Mikalsen:
   Mente du svar som oppsumering Rune?

   Liv Lu:
   Godt at de undersøker helsa til disse barna..

   May- Harriet Seppola:
   Finnes det ikke tall etter 2002 som sier noe om levekår til fosterbarn, eller er detet hemmeligstemplet.

   Arthur Sæbø:
   Vi må vel alle vere enig i at desse barna har kommet fra "asken og til ilden " . Da gå det i de fleste tilfelle på helsen løs.

   May- Harriet Seppola:
   Dette vet myndighetene , istedet lager de glansbilder som sendes ut , men nå er det på tide med en annen strategi.

   Linnea Rettferdighet:
   Hvordan det egentlig går med fosterbarna er hemmeligstemplet, for statistikken er ikke så veldig bra, og det vil unektelig ta seg dårlig ut for den allmektige etaten barnevernet og dens støttespillere at de får fortsette denne massive ødeleggelsen av familier.

   Arild Holta:
   Den viser ikke til fulle dødligheten til barnevernsbarn, da de fleste barnevernsbarn nok tar livet sitt i voksen alder. Dermed får man bare med en brøkdel av selvmordene. Mange av de som levde mens undersøkelsen pågikk, er nok døde i dag.

   Ingrid Neess:
   Barnevernsbarn blir sendt som pakkepost fra sted til sted,er det rart det ender galt????

   Lena Olsen:
   hvor er denne rapporten?

   Oddveig Helen Utstrand:
   det forteller vel at det er psykisk belastende og følelsesmessig traumatisk opplevelse å være tilknyttet denne delen av helsenorge, pluss pluss

   Oddveig Helen Utstrand:
   men er det overraskende? nei, tror ikke det nei..

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   http://www.gfsr.origo.no/-/bulletin/show/114286_nibr-rapport-barnevernsbarnas-helse

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Her er litt til:  
   http://www.nibr.no/uploads/publications/61ccb60c197ae701e47ecf620a0c7562.pdf
   http://www.forskning.no/artikler/2006/september/1157356413.46
   Noen som ser en sammenheng?

   Liv Marit Bakke:
   Forskning Arild. Forskning. Ikke undersøkelse. Å nå forsker di på om forskningsresultatene var riktige? For forsker gjør di fortsatt.
   8 ganger høyere dødelighet er mye det. Faktisk 80 % mer enn i normalbefolkningen. Jeg liker ikke orden normal-befolkningen.

   Liv Marit Bakke:
   Å dem missbruker ordene mamma og pappa for å dekke over disse stygge statisktikkene. Slik at biologisk mamma og pappa får skylden for det fostermor og fosterfar gjør.

   Rune L. Hansen:
   Våkn opp!
   Disse tallene fra undersøkelsen forteller oss egentlig at det offentlige såkalte "barnevernet" er terror- og likviderings-enheter og morder-maskiner.
   Tar vi med mørke-tallene i de forskjellige aspekter, omtrentlig i forhold til sannsynlighet og rimelige antagelser, fortelles vi at det er et groteskt folkemord som hærjer Norge, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap og sadisme.
   De forskjellige aspekter med mørketall i og omkring dette er mange, og må vi videre både kartlegge, liste opp og gjøre studier og undersøkelser i forhold til.
   Våkn opp!!!

   
---

   Lena Christina Kaurin:
   Ja i fjor i februar tok en jente som hadde vært under barnevernet siden hun var 14 år i songdalen kommune utenfor Kristiansand livet sitt, 22 år ble hun. Lurer på om hun er ført opp i den statistikken. Det er bare så ufattelig trist

---

   Hugo Fredriksen, 27.01. 2011:
   Man bør se med hjertet..
   Det viktigste i livet kan man bare se med hjertet; de er usynlige for øynene, sies det..

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. januar 2011, Vinberget:

   Omtrent fra 9 til 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig-hvit himmel og 1 minus-grad klokken 12 og videre utover dagen og med fukt i luften.
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Våkn opp!
   Disse tallene fra undersøkelsen forteller oss egentlig at det offentlige såkalte "barnevernet" er terror- og likviderings-enheter og morder-maskiner.
   Tar vi med mørke-tallene i de forskjellige aspekter, omtrentlig i forhold til sannsynlighet og rimelige antagelser, fortelles vi at det er et groteskt folkemord som hærjer Norge, i en landsdekkende overflod av kriminell galskap og sadisme.
   De forskjellige aspekter med mørketall i og omkring dette er mange, og må vi videre både kartlegge, liste opp og gjøre studier og undersøkelser i forhold til.
   Våkn opp!!!

   Lena Olsen:
   Det som slår meg: Det VET det vi sier er riktig!!

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig vet de det. Hvorfor skulle de ellers gjøre og si som de gjør.

   Lena Olsen:
   Sant, Rune :) Men hvorfor i alle dager, tror ikke folk på oss da - den vanlige mannen i gata?

   Rune L. Hansen:
   Propagandaen og den øvrige falske dokumentasjons-praksisen er mektig og suggererende, kneblingen, frykten og premieringen også. Med mere! Og hvem i all verden kan for alvor tro slikt noe, uten selv å ha blitt rammet av det?! Det er jo så motsatt alt som har med menneskelighet, kultur, lov og rett! Mange tror ikke at slikt noe kan skje, og at det er overdrevet. Til og med mange som tror at andre mennesker ikke vil eller gjør ondskap. Den "idyllen" av en nisselue passer jo de kriminelle godt! Dessuten så ser jo de kriminelle og perverse ikke ut som B-gjengen i Donald Duck, og heller ikke som Adolf Hitler! Så mye lettere å forholde seg likegyldig og å bagatellisere - og og selv å forsøke å tjene på ondskapen og falskheten. Mange årsaker sånn sett. Og så altfor lett å være ond og å drepe, i Norge - plassert i passende jobb i og omkring forvaltningen. Koster ingenting! Og skjules og bortforklares lettere enn hva som helst annet!

   Lena Olsen:
   og de som jobber med dette - altså barnevernsargeiderne. Vet de hva de gjør, eller er de utsatt for samme propaganda og tør/tør ikke forstå? (Snakker om gjennomsnittet, da)

   Rune L. Hansen:
   De vet hva de gjør og blir vant med det og finner glede i det eller forsøker å finne glede i det. Snakk med de som slutter fort der eller som blir skviset ut ... De våger omtrent ikke å snakke om det, vet hva de i så fall risikerer. Selvfølgelig vet de fleste av de hva de gjør, selv om noen av de forsøker å innbilde seg (og andre) at det er slik det skal være. Hvorfor tror du ellers de knapt har noen som helst eller ingen respekt (annet enn som en maske) for sannhet, mennesker eller lov og rett?!

   Marit Øyen:
   Dessverre...(((

   Bettina Evensen:
   Delte

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Nei, men det gjør den ikke mindre aktuell- OG, den er empirisk- 100.000 objekter

   Rune L. Hansen:
   ps: litt drøyt vel for oss å kalle 100 tusen barn og foreldre for objekter?

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   I tallstatistisk sammenheng er det benevnelsen- jeg vèt at det er mennnesker, men som sagt for det valitative argumentet er det objekter som er benevnelsen.

   Rune L. Hansen:
   Greit nok for meg. Rettelse: 100 tusen barn pluss deres foreldre, skulle det stå.

   Annina Karlsson:
   Min dotter har blivit opererad har stora arr po kroppen.Under revbenen magen och nogot po halsen.Har aven bytit fosterhem nyligen. Tror hon inte tors sajja mer an att hon mor bra.

   Rune L. Hansen:
   Uhyre trusler og trakassering og iøvrig mishandling og sadisme fra "barnevernet" og deres med-spillere i kidnapping, fangehold og knebling av barn sin side er meget alminnelig.

   Rune L. Hansen:
   Både overfor barna og foreldrene. For å si det meget så mildt.

   
---
   Rune L. Hansen:
   Det er ikke som i Donald Duck eller i western-filmer eller noe annet enn som i Norge - januar 2011!!!
---
---
   Rune L. Hansen:
   Det blir urett når lov og rett blir forbudt og noe fremmed håndtert av kriminelle.
---
---
   
Hjemmeundervisning i og for Norge /
Henviser til min Facebook-profil
for deltagelse!!!


---
---

   Ny haste-sak til Menneskerettsdomstolen i Strassburg underveis /
   FORSLAG BRA NOK? --
   Til Menneskerettsdomstolen i Strassburg, som haste-sak,
   fra Rune L. Hansen


PRESENTASJON AV ANGJELDENDE SAKS-FORHOLD

   Denne min henvendelse og begjæring til Menneskerettsdomstolen i Strassburg er i det formelle oppdelt i 3 avdelinger:
   Presentasjon - Dokumentasjon - og Krav
   Derav følgende:


PRESENTASJON

   Jeg frykter berettiget og smertelig både for mitt liv og for mine barn. Iøvrig for mange andre også. Det haster veldig med å få gjort noe i forhold til dette.
   Smerten og ødeleggelsene er verre og verre for mine barn ved enda å være kidnappet, fangeholdt og kneblet. Verre og verre for meg også. Den terror, trakassering og tortur som enda pågår gjør det vanskeligere og vanskeligere å kunne overleve. De som utsetter oss for dette vet dette og deres aktive hensikt er fortsatt særlig å til-intetgjøre meg. Dette også ved at de stadig med den økonomiske trakassering gjør det vanskeligere for meg å kunne overleve.
   Det hele er på grunn av disse forhold et kappløp med tiden som mere og mere katastrofalt går mot slutten.
   Samtidig har kriminelle representanter for norske myndigheter stadig flere og mere groteske grep overfor Norges befolkning for å kneble, undertrykke og å til-intetgjøre og å spre utrygghet og frykt.
   Antallet kidnappede, fangeholdte, kneblede og utplyndrede barn og foreldre er stort og ødelagte og døde barn og foreldre mange.
   Det er mye både politisk ideologi og penger og i det heletatt kriminell galskap og perversiteter involvert i barnerov-industrien i Norge. (I Sverige og i Danmark også.)
   Slikt av kriminell galskap gjennomsyrer groteskt det norske samfunn, verre og verre. Mange ønsker å tjene penger og aksept for galskapen.
   Jeg har undersøkt og studert disse saks-områder i mere enn 30 års tid, med det mål at galskapen må stoppes. Nu er jeg og min familie selv i ferd med å bli fullstendig ødelagt og til-intetgjort av dens representanter.
   I særlig de siste 5 års tid har jeg og min familie i så måte vært utsatt for uutholdelig tortur, trakassering, terror, fremmedgjøring og utplyndring. Slik har de verre og verre mishandlet og ødelagt meg og min familie. Jeg har ikke gjort noe kriminelt, galt eller feil. Likevel har de tatt mine barn og våre livsverdier.
   Gjennom direkte økonomisk trakassering fra retten, NAV og Statens Innkrevingssentral er de nu i ferd med å til-intetgjøre vårt hjemsted, våre eiendeler og mitt liv. Det er blandt annet også slik de dreper. De stadig pågående angrepene fra de synes som å være tilsiktet å ha til-intetgjort vårt hjemsted og våre eiendeler og mitt liv omtrentlig i mars måned 2011.
   Det haster veldig å få stoppet alt dette av kriminell galskap. Men Norge klarer det ikke alene.


DOKUMENTASJON

Se vedlagt egen presentasjon og oversendelse av dokumentasjon.KRAV

Begjæring om at følgende KRAV overfor den norske stat og dens myndigheter og forvaltning og disse sine ansatte stilles så blir fort gjennomført:


Mitt midlertidig krav:

-- Mine umyndige barn komme hjem igjen og vi få være i fred og trygghet inntil Menneskerettsdomstolen ferdig-behandler saken.
-- Pengekrav eller økonomisk trakassering i tilknytning til dette saks-komplekset innstilles midlertidig overfor meg og mine umyndige barn.
--

Mitt videre fremsatte krav, som er 2-delt:


Del 1 av 2 er for meg og mine 7 umyndige barn:

-- Gjenopprettelse og erstatning - se vedlagt egen dokumentasjon angjeldende dette
--


Del 2 av 2 er for Norges befolkning iøvrig:

-- Barna og deres begge foreldre fristilles - likeverd
-- Full nedleggelse og full granskning av den offentlige barneverntjenesten og fylkesnemndene
-- Ingen skal kunne tjene penger på kidnapping, fangehold og knebling av barn <
-- Økonomisk rettferdighet i henhold til loven
-- Iøvrig gjenopprettelse og erstatning og hva dette innebærer
-- En norsk Menneskerettsdomstol opprettes
-- En Sannhets- og Forsonings-kommisjon påbegynnes og opprettes
-- Se vedlagt egen dokumentasjon angjeldende disse punkter
--


Med hilsen fra

Rune L. Hansen,
Tindeland,
No-5568 Vikebygd, Norway


---
---

   Cecilie Spro:
   BRAVO !!!!!!!!

   Elin Osaland:
   Bra det.............................

   Rune L. Hansen:
   Men bra nok???

   Rune L. Hansen:
   Av dokumentasjon som nu blir oversatt til engelsk er blandt annet følgende:
   -- Denne politi-anmeldelse ( intern ):
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2011/20110103-Politi-anmeldelse-fra-RLH.html
   -- Og dette anke-skriv ( intern ):
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2011/20110111-Anke-til-Gulating-lagmannsrett-fra-RLH.html
   -- Og noen kortere skriv angående NAV.
   -- Plutt litt mere.
   -- Pluss diverse indexer og kronologier.

   Rune L. Hansen:
   Omhandler kriminelle og kriminalitet, fortrinnsvis i disse kategorier:
   Den norske stat og dens representanter for myndigheter og forvaltning - særdeles rettsvesenet - barnerov-industrien - og NAV.
   Uretten og nettverket av kriminelle i så måte....

