----- Denne side: db201311.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. ---- 
----- 
---  November 2013 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. november 2013, Vinberget:

   Mørkt, regn og yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig lyst, endel mørke skyer i sør-øst og 4 pluss-grader klokken 08. Bamse stakk av omkring 8-tiden, med alle de 6 store hvalpene efter seg. Jeg trodde hun var i reim, men det var hun altså ikke. Tilskyende og med regn mot klokken 9. Tildels skyet og noe sol og tildels overskyet og noe mere regn utover formiddagen, med oppmot 8 pluss-grader frem mot klokken 14. Mørkt, regn og til 7 pluss-grader frem mot klokken 19.30. Mørkt og tildels mye regn videre utover kvelden, med omkring 6 pluss-grader.

   Jeg lastet opp to bilder av de nyfødte hvalpene som ble født 13. og 14. oktober, til Internettet ( ekstern ). Mikka og Bruno sammen med de. Et artig et av Rosa (fra forrige kullet) også. Dermed er det der bilde av alle hundene som nu lever her, på samme siden.
   Hunden er blandt dyrene menneskets beste venn, er et velkjent ordtak i de fleste land og er for veldig mange mennesker en sannhet og virkelighet. Og også at forholdet og vennskapet til andre dyr kan være tilsvarende nært og kjært. Selvfølgelig uten at de til sammenligning kan erstatte ens egen familie eller barn. Men dyrene og noen av de mere enn andre betyr veldig mye også nært og kjært for mange av oss. Perverterte mennesker kan ha liten eller ingen forståelse for dette. Mange som har blitt nyttige idioter eller nøkkel-personer for den politiske mafiaen i dagens Norge (og flere andre steder), har liten eller ingen respekt eller forståelse for disse livets forhold mellom mennesker og dyr, ikke engang for tilsvarende forhold mellom mennesker, selv ikke når de er nærmest biologsk. Annet enn kanskje egoistisk for seg selv, men ikke for andre. Uten respekt for både mennesker og dyr. Bortsett fra kanskje i falskhet. Det er dessverre mange eksempler i så måte, og flere dess verre samfunnet er gjennom-korrupt.
   I Norge kidnappes barn fra foreldre og foreldre fra barn. Og utplyndres, terroriseres, seig-pines, tortureres og mishandles mennesker også på andre måter. I regi av representanter for den offentlige forvaltningen!
   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 01.11. 2013 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/573009066086465/

   SIVILOMBUDSMANNEN

   (Kopierer inn min e.post til Sivilombudsmannen. Nav har «selvfølgelig» ikke besvart min e-post av 24.10.2013 vedrørende dommen i Trygderetten).

   «Jeg viser til tidligere korrespondanse og senest e.post til Nav av 24.10.2013 kl. 15:49, der Sivilombudsmannen var innkopiert. Nav har fortsatt ikke besvart spørsmålene. Dette er i god Nav stil, men det tolereres naturligvis ikke. Trygderetten har utført dokumentoverføringen til Nav som forespeilet.

   Det burde være unødvendig med introduksjon vedrørende denne saken.
   Jeg har fått oppgitt at det KUN skal være Sivilombudsmannen som har myndighet og makt til å kunne fremsette krav i slike saker! Etter et klart råd ber jeg derfor Sivilombudsmannen om bistand til oppfølging av Nav.

   Sivilombudsmannen har vært orientert om denne saken i årevis og jeg opplever det som uakseptabelt at det tillates at Nav kan få fortsette å behandle meg slik de gjør. Minner om at den norske stat stilltiende har akseptert at Nav IKKE har gitt meg stønader i nå over åtte måneder og i tillegg unnlatt å gi korrekte stønader helt siden sykemelding i 2006. I tillegg løyet og bevisst forsøkt å føre meg bak lyset ved flere anledninger, - senest slik det går frem av Nav Klageinstans sitt avslag av 06.12.2012 og dommen i Trygderetten 11.10.2013. Det er forskrekkelig at det tillates at Nav får fremsatte usannheter om egne klienter! Det er noe riv, rav, ruskende galt når sånt kan forekomme.

   Ber altså nå om at Sivilombudsmannen tar øyeblikkelig grep og holder meg orientert om tiltak og fremdrift.

   Kopierer inn Fylkesmannen som ansvarlig for deler av Nav og politi og statsadvokat siden de har henlagt anmeldelser fra meg,. Anmeldelser som helt klart angir åpenbare brudd på norsk lov. Noen forhold er nå også bevist ved dommen i Trygderetten. Jeg har opplagt ikke blitt tatt alvorlig av politietaten, selv om det samme politiet tillater seg å formidle dokumenter som krever utkastelse og hus/eiendeler solgt på tvangssalg!

   Dette er hårreisende praksis og er muligens også en sak for Sivilombudsmannen. I så fall, ber jeg om at den også håndteres.»

   *

   
---
---

   VANLIGE KRENKELSER FORELDRE UTSETTES FOR AV BARNEVERNET.
   October 31, 2013 at 11:36pm
   https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/vanlige-krenkelser-foreldre-utsettes-for-av-barnevernet/10151949912329826

   1   Barnevernsloven - til barnets beste-misbrukes til barnets verste eller barnevernets beste .
   2   Barnevernet ander konsekvent barnets interesser som motstridende med forelsdrenes interesser.
   3   Mistro til foreldrenes forklaringer , kompetanse, kunnskap , situasjonsbeskrivelse og situasjonsforståelse
   4.  Barnevernet har alltid rett og vet hva som er det beste for barnet .
   5.  Foreldrenes argumenter vurderes ikke og drøftes ikke.
   6.  Godt samarbeid defineres av barnevernet at foreldrene gjør det som barneevrnet gir beskjed om.
   7 . Foreldrene holdes ikke oppdatert på hva som skjer med barnet etter en omsorgsovertakelse.
   8 . Kontakten med barna brytes ned i omfang og itensitet, slik at man ikke skal kjenne sitt eget barn lengre .
   9.  Konflikter mellom barnevernet/ fosterforeldre ansees alltid som foreldrenes feil.
   10. Barnevernet bryr seg ike om å ivareta barnas og foreldrenes krav på rettsikkerhet i sakbehandlingsprossessen.
   11. BV opptrer med parenalistisk formynderholdning overfor foreldre.
   12. BV danner ofte allianse med den av foreldrene som er minst negative til barnevernet mot den andre foreldreparten  og skaper en splitt og hersk situasjon som er til skade for barnet.
   13. Foreldre får ikke info om hvor barnet befinner seg etter en omsorgsovertakelse.
   14. Pass utstedes uten foreldrenes samtykke.
   15. BV plsserere ofte barna på steder som er forskjellig fra foreldrenes ønsker, oppdragelse og langt unna dem .
   16. Det samarbeides ikke med foreldre.
   17. Foreldre krenkes og ydmykes på forskjelelige måter hele tiden .
   18. Kontakten med barna overvåkes, telefonsamtaler avlyttes og avbrytes av fosterforeldre - mail leses av fosterforeldre og barnevern.
   19. Samvœr med tilsyn- voktere oppholder seg innen høreavstand og rapporterer til barnevernet.
   20. Foreldre nektes å la barna fremsi sitt syn, det er kun fosterforeldre og barnevernet som er meningsberettiget.
   21. Fosterforeldre kan snakke stygt om foreldre, mens foreldre blir nektet samvœr hvis de motsier barnevernet.
   22. BV manipulerer barn og nekter foreldre samvœr med barna i lang tid før rettergang.
   23. Økonomiske ytelser, f. eks barnetrygd blir fratatt foreldre uten informasjon eler varsel fra barnevernet.
   24. BV forlanger å få utlevert barnas ting fra foreldrene.
   25. Sakkyndige velges ut av barnevernet.
   26. Sakkyndige rapporter mangler generelt validitet- drøftinger, og konklusjoner er kun i favør av barnevernets ønsker.
   27. BV s strategi - prøver å ekskludere barna fra foreldrenes liv - henvendelser fra foreldre besvares ikke før fylkesmannen griper inn.
   28. Før plassering i fosterhjem hindres familieråd- plassering i familie og øvrig nettverk vurderes sjelden.
   29. Foreldre med stram økonomi krenkes ved at barna blir plassert i rike fosterhjem.
   30. Hvis barna arver, overtar overformynderiet forvaltningen, boet selges til spottpris og overformynderiet sløser bort arven .
   31. Advokatbistand til foreldre er svœrt begrenset - staten betaler kun for ett visst antall timer pr. sak.
   32. Rettsakene er en endeløs krenkelsesprossess, rettsikkerhetsjussen er lite til stede og styringsjussen gjør at retten støtter barnevernets syn - 95 % av saker i fylkesnemd og tingrett vinnes av barnevernet.
   33. Fosterforeldre må vœre fiendtlig innstilt mot biologiske foreldre - ellers mister de jobb og inntekter.
   34. Foreldrefiendtligsyndromet og Stockholmsyndromet skapes av barnevernet.
   35. Foreldre får ikke snakke med barnas lœrere, skolepsykolog eller andre behandlere - ingen av disse samarbeider med foreldre når barnevernet ikke tillater det.
   36. Foreldre med dårlig økonomi påføres ekstras kostnader til rettsaker, samvœr, sakkyndige uttalelser - noen må selge huset, ta opp lån og ende opp i økonommisk ruin p.g.a barneevrnet.
   37. Barnevernet lokker med goder de ønsker seg, populœrt kalt "kanintrikset": http://www.mhskanland.net/page2/page6/page6.html
   38. Barnevern og fosterforeldre gjør narr av barnas opphav og får dem til å skamme seg overfor sine egne foreldre.
   39. BV framsetter trusler eller oppfører seg truende hvis foreldre framsetter krav om sine rettigheter.
   40. Møter avlyses hvis foreldre ønsker å ha med seg noen.
   41. Barnevernet framprovoserer aggression og uønsket oppførsel hos foreldre med korte svarfrister - nedlatende holdninger m.m
   42. Møtereferater skrives på svœrt tendensiøse måter - med negative beskrivelser av forekldre.
   43. Foreldrenes hindres tilgang på dokumenter.

   Kilde, Kampen om barnets "beste":
   http://barnasombud.wordpress.com/2013/02/02/kampen-om-barnets-beste-er-rettsikkerhet-i-barnevernssaker-mer-enn-en-illusjon/


   *

   Kristian Dirdal:
   Og når barneverneren kommer fra det nedre skikt av menneskeheten så bør fylkesnemnda granske denne lederen!

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemndene er også ulovlig og straffbar virksomhet, hvor bare mennesker perverse nok engasjeres. Så det er det nok ingen hjelp i. Likså lite som med de grov-kriminelle "dommerne" som dagens norske rettsvesen er gjennom-syret med. Det hele er politisk styrt og politisk organisert kriminalitet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201127477203805

   I Norge kidnappes barn fra foreldre og foreldre fra barn. Og utplyndres, terroriseres, seig-pines, tortureres og mishandles mennesker også på andre måter. I regi av representanter for den offentlige forvaltningen!

   *

   Ann-Jorid Storjord:
   Dessverre sant. Og mange dør av dette, enten ved sykdom, manglende legehjelp ref mange dødsfall i arresten eller ved å ta sitt eget liv pga påkjenningene.

   Jon Lystrup:
   Likegyldigheten og brutaliteten er like ufattelig som byråkratiets kjønns facistiske støtte i regi av feminismen. De styrer BLD, BV, NAV en dog i domstolen hvor man skulle tro det satt mange konservative forgubbede menn. Feminister sier en ting og gjør noe annet. Ingen bryr seg, pressen snur seg vekk mens de stolt framhever sin viktige rolle som samfunns refser og ivartager av den kritisk gravende journalistikken. LØGNERE.
   Hvorfor straffen ingen skyldige, kun de uskyldige. Norge er mindre demokratisk og mer korrupt enn noen gang. Et dyssfunksjonellt samfunn.

   Ann-Jorid Storjord:
   Domstolene er en farse...

   Jon Lystrup:
   VI MÅ HANDLE!
   Jon Lystrup's photo.
   1390647_10201504629211716_1404888303_n.jpg

   Ann Caroline Magnussen:
   ENIG ENIG ENIG

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping, fangehold, tortur, degradering og utplyndring av barn og foreldre har blitt og er en livs-farlig og smittsom masse-psykose. Verre enn verste slags apart-hate politikk, kjetter-prosesser og menneske-handel! Menneskeverdet, verdens-litteraturen og verdens-historien er redusert til søppel!

   Jon Lystrup:
   Ja, dessverre.

   Rune L. Hansen:
   Og barn og foreldre og andre seig-pines, trues, tortureres, mishandles og utplyndres til de blir ødelagt og drept av de politiske egoister og deres med-spillere - og begraves i og med falsk dokumentasjon og falske døds-attester!
   Onde sirkler, spiraler og oppskrifter de lux!

   
---
---

   Jon Lystrup, 01.11. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/674203822598026/

   Feminister; Jegere og bødler.

   For mange av oss er livet for lengst ødelagt. Vi er knust av maktas ondskap satt i system. 8 år med Stoltenberg og feministene har herjet fritt, vi er fritt villt. Jegere og bødler er ansatt i BLD, BV, NAV, barne psykologisk sakkyndige med skyhøy ransom sum for en godt feministisk tilpasset rapport. Og ikke minst domstolene hvor fru Justitia virkelig er blindet. Hun har mistet gangsynet for lengst.
   Mange har manglet selvoppholdelse drift til å overleve. De har i desperasjon og dyp fortvilelse som eneste utvei tatt sitt liv. Vi andre kjemper med nebb, klør og tastatur for det vi har kjært men blitt frarøvet.
   Spørsmålet er når borgervern mot denne grenseløse ondskap begynner å bli selv groende. Kommer nok mye an på hva H-FRP og Solveig Horne får til. Horne må støttes for alt vi har kjært. At hun allerede undergraves av feminister viser gruppen; "Solveig Horne må gå" med over 7000 medlemmer. Deres ypperst prestinne, time present er LDO altså likestilling og diskriminering ombud, tygg på ordet og tenk etter. Vanskelig å gjøre en tittel mer bedragersk og løgnaktig. MEN, det har systematisk i mange 10 år vært feminismens dekkoperasjon. Å utgi seg for noe de ikke er. For de er alle djevelens advokat. VIK FRA MEG SATAN, vik fra meg Ørstavik. Du bør avsettes øyeblikkelig som enhver leder i dette dyssfunksjonelle system som har tatt så mange liv og skapt så mye lidelse. Straffe domstolen i Haag neste naturlige stoppested.
   Sier som Churchill; We shall never surrender

   537319_10201508225821629_306023622_n.jpg

   *

   Aleksander Enoksen:
   If you are going through hell keep on going. You have enemies, good, that means you stood up for something sometime in your life. Never, never, never give up. - Noen flere fra en av de største!

   Rune L. Hansen:
   Risikoen er meget stor for at de som er minst likså meget interessert i penger, utplyndring og makt vil bygge videre på den menneske-handelen og korrupsjonen som allerede er etablert!
   Sammenlign f.eks. krigen mellom Sør-statene og Nord-statene i USA. En borger-krig som enda har mange ødeleggende efter-virkninger!

   Jon Lystrup:
   Kampen mot feminister og sosialister må vi ta.

   Rune L. Hansen:
   I det heletatt mot grov-kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen.
   Og mot politisk organisert kriminalitet.
   Eller skal enda flere bli ødelagt, og enda mere av verden?

   Jon Lystrup:
   Tvingende nødvendig å ta fighten. Jeg er klar.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151670500331875

   I vår la nettopp Difi frem en knusende rapport av Politidirektoratet - som Killengreen ledet i 11 år til hun gikk av i februar 2011. Hun ble kritisert for å ha skapt en fryktkultur der - og ikke ha klart å få skikk på IKT. Når får hun selv toppjobben i Difi. Forstå det den som kan.

   BI-professor: - Katastrofe å ansette Killengreen
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/10/31/bi-professor-katastrofe-ansette-killengreen
   www.abcnyheter.no
   Statsråden vraket 22 søkere for å gi Ingelin Killngreen sjefsjobben i Difi. - Det er rett og slett en katastrofe. Et uttrykk for at man tar vare på sine egne, sier BI-professor Petter Gottschalk.

   *

   Bjørnar Lund:
   Det er jo lett å forstå da. Hun gjør den jobben som de som engasjerer henne vil at hun skal gjøre.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Her har Sanner gjort noe som ikke er bra! Uff,dette likte jeg ikke!

   Lise Tamara Sand:
   i bakvendt land.....

   Charlie Høyås:
   ...der kan alt gå an... der er de like tullete og rare alle mann...

   Anne Rønnaug Teigen:
   Hadde det vært en FrPer så hadde det stått på Internett med Megaskrift i mange dager. Er ikke media så hissige når det gjelder Høyrepolitikere??

   Charlie Høyås:
   mediene stryker gjerne H litt med hårene.... skal FrP få fjerna pressestøtten må de ha H og flere med seg..

   Bo Torgersen:
   søpla lenge leve.

   Irene Uniq:
   Hun er bare en brikke, i et større spill...

   Ellen Ronæss:
   Kanskje hun har partiboka til Ap i orden, da?

   Terje Henriksen:
   Helt vilt ...... Jan Tore Sanner begynner ikke bra.... dette lover ikke godt fremover.....

   Elisabeth Aaslie:
   Kameratene : )

   Geir Atle Løken:
   Enten er hun ekstremt lydig, eller så har hun ballegrep på noen veldig høyt oppe.

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151670496336875

   Morten Aarmo:
   Dette var ikke særlig overbevisende av den nye regjeringen.

   Finn Halvorsen:
   De nødvendige antenner har falt helt ut.

   Rune L. Hansen:
   De vil kanskje hun skal ha makt og kontroll over hva som befinner seg der?

   
---
---

   Per På MinPappa, 01.11. 2013 via MinPappa.nu:
   https://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10151962036369875/

   Jag rekommenderar nu alla män att vägra bli pappa!
   Situationen är fullständigt ohållbar för oss.

   Hade jag vetat om vilka tokstollar som finns i Sveriges regering, riksdag, domarkår och socialförvaltningar hade jag aldrig blivit pappa. Dom lyssnar inte på män trots att hela landet håller på att kantra.

   Jag skäms över att vara svensk och jag skäms över att ha varit född i Sverige.

   *

   Delbert Åke Jonsson:
   Oj! Det var hårda ord.

   Calle Niska:
   WORD !!!

   Malin Linder:
   Att vara förälder är det vackraste man kan bli.. Sen att allt runt omkring inte alltid är som man tänks sig ska ju inte hindra någon för att få bli en del av det absolut största och finaste som finns..! Heja alla fina pappor som kämpar för sina barn, och heja alla mammor som gör detsamma! Och bu för alla dåliga föräldrar!

   Per På MinPappa:
   Ledsen, men det finns inget vackert med att vara förälder i Sverige. Det är ångest rakt igenom.
   De som inte blivit det måste börja ställa sig frågan om de ens vågar. Risken är att kvinnorna flippar ut eftersom ingen vet om det är samma idioter som sitter på socialförvaltningarna som man lyckats få tag på.

   Mikael Nordlin:
   Jag håller helt med. Föräldraskap har inget med skönhet att göra. Att det kostar stora pengar gör det inte heller vackrare. Nej, det är en skam och vi delar alla skammen. För egen del skäms jag för att jag inte orkar kämpa i motvind längre, jag skäms när jag utomlands blir påhoppad av nån som "vet" vilket fantastiskt land jag föddes i, för det mesta nämns Palme och Mankell. Jag skäms för att jag ler och svarar "fantastiskt!".

   Calle Niska:
   Malin Linder, du missar ju poängen! -Som det tyvärr ÄR i Sverige av idag, så får ju "PK-ismen" president över ALLT ifråga om att "vinna" denna sjuka moralpanik som nu råder OCH där olika myndigheter "by default" anser att MÄN, är per defintion sämre vårdnadshavare, än vad kvinnor är....... -BARA för att vi är män........ -allt ANNAT än rättssäkert !!!

   Stefan Wallqvist:
   dags att pressa våra politiker i barn frågan eller så startar man ett parti är osäker om barn partiet finns kvar

   Stefan Wallqvist:
   men då måste vi har mer att komma med än bara barn frågor som miljö skatter jobb vården mm i ett pogram

   Per På MinPappa:
   Jag bor utomlands och när jag pratar med folk så berättar jag precis allt. Jag gör inlägg i internationell media också.
   Sverige skall få det rykte de förtjänar. Så kan fjanten Bildt åka runt och låtsas vara storpolitiker hur mycket han vill.

   Mikael Nordlin:
   Haha, barnpartiet! Jag är med. Politisk oskuld finnes!

   Thomas Hellgren:
   Hur fan kan du säga det finns inget vackert med att va pappa i Sverige!! Barnen i sig har la för helvete inget med regering å skit å göra!!

   Lorenzo Hagliden-Walderama:
   .... sekretessmarkering via skatteverket är ej reglerat i lag! Apropå ingenting annat än det som upprör mig just nu.. Jag kommer aldrig få vara pappa på riktigt åt min lilla tjej. Tre år senare... Spyr..

   Mikael Nordlin:
   Barn kan vara allt på skalan, från fantastisk glädje till största sorg. Men det har mycket litet med barnen som individer att göra. Mera med fenomenet eller företeelsen. Men det kanske är individuellt och beror på betraktarens erfarenheter. Beauty is in the eye of the beholder.

   Per På MinPappa:
   Stefan Wallqvist har du inte fattat. Det är ju detta politikerna vill prata om för dom vill inte ut på terräng med tokiga fruntimmer och galna socialförvaltningar. Dom är rädda att bli för tuffa mot feminsiterna. Det är ju i det trygga dom vill vara där dom slipper besluta.
   Nu har dom ju satt igång sin lagutredning om 2006 års reform som man på 5 minuter kan inse är skit rakti igenom.
   Gissa vilka dårskaper dom kommer att komma fram med!
   Det blir väl som med FNs barnkonvention där dom hållit på att utreda sedan 1990 talet.
   Nä, det är så fult det kan vara att vara pappa i Funnyfarm Sverige. För det är så det är! Ett land för galna kvinnor och riksdagsmän.

   Mikael Nordlin:
   Det heter visst riksdagshen numera.

   Willy Ljungberg:
   jag delar dina åsikter till fullo

   Stefan Wallqvist:
   hen för mig är bi sexuella som inte vet vad de står ni har kanske rätt de vet inte var de står där av hen lol

   Per På MinPappa:
   Hårda ord... Det visar att man står upp och säger ifrån och vet var skåpet skall stå. Något Sverige och svenskarna slutat göra och därför ser det ut som kattpiss inom allt också.

   Jocke Berglund:
   Jag gav upp innan rättegång eftersom "vittnet blev hotad" dvs om jag gick vidare och stred för mitt umgänge med dottern, skulle jag bli anklagad för att vara pedofil.... Meningslöst då ingen instans i bananmonarkin Swerabia står på männens sida... Behöver jag säga att bakom hoten fanns ingenting att gå på.....

   Per På MinPappa:
   När var detta? Ta fram vem som sade det så skall vi sätta dit dem! Du skall fan inte ge upp när dom gör så. Maila eller PMa så löser vi detta!

   Jocke Berglund:
   Försent.....

   Per På MinPappa:
   Aldrig för sent! Om du kan påvisa detta får du barnen helt istället!

   Thorbjörn Leu:
   http://www.kungsbacka.se/upload/Kommun/Dokument/Revisionsrapporter/2013/Rev%20rapport%20Individ-%20och%20familjeomsorg.pdf
 
   Thorbjörn Leu:
   ta ett steg i taget, arbeta tillsammans i alla pappaorganisationer, så blir flyttar vi detta.

   Thorbjörn Leu:
   Gert Fylking sa tydligt i från i radio 1 för någon veckasedan!

   Per På MinPappa:
   Men det har vi inte klarat hittintils! Alla skall pissa revir och vara chef. ingen ser målet för sin egna pompösa inställning!

   Per På MinPappa:
   Gert Fylking! Det var bra!

   Thorbjörn Leu:
   jo då nu ser alkla hur viktigt det är

   Thorbjörn Leu:
   I går var I går I dag är idag

   Thorbjörn Leu:
   kolla på radio 1 hemsida

   Stefan Wallqvist:
   vad skall vi göra åt det sitta här och gråta eller ta tag i det och infomera nyblivna föräldrar

   Per På MinPappa:
   Dom tror oss inte om vi iformerar om galenskapen. Ingen gr dt dörrän dom är i skiten själv

   Thorbjörn Leu:
   Enas kring 5 grund punkter och sen ringar alla sina lokala politiker och pratar med dem.

   Per På MinPappa:
   då börjar alla peka på alla och så är vi där igen. Lund, dåskapens hemvisst har en fångvaktare som socialchef och som 2009 sade att de som är klienter i fångvården r ungefär samma som vid socialen.

   Thorbjörn Leu:
   Sant Per, därför extra viktigt att ALLA spelar in sparar text och visar på galenskapen! Se på Kungsbacka hur mycket kritik de fick av kommunrevisionen. Resultatet av riktiat arbete från en större grupp invinvider.

   Thorbjörn Leu:
   Föreslår pappamanualen som ett bindande kitt som kan strukturera detta.

   Thorbjörn Leu:
   just för att lyfta ut det från alla andra föreningar

   Per På MinPappa:
   jg kan beräta att när jag ställde mig upp 2010 och pekade på hur fjåniga dom är Lund trodde jag det skulle gå vägen.
   Idag har mammorna förfalskat dokument som kunde fått mig fälld, socialen uppviglar och tycker det är bra att mammorna saboterar umgnget mot mig.
   Allt har blivit en mardröm! En ren jävla mardröm för nu skall dom hämnas. De som är anställda är mentalpatienter som borde sitta i tvängströja. Så, nej , det blir ännu jävligare om vi gr något. S fungerar dårskapen. Ingen vågar ställa sig upp. Vi som vågade 2010 har fått ett rent helvete!

   Thorbjörn Leu:
   Om vi kan få kommun revisionen I alla kommuner att granska IFO (föreslår även Uppdraggransknings kommungrsnskarna) så är mycket vunnet, kan man då visa på att lagar faktiskt inte följs och att internationella överenskommelser än mindre efterlevs så är mycket vunnet

   Per På MinPappa:
   Pappamanualen klarar inte av att vara ett bindande kit vet vi som har insikt i sakerna

   Per På MinPappa:
   så sant, men det lter bra mellan dig och mig, men när det blir 3 eller 5 blir det "chefsläge" och så kantrar allt

   Thorbjörn Leu:
   att någon eller några sen har kapat en viss ideologi bytt ut judar mot män i retoriken gör ju inte saken bättre

   Camilla Nagel:
   Hjälper en vän till mig i en vårdnadstvist. Soc, familjerätten, tingsrätten, polisen alla instanser har skött sig hur bra som helst trots mängder med falska anklagelser från mammans sida. Så allt är inte skit som tur är.

   Thorbjörn Leu:
   Vilken Kommun?

   Camilla Nagel:
   Tidaholm och Farsta

   Malin Linder:
   Ledsen men jag tycker verkligen att detta är patetiskt! Det är endast synd om barnen inte föräldrarna.
   Sen att soc och andra idioter inte ser hur många mammor är och inte ger pappor bättre stöd är rent av tragiskt.. Men att ge upp och tänka på sånt här larv är inget jag stöttar! Jag stöttar de män som verkligen kämpar för sina barn och inte tänker på ekonomi och hur mycket tid och skit dom måste gå igenom, utan gör vad som helst för sina barn oavsett vad..
   Sådana män som min pappa och min sambo..

   Calle Niska:
   Men Malin Linder....... Inser du inte att ALLA blir ju förlorare, denna "PK-itiska" slagsida som vårt samhälle just nu upplever ??? - Barn lika mycket som pappor OCH mammor..... -det som bedrivs just nu är ju inte mindre än en Svensk variant av "Alice in wonderland", där fel blir till rätt och vice versa....... Där "pissa in revir" blir till prioritet, istället för att fatta RÄTTVISA beslut.....

   Janne Öqvist:
   Väldigt lätt att säga att det är patetiskt när man inte gått en meter i "våra" skor !

   Giwa Ca Macho:
   Revolt vore det bästa. Organiserade aktioner mot myndigheternae

   Pierre Nordén:
   Inget fel i att bli pappa....... det underbaraste jag blitt : )

   Pierre Nordén:
   Blir det gärna igen .... : )

   Pierre Nordén:
   Men med rätt mamma..............
♥ 

   Mikael Nordlin:
   Du behöver inte vara ledsen bara för du har en avvikande åsikt. Det finns de som tycker att barn (egna, andras, stora, små, svarta, vita) är det mest fantastiska i världen. Det finns andra som tycker nåt annat. Ingen åsikt är rätt och ingen är fel. Inte vara ledsen.

   Rune L. Hansen:
   Det er de kriminelle som er avvikende, hvor mange de enn er. Ikke Per På MinPappa! Dette er ikke første gang verden blir forsøkt ødelagt av politisk organisert kriminalitet og masse-psykose.

   Mikael Nordlin:
   Rune, alla här är överens om att Per varken är kriminell eller ens särskilt avvikande. Jag hoppas på enighet också om att en avvikande uppfattning inte innebär kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   En avvikende oppfatning som medfører delaktighet i en grov-kriminell masse-psykose verre og farligere enn tidligere tiders kjetter-prosesser - innebærer og ER grov kriminalitet!

   Rune L. Hansen:
   At den er politisk organisert gjør den IKKE lovlig!

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping, fangehold, tortur, degradering og utplyndring av barn og foreldre har blitt og er en livs-farlig og smittsom masse-psykose. Verre enn verste slags apart-hate politikk, kjetter-prosesser og menneske-handel! Menneskeverdet, verdens-litteraturen og verdens-historien er redusert til søppel!

   Billy Johansson:
   Är du hög på något eller?? Förstår sitvationen med att inte bli trodd som pappa mm men att vägra bli pappa hmm ät din medecin nu

   Rune L. Hansen:
   Hold dine krenelser og din trakassering for deg selv, Billy Johansson.

   Billy Johansson:
   Hmm vissar verkligen hur mogen a vissa är här genom att ta bort min kommentar ha ha

   Mariann Sternklev:
   Det står i våra regler att man inte får kränka varandra. Om du tycker det är omoget att följa reglerna, måste vi ju ingripa.

   Billy Johansson:
   Oki men sen när blev en fråga kränkande då??

   Per På MinPappa:
   När du kränker någon

   Billy Johansson:
   Hmm orkar inte dribbla ok

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.11. 2013 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/582607745127444/

   "Nothing can be worse, to a child or parent who occupied a loving home. It does not take much for the full force of the child protection machine to unleash it's evil upon an unsuspecting family.
   Many of the families actually approach the department of community services, social services, human services, child services, DCS, DoCS, DSS, DHS, their name does not stand for what they are."

   http://www.lukesarmy.com/content/bring-them-home-heartbroken-parents-fighting-return-their-children
   Bring Them Home! Heartbroken parents fighting for the return of their children
   www.lukesarmy.com
   Nothing can be worse, to a child or parent who occupied a loving home. It does not take much for the full force of the child protection machine to unleash it's evil upon an unsuspecting family.

   *

   
---
---

   Stefan Pettersson, 31.10. 2013 via MinPappa.nu:
   https://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10151959360524875/

   Lagen och vårdnadstvister måste ändras, om det inte förhållandet fungerade när man bor till samman på grund av att någon bråkar och ställer till det. Familjerätten borde ju vara ett alternativ till rätten och förhandlingar, men att lösa en vårdnads tvist igenom förhandling även i rätten, det är väll lite att kräva allt för mycket av en domare.

   Om man går bevisningen så går inte den att få upp i förhandlingar och då kommer ett problem rätten, skall väl inte vara förhandlare utan det är ju det vi har familjer rätten.

   Nu ser det ut som det gör på grund av många orsaker så klart, men en är att i en familjekonflikt så är det konflikten man pratar om, inte de brottsliga handlingar som en av föräldrar kan ha gjort under lång tid.

   Jag har inget att säga om dagens domare, tyckte att hon verkade vettig, det hon villa haft var ju en ny utredning, tyvärr fanns det ingen sådan, en domare kan inte bli straffad för sin dom, men trots det vill de ju inte göra fel, men i vilket fall tror inte jag på förhandlingar i domstolen utan de skulle vara klara redan innan.

   Efter som en förälder har barnet och håller det borta från en förälder så kommer det en liten svårighet, förhandlingen utgår ifrån den förälder som gör fel, och den andra lite skall rätta sig efter det, för annars blir det ju ingen förhandling.

   Vi går över till det mer tuffare konflikterna där det är rena brottsliga handlingar som en förälder begår för, att själv kunna få ensam vårdnad, grunderna till det kan vara lika många som det finns människor. Dessa brottsliga handlingar att hålla borta ett barn är i sig allvarliga, men för att hålla borta ett barn så finns det ofta orsaker som används, det kan vara så att en förälder vill skydda barnet och då kommer ytterligare andra saker som är mycket svåra att avgöra. När är det ett skydd för barnet och när är det enbart dåligt för barnet att hålla borta barnet, jag vill påstå att finns det allvarliga brottsmisstankar oavsett om de är falska eller riktiga, skall barnet ha ett skydd, tills det utrett, men under tiden finns och skall den andra föräldern ha kontakt med den andra föräldern, för att det inte skall drabba barnet så hårt. Enligt mig skulle 4 timmar enligt lag under dessa omständigheter vara vettigt även om det kostar en del pengar för samhället. Är det bevisat att det är faktiska faror så skall skyddet naturligt vis vara högre men vem skall göra den bedömningen, även kanske tiden skall vara kortare om det finns faktiska bevis att det varit farligt.

   Det har nu kostat mig lite mer än 200.000kr att det blivit en Teater runt mitt barn och vårdnaden. Det har varit så allvarligt att jag förstår att barn förlorar en av sina föräldrar.

   Umgänget begränsas med hjälp av människor som inte följer lagen utan använder den för ett syfte.

   Domaren ville kanske att jag i dag skulle gå med på en förlikning som inte var för barnets bästa utan för den som fört en vårdnads tvist med att bryta lagar så att hon skulle slippa ta det beslutet, men jag kan inte låta ett barn i stort sätt få vara med en mamma som gjort allt för att förstöra för att barnet skall få en fortsatt bra kontakt med båda föräldrarna och inte nog med det så har hon inte på något vis visat sig samarbeta

   Det skall göras en bedömning av familjerätten som är klar om en månad, många skulle väntat på att de skulle blivit, problemet är att utredningen är redan utdömd från min sida, det betyder inte att den är negativ för min del, utan det fattas så mycket i den att en vanlig domare aldrig skulle kunna göra ett riktigt domslut efter den, så ser det ut i många utredningar som socialtjänsten gör, även familjerätten.

   På grund av dessa brister runt socialtjänsten och familjer rätten så återkommer problemet gång på gång att barn far illa och hamnar hos en förälder som är konflikt drivande och ser sig själv före barnet bästa, finns det bevis på våld eller annat som är viktigt för att få fram sanningen så blir det inte lättare igenom att den i stort sätt enda myndigheter som borde utreda dessa saker inte kan det, de har inte tid. För det borde vara polisen, i dag om du lämnar in bevis på det som händer och det inte tas på allvar, så är det den föräldern som ser ut som en förälder som är konfliktdrivande.

   Man kan ifråga sätta hur exempel bevis där en pappa säger att han slagit barnet eller gjort saker som betraktas som direkt hot och farligt för ett barn inte går att få upp alltid i familjerätten eller på socialtjänsten.

   Så ser verkligheten ut i dag, när det är vårdnads tvister och det är helt ok att bryta mot lagar om umgänge, på falska grunder, man använder sig av lagen och hittar på saker efter den, som får den andra föräldern att värka farlig för barnet, eller mamman.

   Om man ser hur det här är möjligt, det tar tid att komma till rätten och i mellan varje gång tills det går upp till rätten eller rättsinstans kan en förälder hålla ett barn som slav bort från vänner och bekanta och även kompisar, även förskolan. Lägg till då den tiden där de på falska anklagelser kan hålla borta barnet under en längre tid.

   Barn hamnar med en förälder som borde ses som mycket olämplig som inte följer lagar utan använder dem till ett eget syfte, många gånger är det så att även myndigheten Socialtjänsten hjälper till med detta, sedan hänvisas det till barnet bästa, att det inte är lämpligt att bytta miljö. Det är naturligt vis inte lämpligt att leva med en förälder enbart som bryter lagar, oftast inte bara en utan många lagar, en förälder som upprepade gånger kränker både barnet och den andra föräldern. Utsätter många runt om för en påfrestning som inte människor är byggda att klara av.

   Staten har skyldigheter att se till att människor och barn skyddas, enligt mig så känner regeringen till problemet så varför införs inte ett ansvar för de som jobbar med barn i myndigheter.

   På grund av att myndigheter är så ansvarslösa och har så svårt att ta upp bevisning som kanske polisen skulle utrett så kommer man till familjerätten och tror att bevisningen skall gå att få upp där, men verkligheten ser inte sådan ut i dag, det är mycket svårt att gå till polisen och få de att göra en brottsundersökning även när det är så mycket som har hänt så att det går att utan problem se att konflikten innefattar många brott som gör att det inte går att lösa konflikten.

   Tjänstemannaansvar är det första som borde ändras så att de som jobbar med dessa frågor runt barn inte enbart kan ta en partisk inställning det andra borde naturligt vis vara att familjerätten, inte skulle kunna välja bort bevis material i en utredning, eller kunna hopa över att prata med viktig släkt och vänner som varit en del runt barnet, även så borde någon ta en funderar på om vi inte behöver en lag som tar tag i dessa problem runt en vårdnads vist, som gör att det blir ett brott enligt lag runt vårdnads sabotörer som gör att barn kan slippa detta.

   Jag känner till de nya lagar och hur dessa ändras och tycker redan se mig en förbättring, men det kommer att behövas hårdare tag, dag tar en del föräldrar livet av sig på grund av dessa tvister, andra får sälja sitt hus och hem för att en förälder förstör igenom att använda lagar för att sabotera runt barnet

   Med vänliga hälsningar från en mycket orolig förälder som råkat ut för brott efter brott och även en socialtjänst som tagit en partisk ställning och även ej tagit bort material som borde vari med i en bedömning som gäller vårdnaden, familj rätten i sig tar inte upp dessa saker heller utan även de verkar ha den inställningen att de kan göra en opartisk bedömning på bara ord, trots att det finns långt mer att få fram som visar att den andra föräldern, gång på gång gör brottsliga handlingar för att få den andra föräldern i att se dålig ut.

   Stefan Roos:
   1. Domstolen ska döma till vad som är bäst för barnet. Men det står inget om vad som är bäst för barnet.
   2. I lagen står det att mamman ska vara ensam vårdnadshavare om man inte är gifta, så interimistiskt är det som domaren dömmer efter.
   3. TR begär in underlag från soc om vad som är bäst för barnet, hmm men då måste väl soc har klara direktiv för hur man bedömer det, eller? NEJ soc får rekommendationer från socialstyrelsen hur en utredning skall göras. Dom får soc göra utredningen precis som de vill, ta med vad de vill, utesluta vad de vill, presentera det hur de vill. Det finns alltså inga standard mallar för hur en utredning ska göras. Detta material lämnas till tingsrätten.
   4. Nu ska tingsrätten fatta beslut, med hjälp av ett underlag som en person har skrivit för att hon tycker så inte, inte pga konkret fakta.
   5. Soc kallas till huvudförhandlingen och blir ifrågasatt gällande utredningen. Här förklarar inte soc på hur och varför, istället får de lära sig ge svävande svar för att försvara det de skrivit utan , motivering. Ex " vår samlade bedömning är att detta är det bästa för barnet

   Nu ska domstolen fatta beslut på ett bristfälligt underlag. Mamman har som oftast haft vårdnaden interimistiskt under de senaste 1,5-2 åren som processen har pågått, så hur tror ni att de kommer att döma.

   Stefan Roos:
   Inför standardiserade utredningsmetoder NU!
   Ändra lagen så båda barnen är vårdnadshavare direkt när faderskapet är fastställt!
   Är inte detta självklart?

   Stefan Pettersson:
   Jag tror att domaren sitter och kliar sig i huvudet, det du skriver om vårdnad boende är inte riktigt sant men du måste först vara skriven som förälder om du fått barn utan för äktenskap, tyvärr handlar det allt för lite om barnet i domstols beslut, de värkar inte ha någon betydelse. men man skall lite på att domaren gör sitt bästa, det är där det blir så svårt, när de som gör utredningar inte fungerar på ett rättsäkert sätt

   Stefan Pettersson:
   I dag kämpar många för rätten till sitt barn, blir lättare om man ändrar det till rätten för alla barn, jag vet inte hur många som skriver politiskt om detta, men gäller att gå på över allt, då känns det, man får välja sin kamp, att sända till myndigheter kan göra mer än att skriva här, även att sända till kommuner. jag är helt säker på att det går att få mycket bättre en vad det är i dag, det ser det trots allt ganska bra ut i Sverige ut runt familjen, men tyvärr inte alltid och det måste gå att få ett stop på dessa konflikter som förs ofta av en förälder som driver en fråga om ensam vårdnad

   Stefan Roos:
   Vad var det som inte var sant? En ogift pappa är inte ska inte vara vårdnadshavare enligt lag om inte mamman vill det. Oavsett om faderskapet är fastställt.

   Stefan Pettersson:
   ja det är sant, men inte riktigt, som sagt barn rätt skall gå långt före detta, har om du förlåter mig för det jag nu skriver en kompis, som faktiskt har lyckats få vårdnaden i från att inte haft någon som helst rätt till barnet, men han fick kämpa och mamman fick utsätta honom. allt beror på hur lagar tolkas och de skall ju redan finnas domar som ger vägledning, men vist det gäller att få paper på att man är pappa sedan kan man ju även gå till rätten och efter det begära att bli vårdnads havare, detta kommer att bli lättare nästa år, har redan blivit så att domstolar anpassar sig, är inte så att vårdande går till en förälder alltid som det i stor sätt såg ut för bara något år sedan, i dag släpper inte domstolen delad vårdnad hur som helst, sedan gäller det ju att se till att få beslut, i detta fal är det lite mer komplicerat, så inget enkelt var domaren har att ge vårdnaden till någon av föräldrarna, men går domaren på fakta så är det inte ett allt för hårt beslut att ge vårdnaden till den andra föräldern.

   Stefan Roos:
   Ja alla har vi en kompis. Du skriver, går domaren på fakta så..... Om soc inte har skrivit fakta? Struntat att ta med viktiga saker?

   Astrid Benes:
   Det är så här; när faderskapet skrivs på ska pappan bli upplyst om att han och modern samtidigt kan skriva under om delad vårdnad. De är skyldiga att upplysa om att det kan skrivas på samtidigt som faderskapet erkänns. Men tyvärr tyvärr..så är det inte alltid fadern blir upplyst om detta och det begås stort slarv vad gäller det.

   Astrid Benes:
   ... detta gäller om föräldrarna inte är gifta.

   Stefan Pettersson:
   jag nu är domare mänskliga de går efter vad de vet, och är utredningar dåliga så blir det svårt, men en domar kan inte bli straffad för den dom de dömer. även har domare personliga åsikter, åsikter kan nog vara till besvär för många, de skall naturligt vis inte vara med i någon större utsträckning, tyvärr är det väl just det som brister hos många, vi har personliga åsikter som strider mot mänskliga rättigheter, vi har alla våra brister just där, är få som kan säga att just min åsikt är rätt.

   Stefan Roos:
   Personliga åsikter hör enligt min mening, ta mig fan inte hemma i en rättssal, då blir det som det är i Sverige, inte bättre än någon annan diktatur. Ska vi ha ett rättssäkert land där alla behandlas lika, ska det finnas klara regler och lagar för vad som gäller. Det är fruktansvärt rättsvidrigt många gånger i detta land. Det vidrigaste är att många går i tron att Sverige är ett land där vi följer barnkonvention och andra demokratiska riktlinjer, det är långt ifrån så.

   Stefan Roos:
   Men inte många som orkar bry sig om det inte drabbar dom själva, så är det bara. Vi har fått ett samhälle där domare utan problem kan ljuga, och gör det också. Så länge inte någon tar allvarlig skada så kommer de undan med det. I dag har vi tänjt på reglerna hos polisen, så det är ok för dom att slå någon om dom känner att de blev uppretade, vi har ett land där socialtjänsten har näst intill helt bestämmanderätt gällande deras egna utredningar. Soc är troligtvis den absolut största organiserade samling människor, som på arbetstid skadar våra barn.

   Stefan Pettersson:
   Rättsäkerhet finns inte i Sverige,

   Rune L. Hansen:
   Barnets beste er ingenting annet enn å ivareta barnets og enhvers menneske-rettigheter! Hva skulle det ellers være? Og det meste av det står i Barnekonvensjonen.
   Ikke i dommerens eller andre sine normer eller fortolkninger!

   En Facebook-venn skrev forleden dag følgende karakteristikk og gull-korn:
   "Statstjenestemenn etc ønsker om og om igjen liksom å lovfeste at loven gjelder, ellers nekter de å følge den."

   Stefan Pettersson lar seg forlede til å tro at loven ikke gjelder for dommeren eller andre offentlig ansatte!
   Den gjelder for dommeren og for enhver!
   Og dommeren kan og skal straffe-forfølges for sin forbrytelse, i henhold til lov og rett!

   Dessuten så er vårdnads-tvister (såkalt barnefordeling") eller det å frata et menneske foreldre-rett og familie-rett uansett ulovlig og straffbart (også for en dommer), og medfører automatisk blandt annet tortur og degradering og menneske-diskriminering og andre grove forbrytelser, pluss kamp, konkurranse og krig om "barnets beste"!
   Bare konkret nødverge som er innenfor grensene av nødverge kan rettferdiggjøre slike forbrytelser!

   Foreldre-rett og familie-rett og samlivs-rett er både en menneske-rett, natur-rett, folke-rett og kristen-rett!

   Rune L. Hansen:
   For offentlig ansatte å innblande seg i menneskers privat- og familie-liv mot deres ønske, er blandt annet også ulovlig og straffbart. Unntatt i kriminelle tilfeller.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. november 2013, Vinberget:

   Mørkt, regn og omkring 5 pluss-grader her ute i natt, 4 mot morgenen. Tildels overskyet, skyet og regn utover formiddagen, med gradvis oppmot 8 frem mot klokken 12.30. Omkring 5 pluss-grader og mindre regn og uten regn videre utover dagen. Dunkelt, halv-mørkt og mellom 4 og 5 pluss-grader klokken 17.30. Videre mørkt, et vind-drag, antydninger til yr og omkring 5 pluss-grader. Omtrent det samme mot midnatt.

   Bamse med de store hvalpene efter seg forsvant tidlig igår, som sagt. Uaktsomt trodde jeg hun var i reim når hun lievel ikke var det. Den ene av hvalpene, Solid, kom hjem efter hvert, men de andre er nu ved 13-tiden enda ikke hjemkommet. Hunder flest liker seg dårlig ute i regnvær og jeg regnet med de har søkt ly et eller annet sted, antagligvis hos en nabo. Jeg er fortsatt ulovlig og straffbart fratatt både familie, økonomi, bil, bevegelses-muligheter og det meste av alt annet, dermed er muligheten for å lete efter de eller å hente de også umulig. En mann fra Bjoa telefonerte meg omkring 12-tiden og fortalte at hundene mine er der i nærheten og har forstyrret jegere sine hunder og at det samme også skjedde for 14 dagers tid siden. Og at det er mitt ansvar at slikt noe ikke skjer og at jeg må hente hundene og sørge for at slikt noe igjen ikke skjer. Og at jegerne ellers kan komme til å gjøre noe med hundene. Og at politiet var kontaktet. Jeg forsøkte å forklare ham hva som skjedde og situasjonen, men det hørtes ikke ut som han brydde seg. Derefter telefonerte jeg politiet i Haugesund og snakket med en mann der, forklarte hva som har skjedd og situasjonen. Inklusivt også min situasjon angående dette og at min politi-anmeldelse enda ikke er tatt til efterretning. Han brydde seg heller ikke og sa at det er mitt ansvar å hente hundene, altså selv om det er umulig for meg på grunn av de forbrytelser jeg og min familie er utsatt for. Derefter ønsket han meg en fin dag og avsluttet telefon-samtalen.
   Som jeg sa til politi-mannen så er det ikke mange dagene siden en flokk kuer som var stukket av fra en nabo kom inn mot grensen til eiendommen her. Slikt kan skje og vil skje og jo mindre ofte det skjer dess bedre er det.
   Selvfølgelig har det forhold at jeg er fratatt det meste av alt og at forbrytelsene videreføres mange direkte og indirekte skader og konsekvenser. Ikke bare i forhold til dette. Og det er meget ille og urett at det enda er slik. Mildt sagt. Jeg gjør uansett som best jeg kan og som er mulig i forhold til det hele og alt.
   I forhold til Bamse med de 5 store hvalpene nu er det fortsatt ingenting annet jeg kan gjøre enn å vente på at de hjemkommer. Et slikt problem tar jeg også absolutt på alvor og trist er det.
   Som jeg har fortalt om så er denne Bamse sin tendens til å stikke av hvis hun klarer å lure med seg en eller flere av de andre også årsaken til at jeg i ferd med å skal selge henne. Hun har bare denne ene negative tendensen og ingen andre, dessuten er hun ekstra meget renslig, kosete, leken og menneske-kjær og er alt ellers godt å si om henne. Får hun særlig oppmerksomhet blir hun meget ivrig på mere. Hun vil passe best sammen med barn eller ungdom hun kan leke og kose sammen og antagligvis også i en by og kan gå turer i reim. Hun liker seg også godt i reim.
   En hund er ikke "bare et dyr". Også norske Per Sivle sin med rette viden kjente og verdsatte fortelling "Berre ein hund" sier meget om dette.

   I dagens Norge mishandles og drepes veldig mange både mennesker og dyr, av perverse og kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen. Med hensyn til mange av disse forbrytelsene overfor barn, foreldre og andre mennesker er jeg særlig glad for at vi har Straffeloven 2005 kapittel 16, hvor mange av disse forbrytelsene, inklusivt unnlatelse og medvirkning, faller inn under, og at de ikke foreldes. Den dagen kommer at loven innhenter de og at mennesker og reell lov og rett igjen respekteres! Og imens vokser også nødvendigheten og kraften for at det skal skje. Til tross for at den politiske mafiaen og veldig mange andre grov-kriminelle og deres med-spillere på så forskjellige mange måter gjør sitt beste for at det ikke skal skje.

   Jeg orker bare å gjengi litt fra Facebook her i dag. Dessuten er pc-n her nokså ustabil i dag og jeg må ut mange ganger for å rope på Bamse og de store hvalpene. Jeg trodde og håpet jeg forlengst egentlig er ferdig med det meste av denne siden av saks-dokumentasjonen og vitneprov, men jeg har, som også mange andre, lært og lærer mye underveis - og veldig mange dessverre er enda indoktrinerte, dumme, egoistiske, hovmodige og naive. Hvilket ikke minst applauderes og stimuleres av de kriminelle. Som overalt rundt omkring har sine ivrige brukere av sine tjenester, oppskrifter, metoder og instanser. Og saken fortsetter og fortsetter enda videre. Jeg skal og må uansett videre mere holdent forsøke å redusere her.
   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 02.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10151764579073785/

   Varför mörkas de verkliga orsakerna till Breiviks hat?

   Varför mörkas de verkliga orsakerna till Breiviks hat?
   http://www.daddys-sverige.com/3/post/2013/03/varfr-mrkas-de-verkliga-orsakerna-till-breiviks-hat.html
   www.daddys-sverige.com
   22 Juli 2011. En dag som så många andra. I Sverige höll familjer som bäst på att förbereda middag och fredagsmys. Samtidigt på en liten pitoresk ö i Norge laddar en man sina automatvapen,...

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "- Jag ville försöka ta reda på var hatet kommer ifrån. Jag trodde att Anders Behring Breivik var ett typiskt exempel på internettradikalisering. Tidigare har jag skrivit om oksidentalismen, om ett hat mot den västerländska modernismens som både religiösa och högerextremister delar. Detta hat är lätt att spåra i Breivik manifest, sade han.

   "Men manifestet är också fullt av sekvenser som pekar på betydelsen av författarens bakgrund, säger Borchgrevink. Till exempel åsikten om att pappor alltid skall få vårdnaden om sina barn efter skilsmässa och att moderskapet bör fasas ut till förmån för konstgjorda livmödrar: - Manifestet är ett unikt dokument. Det ger en viktig inblick i huvudet på en massmördare. Jag har läst de psykiatriska rapporterna från BUP som skrevs om Breivik vid fyra års ålder, samt tagot del av beviser från vårdnadsrättegången sedan. Vid det tillfället ändrades min åsikt om saken. Jag kände att den politiska nivån i manifestet inte hänger ihop. Det var ett totalt klipp och klistra verk. Däremot fanns det andra teman som återkom i texten och som var stadiga och konsekventa. Något som var precis lika intressant. Särskilt sadismen och kvinnohatet. Kan dessa vara orsaker av felbehandlingen i Breiviks barndom? (...)

   Norges tingsrätt hade alla möjligheter att desarmera bomben redan då Anders Behring Breivik var ett par år gammal. Istället valde man att ignorera varningarna från experterna för att istället utgå från sina egna förutfattade meningar och fördomar om män och kvinnor och placera barnet hos mamman och skilja honom från pappan. Vi såg det då och vi ser det ännu idag. Vad vi däremot inte ser, varken då eller nu är någon som helst vilja att öppet tala om farorna med detta förfarande.

   Media försvarar detta med att det är vad man kallar "smutsiga fall". Man är med andra ord mer rädda för att smutsa ner sig själva än för att barn skadas och dör. (...)

   Men någon hjälp fick aldrig Anders som barn. Det norske barnevernet förstod aldrig hur allvarligt läget var. Han hade ju inga synliga blåmärken och dessutom hade han ju kläder och fungerade i skolan. Då finns det ju ingen anledning att ingripa.

   Men detta var ju som tur var länge sedan nu och nu förstår ju de sociala myndigheterna mer om denna allvarliga form av omsorgssvikt ..... fel. Detta har man fortfarande inte förstått. I den BBIC modell (barnens behov i centrum) man numera använder inom det sociala för att utreda barns situation så är kärlek inget basalt behov hos ett barn. Faktum är att ordet inte ens nämns i modellen överhuvud taget. "Känslomässig anknyning" är ett begrepp som listas. Socionomer som jag talat med menar att behovet av kärlek innefattas i det begreppet. Känslomässig anknytning?

   För mig förklaras detta basala och absolut centrala behov hos ett barn bättre med ordet kärlek. Det finns knappast någon som kan missförstå vad det ordet betyder. Ändå tycks sociala myndigheter och familjerätter fullständigt livrädda för att ens ta det i sin mun. (...)

   Inte heller ser man barnen som tvingas växa upp med föräldrar som dessa som enda vårdnadshavare. Föräldrar som är oförmögna att uppfylla barns livsviktiga behov av kärlek och empati. I denna föräldragrupp finner man umgängessabotörerna, falskanmälarna och kidnapparna.

   Barnen som sviks av socialtjänst och domstol och sänds i händerna på föräldrar som dessa riskerar då att själva utveckla personlighetsstörningar, och så är den onda cirkeln i igång. Vad oviljan att se sitter i är svårt att veta. En anledning kan vara att vi skulle tvingas omvärdera vår syn på det onda och goda könet, och att det råder stor motvilja mot det i vårt land kan väl knappast ha undgått någon? (...)

   Hur många fler Anders Behring Breiviks av bägge kön har vi hittills skapat genom vår vägran att släppa våra fördomsinpyrda glasögon i frågor om barns behov och vad som är deras bästa? Hur många fler kommer att skapas innan vi vågar se och diskutera problemen?"

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Det finns ingen ursäkt för det han gjorde

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   hatet finns lattent hos alla i Norden. den bara väntar på lämplig miljö eller sälskap att bloma upp. en kille igår berättade detta till mig här på FB och drog upp materiell om "strukturellt våld"

   Rune L. Hansen:
   Et samfunn og offentlige myndighets-representanter som stjeler ens foreldre og barn?! Hvilken verdi har slikt noe?!
   Hvordan kunne Anders B. Breivik, eller noen, vekke til bevissthet, anstendighet og menneskelighet om dette, uten nettopp slik han gjorde?!

   Rune L. Hansen:
   I nødverge!

   Rune L. Hansen:
   Finns det ingen unnskyldning for at USA og våre andre allierte bombet Tyskland for å stoppe Hitler-regjeringen?
   Jovisst gjør det det! De gjorde det for å redde vår verden, i nødverge.

   (...)
   Ruby Harrold-Claesson:
   Tillbaka till Breivik:
   Hans fall hade sin upprinnelse i en vårdnadstvist. I de nordiska välfärdssamhällena har socialtjänsten fått uppdrag av riksdag och regering att styra och ställa i alla familjer. "Familjen ska genomlysas" hette det.

   Den s k familjerätten, som är en del av socialtjänsten och bemannas av socionomer, är lika inkompetenta som sina kollegor inom socialtjänsten. De förmår inte att vara opartiska och se till "barnets bästa" utan de tar alltid parti för en förälder mot den andra - och de väljer den mest olämpliga föräldern för barnet.

   Den olämpliga föräldern använder barnet som slagträ mot den förfördelade föräldern, barnet blir utsatt för umgängessabotage eller umgängesförbud och barnet far illa.

   Varken socialen, eller domstolspersonal eller föräldern som blev anförtrodd rätten att vara ensam vårdnadshavare för barnet förefaller vara medveten om att barnet har rätt till båda sina föräldrar!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.11. 2013 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/640211272696217/  

   "Har sett SVT:s Uppdrag granskning ikväll och blir förskräckt över amatörism i socialtjänstens utredningsverksamhet i vårdnadssammanhang.

   Utredarna hos socialtjänsten uttalar sig säkert som om de haft en överjordisk förmåga att fastställa skuld/oskuld. De fastställer i praktiken att pappan är skyldig till incest trots att den tidigare för incest misstänkte aldrig dömts för brottet och inte ens åtalats. Förundersökningen nedlades av åklagare.

   Vad hade hänt om UG inte hade djupdykt i ärendet? Det är livsfarligt om amatörer tillåts agera ”domare” med straffrättsligt fördömande effekter för den som oskyldigt drabbas, även om ”domarna” sitter långt ifrån de officiella domarsätena."

   http://bloggar.expressen.se/svenerikalhem/2013/09/socialtjanstens-amatordomare-nesligt-avslojade-av-ug/
   Socialtjänstens amatördomare nesligt avslöjade av UG | Sven-Erik Alhem
   bloggar.expressen.se
   Har sett SVT:s Uppdrag granskning ikväll (http://www.svt.se/ug/erik-anses-skyldig-till-incest-trots-att-aklagaren-slappt-fallet) och blir förskräckt över amatörism i socialtjänstens utredningsverksamhet i vårdnadssammanhang. Utredarna hos socialtjänsten uttalar sig säkert som om de haft en överjordi...

   *

   Rune L. Hansen:
   Ruby Harrold-Claesson Rubriken: "Socialtjänstens amatördomare nesligt avslöjade av UG" är missvisande.

   Uppdrag gransknings avslöjande ligger 27 år efter det stora avslöjandet som Brita Sundberg-Weitman gjorde i sitt väldokumenterade förord till Birgitta Wolfs bok: "Fallet Alexander Ett beslagtaget barn",

   http://www.nkmr.org/sv/import/746-fallet-alexander-ett-beslagtaget-barn
   Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter - Fallet Alexander - Ett beslagtaget barn
   www.nkmr.org
   Nordiska kommitten för mänskliga rättigheter NCHR NKMR PKIP

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra den rett over her:
   "För det första
   : Det är socialarbetare som föreslår att ett barn skall omhändertas, och redan denna förslagssituation innebär reellt stor makt. (...) Socialarbetarna har statsmakternas stöd att betrakta sitt arbete som en "politisk verksamhet" (Regeringens proposition 1979/80. Nr 1 sid 130).
   För det andra
   : Vid detta urval har socialarbetarna mycket fria händer. Varken den nu gällande lagen eller den som gällde när Alexander omhändertogs ger någon riktig ledning när det gäller att bedöma vad som är farligt för barn. Enligt lagens ordalydelse i dag räcker det att något "förhållande i hemmet" medför fara för att barnet inte får "en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling". Alla kan vi vara överens om att det är farligt för barn att bli utsatta för misshandel eller vanvård. Men är det också farligt för ett barn att modern har "skällt ut" olika myndighetspersoner eller att hon vill ge sitt barn en privilegierad skolutbildning eller att hon skriver tidningsartiklar? Det finns uppgifter i socialarbetarnas utredning om Alexander som tyder på att de har bedömt sådana sidor hos Eva Aminoff som en grund för att omhänderta Alexander, låt vara att de också nämner eller antyder en rad andra grunder.
   För det tredje
   : Det faktamaterial som domstolarna lägger till grund för sina beslut om tvångsomhändertagande av barn är en utredning författad av de socialarbetare som föreslår att barnet skall omhändertas. I fallet Alexander har domstolarna inte kontrollerat om fakta i utredningen är korrekta och rättvisande, detta trots att de enligt Eva Aminoff byggde på lögner, skvaller och förtal. Det tycks vara vanligt att domstolarna inte gör någon sådan kontroll, vilket jag finner anmärkningsvärt och sannerligen inte till något skydd för de berörda barnen. (...)
   För det fjärde
   : Barnpsykologer och barnpsykiater som engageras för att ge sitt utlåtande utgår i regel från att socialarbetarens utredning är korrekt. Det gör att de tolkar sina egna iakttagelser utifrån den bild som socialarbetaren gett av föräldrarna. I fallet Alexander hade ingendera av de båda hörda experterna ens träffat Eva Aminoff innan de gav sina utlåtanden! - Är socialutredningen oriktig, faller experternas omdöme som ett korthus, och det gör också domstolarnas beslut i alla de fall där domstolen låtit expertutlåtandet vara avgörande.
   För det femte
   : Förvaltningsdomstolarna tycks i denna typ av mål endast sällan förmå motsvara det krav på opartiskhet som alltid måste gälla för en domstol. I fallet Alexander har varken länsrätt eller kammarrätt brytt sig om de vittnen som åberopades av Eva Aminoff för att styrka att den sociala utredningen gav en felaktig bild av henne. (...)

   Fallet Alexander var det första ärende om barnomhändertagande som jag kom att studera. Läsningen blev för mig en chock - jag kunde först helt enkelt inte tro att det kunde gå till så i Sverige - och föranledde, eftersom jag till slut ändå måste tro mina ögon, att jag skrev en s k larmartikel i Svenska Dagbladet. Året var då 1981. Artikeln gav inte något annat resultat än att Eva Aminoff blev offentligt förtalad och jag själv förklarad ovederhäftig. Jag började förstå att här finns, av ett eller annat skäl, en ovilja hos "etablissemanget" att se sanningen i ögonen."
 
   
---
---

   May- Harriet Seppola, 02.11. 2013 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/639986049385406/

   I ett intervju jeg hørte med barneombudet, og den forrige barneministeren, er det pr. 2013 53 100 barn som er under barnevernets ulike tiltak, fra økonomisk hjelp til tvangsovertakelser.

   Jeg sitter daglig og leser utredninger fra forskjellige barnevernskontor og deres samarbeidspartnere, også kalt sakkyndige psykologer. Det underlige er at det virker som om samtlige biologiske foreldre enten er mentalt tilbakestående eller psykisk syke. Dette blir akseptert i fylkesnemnda og domstolen, for barnevernet trenger såvisst ikke å dokumentere sine påstander.

   http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2013/Art-Nov-2013/011113.Kampen-mot-barnevernets-uttallige-overgrep-fortsetter.htm
   Velkommen til sfm.no - Samfunnsmagasinet
   www.samfunnsmagasinet.no
   barnevernet.no «Denne tiden ble saksbehandlerne i det kommunale barnevernet utfordret av Bufetat til å søke i eget nettverk etter fosterhjem. Som om ikke saksbehandlerne hadde nok barnevern på arbeid om de ikke også skulle ha det i

   *

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 02.11. 2013 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/573544789366226/

   BIOLOGISKE FORELDRE-DEN SISTE PARIAKASTE.

   http://psykopatiogbarn.origo.no/-/bulletin/show/814694_hva-er-galt-med-barnevernet
   HVA ER GALT MED BARNEVERNET ?
   psykopatiogbarn.origo.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Det finnes en del mennesker i Norge som har en klokkeklar tro på at barnevernet er en hjelpeinstitusjon som jobber ut fra “barnets beste” og som da også barnevernet er meget flinke å få oss til å tro.
   Men forskjellen mellom den fasade de viser utad og det som foregår innad er alvorlig stor. Alt er annerledes enn hva media og ansvarlige myndigheter står frem og fronter. (...)
   Jeg har mottatt mailer fra foreldre som faktisk har fått melding fra skolen om at det er snakk om omsorgssvikt når foreldrene smører den gode gammeldagse matpakken med hjembakt brød med brunost istedet for å sende med barna penger til pizza som de fleste andre foreldre gjør.
   Det har vœrt oppslag i media om at barn som er for tykke, skal komme under begrepet av omsorgssvikt, det samme gjelder barn som er for tynne.
   Noen får meldinger om at hvis mor og sønn har for nært forhold, må dette rettes på fordi dette er galt ifølge barnevernet. (...)

   En meget kjent sak er Adele Johansen som i 1989 henvendte seg til Sentrum Sosialkontor/ barnevern i Bergen med ønske om å få hjelp til å komme vekk fra en voldelig samboer. Hun trengte en leilighet for seg og sin 12 årige sønn.
   Dette fikk hun ikke hjelp til, men etter noen omganger med nevnte kontor, fikk hun istedet beskjed om å avlevere sønnen til barnevernet, og Adele skjønner nå hvor lite hjelp denne instansen er i stand til å gjøre.
   Hun tar med seg sønnen og prøver å rømme til Oslo med toget, men de blir innhentet av politi og barnevern. Som naturlig er, gjør gutten motstand, og politimannen trår da på gutten og gir han en varig ryggskade.
   Denne gutten blir så sperret inne på psykiatrisk avdeling slik at han ikke skal rømme til sin mor.
   Etter denne episoden blir han sendt til Bønesskogen barnehjem hvor han etter en stund flykter til sin mor. De går da i dekning en stund for at barnevernet ikke på nytt skal få tak i gutten.
   I mellomtiden fikk Adele en datter – Signe Malene – og trodde seg trygg fra Bergen barnevern, ettersom dette barnet ble født i Oslo.
   Røa barnevernskontor tvangsfjerner imidlertid datteren bare noen få dager etter fødselen.
   Gjennom adskillige rettsrunder blir Signe Malene bortadoptert, til tross for at hele 10 sakkyndige vitner – på vegne av moren – kunne påvise at det hele var løgnaktige påstander fra barnevernets side.
   Menneskerettighetsdomstolen (EMD) har slått fast at Norge brøt menneskerettighetene i 1989 da Adele Johansen mistet sitt foreldreansvar og samværsretten for sitt nyfødte barn."

   Rune L. Hansen:
   Litt videre sitat:
   "Jusprofessor Carl August Fleischer gir Adele Johansen medhold og uttaler at det er tydelig at norske myndigheter overhodet ikke respekterer EMD når foreldreansvaret ikke overføres til moren.
   I en del dom (6 stemmer mot 1) bestemmer Borgarting lagmannsrett at barnet skal adopteres til fosterforeldrene, som på dette tidspunkt har skilt lag.
   I en hemmeligstemplet og delt dom (2 stemmer mot 1) har Oslo byrett kommet fram til at adopsjon skal bli tillatt, noe Fylkesnemnda og Fylkesmannen har gitt samtykke til.
   Datteren har mange ganger uttrykt ønske at hun vil ha kontakt med sin mor, men barnevernet og fosterforeldrene har hele tiden boikottet hennes ønsker, noe som er helt vanlig i slike situasjoner

   Jeg undrer meg alvorlig over hvem som har gitt denne makten til en etat som tydeligvis setter seg over absolutt alle lover som Norges Grunnlov, Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene?
  I forbindelse med saken til Adele Johansen, som er ett skrekkeksempel, er det meget tydelig at ikke engang Menneskerettighetsdomstolen blir respektert i Norge.
   Man kan undre over hvem som eier barna i Norge idag?
   Det kan umulig vœre familien, for de er rettsløse i verdens beste land å bo i “demokratiet Norge”."

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. november 2013, Vinberget:

   Mørkt, regn og omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og regn med gradvis oppmot 9 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 12. Bamse og hvalpene enda ikke hjemkommet, hvilket selvfølgelig forlengst er meget underlig og mistenkelig. Omkring 6 pluss-grader videre utover dagen. 5 og nokså mørkt klokken 18. Mørkt og 5 videre utover kvelden og mot midnatt og Bamse med hvalpene enda borte.

---
---

   Rune L. Hansen, 03.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201141999886863
   
   Hva brukes det norske Mattilsynet til, og Barnevernet?

   Flere enn meg har lenge observert og tenkt på at det er noen markante likhets-trekk mellom det norske såkalte Mattilsynet (som tidligere kalte seg Dyrevernet) og Barnevernet.
   De sier at de verner dyr og barn og mennesker, men gjør de det? Eller er det også eller bare det motsatte de driver med?
   Er de instanser og mennesker for å tjene kriminelle hensikter og ønsker?
   Og å slakte dyr, barn, mennesker og familier, er det vern, rett og riktig og lovlig?

   I rogalandsavis.no 06.08. 2010 skriver Joakim Lystad, administrerende direktør i Mattilsynet en artikkel.
   Litt sitat:
   "Det jobber over 500 veterinærer i Mattilsynet, og vi er dermed Norges største veterinære fagmiljø. De lokale dyrevernnemndene, som med den nye loven er en del av Mattilsynet, bidrar i tillegg med nyttig legmannsskjønn. (...)
   Dyrs velferd er dyreeiers ansvar, slik er loven. Men også dyreeiere som forsømmer dette ansvaret har krav på rettssikkerhet og profesjonell behandling i tråd med god forvaltningsskikk. Bak en dyretragedie ser vi ikke sjelden også en menneskelig tragedie. Dette er krevende å håndtere – dette kan Mattilsynet.
   Vi driver ikke rutinemessig tilsyn hjemme hos private hunde- og katteeiere, og de fleste vil nok mene at dette ville krenke privatlivets fred. Hvis vi mistenker lovbrudd, er saken en annen – da kan vi føre tilsyn, med bistand fra politiet om nødvendig. Alle som har grunn til å tro at dyr blir vanskjøttet eller mishandlet, må varsle Mattilsynet eller politiet. Via Mattilsynets nettsider kan dette gjøres enkelt – og anonymt om man vil – ved å trykke «Varsle Mattilsynet».
   Dyrevelferdsloven gir oss flere kraftige virkemidler overfor dyreeiere som ikke følger bestemmelser og pålegg. Vi kan frata en dyreeier retten til å holde dyr, og vi kan ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Vi politianmelder alvorlige brudd på loven.
   Etter den nye dyrevelferdsloven har alle et ansvar for å varsle oss om dyr som blir vanskjøttet eller mishandlet.
   Mattilsynet har 54 distriktskontorer fordelt over hele landet og et omfattende samarbeid med privatpraktiserende veterinærer. Lokal kunnskap er viktig for å vurdere konkrete saker, ikke minst innsendte bekymringsmeldinger."

   http://www.rogalandsavis.no/meninger/kommentar/article5213872.ece
   Dyrepoliti – dyr og dårlig løsning

   *

   Hans Jørgen Strøm:
   mat tilsynet avliver dyr for et godt ord, slik det ser ut vil de ikke se på omplassering først. både og BV utviser en slags tyrannisk holdning, som om Norge er et diktatur. er vi det kanskje?

