----- Denne side: db201408.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  August 2014 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. august 2014, Vinberget:

    Mørkt, regn, yr og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels mye regn også først på formiddagen og tildels mørke og tunge skyer og oppmot 15 pluss-grader frem mot 12-tiden. Derefter for det meste uten regn og litt mindre overskyet, med 17 pluss-grader og noe yr frem mot klokken 18. Flere hvalper solgt også i dag.
   Ankom med posten i eftermiddag Rettsbok fra den såkalte rettssaken 23.06. 2014 ( ekstern ), efter at jeg telefonerte forleden dag for å få tilsendt en kopi av den. "Dommerfullmektig" Mohsen Latif lyger også i rettsboken. Blandt annet med følgende formulering: "Tiltalte fikk ordet til prosedyre og nedla påstand om frifinnelse, subsidiært at han anses på mildeste måte." Jeg har selvfølgelig ikke kommet med noen som helst påstand eller ord om at jeg subsidiært "anses på mildeste måte". Men det er jo lett å forstå hvilket inntrykk "dommerfullmektig" Mohsen Latif forsøker å gjøre med ordene.
   Yr, grålig og 15 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Shut Up, 01.08. 2014 via Redd Våre Barn | r-v-b.net / r-b-v.net & DaivaJulia GVinje:
   https://www.facebook.com/groups/20241344856/permalink/10152560579534857/

   Vær med å belyse norske menneskerettighetsbrudd! Ditt bidrag kan redde liv!
 
   e-post: news@nabaa.tv
   Please contribute to shedding light on the human rights violations carried out by Norwegian authorities.
e-post: news@nabaa.tv

   - Det finnes en rekke brudd på menneskerettighetene! | Third Seconds TSCG
   http://thirdseconds.org/det-finnes-en-rekke-brudd-pa-menneskerettighetene/
   TRINE SKEI GRANDE: – Det finnes en rekke brudd på...
   THIRDSECONDS.ORG

   *

   Jørgen Romsdal:
   bare si fra så har jeg flere saker der barnevernet driver heksejakt på meg uten grunn. falske rapporter og nekting av innsyn i mine saker er noe av hva bv gjør.

   Shut Up:
   Du kan jo selv kontakte overnevnte mediakanal, Jørgen Romsdal. Amerikanske CBS har også meldt interesse. Kontaktinfo på Shutup Media siden...

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen i Norge, inklusivt det intervjuede kvinne-mennesket, fortier systematisk den overflod med grove menneskeretts-forbrytelser som daglig skjer i Norge! En av metodene er massivt med falsk propaganda som pøses ut. En av flere andre, er at den økonomisk avhengige offentlig dirigerte masse-mediaen bortsett fra å fortie og å forvrenge fikserer fokus på menneskeretts-forbrytelser langt borte vekk fra vårt eget land!
   Det er ikke en eneste av menneske-rettighetene som respekteres av den politiske mafiaen som gjennom-syrer den offentlige forvaltningen i dagens Norge!

   Rune L. Hansen:
   Det handler særlig om meget godt dokumenterte solide beviser for en utrolig mengde av groveste forbrytelser i offentlig regi mot EMK Art 8, både systematisk og vilkårlig overfor sivil-befolkningen. En enorm mengde med barn og foreldre som permanent og på grov-kriminelle vis har blitt nektet foreldre-rett og retten til familie-liv. Med de drepende konsekvenser slikt noe nokså automatisk innebærer. I groteske prosesser som i seg selv både underveis og efterpå forbryter seg mot mange menneske-rettigheter.

   
---
---

   Ole Texmo, 01.08. 2014 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/734211419972425/

   Artikkel i Rett på sak, juni 2014. Virker nesten som det er lettere å komme med systemkritikk i systemets eget organ enn i mainstremamediene (NRK, Aftenposten mfl.

   http://www.krisesenter.org/docs/barnefordeling_kunnskapsgrunnlag_feilkilder.html
   barnefordeling kunnskapsgrunnlag feilkilder
   I en artikkel i Lov og Rett 2014 s89-108 hevder forfatterne Trude Haugli og Grethe Nordhelle (heretter H og N) om foreldreparter i barnefordelingssaker at: «I denne gruppen av foreldre er det høyst sannsynlig en overrepresentasjon av foreldre som ikke fungerer tilfredsstillende som omsorgspersoner,…
   KRISESENTER.ORG

   *

   Rune L. Hansen:
   En presis og god artikkel, selv om du unnlater å nevne visse meget viktige forhold, Ole Texmo, Blandt annet det at norske politikere og dommere og iøvrig nøkkel-personene i den offentlige forvaltningen hittil ikke har brydd seg det minste som helst om EMK og EMD! Og at dette i seg selv utgjør og har hatt og har som konsekvens grove straffbare forbrytelser og omfattende organisert kriminalitet i offentlig regi, blandt annet.

   Videre også at dette handler om meget grove og omfattende forbrytelser overfor sivil-befolkningens rett til privat- og familie-liv. Som også i seg selv har som konsekvens samtidig andre menneskeretts-forbrytelser.
   I tillegg også påplusset videre menneskeretts-forbrytelser!

   Einar Nyaas:
   Gratulerer med trykk i DAs eget tidsskrift : )

   Rune L. Hansen:
   Gratulerer ja! Og de trenger å høre det hele alt! Så vet de bedre at vi vet hva de egentlig holder på med. Og andre også!

   Rune L. Hansen:
   Her er iøvrig enda en ny dom fra EMD:

   "EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge
   Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (familieliv, utvisning, barnets beste).

   Bakgrunnen for saken var en rettslig prøving av forvaltningsvedtak om avslag på asylsøknad og etterfølgende utvisning for 5 år av en kurder med tyrkisk statsborgerskap. Han fikk sin søknad om asyl i Norge avslått i 2000 og i 2008 ble det fattet vedtak om utvisning for fem år på bakgrunn av langvarig opphold og arbeid uten arbeidstillatelse, samt en dom for legemsbeskadigelse, jf. straffeloven § 229, jf. § 232. Høyesterett konkluderte i dom 26. november 2010 (HR-2010-2033-A) med at vilkåret for utvisning etter utlendingsloven av 1988 (opphevet) § 29 bokstav a var oppfylt og at den straffbare handlingen oppfylte vilkåret i § 29 bokstav c.
   Hans kone og to sønner kom til Norge og søkte asyl i mai 2003, men søknaden ble opprinnelig avslått. I 2005 fikk de et tredje barn. Kona fikk etter hvert arbeids- og oppholdstillatelse og barna oppholdstillatelse. Det var blitt lagt vekt på barnas tilknytning til riket og datterens særlige behov. Kona og barna fikk i 2012 norske statsborgerskap. Mannen bor nå i Tyrkia og hans kone og tre barn bor i Norge.

   Familien forela saken for EMD og anførte krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 (Retten til respekt for privatliv og familieliv). De hevdet at utvisningen av faren til Tyrkia hadde splittet familien og at norske myndigheter ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til datterens interesser og spesielle behov. Domstolen ga klagerne medhold og konkluderte med at deres rettigheter etter EMK artikkel 8 var blitt krenket.

   Lovdata vil legge ut et sammendrag av dommen her når det foreligger."

   http://lovdata.no/artikkel/emd_%E2%80%93_krenkelse_av_emk_artikkel_8_i_sak_mot_norge/1453
   Lovdata - EMD – Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge
   lovdata.no
   Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (familieliv, utvisning, barnets beste).

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.08. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/789461191104557/

   "Husk at en rettsavgjørelse kan endre livet til en person for alltid, og det er følgelig helt avgjørende for at en slik avgjørelse skal kunne gi og ha den minste virkning i samfunnet, at den er kommet til på korrekt vis."

   "Innledningsvis er det greit å vite at mange av partene – og deres advokater – i saker som går for domstolene lyver for å vinne, og at de også vinner. Med en positiv rettsavgjørelse har du omtrent hele det norske maktapparat i ryggen. Du kan tvinge din motstander i kne – og i graven om så skal være – ved hjelp av de maktinstrument som gjennom loven er gjort tilgjengelig for en seirende part. Den seirende kan, eksempelvis med politiets bistand, frata sin motstander nær sagt hva det måtte være av jordisk gods, arbeidsevne, helse, ære eller selvfølelse for å få denne til å bøye av for det resultat domstolen har gitt, og slik må det vel være, for i motsatt fall ville det vel ikke ha noen hensikt med et slikt konfliktløsende organ.[1]
   Forutsetningen for å kunne anvende dommen/kjennelsen for det den er verdt, er dog at avgjørelsen er blitt til på lovlig vis. Dersom dette ikke er tilfellet, vil de maktinstrument som staten har gjort tilgjengelig for den seirende part ikke fremstå som annet enn et mordvåpen, en garrotte til fri bruk, skjenket av staten selv."

   "Dersom tilliten til rettsvesenet skulle bli redusert til under en grense som bare massene vet hvor ligger, har domstolene samtidig mistet sitt eksistensgrunnlag. Ingen kan og ingen vil akseptere å bli påtvunget avgjørelser som ikke er blitt til på lovlig vis, og det man da står igjen med er intet annet en kaos og ufred."

   http://www.rettsnorge.com/artikler/2014/April/190414_Domstolene_forfalsker_rettsavgj%C3%B8relser.htm
   .::190414 FRA BORGARTING TIL BORGARKRIM ::.
   Domstolen viser seg i stadig sterkere grad å være en organisert kriminell institusjon, men har like fullt støtte i 85 % av befolkningen – hva har gått galt?
   RETTSNORGE.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Det er for øvrig ille å se hvor ondskapsfullt dette systemet er ment å være. Her har vi altså utover enhver tvil vist at Borgarting lagmannsrett har forfalsket en rettsavgjørelse – flere ganger. Domstolen selv gjør intet annet enn å revidere avgjørelsen på datafilen og sende ut ny ”rett utskrift” som om intet har skjedd, hvilket altså ikke er lov. Det er ikke tvil om at dommerne selv har medvirket til disse forfalskningene, og grunnlaget for klagen var godt dokumentert. At Tilsynsutvalget aldri var ment å eksistere etter sin opplyste hensikt, viser Tilsynsutvalget selv med sin konklusjon hvor de aksepterer dommernes nye løgner som god fisk. Ha, ha, ha. Du slette tid, og dette sitter vi alle mann og kvinner og aksepterer! Her burde det jo ha vært reist opprør mot lagmannsrettene, Høyesterett og også mot dette Tilsynsutvalget som ikke gjør annet enn å beskytte og dekke over dommernes straffbare handlinger. Tilsynsutvalget fremstår jo mer og mer som en mafiaorganisasjon. Fallerte kriminelle dommere får jo til og med deltidsjobb eller annet forefallende arbeid i denne institusjonen etter at de er blitt dømt, eller har klart å korrumpere sine kolleger til å frikjenne dem. Det er faktisk på høy tid at vi reagerer. (...)

   Det vi kan gjøre er å bygge opp en folkereisning mot det organiserte kriminelle miljøet som kontrollerer og forvalter domstolene og våre rettigheter, og få dem fjernet med folkemakt. Før den tid er kommet, vil det bare gå én vei og det kan vi jo ikke tillate at skal fortsette."

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. august 2014, Vinberget:

   Mørkt og omkring 14 til 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså jevnt overskyet med dus sol utover formiddagen, med oppmot 20 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Omtrent det samme videre utover dagen, med styrt-regn en kort stund to ganger. Bare tre hvalper igjen nu som enda ikke er reservert. Disig grålig himmel og regn og 20 pluss-grader klokken 20, derefter mere av det samme frem mot 21-tiden. Gradvis disigere og mye mere regn og mørkt mot midnatt, med omkring 17 pluss-grader.
   
---
---

   Mattias Gascoigne, 02.08. 2014 via Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige:
   https://www.facebook.com/groups/829419880409011/

   Vi är en förening som verkar för att LVU lagen skall avskaffas, och ersättas med en ny bättre och mera medmänsklig lag istället.

   Vi verkar också för att stödja och hjälpa alla offer till LVU lagen.
   Vi har även vår hemsida, där ni kan läsa mer om oss och vår verksamhet:

   http://www.doniahassans-minnesfond.org
   Vårt Journummer: 0769 - 111 450

   *

   Rune L. Hansen:
   Det trengs ingen slik lov! Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighets-konvensjonenene er og skal være lov og rett - og er nok!

   Sandra Hjartarson:
   Tusen , tusen TACK !! Äntligen något seriöst !! Äntligen !!!

   Jörgen Pannwitz:
   ja det kan jag oxå stå för. avskaffa och och ersätt med en ny bättre och mera medmänskliig lag istället!!!

   Rune L. Hansen:
   Her er et groteskt stjerne-eksempel på hva som skjer når politikere tror seg å ha rett til å inngripe i menneskers privat- og familie-liv! En artikkel fra Dagens Nyheter fra i går, som er full av politiske tanker som omsatt til lov og rett ville ha blitt (og har fra før av blitt) grotesk politisk organisert kriminalitet - og folkemord. Politikere som ikke engang har lest eller forstått Barnekonvensjonen! Og det er hva som skjer når politikere eller offentlig forvaltning tror seg å ha plikt og rett til innblanding i med-menneskers privat- og familie-liv

   http://www.dn.se/debatt/nu-maste-sverige-gora-barnkonventionen-till-lag/
   ”Nu måste Sverige göra barnkonventionen till lag”
   www.dn.se
   Barnens bästa måste styra. Socialtjänsterna är underbemannade. Utredningar om barn som far illa drar ut på tiden. Kommunerna tar inte sitt ansvar och bör kunna vitesföreläggas. Inrätta också lokala...

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152176306886875

   For et drøyt år siden, ble Sverige domfelt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i saken mellom Rousk og Sverige.

   Svenske rettsmyndigheter var voksne nok til å erkjenne feil, beklage og si at de ville ta lærdom av krenkelsen overfor Rousk.
   I Norge derimot, er arrogansen påfallende hver gang Norge taper i Menneskerettsorganer.
   Ingen beklagelse overfor den som er blitt krenket, kun en standardisert uttalelse om at "vi tar det hele til etterretning".

   *

   Kenneth Skailand:
   Vi får se om vi ikke kan rette opp i visse galskaper. Jeg for min del tar meg av å reformere Lister Barnevern, dem har 30 ansatte.

   Sigbjorn Aase:
   Det vil komme massiv motstand og få ryddet i galskapen.

   Stein Mikalsen:
   Ja, her til lands tar det nok ca 50-60 år før det innrømmes feil... minst..

   Beate Vera Jessen:
   Danmark er også arrogant, menneskerettighetene gjelder vist ikke her. De kjenner til krigsdomstolen i HAAG ! : )

   Jørgen Skarsvåg:
   sverige viser styrke der. den det gjelder i Norge, viser ditto svakhet. slike svake ukompetente off ansatte i Norge bør sies opp, da de ikke evner eller ønsker å opptre lovlig og konstruktivt. det er forresten løgn at de tar det til etterretning, da de går hen og gjør likeså, dvs samme lovbruddene om igjen. INkompetente til sitt verv. Norge TRENGER EGNE STERKE EMK-organer, som FØLGER lovene. det er minimum hva alle burde klare.

   Sigbjorn Aase:
   Ansvarlige bør straffes. Og sparkes. Og aldri ha slike jobber. Ting er i bevegelse over hele landet.

   Sidsel Emmy Nordby:
   Arrogante mennesker bruker begrepet å ta til etterretning for å dekke over at de egentlig mener de gir totalt fa....

   Mona Kågen:
   En ting skal dem ha. Dem har lært hva slags svar dem skal komme med.. For slik svarer vel de fleste i de offentlige etater hvis dem blir tatt i noe uriktigheter

   Rune L. Hansen:
   Noen av de sier at de tar ting til efterretning, men som vi vet så betyr det det motsatte. Og ikke tar de Menneskerettsloven til efterretning, heller ikke dommer fra EMD mot Norge og andre land, Snakk om å være grovt grov-kriminelle og falske!!!

   Νινα Κβαμμε:
   Tror ikke de ansvarlige vet hva det vil si og ta til etterretning og de vet heller ikke hva det betyr. Er jo nærmest flau over å fortelle at jeg bor i Norge.......

   Beate Vera Jessen:
   Det er kanskje for få advokater som procederer for menneskerettighetene, det er jo begrenset hva Marius kan utføre.

   Marit Hagen:
   Noe å lære for Norge med andre ord !!!

   Greta Solheim:
   Norske dommeres opptreden herunder arroganse også for disse forhold beror åpenbart på deres sterke stillingvern. Dette i motsetning til andre land. I flg Otp.nr 44 (2000-2001) pkt 11.3 ”kan islandske herredsrettsdommere suspenderes og avskjediges administrativt av justisministeren, og av presidenten for høyesterettsdommere.

   Også i Sverige kan en dommer avskjediges administrativt. Svenske dommere, med unntak av dommere i Høgsta domstolen og Regjeringsretten, kan ilegges disiplinærtiltak for forsettlige og uaktsomme tjenesteforsømmelser.

   Statens ansvarsnemnd, som er et rent administrativt organ bestående av 5 regjeringsmedlemmer, behandler og avgjør saker om disiplinærtiltak. Justitiekansleren, Domstolverket og vedkommende domstol kan bringe en dommer inn for Ansvarsnemnden. Disiplinærtiltakene består i advarsel eller trekk i lønn.

   Justisitiekansleren har i en lang rekke tilfeller uttrykt kritikk overfor dommere for den måte de har utført dommerarbeidet på. Det forekommer også ofte at en dommer blir politianmeldt for straffbart forhold og dømt for dette. Terskelen på hva som anses som straffbart, ligger etter det opplyste lavt”.

   Norske politikere, derimot har ikke bare valgt seg selv bort men også folks rettssikkerhet, og i stedet imøtekommet dommere ved å ha opprettet Tilsynsutvalget for dommer (TU) – som i praktisk utøvelse fungerer som et beskyttelsesorgan også for en dommers lovbrudd. Og hindrer folks rettssikkerhet.

   Dette system som ikke ivaretar folks rettssikkerhetskrav, må derfor revideres. Norske politikerne bør skjønne det ikke er noen vettug grunn til at Justisminister og regjeringsmedlemmer i Norge skal velge seg selv bort og proklamere dommeres uavhengighet – som i seg selv strider mot grunnlovens formål og prinsipp. Norge bør følge Sverige. Norge må opprette Statens ansvarsnemnd bestående av regjeringsmedlemmer. TU bør nedlegges.

   Tiden er også overmoden til å fjerne det avlegse system med såkalte embetsstillinger og dets grunnlovsbeskyttelse, fordi det forhindrer folks rettssikkerhet ved at også embetstilsattes lovbrudd i praksis bekyttes av grunnloven. Noe som i seg selv strider mot grunnlovens formål. Eksempelvis må dommere i stedet ansettes på åremål.

   Marius Reikerås:
   Utrolig bra info Greta Solheim. Du er drivende dyktig:))

   Kim Therkildsen:
   Noen skal rives ned av pidestallene sine. Med rå makt, om nødvendig..... : (

   Greta Solheim:
   Det er både strevsomt og uverdig i en såkalt rettsstat Marius, at man er nødt til å hevde sin rett på dette viset, men det hjelper å være standhaftig, gå suksessivt til verks og bygge på lovgivningen, dets forarbeider og etterarbeid bl a ulike Ot.prp’er. Sikkert til stor irritasjon for dommere i min og andre saker jeg har, som tydeligvis er ukjent med disse. Dommere har åpenbart blitt for godt vant med uengasjerte advokater som heller ikke kjenner til bestemmelsene, og ei heller ikke tar tilstrekkelig til motmæle mht dommeres direkte lovstridige saksbehandling. Advokater har i likhet med mange dommere ofte heller ikke giddet bry seg om EMKs bestemmelser.

   Mao mener jeg man må være fast bestemt på å få has på ”svinmakta” der dommere her til lands har fått laget et system (opprettelse av TU) som verner de selv og hindrer folks rettsmessige rettssikkerhetskrav, i motsetning til andre lands system. Det må derfor kreves at politikerne snarlig nedlegger TU, og som minstemål i stedet oppretter Statens ansvarsnemnd bestående av regjeringsmedlemmer - slik Sverige har.

   Ytterligere tilkommer dommeres sterke stillingsvern ved at dommerstillinger til overmål er gjort til embetsstillinger der dommere nærmest kan opptre som de vil, og utenfor loven, uten at det får noen følger. Dette er et avlegs system som bør fjernes. Dommere bør ansettes på samme vilkår som andre offentlig ansatte. Alternativt ansettes på åremål. Dette vil kunne forhindre at dommere tar seg til rette, herunder tilsidesetter lovgivningen og derved folks rettsikkerhet. Dommere flest har dessuten ignorert grunnlovens bestemmelser vedrørende embetsstillinger (§ 21) og innehar rent faktisk derfor ingen embetsbeskyttelse etter § 22.

   Politikerne må innse at systemet må endres/revideres da det strider direkte mot grunnlovens formål og prinsipp, og derav også mot menneskerettene, da det hindrer folks rettsmessige rettssikkerhetskrav. Dessuten – når politikerne med sitt system ivaretar offentlig ansatte herunder dommere på bekostning av en rettsstat prinsipp og folks rettssikkerhet, utgjør det en forskjellsbehandling i strid med EMK art 14. Det må derfor kreves at politikerne kommer med en adekvat begrunnelse for denne forskjellsbehandlingen.

   Jeg har mye mer på lager. Bl a det forhold at man har en Høyesterett som ikke sørger for rettsavklaring som er dets primære oppgave, men derimot bedriver rettsUklarhet ved å behandle saker som har en parallellitet, vidt forskjellig. Mao ord synes vilkårlighet og hvordan saker behandles å avhenge av dommeres humør, antipati eller sympati med sakens parter. Om de ikke allerede på forhånd har bestemt seg for sakens utfall, fjernt fra sakens faktiske og rettslige grunnlag, og fra rettsprakis. Lognvik-saken og Røeggen-saken kan trolig her stå som eksempel. Jeg kan imidlertid vise også til andre motstridende avgjørelser.

   Som Anett Osnes redegjorde for i sin doktoravhandling av 8.03.13, tilsidesetter Høyesterett lovgivningen og lager sin egen praksis – fjernt fra lovgivers vilje og det man kan lese av lovens klare ordlyd. Høyesteretts rettsstridige behandling av Flexiped-saken kan her stå som eksempel.

   Ettersom Høyesterett i likhet med øvrige domstoler behandler sakene svært forskjellig, i strid med EMK art 14, sammenholdt med art 6 nr 1, blir det direkte artig når Høyesterett opptrer i samsvar med loven - og med det møter seg selv i døra og dens ulike behandling av saker. Som f ex her, der Høyesteretts ankeutvalg i sak HR-2014-1019-U, avsnitt 18 med videre viser til at ”forholdet omfattes av tvisteloven § 19-15 fjerde ledd om at blant annet nye dommeravgjørelser som rokker vesentlig ved det som ble lagt til grunn i en rettskraftig dom kan gi grunnlag for ny behandling av en sak”.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152176027316875

   Medholdsprosenten for det offentlige i barnevernsssaker i fylkesnemndene, var 97,4 prosent i 2010! Dette fremkommer i Norges offentlige utredninger 2012:5 "Bedre beskyttelse av barns utvikling. - Det biologiske prinsipp" Tallet beviser at resultatet tilnærmet er forutbestemt i fylkesnemnda.

   *

   Anette Eriksen:
   Utrolig Skremmende....... Ingen rettsikkerhet....

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   97,4 % er ikke tilnærmet - det er totalt, og da sier det heller ikke noe om hvordan det gikk med de sakene det såkalte barnevernet fremmet på ny etter noen måneder

   Charlie Høyås:
   maktmisbruk i ypperste potens....

   Marit Hagen:
   Tragisk

   Anita Elias Sin Mazhoudi:
   Ja, en er dømt på forhånd til å tape der gitt.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Ikke bra nei!

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Hva kan vi gjøre for å få bukt med dette skakkjørte systemet da ?

   Stig Von Hirschenjeger:
   Akkurat som avgjørelsene i Spesialenheten. Der opererer de med 98 % henleggelser.

   Kristian Rønås:
   Nå har vi en BLM som stort sett følger det SV bestemte . Horne påstår hun gjør en god jobb ! : ) : ) : ) det ville vært bedre for barna i Norge om FrP hadde leid inn noen fra Manpower som BLM !

   Kjell Melhus:
   da er vel lovbrudd prosenten omtrent like høy da?

   Jørgen Skarsvåg:
   GALSKAP !!!!! SETT HELE FYLKESNEMDA I "FENGSEL" HVOR KRIMINELLE HØRER HEIME !!!

   Jørgen Skarsvåg:
   NORGE TRENGER EMK-DOMSTOL !!!!

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Helt klart det ja, Jørgen.

   Inger Helander:
   Da e jo barna og foreldran dømt på forhånd der!

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Det er dessverre slik det er pr i dag, Inger Helander. : (

   Marion Ladyofthehouse Edquist:
   Legg ned hele fylkesnemda. Mener bv at de har retten på sin side bør de ta det til den vanlige domstolen som alle andre må. Bukken til havresekken er sjelden en god løsning. Bv i Norge bør legges ned slik den er i dag og bygges opp på nytt. Kompetansen til de som skal jobbe i bv må høynes betraktelig og man bør ikke få gjøre mange feil før de mister jobben. Sånn det er nå bruker bv myyyyye av arbeidstida si på å trakassere fullt oppegående foreldre.

   Greta Solheim:
   Vedr folks manglende rettssikkerhet bør det systematiseres i en rapport at de organene, nemnder o.l som er satt til å kontrollere dommere og forvaltningen herunder politiet, i praksis fungerer som beskyttelsesorgan for dommeres og forvaltningens lovbrudd. For å forhindre slik beskyttelse, at bukkene passer havresekken, bør man derfor som minstemål kreve at noen av de såkalte fagpersonene i disse organene byttes ut med lekfolk.

   Det er ikke legitimt at folk må anke over dommeres lovbrudd, og med det betale gebyr. Det betyr at staten tjener uhorvelige summer på folks manglende rettssikkerhet.

   Etter mitt syn er såkalte embetsstillinger og dets grunnlovsbeskyttelse et avlegs system som bør fjernes, fordi det forhindrer folks rettssikkerhet ved at også embetstilsattes lovbrudd i praksis bekyttes av grunnloven. Noe som i seg selv strider mot grunnlovens formål. Eksempelvis må dommere i stedet ansettes på åremål.

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemda har altså ikke minst vært en instans som har fratatt barn og foreldre retten til familie-liv og foreldre-retten. (Med automatisk tortur blandt annet inkludert.) Og ansatte der har hatt og har sine med-spillere, men - bare det å frata et med-menneske retten til familie-liv og foreldre-retten er i seg selv så grovt kriminelt og perverst at det i henhold til loven kvalifiserer til mange års fengsel-straff!

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. august 2014, Vinberget:

   Mørkt, regn og omkring 15 og 16 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Videre plaskende med regn utover formiddagen til henimot 12-tiden. Derefter nokså uten nedbør og omkring 15 pluss-grader til henimot 16-tiden, så disigere himmel og regn en stund og oppmot 20 pluss-grader. Travelt angående hvalpene i dag og ikke stort tid til annet. Mørkt og omkring 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. august 2014, Vinberget: 

   Mørkt og regn efter midnatt. Formiddag med tildels slørete og tildels overskyet himmel, med oppmot 18 pluss-grader Celsius frem mot klokken 12. Jeg skrev og avsendte et brev til Haugaland tingrett og norske myndigheter i formiddag ( ekstern ). 20 pluss-grader frem mot klokken 15.30 og 17 frem mot klokken 20. Dunkelt og 14 pluss-grader klokken 23. Mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.08. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202890919408758

   Mandag 04. august 2014 - Jeg skrev og avsendte i formiddag et nytt brev til norske myndigheter:

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2014/20140804-Ang-kriminelle-forhold.html
   20140804-Ang-kriminelle-forhold.html
   HUNWWW.NET|BY RUNE L. HANSEN

   *

   Ann Caroline Magnussen:
   Håper du får svar/reaksjon på dette men tviler på det. i så fall så blir det vel et svada-svar som de bruker å sende.