   May Brith Harestad Hollos:
   ‎"In Germany they came first for the Communists, and I didn't speak up because I wasn't a Communist. Then they came for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew. Then they came for the trade unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. Then they came for the Catholics, and I didn't speak up because I was a Protestant. Then they came for me, and by that time no one was left to speak up."
   -- by Martin Niemöller, prominent German anti-Nazi theologian and Lutheran
pastor, best known as the author of the poem First they came....

   May Brith Harestad Hollos:
   VI MÅ ALLE STÅ ISAMMEN.

   Annina Karlsson:
   Ost, vast, kristna, muslimer, kvinnor, man, myndig, omyndig, bruna, vita, rika, fattiga, Ar de med manniskor? Do borde vi ha samma behov allihop. Om en lider lider vi allihopp borde vara ett medmanskigt motto.

   Rune L. Hansen:
   Om en skal stoppe urett og kriminell galskap - og rettferdighet, med-menneskelighet, lov og rett og neste-kjærlighet skal bre seg i samfunnet så må det være og bli slik ja.

   Rune L. Hansen:
   Det er det som er det elementære i og med lov og rett.

   
---
---

   Cecilie Spro, 28.01. 2011 -
   gåtur for menneskerettigheter:
   Jeg har fått et vikariat som norsklærer til uka,så jeg må utsette gåturen en ukes tid.
   I mellomtiden trenger jeg massemobilisering av folk til å støtte meg,samt hjelp til å få pressen med oss. På forhånd takk !!!!
   mvh Gry Cecilie Spro
 
---
---

   Nari Regina, 28.01. 2011:

   Når barn først er fjernet fra hjemmet der det har vokst opp, følt seg trygg og foreldrene sitter igjen med sorgen og skammen, hvor er bvtj da? Barna plasseres enten i fosterhjem eller på instutisjon, og foreldrene må mase seg til å få ha telefonkontakt og sloss for å få det samværet de mener barna har godt av.
   Mange fosterhjem er ikke grundig nok sjekket da det er mangel på fosterforeldre i de fleste kommuner, og mange barn ender opp i hjem de ikke trives i og ikke blir behandlet på en riktig måte.
   Barna som ender opp på instutisjon, blir ulovelig medisnert, får ikke ha den fastsatte kontakten med foreldrene og blir alvorlig deprimerte og i 90% ender de opp i feil miljø eller gjør ting da vanligvis ikke ville ha gjort.
   Sjelden blir barna plassert hos familie, og når de først blir det ender de opp med å bli flyttet derfra og får i løpet av tiden under bvtj omsorg mange flyttinger og nye omsorgspersoner å forholde seg til.. Dem er monstre, hele gjengen. og det kommer dem alltid til og være.

*

   Rigmor Fossdal:
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2003/nou-2003-31/4/4.html?id=372790

   Rigmor Fossdal:
   «Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil.» (Isdal 2000)

   Rigmor Fossdal:
   denne står også på den linken...typisk barnevern
   «Vold er en fysisk, psykisk og/eller sosial virksomhet med destruktiv bruk av metoder (for eksempel ved makt og hersketeknikker) der målet med handlingen kan være å plage, skade, true og krenke en eller flere personer, men målet kan også være å passivisere, misbruke, utmanøvrere eller uskadeliggjøre en annen.
   Den som utøver volden, kan ha som mål å undertrykke offeret, nedvurdere eller svekke personens sosiale posisjon; målet kan òg være å påføre den enkelte ubehag eller smerte med sosiale, fysiske eller psykiske makt- og voldsmidler. Voldsbruken kan til [og] med være et middel til å disiplinere eller tvinge et menneske til å utføre handlinger som strider imot personens vilje, moraloppfatning eller interesser.
   Den kan dessuten være handlinger og foranstaltninger som hindrer et menneskes rett til en god livskvalitet og leveverdige forhold. Volden kan være et middel i et større prosjekt, men den kan også være et mål i seg selv. Bak hver voldshandling kan det være ulike motiv; de kan være gjennomtenkte og planlagte, men også forvirrede eller preget av en fordreid virkelighetsoppfatning.»

   Rune L. Hansen:
   Monstre og perverse draps-maskiner. Og de og deres med-spillere (ikke minst i fylkesnemnda og retten) vet selvfølgelig hva de holder på med.
   Deres motto er: barnets, foreldrenes, menneskets, familiens og samfunnets verste! Og at alt og ethvert skal være motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Og de som snakker om eller ønsker endringer av "barnevernet" er og blir derfor deres tjenere.

   
---
---

   Greta Moland, 28.01. 2011:

   VOLDTATT OG OVERKJØRT AV STATEN
   LIKHET FOR LOVEN og RETTFERDIG BEHANDLING

   Kjære Stoltenberg & Co.


   I ly av Maria Amelie-saken har jeg gjort meg opp noen refleksjoner jeg syns dere bør lese gjennom.

   Jeg har vært alene med de 4 barna mine i 2 år snart. Den minste sønnen min var bare 4 måneder da pappaen måtte reise som følge av et utvisningsvedtak der det ble henvist til at tilknytningen hans til Norge ikke var sterk nok, tatt i betraktning de alvorlige bruddene på Utlendingsloven han hadde gjort seg skyldig i. Det er de samme bruddene som Maria Amelie har begått, bare hun har gjort enda mer!

   Han ble dømt til 5 års utvisning med like mange års innreiseforbud. Vi ble gjort oppmerksomme på at da var vi heldige som unngikk varig innreiseforbud! Han reiste frivillig til og med. Likevel ser jeg at Maria Amelie ble uttransportert av politiet, og har ikke fått verken utvisning eller innreiseforbud. Hun kan til og med søke om jobb og få den behandlet i løpet av 10 uker.

   Selv venter vi på å få familiegjenforeningssøknaden vår behandlet. Det tar bare 14 måneder - hvis vi er heldige. Sist skulle det ta 8 måneder, men vi ventet 19 måneder. 19 måneder for å få vite at utvisningen går ut i dag. 19 måneder med nedverdigende telefonsamtaler med ansatte hos Une. Han har ikke innreiseforbud, likevel må han vente over ett år på svar fra Udi. Det kommer ikke på tale å behandle en arbeidstillatelse heller, for han kommer fra et land utenfor EU og har ikke et jobbtilbud på over 500 000 i lønn. Hvor mange har egentlig det?

   I vedtaket vises det  til at barna våre kan holde kontakten med pappaen sin via brev og telefon.

   Kjære Stoltenberg! Du er velkommen til å samtale med 2-åringen min når som helst. Gjerne en time. Så kan du se hvor klok du blir. Så kan du få snakke med ham i telefonen etterpå, og se hvor mye du forstår av det han sier. Når du er ferdig med samtalen skal du få et brev fra 2-åringen min, og se hvor mye du forstår av alt  han ønsker å formidle.

   Når han ser en datamaskin, så peker han og roper: PAPPA!!!  Når han hører telefonen ringe, eller jeg snakker i telefonen, så roper han: PAPPA!!! Når jeg spør hvem sin kosegutt han er, så svarer han PAPPA. Men det er bare et ord for ham. Han har ikke sett pappaen sin mer en en gang siden han var 4 måneder. En periode kalte han alle menn for pappa, til og med damer.

   4-åringen min, som var 2 da pappaen måtte reise, har grått og spurt etter pappaen sin hver dag i nesten 2 år. Flere ganger hver dag. Hver kveld og hver morgen. Nå har han sluttet å spørre. Han har nesten sluttet å gråte. Det skjer ikke så ofte nå. Han har resignert. Det sterke følelsesmessige båndet de hadde er nesten revet helt av nå. Det haster! Han vil ikke snakke i telefonen, eller på internett, og han kan ikke skrive brev. Hadde han kunnet skrive, er jeg sikker på at du hadde grått av det han hadde på hjertet, og at du er en av de ansvarlige for smerten hans! Det sterke båndet de hadde bygd opp er snart revet tvers av. Rått og brutalt! Kan du forsvare det for sønnen min? Han trenger en fornuftig forklaring på den smerten han har vært igjennom, og fortsatt kjenner på hver dag, for jeg klarer ikke å finne på en forklaring som rettferdiggjør at han er tvangsskilt fra pappa.

   I barnehagen blir de andre barna hentet av pappaen sin rett som det er. De krangler om hvem som har den sterkeste pappaen, den høyeste pappaen osv. Sønnen min kan bare skryte av at pappaen hans bor lengst unna, og at det er hai der, men blir ikke trodd engang. Han blir smertelig påminnet hver eneste dag at pappaen  ikke er her lenger. Hvorfor får ikke han besøke pappaen sin, når de to eldste søsknene hans får besøke sin pappa flere ganger i uken?

   Du kan få snakke med ham også, Kjære Stoltenberg, og prøve å kjenne på sorgen han føler over å ha blitt revet fra den ene omsorgspersonen sin. Pappaen som skiftet bleier på ham, badet ham, lekte og tullet med ham, tok ham med på turer og som la ham om kvelden. Siden pappaen ikke fikk lov å jobbe fikk de dele ekstra mye tid og bandt sterke følelsesmessige bånd som gjorde det enda vanskeligere å miste pappaen sin så brått, og i så mange år. Det er noe dere i regjeringen vet godt. Vi hører ofte  hvor viktig fedrepermisjonen er , der det fremheves hvor essensielt det er med noen få uker ekstra i forhold til tilknytningen mellom far og barn. Noen få uker er så viktige for politikere når det gjelder fedrepermisjonen for helnorske barn, men når det gjelder flerkulturelle barn, er tapte år med pappa plutselig uvesentlige detaljer.

   Vi har fått et skille. Våre barn og de andre barna. Barnekonvensjonen gjelder for alle barn, likevel blir Utlendingsloven og innvandringspolitiske hensyn satt foran våre barns rettigheter, som dere har fått kritikk for av FN, i tillegg til flere andre organisasjoner. Barna våre har ikke de samme rettighetene som andre barn i Norge, fordi de er unnfanget på feil tidspunkt, etter et negativt svar fra Udi. De blir straffet for det som en av foreldrene har gjort, mentalt, følelsesmessig, økonomisk og sosialt. Langtidsvirkningene av det de har gjennomgått er vanskelig å forutse.

   Familiegjenforeningssøknader skal ifølge konvensjonen behandles raskt, humant og positivt. Barnas beste skal være et grunnleggende hensyn. Det skal ikke være forskjellsbehandling. Barna skal ha de samme mulighetene. Vedtaket skal heller ikke være et uforholdsmessig tiltak overfor den utviste eller familien. Barna skal ikke skilles fra foreldrene dersom det ikke er til barnas beste. Barna har krav på jevnlig kontakt med begge foreldrene.

   Ingen er garantert å redde et forhold over flere år, når kontakten blir minimal på alle måter. Et langdistanseforhold er i de fleste tilfeller dømt til å mislykkes. Når en i tillegg må kjempe for å holde hodet over vannet økonomisk, blir livet alt annet enn lett. Jeg kjenner flere som ikke får verken overgangsstønad, stønad til barnetilsyn eller utvidet barnetrygd, selv om de utvilsomt er alene om omsorgen, både fordi samboer/ektefelle er i utlandet og ikke har mulighet til å hjelpe økonomisk på grunn av store økonomiske forskjeller, og derfor ikke har bidragsevne. De har heller ikke krav på bidragsforskudd fordi de har en forventning om å gjenoppta forholdet om kanskje 6 år…  Til sammenligning så er det ulovlig for to norske ektefeller å registrere seg på to forskjellige adresser. Da får de separasjonspapirene i posten fra NAV, der det henvises til at det er ulovlig å være gift og bo på to forskjellige adresser i Norge. Likevel er det lov å være gift med en mann i utlandet, mange flytimer unna, i over 6 år, med så godt som ingen kontakt bortsett fra telefon og internett.

   Maria Amelie-saken er bare toppen av isfjellet. Det er mange, mange tragedier under Udi’s vedtak som aldri når dagslyset. De orker ikke. De føler seg voldtatt, overkjørt og ignorert av staten Norge. De har fått livet satt på vent i mange, vanskelige år. De har fått “hjelp” av advokater som bare har vært interessert i å fylle sin egen lommebok, uten å engasjere seg i saken i det hele tatt. (les: Olaf).

   Det snakkes om inkludering, men innvandringspolitikken fører til sosial ekskludering og fattige barn. I fjor var det Det Internasjonale Fattigdomsåret, og Udi har aldri sendt ut flere foreldre noen gang. Hvor mange flere fattige barn de forårsaket i samme vending er det ingen som snakker høyt om.

   Staten er  opptatt av å forhindre tvangsekteskap, men er tydeligvis for tvangsskilsmisser. Nav oppfordrer  til skilsmisse for at en skal oppnå de samme økonomiske rettighetene andre norske separerte får som en selvfølge. En får ikke bare partneren utvist i x-antall år, men blir også straffet økonomisk både før og etter utvisningen. Noen blir tvunget til å gå på sosialen for å kunne sette mat på bordet til barna sine, samtidig som Udi setter som krav at en ikke skal ha mottatt sosial stønad dersom en skal få familiegjenforening. Dersom en skiller seg for å oppnå økonomiske rettigheter vil Udi sette spørsmål ved det, og sannsynligvis nekte familiegjenforening. En er altså bastet og bundet uansett hva en gjør.

   Jeg har ikke ord for hva jeg mener om det som skjer med utallige barnefamilier, og kjenner jeg blir opprørt over Maria Amelie saken, der det virker som myndighetene har tatt en spansk en for å slippe trøbbel og håpe at folkemassene roer seg, og stemmesankingen kan fortsette.  Hun måtte reise ut, ja, men slapp utvisning og innreiseforbud. DET er ikke likhet for loven. Hvor mange andre utlendinger blir uttransportert uten å ha fått utvisning og innreiseforbud?

