--- Denne side:  mest-aktuelle-lover.html  

 <----- lov-og-rett-index.html ( ekstern )   <--- hunwww.net/ekte-kristendom  ( eksternt )  <----- linker.html  ( ekstern ) <----- korr-index.html  ( ekstern )  Mest aktuelle lover, konvensjoner, etc.:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Internasjonalt, etc.  *** Spesielt norsk, etc.  *** Diverse  ***
-------------------------------------------------------------------------------------------------

********* HER KOMMER MYE MERE EFTER HVERT:

---
********* Internasjonalt, etc.:


----->  Bibelens 10 bud  ( ekstern ) -

----->  Straffeloven, den norske ( intern ekstern  - ekstern ekstern ) -

----->  
Straffeprosessloven /
Lov om rettergangsmåten i straffesaker ( intern ekstern - ekstern ekstern ) - LOV 1981-05-22 nr 25: Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). -


----->  Menneskerettsloven / LOV 1999-05-21 nr 30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)  ( ekstern ) -

----->  Charter of the Rights of the family  ( ekstern ) -

----->  FNs Konvensjon om Barnets rettigheter  ( ekstern ) -

------>    
FN's KONVENSJON OM BARNETS RETTIGHETER og Unicefs håndbok med detaljerte tolkninger -

----->  FNs Verdenserklæring om de Menneskelige rettigheter  ( ekstern ) - (De forente nasjoners tredje generalforsamling vedtok den 10. desember 1948 "Verdenserklæringen om Menneskerettighetene". Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. 8 land avsto fra å stemme.) -

----->  Europakonvensjonen om De menneskelige rettigheter (EMK)  ( ekstern ) - (Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble vedtatt av Europarådet i 1950 for å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Konvensjonen håndheves av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Konvensjonen fastsetter en rekke sentrale menneskerettigheter, blant annet retten til liv, vern mot tortur, vern av privatlivet og sikring av ytringsfriheten. I Norge er konvensjonen inkorporert gjennom Menneskerettsloven av 1999, som bestemmer at konvensjonens bestemmelser skal gis forrang dersom de er i strid med annen norsk lovgivning. I Storbritannia er konvensjonen inkorporert gjennom Human Rights Act 1998. <- Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_menneskerettskonvensjon ») -    


----->  FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (forkortelse: ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights)  ( ekstern ) - (Er basert på Verdenserklæringen om menneskerettighetene.) -
----->********* Spesielt norske lover, etc.:


-----> Norges grunnlov  ( ekstern ) -

-----> Utdrag fra Norges grunnlov Norsk   ( ekstern ) -

-----> Alvheims 10 bud Norsk   ( ekstern ) - 

-----> Domstolloven Norsk ( ekstern )

-----> Utdrag fra Skilsmisseloven / "Barneloven" Norsk   ( ekstern ) -

-----> Lov om Barn og foreldre / Barneloven ( intern ekstern - ekstern ) -

-----> LOV 1992-07-17 nr 100: Lov om barneverntjenester (Barnevernloven). intern ekstern - ekstern )


-----> Datatilsynet, lover og regler - "Datatilsynet følger med på etterlevelsen av personopplysningsloven, helseregisterloven og lov om Schengen informasjonssystem." - 

Personopplysningsloven  ( intern  
Loven regulerer bruk av personopplysninger.
Les loven (Lovdata)      Engelsk versjon (pdf)

Personopplysningsforskriften  ( intern )  
Forskriften gir utdypende regler for bruk av personopplysninger
Les forskriften (Lovdata)      Engelsk versjon (pdf) 

Sikkerhetsbestemmelsene i forskriften med kommentarer    ( intern )   

Forskriften omfatter krav til informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Personopplysningsforskriftens kapittel 2 (sikkerhetskapittelet) med kommentarer er gjengitt ordrett. (SV-100:2000)
Les sikkerhetsbestemmelsene (Pdf)     

 Helseregisterloven   ( intern )   

Denne loven skal bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet.
Les loven ( Lovdata)      Engelsk versjon (Regjeringen)

Forskrifter til helseregisterloven  ( intern )    
Utdypende bestemmelser til Helseregisterloven. Egne forskrifter for de store sentrale registrene, som dødsårsaksregisteret, kreftregisteret, medisinsk fødselseregister osv.
Les forskriftene (Lovdata)       

 -----> Datatilsynet: Konsesjons- eller meldeplikt for kommunene? ( intern )

Lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven)   ( intern )  
Denne loven skal regulere behandlingen i Norge av opplysninger innenfor Schengen informasjonssystem (SIS), og bidra til å ivareta hensynet til personvern.
Les loven (Lovdata)

Forskrifter til SIS-loven  ( intern )    
Utdypende bestemmelser til SIS-loven.
Les forskriften (Lovdata)-----> Den Norske Sannhets- og Forsonings- Kommisjon / DNSF-K, prolog og proposisjon  ( ekstern ) - 

-----> Forvaltningsloven Norsk  ( ekstern )  - LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. - 

----->  FOR 2006-12-15 nr 1456: Forskrift til forvaltningsloven / Forvaltningslovforskriften ( ekstern - intern ekstern ) -

----->  Offentlighetsloven / LOV 1970-06-19 nr 69: Lov om offentlighet i forvaltningen ( ekstern - intern ekstern )

-----> Helsepersonelloven Norsk  ( ekstern )  -  

-----> Kommunehelsetjenesteloven Norsk  ( ekstern ) -   

-----> Lov om Barnevern-tjenester / "barnevern-loven" Norsk ( ekstern ) -

-----> Lov om psykisk helsevern  Norsk  ( ekstern ) -  


----->  Opplæringsloven / Skoleloven 
Norsk   ( ekstern ) -

-----> Pasientrettighetsloven Norsk  ( ekstern )  -     

----->
Sosialtjenesteloven
 Norsk  ( ekstern )  - LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v. -  

----->  LOV 1991-07-04 nr 47: Lov om ekteskap. Norsk  ( ekstern ) -

----->  LOV 1931-02-06 nr 00: Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll. ( ekstern - intern ekstern ) -
  

-----> LOV 1988-07-08 nr 72: Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn. / Barnebortføringsloven.  ( ekstern - intern ekstern ) -


-----> Tvistemålsloven
/ LOV 1915-08-13 nr 06: Lov om rettergangsmåten for tvistemål.  ( ekstern - intern ekstern ) -
  
-----> Tvisteloven / LOV 2005-06-17 nr 90: Lov om mekling og rettergang i sivile tvister. ( ekstern - intern ekstern ) ----


---


---

---

---


---------

---

********* Diverse:

*********---
---