-- 20100412-Videre-ang-anken-til-HR-fra-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Dette skriv med vedlegg avsendes pr. e-post mandag formiddag 12.04. 2010.           

Til:
Påtalemyndigheten v/ statsadvokat Tormod Haugnes
e-post: post.rogaland@statsadvokatene.no  
for videresending til lagmannsretten.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd


Videre angående anken
til Norges Høyesterett,
sak nr.
09-023220AST-GULA/AVD 2


          Dato: mandag 12. april 2010, Tindeland.

   Her vil jeg fremføre litt mere bemerkning til anken av saken. Som jeg ikke fikk nevnt sist i mitt skriv
"Angående vedlegg og bemerkninger til anken" datert 06.04. 2010 ( ekstern ).

   På grunn av mye tids-press også i forhold til mange tids-frister i saks-komplekset hvor denne saken inngår som et aspekt, er det begrenset hva jeg har mulighet for å rekke å få unnagjort fort nok. Noe av det jeg anså for av betydning å få unnagjort var setning for setning å kommentere innholdet i dommen fra Haugaland tingrett 15.01. 2009 - saks-nr. 08-186361MED-HAUG fra tingrettsdommer Leif Egil Holstad og meddommere Kjetil Saltveit og Elisabeth Vestbø ( ekstern ). Den dommen som ble anken til Gulating lagmannsrett og nu altså videreføres til Norges Høyesterett. Haugaland tingrett og dommer Leif Egil Holstad har iøvrig også på annet utilbørlig og lovstridig vis vært involvert i dette saks-komplekset. (Hvilket jeg om ønskelig eller nødvendig kan komme tilbake til.)

   En slik setning-for-setning gjennomgang av dommen 15.01. 2009 ( ekstern ) tenkte jeg å få unnagjort, men har det enda ikke blitt tid eller anledning til, til tross for at jeg tillegger det betydning. Jeg har bare nettopp så vidt fått påbegynt det. Hvis Høyesterett i tillegg til mine alt innleverte støtteskriv til anken ønsker en slik setning-for-setning gjennomgang fra min side av dommen så må jeg gies tid til det. Hvorvidt dette er nødvendig eller ønskelig vet jeg ikke.
   Jeg har bare kommet til begynnelsen av dette arbeidet enda. Og jeg gjengir her nu hvordan dette arter seg, altså ifra begynnelsen i dommen fra Haugaland tingrett - med tilføyd kommentarer av meg. Slik:
   
---
Med hensyntagen til at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode har retten enstemmig funnet følgende faktum bevist :
(( RLH: Det er kriminell galskap å si slikt noe!))

Post IV a og b :

Tiltalte og fornærmede ble formelt separert desember 2007. Fornærmede var da gravid med termin i april 2008. Fra før har paret 9 barn sammen.

Selv om de var separert bodde tiltalte og fornærmede likevel under samme tak, dette fordi fornærmede hadde fått den oppfatning fra megleren ved Familievernkontoret at de måtte avvente rettsavgjørelse med hensyn til hvem av dem som skulle ha omsorgen for barna.
(( RLH: Det var flere grunner til at vi fortsatt bodde under samme tak efter at jeg sommeren 2007 begjærte separasjon som 17.12. 2007 ble innvilget. Den grunnen som her i dommen er nevnt er suspekt formulert, men refererer seg i beste fall til det faktum at vår fysiske separasjon for oss ikke hastet og at vi var blitt enige om først i retten og med rettens hjelp å få avgjort best mulig enighet om barnas omsorg og bosted - i henhold til bestemmelsene i Menneskerettsloven og Barneloven.))

Den 3. april 2008 - like før fødselen - tok fornærmede med seg seks av barna til en bekjent i Grue i Finnskog, Aud Signy Jacobsen, uten at tiltalte ble informert om dette.
(( Trude bortførte barna imot deres vilje og imot min vilje og uten mitt vitende. Straffeloven har bestemmelser som omhandler slikt. Kidnapping kalles det, hvilket var det som skjedde og også Trudes hensikt. Lov om barn og foreldre (Barneloven) og Menneskerettsloven (1999) har også bestemmelser som omhandler dette. Hva hun gjorde og hennes hensikt var på alle sett og vis grovt lovstridig, hvilket hun selv også visste. Straffeloven og Menneskerettsloven har flere bestemmelser som omhandler dette. Dette og hva som iøvrig skjedde ble flere ganger politi-anmeldt fra min side og ble også både politiet og retten av meg gjort oppmerksom på. ))

Tiltalte fikk imidlertid raskt vite hvor de var og i telefonsamtale med fornærmede ba han henne om at de skulle komme hjem ellers skulle det bli "et helvete på Finnskogen".
(( RLH: Dette er ganske enkelt ikke sant, hvilket fremgår av lyd-opptakene av samtlige telefon-samtaler ( ekstern ). Hvorfor retten gjengir eller finner på en slik formulering, som iøvrig det heletatt er suspekt, er tanke-vekkende.))