   Jeg syns hun burde fått bli i landet, men jeg blir samtidig forbanna når jeg ser at hun  blir forskjellsbehandlet når det sitter, jeg vet ikke hvor mange barn i Norge, og gråter for de savner en av foreldrene sine. Ingen gjør noe for dem, og bak dem sitter en knust eneforsørger som verken blir hørt eller sett, og blir behandlet som en annenrangs borger!

   Kjære Stoltenberg,. Det er på tide at du og de andre kollegaene dine stikker fingen i jorda, og tenker over om dere hadde akseptert at en av deres familiemedlemmer hadde blitt behandlet på samme måte?

   DERE kan gjøre en forskjell. DERE kan endre loven. Hvorfor skal ikke de som bor utenfor EU kunne søke om arbeid i Norge, mens de venter på familiegjenforening med barna og partneren sin? Da kan de komme hit etter ca 10 uker, og vente i Norge på at familiegjenforeningssøknaden blir behandlet. Sønnene mine trenger pappaen sin nå, og ikke om noen år. De har allerede mistet 2 dyrebare år som aldri kan tas igjen!

 
 Greta Moland

*

   Aisha Mehdi:
   Har du sendt brevet? Rørende og fantastisk skrevet. Føler absolutt med deg.

   Aisha Mehdi:
   Jeg har skrevet 3 brev til Stoltenberg, men får bare svadasvar tilbake om at de ikke kan blande seg i enkeltsaker.. Det er det de nettopp gjorde i Maria saken

   Greta Moland:
   Prøver på avisen jeg, og mail til ham. Får se hva som skjer!

   Hege Anett Dahl:
   Han hatt fått brev av meg også...fikk også bla bla bla går ikke inn i enkeltsaker..bla bla bla....stoler på at UDI gjør en grundig saksbehandling...bla bla bla..beklager den vanskelige situasjonen...bla bla bla..fra en av hans statsekretærer

   Aisha Mehdi:
   Samme her.. Han het Snorre et elle annet.. Kanskje vi kan skrive et brev hvor alle signerer?

   Nina Amira Våbenø Xhaferi:
   Så utrolig rørende, tårene triller her. Den som lar dette brevet prille av huden er laget av STEIN!!! Håper for deres del at du blir hørt og får en gjenforening med mannen din. Lykke til ♥
   Sitter også å har en hard kamp for å få min mann til...bake. Og har blitt VELDIG provosert av Maria Amelie saken... Takk for at du tar opp dette.

   Hege Anett Dahl:
   Snorre Wikstrøm ja.."stakkar"..må kopiere ut alle standar oppsettene han ..må da være en kjedelig jobb ;-)

   Aisha Mehdi:
   Hehe helt enig.. I admire his job: NOT

   Hege Anett Dahl:
   Stein og stein...en representant fra UDI svarte meg ." sånt biter ikke på oss"..da jeg konfronterte han med en hendelse da en mann for en tid siden ville ta livet av seg på UNE....vedkommende så dette tydlig som tak tik og ikke et menneske i nød og desperasjon..så jeg vet ikke jeg?!?
32 minutes ago · LikeUnlike ·  1 personLoading....Siv Lilleberg Amin Wow... jeg hadde rett Greta. Jeg visste at det ville bli sykt bra det du skrev. Derfor jeg har mast litt også. det er jenta si det, som virkelig får sagt ting så det smeller. Knallbra artikkel, Greta. Får jeg legge hele ut på bloggen imorgen? Takk for at du lagde tid til å skrive... Klem

   Greta Moland:
   Selvfølgelig. Jeg er klar for å snakke med kongen nå. Jeg har kommet ut av skapet ;o) Tusen takk, Siv. Klem til deg også :)

   Aisha Mehdi:
   Seriøst sa han det til deg? De oppfører seg som store tapere..

   Aisha Mehdi:
   Det er forsovet tapere..

   Greta Moland:
   Tror de blir rimelig kyniske etter å ha jobbet der en stund! Følelseskalde.

   Hege Anett Dahl:
   jepp Aisha dersom det var ment til meg...men jeg svarte han " vet du..både du og jeg ville ha vært in stand til å gjøre liknende i en gitt situasjon. Jeg synes det han gjorde vitner om at han ikke orket mer og det kan jeg forstå i dette systemet!" han ble veeeeldig rød på ørene og sa ikke noe på en liten stund ;-)

   Siv Lilleberg Amin:
   Jeg ble helt satt ut jeg... utrolig... du fikk med deg veldig mange ting... bare si ifra hvis du vil skrive mer, og mer og mer ;)

   Ahmed Madhoun:
   Hvorfor livet er vanskelig
   Hvorfor alt vakkert er tapt ut av våre hender
   Er vi skyldige i
   Hva et hardt liv

   Greta Moland:
   Don't give up Ahmed..things will work out!

   Hege Anett Dahl:
   Men du Greta har gjort en knall jobb :-) jenta si det ;-) det vil være å håpe og tro at en eller annen vil åpne opp sitt hjerte og ta i bruk litt sund fornuft da han eller hun leser dette du har skrevet..:-)

   Greta Moland:
   Får jo håpe det...men troen min på rettferdighet og menneskelighet i byråkratiet har minket betraktelig de siste årene :(

   Hege Anett Dahl:
   Det kan jeg forstå Greta..desverre .....MEN mulig de trenger litt "hjelp"?!..... kanskje vi må tvinge dem til forholde seg til EMK osv..(sitert fra en dyktig menneskerettsadvokat) ;-)

   Siv Lilleberg Amin:
   Jeg måtte bare legge den på bloggen med en gang. Folkens, fint om dere kommenterer på bloggen også. Ikke alle som leser den som er på Facebook.

   Greta Moland:
   Ja, vi må aldri gi opp, da har vi tapt uansett. Nå er vi mange på samme sted, så nå får vi fortsette og presse på. Det er nå eller aldri!

   Rune L. Hansen:
   Å ikke blande seg i enkelt-saker er å blande seg i enkelt-saker.

   Tone Merethe Hedhli:
   Stå på Greta.Jeg leste innlegget ditt med tårer i øynene.Jeg er en av de heldige,men tenker masse på dere som kjemper og kjemper.Hvorfor kan de ikke begynne å forstå?

   Ahmed Madhoun:
   ‎

   Rune L. Hansen:
   Mennesker og menneskeverdet er på billig-salg i Norge, på det nærmeste ingenting verdt. De og den som behandler mennesker og menneskeverdet handler lovstridig og straffbart, er grovt kriminelle.

   Rune L. Hansen:
   For eksempel i henhold til norske Straffelovens § 216:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

   Louis Darren:
   kanskje den grunne tenkende loven beslutningstakere foretrekker vi skal også skrive og lansere våre egne bøker også før de lytter til oss ..... Dette sittende regjering er bare forårsaker mer problemer. Jeg mener de handler morsom dag for dag. De behovet å bli reddet fra dette ustanselige psykisk funksjonshemming før de lykkes i å dele landet i to med galskap sine. Send dem alle til psykiatrisk sykehus eller noe fordi dens åpenbare disse menneskene er alvorlig syke. Hva er forskjellen mellom dem og en terrorist? Manipulere lovene i landet for å straffe små barn .......... De vil sikkert svare på anropet av grusomhet deres en dag, bare spørsmål om tid:.)

   Louis Darren:
   min datter var bare knapt fem måneder gamle da de skilte henne og min kone fra meg .... hun er fire og et halvt år idag ..... Så, mine kjære venner, fortell meg., Er dette normalt? Enn ren ondskap.

   Greta Moland:
   Det er hensynsløst av dem, Louis. Hensynsløst og hjerterått!

   Louis Darren:
   Vel Greta, dersom deres planer er å ødelegge andre menneskers liv, de også aldri vil se slutten av tunnelen:)

   Rune L. Hansen:
   Nei, det er ikke "hensynsløst og hjerterått" av de, - det er pervers, grotesk ondskap og uhyre kriminelt.

   
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. januar 2011, Vinberget:

   Fra 1 minus-grad til 1 pluss-grad og regn i dag tidlig før 7-tiden. Sol og 2 pluss-grader og litt dis i luften klokken 13.30.
---

   Rune L. Hansen:

   De kriminelle i det offentlige sitt nettverk sin hensikt er ofte og nettopp å skade og å ødelegge. Ingenting annet. For mange er enda dette vanskelig å forstå, men slik er det - i Norge i alminnelighet.

   Det er de og det perverse i en landsdekkende overflod av kriminell galskap som - enda pr. januar 2011 - i en landsdekkende overflod av kriminell galskap hærjer og styrer vårt land, Norge.

   Og hvis vi ikke sier det til de som det er, så tror de at vi enda og mere vil la oss ødelegge. Og det er hva de håper på - og tror på.

   ps: sikter med ordet pervers selvfølgelig ikke til seksuelle perversiteter. Ordet har langt mere omfattende betydning enn som så.

   Annina Karlsson:
   Ursch ja du har ratt det perversa ar mer omfattande an endast sexuell perversitet.Det ar nog nar man vill ha makt over andra med. Nar man roar sej med det po olika satt.Skickar folk hit och dit mot deras vilja. Lurar och bedrar for att ploga nogon. Nervarderar andra for att upphojja sej sjalv. Suga musten ur de som borde vara medmanniskor.

   Rune L. Hansen:
   Må stoppes.

   
---

   Marius Reikerås, 28.01. 2011:

   Uskyldspresumsjonen
   EMK art. 6 nr. 2 og FN- Konvensjonen art. 14 nr. 2: Uskyldspresumsjonen er en garanti og en en skranke for hvilke uttalelser som offentlige myndigheter kan komme med som impliserer skyld før skyldspørsmålet er avgjort.

*

   Stig Stellander:
   på norsk?

   Marius Reikerås:
   Det betyr enkelt og greit at offentlige tjenestemenn ikke kan bruke negative uttalelser mot deg hvis det ikke er bevist i en rettshkraftig avgjørelse.

   Brith Ingvardsen:
   kopierer dette, om det er greit :)

   Birger Schroll:
   ‎...her er det mye overgrep ute å går...kloeptokratene uttaler seg i hytt og pine...forhåndsdømmer svake borgere...prestisje går i saken...dom faller som en øks!!! "forskriftsbestemt forhåndsdømming"
   -"Rett" som det er!!!

   Birger Schroll:
   ‎...bra det her Marius! mange av dine saker dukker nå opp i pressen...kjempe!! -dårlige unnskyldninger i hytt å pine!!
   I avisene enda -blad-lakajene MÅ bare skrrive om det***
   -snart går vi i gang med "taktiske anmeldelser"...politiet må bare skrive de å! -stå på Marius! -hørt om Domino-effekt...falder een falder ALLE *;)

   Liv Beathe Hauger:
   Bra intervju med deg og din advokat vedr anken av dommen din. Dette vil gå din vei. For staten har uansett selv lagt seg lagelig til for hugg, og brolagt sin egen vei tilbake til steinalderen. :-)

   Birger Schroll:
   ‎@: Liv Beate ...kanskje "istiden"!
   Vinden er kaldest på toppen av fjellet Jens!
   -stjernene klarest på nymånens svarte himmel
   Da setter Vi kursen mot nye håp -nye muligheter*
   -men du ser intet i mørket under deg *;)
   Stakkar's! 

   Rune L. Hansen:
   Dette med å ikke komme med uttalelser og formuleringer som impliserer skyld før skyldspørsmålet er avgjort "omgår" de på det viset at de henviser til sine egne uttalelser og formuleringer som bevis for skyld!

   Little Hotte Yasmin:
   Og etter...

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.01. 2011:

   Det er helt uforståelig at ikke politikerne har vurdert muligheten for å oppnevne en uavhengig menneskerettsdomstol her i Norge. Behovet er skrikende og menneskerettsdomstolen i Strasbourg er i ferd med å renne over av saker.

*

   Magne Skretting:
   Godt poeng Marius og et absolutt nødvendig tiltak. Norge går jo i "bresjen" internasjonalt hva angår menneskerettigheter (jmfr. Støre og Storberget)... - hvor er de nå?

   Karin Elisabeth Ingvardsen:
   og mere kommer dit slik vårt kjære land blir drevet nå

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   ‎"(...) menneskerettsdomstolen i Strasbourg er i ferd med å renne over av saker."
   Dette vet da Norske politikere vedlig godt, hvorfor tror du da de ikke gjør det de ikke gjør?

   Bente Hansen:
   Ikke mange politikere som skjønner at det trengs den type hjelp også her til lands....de er jo alle bare så "utenriks" :(

   Johanne Almli:
   politikere luller seg inn i sin egen selvtilfredset og ser hverken til høyre eller venstre, desverre.Lykkelig uvitende om dered egen uvitenhet!!
   Skammelig

   Noralf Aunan:
   Har vi overhode noen som er i stand til å dømme ut fra Menneskerettsloven? Det må derfor være høyst aktuelt å opprette en uavhengig menneskerettsdomstol her i landet.
   Den totale uenighet angående Torturparagrafen i NOKAS saken, viser dessverre hvor totalt utenfor vi er her i Norge:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1169644.ece
   Det er noen år siden, men er det skjedd noen forbedring mon tro?

   Liv Beathe Hauger:
   NOKAS saken har intet med tortur å gjøre. Det er kun myndighetspersoner som kan utøve handlinger som rubriseres som tortur.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Hvordan får du det til å stemme?

   Liv Beathe Hauger:
   Tortur defineres på flere måter, men ifølge "FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straff" er det tale om tortur, når følgende 3 punkter opfylles:
   1) det påføres sterk smerte eller lidelse, enten fysisk eller psykisk
   2) det søkes å fremtvinge en tilståelse, få informationer eller straffe
   3) en offentlig myndighed utfører, oppfordrer eller gir samtykke til tortur.
   Torturens formål er ikke å slå ihjel, men å nedbryte individers personlighet.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Jeg tror du kaskje leser litt "annerledes" enn det er ment- det gis ingen steder at man utelukkende må være en "myndighetsperson" for å bli rammet av torturparagrafen.