   Rune L. Hansen:
   
Irene Børresen skrev 15.12. 2010 følgende kommentar:
   "Mattilsynet ble det nye navnet da det ble sammenslåelse for en del år siden mellom Statens dyrehelsetilsyn og Næringsmiddelkontrollen (tror jeg det var).
   Når man ser på den kritikken som er kommet nå, så er det jo noe ironisk over å lese denne som sto i Rogalands Avis i august. For dette kan Mattilsynet...!
   Mattilsynet kan frata retten folk til å holde dyr? Hvilken planet er han på? Kan vel sies å være betryggende at han nå er sjef for NAV :-)"

   Og Kristin Brataas skrev 15.12. 2010 følgende kommentarer:
   "Dyrevernet opererer på samme måte som barnevernet !!
   Samme arbeidsmetoder..... barnevernet tar barn, dyrevernet tar dyr. Politiet er ikke det hår bedre.
   Dyrevernets ledere og nestledere og sekretærer har som regel politiske verv/tilknytninger, de skriver falske rapporter på eksakt samme viset som barnevernet gjør det og de benytter tro veterinærer som selvsagt må godkjennes av dyrevernet/Mattilsynet for å utøve sine veterinærpraksis på sine klinikker samt politiet og domstolene til å hvitvaske løgnene sine !!
   Dyrevernet og barnevernet går hånd i hånd med politiet og domstolene. Norge er den siste sovjetstat !!
   Ja, "vernet" er slik: Bukken passer havresekken.
   Staten angriper, staten tar, staten tiltaler og staten dømmer !!"

   Og videre, Kristin Brataas, 12.08. 2011:
   "Mattilsynets dyrevernnemder fatter vedtak, barnevernet fatter vedtak osv....
   Private medlemsklubber fatter vedtak og de er ikke i nærheten av være forvaltningsorgan.... milevis unna "domstol", men opptrer som en..."

   Marius Reikerås, 12.08. 2011, skrev følgende postering:
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139308672775195&id=733576874
   "Menneskerettsdomstolen har gitt klart uttrykk for at inngrep som berører menneskerettighetene, bare kan gjøres gjennom en dom avsagt av en godkjent domstol. Men i Norge er det en rekke slike inngrep som gjøres gjennom såkalte vedtak, utført av forvaltningsorganer."

   Rune L. Hansen:
   Jeg kjenner en meget dyktig dyre-verner, som blandt annet hadde et meget godt og fint saue-hold og fjærfe-hold. Det hele alt beundret og respektert ved selvsyn av meg og mange andre venner og besøkende hos Eilif Aas.
   Mattilsynet avlivet sauene hans i 1997, inkl. 5 års forbud.
   Her litt om denne min venn:
   Hva er skaubøs? - Diverse - Fuglepraten.no - forum
   http://www.fuglepraten.no/index.php?/topic/3170-hva-er-skaub%C3%B8s/

   Rune L. Hansen:
   Og her litt mere om min venn Eilif Aas, hvor han blandt annet skriver om seg selv og om andre. 
   I sitt leser-innlegg, "Dyrevernet på Vegårshei", 05.06. 2007 i avisen Tvedestrandsposten skriver Eilif Aas blandt annet:

   "Tvedstrandsposten har lørdag 2. juni 2007 omtale av ein rettsak med overskrifta: Fradømt retten til småfehold. Eg kan opplyse lesarane at personen omtala er meg, Eilif Aas. Retten (og Tvedestrandsposten) har ukritisk festa lit til forklaringa til Jan A. Gundersen og vet. Solveig Jore i Dyrevernsnemnda. Eg kunne i mange tilfeller motbevise påstandar frå dei, m.a. ved bildene dei hadde tatt og enkel logikk, uten at retten har tatt hensyn til det. 
   Altså; dei daude hønene som først var omtala, var drept av eit rovdyr, som retten unnlater å nevne. Det var ikkje amoniakk-lukt i hønehuset og sauene var ikkje avmagra - problemet er bare at Gundersen og Jore framsetter påstandar som dei ikkje kan bevise objektivt; ja det er faktisk deira vanlege strategi, å framsette påstand om at sauer er avmagra og at hus holder på å dette ned over husdyr. Og det er forskjell på å skure og skylle vannkoppar. Høner på bilde vist i retten var jærhøner, som ikkje er kvite, og i tilegg svart minorka, som heller ikkje er kvite; altså dei var ikkje tilgrisa. (...)

   Dyrevernsnemnda og retten prøver å framstille meg som ein undermåls tulling som utsetter dyr for lidelse for å bevise sine rare idear, og retten konkluderer med at han bør fratas retten til å ha husdyr for alltid, for han vil aldri lære. Nå er saken at eg er ein høgst oppegåande person, med agronomkurs frå Foldsæ i Fyresdal i 1985 og som har studert organisk jordbruk og genetikk i 20 år. Det er nok her problemet ligger; som representantar for konvensjonelt jordbruk med kunstgjødsel, gift, skulemedisin og moderne rasar, er Gundersen og Jore desperate for å demme opp for tendensen til at folk vil tilbake til eit meir naturleg husdyrhold."

   http://www.tvedestrandsposten.no/debatt/skriv_leserinnlegg/article2807457.ece
   
Dyrevernet på Vegårshei

   Rune L. Hansen:
   Og her litt mere om denne saken med Eilif Aas, fra Tvedestrandposten, 20.12. 2007:
   Sitat:
   "Vegårsheibonden Eilif Aas anket dommen fra tingretten som fratok ham retten til å holde småfe og fugl for alltid. Lagmannsretten har nå avvist anken og Aas kan aldri mer drive sin form for økologisk gårdsbruk i Norge.
   I mai i år ble Eilif Aas på Vegårshei for alltid fradømt retten til å eie, ha eller stelle småfe og fjærfe i Aust-Agder tingrett.
   Aas ble også idømt en bot på 5.000 kroner og betinget fengsel i 45 dager.
   Bonden, som ble funnet straffeskyldig i brudd på dyrevernloven, valgte å anke dommen fra tingretten.
   Anken er nå forkastet av lagmannsretten i en enstemmig kjennelse.

   Også dømt tidligere
   Lagmannsretten er svært bestemt i sin avvisning.
   I skjerpende retning viser lagmannsretten til at Aas også i 1998 mistet retten til å holde sau, geit og storfe, og da i fem år.
   Den gangen ble sauene hans avlivet av dyrevernsnemda. Grunnen var manglende stell og fôring.

   Skarp ordbruk
   Når det gjelder tingrettsdommen fra tidligere i år, sier lagmannsretten blant annet:
   «Lagmannsretten finner det også graverende at siktede overhodet ikke synes å ha vært villig til å samarbeide med dyrevernsnemnda, men i stedet har unnlatt å følge opp pålegg og har også søkt å unndra dyra fra dyrevernsnemndas kontroll.
   Dessuten har han overfor nemndas medlemmer gitt inntrykk av at han var i gang med å gi sauene nødvendig parasittbehandling, til tross for at dette ikke var tilfelle.
   Dette viser at siktede ikke er villig til å rette seg etter og akseptere vurderinger og pålegg fra de offentlige myndigheter som har ansvaret for å følge opp kravene til et forsvarlig dyrehold, men utelukkende følger sin egen oppfatning.»
   Opprettholdt straffen
   Lagmannsretten så heller ikke at den utmålte straffen på betinget fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år og en ubetinget bot på 5.000 kroner sto i noe misforhold til de straffbare forholdene.
   Også denne delen av ting-rettsdommen ble opprettholdt.
   Aas, som er utdannet agronom, møtte ikke i lagmannsretten selv om han var lovlig stevnet. Aas befinner seg for tiden i utlandet.
   Vegårsheibonden har hele veien forsvart sitt dyrehold og sine metoder. Han var ikke enig i at dyrene hans var sterkt avmagret. Dyrevernsnemda undersøkte hvert enkelt dyr i bestanden, og fant samtlige avmagrede."
   
   http://www.tvedestrandsposten.no/lokale_nyheter/article3202064.ece
   
Fradømt rett til dyrehold for godt | tvedestrandsposten.no

   Rune L. Hansen:
   Litt iøvrig om hva
Mattilsynet ikke forteller:
   http://www.dagbladet.no/2013/10/15/kultur/meninger/hovedkronikk/kronikk/debatt/29786360/
   Det Mattilsynet ikke forteller

   Rune L. Hansen:
   Enda litt mere om hva Mattilsynet ikke forteller oss:

   http://www.dagbladet.no/2013/10/18/kultur/meninger/debattinnlegg/kronikk/debatt/29851446/
   Mattilsynet lurer oss

   Rune L. Hansen:
   Og hva med denne, et ut av veldig mange flere eksempler på Mattilsynets dyrevern og menneskevern?

   http://www.nationen.no/2011/04/19/landbruk/dyrevelferd/dyremishandling/avliving/frmangel/6587521/
   Mattilsynet sendte drektige sauer til slakt
 
   Rune L. Hansen:
   Falsk dokumentasjon, hus-inkvisisjon, hovmod, skremsler, trusler, person-forfølgelse, slakt og ødeleggelse av med-menneskers privat-liv, eiendom og verdier, myndighets-instanser og myndighets-representanter, inklusivt rettsvesen, som driver med slikt!
   Er dette vern om dyr, mennesker og deres eiendom, familie, samfunn og om trygghet, ro og orden?
   Det er vel forståelig at Eilif Aas efter alt dette flyttet fra Norge, til Peru?

   Arild Holta:
   Alle disse mange etatene som gransker folk, er en manifistering av politistaten, med anarki for de med posisjoner.

   Rune L. Hansen:
   Nyttig for politikere, byråkrater og andre som ønsker med-mennesker ødeleggelse og ondt.

   Rune L. Hansen:
   Dyre-vennlig? Menneske-vennlig?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.11. 2013 via Marius Reikerås:
   
   Spørsmål; om det er nødvendig eller mulig å vente til "alle nasjonale rettsmidler er uttømt, i samsvar med allment anerkjente folkerettslige regler, og innen et tidsrom på seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt", slik EMK Art 35, 1 krever før en sak sendes inn til EMD?

   Faktum er vel at dagens Norge ikke i det heletatt har noen reelle nasjonale rettsmidler, men bare falske?
   Politiet og påtale-myndighetene er politisk styrt og behandler i det store og hele bare saker mot sivil-befolkningen og ikke for sivil-befolkningen, og er manipulerende med ulovlige lover og motsatt lov og rett. Og bryr seg ellers og i det heletatt lite eller ingenting om Menneskerettsloven, Norges Grunnlov og Straffeloven.
   Domstolene akkurat det samme, og er i tillegg en livs-farlig økonomisk risiko.
   Sivilombudsmannen bryr seg også lite eller ingenting om reell lov og rett og minst av alt om Menneskerettsloven, Norges Grunnlov og Straffeloven. De andre offentlige instansers nøkkel-personer det samme.

   Det finnes vel i dagens Norge i det heletatt ikke noe slikt som er lov-bestemt i 
EMK Art 6: 
   "Retten til en rettferdig rettergang 
   1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov."

   *

   
---
---

   Rune Fardal, 03.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151667737331150

   Studier visar nämligen på konsekvensen av en frånvarande pappa:

   Enligt kanadensisk undersökning från 2002 är det tydligt att pappans frånvaro som förälder har en direkt negativ effekt på barnens uppväxt och statistiken talar sitt tydliga språk:
- 71 % av alla ungdomar som hoppar av gymnasiet har växt upp utan sin pappa
- 80 % av sexualbrottslingar med subjektivt riktad aggressivitet, har växt upp utan sin pappa
- 63 % av ungdomarna som begår självmord kommer från faderlösa hem
- 85 % av ungdomsbrottslingarna som avtjänar fängelsestraff kommer från faderlösa hem

   Barn som växer upp utan en pappa löper ökad risk enligt följande:
   - 4,6 ggr. större chans att begå självmord
   - 6,6 ggr. större chans att bli tonårsmamma
   - 24,3 ggr. större chans att rymma hemifrån
   - 15,3 ggr. större chans att utveckla beteendestörningar
   - 6,3 ggr. större chans att blir föremål för LVU
   - 10,8 ggr. större chans att begå våldtäkt
   - 6,6 ggr. större chans att hoppa av skolan
   - 15,3 ggr. större chans att hamna i ungdomsfängelse, och med det kriminell utveckling

   (fathersforlife.org)

   Även i Sverige har vi studier som kommer fram till liknande slutsatser:

   "Barn som lever med en ensamstående förälder löper ökad risk för psykiska problem jämfört med barn som bor tillsammans med båda föräldrarna. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort... I Sverige lever ungefär vart femte barn i åldern 0-17 år med en ensamstående förälder. Det motsvarar närmare 400 000 barn."
   (FHI: "Större risk för ohälsa bland barn till ensamstående" 2009)

   *

   Bodil Andreassen:
   - så uten pappa intet liv..

   Rune Fardal:
   http://thefatherlessgeneration.wordpress.com/statistics/
   Statistics
   thefatherlessgeneration.wordpress.com
   63% of youth suicides are from fatherless homes (US Dept. Of Health/Census) – 5 times the average. 90% of all homeless and runaway children are from fatherless homes – 32 times the average. 85% of ...

   
---
---

   Vegard Tilrem, 03.11. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/675350779149997/

   "FORFEILEDE IDEER"

   Det hender fra tid til annen at samfunn "satser på" ganske så forfeilede ideer som bringer stor ulykke over folk og land.

   Nyere historie har flere groteske eksempler på dette. Kommunismen har som herskerideologi ødelagt liv og håp for ett utall mennesker, og nazismen viser klarere en noe annet eksempel hvilke konsekvenser det kan ha å satse på forfeilede ideer.

   Ideen om kjønnsnøytrale foreldre og "ideen om den farløse familie" er også forfeilede, og det må advares mot de mange naive forestillinger som presenteres på dette felt.

   FAR er like viktig som Mor i oppfostringen av Barna, og Kvinner og Menn trenger hverandre i dagliglivet.

   Det Finnes alternativer til den stabile, monogame Familie, men jeg kan ikke se noen BEDRE alternativer.....

   Sitat:
   Psykolog og Professor i Sosialantropologi, Jan Brøgger (forsvarstale for mannen s. 243).

   *

   Atle Halonen:
   En psykolog uten forutinntatthet og tunnelsynā˜†

   
---
---

   Sosio-økonomisk utfrysning av borgere..... statens ultimate virkemiddel for etnisk utrenskning......
   Hans Ove Skau, November 3, 2013 at 1:20pm
   https://www.facebook.com/notes/hans-ove-skau/sosio-%C3%B8konomisk-utfrysning-av-borgerestatens-ultimate-virkemiddel-for-etnisk-utr/544882468914003

   Utfrysningsteknikk, statens ultimate virkemiddel ? Man snakker ikke om rasisme, etnisk utrenskning el.a, men snakker så og si ikke i det hele tatt....., men i stedet bedriver sosial og økonomisk utfrysning av borgere. Javel, er dette den norske stat da ? Ja, det er vel slik det er. Sakene hoper seg opp, viktige saker for at folk skal kunne leve et normalt liv, uten at noe blir gjort. Det er ikke uvanlig at staten nekter svar og saksbehandling til tross for at 10-20 år forløper og borgeren purrer i alle år. Politiet eller sivilombudsmannen nekter også å gjøre noe. Kanskje ikke så rart at noen mister hodet under en slik massiv psykologisk krigføring fra statens side, f.eks. Anders Behring Breivik ? Hvis man ser terroraksjonen i dette perspektiv, så blir den jo bare et oppgitt forsøk på å få til litt seriøsitet i staten. Ja, hva har skjedd i etterkant ? Jo, ingenting har blitt bedre i samfunnet, Norge har blitt som en trykk-koker der alt kan skje. Staten snakker bare om beredskap, livvakter, overvåkning og listeføring....Dette virker som et Stasi-opplegg, et gestapo-politi etc. Er det seriøst ? Sant er det ihvertfall!

   *

   
---
---

   Annina Karlsson, 02.11. 2013 via Soc anti fan club <3:
   https://www.facebook.com/groups/119732058096835/permalink/561805497222820/

   Barnevern – rekruttering til helvete | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2009/02/barnevern_-_rekruttering_til_helvete/
   www.knut.com
   Forskningsrapport fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge i 2003 viste at en god del barn ble narkomane, fikk sin rudebutt og prostituerte seg på barnevernets institusjoner (under barnevernets omsorg).

   *

   GunBritt Lundström:
   Fy f-n!!!!

   Annina Karlsson:
   Klart de vet och de spelar alltid så ovetande och säger även efter vanvårdsutredningen med alla dessa vittnen på halsen att de vill utbilda sej och lära sej och de måste få veta hur det är ställt? De måste veta mer än de ger sken av de har det som arbete varje dag.

   Oriana Cottard:
   Jag är helt målööööös just nu!!!!!

   Oriana Cottard:
   jag haaaatar de!!!!!

   Annina Karlsson:
   man kan inte annat än hata ett dåligt och hjärtlöst handlande hur tjusigt det än målas.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Grålig lyst og 3 klokken 08. Bamse og hvalpene enda ikke hjemkommet og jeg telefonerte omkring 9-tiden og snakket en stund med Olav Tørresdal der og forklarte ham situasjonen. Han sa han skulle snakke med sine ledere for å høre om Mattilsynet eventuelt kan hjelpe til. Han anbefalte også igjen å telefonere politiet for å høre om de nu visste noe mere, selv om de i så fall antagligvis ville ha telefonert meg. Jeg gjorde det, negativt resultat. Og det ble sagt de gir meg beskjed hvis og når de får vite noe.
   Bamse hadde to lette, fine halsbånd på seg og er også sånn sett lett å lede eller å holde fast for noen hvem som helst, i tillegg til at hun er veldig kosete og menneske-kjær. Og de store hvalpene som hun lurte med seg holder seg selvfølgelig nært ved henne, særlig hvis de ikke hører jeg roper. Jeg er temmelig sikker på at noen, antagligvis i Bjoa noe sted, holder henne fast, eventuelt har skadet eller drept henne. Isteden for å jage henne hjemover eller å gi henne beskjed om å gå hjem. Ellers ville de forlengst ha kommet hjem. De har nu vært borte siden tidlig fredag. Bare den ene av de, Solid, dobbelt så stor som noen av de andre fra samme kullet, kom hjem helt alene fredag kveld. Det tyder på at de kanskje ikke var så langt borte og at han ville hjem igjen. Og ikke likså lett lot seg holde på eller lede, eller ble redd.
   Jeg kommer til å politi-anmelde det hele om ikke de snart kommer hjem.
   Overskyet med 5 pluss-grader frem mot klokken 10. Videre tildels med regn og oppmot 7. Klokken 14.25 hjemkom Svarta, den ene av de store hvalpene, den nervøse av de, helt alene og tullerusk glad for å ha kommet seg hjem. Tynn og mager og med glupende appetitt. Kanskje uten mat siden torsdag? Det har vært mye regn siden de ble borte, men underlig er det uansett. Kanskje de andre ikke er så veldig langt unna nu? Mye regn igjen efter at hun kom. Ulla blir som en gjennom-våt klut i slikt regnvær. Hun er ullete nærmest som et lam, men uten olje.
   Hadde det ikke vært for all stigmatiseringen kunne jeg ha spurt naboer eller andre om å hjelpe til å lete. Alle terror-aksjonene her har gjort at mange er usikker på hva som har foregått og foregår og mange igjen sikker på at det må ha vært og er noe kriminelt, hvilket de kriminelle jo også ønsker skal bli trodd. Og mange er redd for å blande seg inn i noe hva enn det er slikt og vel vitende om det også uansett er livs-farlig.
   Halv-mørkt dunkelt, regn og 5 pluss-grader klokken 17. Mørkt, noe stjerner og 2 klokken 19. Regn og mørkt videre og mot midnatt. Hundene, Bamse med 4 store hvalper, enda ikke hjemkommet.
   
---
---

   Fortsettelse fra igår, 03.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201141999886863

   Arild Holta:
   Alle disse mange etatene som gransker folk, er en manifistering av politistaten, med anarki for de med posisjoner.

   Rune L. Hansen:
   Nyttig for politikere, byråkrater og andre som ønsker med-mennesker ødeleggelse og ondt.

   Rune L. Hansen:
   Dyre-vennlig? Menneske-vennlig?


   Rune L. Hansen: 
   Samtidig ble selvfølgelig også det pioner-arbeidet Eilif Aas her i Norge i mange år hadde arbeidet med ødelagt og knust. Samt det verdifulle tidsskriftet han utgav, de seminarene som ble avholdt hos ham, de gen-ressursene, kunnskapene og erfaringene han gjennom sitt liv hadde ivaretatt, osv.
   Dessuten er vi mange som kunne vitnet om hans kjærlige, kunnskapsrike og gode dyre-hold og dyre-stell. Og om at hans sauer, som altså også ble drept, hverken var syke eller avmagret.
   Det stod ingenting i avis-artikkelen om hvilken lov-paragraf han ble forfulgt og straffet efter, og heller ingenting om hvem som egentlig skulle straffe-forfølges og dømmes. Og absolutt ingenting om at dommerne var kriminelle.
   Og ingenting om alt som ble ødelagt, drept og gikk tapt. Eller om hva en slik person- og verdi-forfølgelse og -ødeleggelse innebærer og medfører.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201149792761680

   Vi vet hva det grov-kriminelle syke er i henhold til norsk lov og rett. Synseloven er ingen god erstatning for Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. Mildt sagt!

   *

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sent på natten mere regn og oppmot 5 pluss-grader. Videre utover formiddagen og dagen disig, nokså mye regn og omtrent det samme.
   Omkring 15-tiden i dag la jeg inn en annonse på Bjoanett om de bortkomne hundene og fikk straks en telefon om at de var blitt sett omkring 10-tiden i dag ved Tunge Hundepensjonat i Bjoa av de der som ikke hadde klart å lokke de til seg. Hundene sprang sin vei da de førsøkte. De hadde sett tynne ut. Jeg telefonerte straks Tunge Hundepensjonat og snakket med de. De hadde efter at hundene ble sett gitt politiet beskjed om det, uten at jeg har hørt fra politiet. I luft-linje er det er ikke så langt herfra til dit hvor de ble sett, men endel berg og forskjellig. Langs veien er det mye lengre. Det var derfra Mikka, mor til de alle, ble kjøpt for 10-11 år siden.
   Mørkt, regn og 4 pluss-grader klokken 20.30 og jeg har vært flere steder og ropt og leitet efter hundene. Til og med helt til Bjoa i nærheten av hundepensjonatet. Syntes jeg hørte de der i nærheten, i nærheten av en elv, at de meget glade og utslitte kom da jeg ropte i mørket og regnet, men hørte trolig eller forhåpentligvis feil. Jeg ble redd for at de hoppet i elven for å komme over. Jeg blir uansett mere og mere bekymret og fortvilet.
   Omkring klokken 21.30 i regnværet i kveld hjemkom Bamse med tre av hvalpene, alle unntatt Ulla. Forfjamsede, tynne (særlig Bruna) og sultne. Ulla er tilbakeholden og noe litt enstøing og bruker å være noe treg til å flytte på seg når hun først har lagt seg til et sted. Hun er antagligvis den som er mest plaget og tæret av de alle. Bamse hadde nu bare en av de to hals-båndene på seg, det andre som satt løst nok til at hun kan vri seg ut av det er borte.
   Ulla kom mere enn en time senere, våt, pjuskete, skjelvende, tynn og i den forfatning jeg nok tenkte hun var. Men nu er de altså alle sammen hjemme igjen. Mette, slitne og varmer seg.
   Mørkt, 3 pluss-grader og mindre regn mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201154509879605

   Marius Reikerås, 05.11. 2013:
   
   I en sak mot Østerrike ( Bakker v. Østerrike (2003) sier Den Europeiske Menneskerettsdomstolen:

   "The Court observes at the outset that the administrative authorities, the Regional Governor and the Ministry for Health and Consumer Protection, are not “tribunals” within the meaning of Article 6."

   I saken mellom Van Der Hurk og Nederland, ble det konstatert krenkelse fordi Van Der Hurks rettigheter ikke var avgjort av en ”tribunal”, ref premiss 55:

   ”There has accordingly been a violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) in that the applicant’s civil rights and obligations were not "determined" by a "tribunal".

   Med andre ord har ikke administrative organer (Fylkesnemnda, Trygderetten m.m) kompetanse til å utføre inngrep som berører den ankende parts menneskerettigheter. Det er det kun domstolen som kan gjøre.

   *

   
---
---

   Henrik Hanetho, 05.11. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/684852804872692/

   Stenger alle NAV-kontor for å arrangere fest til 2,2 millioner
   Ansatte reagerer på at Nav Hordaland bruker millioner på å feire seg selv. I dag og i morgen er Nav stengt.

   Stenger alle NAV-kontor for å arrangere fest til 2,2 millioner
   http://www.ba.no/nyheter/article6963823.ece
   www.ba.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "– Det er noe som gjør at jeg ikke klarer å glede meg til samlingen. Kontrasten blir så stor. I går betalte jeg ut krisestønad til en enke. I dag skal jeg spise tre retters middag og deretter på fest på USF Verftet.
   – Magefølelsen gjør at jeg får dårlig samvittighet, sier en Nav-ansatt.
   Hun vil være anonym i frykt for represalier."

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring null grader Celsius her ute klokken 05. Hvalpene og Bamse koser seg tydelig med å være hjemkommet. Jeg ropte og leitet mange steder efter de også i går, blandt annet også i Bjoa, som jeg nevnte, hvor jeg syntes å høre hvalpene komme, men ble redd for elven. Jeg hørte straks efterpå noe som kom fra den andre siden av elven og et bra stykke unna og høyere opp, fra noen av de hus-belysninger jeg så der i landskapet, også en hund som bjeffet dempet derifra og på en nokså spesiell måte, kanskje for å varsle hvalpene om å komme til seg, hvilket jeg egentlig trodde og at det var Bamse sin stemme, og at den var noe bekymret eller meldings-givende, underlig iallfall, og kan ha vært tilfeldig? Jeg dro hjem efter det, via bil og veien, og ikke lenge efterpå kom de hjem. Bamse med kun en av de to hals-bånd på, som nevnt. Hvilket vitner om at noen har hatt henne i reim. Hvem, hvordan og hvorfor vet jeg ikke.
   Solen i sør-øst, noe rim-frost og is i landskapene og 1 pluss-grad klokken 10.30. Jeg telefonerte nu omkring 10-tiden til henholdsvis hunde-pensjonatet, Mattilsynet og politiet, for å varsle om at hundene hjemkom i går kveld. Snakket samtidig litt med en kvinne der i hunde-pensjonatet, trolig eieren, slik jeg forstod det. En samtale jeg fant av noe interesse, blandt annet både til tross for og på grunn av et typisk profesjons-hovmod jeg kunne høre. Interessant også med slikt. Profesjons-hovmod finnes oftest også i flere typiske varianter, ofte også med visse bakenforliggende motiver og interesser. Ofte er menneskers kjærlige og spesielle forhold til dyr, inklusivt hunder, mere interessant og av betydning. Interessant det hele, uten at jeg skal gå nærmere inn på det her nu.
   Jeg klargjør i disse dager videre for å selge Bamse og minst tre av de store hvalpene. Omkring fem hundre kroner pr. stk., nu som sist. Ikke mere, selv om de er mere enn et par-tre måneder. Håper det går bra og at også noen vil ha Bamse som nu snart er tre år (født 24.11. 2010). Hun er kjempe-fin, ganske enkelt.
   Omkring 2 og 3 pluss-grader og tildels noe slørete skyet urover dagen og frem mot klokken 15.30. Efter hvert med regn. Hvalpene og Bamse har hvilt godt og lenge efter de kom hjem, meget roligere enn de ellers pleier være, til og med Rosa, den mest lekne av de. Men mat-lyst har de og er ivrige på diverse god-biter som vekker litt opp fra den helt rolige makeligheten.
   Mørkt, mindre regn, 2 pluss-grader og noe stjerne-himmel mot klokken 20. Helt mørkt med regn igjen omkring klokken 21 og videre utover kvelden frem mot midnatt med omkring 3 pluss-grader.
   
---
---

   Mona Nyström, 06.11. 2013 via Soc anti fan club <3:
   https://www.facebook.com/groups/119732058096835/permalink/563723830364320/

   socionomer tvingas att upprätthålla felaktiga beslut när de bevisats att de varit felaktiga i rädsla för att mista jobbet !

   *

   Stefan Pettersson:
   ja de vill inte gör bort sig och visa att de missförstår, för även om de är skyddade och kan missförstå så kan det trotts allt bli av med arbettet

   Rune L. Hansen:
   Og i redsel for å bli straffe-forfulgt.
   Det kan lett gå vane og praksis i slikt!

   
---
---

   Gry Rambusch, 06.11. 2013:
   https://www.facebook.com/gry.rambusch/posts/10151985511674784

   13 siders procedure og en del nye bilag - så kæmper vi for en mors og hendes barns rettigheder.

   Igen har vi diagnoser stillet af socialrådgivere. Hvordan kan lægeverdenen acceptere, at folk der ikke har gennemgået en medicinsk uddannelse kan få lov at stille diagnoser?! Håber kammeradvokaten er klar på modstand;-)

   Good day everybody 
♥ 

   *

   Anders Dinsen:
   Det er et kæmpe problem. Tak for at du kæmper i front for det

   Britta Petersen:
   Bare gi den gas Gry Rambusch
♥ 

   Tonni Busk:
   God morgen Gry. Give them Hell

   Marianne Mollerup-Madsen:
   Så stærkt at der kommer fokus på socialrådgiveres hang til at stille diagnoser. Havde en socialrådgiver som bevilligede psykologhjælp , jeg var ramt af stærk stress grundet alt det rod , og fandme om hun ikke ringer til psykologen allerede inden jeg selv havde haft ringet til ham således at han i første sætning i tlf inden han overhovedet havde set mig, kunne stille en diagnose .

   Grete Kristiansen:
   ikke noget som en god udfordring. pøj-pøj

   Astrid Lequime:
   Ja jeg forstår heller ikke at lægernes foreninger ikke kommer på banen. : (

   Elin Iversen Søndergaard:
   Har oplevelser fra kollegaer hvor kommunens lægefaglige konsulent starter et møde med: nu har jeg ikke forstand og erfaring med diagnosen x men jeg kan i lægemiddelkataloget læse at det medicin dit barn får, kan give de bivirkninger som dit barn fejler. Det havde INTET på sig og det katalog hun sad med var ikke blevet udgivet i trykt form i over 8 år. Vi taler om et medicinsk præparat som har været under massiv revurdering osv så de oplysninger hun sad med var forældede.
   Hun sagde derfor at den neurolog som havde udredt barnet, ikke vidste hvad han talte om. Og det selvom vedkommende i flere år havde udgivet materiale og bøger som blev brugt i undervisnings øjemed. Hun henviste så barnet il egen afd hvor alle diagnoser blev ændret. Barnet lider dags dato voldsomt!
   Så Gry. Godt du også tager fat i den her betændte byld! Det er et sammenflettet net af mennesker som mener de har forstand og derfor beslutter ting hovedløst. For ET har de ret i. De har magten!!! Så tak herfra fordi du forsøger at gjøre opmærksom på området.

   Elin Iversen Søndergaard:
   Noget andet som i den forbindelse kan bekymre er, at regeringen har givet disse myndigheds personer immunitet så de ikke trods MASSIVE gentagne og beviseligt har udøvet svigt og magtmisbrug, ja så kan man ikke retsforfølge! Ladet mig fortælle at de i EU er blevet bevidst om det og bla derfor sendte en delegation til dk i sommers. INGEN embedsmænd ville så meget som mødes med dem!! Spørgsmålet er så om man som borger til fx handicappet barn, kan føre en sag for EU domstolen??! Det kunne være spændende at finde ud af ! Noget for dig GryšŸ˜Ž

   Nikolaj Najbjerg Østergaard Vemb:
   Give em hell!

   Bodil Neujahr:
   Kære Gry. Der er mange ? af slagsen HVORDAN KAN!!! Hvordan kan sagsbehandlere have "psykologsamtaler" med partnere og forældre til aktive misbrugere. Mennesker som er slidte og læner sig op af en depression? Hvordan kan kommunernes lægekonsulenter lave om på diagnoser uden at have set og talt med patienten. Udelukkende vurderet ud fra personsager som overni købet er yderst mangelfuldt beskrevne? Hvordan kan sagsbehandlere nægte at acceptere en psykologs vurdering og diagnose og sende borgere ud i forværring af sygdom trods positive terapeutiske forløb og kræve en bestemt psykolog skal genvurdere borgeren ? Hvordan kan sagsbehandleren lyve mennesker op i ansigtet om loven og deres borgerrettigheder? Hvordan kan de nægte at udlevere vigtige akter? Hvordan kan de true mennesker som beder om hjælp med tvangsfjernelse af deres barn? Hvordan kan de nægte at tale med en borger som har taget en bisidder med?

   Hans Schønnemann:
   Krydser fingre for dig,hav en rigtig god dag : )

   
---
---

   Tore Svendsen, 06.11. 2013:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/452284841548574

   jeg ser fram til den dagen staten norge står fram i all offentlighet å sier unskyld å leverer unga tilbake.

   *

   Marianne De Vibe Frimann:
   jeg ser ikke den dagen uansett hvor hardt jeg myser, kan ikke sitte og vente...

   Marianne De Vibe Frimann:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151689051801036&set=p.10151689051801036&type=1
   Marianne De Vibe Frimann's photo.
   264586_10151689051801036_1940842614_n.jpg

   Mona Kågen:
   Full støtte fra meg. Nytter ikke ord får man ta bildene i bruk.

   Bjørnar Lund:
   Staten Norge gjør nok ikke det, men noen av menneskene som jobber der kan begynne å skjønne hva de er med på, og snu i både holdninger og handlingsmønster.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor kalle en politisk mafia-virksomhet for staten??

   Marianne De Vibe Frimann:
   godt sagt ja...

   Bjørnar Lund:
   Rune, det høres finere ut. Og hvis stemmeretten hadde forandret på noe som helst (annet enn hvem de må sette foran kameraet) så hadde de ikke lagt tilrette for det.

   Rune L. Hansen:
   Det gir et falskt inntrykk av at noe som er ulovlig er lovlig.
   Tjener kun de kriminelle sin interesse.

   Bjørnar Lund:
   Det har da også vært poenget. De foretar seg ikke noe tilfeldig. Det skjer lite nok med såpass mange ansatte at alt som skjer er veloverveid. Det gjelder å ikke avsløre seg. For å foreta seg noe har de en god begrunnelse som de går offentlig ut med (den folk skal tro på) og en egentlig begrunnelse (som er hvorfor de gjennomfører det de skal ha gjort). Hvis ikke så gjør de det ikke. Da skylder de på budsjettet, og vi tror på dem hver gang.

   Rune L. Hansen:
   Mange som lar seg lure av falskhet og motsatt lov og rett ja.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.11. 2013 via Straffeloven, Norge:
   https://www.facebook.com/groups/133352076685775/658519010835743/

   Marius Reikerås, 05.11. 2013:

   I en sak mot Østerrike ( Bakker v. Østerrike (2003) sier Den Europeiske Menneskerettsdomstolen:

   "The Court observes at the outset that the administrative authorities, the Regional Governor and the Ministry for Health and Consumer Protection, are not “tribunals” within the meaning of Article 6."

   I saken mellom Van Der Hurk og Nederland, ble det konstatert krenkelse fordi Van Der Hurks rettigheter ikke var avgjort av en ”tribunal”, ref premiss 55:

   ”There has accordingly been a violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) in that the applicant’s civil rights and obligations were not "determined" by a "tribunal".

   Med andre ord har ikke administrative organer (Fylkesnemnda, Trygderetten m.m) kompetanse til å utføre inngrep som berører den ankende parts menneskerettigheter. Det er det kun domstolen som kan gjøre.

   *

   May- Harriet Seppola:
   Dette er riuktig og blir ignoret av bl.a Sentraleneheten for fylkesnemder som jeg skrev ett brev til for en stund "siden":
   https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/brev-til-sentralenheten-for-fylkesnemdene/10151881852179826

   sitat, Den uropeiske menneskerettsdomstolen sier det motsatte .
   Den sier nemlig at EMK, artiikel 6 (1)dekker hele prossessen som er avgjørende for ens borgelige rettigheter og plikter .
   Så lenge organet har til behandling en avgjørelse som faller innenfor konvensjonen , så gjelder EMK , artikkel 6 ( 1) og som vi vet gjelder alle saker som fylkesnemda behandler rundt omsorgsovertakelse, en rettighet som faller innenfor artikkel 8 som er lagt til grunn for respekten for familielivet , inngår det en rett til samvœr mellom barn og sine biologiske foreldre .
   Norge er forpliktet gjenom undertegnelsen av EMK TIL AT STATEN IKKE SELV KRENKER DISSE MENESKERETTENE .
   Norge er også forpliktet til å ta i bruk alle de midler staten har til rådighet til å beskytte sine borgere mot krenkelser av EMK .

   brev til sentralenheten for fylkesnemdene.
   Nina Langfeldt og Joar Tranøy har skrevet en meget god og informativ bok som absolutt alle som jobber innen barnevern burde lese. Boken har tittelen , Kampen om barnets "beste":
   http://barnasombud.wordpress.com/2013/02/02/kampen-om-barnets-beste-er-rettsikkerhet-i-barnevernssaker-mer-enn-en-illusjon/ 
   By: May- Harriet Seppola

   May- Harriet Seppola:
   Svaret er følgende , Det vises til deres brev mottatt 9 august 2013.
   Fylkesnemdene er domstollignende forvaltningsorganer som er hjemlet i barnevernloven.
   Fylkesnemdene har vedtaksmyndighet i tvangssakene etter barneloven, helse - og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.
   Barnevernloven og stortingets budsjettvedtak danner rammen for fylkesnemdenes virksomhet.
   Sentralenheten er opptatt av at det arbeidet som utøves av fylkesnemdene har høy kvalitet.
   Fylkesnemdene söker å følge de lover, regler og normdannende rettspraksis som gjelder for fylkesnemdenes område.
   Det er vår oppfatning at rettsikkerheten i de saker som behandles av fylkesnemda for barnevern og sosiale saker er god.
   Sentralenheten vil presisere at årsaken til at saker som behandles av fylkesnemda ikke er åpen for innsyn fra andre enn de involverte parterer på grunn av taushetsplikten i disse sakene.
   Som i domstolene og etter tvisteloven og barnevernloven legges det også i fylkesnemdenes saksbehandling til rette for at saksbehandlingen skal vœre betryggende rask og tillittskapende.
   For å uppnå dette angir barnevernsloven § 7-3 bl.a at fylkesnemda skal sørge for at partene i en sak skal likebehandles og bli hørt.
   Dette medfører bl.a at partene skal få anledning til å argumentere for sin sak og føre bevis samt at de skal få innsyn i og mulighet for å imøtegå motpartens argumentasjon og bevis.
   Det er riktig at det ikke foretaes nedskriving og dokumentasjon av alt som blir sagt i løpet av forhandlingsmøtene.
   Disse møtene er preget av i stor grad av muntlighet.
   Nemndsleder vil imidlertid notere det mest nødvendige og har ansvar for at saksbehandlingen står i forhold til det som avgjøres.
   Dette må sees i sammenheng med at saker som kommer til behandling i fylkesnemda for barnevern og sosiale saker allerede bygger på ett stort og gjennomarbeidet skriftlig materiale.
   I tillegg er det ett krav i barnevernloven at partene skal bli hørt, normalt ved muntlige forklaringer.

   Med vennlig hilsen
   Pernille Pettersen Smith Ove Abrahamsen
   Direktør Seniorrådgiver

   Rune L. Hansen:
   De påberoper seg altså lov-hjemmel særlig i Barnevernloven og Barneloven. Som begge er fullstendig ulovlige i henhold til Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov!

   De nekter å forholde seg til rell lov og rett og over-ordnet lov og rett!
   F.eks. EMK Art 17:
   "Art 17. Forbud mot misbruk av rettigheter
   Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til."

   Det vil heller ha sine egne lover og regler, og selv være lov og rett!

   Rune L. Hansen:
   De ønsker å være både lov-givende, dømmende og straffende i en og samme person og allianse.
   Et hovmod som overgår alt av lov og rett, for å gjennomføre kriminelle hensikter og oppdrag!

   May- Harriet Seppola:
   Jeg ringte en advokat jeg kjenner som jeg har ansett som en troverdig person og diskuterte bruken av fylkesnemder , han bablet bare omat noen tror fylkesnemder er en domstol, hvilket det ikke er, har forresten ikke hørt mere fra han etter den samtalen.

   Rune L. Hansen:
   De som ikke bare burde vite, men som skal og må vite vet minst når hensikten er ulovlig. Kan vanskelig kalles å være særlig avansert form for grov kriminalitet.

   May- Harriet Seppola:
   Mye penger her , vet du, om fylkesnemdene skulle bli nedlagt , tapes mye penger .

   Rune L. Hansen:
   Nedlagt og straffe-forfulgt umiddelbart.

   
---
---

   Ole-John Saga, 06.11. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200590636479383

   I en verden der psykopater trekkes til makten som møll til lyset, vil de som ikke har samme mentalitet som dem være uvitenede om psykopatenes evne til ikke å føle anger eller medfølelse, med mindre man har lest seg opp på emnet og/eller har erfaring med dem og vet hva slags rovdyr de er.

   De uvitende vil anta at fordi de har en iboende evne til å føle sympati og anger, så må også alle andre være i besittelse av slike iboende menneskelige evner, derfor så vil det være så og si umulig for dem å fatte at politikere, kongelige og alle slags andre embedsmenn og kvinner kan være istand til å gjøre hva som helst, når som helst med hvem som helst, og ikke bare mot enkelt personer, men nasjoner hvis de er psykopater. De kan uten å blunke beordre bruk av atomvåpen uten å miste et snev av nattesøvn, det kan til og med glede slike individer ved tanken på at de er ansvarlig for flere hundretusen døde, lemlestede og sårede. Utad klarer de selvfølgelig å holde en maske, spille for galleriet og si at dette er helt forferdelig samtidig som de uttaler at dette er nødvendig, og de fleste vil da godta slike paradoksale uttalelser, som for eksempel at vi må ha krig for å ha fred. Ja mange vil til og med hylle en slik uttalelse og anse den for genial, og det kan man jo til en viss grad si at den er, fordi avsenderen har fått mottakerne til å tro at utsagnet er logisk enda det er et paradoks. Noen vil forstå at det faktisk dreier seg om et paradoks, men fordi man ikke vil står utenfor det gode selskap, så sier man ikke noe høyt. Andre igjen ymter innpå at keiseren ikke har noen klær, men de blir som regel overdøvet av dem som ikke vil fornærme keiseren. Personlig så synes jeg det er fint å knulle damer for etterpå så blir de jo jomfruer.

   *

   Ole-John Saga:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4176944832923&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=1&theater
   Photo, Cover Photos
   US AGAINST THEM — with Humanity against the psychopaths.
   By: Ole-John Saga

   Pelle Hansson:
   eksakte!

   Sigrid Abrahamsen:
   Det er mange psykopater der ute.....

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 01.11. 2013 posted to Arbeid, trygghet, velferd og økonomi:
   https://www.facebook.com/groups/arbeidtv/permalink/658047907568925/
   
   SIVILOMBUDSMANNEN

   (Kopierer inn min e.post til Sivilombudsmannen. Nav har «selvfølgelig» ikke besvart min e-post av 24.10.2013 vedrørende dommen i Trygderetten).

   «Jeg viser til tidligere korrespondanse og senest e.post til Nav av 24.10.2013 kl. 15:49, der Sivilombudsmannen var innkopiert. Nav har fortsatt ikke besvart spørsmålene. Dette er i god Nav stil, men det tolereres naturligvis ikke. Trygderetten har utført dokumentoverføringen til Nav som forespeilet.
   ...
   See More

   *

   Song Solli:
   Har du fått respons når du kan få høre fra Sivilombudsmannen?

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Nei, det tar nok tid. Har tidligere fått beskjed om at de har flere måneders beh. tid. SOM bryr seg ikke om at saker haster, de vet utmerket godt hvordan jeg lever (og flere med meg) og hva som er årsaken. - Men jeg, verken kan eller vil la være å be om rask behandling, - selv om jeg blir positivt overrasket om den etaten skulle respondere i løpet av noen dager. Får nok først et brev om at saken blir behandlet innen X antall uker/måneder tenker jeg. Ved siden av at jeg naturligvis er ute etter å få orden på denne saken, så er jeg også interessert i å få bevist hvordan det norske systemet fungerer, hva gjelder både våre "velutviklede og velfungerende" offentlige system og deres kontrollorgan. Jeg vil belyste og beviste en del (som jeg kan få til) av usannhetene ved fungeringen av det samfunnet vi lever i, sett i lys av de svakere stilt i samfunnet. Jeg har arbeidet et langt liv innen helseomsorgen i Norge og har nå etter denne yrkesskaden fått merke den "andre siden av bordet". Begge deler er nyttig erfaring, som ingen kan klare å motsi. Oppdagelsen min er at det slett ikke så bra som våre politikere og ledere stadig forsøker å innbille befolkningen. Det drives bevisst propaganda for å føre folk bak lyset. Det verste er, at så lenge alle feilene og det som ikke fungerer dekkes over med "fint" snakk, så kan heller ikke nødvendige endringer gjøres. Problemet og utfordringen må først erkjennes, før nødvendige endringer kan diskuteres og utføres. Dette er forøvrig gammelt nytt.

   Song Solli:
   Hvorfor klager du til SIVILOMBUDSMANNEN? Klager du til Sivilombudsmannen på NAVs avslag om uførhet?

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   SOM (Sivilombudsmannen) er den instansen som skal bistå mennesker som er i min situasjon, - i forhold til forvaltningen. Min sak dreier seg etter hvert om mange forskjellige saker og altså ikke et ordinært uførestønadsavslag. Dersom alt er ryddig rundt saksbehandling og avslag på uførestønad, så er ankeprosessen Nav Klage, Trygderetten, lagmannsretten og Høyesterett (sjelden). SOM kan bistå før saken går til retten. SOM kan altså ikke blistå, dersom saken allerede er i ordinært rettssystem. SOM har lang saksbehandlingstid, noe som er uheldig for mennesker i situasjoner som min. Norge har dessverre ingen reell kontrollinstans for Nav (og lignende). SOM har kun anmodende myndighet og således ingen reell makt, - men har mulighet til å få saker forsøkt for retten. Igjen, - det er meget uheldig at Norge har offentlige system som ikke er kontrollerbare. Toppolitikerne, er de med makt over Nav, men de har som kjent ikke mulighet til å ta opp saker for enkeltpersoner. Dette gjør at Nav kan tillate seg hva som helst, uten at det får konsekvenser. Noen må ha sovet tungt i timen da Nav reformen ble vedtatt! At de politikerne fortsatt sitter i ledende posisjoner her til lands, - sier mye om nordmenn.

   Anne Shrestha:
   Dette har Kirsten helt rett i.... Må vel noen grufulle hendinger til.. før det gjøres noe med ufysligheten.. tragisk.. Alt av Profesjon som Sykepleier kan ikke brukes i et Tortursystem.. og alt hva man har tilegnet seg av Helsefremmende HMS og div.. går her rett ut viduet... SÅ HELDIG !!! For Idiotiet.. lenge leve "Rehabliteringen " - Sender msk gjennom helvete !!

   Song Solli:
   NAV består av ulike avdelinger som NAV lokalt, NAV Forvaltning og NAV Klageinstans. Det er kun NAV lokalt som NAV-brukere får lov til å stikke innom, og resten avdelingene er ikke tilgjengelig for NAV-brukere. Som jeg har forstått er det NAV Forvaltning som avgjør individuelle saker, ikke NAV lokalt. Det er NAV Forvaltning selv som bestemmer om sakene skal sendes til NAV Klageinstans eller ikke, og ikke en NAV-bruker. Uten at en sak har gått gjennom alle møllene inne i NAV, en gang eller flere runder, vil NAV ikke sende sakene videre til Trygderetten. Det er ikke NAV-brukere selv som bestemmer når deres sak skal bli behandlet i Trygderetten. Det viser seg at Trygderetten er direkte overordnet for NAV og som stadfester eller omgjør NAVs avslag. Uten at saken har gått gjennom Trygderetten får ikke NAV- brukere lov til å henvende seg til andre offentlige organer som Sivilombudsmannen eller Lagmannsretten. Sivilombudsmannen har lik myndig som Lagmannsretten som Sivilombudsmannen har erklært. Videre er det Høyesterett som vurderer om sakene vil behandles hos dem eller ikke. Etter mine opplevelser henger alle saksbehandlere seg på skjønnsmessige bedømmelser fra autoriteter. Og alle juridiske personell som jeg har fått snakke med, erklærer at de mangler medisinsk kunnskap og at de må forholde seg til medisinske vurderinger fra autoritetene for å ytre juridisk bistand. Kirsten Leikny Femundsenden, hva slags medisinsk vurdering ligger i dine saker? Er disse skjønnsmessige bedømmelser fra autoritetene i din favør eller ikke?

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Jeg får dessverre ikke til å gi et kort svar. Min opplevelse er også at hele Nav, bortsett fra lokalt kontor, er hermetisk lukket for klienter. Jeg har likevel kommet meg til møte med Nav forvaltning, både med og uten advokat. Det var først da det gikk opp for meg at jeg var kommet til «dumskapens høyborg». I et av tilfellene hadde de rotet bort mine dokumenter som en ukes tid senere, ble funnet igjen i en helt annen by, - langt unna der jeg bodde. Riktig nok, er det Nav forvaltning som gir signaturen under avgjørelser, MEN det skjer etter anbefaling fra lokalt Nav kontor. Så dersom lokalt Nav kontor går i mot en søknad, så stempler som oftest bare forvaltningen under. Med andre ord, er ikke lokalt Nav kontor på klientens side, så blir ikke saken en gang vurdert! Jeg har fremsatt krav om at saken skal til Trygderetten, om det går an eller ikke, vet ikke jeg, men saken havnet i hvert fall der. Det er meget interessant dersom det er slik at klienten ikke har noen reell påvirkningsmulighet på denne prosessen.
   Trygderetten består jo i hovedsak av folk som har det som en avansemulighet jobbmessig, - så Nav har åpenbart «lange armer».
Nav har hittil gått tvert imot både forhold som kan passe under beskrivelsen «skjønnsmessige bedømmelser fra autoriteter » og forhold som ikke er skjønnsmessige overhodet, men som kommer inn under «faktaopplysninger». Nav har skriftlige dokumenter, som taler til min fordel, fra både fastleger, spesialister og en dom mot forsikringsselskapet Klp fra Oslo tingrett - basert på 100 % varig uførhet. Aktuelle dom forelå til og med FØR uføresaken var oppe første gang i Trygderetten i 2011. Avslaget fra Nav på uføresøknaden av 2009 ble likevel opprettholdt av Trygderetten.
   Vedrørende det medisinske, kan jeg kort opplyse om at jeg har legeattester i «min favør». Ja, faktisk så mye i «min favør», synes åpenbart Nav, at en fylkesoverlege selv fant å måtte produserte falske uttalelser om min helse til bruk i retten, - selvfølgelig negative for meg. Han som angivelig skulle gitt Nav opplysningene svarte skriftlig at han :«…aldri var blitt spurt og hadde heller aldri uttalt seg….». I «min favør» er også nevnte tingrettsdom i 2010 (mot Klp). Der var det også rettsoppnevnt sakkyndig som hadde skrevet sin rapport. I dommen fikk jeg medhold i årsakssammenhengen mellom skadene og plagene, - ble også tilkjent en erstatning, men alt for liten. Det er flere ting å merke seg, vil kommentere noen her.
   Det første er:
   En opplysning jeg fikk i ettertid, om at denne rettsoppnevnte sakkyndige tok min sak, siden mine plager passet med doktorarbeidet hun holdt på med. Hun kom riktignok frem til at mine plager hadde sammenheng med skaden i 2006. Dette selv om det gikk i mot, det som var ønsket bevist i doktorgradsarbeidet. Slik sett, gikk dette altså godt for meg. MEN det viktige er at alle pasienter/klienter som skal være med i et slikt arbeide, skal godkjenne det. Det er allment kjent at det kan være uheldig for den syke/skadede når den spesialisten som skal undersøke og i etterkant skrive spesialisterklæringen, har/kan ha en annen agenda enn kun å være dedikert oppgaven som rettsoppnevnt sakkyndig. Jeg har så langt valgt og ikke påpeke denne glippen, siden det den gang gikk godt for meg. I tillegg er jeg opplyst om at en slik anmerkning, kunne underkjent hele doktorgradsarbeidet til den rettsoppnevnte sakkyndige.
   Det andre er:
   Nav har en lei uvane med at de åpenbart knytter til seg mennesker som ikke selv er kvalifiserte for arbeidsoppgavene. Nav synes også å være ute av stand til å skaffe seg tilstrekkelige kvalifisert bistand utenfor Nav. Dette er i ferd med å bygge seg opp til en nasjonal katastrofe og er rett og slett farlig!
   Det tredje er:
   Når det gjelder Nav saker, så er både Trygderetten og det vanlige rettssystemet langt på vei inhabilt. Det viser da også resultatene. Med det mener jeg at både Nav og dommere er lønnet fra samme kasse, - staten. Det er derfor ikke så underlig at det naturlig er sterke bånd mellom Nav og rettssystemet. Enhver får jo selv tenke over hvor Nav klienten står i dette selskapet. I min sak har jeg altså erfaring for at retten, overfor et forsikringsselskap, gir meg medhold. Når det derimot gjelder Nav, så har jeg erfaring for at retten går imot, - riktignok fikk jeg medhold fra hoveddommeren – men de to meddommere holdt med Nav. Dette selv om det medisinske grunnlagsmaterialet ved disse to rettsakene er likt. I tillegg hadde rettsmøtet vedrørende Nav saken, også dommen fra forsikringsselskapet som bilag. Min overbevisning etter denne erfaringen er at det norske rettssystemet er gjennom råttent!
   Bedre er det ikke blitt etter opplevelser under dette fjerde punktet:
   Vedrørende erstatningen jeg ble tilkjent i Oslo tingrett er det litt av hvert å si – tilliten til rettssystemet kan neppe bli dårligere. Når advokater snakker til meg med høytidelig stemme om at Dommere (med stor D) er mennesker som må behandles med den største respekt og vi (advokaten og jeg) må huske at:
   - vi må passe på at dommere ikke blir sure,
   - dommere vil hjem til middag i tide,
   - dommere vil være tidlig ferdig i retten på fredager,
   - dommere ikke orker å høre på snakk de ikke interesserer seg for, .…. listen er så lang så lang.
   Jeg har erfart at en av disse dommerne som skal «fortjene min respekt» ikke sørget for å skaffe seg en såpass oversikt under hovedforhandlingen, at han klarte å skrive en dom uten å ringe prosessfullmektigene, flere ganger, mellom hovedforhandlingen og da dommen skulle skrives. Erstatningen havnet på under 15 % av kravet, så det er ingen tvil om at dommeren og Klp forsikring hadde hyggelige telefonsamtaler og der tilhørende erstatningsoppsett for dommen ble bekreftet. Dette er forbudt, for både dommer og prosessfullmektiger, men jeg ble ikke underrettet før lenge etterpå. Min daværende advokat syntes det var positivt. Det forteller jo det meste om kvaliteten på den mannen også. Saken er selvfølgelig anket.
   Ved en annen sak, under mitt partsinnlegg, satt jeg og henviste til dokumenter som i etterkant viste seg at ikke var med til retten, - fordi Nav hadde underslått de. Ingen av dommerne stilte et eneste spørsmål!
   Ved nok et tilfelle behandlet den dommeren en sak, selv om det forelå en klar inhabilitet. Trygderettens dom nå i oktober, beviser at denne dommen er feil.
   Ved enda en sak (mot denne advokaten som snakket med dommeren) går det frem at dommeren ikke kan ha lest saksvedleggene før hun skrev dommen. Det oser ikke akkurat av etterrettelighet…
   Jeg har selvfølgelig levert klage på et par av tilfellene, - men det var totalt hensiktsløst. Ingen vits i å kaste bort tid på slikt arbeide, - hvilket jeg også ble opplyst om fra advokathold. Det er disse ansvarsløse menneskene rettsstaten Norge har satt til å avgjøre andre menneskers fremtid og som de vil ha meg (og andre) til å respektere! Dette systemet er så til de grader gjennomsyret av arroganse, ulovligheter og dårlige holdninger, at historier om den italienske mafiaen blekner.
   Dette er til å bli kvalm av, - det får holde med eksempler for denne gang.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/751014098254876/

   Hadde foreldrene først solgt barnet, og derefter angret seg?

   http://www.osloby.no/nyheter/krim/Tiltale-Bortforte-sin-egen-datter-3-og-drapstruet-barnevernkonsulent-7361116.html
   Tiltale: Bortførte sin egen datter (3) og drapstruet barnevernkonsulent
   www.osloby.no
   Et ungt foreldrepar risikerer flere års fengsel for å ha bortført sin egen datter da hun var under barnevernets kontroll.

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor sier de det er foreldrene sitt barn, når de samtidig benekter det?

   
---
---

   Stefan Pettersson, 06.11. 2013 via MinPappa.nu:
   https://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10151974835584875/

   Mamman åtalades för att ha nypt sin tioårige son i örat. Nu frias hon av tingsrätten.

   Åklagaren ville ha mamman, från en grannkommun till Umeå, dömd för ringa misshandel alternativt ofredande.
   Detta efter att hon februari i år tagit tag i sonens ena öra och dragit i det. Något som skulle inneburit smärta för sonen.
   Sonen ville ha ett skadestånd på 5.000 kronor av mamman.
   Bakom händelsen låg att mamman och sonen hade olika uppfattningar om läxläsning. Mamman berättade att hon tog tag i örat för att han skulle lyssna på henne och gå tillbaka till läxböckerna.
   I ställe ringde sonen

   http://www.folkbladet.nu/747798/mamman-frias-fran-grepp-i-orat
   Mamman frias från grepp i örat
   www.folkbladet.nu
   Mamman åtalades för att ha nypt sin tioårige son i örat. Nu frias hon av tingsrätten.

   *

   Angelina Martiina Sofia Hedemäki:
   Helt sjukt!
   Om det åsamkat barnet smärta så är det enligt lagen barnmisshandel!

   Stefan Pettersson:
   hade det varit en pappa hade han nog åkt ditt, men jag måste säga att trotts att det är fel så är skadan ganska liten, i bland så är lagen väldigt allvarlig, medans en förälder egenmäktigt kan ta bort en förälder ur bilden utan något straff

   Rune L. Hansen:
   Helt sjukt? Ja, det som er helt sjukt, mildt sagt, er at noen bringer slikt noe inn for offentlighetens anliggender! Og slik en mangel på respekt for noens privat- og familie-liv!
   Skulle loven ha vært slik som du sier og kanskje ønsker, Angelina Martiina Sofia Hedemäki, så kunne en straks politi-anmelde det meste av verdens befolkning. Og straks og øyeblikkelig giljotinere socialen og deres med-spillere, inklusivt dommerne og politikerne!
   Og måtte en fjerne alt fra verden som et barn eller menneske kan snuble i eller falle ned fra, osv.!
   Din forståelse av loven er mildt sagt virkelighetsfjern.

   Linda Bjuhr:
   enligt åklagare i gävle kan du t.o.m lyfta ett barn i örat utan att det är barnmisshandel?! : (

   Rune L. Hansen:
   En far eller mor gjør neppe slikt for å mishandle eller skade et barn!

   Rune L. Hansen:
   Hadde det vært noen andre sitt barn så forholder det seg annerledes!

   
---
---

   Arild Holta, 04.11. 2013:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152145112408296

   Når du for "ørtende" gang tar barnet ditt i å granske pipen ovenfra, teste takrenner, osv. Og har forklart barnet det det selvsagt vet, at det er livsfarlig fordi det kan falle ned. Hva gjør du da?

   - Kontakter du en psykobabler?
   - "Redder" du barnet gjennom å sette ned barnets framtidsprognoser i det såkalte barnevernet?

   - Eller?
   Kanskje du ikke bør skrive alternativene?! Da kommer barnevernet og tar barnet?
   Jeg har fremdeles så små barn at de behøver oppdragelse. Heldigvis finner jeg dem ikke i slike situasjoner.
   Det gjorde man imidlertid med meg når jeg var liten: På hustak, i stup, i flaggstenger, på glattisen i fossefall, osv.
   Jeg er glad for at det var lovlig på den tiden å ta upopulære avgjørelser om hvordan man skulle sette grenser for barn. Om ikke kunne jeg vert død.
   I vår tid er det tydligvis bedre å være død, med eller uten det såkalte barnevernet eller etter timer hos psykolog, enn at foreldrene tar upopulære avgjørelser mht grensesetting.

   *

   Kristian Dirdal:
   Ja før i verden fikk vi en liten dask hvis vi gjentatte ganger gjode det vi ikke skulle gjøre,men i dag er det farlig i vår del av verden, men i verden forøvrig gjør menneskene som det andre pattedyr gjør, de setter grenser for barna hvor langt de kan strekke familiens grenser, og for de fleste gjelder det som regel grenser for selve livet! Klarer vi ikke følge grensene i familien så går det ikke godt, da ligg det farer på lur alle steder, og livet blir som regel en ensom kamp for å berge livet! Dette gjeld for menneskebarn som for løveunger, det er bedre med en familiegrense enn med en psykobabler grense, den grense setteren er betalt fra 9-15 og har helg, det har ikke far og mor!

   Line Johansen:
   Barn får jo knapt klatre i trær lenger.. da er vi "dårlige" foreldre..
   Når vi var små ja da bada vi aleine som 5-6åringer!
   Verden er blitt syk.

   Turid Holta:
   Kontroll på alt i dag og barn tilbringer store deler av dagen på skole og SFO så er det hjem og spise og til lekser. Barn i fri lek er ikke stort ofte man ser mere.

   Line Johansen:
   Det er sant Turid Holta, de ser knapt sine foreldre, morgenstellet og føre leggetid. Trist. Og for ikke å snakke om alenetid som du skriver om.
   Det er trist at det er blitt slik.

   
---
---

   Trond Ruud, 04.11. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/684224678268838/

   HVOR GÅR EU? 50 MILLIONER NORDAFRIKANSKE MUSLIMER INVITERT TIL EU OG VIA EØS HAR DE AUTOMATISK ADGANG HIT TIL NORGE

   http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe
   50million invited to Europe | World | News | Daily Express
   www.express.co.uk
   AN EU job centre for migrants seeking work in Europe has been opened secretly in the West African state of Cape Verde.

   *

   Trond Ruud:
   The advice centre, based in the island nation’s poverty-stricken capital Praia, follows a similar job centre opened in the desert African state of Mali in October.
   The project is part of the EU’s controversial plan to help Africans find work legally in Europe.
   The centre will provide details of job opportunities in EU states, including Britain, and provide training and support for potential migrants. It is being heralded as a “pilot scheme” by EU officials for other job centres across Africa and Eastern Europe.

   But last night the timing of the scheme to invite a new wave of migrant workers to Europe was called into question as tens of thousands fear for their jobs across Britain and other EU states in the gloomy economic climate.

   UKIP leader Nigel Farage asked: “What the devil are we doing opening up job centres in Africa when we have 400,000 projected to lose their jobs in the UK in the next six months?”

   Matthew Elliott, of the TaxPayers’ Alliance, said: “As people all over Britain and Europe face redundancy and unemployment as the recession bites, it is ludicrous that the EU is frittering away taxpayers’ money on such inappropriate schemes.”

   The project is part of EU Commissioner Louis Michel’s master plan for the “mobility” of workers between African states and Europe.

   Trond Ruud:
   50million invited to Europe
   AN EU job centre for migrants seeking work in Europe has been opened secretly in the West African state of Cape Verde.

   Terje Henriksen:
   Jammen glad jeg har " flyktet" fra galskapen her.....

   
---
---

   Thor-Björn Öhlund, 04.11. 2013 Thor-Björn's Photos, Thor-Björn's Timeline:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542237349189692&set=a.281864728560290.75460.100002102957270&type=1&ref=nf

   1379767_542237349189692_1712929650_n.jpg

   Thor-Björn Öhlund: 
   Visdomsord från näringsminister

   *

   Michael Mayson:
   tack Annie, funny... det hade jag inte en aning om!

   Lars Jonsson:
   Åsså sjunger vi " we shell overcome" !

   
---
---

   Nina Karin Monsen, 05.11. 2013:
   https://www.facebook.com/ninakarin.monsen/posts/426046170840235

   Et kors er blitt for mye for NRK. Det samme korset finnes i det norske flagg. Korset er et nasjonalt symbol, vel så meget som et kristent. Men det norske samfunn bygger kanskje ikke lenger på kristendommen?

   *

   Gro M. Johnsen:
   nei, det norske samfunn er på vei bort fra det evangeliske budskapet, om Jesus 
♥  aldri kan jeg Jesus miste, så om dere tar korset fra oss, så tror vi likevel på Jesus ♥  men korset er et symbol på at vi er kristne ♥ 

   Heidi Bruaas Straume:
   Grunnlovens paragraf 2 ble forandret i fjor. Den nye loven er ikke like godt definert som den gamle. Derfor kan humanetikere kjøre på som de vil med multikulturalismen. Hvor er politikere og kristenledere?

   Lill-karin Skaret:
   Det er vanskelig å følge med på tankegangen til NRK . Men skremmende er det. De har tydeligvis en agenda.

   Andreas Nisja:
   Alle menneska uansett muslima
   Eller kristne burde få ytre sin religon i et demokrati

   Alexandra Auran:
   KrF har mistet troverdigheten sin fullstendig, det er ingen som tør å si ifra at nok er nok! Nå må det bli slutt på denne avkristningen her i Norge.

   
---
---

   Knut Espegard, 30.10. 2013:
   https://www.facebook.com/knut.espegard/posts/10202042711171164

   Hvem skulle tro det, at Putin og Russland skulle være tidens mest moralske fyrtårn, at Putin skulle stå frem og forsvare kristendommen og den enkelte lands suverenitet og verdigrunnlag basert på kristen kultur? En god tale med et absolutt viktig og etter mitt syn riktig innhold.

   Putins tale om situasjonen i Vestlige land
   http://vimeo.com/78100706
   vimeo.com
   På mange områder er disse uttalelsene tatt på kornet! Han må ha mange spioner her og ellers i Vesten, fordi galskapen som foregår er tydelig beskrevet!

   *

   Didrik Oppenheuser:
   Jeg tenker nok at putin, klare å bøye alle disse begreber, således at de passer in i Putin business. Ihvertfall er det ikke moralen som plager ham.

   Jan Arne Pettersen:
   er det noen her i verden jeg kunne tenke meg å hilse på må det vere putin. hann er en mann vi må respektere ,,

   
---
---

   Audar Solberg, 06.11. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/685183061506333/

   Det neste blir vel at nasjonalsangen blir forbudt i Norge, for det kan jo virke støtende på enkelte grupper. Jeg som etnisk Nordmann, føler meg støtt til di grader over alt som skjer i samfunnet vårt. Hvem skal jeg henvende meg til da tro?

   *

   Tove Mathisen:
   Nei, det går bare ikke an -

   
---
---

   Øyvind Røed shared Bjørn Erik Bjorbekkmo's status update:
   https://www.facebook.com/oyvindbremnes/posts/10151687973362105

   Bjørn Erik Bjorbekkmo
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10151966595519362

   Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
   De puster på hatets og ondskapens glør!
   De liker å drepe, de frydes ved jammer,
   de ønsker å se vår verden i flammer!
   De ønsker å drukne oss alle i blod!
   Tror du det ikke? Du vet det jo!

   - Arnulf Øvreland -

   *

   Trygve Skogland:
   det triste er jo at de prater om staten som styrer oss

   Rune L. Hansen:
   Offentlige instanser og personer tjeneste-gjør med slikt, for gjensidige hensikter, om de "får lov".

   
---
---

   Dung Svalland, 05.11. 2013:
   https://www.facebook.com/dung.svalland/posts/761074943908810

   En venninne av meg sendte akkurat en melding til meg. Den lød så:
   "De har tatt babyen til en uskyldig venninne av min sønn". Terroren utvider stadig til nye høyder. Norge er i aksjon "for landet og folket"

   *

   Josephine Bayo:
   Uffa da : (

   Gaganou Nou Gaganou Nou:
   
♥ 

   May- Harriet Seppola:
   Akkuttvedtakenen har økt med 78% siden 2007 , barnevernet trenger ikke å dokumentere sine påstander. Spørsmåler er hvem har gitt dem makt til å sette seg over samtlige lover .

   Dung Svalland:
   De (bv) har bare tatt seg til. Det samme med politiet om etterforskning. De gjør ingenting og forvarer det gale ellers har ikke de gjort det. Politikere står bak hele greie

   May- Harriet Seppola:
   Noen gir dem makt til å bryte Grunnloven , lov om barnevern, barnekonvensjonen og menneskerettskonvensjonen.

   Rune L. Hansen:
   De er meget ivrige og iherdige på å forstå eller å bruke ulovlige lov-bestemmelser og avgjørelser!
   I det heletatt på å begå forbrytelser.

   
---
---

   Stefan Pettersson, 06.11. 2013 via MinPappa.nu:
   https://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10151975301109875/

   Är det barn konvention som gäller i Sverige, barn ombudsmanen upplyser med en och samma text runt frågor jag ställer till dem

   Vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna särskilt beaktas. Dessa bestämmelser överensstämmer med artikel 3 (barnets bästa) och 12 (barnets rätt att komma till tals) i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Artikel 12 sätter ingen undre gräns för när barnet ska få uttrycka sina åsikter. Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter är det uppenbart att även mycket små barn kan bilda och uttrycka åsikter.

   *

   Örjan Bolander:
   Ett påverkat och fjärnat barn skall erbjudas avprogramering den som programerat får stå tillbaka tills den förstått barns bästa och ber om ursäkt. Annars blir barnens dom så mycket värre den dag dom upptäcker riten till det onda...

   Helene Lindgren:
   Läs föräldrabalken, om föräldrars rättigheter och skyldigheter.

   Anders Åkerfelt:
   Barnombudsmannen är en papperstiger utan ngn som helst makt i enskilda fall. I "odemokratiska" landet Ryssland har barnombudsmannen rätt att ingripa i enskilda fall

   Rune L. Hansen:
   Fra innledningen til Barnekonvensjonen:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendomsforhold, fødsel eller annen stilling"

   Og f.eks. Art 2:

   "Art 2.
   1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.

   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."

   Dette og resten av Barnekonvensjonen er for vanskelig å lese og å forstå, for hvem?

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Utover formiddagen lyst og omtrent det samme, med tildels mye regn og omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 13. Jeg avsendte med fax omkring 9-tiden i formiddag et nytt brev til EMD ( ekstern ), som spesiell haste-sak. Mere skriving gjør jeg neppe i dag. Mindre regn og tildels uten regn frem mot 15-tiden, derefter mere igjen. Noe dunkelt, uten regn, 3 pluss-grader og et helikopter på vei mot sør klokken 17.05. Mørkt, tildels regn og omkring 3 og 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, regn og oppmot 5 frem mot 9-tiden, da jeg som vanlig under dette fangenskapet telefonerte nær-butikken og bestilte dagligvarer for en uke til-kjørt. De store hvalpene er enda tydelig hvilende og roligere enn vanlig. Særlig Ulla glad for å ha fått tørket, varmet, spist og hvilt seg godt. De av de som var lengst borte er enda tenksomme efter hva som har skjedd og fordøyende på det. Solid og Svarta er mere som til vanlig. Små-hvalpene har alle åpnet øynene og er innimellom og går og krabber seg frem opptil flere meter. Oppmot 6 pluss-grader og tildels noe lett regn og yr frem mot klokken 13, omtrent det samme videre. Regn og dunkelt klokken 17, regn og halv-mørkt klokken 17.30, regn og mørkt frem mot klokken 18. Det blir omtrent som i går her med meg i dag. Tildels mye regn utover kvelden. Fax-brevet i går ble også sendt pr. post. Omtrent det samme været med et vind-drag, noe regn og 5 pluss-grader henimot  midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Fortsatt regn og mørkt klokken 7, med 4 pluss-grader. Også videre nokså jevnt med regn, disig himmel og oppmot 5 pluss-grader frem mot klokken 12. Det samme med omkring 4 videre utover dagen. Mørkt, 3 pluss-grader og efter hvert mindre regn utover kvelden og mot midnatt.

   Blir lite anledning til å skrive noe her i dag, men følgende tar jeg likevel med:
   Jeg mottok et brev pr. e-post i går, fra Peer-Cato Sjursen, ansatt i det såkalte barnevernet i Haugesund kommune ( ekstern ). Jeg har truffet ham iallfall en gang, i et møte hos Lensmannen her i Vindafjord kommune, i Ølen, mandag 14.12. 2009 fra kl. 10.00, arrangert av lensmannen. Tilstedeværende: Lensmann Gjærde som arrangerte og ledet møtet. Rune L. Hansen, dr. Hans Olav Tungesvik, og to unge menn ifra den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund. Den ene av de Peer-Cato Sjursen. Han er selvfølgelig samarbeidende og samstemt med Iren K. Hebnes, lensmannen og resten av den politiske mafiaen, som også i møtet. Ifra begynnelsen i denne saken samarbeidende, samstemt og grov-kriminelt dirigerende for de samme kriminelle hensikter som resten av den politiske mafiaen. Jeg gjorde et lyd-opptak av hele møtet ( ekstern ). Lensmann Gjærde later som han har sympatier og gode hensikter, grunn-falsk ifra begynnelsen i 2006 og 2008. Ifra begynnelsen grov-kriminelt dirigerende politioverbetjent Arild Austrheim og flere andre under sin ledelse, tett samarbeidende og samstemt med Iren K. Hebnes her i kommunen og de andre grov-perverse såkalte barnevernere og den politiske mafiaen.
   Det er i visse sammenhenger interessant hvordan slike mennesker uttrykker seg. Som f.eks. denne Peer-Cato Sjursen i dette sitt brev, som jeg gjengir her:

   Fra: "Sjursen, Peer-Cato" <peer-cato.sjursen@haugesund.kommune.no>
   08.11. 2013 - 14:16
   Emne: Melding
   Til: 'hunwww@online.no' <hunwww@online.no>

   Melding=
   navn=Alfa Omega
   telefon=
   e-post=
   overskrift=Stakars deg....
   melding=Du er en syk mann du....
   tenk pÃ¥ hva du utsetter barna dine for, ved Ã¥ legge ut all denne driten om familien deres....
   du burde bures inne og nøkkelen kastet i dass!

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, omkring 1 og 2 pluss-grader Celsius og tildels noe yr her ute i natt. Lys blålig himmel og oppmot 4 pluss-grader frem mot klokken 12.30 med solen i sør. Halv-mørkt og 1 pluss-grad klokken 17. Mørkt, halvmåne-sigd i sørlig klokken 19, noe stjerner, månen lengre mot øst og 1 minus-grad klokken 21. Mørkt og 2 minus-grader mot midnatt.

   Jeg var en tur innom Facebook i dag og gjengir noe av det her, men merker at jeg er meget meget sliten og nedslitt også av dette arbeidet som jeg nu uansett igjen tenkte å redusere meget. Det blir dessverre uansett mye videre å gjøre i og med saks-komplekset, hva enten jeg vil eller ikke. Lengselen efter å gjøre noe annet og efter igjen å leve normalt har vært og er meget stor. Lenge, lenge. Men jeg har ikke hatt og har ikke noe valg, noe som nok er vanskelig å forestille seg for mange. Å være fratatt retten til familie, barn, økonomi, sosialt liv, uten håp om noen egen fremtid, fangeholdt, under konstant tortur og terror, osv. er ikke noe liv verdt å leve. Jeg forsøker å overleve kun for å få stoppet denne perverse grov-kriminelle galskapen. Jeg skal forsøke å få kjøpt ved for vinteren og å få solgt Bamse og flere av hvalpene. Og å fortsette arbeidet med saken. Mennesker som Audun Lysbakken, Iren K. Hebnes, Jens Stoltenberg, Inga Marte Torkildsen og deres allierte, nu flere ti-tusener årlig i Norge arbeidende i og for barnerov-industrien og terror-regimet, fortsetter imens også, inntil mange nok av de blir straffe-forfulgt og dømt i henhold til reell lov og rett og loven innhenter de effektivt nok. De er veldig mange som solid har gjort seg fortjent til de strafferammer Straffeloven har for deres forbrytelser. Hadde loven vært "øye for øye, tann for tann", så hadde straffen deres ikke vært til å bære for de.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201183763730933
   
   Offentlige myndigheters uønskede innblanding i privat- og familie-liv er ulovlig og straffbart, unntatt i kriminelle tilfeller.
   Kommentarer?

   Verdenserklæringen om menneskerettighetene, Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Norges Grunnlov, § 102:
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."

   *

   Rune L. Hansen:
   Ulovlig og straffbart også for private, selvfølgelig.

   Kristian Rønås:
   Ikke hvis en i husstanden har bæretillatelse !

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Dette ble og blir ivertfall ikke overholdt.

   Rune L. Hansen:
   Blir mildt sagt av mange ikke overholdt i dagens Norge, ja.

   Barnekonvensjonen har den samme lov-bestemmelsen formulert slik, i Art 17:
   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
   2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   Ikke alle og enhver vet hva ordet "vilkårlig" betyr. Det engelske ordet som på norsk er oversatt til vilkårlig er arbitrary. I "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" er ordet arbitrary forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice."
   (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuell skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   EMK har den samme bestemmelsen, formulert slik i Art 8:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Altså flere vilkår. Uten å oppfylle nødvendige vilkår er det en ulovlig og straffbar forbrytelse det er snakk om. Representanter for den offentlige myndighet eller andre har ingen rett eller plikt til innblandig i noens privat- og familie-liv, unntatt under visse konkrete vilkår og forutsetninger.

   Denne lov-bestemte menneske-rettighet blir i dagens Norge på en rekke områder av mange visse ikke respektert. Inkvisisjoner, innblandinger, angrep og inngrep skjer uten at nødvendige konkrete forutsetninger og vilkår er tilstede.

   Hanne Judith Jacobsen:
   har ikke sett noe til dette hos oss, her krenket de allt..

   Rune L. Hansen:
   Produksjon og kjøp og salg av falsk dokumentasjon som trakasserer, truer og ødelegger menneskers privat- og familie-liv er også populært hos de samme. Ingenting av lov og rett respekteres. Bare forkvaklet og motsatt lov og rett. Og dommerne og påtale-myndigheten er sentrale nøkkel-personer og med-spillere i og for den politiske mafiaen. Integritet er knapt nok mulig mere.

   Rune L. Hansen:
   Privat- og familie-liv har blitt fritt vilt, fredløst.

   Rune L. Hansen:
   Domstolene sammen med de andre storm-troppene inkvisisjoner.

   Tom Helgesen:
   Joggesko,,,,

   
---
---

   Chris Johansson, 10.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151783982738785/

   Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 2 § SoL), såsom omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd (3 kap. 1 § SoL).

   Socialnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar för kommunens socialtjänst. Socialtjänsten lyder under socialnämnden och är de som i praktiken genomför arbetet. Enskilda socialarbetare har förhållandevis stor frihet i handläggningen av ärenden. Hjälpen ska anpassas efter individens särskilda behov.

   """ Socialnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar för kommunens socialtjänst. """

   Vid nästa möte, gör klart för nämnden vilket ansvar dom har egentligen, sen skall det ligga en deklaration på bordet, rek från Riksdagen då alla myndighetsbeslut skall tas i "balans" med var och ens rätt, vilket inte får bestämmas av någon annan.

   Om nämnden inte vill arbeta på så vis, anmäl det till dom instanser det berör gällande implementeringen av den 3:e vågen a full respekt för var och ens individuella rätt enligt deklarationen, och igenting annat.

   http://www.manskligarattigheter.se/

   Eftersom nämnden är ett regeringsuppdrag/politiskt, så behöver också nämnden följa dom kriterier som sätt upp gällande implementeringen av var och ens rätt. Den skall vara individuell och den får inte diskrmimineras i någon form eller mening.

   Så fort man går över gränsen som socialtjänsteman eller politiker sittande i nämnden, så får man också räkna med motaktioner, och i vissa fall så väcker det känslor som utvecklar sig i brinnande bilar mm.

   Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
   www.manskligarattigheter.se
   Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter innehåller information om vad mänskliga rättigheter är och vad regeringen gör på området.

   *

   Linda Bjuhr:
   huvudet på spiken Chris : )

   Chris Johansson:
   !

   Najmi Wetterlind:
   Gav mig ett bra argument till IVO!

   Chris Johansson:
   !

   Chris Johansson:
   Dom behöver inte kopplas in om soc nämnd gör ett någolunda arbete, det räcker.

   Chris Johansson:
   Egentligen då

   Chris Johansson:
   IVO har ännu större ansvar!

   Linda Bjuhr:
   men tyvärr sopar dom soc skit under mattan istället

   Chris Johansson:
   Japp, spela in det o lägg ut, tar inte systemet hand om sina egna brottslingar så måste någon annan göra det, vi har alla plikter att anmäla brott och grava brister, gällande LVU, där skall det gå till PUNKT TILL PRICKA!

   Najmi Wetterlind:
   Varken socialtjänst eller socialnämd inom Linköping el Mjölby kommun har följt lagen och de skyddas genom att förhala och hitta på saker sim jag tvingas dra upp i förvaltningsrätt å IVO : (

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Bästa och ENDA alternativ för att stoppa barnkidnappningarna som soc sysselsätter sig med är att avskaffa asociala!!!

   Oriana Cottard:
   Mycket bra sagt Chris, mitt i prick

   Annina Karlsson:
   Socialstyrelsen polisanmälde inte alvarlig kritik utan skrev bara att Simrishamns kommun kan få betala vite. De uppmana mej att sköta deras jobb när det togs till spets.

   Oriana Cottard:
   : (

   Rune L. Hansen:
   Godt å se en postering med god lov-forståelse og av viktig betydning!
   Den offentlige (inklusivt politiske) forvaltningen sin urettferdighet, grådighet, trakassering og underkuelse av enkelt-mennesket og sivil-befolkningen er grov-kriminell og har ingen hverken nødvendighet eller unnskyldning!
   Hver enkelt kriminell i den offentlige forvaltningen må straffe-forfølges, og hver enkelt og enhver insistere på det!

   Annina Karlsson:
   jag har försökt att få insistera på det men kriminalpolisen vill inte höra på mej och åklagaren vill inte se på socialstyrelsen utredning som gav alvarlig kritik. Och socialstyrelsen vill inte polisanmäla. De bad mej att vara Herkules.

   Annina Karlsson:
   Hur gör jag då?

   Rune L. Hansen:
   Det er nødvendig og viktig med en god og rett lov-forståelse for å kunne forholde seg rett i forhold til urett! Dette er viktig for enhver og alle!

   
---
---

   Göran Carlsson, 08.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151781831368785/

   Håbo kommun och förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen ( Justitierådet Thomas Bull ) bryter mot lagen när man nekat all min begäran om muntlig förhandling. Det gör dom till kriminella i sin myndighetsutövning. Nedan en paragraf från förvaltningslagen.

   SFS 2003:246 Muntlig handläggning
   14 §
   Vill en sökande, klagande eller annan part lämna uppgifter muntligt i ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild, skall han få tillfälle till det, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång.
   I andra fall bestämmer myndigheten om handläggningen skall vara muntlig. Myndigheten skall särskilt beakta att muntlig handläggning kan underlätta för enskilda att ha med den att göra.

   *

   Ruby Harrold-Claesson:
   Det är inte bara att myndigheterna inte rättar sig efter svensk lag, utan också att de förefaller vara helt okunniga om prejudikat från Europadomstolen.
   I fallet Andersson v. Sweden , Application no. 17202/04, dom meddelad i Strasbourg den 7 december 2010, blev Sverige fällt för att inte ha efterkommit klagandens, Freddie Andersson, begäran om en muntlig förhandling!

   Göran Carlsson:
   Tack Ruby Harrold-Claesson den upplysningen kommer jag minst dubbel glädje av då 4 parter nekat mig detta, förvaltningsrätten + kammarrätten + Thomas Bull på högsta förvaltningsdomstolen + Håbo kommun agneta.hagglund@habo.se och hans.elmehed@bildning.habo.se + bjorn.tideman@bildning.habo.se

   Göran Carlsson:
   Ruby Harrold-Claesson hur söker jag för att komma åt hela domen

   Ruby Harrold-Claesson:
   Domen, Andersson v. Sweden, Application no. 17202/04, är publicerad på Europadomstolens hemsida. URL:et är:
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102115

   Huruvida problemet är att personalen i svenska domstolar är nonchalanta eller okunniga om prejudikat från Europadomstolen, eller vad det än beror på är lika förödande för individen vars rättssäkerhet har satts ur spel.
   HUDOC Search Page
   hudoc.echr.coe.int

   Göran Carlsson:
   Ruby Harrold-Claesson jag har konstaterat att dom har den farliga kombinationen av lata och inkompetenta i många fall

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   de lata har satt ur spelet restens rättssäkerhet. Vilket fint land man har byggt upp, alltså

   Ruby Harrold-Claesson:
   Göran Carlsson i fall som ditt och andra som jag har kommit i kontakt med, där det finns en gällande lag och en dom från Europadomstolen, anser jag att domstolspersonalen torde självmant tillämpa både lagen och Europadomstolens praxis.
Men, det är ju omöjligt om de är okunniga om både lagen och Europadomstolens praxis då har de inget att göra med anställning i någon domstol.

   Ruby Harrold-Claesson:
   Det är sådana "rättstjänare" som gör att Sverige är stamkund i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   de anser oss inte värda sin service kanske.... Man kanske bör heta "Von" i efternamn för att få deras rätts-service.

   Göran Carlsson:
   Mariyka Tomova-Kallmyr många av dessa typer har glömt bort vem som betalar deras lön

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Min inkomst är så miniatyriskt, så de räknar inte sådana som mig ens för att vara till existensen. Vi skall vara tacksamma att vi överlevt deras dråpförsök, helt enkelt.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 09.11. 2013 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/576666672387371/

   Nok et vanvittig kapittel Nav historie - «Kafkaprosess»

   En ting skal Nav ha, uetterretteligheten er virkelig gjennomført. De glipper ikke en eneste gang! Alt Nav sender til meg er spekket med feil og mangler. De refererer ikke engang dommen fra Trygderetten korrekt, - ikke fordi de ikke kan, nei da, det skyldes at Nav er uenig i dommen!
   Når Nav er uenig i noe, så fikser de det enkelt til sin fordel, ved å produsere noen løgner. Dette for å få vridd budskapet over til egen gunst.
Denne saksbehandlingen og Navs argumenter, er så til de grader forutsigbare, at heretter skal jeg skrive alle klagene og ankene samtidig med søknaden, - dette for å spare behandlingstid. Jeg mener alvor.
   Det har etter hvert blitt klart for meg, hvor mange år Nav «stjeler» av den totale livslengden min. Det er riktig at jeg er skadet og har et helseproblem, men livet skulle så absolutt kunne være leveverdig likevel. For å få litt perspektiv regnet jeg ut, at pr i dag, har disse Nav overgrepene tatt rundt 9 % av livslengden min! Dette er beregnet etter normal livslengde for kvinner i dette landet. Nav bryr seg ikke om at den menneskelige organisme ikke er laget for å tåle slike enorme belastninger over tid. Det er naturligvis utopi å tro at jeg, og selvfølgelig også andre, under Navs stadige overgrep, skal kunne oppnå normal levealder. Dette betyr da at prosentsatsen sannsynlig er betydelig høyere.

   De ankeprosessene jeg skal starte på nå, tok sist gang over 2 ½ år. Går det slik denne gangen, er saken ferdig i rettssystemet til fellesferien 2016! Da er det gått hele 10 år av livet mitt, med mishandling, trakassering og overgrep fra Nav.

   Jeg nevner dette for at noen og enhver kan regne på hvor mange år, feilbehandling fra Nav, har tatt av den totale livslengden, for dem selv eller deres nærmeste. Det kan hende konsekvensene av hvordan det tillates at Nav får holde på, blir særdeles tydelige.
   Dette er selvfølgelig også enormt viktig når erstatninger for blant annet tapt livskvalitet for seg selv og familien, skal beregnes og kreves utbetalt.

   Jeg har opparbeidet 40 år med pensjonspoeng, så det burde ikke vær noe problem for det Norske samfunnet at jeg ble ufør – problemet er så avgjort kun mitt. Enhver, som ikke er ansatt i Nav, forstår at et menneske som har arbeidet i 40 år, ikke plutselig skulle ville slutte å arbeide, - for så å bli «misbruker av trygd». Jeg har da også flere legeerklæringer som sier at jeg er 100 % varig ufør på grunn av yrkesskaden i 2006. Det neste er at med mange års utdanning og 40 års arbeidserfaring , så er det ikke særlig mange år igjen til pensjonsalder. Samfunnsøkonomisk står disse påfunnene fra Nav til strykkarakter, hva gjelder testinger og arbeidsutprøving - i det uendelige. Ingen trenger å være revisor for å se hvilke enorme summer Nav ansatte sløser bort, ved sin klienthåndtering! Dette er så kostbart at staten burde stoppe misbruket av skattepengene.

   Trygderettens dom fra oktober i år, påla Nav å realitetsbehandle uførestønadssøknaden fra juni 2012. For øvrig den samme søknaden som opprinnelig var lovet innvilget allerede i oktober samme år. Det skjedde altså ikke.
   Jeg visste at Trygderetten hadde returnert mine dokumenter til Nav. Jeg etterspurte da en fremdriftsplan, vedrørende behandlingene av uføresøknaden og etterbetalingssaken. Den mailen ble ikke besvart. Men i går oppdaget jeg at Nav hadde utført halve oppgaven «raskt», ved å avslå uførestønadssøknaden kun 4 uker etter dommen i Trygderetten. Det var bra, selv om det etter lovnader sist sommer, var et år forsinket. Jeg mener naturligvis at avslaget er feil. Innholdet i avslaget er så fult av løgner og manipulerte påstander at det er avskyelig. Jeg skal avstå fra konkrete sitater her. Jeg blir kvalm av å måtte forholde meg til mennesker som til de grader er uetterrettelige og direkte ondskapsfulle.

   Med ankefristene og behandlingstiden i Nav og Trygderetten, så er jeg av de som slipper å bekymre meg med planer for julehøytiden, - i år igjen, - ja faktisk også for 2014 og 2015. Har riktignok noen års erfaring på nettopp slike julefeiringer nå. Må innrømme at jeg i mine lettsindige øyeblikk, hadde trodd at jeg I ÅR, skulle ha økonomi til å kjøpe julegaver. Tenkte faktisk at jeg skulle spørre hva barnebarna ønsket seg, - men nå «slipper» jeg jo det. Jeg har faktisk vært så optimistisk, at jeg gledet meg at å spise skikkelig julemat, - ja til og med kalkun nyttårsaften. Kanskje jeg kunne invitere til en julemiddag …, og selv takke ja til invitasjoner. Men nei, det har Nav nå satt en skikkelig stopper for. Når jeg tenker meg om, så forstår jeg jo, at Nav trolig ikke har økonomi til å innvilge meg de stønadene jeg har krav på og etterbetale alle pengene de skylder meg.
   «Stakkars», Nav må jo selvfølgelig spare ett sted. Det er en krevende og kostbar prosess å skulle ha alle folk ut i arbeid, - også de arbeidsuføre. Umuligheter koster penger!

   Det gror opp «spesialist sentre» i alle varianter, slike som er godkjent for refusjon fra staten. Det blir ikke sett på med blide øyne i Nav, at jeg ikke automatisk lar meg diktere til å stille opp på denne «leken», der jeg vekselsvis er tenkt å skulle fungere som «inntektskilde og utgiftspost». Nevner at jeg ble skikkelig lurt av Nav til å stille opp ved et slikt opplegg for noen år tilbake. Da avslørte jeg Nav i å lyve bevisst til meg, i den hensikt å skaffe Nav refusjon for allerede økonomiske utlegg. Min helse viste seg å være underordnet og det var totalt uinteressant for helsepersonellet på dette senteret og for Nav, at jeg ble påført en betydelig forverring under oppholdet. Det eneste vi som var der fikk høre, «ingen var syke, alle var friske».
   Hadde jeg vært «grei» så burde jeg nok bidratt til sysselsettingen ved alle disse mer og mindre brukbare samarbeidspartnerne til Nav. Etter erfaringen med «senteroppholdet» for noen år siden, så har jeg vært bestemt på at jeg ville ha en begrunnelse for hva JEG SKAL FÅ UT AV et slikt opphold. Nav hevder at det er jeg som er vanskelig, siden jeg ber Nav om begrunnelse. Det er da virkelig ikke jeg som er vanskelig, jeg ber jo bare om en begrunnelse som må holde mål! Det hører med her at jeg allerede har flere leger og spesialister som har skrevet metervis med helseerklæringer. Det er altså ikke nødvendig med flere legeerklæringer og rapporter. Det er underlig at det blir så bom stille fra Nav når jeg ber om svar, det eneste jeg får er løgner «svart på hvitt». Nav legen ble også svar skyldig. Det er dessuten VIKTIG å merke seg, at det er når Nav skal overprøve leger utenfor eget system, at det blir vanskelig med begrunnelser. Spesialisterklæringer og legeattester, er skrevet av leger som er autoriserte til å kunne arbeide i Norge. I mitt tilfelle er noen av legene til og med anbefalt av Nav, men er ikke deres samarbeidspartnere. De har skrevet erklæringer som er riktige og sier at jeg er 100 % arbeidsufør på grunn av yrkesskaden i 2006, det liker ikke Nav. Den eneste erklæringen jeg har som er negativ og inneholder mange feil, er skrevet av en lege som snakket med meg et kort øyeblikk og var lege ved dette senteret Nav samarbeidet med. En useriøs lege, som nektet å høre på plagene. Han skrev til og med bevisst feil i rapporten han sendte Nav. Dette er fryktelig. Jeg lærte da at det ikke er mulig å stole noen som har med Nav å gjøre, enten de sitter innen for skranken i Nav eller er samarbeidspartnere.

   Dersom Nav ikke mener at de legene jeg har brukt er gode nok, siden de har konkludert med det motsatte av det Nav synes de burde, så må Nav selvfølgelig sørge for å få fratatt disse legene autorisasjonen! Det går faktisk ikke an å beskylde leger for ikke å kunne sitt arbeidet, uten å gjøre noe med det. Det er både farlig og uansvarlig. Nav later til å tro at problemet forsvinner når de nekter meg uførestønad og stadig bytter fokus på begrunnelsene, for ikke å innvilge uførestønaden. Ved at Nav ustanselig gjør dette, så er det jo ikke meg de mistror, men derimot de legene som har skrevet spesialisterklæringene og legeerklæringene. Den ene er sågar rettsoppnevnt sakkyndig og er nå antagelig ferdig med sin doktorgrad vedrørende temaet. Jeg har en dom basert på 100% varig arbeidsuførhet, som også bekrefter årsakssammenheng mellom plager og yrkesskaden.

   Jeg har attester som bekrefter mine plager fra to fastleger og fire spesialister. Den ene spesialisten har to spesialiteter, har operert mange tusen rygger og andre nevrokirurgiske lidelser. Den andre er antagelig nå ferdig med sin doktorgrad og de to siste er overleger og opererer i sitt daglige arbeide, også rygger. Fastlegene driver sin legepraksis.

   Siden det er åpenbart at Nav aktivt motarbeider min uføresak ved klart å underkjenne den medisinske kompetansen, til de seks legene jeg refererer til, så dreier det seg her to klare valg.
   Den første er:
   Dersom Navs vurdering av disse spesialistene og fastlegene er korrekt, så må Nav naturligvis sørge for at aktuelle fire spesialister og to fastleger de mister autorisasjonen. Dette da det er farlig å ha leger i praksis, som ikke er medisinsk kvalifiserte.
   Den andre er:
   Dersom det derimot viser seg at det er Nav som mangler nødvendige kvalifikasjoner, for å kunne foreta aktuelle medisinske vurderinger i klientsaker, så blir det Nav med deres leger, som må fratas autorisasjonen og derved muligheten til foreta vurderinger.
   Her er det naturligvis svært viktig å få en øyeblikkelig avklaring, hva gjelder begge saker!

   *

   Rune L. Hansen:
   Du ordlegger deg godt og på vegne av veldig veldig mange andre, som ikke klarer å formulere seg eller å forstå.

   
---
---

   Stein-Robin Kleven Bergh, 09.11. 2013:
   https://www.facebook.com/steinrobinkleven.bergh/posts/588518187862815

   Har dere tenkt over èn ting..? Tittelen "politimester"er egentlig så totalt misvisende.

   Han er ingen "mester" i politifag, slik andre mestere er som instruerer sine lærlinger. Han har studert jus, men har ikke EN DAG på politihøgskolen! Visste dere det? Finnes et par hederlige unntak i landet, men dessverre ikke f eks Hedmark.

   *

   Unni Anita Iversen:
   så sant.... takk for den oppklaringen : )

   Per-Ivar Rindarøy:
   Det er jo tydeligvis noe som er radikalt feil i den etaten da Stein, kansje dette burde vert litt mat for media ??

   Per-Ivar Rindarøy:
   KJenner godt til Arnstein Nilsen i Nordmøre & Romsdal,også en som er godt og rikelig utstyrt med arroganse,og jeg har flere venner i politiet der oppe.....

   Anne Berit Hansen-Bergli:
   Egentlig en jurist i uniform ??? Om man skal sette det på spissen ? Trodde man måtte ha full utdannelse og "fagbrev" for å bli en mester........ vanlig i andre yrkesgrupper. .....

   Knut Røe-Berntsen:
   Pass deg nå, ikke utsett deg for å bli tiltalt for noe nytt..

   Knut Røe-Berntsen:
   Da vi var i Checkoslovakia på 80 tallet, sa dem til oss; den store forskjellen på oss og dere er at dere kan kritisere staten og politikere, mens vi kan kritisere sjefen, men ikke politiker, før vi får sparken,,,

   Liv Wennberg Skjervold:
   Som dronning Sonja.. E vel major av rang hu å..

   Fredrik Eliassen:
   Hvis politimesteren skal bruke dette mot det så kanjeg si att det på noe som helt sted ikke står att du kan uttale deg med fakta, fordi dette er fakt uten taushetsbelakte opplysninger, så det du gjør nå er å informere folket om opplysninger de har rett til å vite : ) !

   Ragnhild E. Møller:
   Det er jo skremmende ! Og du har så rett !

   Roy Johnny Sørli:
   Har en som ikke er utdannet politi lov og gå i politiuniform? Da skal jeg begynne med det og !!!

   Atle Harry Kierkegaard:
   Politimesterene rundt om i kongeriket burde vært valgt av folket,- for eksempel ved kommunevalg, og at politimestrene fikk være i stillingen fire år av gangen,- med andre ord, som ordførene og andre politisk valgte personer.
   Dagens ordning med at eliten i Oslo innsetter politimestere, er en fortidslevning som hører hjemme på den historiske søppelfyllingen, og som kun opprettholder et forkvaklet system som ble iverksatt for å sikre en liten krets med embedsfolk kontroll over politikraften.
Politifolk burde for mange år siden satt dette på dagsorden.

   Thøgersen M Liz:
   dette visste vi, han er bare puttet inn av AP. uten utdannelse

   Thøgersen M Liz:
   han bør nå fjernes av FRP/Høyre : )

   Per Arne Granbo:
   Thøgersen M Liz : Det var vel en liten skriveleif ute og gikk. Du mente vel "uten dannelse" ?

   Thøgersen M Liz:
   lol sorry jeg mente begge deler,jus er ikke politiutdannelse,det er stor forskjell, handling og ord er vidt forskjellig, så han har hverken dannelse eller utdannelse til PM stilling.

   Kjell Arne Melkersen:
   Politimester nei , høres ut som en barnslig kvervelant som burde gåes i sømmene

   Arne R. Engen:
   Han hadde den "Røde boka" i orden, da han ble utnevnt.

   Gunnar Lund:
   Celius Hadde det vært en skikkelig godt utdannet politimester, hadde du aldri fått sparken Stein-Robin. Det er jeg sikker på. Det de holder på med nå, er "brannslukking". Prøver for alt i verden å rettferdiggjøre den utrolig svære brøleren som denne politimesteren har gjort. Slik fungerer et typisk kommunistregime...

   Norbert Dalstein:
   Så sant, så sant Stein-Robin, ha en koselig lørdagkveld dere to
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

   Sina Staes Janevska:
   hehe ja den har æ stussa på læng æ å LOL jus e for advokat jobb, politi skolen e for dæm som vil bli politi.. så d e en vesentli forsjell der ja...

   Ayla Holt:
   han hadde i Kragerø, var veldig ok. sist jeg var på besøk, 7 år siden, så kom han til byen bare for og hilse på meg. og mase om jeg ikke kunne flytte bhjem. koslig det!!!

   Jan Egil Andal:
   I min tid som politimann var det en velkjent sak at hvis du hadde studert jus og hadde ambisjoner om å jobbe i politiet, så kom du ingen vei uten å ha partiboken i arbeiderpartiet i orden! Bakgrunnskunnskaper om pollitifag fra Statens Politiskole var det ikke så nøye med, og sånn er det faktisk fortsatt. Rart han der oi Sogn ikke kjente til Våpeninstruksen.

   Liz Lauritzen:
   Såpass, det var jeg ikke klar over!!!!

   Anna Karin Myklebust:
   Skapmester.... ; )

   Jan Egil Andal:
   Politimestre i Norge må ha partiboken i AP i orden, ellers nytter det ikke. De fleste har ikke politiutdannelse heller.

   Arne R. Engen:
   Minner meg litt om tidligere "mester" på Romerike. Han ble omplassert til politidirektoratet frem til pensjonsalder.

   Wolf McKillian:
   Tittelen i endel offentlige yrker er vel proposjonalt stigende med fraværet av reell fag-kunnskap vel... ; )

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.11. 2013 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/586781081376777/

   Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child
   WAKEUPCALL:

   Skremmende lesning:

   I perioden 1991- 2001 er nærmere 60 000 barn frastjålet sin familie av dette som kaller seg barnevern.

   Tenk så mange det er!

60 000 barn = 120 000 foreldre.
60 000 barn = 240 000 besteforeldre
60 000 barn = iallfall 120 000 søsken

   Så tilkommer onkler og tanter..

   "Barnevern" har i disse årene vingeklippet iallfall 1/4 av hele befolkningen.

   *

   May- Harriet Seppola:
   Og likevel protesterer de fleste når man kaller dette for barnehandel .

   Rune L. Hansen:
   I Molboland er absolutt alt og hva som helst mulig! De overgår og hermer efter hverandre! Og kappes om å tilby barn tortur, terror og utplyndring, - noe de selvfølgelig kaller "å gi barn omsorg" og at er "å sikre at alle barn som bor i Norge har forsvarlige oppvekstforhold".
De gir seg ikke før de har drept alle og enhver!

   http://www.nrk.no/trondelag/flere-mister-omsorgen-for-barna-1.11335742
   Flere mister omsorgen for barna - NRK – Trøndelag
   www.nrk.no
   Stadig flere mister omsorgen for egne barn i Trondheim. Dette skaper bekymring blant politikerne.

   Rune L. Hansen:
   Mange er så forstokket at de tror på det, fordi tilsynelatende så mange andre gjør det.

   "Barnevernet" i Trondheim har hatt en markant økning i antall bekymringsmeldinger. Hver femte bekymringsmelding barnevernet i Trondheim mottar, kommer fra barnehager. Det er en betydelig større andel enn i sammenlignbare byer. Redd Barna har lenge jobbet for å få barnehagene til å melde fra oftere. Janne Raanes tror det er positivt for barn i Trondheim at antall bekymringsmeldinger fra barnehager har økt. Hun tror det skyldes bedre oppsøkende arbeid, og ikke flere tilfeller. Samtidig etterlyser hun et bredere engasjement nasjonalt. Landsgjennomsnittet ligger på fem prosent."

   http://www.reddbarna.no/nyheter/bedre-samarbeid-mellom-barnehage-og-barnevern
   Bedre samarbeid mellom barnehage og barnevern| Redd Barna
   www.reddbarna.no
   I Midt-Norge har det nå blitt utført et forskningsprosjekt for å bedre samarbeidet mellom barnevern og barnehager. Redd Barna mener at å komme tidlig inn i utsatte barns liv er den beste måten for å forhindre skader.

   May- Harriet Seppola:
   Barnehager og helsestasjoner er de fremste til angiveri, skoletannlegen i Fredrikstad sendte inn 837 bekymringsmeldinger på barn som enten ikke møtte opp eller var redd for tannlegen , for det tyder vel på omsorgssvikt , det er noe i veien med den norske mentalitet.

   Rune L. Hansen:
   Mildt sagt. Den er forkvaklet, indoktrinert, terrorisert og pervertert til en dobbelt-moralens falskhet til molbo-stadiet og noe som i groteskhet er nokså unikt i verdens-historien. Og til noe som er motsatt lov og rett. Smittsomt, arm i arm med tilsvarende tendenser og krefter i flere land.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig dunkelt, et vind-drag og 3 pluss-grader klokken 08. Bamse klarte å stikke av igjen i dag klokken 11.30, nu med fem av de store hvalpene efter seg. En karabin-krok som sviktet denne gangen. Overskyet drivende sør-fra med oppmot omkring 5 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 12. Derefter med kraftigere vind, disig og med regn fra 13.30- og 14-tiden. Solid hjemkom omkring klokken 16.30, Svarta en halv-time senere. Regn, vind og 5 pluss-grader. Bamse og de store hvalpene hjemkommet før midnatt. Mørkt, mindre, lite og uten regn og vind efter hvert sent utover kvelden, med omkring 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201190269573575

   Kidnapping og fangehold av barn - og lov og rett
   
   Kjernen i virksomheten til det falske barnevernet og dets dirigenter og med-spillere, det å kidnappe (bortføre, stjele, bortrøve, ta, osv.) fra en eller begge foreldre og å fangeholde barn (hvordan enn fangeholdet skjer eller utvikler seg), hverken er eller noensinne kan bli noe som er lovlig. Inklusivt heller ikke det å frata et barn eller en forelder sin foreldre-rett, familie-rett eller samlivs-rett.

   Slikt noe er, og kan aldri bli noe annet enn, en meget grov forbrytelse i forhold til over-ordnet lov og rett, inklusivt straffelov og prinsippene for lov og rett. Hvem enn det skjer i regi av. En forbrytelse som dessuten nokså automatisk innebærer og medfører en rekke andre grove forbrytelser. Deriblandt også tortur. Og det å torturere eller drepe en eller flere av de som rammes av forbrytelsen er ingen formildende omstendighet. Tvert om.

   Det hverken finnes eller kan finnes noen lovlig lov-hjemmel for en slik forbrytelse. Bortsett fra?
   Bortsett fra barn som ankommer som en følge av voldtekt, finnes det noe unntak? Vil å påberope seg nødrett eller nødverge kunne være et unntak? Og har varigheten av kidnappingen noen betydning og hvilken betydning?

   Nødrett og nødverge er i prinsipp noe som innebærer at to onder eller forbrytelser vurderes i forhold til hverandre. Og at når å begå en eller flere forbrytelser konkret og faktisk (ikke subjektivt, men objektivt) innebærer et mindre onde og mindre skade enn ikke å begå forbrytelsen(e). Noe som kan lovliggjøre forbrytelsen(e).
   Forutsetningen er en risiko-vurdering som er god nok og ikke subjektiv, men objektiv.

   For eksempel meget kortsiktig kidnapping eller fangehold kan med andre ord være en forbrytelse som lovliggjøres hvis den helt faktisk innebærer og oppfyller nødvendig betingelse. Uten å innebære og oppfylle nødvendig betingelse lovliggjøres ikke slikt noe.
   Kidnapping eller fangehold av unødvendig varighet lovliggjøres ikke. Heller ikke kidnapping eller fangehold hvor ikke hensynet til meget snarlig gjenopprettelse effektivt er ivaretatt.

   * * *

   Straffeloven 2005 har følgende bestemmelse angående nødrett:
   "§ 17. Nødrett
   En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når
      a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og
      b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.
   Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411."

   Og angående nødverge:
   "§ 18. Nødverge
   En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den
      a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep,
      b) ikke går lenger enn nødvendig, og
      c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.
   Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse eller søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennomføring av frihetsstraff.
   Utøving av offentlig myndighet kan bare møtes med nødverge når myndighetsutøvingen er ulovlig, og den som gjennomfører den, opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt.
   Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411."

   Og Straffeloven 1902 sin bestemmelse om nødverge er formulert slik:
   "§ 48. Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget i Nødverge.
   Det er Nødverge, naar en ellers strafbar Handling foretages til Afvergelse af eller Forsvar mod et retsstridigt Angreb, saafremt Handlingen ikke overskrider, hvad der fremstillede sig som fornødent hertil, og det i Betragtning af Angrebets Farlighed, Angriberens Skyld eller det angrebne Retsgode ei heller maa agtes ubetinget utilbørligt at tilføie et saa stort Onde som ved Handlingen tilsigtet.
   Hvad ovenfor er bestemt om Afvergelse af retsstridigt Angreb, kommer ogsaa til Anvendelse med Hensyn til Handlinger, der foretages i Hensigt at iverksætte en lovlig Paagribelse eller hindre, at Straf- eller Varetægtsfanger rømmer.
   Har nogen overskredet Grænserne for Nødverge, er han dog straffri, hvis Overskridelsen alene har fundet Sted paa Grund af en ved Angrebet fremkaldt Sindsbevægelse eller Bestyrtelse."

   * * *
   
   *

   
---
---

   Yannis Emmanouel, 10.11. 2013 via Luke's Army:
   https://www.facebook.com/groups/LukesArmy/permalink/10152225841153125/

   Judges are public servants whose duty is to uphold the law, and make crucial decisions (judgements) which will have or should have a positive effect in our lives.

   Judges are meant to follow and uphold the law, which designed to protect the innocent and punish the guilty.

   As we all know in the family courts law and justice are non existent and the judges are enjoying a generous FIRST CLASS hand outs to the tune of over £150000 (one hundred and fifty thousand ponds) per year plus bonuses, for NOT DOING their jobs that have been appointed to do.

   Every citizen in UK is in danger and every child in UK it is in danger due to the unreasonable behavior of the family judges.

   Some of these judges private lives are worst that the lives of the parents that they punish.
   One may argue that as long as they do their jobs properly we do not care about their private lives.

   Due to the fact that many judges from the circuit judges to RCJ judges and to the Lord judges, are deliberately ignoring the law, refusing to abide by the law, committing criminal offenses them selves which has huge impact to the ordinary citizens lives, destroying the fabric of the family life in our society, isn't about time for the government to make them accountable so the public can be protected by the professionals that we supposed to trust?

   Lady Black for example she has become synonymous with MRS NO meaning she will not allow appeals based on a secret agenda to protect lower court judges rather than give justice a change.

   Of course there are others, who are conspiring like a illegal mafia so to disable any efforts from the good parents to seek judicial remedy.

   As a result we are now having family law solicitors who are to scared to take on a winning case.

   Often solicitors will say "If I take your case on this will be the end of my career".

   So solicitors are intimidated by the judicial, been told to "shut up" and no to take cases which are victims of justice.

   There are some excellent solicitors but will loose their jobs if they dare to challenge these judges.

   Not forgetting that there are some excellent social workers who are doing great job until they will be forced to act against their will and if they refuse to lie, they to will loose their jobs.

   We are witnessing right now a corrupt society where the victims ARE NOT THE TERRORISTS but parents and their children.

   Parents are dying due to the fact that cannot cope with the loss of their loved children.

   Children are dying, murdered, abused in care been made a" product" so CORE ASSETS LIMITED can make profits from human trafficking.

   Parents are send to prison because they commit a crime of passion by sending "I LOVE YOU MY CHILD" cards to their children.

   Been a terrorist they have human rights.

   Parents and their children in care have no rights, no voice no life.
   Ad all these because justice in UK have ceized to exist.

   *

   Cherrie Hart:
   This is happening everywhere and its pathetic. The government will do nothing, no one will do anything cos they are too scared. I wish we had enough voices to make this situation be heard.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.11. 2013 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/587077388013813/
   

   1457623_652130641498205_501700757_n.png
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=652130641498205&set=a.652130634831539.1073741828.651880901523179&type=1&ref=nf

   "Australian Parental Seperation Means 25% Children Never See a Parent"
   Photo, Timeline Photos
   Federal Statistic: http://www.aifs.gov.au/institute/info/charts/contact/
   By: Rights of the Child Interest Group
   
   *

   Rune L. Hansen:
   http://www.youtube.com/watch?v=NLP8zPt80Ts
   Family Court of Australia
   www.youtube.com
   The Family Court of Australia has caused grief to many families. Many children have been stolen by this Government service. and subjected to all manner of cr...

   
---
---

   Amie Shalom, 09.11. 2013 via International Fathers' Rights Movement:
   https://www.facebook.com/groups/internationalfathersrights/permalink/661189667249107/

   Every parent have a right to raise their children and be part of their lifes. The court system has no right to divide us.

   *

   Murat Parıltı:
   Article 18,Paragraph 1 of the United Nations Convention of the Rights of the Child.

   Nkakawamba Tatchokory:
   I will be taking the Family Court to Court for breach of my Parental Rights !

   Indigo Sync:
   Murat. Do you have a quote from "Article 18,Paragraph 1 of the United Nations Convention of the Rights of the Child." please. from my mini search i could not find it. t6hanks you kindly.

   Amie Shalom:
   We the people are united to speak up regardless.

   Murat Parıltı:
   Article 18, Paragraph 1: “both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child”

   Shane Harvey:
   Very true, I have never known my dad but I still act like him very much so in a way we aren't separated.

   Amie Shalom:
   We have to bring to the system's attention what the United Nations article 18:1 states NOT by the "new inventions methods of the system".

   Amie Shalom:
   We have to do it or who is going to do it ? I am willing ! Lets get serious about this

   Vikram Gupta:
   may I use this picture as my next profile pic Amie...

   Amie Shalom:
   Absolutely

   Vikram Gupta:
   thanks

   
---
---

   Billy Trully, 11.11. 2013 via International Fathers' Rights Movement:
   https://www.facebook.com/groups/internationalfathersrights/permalink/662336000467807/

   The real question is: what is the role of psychiatrists in custody and divorce cases? to support the mothers? and make false allegations to fathers?

   Father sues psychologist over claim no McDonalds made him an inept parent
   http://www.irishexaminer.com/breakingnews/world/father-sues-psychologist-over-claim-no-mcdonalds-made-him-an-inept-parent-612681.html 
   www.irishexaminer.com
   A New York father is suing a psychologist who he says called him an inept parent because he refused to take his son to McDonald’s and let the child go without dinner when he wouldn’t eat elsewhere.

   *

   Murat Parıltı:
   It smells 'misandry'...

   Billy Trully:
   It smells NEW ENEMY

   Billy Trully:
   ...the "Experts"

   Murat Parıltı:
   All identies are the same Billy; 'misandrist' someone

   
---
---

   Billy Trully, 11.11. 2013 via International Fathers' Rights Movement:
   https://www.facebook.com/groups/internationalfathersrights/permalink/662336380467769/

   WHAT IS THE ROLE OF THE PSYCHIATRISTS IN DIVORCE AND CUSTODY CASES?

   Psychiatrist Finds Man 'Violent' without Meeting Him
   http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/173869
   www.israelnationalnews.com
   Dr. Graciela Karmon, founder of far-left Doctors for Human Rights, apologized for her actions. Victim to sue for damages.

   *

   Joel Henson:
   Typical.

   Billy Trully:
   as these in the posts above?

   Murat Parıltı:
   it happens quite often

   Billy Trully:
   so then we can get used of these and not to say nothing..Be Awake! Hold the heads up, when you keep it down, more will come !

   Murat Parıltı:
   My quote was a satiric one.Didn't get that?Of course we have to stand against unjustice wherever it happens and whomever its victim is...

   Rune L. Hansen:
   A little quote:
   "Psychiatrist Dr. Graciela Karmon of Ramat Hasharon wrote a damaging psychiatric evaluation of a father without ever meeting him, according to daily newspaper Yisrael Hayom.

   The evaluation determined that the father, who was involved in divorce proceedings, was a violent person and dangerous to his own children. Karmon gave the assessment as part of her private practice, at the request of the man's wife, who was suing for custody of the couple's children and for child support.

   Yisrael Hayom said that Karmon apologized for her deeds and that the Ethics Bureau of the Medical Federation therefore decided to drop charges against her.

   The father is now suing Karmon for 540,000 shekels (about $150,000). The lawsuit claims that through her evaluation, Karmon “decided his fate and took away his natural right to raise his childen and be in their company.”

   With one fell swoop, the lawsuit says, “she turned the father from a normative individual to one who is 'dangerous to his own children' and may only be allowed to see them under supervision.”

   The father complained to the Ethics Bureau of the Israeli Medical Association in October of 2012. Dr. Karmon's lawyer wrote two months later that while his client's evaluation was “flawed,” she had not been motivated by greed but by “the welfare of the children"."

   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, 7 pluss-grader Celsius, stille og rolig med et hørbart jevnt vind-drag høyere opp her ute frem mot klokken 02.30 i natt. Overskyet fra sør og vest, grålig og 6 pluss-grader klokken 09, derefter noe mindre overskyet og en liten stund med hagl omkring klokken 10. Tildels noe overskyet og skyet drivende og oppmot 7 pluss-grader frem mot klokken 12. Derefter regn, hagl og disig en stund og videre regn. Dunkelt, halv-mørkt, regn og i underkant av 4 pluss-grader klokken 17. Mørkt om tildels omtrent det samme videre utover kvelden og med mere regn mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.11. 2013:
   

   Hva sier Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMK / ECHR) om retten til familie-liv?
   Dette er en viktig sak om dette, hvor meget blir sagt:

   CASE OF MARCKX v. BELGIUM (Application no. 6833/74)

    Avsnitt (paragraph) 45:
   "Efter rettens oppfatning inneholder "familieliv", i henhold til Artikkel 8 (art 8), minst båndene mellom nær slekt, for eksempel de mellom besteforeldre og barnebarn, fordi slike slektninger kan spille en betydelig rolle i familie-liv.
   "Respekt" for et familieliv så forstått innebærer en forpliktelse for staten til å opptre på en måte beregnet å la disse båndene å utvikle seg normalt (se, med nødvendige tillempninger, avsnitt 31 ovenfor). Men utviklingen av familie-livet til en ugift mor og hennes barn som hun har anerkjent kan bli hindret hvis barnet ikke blir et medlem av mor sin familie, og hvis etablering av tilhørighet har effekter kun som mellom to av dem."

   Paragraph 45:
   "In the Court’s opinion, "family life", within the meaning of Article 8 (art. 8), includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life.
   "Respect" for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally (see, mutatis mutandis, paragraph 31 above). Yet the development of the family life of an unmarried mother and her child whom she has recognised may be hindered if the child does not become a member of the mother’s family and if the establishment of affiliation has effects only as between the two of them."


   Avsnitt 31:
   "Det første spørsmålet til avgjørelse er hvorvidt den naturlige bånd mellom Paula og Alexandra Marckx ga opphav til et familieliv er beskyttet av Artikkel 8 (artikkel 8).
   Ved å garantere retten til respekt for familieliv, Artikkel 8 (art. 8) forutsettes eksistensen av en familie. Retten slutter seg helt til Kommisjonens etablerte rettspraksis på et avgjørende punkt, nemlig at Artikkel 8 (art. 8) gjør ingen forskjell mellom den "lovlige" og den "ulovlige" familien. Et slikt skille ville ikke være konsonant med ordet "alle", og dette er bekreftet av Artikkel 14 (art. 14) med sitt forbud, i nytelsen av de rettigheter og friheter som er nedfelt i konvensjonen, mot diskriminering grunnet på "fødsel". I tillegg bemerker retten at Ministerkomiteen i Europarådet anser den single kvinnen og hennes barn som en form for familie ikke mindre enn andre (Resolution (70) 15 av 15 mai 1970 om sosial beskyttelse av ugifte mødre og sine barn, para. I-10, para. II-5, etc.). Artikkel 8 (art. 8) gjelder dermed til "familie-liv" av "ulovlig" familie som det gjør til den "lovlige" familie. Dessuten er det ikke bestridt at Paula Marckx hadde ansvaret for datteren Alexandra fra det øyeblikket hun ble født og har kontinuerlig hatt omsorg for henne, med det resultat at et ekte familie liv eksisterte og fortsatt eksisterer mellom dem.
   Det gjenstår å konstatere hva "respekt" for dette familie-liv som kreves av det belgiske parlament, i hvert av områdene som omfattes av søknaden.

   Ved å proklamere i nr. 1 rett til respekt for familieliv, betyr Artikkel 8 (artikkel 8-1) for det første at staten ikke kan gripe inn i utøvelsen av denne rett på annen måte enn i samsvar med de strenge vilkårene fastsatt i nr. 2 (art . 8-2). Som Domstolen uttalte i "Belgian Linguistic" case, er gjenstand for artikkelen i "hovedsak" det å beskytte den individuelle mot vilkårlig innblanding av offentlige myndigheter (dom av 23. juli 1968, serie A no. 6, s.. 33, para. 7). Likevel det ikke bare tvinger staten til å avstå fra slike forstyrrelser: i tillegg til denne først og fremst negative betingelsen, kan det være positive forpliktelser som har en effektiv "respekt" for familie-liv.
   Dette innebærer blant annet at når staten bestemmer i sin nasjonale rettsorden regimet som gjelder for visse familiebånd som de mellom en ugift mor og hennes barn, må det handle på en måte beregnet å la de berørte å leve et normalt familieliv. Som forutsatt av artikkel 8 (artikkel 8), respekt for familieliv innebærer særlig i Domstolens oppfatning at det i nasjonal lovgivning av rettssikkerhet som gjør mulig som fra det øyeblikk av fødselen barnets integrering i sin familie. I denne forbindelse har staten et utvalg av ulike virkemidler, men en lov som ikke klarer å tilfredsstille dette kravet bryter med paragraf 1 i Artikkel 8 (artikkel 8-1) uten at det er noen nødvendighet for å undersøke det under punkt 2 (artikkel 8-2).
   Artikkel 8 (artikkel 8) er derfor relevant for denne saken, domstolen har å gjennomgå i detalj hver av søkernes klager i lys av denne bestemmelsen." 

   Paragraph 31:
   "The first question for decision is whether the natural tie between Paula and Alexandra Marckx gave rise to a family life protected by Article 8 (art. 8).
   By guaranteeing the right to respect for family life, Article 8 (art. 8) presupposes the existence of a family. The Court concurs entirely with the Commission’s established case-law on a crucial point, namely that Article 8 (art. 8) makes no distinction between the "legitimate" and the "illegitimate" family. Such a distinction would not be consonant with the word "everyone", and this is confirmed by Article 14 (art. 14) with its prohibition, in the enjoyment of the rights and freedoms enshrined in the Convention, of discrimination grounded on "birth". In addition, the Court notes that the Committee of Ministers of the Council of Europe regards the single woman and her child as one form of family no less than others (Resolution (70) 15 of 15 May 1970 on the social protection of unmarried mothers and their children, para. I-10, para. II-5, etc.).
   Article 8 (art. 8) thus applies to the "family life" of the "illegitimate" family as it does to that of the "legitimate" family. Besides, it is not disputed that Paula Marckx assumed responsibility for her daughter Alexandra from the moment of her birth and has continuously cared for her, with the result that a real family life existed and still exists between them.
   It remains to be ascertained what the "respect" for this family life required of the Belgian legislature in each of the areas covered by the application.

   By proclaiming in paragraph 1 the right to respect for family life, Article 8 (art. 8-1) signifies firstly that the State cannot interfere with the exercise of that right otherwise than in accordance with the strict conditions set out in paragraph 2 (art. 8-2). As the Court stated in the "Belgian Linguistic" case, the object of the Article is "essentially" that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities (judgment of 23 July 1968, Series A no. 6, p. 33, para. 7). Nevertheless it does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in an effective "respect" for family life.
   This means, amongst other things, that when the State determines in its domestic legal system the regime applicable to certain family ties such as those between an unmarried mother and her child, it must act in a manner calculated to allow those concerned to lead a normal family life. As envisaged by Article 8 (art. 8), respect for family life implies in particular, in the Court’s view, the existence in domestic law of legal safeguards that render possible as from the moment of birth the child’s integration in his family. In this connection, the State has a choice of various means, but a law that fails to satisfy this requirement violates paragraph 1 of Article 8 (art. 8-1) without there being any call to examine it under paragraph 2 (art. 8-2).
   Article 8 (art. 8) being therefore relevant to the present case, the Court has to review in detail each of the applicants’ complaints in the light of this provision."

   I avsnitt 37 sier Domstolen videre blandt annet følgende:
   "Det er således en risiko for at etableringen av tilhørighet vil være tidkrevende og at det i mellomtiden, vil barnet være separert i lov fra sin mor. Dette systemet førte til en mangel på respekt for familie-liv av Alexandra Marckx som, i øynene av loven, var morløs 16.-29. oktober 1973. Til tross for korthet av denne perioden var det således også et brudd på Artikkel 8 (artikkel 8) med hensyn til den andre søkeren."


   CASE OF MARCKX v. BELGIUM
   (Application no. 6833/74)
   JUDGMENT STRASBOURG 13 June 1979
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57534

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/679735542044854/

   Jon Lystrup:
   Rune, vi vet så alt for godt norsk praksis. Den er skinnhellig nærmest schizofren da forskjellen på teori og praksis er et kvantesprang. Rett og slett en kulturell akademisk personlighets forstyrrelse hvor de best utdannede som bestemmer mest gjør de groveste feil, helt bevisst.
   Barnepsykologer spesielt er farlige mennesker. De evner å manipulere folk flest til å tro det de sier og gjør samstemmer og er riktig og til barns beste.
   Å plukke dette fra hverandre og avsløre deres løgn og systematiske stimulering av omsorgssvikt er ikke vanskelig. Synliggjør hvor avskyelige disse lærde psykolog akademikerne er. Men hva hjelper det når BLD, BV og domstolene i feminismens ånd støtter dette.
   Solveig Horne som BLD minister og FRP som et anti akademisk parti i regjering er det beste som kunne skje til det beste for barn, fedre og med det folkehelsa.
   Skremmende med H sin klokketro på akademia. Takk Odin og Tor for at FRP fikk BLD ministeren.
   Vi er altfor få som konfronterer feministene direkte. Pressen gjør det ikke, men vi må male systematisk videre med vår sak og fakta for å opplyse de manipulerte om fakta.
   We shall newer surrender.

   Rune L. Hansen:
   Det er fort og lett gjort å rette opp, om viljen er tilstede.

   Jon Lystrup:
   Nettopp, tror ikke viljen er til stede hos byråkratene i BLD. De vil bruke all sin manipulative og beregnende kraft på å trenere og villede. Det vet nok regjeringen og Solveig Horne.

   
---
---

   Barneloven's Photos, 12.11. 2013 Barneloven's Page, Timeline Photos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=659607297404245&set=a.488979781133665.110041.302287333136245&type=1

   1392079_659607297404245_1319270471_n.png

   Barneloven, 12.11. 2013:

   Familieforsker Anneke Napp-Peters: Skremmende fakta om barn og samlivsbrudd

   75% av barn i samlivsbrudd vil være gitt permanente målbare negative skader i livet sitt. Fellesnevneren for disse 75% av barna var a de alle hadde blitt påført tap av foreldrerelasjon og da i all hovedsak tap av relasjon til sine fedre!

   Kun 25% av barna hadde ikke noen målbare negative skader. Fellesnevneren for de barna uten skader i livet var at de hadde godt forhold til begge foreldre etter bruddet og hadde fått støtte å omsorg fra både mor og far også etter samlivsbruddet!

   *

   Rune Fardal:
   I en stor tysk studie av Anneke Napp-Peters kom følgende frem: ”Etter skilsmissen setter mange alt inn på, både fysisk og psykisk, å eliminere den andre av foreldrene både fra sitt eget og deres barns liv, og oppnår dette ved å vanskeliggjøre samværsavtaler eller foranledige at disse opphører.

   Johannes Bø:
   Slik en ser det, er barn blitt en inntektskilde for den ene part i et samværsbrudd, og da starter allerede barnets problemer. Men enkelte myndighetspersoner og advokater ønsker dessverre ikke å fokusere eller se dette problemet. Øg så har vi dette med loven. For meg er loven loven, men i skifte og lagmannsretten bygger en på skjønn i medhold av loven : ) Slik er dessverre Norge : )

   Emil Silvik:
   Å når e ikkje har råd til flybilett så betyr jo da at e ikkje bryr me! Som pappa i norge e man født som taper fra første åndedrag, å man e knapt nok verd blekket på sin egen fødselsattest når man havna i klammeri om samvær med egne barn!!

   Øyvind R. Petterson: 
   Veldig skremt med tanken på at dette får "senskader" for både "Barna" og samfunnet. Men detror løses vel med ytligere bidrag fra oss fedre : (

   Emil Silvik:
   Sjøl om x'en sett på ei gullgruva (bokstavelig talt) så ska no fan ikkje e betal før drifta a den. E starta eget firma (a/s) å går ned til 250k i året og tilbyr henne en privat avtale ettersom nav ikkje kan ta nokka av lønna mi då. No bet e 8k i mnd frem te neste bursdag på guttan. D ran med loven i ryggen når ho nekta samvær å bi belønna av nav med meir bidrag. E har ikkje råd å kjøp flybillett te guttan så ofte som e ønska, å da e di som tap.

   Ron Olsson:
   Hva gjør man? Vi ser hva som er galt, men likevel skjer det ingenting. La oss håpe at den nye ministeren staker ut en god kurs.

   
---
---

   Vegard Tilrem, 12.11. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/679247465426995/

   Direct evidence that feminists HATE facts
   http://www.youtube.com/watch?v=YTOFXLl7eh4
   www.youtube.com
   This video proves feminists, when confronted with FACTS, willfully IGNORE evidence that undermines their FRAUDULENT theories about gender being a "social con...

   *

   Skjalg Seldal:
   : )

   
---
---

   Geoffrey Holman, 12.11. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/679586658726409/

   The tale of the destruction of a father and his relationship with his 2 sons.

   I have lived in Norway since 1996
   I got married had two sons (now 9,11) and stayed at home with them until they began school as my work opportunities where so limited.
   My wife decided to kidnap my sons in 5/2011 and took them to Bergen.
   I fought in court to get them back and have samvær which she refused to allow.
   After a while (7/2012) she surprised everyone by deciding to move into the same street as me with my two sons, which was extraordinarily difficult for my sons and me to deal with as I have been falsely accused of so much.
   We eventually agreed on a samværs plan which seemed to function for the boys.
   They then refused to come to me, or threatened to return to the mother something which my ex took great pleasure in.
   My ex has a long history of mental problems (before I met her) and has been innlagt twice since I agreed that the children should have bosted with her (1/2013)
   Despite my wish to have the children I have been told by barnevern as they dont want to go to you and the mother cant look after them that they should be put into a foster home!!!!
   In countless meetings with several instanser and lawyers i have the feeling I am not seen, listened too or taken seriously. The children say no, and that is enough, despite my ability to offer them a safe home.
   I now see that I have no rights and must leave Norway to ensure I survive.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.11. 2013 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/587679827953569/

   "The problem is, you can’t keep my generation quiet, and we will remember you... And those people will have to answer to us. And on that topic, I’d like to mention a few special people, who deserve to be remembered for making my life hell.

   First of all, judges. I say judges (plural), not just one, because my family has been through a lot of different courts and different judges, and they all say the same thing. That’s not a coincidence. The only way that could happen is if the system is set up that way, and it’s set up wrong. I saw it myself when I made my own application at 15. The application doesn’t even cater for someone like a child… the judge just slapped me down and ignored everything I said... The judge just couldn’t care less, because it’s not what he’s used to doing, and he’s not meant to do that (i.e., he is meant to put me, the child, first).

   Next, there’s teachers and school counsellors that I talked to numerous times when I was in school... Later they told social workers that I had never indicated a problem, or expressed my views. They are probably all still in their jobs abusing kids just like me.

   Next, there’s the (family court) expert witness that made my dad sound like he was some kind of psychopath. Clearly he isn’t, but that doesn’t matter. This guy took a huge fee and wrote some rubbish to ensure that my sister and I would be kept from seeing my dad. And he’s still out there as well, destroying families, taking his large fees. I hope he’s enjoying the money that he got from destroying my life, and my sister’s life. She’s seven...

   And, lastly, a very special mention for the (child welfare officer) who did everything in her power to keep me from my dad. From lying in the reports, to “losing” my wishes and feelings report… Also, repeated interviews which were not meant to happen. With increasing pressure until I told her that I wanted to live with my mum. I guess she’s still out there as well, destroying other children’s lives.

   The system is completely broken. Almost everyone working in the system has some vested interest in what’s going on, and they’re making it worse. If it’s not money and work, it’s politics... The whole secrecy thing, it just makes it a 100 times worse. I personally think that would be one of the main things that would resolve this. Family law, and the courts, and social services and (child welfare officers) all just have too much money, and they use it to put pressure on the government to continue doing what they do. Nobody else’s voice gets heard. Politicians just need to stop this, and not in a few months, or two years, or a few weeks even. They need to do it now…

   I want us all to be together, why can’t that happen? There’s no reason for that not to happen. You should explain it to me and my sister in a way that makes sense to us, because all we know is that we love each other, and we love our dad, and some pensioner in buckle shoes and a wig keeps telling us that it’s not in our best interest. I think family law is not in my best interest. And I think it’s time for it to go.

   I’m Aimee Nicholls. Thank you for listening. Now go out and do something about it.”

   Read more on the link:
   http://www.psychologytoday.com/blog/co-parenting-after-divorce/201311/the-voices-children-divorce
   The Voices of Children of Divorce
   www.psychologytoday.com
   Listening to the Real Experts on the “Best Interests of the Child”

   *

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 4 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 03. Nokså jevnt omtrent det samme videre. Overskyet vest-fra uten regn med 4 pluss-grader frem mot klokken 11. Omtrent det samme videre utover dagen, med regn igjen og nokså mørkt fra omkring 17-tiden og videre utover kvelden, med iblandt noe synlig dust tiltagende halv-måne sørlig på himmelen.
   
---
---

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201200607592019

   Uønsket innblanding i privat- og familie-liv fra den offentlige forvaltningen sin side er en ulovlig og straffbar forbrytelse.
   Det kan bare bli og er grov-kriminelt kaos når det likevel skjer!
   Det er en politisk organisert smittsom masse-psykose, ikke bare i Norge.

   Danmark, litt sitat:

   "I denne uge har Foreningen Far været ude med en pressemeddelelse, hvor foreningen anslår, at over 100.000 børnesager er fejlbehandlet i større eller mindre grad i Danmark gennem det seneste årti. (...)

   Statsforvaltningen behandler årligt ca. 27.000 sager inden for forældreansvarslovens område. Det vil sige sager om samvær, forældremyndighed og barnets bopæl. Det er den type sager, der refereres til i Foreningen Fars vurdering af fejlbehandlede sager for Statsforvaltningens vedkommende."

   http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4623&newsid=1142
   Vis nyhed - Statsforvaltning
   www.statsforvaltningen.dk
   I denne uge har Foreningen Far været ude med en pressemeddelelse, hvor foreningen anslår, at over 100.000 børnesager er fejlbehandlet i større eller mindre grad i Danmark gennem det seneste årti. Dette
   
   *

   Rune L. Hansen:
   Forstår de ikke, at foreldre-rett, familie-rett og samlivs-rett ikke angår offentlige myndigheter, annet enn i kriminelle tilfeller!?
   Litt sitat:
   "Over 100.000 skilsmissesager, hvor børn er kommet i klemme mellem deres forældre, kan gennem de seneste 10 år være fejlbehandlet af myndighederne. Det anslår Foreningen Far over for Radio24syv, efter at det mandag kom frem, at Statsforvaltningen i årets første seks måneder kun har ført samtaler med børn i knap hver tiende af de i alt 13.880 skilsmissesager.
   Omfanget af mulige fejl over de sidste 10 år omfatter sager i både Statsforvaltningen, Ankestyrelsen, domstolene og kommunerne.
   Formanden i Foreningen Far, Jesper Lohse, er stærkt bekymret.
   »Det er et meget klart mønster vi ser, og der er rigtig mange mennesker, der melder ind til os om sager, der i større eller mindre grad er behæftet med fejl,« siger Jesper Lohse til Radio24syv.
   Foreningen Far er gennem deres rådgivning, sociale medier og telefonsamtaler hvert år i kontakt med omkring 125.000 danskere, og mange af dem fortæller om en forkert behandling af deres sag. (...)

   Næstformand i Socialrådgiverforeningen, Niels Christian Barkholt, vil ikke afvise, at der gemmer sig mange fejlbehandlede sager i Statsforvaltningen:
   »Fagligheden er under pres. Vi er presset på tid til barnet. Og vi er presset på at få forældre til at forliges. Det skrider desværre mere og mere.«
   Niels Christian Barkholt mener, at den centralisering af indsatsen i Statsforvaltningen, der blev gennemført sidste år, har medført et endnu større arbejdspres samt at det har haft en række omfattende konsekvenser for kvaliteten og arbejdsmiljøet."

   http://www.b.dk/nationalt/statsforvaltningen-laver-stribevis-af-fejl-i-skilsmissesager
   Statsforvaltningen laver stribevis af fejl i skilsmissesager
   www.b.dk
   Foreningen Far anslår, at over 100.000 skilsmissesager, hvor børn er kommet i klemme mellem deres forældre, kan være blevet fejlbehandlet af myndighederne.

   
---

---

   Camilla Larsson, 13.11. 2013 via Våra Ungar Vår Familj VUVF (Our Kids Our Family):
   https://www.facebook.com/groups/509659825798770/512927995471953/

   Intervju med Ove om boken..

   LVU: Lönsam Kommunal Människohandel av Ove Svidén
   http://www.vulkanmedia.se/forfattarintervjuer/lvu-lonsam-kommunal-manniskohandel-av-ove-sviden/
   www.vulkanmedia.se
   Berätta om din bok! Bakom den vackra fasaden av ett välmående välfärdsland, pågår systematiska kidnappningar av barn från sina föräldrar. Med stöd av LVU, Lagen

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
   Efter fem konsultår i Bryssel med inblickar i det ekonomiska falskspelet där, längtade jag hem till en stillsam pensionärstillvaro det blåögda Sveriges ärliga land. Men efter att ha lyssnat till ett trettiotal mödrar och fem utsatta fäder, började jag ana att något inte längre står rätt till i Landet Lagom.

   Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
   Genom att börja skriva ned mina iakttagelser på en hemsida började jag långsamt se ett mönster. Hela LVU/HVB-industrin var en vinstmaskin för de inblandade socialsekreterare, poliser, domare, advokater och kommunala topp-politiker som hade lärt sig hålla tyst om skamgreppen. När jag sen sommaren 2010 skrev ned mina iakttagelser på Filosofens blogg: www.peace.se/blogg så fick jag kommentarer från främst drabbade mödrar och byggde därmed upp mina kunskaper i ärendet. Och denna sommar insåg jag att jag hade en sådan inblick att det var dags att ge ut en bok om saken.

   Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
   Samma som jag själv: Under de första tio åren tror man inte att det är sant att det kan hända i Sverige. Sveriges Television säger ju att vi är världsbäst på Mänskliga Rättigheter? Och det tjugutal gånger vi blivit bötfällda i Europarådet så är landet ju så rikt att myndigheterna med skattemedel kan betala böterna och vi kan fortsätta som förut. Tyska tidskriften Der Spiegel kallade redan 1983 vårt LVU/HVB-system med termen ‘Kindergulag im Sozialstaat Schweden.’ Har du hört talas om fångläger för barn i SocialSverige? Efter upplevelserna från världskrigen insåg de luttrade tyskarna det som vi svenskar ännu var oförberedda på: tanken att myndigheterna motverkade och ljuger för de medborgare som de är anställda att skydda! De är för att hjälpa de blåögda svenskarna att vakna upp, som jag har skrivit boken.

   Skriver du på något nytt nu?
   Ja, jag har efter en inbjudan från ICC, Den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag, skrivit om: The Situation in Sweden. Det har blivit fyra genomarbetade brev för en professionell läsekrets inom International Criminal Court, samt för intresserade läsare i resten av världen. ICC-breven återges i boken. Jag hoppas att den engelska texten ska förfasa familjer i hela välden om hur grymt effektivt det svenska LVU/HVB-systemet tillhandahåller de ca 28 000 tvångsomhändertagna barnen på den svarta maknaden av sexmissbrukande fosterfamiljer och via avlägset belägna HVB-hem. Boken passar som ett underlag för den granskning som Europeiska Rådet nu planerar att utsätta vårt land för."

   Filosofens blogg | Filosofera Dig Fri
   http://www.peace.se/blogg/
   www.peace.se
   Traumatisera föräldrarna med en oväntad kidnappning. Beskyll dem sedan direkt för att inte kunna ta ansvar för sina barn. Med polisens hjälp kan socialsekreteraren så ta hand om barnet för egen vinning.

   
---
---

   Anne-Lise Jønch Pedersen, 12.11. 2013 via FOKUS PÅ DEN  NYE SOCIALMINISTER ANETTE VILHELMSEN / ULOVLIGE ANBRINGELSER:
   https://www.facebook.com/groups/527991337255591/permalink/589370627784328/

   MENNESKERETTIGHEDER

   http://menneskeret.dk/menneskerettigheder/europa,+oplysning+og+rettigheder/europarådet/emrk/18+artikler/8+respekt+for+privatliv+og+familieliv/150+sager+og+domme
   150 Sager og domme
   menneskeret.dk
   Når Domstolen skal vurdere om en stats begrænsning af retten til privatliv er i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, betyder det noget om der er en (udvikling mod en) fælles europæisk retsopfattelse, eller om lov og praksis

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201202126709996

   Et normalt eller anstendig menneske viser anger, betenksomhet, argumentasjon, besinnelse og med-menneskelighet.
   Hva er grunnen til at noen eller visse mennesker ikke gjør det, tror du?

   *

   Randi Sol Mjånes:
   Umodenhet, usikkerhet, uvitenhet.... m.m.

   Hanne Judith Jacobsen:
   kansje personen ikke kommer fra en familie der de utviser anger, betenksomhet, argumentasjon, osv, kan være så mange grunner for at folk utvikler seg galt.... kansje denne personen alldri har klart å hevde seg på noen måter, og har funnet en plass i samfunnet for å kompansere for sin utilstrekkelighet, med å hevne seg på samfunnet, dvs familier, og deres barn... overføre sin smerte på andre....

   Rune L. Hansen:
   Det er vel av betydning og interesse at vi lufter våre forskjellige tanker om dette?

   Sigbjorn Aase:
   Det er mennesket natur å gjøre ting vanskeligt før d skjønner at det er d enkle som fungerer.

   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 13.11. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/680016558683419/

   Barneloven
   Her er et eksempel på barne sakkyndig utalelse av psykolog Espen Walstad hentet rett fra en dom i nylig barnelov sak: I retten konkluderte sakkyndige med at:

   «Jeg vet ikke om det er skadelig for barna å ikke ha kontakt med faren sin, det vet jeg ikke, det kan gå utmerket med barna hvis de treffer faren sin 4 ganger i året»

   Den barne faglige kunnskapen der tap av relasjon til sine fedre som følge av samlivbruddet er for barnet det mest skadelige følgen av dette som kan påføres dette så alment kjent gjenom utalige forskningrapporter både norske og utenlandske at man kan undres over hvorfor det store flertallet av Sakkyndige psykologer fortier dette der de ikke vektlegger ordninger som sikrer fedrekonontakt selv om dette er DET VIKTIGSTE DU MÅ SIKRE BARNET OM DU SKAL HINDRE SKADE BLI PÅFØRT!

   En barnesakkyndig som tross alt dette ikke har bedre kunnskap enn at han 2 ganger i samme setning føler behov for å påvirke retten med at det er svært usikker om barn tar skade av miste sin farsrelasjon med hevde «Jeg vet ikke om det er skadelig for barna å ikke ha kontakt med faren sin, det vet jeg ikke, det kan gå utmerket » At retten ikke reagerer på slik TOTAL KUNNSKAPLØSHET OG SVARTELISTER EN SLIK VANDRENDE BARNEKATASTROFFE SOM OPPTRER SOM BARNE SAKKYNDIG ER ABSURD!

   De Norske sakkyndige psykologene som har tatt virke i Norske barnelovsaker er en annen årsak til at barns verste er resultatet av domstol avgjørelser da i det stor å det hele så legitimerer de at tap av farsrelasjon ikke er så farlig, selv om dette er DET MEST SKADELIGE BARNES KAN PÅFØRES!

   *

   Rune L. Hansen:
   Skadelig og ødeleggende både for barn, foreldre, slekt og samfunn. Og grovt ulovlig og straffbart, hvordan en enn vrir og vender på det.

   Kai Rudi Schantz:
   I denne saken hvor psykolog Walstad hevdet dette avga både skole og barnehage positive uttalelser om fars omsorgsevne. Men det hjalp ikke mot en sakkyndig som tydelig valgte side og som legger føringer for at barna ikke trenger se sin far mer en 4 ganger i året. Nøyaktig hva som vil bringe mer skade på barna enn noe annet, verste løsningen av alt om barnet skulle beskyttes mot skade!

   Denne saken er også omtalt her :

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--50-50-er-et-bedre-utgangspunkt-enn-100-0-6848186.html
   - 50-50 er et bedre utgangspunkt enn 100-0
   www.aftenposten.no
   - Jeg tror konfliktnivået ville blitt lavere og spillerommet for sakkyndige mindre hvis utgangspunktet hadde vært en 50-50 fordeling av omsorgen og ikke 100-0, som det i realiteten er i dag.

   Rune L. Hansen:
   Fars eller mors "omsorgsevne" har egentlig ingen betydning, unntatt når det er ulovlig og straffbar mishandling barnet må beskyttes mot, f.eks. ved kompetent å straffe-forfølge og dømme den eller de som mishandler.
   Offentlige myndigheters uønskede forstyrrelse eller innblanding i privat- og familie-liv er dessuten ulovlig og straffbart. Som også å frata et menneske foreldre-rett, familie-rett og samlivs-rett er det. Og diskriminering, falsk familie-stand, tortur, osv.

   Ole Texmo:
   Uttalelsen fra psykolog Espen Walstad er ikke "hentet rett fra dommen", fremstillingen på dette punkt gir et galt inntrykk av prosessen. Sitatet er fra en klage på EW og er refererbart gjennom et opptak fra de muntlige forhandlingene i retten. Viktig å være presis i dette gamet.

   Kai Rudi Schantz:
   Aftenposten Art: "I retten - konkluderte sakkyndige med at: «Jeg vet ikke om det er skadelig for dem å ikke ha kontakt med faren sin, det vet jeg ikke, det kan gå utmerket med barna hvis de treffer faren sin 4 ganger i året»"

   Kai Rudi Schantz:
   Det finnes Norsk forskning som selvsagt har kommet frem til samme resultateter om hvor skadelig tap av ene foreldrerelasjon er etter samlivbrudd:
   "Mer skadelig for barn med en foreldre som bare er blitt borte (samværsabotasje), enn om forelderen er død!"

   Forskning på barns beste viser at samværssabotasje og kontakt nektelse som gir tap av en foreldre i livet er særdeles det mest traumatiske for barnet, med alvorlige livslange psykiske skader.

   http://pahoyden.no/2013/01/skilsmissebarn-f%C3%A5r-foreldremangelsjukdom
   Skilsmissebarn får foreldremangelsjukdom | På Høyden
   pahoyden.no
   Barn får oftare psykiske helseplager av skilsmisse dersom dei mister kontakt med den eine forelderen. Dei nye forskingsresultata er publiserte internasjonalt, og gir eit stikk til norsk barnelovgiving.

   
---
---

   Stefan Pettersson, 13.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151790975338785/

   Detta bara är början, ungdomarna har tröttnat, de ser verkligheterna, det är deras familjer som drabbas hårdast, det är de som drabbas på grund av att familjen drabbas hårt, gör föräldrarna värdelösa, skapa ungdomar som lever utan för lagar, de har läst sig att lagen den är inget värt, de gör som de vill, många av dem har redan innan blivit hårt utsatta

   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/socialarbetaren-ska-se-till-individens-ratt_8715018.svd
   Socialarbetaren ska se till individens rätt
   www.svd.se
   Nu pågår socionomdagarna i Stockholm. Flera hundra socionomer från landets alla kommuner möter varandra, forskare, förlag, branschföretag och politiker. De skall nätverka, köpa nya metoder och höra om de senaste rönen. Vi frågar oss vad som har hänt med det sociala arbetet, skriver åtta undertecknar...

   *

   Rune L. Hansen:
   Offentlig ansatte delaktig i politisk organisert kriminalitet vil sikkert nok ikke fortelle at de selv skal straffe-forfølges, dømmes og fengsles!

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 13.11. 2013 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/624987537561414/

   Jeg minnes gamle dager med føleser av samhørighet og trygghet. Det var det fedrelandet vårt var tuftet på, og har vært det i generasjoner etter generasjoner.

   Mine gode minner var også over å se den gode praten naboer venner, og famile seg imellom over kaffekoppen og et kakkestykker til, og slik hadde vi også det i vår familie med god gjestfrihet. Det var samhold og trygghet folk trengte ikke å låse dører til alle døgnets tider. Norge var bygget av nordmenn, og vi delte sorger og gleder vi delte også resultater i jobb både land og på havet som bestandig har vært kysten sitt levebrød for mange familer også her i Norge. Vi var som en stor famile alle sammen. I den tiden i vår oppvekst var det ingen kriminelle som dro på ranstokt og ranet og det var heller ikke gjengvoldtekt som skapte frykt og uro.

   *

   Evelyn Merethe Fredriksen:
   det er sant Aina. Vi hadde det trygt i vår oppvekst. Idag må man omtrent være vaktbikkje for sine egne unger for at de ikke skal bli utsatt for ondskap og overfall. Og man er snart ikke trygg i sitt eget hjem lenger:-( takket være disse lemfeldige politikerne som vanstyrer hele kontinentet : (

   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omtrent 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Videre regn, disig, noe vind og oppmot 7 pluss-grader frem mot klokken 10 og videre utover dagen og kvelden omtrent det samme, med 6 pluss-grader mot midnatt. 
   I dag har jeg rolig innimellom diverse annet av mindre betydning stort sett bare skrevet og avsendt et nytt brev til politi-anmeldelsen ( ekstern ). Ferdig og avsendt pr. e-post først omkring klokken 23.30. Mere har det ikke blitt tid til.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. november 2013, Vinberget: 

   Fuktig luft, disig og nokså mørk himmel og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt omkring klokken 02. Dunkelt og 4 klokken 08, derefter regn og disig. Regn og disig med omkring 5 til 7 pluss-grader utover hele formiddagen og dagen. Det samme utover kvelden, med efter hvert oppmot 8 pluss-grader. En liten tur innom Facebook sent på kvelden. Ser fort veldig mye jeg her nu ikke har kapasitet til å gjengi. Videre mørkt og regn mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151700128676875

   Deler dette fra Morten Aarmo
   Arbeid, trygghet, velferd og økonomi
   https://www.facebook.com/groups/arbeidtv/664962843544098/

   Trygderetten er et illegal forvaltningsorgan i forhold til EMK. I forrige sak i Lagmannsretten fikk jeg medhold i at saksbehandlingen ikke tilfredstilte EMK. Men at de mente at det ikke var nødvendig. Jeg har derfor grundig tilverks med å motbevise dette i dette prosess...

   *

   Morten Aarmo:
   Med god hjelp fra deg Marius Reikerås , flyttes stein på stein.

   Morten Aarmo:
   Det skal for øvrig bli intressant å se hva legdommerne gjør i saken, da de denne gang ikke våget å nekte legdommere.

   Bjørn Ove Longnes:
   Delte videre jeg og, stå på Morten Aarmo .. slike som deg står det virkelig respekt av ..

   Anne Sunde:
   Så det er altså ikke nødvendig å tilfredsstille EMK??? Interessant...

   Morten Aarmo:
   Jo, den gjelder hele forvaltningen. Anne Sunde

   Anne Sunde:
   Ja, jeg vet, men slik jeg oppfatter teksten, mener lagmannsretten at det ikke er nødvendig at saksbehandlingen tilfredsstiller EMK. Det er den uttalelsen jeg syntes var interessant når det blir hevdet i Lagmannsretten

   Rune L. Hansen:
   Legdommere (og jury) lar seg lett manipulere av den og de de tror har autoritet og kompetanse.

   Morten Aarmo:
   Man må ikke stå med lua i handa Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Både luen hos den ene og klubben hos den andre vil de vel uansett se, og forholde seg til?

   Morten Aarmo:
   Ikke nødvendigvis, det spørs helt hvordan saken blir fremlagt. De har muligheten til dissens.

   Rune L. Hansen:
   Mye av det norske folk er grundig indoktrinerte og uselvstendige, men jo ikke alle og enhver.

   
---

   Morten Aarmo, 14.11. 2013 uploaded a file via Arbeid, trygghet, velferd og økonomi:
   https://www.facebook.com/groups/arbeidtv/664962843544098/

   Trygderetten er et illegal forvaltningsorgan i forhold til EMK. I forrige sak i Lagmannsretten fikk jeg medhold i at saksbehandlingen ikke tilfredstilte EMK. Men at de mente at det ikke var nødvendig. Jeg har derfor grundig tilverks med å motbevise dette i dette prosesskrivet til ny sak i Lagmannsretten.

   Prosesskriv nr. 4 AAP Frostating.pdf
   https://www.facebook.com/download/546107802126148/Prosesskriv%20nr.%204%20AAP%20Frostating.pdf
   Preview · Download

   *

   Robert Steffensen:
   De prøver seg -- Norge har rattifisert de internasjonale lover. En mulig vei er å få regjering/ stortiget til å sette rettsinstansene på plass og med trussler om represalier.

   Morten Aarmo:
   Det bør i alle fall prøves. Robert Steffensen

   May- Harriet Seppola:
   Fantastisk grundig jobb, Morten .

   Morten Aarmo:
   De samme lover gjelder, og kan brukes mht fylkesnemdene, May- Harriet Seppola

   May- Harriet Seppola:
   Jeg skal skrive det ut og bruke det , takk skal du ha .

   Song Solli:
   Det er flott at du har fått god kjennskap til ulike lover. : ) Likevel prøver de på alle vis å avvise saker med ulike paragrafer i de samme lovene. Loven er av erfaring ikke lik for alle.

   Morten Aarmo:
   Du har rett i det, men denne gangen har jeg "sivile" legdommere med i saken og det tenker jeg å utnytte. Song Solli

   May- Harriet Seppola:
   Alle burde sette seg inn i lovverket, det er nesten den eneste måten å ta dem på.

   Annik Warelius:
   sett dere inn i lovveket og finn ut hva dere har krav på, husk å opptre høflig, ingen ønsker å hjelpe folk som er frekke oc sinnte;-)

   Johnny Jevne:
   Da burde de være høflige selv. De er jo direkte frekke og arrogante.

   Henning Tønnessen:
   De er ikke frekke og arrogante Johnny Jevne ,de får bare ikke lov å være menneske.

   Johnny Jevne:
   Stemmer det Henning Tønnessen. De skal jo være den profesjonelle parten men lurer innimellom. De sutrer over hvordan brukere oppfører seg men jaggu er de verre selv.

   Johnny Jevne:
   Jeg forventer faktisk at de oppfører seg mer proft en bruker siden de er nettopp den proffe delen og sitter i en slik rolle.

   Henning Tønnessen:
   prøver og ha en dialog med de, tragedier akutte saker der sliter de, de føler seg angrepet men husk noen blir dirigert av ledere over de bør vi ta.

   Johnny Jevne:
   Er egentlig glad så lenge jeg slipper å prate med de. Bare dritten hele tida. De har ingenting å tilby så da er det likegreit.

   Annik Warelius:
   det er viktig å ikke synke ned på deres nivå da, slik er det alltid i møte med arrogante folk, det er di som taper på det, så husk folkeskikk:-)

   Terje Henriksen:
   Veldig bra Morten...

   Johnny Jevne:
   Hvorfor skulle jeg oppføre meg når den proffe parten ikke gjør. Gidder da ikke å sitte stille å ta imot dritt. Lar meg ikke fornedre for faan.

   Song Solli:
   For noen dager siden ringte jeg til NAV og ba pent om å få snakke med NAVs-kundemottak. Uten at jeg kunne oppgi ett konkret navn på hvem jeg skulle snakke med hos NAVs-kundemottak, nektet NAV svartjenesten meg å snakke med NAVs-kundemottak...... Enig i at god oppførsel skader ikke en selv, men det er ikke bestandig like lett når en blir beskyldt for å være ute etter store penger. Så hvem er det som provoserer og mangler oppførsel?

   Annik Warelius:
   hvem sier at nav ansatte er proffe?
   di er jo helt vanlige folk satt i et arbeid di fleste ikke forstår meningen med, derfor er det viktig at folk som kommer dit er proffe og viser dem hva god folkeskikk er:-)

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn, disig og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og disig videre utover formiddagen, med 8 pluss-grader frem mot klokken 10. Derefter tildels yr og mindre disig utover dagen. Mot 17-tiden og derefter mørkt og igjen nokså mye regn. Nødvendig pc-teknisk arbeide for meg her i dag. Mindre overskyet og uten regn fra omkring efter 21-tiden. Dus himmel, månen nokså full nokså høyt i sør og 5 pluss-grader klokken 23. En tur innom Facebook sent på kvelden litt før midnatt. Det gikk helt tregt der, av en eller annen grunn. Jeg rakk så vidt å få med meg en nyhet om politiker-kvinnen Erna Solberg. Omkring 5 og 6 pluss-grader og mere mørkt overskyet mot midnatt.
   
---
---

   Kristian Berg, 16.11. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/690975027593803/

   " Du snakker om dobbeltmoral! "

   " Ja da vil jeg tro at FNs generalsekretær Ban Ki-moon må gjøre plass på bankkontoen. Bill Gates var jo som kjent på besøk oss Norge og Erna å pratet så søtt om nordmenns deltakelse i den verdensomfattende vaksine av barn og om FNs tusenårsmål som utløper i 2015, samtidig som en hel verden sammen med FN sitter passiv og ser på nedslaktingen av mennesker, derav flere tusen barn i Syria. Og som kjent pratet han seg fram til en økning på 190 millioner kroner, en samlede sum på 240 millioner skattekroner fra Norge inn på Gates GAVI konto! "

   Solberg skal lede pådrivergruppe for å nå tusenårsmål
   http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Solberg-skal-lede-padrivergruppe-for-a-na-tusenarsmal-7375323.html
   www.aftenposten.no
   FNs generalsekretær Ban Ki-moon har utnevnt statsminister Erna Solberg (H) som en av lederne for en pådrivergruppe for å nå tusenårsmålene for fattigdomsreduksjon.

   *

   Sveinung Vegsund:
   Tøv fra A - Å ?

   Rune L. Hansen:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10049864
   Solberg: - Lev for 70 kroner dagen eller jobb! - VG Nett om Høyre
   www.vg.no
   (VG Nett) Erna Solberg vil innføre arbeidsplikt og en nødhjelpssats på 70 kroner dagen for å luke ut late sosialhjelpsmottakere av Nav-systemet.

   Sveinung Vegsund:
   Gjev det var mogeleg å leva før 70 om dajin !

   Rune L. Hansen:
   Meningen er kanskje enda mere aktivt å ikke la leve? Å gjøre NAV og de andre hjelpe-instansene til enda mere effektive redskaper for trakassering, tortur, utplyndring og drap?

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. november 2013, Vinberget: 

   Regn efter midnatt. Tildels noe regn og omkring 5 pluss-grader Celsius utover natten, til grålig lyst med i underkant av 2 klokken 08. Tildels og for det meste regn og yr med omkring 5 pluss-grader hele dagen. Det samme med omkring 3 pluss-grader mot kvelden og utover kvelden. Nokså mye regn sent på kvelden og mot midnatt med omkring 5 pluss-grader. De små hunde-hvalpene har den siste ukes tid både begynt å springe og mere til, enda så små som de er. En tur innom Facebook sent på kvelden mot midnatt også i dag, og videre også efter midnatt.

   De grådige i en nasjon, den politiske mafiaen og dens med-spillere, uten respekt for med-mennesket, trivsel, trygghet, rettferdighet og lov og rett i og for nasjonen og dens borgere. En ond sirkel og spiral for egoisme, utplyndring, karriære og makt. Politisk organisert kriminalitet, falskhet og frekkhet som verner og forsterker og perverterer seg selv og sine nærmeste med-spillere. Koste hva det koste vil. Og hvis og når den underveis gjennom-syrer hele den offentlige forvaltningen? Det blir en krig mot sivil-befolkningen, menneskeverdet og verden, med falskhet, frekkhet og motsatt lov og rett som smittsomt våpen. Individuell og organisert egoisme som beruser og fikserer seg selv og andre i makt-begjær og makt. Selv-forsterkende inntil noen og noe solid nok klarer å stoppe ondet. Imens fordekt og tilsynelatende ustoppelig overskrides viltert videre og videre grensene inn i det grov-kriminelle, falske, perverterte og perverse. Jo mere eller verre globalt dess mere fatalt katastrofalt, samtidig som uskyldige, hensynsfulle og edle integriteter, nasjonale og individuelle, og deres eksistens-muligheter svekkes og ødelegges.
   Sivil-befolkningens mennesker gjort til en handelsvare, menneskeverdet uten verdi, verdi bare som dukker, marionetter, leketøy og slaver for den politiske mafiaen. Som de kvitter seg med efter forgodtbefinnende. Og som de tror seg å eie.
   
---
---

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug, 17.11. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/691012384256734/

   Kystpartiet etter valget.

   Partiene har kjempet for sine saker, hva har skjedd, hvem sitter igjen med Svarte Per, jo det Norske folk, er de blidt lurt. Mange er i alle fall meget skuffet og hvem har de å takke, jo seg selv ingen andre.
   Frp partiet for folk flest som skulle gjøre alt for å fjerne bompengene, Norges verste og mest urettferdige skatt for folk flest.
   Er navnet vårt feil, nei, men mange tror vi er et parti for fiskere og sjøfolk da tar de fei, vi et er distriktspolitisk sentrumsparti. Dere trenger ikke ha robåt eller annen båt for å kunne stemme kystpartiet, husk at 90% av Norges befolkning ligger innen for 5 kilometer fra kysten da har Kystpartiet dekket det meste, og på grunn av vi er et bonnevennlig parti så er dekningsgraden 100% inkludert Nei til Bompenger som 90% av folket er mot.
   Høyre hva med dem, de går i Arbeiderpartiets fotspor ingenting nytt under solen som vi sier, de har arvet Ap sin politikk. Er så velgerne lurt, tja som vi sier for de har ikke fått som de stemte. Frp og Høyre har rotet det til når Frp ikke lenger står for sine sterkeste saker så som et bastant nei til bompenger, da har de sviktet sine velgere, eller de har ikke fått det som de ville.
   Ja så kommer Per Sandberg med boka Mot min vilje, en bok som virkelig slår tilbake mot Frp og deres ideologi som virkelig har vært å lytte til folket.
   Jeg i Kystpartiet ser tilbake på valget og valgkampen, vi i kystpartiet sto på dag og natt, natten for å forberede neste dag vi kjempet men tapte, hvorfor?
   Norsk presse som er kontrolert av mafiaen LO og Ap og Shipsted konsernet som er nesten 100% LO eid, Norges skjulte makt. Hvem lagde valgomatene til Norges presse, Tv som aviser, Shipsted konsernet.
   Ikke fikk kystpartiet være med i debatter eller noe, NRK skulle lage en alternativ debatt 2 minutt taletid der de små partiene fikk så vit presentert seg med navn og noen få ord kroner 5000,- takk sa NRK.
   Vår statskanal at det går an.
   Norske Velgere, hvorfor stemte de mot sin egen overbevisning, ble folket lurt.
   Når valget gikk for det meste ut på å fjerne Ap og Sv fra regjeringen så sto de to store partiene på ønskelisten til folket for å fjerne Jens & Co, men hva fikk vi jo nesten den samme regjering som gikk av bare med nye ulver på taburettene i regjeringslokalene.
   Hva har vi fått, liten eller ingen ting som vil revlosjonere vår politiske hverdag og folks hverdag.
   Når 64,4% av folket sier de er mot EU, 60,4% er mot EØS og like mange vil igjen innføre passkontroll inn og ut av Norge for å stoppe papirløse og kriminelle på grensen og de som er utvist tidligere som returnerer til Norge dagen etterpå. Ca. 90% er mot bompenger, vi vil ha mere fengsler, strengere men mere rettferdige innvandrings lover.
   Folket vil bevare alle skolene vi har null toleranse for nedleggelser av bygdeskoler, ingen nedleggelse av lokale sykehus og akutt mottak og fødeavdelinger, for når dette forsvinner så går det en stund så flytter folket spesielt de unge.
   Dette er Kystparti politikk og folkets ønsker, så nå må jeg rive meg i håret og ørene og gni meg i øynene, hvorfor, hvorfor stemte mot sin vilje, hvorfor stemte de mot det de selv ønsket, ut av EØS, bort med bomstasjonene, flytte noen utgifter fra statsbudsjettets utgifter over på investerings siden i budsjettet så som penger vei, skole, sykehus. Dette er ren investering og skal ikke stå på utgifts posten i budsjettet.

   Hva vil Kystpartiet gjøre nå, jo brette opp skjorte armene og kjempe videre for våre saker, for distrikts Norge og spesielt vi i Hordaland, kjempe for Vestlandet.
   Kjempe for den lille bonden, kjempe for den lille fisker en og to manns båten kjempe for distrikts Norge, kjempe for at alle distriktets skoler lever videre null toleranse for nedleggelse av lokale sykehus med fødeavdelinger og akutt mottak.
   Kjempe for at kyststamveien fremskyndes E39 og rassikring av dagens veier mellom ferjene som å støpe ras vern mot bratte fjellsider hvor veiene er rasfarlige, dette vil jo sikre steinsprang på veibanen, rassikring før ny vei.
   E39 må følge den indre trase i Hordaland som er presentert her i media SunnHordaland Avis, hvorfor må E39 gå innom Bergen og lage trafikk krøller og kaos.
   Mere transport over på kjøl til Riksvei nr.1 sjøveien for også å skåne veinettet mot tung transporten, vi må få vogntogferje langs Vestlandskysten og videre nordover og prisen må stå i forhold til kostnaden å kjøre samme strekning på veien.
   Indre E39 traseen vil også styrke næringslivet inne i distrikts Hordaland og vi vil få en mye bedre tilknytning til E134 og over Hardangervidda og ikke minst vil Bergen få en mye mindre gjennomgangs trafikk som vil tjene miljøet for Bergen og alle andre.
   På toppen vil vi slippe å lage kostbare løsninger med flytebroer og undersjøiske tuneller som er meget dyre å vedlikeholde som en heller kan bruke på veibygging, hva er 10 minutt lengere kjøretid enn å stå i kø i ufremkommelige Bergen når en kan legge gjennomgangs trafiken utenom. Se på Ryfast i Rogaland 20. km under Ryfylke bassenget med motorvei to felt hver retning kostnad 50 millioner i vedlikehold og drift i året, bare dette sier seg selv vi må velge vei i dagen uten dyre fjordkrysninger.
   Så har vi debatten som har startet om korset i smykke rundt halsen med kors på nyhets opp leserne i NRK som har blidt et het emne nå til dags etter NRK forbød dette. Hvor kommer denne ordren fra, vår avgåtte regjering, de som knapt var medlem av Den Norske Kirke.
   EU som også kjemper for å forby vårt korsflagg og de vil også vil forby Æ, Ø, Å for at det fordyrer kontrollen på Europeiske og andre internasjonale flyplasser for det går ikke sammen med deres alfabet og datasystemer og koster dem mange millioner.
   Nei stem Kystpartiet, partiet som tar folk på alvor, ja vi lytter til folket, vi vil også ta vare på vår kristne arv som landet er bygget på.
   Og skal vi få bort bompengene må vi gå inn for å fjerne unntaksregelen i loven som tillater innføring av bompenger i Norge. Blir denne loven fjernet blir det forbytt med bompenger i Norge, så enkelt kan det gjøres.

   *

   Trond Ruud:
   Tror deg, men navnet har antagelig kostet partiet langt flere velgere, enn det har tiltrukket. For det er jo naturlg å oppfatte "Kystpartiet" som en interesseorganisasjon for fiskere og kystbefolkning. Tillatt, det, men de utgjør jo ikke akkurat noe stemmeflertall. Hva med Selvstendighetspartiet, eller Grunlovspartiet? Sistnevnte er jo selvforklarende og trenger nesten ikke noe program : ) (17. mai partiet)

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Trond Ruud, ja mulig derfor er jeg også åpen for navneskifte. Hoved oppgaven blir å gjøre partiet synlig og få media med på lag. Vi trenger en galionsfigur, en fremragende mediaprofil som kan ta de store debattene på TV og den karen må klare å ta replikkene på strak arm og må nesten kunne partiboka på rams.

   Trond Ruud:
   Fint. Hvordan er stemningen for det forøvrig i Kysten?Jeg tror at "Grunnlovspartiet" vil være såpass kontroversielt, at bare dét vil generere en del omtale. Så det er min favoritt. Har foreslått det også for Norgespartiet, men de vil ikke ha det. Hvilket jeg er rimelig overbevist om er dumt av dem, da mange automatisk assosierer Norgespartiet til Norgespatriotene o.l. bevegelser.

   Rune L. Hansen:
   Å stemme på Kystpartiet kunne likevel uansett ikke ha fått fjernet Arbeiderpartiet fra regjering og storting ved det valget som var. Et problem at enda ikke mange har forstått at det er ingen vesentlig forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre. Og hva med Fremskrittspartiet, som kunne ha fjernet de begge? Samme slags eller enda verre? Det vil nu vise seg. Og det norske folk lærer forhåpentlig bedre, før alt er for sent?

   Tove Mathisen:
   Dess flere partier som får innpass på Stortinget, dess mer svekkes styringsmakten -

   Rune L. Hansen:
   Eller omvendt, Tove Mathisen.

   Tove Mathisen:
   Litt info: http://www.stortinget.no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/Partigruppene/

   Tove Mathisen:
   Tenker du på (korridors)-allianser, Rune L. Hansen?

   Rune L. Hansen:
   Nei, problemet er ikke makt-bruk, men makt-misbruk. Kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra linken du nu gav, Tove Mathisen:
   "Kort om partienes historie
   I den første tiden etter 1814 var det ingen faste gruppedannelser på Stortinget. I 1830-årene dannet det seg en bondeopposisjon, men først i 1859 kom det første tilløpet til organisert gruppesamarbeid på Stortinget. Da gikk opposisjonen mot embetsmennene sammen i den såkalte Reformforeningen.

   Først i 1884 fikk vi partier slik vi kjenner i dag, da ble Venstre og Høyre ble dannet. Arbeiderpartiet ble dannet i 1887. Bondepartiet (Senterpartiet fra 1959) kom i 1920 og Kristelig Folkeparti i 1933. En fløy brøt ut av Arbeiderpartiet og dannet Sosialistisk Folkeparti (SF) i 1961.

   På begynnelsen av 1970-tallet samarbeidet SF med andre deler av venstresiden i norsk politikk, og ble deretter med i Sosialistisk Valgforbund (SV), som ble dannet før valget 1973. SV ble omdannet til Sosialistisk Venstreparti (SV) i 1975. SF gikk opp i dette og opphørte som eget parti i 1976.

   På høyresiden i norsk politikk ble Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep dannet i 1973. Partiet skiftet navn til Fremskrittspartiet i 1977."

   
---
---

   Anja Askeland, 17.11. 2013 via Arbeid, trygghet, velferd og økonomi:
   https://www.facebook.com/groups/arbeidtv/permalink/666234120083637/

   Interessekamp eller felleskamp?

   Borgerlønn BIEN Norge
   
   Et viktig spørsmål angående muligheten for en fremtidig borgerlønnreform i Norge er om fagbevegelsen igjen kan bli en fornyende kraft?

   I forrige århundre var fagbevegelsen en pådriver for universelle velferdsordninger. Det var en arbeiderklasse med stolthet og en egen identitet som kjempet en lang kamp for at fellesskapet, og arbeiderne selv, skulle få en rettferdig andel av overskuddet fra industriproduksjonen.

   I 2013 er denne industrien til stor grad lagt ned i Norge, den industrien som er igjen blir i økende grad automatisert. Det er behov for færre og færre arbeidere som likevel produserer stadig mer. Istedet for en stolt arbeiderklasse er det nå i ferd med å vokse frem en ny klasse - prekariatet. Denne klassen er preget av utrygghet og rotløshet. I tillegg står mange hundre tusen mennesker utenfor arbeidslivet av forskjellige årsaker og de har ingen sterke stemmer til å representere seg.

   Forresten.. hva vil Norges taxiforbund og Transportarbeiderforbundet gjøre når Google-bilen kommer?

   *

   Kjell Mjønes:
   LIKER
♥ 

   Jan Anders Strømme Finch:
   Og det spør du om - Interessekamp selvfølgelig. Fagbevegelsen har utviklet seg til å kun kjempe for egne interne interesser. (selv om det skulle gå ut over medlemmene - det kan bortforklares internt)

   Anja Askeland:
   Men kan de se utover sine egne interesser og tenke helhetlig?

   Jan Anders Strømme Finch:
   NEI - ingen driver "blåkors" , alle bare karrer til seg . Alle organisasjoner kjemper primært for å opprettholde seg selv, selv om endringer gjør at grunnlaget for organisasjonen er borte. ( Som om "Venneforeningen til enker etter 1.ste verdenskrig" skulle kjempe, selv om det ikke lenger finnes gjenlevende enker etter 1.ste verdenskrig.) NB NB Dette er et tenkt eksempel -org finnes ikke -hehe

   Jan Anders Strømme Finch:
   Takk for i kveld !
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201306745685250&set=p.10201306745685250&type=1
   Jan Anders Strømme Finch's photo.
   
   
---

   Anja Askeland:
   http://www.klassekampen.no/59329/article/item/null/fagorganisert
   Klassekampen.no | Fagorganisert
   www.klassekampen.no
   Dagens leder

   Chris DeBurger:
   Hvorfor ikke kalle det trygd. Det er det det er.

   Anja Askeland:
   Trygd defineres som - pengeutbetaling som gis som kompensasjon for at en ikke kan jobbe og tjene penger. Borgerlønn derimot er en rettighet

   Rune L. Hansen:
   Fagforeningene har blitt politiske monstre som arbeider for egoisme og urettferdighet i samfunnet. I mangel på tilstedeværelse av respekt for lov og rett i samfunnet.
   Den politiske mafiaens LO har av "mystiske" grunner oppmot en femtedel av Norges 5 000 000 borgere som medlemmer! Fortrinnsvis ansatte i den offentlige forvaltningen. Fra wiki:
   "Fagforbundet er et fagforbund som er resultat av en sammenslåing av Norsk Helse- og Sosialforbund og det tidligere LO-forbundet Norsk Kommuneforbund i 2003. Fagforbundet sluttet seg til Landsorganisasjonen samme år og er LOs største forbund. Fagforbundet organiserer over 333 000[1] arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner."

   Litt sitat fra linken, Klassekampen:
   "I motsetning til de aller fleste land i Europa er de norske fagorganisasjonenes medlemstall forholdsvis stabile. Høyskolegruppenes organisasjon Unio økte med 7577 medlemmer til 295.621 medlemmer i fjor, YS lå stabilt på 217.000 medlemmer, mens LO økte med 5787 medlemmer til 871 360. I LO er det særlig Fagforbundet, som organiserer kommuneansatte, som vokser, mens industritunge Fellesforbundet har nedgang. I våre naboland Danmark og Sverige er organisasjonsgraden rundt 70 prosent, mot i overkant av 50 prosent i Norge."

   
---
---

   Bjørg Brennan, 17.11. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/690994027591903/

   AP "kjøper" stemmer gjennom satsing på stor stat?
   http://no.stateofglobe.com/2013/11/16/ap-kjoper-stemmer-gjennom-satsing-pa-stor-stat/
   no.stateofglobe.com
   Det er bare å innrømme at jeg rett som det er tenker at det å arbeide for lavere skatter, gjennom en mer effektiv og mindre offentlig forvaltning kan synes som synonymt med politisk selvmord. Spesielt når vi allerede ser …… [ 608 more words. ]

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Har vi i Norge noen større garantist for fortsettelse av dette statsjappe-racet enn hva partiet til Jens Stoltenberg er? Partiet som en gang var Arbeiderpartiet, men som til og med folk internt i partiet nå medgir har blitt “blåruss-partiet” fremfor noen. Et parti som i praksis står for alt hva jeg har har forsøkt å beskrive. En stadig voksende stat, hvilket inkluderer mer eller mindre statseide bedrifter som også er på børs.
   Dette betyr selvfølgelig en stadig voksende skare av mennesker og dermed velgere med takknemlighet til dem som lar dem ha sin trygge offentlige jobb.
   Kan man derfor tenke at “Administrasjonspartiet” bruker våre skattepenger til i praksis å “kjøpe” seg velgere gjennom å ansette stadig flere i det offentlige?
   Dette er selvfølgelig et svært tabloid og tendensiøst spørsmål, men kanskje det like fullt bør stilles?
   Hva betyr i så fall en slik effekt for demokratiet?"

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.11. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151706617911875

   Politimann sparket hund - NRK – Norge
   http://www.nrk.no/norge/politimann-sparket-hund-1.11363027
   www.nrk.no
   En ny video viser en tjenestemann fra Oslo-politiets hundepatrulje som sparker en tjenestehund i hodet. Norsk Kennel Klubb er brudd på etisk hundehold.

   *

   Tore Gudbrandsen:
   jævla svin, dekker seg bak uniforma

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Hva i all verden skal være vitsen med å sparke hunden i hodet ?! Makan ?! : (

   Monix Aas:
   : (

   Bjørn Inge Sund:
   Kan ikke denne hundefører se at denne hunden lekte litt og det burde denne politimannen forstå. Dette burde politimesteren å gå inn i denne saken og ta fra han denne politihunden også ta den hunden ut av polititjenesten.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Det er vold mot tjenestemann, da hunden er å regne som tjenestemann så lenge den er i godkjent stand for tjenesten i politiet. Om jeg jobber i politiet og sparker til en kollega, så blir dette det samme. Sett idioten inn og kast nøklene.

   Sven-Erik Hagen:
   Om jeg ikke tar feil, hadde jeg blitt anmeldt for angrep på "offentlig tjenestemann" om jeg hadde sparka hunden (noe jeg forøvrig ALDRI hadde gjort), siden det er en politihund. Da bør vel hundeeieren/politimannen bli det samme?

   Sølvi Frances Fløistad:
   : (

   Lilliann Roppen:
   Politiet igjen!! - korleis kan det forventast at folk skal ha tillit til ein etat med slik oppførsel??

   Lilliann Roppen:
   Nei, han traff sikkert ikkje hunden - er sikkert bilde som lyg : (

   Anita Øverli:
   Dyreplageri er dyreplageri uansett hvem som utøver den. Mannen som gjorde dette burdte ikke slippe unna. Sånt gjør man ikke!

   Øystein Andre Falch:
   Den Politimannen bør få en oppsigelse for dette !!! Tenk bare hva han event kommer til å gjøre mot Mennesker ... Dette har lite med Politiet og gjøre , dette har med en Person som jobber for Politiet : ) Politiet Skal kun bruke folk som klarer å te seg som folk !!! Han dær var et dårlig eksempel !!! Kvitt dere med sånn DRIT

   Rune Nilsen:
   Kommer vel ikke til å bli noen reaksjoner ut av dette og han er sikkert snart tilbake med hund.
   Selvsagt sier han at han er lei seg, tviler vel også på om det er et engangstilfelle. var bare det at d nå var noen med kamera der....

   Anne Kristin Braaten:
   : (

   Ann Tove Buklev:
   Når en tjenestemann med stjerner er i stand til å sparke en hund i andres påsyn offentlig, da orker jeg ikke tenke på hvor mye vold en slik politimann vil kunne utøve mot en hund, der ingen ser han.

   Wenche Sveløkken:
   Det som ikke går med list og lempe går med spett og slegge. Nok engang er det politiet som viser sin makt . Første gang var det Odin og Balder, ergo er dette 3offeret som blir mishandlet av politi, 2ganger måtte døden for hundene være politiets skam. Dette er også stor skam og bør straffes med tap av egen hund, enhver med erfaring vet at å slå eller sparke en hund under arbeid er mishandling og helt imot reglene. Hundeeieren vet selv hva han aldri burde gjort, nemlig å sparke den som gjør alt den kan for å gjøre deg til lags, FY SKAM.

   Frøydis Huseby:
   : ( De som utfører vold mot dyr , gjør det ofte også mot mennesker : (

   Turid Bråten:
   Man gjør ikke slikt. Håper jhan får refs

   Heidi Selnes:
   Svin!

   Siggen Pettersen:
   SKAM SKAM POLITIET

   Sissel Wennevik:
   : (

   Sverre Skimmeland:
   Vold mot politihund er vel straffbart som vold mot offentlig tjenesestemann.

   Wally Andersen:
   Den var nesten morsom. Nä fär folk snart väkne og se alle overgrepene av myndighetene her i landet

   Bjørn Inge Sund:
   Kan si dette så mye og politiet innen for hundefører er ganske sur på en del hunder som miljøet eier. Disse hundene er bedre trent innen for trygghet som hundeeier gir. Har sett at politiet er ut etter disse hundene som blir trent av en privat person. Nå må politiet begynne å gå inn i seg selv og se hvorledes de trener sine hunder og opplyser dette at jeg tar ikke alle hundefører innen for samme kamp.

   Marian Meyer Jørgensen:
   Maktsyke jævla !!!
   Finner ikke ord : (

   
---
---

   Mona Borch-Moe, 17.11. 2013 via Rune L. Hansen shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/412557555537049

   Barnevern - Her er 16 åringens egen opplevelse av overgrepene som skjedde mot ham.
   http://paaveienforfolket.wordpress.com/2013/04/17/barnevern-her-er-16-aringens-egen-opplevelse-av-overgrepene-som-skjedde-mot-ham/#more-144
   paaveienforfolket.wordpress.com
   Han ønsker at jeg skal videreformidle hans versjon, noe jeg gjør her: fra Marius Reikerås "gårsdagen begynte rolig med at jeg skulle ut å trene, i det barnevernet kom på døra. Så kom de en gjeng in...

   *

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "«gårsdagen begynte rolig med at jeg skulle ut å trene, i det barnevernet kom på døra. Så kom de en gjeng inni stua som sa at jeg måtte bli med de, og at eg hadde ikke noe valg, at det var de som bestemmer over meg(tre damer og to menn) etter en stund krangling med gjengen der bestemte jeg meg for å prøve å flykte fra det der, så jeg gikk inn på badet og hoppet ut av vinduet. jeg gjorde et forsøk på å springe vekk via hovedveien, men der gjorde jeg en stor feil. gjengen jeg trodde var på stua var nå utpå trappa, så en av damene der såg meg, og hun begynte å rope. Da begynte adrenalinet i kroppen å ta til, jeg prøvde å springe ifra den ene politimannen langs veien, det holdt en stund til jeg stoppet for å prøve å dra opp en veipisk for å holde de unna. men veipisken sitter bom fast i bakken og jeg får den ikke opp. så kom han nærme meg og begynte å kjefte å kauke på meg, han tok meg hardt grep i jakken. selv om jeg sier at han skal slippe så gir han seg ikke men bare står der å puster i trynet mitt. da jeg såg at den andre politimannen kom med bilen, og jeg prøvde å få meg løs men han slapp ikke, han prøvde alene å legge meg ned i bakken men fikk det ikke til. han måtte få hjelp av den andre politimannen. begge de to strevde lenge med å få meg ned, helt til jeg ikke gadd å prøve mere. så klemte de meg med trynet nedi asfalten, og satte knærne i ryggen på meg og selv om jeg ba de stoppe mange ganger så ville de ikke gi seg. de tok også å bøyde hendene mine langt oppå ryggen selv lenge etter de hadde på håndjern. og de gjorde de for å gjøre det ekstra vondt som jeg ikke skulle stikke av i mellomtiden da pappa prøvde å snakke alvor i dem. men de ville ikke høre. så satte de meg i bilen, og der ble jeg. selv etterpå så ba jeg om å få i det minste pakket tingene mine i sånn. men de sa at jeg hadde brukt opp sjangsene mine, og at sånn går det når du er tøff i trynet. så kjørte de bort en butikk lengre nede i rindalen for å handle ting til seg selv før de dro videre.
   der satt jeg baki bilen med stramme håndjern bak ryggen og bobbeljakke i kjempevarm bil helt til vi kom til wærnes.»

   En 16 åring vil desperat hjem til sin biologiske familie
   http://paaveienforfolket.wordpress.com/2013/04/16/barnevern-en-16-aring-vil-desperat-hjem-til-sin-biologiske-familie/
   Barnevern - En 16 åring vil desperat hjem til sin biologiske familie
   paaveienforfolket.wordpress.com

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.11. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/756192224403730/

   "Ifra og gå på skole til og leve ett "normalt" liv.
   Så har hverdagen min gått til og ha nerver, kikke seg over skuldra, ikke tørre og gå ut, ha angst for og plutselig bli henta av Politiet/Barnevernet"

   HER ER HISTORIEN MIN NÅ DE SISTE 2 MND:
   DEL VIDERE PÅ FACEBOOK ALLE SAMMEN! (AnnaIversen1996)
   annaiversen1996.blogg.no
   ♥

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Barnevernet mener at jeg har masse fravær på skolen, noe jeg absolutt ikke har, jeg har fått fravær NÅ pga barnevernet.
   Men rektor har lovet meg at han skal slette alt fraværet barnevernet lager for meg.

   Samtale med Saksbehandleren min
   Det var en dag jeg satt i telefon med Saksbehandleren min i Kongsberg barnevern og fortalte henne om hvor viktig det var for meg at jeg gikk på den skolen og at jeg ville fullføre utdanningen min, jeg satt i over 1 time og prøvde presse det inn i hodet hennes at det var SYKT viktig at jeg skulle fortsette på skolen, henne enset ikke overhode hva jeg prøvde og si til henne, jeg spurte henne om henne hadde BARN selv, «nei det har jeg ikke» nei men da foreslår jeg at du prøver se for deg at jeg da er barnet ditt og at det samme som skjer meg nå har skjedd deg og barnet ditt, hva hadde du gjort da, prøv og se for deg det, eller du klarer vell ikke. Barnevernet må virkelig HATE barn jeg skjønner ikke at de i det hele tatt får lov til og jobbe med barn jeg.

   Nå har det gått sirka 2 måneder og jeg er fortsatt på rømmen.
   Jeg har gått glipp av utrolig mye på skolen, dette skoleåret var noe jeg var veldig innstilt på og fullføre, jeg flytta opp til Åmot,
   tok opp lån og borte bo stipend for og gå på den linja jeg ville.

   Saken min har allerede vært oppe i fylkes- nemda nå for ikke så veldig lenge sia

   Jeg har masse tanker oppe i hodet mitt, jeg tenker veldig mye på hva skjer videre nå.
   Beslutninga til Fylkesnemda var at de er enige med barnevernet og at det vil putte meg i ett FORSTERKET fosterhjem, jeg skal ha 6 ganger i året samvær med mamma og pappa.
   BARNEVERNET KAN BARE GÅ OG BRENNE I HÆLVETTE.
   Jeg har bytta ADVOKAT IGJEN og jeg AKTER og fortsette være på rømmen frem til jeg får igjennom det jeg jobber med nå.
   LOVER dere der UTE at jeg skal gjøre alt i min makt for og kjempe i mot det trangsynte systemet her.

   Jeg savner lille søstra mi Maren, lille herlige nydelige tuppa, jeg kjenner på det at jeg savner pappa noe så jævelig.
   Jeg sitter med tanker som jeg ikke klarer og skrive ned her, jeg prøver og bare kutte tankene i hodet mitt for og ikke tenke for mye.
   Jeg savner alle folka i klassen min, savner det og legge seg ned på verksted gulvet og bli oljette i trynet hver eneste dag, livet på Åmot skolen er herlig, men takket være barnevernet så er den muligheten ødelagt.

   Men jeg skal kjempee videre folkens, legger mere info ut her etterhvert, men nå må jeg holde litt lav profil iogmed at jeg er på rømmen, men nå vet dere hvertfall hva grunnen er til at jeg kanskje ikke er på skolen og at noen av dere ikke har hørt ifra meg,

   Men det føles ut som faktisk ingen av dere som kaller dere "venner" bryr seg om meg fordi jeg sitter her nå på 2 måneden på rømmen og ikke ett jævla spørsmål om hvordan det går eller hva som skjer.
   Men jeg må bemerke en ting her, nå ser jeg virkelig hvem som er venna mine og hvem som stiller opp for meg.
   Dere som ikke har tatt en telefon til meg for og høre om ossen det går kan egentlig bare glemme og ta noe mere kontakt med meg."

   
---
---

   Alexandra Fredriksson Hasselström, 17.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151799159463785/

   Tvang, trusler
   http://www.mhskanland.net/page2/page6/page6.html
   www.mhskanland.net

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Barnevernet har mange finurlige teknikker for å holde barn borte fra deres familier. Det faktum at barnevernet hele tiden må utfolde hysterisk energi for å hindre, oftest forby kontakt mellom barn som lengter og foreldrene som de lengter etter, og det i årevis, er naturligvis i seg selv et tydelig tegn på at barnevernet er skadevoldere som berøver barna den lykke og trygghet som naturlig samhørighet gir.

   For hvorfor skulle det være nødvendig å forby noe som barna ikke hadde lyst til? (...)

   Og barnevern og fosterforeldre truer. De lar fosterbarnet forstå at hvis det opponerer, sier sin hjertens mening om at det ikke vil være der men hos sin egen familie, så vil det gå barnet meget ille. Da venter represalier i fosterhjemmet og ikke sjelden påtvungen "behandling" i psykiatrien. Jeg har kjennskap til saker hvor tidligere fosterbarn har rapportert dette: at de ikke turte å si annet enn ja til alt barnevernet og fosterforeldrene kom med, fordi de visste hva som ventet av forferdeligheter hvis de ikke føyet seg."

   
---
---

   Mariyka Tomova-Kallmyr, 16.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151797945458785/

   På flukt fra barnevernet
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.10955652
   www.nrk.no
   Foreldreparet Alice og Runar Muhammed har rømt landet for å slippe unna barnevernet. – Vi må gjøre oss til flyktninger for å få leve det livet vi ønsker.

   *

   Elisabeth Arslanova:
   Finner inte ord

   Ruby Harrold-Claesson:
   Runar Muhammed og Alice uttrykker flere ganger at de er redd barnevernet ikke skal akseptere måten de lever på.
   Men det er ikke nødvendigvis en reell bekymring, mener Birkelund. (Tone Hilde Birkelund er leder for barnevernstjenesten i Bodø.)
   "I Norge er det mange som lever annerledes, og det er det rom for. Når systemene våre ikke kjenner igjen ting, så må vi tenke alternativt. Det er vi åpne for også i denne saken. Vi har kompetanse for å takle de fleste situasjoner, sier hun.
   – Er ikke livsstil viktig i denne sammenhengen?
   – Vi ser ikke på livsstil. Får barnet mat og stell og har det ryddig og greit rundt seg, har ikke vi noe grunnlag for å blande oss inn. Ut fra det undersøkelsen viste så langt var det ikke noe grunnlag for at vi skulle ta barnet fra foreldrene, sier Birkelund.
   Nå som familien har rømt landet er det lite barnevernet kan gjøre. Undersøkelsen stoppet i det familien krysset landegrensen.
   – Vi kan gi beskjed til myndighetene der de befinner seg om at de må følge opp familien, men ut over det har ikke vi mandat til å gå inn i andre land, sier Birkelund.
   – Ingen trenger frykte oss
   Birkelund tror en generell frykt for barnevernet har bidratt til å gjøre saken så fastlåst som den er.
   – Det skyldes kanskje at vi ikke har vært flinke nok til å formidle hvordan vi jobber. Vårt mandat er å sørge for at barn har det de trenger av mat og stell, omsorg og kjærlighet. Ingen trenger å frykte oss fordi vi gjør den jobben."

   Ruby Harrold-Claesson:
   Det förefaller som om Tone Hilde Birkelund chefen för barnevernstjenesten i Bodø inte är medveten om att allt fler föräldrar har blivit medvetna om hur "barnevernet" arbetar, och på grund av detta vill de inte ha etaten att göra!

   Rune L. Hansen:
   Kanskje hun har kikket litt på f.eks. Barnekonvensjonens Art 2:

   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.

   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.11. 2013 shared a link:

   Tobarnsmor (22): - Ble truet med utkastelse fra leiligheten og barnehagen
   http://www.na24.no/article3712983.ece
   www.na24.no
   Tobarnsmoren Yvonne Korsby (22) fikk avslag på søknad om sosialhjelp. NAV sier de misforstod en opplysning.

   *

   Tor Arne Larsen:
   misforstod med vilje vil nå jeg kalle det der tilfellet

   (...)
   Stig Von Hirschenjeger:
   Lovverket skal være så klart at man ikke kan misforstå, og er man usikker så sjekker man fakta ved å undersøke. Men flesteparten som er ansatt i det systemet evner sjelden å bruke det berømte hodet. De kunne med all enkelhet tatt en telefon til kvinnen og dobbeltsjekket. Offentlige ansatte hadde ikke holdt en uke i den private med slike holdninger.

   Sverre Zachariassen:
   Kjenner jeg blir rasende av å lese dette!

   (...)
   Johanne Almli:
   Nå KOKER JEG SNART OVER!!

   Anne Rønnaug Teigen:
   Alt for mye detaljstyring, og alt for få personer som kan se en snev av helhet. Veldig tragisk hvor mye penger som forsvinner til dårlig saksbeh., som heller i mange tilfeller kunne gått til mere akutthjelp.

   Åse Reidun Hæhre Østmo:
   Hvorfor må en rettferdig saksbehandling være så vanskelig : )

   Wenche Maryam Nordbø:
   Dette er helt sykt, mens andre får sinnsyke summer hver mnd uten å løfte en finger, go da fra Nav.

   Eva Gabrielsen:
   Litt vett må være lov

   Cecilie Christin Tønnessen:
   Min mann og jeg er i samme situasjon... NAV ga meg feil tlf nr til kurset jeg skulle på, og ingen kunne gi meg riktig nr.. Resultatet ble at. De ga min plass til en annen og mistet all stønad...

   May Kirsten Storstad:
   dem skulle vært forpliktet til å betale gjelda som klienten fikk fordi Nav ikke gjør jobben sin. Da hadde det fort blitt slutt på misforståelse.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Det ser ut til at om disse folkene tisset i buksa, så er det grunnet de har misforstått at den måte taes ned før man tisser.

   Kurt Rostad:
   Jeg betaler barne bidrag for min sønn som er 18 år, jeg anket saken til Nav på grunn av at 4000 kr i mnd er mye for meg. Da jeg går på dagpenger, og jeg er på tiltak med praksis. fikk beskjed om at behandlings tiden på anken min er opptil 6 mnd. skjønner folk som bukker under pga det offentlige!!

   (...)
   Kurt Rostad:
   Jeg tror ikke på gud, jeg tror ikke på Jens... og jeg tror ikke på Erna. Jeg tror på meg selv, og de som snakker rett ut om hva de er misfornøyd med. og hvorfor!

   Finn Kristian Halvorsen:
   Jeg tror at et resultet vil komme, om man vil det skal komme et resultat.

   Kurt Rostad:
   En kan ikke få et resultat, om motparten ikke er menneskelig.. men som overprøver mennesker med paragrafer og lover som lar dem slippe å ha mere med deg å gjøre.. mange tror at en avslags beslutning fra det offentlig betyr at en har tapt, men det er jævla tull. jeg kommer til å sende inn anker på beslutningen i min sak helt til det skjer rettferdighet!!

   Finn Kristian Halvorsen:
   De kan komme med så mange paragrafer de vil, men de fleste er ikke lov å bruke, om de krenker noens rett.

   Kurt Rostad:
   det offentlige følger ikke lover og regler i mange tilfeller! det gjelder BV, NAV og andre instanser.. vi tror alle at Norge er et demokrati.. bullshit.. for å være et demokrati, blir alle samfunns grupper tatt vare på. Norge er faktisk et byråkrati, uten sikkerhet for de som blir behandlet som de ikke er verdt noe!

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 17.11. 2013 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151799032883785/

   "Flere saker enn gjennomsnittet
   Den siste utviklinga viser at foreldre i Trondheim, sammenligna med andre lignende kommuner, oftere mister omsorgen for sine barn."

   Det är skadligt för barn och det utgör ett grovt brott mot barns och deras familjers mänskliga rättigheter att de skattefinansierade sociala myndighetspersonerna tvångsomhändertar barn och placerar dem i fosterhem, när de har fullt fungerande familjemedlemmar som kan ta hand om dem.

   Flere mister omsorgen for barna - NRK – Trøndelag
   http://www.nrk.no/trondelag/flere-mister-omsorgen-for-barna-1.11335742
   www.nrk.no
   Stadig flere mister omsorgen for egne barn i Trondheim. Dette skaper bekymring blant politikerne.

   *

   
---
---

   Astrid Lauritzen, 17.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151799206998785/

   Først blir man fratatt sitt hjem, så misshandlet hos barnevernet. Når man da søker og får erstatning så går det helt galt i en del tilfelles dessverre.
   Det virker som at kommunen har behov for disse erstatningsutbetalingene. Helt sykt i mine øyne.
   Eller... er det en måte å gå frem på for å få avviklet hele erstatningsprosessen?

   – 39 har dødd etter erstatning - NRK – Trøndelag
   http://www.nrk.no/trondelag/_-39-har-dodd-etter-erstatning-1.7909112
   www.nrk.no
   – 39 tidligere barnevernsbarn har dødd etter å ha fått erstatning fra Trondheim kommune, ifølge foreningen Barnehjemsbarn i Trondheim.

   *

   Klaus Knag:
   Problemstillingen er vel at i rettslig sammenheng så måles skade i penger. Dermed så kan noen tro at de kan betale seg ut av den skade som de har forvoldt,. Skaden skal da være blitt reparert/kompensert, hvorpå partene kan legge dette bak seg, som om ingen skade var skjedd. Eksempelet viser at løsninger som er basert på den type logikk alene, ikke holder i praksis.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Trondheim kommune har utbetalt 140 millioner kroner i erstatning for overgrep mot tidligere barnevernsbarn. Dette har ført til at mange av dem har tatt sitt eget liv.
   – Av 263 tidligere barnevernsbarn som har fått erstatning så har 39 gått bort. Av disse har om lag 18 tatt sitt eget liv, sier Rune Eriksen, som er styremedlem i foreningen Barnehjemsbarn i Trondheim.
   Kommunen har utbetalt rundt 172 millioner kroner i erstatning til 297 personer som ble utsatt for overgrep eller systematisk vold mens de var under barnevernets omsorg fram til 1980.
   De 263 tidligere barnevernsbarna har fått erstatning på mellom 200.000 og 725.000 kroner. (...)

   – Ett tidligere barnevernsbarn dro ned til Oslo og kjøpte seg heroin for 160.000 kroner, kom tilbake, rusa seg knallhardt og døde av overdose. (...)

   Rune Eriksen i foreningen Barnehjemsbarn i Trondheim tror den store dødeligheten blant de tidligere barnevernsbarna har flere årsaker.
   – Den generelle belastninga med å stå fram, og det å bli gransket har vært så stor for enkelte at de ikke har taklet det.
   Rune Eriksen mener belastninga kombinert med å få et stort pengebeløp har vært en dødelig kombinasjon for de av barnevernsbarna som har misbrukt narkotika.
   Rune Eriksen forteller at det har vært tungt å måtte sitte stille å se på at så mange av medlemmene i foreningen Barnehjemsbarn i Trondheim har gått bort på kort tid. (...)

   – Ville takket nei i dag
   – Flere av våre medlemmer har takket nei til oppreisninga fordi de ikke tror på Trondheim kommune.
   Det har fått Rune Eriksen til å tenke.
   – Hadde jeg visst det jeg vet i dag hadde jeg også sagt nei, sier han i dag.
   Det skyldes ikke minst pågangen fra ulike offentlige kreditorer.
   Kommunen gir og staten tar
   – Den belastninga vi har fått i forhold til NAV, kemner og andre kreditorer har vært stor. De har behandlet oss så dårlig og så stygt at det har gått på helsa løs.
   Rune Eriksen mistenker at etatene har delt opplysninger seg i mellom om hvem som har fått erstatning.
   – Det virker som om etatene har gått i papirene til hverandre, og sett hva vedkommende har fått, og deretter utøvd et kjempetrykk på vedkommende.      (...)
   – Flere av de som har mottatt erstatning har hatt advokatregninger på flere titusen kroner."

   
---
---

   Photos from May- Harriet Seppola's post 17.11. 2013 in Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202770628293371&set=gm.580205452033493

   BUFETATS SISTE OPPFINNELSE .

   1465184_10202770628293371_283849837_n.jpg

   BUFETATS SISTE OPPFINNELSE .

   *

   May- Harriet Seppola:
   Av Ellinor Nerbø NBBO

   Den siste "oppfinnelsen" for å rekrutere nye fosterhjem er at man har tatt i bruk handelstandens utstillingsvinduer for om mulig å få flere fosterhjem. At butikkvinduene skal tas i bruk er nok fordi man skal "skjerme sine egne dukkebarn" fra å bli kidnappet slik som det skjedde i fjor i Trøndelag og at mottiltak som det jeg foretok i fjor ikke skal kunne utføres.

   Det "ser" nok mer "naturlig ut" når man ser utstillingsdukker i et forretningsvindu, enn at man kunne plassert disse dukkene deres i et busskur med strips rundt foten, som så litt "søkt ut" i forhold til å "titte inn" i et butikkvindu. Men en ting skal BUF-etat ha, de er kreative i tankegangen som får dette til?? Men likevel en kreativitet som gir en kvalme følelser!! Men dette hadde nok ikke gått så greit gjennom om ikke forretningsstanden hadde godkjent dette... Hva da med juleutstillingene til forretningen som har tillatt dette?? Får de merkbart mindre julesalg av denne grunn??

   Jeg oppfordrer til å boikotte den forretningen som har tillatt dette. Dette er like smakløst som å sette ut dukkene i busskur der barn og voksne trodde at disse dukkene var døde barn!! Et gammelt ordtak heter at siste idioten ikke enda er død heller!!! Dette viser BUF-etat til "fulle":
   http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2013/Art-Nov-2013/131113.Buf-etats-siste-oppfinnelse.htm
   Velkommen til sfm.no - Samfunnsmagasinet
   www.samfunnsmagasinet.no
   Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. 1998 © 2013 Samfunnsmagasinet (www.sfm.no) Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Ansvarlig redaktør: Jan Hansen. Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans) E-post: redaksjon@sfm.no

   Rune L. Hansen:
   
Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Ikke bare har rett til, men har krav på -
   Verdenserklæringen om menneske-rettighetene Art 16 p 3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
  
   Ingen av menneske-rettighetene respekteres eller ivaretaes av den offentlige forvaltningen i dagens Norge, til tross for at det brukes veldig mye penger og propaganda for å få flest mulig til å tro det motsatte.

   Ikke engang retten til liv respekteres. Systematisk, politisk organisert, grov-kriminelt forbrytes enhver menneske-rettighet, stadig verre og verre. For eksempel systematiske inkvisisjoner i sivil-befolkningens privat- og familie-liv, med de groveste hensikter, konsekvenser og ødeleggelser. Med unntak for den politiske mafiaens egne og nære eller kjære med-spillere. Og det pågår en stadig voksende overflod med kidnappinger, fangehold, tortur, utplyndringer og terror overfor barn og foreldre. Forsøkt skjult bak hemmelighold, ny-tale, falsk dokumentasjon og propaganda. Og jo også falske døds-attester. Og selvfølgelig konsekvent unnlatelser av å straffe-forfølge.

   Falskhet, fordekthet og frekkhet mangler på ingen som helst måte. De påberoper seg endog taushetsplikt på vegne av de som blir angrepet, for å skjule sine forbrytelser. Og idiot-formuleringer som for eksempel at de "kan ikke gå inn i enkelt-saker". Og straffer ytterligere de angrepne på forskjellige måter, for eksempel også med å kreve betaling i form av penger og langvarige seig-pinsler fra de som vil protestere. Mens de som tar imot protestene ler og leker videre sadisme og circus.

   
   Og alt og det hele gjort til butikk, handel, utplyndring og karriære - for en makt-gal politisk elite.

   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. november 2013, Vinberget: 

   Regn, disig, et vind-drag og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 02 i natt. Det samme videre utover natten. Disig og mye regn utover formiddagen og dagen, med omtrent 5 pluss-grader. Mindre regn og 3 henimot klokken 22. Tildels overskyet med månen full nokså høyt på himmelen fra øst mot sør, noe vind-drag og 2 pluss-grader klokken 23. Med 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---

---

   Fortsettelse fra 15.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151700128676875

   Rune L. Hansen:
   Legdommere (og jury) lar seg lett manipulere av den og de de tror har autoritet og kompetanse.

   Morten Aarmo:
   Man må ikke stå med lua i handa Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Både luen hos den ene og klubben hos den andre vil de vel uansett se, og forholde seg til?

   Morten Aarmo:
   Ikke nødvendigvis, det spørs helt hvordan saken blir fremlagt. De har muligheten til dissens.

   Rune L. Hansen:
   Mye av det norske folk er grundig indoktrinerte og uselvstendige, men jo ikke alle og enhver.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Veldig bra Morten. Ser du henviser til HR-2013-306-U, som referanse for HR ikke behandlet din sak i tråd med gjeldende rettstilstand, og saken derfor skal behandles som om HRs kjennelse ikke var avsagt (nullitet).

   Her kommer noen flere argumenter – om du trenger. Som du ser går noen på manglende begrunnelser, og begrunnelse pliktet også HR komme med i din sak.

   Det følger av bl a Rt. 2009-1350 avsnitt 19 at mangelfull begrunnelse er en saksbehandlingsfeil og at formålet med begrunnelsesplikten er å sikre en reell og samvittighetsfull vurdering, en effektiv ankebehandling/overprøving i overordnet instans, og gi partene og allmennheten mulighet til å etterprøve rettens vurdering.

   Tvistelovens forarbeider presiserer uttrykkelig at rettssikkerhetsgarantier i sivile saker skal være de samme som i straffesaker, jf Ot.prp nr 74 (2004-2005) side 39. Dette følger også av EMKs bestemmelser, jf tvistelovens formålbestemmelse.

   I Rt. 2009-1118 kom også Høyesterett til at storkammeravgjørelsen i Rt. 2008-1764, som fastsatte ankesilingsavgjørelser etter straffeprosessloven § 321 annet ledd, må begrunnes, og skal medføre samme løsning for avgjørelser i sivile saker etter tvl § 29-13 annet ledd.

   I Høyesteretts avgjørelse av 12.10.10, 2010-01703-S, sak 2010/845 fastslår retten at ankenektelse uten begrunnelse er lovstridig.

   I sak 2009-01999-U, jf HR-2009-1818 presiserer Høyesterett følgende i avsnitt 78: ”Mangel på grunngjevning er en saksbehandlingsfeil som fører til at lagmannsrettens vedtak må opphevast”.

   I Rt. 2009-780 påpeker Høyesterett at ”lagmannsretten da skulle vurdert å tilsidesette ankeutvalgets beslutning”.

   Lykke til.

   Morten Aarmo:
   Meget bra info, Greta Løvinne Constantine Solheim.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Under henvisning til bl a Rt. 2009-780 må du kunne forvente at lagmannsretten av eget tiltak tilsidesetter ankeutvalgets avgjørelse - kjennelse. Den er lovstridig og følgelig ugyldig, en nullitet som følge av manglende begrunnelse for sin ankenektelse, samt grunnet manglende signering. I slike tilfeller - der HRs ankeutvalg ikke har avgjort noe som helst, og uten begrunnelser nektet anken fremmet og i tillegg ikke har signert - er det også direkte logikkstridende å legge ankeutvalgets avgjørelse til grunn. Vi må stå opp mot denne arrogansen der domstolene åpenbart trur eller iallefall håper at folk er bevisstløse, og takker og bukker for alskens sludder som presenteres. Og advokater hva gjør de? Sørger de for å avdekke keiserens nye klær som ikke er fullt så nye likevel, eller er de tro mot juriststanden og opponerer derfor ikke mot dommerne?

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Tenker det er greit med mer av samme rukla. F ex står det i tvistelovens forarbeider at når retten ikke har tatt rettslig stilling til en parts anførsler, krav eller dokumentasjon som ble bragt inn, så har avgjørelsen ingen rettskraft. Hvor det står, er ikke viktig. Da dette følger av normal fornufts - logisk tankegang (og jussen bygger på logikk og normoppfatning): Har retten ikke tatt rettslig stilling til, så er intet avgjort, og følgelig har den ugyldige avgjørelsen ingen som helst rettskraft - og derav heller ingen tvangskraft. Men til tross for denne kjennsgjerningen, så går - seiser de gjennom rettsinstanser uten at noen leer på gluggan og at en ugyldig dom/avgjørelse selvsagt ikke kan tas til ankebehandling. Dette strider også mot retten til reell to-instans behandling.

   På ritualsmessig vis proklamer ankeinstansen ikke så rent sjelden med at ”retten er under enhver omstendighet enig i lagmannsrettens (eller tingrettens) resultat og begrunnelse på dette punkt”. Dette selv om parten har påpekt underinstansens manglende begrunnelse og bestridt resultatet. Man kan altså lure på hva ankeinstansen reellt sier seg enig i.

   Joda, ser man på de avgjørelsene som jeg ovenfor har nevnt, finnes det noen ærlige og fornuftig sjeler i systemet som åpenbart legger fornuften, lovgivningen og/eller rettspraksis til grunn, og ser det som sin oppgave å drive rettsavklaring.

   Under henvisning til det ankeinstansen på ritualmessig ufornuftig vis sier seg enig i, vises i denne forbindelse til Høyesteretts ankeutvalg kjennelse av 18.05.11, HR. 2011-1001-U, pkt 15 der utvalget påpeker; ”Ankeutvalget vil her vise til at tingrettens bevisbedømmelse på flere punkter ble bestridt i anken til lagmannsretten. Det er da ikke i samsvar med kravet til begrunnelse når lagmannsretten i et slikt tilfelle nøyer seg med å vise til tingrettens dom uten å drøfte noen av de anførsler som er gjort gjeldende”.

   Mitt budskap er at alle nevnte avgjørelser må komme alle til gode, og ikke bare enkelte slik domstolenes praksis viser.

   
---
---

   Jan Inge Iversen, 17.11. 2013 via NAV- KAMP, Opprettet 2010:
   https://www.facebook.com/groups/150302741665482/permalink/735967383099012/

   NAV's generelle motorikk:

   1. Er du syk? Søk hjelp, men ikke hos oss. Vi vil bare ha opplysningene dine.

   2. Finner man ikke ut hva som feiler deg, er du psykisk syk, uansett.
   For all del, ikke skift lege!

   3. Er du syk, skal du også få jobbe for pengene, så vi gir deg tre årsverk med papirarbeid omgående.

   4. Siden du er så syk at du ikke kan gå eller kjøre, krever vi at du møter på kontoret vårt minst to ganger i uken, frem til vi bestemmer oss for noe annet.

   5. Og hvis du også sliter med utmattelse, så skal du få nok å bryne deg på, her hos oss.
   Vi slenger på noen ekstra byrder og krav.

   6. Trenger du penger i mellomtiden, må du også komme hit, slik at vi får støttet offentlig transport, med dine penger.

   7. Legeregningene, reisene, ventetiden osv, må du slite med selv. Du får jo tross allt penger fra oss, og anses derfor som millionær.

   8. Siden du nå er millionær med minstepensjon, må du klare deg selv. Husk at du skal kunne klare deg med kr 80 pr dag, og en husleie på under kr 4.000, det går helt fint.

   9. Eier du huset selv kanskje? Selg det!

   10. Du rykker stadig frem i køen, til å bli behandlet som menneske.

   Kunne ramset opp mye mer, men har ikke energi.... : ( 

   Game over!

   *

   Tanya Gjøse:
   Utrolig bra skrevet! Vi er nok maaaaange som kjenner oss igjen : (

   Janne Muan:
   He he

   Bjørg Stensø:
   Dette var treffende godt skrevet
♥ 

   Lisen Brynie:
   Enig : )

   Jan Inge Iversen:
   En ting til. Røyker du? Slutt omgående, du vil ikke motta penger hvis du røyker. Men om du derimot er narkoman, skal vi både spandere på deg narkotika, og hjelpe deg. (Det forutsettes at hjelpen vi gir deg, kan publiseres og proklameres i media)

   Jan Inge Iversen:
   Selv røyker mange av NAV's ansatte, er ikke DET provoserende da? :-))

   Åse Karin Karlsen:
   Veldig bra skrevet : ) og veldig tragisk at det er sant:(

   Jan Inge Iversen:
   Nei Unni Fonneland, det er ikke morsomt å være avhengig av noe, spør du meg, heller ikke NAV. :-))

   Jan Inge Iversen:
   Ja, det er jo enkelt når boreliaen fortærer meg fra innsiden og ut? : )
   De har laget et system de selv ikke skjønner, og som kun har et eneste formål, nemlig å kontrollere private personers affære. Ikke et ukjent fenomen fra mange nabolag.

   Terje Gunnar Halvorsen:
   Punkt 2. Ikke bytt fastlege selv om han prøver å ta livet av deg. Det hjelper en gang ikke at han erkjenner feil behandling i brev til Helsetilsynet.
   Likevel påstår NAV at jeg hadde funnet en lege som var enig med meg.

   
---
---

   Jan Inge Iversen, 18.11. 2013 via NAV- KAMP, Opprettet 2010:
   https://www.facebook.com/groups/150302741665482/permalink/736802159682201/

   Hvordan klage på nav.

   1. Ikke argumenter mot NAV, da går det straks prestisje i saken, og du vil bli motarbeidet til du dør. Dør du imidlertid ikke av deg selv, så dreper de deg som følge av personlig økonomisk krise.

   2. Ikke skriv sakelige argumenter, da NAV vil få inntrykk av at du er frisk som en fisk, og dermed ikke har rett til noe. Heller ikke rett til å klage.

   3. Sørg for mange skrivefeil, slik at NAV skjønner hva du skriver, og at du bare er en likestillt tulling som trenger litt hjelp.

   4. Be om unskyldnimg for at du eksisterer, det gjør ekstra godt inntrykk på de NAV-ansatte.

   5. Avslutt alltid klagen med at du beklager klagen, og at de bare kan se helt bort fra klagen.

   Dette skulle garantert føre frem til at klagen blir tatt på alvor,tolket riktig og videre tatt til følge! : )

   *

   
---

---

   May- Harriet Seppola, 18.11. 2013 via Stopp Statens Overgrep mot Familien Svalland!:
   https://www.facebook.com/groups/svalland/permalink/680439051986313/

   BARNEVERN OG FAKTA.

   *

   May- Harriet Seppola:
   I Norge lærer ikke skolen elevene faktaorientert logisk tenkning. Diskuteres følsomme saker, er det nesten regel at folk setter overbevisning foran fakta. Gjennom rasjonalisering beholder de sine livsløgner. Med antall ansatte i barnevernssystemet, og tilgrenset, øker mengde myte-forsvarende argumenter som media er mer eller mindre bevisstløs spreder av. For man TROR jo på det man gjør. Tro passer imidlertid bedre i kirken enn som grunnlag for maktbruk.

   Her er noen beviste, dels dramatiske fakta som forkastes i offentlig debatt. Grunnet begrenset plass i papiraviser brukes parantes for de som vil "google" forskning m.m.

   Det er mer skadelig å skilles fra foreldre som er i live, enn at foreldrene dør. (Agid & al) Dette tar ikke barnevernsideologien hensyn til, med dertil skade på barna.

   Det kan være opp til over hundre ganger større sjanse for vold i ikke-biologiske konstellasjoner. Kalles gjerne Askepott-effekten. (Martin Daly & Margo Wilson). Jfr «stemoderlig behandling». Barnevernsarbeidere flest virker ikke vite om slikt.

   I 1995 ble det forsket på barn som bodde med biologisk familie og med ikke-biologisk. (Mark V. Flinn & Barry G. England: "Childhood Stress and Family Environment". Current Anthropology, Vol 36 No 5, December). Stresshormonet cortisol økte med minskningen av biologisk slektskap.

   Biologi/gener og alt vi ikke vet, er i barnevernet byttet med mer eller mindre miljødeterminisme. Dette i en tid hvor forskning stadig viser nye områder hvor vi er 70-80% påvirket av genetisk arv. Fra alkoholismens ofte medfødte behov for noe å «støtte» seg til, til lykkeforskning. (F.eks artikkelen (2007): Lykken er medfødt, Forskning.no) I barnevernet har imidlertid foreldrene skylden.

   Med det ovenfor som bakgrunn er det ikke underlig at dansk forskning (2011) på over 6000 barnevernsbarn, atter påviste at omsorgsovertakelse har negativ effekt. Det forverret tilstanden hos flertallet som ble tatt fra foreldrene. Siterer forskerne: "Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser (…)" Man visste det altså fra før, men fortsetter med liksombarnevern! I praksis betyr dette at Norge bruker over 10 milliarder i året på destruktiv kommunal og statlig virksomhet overfor barn. De kaller det «barnevern» uten å måtte dokumentere at det ER barnevern.

   Oppvekst under barnevernet gir en mye høyere statistikk for død som ung eller for narkomani, enn gruppene som har rusmisbrukende foreldre. (Vidensopsamling om social arv / Socialministeriet). Hvorfor gir makten rusmisbrukernes barn mye dårligere livsvilkår eller prognoser? At samfunnet finner det å være politisak å hjelpe barnevernet til slik makt, er nødvendigvis uetisk. Politiets jobb skal være å beskytte borgerne. Ikke å forverre livet til barn og foreldre for å tilfredsstille en offentlig etat hvis MENINGER holdes som bevis av media og makt.

   Den destruktive virksomheten har selvsagt stygge tall:

   I Sverige fant man ut at barnevernsbarna hadde en dødelighet på fryktelige 5 ganger normalen. (Svensk tekstTV/Samfunnsmagasinet). I Norge fant man at det var 8 ganger flere selvmord blandt barnevernsbarna. (NIBR-rapport 2005:12)

   "Det synes som norsk barnevern sliter med et paradoks: Barnevernet bruker i stor grad tiltak som vi har lite systematisk, forskningsbasert kunnskap om og som vi ”er usikre på” eller ”tror på” mye ut fra tradisjoner. Disse tiltakene har vært brukt i årtier, og man har verken klart å finne ut nøyaktig hvordan de virker eller klart å sette noe annet i stedet (”nye tiltaksformer”)." (NIBR-rapport 2006:7) Dette er et etisk problem, skrev Are Karlsen, leder, fagutvikling, Bufetat 2009. (Forskning.no)

   Makt som forkaster den beste forskningen, statistikken og motpartens dokumentasjon, vil selvsagt alltid være uetisk. Og i barnevernet er det troen på det man gjør som teller. At det kan pågå på det nivået, forteller mye om mangelen i skoler, media og hos politikere. Man lar ideologien, synsingen, føleriet og overbevisningen telle, og gidder ikke en gang lukte på motpartens bevis.
   Arild Holta.

   Rune L. Hansen:
   Og bryr seg minst av alt om barnet, lov og rett, menneskene det gjelder og samfunnet. Det de driver med er så grov-kriminelt perverst at det må verste slags molboer eller grov-kriminelle til for å støtte det!

   
---
---

   Atle Halonen, 17.11. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/683023438382731/

   Venstre - Barnefordeling
   http://www.venstre.no/artikkel/21121
   www.venstre.no
   Venstre mener lovverket for barnefordeling må være nøytralt i forhold til hvor barnet skal bo ved samlivsbrudd. Avtalefrihet er viktig for Venstre og det leves ulike liv. Venstre mener derfor ikke loven skal angi en norm for samvær. Det bærende prinsipp må alltid være barnets beste.

   *

   Hans Tau Hatlestad:
   Er denne linken delt her fordi man liker den eller fordi man ikke liker den ?

   Venstre kaver rundt i rommet av lovløshet som følger av vagheten de her bekjenner seg til. Som et minimum bør begge foreldre stille juridisk likeverdig. Det er dessuten en myte at 50/50 representerer en dramatisk forskjell fra vanlig samvær. Vanlig samvær er 50/50 i helgene og i feriene bare i hverdagen er det en markant forskjell (25/75). Dette gir dårligere kvalitet på samværet med far. Den ene dagen i uken ekstra det er snakk om, gir ikke dårligere samværskvalitet med mor, kun bedre med far.

   Venstre må tørre å ta farvel med anarkiet ved samlivsbrudd. Det vil innebære at foreldrene stiller likt, og at den som krever særretter må gå til sak. Ikke at den ene skal ta saken i egne hender.

   Rune L. Hansen:
   "Barnefordeling" er ganske enkelt en straffbar ulovlighet.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor er det mange som enda ikke tar dette på alvor?

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 18.11. 2013:
   https://www.facebook.com/may.seppola/posts/10202783067044332

   Så hvorfor er det ikke like strengt når det gjelder anonyme bekymringsmeldinger til barnevernet som brukes som avgjørende bevis i fylkesnemda og domstolen.

   May- Harriet Seppola
   RUNDSKRIV FRA RIKSADVOKATEN/ R6054/33
   https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/rundskriv-fra-riksadvokaten-r605433/10152002781474826

   Angående anonyme henvendelser til politiets og påtalemyndighetens tjenestemenn.

   På foranledning av Justisdepartementet skal jeg i all korthet nevne enkelte synspunkter som jeg mener man bør ha for øye i anledning anonyme henvendelser - som kan vœre av forskjelllig art. Jeg innskrenker meg til å omtale,
   1 .Anmeldelser angående straffbare forhold
   2. Brev som inneholder sladder og
   3. Trussebrev .

   I en del henvendelser er de anonyme henvendelser diktert av  hevn, misunnelse eller ondskap og man kan enlklet gå ut fra at det siste er tilfelle
   Man bør først gjøre seg opp en mening fra hvilken person eller hva slags person anmeldelsen er kommet fra oghvilket motiv som har bevirket til hvorfor denne anmeldelsen er sendt .
   Rundskriv "2/1961":
   http://www.riksadvokaten.no/no/dokumenter/pressemeldinger/Tilbakef%C3%B8ring+av+Munch-maleriene+-+pressemelding.9UFRrM3W.ips

   Rundskriv"5/1966":
   http://www.riksadvokaten.no/no/dokumenter/retningslinjer/Strafferabatt+ved+tilst%C3%A5else.9UFRrO4V.ips

   Det bør visstnok aldri foretaes skritt som ransaking , beslag, pågripelse og som regel heller ikke avhør av anmeldte og vitner utelukkende på grunnlag av en anonym anmeldelse , men har man en objektiv begrunnet mistanke på forhånd , så kan anmeldelsen bety ett tillegg til de øvrige opplysninger , som kan gjøre en forføyning som nevnt ovenfor.

   Er den sak som anmeldelsen gjelder ny for politiet og har man ikke sœrskilt grunn til å anta at det ligger en aktverdig beveggrunn bak anmeldelsen, bør man vœre meget varsom, men selv i ett slikt tilfelle må ikke anmeldelsen uten videre henlegges

   Hvor meget bevis som skal til ved siden av en anonym anmeldelse før man kan gå til utenrettslig avhøring , ransaking eller lignende , beror først og fremst på den verdi  man mener å kunne tillegge anmeldelsen , men også på arten av det straffbare forhold som anmeldeslen angår
   Dreier det seg om en mere graverende forbrytelse eller ett forhold som frembyr fare for viktige offentlige interersser eller noens velferd , må man ha større rett til å bygge på anonyme henvendelser eller hvor det dreier seg om en mindre forseelse.

   Angår anmeldelsen detet at straffbart forhold er i gjœre eller ett straffbart forhold som ennå ikke er avsluttet , skal det mindre til at man kan skride til undersøkelser enn om det dreier seg om ett avsluttet forhold
   I mange tilfelel vil man vœre klar over at anmeldelsen er bevisst falsk , og i slike tilfelle blir det selvfølgelig ikke aktuelt å anstille etterforskning mot anmeldte
   Derimot kan det her bli tale om ved etterforskning å søke å bringe på det erene om den anonyme person kan oppspores og siktes for forbrytelse mot straffelovens kapitel 16 .

   Er det sannsynlig at man står overfor en falsk anmeldelse, bør påtalemyndigheten antagelig gjøre anmeldte bekjent med anmeldelsen før ytterligere skritt "foretaes":

   http://www.riksadvokaten.no/filestore/Dokumenter/Eldre_dokumenter/Rundskriv/Rundskrivnr8for1933-Angendeanonymehenvendelsertilpolitietsogptalemyndighetenstjenestemenn2.pdf 

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er i det heletatt mange spørsmål også i forhold til alt dette både riksadvokaten og flere må konfronteres med.

   
---
---

   Anne-Marie O. Thomsen, 18.11. 2013 via FOKUS PÅ DEN  NYE SOCIALMINISTER ANETTE VILHELMSEN / ULOVLIGE ANBRINGELSER:
   https://www.facebook.com/groups/527991337255591/permalink/592189817502409/

   Del gerne denne meddelelse: 

   De faglige organisationer må hjælpe med at bekæmpe bureaukratiet
   http://www.denoffentlige.dk/de-faglige-organisationer-maa-hjaelpe-med-bekaempe-bureaukratiet
   www.denoffentlige.dk
   Den offentlige sektor er tynget af et vildvoksende bureaukrati. Nu kræver fagfolk, at de faglige organisationer kommer på banen og aktivt går ind og støtter deres medlemmers kamp mod kontroltyraniet og de nyttesløse registreringer.

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "I andre dele af den offentlige sektor er situationen den samme. Fx viste en undersøgelse fra 2011, at socialrådgiverne kun bruger én time og tyve minutter om dagen på borgerne. Resten af tiden går med møder og administration. I folkeskolen har man indført nationale tests, elevplaner og læringsmål. Det kan være gode redskaber, men vidner samtidig om den mistillid til fagfolk, som gennemsyrer myndighedernes holdning, og hvor en mere individuel stillingtagen til den enkelte elevs behov ville have større værdi.

   En offentlig sektor, der udsættes for et sådant massivt bureaukratisk pres, er ikke effektiv og er ikke i stand til at levere en optimal service og kvalitet. Tværtimod skaber den stressede og frustrerede medarbejdere, der ikke er i stand til at udnytte deres faglige viden og derfor laver fejl. Resultatet af de mange kontrolforanstaltninger er altså det modsatte af det, som egentlig var hensigten - og situationen kan ikke afhjælpes ved at indføre endnu flere tjeklister.

   Tiden er i stedet kommet til, at vi som fagpersoner må kræve et opgør med den forfejlede ledelsesstrategi i den offentlige sektor baseret på New Public Management. Vi må have fornuft og faglighed tilbage. Tillid fremfor kontrolskemaer og unødvendige registreringer. Politikerne og embedsfolkene må holde op med at detailregulere langt ind på den banehalvdel, som de slet ikke har faglig indsigt i. I stedet må de inden for nogle overordnede rammer skabe frihed til, at den enkelte medarbejder får mulighed for at udfolde sin faglige ekspertise og kreativitet. Der er brug for er et paradigmeskift, hvor vi får fjernet den nuværende mistillidskultur og i stedet fremmer begreber som motivation, anerkendelse og ansvarlighed."

   Rune L. Hansen:
   Mye kan forenkles, reduseres eller fjernes.
   F.eks. kan borgerlønn redusere meget offentlig forvaltning og snoking i sivil-befolkningens privat- og familie-liv.
   Økonomisk rettferdighet i det heletatt kan forenkle meget og samtidig redusere og fjerne behovet for meget av den offentlige forvaltning.
   Sivil-befolkningen må slippe å frykte for å bli diskriminert eller degradert.

   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, dus full-måne i sør med noe dunkelt måne-lys og omkring null grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Regn fra omkring 3-tiden. Videre omtrent det samme med tildels yr og ned mot omkring null grader. Tett med sne i luften fra omkring 14-tiden og frem mot 17-tiden. Mørkt og 1 minus-grad klokken 17 og kommet omkring 5 cm sne overalt i landskapet her ute. Dus full måne langt borte i øst og 2 minus-grader klokken 22. Den dusere full-månen høyere i sør-øst med et grelt lys-dim i sne-landskapene og 2 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Anne-Lise Jønch Pedersen, 19.11. 2013 via FOKUS PÅ DEN  NYE SOCIALMINISTER ANETTE VILHELMSEN / ULOVLIGE ANBRINGELSER:
   https://www.facebook.com/groups/527991337255591/permalink/592481220806602/

   Når børn bliver anbragt.
   – Af advokat Hanne Ziebe

   Gennem mit arbejde som advokat for forældre der står foran at skulle have der børn tvangsfjernet,
er jeg blevet opmærksom på, at der her er en persongruppe der står uden mulighed for at få en reel
prøvelse af deres sag, selvom der her skal skal træffes beslutninger der har meget stor betydning for,
ikke kun den selv, men også for de børn der fjernes på meget varierende grundlag.
   Jeg har dels gennem netværksgruppen ”Tvang og Magt”, fået forældres beskrivelse af forholdene
omkring beslutningen om anbringelsen og forholdene efter anbringelsen dels af mine egne klienters
sager fået tilsvarende viden. Der er til denne redegørelse indgået i alt 27 forskellige
anbringelsessager gennemført ved kommuner fra hele landet. På grund af det for lave sagsantal, er
det ikke muligt at udtale sig om sagsbehandlingen i de enkelte kommuner. Nogle kommuner er
yderst overrepræsenteret i redegørelsen, mens mange kommuner ikke er repræsenteret. Dette er ikke
udtryk for reelle forskelle kommunerne imellem, men alene tilfældigheder hvorfra netværksgruppen
har fået henvendelser.
   De forældre der har indvilget i at deltage i denne redegørelse er ikke repræsentative for alle forældre
der har fået tvangsfjernet børn i Danmark. Disse forældre har selv fundet og kontaktet
netværksgruppen, de har ligeledes kunnet udfylde en længere sagsbeskrivelse. De forældre der ikke
har kunnet magte denne opgave er derfor ikke repræsenteret i denne redegørelse.
   Anbringelsen.
   Der er selvfølgelig altid store følelser på spil, når forældre mister et barn, det er dog ikke noget
anbringlsesforældre skal lade sig mærke med, da det kommer til at stå i deres indstillinger til fortsat
anbringelse fremover i sagen i rigtig mange år frem i tiden.
   - Og måske kommer det også til at stå i deres børns og børnebørns anbringelsesindstillinger
   I tre af sagerne er der til støtte for anbringelserne anført, at forældrene selv har været anbragt som
børn.
   Prøvelsen af anbringelsen.
   Når et barn skal anbringes, kan dette enten foregå som en frivillig anbringelse eller som en
tvangsanbringelse. Forskellen mellem de to anbringelsesformer er alene at en tvangsanbringelse
skal godkendes i Børn og Ungeudvalget i kommunen. Enhver beslutning skal tages ud fra hensynet
til barnet og bør være det samme hvad enten der er tale om en tvangs- eller frivillig anbringelse.
Det ses dog i flere af redegørelserne, at kommunerne presser forældrene til at samtykke, med
oplysninger om at samværet bliver begrænset eller at at barnet først bliver hjemgivet på et senere
tidspunkt, hvis de ikke indvilger i en frivillig anbringelse og dermed frasiger sig deres prøvelsesret.
I mindst to af sagerne er en mor beskrevet som ”ikke samarbejdsvillig” fordi de ønskede at bevare
denne prøvelsesret.
   En prøvelse af en tvanganbringelse starter først i kommunens børn- og ungeudvalg. Her skal de
folkevalgte kommunalpolitikere godkende forvaltningens afgørelse. Hvis de folkevalgte
kommunalpolitikere har har en faglig baggrund er det en tilfældighed. Det er langt fra i i alle
tilfælde at udvalget nedsættes på baggrund af faglige kvalifikationer. Der kan derfor spores en stor
tilbageholdenhed med at stille sig kritisk overfor forvaltningen. Udvalget får, efter det oplyste, ikke
vurderet deres arbejde gennem tilbagemelding på, hvordan det senere går de unge der tidligere er
truffet beslutning om. På denne baggrund oparbejdes der ikke en viden på området, men udvalgene
Socialudvalget 2008-09
   SOU alm. del Bilag 234
   Offentligttræffer alene beslutning ud fra det øjebliksbillede de præsenteres for på møderne.
En afgørelse fra børn og ungeudvalget kan indbringes for Ankestyrelsen. Sådanne afgørelser
berammes uden forældrene og deres advokat. Hvis forældrene ikke kan give møde den pågældende
dag, vil de stå i et meget dårligt lys, og dette vil tolkes som de ikke har interesse for sagen. Hvis
deres advokat er berammet til anden side, vil forældrene oftest været afskåret fra at være
repræsenteret under sagen, eller være repræsenteret af en advokat der ikke har speciale eller viden
indenfor anbringelsessager.
   Der afsættes ca. 20 minutter til at gennemgå sagen. Almindelige anbringelsessager består af
omkring 50 til 100 siders sagsakter, og indenfor denne begrænsede tid skal forældrene tilbagevise
alle de fremsatte anklager.
   Senest påberåber Ankestyrelsen sig ret til at afhører barnet uden at forældrene eller deres advokat
skal gøres bekendt med dette, hvorfor denne del af processen bliver hemmelig for parterne.
Denne procesform kan ikke leve op til kravet om ”renfærdig rettergang” som beskrevet i artikel 6 i
de europæiske menneskerettighedskonvention. Ved at der senere sker en prøvelse ved retten, kan
ikke udgøre en genoprettelse af disse mangler, da barnet er anbragt under den lange prøvelse, og det
at barnet er faldet på anbringelsesstedet bliver påberåbt under sagen.
   Samvær
   Ifølge den europæiske menneskerettighedskonventions skal tvangsfjernelse af et barn normalt anses
som en midlertidig foranstaltning, der skal bringes til ophør, så snart omstændighederne tillader det,
og at gennemførelse af sådanne midlertidige foranstaltninger bør være forenelig med det
overordnede formål med at genforene barnet med dets biologiske forældre.
   Et forældrepar fik begrænset sit samvær da:” barnet ikke har en relation til de biologiske forældre.”
Ud af redegørelserne har jeg bemærket, at forældrene meget hurtige bliver sat ud af børnenes liv.
Det er ikke enestående at forældre ikke bliver inviteret til børnenes fødselsdage eller til andre
mærkedage. En mor beretter at hun kun måtte deltage i sin datters konfirmation i to timer, og skulle
derefter forlade selskabet, mens plejefamilien kunne feste videre med datteren. En anden mors
ønske om at få lov til at tage sin datter med i zoologisk have, hvor hun ikke havde været tidligere,
kunne ikke lade sig gøre, for plejemoderen skulle afsted med sin familie, og moderen havde først
samvær med datteren i den efterfølgende weekend. Derfor kunne der ikke tages hensyn til moderens
ønske og hensynet til plejefamilien blev også her vægtet højere.
   Dette problem ses særligt tydeligt når børnene opfordres til at kalde plejefamilien for mor og far og
de biologiske forældre ved navn. Dette kan virke meget stødende på forældrene, og det kan udefra
set virke som om, der ikke arbejdes på at der skal ske en hjemgivelse.
   Et forældrepar blev oplyst, at deres lille søn ”var blevet meget glad for hans nye mor” inden
forældrene var blevet oplyst at sønnen skulle flytte fra institutionen til en plejefamilie, og allerede
var blevet introduceret for disse.
   Det øvrige netværk bliver ligeledes filtreret bort. Bedsteforældre får ikke lov til at mødes med
børnebørnene. Tanter og onkler holder op med at være en del af børnenes liv. Dette netværk
udskiftes med den respektive plejefamilies netværk. En far beretter om, at faderen ikke kan se sin
datter i julen, da plejefamilien skal afsted til den anden ende af landet til ”mormor og morfar”.
Samværet, i en anden sag, blev ændret til at skulle afholdes midt i mors eksamen. Mormor måtte
ikke afhente pigen, for det skulle mor og kun mor – selvom forvaltningen flere gange blev gjort
opmærksom på, at det var den dag moren skulle til eksamen.
   En lille pige der havde været netværksanbragt hos farmor, skulle nu til fremmed plejefamilie, da:”
hun nu var så velfungerende at hun kunne tåle at blive anbragt” Denne lille pige er nu næsten helt
afskåret fra at have samvær med farmor, da kommunen ikke går ind for netværksanbringelser.
   Anbringelsesstederne.
   Der er meget stor variation i kvaliteten af anbringelsesstederne. Meget af det personale der skal
”behandle” ”varetage det skadede barn” har ikke en faglig uddannelse.
   Plejefamilier er ofte en stor mangelvarer, så kommunerne må derfor ofte ”tage hvad de kan få”.
Jeg har repræsenteret en plejefamilie der fik tvangsfjernet deres egne børn. Jeg har repræsenteret en
familie der havde fået deres barn anbragt hos en familie der lå i bitter skilsmisse og kæmpede om
alle børnene – også plejebørnene.
   Visse kommuner benytter sig af ”midlertidige plejefamilier” til helt små børn, selvom det inden
anbringelsen er tydeligt at barnet vil skulle flyttes indenfor et års tid. Dette betyder at barnet
udsættes for unødvendige skift. Flere af sagerne beskriver hvordan børn flyttes til forskellige
anbringelsessteder, når de er anbragt for at der kan komme kontinuitet i deres liv.
   Det er enten anbringelsesstedet eller den sagsbehandler der har truffet afgørelsen om anbringelse
der selv skal vurdere om anbringelsen forløber planmæssigt. Da hver anbringelse er ensbetydende
med et stort tilskud, ses det meget sjældent at anbringelsesstedet vurdere at de ikke gør deres
arbejde ordentligt og at barnet ville have det bedre andre steder. Selv når barnet gentagne gange
flygter fra institutionen for at komme væk, ses at barnet er ”velanbragt”.
   Det ses heller ikke ofte at en sagsbehandler vurdere at hun har taget fejl i anbringelsen, selvom
barnet løbende bliver dårligere og dårligere fungerende.
   Hensynet til barnet bliver ofte påberåbt. Dog er der flere tilfælde på at det ikke er hensynet til
barnet, med i stedet hensynet til kommunen eller plejefamilien der vægter tungest. Når f.eks. den
lille toårige skal i Lalandia med plejefamilien selvom hun har skoldkopper og feber. Eller den
samme pige skal til Tyrkiet blot få uger efter hun er anbragt, fordi familien allerede har planlagt
ferien.
   Samarbejdet med kommunen.
   Under en anbringelse af et barn, bevarer forældremyndighedsindehaveren forældremyndigheden
over sit barn. Dette vanskeliggøres dog ofte ved at kommunen indfører et ”ensidigt samarbejde”,
uden mulighed for forhandling. Sagsbehandleren diktere, og alt hvad forældrene siger imod disse
beslutninger bliver brugt imod dem. Samarbejdet foregår udelukkende på kommunens betingelser.
Indkaldelse til møder foregår til tider med meget kort varsel, og uden hensyn til forældrenes
arbejde, skole eller andet. Når dette påpeges, bliver forældrene ofte mødt med at ”det er et
spørgsmål om at lære at prioritere deres børn over dem selv.” Dette gælder for sagsbehandlere på
kommunen, indkaldelse til undersøgelser og prøvelse at anbringelsen i både første og anden instans
samt i retten. Dette bevirker at flere af forældrene har endog meget vanskeligt ved at fastholde
uddannelse eller arbejde, når samvær meddeles i sidste øjeblik, mødeindkaldelser komme med
under et døgns varsel. Det er krævende at stå i retten og redegøre for denne problemstilling, når det
alene oplyses at forældrene falder fra deres uddannelse og fyres fra deres arbejde. Her beskrives
ikke at dette er fordi forældrene har ”prioriteret deres børn først”
   Når børnene fjernes fra hjemmet, fjernes ligeledes alle tilskud til børnene. Dette kan virke logisk,
men når forældrene stadig skal bevarer et hjem hvor børnene kan komme på weekend, når der
stadig skal købes gaver til jul og fødselsdage,og der skal betales for transport til afhentning til
samvær, er en meget stor del af udgifterne til børnene stadig bevaret. Hvis forældrene stadig ønsker
at bevare indflydelse på, hvordan deres børn går klædt, eller ønsker
at give gaver der kan stå mål med offentligt finansierede gaver fra plejefamilien, kan det være svært
at få råd til det hele, hvis forældrene er på offentlig hjælp udmålt til familier uden børn.
Mange af forældrene er derfor rigtigt fattige, men har samtidig svært ved at skulle gå til
plejefamilien for at bede om penge til pasning af deres eget barn. Når der skal fordeles penge,
tilfalder den største del gerne plejefamilien.
   Ved samvær får forældre 43 kr. i døgnet til kostpenge ved samvær, men først når barnet overnatter
mere end 3. døgn. Der gives eksempler på, at barnet ikke har tilstrækkeligt tøj med til weekenden,
så forældrene må ud og købe for egne midler. Flere eksempler på, at forældrene mister boligen når
tilskuddene forsvinder, og de derfor bliver boligløse. Dette må kommunen dog ikke vide, da det har
betydning for hjemgivelsessagen.
   Der er gennem de sidste år kommet et øget fokus på denne gruppe borgere. Socialministeren har
flere gange kommet med forslag til, hvilke grupper af børn vi nu kan tvangsfjerne, og hvordan vi
kan lette sagsbehandlingen for de sagsbehandlere der skal foretage anbringelserne og tilsidst
hvordan vi kan sikre at børnene ikke kommer hjem igen.
   På baggrund af den viden man har på området, burde det være kendt for enhver politiker indenfor
dette område, at tvangsanbringelse af børn ikke er løsningen på problemet men kun starten på
problemet.
   – Børn der har været udsat for en anbringelse er efter myndighedsalderen i meget høj grad
dårligere uddannet, har mindre netværk og har i langt mindre grad kontakt med deres
familie.

   Med venlig hilsen
   Hanne Ziebe
   Advokatfirmaet Bonnez & Ziebe
   Søndergade 1 B
   8000 Århus C
   Tlf. 70 22 33 13

   *

   Jeanett Pedersen:
   Tak

   Sandie Jensen:
   Flot skrevet, tak:)

   Elisabeth Engelsborg Knudsen:
   så godt skrevet (:

   Grete Kristiansen:
   send den til socialministeren

   Anne-Lise Jønch Pedersen:
   Den er send nu

   Anders Brøndtved:
   Hvor er det dog rammende, det løber koldt ned af ryggen når jeg læser Hanne's indlæg, for jeg tror der er mange som kan genkende den fremstilling Hanne har... Det er desværre realiteterne i dagens Danmark, det er desværre det som vores velfærdssamfund har udviklet sig til: Et overgreb af barnet, under påberåbelse af "barnets tarv"

   Chris Simone Larsen:
   Uhhhh hvor kan jeg genkende mange af de udsagn samt hændelser. Mange af de problemstillinger har jeg selv stået over for mht. Min datter. Og det er absolut ikke barnets tarv. Men kommunens tarv. For mig er det fuldstændig absurd at kommuner Lan køre sager som de gør. Og os forældre bare er en sæk lort i deres øjne. Og intet har at skulle sige. Det er skræmmende

   Rune L. Hansen:
   Oppskriften er omtrent som i Norge og Sverige og flere andre land. Det handler ikke om barnets tarv, interesser, fremtid eller beste, men om både vilkårlig og målrettet å kidnappe, fangeholde, torturere, mishandle og drepe barn og foreldre.
   For å begrave det hele i falsk dokumentasjon og falske døds-attester.

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 19.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151803609958785/

   Saxat ur SvD:
   " Under 1991–2011 har inläggningarna bara ökat bland unga. I alla andra åldersgrupper har inläggningarna minskat.
   Mellan 2006 och 2011 har antalet inlagda 15–24-åringar blivit 2 496 fler – en ökning på 30 procent – visar Socialstyrelsens senaste statistik som SvD tagit del av.

   Sedan 2007 har regeringen avsatt cirka 3,7 miljarder kronor för att motverka psykisk ohälsa. Anders Printz, samordnare för regeringens satsningar, ser allvarligt på att fler unga behöver slutenvård."

   Så som de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i Sverige behandlar barn och ungdomar, är det inte att undra på att de mår sämre och sämre.

   Allt fler unga får psykvård
   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykisk-ohalsa-okar-bland-unga_8740228.svd?sidan=1
   www.svd.se
   Antalet unga med psykiska sjukdomar som vårdas inom slutenvården har ökat med 30 procent sedan 2006. Trots stora ekonomiska satsningar för att motverka psykisk ohälsa larmar experter om ett växande samhällsproblem.

   *

   Stefan Pettersson:
   Blir man inte behandlad med ömhet utan tagen med våld och hindrad att träffa vänner släkt och föräldrar så går det fel, En före detta placerade jag känner har ett stort hat till systemet, hon är absolut inte själv om detta, det kommer att synas i framtiden, tyvärr blir många av dessa straffade livet ut, de får sina barn placerade, det system som finns nu är så fel, socialtjänstens har några få funktioner, ett är att förstöra umgänget mellan föräldrar och barn, detta görs i första hand igenom att köpa in insatter där barnet kommer lång i från den andra föräldern, de hjälper till att skapa konflikter, socialtjänsten är rent ut en konfliktdrivande värksamehet och där efter placerar de barn efter barn, i de kommuner som provat att ge mer vård i hemmet har det visat bra resultat, då tar de in en ny boss som aldrig innan har jobbat med barn utan vuxna kriminala som skall ansvara för socialtjänsten, bra erfarenhet, en sådan person ser ju alla som kriminala som inte passar in i hen värld

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   de har helt enkelt för många Slutna Hitler-avdelningar och Hitler-hem. De måste fyllas med folk. Det är fel när den s. k. Offentliga sektorn är av social-injenjörerna bland politikerna uppbyggt att fungera på tvångs-idiotisering av normala människor och på deras avpassivisering i samhället!

   
---
---

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić, 19.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151804306663785/

   Nancy Schaefer's CPS report. The words she was likely murdered for.
   http://fightcps.com/pdf/TheCorruptBusinessOfChildProtectiveServices.pdf
   fightcps.com

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201265021282321

   "Barnefordeling" er ganske enkelt en straffbar ulovlighet.
   Hvorfor er det mange som enda ikke tar dette på alvor?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201265161485826

   A "child custody case" is simply a criminal illegality.
   Why many people are still not taking this seriously?

   *

   Per Lyhne:
   læs og lyt
   således foregår det i danmark
   http://www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/Udsendelser/2012/02/15100107.htm
   Metodefrihed står over retssikkerhed i forældreevne-sager
   www.dr.dk
   Mens du læser dette, vurderer en kommune en mor eller far for at finde ud af, om de er egnede til at tage sig af deres eget barn. Men der er ingen minimumskrav til undersøgelsernes kvalitet. Og ingen lovgivning, der regulerer dem.

   Rune L. Hansen:
   Politisk organisert kriminalitet, igjen og igjen, Per Lyhne. Det mest smittsomme og farlige som finns.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/familiesunitedasone/691905374183162/
   
   Michael O'Banion:
   Most think that the state must have a good reason or they wouldn't be involved.

   Rune L. Hansen:
   Political organized criminality IS a good reason.

   Marilyn Yamamoto:
   The agency operates under such secrecy that the public has no idea how they run their business.

   Marilyn Yamamoto:
   http://www.youtube.com/watch?v=8Uln3nOavpQ&list=PLtldcDxutUZ1AbpEdSlX8Nkna93aC3J89
   Child Protection Abduction Services: The Modern Mafia (Part 1)
   www.youtube.com
   Dr, Eric D. Keefer (Ravenaeus) explains a little bit about abuses of CPS, and may open your mind to another side of these "Services". This is Part 1 of a Dr....

   Rune L. Hansen:
   Politically organized crime. The most contagious and dangerous in the whole world.

   Cella Fontenot:
   People don't take this seriously until it happens to them.

   Vicki Lambou:
   That's right. It's just like a terminal disease, or a terristic attack that sucker punches you, blind sides you. And its so unbelievable that I wouldn't even believe these travesties of justice or occurring in the United States if I had not experienced it first hand. Unless it hits home or very close. Most folks don't open their eyes until it's too late.

   
---

---

   https://www.facebook.com/groups/122127634874/10152013316384875/

   "Vårdnadstvist" är helt enkelt en kriminell olaglighet.
   Varför många människor fortfarande inte tar detta på allvar?

   *

   Stefan Pettersson:
   jag håller med till 100%

   Annina Karlsson:
   Håller med men är nog inte riktigt hundra där inte. Men nära inpå. Men föräldraskap i sej själv är ingen kriminell handling som föranleder en rättsprocess. Det bör vara uppenbarliga kriminella grova handlingar som gör att man inte kan ha sina barn. Och då mot barnen.

   Rune L. Hansen:
   Ingen lov eller regel uten unntak. Nød-rett og nød-verge blandt annet og særlig heter det i norske Straffeloven som kan lovliggjøre en forbrytelse.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201271307319468

   Menneskerettslovens V6 (ICCPR / Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller / Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter):

   "De stater som er parter til denne konvensjonen, (...) som innser at det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører".

   "Art 2.
   1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.
   2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft.
   3. Hver konvensjonspart forplikter seg til:
      a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste,
      b. Å sikre at enhver som gjør krav på slike rettsmidler skal få sin rett til dette prøvet av kompetente judisielle, administrative eller lovgivende myndigheter, eller av en annen myndighet som er kompetent i henhold til statens rettsordning, samt å utvikle mulighetene for overprøving for domstolene,
      c. Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget."

   *

   Rune L. Hansen:
   "Art 3.
   Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle de sivile og politiske rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon."

   "Art 5.
   1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."


   Rune L. Hansen:
   
"Art 7.
   Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter."

   "Art 17.
   1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
   2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   "Art 18.
   1. Enhver skal ha rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å bekjenne seg til eller anta en religion eller tro etter eget valg, og frihet til alene eller sammen med andre, offentlige eller private, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttagelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og undervisning.
   2. Ingen må utsettes for tvang som vil kunne innskrenke hans frihet til å bekjenne seg til eller å anta en religion eller tro etter eget valg.
   3. Friheten til å utøve en religion eller tro skal ikke være gjenstand for andre begrensninger enn slike som er foreskrevet i lov og som er nødvendig for å beskytte den offentlige sikkerhet, orden, helse eller moral, eller andres grunnleggende rettigheter og friheter.
   4. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   "Art 23.
   1. Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten.
   2. Retten for menn og kvinner i gifteferdig alder til å inngå ekteskap og stifte familie skal anerkjennes.
   3. Intet ekteskap må inngås uten de fremtidige ektefellers frie og uforbeholdne samtykke.
   4. Konvensjonspartene skal ta passende forholdsregler for å sikre ektefellene likestilling med hensyn til rettigheter og plikter ved inngåelse av ekteskap, under ekteskapet og ved dets oppløsning. I tilfelle av oppløsning av ekteskapet, skal barna sikres nødvendig beskyttelse."

   "Art 24.
   1. Ethvert barn skal uten forskjellsbehandling av hensyn til rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom eller fødsel, ha rett til slike beskyttelsestiltak fra familiens, samfunnets og statens side som dets stilling som mindreårig krever.
   2. Ethvert barn skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal ha et navn.
   3. Ethvert barn har rett til å erverve et statsborgerskap."

   "Art 25.
   Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
      a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
      b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk.
      c. På alminnelige og like vilkår å ha adgang til offentlig tjeneste i sitt land."

   "Art 26.
   Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig."

   "Art 27.
   I de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk."

   Rune L. Hansen:
   "Valgfri protokoll til den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)
   Vedtatt og åpnet for signatur, ratifikasjon og tiltredelse ved FNs generalforsamlings resolusjon 2200 A (XXI) 16. desember 1966
   Ikrafttredelse 23. mars 1976
   De stater som er parter til denne protokoll,
   som anser at det for å fremme formålet med konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (heretter kalt « konvensjonen ») og gjennomføringen av dens bestemmelser, ville være hensiktsmessig å gi den komité for menneskerettighetene som er opprettet i henhold til del IV i konvensjonen (heretter betegnet « Komiteen »), adgang til, i samsvar med bestemmelsen i denne protokoll, å motta og behandle henvendelser fra enkeltpersoner som hevder å ha vært utsatt for krenkelser av noen av de rettigheter som er fastsatt i konvensjonen,
   er blitt enige om følgende:

   Art 1.
   Konvensjonsstat som tiltrer denne protokoll, anerkjenner Komiteens kompetanse til å motta og behandle henvendelser fra enkeltpersoner som er undergitt dens jurisdiksjon og som hevder å være utsatt for krenkelse fra denne stats side av noen av de rettigheter som er fastsatt i konvensjonen. Henvendelser som gjelder en konvensjonsstat som ikke er part til denne protokoll, skal ikke mottas av Komiteen.

   Art 2.
   Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 1, kan enkeltpersoner som hevder å være utsatt for en krenkelse av noen av de rettigheter som er fastsatt i konvensjonen, og som har uttømt alle tilgjengelige innenlandske rettsmidler, fremsette en skriftlig henvendelse for Komiteen til behandling.

   Art 3.
   Komiteen skal avvise henvendelse i henhold til denne protokoll når henvendelsen er anonym eller når Komiteen anser den for å være et misbruk av retten til å foreta slike henvendelser eller for å være uforenlig med bestemmelsene i konvensjonen.

   Art 4.
   1. Med forbehold av bestemmelsen i artikkel 3, skal Komiteen gjøre den konvensjonsstat som påstås å ha krenket noen bestemmelse i konvensjonen, kjent med henvendelser som den mottar i henhold til denne protokoll.
   2. Vedkommende stat skal innen seks måneder sende Komiteen en skriftlig redegjørelse eller erklæring til belysning av saken og de tiltak som staten måtte ha satt i verk.

   Art 5.
   1. Komiteen skal behandle henvendelser som mottas i henhold til denne protokoll under hensyntagen til alle skriftlige opplysninger som klageren og den berørte konvensjonspart har lagt frem.
   2. Komiteen skal ikke kunne prøve en henvendelse fra en klager før den har forsikret seg om at:
      a. samme sak ikke er gjenstand for annen internasjonal undersøkelse eller bileggelse,
      b. klageren har uttømt alle tilgjengelige innenlandske rettsmidler. Dette gjelder likevel ikke når anvendelsen av rettsmidler tar urimelig lang tid.
   3. Komiteen skal møte for lukkede dører når den behandler henvendelser i henhold til protokollen.
   4. Komiteen underretter den berørte konvensjonspart og klageren om sine synspunkter."

   Osv.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151710254021875

   ”Kjernen i begrepet rettssikkerhet er knyttet til krav om at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som at vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sin rettslige interesser.”

   Dette er Justisdepartementets egne ord, hentet fra NOU 2009. Så da er mitt spørsmål: Hvorfor så langt fra ideal til virkelighet?

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151710193001875

   Evnen til aldri å erkjenne feil, er gjennomgående for offentlige etater og i domstolene. Tenk bare hva samfunnet kunne ha spart av menneskelige lidelser om makthaverne hadde lært litt om menneskelig ydmykhet.

   *

   Mona Kågen:
   Evnen til aldri å gjøre feil bør du adressere til de som fikk innført handlingsreglen og Eu reglene som offentlige ansatte måtte lære seg å følge i 1994 Marius Reikerås.

   Ann Tove Buklev:
   Når makt blir sykdom. Mange burde vært diagnosert innen statlig forvaltning i så tilfelle.

   Morten Aarmo:
   Erkjennelse av feil og ansvar er totalt fraværende.

   Mona Kågen:
   Fordi noen som påvirker Høyre ønsker det slik..

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Å kjempe for mine barn med ME har gjordt meg helt invalidisert imøte med rå makt. Ikke tillit lenger. Og barna blir blir bare mer å mer ødelagt av bv.

   Klara Torunn Schei:
   Barnevernet er korupt, har mange bevis på det. Om rettsinnstanser føler seg stor når de sympatiserer med en korupt Barnevernsetat, er jo retten medskyldig i korupsjon. Sett privatetterforskere på saken og finn ut om hva slags sammarbeidspartnere de ansatte på kontorer sammarbeider med privat i de forskjellige sakene.

   Bent Isaksen:
   Jeg tror den evnen (til å ikke innrømme feil) er nedfelt i menneskers psyke generelt, noe som gjør det enda viktigere at ikke feil folk blir ansatt i offentlige stillinger, der de kan sitte og lage faenskap for andre i åresvis uten at det får konsekvenser for dem. Det offentlige har jo alltid rett. Er det en drittsekk som benytter seg av den "retten", så har vi det gående.

   Mona Kågen:
   Sånn er det i alle instanser.. men særdeles er det alvorlig hvis ansatte i offentlige tjenester begynner å gjøre det samme.. men husk at de har fått de reglene og gått kurs for å følge dem..

   Kari Marthinsen:
   Du traff spikeren på hodet der, Marius! De må bli mere medmenneskelige, ikke roboter!

   Marianne Skoge:
   Arroganse, kynisme, grådighet, makt begjær og fordommer er det mennesker som styrer. Enkelt mennesker som ødelegger ryktet til andre innen etater og bransjer. Advokater er en profesjonsgruppe som har så mange negative enkelt personer at yrkesgruppen av noen blir kalt " prostituerte", politi, psykiatri, barnevern, BUFETAT og NAV er andre eksempel, Dette er alle yrkesgrupper som av kommune og stat har fått så stor og selvstendig makt, at enkeltpersoner som har behov for å trakke på andre for å heve seg selv, finner veien til disse ykene. Dette til fortvilelse for hjerte gode tjenestemenn med yrkesstolthet i de samme yrker og etater. Det blir feil å si at alle offentlige etater driver overgrep. Men, jeg har forståelse for inntrykket. . . Heldigvis kjenner jeg dyktige afvokater, psykiatrisk personell, dyktige politi osv. Men, hvorfor ledelse ikke sanksjonerer sterkere når de får klager, er uheldig og nedbrytende på hele arbeidsstokken. Ikke forstår jeg hvorfor personer som har tatt universitets utdanning og har fått en slik fin utdanning, og fått myndighet til å gjøre landet vårt bedre, med egen vilje blir så sjuskete. Jfr de fleste advokater som tar barnevernsoppdrag enten i regi av barnevern eller privat part.

   Mona Kågen:
   Marianne.. Akkurat slik ville Høyre at offentlige etater skulle bli. For å øke sjansene for enda mer privatisering.

   Mona Kågen:
   Man privatiserer ikke et offentlig tjenestetilbud som skal være gratis for alle folk i landet, som er etablert og kommet på plass i samarbeid med hele nasjonens befolkning for å ivareta både fattige og rike.

   Lilliann Roppen:
   Alle kan gjere feil - også det offentlige. Men når dei så i ettertid prøver å skjule feila dei har gjort, skaper ikkje tillit. (sp.e)

   Marcus Lucky-Luciano:
   Så sant så sant

   Unn Simonsen:
   Ja, det kan jeg skrive under på! Og den evnen mangler: Fylkeslege/yrkessvindler Helga Arianson, tilsynslege/overgriper/yrkessvindler Ludwig Valtentin Aigner, Kommunaldirektør/overgriper/yrkessvindler Finn Anton Strand, de som støtter overgriperne/svindlerne Renate Tviberg Hegre, Janneke Hilde Eide, byombud/svindler/latsabb Erik Dahl, informasjonsdirektør/yrkessvindler Robert Rastad, alle jobber i Bergen kommune og er aktive medlemmer av Finn Strands kommunale mafiabande.

   Magne Leonard Karlsen:
   Ja, jeg står oppe i en sak som involverer politiet i Bodø, Verdens Gang, Avisa Nordland, Jan Arild Ellingsen og Grete Faremo direkte. Denne saken kunne med letthet ha vært ryddet av veien allerede i januar i år, simpelthen ved en enkel innrømmelse av feil. I stedet må rettsvesenet tas i bruk for å oppnå både sannhet og rettferdighet.
   Mitt krav om oppreisning vil bli veldig høyt.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Siv etterlyser alt av ressurs løsning for å få retta opp og forenkla det offentlige systemene

   Susanne Johansen:
   det kan du si ja...

   Mona Kågen:
   Det offentlige er allerede så nedsarva fra før at det bør heller satset på forsterkninger.. og at norsk Grunnlov blir tilbakeført. Kun for å privatisere de sier og opererer som dem gjør..

   Veronika Wiulsrød:
   Amen

   Mona Kågen:
   Høyre er ute etter å legge ned all offentlig forvaltning.. skal tilpasse oss krav fra Bryssel, serru. ; )

   Joline Valentina Sjøgren:
   Helt enig med deg Marius : )

   Grete Snuppa:
   Det har du helt rett i Marius !

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151710224996875
   
   Domstolene har en standardisert ordlyd, hvor det automatisk trues med avvisning av en sak om ikke rettsgebyret er innbetalt innen en gitt frist. Dette er konvensjonsstridig. Domstolene har en selvstendig plikt til å vurdere hvorvidt du har rett til fritak for rettsgebyret dersom din inntektsevne tilsier så, eller at det er betydelig forskjell i styrkeforholdet mellom partene.

   *

   Bjørn Inge Sund:
   Da bør den se på dette og innen for den som er innen for Nav systemet som ikke har råd til å betale dette rettsgebyret. Dette er også til grunn for at det offentlige system har overmakten for de svakeste ledd kommer ikke noen vei med sin sak.

   Morten Aarmo:
   Det finnes ikke rettsgebyr på en nav-sak i domstolene, jf rettsgebyrslovens § 10 Bjørn Inge Sund

   Ruth Heglum:
   Domstolene, får man inntrykk av, kjenner ikke sitt eget lovverk.

   Finn Kristian Halvorsen:
   De ser ut til at de i mange tilfeller er betydelig på bærtur.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151710066731875

   Du store min! Etter å ha insistert i flere måneder på at jeg SKAL ha en signert avgjørelse før jeg anser den som bindende, kastet endelig Borgarting lagmannsrett inn håndkle og ga etter ved å levere meg en signert avgjørelse. Fem måneder på etterskudd. Det er først når den er signert, at den er bindende. Husk det alle sammen.

   *

   Mona Kågen:
   Er ikke det for gammeldags det da?? ; )

   Kjell Erik Midtgård:
   kan man bruke din sak som presedens? Jeg har et par slike saker, fra såvel gulating som høyesterett

   Vivi Bech:
   I Danmark har vi et mundheld, der lyder 'bedre sent end aldrig'.
   Tillykke med at det nyttede, til sidst, at insistere.

   Rune Fardal:
   Så barnevernets anmeldelse og dens henleggelse er ike gyldig?
   http://www.99999.no/20131108anm.jpg
   20131108anm.jpg

   Morten Aarmo:
   Det er som du har sagt tidligere. En kjennelse/dom skal signeres FØR den forkynnes. Mao. den kan ikke signeres etter at den har blitt forkynt første gang. Marius Reikerås

   Hege Vatland:
   trodde heller ikke den kunne signeres etter at de hadde forsøkt å forkynne den, som Morten Aarmo påpeker her. Norske prosessregler tillater ikke at det signeres i etterkant?? ergo, den vil aldri bli gyldig/rettskraftig så lenge den er forsøkt forkynt uten signaturer?

   Jan Trygve Harila:
   Enig med Morten Marius , den er signert for sent og dermed ugyldig . for det er jo klagefrister som er for lengst utgått fra den ble skrevet, Altså en forfalskning i ettertid .

   Jan Trygve Harila:
   Rune den er ikke signert

   Bjørn Inge Sund:
   Det er påtide at dommerne begynner å følge lover også regler. Dette gjelder også at de ser på disse tingene om det stemmer overens innen for en anmeldte sak også så opplyser jeg dette at en dommer har ikke den riktige kunnskap eller kompetanse innen for andre lover også regler. Dette vil si følgende at også dette at det er privat personer som finner ut av ting. Det vil si følgende at jeg er glad for den gjengen som sitter på nettet og de finner ut av ting også fortelle kva lovene forteller oss.

   Rune Fardal:
   Hvilken paragraf er det som tilsier at den må signeres? jeg tenkte å klage på denne henleggelsen, for den er åpenbart ikke hnelagt før den er undertegnet!

   Mona Kågen:
   Henvend dere til partiet Høyre. Det var de som fjernet Norsk Grunnlov i 1994.

   Ellen Ronæss:
   Det praktiseres konsekvent selv i Forliksrådet i Oslo (tre underskrifter), til og med med blått (så det ikke ser ut som kopi, høhø), ev. stedlig utskrift er kun kopi. Tungvint for varaer, men rett skal være rett også her.

   Marius Reikerås:
   Dere har jo helt rett i det, Morten Aarmo og Hege Vatland

   Bjørn Inge Sund:
   Politiet også statsadvokaten velger å henlegge saker og hvis det viser seg at også dette taler imot politiet også mot noen andre personer i det offentlige system.

   Marius Reikerås:
   Dette brevet som jeg sendte Borgarting i begynnelsen av oktober, fikk lagmannsretten til å snu, slik at jeg endelig fikk en signert avgjørelse og ikke bare en bekreftet kopi, slik vanlig er. Oppfordrer alle andre som mangler signerte avgjørelser, til å tilskrive de respektive domstoler og kreve at avgjørelsen er signert. Bruk gjerne brevet under.

   Att: Borgarting lagmannsrett.

   Det vises til din mail. Domstolloven § 160 sier følgende:

   "Det, som skal forkyndes, maa foreligge skriftlig. Det maa være underskrevet og datert, hvis det ikke bare er bilag til et andet skrift."

   Som du skjønner, er jeg en av svært mange i dette landet som er frustrert over at vi ikke mottar dommer og kjennelser som er signerte.

   Jeg skriver dette derfor på vegne av svært mange som jeg vet er oppriktig oppgitt over den arrogansen som enkelte domstoler utviser, ved å ikke levere ut signerte avgjørelser.

   Enda mer arrogant opplves det, når det heller ikke lar seg gjøre å få et signert eksemplar ved forespørsel.

   Domstolen er til for folket, ikke motsatt.

   Domstolen aksepterer ikke stevninger eller prosesskrift fra en part som ikke er signert. Hvorfor skal da folket måtte akseptere å motta usignerte avgjørelser, hvis notoritet er umulig å forholde seg til ?

   Jeg minner likeledes om hva Menneskerettsdomstolen har sagt til dette i saken ZLÍNSAT, SPOL. S R.O. v. BULGARIA no. 57785/00 av 15. juni 2006.

   "It was likewise unsigned. As there was thus no individual responsible for the truthfulness of the conclusions in the expert reports, they could not be deemed reliable."

   Jeg forventer nå at jeg får et skriftlig eksemplar av den avgjørelse jeg har etterspurt.

   Bergen, den 3.10.13

   Marius Reikerås

   Kopi: Justiskomiteen
   DA  

   Jan Trygve Harila:
   § vet jeg ikke men prøv å gå til dem med en ikke underskrevet dokument så for du ikke lov til å levere den inn før du signerer den , og det lærte vi på skolen i barneskolen at for at ting skal være gyldig må den singneres. politiet her la seg flat da jeg påpekte det

   Ellen Ronæss:
   Har noen oversikt over hvor mange henleggelser som skjer av påtalemyndighet og i domstoler over hele landet, tro?

   Marius Reikerås:
   Domstolloven § 160 sier følgende:
   "Det, som skal forkyndes, maa foreligge skriftlig. Det maa være underskrevet og datert, hvis det ikke bare er bilag til et andet skrift."

   Mona Kågen:
   Er sitatet fra Norsk Grunnlov 1905-1985, Marius Reikerås? Isåfall er det som er sitert, godkjent av meg. : )

   Jan Trygve Harila:
   Bra Marius : )

   Lars H. Widding:
   Om dommen ikke er signert, men "forkynt", kan den vel ikke avsies i det hele tatt, da forsøket på forkynnelse blir å regne som en forhånds dom, før dommen er avsagt, og derav har dommeren gjort seg selv innhabil.?

   Lars H. Widding:
   det er også en frist for å avsi en dom.

   Lars H. Widding:
   Tvisteloven§19- 4.. 5.ledd
   § 19-4. Avsigelse
   (1) En rettslig avgjørelse er bindende for retten når den er avsagt.
   (2) Avgjørelsen er avsagt skriftlig når alle rettens medlemmer har undertegnet den. Rettens leder, eller en fagdommer denne utpeker, undertegner til slutt.
   (3) Avgjørelsen er avsagt muntlig når den er opplest i rettsmøte. Retten kan innkalle partene til eget rettsmøte for muntlig avsigelse av avgjørelsen.
   (4) Når en sak er behandlet muntlig i Høyesterett, avsies avgjørelsen ved muntlig avstemning. Avgjørelsen er avsagt når rettens leder som siste dommer har stemt.
   (5) Avgjørelsen skal avsies senest fire uker etter avslutning av hoved- eller ankeforhandling. Fristen er to uker i sak med bare én dommer. Når saken er så arbeidskrevende at det ikke er mulig å overholde fristen, kan avsigelsen skje senere. Hvis fristen overskrides, skal årsaken oppgis i avgjørelsen. Når en sak er behandlet muntlig, skal retten ved forhandlingens avslutning meddele partene når avgjørelsen kan forventes avsagt.

   Klaus Knag:
   Se også tidligere diskusjon om usignerte rettsavgjørelser https://www.facebook.com/groups/ulovliigedommere/permalink/426859304002773/

   Klaus Knag:
   UGYLDIGHET - INHABILITET - BUNDET STANDPUNKT FØR RETTSAVGJØRELSE

   I forhold til hvorfor det ikke er anledning til å signere i ettertid kan det være nyttig å jamføre med artiklene ”Dommen i Bertelsen-saken ugyldig før den er blitt avsagt” (se http://origo.no/...), og «Opptakten til ”Dommen” mot tingrettsdommer Tor Bertelsen» (se http://www.rettsnorge.com/artikler/2013/Juli/150713_Dom_mot_Bertelsen.htm )

   Disse artiklene er også omtalt på https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/402937076489671/?comment_id=402995256483853)

   Dommen i Bertelsen-saken ugyldig før den er blitt avsagt
   origo.no

   Marian Meyer Jørgensen:
   Det skal æ huske førr æ har så smertelig fått ærfare at nåkka ainna gjell ikkje

   Rune Fardal:
   Da er klage sendt på kjennelse:
   http://www.99999.no/20131119klage.jpg
  20131119klage.jpg
   Klaus Knag:
   Angående spørsmål fra Rune Fardal. For rettsavgjørelser er det altså tvisteloven § 19-4 (1) og (2) som tilsier at avgjørelser som er foretatt skriftlig skal være signert (se http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-090.html#19-4).

   Angående andre avgjørelser, som ikke er rettsavgjørelser, må vi sjekke hva slags regelverk som måtte gjelde for de aktuelle instansene spesielt, eller hva som eventuelt måtte følge av arkivloven (se http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126/) og arkivforskriften (se http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1193/), samt innsynsrett iht forvaltningsloven § 18 (se  http://lovdata.no/all/tl-19670210-000-004.html#18)

   Uansett er det rimelig grunn til at etterprøvbar dokumentasjon med signerte dokumenter skal forefinnes og presenteres for berørte parter for at avgjørelser skal være gydige, jf EMD-sak ZLÍNSAT, SPOL. S R.O. v. BULGARIA

   "It was likewise unsigned. As there was thus no individual responsible for the truthfulness of the conclusions in the expert reports, they could not be deemed reliable." (se http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx..., punkt 105, siste punktum)
   Lovdata - Sender deg til riktig side...
   www.lovdata.no

   Marit Frantzen:
   Mye interessant og opplysende lesning, ...Marius , takk , du går veien for mange, nybrott.

   Marit Hagen:
   Jøssameg

   Ann-Jorid Storjord:
   Og hver og en må ha sin?

   
---

   Morten Aarmo:
   Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse. DATO:2013-02-07  
   PUBLISERT:HR-2013-306-U STIKKORD:Straffeprosess. Formfeil.
   SAMMENDRAG: Lagmannsrettens
beslutning om å ikke omgjøre sin kjennelse om avvisning av anke var bare
undertegnet av én lagdommer. Utvalget fant grunn til å presisere at en slik
... beslutning må undertegnes av tre dommere, jf. Rt-2008-929 og Rt-2003-1625,
og forutsatte at lagmannsretten nå tar stilling til omgjøringsbegjæringen
på en formriktig måte. (Sammendrag ved Lovdata)

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 18.11. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/527991337255591/permalink/592189817502409/

   Rune L. Hansen:
   Mye kan forenkles, reduseres eller fjernes.
   F.eks. kan borgerlønn redusere meget offentlig forvaltning og snoking i sivil-befolkningens privat- og familie-liv.
   Økonomisk rettferdighet i det heletatt kan forenkle meget og samtidig redusere og fjerne behovet for meget av den offentlige forvaltning.
   Sivil-befolkningen må slippe å frykte for å bli diskriminert eller degradert.

   Rune L. Hansen:
   Det har forlengst blitt slik at ikke alle kan bruke sin rett til lønns-arbeide. Det er det heller ikke mere behov for. Automatisering, industrialisering, logistikk, forvaltning, etc. har overkommet den grense. Det er ikke lenger mulig, nødvendig, ønskelig eller behov for lønns-arbeide for alle! Nu må heller mennesker kunne regne med å måtte betale penger for å få lov til å arbeide! I steden for å få lønn utbetalt for det! Altså det helt motsatt av hva som har vært tidligere.

   Den Internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR) har lov-bestemt i Art 6 punkt 1 følgende:
   "1. Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet."

   Hvordan skal en så kunne oppfylle samme lov sin Art 7 punkt a-i? Det er vel ikke mulig uten en likeverdig borgerlønn til og for enhver myndig borger?

   "Art 7.
   Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til rettferdige og gode arbeidsvilkår som særlig sikrer:
   a. Godtgjørelse som skal gi alle arbeidere som et minimum:
      i. Rettferdige lønninger og lik lønn for arbeid av lik verdi uten forskjellsbehandling av noe slag, særlig skal kvinnen sikres arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn mannens, med lik lønn for likt arbeid,
      ii. En anstendig tilværelse for dem selv og deres familie i samsvar med bestemmelsene i denne konvensjon,
   b. Trygge og sunne arbeidsforhold,
   c. Samme mulighet for alle til å bli forfremmet i sitt arbeid til en passende høyere stilling uten hensyn til andre forhold enn ansiennitet og dyktighet,
   d. Hvile, fritid, en rimelig begrensning av arbeidstiden og periodiske fridager med lønn, samt godtgjørelse for offentlige fridager."

   Rune L. Hansen:
   "Art 9.
   Konvensjonstatene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet innbefattet sosialtrygd."

   Fra "Art 11.
   1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   Rune L. Hansen:
   "Art 12.
   1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk.
   2. De tiltak som konvensjonspartene treffer for å oppnå full virkeliggjørelse for denne rettighet, skal omfatte tiltak som er nødvendige for å:
      a. Minske foster- og spebarndødeligheten og fremme barnets sunne utvikling,
      b. Forbedre alle sider ved hygienen i miljø og industri,
      c. Forebygge, behandle og kontrollere epidemiske, endemiske, yrkesmessige og andre sykdommer,
      d. Skape vilkår som trygger alle legebehandling og pleie under sykdom."

   "Art 15.
   1. Konvensjonspartene anerkjenner retten til for enhver til:
      a. Å delta i det kulturelle liv,
      b. Å nyte godt av vitenskapens fremskritt og anvendelse av disse,
      c. Å nyte godt av beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som stammer fra ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han er opphavsmann til.
   2. De tiltak som skal iverksettes av konvensjonspartene for å oppnå den fulle virkeliggjørelse av denne rettighet, skal omfatte slike tiltak som er nødvendige for å bevare, utvikle og utbre vitenskap og kultur.
   3. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere den frihet som er uunnværlig for vitenskapelig forskning og skapende virksomhet.
   4. Konvensjonspartene erkjenner de fordeler som følger av at internasjonale forbindelser og internasjonalt samarbeid på de vitenskapelige og kulturelle områder støttes og videreføres."

   "Art 28.
   Bestemmelsene i denne konvensjon skal uten begrensning eller unntak få anvendelse for alle deler av forbundsstater."

   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. november 2013, Vinberget: 

   Dus full måne høyt i sør, noe vind-drag, dunkelt måne-lys i sne-landskapene og omkring 1 minus-grad Celsius her ute klokken 02 i natt. Noe sterkere vind-drag og omkring null grader klokken 06. For det meste nokså overskyet vær utover formiddagen og dagen, med omkring 2 pluss-grader. Avsendte og fikk besvart et underbukse-brev i går ( ekstern ).
Det meste av sneen smeltet og borte i løpet av dagen. Mørkt, noe yr og 2 pluss-grader klokken 18. NAV pøser på kontinuerlig med brev med krav om penger. Ikke uvanlig med to brever datert samme dag fra de. Mange tar opp lån de knapt kan betjene eller som de ikke har råd til, som eneste mulighet de makter overfor de grådige angrepene. Saklige og tjenende svar på forskrekkede spørsmål eller henvendelser fåes ofte ikke fra representanter for slike gjennom-korrupte instanser. Menneske-rettighetene synes de som å forakte. Mørkt og 1 minus-grad klokken 19. Månen lavt i øst og 2 minus-grader klokken 21. Omtrent det samme med månen høyere i sør-øst mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201274550960557
   
   Kidnapping og fangehold av et barn, dvs. diskriminering, tortur og degradering av en eller begge foreldre - og et barn, pluss besteforeldre, er ulovlig og straffbart absolutt uansett om far eller mor eller en dommer eller andre gjør det!

   *

   Ann-Jorid Storjord:
   Huff og huff og huff ....

   Rune L. Hansen:
   Det er også det som står i blandt annet Straffeloven. Er det ikke det kanskje?

   Ann-Jorid Storjord:
   Jeg tror jeg savner nyanser her. Dette høres voldsomt ut...

   Rune L. Hansen:
   Både nyansene og spesial-tilfeller står der og er omfattet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201274629162512

   Kidnapping and prisoner-hold of a child, ie discrimination, torture and degradation of one or both parents - and a child, plus grandparents, is illegal and punishable absolutely no matter whether a parent or a judge or someone else do it!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.11. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/684442984907443/

   Er det noen som orker å argumentere mot dette meget typiske grov-kriminelle molbo-forsøket på å erstatte lov og rett med motsatt lov og rett?
   Det er kjerringa mot strømmen, feminisme og motsatt virkelighet gjennom-syret i hver eneste setning!

   "Lite veit jeg, og lite vil jeg vite," sa kjerringa, "men det veit jeg visst, at åkeren skal en klippe, og ikke skjære," sa hun. Og sier hun.
   "Hun har - fordi hun var så vrang og vrien - fått evig plass i folkepoesien." Sa norske dikteren Andre Bjerke, i sitt dikt om "Kjerringa mot strømmen". Det verste i oss er i slekt med henne, må han ha ment!

   From group: MinPappa.nu: 
   https://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10152015238584875/

   Utsatta barn skyddas inte av lagen vid vårdnadstvister
   Föreställningen om att föräldrar alltid vill sina barns bästa har präglat den lagstiftning som vuxit fram. Men det finns undantag, och dem måste samhället kunna... See More

   *

   Rune L. Hansen:
   Slike politikere ivrer efter å tillage lover som er motsatt loven, lov-bestemmelser som forbryter seg mot Straffelovens, Menneskerettslovens og Grunnlovens lov-bestemmelser.
   Og hva skjer efterpå? Og når de konfronteres med det?
   Gjelder da ikke mere Straffelovens, Menneskerettslovens og Grunnlovens lov-bestemmelser? Og heller ikke prinsippene for lov og rett?
   Og hva skal et menneske rette seg efter?
   Og hva skal politiet og dommeren rette seg efter?
   Og hvem blir skuffet og forskrekket hvis Straffelovens, Menneskerettslovens eller Grunnlovens lov-bestemmelser tilsynelatende ikke mere gjelder???

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151805526738785/

   Ola Eriksson:
   Vad är detta för goja du har hittat ? "Svensk familjerätt ger föräldrarna en stark position" etc. Detta borde väl vara rekordet i lojal kritik, samt massor av puss-puss och hjärtan i relationen med asociala

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er den femme fatale som styrer og rår i dagens Sveige og Norge og visse andre land.

   Rune L. Hansen:
   Femdom fatale.

   
---
---

   Stefan Pettersson, 19.11. 2013 via MinPappa.nu:
   https://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10152015238584875/

   Utsatta barn skyddas inte av lagen vid vårdnadstvister

   Föreställningen om att föräldrar alltid vill sina barns bästa har präglat den lagstiftning som vuxit fram. Men det finns undantag, och dem måste samhället kunna hantera. Dock finns inte tillräckligt stor förståelse eller förmåga till detta idag, skriver juristen Lena Wiström, som varnar för en praxis som rangordnar kontakten med båda föräldrarna före risken att barnet far illa.

   Barn mår i de flesta fall bäst av att få vara med båda sina föräldrar. Rättsligt är detta också utgångspunkten. Svensk lagstiftning bygger på en familjepresumtion där föräldrarätten är stark vilket ibland står i konflikt med andra regler som rör barns rättigheter, såsom t ex rätten för barn att växa upp utan våld. Barnskydd finns reglerat i europakonventionen, barnkonventionen, föräldrabalken, socialtjänstlagen och lagen om vård av unga men trots det far många barn i Sverige illa. Föräldrarätten och barnets rätt till trygghet står i klar konflikt med varandra i vissa fall och här är gränsdragningen oerhört svår eftersom problematiska bevisfrågor kring vilka beviskrav som ska gälla uppstår.

   Fortfarande är det svårt att få en domstol att inskränka umgänge, trots att en part kan vara dömd för att ha misshandlat den andre, om det inte också finns dokumenterat våld mot barnet självt. Detta trots att forskning visar att våld mot en partner ofta också inkluderar våld mot barnen. Att bevittna våld är också att se som psykisk misshandel vilket man ofta glömmer i bedömningar om umgänge.

   Barnets skydd genom föräldrarätten är i princip att vårdnadshavaren/havarna har ansvaret för barnet och dess personliga förhållanden. I samma lag har vårdnadshavarna även ansvar för att skydda barnet från våld. En förälder som misstänker att barnet far illa hos den andre måste försöka få inskränkningar i umgänget med en förälder som kan skada barnet på olika sätt. Det innebär att den föräldern måste försöka bryta den starka föräldrarätten för att skydda barnet. Det kan ibland straffa sig om bevis saknas. Föräldern kan då anklagas för att förstöra barnets relation med den andre föräldern och det kan kallas umgängessabotage vilket kan göra att den andre föräldern anses lämpligare.

   Lagstiftaren har inte haft intentionen att rangordna barnets behov av en nära och god kontakt mellan båda föräldrarna före risken att barnet far illa men praxis har ändå gått åt det hållet. Vi har en lagstiftning som hade kunnat skydda barn bättre om tolkning och tillämpning hade gått åt ett annat håll. Jag anser därför att samhällets skydd för utsatta barn inte räcker till i nuläget.

   Forskaren Anna Kaldal, doktor i juridik vid Stockholms universitet har bland annat har studerat barns ställning i rättsväsendet. Hon har kommit fram till att många barn fortfarande riskerar att fara illa, trots senare års förbättringar i lagstiftningen. Det är föreställningen om att föräldrar alltid vill sina barns bästa som på området präglat den lagstiftning som vuxit fram. Det finns inte tillräckligt stor förståelse eller förmåga att hantera undantagen vilket samhället måste kunna göra, menar Anna Kaldal.

   Domstolen ska pröva om kontakten med en förälder innebär någon risk för barnet. Här menar jag att svårigheten ligger eftersom domstolarna tenderar att lägga ribban för sådan risk för högt. Praxis har utvecklats mot att en allvarlig risksituation krävs för ett barns kontakt med en förälder ska begränsas. I praktiken har den förälder som hävdar att det finns en risk att barnet far illa hos den andra föräldern en slags bevisbörda. Det ska inte handla om dömande verksamhet i vårdnadstvister utan om att inget barn ska löpa risk att utsättas för fara. Tvister om barn avgörs dock i samma domstol, av domare som ofta även dömer i brottmål, och dessa har inget krav att ha särskild utbildning.

   Brottmålsprocessen handlar om hur samhället reagerar på brottet och inte alls om att skydda barn. I brottmål finns en oskuldspresumtion och det är åklagaren som ska lägga fram bevisning som når upp till beviskraven för att någon ska kunna dömas. Ibland räcker det inte för att nå en fällande dom även om brott begåtts. Om en förälder blir dömd för brott mot barnet kan barnet skyddas mot denne. När en anmälan eller en förundersökning läggs ner eller om det blir en friande dom kan detta tolkas som om inget brott begåtts. Inte sällan anklagas en förälder i sådana lägen för att vilja frånta barnet rätten till den andre föräldern genom att ”grundlöst anklaga den andre för brott mot barnet”. Detta trots att man slarvigt brukar säga att nio av tio som inte kan dömas faktiskt är skyldiga till det de åtalats för, vilket är priset för att inte riskera att döma någon oskyldig till ansvar för brott. Problemen med få allmänheten att förstå att brottmål och tvistemål ska bedömas helt olika kvarstår. Det syns också tydligt i vårdnadsdebatten om som mest handlar om föräldrarättigheter och könskrig.

   När det gäller tvister om vårdnad, boende och umgänge har praxis utvecklats mot att se allvarligare på att ett barn, trots att barnet då garanteras trygghet, får begränsad kontakt med en förälder än att påståenden och indikationer om våld finns. Detta gör att det svenska rättsväsendet varje år utsätter barn för risken att utsättas för våld om bevisning saknas. Det som ska vara barnets rättighet blir i dessa fall en stark föräldrarättighet.

   Barn kan även skyddas mot sina föräldrar genom sociala insatser eller med tvång. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn skyddas och kan omhänderta barn som man misstänker far illa. I mål om tvångomhändertaganden med stöd av lagen om vård av unga finns ingen bevisbörda. Socialnämnden har bevisbördan och här kan det räcka att barnet berättat t ex på skolan att det blivit utsatt för våld av föräldrarna. I en vårdnadstvist räcker det inte med att barnet har berättat för någon, om familjerättsutredarna i sin vårdnadsutredning inte tar dessa uppgifter på allvar. Kvalitéten på vårdnadsutredningarna varierar kraftigt beroende på vilken kommun man lever i, likaså socialtjänstutredningar efter anmälan om missförhållanden.

   Barns talerätt är ofta eftersatt. Detta både i LVU-mål och vårdnadstvister. I de fall man misstänker att barnet inte talar ur hjärtat utreds det som regel inte vidare hos barnpsykolog. Jag vågar påstå att vi i ytterst få vårdnadsutredningar tydligt klarlagt barnets vilja genom upprepade samtal med en adekvat utbildad person.

   Samhället har genom LVU-lagstiftningen en skyldighet att omhänderta barn men först om barnets hälsa och utveckling utsätts för en ”påtaglig risk att skadas”. Föräldrarätten gäller fram tills socialnämnden bevisar att barnet behöver skyddas. Barns rätt att växa upp utan våld träder då före föräldrarätten och kan begränsa vårdnad, boende och umgänge. Det krävs dock en mycket allvarlig situation för barnet, vilket ska utredas och bevisas oavsett om det är socialtjänsten eller en av föräldrarna som vill ha ändringen till stånd. Många gånger kan kraven ses som mycket höga och då ska det ändå ses mot ljuset av att beviskraven inte är särskilt höga i jämförelse med när en förälder hävdar att barnet behöver skyddas från den andre. Allt handlar om grader av risk och kalkylering av risker. Det handlar om kunskap och kompetens hos sociala myndigheter, eller bristen på kunskap och kompetens.

   Hävdar en förälder att barnet berättar att det blivit slaget hos den andre, ska föräldern kunna bevisa detta i process om vårdnad, boende eller umgänge vilket många gånger är en svår uppgift. Har barnet berättat för en person inom socialtjänsten har det i vart fall en helt annan bärighet eftersom de är oberoende part. Barnen har ett svagt skydd även i socialrätten eftersom det finns stora kompetensbrister och för stort utrymme för godtycke.

   Alla utsatta barn är inte skyddade genom den lagstiftning som finns för att skydda barn. Lagen erbjuder inte barnen maximalt skydd från våld och övergrepp, särskilt inte i de fall där våld och övergrepp uppmärksammas av en av föräldrarna. Behovet av trygghet för barn ligger efter behovet av två närvarande föräldrar eftersom det för det allra flesta barn är det bästa. Lagstiftaren har utgått ifrån att alla föräldrar är bra och vill sina barns bästa. Så är det tyvärr inte. Vi måste därför öka medvetenheten och kunskapen om dessa barn och deras föräldrar som kämpar för att skydda dem. Vi måste också fortsätta att se över lagstiftningen, göra ytterligare justeringar och fundera över hur man ska handlägga ärenden som rör barn. Vi kan inte låta de mest utsatta barnen leva i otrygghet för att samhället blundar för problemen.

   Lena Wiström, jurist Advokatbyrå Zeijersborger & Co

   Publicerad 4 augusti, 2013 – 18:48 SVT Debatt
   http://zeijersborger.se/1942

   *

   Thomas Lundevall:
   Bra artikel. En svaghet är dock retoriken kring att trygghet skulle stå i motsats till "två närvarande föräldrar". Eller att barnets samvaro skulle vara en "föräldrarätt", medan att få samvaro begränsad skulle vara till skydd för utsatta barn. Det kan lika gärna vara tvärt om.

   Rune L. Hansen:
   Nei, så absolutt ikke en bra artikkel! Det er kjerringen mot strømmen, feminisme og motsatt virkelighet gjennom-syret i hver eneste setning!

   Og mange lar seg lure til å tro at det er slik, og til å tro at artikkel-forfatteren ønsker lov og rett! Enda det faktiske forhold og virkeligheten er helt motsatt! Hun står for den grov-kriminelle uvirkelighetens og falskhetens ideologi og politikk som nu i flere ti-år verre og verre og smittsomt har pervertert det politiske liv, rettsvesenet og hele den offentlige forvaltningen i Norge, Sverige og flere andre land! Pervertert med motsatt lov og rett, motsatt fakta og motsatt virkelighet!

   "Lite veit jeg, og lite vil jeg vite," sa kjerringa, "men det veit jeg visst, at åkeren skal en klippe, og ikke skjære," sa hun. Og sier hun.
   "Hun har - fordi hun var så vrang og vrien - fått evig plass i folkepoesien." Sa norske dikteren Andre Bjerke, i sitt dikt om "Kjerringa mot strømmen". Det verste i oss er i slekt med henne, må han ha ment!

   http://sv.wikisource.org/wiki/K%C3%A4rringen_mot_str%C3%B6mmen
   Kärringen mot strömmen - Wikisource
   sv.wikisource.org
   Det var en gång en man, som hade en kärring som var så ettrig och ilsken, att ingen kunde tas med henne. Mannen rådde inte på henne. Så fort han sa ja sa kärringen nej och tvärt om. En sommarsöndag skulle mannen och hustrun gå ut på åkern och se efter hur säden såg ut. När de hunnit fram till ett sä...

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 20.11. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/693990447292261/

   HEF er opprettet med så mye statlig støtte (61 million per år) for å være apparatet som foreslår det Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland m.fl. som meninghetsmedlemmer vil ha det i politikken.

   De får det ALLTID som de vil, det ser vi av forslag til Grunnlovsendring nå (de kan lett slippe vekk med historieforfalskning inn i Grunnloven). Det er helt sosialistisk modus operandi å organisere seg i samfunn celler som kjører frem sin agenda under falsk flagg.

   http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/
   Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
   www.nyhetsspeilet.no
   ALLE partier i Norge holder seg strengt innenfor sosialismens dogmer i de store viktige ting, den internasjonale sosialismen som den nasjonale sosialismen, mens de krangler om bagateller for å gi en illusjon av demokrati, en fiksjon….. litt opium for folket.

   *

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Hadde dere velgere oppdaget Kystpartiet så hadde vi ikke vært med i den sosialistiske karusell som bare surrer og surrer videre, den onde sirkel må brytes, men så lenge sosialistene har utplasert sine sammensvorne i mange sterke posisjoner i det Norske samfunn. Ta bare LO og som eier mediakonsernet Schipsted. Norges skjulte makt. Håper vi kunne forbutt LO sin kontakt med Ap og Sv. og LO økonomiske støtte til politiske partier, til sosialistene. Husk panikken Trond Giske fikk da LO skulle selge sin del av TV2 Giske holdt på å gå fra vettet. Han ville miste sin makt i TV2 som mediaselskap, men med sine utplasserte så har de forsatt en god fast fot der inne. De utplaserert, som en nesten bare ser på film.

   
---
---

   Dung Svalland, 20.11. 2013 via Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child:
   https://www.facebook.com/dung.svalland/posts/770961916253446

   Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child

   Barnevern og politi villeder folket!

   Overgriperne er ikke foreldre, de er fremmede som på en eller annen måte befinner seg i barns liv. Det er fosterpersoner, steforeldre, lærer og andre som kan benytte sjansen til å komme nært barn. Altså personer som "jobber med" barn.

   Om du får en sånn historie i fanget, løp aldri til barnevernet, men løp til barnets riktige foreldre og før det ikke ut i mer grusomheter. Det lønner seg. For barnet!

   http://www.ringblad.no/nyheter/article6883006.ece
   - Lytt når barna forteller
   ringblad.no
   Budskapet fra politiet og barnevernet er klart: - Lytt til barn som forteller om overgrep og mishandling.

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 19.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151710505331875

   I dag har jeg fått gjennomslag for at dommerne plikter å levere ut signerte avgjørelser. Når jeg har fått gjennomslag, må det selvsagt gjelde for alle. Du skal aldri akseptere en rettsavgjørelse som ikke er signert.

   *

   Sveinung Vegsund:
   Arkivert !

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
    Så bra

   Ann-Jorid Storjord:
   Ok, gjelder dette fra dd eller tilbakevirkende fra når?

   Sverre Zachariassen:
   Utrolig bra jobbet! Hmmm...... Skal sjekke dommen som kom i rettsaken mot narvesen:-)

   Marius Reikerås:
   Enhver dom som ikke er signert er ikke gjeldende, jf domstolloven paragraf 160

   Ann-Jorid Storjord:
   Unnskyld min uvitenhet... men gjelder dette mange dommer at de ikke er signerte?

   Marius Reikerås:
   Ja veldig mange dommer er ikke signert

   Ann-Jorid Storjord:
   Ok. Får sjekke dette da.

   Julianne Olaisen:
   Vil si at det kan være tusenvis av dommer som er ugyldige? Hvis det er det, så er det jo en skandale uten sidestykke.

   Lill Gansmoe:
   Søren at jeg har kasta mine. Hvor kan jeg få sjekket at de er signerte ???

   Ann-Jorid Storjord:
   Antagelig ølite dumt ja Lill.

   Ann-Jorid Storjord:
   Julianne... vennen... : )

   Cath Woldstad:
   Sikkert dumt spørsmål, men det er dommeren som skal signere ikke sant? Vi skal i tingretten i februar /avhendingssak. Takk for tips : )

   Ann-Jorid Storjord:
   Spørsmål er aldri dumme .

   Marius Reikerås:
   Dommerne som skal signere

   Anita Irèn Holm:
   Gratulerer! : ) Til deg, og til folket

   Jyri Mankinen:
   Gjelder denne også vedtak fra fylkesnemnda? Fått vedtak uten underskrift og lurer er dette lovlig rettsavgjørelse?

   Marius Reikerås:
   Da er vedtaket fra nemnda ugyldig

   Jyri Mankinen:
   Hva skal jeg gjør med d? Har klaget og skal på retten 27.11

   Morten Aarmo:
   Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse. DATO:2013-02-07
   PUBLISERT: HR-2013-306-U STIKKORD: Straffeprosess. Formfeil.
   SAMMENDRAG: Lagmannsrettens
beslutning om å ikke omgjøre sin kjennelse om avvisning av anke var bare
undertegnet av én lagdommer. Utvalget fant grunn til å presisere at en slik
... beslutning må undertegnes av tre dommere, jf. Rt-2008-929 og Rt-2003-1625,
og forutsatte at lagmannsretten nå tar stilling til omgjøringsbegjæringen
på en formriktig måte. (Sammendrag ved Lovdata)

   Nina Søviknes:
   Dette veit vi.. Og har trøkka på for saker i Bergen ang dette.. Det er mye mer å henge seg opp i ang dommerførsel..

   Nina Søviknes:
   utsnitt av brev sendt 19.11.13 av Magnar Gripsgård/Nina Søviknes:Dommerforsikring i FY-nemda: Er det krav til dommerforsikring i nemda.. I så fall NEI.. Er det da i hevd med et dømmende organs plikter og oppgaver ,ut fra domsstolsloven der fokeretten har et ABSOLUTT krav til objektivitet fra dommer..

   Nina Søviknes:
   sendt til justisdepartemangets lovavdeling

   Anita Lysgård:
   fucings norske lorte system

   Susanne Johansen:
   Nei det er jo klart. Aldri i andre sammenheng heller

   Vigdis Victoria Koppang:
   Altfor mange gjør det. Og årsaken er at de ikke tror det nytter. Det finner vi oss ikke lenger i.

   Saka Maljicaj:
   gjelder dette kun for rettsavgjørelser eller kan det gjelde også for forvaltnings avgjørelser som f.eks. fra Fylkesmannen etc?

   Saka Maljicaj:
   Jeg har nylig fått en avgjørelse fra Fylkesmannen uten underskrift, det står med veldig små bokstaver: dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift?

   Vigdis Victoria Koppang:
   Saka... dette dokument er ugyldig.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Man skal aldri akseptere en ugyldig dom/avgjørelse som den rent faktisk er - uten signatur. Det har du fått Borgarting lagmannsretts bekreftelse på, som med dette også bekrefter at retten - mot bedre vitende - er istand til å begå lovbrudd ved å signere i ettertid. Uten at avgjørelsen av den grunn blir gyldig. Det dreier seg om absolutte ugyldige viljeserklæringer, hvor ugyldigheten altså ikke kan repareres av etterfølgende godkjennelse (ratihabitasjon).

   Saka Maljicaj:
   Jeg tok kontakt med fylkesmannen og gjorde dem oppmerksom på at jeg har fått en avgjørelse som er elektronisk godkjent, men uten underskrift fra leder eller saksbehandler, jeg fikk følgende svar: En forvaltnings organ kan godkjenne dokumenter elektronisk og en elektronisk signatur har samme verdi som en underskrift! Hvorvidt dette stemmer vet jeg ikke!

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Under henvisning til mitt innlegg ovenfor, kan feilen - manglende signatur - ikke repareres i ettertid uansett om du Marius eller flere aksepterer den. Det kan ses som å akseptere ugyldigheten/lovbruddene ved å be om signatur i ettertid. Slik antar jeg lagmannsretten på urettsmessig grunnlag har tolket din henvendelse, og slik tror jeg domstolene vil omfavne - gripe begjærlig fatt i enhver sitt krav om å signere i etterkant. Men om domstolene signerer i etterkant, er dette klare lovbrudd, og binder ikke verken deg Marius eller andre. Lagmannsrettens signering i ettertid betyr kun den har bekreftet at alle og enhver har rett til å få en signert dom/avgjørelse, og uten signering er den ugyldig.

   Eksempelvis er det slik at hvis alle som er betenkt i et ugyldig testament aksepterer det til tross for de manglende som ugyldiggjør det, vil det som oftest reparere feilen, i den forstand at arvingene fordeler arven iht testamentets ordlyd.

   MEN ikke dersom testamentet strider mot lovbestemte krav, f. ex å avskjære livsarvingenes lovbestemte arv. Så også i denne sak. En aksept/vedtakelse er ugyldig som viljeserklæring, idet det strider mot lovbestemte krav. Tvistelovens § 19-4, jf § 19-6, jf domstl § 160 klare ordlyd kan ikke fravikes. Det vises også til rettens argumentasjon i HR-2010-02071-U, premiss 22; "Vedtakelsen av dom anses i prinsippet som et bindende avkall på ankeretten. Bare dersom vedtakelsen er ugyldig som viljeserklæring, kan den settes ut av betraktning, se Rt. 2002 side 415 med videre henvisninger".

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.11. 2013 via INDIAN JUDICIAL SERVICE:
   https://www.facebook.com/groups/INDIANJUDICIALSERVICE/227393677421646/

   A "child custody case" is simply a criminal illegality.
   Why many people are still not taking this seriously?

   *

   Vasim Mulla:
   how

   Rune L. Hansen:
   For many people to be denied the right to their own family and their own children, or parents, it means to be denied the right to life.
And for many to be denied the right to maintain their own integrity, identity, family, heritage and genealogy. For many people, children and parents, this also means and imply in gross worst manner to be tortured, destroyed, out-plundered and killed.

   Kidnapping and prisoner-hold of a child, ie discrimination, torture and degradation of one or both parents - and a child, plus grandparents, is illegal and punishable absolutely no matter whether a parent or a judge or someone else do it!

   Convention on the Rights of the Child (CRC), Article 35:
   "States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form."  

   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. november 2013, Vinberget:  

   2 minus-grader Celsius, nokså mørkt, med et grelt lys-skjær fra månen, dottete overskyet og månen nokså full langt borte, høyt på himmelen nesten i sør her ute klokken 02 i natt. Tildels og for det meste nokså overskyet utover formiddagen, med oppmot 2 pluss-grader klokken 14. Bamse klarte å stikke av igjen klokken 14, med de store hvalpene springende efter seg. Jeg tviler på at de blir særlig lenge denne gangen. Uansett er det nu like før Bamse forhåpentligvis blir solgt og problemet med henne forsvunnet. Solid kom alene hjem ca. klokken 16. Omkring 17-tiden fikk jeg lagt inn en annonse, inklusivt noen bilder av hundene, på Facebook-profilen min, om hundene som skal selges.
Omkring en minus- og en pluss-grad utover dagen og mot kvelden. Månen i sør-øst og 2 minus-grader mot midnatt.

   Jeg kom hjem litt før midnatt, efter kanskje et par timers tid å ha leitet og ropt på Bamse og de fem hvalpene sammen med Jarle Årvik i Årvik. Pluss en til, også med øks, som var der og hjalp til en stund. Jarle kom med sin bil og hentet meg og var meget sint da han med øks i hånden fortalte at hundene nu hadde jaget sauene hans i Årvik og bitt den ene av de i halen og at han ville drepe hundene med øksen. Før han kom hadde han telefonert politiet som derefter telefonerte meg utpå kvelden og sa at Jarle Årvik straks kunne komme og hente meg for sammen med meg å forsøke å innhente hundene. Litt efterpå kom Jarle Årvik. Jeg forsøkte å roe ham ned og sa som sant er at dette også bekymrer meg meget. Både for han sitt vedkommende, sauene, hundene og meg. Inklusivt at det også bekymrer meg om jeg blir erstatnings-pliktig for dyr som hundene eventuelt skader eller dreper. Og at han ikke må være så ubesindig at han tenker på å drepe hundene og at det dessuten vil være ulovlig og straffbart. Jeg gjorde ham godt oppmerksom på hva som er lov-bestemt både i Dyrevelferdsloven og Straffelovens nødverge angående slikt. Dessuten også på det at å skremme hundene kan være dumt og virke annerledes på de enn bra. Og at ubesindighet, hysteri eller ulovlighet uansett ikke er bra. Jeg gjorde et lyd-opptak av en del av snakkingen utover kvelden, men ved en forglemmelse ikke alt. Hørte lyder av at hundene jaget noe da vi ankom Årvik, en kort stund, men vi klarte ikke å finne de. Jeg ropte mange steder og retninger der, men uten at de kom og uten at jeg hørte noe mere. Det minnet meg litt om kvelden og natten 3. april 2008 da mine barn ble kidnappet. Jarle kjørte meg hit hjem nu før midnatt og en gang før det.
Her hjemme var de heller ikke kommet. Trist og leit.

   Hvis de ikke kommer i løpet av natten skal jeg ut og lete og rope igjen når dagen gryr. Klokken 9 må jeg også telefonere og bestille dagligvarer for enda en uke.
   Her er annonsen med noe omtrentlig formuleringene jeg satte inn på Facebook, pluss på Finn.no. Jeg må telefonere banken i morgen og få ordnet med betalingen av annonsen før den blir synlig på Finn.no. (I og med at jeg mangler både aktiv mobil-telefon og Bank-ID.)

   Store og små hvalper selges, fra samme mor, Mikka. Blandings-rase.
   500,- kr. pr. stk.
   Fra kull født 21.02. 2013 og 13.10. 2013, pluss en født 24.11. 2010.
   De ny-fødte leveringsklare tidligst ca. februar.
   Henv. Rune L. Hansen, tlf. 53 76 76 87. Ca. 50 km nø Haugesund.
   Flere bilder av Mikka-familien på denne linken:
   https://www.facebook.com/rlhhun/media_set?set=a.1588833515497.82893.1075597997&type=3
   
---
---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. november 2013, Vinberget: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt og klokken 04 med nokså overskyet natte-himmel med noe dus måne som en perle langt borte, høyt i sør. Bamse og de 5 hvalpene hjemkom klokken 04.45 i natt. Gledeligvis. Bamse nu skal alltid være i reim og halsbånd også inne, inntil hun blir solgt. Hun er en kjempe-fin hund, bortsett fra dette ene at hun stikker av straks hun får sjangsen til det når og hvis hun samtidig klarer å få noen av de andre til å springe efter seg. Og det holder ganske enkelt bare ikke her. Forhåpentligvis blir hun nu solgt eller gitt bort til egnede forhold for seg, hvis ikke blir det bare en ting å gjøre. Jeg telefonerte nu litt efter de kom til politiet og fortalte at de nu er kommet til rette. Grålig overskyet med omkring 1 pluss-grad utover formiddagen, med yr fra 12-tiden til 13-tiden. Jeg telefonerte nær-butikken ved 9-tiden, derefter banken hvor jeg fortalte om problemet med å få betalt Finn.no for annonsen. De bekreftet problemet hvis jeg ikke har BankID, og sa at for å få det må jeg personlig fysisk ankomme banken et eller annet sted. Det har jeg ingen muligheter for, sa jeg. Da er det ikke mulig, var svaret jeg fikk. Da er det ikke mulig uten et mobil-telefon abonnement. Noe som jeg ikke mere har. Omkring null og en grad Celsius utover dagen og kvelden. Mørkt og omkring null grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151714218801875

   Velferdsytelser, slik som pensjonsutbetalinger , er å anse som « eiendom » etter første tilleggsprotokoll artikkel 1 i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon. Dette er helt på det rene.

   Det er videre klart at skattlegging er inngrep i eiendomsretten.

   Det vises til EMDs storkammerdom av 29. april 2008 i saken Burden mot Storbritannia, sak nummer 13378/05, hvor EMD i avsnitt 59 uttaler:

   ”Taxation is in principle an interference with the right guaranteed by the first paragraph of Article 1 of Protocol No. 1, since it deprives the person concerned of a possession, namely the amount of money which must be paid. While the interference isgenerally justified under the second paragraph of this Article, which expressly provides nonetheless within the Court’s control, since the correct application of Article 1 ofProtocol No. 1 is subject to its supervision … . Since the applicants’ complaint concernsthe requirement for the survivor to pay tax on property inherited from the first to die,the Grand Chamber considers that the complaint falls within the scope of Article 1 of Protocol No. 1 and that Article 14 is thus applicable.”

   *

   Vidafar Kvalspor:
   Tro hva pensjonistforeningene vil gjøre med dette?.... ingenting kan vi vel anta?

   Bjørn Dahlberg:
   Lite å klappe over når de jo ønsker å fjærne samfunsstrukturen, vårt lovverk og grunnlaget for vårt samfunn.

   Rune L. Hansen:
   Norges Grunnlov går enda lengre enn dette, med § 104, som i all enkelhet har følgende lov-bestemmelse:
   "Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes." Som oversatt til mere moderne norsk betyr følgende: "Eiendom og eiendeler kan ikke i noe tilfelle forbrytes eller bestraffes."

   
---
---

   Turid Holta, 21.11. 2013:
   https://www.facebook.com/turid.holta/posts/752306964783357

   Fått mange foraktelige blikk forde jeg bare har vært hjemme med barn i mitt liv, men jeg ser stort på det selv

   *

   Bjørg Brennan:
   Du gjør helt rett !

   Turid Holta:
   Takk

   Turid Holta:
   Dere er så flinke alle sammen, ikke jeg

   Monica Krutå Hopen:
   dæ e ikke bare... en viktig jobb det og
♥ 

   Bjørg Brennan:
   Når man gjør sitt beste under prøving, feil, og mot d riktige, så får d holde.

   Bianca B Bertelsen:
   Det er bare misunnelse! Ikke alle som er så HELDIGE at de kan være der for barna hele tiden! Står heller respekt av at du har vært hjemme med barna dine. Største jobben i livet å være mamma!

   Astrid Lauritzen:
   Det står stor respekt for det du har prestert i alle år : )

   Bjørg Brennan:
   Sant og si, så syntes æ d er nifst at foreldre tør overlate unger til andre fremmede som kan gjøre hjernevask og evnt perversiteter, utenfor foreldres kontroll......

   Ann Gudmestad:
   "Bare" vært hjemme ? Sikke en underdrivelse. Å være hjemme med en hel skokkfull barn er mer enn heldagsjobb, mye hyggeligere, men også mye mere arbejde enn de fleste som ikke har prøvd det bare kan begynne å ane.

   Ragnhild Helene Johannessen:
   Var hjemme når unga mine var små jeg også, helt til de klarte seg selv og er mega stolt av det jeg også.. angrer ikke : )

   Kristian Dirdal:
   Fantastisk jobb, men bare så synd at slike jobber ikke gir pensjonspoeng, men hvem styrer med det? Det må være disse som til stadighet profilerer seg i media om barnehage og barns beste, men de har det i kjeften for noe varme tror jeg ikke de strør om seg i sin jakt på å få realisere sin drøm at "det er de som har noe med det"

   Astrid Lauritzen:
   Hjemmeværede gir pensjonspoeng, men vet ikke om det gir like mange som ute i arbeidslivet. Hvis det ikke er endret nylig.

   Conny Tørseth Stausland:
   Hei. Er da det viktigste å kunne få ta seg av sine egene barn. Samfunnet i dag har ødelagt mange med at vi skal plasere barna her og der. vi ser jo hva som vokser opp. Kos deg du. : )

   Angeles Rafaella:
   godt å se!! : )

   Elisabeth Aaslie:
   
♥ ♥ ♥ 

   Tove Elisabeth Halsli:
   Har 6 jenter fra 15 til 32 år og har vært så priviligert og fått være hjemme til dem i alle de år,selvfølgelig har vi bortprioritert både ny bil, hytte på fjellet, campingvogn ved sjøen og 2 turer til spania, ikke har vi overlatt barnehage, sfo og skole til og oppdra våre barn heller, alt det de andre strebet etter og få av statussymboler fant vi ute i naturen, sommer som vinter, og takk for det, for mine barn tar det vidrer med til sine barn : )

   Hanne Judith Jacobsen:
   det har jeg og vært, og er stolt av det, da har jeg iallefall vært mor på heltid. og angrer ikke. at de ser ned på en ,kan kun være av en grunn, at de er misunnelig for at vi valgte unga fremfor allt annet. blitt trakkasert fordi jeg ble ufør og, har faktisk jobba litt i mitt liv jeg og ....

   Belinda Dyveke:
   Enhver med hjerne skjønner at det ikke er "bare" å være hjemme med barn!! Jeg vil si; heldige barn som får ha mamma hjemme, og heldige mamma som får være med barna sine!!
♥ 

   Hanne Judith Jacobsen:
   hadde vi bytta unger med naboen om dagen, da hadde dem sett annerledes på det, da er det liksom jobb, men ikke det samme med egne, rart det der... er da nok å gjøre hjemme, vaske rydde lage mat ,og mye mer, så barna får omsorg, og mannen og kan få omsorg, fordi noen gjør den usynelige jobben i heimen. istedet for to arbeidende foreldre, og masse på halv 8, og mye ugjort.. og slitne unger.... pes.... takker for at jeg valgte bort luxus og flotte ting, den beste investeringa jeg gjorde var mine bbarn, som jegg har et godt forhold til i dag. de er snille lojale, trygge barn, som har fått utdanning og jobb snart alle 6, har ei igjen som går i 8 ,og har exstra behov. da må man være der for henne.

   Belinda Dyveke:
   Liker at du bruker ordet investering, jeg Hanne Judith! Tenk om folk investerte litt mer på unga, og litt mindre på fancy hus & Audi og sånn..

   Belinda Dyveke:
   Klart du er flink Turid Holta : ) Det kan ingen ta fra deg - om du har en tung dag, husk at det kommer en ny og fin en : )

   Hanne Judith Jacobsen:
   er enkelt når man ikke er materialist, alldri brydd meg om hva andre har, og det vi har er kun nødvendige ting, og det har vi videreført til våre barn, og det er morro å se resultat av allt en ga av seg selv, til unga, se at de viderefører de verdiene, og at vi kjenner hverandre, på godt og vondt. godt å være foreldre til barn som er trygg på deg, da vet man at man har gjort noe riktig, bv vil ha dettil at jeg er en dårlig omsorgsperson, de har tatt det ene barnebarnet mitt. men det er vel slik at de skal trakkasere hele familien fordi man står sammen .men bryr meg ikke om dem jeg vet at jeg har gjort rett. bare smiler av dem. det er de det er grunn til bekymring rundt, de ser det nærmest som unaturlig å ta seg av sine egne barn, men viktig å få de i barnehagen. noe jeg ikke er enig i, har en ex som jobber i b.hage han sier de er 3 stk, på 17 unger, på småbarnavd. det sier seg selv at man ikke får gitt de nok omsorg og hjelp. hva med kos og foreldrekjærlighet da? tilhørighet ,sin plass i familien,osv...

   Frid Inger Johansen:
   hjemmeværene får 3 pensjonspoeng til barnet er 7 år. det er jo en kjempejobb å være "bare"heime med alle ungene. la andre snakke du. og hev ditt hode. HUSK DU KAN SE TIL DIN MOR OG MORMOR, STERKE, STOLTE KVINNER SOM OGSÅ "BARE"VAR HEIME MED BARN.

   Hanne Judith Jacobsen:
   synes det å vokse opp i 60 åra var greit, alltid unger i gata, mødre bestemødre, naboer, osv, jeg ble passet av større unger, og når jeg ble større 7-9 år så var det min tur å passe småsøsken eller naboens unge, og vi lærte av hverandre. har ikke gått i noen barnehage, var bare rikmannsunga som gjorde det. og vi hadde mange å lene oss på, mange fang å sitte på. arvet ting etter hverandre. fikk kort og godt være unger. og vi var mer selvstendige og ansvarsbevisste enn unga er i dag. da allt er pedagogisk tilrettelagt, vi måtte hjelpe til alle som en. som en forberedelse til det voksne liv som garantert kom : )

   Rigmor Fossdal:
   Kanskje misunnelige ... : )

   Rigmor Fossdal:
   Du har klart det du har klart- og det er ikke rent lite : )

   Johanne Jensen:
   Å være hjemme å ta seg av barna er den viktigste jobben i samfunnet

   Rune Kjørlaug:
   om du får foraktelige blikk for å ta vare på dine barn, forteller bare noe om de som sender blikkene, du skal være stolt, de bør være flau

   Turid Holta:
   Takk for alle komentar

   Lill Eirin Winsnes:
   Den viktigste jobben vi mødre har, er først og fremst å ta oss av våre barn : ) At du har hatt mulighet til og vært hjemme hos barna dine under deres oppvekst er kjempe flott, og trygt og godt for ungene dine : ) Hvis noen sender deg foraktende blikk for det, så sier det mer om dem enn om deg. Det er ingen latmanns jobb å være hjemme å ta seg av barna og stelle i heimen. Har selv vært mye hjemme med mine barn under dere oppvekst og jeg føler meg kjempe privligert : ) Mye å være takknemelig for at vi har fått mulighet til og fått så mye tid sammen med våre barn : )

   Rosa Malaika A:
   du må jo tålee det da ; ) vi skal jo slave for staten og ikke familien!

   Klette Vigdis:
   mine barn har takket meg for at jeg var hjemme da de var små. mange av vennene var alene i timer, helt til foreldrene kom fra jobb.. hva er viktigst barna eller noen tullinger som kommer med kritikk...

   Ada S. Saxegård:
   Det skjønner jeg godt. Alle friske mennesker plikter til å bidra økonomisk til samfunnet. Det skulle ikke være lov å gå hjemme med barn hele livet. Kun til de er 3 år.

   Arild Holta:
   Alle friske mennesker skal være samfunnets slaver og nektes å gjøre frie valg. For vi elsker jo fascisme… (kremt) jeg mener sosialdemokrati. Eller var det kleptokrati det kaltes?
   Å OFRE andre for egne meninger eller hjertesaker, er ikke annet enn slaveri. Det er manglende respekt for frihet og individets og familienes fred.
   Hvorfor lærer ikke mennesker av verken den fjerne eller nærmeste historie.
   Frihet gir mest økonomisk velstand for flest. Å vinne i tipping eller å finne olje hjelper også mye…

   Anna-karin Karlsson:
   inget fel alls att vara hemma med sina barn, det gör dom gott, trygga människor 
♥ kram

   Rune L. Hansen:
   Det ideelle er at begge foreldrene og hele familien er hjemme og nært nok både besteforeldre, slekt og resten av verden!

   Gunn Elsa Homme:
   Så bra tenker jeg , både for barna og deg
♥ 

   Ann Lingaas:
   å være mamma er den viktigste jobb i verden. se på deg selv som heldig. mange ville nok ha vært hjemme om de kunne .

   Rune L. Hansen:
   Å diskriminere det å være pappa er hverken en mamma eller andre verdig!

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151714367621875

   I plenumssaken i Rt. 2006 side 293 (Arves Trafikkskole) heter det følgende i premiss 64:

   ”Når en ny skatt eller avgift er blitt lagt på en tidligere handling eller begivenhet, har rettspraksis uten en nærmere vurdering lagt til grunn at tilbakevirkningen har vært i strid med Grunnloven.”

   *

   Mona Kågen:
   Privatisering er vel også i strid med Norsk Grunnlov så lenge private aktører ikke følger grunnlovsprinsippene og bestemmelser tatt av folket for å få på plass lover og regler som ivaretar folk.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Høres riktig ut!

   Inger Marie Myhre:
   Loven er til for å brytes sies det , det er det mange av oss som merker : (

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201293877123699
   
   NAV er et utplyndrings- og draps-maskineri for den politiske mafiaen. Gjennom-syret av nyttige nøkkel-personer og nyttige idioter.

   NAV og deres dirigenter angriper i tillegg både vilkårlig og målrettet. Og begraver befolkningen i og med falsk dokumentasjon og falske døds-attester.
   Seig-pinsler og tortur uten kniver, geværer, bomber, skrik, larm og blod blir ikke så lett lagt merke til i Norge, særlig ikke når propagandaen og den politiske svada lyder i gatene og fra høy-talerne!

   *

   
---
---

   Stefan Pettersson, 22.11. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/759717697384516/

   Sverige går in med krigsinsatser mot mamman

   http://www.dn.se/nyheter/sverige/piketstyrka-ingrep-nar-barn-skulle-omhandertas/
   Piketstyrka ingrep när barn skulle omhändertas
   www.dn.se
   Ett omhändertagande av en fem månaders pojke slutade med att polisens piketstyrka gick in i lägenheten och mamman slogs, enligt socialtjänsten, ut med distraktionsgranater...

   *

   Ruby Harrold-Claesson:
   Vilka fantastiska insatser för att "skydda" ett barn!

   Ola Eriksson:
   Hur vore det om någon utmärkelse utdelades till föredömen som henne ? Bra kandidater är även det syskonpar som i fosterhemmet misshandlades med knytnävar varje gång de vägrade kalla fosterföräldrarna "mamma"och "pappa". Domstolen fann detta bevisat, men menade att fosterföräldrarna hade rätt att använda de medel de ansåg nödvändiga

   Ola Eriksson:
   Exempel på ytterligare kandidater: den första polis som vägrar delta i kidnappningar av barn, socialsekreterare som väljer sparken istället gör att begå brott. Men främst barn och föräldrar som strider för att deras rättigheter har ingen människa gett dem till låns

   Daniel Hammarberg:
   Fria Tider tog även upp den nyheten nu och citerade en intervju Russia Today gjorde med Ruby. FT är alternativ media som är mer villiga att diskutera samhällsvårdens avigsidor än dagstidningarna är. Och till skillnad mot på DN så kan man lämna kommentarer på FT.

   http://www.friatider.se/socionomer-satte-in-granater-mot-mamma-for-att-omhanderta-barn
   Socionomer satte in granater mot mamma för att omhänderta barn
   www.friatider.se
   Brutalt ingripande av socialtjänsten. Tog hjälp av piketstyrka för att kunna tvångsplacera en 30-årig kvinnas barn hos skattefinansierat familjehem.

   Stefan Pettersson:
   När IVO säger att när det gått förlängt så är tidningar och media inget olagligt utan det är allas eget val, detta sa de till mig i dag.

   Stefan Pettersson:
   De för krig mot föräldrar, stäng ner Socialtjänsten, detta är bara ett av många övergrepp denna myndighet gör, gör om LVU, polisens skall utreda brott och finns sjukvård, inför en enhet som sedan har experter för barn som behöver placeras, familjerätten, klarar de enklaste delar ge dem en egen domstol som gäller i stället för en förhandling i rätten, barn är inget att förhandla om, det strider mot barns rätt, de har föräldrar, och tvivlar starkt på att inte detta barnet har två,

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Efter att ha misslyckats med att övermanna kvinnan satte piketpolis in distraktionsgranater mot rummet där hon befann sig tillsammans med sitt spädbarn. Distraktionsgranaten är ett militärt vapen som skapar en tryckvåg som paralyserar en vuxen person som befinner sig i närheten. Vid smällen uppgår ljudnivån till 180 decibel vilket kan orsaka blödningar i örat och rubbningar av vätskebalansen i innerörat, vilket påverkar balanssinnet.
   DN skriver att den 30-åriga kvinnan har haft flera jobb under de senaste åren och citerar både en psykiater och en psykolog som har beskrivit hennes relation till barnet som ömsint och omvårdnaden som god. Socialen beslutade trots detta om ett tvångsomhändertagande och de motsätter sig även att kvinnan ska få tillbaka sina två redan omhändertagna barn – som hon inte har träffat på ett och ett halvt år enligt DN.
   Kvinnans juridiska ombud Charlotte Lagersten säger till DN att de sociala myndigheterna har struntat i att redovisa omständigheter som talar för att kvinnan är kapabel att sköta omsorgen om sina barn."

   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, yr, disig og omkring 2 pluss-grader Cesius her ute i natt. Disig, tildels med yr utover formiddagen, med oppmot 3 pluss-grader klokken 15. De ny-fødte hvalpene har blitt nokså aktive og lekne. Og også ivrige når det blir mat i hunde-skålene, selv om de patter mye mat både fra Mikka og Bruno. De blir temmelig meget vel-fødde. Hvordan jeg skal klare å få betalt annonsen hos Finn.no vet jeg enda ikke. Den blir ikke synlig der før den blir betalt, 35,- kr. Disig, yr og regn videre utover dagen og kvelden frem mot klokken 21. Mørkt, noe stjerner, et vind-drag og 1 pluss-grad henimot klokken 22. Håper å rekke en snar-tur innom Facebook også i dag, sent mot midnatt. Mørkt og 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Irene Hov, 23.11. 2013 via FN`s offisielle Familiedag- 15 mai:
   https://www.facebook.com/groups/161222410719165/permalink/227467624094643/

   En mor har mistet all kontakt med sitt barn. All rett til samvær eller å se sitt barn. Årsak: Det er til barnets beste. Begrunnelse: Far sier det.

   Mor har ikke blitt kontaktet i prosessen..... De har kun snakket far, og bestemt at barnet skal miste mor, besteforeldre, onkler og tanter og øvrig familie. Fordi far sier det.
   Dette bruker barnevernet tiden sin på. Nok en gang....

   http://www.oa.no/leserbrev/article6999012.ece
   Nok en gang
   www.oa.no
   De mange innleggene rundt kommunens barneverntjeneste seinere tid viser dessverre at denne tjenesten skaper frykt, mistillit og mange vonde opplevelser i kjølvannet av saksbehandlingene.

   *

   Scott Johansen:
   En sosialistisk for ikke å si kommunistisk overformynderstat som veit de har makt til å gjøre som de vil... fordi de har godkjennelse på aller høyeste hold på den politiske venstresiden. En venstreside som nå skal merke at det er en borgerlig regjering som faktisk bestemmer... og at folket endelig begynner å reise seg i protest....

   Tore Langeland Tangen:
   Borgerlig regjering? Muligens, men småkongene er fremdeles sosialkommunistiske, og det er de som har den reelle makten i landet. Om de blåblå utfordrer dem, får vi statskupp.

   Rune L. Hansen:
   Noen efterlyser løsningen? Løsningen er at medvirkende i kidnapping og fangehold av et barn straffe-forfølges og dømmes for det i henhold til Straffelovens paragrafer.
   Inklusivt selvfølgelig også at dommere og det såkalte barnevernet og deres dirigenter og med-spillere straffe-dømmes for det. Pluss for tortur, organisert kriminalitet, osv.

   Rune L. Hansen:
   De har ingen rett til å tilsidesette lov og rett!

   Tore Langeland Tangen:
   Ikke? Du vet vel at alt som ikke påtales er tillatt?

   Rune L. Hansen:
   Nei, Straffeloven 2005 kapittel 16 har til og med lov-bestemt at slike forbrytelser ikke foreldes, og at strafferammen for medvirkning er inntil 30 år fengsel-straff. Politi-anmeldt er det også.

   Tore Langeland Tangen:
   Du har kanskje ikke fått det med deg, Rune, men den loven er tilsidesatt.

   Rune L. Hansen:
   Joda, jeg har fått med meg at både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov grundig er tilsidesatt av den politiske mafiaen og dens med-spillere. Men det er ingen formildende omstendighet. Tvert om.

   Tore Langeland Tangen:
   Revolusjonær?

   Rune L. Hansen:
   Nei, forstår ikke hva du mener med det. Jeg er bare en lov-lydig borger og den jeg er.

   Tore Langeland:
   Tangen Eneste måten å få tilbake tilsidesatte lover er å tilsidesette de som vokter de tilsidesatte lovene.

   Rune L. Hansen:
   Ja, også lovens mening er at loven skal innhente de.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.11. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/684456178239457/

   Kidnapping og fangehold av et barn, dvs. diskriminering, tortur og degradering av en eller begge foreldre - og et barn, pluss besteforeldre, er ulovlig og straffbart absolutt uansett om far eller mor eller en dommer eller andre gjør det!

   *

   Vegard Tilrem:
   Du glemte begrepet "TERROR og TERRORISERING"
   Noe fastlegen min "klassifiserer det hele som" når NAV og STAT uten lovhjemmel beregner bidrag i gærna ut fra en inntekt som ligger over 400% en hva den faktisk gjør, eller HAR GJORT !

   Rune L. Hansen:
   Ja, du har så rett i det at det også er terror og terrorisering. Det er i tillegg også mange andre av Straffelovens og Menneskerettslovens paragrafer.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. november 2013, Vinberget:

   Mørkt, omkring null grader Celsius og ankommende lett sne her ute klokken 02 i natt. Derefter tildels yr. 1 minus-grad tidlig i lysningen av dagen, med stedvis noe sne og rim-frost i landskapet. Tildels noe overskyet utover formiddagen og dagen, med omkring null og 1 pluss-grad. En kort liten stund med sne, noen minutter. Et helikopter på vei mot sør ca. klokken 16.32. Mørkt og null grader klokken 18. Omtrent det samme videre. Jeg har vært mere innom Facebook i kveld enn i de siste dager. Og "morer" meg i dag med å gjengi her litt fyldige smakebiter fra de nyttige idioters tanke-verden. Som nok en kontrast til menneskelig anstendighet og lov og rett. Inklusivt blandt annet fra et ektepar som synes som å være seg bevisst å ha makt. Navnlig Jacob Sonne, som jobber i NAV, og hans kone Mansoureh Zahraei, "barne-psykolog" med privat praksis ved siden av leder- jobb i barne- og ungdoms-psykiatri. Hun er Jon Lystrup sin forhenværende og kidnapper og fangeholder hans barn, hvis det han sier er riktig. Det er en utrolig enorm hekse-gryte, hvor nærsagt enhver nu er uten opprinnelig integritet og er seg selv nok, i en enorm hekse-gryte den politiske mafiaen har tilordnet. Et stadig verre kaos-norge og molbo-land, en nasjon som er i ferd med å bli fullstendig tapt, utplyndret og ødelagt i grov-kriminell galskap og mangel på integritet, uskyld og neste-kjærlighet. Mørkt og i underkant av null grader her ute mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201302677423701

   Når mange i et land er involvert og delaktige i politisk organisert kriminalitet, så er også selvfølgelig mange pervertert av virksomheten og gir mange også reklame og propaganda for den.

   Dette har flere slags virkninger og konsekvenser. Forståelse for de universelle prinsippene for lov og rett og forståelse for reell lov og rett blir og er i forhold til dette en nødvendighet og den beste hjelp.

   *

   
--- 

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201302670743534

   When many in a country are involved and participating in political organized criminality, so too are of course many perverted by the business and provides many also advertising and propaganda for it.

   This has several kinds effects and consequences. Understanding of the universal principles for law and right and understanding of really law and right becomes and is in relation to this a necessity and the best help.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/111617222256108/permalink/533087583442401/

   Shyamal Basu:
   nice realisation

   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.11. 2013 via RUNE-SAKEN:
   https://www.facebook.com/groups/146219355403623/permalink/774498232575729/

   E-post:
   Fra: jacob.sonne@yahoo.com 22.11. 2013, 11:03
   Emne: innhold som bes fjernet på hunwww.net
   Til: hunwww@online.no

   Det gjelder følgende oppslag på nettsiden:
   "Jon Lystrup:
   Min eks tjener ca 2 mill. Mansoureh Sadat Zahraei er barne psykolog m privat praksis v siden av leder jobb i barne ungdoms psykiatrien. Hun har sabotert vår datters rettslig pålagte samvær med meg som far i 2,5 år.
   Etter alvorlig sykdom er jeg nå NAV klient. NAV øker grunnet hennes sabotering av samvær mitt barnebidrag til henne. NAV, barnevern, domstoler BFD med Inga Marthe Thorkildsen og resten av regjeringen finner dette rett og rimelig som feminister flest.
   Gjør du? "
 
   Mansoureh Zahraei er min kone, jeg (og hun) ber om at dette innholdet fjernes.
  
   Jacob Sonne


--- --- ---


   E-post, svar:

   Til Jacob Sonne
   Angående ditt brev pr. e-post datert 22.11. 2013 til meg.

   Jeg forstår det på Jon Lystrup og det jeg konkret vet om situasjonen og forholdene som at han og hans barn har vært og er utsatt for grove, ulovlige og straffbare forbrytelser. Forbrytelser mot en rekke av både Straffelovens og Menneskerettslovens paragrafer. At de begge ble angrepet og er utsatt for både kidnapping, fangehold, tortur, falsk familie-stand og mere til. Og som at det er politisk organisert kriminalitet, av en slags som er alminnelig pågående i dagens Norge.
   At Jon Lystrup hevder at din kone, Mansoureh Zahraei, har vært og er medvirkende i disse forbrytelser er enten sant eller ikke sant. Du skriver ingenting om det er sant eller ikke. Viktig er det uansett at Jon Lystrup og andre kan skrive i åpenhet om dette og om lignende forhold og i det heletatt om grov kriminalitet offentlig.
   At du og din kone reagerer adekvat på dette er også viktig og forhåpentligvis mulig.
   Det fremgår forhåpentligvis av dette at
fra min side innholdet ikke fjernes.

   Hilsen fra Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no
   søndag 24.11. 2013 kl. 17

--- --- ---


   E-post, svar:

   
Fra: jacob.sonne@yahoo.com 22.11. 2013, 17:53

   > Til Rune Hansen

   Jeg registrerer at du ikke ønsker å fjerne innholdet.
   Jeg kan ikke akseptere at min familie henges ut på denne måten. Jeg vil derfor gjøre det jeg kan for å få slettet innholdet.

   Jacob Sonne


--- --- ---

---
---

   Annina Karlsson, 24.11. 2013 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/592315114156707/

   
   1379276_596630767044977_816746837_n.jpg

   Photo, Timeline Photos
   By: Parents Custody
   
   *

   Rune L. Hansen:
   A "child custody case" is simply a criminal illegality.

   They use false so called "children protection", both to kidnap children from both their parents and from one of them to the another. It's a big grotesq industry and a contagious national and inter-national scandal and catastrophe, that needs the world's attention to be criminal prosecuted and stopped!

   Convention on the Rights of the Child (CRC) & parents

   Art 29 p 1 c:
   "States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
   The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own."

   Art 7 p 1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Rune L. Hansen:
   En barns "omsorgs sak" er ganske enkelt en straffbar ulovlighet.

   De bruker falskt såkalt "barnevern", både for å kidnappe barn fra begge sine foreldre og fra en av de til den andre. Det er en stor grotesk industri og en smittsom nasjonal og inter-nasjonal skandale og katastrofe, som trenger verdens oppmerksomhet for å bli straffe-forfulgt og stoppet!

   Barnekonvensjonen (CRC) & foreldre

   Art 29 p 1 c:
   "Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur."

   Art 7 p 1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   The right to integrity, family life, togetherness-right and parental-right is a right both the child and the child's parents have and should have.
   It is both a human right, natural right, people right and christian right.
   Participation or complicity in illegal to deprive a man this is grossly illegal and punishable.
   As also kidnapping, capture hold and torture is. There is nothing that can legalize that kind!

   Rune L. Hansen:
   Retten til integritet, familie-liv, samlivs-rett og foreldre-rett er en rett både barnet og barnets foreldre har og skal ha.
   Det er både en menneske-rett, natur-rett, folke-rett og kristen-rett.
   Medvirkning eller delaktighet i ulovlig å frata et menneske dette er grovt ulovlig og straffbart.
   Som også kidnapping, fangehold og tortur er det. Det er ingenting som kan lovliggjøre slikt noe!

   
---
---

   Nina B Andersen, 20.11. 2013 via Arbeid, trygghet, velferd og økonomi:
   https://www.facebook.com/groups/arbeidtv/permalink/668235363216846/

   NAV på sitt "beste"

   Livet i grus pga Nav? - Lisbeth Solheim AS
   http://www.lisbethsolheim.no/livet-i-grus-pga-nav/
   www.lisbethsolheim.no
   Livet i grus pga Nav? Det er nesten uvirkelig! At jeg har havnet i denne situasjonen som jeg er i nå! Jeg har klart meg selv økonomisk siden jeg var 14 år! Jeg hadde flere jobber samtidig og elsket å jobbe! Fikk jeg lov å selge kaker, eller stå i en kiosk omså gratis så […]

   *

   Rene E. Kronenberger:
   Hvem lager reglene for NAV? NAV selv? Eller politikerne? Hvis folkestyre = demokrati kun skal avgjøres av politikerne så spørs hva kan da med alle de valgene?
   November 21 at 6:33pm ·

   Jan Anders Strømme Finch:
   Dette er en vandrer som har gått rundt på FB bl.annet . Det er feil heading : Livet i grus til tross for Nav. Phil Collins synger om an other side of the story.Det kommer ikke fram i denne snuten om Nav annet enn har holdt seg til de regler og muligheter de har. Nav forvalter et regelverk i henhold til LOVER og FORSKRIFTER gitt av våre lovgivende myndigheter : Stortinget. Det er mange som kan foreslå nye /endringer og det blir behandlet av departementene og politiske komiteer, før det fremmes en lovproposisjon, som så sendes ut på høring til ALMENHETEN og deretter behandles den i komite før den legges fram for Stortinget til endelig behandling. Loven vedtas deretter av Kongen i Statsråd = regjeringen/men offentliggjøres i fredagens møte hos Kongen. Det utarbeides så forskrifter (departementet) som er en forklaring/rettleiing for loven (vi lager ikke kjempelange lover lenger - det er ikke hensiktsmessig)
   November 21 at 7:26pm ·

   Jan Anders Strømme Finch:
   Nav forvalter tidligere Sosialkontorer, Arbeisformidlingskontorer med de Lovpålagte arbeidsoppgaver og rammer som det medfører. At dette siste nettverket ikke passer alle er bare å beklage, men det er ikke meningen at Nav skal trylle fram /vedta en ønskeverden. De er et siste nettverk og en avhjelping for særlig svake grupper (derfor kan de etter Loven ikke yde ubegrenset for de med ressurser i bakhånd.) De må ta avgjørelser i mange vanskelige spørsmål , hvor det ikke finnes fasit- hvor intet verken er galt eller rett, og at de må forholde seg til medisinere og andre faggrupper. Det er også forhold til taushetplikt de er tillagt via Loven og kan derfor ikke prosedere åpent i pressen, kun på generelt nivå. -selv om klient vil frita dem for plikten, men det kan de allikevel ikke. Derfor blir kritikk bare stående uimotsagt. Det er et kjent fenomen at det å true med 5 statsmakt - pressen kan påvirke, men det er riktigere å benytte Sivilombudsmannen om en oppfatter ikke å få gjennomslagskraft for sine argumenter./feilbehandlet-behandlet etter gale §er etc.
   November 21 at 7:40pm ·

   Jan Anders Strømme Finch:
   Ps. Jeg vet intet om vedkommende bak ovenstående bilde.
   November 21 at 7:41pm ·

   Jan Anders Strømme Finch:
   Om vi skulle snu det litt på hode: Vollvik, nåværende LUDOeier får nå tvangsalg på sitt hjem/hus på 500kvm -etter at han solgte CHESS og deretter investerte i verdipapirer som steg til 1 milliard. Han kjøpte spaniahus til 50 mill. og kjørte Koeningsegg i Bergen. Mye vil ha mer og han økte til 2 milliarder før han stupte og nå er nede i minus 150 millioner. Hvor mange vil at Nav skulle redde ham ut av knipen? -(noe de ikke har fullmakter til)
   November 21 at 7:51pm ·

   Song Solli:
   Jeg vet ikke hvem er dem som har fått hjelp fra Sivilombudsmannen. Det eneste som jeg har sett er at Sivilombudsmannen bare forholder seg til avslag fra NAV. Den 09.10.2013 sa den avgåtte Sivilombudsmannen til media at Sivilombudsmannen måtte jobbe for å å passe på at offentlighetsloven blir respektert, og at vanlige folk som problemer med offentlige myndigheter har manglende forståelse for hva myndighetene har gjort.
   November 22 at 3:59pm ·

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR),
   Art 11, Punkt 1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   Art 5, Punkt 1 og 2:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."
   November 22 at 7:01pm ·

   Song Solli:
   Jeg vet ikke hvor mange og hvem som har fått sitt liv i orden ved hjelp av "Menneskerettsloven". Til nå har jeg ennå ikke sett hvordan "Menneskerettsloven" vil fungere for meg. Ifølge noen paragrafer i arbeidsmiljøloven har NAV rett og lov til å dytte skadelidte/arbeidere til fattigdom uten videre. De som yter bistand/hjelp vil først og fremst hjelpe dem som har god økonomi der og da, og de får enda mer når de drar sakene enda lenger ut i tid. Uten å skille seg fra sin kjære, blir hele familien rammet av fattigdom. Hva betyr "familievernet" egentlig? Uten godkjenning fra Fylkesmannen eller Statens sivilrettsforvaltning, er det svært vanskelig å få fri rettshjelp selv om de økonomiske vilkårene er oppfylt. Hva er fri rettshjelp egentlig for noe? Det er ikke mulig å få ett tak over hode ved bostøtte. Det er ikke mulig å sørge for sitt livsopphold ved økonomisk stønad som heter "supplerende økonomisk sosial hjelp".......
   November 22 at 7:42pm ·

   Rune L. Hansen:
   NAV er et utplyndrings- og draps-maskineri for den politiske mafiaen. Gjennom-syret av nyttige nøkkel-personer og nyttige idioter. NAV og deres dirigenter angriper i tillegg både vilkårlig og målrettet. Og begraver befolkningen i og med falsk dokumentasjon og falske døds-attester.
   Seig-pinsler og tortur uten kniver, geværer, bomber, skrik, larm og blod blir ikke så lett lagt merke til i Norge, særlig ikke når propagandaen og den politiske svada lyder i gatene og fra høy-talerne!
   November 22 at 8:38pm ·

   Rune L. Hansen:
   Det fremgår av hva du allerede har skrevet over her, Jan Anders Strømme Finch, at du både forsvarer og bagatelliserer grov-kriminell virksomhet og organisert kriminalitet. Forhåpentligvis ikke bare meg som vurderer å politi-anmelde deg.
   November 22 at 10:11pm ·

   Nina B Andersen:
   Skal fjerne dette.Sånn sur galle vil vi ikke ha her
   November 22 at 10:29pm ·

   Song Solli:
   Det er helt sant at de begraver levende befolkningen i og med falsk dokumentasjon...... og seig-pinsler og tortur uten kniver, geværer...... Rune L. Hansen  Må det være slik at vi godtar dette til evighet?
   Yesterday at 5:33pm ·

   Song Solli:
   Kan du vennligst forklare hvorfor du både forsvarer og bagatelliserer grov-kriminell virksomhet og organisert kriminalitet? Jan Anders Strømme Finch. Uansett fører anmeldelse først og fremst til at statskassen fylles opp med bøter som ikke har særlig betydning for folk, ikke sant?
   Today ·

   
---

--- 

   Morten Aarmo, 24.11. 2013 uploaded a file via Arbeid, trygghet, velferd og økonomi:
   https://www.facebook.com/groups/arbeidtv/670961232944259/

   SIKKER SEDVANERETT ? Når statens prosessfullmektig her, på side 2, hevder at brudd på EMK art 6.1 i Rt.2001 side 995 er : "Sikker sedvanerett, dels av konstitusjonell karakter", er det absolutt en god grunn til at saken bringes inn til internasjonal domstol.

   Advokaten synes å her be for sin syke mor, da det er ingen tvil om hvem som tjener på lovløse tilstander i norske domstoler, da dette er advokatene.
   Prosesskriv av 21.11.2013. Statens p.fullmektig..pdf
   https://www.facebook.com/download/762163457143228/Prosesskriv%20av%2021.11.2013.%20Statens%20p.fullmektig..pdf
   Preview · Download

   *

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 23.11. 2013:
   https://www.facebook.com/may.seppola/posts/10202819995207513

   FOSTERBARN SOM GOD BUTIKK.

   *

   May- Harriet Seppola:
   Der hvor det lokkes med så store pengesummer, melder det seg mange interesserte. At mange av dem har eller har hatt alkoholproblemer eller er tidligere straffet, forhindrer på ingen måte at sosialmyndighetene gjør dem til fosterforeldre. Til forskjell fra biologiske foreldre, som får sin bakgrunn, sine meninger og sitt liv gransket i detalj, blir fosterforeldrene, selsomt nok, knapt kontrollert.

   Systemet kunne ikke fungere om barna hadde regelmessig kontakt med sine biologiske foreldre. Derfor blir foreldrenes besøksrett begrenset sterkt. Vanligvis kan de bare treffe sine barn hver tredje måned i et par timer, under overvåking av fosterforeldrene. Sosialmyndighetene kan også forby all kontakt med barna for de biologiske foreldrene. De backes ofte opp i sine besøksforbud av betenkninger fra barnepsykiatere, som gjerne avgir slike bestillingsverker fordi sosialmyndighetene er deres nesten eneste oppdragsgivere.

   Denne uhellige allianse mellom maktbevisste sosialarbeidere, pengegriske fosterforeldre, og barnepsykiatere i avhengighetsforhold til sosialmyndighetene, har brakt uendelige lidelser over mange familier i Sverige. En rekke av disse tilfellene har jeg prosedert for den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg, også saken Stombrowski. Ved denne domstolen er Sverige flere ganger blitt dømt for sine krenkelser av menneskerettighetene i sammenheng med tvangsovertakelsene av omsorgen for barn. De svenske myndigheter har ikke trukket noen lærdom av dette. De har ikke engang alltid fulgt Menneskerettighetsdomstolens avgjørelser. Sverige har fortsatt i dag ingen forfatningsrett som slike lover og tilstander kan innklages for og bli prøvet ved.

   Dessverre er Sverige heller ikke alene lenger. Jeg har i den senere tid fått kjennskap til en rekke lignende barnevernssaker i Norge og konferert med alarmerte nordmenn. Situasjonen synes å være akkurat den samme som Sverige, det vil si: en katastrofe for de berørte barn og deres familier. Trekk for trekk er forhistorier, sakenes forløp, og sosialmyndighetenes fremgangsmåte parallell med de svenske. Man begynte øyensynlig på denne galeien senere enn i Sverige, men det ser ut til at Norge nå med stor fart er kommet inn i de samme ødeleggende og rettsløse tilstandene for barn og foreldre. I Danmark rapporterer en støtteorganisasjon for truede familier at barnevernet fjerner omtrent 30 barn per dag fra sine foreldre, hovedsaklig enslige mødre. Situasjonen i andre land er også "urovekkende":
   http://www.mhskanland.net/page2/page157/page157.html
   Siv Fosterb god but + intro
   www.mhskanland.net

   Hanne Judith Jacobsen:
   da får vi slutte å få barn, når de ikke kan bli født i et trygt land, da er det bortkastet å utsette evnt. et barn og familien for dette : ( og hvor begrepet kjernefamilie, eller storfamilie ikke er eksisterende, og hvor bv gjør allt for å splitte familier...

   Kristian Dirdal:
   Jeg satt å så på torsdagsdebatten på NRK angående alle ranene begått den siste tiden,og jammen er det barnevernet og dårlige foreldre som der står i fokus! Hadde de startet med alle skilsmisser og hva de fører til som første bud,og så tatt det derfra,og haddé de gransket hva denne såkalte "eksperten" Magne Raundalen stod i spissen for tidligt på 70 tallet der fri barneoppdragelse var hovedpoenget,og så gransket hva som kom ut av dette så hadde de gjerne hatt kjernen i problemet! Alle skilsmisse fører til forvirring og familiegrensene forvitrer,og når vi i dag har nærmere 50 prosent skilsmisser så kan vi forstå at grensene for alle barn er strukket langt nok,og lenger enn det hadde vært hvis kjernefamilien fortsatt var i sentrum!

   Irene Hov:
   Se på bidragsreglene....... Alt vi gjør er symptombehandling. Så lenge ingen leter etter årsak - vil ikke trenden snu.

   Jane Kile:
   deler

   May- Harriet Seppola:
   Barneevrnet utvikler barn som ikke har røtter og tilhørlighet noen steder , de gjør akkurat det de påstår de skal redde barn fra , masse unger driver med selvpining og skjœrer seg og skader seg i selvforaklt , de kommer ut uten utdannelse, for skolegang får bare ett fåtall av dem, de blir brukt som billig arbeidskraft hos bønder, bl.a av Lundteigen i Senterpartiet, I fjor sommer ble en 17 år gammel jente skadet av etsende såpe mens hun jobbet på seteren til Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.
   Jenta var under omsorg av barnevernet, da hun jobbet på seteren til gårdbruker og profilert stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) i fjor sommer.

   Han har et samarbeid med barnevernet, hvor ungdom som trenger arbeidserfaring kan få det på seteren hans. Da er Lundteigens deres arbeidsgiver.

   17-åringen og to andre mindreårige jenter skal ha vært alene på setra i Veggli, da hun ble påført en alvorlig skade på øyet. Hun fikk etsende, alkalisk såpe i øyet under rengjøring av et "melkeanlegg":
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10105765
   Lundteigen anklages for lovbrudd etter øyeulykke - VG Nett
   www.vg.no
   (VG) I fjor sommer ble en 17 år gammel jente skadet av etsende såpe mens hun jobbet på seteren til Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

   Kristian Dirdal:
   Det er slik over hele landet!og noen som skulle ta seg av en ung jente for dette vernet gjorde ikke annet enn å utnytte henne, og det i hestemiljøet! Slikevting ser vinaldri blir fokusert på av disse psykobablerne

   May- Harriet Seppola:
   De er kun opptatt av å fokusere på det de kaller dårlige foreldre.

   
---
---

   Rune Fardal, 24.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151714646051150

   Projektiv identifikasjon eksempel:

   Det typiske eksempel er et barn som bor med sin far. Mor bytter så stadig om på barnets samvær. Egen uforutsigbarhet projiseres over på far og barnet. Dette skaper uforutsigbarhet hos barnet, som aldri vet når det sakl til mor. Barnet begynner reagere på dette ved å vise regressive trekk, trekker seg inn i seg selv, begynner med kosebamse eller klut, det eneste forutsigbare. Så går mor til retten med krav om omsorgen fordi samværene påstås gjøre tilværelsen for barnet uforutsigbar! Egen uforutsigbarhet projiseres over på barnet, dette identifiserer mor seg med, hun gjenkjenner dette i sin egen ubevisste adferd. Det fører til et behov for kontroll som hun så søker få gjennom å kreve omsorgen.

   I mange saker vinner slike forstyrrede foreldre frem! De projiserer sin egen uforutsigbarhet på far, klandrer så far for å gjøre samværene uforutsigbare og bruker dette så som argumnet for å kreve omsorgen. Afte har de plantet sin bekymring hos lærere, barnevern og annen familie som så bringes inn som komparenter og bekrefter denne “uforutsigbarheten” for samværene. Ikke bra for barnet må vite, og vips ender slike personlighetsforstyrrede foreldre opp med hovedomsorgen. Resultatet blir ofte at barnet mister all kontakt med den normale forelder, her far.

   *

   Ellen Maria Elida Beck-Evertsen:
   Takk, Rune. Tusen takk!
   Og barnet risikerer selv å utvikle en personlighetsforstyrrelse ved å leve med den forelderen som selv lider av dette.

   Hanne Judith Jacobsen:
   hadde en situasjon hvor mor forlot far med 6 barn, mor mente plutselig at far ikke var en ansvarlig forelder, til tross for at han har jobbet og holdt familiens økonomi mens mora gikk hjemme, og utenom jobben brukte han all tid på barna, så får far seg kjæreste 3 år etter skillsmisse, da begynner ex å trakkasere far, og forlanger at kjæresten er borte når han skal ha barna, hun setter ut påsatander på fars kjæreste om at hun er psykisk ustabil, uten å ha truffet fars kjæreste. ex driver sin terroer av far og barn så langt at det ender på familievernkontoret. der kommer sannheten om hvordan mor trakkaserer, far, lyver på barna. beskylder barna for allt mulig, presser far for penger stadig vekk, utenom bidrag, og tar seg til rette i hans liv, situasjonen roer seg. helt til ett barn når komfirmasjonstid, og helvete bryter løs, mor kveler sine barn hun er blitt relgiøs og går inn i sin nye menighet. med den iden at hennes ord er en lov, hun er frekk og fordømmende, og dette skaper store konflikter mellom barna som nå er begynt å komme i tenåringsalder, og vil være som andre på sin alder. men føler seg overkjørt av mor, far har ikke noe han skal ha sagt, men blir dratt inn i konflikter hver gang mor kjører forholdet sitt i grøfta med sine tenåringer. familien på hver side er og splittet, kun baksnakking. og ikke noe samhold. en tenåring må flytte til en onkel da det skjærer seg totalt i mors heim. året etter havner en hos bv ,og han er så sint på foreldrene pga. at de alldri kan være enig ,far går som en kuet dott under moras kontrolerende adferd, og samboer til far orker ikke mer av denne situasjonen og flytter ut. tenåringen oppnevener advokat og kjører sak mot foreldrene, han vil ikke bo med noen av foreldrene, med begrunnelse i at mora er en kontrollfreak, som ikke ser, lytter, eller forstår, bare truer og lyver og beskylder, og far mangler evnen til å være tilstede og forsvare seg og sine barn, fordi han er livredd sin ex. men slike hjem burde fått omfattende hjelp. men der blir ikke gjort noe som helst, noen av barna er så store at de er flyttet ut, og noen få bor hjemme ,en valgte å bli på institusjon. og far får kun ha ungene fremdeles på moras premisser. mor burde ikke fått hatt disse barna i det heletatt, krangler og konflikter er disse barnas hverdag, og der finnes ingen sensur .bv har valgt å ikke gjøre noe mer i den familien enn de har gjort. de fjernet ett barn. mens resten må vokse opp under slike forhold. : (

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Slik er det ofte, dem har fra før fått med seg hele systemet. Slike personer kaller en helveteskap

   Ellen Maria Elida Beck-Evertsen:
   Hanne Judith Jacobsen, din kommentar gikk rett inn i sjelen min. Jeg levde slik i noen år. Jeg er "samboeren" i din fortelling.
   Jeg ble trakassert på det groveste da min samboers ekskone spredte grove løgner om meg til min samboers slekt og venner. Er noe av det verste jeg har opplevd. Noe av det mest rystende var at de fleste trodde på henne.
   Hun er åpenbart det vi kaller en overt narsissist. De har en makeløs evne til å manipulere alle i sine omgivelser.
   Jeg gjorde som samboeren i din historie; forlot det hele. Selv i dag - to år efter jeg forlot min eks-samboer - fortsetter hun å trakassere meg.

   Hanne Judith Jacobsen:
   Andmeld henne, ta vare på allt hun sender deg av trakkasering. og lever det med andmeldelsen. Det var min story kunne fortalt om alle samvær, og ferier for unga hun saboterte og litt mer, fatter ikke at man kan dolke unga sine til de grader. var rett å slett opprivende å oppleve så flotte barn ,i en situasjon jeg selv hadde vært i for mange år siden.., mannen var grei og snill, bare en ting, han mangla ryggrad, og familien hans ,og hennes var håpløse, jeg holdt meg unna henne .var godt å fortelle det til noen på familievernkontoret. og hun prøvde seg etter på med at jeg hadde løyet litt. men det gjør jeg alldri. sannhet er det det er. det kan man leve med, men løgner og infame mennesker det er ikke holdbart. hun kom noen mnd etterpå hjem til meg og ba om unnskyldning. men jeg hadde bestemt meg. jeg hadde støttet disse unga så mye. og jeg vokste selv opp i en så dysfunksjonell familie. at jeg bestemte meg for at dette ville jeg ikke. ex min håper på at jeg vil komme tilbake men det skjer ikke jeg har gått vidre, men vi er venner og prates rett som det er. han må selv ta styringen i sitt liv, også om han ønsker seg et forhold igjen. ingen ønsker noe slikt.

   Rune L. Hansen:
   Og hvor i slike helvetesskap er noen som kan, ønsker eller evner rettsindig å hjelpe noen eller noe som helst???

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Det er jo slik jeg ser det, nære mekanismer som er feilstilte, og trenger klargjøring, å bli kjent.

   Rune L. Hansen:
   Og da er det altså hvem som skal hjelpe hvem?

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Det er jo, slik jeg ser det, nære mekanismer som er feilstilte, og trenger klargjøring, å bli kjent.

   Ellen Maria Elida Beck-Evertsen:
   Kjersti Hannah Mindeberg... Den eneste hjelpen man kan anbefale til mennesker som lever med en partner med personlighetsforstyrrelser er ikke bare å gå ut av forholdet - men å LØPE!!

   Rune L. Hansen:
   Og det er altså derfor alle og enhver løper fra hverandre og seg selv?

   Hanne Judith Jacobsen:
   joda, de kan godt løpe. men nytter ikke når det er barn i bildet, de kan man ikke løpe fra, men havner man i et forhold med en slik situasjon, så er der bare å komme seg vekk.hjelp? hvem skal hjelpe?

   Rune L. Hansen:
   Og hvem skal løpe? Og ta med seg hva?

   Hanne Judith Jacobsen:
   man kan ikke løpe fra noe man har gått inn i selv,og fått barn med en slik person. man har ansvar for det man selv har satt igang. men hva en skal gjøre, det er ikke lett å svare på... går man til det offentlige for å få hjelp, kan man risikere at det bare blir mer ved på bålet.... mange synsinger, og meninger osv... og respekt for lov og rett, joda men hjelper ikke alltid det heller, noen har ikke respekt for for lover eller andre i det hele tatt..... og selv om man vil vel for alle parter ,kan man ende opp med å oppleve at " synderen" går fri og du blir ansett som et problem..

   Rune L. Hansen:
   Hva med respekt for reell lov og rett?

   Astrid Hansen:
   Liker ikke.

   Mona Kågen:
   Hva du vil ha svar på Kjersti.. har hatt meg ei pause jeg no og ikke helt oppdatert..

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Rune L. Hansen stilte et spørsmål ovenfor om hjelp. Finner du det?

     
---
---

   Ole-John Saga, 23.11. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200716929356626

   Hersketeknikker er som narkotika, når man har brukt dem mange ganger nok, så er man hekta.

   Akkurat som narkomane så tror hersketeknikk brukerne på løgnene de lirer av seg, ingen løgner er store nok for å skaffe seg en ny dose. Det som er skummelt med denne avhengigheten til hersketeknikker er at man kan ikke se det på holdningen, utseende eller klesstilen til den eller de som er hekta på det, det er først når de åpner kjeften at de kan avsløres. Denne avhengigheten og misbruket er et av samfunnets største problemer, vi trenger med andre ord å bygge avvenningsklinikker i stor stil, og jeg håper Stortinget vil bevilge en hel haug med kronasjer til et slikt livsviktig prosjekt. Da kan vi slå to fluer i en smekk. Politikerne må få bli de første pasientene. Lykkes avvening på dem, så vet vi at vi har et vellykket prosjekt som kan fortsette i stor stil for å få bukt med dette enorme problemet. Jeg ser med glede frem til det

   *

   Tore Svendsen:
   Ja... du veit... man blir hva man spiser.... så kuren hadde kansje vært å forby kylling som er fylt med salmonella, som på assholes som elsker å bli rævkjørt, ender opp med munndiare.

   Lars Biagio:
   Hehe. Ja du kan så si  Men ikke på blå resept

   Halldor Hamre:
   Ikke rart at ungdommer vokser opp med ett stempel av å mangle moral og ærlighet når deres " rollemodeller" som styrer verden selv lyver og bedrar i største skala selv,mens de forventer sannheten og redelighet av alle andre enn seg selv...Hele verdens historien og alt vi blir lært er faktisk bygget på en eneste stor løyn.... Det gjelder politikk, religion, arkeologi,kriger under falskt flagg osv osv.... Her er ett av uendelig mange eksempler på dette, og helt enig med Ole-John Saga det trengs avvenningsklinikker i stor skala... http://www.youtube.com/watch?v=pe6DN1OoxjE

   Lloyd Pye - Everything You Know Is Wrong
   www.youtube.com
   Seminal lecture by Lloyd Pye on our origins and enslavement as a species. Strongly recommended presentation.

   
---
---

   Ole-John Saga, 24.11. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200724759752381

   Skolen har prøvd å utvikle et radikalt monopol på "kunnskap" ved å definere dette om til "utdanning".
   Så lenge folk godtar denne situasjonen, blir alle selvlærde (auto-diktatene) stemplet som "uten utdanning".

   Moderne helsevesen har lite å by de som lider av noe legene ikke har definert som sykdom.
   Det radikale monopol styrer menneskene gjennom redskapene. Det tvinger individene til å forbruke bestemte varer og tjenester og avgrenser derfor friheten. Det radikale monopol utgjør en spesiell form for sosial kontroll.

   Ivan Illich 1977

   *

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Enda mer aktuelt idag og mer utbredt vil jeg tro!

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Men du skrev antagelig feil da det heter "autodidakter"? = selvlært

   Ole-John Saga:
   Godt mulig Bjørn, jeg er ikke en erfaren oversetter i fra nynorsk til bokmål  

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Men omdefinisjonen fra "kunnskap" hvis man definerer den til vitenskapelig bevist og utdanning til hva som helst som tjener makthavere så er dette en meget farlig utvikling da man ikke lenger behøver bevise ektheten av hva som læres bort.

   Nita Sweeney:
   Før hvermannsen kunne utdanne seg, var folk autodidakte. Og man så det gjerne som ekstra flott at folk var selvlærte. Nå er det motsatt. Vi er idioter.

   Rune L. Hansen:
   Monopol med seg selv og sine egne lover og regler som en standard for å være en nyttig idiot?

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 24.11. 2013:
   https://www.facebook.com/may.seppola/posts/10202827399712621

   For noen år siden la jeg ut en plakat hvor teksten var SKYT EN BONDE - REDD EN ULV i en tilspisset debatt om illegal skyting av ulv i Norge .

   Nå dukket dette opp i en debatt om barnevernet.
   http://debatt.nationen.no/-/bulletin/show/815202_kampen-mot-barnevernets-utallige-overgrep-fortsetter

   KAMPEN MOT BARNEVERNETS UTALLIGE OVERGREP FORTSETTER.
   debatt.nationen.no
   *I et åpent brev til den nye BLD ministeren fra Frp, ber menneskerettsforkjemper May- Harriet Seppola statsråden blant annet styrke…

   *

   May- Harriet Seppola:
   Arne Hansen er en av de trofaste stalkerne som forfølger meg fra somnne til sone og forsvarer giftige vaksiner og salg av barn i Norge , her er hans argument , Det vil føre for langt å vise all den mobbing, løgn, overdrivelser og konspirasjonsteorier, mobbing og sverting som Seppola drev med i diverse rovdyrdiskusjoner. Det toppet seg da hun kom med oppfordringen om å skyte bønder for å redde en ulv.
   Etterpå forsvarte hun og hennes like useriøse venner seg med at det var ironi. Ironi, å gå offentlig ut med oppfordring til drap?
   User_128x128
   Arne Nilsen

   Rune Olsen:
   da er han syk, stakkar

   May- Harriet Seppola:
   Folk som han beskyrtter giftige vaksiner , medisiner som tar livet av folk og barn som lider overlast under barneevrnets såkalte omsorg.

   Hanne Judith Jacobsen:
   han får tydligvis ikke ting med seg, og lytter ikke, eller så forstår han dette rett å slett ikke.

   Rune Olsen:
   det er dumme folk over alt. igår la jeg fram endel ting som var forbudt før, og la også fram det grusomme at både tyskland og nederland lukter på ideen om å legalisere pedofili! ingen sa noe til det, men angrep meg fordi jeg hadde nevnt, blant andre ting, at homofili var forbudt før 1972. alt dreide seg da om at jeg var en homohater! ingen tenkte på hva jeg virkelig sa. det om pedofili, at det ikke må bli legalt

   Hanne Judith Jacobsen:
   uff, er det rart det blir håpløst, folk lytter jo ikke, tenker det ble en hektisk diskusjon ,men ikke om det som skulle være temaet..... pedofili... sikker på at de visste forskjellen da, eller mener de å være homofil, er værre enn pedofili? hva endte diskusjonen opp med?

   May- Harriet Seppola:
   Typiusk .

   Rune Olsen:
   folk ble sure. selv om jeg la ut linker som bevisste det jeg hadde sagt, flammet diskusjonen opp igjen. jeg måtte rapportere 3 stykker som angrep en av mine venner, selv om han var den som ivrigst forsøkte å få meg til å forandre teksten. det ble bare ikke godt nok uansett, så jeg sletta bare alt. jeg hadde ikke sagt noe om at homofili var likestillt med pedofili, men det var nevnt i samme stykket, som handlet om hva som VAR forbudt, og BLE legalisert. dermed kunne det misforstås. til og med ble jeg støttet av en homofil, men det ble hevdet at jeg bar anstøt mot de andre. meget beklagelig sak, men likevel noe som man er ferdig med nå, vil jeg håpe

   May- Harriet Seppola:
   Det finnes massevis av folk som får betalt for at sannheten ikke skal komme frem , jeg har en gjeng etter meg på origo, skjønt i det siste har de blitt i fåtall , så det hjelper i det lange løp.

   Rune Olsen:
   sånn går dagene

   Jane Kile:
   Har man stukket fram nesa si offentlig, så får man jo ikke fred noen gang, og dette ødelegger gode debatter

   
---
---

   Irene Hov, 23.11. 2013:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10152043547842899

   Hva jeg tenker på?

   Jo - at.... hvorfor er det rekordmange samlivsbrudd? Hvorfor er det rekordmange barnefordelingssaker for retten? Hvorfor er det rekordmange med høyt konfliktnivå ved samlivsbrudd? Så mye at barnevernet vil ha obligatorisk undersøkelse på foreldre med høyt konfliktnivå...
   Driver vi bare med symptombehandling? Hvis vi ikke leter etter årsak - vil det noen gang snu og bli bedre?
   Hva med å se på bidragsreglene...?

   *

   Brit Jensen:
   Jeg syntes dette med 14 dager her og 14 dager de må slitte på ungene.

   Bjørn Harald Granerud:
   Hmmmmmmm......

   John-Erik Brust:
   hvis ikke folk hadde stikket nesa i ting ,hadde det vært fred i verden

   John-Erik Brust:
   vær enslig unngå brudd

   John-Erik Brust:
   Ha en god aften ,alt ornar seg

   John-Erik Brust:
   velstandens bakside

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor lovlig lov og rett når ulovlig lov og rett gjør bedre nytte for mange?

   Irene Hov:
   Skjønte ikke spørmålet Rune...?

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping og fangehold av barn skal jo premieres, og foreldre kappes om premien og dens størrelse. Og dommere og barnevern og de andre nyttige nøkkel-personer, dirigenter og med-spillere skal late som om de ikke vet noe om dette, og som om de heller ikke vet noe som helst om lov og rett, barnets beste, Straffeloven, Menneskerettsloven, hva tortur er, hva falsk dokumentasjon er, hva utplyndring, diskriminering, degradering, osv., osv. er. Loven og alt av lov og rett som skal følges skal jo i det heletatt være - og er - motsatt lov og rett?

   Rune L. Hansen:
   Er ikke det logisk og enkelt nok da, for veldig mange?

   Rune L. Hansen:
   Hvem i Norge tror vel på et lov-lydig samfunn med lovlige lover, regler og avgjørelser?

   
---

   via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:

   Siw Anita Bomstad:
   Ja det er et stort paradoks. Samtidig får vi høre at Norge er verdens beste land å bo i. Samtidig som vi aldri har vært rikere, ihvertfall for noen privilegerte. Klasseskille har vel aldri vært så stort som det er nå, og større kommer det til å bli.

   Kristian Rønås:
   Som bidragsyter skal du betale mere når du har samboer . Hvordan i h får det gjort at det er dyrere å være barn . Alle som har lest hvordan bidragsreglene er skjønner at de er helt dustete ! Det eneste de oppnår er å øke konfliktnivået!

   Irene Hov:
   Hvis du har samboer, antas det at du har en voksen å dele boutgiftene med, og får dermed større "bidragsevne". Kostnadene med ett barn er en fast sum ift alder. Denne summen deles i 6 deler. Inntekt og utgifter til begge foreldrene, med fradrag av samvær, gir en fordeling av de seks delene. Eks samværsforelder skal betale 4/6 og den andre 2/6 av kostnadene. Eller omvendt.

   Kristian Rønås:
   Og hvis bidragsevnen øker da skal bidrager øke betalingen ! Renter på renters renter ! Dusteutregning !

   Kristian Rønås:
   Det er ofte kun bidraget som er årsaken til sammværsnekt og Barneværnet som blander seg inn å øker konflikten . Hva skjer ? Barna taper !

   Kristian Rønås:
   Det er et sykt system som skulle vært avskaffet for 40 år siden .

   
---
---

   Rune Fardal, 24.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151713997001150

   Projektiv identifikasjon i praksis:

   Barnet: "Jeg vil treffe far"!
   Mor : "Drar du til far tar jeg livet mitt"!

   Her ser vi klart at mor ikke klarer være kontainer for barnets projiserte forventning. En åpenbar aggresjon hos mor, mot at barnet får ha kontakt med sin far er synlig. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilke negative emosjoner og affekter mor skaper i barnet. Barnet projiserer ut sin forventning, denne blir i moren bearbeidet med hennes eget hat til far og sendt tilbake til barnet. Mor klarer ikke være kontainer for barnets positive forventning. Det barnet så opplever er ikke en adekvat respons fra mor, men et utrykk for mors hat mot far. En projisert forventning om å treffe far, blir i stedet for positiv bekreftelse, returnert som en negativ aggresjon og forventning rettet mot barnet. Morens behov for hat, blir pålagt barnet. Et slikt barn må undertrykke egne behov og i steden bekrefte morens behov for hat. Slik oppstår foreldrefiendtlighet i barnet!

   Her er en film som viser den samme dynamik. KKK sitt møte med en sort prest. Presten evner være kontainer for KKK sin aggresjon og returnerer godhet fremfor frykt eller aggresjon:

   http://www.youtube.com/watch?v=B24qxWPPVbM
   Must see !! Former Ku Klux Klan leader Johnny Lee Clary KKK
   youtube.com
   This is one of the ways to defeat them.. ;-)

   *

   Britney Marie:
   Artig lliten story

   Rune Fardal:
   Barnet identifierer seg med mors aggresjon for å overleve i mors miljø. Et slikt barn vil "lære" å dempe sine behov for kontakt med sin far. Gjennom klassisk betinging vil det lære å assosiere negativitet rundt kontakt med sin far.

   Det tar ikke lang tid før et slikt barn tilsynelatende gir utrykk for å ikke ville ha kontakt med sin far. Kvaliteten på det projiserte materiales bearbeiding, er negativ. Når barnet så tvinges identifiserer seg med dette utvikler det strategier og arbeidsmodeller for å håndtere dette negative materiale.

   Sola Miriam Faraasen:
   Mener du slik : Har merket etter rettssaken nå at min sønn gir opp, han kommer sjeldenere og sjeldenere... for veggen med negativitet for å besøke sin mor blir for stor... Og han blir jo ikke hørt av far... Tidligere fikk han ord fra far som : Maser du mere nå om å få dra til mor blir det bare lenger til.... drar du til mor får du 20kr trekk i ukelønna for hver gang du gjør det. Eller drar du ikke på trening får du ikke reise til mor. Er dette Projektiv Identifikasjon ?

   Anne Berit Bjørsvik:
   Når en foreldre truer med å ta livet sitt. Så kontrollerer du barnet med frykt. Kontroll. av andtre med å bruke denne framgangs måten eter ganske vanlig. De blir til å med brukt av leder for å kontrollere ansatte.

   A Heidi Haugli:
   I mange tilfeller kan far se på mor som en trussel .Mange fedre får omsorgen for barn der barna har sett fra misshandel dem og mor. Mor blir aldri trodd i en rettsak etter hos barnevenet , Jeg har hørt på tape at bv sier til mor at jeg skulle ønske du var død eller det var synd du vant rettsaken i barnefordelig . hun har kun et dårlig syn på barnefaren . Jeg ser stygge tendener på kvinnehat og forakt i samfunnet .

   A Heidi Haugli:
   Husk Rune at dette kan også far true med , det har jeg hørt mange ganger her er det likt den ene er ikke bedre en den andre .

   Annette Morgaine Olsen:
   Når far, som har omsorgen, sier til sin datter da hun skal på samvær med sin mor :"når du er hos mamma denne helgen skal jeg kose meg på badeland", blir ikke det akkurat det samme....? Resultaten var ett barn som egentlig ville til mor men som også ville på badeland. Det hører til historien at far aldri tok ungen til badeland de helgene som var hans......

   
---
---

   Irene Hov, 23.11. 2013:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10152043530792899

   May- Harriet Seppola
   Advokat Thea Totland uttaler at hun kjenner til minst 20 tilfeller der barnevernet gir omsorgen til foreldre som utsetter barna for seksuelle overgrep.
   Utdrag fra artikkelen i Pravda.
   "Predators win the war on children."

   (..) a mother of a boy appealed to the court. At the hearing the child confirmed that he was subjected to sexual abuse by his father. However, since no other evidence was found and the father denied the boy's testimony, the court found the mother mentally unbalanced. As a result, the custody of her son was handed over to the father and the mother was allowed to see the child twice a month under supervision."

   Norwegian Lawyers Protecting Pedophiles
   http://english.pravda.ru/society/stories/09-08-2012/121869-norway_paedophiles_lawyers-0/
   english.pravda.ru
   A Norwegian lawyer criticized the local judicial system that, in her opinion, protects pedophiles. As a result, in many families children are forced to live with parents who subject them to sexual abuse. All attempts to appeal to...

   *

   John-Erik Brust:
   barnevernet for hvem ?

   Ann Caroline Magnussen:
   barnevern=pedofiliring, med faste leveranser.

   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, omkring null grader Celsius og tildels noe yr her ute i natt. Overskyet og omkring 1 pluss-grad frem mot klokken 10. Videre omtrent det samme. Nokså mørkt, noe lett yr og oppmot 2 pluss-grader klokken 17.30. Helt mørkt og omkring null henimot klokken 21, antydninger til yr. Videre det samme mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151722139531875

   Grl § 110 c første ledd, fastslår at myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene. Bestemmelsen gjelder alle rettigheter som kan anses som menneskerettigheter, enten de fremgår av folkerettslig sedvane eller av menneskerettskonvensjoner.

   Problemet er bare at Høyesterett mener at vår interne rett samsvarer med menneskerettene, slik at det i følge Høyesterett ikke er nødvendig å gå inn i de enkelte menneskeretter. På den måten, er grunnlovens § 110 c redusert til en ren papirbestemmelse uten reelt innhold. Dette er nok et eksempel på hvordan vår grunnlov har mistet sin betydning som skjold mot maktovergrep.

   *

   Lars H. Widding:
   Det er der absolutt ingen grunn til å finne seg i, da Domstolen ikke eier loven, det er det folket som gjør, og folket kan derav avsette Domstolen når den ikke oppfyller sin rolle. Uten Folkesuverenitet og Grunnlov i ryggen, har ikke noen Domstol legitimitet, og avgjørelsene derfra er det ingen som skal underkaste seg, det er og blir NULLITETER. Denne teksten må snart noen lese opp høyt og tydelig til Norske Domstoler. De er ikke der for egen del, men i tjeneste for Folket, og Folket kan derfor avsette de.

   Kjell Erik Midtgård:
   Pussige du skulle si Marius, vi får ikke lov til å se alle papirene i saksmappen slik advokaten har krevet, barnevernsleder skrev til kravet at hun ville helst vente til møte. Det gir at vi er nødt til å ha møte, og tilstede advokat, for det står i regjeringens sider om rettsikkerhet at når man ikke får innsikt i allt som blir ført i mot en, så må de andre rettsikkerhetsmidlene styrkes tilsvarende, så som advokat.

   Kjell Erik Midtgård:
   Orsak, Lars siden grunnloven er forbrutt, og maktens tredeling ikke rettet opp i det, så betyr jo det at folkestyret er avskaffet, og dermed den legitime nasjonalstaten. Skulle ikke vi, slik påligger alle nordmenn plikt, rekonstituere nasjonen?

   Morten Aarmo:
   Når brudd på menneskerettene blir hevdet å være sedvane, basert på tvilsomme juridiske dommer så som RT 2012- 1832, RT 2001- 995 og Flexipedsaken RT 2012- side 1035, er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved HR`s legitimitet.

   Kjell Erik Midtgård:
   HR kan da ikke være legitime når den er besatt av privatpraktiserende som ikke oppfyller grunnlovens og domstollovens krav til å utøve dommerhandlinger?

   Robert Steffensen:
   Å beskrive en problemstilling gir ofte svaret på hva som er feil og også hva som må gjøres for at alt skal bli rett. Løsningen ligger klart i dagen, som en praktisk og rasjonell løsning må stortinget ta stilling til en tilleggsparagraf, forskrift -- alle domsavsigelser skal henvise til menneskerettighetene, konvensjoner, med flere. Det må bli forbudt å avsi dom uten samtidig å henvise til det internasjonale rettessystem. Norges lover fastslår jo at det finnes lover utenfor landets grenser og med den norske rettsoppfatning, som har større rang, og skal først følges. Utviklingen eller holdningen for at spesielle lover, forskrifter først skal gjelde og som normalt er praktisert, må reverseres. Dette fordi at de lover som nu er fremtredende er alfa og ikke underordnede lover. Forslag må inn til Ulf og FrP og som en proposisjon.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Hvorfor er det da lov som sier at om man kommer i konflikt med de internasjonale avtaler, skal det som er avtalt, følges?

   Cleo Manlapat Nordli:
   Mitt spørsmål er: Hvorfor dommerne får lov å domme folk,hvis de kan ikke EMK loven selv .Hva vi kan gjøre ,får de dommerne får straffet for brudd menneskeloven. Hvor vi skal klage.?

   Rune L. Hansen:    

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) og V5&6 (ICCPR) har den samme innlednings-bestemmelsen. Følgende avsnitt:
   "De stater som er parter til denne konvensjonen,
   som tar i betraktning, i samsvar med de prinsipper som er fastslått i De forente nasjoners pakt, at erkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og umistelige rettigheter er grunnlaget for frihet, rettferd og fred i verden,
    som erkjenner at disse rettigheter har sitt grunnlag i menneskets iboende verdighet,
    som erkjenner, i samsvar med Verdenserklæringen om menneskerettighetene, at det bare er mulig å nå fremtidsmålet med frie mennesker som nyter frihet fra frykt og nød dersom det blir skapt slike forhold at enhver kan nyte sine sivile og politiske rettigheter, såvel som sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,
   som tar i betraktning statenes forpliktelser etter De forente nasjoners pakt til å fremme den allmenne respekt for og overholdelse av menneskerettighetene og frihetene,
   
som innser at det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører,
   er blitt enige om følgende artikler:" Osv.

   Vær særlig oppmerksom på blandt annet formuleringen "og av deres like og umistelige rettigheter". Og formuleringen, at "det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører".

   
Rune L. Hansen:
   Og Menneskerettslovens V7&8 (CRC) har innledning som begynner slik:
    "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, 
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,

   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag." Osv.

   Vær særlig oppmerksom på blandt annet formuleringen "og av deres like og uavhendelige rettigheter". Og formuleringen, at "alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Rune L. Hansen:
   Kanskje igjen også grunn til å minne om Menneskerettslovens § 3:
   "§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   
---
---

   Noralf Aunan, 25.11. 2013 posted to Marius Reikerås:
   

   Det må da være på tide å avsløre hvilke rettigheter Menneskerettighetene gir barn i forhold til de manglende rettigheter Barnevernloven gir, og disse forhold må så de folkevalgte behandle etter et massivt krav fra de av oss som har erfaring med forholdene.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151722144226875

   Høyesterett har i brev av ultimo november, skrevet at dersom en person ønsker å se dommernes underskrifter på en avgjørelse, så må det gjøres ved at vedkommende møter fysisk opp i Høyesterett.

   *

   Lars H. Widding:
   Sedvanerett? for å legitimere alle de dommer som aldri er signert?. Det er FOLKET gjennom LOV som stiller krav til Domstolen, domstolen har ingen krav som ikke er hjemlet i lov.

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Eh.. Dersom de faktisk signerer, så kan de vel sende ut dokumentene MED signatur også ?

   Morten Aarmo:
   Det åpner helt klart for signering etter at forkynnelse av dom er utført. Signering skal skje jf domstollovens § 160 FØR forkynnelse.

   Mona Kågen:
   Det betyr at alle avgjørelser i barnevernssaker ikke kan gjøres gjeldende da domsavsigelse fra fylkesnemda blir signert i etterkant og kun er kopiert av barnepedagog som har fått tillatelse til å sitte som dommer.

   Mona Kågen:
   Alle statlige innstanser og offentlige forvaltninger er ansatt av Staten. FOLKET.

   Mona Kågen:
   Hvis ikke hele det norske folk forstår dette nå, og hva som er satt på spill, da gir jeg opp. Da får vi samme levekår som ellers i Europa. Vi havner i et diktarur som vi aldri i verden komme ut av uten krig.

   Bente Vik:
   Det er vel ingen tvil lenger, Norge har blitt et totalitært samfunn. : (

   Klara Torunn Schei:
   Hørt en advokats klare uttalelse om at ingen dom er gjeldende så lenge den blir anket.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Hahaha ... jøje meg hvilken forståelse av god forretningsskikks prinsippet og lovgivningen HR her målbærer. Hvem tror HR innehar plikt å anvende lovgivningen for ikke å snakke om aktivitetsplikt - folket, mottaker eller avsender, her domstolene som sender ut skriv uten signatur? Som de kaller en rettslig avgjørelse. Men det er det altså ikke, jf tvl § 19-4, jf § 19-6, jf dmstl § 160. Norsk rett beror ikke på hva noe kan kalles. Det avgjørende er realitetene som viser det ikke foreligger signatur av skrivet, og derav foreligg det ingen rettslig avgjørelse - som ei heller ikke kan anses forkynt. Det synes som HR forsøker å legitimere noe i ettertid, og mener å ha gjemt noe (signatur) som er så forankret der at folk må møte fysisk opp for å ta en kikk på det

   Klaus Knag:
   Det aktuelle brevet fra HR er signert av direktør for Høyesteretts kontor Gunnar Bergby. Han er ikke høyesterettsdommer. Svaret er derfor ikke en rettsavgjørelse, men et rent administrativt svar. Det har egentlig ikke noen rettskraft i forhold til en partsbegjæring om innsyn, selv om det kan være at andre rettsinstanser vil rette seg etter dette.
   Se brevet og utfyllende kommentarer til publikasjonen av dette via
   https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/464383410345037/

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151722174251875

   Stortinget ved dets representanter

   Justiskomiteen

   Kopi:

   Justisdepartementet

   Domstolsadministrasjonen

   Høyesterett

   Brevet legges også ut på sosiale medier til allmenn informasjon.

   Er menneskerettsloven tidenes juridiske bløff overfor folket?

   I flere år har jeg og mange andre kjempet en kamp for å få ivaretatt de menneskerettigheter som vi trodde var en selvfølge.

   I hver eneste korrespondanse med offentlige etater, oppleves det samme mønsteret: Menneskerettsspørsmål ignoreres som om temaet er ikke eksisterende.

   Etter hver har vi forstått at både domstoler og forvaltning opplever spørsmål om hvorvidt Norge etterlever våre konvensjonsforpliktelser, som brysomme.

   Denne uttalelsen fra Høyesterett i Rt. 2012- 1832, er i alle fall avklarende.
   Her sier Høyesterett:

   ”Norsk intern rett er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser på dette området, og saken gir derfor ikke foranledning til å nærmere inn på konvensjonsforpliktelsene.”

   Slik jeg oppfatter denne uttalelsen, har Høyesterett nærmest satt en strek over menneskerettsforpliktelsene.

   Eller for å si det slik Høyesterett har sagt det: Så lenge norsk intern rett er i samsvar med konvensjonsforpliktelsene, er det ikke nødvendig å utdype hva menneskerettsforpliktelsen egentlig innebærer.

   Men, når kan en vite om vår intern rett er i samsvar med våre konvensjonsforpliktelser, så lenge konvensjonsforpliktelsene ikke blir utredet?

   Et nylig eksempel på at vår interne rett ikke er i samsvar med våre konvensjonsforpliktelser, fikk vi da Norge ble dømt for krenkelser i den såkalte ”62- års” saken.

   Jeg får stadig flere henvendelser fra vanlige nordmenn som føler at deres menneskeretter er krenket.

   Når jeg vet hva Høyesteretts holdning er til å drøfte konvensjonskrenkelser, kan ikke jeg annet gjøre enn å si til den enkelte at det ikke har noen hensikt å påberope seg krenkelser overfor norske domstoler. I realiteten har derfor den vanlige mann og kvinne intet sted å gå når han eller hun føler seg menneskerettskrenket.

   Vi konstaterer at dette er Høyesteretts syn, men det er ikke Høyesterett som har signert på de konvensjonsforpliktelser som Norge har påtatt seg på vegne av folket.

   Vi ber følgelig om en avklaring. Om det er slik at både forvaltning og Storting, er på linje med Høyesterett og mener at det ikke er hensiktsmessig å gå inn på de ulike konvensjonsforplikter, ber vi om en redegjørelse for dette.

   Om Storting og forvaltning skulle mene det samme som Høyesterett, har det følgelig ingen hensikt å påberope seg konvensjonsforpliktelser . Da må man altså la mulige brudd på menneskerettene ligge.

   Om dette fortjener folket et ærlig svar.

   Bergen, den 25.11.13

   Marius Reikerås

   *

   Morten Aarmo:
   Flott skrevet Marius.

   Mona Kågen:
   Du burde spurt etter retningslinjene i Norsk Grunnlov 1905-1985 hvor de retningslinjene er blitt av. For det er de retningslinjene alle i Norge skal leve etter.

   Mona Kågen:
   Og der er menneskerettighetene på plass.

   Hilde Aastrup:
   Om dette fortjener folket et ærlig svar... : ) Jeg antar at mye ligger begravet i vedtak kjent som Cestui Que Vie Act 1666 og ”Emergency Banking Act, March 9, 1933, 48 Stat. 1, Public Law 89-719” som legger beslag på hver eneste person; lovlige fiksjoner med forpliktelser i stedet for åndsbevisste & levende mennesker.. : )

   Mona Kågen:
   Menneskerettighetene blir ivaretatt når man følger Norsk Grunnlov. Norsk grunnlov er tuftet på kristne verdinormer om ivareta andre mennesker der det er ulovlig med dødsstraff bl.a. Og at det skal legges beviser til grunn for å få noen dømt. Man er uskyldig så lenge man ikke kan felle noen med beviser her til lands.

   Raymond Johansen:
   Menneskerett er kun en fiksjon i statens øyemed, menige mann i gata eier ikke retten til sitt eget liv, vi er brikker som makteliten kan gjøre hva de vil med, det er også grunnlovstridig!

   Mona Kågen:
   Menneskerettighetene er en veiledning om hvordan hvert enkelt menneske i landet skal ivaretas på best mulig måte det. Der ligger også ytringsfriheten inne.

   Mona Kågen:
   Etter 1994 ja, da Høyre forlangte Norsk Grunnlov makkulert av alle etater og instanser for å tilpasse landet EU reglene.

   Mona Kågen:
   Det Høyre gjorde der er så ulovlig att jeg har ikke ord. Og at ingen reagerte og heiv dem utav regjeringsbygningen dengang er for meg helt ubegripelig.. men alle gir jo Ap skylda.. men Høyre var dem som bestemte at de skulle skrive under på eøs-avtalen.. snakker meg om ansvarsfraskrivelse det Høyre representerer...

   Mona Kågen:
   Jeg har skrevet på veggen til høyresterett om at jeg anmelder partiet Høyre for å ha makkulert Grunnloven vår og innført utenlandske regler bak ryggen på det norske folk og gjort dem gjeldende hvert 3.år. Jeg har informert partiet Høyre om det i sommer. Jeg har bedt politiet fjerne dem utav stortinget på det grunnlaget av at de er kriminelle og har begått kriminell handling ved å innføre utenlandske regler og lover til landet. Men ingenting er tatt til etterretning. Jeg advarte folk fra å stemme dem fram men ble ikke trodd eller hørt på.

   Ann Tove Buklev:
   Hans majestet kongen bør kanskje også få et eksemplar? Så han er informert om rikets tilstand.

   Mona Kågen:
   Jeg krever nå at jeg blir respektert når jeg sier at de som ikke ønsker å stå tilsluttet Høyre og rive ned vår sosialistdemokrati der folket bestemmer, tar avstand til partiet Høyre og tilslutter seg sosildemokratene. Høyrefolk som blir stående igjen bør for all framtid miste stemmeretten.

   Mona Kågen:
   Hans Majestet Kong Harald V er partipolitisk nøytral. Ansatt av det Norske folk.

   Joline Valentina Sjøgren:
   Kjempe bra Marius Reikerås : )

   Jan Erik Winås:
   Si meg Mona Kågen. Har du plutselig våkna? Les deg tilbake noen tiår feks 70 tallet og se hva AP har gjort med bla grunnloven. Ikke be meg om å henvise til noe konkret. DET kan du selv finne ut. En annen ting. Finnes det noe sosialdemokrati igjen i dette landet?

   Mona Kågen:
   Jeg har vært våken ang politikk siden jeg var 13 år. Høyre fjernet Grunnloven vår for at Eu reglene lettere kunne innføres via en forenklet utgave av Norsk Grunnlov. Og befalte alle instanser om å makkulere Norsk Grunnlov i 1994. Ja, så jeg er våken. Er du?

   Magne Leonard Karlsen:
   Si fra om du får svar, Reikerås. : )

   Saka Maljicaj:
   Ser ut som jeg har statsborgerskap kun på papir, i realiteten har jeg ingen rettigheter. STATSBORGER UTEN RETTIGHETER!

   
---

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   HRs uttalelse beviser den ikke bedriver noen rettsavklaring, men først og fremst benytter en svært betenkelig og påfallende maktmisbruk metode - definisjonsmakt som her ved å fastslå uten drøftelse og uten begrunnelse, at "Norsk intern rett ER i samsvar med menneskerettene". HRs funksjon og oppgave må dermed best karakteriseres som Statens Vokteranstalt - for å hindre folks menneskerettigheter - med parallellitet til en viss sjiamuslimsk republikk og totalitære stater/regime.

   
---
---

   Jan Trygve Harila, 25.11. 2013 posted to Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151722212881875

   Marius , Kan du spørre den nye regjeringen om hva de skal gjøre når den forje regjeringen fikk Norge til en B narsjon på grunn av menneskeretighetene og hvordan di skal få Norge opp til A narsjon igjen. ?? Da må de først få lovlige dommere her til lands og de som har dømt ulovelig straffet etter norsk lov. ikke sant ?

   *

   
---
---

   Morten Aarmo, 24.11. 2013 uploaded a file in the group Black Ribbon Norge:
   https://www.facebook.com/groups/398900333534451/541381135953036/

   SIKKER SEDVANERETT : Når statens prosessfullmektig her, på side 2, hevder at brudd på EMK art 6.1 i Rt.2001 side 995 er : "Sikker sedvanerett, dels av konstitusjonell karakter", er det absolutt en god grunn til at saken bringes inn til internasjonal domstol. Advokaten synes å her be for sin syke mor, da det er ingen tvil om hvem som tjener på lovløse tilstander i norske domstoler, da dette er advokatene.

   Prosesskriv av 21.11.2013. Statens p.fullmektig..pdf · version 1
   https://www.facebook.com/download/1381688268722781/Prosesskriv%20av%2021.11.2013.%20Statens%20p.fullmektig..pdf
   Morten Aarmo

   *

   Jan Trygve Harila:
   Domere er jo advokater de også før de blir domere

   Vigdis Victoria Koppang:
   Og før de er advokater er de politi...

   Lars H. Widding:
   Det er ikke til å tro at de mener kontinuerlige lovbrudd etablerer sedvanerett. Om så var riktig skal de umiddelbart stoppe krigen mot Hells Angles med flere, da virksomheten har pågått så lenge, at de har sedvanerett til å fortsette.

   Lars H. Widding:
   Han sier egentlig det samme som Dommerne i Flexipesaken, Loven eier VI, og den misshandler vi akkurat som vi vil.

   Morten Aarmo:
   Helt klart ! De mener at når lovbruddene har pågått lenge nok er dette en sedvanerett! Lars H. Widding

   Lars H. Widding:
   Sedvanerett er et juridisk begrep for rettsregler som har blitt dannet ved at et bestemt handlingsmønster, opptreden eller en oppfattelse av rettigheter og plikter har blitt fulgt over lang tid og blitt rettslig forpliktende for rettssubjektene.
   For at en sedvane skal anses rettslig bindene kreves det normalt at den har blitt fulgt konsekvent i lang tid og at rettssubjektene på dette feltet har ansett den som bindende. Et annet sentralt moment er om andre rettskilder TALER MOT at sedvanen er gjeldende rett.
   Sedvanerett er særlig vanlig i land som har et DÅRLIG utviklet rettssystem, men har fremdeles stor betydning også i bedre utviklede rettssystemer.
   I norsk rett spiller fremdeles sedvanerett en stor rolle særlig innenfor kontraktsretten, forvaltningsretten og i statsretten, sistnevnte i form av konstitusjonell sedvanerett. I internasjonal rett er sedvanerett en faktor i internasjonal privatrett og i folkeretten (folkerettslig sedvanerett).

   Morten Aarmo:
   Har du noen henvisning til dette. Lars H. Widding

   Lars H. Widding:
   Vårt rettsystem er basert på Civil law, mens Sedvaneretten hører hjemme i Common law, og det er et helt annet system.
   I Civil law, er det lovteksten som bestemmer, i Common Law er det tidligere rettsavgjørelser som blir gjort til lov.
   Norsk rettsystem er en slim ål, som IKKE forholder seg til Folkesuverenitet og Demokratiske prinsipper, og da er legitimiteten bak maktutøvelsen borte.

   Lars H. Widding:
   Teksten ovenfor er klippet fra Wiki, så den har ingen verdi

   Morten Aarmo:
   Nyttige opplysninger.

   Lars H. Widding:
   http://paragraf1.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=27514
   
   Lars H. Widding:
   Stor betydning der grunnloven; ikke gir noen løsning ā€‘ tvilsomt hvordan den rettslig er å forstå.
   Forsiktighet med å anerkjenne sedvanerett som står i klar strid med grunnloven.
   Trinnhøyde:
   Bare hvis sedvaneretten har samme gjennomslagskraft som grunnloven selv ā€‘ konstitusjonell sedvanerett.

   http://www.jus.uit.no/student/1/sensorv_1_v93_1teori.htm
   SENSORVEILEDNING
   www.jus.uit.no
   I. Oppgavetekst: "Hva skal til for at det foreligger konstitusjonell sedvanerett. Gi eksempler på konstitusjonelle sedvanerettsregler.

   Lars H. Widding:
   Det fremkommer at Sedvanerett kun kan oppheves ved lov, og all den stund Trygderetten er fra 1967, var den konvensjons stridig allerede ved etableringen. Norge kan IKKE ignorere en konvensjonsforpliktelse og gjøre dette til sedvanerett, da faller hele meningen med konvensjoner bort, det samme med all annen lovgivning.

   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, yr og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Grålig, disig, yr og oppmot 2 frem mot klokken 09. Mye regn og disig videre utover formiddagen og dagen, med oppmot 5 pluss-grader, dunkelt klokken 16, mørkt klokken 17. Mye regn og disig hele dagen, med 7 pluss-grader utover kvelden. Det samme mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra 24.11. 2013:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10152043547842899

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping og fangehold av barn skal jo premieres, og foreldre kappes om premien og dens størrelse. Og dommere og barnevern og de andre nyttige nøkkel-personer, dirigenter og med-spillere skal late som om de ikke vet noe om dette, og som om de heller ikke vet noe som helst om lov og rett, barnets beste, Straffeloven, Menneskerettsloven, hva tortur er, hva falsk dokumentasjon er, hva utplyndring, diskriminering, degradering, osv., osv. er. Loven og alt av lov og rett som skal følges skal jo i det heletatt være - og er - motsatt lov og rett?

   Rune L. Hansen:
   Er ikke det logisk og enkelt nok da, for veldig mange?

   Rune L. Hansen:
   Hvem i Norge tror vel på et lov-lydig samfunn med lovlige lover, regler og avgjørelser?

   Einar Jan Larsen:
   Störste problemet i vesten er at man gir så lett opp, ved förste korsvei springer de fleste fra sine forpliktelser og tror på et bedre liv på andre siden av elven der gresset ser så grönt ut på avstand. Bruk og kast, tilkjemp deg eiendomsrett, alle disse utingene har smittet over på forholdet mellom mann og kvinne.

   Irene Hov:
   Hva har det med bidrags reglene å gjøre Rune?

   Rune L. Hansen:
   Fremgår av hva jeg sa. (Og også av ditt øverste spørsmål, som jeg utdypet litt.) Når en far og en mor skiller lag eller er adskilt så skal ikke den ene diskrimineres og barnet kidnappes eller fangeholdes. Unntatt frivillig for foreldrene og barnet eller i nødverge. En såkalt "barnefordelings-sak" er også ingenting annet enn en straffbar ulovlighet, i regi av hvem enn - selv om den også skulle være frivillig, ønsket og avtalt. Et økonomisk barnebidrag må også være frivillig, eller er en offentlig likeverdig ytelse til begge foreldrene, eller kan bare ellers være en berettiget straffe-reaksjon. Uten er det en straffbar ulovlighet, hvem enn det er i regi av.

   
---
---

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić, 26.11. 2013 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151818275308785/

   Citat från Adv Lena Celander Jörgensen Juridiska Byrå;

   Barnets rätt till båda sina föräldrar av största betydelse.
   -------> Den förälder som inte förstår innebörden av barnets rätt till den andra föräldern är INTE lämplig att inneha ett vårdnadsansvar.

   Lena Celander Jörgensen Juridiska Byrå
   Uppsala tingsrätt T 3930-12 - Vårdnad
   Avgörandedatum: 2013-09-06

   Kommentar: Barnets rätt till båda sina föräldrar av största betydelse. Den förälder som inte förstår innebörden av barnets rätt till den andra föräldern är inte lämplig att inneha ett vårdnadsansvar.

   "Pappa får ensam vårdnad om son sedan mamma hindrat umgänge
   Föräldrarna till en sju år gammal pojke separerade 2007. Sedan dess hade sonen bott hos mamman och haft begränsat umgänge med pappan. Sedan februari 2011 hade mamman helt vägrat att lämna ut sonen för umgänge med pappan under påstående att pojken utsatts för ett sexuellt övergrepp vid en övernattning hos pappan. Båda föräldrarna yrkade på ensam vårdnad. Tingsrätten konstaterar nu att uppgifter om vad som hänt när sonen sov över hos sin pappa främst kommer från mamman och från henne mer eller mindre närstående personer. Sammantaget ger utredningen enligt rätten inget påtagligt stöd för mammans påstående om att övergrepp skulle ha ägt rum. Det går heller enligt domstolen inte att bortse att från det faktum att anklagelserna tagit sin början omedelbart efter att pappans umgänge med sonen utökats. Likaså talar utredningen med viss styrka för att sonen utsatts för betydande påverkan från mamman. Då rätten inte finner det utrett att det skulle föreligga någon risk för att pojken utsätts för övergrepp eller annars far illa i umgänget med pappan finns det anledning att se allvarligt på det faktum att mamman under två och ett halvt års tid förvägrat pojken ett umgänge med honom. Det saknas enligt tingsrätten anledning att anta att mamman har för avsikt att tillgodose pojkens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vårdnaden ska därför tillkomma pappan ensam".

   Blendow lexnova 2013-09-16

   Rättsområden: Vårdnad

   *

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping og fangehold av et barn er ulovlig og straffbart. Det samme er blandt annet falsk familie-stand også!

   Rune L. Hansen:
   Dommere eller andre som tar seg ulovlige og straffbare friheter skal straffe-forfølges og dømmes i henhold til reell lov og rett.

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Just precis! :)

   
---
---

   Andreas Rossing Angeltveit, 24.11. 2013 via Arbeid, trygghet, velferd og økonomi:
   https://www.facebook.com/groups/arbeidtv/permalink/671029822937400/

   Jeg gjør dette selv om jeg risikerer å bli kastet ut:

   7874.06.20877 Plan Norge, merk 'Katastrofefond', 500 kroner eller mer gir skattefradrag. Til Filippinene og resten av regionen.

   *

   Emil Leander Lunde:
   Sorry, skulle kanskje heller ha startet et fond for de som er fattige i norge og samtidlig blir rævkjørt av nav og stat.
   November 24 at 10:32pm via mobile ·

   Andreas Rossing Angeltveit:
   Grunnen til at vi må merke det 'Katastrofefond' i nettbanken er at da vet Plan Norge hvilket prosjekt vi gir til. At du dreier samtalen til noe annet framfor å lage en egen sak på det, er ikke min intensjon. Mener du Emil at saken om Filippinene ikke hører hjemme her, ber jeg deg ta det opp med administrator som gir meg en advarsel.
   November 24 at 10:34pm ·

   Emil Leander Lunde:
   Ja jeg vet godt hvorfor man merker innbetalinger, men hvorfor ska man kunne gi slikt, når folk i norge fakrisk sulter. Ikke har steder og bo, sliter med sykdom og ikke råd til medisiner, jeh og mange andre mener at man bør ta vare på de som bor i landet vårt før vi begynner og tenke på de andre, er nok elendighet her i landet, jeg sier ikke at de ikke ska ha hjelp. Men at andre som er mye nærmere trenger det mere.
   November 24 at 11:39pm via mobile ·

   Henning Tønnessen:
   Emil ja det er mye ugjort ovenfor mange i Norge,men dette er katastrofer av dimensjoner med en slik grusomhet at er bør det hjelpes på alle måter.
   November 24 at 11:49pm ·

   Andreas Rossing Angeltveit:
   Mange av problemene i Norge skyldes formelle & juridiske svakheter, feil & mangler samt lederes manglende evne & ønske om å se mennesker som både ressurser og mål i seg selv. Hva Filippinene nettopp ble rammet av er en naturkatastrofe. Jeg ber deg Emil om å vise at du klarer å se denne forskjellen.
   November 24 at 11:49pm ·

   Emil Leander Lunde:
   Jeg sier jo at jeg ser forskjellen. Men de har statskasser i fillipinene og, og i norge så er det ikke juridisk og alt statens skyld, jeg har selv måttet vo på gata for at firmaet mitt begynte og outsource til kina og mistet hus jobb bil kjærring, tok meg nesten et år før jeg fikk stablet meg og imens bodde jeg på gata, så jeg vet av egenhåndig erfaring at det trengs mere jobb med norge enn folk tror vil heller at de problemene VI har bør bli løst først,
   November 24 at 11:56pm via mobile ·

   Tom Rettum:
   Med sånn katastrofer bør det ikke være folkets oppgave å gi penger,det burde være de enkelte lands regjeringer som må trå til der.
   Yesterday at 7:06am via mobile ·

   Nina B Andersen:
   Lar denne stå. Men er enig at vi må hjelpe oss selv først og fremst. Og som flere nevner her: Enkelte lands regjeringer må trå til. Og som vanlig så stiller Norske regjering med flere millioner. Samme gjør andre lands regjeringer. Så folk her inne som har lite fra før, skal ikke føle at de MÅ sende penger. Ha ei fin uke alle sammen : )
   Yesterday at 7:41am ·

   
---
---

   Laila Sandbekk, 26.11. 2013 via NAV- KAMP, Opprettet 2010:
   https://www.facebook.com/groups/150302741665482/permalink/742564622439288/

   Advent ja, tiden som er så koselig leser jeg på nettet, hører jeg folk si, de setter lys på bordet, finner frem sine adventstaker, begynner å ta fram julepynt, kjøper noen gaver, spiser litt pepperkaker, baker sammen med barn, barnebarn, tantebarn, onkelbarn osv osv.

   Inger Hagerup har satt noen enkle, hyggelige ord på denne tiden..

Så tenner vi et lys i kveld
vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
Så tenner vi tre lys i kveld
for lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
for lengsel, håp og glede.
Vi tenner fire lys i kveld
og lar dem brenne ned
for lengsel, glede, håp og fred,
men mest allikevel
for fred på denne lille jord
der menneskene bor.

   Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede… tja.. og det er da jeg selvsagt ikke skal komme med mitt, for det kan jo brått ødelegge for andre eller? Hallo, jeg må jo se positivt på det da, tenn nå et lys da, se det positivt, det blir jo så hyggelig! Joda, jeg liker å tenne lys jeg, blir en egen stemning rundt oss da..

   Men minst av alt, kan jeg klare å tenne et lys for glede i denne vanvittig fabelaktige adventstiden.. Jeg trodde fjordårets adventstid, var og ville komme til å sette seg fast i mitt minne, som den verste av alle adventstider jeg kunne huske- ja, så tok jeg feil da gitt.. I fjord hadde jeg i det minste lysestakene mine! Selv ikke de har jeg nå, nei, de befinner seg på et lager de, og i følge nav, så er det ikke en gang noen vits i å se på om vi etter tre uker i en bolig, som vi liksom skal kalle for hjem, om vi burde fått hjelp til å få lysestakene, koppene, asjettene, bildene, julenissene osv hit til denne boligen..
   Gleder meg skikkelig over denne adventstiden ja.. i mange år har den vært forbundet med noe mindre hyggelig i min verden, men det har jeg jo selvsagt holdt godt skjult, eller prøvd å holde det godt skjult da- prøvd å være positiv, selv om jeg ikke har hatt penger til julegaver, julemat og andre julegleder. Jeg har holdt fokuset på hva vi har hatt, og har gjort det koselig rundt meg , og har oppført meg ”koselig”, slik en skal og bør.. men gleden, den har liksom ikke helt kommet..

   Så skal en tenne lys for både glede og håp da… Før så var det lettere å håpe, nå sliter jeg jammen med det også gitt.. Jeg hadde et håp om mye en gang i tiden, men noen er flinke til å tråkke på slike håp. I årevis har jeg klamret meg til håpet, og dermed har det vært mulig å klamre seg noe fast i en bitteliten glede.. Men til slutt forsvinner liksom håpet , nesten litt sånn usynlig , bare siver det av gårde i all stillhet.
   Umerkelig har det ikke svevet vekk, men usynlig liksom, sånn at en dag var liksom alt borte vekk. Jeg har jo merket hvordan det har skjedd, det er ikke det, men likvel så trodde jeg liksom at jeg kunne holde litt fast på håpet, jeg kan visst ikke det.

   Men jeg sitter nå her da, og hører om den fabelaktige adventstiden.. Og vet jo at disse som jobber i monsterbedriften NAV, de nyter vel adventstiden, slik brorparten av Norges befolkning gjør- de går nok neppe hjem, og sitter å tenker at kanskje de skulle reise på jobb igjen, for å få jobbet litt, sånn at andre også kan oppleve glede og håp, disse to første ukene av adventstiden.

   Så da sitter vi her da, jeg, og en del andre voksne med barn og unge, og føler alt annet enn glede og håp.. Vi sitter kanskje her å bare lurer på hvorfor ble det slik? Hvorfor kan ikke akkurat jeg bare bli helt frisk, og kaste meg ut i en full jobb, tjene penger, spare penger, kjøpe gaver, tenne lys i glede og håp.. Vi blir stadig flere.. og flere..

   Må en ha penger, for å tenne lys i glede og håp? Nja.. jeg vet ikke, men i dette samfunnet koster det veldig mye, å passe inn.. å ha et sted å bo.. å betale for varme.. , å betale for mat..å betale for medisiner og behandling for ”ikke godkjente” diagnoser… Jeg trenger ikke så innmari mye penger, for å være glad, eller for å håpe, men jeg trenger å ha det trygt og stabilt, vite at jeg kan skaffe mat jeg blir minst mulig syk av, å vite at jeg kan kjøpe en liten gave til min sønn i det minste.. Å vite at jeg kan bo, og holde varmen.. Og ja, faktisk drikke en kopp kaffe av mine kopper, se på bildene av mennesker jeg er glad i, sette fram mine lysestaker , og ta fram en julenisse..

   I verdens rikeste land, så sitter jeg, og vet ikke om jeg får mine ting før jul, for det er det NAV som avgjør, når de bare har tid, eller om de kommer på at de må lese det som er skrevet og søkt om..
   I verdens rikeste land, og kaldeste? Så aner jeg ikke om jeg kan få strøm og lys og varme.. For NAV, de har ikke tid de.. 2 personer ble vekk fra jobben en periode på NAV, og det var akkurat de to personene som liksom skulle ha med meg å gjøre.. Ja, da var det jo brått ingen igjen der, til meg da.. Mail, på mail ble sendt, et ukjent antall samtaler pr telefon ble tatt av opp til flere på vegne av meg.. INGEN RESPONS! INGEN SOM KUNNE SVARE PÅ NOEN TING! Fantastisk???????????????
   Nei, jeg synes ikke det…
   I møte der nede på dette navet, for snart 4 uker siden, så ble det sagt både ditt og datt, og respekt, lytte, personvern ble nevnt som meget viktige faktorer. Jøss, her høres det ut som det er håp tenkte jeg, og så kabooooooooooom, der kom den døra, som ble kalt håp slengt så hardt i tryne på meg, at nesa kom ut i bakhodet, og aua spratt ut til sida… og vekk var det håpet ja..

   Så da sitter jeg her da, og har egentlig lyst til å snakke bittelitt fra levra.. og spørre hva faen er det de driver med på det derre navet??????????
   Her brytes lovnader, lover, frister osv for fote, og de forventer jaggu meg at jeg skal rydde opp i deres surr og rot, og brudd på lovene!!!!!!!  Hallloooooooooo! På tide at noen feier for egen dør eller?
   Og de gidder ikke en gang å svare på svært konkrete , saklige mailer, med spørsmål! Ikke et ord om at jeg må gjøre sånn eller slik, for at de skal vurdere det jeg søker om pr mail, altså jeg aner jo da ikke om mailene kan fungere som søknader eller ikke, for selv det kan de heller ikke gi utrykk for.

   Og da jeg nevnte i en mail, at siden jeg ikke får svar eller hjelp til å hente tinga mine på lageret, så måt jeg fremdeles betale for lageret, men at da kan vel nav hjelpe til med det da? Så kommer en kort mail tilbake, om at da må det søkes om for seg selv?

   Så der, i den mailen, der det sto kun en ting nevnt, så kunne de svare med en setning? Jaha.. må jeg sende en mail per spørsmål? Og gjelder da ikke mailen som søknad? Kan de da tilby seg å sende det jeg trenger å fylle ut, hjem til meg i posten, eller åssen er dette- dersom den mailen ikke kan være til hjelp? Og hvordan er det, når jeg må fortsette å betale , for noe jeg egentlig ikke trenger- som et lager, fordi jeg ikke får NØDVENDIG hjelp til å tømme lageret, ei heller svar på om det er mulig å få slik hjelp- er det da rett at jeg skal måtte betale for noe jeg ikke trenger, fordi NAV ikke kan lese, høre, eller svare?

   Og om de nå hadde lest den mailen, som jeg da har sendt to ganger, med akkurat samme ordlyd (kopierte jo bare min egen sendte mail, og sendte på nytt)- så kunne kanskje det vært unngått å bryte loven om personvern eller? Og som dette navet i utgangspunktet selv bedyret at var viktig å ikke bryte, av hensynet til meg og mitt barn.. Og da hadde kanskje ikke jeg stått med null kroner på kontoen nå, mens utleier står med dobbelt på kontoen?? KOMMUNIKASJON!!! Les og lær om KOMMUNIKASJON kjære NAV! KOMMUNIKASJON er gull verd faktisk, og det innebærer så utrolig mange hendige ting… som gjør livet mye lettere for alle som bruker det! Utrolig men sant altså!

   NAV skal være en bedrift, rettet mot kunder som har behov for hjelp og veiledning, og den bedriften har vel rett og slett gått helt på ræva, og burde umiddelbart vært krevet fjernet! Joda, det finnes solskinnshistorier, men problemet er jo at de er i mindretall, og historier som min, de er i et usedvanlig stort flertall. Og tro det eller ei , men bedriften ØDELEGGER LIV ETTER LIV, ja, noen tar sitt eget liv, eller mange – og det roper ingen høyt om, men kommer det en trussel mot bedriften NAV, så skrikes det høyt og tydelig- for slikt kan jo folk bare ikke gjøre, det ødelegger jo for livet til menneskene som jobber der!
   Nå er ikke jeg tilhenger av trusler å vold i noen sammenheng, men jeg er heller ikke tilhenger av å presse folk til det ytterste av det ytre de kan klare å leve med, slik at de velger å heller dø.. eller at de blir enda sykere! Og NAV trenger kanskje et speil, og å huske på at det de sender ut, det kommer som regel tilbake..

   Lys nummer tre, om lengsel, det kan jeg lettere forholde meg til, for jeg lengter etter å slippe fri fra helvete som NAV skaper, og de som frykter at de kommer til helvete om de dør, de kan bare ta seg en tur på glattisen, få et komplisert ryggbrudd, og så kommer de lukt til helvete, eller også kalt NAV da.. Og da vil de nok føle for å tenne lys om lengselen sin, de vil lengte etter å komme ut av helvete (NAV), og etter hvert går det så langt at det spiller ingen rolle om de er levende eller døde, bare de slipper fri!

   Lys nummer fire, det er lyset om Fred! Ja, og fred er vel noe vi alle ønsker oss, men det begynner ikke med andre, det begynner med oss selv det. Og jeg har virkelig stilt meg selv spørsmålet, hvordan kan jeg få fred? Svaret aner meg, det prikker meg på skuldren… For jeg får jo ikke fred, så lenge monsterbedriften NAV forteller meg at de vil krige, til ”the bitter end”, for å bevare sin makt i himmel og på jord!

   God jul!

   *

   
---
---

   Scott Johansen, 26.11. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/697212390303400/

   Nok en gang er de venstreradikale og systemtro sosialistene ute etter å mele egen kake for å beholde statlig makt og kontroll samt tilrane seg penger fra det offentlige. En gjeng sosialister som ikke synes å ha noe tilovers for kjernefamilien og familieverdier men vil at alle barn (inkl. deres egne ?) skal være statens barn.

   Stemmer for at ALL PRESSESTØTTE FJERNES da pressen forsetter med å pøse ut venstreradikal propaganda.
   Har lagt merke til at Aftenposten har begynt å sensurere alt som smaker av politisk ukorrekte innlegg.... innlegg som ikke er i den sosialistiske/kommunistiske ånd.
   Mon tro om Arbeiderpartiets muldvarper i aftenposten systemet har fått sine føringer fra politibyrået for å styrke sitt ønske om en gedigen offentlig sektor(mer makt til LO, FO osv) og flere rødgrønne stemmer ved kommunevalget ? Dette virker rett å slett som en desperat handling fra venstresiden...et forsøk på å undergrave den borgerlige folkevalgte regjeringen.
   På tide at denne politiske siden får klar beskjed om at folket vilje er at individet skal komme før systemet.... ikke som i dag... hvor individet er til for systemet...

   http://www.osloby.no/nyheter/Tredobling-i-antall-bekymringsmeldinger-fra-barnehager-7385928.html
   Tredobling i antall bekymringsmeldinger fra barnehager
   www.osloby.no
   Antall bekymringsmeldinger fra barnehagene til barnevernet er tredoblet i Oslo på fem år. Men fagfolk mener tallet burde vært enda høyere.

   *

   Rune L. Hansen:
   Send barna inn i hjemløshet, uten familie og slekt, som pakke-post inn i fangehold hos fremmede, torturkamre, pedofili, kriminalitet, prostitusjon, narkotika, løgner, trusler, terror, selvmord, osv. Barnevernet er kompetente eksperter på å torturere og ødelegge barn, foreldre, familie, slekt og samfunn! Og deres hjelpetiltak setter penger, karriære og årsverk i sirkulasjon - til glede og nytte for mange! Støtt opp om virksomheten!

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Ja det er et helvete på jord Rune.

   Rune L. Hansen:
   Det er det det skal være, for mange nok. Det er det som gir fortjeneste, tilfredsstilte behov, karriære, ekspertise, spillerom og kompetanse! Eksperter er eksperter, du vet.

   Rune L. Hansen:
   Og hvilken nyttig kontroll over andres liv!

   
---
---

   Tove Mathisen, 26.11. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/697208026970503/

   Dette er trist lesning. Slik kan vi bare ikke ha det

   «Å få gå på do er som å komme til himmelen»
   http://www.side2.no/aktuelt/article3717682.ece
   www.side2.no

   *

   Trond Ruud:
   Og problemet er villet, da man ikke trenger noen form for medisinsk utdannelse for å støtte og hjelpe eldre, så de får gått på WC, Så mangel på kvalifisert arbeidskraft, er ikke noen gyldig i forklaring på akkurat dettre forholdet, synes jeg. Eller?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201310507139439

   The Norwegian Constitution,
   Article 104:
   "Land and goods may in no case be made subject to forfeiture."

   http://hunwww.net/Grunnloven/Norges-Grunnlov-English.html
   Norges-Grunnlov-English
   hunwww.net

   *

   Rune L. Hansen:
   Norges Grunnlov, 104:
   "Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes."
   (Som oversatt til mere moderne norsk betyr følgende: "Eiendom og eiendeler kan ikke i noe tilfelle forbrytes eller bestraffes.")

   http://hunwww.net/Grunnloven/Norges-Grunnlov.html
   Norges-Grunnlov
   hunwww.net

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151714218801875
   Marius Reikerås
   Velferdsytelser, slik som pensjonsutbetalinger , er å anse som « eiendom » etter...
   See More

   Rune L. Hansen:
   "AMERICANS BELIEVE THEMSELVES TO BE FREE, BUT THE CORNERSTONE OF FREEDOM IS THE RIGHT TO OWN PROPERTY. UNFORTUNATELY, IN AMERICA TODAY, AS IN THE MIDDLE AGES, THAT RIGHT DOES NOT EXIST."

   http://www.americandailyherald.com/pundits/publisher-s-corner/item/today-s-feudalism-your-property-is-not-your-own
   Today’s Feudalism: Your Property Is Not Your Own
   www.americandailyherald.com
   Americans believe themselves to be free, but the cornerstone of freedom is the right to own property. Unfortunately, in America today, as in the Middle Ages, that right does not exist.

   Rune L. Hansen:
   http://www.americandailyherald.com/pundits/eric-peters/item/good-works
   Good Works?
   www.americandailyherald.com
   If you work for the government, you are being paid with money (property) taken by force from your neighbors. Even if you are a "good" person doing "good" government work, you're still victimizing others.

   Rune L. Hansen:
   http://www.americandailyherald.com/pundits/selwyn-duke/item/the-un-american-sin-of-property-taxes
   The Un-American Sin of Property Taxes
   www.americandailyherald.com
   Residents of North Dakota had a rare and precious opportunity to throw off the shackles of tyranny. Predictably afflicted with a version of the Stockholm Syndrome, the voted to keep their shackles.

   Rune L. Hansen:
   http://www.americandailyherald.com/pundits/chris-clancy/item/anyone-for-a-laptop
   Anyone for a Laptop?
   www.americandailyherald.com
   Government has a parasitic relationship with the private sector. Like any parasite, it lives off the blood and energy of its victim.

   Rune L. Hansen:
   http://www.americandailyherald.com/pundits/ilana-mercer/item/the-evergreen-state-s-profligate-oink-sector
   The Evergreen State's Profligate Oink Sector
   www.americandailyherald.com
   Property taxes are funding increasingly large and unnecessary expenditures. Though an affront to common sense and damaging to private property, the state's apologists demand that citizens be thankful for the opportunity to be robbed by government.

   Rune L. Hansen:
   http://www.americandailyherald.com/pundits/publisher-s-corner/item/welcome-to-the-end-of-the-world
   Welcome to the End of the World
   www.americandailyherald.com
   Everyone worries about the end of the world and how it will come, by flood, volcano, or comet. But what if the apocalypse was not a material event but a cultural and political one?

   
---
---

   Gry Rambusch, 26.11. 2013:
   https://www.facebook.com/gry.rambusch/posts/10152044863434784

   Thi kendes for ret:

   Ankestyrelsens afgørelse STADFÆSTES???!!!
   JEG ER I CHOK! Hvad satan i helvede er det der sker?
   Kære Anette Vilhelmsen, du har et alvorligt problem nu!

   *

   Astrid Lequime:
   Åh nej : ( Det gør mig ondt, søde Gry : (

   Joan Schroeder:
   Nej for helved!!!!!!

   Helle Rahbek:
   nej nej nej nej .. hvad så nu

   Mogens Leth Nielsen:
   : ( . Sender varme knus til dig og familien.

   Randi Berit Munkholm Christiansen:
   Øv, noget hø ;-(

   Heidi Uldahl:
   Åh nej, det var dog forfærdeligt : ( hvad sker der lige???

   Joan Schroeder:
   Hvornår forstå kommunerne at de ikke ejer andre folks børn???

   Tenna Ann Dajani:
   WHAT??!! - Det er jo det glade vanvid! Stakkels drenge, stakkels forældre. Antager at begrundelsen er, at drengene nu er så behandlingskrævende gr, myndighedernes sagsbehandling, at det vurderes at forældrene ikke kan håndtere dem?! I så fald står verden, (rettelse: Danmark) ikke længere. Men afgørelsen ankes vel prompte?!

   Helle Rahbek:
   ja det må du Gry .. anke med det samme...

   Joan Schroeder:
   Nu må det bare være nok!! Der er fakkeltog i Odense i morgen. Skulle der ikke være ét samtidig i morgen foran Christiansborg? Hvornår synes den danske befolkning er grænsen er nået? Min er nået forlænge siden!!

   Helle Metha Larsen Hansen:
   ej for fanden....... undskyld jeg bander, men det er sgu helt hul i hovedet, JEG HADER SYSTEM DANMARK

   Helle Rahbek:
   sf færdig i danmark og som minister fy for den..

   Michael Skeel Petersen:
   hvad er dommens præmis?

   Grete Kristiansen:
   en dommer---der accepterer en bunke løgne-fy for satan.

   Tenna Ann Dajani:
   Tror ikke et fakkeltog kan gøre det. Dét er kørt helt af sporet herhjemme! Minder om stasistyret i DDR!

   Helle Rahbek:
   SF UD .... OG RINGSTED KOMMUNE DE SKAL UNDERSØGES DET ER FOR GALT .. I VORES KOMMUNE ER DER SÅ MANGE SAGER OG SAGBEHNADLER DE KØRE DERES LILLE LORTE VERDEN.. SER IKKE BØRN OG FORÆLDRE. MON IKKE BONDE BYEN SKAL HAVDE EN NY LEDER OG NYE ANSATTE UNDSKYLD MIT SPROG ... OG HVOR MÅ DEN SAGSBEHANDLER HAVDE DET SVÆRT DER HAR STÅET FOR DETTE HER.. DET SKAL IKKE SLUT HER ... JEG BAKKER OP OVER DETTE HER SVINERI IMOD EN FAMILIE ..

   Joan Schroeder:
   Du har helt ret Tenna, men vi kan da ikke bare sidde og se på uden at gøre noget? Det er vel det sammen som at acceptere tingenes tilstand?

   Helle Rahbek:
   VI MÅ STILLE ANSVAR OP IMOD RINGSTED KOMMUNE...

   Michael Skeel Petersen:
   https://www.facebook.com/groups/rettarvtrivsel/
   Børn skal sikres deres rettigheder, tarv og trivsel.
   Denne gruppe er for alle der ønsker at sikre børns rettigheder, tarv og trivsel. Der har findes desværre mange børnesager, hvor børn ikke får den støtte og hjælp som er nødvendig. Der er også børnes...

   Ceylan Erman:
   Jeg er i chok!... : (

   Thomas Thor Viderø Ulstrup:
   Det er jo VANVID!
   Børnedomstol nu!

   Pia Nielsen:
   Hvad med menneske rettighedsdomstolen det er så forfærdeligt hvad der sker i vores land

   Michael Skeel Petersen:
   En sag skal været afprøvet for samtlige af landets egne retsinstanser, før den kan afprøves ved en international domstol.

   Mette Klemmed:
   Lorteland!!!!

   Familien Andreassen:
   : (  : (  :  (  : (  : (  : (  : (
   Har brug for ALT det hjælp vi kan få

   Mette Klemmed:
   Sig til hvor vi andre kan hjælpe

   Christina Holm:
   : (
♥ 

   Helle Rahbek:
   kan jeg hjælpe....... ret er nu min kamp at Ringsted kommune skal stå til ansvar

   Familien Andreassen:
   Del vores link om sagen til Gud og hver mand - vi skal ha fokus på det her korruption

   Evy Hellmann:
   Vi græder allesammen for Jer 
♥ ♥ ♥  Retsløse lorteland.

   Hans Schønnemann:
   Trist meget trist

   Elisabeth Ditlev Ledersborg:
   Den skal ankes, så den kan ende i Strassburg. Sammen med alle de andre sager hvor systemet har overtrådt lov og ret. Presset på systemet skal øges. Det ville jo lyde et ramaskrig gennem landet hvis du Havde vundet denne sag. Det er de gamle historier om børnehjemsbørnene, ingen vil tage ansvar og ændre. Så ankes nu. Til jer kære forældre, det gør mig ondt, men aldrig opgive håbet for jeres drenge 
♥ 

   Familien Wickmann Hauberg:
   Det ene system går vel næppe imod det andet. Utroligt hvad man gør for at opretholde noget idag!

   Thomas Thor Viderø Ulstrup:
   Jeg tænker højt: Kunne man indstifte en forening bl. a. med henblik af skabe mere opmærksomhed om disse absurde sager og med et delmål om oprettese af en egentlig Børnedomstol og evt forberedelse af et samlet sagsanlæg mod det danske system ved Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg?
   Varme og trøstende tanker til ofrene i denne og de alt for mange lignende absurde sager, som så åbentlyst går mod børns tarv
♥ 

   Thomas Thor Viderø Ulstrup:
   Jeg vil varmt anbefale denne gruppe: https://www.facebook.com/groups/158736477592787/?fref=ts
   Bornesagen.dk
   Bornesagen.dk er en organisation, der målrettet arbejder for, at børn i alle aldre sikres deres helt fundamentale menneskeret til lige adgang til begge deres forældre. I en tid hvor der ikke bliver st...
   1,428 members · Join Group

   Laila Smillas Egensberg:
   hvor svinsk, rystende og grotesk.....

   Christine Buchwald:
   Hold da op hvor er jeg rystet!!! Hvor er retfærdigheden henne ? Hvorfor dækker de hinanden og deres fejl ?!
   Mine varmeste tanker går til forældrene, det gør mig så forfærdelig ondt på Jeres vegne. Ønsker så meget i verden at Jeres drenge kommer tilbage, det hvor de har det bedst !
♥ vær stærke og mist ikke troen (jo på systemet!).

   Lisbet Kok:
   Hmm

   Jens Andersen:
   Det sker jo hele tiden. Ankestyrelsen vasker hænderne på kommunerne og Retten vasker hænderne på Ankestyrelsen. Der er så få familier der får medhold at det simpelthen næsten ikke er eksisterende. Dette er virkelig en bombe under børns retssikkerhed.

   Maibritt Elkjær Pedersen:
   bare ikke i orden, langt fra.... har ikke ord for det : (

   Familien Andreassen:
   https://m.facebook.com/Ulovligtanbragt
   Støt vores to drenge til at komme hjem
   Her kan du vise din støtte til vores 2 drenge der er ulovligt tvangsanbragt af Ringsted Kommune! Giv os vores børn tilbage!
   Community: 155 like this

   Jens Andersen:
   Både kommunerne, Ankestyrelsen og vores retsvæsen begår misrøgt af børn. Jeg mener simpelthen at man skal rejse civile søgsmål mod den enkelte sagsbehandler.

   Søren Helming Rasmussen:
   Tænker sku efterhånden opstand/selvtægt/spontanitet. SystemDK ødelægger mer end det gavner : (

   Linda Maluka:
   Ligger her og har kvalme.
   Det her er kraft edma for stygt!
   Hvis gry - selveste gry - skal ende i denne her situation - sammen med familien selvfølgelig - det er simpelthen det værste!
   Jeg har end ej ord tilbage!
   Jeg ville være lærer, for at gøre en forskel! Har endda overvejet kraftigt at skifte lærerstudiet ud med social rådgiver studiet!
   Men altså....
   Det virker jo nyttesløst...
   Fuldkommen magtesløst!
   Kan slet ikke forestille mig familiens sindstilstand lige nu... men fuck hvor havde jeg været klar til åben krig!
   Intet mindre

   Rosa Emmy Hansen:
   jeg tror at ankestyrelsen får ekstra hvis de følger komunen for de tænker ikke på børnene de gør alt for at få forældrene ned med nakken så de ka fortsat gi plejefamilierne flere børn det er blevet en handelsvare føj systemet sku skamme sig

   Michael Skeel Petersen:
   Det er stadig uforståeligt at ankestyrelsen og de retslige instanser kan fortsætte med at godkende og acceptere synlige og beviselige lovbrud. Hvordan kan det være, at ankestyrelsen IKKE træffer en anden afgørelse, når de selv fortæller at der er lovbrud i over 80 % af sagerne?

   Jan Skovgaard Nicolaisen:
   Systemet kan ikke "tåle" at "man" piller ved fundamentet uanset hvor stor eller lille. Der er kun "teater" retssikkerhed og kommer virkeligheden ind over, falder systemet. Vi skal kæmpe både strategisk og taktisk, eller kommer der ikke forandringer.

   Michael Skeel Petersen:
   Det gør det desværre ikke bedre at vi alle skal ensrettes endnu mere. Enhedslisten fik desværre fordoblet deres indflydelse i samtlige kommuner.

   Bodil Neujahr:
   Det samme der er sket så længe jeg husker tilbage Gry. Intet nyt i det såmænd.

   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omtrent 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye regn og disig utover hele formiddagen og dagen, med omkring 7 pluss-grader. Omtrent det samme også utover kvelden, med efter hvert omkring 5 pluss-grader og tildels noe mindre regn. Også mot midnatt det samme, med noe stjerne-himmel.
   
---
---

   Per Sandberg, 27.11. 2013:
   https://www.facebook.com/Per.Sandberg.FrP/posts/660105620678645

   Dette handler ikke om for eller imot barnehager. Det handler om den totale oppveksten for barn, og barns tilhørighet til familien. Familien har ikke pusterom. Barn organiseres før de kan gå. Barnehage, skole, SFO og organisert fritid gir ikke foreldre og barn noen fellesarena. De siste år har statens bevilgninger til barnevern, BUP og tiltak for barn og foreldre økt med milliarder.

   http://www.adressa.no/familie-og-oppvekst/article8695529.ece

   *

   Bjørk Olav:
   Mye stress ja......

   Gunn Åshild Volden:
   Ja, men bl.a barnevernet krever at man skal ha ungene i barehage mm. et tvungent tiltak. Alle brna er i barnehage så om man vil ha barna hjemme litt lengre så er det ingen barn å leke med på dagtid.

   John Inge Tveiten:
   Sånnt e det når alt i detta landet koster for mye. Avgifter på avgifter. Da må man ut i arbeid før ungen har åpna øya!

   Geir Mathiesen:
   Alt er for dyrt og da må begge jobbe livet av seg, spesielt hus .kan nå sjå på intekta til eiendomformidleran høyst i komunen over alt .gjør noe med den skitne og overbetalte bransjen

   Behrooz Nooraei:
   Barn sosialiseres i barnehage på en måte som det er umulig hjemme. barn lærer samhandling og samarbeid med både voksne og barn

   Margit Langø Aure:
   Endelig noen som ser galskapen !!! Enig med svensken som sa at Norge var den siste Sovjetstat. Her er en styrt fra vogge til grav !!!!!

   Tigerlady Kvilhaug:
   høl i hue. det ble da folk av oss og

   Otto Sundvoll:
   Har vi noe å lære av de, som for ikke så veldig lenge siden, oppdro 10-12 unger uten noen form for statlig støtte eller annen økonomisk og praktisk hjelp ?

   Nina Kilde Borge:
   Helt enig med deg Per Sandberg, men som Gunn Åshild Volden påpeker er barnehage ofte et pålegg fra barnevernet. Og da krever de 100% barnehageplass, også der en av foreldrene ikke jobber. Så at du setter dette på dagsorden er posetivt.

   BiBi Ellingsen:
   Jeg er så enig, men det er vel slik at det må to lønninger til for å bo og leve.

   Ann Tove Buklev:
   Bra du setter fokus på gærnskapen som har fått utvikle seg Per! Det er ikke merkelig at unger får problemer av ulik art når de skal rives opp fra familiebåndene. Det biologiske prinsippet bør komme sterkere inn. Var det Torkildsen som uttalte for et års tid siden at ALLE unger helt ned i ettåringer hadde det best med å vokse opp i barnehage? En slik uttalelse viser hvor ille fatt det er med det mellom ørene til enkelte politikere, og disse skal sette standard for samfunnsutviklinga. Stopp gærnskapen!

   Jan Birger Eide:
   Barna har blitt en kamp rundt foten i høykostlandet Norge, dessverre. Klart at det går utover barna.

   Katarina Lerkendal:
   Anbefaler å lese boken til Linn Stalsberg "Er jeg fri nå". Uansett politisk farge så kan man se mange viktige og riktige poenger som er og blir en samfunnsutfordring. Se også http://tv.nrk.no/serie/kvinne-2013/mdfp13002313/26-02-2013. Dersom EN politiker i dette landet - ETT debattprogram i verden hadde turt å tatt denne debatten så ville vi kunne få spennende diskusjoner om hvordan vi skal organisere våre liv og arbeidsliv til beste for barna - for statskassa i det lange løp.

   NRK TV - Se Kvinne 2013: Dagane flyg 26.02.2013
   tv.nrk.no
   Noreg er kåra til verdas beste land for mor og barn. Likevel har norske kvinner 60 prosent høgare sjukefråver enn menn, og det aukar for kvart barn dei får. Det aukar ytterlegare om ein har full stilling. Går samfunnet i feil retning? Det er 100 år sidan kvinner fekk stemmerett i Noreg. For å marker...

   Bjørn Sætervik:
   Hvordan er det mulig at babyer/barn kan få lov å være i barnehaqen lengre tid enn den lovlige arbeidstiden i Norge?

   Elisabeth Gjennestad:
   er jeg hjemme på fulltid med mine to barn under skole alder. Var også det med henne som nå går i andreklasse. Tilbakemeldinger fra skolen går på at mitt barn er mer høffelig, mer mottakelig for beskjeder, flinkere i fag og generelt lettere å ha med å gjøre enn barn som kom fra barnehagen. Så kanskje foreldre skal slutte å overreagere hvis de ansatte i barnehager er litt strenge med deres barn. Da hadde staten sluppet å bruke mange unødvendige kroner på barnevern og bup!

   Stein Roger Gustavsen:
   Vi som ikke hadde barnehage overlevde vi og.

   Svein Arne Risvold:
   Det framtvinger seg nok en endring om et år eller tyve, fra nåtidens "statens barn" tilbake til mor og fars barn. Jeg er glad jeg opplevde den sistnevnte; det kosta bokstavelig talt blod, svette og tårer men de tre tingene overskygges fullstendig av at oppveksten var fantastisk bra, et faktum jeg ser klarere og klarere for hver dag.

   Borgny Skattebo Hornæs:
   Ja, man kan jo lure på hva som er sundt for ungene, eller for foreldrene. De er sammen bare noen timer å kvelden nå og da sitter dem stort sett på internett eller spiller. Alle lever sine egne liv allerede fra tidlig alder.

   Mette Malde:
   Viktig debatt! Oppveksten for barn i vårt samfunn og familienes forhold. Mange takler dette godt selv og frihet for hver familie til å velge er jo også viktig for FrP vil jeg tro!

   Solveig Steinbakken Dyrland:
   Jeg var også hjemme med mine barn, til yngste var seks år. Etter det valgte jeg å jobbe noen år, men er nå hjemme igjen. Er helt enig i at de voksne i barnehage og skole også må få lov til å resgere på uønsket adferd, det skulle bare mangle! Barna må vite hva høflighet er og se forskjell på rett og gal adferd. Hvis ikke de lærer det så blir de ikke gode voksne rollemodeller for sine egne barn. Det er lett å se forskjellen... barna har ikke vondt av å bli snakket til!!

   Gunnar Fredrik Harjo:
   Det er nærliggende å trekke sammenligning med tidligere Sovjet.
   Alle barn skulle så tidlig som mulig i barnehager ( selvfølgelig statlige) . Myndighetene anså seg som mye bedre skikket til å oppdra barn ! ?
Well kanskje man kan trekke visse tråder ? "Den skal tidlig krøkes som god ........ skal bli " !

   Solveig Steinbakken Dyrland:
   Skulle ønske at alle barn var hjemme noen år, det har alle parter godt av...

   Linda Andreassen:
   Er ikke sundt i det hele tatt! Barnehageproblemene ville vært løst om bh var forbeholdt de som jobbet. I dag skal alle få. Sier seg selv at det ikke nytter! Ikke er det bra for hverken barn el foreldre!

   Ragnhild Pedersen:
   Bevilgninger til BUP trengs det mere av, bare det at de som jobber der bør skoleres mere, for der trengs det mye dyp kunnskap. )))))

   Øystein Hagel Pedersen:
   Du har skjønt det , Per, du har knekt koden, bra!

   Ann Elida Solheim:
   Takk for at du tar dette opp Per. Hørte et foredrag av en professor en gang som sa : Det er først ved 3 års alder at barn har behov for å være sammen med andre barn !! Før det har barna behov for å ha det trygt og godt med sine foreldre !! Noen barn vil "finne seg" i å bli plassert i barnehage når de er 1 år. Noen gråter i "halvårsvis". Snakk om stress. Da gråter barnet og da gråter mor/far. Ikke det beste grunnlaget for trygghet nei. Stakkars barn og stakkars foreldre.

   Per Sandberg:
   Katarina, takk for gode tips. Det er dette det handler om.

   Nina Iren Braserud:
   Hva skal foreldre gjøre? Ingen klarer seg med en intekt i dag!

   Mari Solveig Heier:
   Hvordan klarte vi oss som vokste opp på 50-60 åra det skjønner jeg ikke, men du verden for fint vi hadde det som lekte med de andre barna rundt oss, mamma var hjemme og tok imot oss da vi kom fra skolen og vi var ute mesteparten av dagen, og det var ikke rikdom, men vi klarte oss, nå er det bare stress og mas, ingen har tid til hverandre lenger, dette er ikke bra for hverken foreldre eller barn, foreldrene klager på at de MÅ ut og jobbe begge to, det første de kan gjøre er og slå av på krava, de må ikke ha alt og være med på alt, sydenturer flere ganger i året, nei, prioriter barna først og så får man se hva man har muligheter for etterpå, det viktigste er barna at de har det trygt og godt...

   Vidar Haugen:
   Og barns oppvekstmiljø er et POLITISK spørsmål! Skal Staten eller familien bestemme...?

   Anne Grethe Nilsson:
   Her har du et viktig poeng.Tror nok en del foreldre som MÅ jobbe tar noen 3-dagers i året bare for å kunne ha litt alenetid med barna sine. Derfor er kanskje kontantstøtten som Spydeberg komune innførte suveren for de som litt extra tid med barna sine. Det er kvalitet ,det

   Morten Håland:
   Vi valgte å være hjemme ett år ekstra med våre barn, det har vi fått igjen for med tettere bånd med barna. Mor var hjemme med den ene, og jeg var hjemme med den andre. Ja, vi hadde trang økonomi, men pengene er ikke viktige, tiden med barna våre er.

   Reinert Vigdal:
   På grunn av at foreldrene satser på penger, karriere og sydenturer til en stor gullmedalje. Resultat = barn, ungdom med psykiske plager og barnevern. Foferdelige situasjoner. AP politikk på høgt nivå.

   Fred Segoula:
   Dette handler om "riktig indoktrinering" fra fødselen, slik at alle blir gode sosialdemokratiske mennesker (les SV). Hvilke partier stemmer de fleste barnehageansatte på? Hvilke partier stemmer de fleste lærere i barneskolen på? Tipper 90/10 til Sv for første gruppe og 70/30 for neste.... Min erfaring etter samtaler med begge grupper, mange bra mennesker i begge grupper, men noen har litt for lett for å følge den som snakker høyest, i stedet for egne meninger....

   Lasse Bondestad:
   Er ikke i det minste tvil om at du har helt rett i det du skriver per Per Sandberg, men sånn som det er i dag så må man være i full jobb begge to for å få hjulene til å gå runt. Med huslånet å full pakke så koster det. Savner egentlig en stønad dær mor/far kan være hjemme med barnet i et år til. 1 år å rett i barnehagen fra 0730 til 1615. Kan ikke være bra.

   Reinert Vigdal:
   DE ER INGEN SOM ÆRSTATTE FORELDRENE NÅR DE GJELDER KJÆRLIGHET, uansett om foreldrene er skolert eller ei.

   Hilde Bruun:
   Barnehage ?? "Barnefabrikker", der alle gjør det samme og ingen unger får tenke selv å bruke sin kreative impulsivitet. Lesetid, spisetid, sovetid, leketid, innetid, utetid.... hjelpe meg for en kjedelig hverdag. Det samme hver dag. Stakkars unger.

   Olav Helge Refsnes:
   Det er en skam for samfunnet at alle barnefamilier ikke har mulighet for å velge om mor kan være hjemme med barna til de begynner på skolen. Det er et liv i stress for hele familien, gjøre barna klar om morgenen for så å overlate oppdragelsen til andre hele dagen og så hente de om kvelden. Og så er det å vaske å legge de. Minimal kontakt med foreldrene og mest kontakt med andre voksne. Sosialistene lovpriser jo selvfølgelig dette for da kan alle barn bli oppdratt likt. De to minste her har aldri vært i barnehagen, og de har blitt oppdratt av mor og er blitt mye mer selvstendige enn de barna de møtte i første klasse. De kunne både lese og skrive når de begynte i første klasse. Og de har egne meninger, ikke andres. Hva er galt med at barna kan være hjemme til de begynner på skolen skjønner ikke jeg. Alle burde få det valget.

   Karen Irene Fløttum:
   Fire på krava så en av foreldrene kan være hjemme med sine små barn! Dagens familier er så kravstore at det går på bekostning av barna! Hva er viktigst, status eller barna?

   Ragnhild Taraldset:
   Enig, men hva kan vi gjøre med det?

   Linda Andreassen:
   På tide å gå ned på den materielle status sette seg litt lavere mål og kunne ha råd til og være hjemme med barna en setter til verden. De unge i dag skal ha hus, bil, båt og ALT nytt helst før en føler seg vellykka!

   Sissel Lie-Karlsen:
   Verden er veldig forskjellig fra 50 - 60 åra Mari Solveig Heier, så det kan man ikke sammenligne.

   Linda Andreassen:
   Nina Iren Braserud: De må gå ned på den materielle statusen som de så veldig higer etter!

   Esther Elise Seglem Sunde:
   Og alt som nevnes her som alle skal ha hytte båt m.m , til slutt blir det for mye og foreldrene skiller seg : ( ...de makter ikke alt ...!

   Karen Irene Fløttum:
   Når man går henn og kjøper luer til 1400, bobkejakker til 5000 til små barn. Da er det noe galt blant småbarnsforeldrene i dagens Norge. Unnskyldningen er dyre moteplagg holder seg bedre i vask etter vask! Men tenker de på at til neste år er disse plagene for små? En annen ting også. Det handles på kredittkort! Det norske folk har en gjeld på over 600.000 milliarder. Deler du det på antall mennesker i Norge så må du og jeg pluss resten av Norges befolkning ut 1300 i mnd. Skremmende!

   Roy Andre Vegsund:
   La barna få ver barn i lag med foreldrene di første åra sei eg!!

   Carl Clausen:
   Vi har den høyeste levestandard i Europa . Da jeg giftet meg for 40 år siden men skilt nå kom Spørsmålet . Ja dere skal selvfølgelig bygge hus da ? Fordi vi Nordmenn skal ha Alt med en gang med barn MÅ begge jobbe for å "følge" med tiden .. Vi har hus båt hytte og utenlandsreiser ... Ja alt koster !! og når folk skilles og mor blir igjen med barn . har hun nesten ikke noe å leve av !!.. Krav mentaliten Vokser og Vokser .. Vi har bare oss selv å takke !! Tror Du at du noen gang blir fornøyd med det du har uten å kikke over til Naboen ?? : )

   Brit Jensen:
   De stjeler barna det er samarbeid med BV

   Carl Clausen:
   Per Sandberg er veldig klarsynt og sier akkurat som det er som Carl I har gjort i mange år.... men er det noen som vil hører da???

   Tom Stefan Frączak:
   Veldig bra, Per.

   Runar Wold:
   Det høye skatte og avgiftsnivået gjør det nødvendig for begge foreldrene å jobbe hele tiden. Det var de rødgrønnes opplegg. Å tvinge folk til å la staten oppdra barna til gode sosialister i barnehagen og skolen mens begge foreldre må på tredemølla for å produsere skatteinntekter.

   Elisabeth Andersen:
   Ingen av mine barn har tatt skade av å gå i barnehage. Som alenemor var det en nødvendighet. Det blir for enkelt å dra en sammenheng mellom bruk av BUP og barnevern, og bruk av barnehage, uten at du kan basere deg på tall fra forskning. Men for all del, du er politiker og forskning har vel aldri står særlig høyt i Frp.

   Gjermund Kv:
   Så sant! Veldig mye å spare på de rundt 5 milliarder man årlig ukritisk kaster inn i ett inhumant Norsk barne"vern" som kidnapper unger uten reelle grunner og forer inn barn i en milliard barne salgs industri. Kan kutte minst en 3-4 milliarder i pengesluket til BV og gi en ekstra milliard mer i hjelpetiltak i hjem som sliter. I tillegg trenger familiens verdi å heves og blir prioritert på nytt i Norge. Individuell frihet for hjem og familie er essensielle verdier og menneskerettigheter for at vi skal få både ett mer varmt og mer økonomisk bærekraftig samfunn. Alle disse verdier har den forrige RødGrønne regjering motarbeidet og revet ned. Så nå er vi forventningsfulle til Frp/Høyre regjeringen at ting skal forandres til det bedre på disse områder!

   Anita Abrahamsen:
   Og eg førrstår ikkje kofførr folk får onga når de ikkje har tid og råd tell å ta seg av de

   Egil B Lund:
   A4 barnehage
   A4 skole
   Alle skal gjennom den samme kværna..
   Problemet med Norge er mangel på valgfrihet, ja med mindre man er veldig rik..

   Angela Marina Larsen:
   Ja du Per hvor skal dette ende, stakkars små, men noen må vel forstå at dette ikke går?

   Gjermund Kv:
   Dem gifter seg nok og elsker sammen da vet du Nita! Fattigfolk blir forelsket og gjør slikt dem også... ; )

   Svein Olav Aarum:
   Kanskje de med lav inntekt skulle bli nektet å få barn? Hvis de får barn tar barnevernet og plasserere barnet hos en rik lykkelig familie? : )

   Gjermund Kv:
   Dem fleste har nok råd til og ha barn. Det er vel kun snakk om ett krav som samfunnet setter på familier som er både kunstig og feil i forhold til god oppvekst. Alle har ikke like mye penger men alle har råd til å ha omsorg for barna sine. Men tid er jeg helt enig i at man skal ha hvis man setter unger til verden! Å få mange unger for så å bare kjøpe seg bort fra tiden med dem er ikke heldig verken for barna eller resten av familien. Derfor er det verste angrep på barns velferd venstresidens krav til at barna skal settes i barnehage så tidlig som mulig og at helst staten skal ta over omsorgen for barna! Vi må heve den biologiske familiens betydning her i Norge til det den er i menneskerettighetene. Slik det er nå etter den forrige regjeringens lovendringer bryter Norsk BV menneskerettigheter og FN sin barnekonvensjon daglig i sine mange usaklige og grunnløse omsorgsovertagelser. Det var også en av grunnene til at vi også, under den RødGrønne regjeringen, ble degradert til B nasjon i menneskerettigheter...

   Scott Johansen:
   Det verste av alt er at Per Sandberg har rett. Og han synspunkter sammenfaller med hvordan samfunnet har utviklet seg for venstresiden vil at alle barn skal være statens barn... enten de vil eller ikke.

   Lasse Andre:
   Jeg kan gode være hjemme med mitt barn til han blir 2 år hvis staten gir meg full lønn hele perioden : )

   Finn Kristian Halvorsen:
   Jeg har i forbindelse med et barnevern, påpekt flere typer lovbrudd som bringer hele organet i dette tilfellet på dypt vann når det gjelder deres arbeide. Man mangler i en del saker, det å praktisere det folkerettslige krav om kontradiksjon. Man setter i et vedtak uten kontradiksjon i saken, at forelder er syke, grunnet at en forelder har vært forsøkt nedkjørt i sak mot staten, at man har på en måte stilt en diagnose og av folk uten faglig grunnlag og uten holdepunkter. Grunnlaget var at helsesøster i kommunen ba barnevernet om økonomisk støtte til barnehageplass for deres datter. Skjemaet var krysset av for støttetiltak. Det fremkom i møtet at barnevernlederen var mest opptatt av hennes posisjon og ikke hennes ansvar i forhold til hennes posisjon. Formelle rutiner i dette arbeidet, bør og må gåes i gjennom av fylkeskommunen.

   Hreiðarr Breðrvik:
   http://www.youtube.com/watch?v=bBx2Y5HhplI
   Nick Hanauer
   www.youtube.com
   Here is the much-talked-about TED talk on inequality given by Nick Hanauer. We (TED) are posting it here to promote public discussion on an important issue. ...

   Esther Elise Seglem Sunde:
   Her på Klepp jeg bor har jeg ikke før sett så mye TRILLINGVOGNER med barn fra 1 til 3 år oppi 3..4 unger ved siden av ..Somaliamor og far triller ... Når en tenker at Somaliafamilie får Kr 6000 i kontanstøtte for 1 barn så kan en selv regne ut hvor mye penger det blir , og SÅ ..... HVORFOR I HULESTE SKAL DE HA BARNA I BARNEHAGE : ( ???????. Barna lærer dermed ikke språket og når de begynner på skolen begynner faenskapet med alt det " gode " de bærer med seg hjemme fra : ( !!!!

   Arild Og Torunn Gran:
   Jeg kunne ikke vært mer enig. Ut ifra dagens standard hos folk flest så er alle avhengig at både mor og far arbeider, små barn helt ned til under ett år blir overlevert barnehage, jeg er så sentimental at jeg vil gå tilbake noen år, før jappetida. Den har ødelagt hele framtida for våre barn og barnebarn, ja neste generasjon også. på 80 tallet og begynnelsen av 90. var boligrenta noe høyere enn den er idag, men boligprisene var adskillig lavere.. det var ikke så vanskelig å etablere et hjem der mor/ far kunne arbeide kortere dager/ deltid med barna i park, eller hos dagmamma.. barn fikk mer tid sammen med foreldrene, de kunne drive aktiviteter på fritiden uten at alt gikk ad dundas... Folk oppdro ungene sine selv. Idag er det barnehagen, skolen ,og SFO som har det ansvaret. Foreldrene ser ikke ungene sine hverken fysisk, eller psykisk, tiden er for knapp til det. blir levert før kl 7, og hentet kl 17..... Det er lang arbeidsdag for en liten kropp som trenger omsorgen , og ikke minst kjærligheten fra mamma/ pappa som har overskudd og tid til å være derfor ungen sin... Gjør barn noe galt i forhold til skole/ SFO/ fritid så er det skolen som har skylden, for foreldrene ser ikke ungen sine og har ikke tid til å oppdra dem. har opplevd slike situasjoner flere ganger.. Det er litt vanskelig å få alt her i verden. noe må forsakes for å oppfylle en annen drøm...

   Unni Elisabeth Sandmo Kleivstul:
   ja var hjemme med mine 4 vi hadde ikke verdens beste råd men barna er viktigst å sette en ett åring i barnehage er totalt absurd nå for 1 år siden fikk min datter 5 barns mamma ingen mote klær der furu møblene som dere kasta ut er slipt ned å fremstår som lekre hv ite møbler ting sys ingen av barna klager jakka var merke broren fikk men lille søster kan bruke den etter på ja småtten har ull kjøpt på salg å brukt som selges å går til innkjøp av nytt tøy di leier bolig ett stort gammelt hus mat lages fra grunnen av ingen sulter hun kjøper sommer tøy om høsten å vinter tøy om våren din minste er født syk å idiotien er hun er for frisk til omsorgs lønn mamma har vekke klokke vet senga vesla mates døgnet runt med sonde hun har ennå ikke spist mat diafragma baby opperert 3 dager gammel å mange ganger etter på om hun skulle gått i barnehage måtte komunen annsatt en personlig assistent hun går ikke står ikke kryper ja verdens vakreste sier hennes bestemor for hun tåler ikke fall å vedkommende må ha sonde opplæring hva sa di på riksen hun ha<r en ordning som gjør at hun blir øyeblikklig lakt inn om hun blir syk hun vaksineres mot virus som gjør henne allvorlig syk det er meg da ett spørsmål hv orfor får barnet ikke omsorgslønn dette står for meg som mer enn merklig eller hva synes du per sukk

   Tommy Hokholt:
   Barnevernet plager vettet av folk som ikke har gjort noe galt. å hjelper ikke di som trenger det.

   Henny Holt:
   ET LIV SOM IKKE LENGER ER VERDT Å LEVE?
   Vi har utviklet et samfunn som likner stygt på den kommunistiske, totalitære stat. Uønskede barn blir abortert bort, barna oppdras av staten, de voksne blir tynt for arbeidskraft, uproduktive mennesker blir isolert og utgjør samfunnets pariakaste, de gamle stues vekk på kommunale institusjoner. Mao: Sosialistene ville det så væl, men det ble så gæli!
   Ad påstanden om at begge foreldre må jobbe for at de skal klare seg økonomisk: Det hele er snakk om tilbud og etterspørsel. Når begge foreldre jobber, har de dobbelt så mye å rutte med. Det igjen driver automatisk prisene i været, f.eks. ved budrunder, og så er vi alle inne i en ond spiral.

   Carl Gunnar Nesheim:
   Jeg syns ikke det er merkelig at Staten vil oppdra barna, det vil de i Nordkorea òg. Tror noen at SV og AP har nerver til å la foreldrene stå for oppodragelsen ?? Barna kan jo bli lykkelig blå ! DEEEE E FALI DET !!

   Ingvald Martinius Schoog:
   Kanskje på tide å ta oppdragelsesansvaret fra det offentlige og gi det tilbake til foreldrene snart......

   Hans Arne Valentinsen:
   Hyssssj då må ikkje sei sannheten per... farli det : )

   Gunhild Lund Kvaale:  
   TUSEN TUSEN TAKK PER!!!!!! PEIS PÅ!! Skrev litt under det innlegget du hadde lagt ut "dagene flyr"..... ta gjerne kopi av det jeg skrev i to bolker der og putt det i lomma og vis det til de som trenger og tenke litt mere på helheten... og slik at flere ser at ikke alle tenker og vil ha dagens A4 samfunn ; )

   Elin Pettersen:
   La barna få være barn, lengst mulig !!! Barna blir styrt fra vugge til grav, dreper kreativiteten og utforskertrangen til en normal utvikling !!!

   Rigmor Hatledal:
   de kan si hva de vil, men barna var mer sosiale før i tiden, før barnehager, sfo osv, de var ute å lekte i skog å mark, hadde mange gateleker så vi kaldte det. spiste middag m, foreldre til samme tid omtendt hadde kontakt med familie osv, no er det bare stat å komune som oppdrar barna, hjen

   Rigmor Hatledal:
   m fra skole kanskje gjøre lekser, så data/tv å sengen lite familiær kontakt og fellesskap, det går feil vei.

   Tobben Hansen:
   Hjernevask kalles det !

   Svein Helge Hansen:
   Det går ikke å kjøpe seg god oppvekst ,,,

   Else Kvalsvik Klingen:
   Flott at du tørrr å si det mange av oss mener ! Vi ser alle kor mange foreldre sliter med å rekke alt ! Livet er ikke lett for de som ikke har familie i nærheten som kan stille på kort varsel ! Og de som har det , vet ikke hvor godt de har det ! Barnehagene er fin de, men barna rekk jo ikke å bli kjent med sine egne foreldre før det er Nattt ! Litt av et samfunn vi holder på å få der barna blir de store taperne ! Vi som voks opp med en mor som var der allltid for oss vet hva det vil si ,,,, Stå på Per ! Heier på deg!

   Unni Olsen:
   Samfunnet er ikke tilrettelagt for idyllisk oppvekst, men når det er sagt, vi romantiserer vår egen oppvekst jo eldre vi blir.

   Eivind Johnny Dahle:
   Mange barn har flere kvalitetstimer sammen med de barnehageansatte, enn hva de har med mor og far. Viktig tema å ta opp synes jeg.

   Gunn Mari Bruvold Ingvaldstad:
   "Samfunnet", hva er det?? Jo, det er deg, Unni, meg og alle andre som bor i dette landet. Det er vi som egentlig skal bestemme hvordan vi vil vil ordne livene våre. Men så er det slik at "noen" har tredd lover og ting og tang over hodene på oss. Da jeg som 40-åring fikk vår første av 2 attpåklatter, sa "forståsegpåere at "han skal vel snart i barnehagen"! Nei, det skulle han IKKE! Jeg begynte som dagmamma og han og søstra som kom 2,5 år senere har greid seg eksemplarisk i livet!! De fikk ha mamman sin hjemme hos seg, akkurat slik som de "voksne"søsknene gjorde det på 60- og 70-tallet! Har ikke angret en eneste dag på at vi ikke hadde råd til utenlandske ferieturer og jeg vet ikke hva!!! : )

   Tore Thorsen:
   I et overorganisert samfunn er det viktig å finne tid til å bare  gjøre ingenting. .http://www.aftenposten.no/meninger/Det-sote-i-a-gjore-ingenting-7121619.html
   Det søte i å gjøre ingenting!
   www.aftenposten.no
   Foreldres angst for ikke å gjøre nok for barna sine fører til «hyper-parenting». Med angsten i halsen utøver de foreldreskapet sitt som om det var et OL.

   Gustav Jakobsen:
   Salte så mange eksperter som uttaler seg her!! Privilegert over å bo i ett land som har fostret opp all denne kompetansen på hva som foregår i barnehager nå til dags ( dette på tross av at det virker mistenkelig ut som mange ikke har satt sine bein i en barnehage på 50 år).

   Vegard Tilrem:
   Hvorfor er Sosialistene så hypp på barnehage og enhetsskole ???
   Jo, for Dem er dette:
   "PROLETARIATETS DIKTATUR"
   Her formes alle barn i "den riktige lære"
   Ja, kall det gjerne "hjernevask"

   Vegard Tilrem:
   Formes til sosialister !

   Vegard Tilrem:
   "STATENS BARN"

   Sissel Wennevik:
   På tide å kanskj gjøre noe som ble lovet i valgkampen ? Til barnas beste.

   Marianne Lund:
   Kunne ikke vært mere enig med deg Per Sandberg.

   Marianne Lund:
   Deler dine ord og artikkelen .
♥ 

   Per Åge Korstadhagen:
   Du har helt rett Per.

   Rolf Per Ulrik Karlsen:
   Trudde at det var foreldre som skulle oppdra sine barn. Slik utviklingen er nærmest staten som har overtatt ansvaret. Greit å legge til rette, men jeg syntes at staten blander seg for mye inn i privat livet til folk. Dette er vel slik Krf og Sv. vil ha det

   Terje Sende:
   Barnehage er det beste for de fleste barn : )

   Torfinn Omland:
   Per: Tror du er den beste politikeren vi har i Norge.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   På tide en ekte mann står opp for å si det som det er!!

   Marianne Lund:
   Når jeg leser det som du skriver Per Sandberg så legger jeg inn denne artikkelen og merker meg noe ifra den : " Her er en artikkel som er skrevet av advokat Sverre Kvilhaugog merker meg noe av det som han skriver : " Min erfaring er at nevnte terskel for omsorgsovertakelse er altfor lav, og at barn ikke har noe i barnehage eller hos fremmed dagmamma å gjøre før de nærmer seg treårsalderen. Når omsorgsovertakelse i «grensetilfeller» til stadighet skjer, er det åpenbart fordi de som anbefaler eller tar en slik beslutning, ikke skjønner hvor alvorlig en atskillelse er for et barn. Det verste er at det som regel ikke synes å interessere dem." http://tidsskriftet.no/article/1491738/
   Tidlig atskillelse fra mor og langtidsutvikling av sykdommer
   tidsskriftet.no
   Brev til redaktørenTidlig atskillelse fra mor og langtidsutvikling av sykdommerS Kvilhaug怀Som advokat og medmenneske er jeg alvorlig bekymret for skadevirkningene av den manglende faginteressen i Norge for sammenhengen mellom (tidlig) atskillelse mellom mor (ev. far) og barn og senere psykisk og som...

   Rune L. Hansen:
   Det blir ikke mye igjen av familien, "den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet" - som det heter i menneskeretts-konvensjonene, slik det nu har blitt!

   Rune L. Hansen:
   Og jo heller ikke av identitet, integritet, frihet og trivsel!

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151726170296875

   "Vedtak om omsorgsovertakelse skal i utgangspunktet anses som en midlertidig ordning som skal avvikles så snart omstendighetene tillater det. En omsorgsovertakelse må derfor gjennomføres på en måte som er i samsvar med målet om gjenforening"

   Dette er altså ikke mine, men statens egne ord, hentet fra NOU 2012: 5, "Bedre beskyttelse av barns utvikling, punkt 6.2.5 om Menneskerettighetskonvensjonene"

   Så hva er da grunnen til at enhver omsorgsovertakelse er av langsikitig/ permanent karakter? Jeg har fortsatt til gode å lese en rettsavgjørelse, som sier at overtakelsen kun er ment å være midlertidig.

   Og derfor tror jeg at det ligger andre motiver til grunn, enn det staten selv tilsynelatende hevder.

   *

   Kjell Melhus:
   oppvekstplassering er jo ett mye brukt ord dessverre .....

   Hilde Aastrup:
   Det ligger andre motiver til grunn... - godt gjemt for folket gjennom utdanningsystemet & medier, gjennom generasjoner...

   Kjell Melhus:
   noen fortalte meg at Barnevernet har " altovergripende myndighet" - jeg vet jo de har stor makt, men har de virkelig SÅ stor myndighet ?

   Noralf Aunan:
   Uinnskrenket makt har jeg brukt i flere sammenhenger etter omfattende kjennskap til et utall bv-saker.

   Anja Gabriele Neske:
   Jeg må dessverre si at de har ubegrenset makt. I rettferdighetens navn skal det sies at det er stor forskjell fra kommune til kommune, og fra saksbehandler til saksbehandler. I de verste tilfellene er det ingenting som sjokkerer meg....

   Mona Kågen:
   Det blir gjort feil saksbehandling i forholdt til, at barnevernet kun skal inn i saker der det er begått kriminelle handlinger. Advokater og fylkesnemd og Tingrett skal altså avgjøre om du får ungene tilbake, men så treneres saker og ting "på veien" og i mellomtiden der barn og foreldre blir satt opp på en måte på en uheldig måte det samme "skal" det ikke være kontakt mellom fosterhjem og biologisk hjem uten at barnevernet er med.. og fylkesnemda bestemmer antall besøksdager pr år og de straffene er samme dommene som hvis man er kriminell og sitter i fengsel.
   "to-2 dager i året à 2-to timer" med eller uten tilsynsfører... jøøøø

   Mona Kågen:
   Kan jo tenke med seg selv alle som har barna sine inntakt på plass i heimen.. tatt fra deg babyen eller de minste barna.. og så skulle dere få se ungen to timer i året fordi fylkesnemda har bestemt det og barnevernet har bidratt med å få det på plass slik. Enten drar man ikke fordi man vet man ikke blir mennneske igjen.. eller så ønsker man ikke utsette verken seg selv eller barna for noe så fornedrende og følelsesmessig belastende.. Og oppå der igjen, hvis noen viser følelser ved besølk, ja da er det ikke bra, og da blir det mindre samvær.. for det må tas hensyn til.

   Klara Torunn Schei:
   Barnevernet må da forstå at oppegående foreldre blir en utfordring for Barnevernet før eller senere. Barnevernet er på vei på en sti der Barnevernet før eller senere vil gjøre sin egen etat på ræv. Og det finnes - heldigvis - mennesker innen Barnevernetaten som jobber for akkurat dette !

   Mona Kågen:
   Ved en omsorgsoverdragelse skal det være mest mulig samvær mellom foreldre, barn og fosterheim/institusjoner. For barna skal bære være borte fra hjemmet i en kort periode.

   Mona Kågen:
   Hver gang barnet/barna har ønske om å komme hjem skal det ordnes både tid og rom for det.. øyeblikkelig!! Og INGEN skal ha noe rett på seg til å skjerme det fra å skje.

   Mona Kågen:
   Loven er til for å følges, ikke for brytes. Og slik er det med alle lover og regler som er fastsatt i både Norsk Grunnlov og i lover og regler som er bestemt i stortingsflertall FØR 1994.

   Mona Kågen:
   Hvis noen er syke eller har behov for hjelp i hjemmet av en eller annen årsak så skal kommunen få disse hjelpetiltakene på plass.

   Mona Kågen:
   Foreldre barn og søsken har rett på å få hjelp i hjemmene sine ved behov. Uansett hva det måtte være. Og det er kommunen som har plikt og ansvar om å få tilrettelagte tilbud på plass. ØYEBLIKKELIG!!

   Mona Kågen:
   KUN ved kriminelle handlinger skal noen som helst tilkalle barnevernet. Og legge beviser fram for fylkesnemda og Tingretten.

   Mona Kågen:
   Ved adferdsendringer er det foreldrenes ansvar å få barn eller andre i hjemmet til lege som da har som oppgave å utrede dem som har behov for å finne ut fysiske/psykiske plager/diagnoser.
   Legen har IKKE lov å nekte. Isåfall bør legen rapporteres videre til fylkeslegen og fylkesmannen ved helse og sosial.

   Sølvi Dahl:
   Ønsketenking..........

   Mona Kågen:
   Dette er fakta. Dette er det ALLE skal forholde seg til.

   Ann Caroline Magnussen:
   Ber du om hjelp, tar BV barna fra deg .ADVARSEL.

   Mona Kågen:
   Fordi man ber barnevernet om hjelp, og det skal man altså ikke gjøre.
   Rett og slett fordi dette ikke er deres ansvarsområde, og ikke har de kompetanse til det heller.

   Mona Kågen:
   Beredskapsheimer, fosterheimer og institusjoner skal være offentlig godkjent. Der vet folk som er ansatt i kommunene, innenfor helse/omsorg/psykiatri hva som skal ivektlegges for å få offentlig godkjenninger til å ta vare på de barna som er utsatt for kriminelle handlinger. Eller måtte ha behov for en midlgertidig omplassering.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Merkelig!

   Tor-André Skogland:
   Ingen bør be barnevernet om hjelp. Da vil de til slutt prøve å ta barna ifra en eller begge foreldrene. Utallige eksempler på dette.

   Klara Torunn Schei:
   nå vet jeg, at det fra Barnevernsansatte, drives mye splitt og hersk-teknikker. "kommentarer på enerom som utarter seg slik : " Det vil bli laget en sak på deg" Du får aldri barna dine igjen, det skal vi sørge for", samt en historie til barna og en historie til mor. Er dette lovlig å gjøre? Høres unormalt ut for meg, og mange med meg.

   Ann-Jorid Storjord:
   Kan denne debatten snart begynne å fokusere på de uverdige forholdene som råder på våre sykehjem. Dra rundt og ta en titt. Dere vil bli stumme i avsky ---

   Kari Anne Solem:
   Vi vet det er uverdige forhold i eldreomsorgen vi som jobber det.. Dette innlegget dreide seg om barnevernet og omsorgsovertagelser, - ikke eldreomsorgen Ann-Jorid Storjord..

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven og Menneskerettsloven blir forsøkt erstattet med omformuleringer, ny-tale og ulovlige og unødvendige lover med lov-bestemmelser motsatt lov og rett, for å kunne kidnappe, fangeholde, terrorisere, torturere, utplyndre og drepe barn og foreldre uten at noen skal legge merke til det.
   Og et såkalt "barnevern" blir et liksom ekspert-vern for å erstatte politi, rettsvesen og fengsler, og dekker over og skjuler seg selv og det hele. Hva som egentlig skulle ha vært ingenting annet enn en hjelpe-service, ble til det fullstendig motsatte. Forkledd med et vakkert navn! Og med-spillere, dirigenter, nøkkel-personer og nyttige idioter står alltid ivrige for å få satt penger, årsverk, karriære og sine egne interesser i sirkulasjon! Jo flere og mere, dess mere selv-opprettholdende, grådig, hovmodig og krav-stort!

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151726109606875

   Snakket med en fransk advokat her forleden dag. Han mente, uten at jeg kan gå god for tallene, at det var flere omsorgsovertakelser i Norge enn det var i Frankrike. Til orientering bor det ca 65 millioner mennesker i Frankrike mot 5 millioner i Norge. Uansett var utspillet hans et tankekors.

   *

   Bjørn Ove Longnes:
   kanskje en ide og skjekke det opp mot offisiell statistikker?

   Marius Reikerås:
   Ja, fint om noen kan sjekke dette opp

   Morten Aarmo:
   Det stemmer nok. Har lest om dette antallet tidligere i en statistikk men husker dessverre ikke hvor.

   Kari Marthinsen:
   Kanskje folket er redd for hvem den neste skal bli, - og forholder seg passivt... Dette er dårlig investering i landets framtid. - Dessuten, alle myndigheter og politikere er jo der for folket - ikke imot!

   Pippi Høytoppsok:
   Sinnsykt! Grøsser!!

   Pippi Høytoppsok:
   Ja Monicha, befolkningen sover å er redd makta. grøsser.

   Hege Vatland:
   skremmende

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Sånn går det ikke å ha det , vi er over i en ny tid folk står ikke med lua i handa lengre.

   Geir Rudolfsen:
   Er dette riktig er det skremmende.. Hvis ikke burde det ikke ha vært skrevet. Godt ment er ikke alltid godt nok

   Mona Sunde:
   Barn er sårbare. De traumatiseres lett, det de opplever setter dype spor for resten av livet. Få ting er så traumatiserende som en omsorgsovertakelse. Ergo bør det være aller siste utvei... og det bør være ganske ille før noe slikt settes i gang. Jeg har en venninne som mistet sitt barn. Han var understimulert sa de... det var nok. 6 mnd etter omsorgsovertakelsen fikk han diagnosen autisme. Da hun ville ha barnet sitt tilbake fikk hun beskjed om at siden han var autist ville han ikke tåle å skifte hjem igjen. Dessuten visste hun ikke nok om autisme til å kunne ta seg av ham. Fosterforeldrene fikk et helt team rundt seg for å klare jobben.... Hadde hun fått gutten tilbake ville hun ikke fått noe hjelp. Ergo: Gutten blir der han er... åkke som. Dette er syyyyykt!!!

   Pippi Høytoppsok:
   Dette er helt forferdelig Mona. Kjenner meg så sint, får så lyst å gjøre noe med systemet når jeg hører sånt. Så jævla umenneskelig!!

   Noralf Aunan:
   Det er på tide å presisere at det beste landet å bo i er det aller verste når det gjelder å angripe totalt uskyldige barn.

   Anne Kjersti Bjørndal:
   i Frankrike er der langt hoejere til loftet.. Den sjel som er i Frankrike og ettertraktet av rike nordmenn uten bakkekontakt, og som av samme grunn de aldri vil inneha, er grunnen til at franskmenn staar paa sine krav. Norge er et rikt land, punktum.

   Anja Gabriele Neske:
   Jeg har også sett tall som viser at Norge er i en uheldig særstilling på verdensbasis når det gjelder antall omplasseringer. Ingen andre land er i nærheten av det norske antallet.

   Anne Sunde:
   Når ca 1 % av norske barn er satt under BVs såkalte omsorg, da bør det ringe en klokke for noen og hver. SÅ mange dårlige foreldre har vi ikke, og når familier får problemer i f eks Frankrike, da aktiviserer man resten av familie til å stille opp. Slik SKAL det være etter min mening det er det man har familie til, men her i landet er barna blitt big business, børsnotert i London...... menneskehandel på godt norsk

   Anne Sunde:
   Kunne vært fint å få tall på dette hvis mulig. Skal legge inn her hvis jeg finner

   Raymond Johansen:
   Norge er og blir ett bakvendtland, ellers i Europa er det tilbakegang av omsorgsovertakelse til tross for større sosiale og økonomiske problemer, i Norge øker omsorgsovertakelser til tross for bedre sosial og økonomisk fremgang!

   Ann Caroline Magnussen:
   i frankrike setter de inn hjelpetiltak i hjemmet, før det blir snakk om omsorgovertakelse.

   Saka Maljicaj:
   Det er ikke noe tvil om at barnas beste er hos foreldre med noen unntakstilfeller hvor det er svært nødvendig. Slik jeg ser ut, utifra det som kommer frem så er det barnas beste som må vike for rå makt og maktarroganse. Dessverre!

   Saka Maljicaj:
   Som vekter har jeg erfart at det er mest de barna som bor hos fosterfamilier og barneverninstitusjoner som blir tatt for nasking og dårlig oppførsel. De henger hele dagen rundt kjøpesentre og butikker, tigger, slåss, røyker, drikker. Det er mange ganger har jeg lurt på, hvor er barnevernet, hvor er fosterforeldre? Er det slik at ingen bryr seg hvor er disse barna, hva er det de driver med? Det eneste hvis vektere og politi ringer da kommer noen som henter dem og så er det samme neste dag.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Ofte svært lærerikt å snakke med mennesker fra andre land++, da vi har kommet til kort her på "berget"

   Anja Gabriele Neske:
   ... og hvorfor fortsette en omplasseringspraksis der resultatet er at 80 % får store problemer i voksen alder - når all statistikk og alle forskningsresultater viser at det går langt bedre med de barna som bor i såkalte risikohjem enn det går med bv-barna?

   Pippi Høytoppsok:
   Håper så inderlig på forandring i b-v tenking. og større oppblåsthet rundt dette.

   Walther Eriksen:
   : (

   Klara Torunn Schei:
   er daglig rundt mange ungdommer som har eller er innklidert i barnevernet. mange av disse- ja, faktisk de fleste er galen på Barnevernet i Norge. Det er et fåtall av saker i dag, der barnevernet har gjort riktig og tatt unger ut av sitt biologiske hjem. - Og det er disse sakene vi hører mest om i Avisene. Rart. Hva med alle de sakene der det er slitne foreldre som blir utsatt for trakkassering gjennom flere år, ofte pga skillsmisser, og-eller forsmådde eksmenn, eller volds og incestfedre mm.? Der Barnevernet altså går inn til offeret og sammarbeider med de som trakkasserer-om å trakkassere, helt til de greier å kjøre offeret og barna så langt ned som overhodet mulig ? - for så å flekke ungene bort med skitne triks og manipulering gjennom lang tid ovenfor ungene og også unger med spessbehov, som igjenn offeret har stått på i åresvis for å skaffe hjelp til gjennom BUP, PPT etc, mens NAV hopper i luften hver uke, dokumentasjon-dokumentasjon- jobbsøknader, Penger til husleie, krav krav krav ! Hallo ! osv osv osv osv. En Bjelle ? !

   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe vind, tildels noe yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig mørkt skyet og overskyet, avtagende måne-sigd midtveis høyt i sør og 4 pluss-grader klokken 09. Overskyet fra vest, fra omkring 13- til 14-tiden noe regn og yr og i underkant av 3 pluss-grader. Omtrent det samme uten regn utover dagen. Mørkt og omkring 2 pluss-grader utover kvelden, med antydninger til yr mot midnatt. Jeg ble heftet noe i telefon sent utover kvelden med Trygve Einar som i sitt navnt forsøker å legge inn annonsen hos Finn.no om hunde-hvalpene, for å hjelpe meg. Vet enda ikke om han fikk det til.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201332746535410

   Når og hvordan ble Straffelovens forbud og straffe-ramme for kidnapping, fangehold, tortur, falsk familie-stand, osv. uten verdi og for ingenting å regne?
   Og Menneskerettslovens forbud mot bortføring, diskriminering, fangehold, osv.?

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen,
   "Art 8.
   1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201332930860018

   When and how did the Penal Code bans and punitive framework for kidnapping, prisoner hold, torture, false family-condition, etc without value and not worthy to be?
   And the Human Rights Act's prohibition against abduction, discrimination, prisoner hold, etc.?

   *

   Rune L. Hansen:
   Convention on the Rights of the Child,
   "Art 8.
   1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
   2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her identity."

   
---
---

   Photos from Hans Bauge's post in Black Ribbon Norge, 27.11. 2013:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152079556373552&set=gm.542843995806750&type=1&relevant_count=1&ref=nf
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152079556498552&set=pcb.542843985806751&type=1&relevant_count=1&ref=nf

1471863_10152079556373552_1675121277_n.jpg
1422637_10152079556498552_1269251009_n.jpg


   *

   Rune L. Hansen:
   "Slik beslutning kan være nødvendig", osv.? Eller ganske enkelt hverken nødvendig eller lovlig!

   Rune L. Hansen:
   Det nærmeste en kan komme noe som ligner på en lov-hjemmel for å kunne kidnappe et barn, er en kriminell og menneskeretts-fiendtlig og menneskeretts-krenkende fortolkning av Barnekonvensjonens Art 9 p 1.

   Innebærer ordet "særlige tilfeller" en rett til bruk av tvang eller kidnapping, som ikke er til barnets beste eller som forbryter seg mot en av barnets menneske-rettigheter eller en av Straffelovens paragrafer?

   F.eks. Barnekonvensjonens Art 7 p 1:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Eller Verdenserklæringen om menneske-rettighetene Art 16 p 3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Dessuten, og også det er meget viktig, fullstendig mangler Norge kompetente myndigheter hva angår dette. Både i og utenfor rettsvesenet.
   "Convention on Contact concerning Children / Konvensjon om kontakt angående barn (CCC)" fra Europarådet (Council of Europe) gir et innblikk i dette. En konvensjon som enda ikke er underskrevet eller ratifisert av Norge:
   http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm
   Council of Europe - ETS No. 192 - Convention on Contact concerning Children
   www.conventions.coe.int
   Taking into account the European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children of 20 May 1980 (ETS No. 105);

   Det norske såkalte "barnevernet" og dets dirigenter og med-spillere er en grov-kriminell virksomhet som ulovlig og straffbart tar foreldre-, familie- og samlivs-retten fra barn og foreldre, med de konsekvenser det nødvendigvis har. Deriblandt automatisk tortur, terror, fangehold, utplyndringer, drap og krig. En må være nokså pervertert og pervers for å tro eller si at dette er lovlig, bra eller til beste for noen. Det er hverken bra eller til beste for barnet, foreldrene, familien eller samfunnet.
   Delaktighet og skyld i slik virksomhet er i seg selv ulovlig og straffbart. Selv om den politiske mafiaen og dens med-spillere sier og ønsker noe annet.
   Degradering av mennesker er som bekjent også ulovlig og straffbart. Som også blandt annet diskriminering er det, og kidnapping og tortur. Eller hva?

   Det å frata et menneske foreldre-rett og familie-rett er uansett ulovlig og straffbart (også for en dommer), og medfører automatisk blandt annet tortur, degradering, menneske-diskriminering, stigmatisering og andre grove forbrytelser. Pluss kamp, konkurranse, løgner og krig om "barnets beste"!

   Bare konkret nødverge som er innenfor grensene av nødverge kan rettferdiggjøre slike forbrytelser!
   Det hverken finnes eller kan finnes noen lovlig lov-hjemmel for en slik forbrytelse. Bortsett fra?
   Bortsett fra barn som ankommer som en følge av voldtekt, finnes det noe unntak? Vil å påberope seg nødrett eller nødverge kunne være et unntak? Og har varigheten av kidnappingen noen betydning og hvilken betydning?

   Nødrett og nødverge er i prinsipp noe som innebærer at to onder eller forbrytelser vurderes i forhold til hverandre. Og at når å begå en eller flere forbrytelser konkret og faktisk (ikke subjektivt, men objektivt) innebærer et mindre onde og mindre skade enn ikke å begå forbrytelsen(e). Noe som kan lovliggjøre forbrytelsen(e).
   Forutsetningen er en risiko-vurdering som er god nok og ikke subjektiv, men objektiv.

   For eksempel meget kortsiktig kidnapping eller fangehold kan med andre ord være en forbrytelse som lovliggjøres hvis den helt faktisk innebærer og oppfyller nødvendig betingelse. Uten å innebære og oppfylle nødvendig betingelse lovliggjøres ikke slikt noe.
   Kidnapping eller fangehold av unødvendig varighet lovliggjøres ikke. Heller ikke kidnapping eller fangehold hvor ikke hensynet til meget snarlig gjenopprettelse effektivt er ivaretatt.

   Foreldre-rett og familie-rett og samlivs-rett er både en menneske-rett, natur-rett, folke-rett og kristen-rett!

   For offentlig ansatte å innblande seg i menneskers privat- og familie-liv mot deres ønske, er blandt annet også ulovlig og straffbart. Unntatt i kriminelle tilfeller.

   Rune L. Hansen:
   Si det til de!

   Rune L. Hansen:
   Og når og hvordan ble Straffelovens forbud og straffe-ramme for kidnapping, fangehold, tortur, falsk familie-stand, osv. uten verdi og for ingenting å regne?
   Og Menneskerettslovens forbud mot bortføring, diskriminering, fangehold, osv.?

   Rune L. Hansen:
   Ingen med noe vett og forstand kan vel være i tvil om at det såkalte barnevernet sin virksomhet er ulovlig og straffbar?

   Og om at den såkalte Barneloven og Barnevernloven også er ulovlig og straffbar?
   Og om at ordningen med barnebidrag slik den nu er, også er ulovlig og straffbar?
   Og om at dette og mere til er politisk organisert grov kriminalitet?

   Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Ikke bare har rett til, men har krav på -
   Verdenserklæringen om menneske-rettighetene Art 16 p 3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Ingen av menneske-rettighetene respekteres eller ivaretaes av den offentlige forvaltningen i dagens Norge, til tross for at det brukes veldig mye penger og propaganda for å få flest mulig til å tro det motsatte.

   Menneskerettslovens V7&8 (CRC) har innledning som begynner slik:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR)Art 5 p1:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.11. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201335030992520

   Staten tog hennes hus utan att ha rätt till det. Europadomstolen fäller Sverige på punkt efter punkt för brott mot de mänskliga rättigheterna. 

   "Den svenska statens metoder för skatteindrivning är olagliga. Det slår Europadomstolen fast och fäller Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna. ”Detta är en enorm seger i en mycket tragisk David-mot-Goliat-process. Och det finns tusentals svenskar som har drabbats av samma sak”, säger advokat Jan Thörnhammar som HAR DRIVIT PROCESSEN I NIO ÅR (...suck i 9 år !?!). (...)

   – Vi stod plötsligt på bar backe. De bar ut våra möbler, sågade sönder vår dubbelsäng eftersom de sa att de inte fick ner den från övervåningen. Vår katt hamnade på katthem och när vi frågade vart vi skulle ta vägen sa de att vi kunde uppsöka något vandrarhem. (...)

   Knappt tio år senare föll den enhälliga domen i Europadomstolen. Den svenska staten fälls för att ha kränkt rätten till både egendomsskyddet och privat- och familjeliv. Staten ska också betala skadestånd på 800 000 kronor till Julia Rousk – varav 150 000 kronor för själva kränkningen vilket är det maxbelopp som kan dömas ut. (...)

   Europadomstolen fäller Sverige på punkt efter punkt för brott mot de mänskliga rättigheterna. (...)

   Jan Thörnhammar understryker att det inte är någon slump att staten försökte få till en förlikning med Julia Rousk mitt under pågående process.

   – Man erbjöd sig att betala pengar men inte att erkänna att man hade kränkt några rättigheter. Man ville bli av med problemet och orsaken är att det finns tusentals svenskar som har drabbats av detta och nu kan alla se hur illa den svenska staten beter sig mot sina medborgare.

   När Metro söker regeringskansliet för en kommentar ringer statssekreterare Mikael Lundholm på finansdepartementet tillbaka inom en kvart:
   – Vi ser på den här domen med största allvar. Fallet är uppe på ministernivå och jag kan, å regeringens vägnar, djupt beklaga det som familjen Rousk har fått gå igenom.
   Hur ska ni se till så att det inte händer igen?
   – Vi analyserar domen grundligt för att se om, och i så fall vilka, åtgärder som behöver vidtas när det gäller både lagstiftning och de bestämmelser som reglerar myndigheternas verksamhet. Jag vet att även Skatteverket och Kronofogden gör samma sak."

   Mere (pluss kommentarer) på linken:
   http://www.nyhetsverket.se/nyhet/25089/
   There is something rotten in the state of Sweden... | Hela landet | Inrikes | nyhetsverket.se
   www.nyhetsverket.se
   Staten tog hennes hus utan att ha rätt till det. Den svenska statens metoder för skatteindrivning är olagliga. Det slår Europadomstolen fast

   *

   Rune L. Hansen:
   Kronikk av advokat Jan Thörnhammar:

   Sverige har fällts i Europadomstolen (ECHR) för att skatteindrivningen strider mot den enskildes egendomsskydd

   "Staten har inför ECHR försvarat försäljningen eftersom kronofogden hade agerat helt i linje med gällande rätt.

   ECHR konstaterade att enskildas egendom ska vara omgärdat av ett skydd och det ska råda balans mellan statens intresse att driva in skatt och den enskildes grundläggande rättigheter. (...)

   Invändningen att staten bestämmer vilka regler som anses nödvändiga vid indrivning av skatter accepterade ECHR inte. En tvångsvis försäljning av en bostad är ett extremt ingripande och det ska råda proportionalitet mellan de intressen som ställts mot varandra - det vill säga statens krav på betalning av skatter och den enskildes rätt till respekt för sitt hem. Nödvändigt är vidare att systemet ska vara omgärdat av processuella rättssäkerhetsgarantier (procedural safeguard).

   Domen väcker många frågor angående statens rätt att driva in skatt och den enskildes skydd mot orimliga bördor. Några viktiga principer har mejslats ut av ECHR. Hur staten har resonerat när man har försvarat en försäljning av ett hem för en skatteskuld på 6 721 kr framstår som en gåta. Det är uppenbarligen statens uppfattning att effektiviteten har ett företräde. (...)

   ECHR har kritiserat frånvaron av processuella rättssäkerhetsgarantier som ska finnas vid statens maktutövning som balans för den enskildes intressen. (...=

   Ett andra steg är givetvis att den domstol som prövar ett överklagande beaktar invändningar som i detta fall var att försäljningen stred mot grundläggande skydd enligt konventionen.

   ECHR fällde alltså både för egendomsskyddet - som gäller all sorts egendom - och artikel 8 som bland annat avser bostaden. Helt klart är att statens bedömningsmarginal blir smalare när det är fråga om de särskilt viktiga rättigheter och domstolen uttalade att ”the loss of one’s home is a most extreme form of interference with the right to respect for the home”.

   Det räcker inte med en högst osäker möjlighet att få anstånd med betalningen av en tvistig skatt och en ännu mera osäker möjlighet att vid ett överklagande förmå en svensk domstol. Tydliga och klara regeländringar måste till för att förhindra att detta upprepas. En sådan regel är att kronofogden ska ha en skyldighet att verkställa i en egendom som vållar den enskilde minsta möjliga skada. Envåldet måste alltså brytas och det omgående. (...)

   Det är alltså hög tid att stoppa en omänsklig behandling i skatteindrivningen och acceptera att grundläggande mänskliga rättigheter är ett pris som måste betalas i ett demokratiskt ordnat samhälle."

   Mere, og mange kommentarer på linken:
   http://www.dagensjuridik.se/node/41173
   "Svensk skatteindrivning strider mot EKMR - kan förstöra enskildas ekonomi" | Dagens Juridik
   www.dagensjuridik.se
   "Svensk skatteindrivning strider mot EKMR - kan förstöra enskildas ekonomi" Publicerad 2013-08-12 09:47 Advokat Jan ThörnhammarKRÖNIKA - av advokat Jan ThörnhammarSverige har fällts i Europadomstolen (ECHR) för att skatteindrivningen strider mot den enskildes egendomsskydd.Under sommarens högtryck m...

   Rune L. Hansen:
   Kronikk av av advokat Jan Thörnhammar:
   En historisk tillbakablick på ne bis in idem - "då ålades kommittén att beakta statsfinansiell hänsyn"

   "Med fiskalt övermod levererades 1996 ett betänkande (SOU 1996:116) som godkände den sedan flera decennier inslagna vägen att skattetillägg inte skulle anses vara ett straff utan en administrativ avgift. Som en konsekvens kunde individens rättigheter i Europakonventionen (EKMR) kringgås. Bland annat artikel 6 som föreskriver ett rättvist avgörande inom skälig tid. Det var på den tiden inte ovanligt att skatteprocesser kunde ta upp till tio år innan ett slutligt avgörande. Någon som helst hänsyn till att den enskildes hela ekonomiska situation stod på spel togs inte.

   Även en rad andra individuella rättigheter kunde man komma förbi som exempelvis den om förbudet mot dubbelbestraffning. Många tror att den tar sikte på dubbel bestraffning men den avser de facto ett förbud mot dubbel lagföring, ”ne bis in idem”. Regeln finns i artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet. Kort efter nämnda utredning skulle emellertid frågan om skattetilläggens straffrättsliga natur väckas i Europadomstolen (ECHR). (...)

    I Johan Munks utredning (SOU 2001:25) gjordes en genomlysning av konventionens betydelse för skatteprocessen mm Flera frågetecken restes mot den svenska hållningen. Ett motto uttalades, nämligen att ”Sverige bör inte balansera på gränsen till vad som kan tänkas strida mot grundläggande mänskliga rättigheter”, (s. 185 och 215). Som något högst märkligt kan nämnas att kommittén ålades att beakta statsfinansiell hänsyn vid utarbetande av förslag till ändringar av systemet. Systemet med de skatteadministrativa sanktionerna förväntas alltså bidra till statliga intäkter och på den vägen är det alltjämt. Ett fullständigt bakvänt synsätt på ett sanktionssystem.

   Det svenska skatteadministrativa sanktionssystemet har genererat åtskilliga miljarder till statskassan utan att de grundläggande skyldigheterna i EKMR har beaktats. Synsättet underkändes 2002 i Strasbourg, (bl.a. Janosevic ./. Sverige, se vidare Munk i JT 2002/03 s. 622). En murbräcka mot den hämningslösa bestraffningen trodde många var ett faktum. Inte mycket har hänt sedan 2002. (...)

   Motståndet mot att låta principen om ne bis in idem få ett genomslag har varit hårdnackat. Det har gått så långt att HD:s legitimitet har hotats."

   Mere, og kommentarer på linken:
   http://www.dagensjuridik.se/2013/06/en-historisk-tillbakablick-pa-ne-bis-idem
   En historisk tillbakablick på ne bis in idem - "då ålades kommittén att beakta statsfinansiell...
   www.dagensjuridik.se
   En historisk tillbakablick på ne bis in idem - "då ålades kommittén att beakta statsfinansiell hänsyn" Publicerad 2013-06-10 09:43 Advokat Jan Thörnhammar KRÖNIKA - av advokat Jan Thörnhammar Med fiskalt övermod levererades 1996 ett betänkande (SOU 1996:116) som godkände den sedan flera decennier ins...

   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. november 2013, Vinberget: 

   Mørkt, et rolig vind-drag og omkring 1 og 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt, med regn fra omkring 4-tiden. Grålig, regn og yr med omkring 3 pluss-grader frem mot klokken 9 og 10. Fredag igjen og jeg telefonerte ca. klokken 9 igjen nær-butikken og bestilte dagligvarer for en uke. Dagligvarene og det de har er for det meste bare mat og drikke. Hverken den samme type eller kvalitet jeg er vant med, men kanskje omtrent den samme mengde. Den samme mengde til tross for at jeg siden barna ble kidnappet i april 2008 nokså fullstendig kontinuerlig, dag og natt, ufrivillig har arbeidet skriftlig og med pc med politi-anmeldelsen, og dermed siden ufrivillig har vært og er omtrent fysisk passiv - og også sånn sett fangeholdt. De ukentlige dagligvarene, omtrent det samme hver gang, er det eneste jeg handler eller bruker penger til, bortsett fra de faste mest tvungne faste månedlige bolig-utgiftene, som er meget lave. Det hele og alt fremgår av mitt økonomiske budsjett ( ekstern ), min økonomi, dvs. min uføre-trygd, som NAV-ansatte fullstendig mot min vilje og uten mitt samtykke og ulovlig reduserte fra en ryddig, uproblematisk økonomi til knapt et eksistens-minimum. Til og med et helse- og livs-ødeleggende, risikabelt og stadig mere og mere utplyndrende, ødeleggende og livs-farlig eksistens-minimum. Ikke særlig på grunn av maten, men særlig på grunn av alt det andre som enten mangler, må vedlikeholdes eller repareres eller som ikke kan gjøres - eller som truer med å bli en ødeleggende mangel. Som f.eks. nødvendig ved for varme for vinteren, reparasjon eller vedlikehold av pc, telefon, tak, vinduer, vaske-maskin, elektrisk anlegg, klær, sko, husgeråd, helse, osv. Mye av dette og slikt lar seg ganske enkelt ikke gjøre efter at de angjeldende ansatte i NAV og deres dirigenter og med-spillere tok det meste av min økonomi og min familie og bevegelses-muligheter, osv. Mat og drikke er ikke det verste problemet. Mat og drikke er ikke det verste problemet, selv om type mat, kvalitet, tid, etc. mangler, fordi jeg uansett prioriterer en viss mengde og standard for mat og drikke mulig, fremfor alt det andre. Som jeg også må og har i budsjettet nødvendigheten å prioritere å betale de helt mest nødvendige faste utgifter, dvs. faste kommunale avgifter, strøm, telefon, forsikring, etc. Uten det ville det verre og fortere ha gått enda verre. Jeg er ikke dum eller dristig i forhold til noe av dette. At jeg til mat- og dagligvare-utgiftene også inkluderer den helse-farlige tobakk jeg så lenge har vært avhengig av er av og for meg og det iherdige og nødvendige skrive-arbeidet jeg bedriver også prioritert og fast beregnet. Selv om det koster forholdsvis mye. For den som i Norge har lite penger koster mat og drikke også forholdsvis mye. Og mye annet. Frukt og bær i hagen, som her, monner også lite - og enda mindre om en har lite tid, anledning eller ressurser for stell og høsting, etc. Jeg har hermetisert mere enn hundre glass med eple, pære og plomme som står i kjelleren, men kan ikke spise for mye slikt. I fryse-boksene blir underveis også endel lagt. Og i et rom her er mange ti-kiloer med epler som hastig ble høstet. Tidvis får jeg også noe matvarer, f.eks. med utgått dato, fra nær-butikken og fra noen naboer. Å fiske i vannet og sjøen blir det for meg alene her knapt i det heletatt tid til. Uansett koster her hva som må kjøpes av matvarer fra nær-butikken for meg forholdsvis mye, men omkring det samme fast ukentlig og månedlig. Jeg spiste litt antagligvis årets siste mini-kiwier her ute i går. Ikke mye igjen der nu. Fugler har også efter hvert tatt endel. Det siste eple-treet høstet jeg forleden dag. Før de eplene også ble til fugle-mat.

   Straks efter klokken 9 å ha telefonert nær-butikken og bestilt dagligvarer for en ny uke tilkjørt telefonerte jeg politiet for å høre om statusen for politi-anmeldelsen min ( ekstern ). Den mannlige vedkommende i den andre enden visste straks det var "Hansen" som telefonerte. Hadde det tydeligvis på en eller annen skjerm der. Visste også at jeg har hunder, men sa han ikke visste noe om min politi-anmeldelse og sa jeg kan skrive f.eks. en e-post til politiet og spørre om det. Og vil jeg da få svar? spurte jeg. Ja, sa han. Men altså ikke svar på hva jeg allerede har spurt om og har skrevet? spurte jeg videre. Men det kom ingenting videre ut av samtalen enn at han var forhånende og viste ingen respekt. Helt typisk for utøvere av folkemord. Straks derefter telefonerte jeg Spesialenheten for politisaker, en offentlig instans, hvor en kvinne i den andre enden hadde en kort samtale med meg. Jeg har tidligere vært i skriftlig kontakt med de ( ekstern ), men uten at det har kommet annet ut av det enn at de der virker som å være fullstendig gjennom-korrupte. Enhver kan selv bedømme den hele dokumentasjonen. Kvinnen der nu ga meg noen opplysninger om hvordan de der krever at jeg må henvende meg til de, gjerne pr. e-post, for å få noen reaksjon fra de på min sak. Jeg sa blandt annet at jeg har fått med meg hva hun har sagt og at det vil bli oversendt til de slik fra meg pr. e-post. Begge samtalene gjorde jeg lyd-opptak av, et lyd-opptak som ble noe mislykket 
( ekstern ) fordi en på grunn av tekniske mangler her på lyd-opptaket knapt hører hvem som snakker eller hva som sies i den andre enden av telefonen.

   For det meste grålig, regn og yr videre utover formiddagen og dagen, med omkring 3 pluss-grader.
   Et brev fra Mattilsynet også i dag, datert 26.11. 2013 ( ekstern ). Inneholdende bare tøv og tull og trusler. Og som vanlig for slike mennesker og instanser i dagens Norge ingen svar eller argumentasjon eller efterretning i forhold til mitt brev ( ekstern ). Hovmodige, makt-arrogante, manipulerende med mere eller mindre lovlige formuleringer, vedtak og lov-bestemmelser og falsk dokumentasjon. Som f.eks. også NAV. Klare til å kaste seg over og samstemte med sine med-spillere og dirigenter å drukne enhver og alle de angriper med terror og utplyndring. Med mengder med ulovlige lover og avgjørelser de forholder seg til. Fra et massivt, enormt over-dimensjonert byråkrati, med hensynsløse mennesker som hverken er saklige eller adekvate, men seg selv og sine nok. Og som ingen har nubbe-sjangs imot.
   Efter hvert og videre mere regn og yr og omkring 2 pluss-grader og noe mindre. Mørkt, noe yr og omkring null grader mot midnatt.
   
---
---

   Frank Roger Nordengen, 01.09. 2013 via Straffeloven, Norge:
   https://www.facebook.com/groups/133352076685775/627158250638486/

   Takk, viktig tema for enhver, burde vært obligatorisk fag i skolen !

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, lov og rett er viktigere enn både politikk og mye annet. Politikk og lover og avgjørelser kan hverken befinne seg utenfor eller over loven. Gjør de det blir de forbrytelser. Politikk, lover og avgjørelser skal være og må være i pakt og samsvar med loven (lex superior) for å være lovlige og velferd og rettferdighet.
   At mange i dagens Norge tror det er motsatt er et uttrykk for en omfattende pervertering av mennesker og samfunn. Med omfattende katastrofale konsekvenser for både mennesker og samfunn.

   Frank Roger Nordengen:
   Det starter med indoktrinerin i barnehagen, hvorfor skulle det ellers være så maktpåliggende å tvinge med sanksjoner ?

   Frank Roger Nordengen:
   Vi vet jo alle hvem du får besøk av hvis du tar DITT barn ut av barnehage / skole, med en bekymretmelding ,gjerne anonym. ( Tante pose i barnehagen /skolen. Er det ikke et rettsprinsipp at du har krav på å vite hvor og hvem beskyldninger kommer fra ? Så starter de å skrive X dokumenter som senere ofte blir bruk i fylkesnevnd osv. Presangtert som sannhet.

   Rune L. Hansen:
   Det pågår systematiske og dypt-gripende forstyrrelser, trakasseringer, inkvisisjoner, trusler og ødeleggelser overfor sivil-befolkningens privat- og familie-liv ja, i regi av en politisk mafia-virksomhet. Med karriære-kamp, indoktrinering, propaganda og motsatt og rett som tilbehør. Livs-farlig for enhver som ikke er aktivt medvirkende.

   Frank Roger Nordengen:
   Desverre har jeg opplevd at du har rett, men klarte å avsløre komplott forsøket. Dog med like ufine midler som dem selv, nedverdigene å måtte synke ned på deres plan, men det virket !

   Frank Roger Nordengen:
   Avdøde H adv Hestenes sa til meg i 1991, hadde jeg blitt det fortalt hadde jeg ikke trodd det var mulig ! Når du dokumenterer det blir jeg skremt !sit slutt.

   Rune L. Hansen:
   Groteskt. Splitt og hersk, alles kamp mot alle. Et angiver-samfunn, med trusler og premiering, trakassering, falsk dokumentasjon, terror, tortur, utplyndringer, drap og falske døds-attester som daglig kost nært omkring enhver og alle, i offentlig regi. Og alle og enhver en trussel for hverandre. Og circus og propaganda fra høy-talerne i gatene og fra tilværelsens vegger, med stadig mindre muligheter, krinker og kroker for uskyld, tillit, trygghet, idyller, frihet og integritet.

   
---

---

   Marius Reikerås, 28.11. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151728770201875

   Det er ikke rart i at folk får livene sine rasert av det offentlige, når de som jobber der ikke har kjennskap til selv de mest grunnleggende menneskeretter:

   Hva gjelder krav om tilleggsavgift, er jeg forundret over at Skatteetaten ikke kjenner til at ikke bare Menneskerettsdomstolen , men også Høyesterett har slått fast, i dom av 13.10.2003, sak 2003/532 at tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven er straff i konvensjonens forstand.

   *

   Jan Franskmann:
   Hvordan i alle dager har man fått det til at FNs Agenda 21, kan tilsidesette norske lover og regler, og hvorfor skal vi finne oss i dette