Rundt midnatt natten til 7. april 2008 kom så tiltalte uanmeldt på bopelen hvor fornærmede hadde tatt opphold. Fornærmede ringte til politiet og ba om hjelp.
(( RLH: Trude hadde selv kommet dit uanmeldt. Vi begge og alle var vi alltid ønsket velkommen dithen. Det var meg bekjent jeg som gjentagne ganger ba om hjelp og om at politiet blir telefonert, hvilket fremgår av lyd-opptakene ( ekstern ). Men politiet nektet å hjelpe meg og barna da de ankom. Det hele alt ble umiddelbart tidlig formiddag politi-anmeldt av meg ( ekstern).))

Tiltalte sa at han ville ta med seg barna hjem igjen, mens fornærmede klart gav uttrykk for at hun ville at barna skulle bli, men klarte ikke å hindre at tiltalte fant barna og at de gikk ut til bilen dels ved at de tok seg ut et vindu, dels utgangsdøren. Barna gav uttrykk for at de ønsket å reise hjem. Tiltalte tok Solborg på 2 år ut av armene til fornærmede.
(( RLH: Både jeg og samtlige av barna ville hjem igjen. Trude gav ikke uttrykk for at hun ville at barna skulle være der. Hun gav uttrykk for at hun ville at Solborg skulle være igjen hos henne. Og efter at vi skulle kjøre hjem ga hun uttrykk for at det var farlig for barna å være hjemme på grunn av Iren K. Hebnes. (Hvilket iøvrig ikke var sant.) Både jeg og alle barna visste at også Solborg ville hjem igjen. Formuleringen "tiltalte tok Solborg på 2 år ut av armene til fornærmede" er også suspekt. Far tok Solborg på 2 år ut av armene til mor, som ønsket at Solborg skulle være igjen hos henne. Formuleringen "klarte ikke å hindre at tiltalte fant barna" er også suspekt. Faktum er at Frøydis straks efter jeg ankom stod ved bilen og gråt og ville hjem og gråtende fortalte at mamma hadde tatt de med seg imot deres vilje. Og at Trude gjemte seg i et kott og tviholdt på resten av barna, som straks da døren ble åpnet slapp løs og ivrig gav uttrykk for at de ville hjem igjen. Det var Frøydis som viste meg hvor Trude hadde gjemt seg og fastholdt barna og Frøydis som åpnet døren til kottet, hvor Trude satt med dårlig samvittighet og barna glade slapp ut ifra. Det var Aud Signy Jakobsen og hennes ungdommer som forsøkte å hindre oss i å kjøre hjem, ikke Trude. Måten Aud Signy Jakobsen og hennes ungdommer forsøkte å hindre oss i å kjøre hjem på var både skremmende og ulovlig. Alt dette jeg her har sagt fremgår med tydelighet både av min detaljerte politi-anmeldelse innlevert ikke mange timene senere ( ekstern ) og av lyd-opptakene av alt som skjedde ( ekstern ). I denne sammenheng vil jeg iøvrig nevne at jeg lang tid efterpå ble bekjent med politi-dokumenter som viser at politioverbetjent Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Vindafjord Ølen i en rapport har en forvrengt gjengivelse av noe av innholdet i lyd-opptakene. Hva jeg her sier lar seg bekrefte av en sammenligning av lyd-opptakene og hans rapport. P
olitioverbetjent Arild Austrheim, for også å ha det nevnt, har vært tett involvert i hele dette saks-komplekset, på en mere enn suspekt måte. Forledet og vill-ledet til dette av Iren K. Hebnes. Samme Iren K. Hebnes som har forledet, vill-ledet, trakassert og truet mange andre involvert i dette saks-komplekset. Hun har vært og er både opphav til hele saks-komplekset og kjernen i det. Det var utvetydige trusler ifra henne som fikk Trude til å kidnappe barna, og senere i flere omganger å kidnappe og å fangeholde barna, samt til å fremføre usannheter både for politiet og retten og andre.))
---

   Lengre har jeg ikke rukket å komme enda med min setning-for-setning gjennomgang av dommen datert 15.01. 2009 fra Haugaland tingrett ( ekstern ).

   Tanken er at jeg også på tilsvarende vis skal kommentere dommen 17.03. 2010 fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ). Setning for setning 
( ekstern ). Det har jeg imidlertid heller ikke fått unnagjort enda.

   Hvor stor betydning en skal tillegge dette vet jeg enda ikke. Jeg kom i dag i tanker om at jeg dog for sikkerhets og ordens skyld nu uansett vil skynde meg å gjøre oppmerksom på det.