   Lena Bjerke:
   Norge er ikke drevet av politikerne våre. Dere ser i feil retning, men fortsett presset, det ser ut til å virke. Et så bittelite sosial-demokratisk land ville reagert for lenge siden. Norge, som Europa, tappes økonomisk slik USA ble tappet. Det er kun økonomiske rettigheter som interesserer, ikke menneskelige. Vi må appellere til medmenneskelighet, ikke bekjempe økonomiske giganter med juridiske klør allerede langt inne i Norges korridorer.

   Liv Beathe Hauger:
   Tortur er et juridisk begrep. Det er et absolutt vilkår, og fremgår dessuten også klart av straffeloven. Dette er den definisjonen som brukes. Hva slags subjektive betraktninger du har om det er ikke relevant, da det er absolutte krav på at det er myndighetskrenkelser som er tortur. Det må være beviselig at en har blitt oppfordret fra myndighetspersoner.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Herregud

   Liv Beathe Hauger:
   Sett deg inn i fakta før du uttaler deg om begreper du ikke har kunnskap om. I Norge tror en at mishandling av katta eller kompiser er tortur.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Herregud

   Noralf Aunan:
   Hvordan stemmer så Liv Beathe sine synspunkter når det gjelder fortlenkene i NOKAS saken? Har du lest henvisningen til artikkelen i Aftenposten?

   Lena Bjerke:
   Og slik sitter halve Norge og debatterer detaljerer mens hele Kongeriket blir robbet og barnehandelen går sin fulle gang, og psykisk tortur blir utført av all slags statsansatte i diverse uniformer og kontorer. Ja, ja... en riktig fortsatt god lørdagskveld til alle sammen :)

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Takk, tenker jeg slutter her.
   En riktig fin lørdag til deg også.

   Lena Bjerke:
   Mishandling av katta er tortur, for katta. 

   May Brith Harestad Hollos:
   THE 10 COMMANDMENTS
   The real reason that we can't have the Ten Commandments posted in a courthouse is you cannot post 'Thou Shalt Not Steal' 'Thou Shalt Not Commit Adultery' and 'Thou Shall Not Lie' in a building full of lawyers, judges and politicians ... it creates a hostile work environment. :- )) 

   May Brith Harestad Hollos:
   delt

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 3:
   "Forbud mot tortur / Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Rune L. Hansen:
   Tortur-paragrafen i norske Straffelovens 11. kapittel, § 110-126, om "Forbrydelser i den offentlige Tjeneste" -
Norske straffelovens § 117a:
   "Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. / Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte, / a) med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse, / b) med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller / c) på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse. /
Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som / a) utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller / b) utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for.
   Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann. / Tilføyd ved lov 25 juni 2004 nr. 52."

   Rune L. Hansen:
   
"Fotlenker i retten er tortur / Mandag bør de tiltalte i NOKAS-saken slippe fotjern i rettslokalet. Europarådets torturkomité mener det er tortur (...) Dommer-OK. / Forsvarerne har fra første stund klaget over behandlingen av de tiltalte, men har ikke fått medhold av tingretten. Retten har ikke funnet noen grunn til å overprøve politiets sikkerhetsmessige vurderinger. Dommerne fant at bruken av fotlenker heller ikke er i strid med menneskerettighetene.Nå har altså Europarådets torturkomité kommet til en helt annen konklusjon, og norske myndigheter kan ikke bare ignorere en slik uttalelse. Det vil i så fall bli oppfattet som en arrogant holdning fra norsk side."
   02.12. 2005 - Aftenposten.no : http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1169644.ece

   Ragnar Zaal:
   Når vi også opplever at politikere som Støre blir tatt med buksa nede i regelrett løgn overfor stortinget og ikke minst oss som befolkning, og Jensemann forsvarer ham. Hvordan kan vi da stole på noe av det de formidler til oss innenriks? Sjansene er utrolig mye mindre for å bli tatt i å undertrykke eller la være å si sannheten overfor oss. Ser med respekt på opposisjonen i Egypt og Tunis, og hvor villige de er til å kjempe for regime skifte.
   Støtter nødvendigvis ikke den politiske agendaen, men folkets vilje...
   Hvor villige er vi? 

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Og sakene er det daglige brød for noen , som gjør det dobbelt så vanskelig å komme med reelle snuoperasjoner ,til det bedre.....!Men nå er det lys i tunnellen ,ved oppvåknende folk ....derav handlingskraft.!

   Johanne Almli:
   Hvordan kan de klare å få til det?? Dommerne er vel medlemmer i samme klubb??

   Little Hotte Yasmin:
   Jupp og nesten alle advokater sikler etter dommerstolen ;)!
   Frimurerene består jo av politikere, leger, politi, advokater, diverse !
   Har navnet på noen av de.... Lovlig å legge dette ut tror du ?!?

   Gudny Lervåg:
   Hauge Marius Reikerås , du har fullstendig rett i dette som du sier her .

   Little Hotte Yasmin:
   Kanskje en underskrifts kampanje ang dette?

   Gudny Lervåg Hauge:
   Er også sikker på at Sokrates ville sakt det samme.

   Ove Johansen:
   Du tar feil Marius. Du skulle skrevet;Det er helt forståelig at politikerne ikke har vurdert muligheten for å oppnevne en uavhengig menneskerettsdomstol her i Norge, ettersom behovet er skrikende og menneskerettsdomstolen i Strasbourg er i ferd med å renne over av saker.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja "UTENRIKS" tendesiøse ,bablerier er det nok av her til lands ,Bente , Men jeg tror det er egentlig en dekkoperasjon ,for Norges innbyggere . De skal synes ute blant storbror ,men helst ikke ta opp kampen med oss lidende ,i HJEMLANDET........! Det er kjernen ved alle urtenom GRO i krisa 1987....! Og et handlingslammet corps på tinget ,får i grunnen ingenting til utenom å øke skatter og lave nye innsnevringslover i det offentlige apparat, til møye for landets innbyggere.....! Ja ser klare , negative trekk ved denne regjering ,selv om den selv skryter så det halve kunne vært mer enn nokk.

   Lena Bjerke:
   For ute blant de 'store' gutta, der er kult å være -- tenk, noen småtasser fra Norge på tur med de riktig store utenriks. Og da bærer det mot gjeng-mentalisme og mobbing, best summert av George Bush "You're either with us or against us".

   Lena Bjerke:
   Splitt og hersk er en populær militærstrategi. Norge er splittet. De store utenriksgutta vant hele Kongeriket, mens vi småfolk ble mobbet av innenriksgutta, dvs. småkongene i kommunene.

   Jorunn Martinsen:
   Årsaken er, tror jeg at vi ikke har folk nok til stillingene som IKKE er korrupte! Det virker iallefall sånn på meg at alle de vi skal stole på har skjeletter i skapet.

   Anne Karin Setervang:
   Trenering av rettferdighet, er lønnsomt. Den urett som er begått mot en annen," har jeg ikke noe med, det var ikke min feil-holdningen". men den holder ikke for den norske staten, det må settes fokus, så folk bryr seg.Hvis ikke er vi i fritt fall moralsk sett, selv om politikerne roser seg aldri så mye av vellykkethet, hvor troverdig,,,-

   Lena Bjerke:
   Vi har allerede falt. Hvordan kommer vi oss opp igjen? Det lønner seg ikke lenger å være ærlig. Kapitalismen er på tokt her til lands, etter en lang dags ferd mot natt i USA og Europa ellers.

   Anne Karin Setervang:
   Vi må kjempe, aldri slutte å bry oss om å påvirke til bedring. Skape gode idealer i oppvoksende generasjon. Kjempe mot prengemakta, prestisje og korrupsjon og fremelske ydmyk holdning til skaperverket og hverandres unike verdi.Feildømte må få oppreisning.

   Lena Bjerke:
   Men hvordan? Gjennom et korrupt juridisk system? Gjennom et skolesystem som opprettholder Janteloven? Gjennom en presse med munnbind? Skal vi ta til gatene som i Egypt? Hvor mye skal vi finne oss i, mens godstolen er varm en lørdag kveld og de fleste har det faktisk ganske bra?

   Rune L. Hansen:
   Bra at de ikke vet hvor dårlig og utrygt de har det?
   At de ikke vet at det er kriminelle styrer?
   At de også selv kriminaliseres?
   At det er perverse mordere som styrer?

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.01. 2011:

   Offentlige tjenestepersoner kan IKKE bruke negative uttalelser mot deg hvis det ikke er bevist gjennom en rettskraftig avgjørelse. Gjør de det, er det en krenkelse av uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2.

*

   Bob Alton:
   ‎" Kriminelt MC" miljø f.eks ?

   Rune Fardal:
   Den var interessant! Så forstår jeg det rett kan ikke barnevernet påstå negative ting om en person før det er slått fast av en domstol?

   Heidi Kristin Nilssen:
   Du verden.., hva når de allikevel gjør det?

   Rune Fardal:
   Art.6.2: "2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law."

   Marius Reikerås:
   Dere har noe en god sak, Bob:)

   Marius Reikerås:
   Det har du helt rett i Rune.

   Stig Eie:
   Ifb med meldingen du fikk, er denne adekvat iht innholdet og kan brukes?

   Rune Fardal:
   ‎"For det annet inneholder uskyldspresumsjonen en skranke for hvilke uttalelser som offentlige myndigheter kan komme med som impliserer skyld før skyldspørsmålet er avgjort."
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2006/nou-2006-10/6/3/3.html?id=391604
   "Bestemmelsen retter seg først og fremst mot retten som behandler den aktuelle straffesaken og andre deltakere i prosessen, som påtalemyndigheten og sakkyndige."
   "«By reason of the presumption of innocence, the burden of proof of the charge is on the prosecution and the accused has the benefit of doubt. No guilt can be presumed until the charge has been proved beyond reasonable doubt. Further, the presumption of innocence implies a right to be treated in accordance with this principle. It is, therefore, a duty for all public authorities to refrain from prejudging the outcome of a trial.»"
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/20032004/otprp-nr-90-2003-2004-/5/3/3.html?id=179384

   Marius Reikerås:
   Det er den, Stig:)

   Pia Stene:
   HM Hm Hm ............................

   Hege Anett Dahl:
   Men dette er vel kun i saker noen er siktet? Eks. dersom UDI skriver i et avslagsvedtak at et ekteskap vurderes proforma men ikke kan bevise dette, men de mener at det er overveiende sannsynlighet at det er det. Altså en helhetsvurdering som ikke er beviselig. Kan man da si at det er brudd på EMK art 6. 2 ? Dersom man ikke er siktet eller det ikke foreligger en anmeldelse, men UDI "truer" med det?

   Marius Reikerås:
   Hege Anett Dahl. Trenger ikke å være siktet, spørsmålet er om du er "substantially affected" i forhold til rettigheter som anses for å være innenfor begrepet "criminal" HVorvidt noe er "Criminal" avhenger av alvoret i saken for den det gjelder. ( the severity of the measurement)

   Hege Anett Dahl:
   Da vil jeg nesten tro at det eksempelet jeg nevner ovenfor er et brudd på art 6.2...siden proforma er en kriminell handling og man kan riskere fengselstraff?..eller?

   Marius Reikerås:
   Ja, det vil sannsynligvis falle innenfor.

   Annina Karlsson:
   Det var det varsta,,,,,,,,,Viste inte dommaren det???????????

   Rune Enoksen:
   Jeg ble dømt på utalelser fra en vekter som retten mente var mere troverdig en meg, jeg dreiv en pub og ble regnet som lite troverdig står det i domspapirene.dette var en sivil sak som media slo stort opp. jeg fikk ikke jobb eller noe annet... etter dette.... det er et f..... land og lovverk vi lever under.
   får ikke noen til å ta saken opp... advokater er korupte og støtter de med penger og staten.... Til dere som tror på menneskerettigheter glem det, ikke mange som tør ta kampen mot staten... så da turer de i vei som de vil.....

   Annina Karlsson:
   Hur kan dommare varje dag sitta med socialens luntor med rena rama skitpratet ocjh inte krava skarpning. De degraderar sej sjalva nar de inte sejjer ifron.

   Rigmor Fossdal:
   men, Annina, de tjener penger...maange penger.

   Annina Karlsson:
   Ja just ja,,,,,,,,det vet jag ju men det ar endo so ofattbart.Do ar det till at stamma domstolsvasendet totalt. Och do for de bra betalt i domstolen som ar over domstolen. Ser ganska hopplost ut.

   Rigmor Fossdal:
   Ja, det ser håpløst ut, men ingen grunn til å gi opp .. medgir at du har et godt poeng i det med deres egen degradering- om ikke i systemet, så iallfall personlig.

   Annina Karlsson:
   Borde man inte go till dommarna med skitluntorna och froga hur de kan godta det nar de har en utbildning som stor mycket hogre? Med camera och stooor microfon. Krava svar!! Gora reklam liksom for manniskoratten den vagen.

   Sylvia Sane:
   Ler meg i hjel...

   Annina Karlsson:
   Sylvia vad menar du?
   Det ar vall ingen vitts och dansa med i galenskaperna och bara fogasej i det sjuka?

   Sylvia Sane:
   Mulig det fins andre innfallsvinkler til latter, Anninna, enn det du her omtalte

   Annina Karlsson:
   Klart det finns andra du kan ju borja med din so som jag bad dej om.Ganska trottsamt att du inte svarar Sylvia.