   Rune L. Hansen:
   Dette handler iallfall uansett også om forbrytelser som ikke foreldes.

   Amine Samier:
   j håper at gud ikke godtar små barna blit utsatt for overgrep dette er et system som bare leker med små barna med å misbruker

   Gro Hetlelid:
   Synes det er bra at du forfølger saken, holder med deg, sammen er vi sterke !

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152180143811875

   Det er et faktum at fylkesnemndene har hoppet bukk over menneskerettene. Det kan de selvsagt ikke gjøre. Noe også jusitisminister Anundsen nylig har presisert i brevs form.

   Dette skaper følgende sitiuasjon:
   Alle som har fått sine menneskeretter ignorert i Fylkesnemnda ( og det er jo alle som har vært der), skal være klar over følgende:
   EMK artikkel 13 garanterer alle en ”effective remedy”. Dette har avgjørende betydning i forhold til å gi automatisk oppsettende virkning for irreversible inngrep mot enkeltmennesket.
   Menneskerettsdomstolen (EMD) sier følgende i saken mellom Conka og Belgia av 2002, premiss 79:
   ”The Court considers that the notion of an effective remedy under Article 13 requires that the remedy may prevent the execution of measures that are contrary to the Convention and whose effects are potentially irreversible (see, mutatis mutandis, Jabari, cited above, § 50). Consequently, it is inconsistent with Article 13 for such measures to be executed before the national authorities have examined whether they are compatible with the Convention,”
   Oversatt til norsk:
   "Retten anser at begrepet om et effektivt middel under artikkel 13 krever at den som berøres, kan hindre gjennomføring av tiltak som er i strid med konvensjonen, og hvor virkningen er potensielt irreversible (se, tilsvarende, Jabari, sitert ovenfor, § 50) .

   Derfor er det i strid med artikkel 13 å gjennomføre slike irreversible tiltak, før de nasjonale myndigheter har undersøkt om inngrepet er forenlige med
konvensjonen.
   I denne forbindelse er det utvilsomt sikker rett at begrepet ”national authorities” er ensbetydende med domstolsprøvelse FØR inngrep iverksettes.
   Fylkesnemnda er ingen domstol, men et forvaltningsorgan.
   Regelen er således slik at irreversible inngrep, som de aller mest alvorlige konvensjonsinngrep, ikke kan iverksettes før domstolen har undersøkt hvorvidt inngrepet er forenelig med konvensjonen.
   Således er det alltid en krenkelse av EMK artikkel 13, når inngrepet iverksettes FØR det er undersøkt om det i det hele tatt er forenelig med konvensjonen.
   Likeledes er det en krenkelse av EMK artikkel 13 at vedtaket ikke automatisk ble gitt oppsettende virkning.
   Så lenge vedtaket ikke er gitt automatisk oppsettende virkning, har de som berøres ikke hatt en effektiv rett, noe som altså er en krenkelse av EMK artikkel 13.
   Dette bør du konferere fylkesnemda med og be om ny behandling der menneskerettene respekteres. Vis i denne forbindelse også til brevet fra justisministeren.

   *

   Ho Maria S. Nyksund:
   skulle ønske det va så lætt...

   Torstein Sandal:
   Genialt skrevet Marius. Som alt skrevet er ikkje dette lett, men man skal likevel ikkje la seg knuses.

   Ove Onkli:
   Ja det må jeg si, mer korrekt tolkning av en lovtekst har jeg sjelden, eller aldri sett. : )

   Mari Anne:
   Da er det kanskje på tide med masse søksmål?

   Mari Anne:
   Det er advokat standen som må vite dette. Barn og foreldre i sjokk og krise, har ikke mental helse til å tenke konstruktivt i konflikter med offentlige ansatte, som truer med å ta barna deres eller allerede har bortført dem.

   Ho Maria S. Nyksund:
   det ho sa!

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemnda er ikke rette instans for en slik henvendelse. Og hvem som helst må selvfølgelig kunne varsle en relevant offentlig myndighet om alt dette på vegne av alle og enhver.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152180212121875

   Jeg har møtt mange flotte mennesker opp gjennom årene, som av ulike årsaker har tapt i fylkesnemndene og i domstolen i barnevernssaker.

   Hver gang har jeg stilt meg spørsmålet hvorfor akkurat denne familien har tapt mot det offentlige. Jeg har aldri fått det helt til å stemme. Nå vet jeg mer. Med en medholdsprosent i fylkenemndene og i domstolene på tett opp mot 100 %, er jo ofte resultatet forhåndsbestemt.

   *

   Stein Mikalsen:
   I en del land er systemet slik at hvis man kommer i "trouble" så er praktisen: "When in trouble, don't Call the police" Her til lands er det best å ikke komme i kontakt med noe slags "rettsvesen" og kommer man i kontakt, få en advokat og prøv å komme fra det mest mulig i behold. Man vil aldri oppleve å komme fra det uten en skramme, uansett. Det er bare ikke mulig. Bare det gir grunn til betenkning......

   Rune L. Hansen:
   Advokater er også fullstendig maktesløse overfor slikt. Om de for alvor makter eller evner å prøve.

   Heidi Jensen:
   Riktig. Saken er bestemt før privat part møter i rettsalen så det spiller ingen rolle hvem som blir ført som vitne,hva som blir sagt eller hvor god forelder du er og har vert.

   Nina Elin Nordnes:
   Dette skjønte eg egentli veldi lite av, da eg ble syk kom bv inn ikke med tiltak men de ville ta jenta mi ifra meg eg er da mor til 3 og aldri hatt m bv å gjøre utenom at eg var fostermor for to tantebarn, så blir eg råka av hjwrneslag og 4 hjerteinfark men fekk livet på nytt overlevde dette, men der ser bv sin snutt og ber far hente jenta på skolen eller stiller de opp og henter henne og sender hun i fosterhjem de slår på ny beina under meg eg ender opp m hjerteinfarkt nr5 , men gir de seg nei de lager en kjempe sak der det påståes ba eg har ikke mat, noe de ikke visste var at eg handlet igjennom hjemmesykepleien her og kunne dokumentere mine handlelister hver uke, eg ble satt til fylkesnemda åpnet da m et spørsmål til dommer som følgene var; dere vil og sier eg skal være ærlig da gjelder vel også fra bv sin side noe dommer nikket samtykkende i da eg igjen svarte at alt som står på deres papirer henger ikke på en greip da de aldri har vært imin heim, noe dommer skjønte når vi la kopi av alle handlelister som ble lagt frem dommer ristet på hode ville ikke gå igjennom de og kort fortalt eg vant igjennom fylkesnemda men valgte da og overlate dagli omsorg til far fordi eg tåler ikke slike påkjenninger som det er å gå igjennom slike saker, far får bare omsorg for visse antall mnd i gangen da eg ikke gir henne helt ifra meg enda

   Nina Elin Nordnes:
   Så eg tror ikke at alle saker er forhådsdømt, har vært i tingrett m far, men tingretten gir bare far noen mnd i slengen da eg tror de mener dette er hakkendes galt

   Sissel Wennevik:
   Det samme spørsmålet har jeg også stilt meg? Kanskje er det ett lotto spill? eller kanskje er motspart flinke å spille skuespill?som gjør intrykk på dommer i en rettsak ? Bevis som blir lagt frem som viser usannheter blir ikke tatt ad.n. Mange ?men jeg har lurt mange ganger selv. De som er tapende part er nok barna.

   Randi Bakkejord Johansen:
   Stort sett er sakene bestemt på forhånd, men for at folk skal tro på systemet så er det de ytterst få som får medhold, og da er det gjerne de mest ressurssterke som kommer positivt fra en sånn sak.

   Vegard Tilrem:
   Ja, det har vært mange "slike" rettsaker opp gjennom historien (hvor utfallet var bestemt på forhånd)...
   Kafka, prosessen...
   Rettsaken mot Sokrates...
   Rettsaken mot Jesus...
   Mfl.

   Rune L. Hansen:
   Den tapende part er både barn, foreldre, samfunnet og verden. Pluss besteforeldre, slekt, lov og rett, osv.

   Jan Myhre:
   Viktig å finne ut årsaken(e) til at bv vinner godt over 90% av sakene i nemnda. Denne artikkelen gir nok endel svar:
   http://www.advokatbladet.no/2014/05/advokatens-gratisjobbing-er-avgjorende-i-fylkesnemnda/
   Advokatens gratisjobbing er avgjørende i fylkesnemndaAdvokatbladet | Advokatbladet
   www.advokatbladet.no
   Det sier Rikke Arnesen. De siste årene har hun utelukkende arbeidet med barnevernssaker. – Det jeg ser, er at disse sakene krever mye større innsats enn det kompenseres for, sier Arnesen.

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemnda har ingen annen oppgave enn i et lukket rom å hvitvaske mest mulig løgner og krenkelser av de som skal kidnappes, fangeholdes, mishandles og tortureres.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152180215256875

   I have met many great people over the years, who for various reasons have lost in the county boards and in court system in child welfare cases.

   Every time I have asked myself the question why this particular family has lost to the public. I've never gotten it quite right. Now I know more. With pursuant percent of county boards and in the courts on close up to 100%, the results are predetermined in the favour of the public.

   *

   Sveinung Vegsund:
   Dette faktum bekrefter bare at rettssystemet fungerer helt perfekt, i henhold til overordnede politiske målsettinger

   Rune L. Hansen:
   Godt hjulpet av påtale-myndighetenes nøkkel-personer, og flere.

   Rune Fardal:
   SO…what are we going to do about it? Keep talking or start acting?

   Ove Onkli:
   Godt at noen hjelper, hvem de er spiller ingen rolle, bare folket vinner.

   Sveinung Vegsund:
   Rune Fardal: Action noe i overkant her, men kommer nok ingen vei !

   
---
---

   Arild Holta, 04.08. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152784751718296

   Tysk media tok opp svenske barnevernsovergrep tidlig på 80-tallet.

   "Myndigheterna fick tiotusentals varningar. Jag vill nämna tre av dem här för att ni ska förstå hur illa det har varit under flera decennier!"

   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=34661#p34661
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Frustrerte svenske politikere
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.
   FORUM.R-B-V.NET

   *

   
---
---

   Rigmor Solberg, 04.08. 2014 via Jostein Løvetann Wetteland:
   https://www.facebook.com/groups/1429956873940492/permalink/1464443247158521/

   Eventyret om den norske Barneloven
   http://www.fedrerett.no/nyheter/vis-nyhet/artikkel/eventyret-om-den-norske-barneloven/
   Hva er likheten mellom Barneloven og H. C. Andersens eventyr om Keiserens nye klær? De handler begge om å latterliggjøre og fortie den som vil påpeke sannheten, i frykt for å bli stemplet som dum.
   FEDRERETT.NO

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152180566206875

   Rettsferiene varer for sommeren, fra 1. juli til og med 15. august.

   I rettsferiene løper ikke frister for prosesshandlinger. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt. Skulle en frist ha begynt å løpe i en rettsferie, løper den fra feriens slutt, jf domstolsloven § 140.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152180660731875

   Det er fryktelig avslørende at medholdsprosenten for det offentlige i barnevernssaker, er på over 95 %.
   Medholdprosenten til det offentlige, er ikke langt under i straffesaker heller.

   Det henger sammen med at vi har levd i et system som, til nå, har bløffet befolkningen. Systemet har fått oss til å tro at vår offentlige forvaltning og våre domstoler har ivaretatt vår rettssikkerhet. Men, de gjør ikke det. De ivaretar det offentliges interesser.
   Det å endre på et system som er så innarbeidet offentligvennlig som det norske, tar tid. Men, takket være sosiale medier, er vi i alle fall i gang med å avsløre hvordan dette har fungert.

   *

   Kristian Rønås:
   Det kan jeg skrive under på Marius . Sjøl har jeg en sak på gang med nedre romerike politikammer hvor de sitter å beskytter hverandre på alle mulige måter , til å med politimesteren gjør det : ) : ) : )

   Inger Helander:
   Vil at folk skal engasjere seg ,bruk fb så mye det e værd

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Inger Helander:
   Leste i går om småbarnsbanken som barneværnet har for barn mellom 0-2 år. e det noen som kan si noe om det? e det lov? dem tar foreldran fra barna allerade da, e sjokert av hele barneværnet og at folk e så lite engasjert av fremtidens barn!

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Men, - den politiske mafiaen ynder å lese feil. F.eks. hvis en skifter ut ordet "må" med ordet "kan" i Barnekonvensjonens Art 9, samt neglisjerer alle andre menneske-rettighetene, slik den politiske mafiaen i all sin "ord-blindhet" gjør det, så blir innholdet også fullstendig motsatt. Men hverken Barnekonvensjonens Art 9 eller 20 opphever total-forbudet mot bortførelse av barn fra sin far eller mor i Art 7 og 35.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Så sant,så sant Marius! Dette har jeg sett mye av de 30 årene jeg var i HMS i alle mulige bedrifter, også i kommuner. Det er helt forferdelig hvordan systemene er bygt opp, og de aller fleste har godtatt det, eller måtte godta det, hvis de skulle beholde sine jobber. Det har hele tiden skimtet gjennom at det er politisk overstyrt fra toppen! Uff sier jeg bare! Når jeg i dag nevner dette med menneskerettigheter, så er det nok flest folk fra venstresiden som er lite interessert fremdeles, både av mangel på kunnskap, men også for di at det ikke passer inn i deres tankegang, og jeg tror det vil ta lang tid å bekjempe denne politiske styringen her i landet. I tillegg har vi alle psykopatene her og der, som gjerne har hatt og har lederjobber.

   Greta Solheim:
   Vel og bra å avsløre Marius, men det har ingen verdi - utenom en klageverdi på fb. Disse avdekkende forholdene må systematiseres i en rapport til de ansvarlige myndigheter. Først da får de verdi/betydning.

   Åse Nordby:
   Ja men hva gjør du når myndighetene ikke bryr seg. jeg har en datter som hun, og barnet ble bortført til Malta, men da hun har ett barn til som bv. skal beholde skrev bv til malta att min datter var sinsyk, og mistet omsorgen der nede, 5 politifolk, kom og rev barnet ut av armene hennes, og, så retsak der, men hun tapte, Norge sier kommer barnet hit, til Norge tar vi det. Hva kaller vi dette, barnet og moren har ikke sett hverandre på 5 år, har adv der nede , men hva hjelper det, hun for ikke samvær sammen med han en gang. NORGE FY for skam,

   Åse Nordby:
   Barnet var ikke tre uker en gang da hun ble truet dit ned, ellers skulle papan drepe min datter.

   Rune L. Hansen:
   Hva hjelper reell lov og rett i et samfunn hvor den foraktes så mye? Og ikke minst av smittsomme myndighets-kriminelle?

   Inger Helander:
   Har aldri mista et barn, men ser problemet.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare barnet som blir borte, men retten til familie-liv, fremtid, meningen med livet, arv, alt det kjæreste en har, retten til et menneskelig liv, osv., osv.

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. august 2014, Vinberget: 

   Mørkt, nokså mørk himmel, yr og 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Overskyet med 17 pluss-grader frem mot klokken 11 og 19 klokken 16 og 18 klokken 19. Jeg plukker solbær, bringebær og stikkelsbær i dag, før det blir helt forsent. Alle hvalpene er nu nokså sikkert reservert solgt. Det gikk nokså fort. Grålig klokken 22, halv-mørkt og 12 pluss-grader klokken 23. Mørkt og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152182135416875

   Dette er en av de bestemmelsene, som Norge oftest blir domfelt for å ha krenket i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Art 8.Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

   *

   Rune L. Hansen:
   Også en drepende lov-bestemmelse for både fylkesnemnda og det såkalte barnevernet!

   Mona Kvisler Braaten:
   Å samme med art 3 skal bv taoe det meste nå <3

   Rune L. Hansen:
   Ja, ingen tvil om det, Mona Kvisler Braaten! Art 3 (om tortur), pluss pluss. De er en uhyre grov-kriminell virksomhet.

   Signhild Andora E. Nerhus:
   Denne brytes hver eneste dag! Skulle tro at de som er satt til slike verv ikke hadde lest pensum!

   Aase Iren Hegelstad:
   Vi har "et organisert hemmelig nettverk av offentlig ansatte" i privat regi, som går politiet og andres mandat i næringen. De avlytter, kontrollerer og stjeler, og bytter om identiteter for å skjule seg selv og andre de verner. Vi blir feilbehandlet og frarøvet fortid, nåtid og framtid. Alt vi eier, personer vi har tilknytning til og andre tillitsforhold disponerer de etter sitt eget forgodtbefinnende

   Rune L. Hansen:
   Gledeligvis mindre og mindre hemmelig nu, Aase Iren Hegelstad! Også de nyttige "idioter" begynner å forstå mere og å bli redde.

   Elias Engeskog Wind:
   Hvis det stemmer at vårt fornavn i kombinasjon med vårt etternavn og personnummer gjør oss til en korporasjon/juridisk enhet (altså, vi er et AS underlagt AS Norge, fremfor å fremstå som et levende menneske), vil dette innebære at vi ikke kan benytte oss av menneskerettighetene, ettersom disse nødvendigvis ikke gjelder juridiske enheter.

   Hvis påstanden over stemmer, noe flere oppegående personer hevder, kan dette være grunnen til at domstolene ikke realitetsbehandler påståtte krenkelser av menneskerettigheter?

   Rune L. Hansen:
   Det du snakker om nu Elias Engeskog Wind har iallfall uansett lite med hva denne posteringen handler om.

   Solveig Korneliussen:
   Da kan bv feks hevde at de beskytter helse eller moral, eller beskytter andres rettigheter og friheter. Er redd man ikke kommer langt med dette alene.....?

   Elias Engeskog Wind:
   Rune, mitt enkle spørsmål har sammenheng med både denne og flere andre poster fra Marius de siste dagene. Nettopp fordi at det viser seg å være umulig å få realitetsbehandlet påståtte krenkelser både i domstoler og fylkesnemder. Følgelig må man helt til Strasbourg for å få sakene vurdert.
   Men om Marius synes mitt innlegg ikke passer inn, er det bare å slette det : )

   Solveig Korneliussen:
   Ja nettopp Elias, men dette er jo helt fullstendig galt at vi faktisk sitter her uten menneskerettigheter .
   Derfor er det så bra at det jobbes iherdig av bland annet Marius Reikerås for å få en slutt på dette.
   Ikke alle vet om dette engang, kun de som er blitt rammet av dette syke systemet.

   Rune L. Hansen:
   Det såkalte barnevernet har hverken helse eller moral - og kidnapping, fangehold og tortur er minst av alt helse eller moral, men er særdeles grove forbrytelser.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Og det er ikke uten grunn at det står "må" i Barnekonvensjonens Art 9 - og ikke "kan". Det er ingen uenighet mellom EMK og Barnekonvensjonen.

   Marianne H Walle:
   beskytte moral? ha, ha..da kommer jo alle menneskerettihetsbrudd unna. fordi. rettspraksis kan jo bare finne på at det er en moralsk grunn til å bryte. moral er jo noe man definerer fra tidspunkt til tidspunkt. den menneskerettighetsloven er litt bra og litt dårlig. de som har skrevet den, burde ta en runde på hva de egentlig ville med ordlyden. MORAL? og man kan gjøre hva som helst mot mennesker på grunn av HELSE? og som vi nå vet er all medisinskforståelse humbug. det har skjedd et paradigmeskifte etter at epigenetikken ble allment forstått og kjent. og de som tar avgjørelser i Norge på grunn av helse, på vegne av andre, har ikke fått med seg at det helsebegrepet de bruker er passé

   Rune L. Hansen:
   Det er flere viktige og entydige lov-bestemmelser i Menneskerettsloven som beskytter enhvers moralske frihet, og religiøse og politiske, etc. Blandt annet Barnekonvensjonens Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."

   Formuleringen i EMK Art 8 er og skal selvfølgelig ikke være i strid med dette - og heller ikke diskriminerende på andre måter! Basis for alt dette er en rekke betingelser i samme Art 8, pluss forutsetningen om betingelsene for nødverge og propasjonalitet - hvilket selvfølgelig fremgår av menneske-rettighetene selv, pluss selvfølgelig EMD.

   At den politiske mafiaen i Norge ikke respekterer noe som helst av alt dette er imidlertid bare så katastrofalt typisk!

   Eliyahna Yisrael:
   Hallo det finnes ingenting slik i Norge jeg romte fra Norge fordi dommeren menter at min religios øvelser var farlig for mn barnb

   Eliyahna Yisrael:
   mitt barn og at jeg var ustabil .. selv om jeg fikk 5 brev fra forskjellige lege og overlege og psykolog som mener at den påstand er feil so mister jeg omsorg uansett

   Eliyahna Yisrael:
   det også finnes ingen hjelp for de som blir utsatt for domestic abuse eller financial abuse .. dette er ulovlig i strobrittania ..

   Rune L. Hansen:
   Det er en uhyre grotesk grov-kriminell politisk og offentlig mafia-virksomhet i Norge ja. I topp-sjiktet blandt de verste og mest perverse land - slik det er nu.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152182163936875

   Åpent brev til
   Stortingets presidentskap, de folkevalgte stortingsrepresentanter
   Justiskomiteen
   Justisdepartementet
   Domstolsadministrasjonen
   Høyesterett
   Sivilombudmannen

   Brevet legges også ut på sosiale medier til allmenn informasjon.
   Vedr: Norge på nytt domfelt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   For kort tid siden, skrev jeg til landets folkevalgte for å gjøre vår nasjonalforsamling oppmerksom på en stadig økende bekymring for at borgernes menneskerettigheter ignoreres av forvaltningen og av rettsapparatet.

   I fjor høst, ble Norge domfelt av Ministerrådet i Den Europeiske Sosialpakt ved å diskriminere eldre sjøfolks rett til å arbeide.
   Torsdag den 5. desember 2013, ble Norge dømt for brudd på EMK artikkel 8 ved å ikke informere nordsjødykkerne, som yrkesgruppe, godt nok om de alvorlige farer som ligger til arbeidet med å være nordsjødykker.
   Domfellelsen er i seg selv meget alvorlig.
   Nå er Norge domfelt på nytt av en enstemmig EMD. Jeg viser til dom avsagt den 24. juli 2014 i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11), hvor EMD konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8.
   Høyesteretts dom av 26. november 2010 (Rt-2010-1430), som var enstemmig i favør staten, ble følgelig satt til side som menneskerettskrenkende.

   Spørsmålet er hvilken tillit vi kan ha til at Høyesterett ivaretar borgernes menneskeretter, når resultatet blir slik vi gjentatte ganger ser det i EMD.
   Ytterligere bekymring er det når vår nåværende Sivilombudsmann, var en av de som var med på å dømme menneskerettskrenkende da saken var til behandling i Høyesterett.
   De domsfellelser man oppnår i Strasbourg, utgjør bare en brøkdel av de krenkelser som faktisk skjer her til lands. Det er svært få som i det hele tatt har ork og ressurser til å fremme saken sin for EMD.
   I tillegg er Menneskerettsdomstolen under et betydelig press som følge av en enorm saksmengde. Dette medfører at saker som burde ha sluppet gjennom, likevel ikke gjør det av kapasitetshensyn.

   Jeg etterlyser derfor konkrete opplysninger om hva Storting, regjering og domstolene har tenkt å gjøre for å ivareta borgernes menneskeretter fremover.
   Jeg ber om at riktig adressat derfor tilskriver meg, og redegjør konkret for hva man har tenkt å gjøre for å sikre innbyggernes menneskeretter.
   Svaret vil, når det foreligger, bli lagt ut på sosial medier til allmenn informasjon.

   Bergen, den 05.08.14
   Marius Reikerås

   *

   Angelica Hatlestad:
   Marius kan du informere meg om hvordan jeg fremmer en sak i Strassbourg?? Jeg kommer med en fryktelig sak som omhandler brudd pà menneskerettighetene bl.a. Eller blir det plagsomt for deg som bor i Bergen?? Dette er overgrep, fysisk mishandling, terrorisering, maktmisbruk og dokumentforfalskning. Utrolig stygge ting er avdekket og bruddene pà menneskerettighetene, liker ikke Strassbourg.

   Angelica Hatlestad:
   Sorry for à hekte det pà her, jeg er mektig presset for tiden.

   Noralf Aunan:
   En sak som er anket til Menneskerettsdomstolen er ikke rettskraftig, så i det minste for å avverge en gjennomføring av en dom, kan du skaffe deg en lengre betenkningstid.

   Noralf Aunan:
   Ellers er skrivet til Marius meget avslørende, og det aktuelle svaret vil bli meget interessant.

   Greta Solheim:
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2014/Ny-protokoll-til-den-europeiske-menneskerettskonvensjonen.html?id=764811
   Ny protokoll til den europeiske menneskerettskonvensjonen
   www.regjeringen.no
   Norge har i dag undertegnet protokoll nr. 16 til den europeiske menneskerettskonvensjon. Protokollen gir nasjonale domstoler mulighet til å be Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg om rådgivende uttalelser.

   Greta Solheim:
   Noralf: Angelica ber jo om råd om hvordan hun skal fremme en sak til EMD/Strasbourg. Man anker for øvrig ikke en sak til EMD, men fremmer en klage. Det er ikke korrekt det du sier at en sak som er anket til EMD, ikke kan bli rettskraftig.

   Imidlertid må man huske at dersom nasjonale domstoler ikke har behandlet en parts anførsler og krav som ble bringet inn, og/eller ikke anvendt sakens relevante lovgivning herunder EMKs bestemmelser, har avgjørelsen/dommen overhodet ingen rettskraft og bindende virkning. I slike tilfeller er avgjørelsen rett og slett ugyldig – en nullitet som skal annuleres/oppheves/tilsidesettes. Parten har et rettsmessig rettskrav på ny sak/ny behandling.

   Under henvisning til protokoll 16, råder jeg deg Angelica, til snarlig å fremme ny sak her i landet i henhold til EMK art 13, sammenholdt med art 6 nr 1. (Muligens kommer også art 8 til anvendelse i din sak?) Få gjerne Marius til å hjelpe deg.

   Greta Solheim:
   Ot.prp nr 51 (2004-2005, side 151 beskriver gjeldende rett, jf bl a med henvisning til Rt. 2003-301 der Høyesterett presiserte at søksmål med påstand om at det foreligger brudd på EMK, må anses å gjelde en rettighet eller et rettsforhold i forhold til tvistemålsloven § 54. På samme måte vil tilsvarende søksmål måtte anses som et rettskrav etter tvisteloven § 1-3 første ledd. jf NOU:2001, Bind A side 201 og Skoghøy, Tvistemål, 2010 side 362 flg.

   Under henvisning til EMK art 13 presiserte lagmannsretten i sak LE-2007-165362 at søksmålet måtte fremmes for så vidt gjaldt krenkelse av EMK art 8.

   EMK artikkel 13 sikrer alle som med grunn kan hevde at deres konvensjonsrettigheter er krenket, rett til et effektivt, nasjonalt rettsmiddel.