   Samtidig som jeg her nu også gjør oppmerksom på et følgende forhold som jeg først nu forleden dag ble oppmerksom på via en brev-kopi jeg fikk tilsendt. Hva som fremgår av innholdet i et brev datert 03.04. 2010 fra Trygve Einar Gjerde til min forhenværende advokat Cecilie Schløsser Møller ( ekstern ). Innholdet overrasker meg ikke, men jeg undres over om forholdet kan være av såpass betydning at det bør nevnes. Jeg har enda ikke fordøyd særlig på det og er uviss. Jeg sikter til hva som fremgår av innholdet i begynnelse av hans brev. Følgende:

   "Jeg har samtalet med Rune noen ganger etter rettsaken i Stavanger. Jeg forstår det slik på ham at verken Frøydis eller Idun ble skikkelig forhørt da dommeren feide dem av slik han gjorde med meg. Dette må jeg si er underlig?
   Det som er betenkelig med denne sak er at hverken Idun, Frøydis, Stauda eller Alfredo er forhørt etter å ha fått visst anklagen mot deres far, at han skulle ha kommet med drapstrusler mot deres mor. Ingen av dem visste noe om dette da de ble forhørt første gangen, de ante ikke hvorfor deres far var i fengsel!
   Da jeg så en dag fikk oversendt kopi av alle forhørene av barna og hadde studert dem så tok jeg kopi av dette og siktelsen mot Rune og kjørte til Skogland, der ble Idun og Frøydis med meg i bilen til busstoppen. Jeg overleverte dem da disse dokumenter og ba dem sjekke nøye at de var korrekt gjengitt i politirapportene. Da så Idun leste nedover siktelsen mot faren, så utbrøt hun: Ja, men dette er jo ikke sant, det er blank løgn! Det samme sa Frøydis. Jeg spurte dem da om de ikke var klar over hva faren var fengslet for? ”Nei, det aner vi ikke!” Jeg må si at jeg fikk litt av et sjokk ved dette, jeg trodde ikke at det var mulig at Trude til de grader skulle skjermes så ikke barna skulle få vite hva hun anklaget sin mann for."


   Jeg vedlegger her for ordens skyld en kopi (avskrift) av brevet hans. Innholdet er interessant også mht. det forhold at de umyndige barna i de siste to års tid i sammenheng med saks-forholdet flere ganger har blitt kidnappet, fangeholdt, grovt truet og kneblet av motpartene i saks-komplekset.

   Til alt dette vil jeg dessuten her tilføye følgende saks-forhold:
   Frøydis gråt fortvilet i denne rettssaken i Gulating lagmannsrett i Stavanger og ba innstendig retten om å ordne opp så alt blir bra igjen. Underforstått at hun og barna fikk komme hjem til pappa igjen og pappa frikjent og hele saken og saks-komplekset kunne begynne å bli saklig og menneskelig. Det var nøyaktig det hun mente og håpet på og trodde på. Også dette ble fullstendig "misforstått" eller noe av retten og i det heletatt ikke håndtert adekvat. Overfor hoved-vitnet i retten, det eneste egentlige vitnet i tillegg til Stauda og tildels Idun! Hadde Stauda fått komme til retten ville hun også ha forholdt seg noe i samme retning og med samme tydelighet og ønske! Idun som var der i retten som vitne satt også med mye av samme tanker og følelser og ønsker i seg. Flere av de andre vitnene også. Men de ble avfeid, og i det heletatt ikke utspurt med adekvate spørsmål! Samhørende med dette må også nevnes at både Frøydis og Stauda da siden 13. januar 2010 har vært og er kidnappet, fangeholdt, trakassert, kneblet og truet på det groveste - med løgner og trusler av verste sort. Frøydis unnslapp for å komme til retten under fangehold og kontroll. Truslene overfor de har vært mange, intense og uhyre grove - og pågått mens de har vært fangeholdte over lang tid, stigende siden april 2008. Kriminelle forhold i regi av deres mor og Iren K. Hebnes og deres medskyldige. Ingen er i tvil om at Frøydis og Stauda er friske, årvåkne og på alle måter solide jenter. Dog ble de skriftlig blandt annet truet med "akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk" behandling i regi av motpartene i saks-komplekset - for å indoktrinere, omdoktrinere og fremmedgjøre, for å frata de livsverdier, integritet og identitet, samt hjemsted og familie. Dette blandt annet i et uhyre grovt løgnaktig kriminelt såkalt haste-vedtak datert 14.01. 2010 fra en krig-førende såkalt Barnevern-tjeneste i Haugesund kommune ( ekstern ). Jeg vedlegger her for ordens skyld en kopi avskrift av også dette. Samt et vedlegg med mine setning-for-setning kommentarer til det ( ekstern ). På utspekulert kriminelle vis, både uhyre trusler og mere til, blir familien samtidig nektet og hindret å klage eller protestere på innholdet i vedtaket. Samme motpart er iøvrig politi-anmeld for både denne og sin øvrige saks-komplekset gjennomsyrende kriminelle dokumentasjon og krig-føring ( ekstern ). Politi-anmeldelse nr. 11059001 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i Haugesund.

   Alt dette og mere til hører også med i saken og saks-komplekset.


   Med hilsen fra 

   Rune L. Hansen,

   mandag 12. april 2010, Tindeland.Kopi av dette skriv med vedlegg oversendes samtidig, pr. e-post til:

-- Trude Monica Hansens bistandsadvokat Trond Hjelde.
-- Rune L. Hansens forhenværende advokat Cecilie Schløsser Møller.---