   Rune L. Hansen:
   Hva om en leder for den kommunale barnevern-tjenesten ber en "sakkyndig" psykiater h*n stoler på om å skrive trakasserende formuleringer i en rapport ment som bevis for fylkesnemnda og retten på at den eller den forelder er til skade for sitt barn - i den hensikt å stjele barnet. Og fylkesnemnda gjentar de trakasserende formuleringer som begrunnelse for å gi "barnevernet" medhold - og retten gjør det samme? Altså både fylkesnemnda og retten gjør det samme, pluss eventuelt påplusser mere trakassering, - fordi det er hensikten om å stjele barnet eller å ødelegge forelderen som er det viktige. Hva da?

   Rune L. Hansen:
   Et nokså alminnelig saksforhold.

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Dette er jeg og tusenvis av andre blitt utsatt for ,dessverre. Det skal vist underbygge ,djævlenes avgørelser,ved for eks ,omsorgsovertakelser av barna våre.

   
---
   Lars Hoem:
   Det er så mye de ikke kan gjøre i følge loven, men når loven bryter loven er det ikke lett. I minn tidligere jobb i helse og sosial etaten Haugesund omsorgsavd, brøyt vi loven flere ganger om dagen. Vi kunne ikke gjort jobben uten det, da hjelper det lite att loven sier noe annet.
---
---
   Jeg hentet inn posten fra i går først i dag formiddag. Et brev datert 21.01. 2011 fra Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosialavdelingen, der ( ekstern ), med et vedtak - som er endelig og ikke kan påklages, står det. Det står blandt annet at Fylkesmannen "stadfester kommunens vedtak datert 20.12.2010, saksnr. 10/616" og at "Fylkesmannen gir deg ikke medhold i din klage".
   Det bekrefter seg fortsatt om og om igjen i hele dette saks-komplekset, at det er hensikten som rår - og ikke lov og rett.
---
   Samtidig i formiddag ankom meg via posten også et annet brev, men dvs. kopi av et fra Haugaland tingrett datert 27.01. 2011 til Gulating lagmannsrett, et helt kort "Oversendingsbrev" ( ekstern ). Med henvisning til et anke-Tilsvar datert 24.01. 2011 som er helt ubekjent for meg ( ekstern ). "Tilsvaret er meddelt motparten", står det - hvilket det altså enda ikke er. 

   Kanskje Tilsvaret kommer med posten i eftermiddag ...
---
---

   Fortsettelse fra i går:

  
 Rune L. Hansen:
   Nei, det er ikke "hensynsløst og hjerterått" av de, - det er pervers, grotesk ondskap og uhyre kriminelt.


   Marthe Sund:
   Så utrolig bra skrevet! Send det til kongen også! Hvis du får et standarisert svar tilbake samler vi oss sammen til demonstrasjon og forlanger et møte med Stoltenberg!!

   Eivor Maria Johannessen:
   Jeg graater, paa vegne av alle involverte barn. Dette savnet er hjerteskjaerende og kampen for tilvaerelsen vi mammaer har. Min mann reiste aldeles frivillig for over tre aar siden, vi soker fortsatt. Han har jobbtilbud paa 400 000, men det skulle visst vaert mer. Jeg er sliten og sint. Hater mitt eget land. Hadde de vaert muligheter i sverige, hadde jeg reist. Men ikke jobb nok der og har dessvere ikke penger igjen. Saken ha kostet oss 200 000. Jeg flyttet hjem slik at faren paa en maate ble erstattet av besteforeldre. Unger trenger familie rundt seg, og gjorde dette. Men at staten skal mistenke en mann for svart arbeid, og beskylde for ulovlig opphold, naar de ikke kan vise til noe rot i papirer og respektlos behandling. de innrommer ikke feil i saken, men une inrommer at der er usikkerhet om saksbehandler hadde lest dokumenter i saken. hadde han lest dokumenter hadde dette aldri vaert noen sak. Men er naa en sak der to barn er fratatt faren sin. Hvordan kan dette forsvares? Vaert i kontakt med alt som er.statsminister gaar ikke inn i enkeltsaker, selv om vi vet han gjor det. Dette er bare trist!!!

   Hege Opøien:
   Veldig flott skrevet, Greta, så flink du er! Veldig emosjonelt, det ble en tårevåt start på dagen. Ønsker deg og dine kjære små en fin lørdag, klem:)

   Anne-Stine Meland:
   Jeg må bare slenge meg på her. For et fantastisk godt brev. Det beskriver så inderlig godt. Jeg håper av hele mitt hjerte at dette vil komme på trykk og åpne øynene til folket rundt om i landet. Det er virkelig på tide at vi reiser oss sammen og krever det som faktisk er våre barns rettigheter. Helt nydelig skrevet, Greta!!!!!

   Eivor Maria Johannessen:
   Ja,Veldig godt skevet Greta!!!

   Anne-Stine Meland:
   Dette må også legges ut på Barnestemmene, Greta!!

   Gro Mette Mikkelsen:
   Flott skrevet !! Men helt forferdelig . Blir gjerne med på demonstrasjon !!!!!

   Louis Darren:
   Gro: det ville vært bedre å fornærme dem også ved å spørre den sittende regjering å gå av. Vi har alle hjernen i denne gruppen til å svare på eventuelle skitne politiske spørsmål., Uansett nivået på som politiker. Vår framtid, våre barn og barnebarns fremtid er det de naa spille politikk med. Hvis vi ikke kan rette sin ustanselige galskap nå, jeg er redd vi aldri vil. Ved slike demostration, min kone og min datter er med :)

   May-Elin Westgård:
   Wow sier jeg også. Du satte ord på alt det jeg tenker men ikke orker å skrive. Fantastisk bra skrevet, men forferdelig sant dessverre. Tårene bare triller her jeg sitter, er så vondt å føle på alle disse følesene, men det er der jeg har kommet nå, ingen vei tilbake før situasjonen for oss snur. Takk for at du delte dette med oss, jeg føler med deg på alle områder selv om min mann fremdeles er her, uten arbeid og opphold vel og merke. Klem

   Lotte Skog:
   Fantastisk skrevet! Fikk tårer i øynene av innlegget ditt, med tanke på at min sønn snart mister sin far. Flott at du sender dette videre, folk må få vite hvordan reglene i Norge er..

   Sølvi L Saoud:
   så godt skrevet

   Trine Merete Fjeldstad:
   Forstår at troen på rettferdighet og menneskelighet i byråkratiet har minket betraktelig...samme her. Setter utrolig pris på alt arbeidet du har lagt ned og pls ikke gi opp. Vi trenger virkelig sånne som du. For et fantastisk brev. STOR klem 

   Reidun Helland Knutsen:
   Fantastisk godt skrevet! Men helt grusomt at det er slik her i dette lille, rike landet, som skulle være så godt å leve i! Ønsker deg all mulig lykke til!Ikke gi opp,du har ordene i din makt, BRUK DEM! Klem!

   Greta Moland:
   Kan ikke få sagt hvor godt det er endelig å få litt sympati! Lite av det i byråkratiet, og andre folk spør ikke engang hvordan det går. Ganske provoserende i lengden og ikke minst skuffende.

   Eivor Maria Johannessen:
   ja...disse situasjonene vi er i er saa utrolige at folk nesten ikke tror det...

   Astrid Altier:
   Kjære Greta.. fantastisk godt skrevet og jeg beundrer ditt mot og styrke. Håper du kan få mannen din tilbake raskt. Når et utvisningsvedtak er over burde innreise blitt inviglet med en gang og ikke blitt sendt i køen hos udi. Masse varme klemmer til fantastiske deg.

   Greta Moland:
   Takk Astrid :) Han er i Egypt, og har ingen mulighet til å komme seg til ambassaden i Kairo...kaos overalt

   Gro Mette Mikkelsen:
   sender deg masse gode tanker ..... 

   Greta Moland:
   Tusen takk Gro Mette :)

   Gro Mette Mikkelsen:
   bor du i nærheten av Oslo og trenger avlastning så bare hyl ut :)

   Gro Mette Mikkelsen:
   det må jo være et slit å få dagene til å gå opp

   Astrid Altier:
   Ja, det vet jeg alt om, fikk fire små på seks år og mann var mye borte men hadde no han her i norge da. Sier det samme som Gro.. er du i Bergen så ikke vær redd for å ta kontakt... igjen klem til deg

   Astrid Altier:
   En ting til, kan han bestille time på nett no.. skal jo kunne søkes innvandring via det for at det skal gå fortere. En skal da kunne bestille time som passer en selv og ikke bare få tildelt en time.

   Astrid Altier:
   Nei ser at han må søke ved ambassaden men kanskje mulig å ringe de og høre om når han kanfå time. Han kan jo søke om D-visum slik at han kan vente i Norge mens saken behandles, den kan leveres samtidig med søknad om familiegjenforening og skal normalt bare ta noen uker å behandle. Siden utvisningsvedtaket er opphørt skulle det jo ikke være noen grunn til å nekte han innreise. Uansett, lykke til.

   Gro Mette Mikkelsen:
   enig med deg Astrid :)

   Greta Moland:
   Vi skal prøve å få D-visum, men Udi opplyste at det er veldig forskjellig fra ambassade til ambassade om de innvilger det. Burde kanskje vært litt høfligere sist jeg var der...hehe

   Hege Anett Dahl:
   Jøss..som det skjer ting her da mens man er borte på besøk ;-)

   Greta Moland:
   Tusen takk for tilbudene om avlastning, setter stor pris på omtanken! :))

   Astrid Altier:
   Hege :-)))

   Gro Mette Mikkelsen:
   Astrid Hege :))))))))))))))))))))))9

   Astrid Altier:
   Og Gro og Greta :-))))))))))))))))) ♥

   Hege Anett Dahl:
   Vi må gjøre noe....men ikke i affekt, da vil vi kunne skade mer en vi gjør godt...i mitt hode :-)...målrettet og bevisst jobbing det er hva som må til ..tenker jeg ;-)

   Hege Anett Dahl:
   ♥ ♥ ♥ til alle...føler meg litt sånn Miss Univers her nå..og....så ønsker jeg fred på jord :-)

   Greta Moland:
   hehe...føler meg litt euforisk her jeg sitter, kanskje på tide å legge seg eller...? ;) ♥ god natt til alle sammen. :)

   Hege Anett Dahl:
   Naaaaattaaaaa ♥

   Greta Moland:
   Nope, peace through speech without action means nothing!

   Ahmed Madhoun:
   ‎.

   Astrid Altier:
   Ja rett Greta.. nattinatti.. sov godt. Du er kjempegod jente :-)))). Igjen. så fantastisk at du stod frem.. tror vi kjennerhverandre fra et annet forum men skal sende deg en melding når du har godtatt meg som venn... :-)))
 
   Ahmed Madhoun:
   Greta Moland
   Wonderful woman

   
---
---

   NYTT BREV FRA DET KONGELIGE BARNE-LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET .
   .by May- Harriet Seppola on Saturday, January 29, 2011 at 1:14pm

   Vi viser til din e-post 13.01.11 og 19.01.11 , der du retter en klage mot barnevernet , som du blandt annet mener løser opp familier.
   Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet har besvart en rekke henvendelser fra deg  med samme tema, jf. brev fra departementet  datert 07.01.11, 23.12.10, 21.12.10og 21.07.10 .
   Vi har ingen ytterligere informasjon til deg enn hva som kommer fram i de nevnte brev .

         ELI GRUT (e.f)                                      Ann- Sophi Glad

*

   Nei til oppløsning av familien

   Monica Waade:
   Sett sånn, har fått noen sånne standardbrev jeg (vi) også fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt Arbeids- og velferdsdirektoratet når myndighetene får problemer med å svare for seg og de handlinger som utføres av deres prostituerte nedover i systemet.
   De har også som standardsvar at de ikke kan gripe inn i enkeltsaker, det hjelper heller ikke at vi er flere som fremmer samme type sak. De har laget seg et system for å være uangripelige og ingen innenfor det rottereiret kan stilles til ansvar uansett hva de foretar seg.
   Barnevernet er en reprise av Barnehjemmene som ødela livet til så mange, Gerhardsen og hans disipler var vel vitende om hva som foregikk den gangen og de som nå sitter der etter ham lar historien gjenta seg i en ny drakt. Fytterakker'n!
   http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/helseterror-i-offentlig-regi/  

   May- Harriet Seppola:
   Vi gir oss ikke , detet skal opp i dagens lys , fortsetter med å sende mail til myndigheter og aviser

   May- Harriet Seppola:
   Dette er business i stor stil , men de begynner å engste seg, fikk tilbud om jobb i en barnevernsinstitusjon for en drømmelønn, men det er grenser for hva man tjener penger på , vedkommende som ringte trodde jeg var materialist og mente at jeg hadde grøt mellom ørene

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Det er det som er det elementære i og med lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Belærende? Hovmodig? Enhver kan og bør snakke om og være interessert i og opptatt av lov og rett. Om ikke triumferer de og det kriminelle. Og det er hva som grundig har skjedd! Siktemålet for barnets (og menneskets) oppdragelse og utdannelse uttrykkes på følgende måte, i Menneskerettsloven Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 29 Punkt 1:
   1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
     a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
     b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
     c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
     d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
     e) å fremme respekten for det naturlige miljø."

   Liv Marit Bakke:
   Rune L. Hansen Men bra nok???
   Enten er ting bra nok eller ikke bra nok. Det vet man ikke før man har forsøkt og ser det endelige resultatet. Så det gjelder å sattse. Uansett. Var dette ikke bra nok, så var det hvertfall et veldig godt forsøk...!

   Rune L. Hansen:
   Har behov for noe hjelp til fin-oversettelse (og korrektur) av visse dokumenter. Fra norsk til engelsk ... Haster! Vennligst ta kontakt - pr. e-post eller Facebook-melding!

   Rune L. Hansen:
   Også eventuelle reaksjoner med hensyn til innhold og eventuelt tilføyelser eller annet velkomne ...!

   Rune L. Hansen:
   ‎@Liv Marit: Det står i veiledningen fra EMD at det er viktig å gi seg flid med saks-fremlegget - og det bør vi vel både være enige med og ha forståelse for ... Og dette er jo veldig viktig for oss alle sammen! Eller skal vi tro eller tenke noe annet? Men skjønner godt og takker for opp-muntringen og din intensjon!

