-- 20100414-Til-Norges-Hoyesterett-anken-straffesak.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---
 
RLH: Dette avsendes pr. e-post kvelden onsdag 14.04. 2010.  


Til:
Norges Høyesterett pr. e-post: post@hoyesterett.no


Og samtidig pr. e-post til:
Gulating lagmannsrett, e-post: 
gulating.lagmannsrett@domstol.no  
Riksadvokaten i Oslo - postmottak@riksadvokaten.no
Påtalemyndigheten / Statsadvokaten i Rogaland - post.rogaland@statsadvokatene.no

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

               Dato: onsdag 14. april 2010.Skriv angående anken
av sak nr. 09-023220AST-GULA/AVD 2
til Norges Høyesterett   Jeg mottok i dag en brev-kopi av et underlig forskrudd brev (Påtegningsark) datert 12.04. 2010 fra Rogaland statsadvokatembeter ved Tormod Haugnes til Riksadvokaten i Oslo ( ekstern ). Jeg anser meg som forpliktet til straks å reagere adekvat på dets innhold, hvilket jeg hermed forsøker.

   Fordi dets innhold er insunierende tendensiøst, krenkende og feilaktig.

   For å gå rett på sak:
   Det fremgår ikke av mine ankeskriv eller deres vedlegg at jeg ikke lenger vil la meg bistå av advokat Cecilie Schløsser Møller. Det som fremgår er at advokat Cecilie Schløsser Møller ikke mere er min advokat og derfor heller ikke innleverer eller innleverte sitt støtteskriv datert 29.03. 2010 til anken. Dette ble uproblematisk i enighet avtalt mellom meg og henne, samt at hennes støtteskriv til anken dermed kun inngår som et vedlegg til mitt eget støtteskriv til anken. Altså at jeg viderefører saken og anken iallfall foreløbig selvprosederende.

   Det var det ene.
   I brevet knytter Tormod Haugnes (som var aktor i rettssaken i lagmannsretten) noen bemerkninger til noen av anførslene i mine støtteskriv til anken til Høyesterett. Han sier at jeg "
fikk rimelig tid til å gi forklaring, men hadde store problemer med å holde seg innenfor rammene av det som var ankesaken". Dette kan være Tormod Haugen sin oppfattelse av saksforholdet, det er uansett feil. Det at det er feil er alt fremlagt og fremført av meg i denne saken er et vitnesbyrd om. Ikke minst også lyd-opptaket av rettssaken.

   Tormod Haugen sier videre om meg: "
Han var heller ikke direkte strukturell (noe det skriftlige vedleggsmateriale gir en indikasjon på) og det var nødvendig for administrator noen ganger å forsøke å lede domfelte inn på det som var tema for ankesaken."
   Dette hva Tormod Haugen sier er heller ikke på noen måte riktig. Det forhold at administrator forsøkte å lede saken og også undertegnede inn på det som var tema for ankesaken var jeg for mitt vedkommende til fulle klar over, hvilket også fremgår av lyd-opptaket av rettssaken. Administrators forsøk i så måte rammes dog til fulle av hva som er anført i sakens ankeskriv for Høyesterett.

   Videre kommenterer Tormod Haugen på krenkende måte den ifra min side anførte mangelfulle bistand fra min daværende advokat. At det for meg er viktig å forsøke å ivareta et ansvarlig, saklig og ryddig forsvar av meg og min familie bør ikke medføre krenkelser fra Tormod Haugens side. Iøvrig er mitt syn på kvaliteten på advokater jeg har benyttet i straffesaken og den sivile sak ikke noe som passer seg slik for Tormod Haugen å uttale seg om og har han også mangelfull informasjon om.

   Videre sier Tormod Haugen at: "
Det ble ført enkelte vitner etter anmodning fra domfelte og disse hadde intet å tilføre saken. Det må antas at de vitnene som ikke ble ført, hadde enda mindre å tilføre."
   Hva Tormod Haugen i så måte sier er heller ikke riktig. Hvilket med tydelighet fremgår av mine ankeskriv. Hvilket Tormod Haugen også vel egentlig vet. For å tydeliggjøre, understreke og utdype særlig også dette enda mere vedlegger jeg her nu følgende 3 vedlegg:
   
-- ang-runar-som-vitne.html  
   
-- kronologi-straffesak.html  (dette skriv ble iøvrig tilsendt politiet)
   -- 20100331-justismord-rune-saken.html
   Tormod Haugens Påtegningsark (brev) er datert 12.04. 2010. Jeg vet derfor ikke om han da han skrev det hadde mottatt mitt skriv til anken datert og avsendt pr. e-post formiddag samme 12.04. 2010 ( ekstern ). Det mitt skriv omhandlet også vitnenes situasjon i forhold til rettssaken. 

   Tormod Haugen nevner og omtaler videre det vedlegg til ankens støtteskriv som inneholder lyd-opptaket av rettssaken i lagmannsretten. Det ble forut for rettssaken fremsatt krav fra meg om at retten gjør lyd-opptak av rettssaken, hvilket ble avslått med begrunnelse i at slikt noe enda er på forsøksstadiet i norsk rettsvesen.
   I denne sammenheng vil jeg særlig henvise til hva som sies og som fremgår 29.03. 2010 av aller første ankeskriv ( ekstern ). Følgende:
   
"I nødverge måtte jeg få gjort et lyd-opptak. Nødvendigheten av dette skal jeg her ikke utdype, unntatt hvis retten ber meg om det."
   Tormod Haugen har også lest hva jeg i så måte skrev i ankeskrivet. På bakgrunn av dette er hans omtale suspekt.
   Tormod Haugen synes som å være ute efter å så tvil om min troverdighet. Det har han ikke noe som helst grunnlag for og virker i dete foreliggende tilbake på ham selv. Faktum er at politiets og påtalemyndighetens og også rettens troverdighet i denne saken og dette saks-komplekset har vært fraværende, med katastrofale konsekvenser for meg, mine barn og vår familie og andre. (Hvilket iøvrig disse bør sjekke opp med de angjeldende!)
   Dette med troverdighet var jeg iøvrig også særlig inne på i mitt ankeskriv datert tirsdag 06. april 2010 ( ekstern ).   Med hilsen fra 

   Rune L. Hansen,

   14. april 2010, Tindeland.Kopi av dette skriv med vedlegg oversendes samtidig, pr. e-post til:

-- Trude Monica Hansens bistandsadvokat Trond Hjelde - advokattrondhjelde@broadpark.no
-- Rune L. Hansens forhenværende advokat Cecilie Schløsser Møller -
c.s.moller@elden.no  ---