   Etter gjeldende praksis inntrer retten til et effektivt, nasjonalt rettsmiddel for den som med rimelig grunn kan påstå at han eller hennes rettigheter eller friheter er krenket; den som har «an arguable claim», jf. Klass, Series A No. 28 og Silver, Series A No. 61. Uttrykket «arguable claim» lar seg vanskelig definere på det abstrakte plan, men må avgjøres på grunnlag av omstendighetene i den enkelte sak, knyttet til det bevismessige og rettslige grunnlaget for påstand om krenkelse.

   Greta Solheim:
   Som nevnt,; At for en dom, en avgjørelse overhodet skal kunne bli rettskraftig og ha bindende virkning, så må - enkelt sagt - domstolene ha behandlet partens anførsler og krav, og anvendt korrekt lovgivning, herunder EMKs bestemmelser.

   Det dreier seg om rettskraftens objektive side/grense jf Ot.prp nr 51 (2004-2005) side 444. Rettskraftens objektive side dreier seg om den objektive grense for den materielle rettskraft. Det vises til Jo Hov, Rettergang 1, Sivil og straffeprosess at problemstillingene er som følge; Hvilke rettsforhold ble/er avgjort? Hvilke rettskrav er bindende avgjort? Og hva er avgjort om rettsforhold.

   Som tvistelovsutvalget presiserer, jf NOU 2001:32 side 381, så skal ”avgjørelsen tolkes objektivt, og det skal ved tolkningen tas utgangspunkt i domsslutningen som om nødvendig sammenholdes med avgjørelsens premisser og partenes anførsler og argumentasjon”.

   Lizbeth Anita Lamey:
   Deler!!

   Angelica Hatlestad:
   Greta hvis jeg kommer i naerheten av deg, skal jeg gi deg en kjempeklem, sà skal jeg hoppe litt rundt med deg slik at gubbene i EMK fàr hakaslepp, sà setter vi Strassbourg pà hodet.

   Angelica Hatlestad:
   TUSEN TUSEN TAKK.

   Rune L. Hansen:
   Problemet er bare at hverken dommerne eller de andre nøkkel-personene i dagens norske offentlige forvaltning bryr seg det minste som helst om menneske-rettigheter og lovlig lov og rett.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152182855316875

   Fikk en oppløftende epost fra Justisdepartementet. Det bekreftes derfra, at det er mulig å søke staten om forskudd for erstatning man er tilkjent som følge av seksuelle overgrep. Det er selvsagt aktuelt for de tilfeller der gjerningsmannen ikke gjør opp for seg.

   *

   Robert Steffensen:
   Glimt av statlig storsinn og er å gledes over. Mer skal komme, ettter at oppdragelse og folkeskikk tillæres i økt tempo.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Er det voldsoffererstatning? Det er vel også mulig å søke videre til ett kontor som jeg ikke husker navnet på hvis voldsoffererstatningen ikke godkjennes fra voldsofferkontoret? Vet jo ikke om seksuelle overgrep har vært direkte under voldsoffererstatningskontoret heller?

   Kari Rose Norheim:
   Hyggelig det for de det gjelder og sikkert et fremskritt, da gjenstår bare alle prosessene osv.

   Rune L. Hansen:
   Idømt av grov-kriminelle dommere på basis av falske anklager for å terrorisere, sverte, utplyndre og drepe - og for å gi fortjenester og karriære til anklagerne?

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Kjempe bra for de dette berører.

   Rune L. Hansen:
   I dagens Norge er det neppe det offentlige som betaler slike erstatninger. Og det er helt sikkert ikke kompetente og habile dommere som håndterer slikt. Så hva skal slikt noe da være godt for?

   
---
---

   589 dagar utan mitt barn, 05.08. 2014:
   https://www.facebook.com/589dagar/posts/734362529960774

   Hela saken är så absurd. Barnets rättigheter är ett godtyckligt begrepp ur många synvinklar. Jag kan lyfta fram ett exempel som åtminstone drabbar ett (eller säkert många fler) barn väldigt hårt i detta nu.

   Lagen (LVU 1990:52) säger:  
   "14 § Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, får socialnämnden
1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal skall utövas, eller
   2. besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare."

   Eftersom jag inte är vårdnadshavare, och inte heller har en umgängesrätt reglerad i Tingsrätten eller ett avtal med barnets gode fader - så kan således inte kommunen (socialnämnden) fatta ett officiellt lagenligt beslut om umgängesbegränsning. Barnets rätt till umgänge med sin förälder (mig) lämnas enskilt åt en stackars handläggares vilsna famlande efter vad hon tror är rätt.
   2 timmar i månaden..... Ta en minut och fundera på vad du själv hinner med på den tiden. Fundera på om du skulle kunna ge ETT barn den uppmärksamhet han förtjänar, på den korta tiden, när du har TVÅ barn till som drar i dig eller vill ha ett knä att sitta på.
   Det är ingen som kommer ge den handläggaren pekpinnar. Det är ingen utöver mig som kommer att tala om för henne att vi har för lite umgänge. Så - Vad gör vi?
   Jo, jag måste stämma den gode fadern på umgänge i Tingsrätten. Vare sig jag vill eller inte. Utan en Tingsrättsdom så kommer jag inte vidare. Ett ombud i frågan är helt upp till mig att bekosta själv efter att hemförsäkringen gjort sitt. (I runda slängar om vi håller det lätt 10-15.000:- ). Många har frågat mig varför jag inte stämmer på vårdnad och därtill på boendet. Utan ett fungerande umgänge eller ett fungerande samarbete med socialtjänsten eller fadern så finns det inget utrymme att ens få gemensam vårdnad. OM jag nu mot förmodan skulle driva process och mot förmodan vinna samtliga processer, så handlar det om åtminstone +3 år av processer innan det isåfall skulle bli aktuellt att ens tänka i de banorna. Där anser jag att det bästa för honom är att bo kvar i familjehemmet.
   Hur som helst - tillbaka till frågan. OM jag lyckas få en Tingsrättsdom på umgänget, så kan socialnämnden fatta beslut om umgängesbegränsning, och jag kan då överklaga detta till förvaltningsrätten (återigen en ombudskostnad som jag får bekosta själv). I förvaltningsrätten har jag troligtvis goda chanser att få till stånd en vettigare lösning för grabbens rätt till umgänge med mig och sina syskon. Jag har trots allt två barn till boendes hemma som det inte finns någon oro för...
Men. Jag måste be om hjälp.
   Och tro mig, det här är svårt för mig att ens skriva. Jag hatar att be om hjälp. Hatar att visa mig svag. Jag hatar det. Till råga på allt så kan jag fortfarande inte komma på en endaste gång i mitt liv då jag någonsin bett en annan människa om pengar. Men nu gör jag det. Jag inser att jag inte kommer att kunna betala ett ombud alls, utan får stå där själv, ensam, med stålrustning på mig för att inte visa hur rädd och skräckinjagande situationen är. Däremot finns det en summa jag inte kommer undan. Från och med den 1a juli kostar det 900:- att lämna in en stämningsansökan.
   Jag lever idag på aktivitetsersättning (typ sjukersättning). Hyran tar halva min inkomst och efter det finns inte så mycket kvar att hushålla med på mig själv, två ungar och en katt. Jag fixar det, men det finns inte pengar till några större utsvävningar. Ingen hämtmat, inga dyra telefon-abbonemang, ingen alkohol, inga resor utomlands osv. Så - kort sagt. Vill du bidra med någonting av dessa 900:-? Jag skiter i hur mycket. Avvarar du hundra kronor eller tio kronor så kommer jag bli precis lika tacksam att någon bara bryr sig, visar medmänsklighet..
   Bankgiro: 204-3727
   OCR-nummer: 53657818018
   Så jag kanske kan ta första steget menar jag........

   *

   Jessica Käck:
   Gumman jag sätter in en slant till er har inte så mycket nu men lite hjälper jag självklart till med <3 kram till er alla.

   Kristoffer Björk:
   200kr insatt, jag delar och hoppas att fler bidrar!

   589 dagar utan mitt barn:
   <3 Jag har inte ord att beskriva tacksamheten med. Framförallt inte med tanke på att jag snarare hade förväntat mig kritik för mitt sätt att hantera det här på......

   Annie Pesonen Karlsson:
   Har skickat en slant nu.. kämpa på fina du <3

   589 dagar utan mitt barn:
   <3

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. august 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Blålig, tildels skyet og mønstret himmel og 18 pluss-grader frem mot klokken 11. De nu snart to måneder gamle hvalpene tisser og basjer mye rundt omkring her inne, selv om de også er mye ute. Det er også derfor en nødvendighet og en glede nu snart å bli kvitt de, til tross for hvor fine og sjarmerende de er. 11 hvalper. Det er umulig å ha så mange og fort nok å lære opp så mange. Alle er nu reservert solgt og vil bli hentet omkring 15. august. Jeg har annonsert og solgt de meget billig, denne gangen 700 kroner for hver, for sikrere fort nok å få de solgt, samtidig som den billige prisen også gir mennesker med lav økonomi en bedre mulighet for et kjøp. 20 pluss-grader klokken 14 og 16 klokken 19. Mørtkt med mørk himmel og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Arianne Høvik Christiansen, 24.08. 2014:

   DET ER BARE EN LØSNING IGJEN. DREP ALLE BARN FØR DE FORLATER FØDESTUEN...

   Så er alle sikre på at INGEN barn opplever - MULIGE fremtidige psykiske skader av oppvekstmiljøet......... Høres kjent ut. Brutus Vandalis, jakter på småbarn. Først skulle de stjele barn hos foreldre med rus problemer. Så skulle de stjele barn der det var voldshandlinger. Så skulle de stjele barn der det var "psykiske/spy-kiske følelser med i bildet" (og hvem har ikke psykiske følelser? har du ikke det, så spørs det om du skulle hatt barn i det hele tatt) Så skal de stjele barn fra foreldre som er uenige. Det blir snart alle barn det!!!! De stjeler også barn fra foreldre som er fra andre land, fordi foreldrene er fra andre land. Nå stjeler de barn bare fordi barn er barn. Fordi barn "kan" stå i fare for fremtidige "psykiske belastninger". Hvem kan ikke det? Alle kan, potensielt oppleve ting, som de vil minnes som vanskelige i barndommen. Hvem er det som har NuLL dårlige opplevelser fra oppveksten? NEI, KOM IGJEN ALLE SAMMEN.. MOBLISER... VI KAN IKKE HA NOE AV MER BARNEVERN I DETTE FLOTTE LANDET. Vi må heller begynne å gi direkte omsorg til våre naboer, venner, kolleger, familiemedlemmer... handlingsomsorg... så slipper vi flere barn som skades av BRUTUS VANDALIS- $barnevernet as$

   Norge er et flott land eller hva?
   http://stinegul.blogg.no/1404573224_norge_er_et_flott_lan.html
   stinegul.blogg.no

   *

   Eliana Andrade:
   Bare tenker på nr1 prioritering for feminazier, hva de marsjert for 8 mars? 8 mars , en kommunistisk russisk arvet feiringen som jeg hadde aldri hørt om før i Norge; vokst opp og ble like kvinnelig æh, minst, uten kvinnedag og abort-kultur. På min tid var ikke så mange menn som sviktet barn og kvinner, så egoistiske kalde verdier. Nå er det interessant for regjeringer å ha en befolkning med produktive soldater, ikke folk som er opptatt av sine familier. Alene mødre og alene menn og alene barna er lettere å styre av totalitær statsansattene; det er en felles agenda av venstre ideologiene. Jeg gremmes når jeg ser at første ting barna lærer idag er å si :"jeg klarer det sjøl" dette er politisk indoktrinering for å lære en for tidlig uavhengighet. Det er typisk norsk å være god. Tja ; )

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/791976884186321/

   "- Se bare på hvor de fleste fylkesmennene kommer fra. Det er jo bare avdanka gamle politikere hele gjengen.

   - Det er jo ren korrupsjon hvordan de ansetter dem. Det er jo ikke ansettelseskriterier i det hele tatt. Vi har fått et nytt adelskap i Norge og det heter politikere. De har enorme pensjoner, de er fritatt mye skatt og de har lagt opp skattemodellen slik at det passer dem.
   - Politikeradelen har i tillegg bygd opp en heiagjeng med 1200 statsansatte medierådgivere, som skal forvrenge og sile fakta på en best mulig måte før den informasjonen markedsføres korrekt i en de mer enn 100 mediekanalene kontrollert eller eid av Arbeiderpartiet og LO og deres disipler."

   http://www.nettavisen.no/na24/3671695.html
   - Jens Stoltenberg har en skjult formue på 45 millioner
   - Skattesystemet holder middelklassen nede og straffer dem som vil skape noe.
   NETTAVISEN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   "The society becomes unstable when there're too many uncultivated men."

   Folk Folk:
   Ennå får han fortsatt kose seg med den skjulte formuen. ;-)

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/881057268583891/

   "Nå har det gått snart ett år siden bv tok mine barn... og det gjør så vondt, smerten ved å miste sine barn det kan ikke beskrives, det er det aller værste en forelder kan oppleve

   Og hvem tenker på barna? Det er barna som må lide mest for dette ( Men jeg gir ikke opp, jeg skal kjempe for å få mine barn hjem, selv om veien er lang å gå ..."

   Norge er et flott land eller hva?
   http://stinegul.blogg.no/1404573224_norge_er_et_flott_lan.html
   Føltes det trygt å være Forelder i Norge? Ifjor hadde jeg en familie,jeg hadde min barn rundt meg...
   STINEGUL.BLOGG.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Veldig mange skjønner ikke alvoret, grovheten og perversiteten i alt dette før det er for sent. De er blendet av propagandaen og selv-tilfredshet. De skjønner det ikke godt nok før det er for sent. Og når det ikke er seg selv som blir ødelagt.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   nettop rune og ingen stiller opp, ihvertfall i mitt tilfelde.

   Rune L. Hansen:
   Mange er jo også forståelig nok meget redd for å bli involvert i slikt noe. Dessuten er de angrepne foreldre stigmatiserte og degraderte og umyndiggjort og gjort til fredløse og fratatt sine sivile rettigheter og menneske-rettigheter og retten til familie-liv og foreldre-rett og dermed i realiteten også retten til et menneskelig liv, mulighet for fremtid, sosial kontakt med barn, osv., osv. Laveste lav-kaste er et for mildt uttrykk.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/881162718573346/

   "Maktmisbruk
   Romsdal føler at barnevernet driver både maktmisbruk og lovbrudd. Han trekker frem egne erfaringer fra kontorene i Arendal, Grimstad og Froland, men presiserer at han ønsker en endring for kontorene i hele landet.

  Jeg har opplevd falske rapporter og får ikke innsyn i egne sakspapirer selv om dette er noe jeg har krav på. Jeg har blitt beskyldt for de utroligste ting, som jeg med enkle grep har kunnet motbevise. Listen er lang, forteller han frustrert. (...)

   Henlegger saken
   Romsdal har klaget sin sak inn til fylkesmannen men opplever å få saken henlagt uten å få oppgitt noen grunn. Han har også prøvd å få slettet rapporter han mener at ikke har noen rot i sannheten men forteller at han bare blir møtt med en kald skulder.
   Jeg føler at de driver på med personforfølgelse og jeg har mange med meg som ønsker en forandring. Jeg mener at det er rom for forbedringer og at barnevernet i mange saker jobber feil og bryter loven. Jeg kjemper daglig for å få samvær med mine elskede barn, men til ingen mile. Mitt største ønske er å en dag få møte mine elskede barn igjen, avslutter han."

   Vil kjempe for en forandring
   http://arendalstidende.no/s/nyheter/a/vil_kjempe_for_en_forandring/2af60c1
   - Nå må barnevernet slutte å ødelegge norske familier, freser Jørgen Romsdal. Under Arendalsuka vil han prøve å oppnå nettopp dette.
   ARENDALSTIDENDE.NO

   *

   Rosa Malaika Aslaksen:
   hvor signer jeg opp?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2014 via ‎Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway: 
   https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet/posts/10202903848811985

   "Lørdag den 28.juni 2014 undertegnet Norge protokoll nr. 16 til den europeiske menneskerettskonvensjon. Protokollen gir nasjonale domstoler mulighet til å be Den Europeiske Menneskerettighets Domstolen (EMD) i Strasbourg om rådgivende uttalelser.

   I følge regjeringen er hensikten med protokoll nr. 16 er at flere menneskerettssaker skal kunne bli løst på nasjonalt nivå. Menneskerettighetsorganisasjoner i Norge har ment at dette både i seg selv er positivt og fordi det på sikt kan bidra til å gjøre køen av saker til behandling i EMD kortere, noe regjeringen skriver selv på nettsiden. (,,,)
   Protokoll nr. 16 er et substitutt for manglende kapasitet fra EMD, og er da et erkjent nederlag. Domstolens arbeid og virke burde heller vært styrket i nåværende form, i stedet for å skape protokoll nr. 16.
   Gjennom protokollens etablering fraskriver domstolen seg makt og reduserer dens intensjon for å være Europas øverste rettsinstans, og med likelydende domsavsigelser for alle medlemsland. Dette er også et nederlag for de 47 nasjonalstatene, og det er å merke seg at bare 14 land har ratifisert protokollen. Det er et lite antall land, og er et tankekors. Norge er blant de få, som frem til nå har skrevet under, og hvorfor det? Rettssystemet her til lands vil gjerne ha hele domstolen til å være en konsulent, og hvor høyesterett i Norge kan velge ut de avsnitt, setninger som de ønsker å bruke selv, avgitt som rådgivende uttalelser av EMD. Det er å tro at det mest er enkelte land som har ønsket protokoll nr. 16 etablert og ikke selve domstolen."

   http://sinbad990.blogspot.no/2014/07/lrdag-den-28juni-2014-undertegnet-norge.html
   THE OTIUM POST: Lørdag den 28.juni 2014 undertegnet Norge protokoll nr. 16 til EMD
   SINBAD990.BLOGSPOT.COM

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/792138800836796/

   UN Special Rapporteur on the Independence on Judges and Lawyers

   E-mail: SRindependenceJL@ohchr.org
   Fax +41 22 91 79 006

   *

   
---
---

   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway, 06.08. 2014:
   https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet/posts/830017057022121

   "You see, an elected – or appointed official at the local, state or national level, is required to take an oath to defend the Constitution of both his state and the United States. His job, then is to follow his oath. Fair enough… but what if he doesn’t know what the Constitution says? How can he do his job?

   What about the rest of us?
   What is our job?
   AS citizens of our State or of these united States, our job is to hold him accountable to his oath of office. We are supposed to watch and see if the office holder follows his oath.
   But how can we do this if WE don’t know what the constitution says or what it means? If we don’t know the rules, then how can we tell if they are being followed?
   If we don’t know these essential elements of citizenship – what used to be called “civics” – then it’s kind of difficult to object to things like unconstitutional wars, or unconstitutional bailouts, or the ratification of treaties or trade agreements that rob us not only of American jobs but also of American sovereignty itself. It’s kind of hard to raise an intelligent argument against unconstitutional sobriety checks or even torture tactics if we don’t know the rules and the principles on which they are based.
   In short, if we are ignorant, it’s not long before we won’t be free."

   http://www.americandailyherald.com/pundits/michael-peroutka/item/will-we-be-ignorant-or-free
   Will We Be Ignorant or Free?
   We are supposed to watch and see if the office holder follows his oath. But how can we do this if WE don’t know what the constitution says or what it means?
   
AMERICANDAILYHERALD.COM|BY MICHAEL PEROUTKA

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 04.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152180639466875

   Klart at byråkratene, fylkesnemndene og domstolene ikke vil ha noe med menneskerettene og gjøre. Da kan de ikke lengre opprettholde 100 % statistikkene sine.

   *

   Arianne Høvik Christiansen:
   må jo være en veldig stressfri jobb, å være fylkesnemdsrepresentant. Du kan jo gå på jobb hver dag å vite akkurat hva som skjer. Uten å behøve å lære noe nytt, eller finne ut av noe du ikke visste igår. Bare sette på den gamle plata....

   Jørgen Skarsvåg:
   100 % blir stående fortsatt, absolutt, men dog andre veien

   Jørgen Skarsvåg:
   alle off ansatte er personlig ansvarlig for det de gjør i jobben.

   Jørgen Skarsvåg:
   enhver off ansatt plikter til å undersøke saken, FØR den gjør noe i saken.

   Jørgen Skarsvåg:
   sier Norges lover som domstoler og andre off ansatte driter i alt for ofte..... forsnakkelse hver gang loven følges, kanskje?

   Arianne Høvik Christiansen:
   Det er ofte rett og slett ikke mulig, at hver enkelt selv undersøker saken FØR man gjør noe. Fordi. man får ikke svar. Gjør man noe på egenhånd i sys-emene, så kommer beskjeden. FØLG TJENESTEVEI. ikke lag trøbbel. Ikke still feil spørsmål. Og stiller man spørsmål. Så må det gå tjenestevei.... gjennom byråkratiet... På veien stoppes spørsmålene med svar som er ingenting. ubegrunnede. Eller... det er sånn vi gjør det. Det har man blitt enige om. Enige... demokratisk. Demokrati, er at noen få leder på vegne av mange. Dvs de mange andre har ingen frihet eller ansvarsrett uten at utøvelsen av ansvarsretten går gjennom de som leder.

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet dette er liksom for vanskelig for de å lese og å forstå:
   Menneskerettsloven V3&4 & 5&6:
   "Art 5.
   1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   
---
---

   Nina Håkonsdatter Driveklepp, 06.08. 2014 via Menneskerettighet.com via Aksjonen Rovviltets Røst:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/274900436034943/

   Hvilke rettigheter har folk til å bevege seg ute i naturen ?!

   Bonde skjøt og drepte hunden (1) til Ole (25) - TV2.no
   http://www.tv2.no/a/5877572
   Gårdbruker Egil Hellestø tok frem hagla og drepte hunden mens eier Ole Stangeland (25) stod og så på.
   TV2.NO|BY TV 2 AS

   *

   Bjørn Inge Sund:
   Klarer ikke denne bonden å se at dette var eller er en liten valp. Dette vil si følgende at bonden må se hvilken hund som har angrepet sauene hans. Dette vil si følgende å avlive en hund på denne måten er skammelig og skyte denne hunden på denne måten er ikke godtatt av oss som er dyrevenner. Hadde jeg vert denne personen som eide denne hunden og jeg hadde gått ut med navnet på denne bonden som skjøt denne hunden. Nå er det på tide at det blir opprettet en dyrepoliti her i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Ikke mye respekt for mennesker, dyr og lov og rett der på gården nei. Når en slik oppførsel blir brukt for å sikre sine sauer og sin gårdsdrift.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 06.08. 2014:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10202185436612830

   ANSVARSFRASKRIVELSE.

   Hvorfor er det så viktig for våre politikere og ledere, å få befolkningen til å legge ansvaret over på Nav-brukeren, der den politiske ledelse mener det skal spares penger?

   Det er skremmende hvor lette vi er å lure og å lede til fokusskifte. Selv der faktiske forhold er at det kun kan være Nav, som er den ansvarlige for stønader som utbetales. Det er ikke mulig for den enkelte borger, selv å rekvirere penger fra staten til egen konto. Det er altså Nav som har vedtatt at det er grunnlag for å gi vedkommende aktuelle stønader.
Siden mange tydeligvis mener at det er mye feil-utbetalinger, så er det Nav-ansatte som må korrigeres for feilene de kan ha gjort.
   Det kan være på sin plass å ta høyde for at alle plager ikke nødvendigvis synes utenpå folk, og at Nav har opplysninger som vedkommende stønadsmottaker ikke har utlevert til alle naboer, venner og tilfeldig bekjente!

   *

   Vincent Jensen:
   Det kommer vel av at vi uføre er et lett bytte for politikerne. Enkelt å skylde på oss at vi er late, udugelige eller at vi er svindlere som misbruker felleskassa. Det at vi lar oss bli pålagt dette ansvaret, altså at vi godtar det, er synd og skam. Men grunnen til at vi lar dette skje er at vi er ikke organiserte, vi står ikke sammen og vi har ingen til å snakke for oss. Vi er mange, flere hundre tusen faktisk. Tenk over det. Hvis vi sto sammen så kunne vi få utrettet noe, men vi sitter på hver vår tue og gjør ingenting. Og dette vet politikerne og de vet også å utnytte dette.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Det var en god oppsummering Vincent Jensen. Men i disse tider er det jo ikke så vanskelig å få kontakt. - Det er jo ikke til å undres over, at Nav ikke synes noe om oss som ikke innordner oss i rekkene.... skel ikke skrive hva dette er. ; )

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 06-08. 2014:
   https://www.facebook.com/may.seppola/posts/10204857094293717

   Hun har kjempet for å spore opp barn kidnappet av militærdiktaturet i Argentina. Nå er 83-åringen gjenforent med barnebarnet, som har vært savnet i 36 år.

   http://www.nrk.no/verden/fant-bortfort-barnebarn-etter-36-ar-1.11865507
   Fant bortført barnebarn etter 36 år
   Hun har kjempet for å spore opp barn kidnappet av militærdiktaturet i Argentina. Nå er 83-åringen gjenforent med barnebarnet, som har vært savnet i 36 år.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   May- Harriet Seppola:
   Estela Carlotto heter hun, lederen for gruppa «Bestemødrene fra Plaza de Mayo».
   Gruppa ble dannet i 1977 for å spore opp barn som ble stjålet og ulovlig adoptert under militærdiktaturet i perioden 1976–1983 i Argentina. Noen av barna ble født av mødre som satt i fengsel, og som senere ble sportsløst borte.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn shared Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn's status update:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/881165691906382/

   MISTANKER OM ALVORLIGE OVERGREP MOT MINDREÅRIGE I HOMOFILT FOSTERHJEM I NITTEDAL! BARNEVERNET HAR VIST OM FORHOLDENE I FLERE MÅNEDER UTEN Å MELDE FRA TIL POLITIET!

   Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn!
   Har sammen med mor til to mindreårige barn politi anmeldt lokalt barnevern for grove tjeneste forsømmelse og for tjeneste unnlatelse mfl. Vi har også politi anmeldt det homofile fosterhjemet der barna oppholder seg. Vi har dokumenter i hauger og lass som bevis og dokumentasjon på at barnevernet i Nittedal kommune brytter norsk lov systematisk. Og at de setter barn og foreldres liv, helse og sikkerhet i fare. Vi krever at disse barna straks flyttes tilbake til biologisk mor. Og vi krever også at ansvarlige politikere tar grep og rydder opp i den lokale barneverns tjenesten i Nittedal.

   Vi forlanger også at Lensmannen i Nittedal gjør sine politi plikter og i gang setter etterforsking. Selv om barnevernet holder til rett over gangen for lennsmanns kontoret. Hvis ikke dette blir tatt tak i og ordnet opp i vil vi av hensyn til barnas sikkerhet og nødrett bestemmelser for å verne barn mot overgrep. Legge ut bilder av politi anmeldte fosterforeldre. Vi henstiller også til lokale politikere å ta grep ovenfor barnevernet i Nittedal. En liten kommune som Nittedal er ikke tjent med å ha et barnevern som fungere til barns verste og til familiers store tragedie og øddelegelse.

   Hva angår barnevernet så synes jeg etatens påtatte taushet i en allmenn inntressan sak som dette er mer enn merkverdig. og enda mere mistenkelig er deres unnlattelse å melde fra om alvorlige mistanker om overgrep mot mindre årige. Og at barnevernets tjeneste må påbergegne saksomkotsninger for helle sakens bevisførsel og grunnlag som anklaget part i offentlig påtalt påtale skrift jfr forvaltningslovensbestemmelser, lov til offentlig sakssøkelse, herunder.... jfr. tjenstemannsloven, tjenstemannsplikt loven, brudd på taushetsplikten jfr barneloven, brudd på meldeplikten til politi justis, retts og dommer emebete i forbindelse med mistanke om alvorlige overgrep på mindre årige. Jeg vil her minne politi advokaten at barnevernets brudd på denne plikt har en maksimum fengsels lengde på 3-til 12 år. Og fradømmelse av stilling og stillings erverv. I tillegg til en betydelig ubetinget fengsel straff jfr, straffelovens bestemmelser!

   Landsorganisasjonen har fått adgang til en e.post fra ansvarlig barnevernsleder i Nittedal. Som sier og nærmest karaktriserer barnevernets hverdag, med daglige politi anmeldelser mot barnevernets tjenester. Avdelingsleder " Merete Gundersen skriver i en epost:
   > ­ Vi kommenterer uansett ikke enkeltsaker, men det er jo slik at vi fra
   > tid til annen mottar anmeldelser. Det er naturlig i slike saker vi jobber
   > med at virkelighetsoppfatningen til barnevernet og foresatte kan være vidt
   > forskjellige. Vårt fokus vil alltid være barnas beste.":

   Barnevernet har deretter funnet det trygt å sende disse barna rundt i camping vogn med to overgreps mistenkte fosterforeldre på turne i Sverige. Tilbake i Norge sitter en meget bekymret mor, som ikke får noen som helst informasjon fra lokal barneverns tjeneste. Snart på tide politiet ser nærmere på denne saken! Eller må denne saken etterforskes av SEFO gitt lokalt barneverns nære bindinger til lokal lensmannsetat i samme byggning, etasje som barneverns tjenesten. Barneverns tjenesten i Nittedal har kjent til mulige alvorlige overgreps mistanker mot barna i over 4 måneder uten å melde fra til lokal politi myndighet!

   *

   Rosa Malaika Aslaksen:
   ja og dette blir det bare mere og mere av!!

   Rune L. Hansen:
   Å forbryte seg mot barnets (og foreldrenes) alle menneske-rettigheter er hva den politiske mafiaen betegner som "barnets beste". Det er mildt sagt verste slags perverse molbo-land de har fått Norge til å bli.

   
---
---

   Kenneth Skailand, 06.08. 2014 via Menneskerettighet.com:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/274900436034943/

   Legg ned barnevernet og opprett et familievern. Enkelt og greit.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, og innenfor reell lov og rett - og ikke utenfor.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. august 2014, Vinberget: 

   Mørkt, stille og 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Grå-lysning, disig himmel, yr og regn henimot 8-tiden. Omtrent det samme videre utover formiddagen. Mere disig og regn fra omkring 16-tiden. Det samme med 15 pluss-grader videre utover dagen og kvelden. Meget mørkt og omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 06.08. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/274900436034943/

   Rune L. Hansen:
   Ikke mye respekt for mennesker, dyr og lov og rett der på gården nei. Når en slik oppførsel blir brukt for å sikre sine sauer og sin gårdsdrift.

   Rune L. Hansen:
   Groteskt.

   Linda Balestrand:
   nå er hunden 1 år og ikke liten. fra avstand og en hund i en saueflokk er det ikke enkelt å vite alder.. dumt av eier å ikke ha hunden i bånd og hvert fall på bondens eiendom hvor han viste at det var sau.. så å skylde bare på en bonde som har hatt hund som har drept hans sauer før blir ikke riktig her..

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   Interessa møtes !! Ka e rett ?!

   Dorota Korzeniecka:
   : (

   Rune L. Hansen:
   Å ha hund konstant i bånd eller bur er dyre-mishandling. Men hunden kunne ha stukket av, ingen halsbånd, reim eller aktsomhet er 100% sikker. Det viktige er å forsøke å respektere hverandres trivsel og integritet, også hvis og når problemer eller skade oppstår - eller kan oppstå. Også i forhold til nødverge.

   Rune L. Hansen:
   For mange er hunden en viktig del av familien og menneskets beste venn blandt dyrene. Se her f.eks.:
   https://www.facebook.com/photo.php?v=1404508686427599&set=vb.182909998312&type=2&theater
   Play Video
   The world's most intelligent dog? MUST WATCH!
   The world's most intelligent dog? Please Share Like Adam Danyal for more amazing videos. ..
   Length: 2:05

   Rune L. Hansen:
   Eller les f.eks. Per Sivle sin høyt verdsatte fortelling om "Berre ein hund":
   http://www.bokselskap.no/boker/sogor/berreeinhund
   BERRE EIN HUND | Bokselskap
   www.bokselskap.no
   Men um han no og berre var ein Hund, so var han daa kor som er ein framifraa Hund; han var framifraa baade stor og klok, og livde dertil sit Hundaliv so framifraa utbytt av Lagnaden millom Lukka og Ulukka, at Livssoga hans, vissa for meg, eig fullt so væl Krav paa aa minnast som mangt eit Mannsliv.

   Siri Hjelm:
   HUNDEN DREPT: Ole Stangelands 13 måneder gamle hund ble skutt og drept av gårdeier Egil Hellestø med to hagleskudd, fordi gårdeieren mener hunden jaget sauene hans. Privat

   Knut Myrebøe:
   En Border Collie jager ikke sauer. Den ringer dem inn og passer på dem! Angriper aldri. Jeg har selv et prakteksemplar på 16 år og lang erfaring. Dette visste Gårdeieren!

   Rune L. Hansen:
   Det er flere slags rovdyr i utmarkene som skremmer og angriper sauer og det er et stort problem for saue-eiere som ikke inngjerder eller gjeter sauene sine godt nok. Om en eller flere hunder har angrepet sauene hans eller ikke gir ikke vedkommende eller andre noen rett til å drepe hunden(e). Om betingelsene for nødverge var tilstede blir forholdet noe annerledes. Det var det så absolutt ikke i det over her beskrevne tilfellet. Det saue-eieren gjorde var ulovlig og straffbart, og umenneskelig.

   
---
---

   Fortsettelse fra 04.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152180660731875

   Rune L. Hansen:
   Hva hjelper reell lov og rett i et samfunn hvor den foraktes så mye? Og ikke minst av smittsomme myndighets-kriminelle?

   Inger Helander:
   Har aldri mista et barn, men ser problemet.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare barnet som blir borte, men retten til familie-liv, fremtid, meningen med livet, arv, alt det kjæreste en har, retten til et menneskelig liv, osv., osv.

   Inger Helander:
   Ser den <3 familie e alfa og Omega <3

   Susanne Johansen:
   i Norge står fam dessverre ikke sterkt...

   Inger Marie Myhre:
   Flott skrevet Marius!!

   Rune L. Hansen:
   Veldig mange skjønner ikke alvoret, grovheten og perversiteten i alt dette før det er for sent. De er blendet av propagandaen og selv-tilfredshet. De skjønner det ikke godt nok før det er for sent. Og når det ikke er seg selv som blir ødelagt.

   Åse Nordby:
   Det er for mange egoister her i landet, desverre. dem har det godt, og da er det det samme med andre. i stedet for og sette seg inn i andres problemer som landet gjør oss mennesker. lever dem livet som om dem ikke vet noen ting, Og har merket meg, din lege kan være din værste finde, du kan snart ikke stole på noen, uten dem som går gjennom det samme som deg, eller har satt seg inn i våres sitvasjon,, jeg takker alle som skjønner, att Norge er farlig for enkelte barnefamilier, og bv, har ingen hemninger når det gjelder og ødelegge barn.

   Rune L. Hansen:
   Og mange bak kulissene kjøper seg "trygghet" og karriære med å utføre groteske tjenester de vet den politiske mafiaen verdsetter. Selv ens beste venner og veldig mange rundt omkring har meget mye å tape på ikke å gjøre slike tjenester - og meget mye å gjøre seg håp om å vinne på skjult å gjøre slike tjenester!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. august 2014, Vinberget: 

   Mørkt og 15 pluss-grader her ute i natt. Dus sol og blålig himmel utover formiddagen, med omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 13. Tildels noe skyet og slørete utover dagen, med 18 pluss-grader klokken 18. Jeg har vært her ute og plukket store bjørnebær og hageblåbær. Halv-mørkt og 12 pluss-grader klokken 23 og mørkt med månen nokså full nokså rett i sør mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152187881836875

   Til den det gjelder i Justisdepartementet.

   Jeg etterlyser svar min henvendelse av 20. januar 2014, se under, og finner det respektløst at den ikke er besvart etter syv måneder! Det gir nok et signal om at departementet ser gjennom fingrene på den åpenbare forskjellsbehandlingen som så åpenlyst forekommer i samfunnet.

   For øvrig vil jeg også ha svar på følgende:

   1. Tilsynsrådet har åpent gått ut og hevdet at det har sett på seg selv som et privatrettslig organ. Da Christian Bruusgaard var styreleder, ble til og med mye av korrespondansen fra Tilsynsrådet, sendt fra hans advokatfirma Thommessen.
   Utstedelse av advokatbevilling, er åpenbart et offentlig anliggende.
   Mitt spørsmål er derfor:
   Hvordan kan Tilsynsrådet utstede advokatbevilling, når det har sett på seg selv som et privat rettssubjekt?

   2. I samme periode som Bruusgaard/ Tilsynsrådet ble avslørt og dømt av KOFA for ulovlig å ha inngått multimillionkontrakter med forretningskameraten sin gjennom en årrekke, ble en alenemor som jeg kjenner dømt til ubetinget fengselsstraff fordi hun hadde fått 50 000 kroner for mye av NAV.
   For Bruusgaard fikk lovbruddet ingen personlig konsekvens, det gjorde det definitivt for alenemoren, og det viser nok en gang hvor grov forskjellsbehandling som aksepteres i samfunnet.

   Departementets passive og likegyldige holdning til de lovbrudd som er avslørt blant de ledende personer i Tilsynsrådet, gir altså nok et signal om at samfunnstopper, som Bruusgaard, kan begå lovbrudd i en helt annen verden enn hva denne alenemoren og andre vanlige mennesker blir domfelt for.

   Den eneste konsekvens av at Tilsynsrådet ved Bruusgaard ble dømt for ulovlig å systematisk ha inngått kontrakter i 12- millioner kroners klassen med sin forretningspartner Svein Erik Stiansen gjennom en årrekke, var at staten betalte et gebyr til staten på kr 400 000.

   Det har aldri vært snakk om at det ulovlige beløpet som Tilsynsrådet har gitt til Stiansen & Co, skulle tilbakebetales. Noe som er i sterk kontrast til hva denne alenemoren måtte gjøre.

   Det er også gjentatte ganger avdekket for JD at Bruusgaard har;
   - ulovlig gitt forretningspartneren sin, Svein Erik Stiansen og hans firma, offentlige kontrakter verdt over 12 millioner kroner
   - vært øverste juridiske ansvarlige for Veidekke skandalen i perioden 1991-2004.
   - mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, beriket egne selskaper med kontrakter i 50 millioners- klassen
   - som daværende styreformann i Veidekke og nåværende styreformann i Tilsynsrådet, ilagt en rekke bøter
   - hans honorar fra Tilsynsrådet går inn i felleskassen til hans private advokatfirma Thommessen
   - Når han ble innberettet for sine ulovligheter, satt han daværende vara- og nåværende styreleder i Tilsynsrådet, til å granske seg selv.

   Når jeg setter denne unge damen sin historie opp mot det som er avdekket rundt Bruusgaard, blir kontrasten enormt grotesk.

   Mitt spørsmål er:
   Aksepterer departementet denne type forskjellsbehandling?
   Dersom ikke, hva konkret har departementet tenkt for å skape likhet for loven?

   Jeg presiser at jeg IKKE ønsker noe nytt overflatisk svarbrev fra Departementet sin side. Da er det bedre å la være å svare.
   I så måte forventer jeg, og mange med meg, at det svares grundig på hvorfor JD tilsynelatende kan legitimere for en slik forskjellsbehandling.

   Bergen, den 8.8.14
   Marius Reikerås

   *

   Hege Lillemy:
   Jeg tolker at den Norske loven skal bare ramme enkelt personer og gjelder ikke likt for alle... Å det at Departmentene og andre offentlige organer ikke selv kan forholde seg til bl.a forvaltningsloven og andre lover som gjelder dems virke - sier litt om hvordan samfunnet er delt opp i klasseskille og hvordan det fungere...utenfor den røde bokpermen med gullskrift... Det gjelder å ha de riktige kontakter og venner i kretsen sin - for å få fordeler og ikke minst sin rettmessige behandling.

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Dette er samme greia og samme personene som jeg strevde med da jeg i 2007-8 etterforsket svindel rundt Eckbos legater. Adv Ole Lund og Finn Olaf Eckbo m.fl. har ved hjelp av gode venner ordnet det godt for seg selv i legatene på bekostning av de barnefamilier og syke som farfar donerte legatpengene til. I den saken oppdaget jeg så mye merkelige sammenhenger, "tilfeldigheter" og sammenblandinger av roller i det offentlige, at INGENTING overrasker meg lenger. Det samme ser jeg nå når jeg de siste årene har dykket ned i en sak som ligger bak at fylkesmannen i Oppland de siste 2 årene har hatt tilsynssak mot Ø.Toten kommune og Sykehus Innlandet. Det er ille hvor enkelt det er for noen å komme seg unna ulovligheter i det offentlige, nesten sånn at jo verre det er jo lettere er det å komme seg unna. Kanskje mest fordi de fleste nekter å innse at det er så ille stelt i Norge. Vi VIL være naive.

   Thomas Luzio:
   Sivilombudsmannen tør vel ikke røre advokater i større grad ?
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917276181619695&set=p.917276181619695&type=1
   Thomas Luzio's photo.

   Sveinung Vegsund:
   Jeg har nå fått vedtak fra herskapet om at de i fremtiden ikke vil besvare verken brev eller telefoner fra meg !

   Roar Moe:
   Du er heldig hvis de svarer i det hele tatt.

   John Terje Henriksen:
   Igjen vidunderlig lening forfattet av selveste Marius..... intet gleder meg og mange mer enn aa se disse vidunderlige henvendelsen han gjoer... vi venter i spenning paa resten...

   Rune L. Hansen:
   Det er en grov-kriminell politisk bande som selv-forsterkerende stadig mere og mere har overtatt styringen av hele Norge, en mafia-virksomhet som rekrutterer sine egne og sine utvalgte. På ingen som helst måte folke-valgte. Falskhet, frekkhet og motsatt lov og rett er deres nu efter hvert ikke særlig "hemmelige" motto. De slipper til bare mennesker de godkjenner. Også som front-figurer - som f.eks. Erna Solberg, eller en Jens Stoltenberg. Forutsetningen er en mangelfull samvittighet og at de er dumme og kloke nok og at de lar seg styre og lede av det "hemmelige" motto. Og de vet godt hvem og hva de vil ha som dommere og advokater og som påtale-myndighet og som ledere for masse-media, næringsliv, osv. Det er meget lite utenfor denne ramme de aksepterer eller lar leve.

   Sveinung Vegsund:
   selvforsterkerende. Min kommentar: Et nøkkerlbegrep !

   Sveinung Vegsund:
   som rekrutterer sine egne og sine utvalgte

   Sveinung Vegsund:
   De slipper til bare mennesker de godkjenner.

   Sveinung Vegsund:
   Det er meget lite utenfor denne ramme de aksepterer eller lar leve.

   Sveinung Vegsund:
   Det var min kortfattede lille tekstanalyse !

   Rune L. Hansen:
   "På ingen som helst måte folke-valgte." Osv.

   Sveinung Vegsund:
   Politicians are not elected, they are selected ?

   Rune L. Hansen:
   I et terror-regime utvalgt (selected) av og for sine egne og seg selv. Duttet til en front-posisjon med en smule agn hengende på i snorer fra lommene. Derefter til nøkkel-posisjoner.

   Rune L. Hansen:
   Se på Valgene som en avtale, - så ser en fort hvor ugyldige og kriminelle de er! Og ikke mindre hvordan de blir brutt! Men mengder med propaganda og bestikkelser blir brukt for å indoktrinere om at vi er et demokrati! Hvilket vi jo egentlig skal være, - men et demokrati forutsetter fungerende lovlig lov og rett.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152188119591875

   Tilsynsrådets bløff om at det er et privatrettslig organ, og dertil tilhørende konsekvenser.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, August 8, 2014 1:45 pm
   To: hebj@tilsynet.no
   Att:
   Daglig leder av TR, Hege Bjølseth
   Tilsynsrådet
   Justisdepartementet.

   Tilsynsrådets bløff om at det er et privatrettslig organ, og dertil tilhørende konsekvenser.

   Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet er et offentligrettslig organ, oppnevnt med hjemmel i domstolloven § 225. Det er uomtvisetlig.
   Like fullt er det uomtvistelig at du som daglig leder og ditt styre, har forsøkt å unnslippe det offentlige ansvaret som dere har, ved å hevde at dere er privat rettsorgan.

   Det er da også et faktum at da Bruusgaard var styreleder, kommuniserte han på eget advokatfirma Thommessens brevark. Han lot likeledes det honorar han mottok som styreleder i Tilsynsrådet, gå inn i felleskassen til Thommessen.

   Da saken var til behandling i KOFA, svarte Tilsynsrådet i brev 04.12.2009 at den ulovlige anskaffelsen av revisortjenester ikke ble rammet av konkurranseloven § 10, 2. ledd da ”Tilsynsrådet ….. ikke utøver offentlig
ervervsvirksomhet, jf lovens § 2.”

   Med andre ord har du og ditt styre, altså forsøkt å tåkelegge noen av deres graverende offentlige lovbrudd, med å påberope dere at dere driver privat virksomhet.

   Jeg antar at Tilsynsrådet og dets styre hele veien har forstått at det å utstede advokatbevillinger, er oppgaver som tiligger et «offentlig organ».

   Det samme er også utstedelse av rettshjelpsbevilling, retten til å føre tvungen kontroll med advokat/rettshjelpers virksomhet generelt, retten til å føre tvunget bokettersyn overfor advokat/rettshjelper.

   Det er en serie av plikter og ansvar TR har fått tildelt av offentlig myndighet, som burde fått ”bjella” til å ringe for lenge siden, om du og ditt styre noen gang egentlig var i tvil om at dere var et offentlig rettslig organ.

   Det er vanskelig å vite hvilken hatt du har på, for noen ganger er du leder for Tilsynsrådet, mens andre ganger skriver du på vegne av Advokatbevillingsnemnden.

   At Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden har samme sekretariat/administrasjon, samme adressse, samme telefonnummer med mer samt samme vurderinger, har vi for lengst forstått.

   Derfor blir det alt annet en troverdig, når du skriver til meg at "Advokatbevillingsnemnden har aldri vært i tvil om at de er et offentlig organ, hensett til at både forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for Advokatbevillingsnemnden”

   Jeg får det rett og slett ikke til å stemme at Tilsynsrådet har levd ut fra den ”tro” at de har vært et privatrettslig organ, mens ABN, slik du hevder, aldri har vært i tvil om at de er et offentlig organ.

   Dere tilpasser vel heller hatten etter hvilken vei vinden blåser.

   Det er jo du og din kollega Dag Eriksen som er sekretariat for begge organer, er det ikke?

   For øvrig: I 2010 gikk dere inn og stjal alt av hva jeg hadde lagret i kontorlokaler i Åsane. Også mine private eiendeler. Med hvilken hjemmel mener du og ditt styre at dere, som i følge deres selv var et privatrettslig organ, kunne hente alle av mine og mine klienters eiendeler?

   Om disse forhold, ber jeg om en rask redegjørelse.

   Bergen, den 8.8.14
   Marius Reikerås

   *

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Nå ser jeg det at du lar nettet snøre seg inn om de Marius Reikerås. : )
   Når man vikler seg inn i et nettverk av løgner, så blir man til slutt busted!

   Alf Reuss Kollsete:
   Meget bra Marius! Svik og fals slår sin herre(dame) på hals!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152188066786875

   Dl. § 106 nr. 3: Ektefeller, forlovet, fosterfamilie

   Dl. § 106 nr. 3 lyder: ”Ingen kan være dommer (…) naar han er eller har været gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til nogen, som staar i saadant forhold til saken som nævnt under nr. 1.

   *

   Lilliann Roppen:
   Er det ein grunn til at mange dommere og politiansatte er fosterforeldre?

   Solveig Korneliussen:
   Ingenting sjokkerer meg lenger når det gjelder hva staten Norge utfører av overgrep og måten dette blir utført systematisk mot sine egene borgere.
   Men det gjør meg maktesløs fortvilet på alle ofrenes vegne som er gjort rettsløs på en umenneskelig måte og mange har fått ødelagt sitt liv.
   En dag vil de ansvarlige få sin straff.

   Randi Bakkejord Johansen:
   Det blir bare verre og verre! Samrøre alle veier, og ingen gjør noe med det!

   Greta Solheim:
   I utgangspunktet er ikke en dommer inhabil til å behandle slike saker selv om han er forsterfar. Det kan imidlertid stille seg annerledes dersom det viser seg at dommeren i en konkret sak har tatt utenforliggende og partiske hensyn bl a ved å ignorere den private parts begrunnede faktiske og rettslige anførsler, og gitt bv medhold som ikke kan begrunnes i faktiske forhold og lovgivningen herunder EMKs bestemmelser.

   I slike tilfeller er inhabilitsinnsigelse på sin plass idet dommers avgjørelse synes farget av dommer som fosterfar og dennes forhold til bv, og derved ikke evner å opptre objektiv. Det har fått virkning for avgjørelsen. Den er rettsstridig og derved ugyldig, en nullitet som kan kreves annulert/opphevet

   Rune L. Hansen:
   Du tar vel feil der, Greta Solheim? Les også begynnelsen:
   "§ 106. Ingen kan være dommer eller lagrettemedlem:
   1. naar han selv er part i saken eller medberettiget, medforpligtet eller regrespligtig i forhold til en part, eller naar han i en straffesak er fornærmet ved den strafbare handling; (...)
   3. naar han er eller har været gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til nogen, som staar i saadant forhold til saken som nævnt under nr. 1"
   Habilitets-kravet er altså strengt og absolutt.

   Greta Solheim:
   Du bør både lese lovningen og mitt innlegg en gang til Rune. Alternativt kan du m/fl fortsette ønsketenkningen også vedr inhabilitet. Det spiller ingen rolle for meg.

   Nina Hagen Husfrua Fattnes:
   Kan vi biologiske foreldre nekte at fostermor og fosterfar å stille som vitner da dem taler for egen fordel som er økonomisk knytta ?

   Rune L. Hansen:
   Nu har jeg lest innlegget ditt en gang til. Iallfall er Domstollovens § 106 p1 og 3 entydig og utvetydig ikke slik hva du fremsetter. Heller ikke kan jeg se at den er i strid med EMK eller annen over-ordnet lov og rett, - tvert om.
   Jeg verdsetter kvaliteten i mange av dine tekster og kommentarer jeg har lest, også i bevisene og argumentasjonen for at dommer er nulliteter, men nu er du vel noe distre?
   Distre også når du foreskriver reaksjon på dommerens ulovligheter som inhabilitetsinnsigelse.

   Greta Solheim:
   Jeg har ikke påstått at bestemmelsen i dmstl er uklar, men derimot at en fosterfar i utgangspunktet, generelt ikke er inhabil til å behandle saker der bv er part.

   Ettersom bestemmelsen i dmstl § 106 dreier seg om habilitet, er nettopp inhabilitetsinnsigelse og dets følger relevant - "dersom dommer i en konkret sak har opptrådt partisk ..........", jf mine anførsler ovenfor.

   Om du Rune mener at inhabilitetsinnsigelse ikke har relevans, så bør du i det minste grunngi det.

   For ordens skyld: Inhabilitetsinnsigelse inngår i en anke. Generelt sett kan slik sak ankes over saksbehandlingsfeil, lovanvendelsesfeil, feil i bevisvurderingen – og derav feile og/eller mangelfulle domsgrunner.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152188059476875

   I en avgjørelse fra EMD, de Cubber v. Belgia, hvor EMD kom til at det forelå brudd på kravet til en upartisk domstol etter EMK art. 6 nr. 1, ble det fremhevet at ”Justice must not only be done: it must also be seen to be done.”

   Med dette ordtaket signaliserer EMD viktigheten av at inhabilitetsreglene blir praktisert på en måte som sikrer at tilliten til domstolene blir ivaretatt.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det har ingen betydning om vi er habile eller ikke, sier et terror-regime sine dommere - for de fleste tror jo likevel vi er habile og rettferdige, hvis vi har sagt eller sier at vi er det. Og uansett så har de jo ikke noe valg.

   Jørgen Skarsvåg:
   frimurere blir ALDRI habile.

   Rune L. Hansen:
   Inhabile er aldri habile. Det er poenget fra EMD.
   Noen må jo ha tingene inn med te-skje.

   Ayhan Vural:
   hei deg har det bra ben iyiyim demek norvecce en med deg yasen demek cav danimarkaca görüşürüz demek olivareric

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152186288481875

   Dine minimumsretter i straffesaker.

   Staten er ett rettssubjekt i forhold til konvensjonen. Det vil si at de konvensjonskrenkelser som gjøres av offentlige instanser, hva det være seg domstolen, påtalemakten eller forvaltningsorgan som politi og påtalemyndighet, rubriseres under ett rettssubjekt og det er staten Norge.
   Den europeiske menneskerettskonvensjon har forrang for norske regler. Det følger av menneskerettsloven § 3. Det betyr at det offentlige ( selvsagt) er forpliktet til å følge de minstegarantier som følger av konvensjonen.
   I straffesaker, utløses minstegarantiene knyttet til EMK artikkel 6, i det den personen som er berørt, er såkalt ”substantially affected”.
   I det en person er ”substantially affected”, faller han inn under begrepet ”charged” og da utløses som sagt de minimumsgarantier som følger av EMK art. 6.

   Det foreligger omfattende praksis på dette fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD)
   Som det står i ECKLE v. Tyskland av 15 juli 1982:
   ”73. In criminal matters, the "reasonable time" referred to in Article 6 par. 1 (art. 6-1) begins to run as soon as a person is "charged"; this may occur on a date prior to the case coming before the trial court (see, for example, the Deweer judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, p. 22, par. 42), such as the date of arrest, the date when the person concerned was officially notified that he would be prosecuted or the date when preliminary investigations were opened (see the Wemhoff judgment of 27 June 1968, Series A no. 7, pp. 26-27, par. 19, the Neumeister judgment of the same date, Series A no. 8, p. 41, par. 18, and the Ringeisen judgment of 16 July 1971, Series A no. 13, p. 45, par. 110). "Charge", for the purposes of Article 6 par. 1 (art. 6-1), may be defined as "the official notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence", a definition that also corresponds to the test whether "the situation of the [suspect] has been substantially affected" (see the above-mentioned Deweer judgment, p. 24, par. 46).”

   Dette betyr at samtlige garantier som følger av EMK artikkel 6 nr. 1,2 og 3, skal etterleves fra dette øyeblikk.

   Art 6. Retten til en rettferdig rettergang :
   Ett av kjernepunktene under EMK artikkel 6, er retten til å bære ”like våpen” under ethvert stadium gjennom en prosess. Kort fortalt betyr det at en person som er ” substantially affected” i en straffesak, skal ha fullt innsyn i alt som påtalemyndigheten sitter med av informasjon.
   EMD bruker om dette begrepet ”equality of arms” og her har staten intet slingringsmonn med hensyn til å etterleve regelen. Men, minimumsregelen stopper ikke der. Kravet er at vedkommende straks skal bli underrettet og gitt fullt innsyn i sakens dokumenter, jf artikkel 6 nr. 3 a.
   Hensikten med regelen følger for øvrig av artikkel 6, 3 b, og det er at vedkommende skal ha tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar.
   At innsyn ikke gis på et tidlig stadium, er derfor en elementær krenkelse av EMK artikkel 6. Dette fremkommer i mange dommer, herunder dommen Salduz v. Tyrkia, hvor det står om en slik fremgangsmåte i premiss 64:
   “64. The applicant complained that the written opinion of the Principal Public Prosecutor at the Court of Cassation had not been communicated to him. In this respect, he relied on Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
   “In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”
   1. The Chamber's judgment
   65. In its judgment of 26 April 2007, the Chamber found that, in the light of the established case-law on the matter, the non-communication to the applicant of the written opinion of the Principal Public Prosecutor at the Court of Cassation had infringed his right to adversarial proceedings. It therefore concluded that there had been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.
   2. The parties' submissions
   66. The parties filed no further observations on this question.
   3. The Court's assessment
   67. The Court considers, for the reasons given by the Chamber, that the applicant's right to adversarial proceedings has been breached. There has therefore been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.”
   EMK art 6 nr 3 c sier
   Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter:
   ”c. å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse;
   Denne regelen kan ikke misforstås. Det er helt åpenbart at det er en fundamental menneskerett å kunne forsvare seg personlig om man ønsker det. Det er likeledes en fundamental menneskerett, dersom man ikke ønsker å forsvare seg personlig, å selv velge den forsvarer man ønsker.Også her blir det begått alvorlige krenkelser på bestemmelsen.

   At de rettigheter som følger av EMK artikkel 6 også gjelder forut for selve rettsbehandlingen, er også slått fast i flere dommer fra EMD. Jeg nøyer med å vise til SALDUZ v. Tyrkia, Application no. 36391/02) av 27 November 2008.
   Artikkel 6 nr. 3 skal anvendes før en sak sendes til domstolen og den unnlatelsen som staten har gjort i denne saken, viser en krenkelse av EMK artikkel 6 ved ikke å etterkomme dens bestemmelser (Imbrioscia, § 36).
   Som det fremkommer i saken mellom Salduz v Tyrkia, premiss 50:
   3. The Court's assessment
   (a) The general principles applicable in this case
   50. The Court reiterates that, even if the primary purpose of Article 6, as far as criminal proceedings are concerned, is to ensure a fair trial by a “tribunal” competent to determine “any criminal charge”, it does not follow that the Article has no application to pre-trial proceedings.
   Thus, Article 6 - especially paragraph 3 – may be relevant before a case is sent for trial if and so far as the fairness of the trial is likely to be seriously prejudiced by an initial failure to comply with its provisions (Imbrioscia, cited above, § 36). As the Court has already held in its previous judgments, the right set out in paragraph 3 (c) of Article 6 of the Convention is one element, amongst others, of the concept of a fair trial in criminal proceedings contained in paragraph 1 (Imbrioscia, cited above, § 37, and Brennan, cited above, § 45).
   Som EMD allerede har slått fast i en rekke dommer, er de krav som følger av EMK artikkel 6 -3c ett av flere elementer under rubriseringen om en rettferdig rettergang i straffesaker i nr. 1 (Imbrioscia , § 37, og Brennan, § 45).
   EMD har gjentatte ganger slått fast viktigheten av at konvensjonen er designet for å "garantere rettigheter som ikke er teoretiske eller illusoriske, men rettigheter som er praktiske og effektive".
   I slike tilfeller vil artikkel 6 kreve at den som er ”substantially affected” også har krav på bistand fra advokat etter eget ønske allerede på de første stadiene av politiets avhør.
   Disse prinsippene er også i tråd med allment anerkjente internasjonale menneskerettighetsstandarder som er i kjernen i begrepet om en rettferdig rettergang..
   Bestemmelsen har til hensikt å forebygge justismord og oppfyllelsen av målene med artikkel 6, særlig det som har med likevekt mellom partene, dvs mellom etterforsker, påtalemyndigheten og tiltalte, er av helt fundamental karakter.
   Dette er noe som også fremkommer av Salduz premiss 58:
   58. Thus, in the present case, the applicant was undoubtedly affected by the restrictions on his access to a lawyer in that his statement to the police was used for his conviction. Neither the assistance provided subsequently by a lawyer nor the adversarial nature of the ensuing proceedings could cure the defects which had occurred during police custody.
   62. In sum, even though the applicant had the opportunity to challenge the evidence against him at the trial and subsequently on appeal, the absence of a lawyer while he was in police custody irretrievably affected his defence rights.
   (c) Conclusion
   63. In view of the above, the Court concludes that there has been a violation of Article 6 § 3 (c) of the Convention in conjunction with Article 6 § 1 in the present case.”
   I denne sammenheng, understreker EMD viktigheten av at de såkalte preliminære rettigheter blir respektert, fordi en anklaget ofte befinner seg i en særlig sårbar posisjon på dette stadiet i saksbehandlingen.
   Denne retten forutsetter også at påtalemyndigheten i en straffesak søker å bevise sin sak mot den tiltalte, uten å ty til det som i flere tilfeller må karakteriseres som undertrykkelse av den siktedes sine rettigheter, Jalloh v. Tyskland, 100 §, ECHR 2006 -..., og Kolu v. Tyrkia , § 51, 2. August 2005).

   *

   Kristian Rønås:
   Ingen offentlig person bryr seg om loven i Norge . Og dommere, sorenskrivere , politiet , statsadvokaten og høyesterett er de som respekterer den minst siden de ikke risikerer noe , de " eier jo loven"

   Beate Vera Jessen:
   Nemlig, Kristian, ingen konsekvens men offeret skal bite i seg overgrepet. Kapaciteten til domstolen i St.burg. ,gir alt for lang behandlingstid. Hvor er menneskerettighetene da?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 31.07. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202870484577900

   Det er kanskje noen som for alvor mener at det er akseptabelt med kriminelle dommere i det norske rettsvesenet?

   Dagens norske rettsvesen er en grotesk politisk mafia-virksomhet, med dommere fullstendig uten respekt for menneske-rettighetene og med uendelig mange justismord i sine fotspor.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det har hendt seg at noen har protestert eller undret når jeg har sagt at det i hovedsak er motsatt lov og rett som rår i dagens norske offentlige forvaltning, inklusivt i rettsvesenet. Jeg svarer det samme nu også:
   Undersøk!

   Angelica Hatlestad:
   enig....

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 07.08. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/274990599359260/

   Rune L. Hansen:
   Det er flere slags rovdyr i utmarkene som skremmer og angriper sauer og det er et stort problem for saue-eiere som ikke inngjerder eller gjeter sauene sine godt nok. Om en eller flere hunder har angrepet sauene hans eller ikke gir ikke vedkommende eller andre noen rett til å drepe hunden(e). Om betingelsene for nødverge var tilstede blir forholdet noe annerledes. Det var det så absolutt ikke i det over her beskrevne tilfellet. Det saue-eieren gjorde var ulovlig og straffbart, og umenneskelig.

   Linda Balestrand:
   privat eiendom hvor det er sau hvor folk er heldige å få lov å gå på.. ha hunden i bånd.. det er ikke dyremishandling å gå tur med hund i bånd.. og jeg har sett border collie har jaget og bitt sau opplevd mye da jeg jobbet oss dyrlege .

   Rune L. Hansen:
   En hund som kommer seg løs eller stikker av har neppe lest skiltet med "privat eiendom", om ikke eiendommens verdier er inngjerdet godt nok.
   Det er uansett ikke tvil om at både hunder og andre dyr - og også mennesker - kan komme til å gjøre skade på andres eiendom og eiendeler. Å gjøre det med vilje eller av entydig uaksomhet er uansett ikke akseptabelt. Ikke heller å diskriminere noen.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten må også eventuelle straffer eller løsninger være upartiske, lovlige og adekvate.

   Linda Balestrand:
   vi som dyre eier er pliktig til å ha dyret forsvarlig bundet eller inngjerdet..
   i hamar får du bøter hvis din hund kommer seg løs enda verre hvis den har voldt noe skader imens den har vært på fri fot..

   vi dyreeiere har et stort ansvar som vi bare må følge opp og får vi ikke til det...ja da er vi ikke skikket til å ha dyr eller bør ikke ha dyr.. som sagt jeg har jobbet med dyr i 26 år og vært med dyrlegen rundt omkring og har ved den anledningen opplevd mye rart på godt og vondt..

   her er det 2 sider av en sak.. og ikke alt har kommet fram tenker jeg ...
   jeg skriver her kun generelt og ikke om denne artikkelen

   Rune L. Hansen:
   Det du sier om å ha dyret forsvarlig bundet eller inngjerdet, eventuelt under kontroll, gjelder selvfølgelig også eiere av sau. Glem ikke det.
   Det er alltid mere enn to sider av en sak. Glem heller ikke at både Straffeloven, Norges Grunnlov og Menneskerettsloven har forrang foran Hamar kommune-styre sine eventuelle ulovlige lov-bestemmelser om båndtvang for hund. Dessuten også forrang foran de ulovlige lov-bestemmelser i både Dyrevelferdsloven og Hundeloven, med mere. 
   Glem heller ikke all den skade og ødeleggelse frittgående sau gjør på floraen rundt omkring.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152186218156875

   Straffebegrepet i protokoll 7 artikkel 4 skal beskytte mot gjentatt straffeforfølgning. Samme faktiske handling skal altså ikke medføre dobbeltstraff.,

   Dette har ført til at myndigheter som skal håndheve brudd på forvaltningslovgivning, tidlig må velge hvilket spor saken skal forfølges etter. Hvis lovbruddet er så grovt at det bør sanksjoneres med fengselsstraff eller av andre grunner forfølges i regulær straffesak, kan man IKKE ilegge en forvaltningssanksjon, da dette vil sperre for annen straffeforfølgning.

   *

   Øistein Østgaard:
   Betyr det at dagens praksis med store bøter og fengselstraff i f.eks. promillekjøringsaker er ulovlig dobbelstraff..?

   Rune L. Hansen:
   Det betyr vel f.eks. at ikke Voldsofferkontoret eller Statens Sivilrettsforvaltning eller Statens Innkrevingssental eller andre kan straffe med noe som helst som berettiget eller ikke berettiget er straffe-dømt i rettsvesenet.

   Rune L. Hansen:
   Og motsatt?

   
---

---

   Øistein Østgaard, 02.07. 2014 shared a link via Herman J Berge:
   https://www.facebook.com/hermanj.berge/posts/906787762681329

   Norske dommere synes å tillate seg hva som helst uten hensyn til moralske og etiske lover og regler som de fleste andre nordmenn må forholde seg til..

   STATOIL - Statoil ansatte dommeren i egen korrupsjonssak - tu.no/petroleum
   http://www.tu.no/petroleum/2014/07/01/statoil-ansatte-dommeren-i-egen-korrupsjonssak
   www.tu.no
   Den ansvarlige dommeren i en straffesak mellom Statoil og biooljeselskapet Biofuel ble ansatt av Statoil mens rettssaken pågikk.

   *

   Ole C. Ostlund:
   10472686_10152558685097044_5483372885892003967_n.jpg
   Ole C. Ostlund's photo.
   July 2 at 6:41pm ·

   Ole C. Ostlund:
   Samarbeidsavtalen mellom norske Aker og amerikanske Brown & Root om dannelse av BrownAker 1976 underskrevet av selskapenes daværende ledelse ved Carsten H. Schanke og Foster Parker. Kort etter omkommer Foster Parker under spesielle omstendigheter. Et fly med 4 toppledere i Brown & Root styrter og de om bord omkommer - "mafia take over"..... og mafiaen - Cosa Nostra samarbeide med Ghaddaffi om fordyrelser og forsinkelser i utbyggingen i Nordsjøen........ Norge har innført särskatt på oljen med tilbakevirkende kraft, internasjonale selskaper föler seg lurt, kontrakter gis ut som regningsarbeide, fører til kostnadseksplosjon på Statfjord, som dokumenteres gjennom Kostnadsanalysen Norsk Kontinetalsokkel - Moe komiteen. Rapporten skal offentligjøres april 1980. 27 mars 1980 inntreffer katastrofen med "Kielland"-plattformen, 123 mennesker omkommer.....
   https://www.youtube.com/watch?v=e4EetwZ2N8w
   Play Video
   ALK-TRUTH 07 cover up 1
   Alexander Kielland
   July 3 at 11:22am ·

   Ole C. Ostlund:
   Cosa Nostra - mafiaen innfiltrerte Statoil som andre selskaper som forvalter store pengemidler, les artikkel i Newsweek av Jan. 1986.
   July 15 at 1:12pm ·

   Ole C. Ostlund:
   I Norge fikk mafiaen kontroll helt til topps også i rettssystemet. Statsadvokaten i Rogaland etterforsket kun overfladisk ryktene om at "Kielland-plattformen" ble nyttet i narkotika distribusjon fra Scotland til Scandinavia. Han ble senere Riksadvokat med dagens Riksadvokat som assistent. http://www.multinet.no/~falk/Rik301287-01.JPG
   www.multinet.no
   July 15 at 1:16pm ·

   Herman J Berge:
   Til ettertanke:
   Her er det greit å minne om at den som ble satt til å granske (slette alle spor og hindre reell etterforsking av) Alexander L Kielland-ulykken, og som fikk jobben nær sagt før ulykken var blitt kjent, heter Thor Næsheim.

   Næsheim var sorenskriver i Sandnes og hadde giftet seg inn i en av Norges mektigste skoslikkerfamilier:  Nygaard-mafiaen. Damen het Lise Nygaard, søster av Eva Johanna Ottesen Nygaard (kongen - ikke dronningen - av Oslo byfogdembete), og Kommandør Agnes Margrete Nygaard Haug (Kongen av Borgarting lagmannsrett og ikke minst; Kongen av regjeringsadvokat Bjørn Haug). Bjørn Haug var regjeringsadvokat da Kielland-platformen ble sprengt i senk. Nygaard-mafiaen hadde altså de fleste av sine ledige hender på "ulykken", og kunne kontrollere den dit bakmennene ønsket det.

   Finn Nygaard (Nygaardsøstrenes bestefar). Juridisk kontrollerende stillinger: Sekretær i Justisdepartementet; Dommer i Oslo byrett; Lagmann i Hålogaland lagmannsrett; Lagmann i Borgarting og Agder lagmannsrett; Førstelagmann Eidsivating lagmannsrett (nå Borgarting); dommer i høyesterett og formann i den norske dommerforeningen.

   Marius Nygaard (Nygaardsøstrenes far). Juridisk kontrollerende stillinger: Sekretær i Justisdepartementet; Byråsjef i Justisdepartementet; Ekspedisjonssjef i Justisdepartementet; dommer i høyesterett.

   Agnes Nygaard Haug: Kommandør i Den kongelige norske St. Olafs Orden; i justisdepartementet fra 1957 til 1977, sist som underdirektør; lagdommer i Borgarting (tidligere Eidsivating); lagmann i Borgarting; førstelagmann i Borgarting; dommer i Høyesterett. Agnes er en forkjemper for at skyldspørsmålet (straffesaker) ikke skal kunne ankes. Kjekk ordning.

   Haakon Aasen Nygaard (tremenning av Agnes Nygaard Haug) var Hambro Banks representant i Norge i 1960-årene og frem til 1972. Hans jobb var å bistå Hambrofamilien med å svindle ut ressurser fra Norge, som i dag for så vidt er overtatt av Société Générale. Økonomisk kontrollerende stillinger: Administrerende direktør for Låneinstituttet for skipsbyggeriene (LI); Administrerende direktør for Norsk Skibs Hypothekbank (NSHB); forretningsfører for Garantiinstituttet for Skip og Borerigger (GI); Forretningsfører for LI og NSHB. Én av de første tingene Gro Har Lem Brunt Land gjorde etter å ha kuppet Norge våren 1981, var å sende kr 250 millioner til Hambro i London. Deretter kunne Jens Kristian Thune (eksmannen til MenneskeUrettsforkjemper Gro Hillestad Thune (som også kommer fra en mafiafamilie) og Kristian Roll (bostyrere i Hilmar Rekstens dødsbo) skryte til pressen at de hadde funnet det meste av Rekstens ulovlige utenlandsformue. Hahaha. sjekken på 250 millioner, den gang norgeshistoriens største enkeltutbetaling pr sjekk, ble hengende innrammet på Haakon Aasen Nygaards kontor i noen dager før den ble løst inn, dette i følge Nygaards uttalelser til meg. For en gjeng.

   Marius Nygaard Haug (sønn av Agnes Nygaard Haug). (L)uridisk leder i Norges Bank. Sjefslurist i Kredittilsynet. Satt i Banklovkommisjonen med sin tante; Eva Johannna Nygaard Ottesen. På åtte viktige punkter var det uenighet mellom kommisjonens medlemmer. Marius fulgte sin tante helt konsekvent og viljeløst. Og, tanten ledet flertallet. Hvem styrer Norge?

   Her er en liten epistel om Nygaard-mafiaen:
   http://www.rettsnorge.com/artikler/2008/Mars/160308_Nygaard-mafiaen.htm
   Nygaard-mafiaen
   www.rettsnorge.com
   For noen uker siden kom det noen ubeleilige meldinger om at en jentegjeng i Oslo i det skjulte hadde funnet sammen for å bedre sine muligheter bl.a. mht å skaffe seg eller andre i gjengen jobb, og på annen måte få fordeler ved bl.a. å infiltrere departementer, domstoler og andre viktige samfunnsorga…

   Og her er en artikkel om en liten bit av Næsheims ødeleggelser:
   http://www.rettsnorge.com/artikler/2009/August/090809_Skatt_og_dobbeltstraff_Tore_Nuland.htm

   July 15 at 11:56pm ·

   Øistein Østgaard:
   Interessant hvordan noen få familier i Oslo ser ut til å styre det meste av det som skjer av viktige og alvorlige kriminelle saker her i landet... Forøvrig helt i tråd med det som også Norulv Øvrebotten har identifisert som Russlands frontfamilier her til lands..
   July 16 at 12:02am ·

   Ole C. Ostlund:
   I boken om "Menn i mørket", skrevet av Asbjörn Sunde alias Osvald står omtalt en Næsheim som var medlem av Osvaldgruppen. Osvald skilte lag med Näsheim på toget underveis til Horten?
   July 16 at 9:49am ·

   Kjell Erik Midtgård:
   Jeg håper dypt sterkt og inderlig at denne epistelen du skrev Herman, er å finne foreviget i Rettsnorge. Det var en alvorlig god oppstilling og innblikk i elendet!
   July 17 at 7:27pm ·

   Ole C. Ostlund:
   Er det noen som har informasjon om Bakunins hemmelige selskap - var det forløpet til Mot Dag, Clarte og andre tilsvarende organsisasjoner som Wollweiber/Oswaldgruppen, AKP-ml med flere; - Året 1864 Den internasjonale arbeidernes forening (Første internasjonal) Marx med skikkelser som den kommunistiske franskmannen Louis Auguste Blanqui (1805–1881), den anarkistiske russeren Mikhail Bakunin (1814–1876) og italieneren Giuseppe Mazzini (1805–1872).
   -  1864 Russeren Mikhael Bakunin skriver under besøk i Sverige: «Det internasjonale hemmelige selskap for frigjøring av menneskeheten» - rekrutterer nordmenn og svensker, herunder av italiensk avstamning, oppholder seg 1864-67 i Italia.
   July 17 at 7:33pm ·

   Herman J Berge:
   Beklager, Kjell Erik, jeg har nok ikke kommet så langt. Denne informasjonen har jeg samlet inn til en artikkel, men den ligger visst fremdeles på tegnebrettet.
   July 18 at 7:12am ·

   Kjell Erik Midtgård:
   Kopier strengen, luk ut det som ikke er saksrelevant (min bemerkning til dømes) legg på en overskrift og få det publisert. Dette er et kjempegodt dugnadstiltak for å belyse en kriminell stat. Husk på at det ENESTE en konspirasjon IKKE tåler, er eksponering. La oss skifte gir og skrive Rettsnorge på dugnad slik, først streng på facebook, så er Herman redaktør og henger det opp på Rettsnorge. Slik blir det stendig påfyll og likeså stendig lesning, som medfører stendig større opplysning. Rettsnorge er bra, vi må har MER Rettsnorge!
   July 18 at 9:07am ·

   Ole C. Ostlund:
   Rettsikkerheten i Norge må absolutt styrkes, men for å få det til må der større endringer til i måten de styrende innen rettsapparatet kommer til makten. Folket må få større innflytelse på valg av dommere så vel som påtalemakt, Riksadvokat. Eksponering må til for at flest mulig skal se problemet, men konstruktiv debatt om hva som kan og må gjøres - er også nødvendig.
   July 18 at 9:23am ·

   Howard Jones:
   ..Jo men han har jo ikke skiftet arbeidsgiver, det er jo fortsatt Staten:-)
   July 20 at 8:56am ·

   Rune L. Hansen:
   Med fritt frem for kriminelle i den offentlige forvaltningen blir forholdene i Norge uansett verre og verre.
   Today ·

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. august 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Grålig og 10 klokken 05. Nokså jevnt dust overskyet og en mild bris frem mot klokken 10, til oppmot 20 pluss-grader. Regn og omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen. Efter hvert mere vind og mindre regn og oppmot 18 pluss-grader. Tildels nokså kraftig vind. Men mye regn, vind og disig utover kvelden, med omkring 14 pluss-grader. 13, mørkt og ellers det samme klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 08.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152188066786875

   Greta Solheim:
   Jeg har ikke påstått at bestemmelsen i dmstl er uklar, men derimot at en fosterfar i utgangspunktet, generelt ikke er inhabil til å behandle saker der bv er part.

   Ettersom bestemmelsen i dmstl § 106 dreier seg om habilitet, er nettopp inhabilitetsinnsigelse og dets følger relevant - "dersom dommer i en konkret sak har opptrådt partisk ..........", jf mine anførsler ovenfor.

   Om du Rune mener at inhabilitetsinnsigelse ikke har relevans, så bør du i det minste grunngi det.

   For ordens skyld: Inhabilitetsinnsigelse inngår i en anke. Generelt sett kan slik sak ankes over saksbehandlingsfeil, lovanvendelsesfeil, feil i bevisvurderingen – og derav feile og/eller mangelfulle domsgrunner.

   Rune L. Hansen:
   La meg skissere et eksempel fra virkeligheten for deg, Greta Solheim. Jeg har politi-anmeldt blandt annet og særlig dagens norske dommerstand for delaktighet i blandt annet politisk organisert kriminalitet og folkemord. Sentralt i politi-anmeldelsen er blandt annet kidnapping, fangehold og tortur av barn og foreldre - inklusivt meg selv og min egen familie.
   Underveis blir vi forurettet på veldig mange forskjellige måter av delaktige i den samme mafia-virksomheten, med samme hensikt.
   Blandt mye annet har det av de samme på groteske måter blitt opp-konstruert falske straffesaker mot meg. Sist nu i forhold til en lov-bestemmelse i Hundeloven.
   Dagens norske dommerstand er av disse grunner derfor ikke habile hverken i forhold til min politi-anmeldelse eller til den såkalte straffesak. Dette blandt annet gjør jeg både skriftlig og muntlig oppmerksom på i god tid forut for den såkalte straffesak. Til tross for det og mye annet ble jeg av de samme tvunget hen til Haugaland tingrett for såkalt rettssak. Der gir dommerfullmektig beskjed om at en annen dommer (som altså også er inhabil) der og da skal vudere om dommerfullmektig er habil eller ikke.

   Kan det der og da bli en rettssak av noe slikt da?
   Ingen kan være dommer eller lagrettemedlem når han selv er part i saken eller medberettiget, etc. (dmstl § 106 p1).
Det var altså egentlig ingen lovlig rettssak - og heller ingen lovlig dommer. Skal slikt noe ankes, og i så tilfelle hvordan?

   Det sentrale innholdet i Domstollovens § 106 er dens punkt 1.
   Videre, § 106 står aller først i Domstollovens kapittel om ugildhet. Uttrykket er vel det samme som dagens "ugyldighet"?
   Vi er iøvrig mange og stadig flere og flere som nu vet at den nuværende norske dommerstanden ulovlig og straffbart produserer ulovlige, ugyldige dommer på løpende bånd, for en politisk og offentlig mafia-virksomhet. Som videre av andre blir henvist til for ytterligere å forurette.
   For også å ha sagt noen ord om det her med det samme.

   Rune L. Hansen:
   http://no.wikipedia.org/wiki/Ugildhet
   Ugildhet - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Ugildhet er et juridisk uttrykk for at en person med myndighetsposisjon kan ha interesser som gjør at vedkommende ikke skal behandle saker der egeninteressen kan komme i konflikt med idealet om uhildet og nøytral behandling av saker og personer.

   Greta Solheim:
   Jeg er ikke uenig mht ugyldighet, jf kommentarer ovenfor og mine øvrige innlegg i ulike tråder. Ei heller er jeg uenig vedr kameraderi og dommeres prestisjehensyn på bekostning av rettssikkerhetshensynet. Men uenig at en fosterfar generelt sett er inhabil til å behandle saker mot bv. Det er det mitt innlegg i denne tråden dreier seg om.

   Rune L. Hansen:
   Hvis dommeren eller noen i hans nærhet som nevnt i § 106 p3 har vært eller er foster-forelder så er dommeren part i saken (etc.) i enhver sak hvor det såkalte barnevernet (m.m.) har vært eller er involvert partisk, i henhold til både § 106 p1 og p3 - og ikke minst p6 i samme lov-paragraf. Så der tar du nok feil eller argumenterer du mot lovligheten av § 106.
Og p6 går slik: "naar han har handlet i saken for en part, eller for paatalemyndigheten eller den fornærmede".

   Dette kan det vel ikke kunne være berettiget tvil om?
   Dessuten forsterker min politi-anmeldelse (som jeg også har referert til) dette mildt sagt ytterligere.

   Det som nok kan forvirre både deg, Greta Solheim, og flere, er at lov-bestemmelsen (§ 106) kan sies å være fra tiden før den politiske mafiaens kidnappinger og fangehold av barn og foreldre. Altså fra en tid hvor slikt sjeldent forekom.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene belyser også dette, f.eks.:
   Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   
---

---

   Chris Holm, 09.08. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/835106743180630/

   Nav leverer bekymringsmeldinger til Barnevernet hvis foreldrene har dårlig økonomi eller søker om ytelser som dagpenger? Ut fra hva jeg har lest på diverse fora virker det dessverre som at det stemmer.

   "Må bare bekrefte at NAV sender bekymringsmld. til b.v i mange tilfeller. Eks.vis når det fremkommer at søker har ubetalte regn. / inkassokrav. o.l. Det vil sortere under såkalt "omsorgs svikt" om en slike situasjoner oppstår. Her er det rett og slett : " god kommunalpolitikk. " Skremme folk i en allerede vanskelig situasjon , slik at de rett og slett IKKE OPPSØKER nav kontoret . Hurra for Norge , verdens siste sovjetstat "
   Mitt forslag om å fjerne Nav og sparke alle byråkratene og innføre borgerlønn vil naturligvis ikke bli støttet av folk som jobber i systemet. Å legge ned Barnevernet og overføre den oppgaven til Politiet er også et forslag som ville spart mye penger som kunne gått til borgerlønn, sånn at foreldrene kunne tilbragt mest mulig tid med barna og holde det offentlige ute av oppdragelsen av barna. Men man har som kjent ikke mulighet til rasjonelle løsninger. Folk bør heller underkaste seg totalt og arbeide hele tiden slik at de blir for slitne til å opponere mot sine undertrykkere . . . /ironi
   This shit's gotta go!

   *

   Chris Holm:
   Om Nav virkelig forvalter 1/3 av statsbudsjettet, noe som tilsvarer 304 milliarder, bør det da virkelig være en smal sak å innføre borgerlønn. Tenk på alle pengene man sparer på å sparke alle Nav-ansatte! Ut fra mine beregninger kunne 1.187.500 personer fått borgerlønn tilsvarende ung-ufør på 2,91G med 304 milliarder. Da er det ikke brukt en eneste oljekrone, og ikke tatt med alle byråkrat-lønningene man sparer på å legge ned Nav, Barnevernet og andre unødvendige narsissistiske offentlige tulleinstanser!

   Unn Mauritzen:
   Hvor mange ville da jobba?

   Chris Holm:
   Det vet jeg ikke. Er det et mål i seg selv at folk skal jobbe? Kan det hende at folk kunne brukt sine kreative evner til å skape et friere, enklere samfunn der meningsløst tvangsarbeid ikke var nødvendig? Med høy effektivitet og mekanisering. Med borgerlønn måtte man praktisert sparsommelighet, siden 256.000 er en lav lønn. Det ville kommet miljøet og alle til gode.

   Chris Holm:
   Som du vet er det mange som jobber og som foretrekker å jobbe. Borgerlønn er for dem som ikke kan jobbe, er for syk til å jobbe, eller ikke vil jobbe (musikere, forfattere, filosofer, kunstnere . . . )

   Chris Holm:
   Man kan til og med gi borgerlønn til studentene og legge ned Lånekassen. Så slipper man å skape gjeldsslaver av folk før de engang har fått seg et yrke!

   Rune L. Hansen:
   Det er rikelig med arbeids-muligheter og bragder som trengs i og fra våre hjemsteder om folk slipper å tenke på å må tjene penger. Folk ville ikke kjede seg, å kjede seg er for kjedelig. Noen vil arbeide intenst lenge hver dag, andre mye mindre eller annerledes. Fiske, dyrke frukt og nytte-vekster, bygge garasje, drenere naboens gårdsvei, passe eller undervise egne og andres barn, flette kurver for salg, stelle huset sitt, bygge båt, osv., osv. Mulighetene er uendelige, for hver enkelts og alles trivsel, integritet, trygghet og utfoldelse.

   Chris Holm:
   Mens sånn som det fungerer nå kaster folk vekk tid og energi på meningsløse aktiviteter, mens alt rundt dem forfaller (inkludert egen helse og livskvalitet)

   Rune L. Hansen:
   For ikke å snakke om de krenkelser, ydmykelser, stress og forurettelser så veldig mange opplever i møte med kommunale og nasjonale offentlige instanser.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/882578685098416/

   Når systemvern blir viktigere enn barnevern
   http://www.barnefjern.org/nar-systemvern-blir-viktigere-enn-barnevern/
   Fredag 2. august 2013 hadde advokat Svein Kjetil Lode Svendsen et innlegg i Stavanger Aftenblad (papirutgaven) vedrørende barnevernet og hvordan de hever seg over lov og domstol. Barnevernssjef i...
   BARNEFJERN.ORG

   *

   
---
---

   М. Томова-Каллмир, 09.08. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152319661078785/

   The Swedish Government wants apolitical citizens. It s punishing all the politically interested as "un-comfortable". In Uddevalla Sweden the Social Secretary punishes political interested mothers and fathers with fabricated Mental diagnoses

   *

   
---
---

   
Rune L. Hansen, 09.08. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn: 
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/882594395096845/

   En farmor deler sin historie (ETS barnevern)
   http://nomdeguerre.blogg.no/1405241421_en_farmor_deler_sin_h.html
   TAUSHETENS TYRANIJeg ønsker å dele vår families traumer i møte med barnevernet i vår kommune. For ...
   NOMDEGUERRE.BLOGG.NO

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn: 
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/882584271764524/

   Hvorfor skal barnevernet på død og liv knekke oss? | Third Seconds TSCG
   http://thirdseconds.org/hvorfor-skal-barnevernet-pa-dod-og-liv-knekke-oss/
   Vi er barneforeldre som leste historien » Et barnevern på kollisjonskurs med...
   THIRDSECONDS.ORG

   *

   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. august 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn, vind og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså overskyet, men uten regn med omkring 15 pluss-grader og en mild vind utover formiddagen frem mot klokken 10. Jevnere overskyet utover dagen, med 21 pluss-grader klokken 15. Og 17 klokken 20. Nokså mørkt med en mild vind og 16 pluss-grader klokken 23 og meget mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.08. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152192120996875\

   Politiet henla sak om laptop-tyveri - offeret fikk bot av Datatilsynet
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet-henla-sak-om-laptop-tyveri---offeret-fikk-bot-av-Datatilsynet-7659742.html
   Selv om det frekke tyveriet ble fanget på film, ble saken henlagt av politiet. Men...
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Bente Vik:
   Snakk om i "bakvendt-land".... : (

   Kristian Rønås:
   Det er som påstått den samme praksis som tidligere !

   Jørgen Romsdal:
   Jeg opplevde at jeg viste politiet melding der min ex Beklager hun brukte vold mot meg. Hva skjedde? jo jeg fikk bot...... Norge er uten rettferdighet I rettssystemet! !

   Lilliann Roppen:
   Ellertsen er juridisk leder i Datatilsynet. : "Ellertsen har liten forståelse for at frustrerte butikkeiere bruker nettet og sosiale medier når politiet ikke stiller opp.
Dette går på en generell respekt som er satt i samfunnet vårt. Hvis man hevner seg på politiets manglende ressurser ved å bruke gapestokk, er man ikke bedre enn det som påstås å være en tyv. Det blir selvtekt, og det skal ikke være slik at man har fripass hos Datatilsynet bare fordi man er irritert på politiet.".  ....................................................... Då er mitt spørsmål kvifor politiet kan legge ut på nettet brev som dei har sendt til privatpersoner? Politiet legg også ut bilder/film av etterlyste personer... Reagerer ikkje Datatilsynset i slike tilfeller?

   Stig Von Hirschenjeger:
   Waffen SS fremstår som mer rettferdige i sin framferd en denne etaten gjør etterhvert.

   Kjetil Martinsen:
   Det ser desverre ut som om folk må ta loven i egne hender dersom kjeltringene skal stanses.

   Sidsel Emmy Nordby:
   Tid og resurser kan de tydeligvis bruke på denne type "forvaltning:"

   Noralf Aunan:
   Det er altså bare noen loverbrudd som skal straffes her i landet, og tyveri er tydeligvis helt i orden. Det er f.eks. lenge siden en kjent dommer uttalte at de var klar over at det ble løyet i retten, men at de ikke hadde verken tid eller resurser til å slå ned på eventuelle løgner.
   Hva med å anbefale at størstedelen av misbruk av midler til dagens bv, heller bør overføres til politiet og domstolene? Det er altså politiske avgjørelser som bestemmer hvilke lover som vi ikke trenger å bry oss med.

   Rune L. Hansen:
   Ja, nu når Jon Bing er død har altså også Datatilsynet fullstendig blitt overtatt av den politiske mafiaen. Og da er det motsatt lov og rett som rår også der. Datatilsynets oppgave er å overvåke overholdelse av personopplysningsloven. Jon Bing som døde i januar 2014 var leder for Personvernnemda. Personvernnemnda er en norsk, statlig, uavhengig nemnd som behandler klager på Datatilsynets vedtak.

   Greta Solheim:
   Noralf: å godta løgn i rettssalen handler etter mitt syn ikke om manglende ressurser, men derimot om dommeres holdninger både til løgn og til en part (bevisst eller ubevisst antipati versus sympati) på bekostning av den andre parten. De fleste dommere har avgjort saken på forhånd, fjernt fra sakens faktum og lovgivning, og er ikke mottakelig for dokumentasjon. Dommer har bestemt seg. Eksempelvis la jeg i en sak frem dokumentasjonen på motpartens løgn for dommer Knut Kleppestø i Oslo tingrett, uten at dommer brydde seg, og nevnte det overhodet ikke i avgjørelsen.

   Mine dokumenterte påstander var at tannlegen bevisst utga feil diagnose (tannkjøttsykdom) for å skjule den korrekte diagnosen – bakteriell infeksjon bak en krone i kjevebeinet som oppsto som følge av tannlegen - jeg gikk til opptil 3 ganger årlig i 10 år - ikke gjorde jobben sin. Helfo har innhentet røngtenbilder og dokumentert den korrekte diagnosen, samt avkreftet den feile diagnosen.

   Den bakterielle infeksjonen spredde seg bl a til alle kroppens store ledd. Det så tannlegen med selvsyn. Sykehuset undersøkte ikke tilstrekkelig men feilbehandlet med kortison i stedetfor antibiotika. Iflg retningslinjer skal ikke kortison gis ved bakteriell infeksjon fordi den tildekker den. Hadde tannlegen behandlet samt oppgitt korrekt diagnose og henvist meg til sykehusbehandling, ville det kunne forhindret skadene bl a belastningsskader og hørselsskader som følge av infeksjonsspredningen.

   Den såkalte ”sakkyndige” tannlege som i realiteten opptrådte som tannlegens kollegiale partshjelper, fremførte sammen med tannlegen direkte løgn bl a om at tannlegen hadde journalført korrekt diagnose og derved informert meg. Dette er direkte løgn. Og som jeg dokumenterte til dommer er dette direkte løgn, da det overhodet ikke står INTET slikt i journalen – nettopp fordi tannlegen ville skjule den korrekte diagnosen for meg.

   I strid med helse- og pasientlovgivningen hevdet dommer i avgjørelsen bl a at private tannleger ikke er helsepersonell, samt at tannlegen ikke pliktet å henvise meg til sykehus. Om jeg mente jeg hadde behov for slik behandling, burde jeg oppsøke sykehuset selv.

   Jeg kjemper trolig mot sterke krefter – tannlegene som med god hjelp av tannlegeforeningen vil forhindre at saken blir behandlet i rettssystemet - og derfor muliges har bestukket dommer til å avsi en dom i strid med sakens dokumenterte faktum og helselovgivningen? Det gjør det direkte farlig å være pasient i dette landet.

   Greta Solheim:
   Politiet legger jo selv ut bilder i media nettopp for å oppklare en forbrytelse. Det gjorde de nylig for å oppklare en voldtekt. Da bør det være like legitimt at også næringsdrivende kan legge ut bilder, i alle fall dersom ikke politiet bryr seg om å etterforske saken. Det kan heller ikke anses å være Datatilsynets oppgave å dømme folk ved å påstå at å legge ut bilder faller inn under selvtekt. Jeg synes også å minnes at en butikk i Bodø for en tid siden la ut bilder av en butikktyv som derved ble identifisert.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202925907523439

   2 of 2 - Child Protective Services Predators and Corruption - Senator Nancy Schaefer
   http://www.youtube.com/watch?v=IEktKe9c014&feature=youtu.be
   Child Protective Services Predators Child Protective Services Corruption Children are removed from their homes intentionally for profit. Children are ceased ...

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=Bb6cwYehRTQ
   Play Video
   Nancy Schaefer on Alex Jones: CPS criminality (Rest In Peace Nancy)
   Nancy Schaefer and her husband, Bruce, were murdered in their home in Habersham County, most likely for their valiant work in protecting the helpless. Prior ...

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=w2Vn705bMPk
   Play Video
   CPS: The Criminal Institution
   Houston CPS force 3-year-old to take overprescribed psychotropic drugs Texas is one of 5 states where children in foster care are often targeted by psychotro...

   Rune L. Hansen:
   http://www.youtube.com/watch?v=4nkgezojsgo
   Play Video
   1 of 2 - Child Protective Services Predators and Corruption - Senator Nancy Schaefer
   Child Protective Services Predators Child Protective Services Corruption ... to receive the adoption incentives, or bonuses, local CPS must have more children...

   Amine Samier:
   det håper at det er nok å kinaper vårs barna

   Rune L. Hansen:
   Både barna og foreldrene våre. Hver time og dag som går er en skjerpende omstendighet!

   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 08.08. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/permalink/274990599359260/

   Rune L. Hansen:
   Det du sier om å ha dyret forsvarlig bundet eller inngjerdet, eventuelt under kontroll, gjelder selvfølgelig også eiere av sau. Glem ikke det.
   Det er alltid mere enn to sider av en sak. Glem heller ikke at både Straffeloven, Norges Grunnlov og Menneskerettsloven har forrang foran Hamar kommune-styre sine eventuelle ulovlige lov-bestemmelser om båndtvang for hund. Dessuten også forrang foran de ulovlige lov-bestemmelser i både Dyrevelferdsloven og Hundeloven, med mere.
   Glem heller ikke all den skade og ødeleggelse frittgående sau gjør på floraen rundt omkring.

   Gro Asphaug:
   I Norge er det båndtvang for hund i perioder av året, noen steder hele året. Hadde alle hundeeiere overholdt dette, hadde det vært mye større overbærenhet med hunder som sliter seg/stikker av. Jeg har selv hatt hunder snusende oppetter meg midt i områder med båndtvang og eierne reagerer ikke en gang. Jeg må be de rope på hunden, og de kan være ganske langt fra den. Det kaller ikke jeg å ha kontroll over hunden

   Gro Asphaug:
   Hunden er ikke "bare en hund", derfor bør eierne passe på å følge lover og regler så den ikke blir skadet. Et dyrepoliti regner jeg med vil passe på at eierne overholder båndtvangen

   Rune L. Hansen:
   Det er alltid mennesker som forsvarer "retten" til å forurette andre. Mennesker som misliker sauer eller hunder også.

   Gro Asphaug:
   Jeg forsvarer ikke retten til å forurette andre, men retten til å ikke bli forurettet av andre.

   Rune L. Hansen:
   Det greieste blir vel å slakte alle både hunder og sauer, etc., eller hva?

   Gro Asphaug:
   Nei, men det er generelt merkelig i dette samfunnet at den som forsvarer seg og sitt blir anklaget, mens den som først "forbryter" seg er det synd på. Uansett om bonden hadde skutt hunden eller ikke (noe jeg ikke kan ta stilling til da jeg ikke kjenner til lovgjemler her, men hunden var nok ikke rett ved siden av hundeeieren for da hadde han og blitt truffet), så gjorde hundeeieren noe galt da han ikke hadde hunden i bånd.

   Rune L. Hansen:
   Hva med 100% båndtvang på alle løver og aper, etc. i Afrika? Ja, på sauer også, selvfølgelig.

   Gro Asphaug:
   Løver og aper er ikke menneskets beste venn. Går jeg i naturen springer sauene vekk fra meg når jeg kommer. Hunder derimot skal hilse på(som oftest). Jeg er ikke primært redd hunder men syns ikke det er kjekt med hunder som sirkler rundt meg og snuser på meg og tingene mine, og når eierne (ikke alle) ikke ser ut til å bry seg blir det ikke bedre. Har venner som stivnet av skrekk når de ser løshunder, hvordan må ikke de ha det. Ihvertfall må man respektere annen manns eiendom

   Nina Hagen Husfrua Fattnes:
   Båndtvang og passe på det er jo et Must , men trist når slikt skjer . Det er jo trosalt et familiemedlem .

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   Håper denne samtalen viser oss hvorfor VI må utvise stor tålmodighet for kværandre,omgivelsa og naturen !!
   Vi har like rettferdigheta,men det innebærer å retten til å vise aktsomhet og respekt for det levende livet !!
   Vi skal være her en tid,å må forvalte og pleie jorda slik at vi levere gode og trygge framtidsutsikter for neste generasjon som skal overta etter oss.
   Godt vi kan bli enig om å være uenige i enkelte situasjona og tema. Æ er utrolig takknæmelig at til tross for uenighet.. så hold vi oss høflige og respektfylt imot kværandre. For vi VET at di fleste diskusjona, krangla og uenigheta ikke skal utføres her.. Vi må få budskap om f.eks : Dyrepoliti - Hvilke roller ønsker vi disse skal fylle? Hvilke ministerium tilhører disse under ? Hva er minste krav til å utføre og fylle stillinger ?
   Mange spørsmål, som må settes i system.. noen må danne ei felles plattform for å utarbeide ett sted å møtes som nøytrale rettighetsutøvere.. noen MÅ starte, ta første skrittet til enighet om at vår plikt som art ligg i å forvalte dyrke høste og pleie, vi eie sånn sett ikke NOE !!
   Men, det er en helt annen side av samme sak..
   Vi eier ikke oss sjøl.. vår id er kun til bruk for myndighetene, å ved 7 års alder blir vi"pantsatte" for vår verdi i kraft av hvor mye vil tjene inn til staten/bedriften Norge A/S !! Dette gjelder faktisk verden over..

   Rune L. Hansen:
   http://www.youtube.com/watch?v=3zRgd8-Ji8I
   Play Video
   Life is better with you ♡ [Vicky, 4 years]
   .:: Watch in HD!! ::. Some days are better than other days, but these days life is better with Vicky! ♡ Vicky is turning 4 years and every moment spent with ...

   
---

---

   Fortsettelse fra i går, 09.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152188066786875
   
   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene belyser også dette, f.eks.:
   Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Greta Solheim:
   Du verden kor du blander. Barnekonvensjonen og at barnet skal registreres m.m har jo ikke noe med hvorvidt en dommer som også er fosterfar er inhabil eller ikke i saker mot bv.

   Jeg fastholder det generelt sett ikke er grunnlag for å anse en dommer inhabil til å opptre i sak for bv bare fordi han er fosterfar. Forholdet rammes ikke av domstl § 6. Denne kan selvsagt ikke anses å være part ”å stå i sådant forhold til noen” i enhver sak for bv. Om så var tilfelle ville det kunne bety at en dommer som også er far og/eller mor kunne anses uegnet til å påta seg barnefordelingssaker på generelt grunnlag (bare fordi han eller hun er far/mor). Men som sagt må du mfl gjerne beholde ønsketenkningen - juridiske luftslott.

   Etter mitt syn burde Marius kommet med en redegjørelse for å forhindre at folk uten kompetanse gjør sine egne ønsketenkningsoppfatninger av hva som rammes av den bestemmelsen har har lagt ut.

   Rune L. Hansen:
   Utrolig at du kan få deg til å si slikt, Greta Solheim. Det blir omtrent som de som snakket om hvor fine klær den nakne keiseren hadde på seg. (I eventyret til H.C. Andersen). Du blånekter jo på hva som rett frem står i § 106! Til hva i all verden er det du leser og tolker dmstl § 106??? Dessuten, å si at over-ordnet lov og rett (Barnekonvensjonen) ikke angår saken (dommerne, bv, fosterforeldre,, etc.) er utrolig drøyt - og ikke sant.
   Iøvrig er det i prinsippet ingen forskjell på såkalte "barnevern-saker" og såkalte "barne-fordelings-saker".
   Jeg har heldigvis ikke den "kompetanse" som nevnte keiserens tjenere og skreddere, men jeg er godt vant med saklig argumentasjon, perspektiver og å lese og å forstå.

   Rune L. Hansen:
   Anbefaler deg å kikke på f.eks. denne linken:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202925907523439

   Rune L. Hansen:
   Og ja, - forhåpentligvis vil mange argumentere og kommentere saklig i forhold til alt dette, så tvil, forvirring og indoktrinering kan bli ryddet bort og fjernet.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig - litt om hva EMD og Marius Reikerås sier om disse dommerne sine forbrytelser:

   Menneskerettighetene – omsorgsovertakelse kun med samvær og tilbakeføring som mål

   menneskerettsloven omsorgsovertakelse tilbakeføring samvær barnevern

   EMK artikkel 8 betydning i saker om omsorgsovertakelse.

   Av EMK artikkel 8 (1) fremgår retten til respekt for blant annet “familieliv”. Forholdet mellom foreldre og barn, hører naturlig inn under dette uttrykk. Ved en omsorgsovertakelse, vil det derfor alltid skje et inngrep i denne retten.

   For å rettferdiggjøre dette inngrepet, må staten bevise at det var nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Av artikkel 8 (2) fremgår derfor at et inngrep kan være berettiget hvis følgende kriterier er oppfylt:

    - tiltaket må være i samsvar med lov,
    - oppfylle et av de oppstilte formål i artikkelen og
    - være nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Det er dette siste kriteriet som oftest er årsak til at en rekke land blir dømt for brudd på konvensjonen.

   EMD har også lagt til grunn at under “retten til respekt for familieliv”, inngår det en rett til samvær mellom barn og deres biologiske foreldre, selv om disse ikke bor sammen i en periode.

   Ved fastsettelsen av samværet, skal det tas utgangspunkt i at barnet skal tilbakeføres til foreldrene. Dette skal i utgangspunktet være et overordnet mål.

   Det siste kan sies å være et direkte utslag av det biologiske prinsipp. EMD har i flere saker vist at den legger stor vekt på gjenforeningsmålet.

   Det er også drøftet av Høyseterett i Rt. 2004 s. 1046 og Rt. 2003 s. 425.

   I Rt. 2003 s. 425 uttalte Høyesterett:

    “I Adele Johansen-saken avsnitt 78, som er gjentatt i flere senere saker, tar domstolen utgangspunkt i at omsorgsovertakelse normalt bør være et foreløpig tiltak med sikte på gjenforening, og at det i gjennomføringen av tiltak må finnes en rimelig balanse mellom barnets interesse i å forbli i offentlig omsorg og forelderens interesse i å bli gjenforent med barnet.”

   I saken Olsson v. Sverige, godtok EMD avgjørelsene om å overta og beholde omsorgen for barna, men fant at gjennomføringen av disse vedtakene ikke i tiltrekkelig grad tok hensyn til at det endelige mål var at foreldre og barn skulle gjenforenes. I denne saken var barna plassert for langt fra foreldrene og hverandre.

   Grunnene som var anført for dette, var ikke tilstrekkelige og det ble slått fast at Sverige hadde krenket EMK artikkel 8.

   Hvis foreldre og barn nektes samvær med hverandre eller det blir foretatt begrensninger i denne retten, vil dette også utgjøre et selvstendig inngrep

   De presiserer tydelig, at en omsorgsovertakelse i utgangspunktet kun er ment å være midlertidig.

   Samvær av et visst omfang vil da være viktig for at en gjenforening med barn og biologiske foreldre skal kunne skje i betryggende former.

   Oppsummering

   For det første; dersom inngrep gjøres, må staten bevise at inngrepet var absolutt nødvendig

   For det andre, at selv for de tilfeller der et slik inngrep er nødvendig i et demokratisk samfunn, så er det endelige mål alltid en trygg gjenforening mellom barn og foreldre.

   Marius Reikerås
   menneskerettighetsadvokat

   Kilde:
   http://www.knut.com/2011/06/menneskerettighetene-omsorgsovertakelse-kun-med-samvaer-og-tilbakeforing-som-mal/
   Menneskerettighetene – omsorgsovertakelse kun med samvær og tilbakeføring som mål | Barnevernbloggen
   www.knut.com
   Staten må bevise at det, i et demokratisk samfunn, er nødvendig å ta omsorgen for barnet. Målet er tilbakeføring av barnet, derfor skal der være god kontakt

   Rune L. Hansen:
   Det Er Kortere Enn Du Tror Til Mer Enn Du Aner.
   Var det noen som sa.

   
---
---

   Shut Up, 22.05. 2014 via Quotes from the Heart for Everyday Problems:
   https://www.facebook.com/groups/togetherforhuamnrights/permalink/1436599523260734/

   The International Criminal Court: Information and Evidence Unit

   Office of the Prosecutor
   Post Office Box 19519
   2500 CM The Hague
   The Netherlands
   email to otp.informationdesk@icc-cpi.int, facsimile to +31 70 515 8555.
   The languages of the Court are English and French.
   Original language can be used, but will prolong the processing time. The Court has not provided us with a contact, so the witness testimonies can be sent to The Office of the Prosecutor, address above.
   Please include as much evidence as possible.
   If you belong to a different cultural group/nationality/race or other minority, political, medical or any minority, please mention this in your testimony, and please encourage other victims to send their testimony as well.

   *

   Svenska Barn Norskt Barnevern:
   jeg tar en kopi på den jeg

   Shut Up:
   The languages of the Court are English and French. Original language can be used, but will prolong the processing time. The Court has not provided us with a contact, so the witness testimonies can be sent to The Office of the Prosecutor, address above. Please include as much evidence as possible. If you belong to a different cultural group/nationality/race or other minority, political, medical or any minority, please mention this in your testimony, and please encourage other victims to send their testimony as well.

   Shut Up:
   I feel obligated to inform about the potential risk of opposing a government that has chosen to terrorize it's citizens.

   
---
---

   Bjørn Dahlberg, 10.08. 2014 via Folkebevegelsen for Menneskerettspartiet Norge:
   https://www.facebook.com/groups/1397352800491009/permalink/1613054768920810/

   VÅKN OPP

   Vår fremtid, vårt annsvar, vår plikt, vårt land, våre barn, deres fremtid.
   Er de forpliktelser vi som våksne tenkende individer er pålagt å se til blir ivaretatt.
   Vi kan ikke gjemme oss bak en gjeng skoleunger av noen politikere som knapt nokk har sedd en arbeider og langt mindre har vært ute i arbeid.
   Vi er ikke skyldfrie, selv om vi gjemmer oss bak deres ukyndige ledelse. Det er vårt ansvar som våksne mennesker og eiere av et land og et system med en demokratisk samling individer, å se til at våre etterkommere og deres fremtid blir ivaretatt på samme måte som våre forfedre la fremtiden åpen for oss.
   Vi kan ikke la banditter og egoister ikledd dress, som skjuler seg i private og offentlige fåretak og i statsadministrasjonen overta kontrollen.
   Og ødelegge det samfunssystem som er oppbygd igjennom utallige generasjoner og som har et av verdens eldste og beste demokratiske og rettferdige Lovsystemer.
   Selv om de hevder det er økonomisk riktig for foretak og deler av staten, så må alt det som ikke er moralskt og rettferdig for flertallet i landet og derav følger grunnlovens bestrebelser avvises og fjernes. (vi må stoppe forandringen av Grunnloven og Eu tilpassningen)
   Dette gjelder også at vi må stoppe pådriverne av slike ulover og ulovlige systemer som klart og utvetydig bryter med intensjonene til vår Grunnlov, som er fundamentet i vårt system og i vårt land.
   Uten denne kontrollen og intensjonen i vårt lovverk så har vi heller ikke noe sammfunn og ikke noe land og ikke noe felleseie som vi alle har ansvar å ta vare på.
   Vi har altså satt oss selv i denne situasjon ved å gjemme oss bak at vi ikke viste hva våre tilitsvalgte holdt på med og hva de faktisk har gjort. Vi har altså satt oss selv og våre barn i en situasjon dær vi er uten : en Lov, et land , en nasjon, ingen eiendomsrett eller stemmerett over vårt liv eller våre barns liv.
   Det sted og det systemet vi bodde i og eide (i fellesskap) er borte, (opphørt å eksistere), Vi er fredløse offer for økonomien, solgt av de politikerene som kalte seg våre tilitsvalgte.
   Er dette den fremtid du ser for deg selv og dine barn.?
   Eller vil du trygge oss alle, i et system dær vi i fellesskap tar vare påhverandre og vår felles fremtid ?
   Det er NORGE dit fedreland som trenger oss alle, som trenger at vi er våkne og stopper salget av våre lover, stopper politikerne som vil selge vårt eneste sted i verden.
   Du må ikke sove du har ansvar for oss alle, du må gjøre noe mot den trussel som truer oss alle.
   Du må verne om NORGE.

   http://www.nrk.no/video/du_ma_ikke_sove/21AFE658F50F32D8/
   Du må ikke sove
   Arnulf Øverland leser diktet «Du må ikke sove»
   NRK.NO

   *

   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. august 2014, Vinberget: 

   Mørkt, omkring 15 pluss-grader Celsius og tildels, regn, yr og vind her ute i natt. Nokså overskyet drivende fra sør og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 08. Med oppmot 22 frem mot klokken 12. Tilskyende, noe vind og noe regn mot 13-tiden. Derefter mere vind og disig himmel. Nokså disig med regn, vind og 20 pluss-grader mot klokken 15. Videre omtrent det samme, med 12 pluss-grader klokken 21. Videre også, og mørkt, regn, vind og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202940068077444

   Oppskriften og trikset for å få ethvert terror-regime til å se uskyldig og idyllisk ut, er enkel:

   Et stort nok antall fornøyde og profilerte mennesker, pluss rikelig nok med trusler, kidnappinger, fangehold, tortur, utplyndringer, terror, drap, egoisme, falske dommere, falsk dokumentasjon, falske døds-attester og propaganda.

   Jo mere av alt dette dess mere vellykket er resultatet!

   *

   
---
---

   Tore Christiansen, 10.08. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152192542561875

   Engelske dommere trenger ikke lenger å erklære sitt frimureri medlemskap

   Dommerne vil ikke lenger trenger å erklære å være en frimurer etter Jack Straw skrotet en 11-års-regelen han introduserte - for frykt at han ville tape for ECHR

   Av Tom Whitehead, Home Affairs Editor 06:13 GMT den 5 november 2009

   Siden 1998 har dommere eller øvrighetspersoner vært nødt til å melde fra om de er en Frimurer etter daværende innenriksminister - Mr Straw - sa at medlemskap i "hemmelige samfunn som frimureri" kunne heve mistanke om upartiskhet og objektivitet.

   Men, nå har justisminister, Mr Straw skrotet kravet etter at United Grand Lodge of England truet med rettslige skritt etter en avgjørelse i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.

   I 2007 dømte domstolen i favør av italienske Frimurere som gjør at en offisiell erklæring av sitt medlemskap, et brudd på sine rettigheter til fri assosiasjon og var diskriminerende.

   Mr Straw sa i går at en gjennomgang hadde ikke vist tegn på "usømmelighet eller malpractice" som et resultat av at en dommer var frimurer, og at det ville være "uforholdsmessig" å fortsette med praksisen.

   Endringen utløste et rasende tilbakeslag i 1998 da det ble forsøkt å gjøre et lignende krav for polititjenestemenn som ble droppet til fordel for frivillige erklæringer.

   _________________________________________


   Kommentar :

   Undres hvilken betydning det vil få for fremtidige domsavgjørelser i Norge etter denne ´presedensen´ satt av ECHR for Italia?

   1. Dommere som er frimurere har ikke plikt til å melde fra om sitt medlemskap og er lovbundet av Frimureriet å dømme til fordel av sine medlemmer.

   2. Dommere kan nå iflg. protokoll # 16 i ECHR, på forhånd consultere med ECHR dommere vedr. kommende domsavgjørelser.

   ECHR krever at alle søknader som sendes inn må ha benyttet alle myndigheter, inkludert domsavgjørelse fra høyesterett før de vurderes til videre behandling.

   Det betyr da at man må benytte privat advokat for egen regning til å fremme saken for alle domstoler opp til endelig domsavgjørelse av høyesterett før man i det hele tatt kan sende anmodning om søknad til ECHR.

   På ett eller annet tidspunkt i saksbehandlingen i Norges domstoler,KAN dommerne anmode ECHR om råd i saken,og samtidig gi sin EGEN versjon av klagen. Basert på denne uoffisielle samtalen blir det enighet om saken.

   Skulle klageren etter dette søke ECHR om medhold,er de på forhånd,lenge informert om saken fra Norges dommer henvendelse og vil sannsynligvis ta stilling i samsvar med deres tidligere samtale.

   Dette setter de fleste annsøkere i en ´No winn´ situasjon,spesielt de som ikke har råd til å betale for en privat advokat til å fremme saken.

   Å benytte seg av fri rettshjelp vil være fånyttes da de jo er annsatt av staten vi klager mot.

   Ser ut til at vi i øyeblikket er inne i en ´Catch 22´ situasjon. Men kan noe gjøres?

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er kriminelle dommere som uansett er et meget viktig aspekt av problemet, som må straffe-forfølges. Og at de (og andre ansatt i den offentlige forvaltningen) beskyttes av sine dirigenter og med-spillere og av hverandre for å nekte sivil-befolkningen også denne retten! Og ikke minst også at i henhold til menneske-rettighetene, reell lov og rett og selvfølgeligheter i verden så skal ingen i sivil-befolkningen være nektet eller strafes for retten til lov og rett eller måtte betale for lov og rett!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152194317876875

   Et omtvistet husleiekrav på drøye 13000 kroner, er nok til at retten i Danmark godkjenner tvangssalg av en familieleilighet.

   Samme tendens skjer her hjemme. Det er tydelig at domstolene i både Danmark og Norge ikke har fulgt med i menneskerettstimene, når de kan beslutte tvangssalg for småkroner. Jeg minner om at Sverige i fjor ble dømt av Menneskerettsdomstolen for uproprosjonalt tvangsinngrep, og at de samme premisser selvsagt gjelder for både Norge og Danmark.

   *

   Thomas Melberg:
   jeg sitter i denne båten. tidligere leieboere skylder fremdeles 20.000 5 måneder etter de ble kasta ut. jeg er pga dette for tvangsalg av kansje bil , tv og andre luxus ting til gjeld er betjent.

   Eivind Steinstoe:
   Eg mistet huset ved omtvistet krav på 2600
   Og har dokumenter som viser at dommeren ikke har sine dokumenter som dommer i orden : (

   Rune L. Hansen:
   Norges Grunnlov § 104 sier klart og tydelig, at:
   "Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes."
   (Eiendom og eiendeler kan ikke i noe tilfelle forbrytes.)
   Article 104
   Land and goods may in no case be made subject to forfeiture.

   Bjorn Hannaas:
   Min erfaring er at norske dommere ikke er videre opplyst om loven og sånt. Ikke av individets rett heller. Står en eller annen offentlig etat eller institusjon mot individet i en rettsal, taper individet ALLTID, selv om det ofte går helt på tvers med eksisterende lover som er ment å skulle beskytte individet mot nettopp slikt. Om dette skjer i vanvare (søvnig/"indisponert" dommer), grunnet uvitenhet (ignoranse) eller har en politisk motivasjon (korrupsjon) er ille nok, men likevel underordnet. Poenget er at loven IKKE GJELDER I PRAKSIS. Det er det verste, for det viser at vi ikke har noen rettsstat i "Norge, verdens beste land å bo i".

   Rune L. Hansen:
   Og det vil vel blandt annet si, at en tydelig avtale forutgående (når ikke bare tillit er nok) med adekvate og proposjonale konsekvenser er en nødvendighet?

   Howard Jones:
   Det er faktisk værre Marius. Fogderetten besluttet utkastelse da 1 måneds leie tilsvarende 1200.- var 23 dager etter tiden. Den er DEN dommen som er stadfestet, UTEN at de har vurdert noe som helst, ei heller motregning grunnet manglende vedligehold i 4 år.
   I 2. instans er det ikke vurdert noe som helst, det er en ren blå stempling av 1. instans, uden begrunnelse, og på vanlig måte, uten signatur. Ja den er ikke engang på Domstolens brevark men helt neutralt papir, så det kunne like godt kommet fra en privat person.

   Rune L. Hansen:
   Dommerne har ulovlig og straffbart mere eller mindre fullstendig erstattet reell lov med seg selv og sin politikk, både i Danmark, Norge og flere andre land.

   Jørgen Skarsvåg:
   kriminelle dommere og kriminelle bedrifter stjeler folks verdier for egen vinnings skyld ?? : )

   Beate Vera Jessen:
   Takker for support Marius.

   Howard Jones:
   Du har helt rett Rune, det er oppsiktsvekkende å oppleve at selv krystal klare henvisninger til EMK og Dansk rettpleje samt leje lov er TOTALT uten interesse, de kommenterer det ikke engang. ALLE krav skal realitetsbehandles, her hopper de bare over det de ikke vil ta stilling til som om det ikke var der. Med andre ord gjelder ikke loven, i alle fall ikke den som vi har tilgang til.

   Rune L. Hansen:
   De har blitt vandt med fritt frem å få det som de vil og å forsvare sine egne og sine med-spillere sine interesser og karriærer.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Mange svin på skogen her i Norge!

   Eliyahna Yisrael:
   Helvete .... å bo i skandinavia . jeg og barna min var utsatt for det samme , uten midlertidlig bopel ...

   Roar Moe:
   Nå gjør de det samme, og i tillegg gjør inkasso av det utestående. Det blir dobbelt opp.

   Roar Moe:
   Dessuten er det Siv Jensens poltikk at det skal koste folk dyrt om de ikke betaler. Dama skryter ikke høylytt om det men folk vil ha det slik.

   Robert Steffensen:
   For ikke så lenge siden, for bare få generasjoner tilbake, så kunne lensmannen dukke opp på en mindre bondegård eller hos en leilending, som husmann på en gård. I generasjoner hadde de slitt for storbonden, men så kom uheldigvis dagen, da mor til tre barn ble enke. Han som var gått bort, skyldte noen reiksdaler og enken måtte forsvare dette. Mens tre barn hold tak i skjørtekanten til moren, så hentet lensmannen ut siste melkeku av bås og fjøs. Den skulle selges for å drive inn penger til dekning av kravet. Om barna ble fri for melk, det var ikke rom for hensyn til det. Pengenes harde lover bestemte alt, selv om folk måtte dø av sult. Heldigvis ble det fastsatt ved lov at gjeldsfengsel skulle avsluttes som straffereaksjon i Norge. Menneskerettighetene var helt ukjent den gang, men hos enkelte åndsmennesker fantes det velvilje og innsikt for å hjelpe. Det var den lille andel av folket som i sitt sinn eide altruismens nådegave – nestekjærlighetens uselviske sinn og tok avstand fra en hver form for egoisme som ville skape lidelser hos noen de kjente. -- Fordommer og lidelser må også i dag avskaffes, og da gjennom de medmenneskelige konvensjoner som kalles for menneskerettighetene.

   Rune L. Hansen:
   Dobbelt opp? Den politiske mafiaen og dens med-spillere torturerer, utplyndrer og dreper så gjerne. Og krever og forlanger hva som helst av mennesker de vil bli kvitt eller tjene på.

   Rune L. Hansen:
   Hva tror du hensikten med Grunnlovens § 104 var og er, Robert Steffensen?

   Susanne Johansen:
   syne som norge kommer unna med det messte...de må pålegges å følge lover gjennom konsekvener når disse ikke blir ivareetatt. Hva nytter det med refs fra utland og menneskerettighetsdomsstoler når staten driter i det!?

   Torbjørn Haugen:
   bæst å punge ut...

   Arianne Høvik Christiansen:
   Vi må gjøre noe selv. Vi må få fjernet kongen. uten kongen, er ingen lover lenger gyldige. de er gyldig fordi kongen til syvende og sist er den som godkjenner alle lovendringer. opprettelser osv... uten kongen, kan vi si... vi vil ha et nytt lovverk. Grunnloven står. men alt det andre kan vi bare sette fyr på. starte på nytt. på scratch

   Rune L. Hansen:
   Norges Grunnlov inneholder blandt annet følgende lov-bestemmelse, i § 9: "Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Ed: « Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende! »"
   Og i § 17: "Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaa Handel, Told, Næringsveie og Politi; dog maa de ikke stride mot Konstitutionen og de (saaledes som efterfølgende §§ 76, 77, 78 og 79 bestemme) af Storthinget givne Love. De gjælde provisorisk til næste Storthing."
   Og i § 30: "Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pligtig til med Frimodighed at sige sin Mening, hvilken Kongen er forbunden at høre. Men det er denne forbeholdt at fatte Beslutning efter sit eget Omdømme.
   Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten."
   Og i § 77: "Naar en Lovbeslutning to paa hinanden følgende Gange er bifaldt af Storthinget, sendes den til Kongen med Anmodning om at erholde hans Sanktion."
   Og i § 78: "Billiger Kongen Lovbeslutningen, forsyner han den med sin Underskrift, hvorved den vorder Lov.
   Billiger han den ikke, sender han den tilbage til Storthinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder det tjenligt at sanktionere den. Beslutningen maa i dette Tilfælde ikke mere af det da samlede Storthing forelægges Kongen."
   Og i § 112 angående lov-endringer:
   "Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring."

   
---
---

   Bjørg Brennan, 11.08. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/835892493102055/

   Støre: - Radikal islam ikke noe problem i Norge
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2009/stoere-radikal-islam-ikke-noe-problem-i-norge/a/556746/
   I sitt første store TV-intervju som stortingskandidat for Ap sier utenriksminister Jonas Gahr Støre at radikal islam ikke er noe problem i Norge.
   VG.NO

   *

   Eilen Hansen Rørdal:
   dra dit peppern gror

   Trond Ruud:
   Eller sett ungene dine i en skole i Groruddalen

   Kent TheMan:
   Støre er litt radikal han tror jeg...

   Bjørn Barstad:
   han fikk jo et tegn på fjellet så da e han vel på bølgelinje med de gærningene

   Eilen Hansen Rørdal:
   tydligvis haha

   Åse M. Lammethun:
   Kvifor prioriter Støre forbrytarar fram for dei som blir offeret? Kvifor bakker han opp radikale grupper? Er det så at disse elite toppane tjener på dette?

   Eilen Hansen Rørdal:
   han er hjernevasket totalt

   Bjørn Barstad:
   han blei født med sølvskje i munnen og gullhår i ræva men oppe i hue er det ingenting

   Eilen Hansen Rørdal:
   der er det tomt som en skål

   Rune L. Hansen:
   Både egen terror og import av terror er jo naturlig for den gjengen der.
   Og Ap-politiker og skipsreder Jonas Gahr Støre frakter vel litt av hvert i båtene sine i visse farvann!

   Rune L. Hansen:
   Dessuten er Jonas Gahr Støre og hans mafia-medspillere ikke bare hva angår multikultur og import av terror ikke bare "uenige" med Anders B Breivik og det meste av det norske folk, men også med menneske-rettighetene og reell lov og rett i og for Norge!

   Rune L. Hansen:
   De er utgard-folket fra Utøya, med motsatt lov og rett!

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 10.08. 2014:
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10152611148679362

   Jeg merker meg at denne klovnen Jonas Gahr Støre uttaler at ekstrem islam- som han kaller det, ikke er et problem i Norge.

   Kan da Jonas Gahr Støre forklare meg hva det er når skoleklasser og skoler med majoritet av muslimske elever mobber og trakkasserer de Norske for at de er kristne, at de har feil klær, at de er skitne, at mødrene deres er horer, truer med å voldta søstrene deres etc etc etc , når de fryser de få Norske elevene ut på en slik måte at mange av dem nekter å gå på skolen?
Kan Gahr Støre forklare meg hvordan det henger sammen at "Norske" skoler og "Norske" lærere underviser på arabisk i Norske klasser?
   Hvordan skal man se på det fenomenet at Norske elever flykter og søker seg bort fra fra skoler der muslimer er i overtall?
   Er det ikke akkurat det samme som skjer bl.a i Syra og i Irak- at de kristne flykter fra områder som invaderes av muslimer?
   Hva er så "ekstrem islam" Gahr Støre og hvordan identifiseres dette?
   Hvorfor skal politiet bære våpen i offentlighet om det ikke er noen grunn for det, for det er vel ingen sammenheng mellom væpning, terror og "ekstrem islam"?

   *

   Irene Hov:
   Det kan han ikke svare på før vi har fått egne Sharia domstoler som kan hjelpe han med svaret.

   Irene Hov:
   Eller før han kan ta seg en heroin røyk.....

   Sveinung Vegsund:
   Dokumentasjon, som selvfølgelig aldri vil tilfredstille mine krav til dokumentasjon !

   Rune Fardal:
   Bjørn Erik Bjorbekkmo, det er det AP kalle "integrering", men som muslimer kaller underkastelse.

   Sveinung Vegsund:
   Da bør vi bli enig om definisjonen av begrepet integrering !

   Irene Hov:
   Tror jeg skal la meg radikaliseres jeg..... Ser at det er mye støtte i både hue og rævva til radikaliserte.....

   Sveinung Vegsund:
   Ser ikke helt bort at du er en skapradikaler, som nå er i ferd med å komme ut av skapet ?

   Sveinung Vegsund:
   Trekker spørsmålstegnet, slik at du ikke føler deg forpliktet tilå svare på min kommentar !

   Jorunn Engelbrechtsen:
   Flott skrevet, kan jeg dele?

   Irene Hov:
   Tror jeg er mer skuff - radikalisert... Altså litt mindre hemmelig enn de i skapet.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Alt jeg skriver og publisere kan deles fritt uten å behøve å spørre meg først : )

   Irene Hov:
   Jaggu...

   Unni H. Nordengen:
   Bra & Sant skrevet Bjørn Erik : )

   Lene Øyberg:
   Jeg tror det er på tide at folk får øya litt opp for hva som skjer her i landet. Spørs om det skjer så mye, siden enkelte partier ser ut til å være fulle av nisser, som på død og liv skal passe på at det ikke er for mye ytringsfrihet her i landet.

   Lene Øyberg:
   Tror jeg må dele den der, jeg og : )

   Jarl Inge Sandvik:
   Gardstøre og Politi har konvertert og er nå musling ikkje hør på han.

   Trond Ruud:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2009/stoere-radikal-islam-ikke-noe-problem-i-norge/a/556746/
   Støre: - Radikal islam ikke noe problem i Norge
   www.vg.no
   I sitt første store TV-intervju som stortingskandidat for Ap sier utenriksminister Jonas Gahr Støre at radikal islam ikke er noe problem i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Land efter land med sine kulturer og tradisjoner har blitt ødelagt eller utryddet og overtatt av islamsk terror, men det passer nok Støre og hans venner godt.
   Den greske og kristne kultur i Lille-Asia og så mange andre kulturer ble utplyndret og drept og ble det ingenting igjen av.

   Rune L. Hansen:
   Hvordan en enn snur og vender på det så er Ap-folket, Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Grøss & Gru Harem Brunt Land og vennene deres i ferd med å revolusjonere verden med sin elite-politikk.
   Deres konspirasjon - ikke vår. Litt mere om det på denne linken:

   https://www.youtube.com/watch?v=lShqC0mH46o
   Play Video
   Alex Jones Interviews George Hunt about Gro Harlem Brundtland and the UN Depopulation Program
   Gro Harlem Brundtland, the ex. Prime Minister of Norway became the head of the World Health Organisation (WHO) after her career as Prime Minister and the "Mo...

   Tommy Fredriksen:
   Visdoms tåa mi har talt.: Det blir mange problemer i Norge i nær framtid.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152194514506875

   Rådmann Jostein Aanestad;
   Ordførar Jarle Aarvoll;

   Underteikna viser til vedlagde opne brev datert 06.07.2014 til dykk som "ansvarlege" administrative og politiske leiarar i Sogndal kommune. innteke i Sogn Avis.
   Då de enno ikkje har gjeve noko svar på dei spørsmål som er reist i det opne brevet ber eg om dykkar svar hit umiddelbart, med kopi til Sogn Avis!
   Underteikna gjer dykk uttrykkeleg merksam på at eg får stadige attendemeldingar frå foreldre i Sogndal kommune som er trakkasert og terrorisert av tilsette ved Sogn Barnevern!
   Eg gjer vidare merksam på at Sogndal kommune og de som administrativ/politisk leiing har eit udiskutabelt ANSVAR for dei LOV og KONVENSJONSBROT som vert gjort av tilsette i Sogn Barnevern!
   Dette ansvaret kan de IKKJE UNDER NOKO OMSTENDE SKYVE FRÅ DYKK, ved å vise til "kommunens advokat Rune Tysse"!
   Dersom ikkje svar er motteke her innan "rimeleg tid" vil saka bli teke opp med Sivilombudsmannen.

   Kollsete 09.08.2014
   Alf Reuss Kollsete

   *

   Rune Fardal:
   Way to go!

   Randi Teinum:
   Fungerer Sivilombudsmannen??

   Kristian Dirdal:
   Stå på Alf få f... skapet frem i lyset, disse vil aldri forstå sine ugjerninger uten at de får føle det på egen kropp!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152194520621875

   Forvaltningsloven § 11 a.(saksbehandlingstid, foreløpig svar).

   Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
   Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.
   I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

   *

   Hege Lillemy:
   Men når man ikke får noen foreløbige svar etter forvaltningsloven § 11 a ??? Hva da??? Det er der mange sliter med den offentlige forvaltningen - hvor de sitter å venter og venter på svar som aldri kommer... hverken etter første eller annet ledd... hverken fra den etaten det gjelder eller kontrollorganene...

   Stig Von Hirschenjeger:
   Plag de med purremail daglig til de svarer. ; )

   Anne Rønnaug Teigen:
   Disse reglene har nok ikke vært fulgt opp gjennom tidene nei! Tror alle byråkratene og flere til bør ha kurs på hvordan lovverket skal fungere! Vi har jo blitt behandlet som noen "duster" lenge nok nå.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152194835991875

   Får du ikke svar på dine henvendelser til offentlig myndighet? I så fall er du ikke alene om det. Ved henvendelser til det offentlige, kan det derfor være lurt å avslutte med:

   "Til slutt vil jeg gjøre oppmerksom på forvaltningslovens §11a angående saksbehandling og tidsfrister"

   *

   Randi Heggertveit:
   Det gjorde jeg og fikk til svar "jøss er det noe som heter det også" Flinke folk i departementene gitt

   Kristian Rønås:
   Svaret jeg fikk fra Eidsvoll kommune var at " vi bryr oss ikke om slike paragrafer her "

   Ingelin Gravem:
   Etter to år er det vel snart på tide å melde dem inn for sivilombudsmannen og Riksrevisjonen? Sistnevnte har i alle fall ansvar for å gå Fylkesmannen etter i sømmene og etter som jeg har sett har de fått adskililg pepper for manglende oppfølging, rot med penger og ja i det hele tatt. I alle fall i Røre og Momsdal. Anbefaler forøvrig å varsle Riksrevisjonen, de har en enkel side der man finner adresse for klage. Jo flere som klager, jo bedre.

   Kristian Rønås:
   Klage rett er bare til for å skape en fantasi om at det finnes rettferdighet : (

   Susanne Johansen:
   takk

   
---
---

   Noralf Aunan, 11.08. 2014 posted to Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152194829811875
   
   Slik jeg ser det er det et totalt lovløst og udugelig rettsvesen som er hovedårsaken til de flest forhold som slett ikke fungerer i det "perfekte" Norge. Vi har dermed en meget viktig oppgave med å få ryddet opp i totalt uakseptable forhold når det gjelder håndhevelse av både Menneskerettsloven og alle andre norske lover.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152194884001875

   Gjenforeningsmålet ble fremhevet i Menneskerettsdomstolen (EMD) i dommen Johansen v. Norge 7. august 1996 og hvor Norge ble dømt for brudd på EMK artikkel 8:

   «The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no. judgment, p. 36, para. 81)».

   Gjenforening skal altså skje "as soon as circumstances permit", og det er er altså INGEN 12måneders regel slik barnevernsloven opererer med. Men, det hjelper lite om jeg opplyser om dette, om ikke de som er berørt, pålegger advokatene sine å ta i bruk denne regelen fra EMD.

   *

   Rune Fardal:
   Prinsipplæren til Den europeiske menneskerettsdomstol sier om dette:
   "The Court recall the guiding principle whereby a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see, in particular, Olsson (no. 1), cited above, pp. 36-37, § 81)
   The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child."

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig, Rune Fardal, offentlig myndighet og forvaltning er på allslags vis utvetydig og absolutt lov-forpliktet til med positive virkemidler å respektere, ivareta og sikre enhvers foreldre-rett og rett til familie-liv og til ikke å bli torturert. Derfor skal det egentlig ikke være nødvendig for barn og foreldre hverken med advokater eller protester!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202945094443100

   Våre menneske-rettigheter er umistelige og uavhendelige, som det står i menneskeretts-konvensjonene.

   En dommer eller offentlig forvaltning som ikke respekterer dette, men som forbryter seg mot dette er enten en uvitende eller en kriminell.

   *

   Rune L. Hansen:
   Blandt våre menneske-rettigheter er både foreldre-rett, retten til familie-liv, retten til økonomisk verdighet, retten til ikke å bli diskriminert - og mye mere!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152195354861875

   [Fwd: Barnevern og menneskeretter]
   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, August 11, 2014 11:03 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no

   Att: Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.
   Akersgata 59
   Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

   Ref epost under som ble sendt Departementet for besvarelse for ett år og snart tre måneder siden!! Når kan det forventes svar?

   Bergen, 11.8.14

   Marius Reikerås

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject: Barnevern og menneskeretter
   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, May 29, 2013 12:46 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no
   --------------------------------------------------------------------------

   Att: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen
   Akersgata 59
   Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

   Brevet legges ut på Facebook til allmenn orientering

   VEDRØRENDE: FORHOLDET TIL DEN EUROPEISKE MENNESKERETTSKONVENSJON.

   ÅPNE SPØRSMÅL TIL STATSRÅDEN.

   Gjenforening er alltid hovedmålet i barnevernssaker. Det er utvilsomt Den Europeiske Menneskerettsdomstol sitt synspunkt i barnevernssaker.

   Gjenforeningsmålet ble fremhevet i dommen Johansen v. Norge 7. august 1996 og hvor Norge ble dømt for brudd på EMK artikkel 8:

   «The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no. judgment, p. 36, para. 81)».

   Slik jeg og svært mange med meg oppfatter det, praktiserer imidlertid ikke Den Norske Stat ”midlertidighetsregelen”. Snarere er langt de fleste omsorgsovertakelsessaker av permanent karakter.

   Jeg ber på vegne av de mange som lurer, svar på følgende to spørsmål

   1. Mener statsråden at staten oppfyller de forpliktelser som Norge har etter Menneskerettskonvensjonen og som er presisert som gjeldede rett etter Johansen- saken?

   Det vises til EMK Art 46 hvor det heter:.

   "1. De høye Kontraherende Parter forplikter seg til å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er part i"

   2. Hvilke tiltak har staten tilrettelagt slik at biologisk familie kan bli gjenforent med sitt barn dersom forholdene ligger til rette for dette?

   Det bes om statsrådens svar på dette. Svaret vil, når det er gjort kjent, legges ut på Facebook.

   Bergen den 28.5.13

   På vegne av alle de som ber om svar:

   Marius Reikerås
   Menneskerettsjurist

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152195329151875

   Fwd: Vedr: Eirik Stolt- Nielsen]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, August 11, 2014 10:47 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Priority: Normal
   Options: View Full Header | View Printable Version | Download this as a file

   Ref under.

   Hva har dere gjort i sakens aneldning?

   Bergen, den 11.8.14

   Marius Reikerås

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject: Vedr: Eirik Stolt- Nielsen
   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, March 24, 2014 1:44 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: justis@stortinget.no
   --------------------------------------------------------------------------

   Til de det angår.

   Vedr: Eirik Stolt- Nielsen

   Det vises til førstesideoppslag i Bergens Tidende, torsdag den 20, mars, se vedlegg, hvor førstestatsadvokat Eirik Stolt- Nielsen uttrykker sin bekymring over politiet i Hordaland sin innsats i kampen mot alvorlig kriminalitet.

   Til adressatenes info, er det å bemerke at Eirik Stolt Nielsen selv aktivt har bidratt til både å støtte et fiktivt Bahamas eid selskap, Glarion Marine LTD AS. Både ved at han har legitimert for selskapets handlinger, samt at han egenhendig har henlagt anmeldelse mot Glarion Marine LTD AS.
   Han har altså henlagt en anmeldelse av en sak, der han selv har vært involvert.

   Det vises for øvrig til alt det jeg tidligere har informert norske myndigheter om angående Glarion Marine LTD AS, samt eier ”Rotocrop Trust” på Bahamas.

   Bergen, den 24.3.14

   Marius Reikerås

   Denne epost legges også ut på sosiale medier til info.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152195378641875

   Det er ikke bare stater som må reagere overfor andre stater, når forbrytelser mot menneskerettene forekommer.

   Også folket må si fra til sin egen stat, når staten bryter menneskerettene mot sin egen befolkning.

   Det er dette siste som er så viktig at vi også gjør i Norge. Vi må aldri akseptere urett. Ingen kan gjøre alt , men alle kan gjøre noe:))

   *

   Unni Stangnes:
   Sannelig om jeg vet hvordan vi kan få takket deg for alt du gjør for oss! TAKK!!

   Marit Hagen:
   Så sant

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152195372066875

   Det er sikkert en del som har merket jeg i det siste har skjerpet ordbruken mot de jeg mener misbruker sin makt overfor befolkningen. Det er helt riktig. Vi skal aldri finne oss i maktmisbruk. Det er ingenting i vårt samfunn som har ødelagt flere liv enn de som bedriver maktmisbruk. Det skal være slutt på de tider, da folk blir krenket av andre. De av de offentlige ansatte som krenker våre menneskeretter, fortjener heller ikke å være der.

   Skal vårt samfunn bygges opp og ikke ned, må vi snarest få den offentlige forvaltningen til å forstå nødvendigheten av å respektere våre menneskeretter.

   Derfor også nødvendigheten av å si fra, når krenkelser forekommer.

   *

   Raymond Kanari Hammeren:
   Helt riktig marius. Vi må ikke la oss tråkke på men stå imot. Jo flere vi er og blir så må de snart høre på oss.

   Kjell Selen:
   Enig med deg. Skal fremme en del sammenfallende synspunkter på Løvebakken i løpet av kort tid. Stå på Marius. Sannheten er og blir en vanskelig motstander.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152194869601875

   Jeg har fått tillatelse til å legge ut dette brevet. Jeg legger det ut, fordi det illustrerer arrogansen som det offentlige bedriver overfor privatpersoner. Denne moren er god nok omsorgsperson for to av sine barn, men ikke for den tredje. I følge domstolene og barnevernet. Skjønne det den som kan.

   Arrogansen og disrespekten for menneskerettene og menneskeverdet, er slående likt over hele landet. Og det kjennetegnes gjennom måten dette brevet er formulert på.

   Jeg understreker at brevet ikke er stilet til meg, men til hennes advokat. Her er brevet:

   Vedr. din klient C.E.

   Andebu kommune, ved virksomhetsleder, mottok 15. juli 2014 en e-post fra din klient. Hun ønsket et møte med kommunen i sak som gjelder hennes yngste barn. Barneverntjenesten svarte på henvendelsen i e-post til deg, i og med at du etterlyste svar på henvendelsen.

   Det ble avholdt et møte fredag 20. juni. I en intern evaluering av dette møtet er det vurdert som lite hensiktsmessig å ha flere møter vedrørende omsorgssaken til din klients datter. Domstolene har vurdert saken, og funnet at vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt. Barneverntjenesten i Andebu kommune forholder seg til domstolens vurderinger, og vil ikke tilbakeføre barnet til mor, med mindre mor kan sannsynliggjøre endringer, som tilsier at omsorgssituasjonen hos henne bør vurderes annerledes. Pr i dag er det for tidlig for kommunen å vurdere en tilbakeføring. Det framkom ikke momenter på forrige møte som endret denne vurderingen, og det vil derfor ikke bli satt av mer tid til møter om en mulig tilbakeføringssak.

   Dersom din klient ønsker samtaleterapi for egen del, vil kommunen vurdere å dekke dette, dersom hun får avslag på helsehjelp etter henvisning til DPS. Hvis kommunen skal dekke kostnader til samtaleterapi, bes det om tilbakemelding på hvorfor din klient vil snakke med psykolog.

   Barneverntjenesten ser ikke behov for en ny utredning av mors omsorgsferdigheter. Det vises til at dette har blitt utredet av psykologer to ganger, samt at fylkesnemnda og domstolene også har vurdert mors omsorgspraksis mer enn en gang. Etter det som ble opplyst i vårt forrige møte, skal mor ta plass i et mor-barn senter. Det vil tilkomme opplysninger om mors omsorgsferdigheter også derfra.

   Når det gjelder øvrige argumenter fra din klient, herunder menneskerettighetene og domstolenes kompetanse, finner barneverntjenesten det mest hensiktsmessig at du som hennes prosessfullmektig forklarer henne dette.

   Andebu 11. august 2014

   Ingunn Grude       Torild Fogelberg Hansen
   Barnevernleder      virksomhetsleder

   *

   Susanne Johansen:
   arrogant innehold og

   Hege Lillemy:
   Ganske typisk arroganse fra Barnevernet sin side...

   Siri Hjelm:
   Typisk bv : (

   Mari Anne:
   Det er mange slike saker. Barnevernspedagogene forlanger at mor eller far skal "VELGE" hvilke barn "de vil" sende fra seg. Så truer de med at hvis ikke foreldrene "samarbeider", så tar de alle barna. Bv pedagogene forsøker å rettferdiggjøre dette, med å si atforeldrene klarer omsorgen for x antall barn, men ikke alle. Dette trenger de ikke bevise.... En skam er det!

   Greta Devik Finnanger:
   God nok omsorgsperson for to av sine barn, men ikke for det tredje. Hva er det som foregår i dette b. vernet. Skilles fra sin mor og sine søsken, det må sannelig foreligge en god dokumentasjon for slike inngrep.

   Solveig Korneliussen:
   Huff!!!!

   Sigbjorn Aase:
   Sulle hoder. Psykopater trives godt sammen.

   Lena Haukland:
   Det er helt utrolig å lese.. Dette er identisk med 8 andre saker som kjenner til.. Det kan ikke være slik at alle som blir fratatt barna sine har nesten like saker???

   Sølvi Hansen:
   Nøyaktig samme språkdrakt, setningsbygging og argumentasjon som i alle brevene vi mottok fra UDI og UNE i alle de år. Systemarroganse, kaller jeg det!

   Sigbjorn Aase:
   Stemmer de er like alle sammen.

   Kristian Dirdal:
   Sulle hoder var det en som skreiv, og det skal være vist! Her går de fra egne hjem der fyll og tull har vært utbredt i generasjoner, og noen har hatt sine slektninger som naboer og der flere generasjoner sitter å drikker seg fra sans og samling med barna til stede, men da skjermer de disse for det er familie! Det er ikke bare en skam, men en forbrytelse disse representerer, men hvem gidd å følge opp dette?

   Onemanmusic Tsd:
   Det mest betenkekige i dette svarskrivet er at det mangler fullstendig begrunnelser og dokumentasjon på hva som er galt! Det vises bare til tidligere helt ubegrunnede påstander. Krev dokumentasjon - skriftlig og forfølg saken til svarene blir så "teite" at selv en rettsinstans ikke kan se bort fra det!

   Elin Gregusson:
   Det er absurd... Særlig i kombinasjon med kommentarer som din, Lena. "Klipp og lim" i tilknytning til omsorgsovertakelser er avslørende.
   Etter å ha truffet et par unge, barnløse og inkompetente personer engasjert av BV, tror jeg jommen ikke jeg kjenner noen foreldre som i prinsippet ikke kunne blitt offer for dette. Problemet er pengene som er knyttet til et apparat som høres flott ut ("Barnevern". Hvem er motstander av vern av barn?) - de færreste som ikke selv er rammet setter seg inn i. Kan ta feil, men har inntrykk av at god økonomi og høy sosial status beskytter også her. De heldige vet det bare ikke selv.
   Det er med andre ord politikere og alminnelige, anstendige folk og politikere som må få innsyn i mange nok enkeltsaker til at systemet avsløres.
  Marius' innsats er uhyre viktig...

   Eliyahna Yisrael:
   Help oss Gud !!!

   Lotte Enger:
   Gud hjelper oss i rett tid.. Han har alt gått den vei vi må gå <3

   Bjørn Røkeness:
   Trist at rettsikkerheten skal overlates advokaten (er du uheldig å få en advokat som ikke har din interesse i sitt sinn SÅ ? ) å at BV kan komme med så mye PISS er galskap .Trodde ikke mine øyne ører i F.nemnda 2010 .hvor man blir overøst med helt tullete påstander og løgner . Ja ikke vært der før ! SÅ man stoler på at advokaten har dine interesser i førersete . Nei har ikke den følelsen. Så da burde jo noen sjekke at BV gjør jobben de er satt til ! ( for det er ikke advokaters jobb å finne lyspunkter i folks liv NEI det er Politiets jobb å forfølge lovbrudd inkl Barn . Nå må det bli slutt på denne tausetsplikten man skulle jo tro de jobbet i E tjenesten .Og ikke det de er satt til HJELPE barn og deres familie . MYE i mellom linjene ! SINT! :o/

   Ellen Ronæss:
   Og "mor (skal) ta plass i et mor-barn senter"? Dette brevet er tross alt ikke så lett å tolke, Marius.

   Elisabeth Aaslie:
   Jada : ) juni 2013 ble Vetle på 7 år tilbakeført til meg, etter tingrettsdom. Men sander på 10 år kom ikke hjem.

   Ellen Ronæss:
   Å skille søsken på den måten, det høres helt forferdelig ut!

   Oddbjørg Einervold:
   Off helt umenneskelige mange av de på bv.

   Arianne Høvik Christiansen:
   hm? det er bare grusomt. Ondskap. " ikke hensiktsmessig" det sier jo rett ut at det ikke ganger deres hensikter. det har ikke noe med barnet å gjøre. de er i en slags masse psykole disse bv folka, etter min mening. de er drillet og manipulert, de også. Anser dem alle som å være sinnsyke i gjerningsøyeblikket i alt de skriver og gjør. de er manipulert trill runt av en arrogant stat. Og denne staten manipulerer gjennom utdanning, kurs, skriv, metoder... og driver en pågående borgerkrig mot barn og foreldre. de har ikke lovverk til å gjøre dette. det er ingenting i helseloven som tillater forflytning av mennesker til adresser. det handler om å forflytte til sykehus. og eneste lov i grunnloven som tillater at barnevernloven eksisterer, er lov om at Kongen kan beordre forflytning av mennesker til OMRÅDER, uten gjeldende domsavgjørelse, hvis noen ansees å være til fare for rikets sikkerhet. vi må få fjernet den kongen, lovlig. det er kongen som har hovedansvaret her. barnevernloven er en ulovlig lov, dersom den ikke ligger under den lovparagrafen i grunnloven som tillater slike forflytinger. Fordi grunnloven i den paragrafen nevner ikke Fylkesnemda som noe rettsorgan. Der nevnes tingrett og lagmannsrett. Men siden Kongen har juridisk immunitet... så må han fjernes på andre måter. Vi må få dette ut til utlandet. Vi har en konge og regjering som har en pågående borgerkrig mot foreldre i landet. ALLE er under mistanke, kontinuerlig for å være til fare for borgernes sikkerhet. Da altså foreldre. Det er derfor de er så arrogante. De er Kongens tjenere. Og mener de har tillatelse til hva som helst som kongen befaler. Kanskje vi rett og slett skulle begynne å sende alle klagene direkte til Kongen. Droppe hele advokat, fylkesnemd, bv klage systemet. Det er faktisk ikke de som er hovedansvarlig i dette. Våkn opp and smell the reality!

   Nancy Therese Olsen:
   Grusom kynisme og arroganse, får helt frysninger

   Ståle Falch:
   Siden jeg kjenner både saken og mor relativt godt, tillater jeg meg å kommentere dette.

   Jeg kan ta dette fra bunnen av. Mor er foster/adoptivbarn selv. Hun har ikke hatt kontakt med biologisk familie før i voksen alder. Hun opplevde å ikke "passe inn" i familien, og når mor og far i adoptivfamilien gikk hvert til sitt, valgte hun å flytte til faren. Kontakten med mor og søsken ble mindre og mindre, og det ble ikke mer kontakt når hun selv fikk barn. Hun opplevde som regel alltid kritikk fra moren, og jeg har forståelse for at hun ikke ville ha kontakt med henne. Moren er utdannet og jobber som sosionom. Morens biologiske døtre er utdannet og jobber innen barnevern. Det er disse tre som sendte den opprinnelige bekymringsmeldingen. Ikke fordi de visste at det var omsorgssvikt, men fordi de ikke fikk ha kontakt med barna. Les siste setning en gang til.. Ikke fordi de hadde sett omsorgssvikt, men fordi DE IKKE FIKK TREFFE BARNA...

   Barnevernet i Stokke(nabokommune til Andebu) var på hjemmebesøk, og hadde lite å sette fingeren på. Mor bodde da i sin egen fritidsbolig, og det var ikke toalett i bygget. Det var utedo og en "portapotty", men ikke sanitærforhold som vi er vant med i dag. Mor valgte å lytte til Barnevernets tanker, og flyttet til en bedre egnet bolig i Andebu. Saken blir oversendt til Andebu barnevern, som etter halvannen times observasjon tar barna vekk fra mor. De setter barna hos sin adoptivbestemor, men der er de kun en kort stund. Når adoptivbestemoren begynner å stille spørsmålstegn ved Barnevernets arbeidsmetoder, blir barna akuttplassert i beredskapshjem hos sin egen far. Til tross for massiv oppfølging og hjelp takler ikke faren oppgaven, og barna blir separert og satt i hvert sitt fosterhjem. Barnevernstjenesten i Andebu var tidlig ute og sa at moren aldri skulle være mor for sine barn igjen.

   Mens disse to barna er i fosterhjem blir mor gravid igjen, og denne datteren blir tatt av Barnevernet 14 timer etter fødsel, på bakgrunn av saken med de to eldste. Det er denne datteren saken står om nå.

   Mor kjemper en innbitt kamp, og vinner sine to eldste tilbake. Andebu barnevern nekter å gi den yngste tilbake, til tross for at det ikke foreligger noen grunn til bekymring fra de som kjenner familien godt. Jeg tenker da på skole, familiekontorets medarbeidere(hvor den ene av disse har 14 års erfaring fra barnevern) og andre som ikke har en farget oppfatning grunnet nær relasjon.

   I brevet står det at mor er blitt utredet av psykolog to ganger. Det er ikke riktig. Den første vurderingen av sakkyndig, kommer fra en person som ikke er utdannet psykolog, hun er utdannet barnevernspedagog med en tilleggsutdanning innen psykologi. Hun skriver en rapport basert på uttalelser fra flere kilder. Kun 20% av informasjonen kommer fra reelle observasjoner. I starten av rapporten står det "dette kan samsvare med omsorgssvikt" flere ganger, mot slutten er det blitt "på grunn av den opplevde omsorgssvikten". Hun observerer mor en kort periode, og noterer seg at barna utagerer. Hun "glemmer" å nevne at når hun observerer mor og barn har de vært adskilt i 6 måneder, og barna har flyttet to ganger. Barna var da 2 og 4 år, og ingen hadde forklart dem at de ble tvangsflyttet. Mor har i ettertid lært at barna trodde mor hadde forlatt dem og gitt dem til noen andre. Den sakkyndige barnevernspedagogen med litt psykologutdanning skrev ingenting om dette. Jeg kan sikkert skrive en lang avhandling om dette, men det ender med at Tønsberg tingrett skriver i sin dom at "den sakkyndige rapporten fremstår som et bestillingsverk fra Andebu Barnevernstjeneste". Dette var altså den ene "psykologutredningen".

   Den andre utredningen er faktisk fra en psykolog, som fikk som tilleggsmandat å utrede om mor var psykisk syk. Han skriver i sin rapport ingenting negativt om mors omsorgsevne, og skriver at han "ikke har grunnlag til å stille en diagnose". Han har observert mor og barn i til sammen ca 5 timer. Selvfølgelig har han ikke grunnlag til å stille en diagnose, men han har heller ikke sett noe som skulle tilsi psykisk sykdom. Andre psykologer, f.eks fra DPS, en psykiater, mors fastlege som har spesialisert seg på psykologi, finner heller ikke tegn på psykisk sykdom. De ser reaksjoner på traumet mor har gjennomgått, men ikke psykisk sykdom.

   Når mor er i tingretten for andre gang, taper hun. Hun får her vite at den første sakkyndige jobber som fagdommer i tingretten, og dommer kjenner denne sakkyndige godt. Det er den eneste logiske forklaringen på at mor og hennes advokat "knuser" barnevernstjenesten, men alikevel taper saken. Uttalelser fra skole, mors adoptivmor(som nå har snudd, og ønsker å hjelpe datteren), fra Familiekontoret som har observert mor over flere måneder, og andre som kjenner mor blir ignorert. Det samme blir den sakkyndige, som ikke finner noe å sette fingeren på i mors omsorgsevne. I dommen kan man lese at retten legger vekt på den første sakkyndige vurderingen, som den første tingretten anser som "et bestillingsverk fra Andebu kommune".

   Vi ser at Barnevernstjenesten ikke tar stilling til menneskerettigheter og rettens håndtering av saken. De forholder seg til dommen. Jeg skal love at de IKKE gjorde det når mor vant den første saken..

   I lovgivningen står det ingen steder noe som helst om "omsorgsbyrde". Enten er du skikket som forelder, eller så er du ikke. Det står ingenting om at man kan "tynnet ut" søskenflokken. Hvis byrden er for stor skal hjelpetiltak iverksettes, man tar ikke bort barnet.

   Barnevernet i nåværende bokommune har omtrent ikke hatt kontakt med mor. Dette blir de kritisert for av tingretten. At årsaken til dette er at de ikke har hatt noen grunn til bekymring, har tingretten valgt å ignorere..

   Vi ser her et klassisk eksempel på at Barnevernet ignorerer menneskerettigheter de fleste av oss tar for gitt. Dette er en av grunnene til at Norge er klassifisert som en "B-nasjon" når det gjelder menneskerettigheter.

   Når Børge Brende i våres ble grillet på menneskerettigheter og fikk spørsmål om barnevern ble han sint og nektet å akseptere kritikk på at "vi ønsker å beskytte barna".
   Vi ser også at Barnevernet i Andebu har vanskelig for å ta inn over seg at de kanskje har gjort feil, de gjør ingenting for å legge forholdene til rette for tilbakeføring.

   Ståle Falch:
   Jeg kan også legge til litt til.. Barnevernstjenesten har hoppet fra sten til sten i denne saken.. Først er det boforhold, så var det mistanke om seksuellt overgrep(mor anmeldte dette som hadde skjedd under farens omsorg. Han får som kjent senere full omsorg for begge barna). Nå er det "mors psykiske helse" det er snakk om.. Bruk din egen logikk, og svar meg på følgende:

   Kan en person som er utsatt for denne påkjenningen i tre år, som kjemper og kjemper, og FORTSATT STÅR PÅ BENA, karakteriseres som "psykisk syk"? De som har kjent barnevernet på huden, vet at det ikke er lett når det står på.. Mor har stått i dette i 3 år, og det kan virke som om det kan vare litt til.. Mor er ikke kjent for å gi seg når det er noe hun vil : )

   Nancy Therese Olsen:
   Ja jeg vil rett og slett kalle dette overgrep, og denne saken burde fram for menneskerettsdomstolen Ståle Falch

   Rita Oseassen:
   Det som provoserer meg mest i dette brevet, utenom barnevernets arroganse, er at de forlanger å vite hvorfor hun vil snakke med psykolog. Det har de nemlig ingenting med!

   Hege Lillemy:
   Ståle Falch: Dette er dessverre en helt typisk gjennomsnittsak - hvor BV hopper fra stein til stein - å aller helst bruke gamle påstander og aller helst noe fra foreldrenes selv sin barndom/oppvekst for å "belyse" saken best mulig - som argumenter og stigmatisere og svartmale... Når man sitter å leser gjennom sakens dokumenter i en rekke barnevernssaker så ser man dessverre at det er i grunnen veldig lite dokumenterte og beviste påstander som hagler fra Barnevernet sin side (jeg kaller dette at saksbehandler sitter på sitt kontor å gnir på ei spåkule å synse og antar og mene forskjellige ting) Neida det Norske barnevernet kan dessverre ikke forholde seg til den Norske barnevernslovgivningen eller arbeidsinstruksene sine - langt mindre kvalitetsikre sine egne vedtak... Sløvt - slapt og arrogant og maktmisbruk (Catch 22) av Barnevernet... Å de skal liksom være til "Barns beste"???

   Grethe Marcussen:
   Blir bare mere og mere sjokkert... : (

   Lotte Enger:
   Her er jenta som ikke får komme hjem til biologisk mor og søsken. Hun er nå ca 20mnd
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=823307141021975&set=p.823307141021975&type=1
   Lotte Enger's photo.
   

   Nina Grønneberg Andresen:
   Det er bare HELT vanvittig hvordan mennesker i betrodde stillinger - samt "ekspertisen" - tjener penger på å mishandle, undervurdere og nedverdige barn, kvinner og familier i dette landet ! Jeg har dessverre en historie å komme med selv - om dere trenger en til ! ........ : (

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. august 2014, Vinberget: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius, mørkt, regn og vind her ute i natt. Tildels nokså mye regn videre utover formiddagen, og disig og noe vind. Omtrent det samme med omkring 14 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, disig, regn og 11 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. august 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, fuktig og 12 pluss-grader klokken 08, men uten nedbør. Med 15 pluss-grader og nåkså grålig himmel klokken 09.30, derefter en kort stund med regn. Utover formiddagen og dagen tildels noe mindre overskyet med et mildt vind-drag og 20 pluss-grader klokken 15.30. Overskyet med til 15 pluss-grader frem mot klokken 19. Dunkelt grålig og 12 klokken 22. Temmelig mørkt klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.08. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202959062752299

   Mennesker, inklusivt politikere, som ivrer for unødvendige og eller ulovlige lover, hva enten slike er tilstedeværende fra før eller ikke, er en alvorlig ødelegger for med-mennesker, samfunnet og verden.

   Årsaken til en slik iver, med eller uten falskhet, kan f.eks. være at de ønsker å fortolke menneske-rettighetene eller de universelle prinsippene for lov og rett så meget at de blir til det motsatte av hva de egentlig er.

   De ønsker å erstatte reell lov og rett med seg selv eller sin egen eller noen sin politikk.

   Ingenting er farligere for med-mennesker, samfunnet og verden enn kriminell politikk, politiske organisert kriminalitet, hvilken falskhet eller propaganda den enn skjuler seg bak. Og ingenting er viktigere enn å få den kompetent straffe-forfulgt og stoppet.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152196486241875

   I Prop. 85 L (2012–2013) Endringer i barnelova: "7.2 om begrepet «tungtveiende grunner» heter det:

   Departementet legger til grunn at formuleringen «ganske tungtveiende grunner» er egnet til å belyse det generelle utgangspunktet om at barn og foreldre har en samværsrett, forankret i menneskerettighetene. Det avgjørende vilkåret/hensynet skal imidlertid være barnets beste. Formuleringen «tungtveiende grunner» skal derfor ikke forstås som en form for tilleggsvilkår eller et ekstra kriterium for når domstolen skal/bør fastsette at det ikke skal være samvær etter barneloven."

   Her dokumenteres det, helt åpenlyst, at departementet ser vekk fra menneskerettene, og heller bruker ”barnets beste” slik staten finner det for godt.

   *

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen seg selv lik. Skifter fokus bort vekk fra det mest vesentlige: Enhvers foreldre-rett og rett til familie-liv. Uten med et eneste ord å nevne at dette i konvensjonene, naturretten og folkeretten er de mest elementære umistelige og uavhendelige menneske-rettighetene - eller konsekvensene av å forbryte seg mot disse!
   Og uten med et ord å nevne at barnets beste og reell lov og rett er å respektere og ivareta barnets, foreldrenes og familiens menneske-rettigigheter!

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 12.08, 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152196319861875

   Irak har EGEN EMK-MINISTER : )
   På tide Norge kommer ETTER : )

   Behovet er like stort i begge land, i irak er ondskapen åpenlyst, i Norge prøves fordekt i makten's korridorer.
Ondskapen i Norge er mye mye verre, der familier, menneskers liv og helse myrdes og ødelegges i ekstremt lovBRYTENDE ondskapsfulle langsomme normer. Hadde vært mye bedre de ansvarlige i domstolene og bv osv hadde åpent og ærlig gått til den og de det gjelder, og sagt nå skal vi ta fra dere alle deres rettigheter og ødelegge dere mest mulig, slik at våre kriminelle samarbeidspartnere i advokat og andre deler av det kriminelle næringslivet i Norge kan tjene seg rike og feite på alle de overgrep vi nå skal utføre mot dere og deres anliggender.!!! Dette hadde vært den ærlige versjonen av de kriminelle handlingene dommere, advokater, bv og andre psykiske psyke ustabile off ansatte i Norges forvaltning DAGLIG GJØR !!! Fy skamm, maken til klovner og fanteri : ) voksne mennesker liksom !!! : ) baklengs inn i fuglekassa : )

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152196293756875

   Den offentlige ansvarspulveriseringen, er til tider ganske så avslørende.

   Det offentlige uttaler på autopilot, at den "ikke kommenterer enkeltsaker". Men alle saker er vel til syvende og sist enkeltsaker?

   *

   Ove Onkli:
   Ja de er det, men på generelt grunnlag. ....

   Roar Moe:
   Politikere skal ikke blande seg i enkeltavgjørelse.

   Arianne Høvik Christiansen:
   flott "på autopilot" og det med "at det ikke er hensiktsmessig" (i andre saker) jeg snudde det rundt en gang jeg ringte til bv tjenesten, har det på lydopptak. Saken er resepsjonisten lar meg ikke snakke med bv leder ang det mandatet. Hun er liksom så opptatt. Men hun spør meg hvem saksbehandleren er: Jeg svarer at det er så mange som har vært involvert, vanskelig å si. Da sier hun, kan jeg få NAVNET på barnet det gjelder? Da sier jeg, du jobber i en offentlig etat, ikke sant. Jo, det gjør hun. Da kan jeg ikke si navnet på barnet. Fordi på dette arket med mandatet står det at §13 unntatt offentligheten... da blir hun stille og skjønner ingenting. Hun kan jo ikke få vite noe som er unntatt offentligheten, når hun representerer offentigheten... Jeg tror vi må være smarte nå....I saker der de ber om informasjon. Så kan vi svare med samme mynt. DET ER IKKE HENSIKTSMESSIG I FORHOLD TIL MENNESKERETTIGHETENE TIL DETTE INDIVIDET. Og da får de sin egen dør midt i fleisen.

   Ove Onkli:
   Ordfører Tore Vestby i Frogn vitnet i en privatrettslig nabo tvist i to instanser....... : (

   Kjell Selen:
   Ja nå nærmer det seg noe.

   Rune L. Hansen:
   Både politikere og andre kan være forpliktet til å sette seg inn i enkeltsaker og enkeltavgjørelser!
   Som det f.eks. er lov-bestemt i Menneskerettsloven V4:
   "det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører"!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.08. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/884278714928413/

   Menneske-foraktende forvilklinger på norsk.

   Barnas far og den norske mafia-domstolen kidnapper barna - senere kidnapper barnas mor barna. Både barna og foreldrene fratatt sine menneske-rettigheter og mishandles av dette, i regi av den politiske mafiaen i Norge:

   http://oddmyklebust.com/2014/08/07/sonderknust-far-ber-om-hjelp-for-a-finne-to-bortforte-dotre-og-norsk-vitne/
   Sønderknust far ber om hjelp for å finne to bortførte døtre og norsk vitne
   En sønderknust britisk far ber om norsk hjelp til å finne sine to døtre som ble...
   ODDMYKLEBUST.COM