   Rune L. Hansen:
   Saken er underveis til å bli en internasjonal sak.
   En betydningsfull internasjonal sak.
   Både internasjonal og nasjonal.
   Heng på!

   
---
---

   Geir Ålien, 29.01. 2011:

   I denne tiden kan alt skje. Dette er en tid av forandring. Se hva som skjer rundt deg, og legg merke til hva som skjer med deg.

*

   Irena Novanska:
   WOW!

   Geir Ålien:
   Rundt omkring i verden skjer det mange ting; også mye godt; korupte og gammeldagse regimer må bøye kne; stadig er det de unge som gjør opprør, ofte nokså ikkevoldelige opprør. Summen av dette er en bedre og lysere framtid. Nå er det tid for forandring.

   Geir Ålien:
   Vær åpen for livets bevegelse. - A wind of change.

   Geir Ålien:
   Når dører stenges i ditt liv, er det bare fordi du skal se noen andre dører, noen dører som er nettopp for deg.

   Irena Novanska:
   Helt enig, ser dem akkurat nå :)

   Todd Fleming:
   Stop putting yourself out there, you might just expand...Ahhhh

   Rune L. Hansen:
   For den enkelte dog utrygghet og forskrekkeligheter for mange vanskelig å holde ut eller å kunne overleve.

   Isabella Black Young:
   Noen ganger er det vanskelig å se nye dører åpne seg når så mange stenger seg å du blir frastjålet det kjæreste du har i livet dit. Hva er menningen med det?

   Geir Ålien:
   Isabella: Får i tankene Nelson Mandela og hans kamp. Tenker også på det med samhold, betydningen av det å bry seg om hverandre, og ikke bare det men faktisk arbeide sammen.
   Kanalisering: Venn, vær ydmyk og tøff; begge deler. Stå fast, selv ...i smerten, som en juvel som er hard men likevel utstråler harmoni og glede. Slik er du! :)

   Isabella Black Young:
   Takk for rådet Geir,man kan jo føle seg som nelson mandela i den kampen her mot den norske stat

   Lajla Hansen:
   Joda, mirakler skjer, idag begynte min mann å få normalt syn igjen etter hjerneslaget han hadde i desember. etter slike nyheter føler man bare hel og total lykke :)))))

   Rune L. Hansen:
   Gud har gjort og gjør mirakler, alltid.
   Sammenhengene kan det være vanskelig å se og å forstå.
   Uten tillit og inderlighet i og for den rene samvittighet fremmedgjøres og avspores, med forskrekkelige konsekvenser.
   Gud kan i det skjulte lytte mere til et uskyldig barn enn til konger, regjeringer og politiske partier.
   Gud har alltid bedt oss om i inderlighet og med alt å be for å være i uskylds utfoldelse.
   Å svikte er farlig hovmod.
   Men hvem ønsker vel å svikte?!
   
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. januar 2011, Vinberget:

   Ned til 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig hvit himmel og null grader klokken 13. Jeg hørte i går at veiene i fjell-overgangene mange steder nu er avstengte for bil-trafikk på grunn av uhyre glatt is. I overkant av null grader og noe regn og vind utover kvelden.
---
   Statlig eller lokalt, - lov og rett skal uansett verne mot urett fra både stat, rettsvesen, flertall, politikk, synsing, etc.
---
   Men kriminelle i statlig regi forsøker å ta fra både meg og andre liv, helse, hjem, eiendeler, mat og alt. I etapper i en fremadskridende prosess mot full til-intetgjørelse.
   Hvordan det underveis foregår?
   Via særlig "barnevernet", trygde- og sosial-etaten (NAV), retten, Domstol-administrasjonen og Statens Innkrevingssentral.
   Ved å forbigå, manipulere og mishandle lov og rett og mennesker på forskjellige vis. De har innarbeidet metoder og nøkkel-personer til slikt. Nøkkel-personer som mot betaling i form av lønn og karriære begår ulovligheter. Også innen politiet, påtale-myndigheten, helse-tilsyn og kort sagt innen og omkring diverse offentlige instanser.

   Via NAV (trygde- og sosial-etaten) på forskjellige vis.
   Og via retten på forskjellige vis.
   Ødelegge og til-intetgjøre hvem de vil.
   Det er hensikten og midlene for å gjennomføre hensikten som bestemmer, ikke lov og rett.
   Mye mere og verre enn folk flest aner, fordi hensikten kan være forskjellig.
   Ikke lov og rett, men straffbar, ulovlig manipulering med falsk dokumentasjon og ulovlige "hus-regler" og ulovlige under-ordnede lover.

   Konkret for eksempel via krav eller pålegg fra retten og Domstol-administrasjonen via Statens Innkrevingssentral som opererer med regler som i praksis kan frata mennesker alt av økonomi, eiendeler og hjemsted for å kunne overleve. Statens innkrevingssentral via inkasso-selskaper og videre samme type regler - blandt annet Dekningsloven fra 1984 (The norwegian Creditors recovery act of 1984).

   Konkret via NAV for eksempel via ulovlige former for økonomiske bidrags-ordninger i form av krav og premiering for diskriminering og andre ulovligheter. Deriblandt og for fangehold og knebling av barn.

   NAV er sentrale i Norge i forhold til forskjellige former for offentlig kriminalitet. Og da særlig i forhold til økonomisk diskriminering og trakassering.
   Konkret for den angjeldende for eksempel ved å nekte muligheter for å vedlikeholde
og ivareta liv, helse, hjem, eiendeler, mat, fremtid, fortid og alt. I etapper i en fremadskridende prosess mot full til-intetgjørelse. En prosess med diskriminering, utplyndring, fremmed-gjøring, isolering, seig-pinsel og tortur.
   Isoleringen og dette øvrige fungerer og blandt annet også som knebling. Og som et deksel over forbrytelsene.
   Med den økonomiske trakasseringen og fremadskridende utplyndringen nekter de konkret meg dermed samtidig, og stopper også det vante i forhold til, alminnelig anstendig med livskvalitet og sosialt og privat liv, ved, strøm, bil, telefon og Internett, etc. Jeg tvinges til å utelate nødvendigheter og til å velge om jeg vil bli til-intetgjort av mangel på det ene eller noe av det annet. Tvinges til å velge rekkefølgen på draps-våpnene eller å overlate det til "høyere" makter.

   For at det skal se ut som at jeg selv eller tilfeldigheter av omstendigheter er skyld i ødeleggelsen og til-intetgjørelsen.
   Ikke tortur med døden som følge.
   Ikke til-intetgjort som følge av terror, trakassering og tortur.
   De vil skjule det bak ordene naturlig eller tilfeldig ødeleggelse, eller eventuelt som "naturlig død", eller "som følge av sykdom" eller som "selvmord".
   De forsøker å skjule hva de selv forårsaker.
   Forsøker å skjule hvor lekende lett det er å ødelegge og å drepe.
   Hvor lekende lett det er å være ond og kriminell.
   Også til skrekk og advarsel for andre.
   Frykt kan både skremme mange og skjule mye.
   Så kan de kriminelle videre ønske å premiere hverandre.
   De vet hva de tjener på og hvem de tjener.
   Og hvem og hva de ikke tjener.

   De er mere eller mindre likegyldige med alt annet enn seg selv og sin hensikt.

   Elin Tindra Askerød:
   himmel og hav!!! - det va'kke småtteri heller da!!! Du burde jo gå til pressen med dette! Må jo være midt i blinken!

   Rune L. Hansen:
   Fritt frem og nødvendig for pressen og enhver å gripe fatt i dette. Hva jeg her har nedskrevet og dokumenterer er grunn-elementene i og med offentlige henrettelser og justismord i Norge. Små og store kjetter- og hekse-prosesser - som beroende på offerets utholdenhet og tåle-grenser - kan strekke seg over mange år under terror, trakassering, tortur, utplyndring ... som ender i til-intetgjørelsen. Midlene og metodene, prosedyrene, her er oppskriften - i et saklig og oversiktlig perspektiv.

   Rune L. Hansen:
   Dette er den mest alminnelige oppskriften, kronologisk, ovenfra og ned. Variasjoner, også ifra begynnelsen, finnes det flere i et et bredt aspekt av.

   Berit Mikalsen:
   Bare le av det hele!! IKKE LA DE KNEKKE DEG, DEPRIMERE DEG!!!

   Berit Mikalsen:
   Når en får skattekrav som sier n skall betale nesten 20 000 i skatt, der intektsberegningen er nesten like mye som en lege....å en spørr etter beregningsgrunnlag, å får greie på at beregningsintekten er slik----
   INTEKTSBEREGNING...
   DIN EGEN INTEKT,
   PLUSS EKSENS INTEKT, PLUSS BARNEBIDRAGET, PLUSS BARNETILLEGGET EN FÅR FORDE EN HAR LAV INNTEKT, PLUSS FORSØRGERFRADAG, EN FOR, FOR LAV INTEKT.... PLUS
   DIVERSE VISA, ....DER ALLT DETTE BLIR REGNA SOM ENS EGEN INNTEKT.....DERFOR FÅR EN SKYHØYE SKATTEKRAV!!!
   DA RINGER DU NAV, FÅR GREIE PÅ HOVED PERSONEN, SOM STÅR FOR UTREGNINGA, BEREGNINGA AV SKATTE GRUNNLAG, OG INTEKTSBEREGNING.....
   FÅ IP NR, SKRIV DETTE NED....
   BRUK SAKS NUMMER, NPR DU HENVENDER DEG, IKKE GI PERSON NUMMERET DITT!!!
   DA FÅR DU NOK ETT PAPIR SOM SIER .... SKATT SLETTA...
   DET KN VÆRE DU ETTER NOEN MND IGJEN, FÅR ETT NYTT BREV DER DET STÅR..... RETTSINKASSO PÅ KR 0.... Å AT    DU MÅ MØTE OPP TIL RETTSINKASSO PÅ SLETTA GJELD!!!
   NOE SOM DU SELFØLGELIG IKKE GJØR!!! DA EN SLIK BEGJØRING KRENKER FN.MKR. OM USKYLDSPRINSIPPET,Å INTEGRITETSPRINSIPPET, MF...
   SPØRR ETTER SAKSBEHANDLERS NAVN, IP, SAKSNUMMER, BRUK SAKSNUMMER VED HENVENDELSE, MEN IKKE GI DITT EGET PERSON NUMMER!!!
   SI AT ALT BLIR TATT OPP PÅ LYDBÅND Å SENDT TIL DEN NORSKE SEKSJONEN FOR MENNESKERETTIGHETER I NORDEN
   SLIK UNGÅR DU Å LIDE UNDER FINANSIELL, JUSTISMORD!!!

   Berit Mikalsen:
   OM EN SAKSBEHANDLER BEREGNER EN ANNENS INTEKTSGRUNNLAG INN I SIN EGEN BESKATTNINGS UTREGNING, NOE SOM ER ULOVLIG,SÅ LENGE PERSONEN IKKE ER UMYNDIGJORT ELLER HAR VERGE....
   SÅ REFERER TIL AT PERSONEN AN BLIANSVARLIG FOR UMYNDIGJØRING, DERSOM I...KKE PERSONEN IKKE RESPEKTERER *SELVRÅDERETTS PRINSIPPET!!*
   Å FÅ EN UTSKRIFT AV DEM OG NAV, AT DU ER SELV DIN EGEN VERGE,.HOVEDSTYRER, HAR DIN EGEN MYNDIGHET!!! OG AT IKKE TRENGER OVERSTYRING I SÅ MÅTE!!....
   GJØR OPPMERKSOM OM AT DERSOM DET IKKE BLIR FULGT, AT DET VILL BLI SENDT INN KLAGE ....PÅ DISKRIMINERENDE, UNDERTRYKKENDE BEHANDLING, MED PRIMØRE MENNESKERETTIGHETSBRUDD, ÅP TJENESTE FORSØMMELSE.... OG ST DET BLIR DEN SOM HAR DEN DIREKTE SAKEN, OM KRAVET, Å UMYNDIGJØRING, SOM BLIR HOLDT ANSVARLIG!!!

   Berit Mikalsen:
   NB, HÅNDTER DET SAKLIG, MED DEN ENKELTE ANSVARLIGE.... IKKE *HENG UT HELE ETATEN* DA STÅR EN ALEINE I EN SKRUSTIKKE*

   Berit Mikalsen:
   HOLD DEG GJERNE TIL EN BESTEMT PERSON, SOM GÅR VIDERE MED SAKENE FOR DEG..... MEN DER DU FORTSATT ER *DEN MYNDIGE*... DU GIR IKKE FRA DEG DIN SUVERENITET, IKKE DITT PERSON NUMMER....BARE DEN ENKELTE SAKEN, SOM EN SAKSBEHANDLER DU STOLER PÅ, JOBBER FOR DEG MED..... DU ER DERES ARBEIDSGIVER, MED MÅL OM DIN FORBEDREDE HELSE GEVINST!!!.... DE ER IKKE DINE VERGER!!!

   Berit Mikalsen:
   UFØRETRYGDA ER IKKE SKATTEPLIKTIG.....
   få ett skriv fra en saksbehandler som du stoler på, til å gi deg bekreftelse på dette.... Det går inn under lovene som har med fritak for lav intektsgrense å gjøre, i tilfelle saksbehandleren ikke vet!!

   Berit Mikalsen:
   OM DU IKKE FÅR IGJENNOM NOEN AV DINE RETTIGHETER, KRAV, FORTELL DE ENKELTE PERSONENE AT SAKEN VURDERES Å BLI OVERFØRT TIL EI ANNA KOMMUNE, SÅ DU VILL HA UTSKRIFT AV ALLT, OG OGSÅ FOR Å FREMLEGGE ADVOKAT, ..... DA FÅR DE SOM OFTEST *FARTA OPP FOR SEG*

   Annina Karlsson:
   Det konstiga ar att mitt barn ar Lotta perssons ansvar vart de an flyttar barnet runtom i Sverige. Simrishamns kommun ar hela tiden herre over mitt barn. Jag har flyttat utomlands. Barnet med till annan kom. Vad gor man dot det?

   Berit Mikalsen:
   Jeg skulle ønske jeg visste..... jeg fikk hjelp av politi å kripos ...til å få trygda mi tilbake,og å komme meg i sikkerhet med minstemann.... Dersom du ikke har en domsavgjørelse med underskrift på tiltakene hun har kan jeg hjelpe deg....

   Berit Mikalsen:
   Dersom du har en domsavgjørelse,men ingen underskrift av fulmektige dommere, da kan jeg hjelpe

   Berit Mikalsen:
   Dersom du ikke har noen domsavgjørelse, men at det er fatta vedtak, før dom, eller uten dom, kan jeg hjelpe!!

   Berit Mikalsen:
   Har du fått noe vedtak, domsavgjørelse i lavere rettsinstans? tilsvarende norsk fylkes nemd?

   Annina Karlsson:
   Jag har lamnat allt i Sverige och ar Svensk medborgare.

   Annina Karlsson:
   Men vill inte beblanda mej i skodespelet dar man inte utgor ifron sanningen. De stal mitt barn po sjuka grunder. Socialen slog undan benen po mej och sejjer nu, darfor moste de ta mitt barn.

   Berit Mikalsen:
   Hva mener du?

   Berit Mikalsen:
   Var det saksbehandlings feil som gjorde at noen gikk imot deg for å *skjule feil*?

   Rune L. Hansen:
   Hva jeg herover omtalte er prosedyren og grunn-elementene. Ingrediensene, små og store, er og kan være mange og har jeg her sagt lite og omtrentlig ingenting om. De fleste dør som følge av behandlingen tidlig underveis i prosessen. Klager, advokater, retts-prosesser, politi-anmeldelser, etc. hjelper ingenting. Alt er og blir motsatt lov og rett. Hensikten. Til-intetgjørelsen.

   Berit Mikalsen:
   Amnesty i Norge fikk beskjed av regjeringen å ikke bry seg om saker innad i riket.... sa en kriminolog som hjalp en til å få amnesty....det samme sa en fb venn .....

   Annina Karlsson:
   Jag var po sjukus och bad socialen om hjalp.For ett par veckor.SOL var det. Sen beholl de barna fasst jag bona och bad att fo hem dem.De vagrade och hota med LVU om jag skulle ta dem.Klart jag var knackt och de samarbeta med psykolog som skrev ett intyg po mej som ar allt annat en bra for mej.Och simsalabim so har de skaligen tagit barna.Och ar jag for besvarlig vet man inte vad de gor nar jag har fott detta intyg po mej att jag inget begriper och skulle agna mej ot slitting.Vet inte vad slitting syftar po men loter inte trevligt.

   Annina Karlsson:
   tror att man kan lockas in i en cirkus dar man forlorar halsan.

   Berit Mikalsen:
   Kjente psykologen deg? Var det ei du hadde tillit til, som forsto deg, å som så dine positive sider også, over lengre tid? og som du valgte?

   Berit Mikalsen:
   Hota med Lvu?

   Annina Karlsson:
   Ha ha ha nej han sog jag inte myket av en stressad person som var klamd av sociala eller nogot som stog over honnom. Det ar min diagnos po den mannen. Han verka inte mo so bra och sa att han frogat andra experter som forstog battre hur han skulle forsoka utrycka min diagnos. For han sa att han inte riktigt hadde http://www.facebook.com/l/7bd72; kompetensen. Helsnurrigt. Och den experten har jag aldrig sett som lakaren gick i (skola ) hos.

   
---
---
   Fortsettelse fra i går:

   Rune L. Hansen:
   Bra at de ikke vet hvor dårlig og utrygt de har det?
   At de ikke vet at det er kriminelle styrer?
   At de også selv kriminaliseres?
   At det er perverse mordere som styrer?

   Anne Karin Setervang:
   Vi kommer ingen vei ved å gjengjelde med angrep. det er som Marius sier, en blir skremt, det er menneskelig, men hva gjøre med frykten når vårt kjæreste trues. Vi må opparbeide sindighet, trygghet og oversikt, så vi kan argumentere på en verdig og avdekkende måte. Det må dannes en felles norm, så en evner å stå sammen, ellers kommer vi ingen vei.Så vanskelig og så enkelt, fordi respekten for enkeltmennesket har fallt, noe jeg tror de fleste som diskuterer her ser. Enig med deg Rune at det er kriminelt, men skal vi ha en sjans må et kriminelt system, ukultur møtes med den største kløkt, sinne hjelper kun på en ting, det øker motstanden og forsvaret, som vi kjenner den, "såkalte faglige" manipuleringen.

   Terje Henriksen:
   De er vel egentlig ikke interessert i å gjøre no som helst - de har jo bra erfaring i det.........
   Dette forteller jo klart at de tror de kan fortsette som før, og er ikke ppå noen måte klar over hva som er i gjære her på FB.
   Jeg mener derfor at det er nødvendig med en skikkelig plan om videre fremdrift etc.......

   Lena Bjerke:
   Anne Karin nevner kløkt. Jeg vil gjerne nevne Trojansk. Hvordan kan vi samles før frykten skremmer de fleste til stillhet? www.youtube.com/watch?v=iCvH8bv8M7Q

   Rune L. Hansen:
   Jeg for mitt vedkommende er ikke det minste som helst sint, bitter eller hevngjerrig. Ansvar er det beste og rette forsvar. Hverken sinne eller synsing. Hvilket innebærer og fordrer respekt for lov og rett, for ikke å forbigå respekt for med-mennesker. Derfor tilstreber vi og saklighet og åpenhet. For det er det og nødvendig med negativt ladede ord. Vi må ikke og skal ikke forveksle negativt ladede ord med sinne eller annet. Og vi skal uansett ikke forlange eller forvente standardiserte uttrykksmåter fra ofrene for urett. Ikke engang verdighet. Verdighet er noe vi hjelper hverandre med og for og er en vei for hver enkelt av oss selv, og standard for menneskelighet, neste-kjærlighet, lov og rett. Det er hva ansvar krever i og for hver enkelt av oss. Det letteste og beste ansvar for oss å bære og å være i er utfoldelse i uskyld, hensynsfulle. Lov og rett er og skal være en norm for å hjelpe oss, alle og enhver.

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett - det vil først og fremst si menneskerettighetene - er uansett det eneste som kan samle oss og Norges befolkning og verden for hva som er nødvendig. Det er hva vi samles om og for. De kriminelle mishandler og skremmer oss og forsøker også mere og mere å kneble og videre å ødelegge og å drepe for å skjule det kriminelle. Vår bevissthet må tilstrekkelig gjøre seg uavhengig av det egoistiske og dets synsing og av frykten, fikseringer og forlokkelser.

   
---
---
   
   Odd Jørgen Eìde, 30.01. 2011:

   KOKO! KOKO! KOKO!
   Jessica nektes fast opphold i Norge
   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/jessica-nektes-fast-opphold-i-norge-3398501.html
    www.tv2nyhetene.no
   Myndighetene krever at hun må ha bodd i landet i tre år. Men Jessica er bare to og et halvt år gammel...

*

   Skundberg Elisabeth:
   Dette begynner å bli for dumt, nå må regjeringa få fingeren ut and gjøre noe. Udi er som et lotteri, man kunne begynne å lure på hva slags lovverk de forholder seg til. Og det vet vi vel er ingen. Alt er tilfeldig og ingen likebehandling.

   Louis Darren:
   Hvis du ikke forstår dynamikken i makt, hvordan vil du kunne bruke makten effektivt? Menneskerettighetspolitikk vil stoppe blødning fra hyppige bruddene bare hvis folk som kjenner sine løk ta over.

   Annina Karlsson:
   Ha ha ha ha ha ha aa Komedi :)

   Annina Karlsson:
   Vad for de i lon, for ett sont jobb?

   Hege Anett Dahl:
   enig med deg Elisabeth... og finner de en" lov"...så blir den brukt for alt den er verdt og litt til....sunn fornuft er faktisk ikke eksisterende i vokabulæret deres :-/

   
---
---

   Til støtte for de norske domstolenes justismordofre
, 30.01. 2011:

   
Hvordan ta dommere som skriver falske domslutninger seriøst ??
   Det er bare å rive i stykker domslutningene, de er ikke verdt papiret de er skrevet/trykket på.
   Dommere i norske domstoler kan ikke respekteres da de begår rettsvold og overgrep mot sivile med fullt overlegg !!

*

   Til støtte for de norske domstolenes justismordofre:
   Dommere hvitvasker offentlige etaters forfalskninger og faktaforvrenginger. Dommerne bidrar i høy grad til å stemple og dømme mange uskyldige mennesker.
   Domstolene må vekk !!

   Rune L. Hansen:
   Riv og kast dog ikke bevisene ... De avslører seg selv.

   May Brith Harestad Hollos:
   Siden vi bor i en Polistat kane jo dette komme med.. - POLITIET ER EKSTREME NÅR DE HAR BESTEMT SEG FOR Å FÅ HAS PÅ NOEN - FOR ENHVER PRIS....

   Rune L. Hansen:
   Det er de og det kriminelle som må stanses, ikke domstolene eller politiet, men de kriminelle i blandt annet og ikke minst domstolene og politiet. I det heletatt særlig i og omkring den offentlige forvaltningen. -- Det er ikke bare politi-mennesker som foruretter uskyldige og begår kriminelle ugjerninger, men når et menneske ansatt i den offentlige forvaltningen begynner å forurette, særlig med falsk dokumentasjon og forbigåelse av lov og rett, da kaster mange andre av de kriminelle seg på og spissrot-gangen for offeret er i gang - ofte til i det utrolig groteske og uhyre grovt kriminelle, til offeret er ferdig tyddet av veien eller segner om.

   Til støtte for de norske domstolenes justismordofre:
   Domstolene ER kriminelle !!!

   Rune L. Hansen:
   Enkelt-mennesker er kriminelle. Staten, domstolen, etc. kan som en følge av det gjøre kriminelle handlinger. En stat eller etat, instans, etc. kan være ulovlig, og derfor også til og med kriminell, og har ansvar og med-ansvar, men det er enkelt-mennesket som gjør seg til den kriminelle.

   
---
---
   
   May- Harriet Seppola, 30.01. 2011:

   Dr Mengele & co på besøk i norske hjem

   En parallell til slik "ressurs-utnytting" ble åpent lansert av Hordaland fylkeskommune i Bergen i sommer: Fylket var vertskap for "Den 9. Internasjonale Fosterheimskonferanse". Konferansen hadde tittelen "Å byggje bruer", og programmet stilte tilsynelatende rørende spørsmål som: "Korleis kan foreldre vere ein ressurs i fosterheimsomsorga - både for barna, fosterforeldra og dei profesjonelle hjelparane?" og "[spørsmålet om] omsorgsarbeidarar sin bruk - eller mangel på bruk - av media for å bringe barnas røyst ut i samfunnet".

   I klartekst: Barna skal ikke få komme hjem til sine foreldre, men de voksne ofrene skal tjene sine og sine barns plageånder. Den reelle grunn til barnevernets bortføring av barn ligger ikke i forhold hos foreldrene eller barna, den ligger i behovet for jobber og makt hos barnevernets sosionomer og psykologer. Det utgjør et pengesluk uten like, en ødsling med hundretalls millioner på totalt unyttig, ja direkte ødeleggende, virksomhet. Denne barnevernets aktivitet betales av samfunnet, oss alle. Men i tillegg må ofrene ofte ruinere seg med utgifter til slikt som advokathjelp og uavhengige sakkyndig-vurderinger i sin ganske ensomme kamp mot terror-barnevernet. Fordi barnevernet holder barna som gisler i barnehjem og fosterhjem, kan foreldrene ikke effektivt verge seg og barna mot "ressurs-utnyttingen".

   Foreldre blir i praksis berøvet sin lovfestede ytringsfrihet til å kritisere myndighetene fordi barnevern - og domstoler! - truer og straffer dem og deres barn hvis de går til media eller på annen måte lar offentligheten få vite om sosialvesenets overgrep mot dem. Derimot foranstaltet altså Hordaland fylkeskommune at deltakerne på en fosterhjems-konferanse diskuterte hvordan barnevernet kan benytte media til å fremme sine og fosterhjemmenes interesser, og det under dekke av at de representerer "barnas røst"! Avisreportasjer fra konferansen gjenga da også fosterhjem og barnevern på den måte disse ønsker - en ren skjønnmaling av idyllisk harmoni. Jeg minnes at Røde Kors på besøk i konsentrasjonsleiren Theresienstadt, der SS presenterte en vakker fasade for anledningen, ikke så noe galt med forholdene for jødene.
   "Les mer her": http://www.barnasrett.no/Artikler/dr_mengele.htm

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. januar 2011, Vinberget:

   Omtrent 2 pluss-grader Celsius, fuktig og regn her ute i natt. Disig tåke og 4 pluss-grader klokken 12 og videre utover dagen og kvelden, tildels regn og vått i luften og.
---
   Fortsettelse fra i går:

   Annina Karlsson:
   Ha ha ha nej han sog jag inte myket av en stressad person som var klamd av sociala eller nogot som stog over honnom. Det ar min diagnos po den mannen. Han verka inte mo so bra och sa att han frogat andra experter som forstog battre hur han skulle forsoka utrycka min diagnos. For han sa att han inte riktigt hadde kompetensen.Helsnurrigt. Och den experten har jag aldrig sett som lakaren gick i (skola ) hos.

   Annina Karlsson:
   Socialen sa de behovde gora en longdragen utredning so det tog monader. Summan av kardemumman var att barnen skulle renlighetstranas och borsta tanderna. Nar jag sa att det var konstiga orsaker sa de, att jag inte var so bra po att hjalpa flickan med dyslexi. Den alsta flickan riskera och springa med farliga manniskor. Jag jick ut ur socialbyron och beslot mej for att aldrig satta min fot dar mer. Har sett tilrackligt.

   Annina Karlsson:
   De hota med LVU samtidigt sa de till barna att jag inte orkar ha dem.

   Berit Mikalsen:
   Så om en 'sakjyndig, uten å ha, eller tilkjennegi nok kompetanse for sitt område, samtidig bruker sin posisjon, makt å myndighet, mot privatpart, for å oppnå vinning,for sin arbeidsgiver, Å DERMED MISBRUKER, TILLIT, OPLYSNINGER, BARE ENSIDEIG MOT SIN KLIENT, MED SIVLIT TAP SOM MÅL.....så er det brudd på veldig mnge av FN MRK... 

   Berit Mikalsen:
   EN HAR HELLER IKKE LOV Å BRUKE ATTESTEN MOT DEG UTEN DITT SAMTYKKET, OG UTEN AT DU GODKJENTE DENNE SOM DIN SAKJYNDIG......DET ER HELLER IKKE LOV AV EN SAKJYNDIG Å SETTE *TAPS DIAGNOSE, UTEN Å SAMTIDIG FORESLÅ BEHANDNDLING....... DERSOM DET ER BLITT GJORT, ...ER DET STOR SJANS DU HAR BLITT UTSATT FOR EN RETTSPROSTITUERT!

   Berit Mikalsen:
   DA KAN DENNE KLAGES INN FOR PSYKOLOGI FORBUNDET!! 

   Annina Karlsson:
   En sjuksjoterska sa att han slutat jobba dar efterot sa att och han fick bra betalt for att holla tyst. Jag vet inte varfor han sa det till mej men nogot ville han samtidigt tala om for mej.

   Berit Mikalsen:
   ELLER ANMELDES, DET KAN OGSÅ GJØRES ELEKTRONISK,

   Berit Mikalsen:
   ANMELDELSE TIL POLITI, SIVILOMBUDSMANN, Å SYKOLOGI FORBUNDET.......

   Annina Karlsson:
   De sa jag skulle fo behandling men den sog jag inte till for jag var visst inte behandlingsbar. Jag kravde den och de gomde sej.

   Annina Karlsson:
   De menar jag ska ha borderline och holla po med slitting. Jag kanner inte igen mej sjalv i detta. Jag ar en saklig person som inte har krafftiga kanslosvangningar.

   Berit Mikalsen:
   LØFTEBRUDD UNDER TJENESTE, SOM FORRINGER RIKTIG YRKES-UTØVELSE, ER TJENESTE FORSØMMELSE, .... DET ER ALVORLIG.. KAN FØRE TILL OPPSIGELSE, Å FENGSELSSTRAFF, OSV 

   Berit Mikalsen:
   Ha ha ha ha ha, alle kan få diagnosa borderline, om en blir *mobba ut* Det var skikkelig primitivt av dem...DU HAR MAKT TILL Å STENGE BEDRAGERN/BEDRAGERNE UTE FRA DERES VIRKE...... ved [ klage p[ deres missbruk av stilling og posisjon.....DU HAR EN STYRKE, DET ER AT DU IKKE ER DER, Å DU KAN DERMED GREIE DET FRA *UTLANDET* UTEN Å BLI DIREKTE ANGREPET, OVERFALT........  

   Annina Karlsson:
   Lakaren skulle sluta och borja med dromtydning istallet, i nogon skola i Damnark so han kanske har dragit vidare. De var en skoterska som foroga mej en gong i veckan hur jag modde och jag sa att jag modde lika dant som veckan innan. So holl det po ett tag tills jag sa att det ar konstigt att jag ska betala for det. det kunde mina vanner lika garna froga. Do svara hon att jag inte var behandlingsbar. Att de var tvungna och vanta med terapi tills jag var behandlingsbar. Laskigt jag tror de ville bryta ner mej.

   Berit Mikalsen:
   FRA REGKERINGSHOLD BLIR DET BETALT UT FLERE HUNDRE TUSN HVERT ÅR, TILL KOMMUNER SOM *HAR ANSVARET FOR SVÆRT KREVENDE PERSONER, MED AVANSERTE, KOMPLISERTE, DIAGNOSER, SYKDOMMER OSV........ DESSE MIDLENE ER IKE ØREMERKA TILL DEN ENKELTE PASIENT......DERMED TJENER KOMUNENE MASSE PENGER, FOR HVER PERSON MED *KREVENDE DIAGNOSE, Å DER DE SALV, DE SOM STYRER, BESTEMMER HVA PENGENE SKALL BRUKES TILL......

   Berit Mikalsen:
   ALSÅ MED ANDRE ORD, JO FLERE *SPESIELT KREVENDE DIAGNOSE TILFELLER DE HAR, JO MER PENGER....... ENDEL FALLER VEL I FRISTELSEN FOR Å *LAGE TILFELLER DER DET IKKE ER NOEN? ELLER FABRIKERE DETTE=? SAKKJYNDIGE I FÅR ALLT FRA 70 000, TIL 120 000... KR FOR HVER RAAPORT DE SKRIVER OFTE,.... MANGE FPR CA 40 000, KR PR SIDE, SOM ER BESTILT FRA DEM MED TANKE PÅ OVERTAGELSE........BARNA SOM BLIR TATT AV VANLIG GODE FORELDRE, FÅR OFTE TRAUMATISKE REAKSJONER, Å SEINREAKSJONER...... SOM IGJEN LAR DEM FÅ ANLEDNINGEN Å SETTE FLERE DIAGNOSER...Å FÅ MER PENGER INN!!!!

   Annina Karlsson:
   Ja mens de kvarholl mina barn och knackte mej snacka de ihopp sej po och satta mej i nogon vavstuga. Kanske skulle jag vava mattor samtidigt som de tjana pengar po mej.

   Berit Mikalsen:
   DET GJELDER Å VALGE Å IKKE TRO DE FØLELSENE * EN BLIR PÅTRYKKET* ..IKKE LA DE FÅ RETT........BLIR EN DEPRIMERT, MISMODIG, KNEKKER SAMMEN ELLER BLIR SYK.... SÅ TJENER DE BARE ENDA MER PENGER.......Å TILOGMED ETTER NOEN DØR, FOR DA SKALL BARNET, BARNA FÅ NOEN DIAGNOSER Å... DET KAN SKJE TILOGMED BAK NOENS RYGG, VIRKER DET SOM ENKELTE TROR ER GREIT.!!

   Berit Mikalsen:
   SÅ IKKE LA DEM EIE DINE TÅRER,!!! SMERTEN TAPET!!

   Berit Mikalsen:
   DU ER EN VINNER!!..... BARNET DITT HAR DEG I HJERTET, OG DU DET, BARE LA DET SYNKE INN....ELLERS KAN TAPS Å SMERRTE FØLELSE *OPPRIVE Å SØNDER RIVE EN!!:!.....Å DA VINNER DE BARE MER.....

   Annina Karlsson:
   manskligheten blir grovt expoaterad, desekerad. Jag har papper har hos mej som endast ar kopior som visar att de tog min yngsta till lakare for att se om hon inte var utvecklingstord. Men jag starta en utredning som de vagrade gora som visar att hon inte ar det.

   Annina Karlsson:
   Min yngsta flicka har endast dyslexi annars ar hon smart.

   Annina Karlsson:
   Ja jag har ett fint minne fron min fina flicka. Jag ar tacksam att jag lever. Det ar intresant och se vad manniskors egna handlingar leder till i slutandan. Naturen ar vacker och vi har mycket att lara utav den.

   Berit Mikalsen:
   •.¸¸.•´¯`•.♥.•´¯`•.¸¸.• .

   Berit Mikalsen:
   Kan du få deg skype??

   Berit Mikalsen:
   den er sikrere.... så kan jeg gi deg direkte info fra ekspert...eller du kan f¨snakke me med en direkte.

   Annina Karlsson:
   Jag tanker inte go till nogon domstol.

   Annina Karlsson:
   Det racker att jag sett hur de jobbar.

   
---
---

   Lasse Larsen, 31.01. 2011:

   Demonstrasjon i Oslo 14 februar kl 1200 foran Stortinget. Dette for kjærligheten, barna våre og mot urettferdigheten.

*
   Rune L. Hansen:
   For lov og rett!!! Problemet er ikke familiegjenforening, papirløse, fylkesnemnda, NAV, UDI, etc. Alt dette og veldig mye mere til er bare noen meget alvorlige uttrykk for at representanter for norske myndigheter forakter mennesker, lov og rett. Dette kan ikke fortsette!!!

   
---
---

   Jeg telefonerte Haugaland tingrett i dag formiddag klokken 11.20 for å efterspørre anke-Tilsvaret datert 24.01. 2011 ( ekstern ) som jeg enda ikke har mottatt, men som det står referert til i oversendelses-brevet datert 27.01. 2011 fra Haugaland tingrett til Gulating lagmannsrett ( ekstern ).
   I oversendelses-brevet har jo dommer Per Annstein Aarvik skrevet at "Tilsvaret er meddelt motparten". Jeg har imidlertid enda ikke mottatt noe eksemplar av anke-Tilsvaret. Og telefonerte nu derfor Haugaland tingrett for å efterspørre dette.
   Hun jeg snakket med (tlf. 52 70 14 38) sa først at det har ikke Haugaland tingrett og visste hun heller ikke om de hadde fått. Men hun antok at det i anke-Tilsvaret hadde stått opplyst at "Tilsvaret er meddelt motparten" og at dommer Per Annstein Aarvik derfor hadde skrevet det i oversendelses-brevet. Og sa hun at sakens dokumenter var blitt oversendt fra Haugaland tingrett til Gulating lagmannsrett og at jeg derfor må telefonere Gulating lagmannsrett for å efterspørre mitt eksemplar. Besynderlig dette, sa jeg. Så sa hun at hun kan telefonere Gulating lagmannsrett for meg for å undersøke og efterpå telefonere meg om hva hun finner ut. Jeg takket ja til det.

   Hun telefonerte tilbake igjen klokken 12.35 og sa hun hadde snakket med advokat-kontoret til Trudes advokat Odd Arild Helland og fikk der beskjed om at de hadde sendt meg et eksemplar av anke-Tilsvaret. Det er datert 24.01. 2011 og underlig at det enda ikke har kommet frem til meg, sa jeg. Og jeg spurte om det fra tid til annen bruker å oppstå en slik situasjon. Nei, det er veldig sjelden det, sa hun. Hun foreslo at jeg ser om det kommer med posten i dag og at hvis det ikke gjør det at jeg efterpå telefonerer Gulating lagmannsrett eller Trudes advokat Odd Arild Helland og informerer om dette og ber om å få anke-Tilsvaret tilsendt.

---
---

   Jeg telefonerte NAV (tlf. 815 810 00) i dag omkring klokken 14.30 og ba om å få snakke med NAV Vindafjord. Fikk efter litt venting beskjed om at Knut Møller hos NAV Vindafjord vil telefonere meg om litt. Jeg spurte om når og fikk beskjed om ganske snart efter at jeg legger på telefonen. Så nu venter jeg telefon derfra.
   
   NAV og ansatte hos NAV var og er også delaktige i kidnappingen, fangeholdet, kneblingen, trakasseringen og utplyndringen av mine barn og våre liv.
   Og i trakasseringen, utplyndringen og toruren overfor meg.
   Og har videre gjort meg mere og mere isolert og egentlig fratatt meg muligheter for også både dagligvarer, ved til oppvarming, telefon, Internett og bil. Og mye nært forestående videre, så som strøm og hjemsted og eiendeler, er lett forutsigbart og tilsiktet fra NAV sin side. Grunnen til at jeg nu enda likevel besitter noe av dette har vært noe uventet og ikke forutsigbar hjelp fra venner. Holde ut lenge videre slik det nu er vil være og er umulig for meg.
   Samtidig har hele veien underveis siden 2008 mine protester og henvendelser til NAV bare tildels blitt besvart og har blitt besvart med falsk dokumentasjon og forbigåelse av og manipulering med lov og rett.
   Også NAVs hensikt har med tydelighet vært og er å frata meg livets rett. Til-intetgjørelse. Hvilket de i hovedsak allerede har gjort.
   Alt dette i alle sine aspekter fremgår også av saks-dokumentasjonen ( ekstern ).

   Ingen telefon derfra og jeg telefonerer på nytt litt før klokken 15.30. Får beskjed i sentral-ekspedisjonen der hos NAV om at de ikke får kontakt med NAV Vindafjord fordi de antagligvis har avsluttet for i dag. Jeg blir spurt om hva det gjelder og forteller at det gjelder akutte behov i forhold til liv og helse, forårsaket av langvarig trakassering fra ansatte i NAV. Jeg får til svar at det legges inn en beskjed til NAV Vindafjord og leder der om dette hvor de samtidig blir bedt om å telefonere meg i morgen.

   Jeg skrev og oversendte nu efterpå omkring klokken 16.30 for ordens skyld og som anmodning om hjelp et brev til Sivilombudsmannen angående disse forhold ( ekstern ).

---
---
   Anke-Tilsvaret datert 24.01. 2011 ( ekstern ) ankom ikke med posten i dag heller.
---
---
   
   De sier de ikke er kriminelle, men de oppfører seg som kriminelle.
   De sier de ikke er mordere, men de oppfører seg som mordere.
   Hvis de ikke er torturister og sadister, hvorfor oppfører de seg som da?
   Hvis de ikke er barne-mishandlere, hvorfor oppfører de seg som?

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq