--- Denne side:  20060712-Brevsvar-fra-fam-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-BVT.html  

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )  

--- BREVKOPI --- ÅPENT BREV, FOR ALLE OG ENHVER:  

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 12.07. 2006:


Til:

Barneverntenesta,

Vindafjord kommune,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, N-5586 Vikedal, Norge.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.


Fra:

Familien Rune L. og Trude Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd, Norge.

Tlf.: 53 76 76 87.

   Dato: Uke 28. Onsdag 12.07. 2006.


Brevsvar vedrørende deres ”Oppklaringsbrev” datert mandag 03.07. 2006.  ( ekstern


Henviser til deres brev til oss datert mandag 03.07. 2006 ( ekstern ) (ankom oss med posten fredag 07.07. 2006) - og poststemplet torsdag 06.07. 2006, påskrevet: Ikkje offentleg. Med overskriften: Oppklaringsbrev av undersøkelse. Som et svar på vårt brev til dere datert fredag 12.05. 2006. ( ekstern ). 

Det gikk nu dermed nesten to måneder før dette deres svarbrev til oss i sommerferietiden! 

Deres forklaring i deres brev nu på hvorfor det har tatt så lang tid å besvare (og videresende) våre brever er tydelig nok direkte tåpelighet og frekkhet – for å skjule deres egentlige grunner. 

Likeså deres forklaringer vedrørende vårt enda ubesvarte Klagebrev datert 27.03. 2006 ( ekstern ) (for omtrent tre og en halv måned siden)! Og i deres brev nu forsøker dere løgnaktig å fremstille det som at vårt brev er en klage på en Undersøkelse og på et Vedtak! Det er på alle vis noe ganske så annet vårt Klagebrev er en klage på - og en orientering om. 

Ro dere heller i land med anstendighets årer før anstendigheten helt er kvalt i dere! 


Deres brevsvar nu, - et brevsvar som ytterligere forundrer og forskrekker på mange slags vis. Heller enn beklagelse og beskikkelse kommer nye frekkheter og fordreininger. Hemmelighetsstemplet. Men absolutt ikke hemmelighetsstemplet av hensyn til noen som helst i vår familie – eller offentligheten. 

Det blir imidlertid tydeligere og tydeligere for hvert skritt dere tar hva som i forhold til oss er deres ønsker og hensikt. Vi trenger ikke være i tvil om deres onde ønsker og hensikter overfor oss, som stadig bekrefter seg. Det er ikke rom for slik tvil. Vi vet hva dere vil. Deres metode er forhastede slutninger, løgn, usakligheter, ulovligheter, trakassering. Alt dette er egentlig forlengst en politi-sak. 

Dere forsøker innbitt å fortelle oss at vi absolutt ikke har noen som helst form for rettsvern eller tilgang til Lov og rett, - og at dere har en absolutt og uinnskrenket makt unndratt både fra Lov og rett og offentlighet. Ikke engang Offentlighetsloven vil dere akseptere eller skal være gjeldende! 

Innholdet i dette deres brev nu er hårreisende groteskt, - når en vet hva saken dreier seg om. 

For eksempel så står det i dette deres brev at: ”Barneverntenesta har rett og plikt til å gjennomføre ein undersøking når det kjem inn ein melding (Barnevernlova § 4-2, jfr. § 4-3). ( ekstern ).” 

Dette vet dere, også fordi vi omhyggelig har gjort dere oppmerksom på det, er en løgnaktig omskriving av Barnevernloven. Det er rett og slett ikke (selvfølgelig ikke) det som står i Barnevernloven. Det står heller ikke noe som helst i Barnevernloven som kan fortolkes eller omskrives til slik dere gjengir den! (Men slikt noe spiller vel liten rolle når en hemmelighetsstempler sine ord og brever!) 


Deres ord og uttalelser overfor oss og til oss er siden begynnelsen (møtet i Vikedal 13.03. 2006 ( ekstern ) i det hele tatt fullstappede av grov løgn, selvmotsigelser og krenkelser. Som dere jo vet, - hvis dere kan eller har giddet å lese eller å betenke deres og våre ord? 


Det er som om dere bare vil gjøre dumhetene flere og flere og skaden verre og verre! Klart nok som om det er deres prestisje, frykt (særlig for offentlighet og politi-anmeldelse) og kriminelle tankegang dere vil forsvare. Gjorte dumheter, - forsvares med nye dumheter. Det er langt lettere å skjønne enn å gjenkjenne lusa på blandt annet gangarten! (Nok også for andre som gjennomleser denne enkle, 100 % skriftlige saken!? ( ekstern )!? Eller; hva tror dere i så måte?) 

Til informasjon: Hele sakens Saksdokumentasjon ( ekstern ) vil uansett, under enhver omstendighet, bli ytterligere i sin helhet (og fortsettelse) offentliggjort! På flere forskjellige vis. Også blandt annet i bokform og på Internettet. Og vi har også definitivt tatt beslutning om å politi-anmelde saken, ( ekstern ), - uansett hva dette eventuelt vil koste noen eller alle i vår familie. Annet ville ha vært meget grovt urett av oss gjøre! (Vi kan ikke dekke over en urett dere har begått – og ønsker fortsette med å begå - med selv å begå en urett for å videreføre uretten.) Politi-anmeldelse vil bli innlevert. 


Dette hva vi skal gjøre før vi avslutter saken ifra vår side er ikke til å stoppe. Og hva dere gjør videre med oss og i saken vil uunngåelig nok også innenfor den samme helhet bli offentliggjort på tilsvarende og samme flere vis.

Hva dere og vi uansett gjør i denne saken – også videre - vil altså uansett bli dokumentert og offentliggjort!

Dere velger sånn sett i forhold til dette selv fortsettelsen, avslutningen og fremtiden!

Og det blir nok interessant å se for enhver! Hva dere faktisk gjør – og hvem dere faktisk er. ( ekstern ). Vårt samfunn på så forskjellig vis trenger nok uansett sårt til denne Saksdokumentasjonen! 

La meg iøvrig si noen ord om deres brev nu. 

Det er meget skremmende når dere, representert av Ingeborg Nyland som har underskrevet brevet, skriver at Rune og Trude Hansen betegner fortiden sin som vanskelig, – på grunn av trakassering og forfølging fra blandt annet Skole-etaten og Barnevern-tjenesten i andre kommuner!

Faktum er at hverken Rune eller Trude betegner eller har betegnet fortiden sin som vanskelig! Heller ikke på grunn av trakassering og forfølging ifra de som Ingeborg Nyland nevner! Vi har tvert om i livets gang mange gode erfaringer og minner også ifra Skole-etaten og Barnevern-tjenesten – og også i det heletatt ifra kommunal og offentlig administrasjon. Vi har riktig nok også sterke dårlige erfaringer, - men hverken disse eller de dårlige er fortiden vår. De har skjedd i fortiden vår og er sånn sett i fortiden vår, - men de er ikke fortiden vår. Fortiden vår dreier seg om ganske så forskjellige verdifulle og interessante erfaringer og minner. Hva vi har erfart eller vært utsatt for (eller også hørt om) som rett eller urett ifra disse Ingeborg Nyland nevner – er ikke fortiden vår. Om noen av disse så også har forsøkt å stjele eller ødelegge livene våre, - så er de eller dette likevel ikke fortiden vår. 

Vi skjønner likevel tydelig nok hvilken slutning og konklusjoner Ingeborg Nyland ønsker at leseren skal gjøre seg. Det er et enkelt, tydelig og greit nok system i galskapen vi har mottatt ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Nemlig dette følgende, uten antydningen av noen som helst holdepunkter: At det er noe som helst galt med familien Rune og Trude Hansen – og at de derfor skal ødelegges. Og omvendt: At familien Rune og Trude Hansen skal ødelegges – fordi det er hva som helst galt med de. Og at det gale med de er at de tilsynelatende kanskje ikke adlyder grove kriminelle misbruk av makt og myndighet. Endog ikke om uretten er nokså alminnelig utbredt eller på noe vis akseptert. 

Det er som nevnt både metode og mønster i galskapen. Det er også altfor tydelig i resten av hennes brev. Også i det faktum at det ventes såpass lenge som nesten to måneder med å besvare familien Hansen sitt brev. (Blandt annet fordi saken så har beveget seg mere bort ifra offentlighetens fokus efter de store hovedoppslagene i Haugesunds Avis lørdag 25.03. 2006! ( ekstern )! Eller var det av noen andre grunner vi bør høre om?) 

Følgende formulering i brevet nu er interessant: 

”Barneverntenesta har forstått både ut frå telefonsamtale, brev ( ekstern ) og dagboksnotat ( ekstern ) at far opplevde meldinga frå Mattilsynet ( ekstern ) trakasserende og som ein hemnaksjon frå Mattilsynet si side. Han syns det var rart at barneverntenesta tok slike meldingar på alvor.” 

Opplevde Bekymrings-meldingen fra Mattilsynets Geir Harald Caspersen som trakasserende – og som en hevnaksjon fra Mattilsynets Geir Harald Caspersen? Opplevde? Oppfattet – er vel det rette ordet. 

Oppfattet Bekymrings-meldingen fra Mattilsynets Geir Harald Caspersen som trakasserende og som en hevnaksjon? Men da har jo Pappa Hansen oppfattet det hele riktig siden begynnelsen da jo?! Ikke noe som helst problem for noen som helst å gjennomskue det vel? Det hele er kortfattet, fullstendig og særdeles greit dokumentert - og meget enkelt å sette seg inn i. 

Videre er Ingeborg Nylands formulering om at Rune Hansen syntes det var rart at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune tok slike Bekymrings-meldinger på alvor heller ikke sann eller riktig. 

Rune Hansen syntes og synes derimot det var – likesom det fortsatt er - megetsigende interessant om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune kunne finne på å tenke på å ta en slik Bekymrings-melding som den angjeldende på alvor. 

Hvilket blir noe ganske annet! Det øvrige som ble sagt under møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006 ( ekstern ) ifra Barnvern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side vedrørende Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin håndtering av Bekymringsmeldinger var mildt sagt også meget oppsiktsvekkende lovstridig og usaklig! Deres svar på undertegnedes spørsmål i dette møtet i Vikedal angående også dette vekket frykt og bekymring. Både for oss selv og for andre. Videre vekket det straks også frykt og bekymring hos oss da vi ble bekjent med deres lovløse forhold til Barnevernloven ( ekstern ) – og til det uskyldige og intet anende medmennesket! 

Hvem ville vel eller våget vel å bo i Norge om det hadde vært slik som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sier?! Og hvilket forferdelig og skremmende rykte ville Norge fått i andre land?! Men det er jo ikke slik som dere sier. 

Når alt i sin helhet er så enkelt, oversiktlig, uomtvistelig og greit dokumentert i så måte – uansett hvorfor, så blir selvfølgelig hele saken enkel og grei nok for offentligheten å få avsluttet på rette måten? For om den blir galt avsluttet så fortsetter jo galskapen! 


Det er et alvorlig forkvaklet og makabert sinn som snakker og oppfører seg slik som Barnevern-tjenesten i Vindafjord har gjort overfor oss! De tar tilfeldigvis tak i en familie, oss, og sier at vi skal bevise vår uskyld, - og ikke at de skal bevise vår skyld. 

Og hva er vi skyldige i eller anklaget eller mistenkt for? Ikke vet jeg og vår familie. 


Ikke bare at vi skal bevise vår uskyld, - men at vi på kryss og tvers skal fremlegge for de vår fortid og vår livssituasjon og våre fotoalbum, mål og idealer! Ting og forhold , og en omstendelig sak, som de overhodet ikke har noe som helst med – eller kompetanse til å forholde seg til. Forhold som de derimot sier de har noe med, - og skal efterforske og Undersøke! 

Makten og myndigheten de ønsker og tror seg å ha, har fullstendig gått de til hodet! 


Samtidig som det også fremgår av møtet i Vikedal, efter hva som ble sagt ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune til Rune Hansen og hans da ca. 20 år gamle sønn Balder Hansen, - at denne Barnevern-tjenesten allerede ifra begynnelsen i utgangspunktet har bestemt seg for hvem og hva vi er, elendige, uansvarlige samfunnssnyltere – og hva vi ikke er. Jeg henviser til Berit Molbosæter sine ord i dette møtet. Hennes karakteristikker og påstander på og om vår familie var meget grove, løgnaktige og alvorlige! Likesom meget av de øvrige påstandene og løgnene hun frembragte i dette møtet! (Jeg henviser til den muntlige og den skriftlige ( ekstern ) kopien av møtet i Vikedal – i denne Saksdokumentasjonen. Lydopptaket av møtet i sin helhet. Og avskriften av alt det som ble sagt og foregikk der.) 


Vår sønn Balder trodde beklageligvis på meget av det som ble sagt i møtet ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune! Han ble faktisk grundig og alvorlig lurt trill rundt. (Ikke særlig vanskelig å forstå når en bare leser hva som faktisk ble sagt i møtet, - og der ser den grove trakasseringen som familien Hansen, og Balder Hansen spesielt grundig, ble utsatt for!) 


Ikke har vi gjort noe som helst galt. Tvert om, - vi gjør mye og meget bra! Slik vi alltid har levd som familie – bare bedre og bedre. Og ikke er det noen som helst som på en smule seriøst og saklig vis har beskyldt oss for å ha gjort noe som helst galt heller! Bare usedvanlig veldig meget tvert om. 

Dermed så skal vi plutselig i vår trivsel og trygghet bli utsatt for løgnaktige, usaklige og faretruende vesener fra noe som kaller seg Barnevernet i Vindafjord kommune som sier de har fått et blinkskudd ifra Mattilsynets Geir Harald Caspersen ved Distriktskontoret for Haugalandet i Rogaland fylke! 

Dermed skal vi finne oss i hva som helst av løgn, krenkelser, trakassering, usakligheter, frekkheter, skader og ødeleggelser!? Dermed skal vi begå mentalt, sosialt og åndelig hara-kiri (japansk ord, som dreier seg om en slags form for selvmord)!? 


Pappa Rune Hansen er vel saktmodig, tålmodig, lyttende, overbærende og sindig av seg – som kristen tilstreber. De fleste av folk flest ville nok ha reagert ubesindig. Eller med skrekk! 

Forskrekkelsen eller sinnet til ofre for slikt noe er det lett å skjønne finner sted. 


Vakkert ord dette: Barnevernet! Særdeles også nokså midt i blinken for en av vår familie sine særinteresser! 

Menneskevern, fellesmenneskelige normer, konvensjoner og verdier, menneskeverdet, moral og etikk, biografi, svangerskap og fødsel, helse, trivsel, trygghet, tillit, læring, lærdom, kompetanse, arbeide, lek, utfoldelse, medisin, mat, lov og rett, penger, status, klær, håndverk, kultur, tradisjoner, hygiene, osv., - er på selvfølgeligste vis i hverdagslivet interesser vår familie og våre hjerter i familien har angjeldende barnevernet. 

Ordet barnevern er vakkert og megetsigende! 

For andre betyr det småtroll og det som verre er! For en kontrast! 

For en kultur-kollisjon! 


Familien Hansen på den ene siden, - og på den andre siden Tullhønevern-tjenesten i Vindafjord kommune, med Klara Klokk, Borghill Slaraffenland og Berit Molbosæter i spissen for uanstendighet, babbel og lav moral! 

For bare å peke på noen av de mange flere momenter som det er god grunn til å reagere på i brevet deres til oss: 

Ingeborg Nyland nevner i en viss sammenheng ordet fritids-aktivitet. Som om det var eller er en selvfølgelighet at vi lever et liv som vi trenger å koble av ifra – med fritidsaktiviteter! Det er det ikke – og det gjør vi ikke. 

Ingeborg Nyland nevner også i en viss sammenheng ordet privatliv. Det er tilsynelatende barnas privatliv hun er opptatt av og bekymret for. Våre barn sitt privatliv! Ikke sine egne. Hva angår vel våre barn sitt eventuelle privatliv henne eller Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune?! Det er da faktisk Rune og Trude Hansen, far og mor, som har ansvaret også blandt annet for sine egne barns eventuelle privatliv. Er hensikten å så tvil om hvem som faktisk har, eller hvem som bør ha, foreldreansvaret for familien Rune og Trude Hansen sine barn?! 

Hvis vi for eksempel som våre barns foreldre velger å la et eller flere av våre barn få bli intervjuet i en dagsavis eller i et radioprogram, eller i forbindelse med et speidertreff, - så er det naturligvis og enkelt og liketil vår avgjørelse og vurdering som foreldre og familie! Hvem skulle vel kunne si noe som helst galt om det? Hvem tror Ingeborg Nyland det er som vurderer eller skal vurdere hva som er vår families privatliv eller ikke? 

Og hvilken interesse skulle vel foreldrene (først og fremst i så måte) ha av å få brettet ut sine barns privatliv i offentligheten?! Det er da vel heller ganske så tvert om! Er det ikke det da vel?! 

Hva Ingeborg Nyland iøvrig skriver i sammenheng med dette – er det vel vanskelig å oppfatte som noe annet enn forakt for Offentlighetsloven, Lov og rett, rettsvern, - og ikke minst internasjonale konvensjoner vedrørende menneskeverdet og fellesmenneskelige verdier!? 


Hva Ingeborg Nyland sier om den Undersøkelsen (i henhold til Barnevernloven ( ekstern ) som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ulovlig og særdeles meget frekt igangsatte overfor familien Hansen forut for møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006 ( ekstern ) er også tankevekkende interessant. 

Denne Undersøkelsen ble igangsatt i tidsrommet efter at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune mottok angjeldende Bekymringsmelding datert onsdag 22.02. 2006 ifra Geir Harald Caspersen i Mattilsynet, ( ekstern ), - men allerede før møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006. Med utgangspunkt i denne Bekymringsmeldingen alene, efter hva som ifra deres side ble sagt i møtet, igangsetter de en Undersøkelse i henhold til Barnevernloven – en Undersøkelse som, i henhold til de selv, bare kan vedvare i inntil 3 måneder. (Det overrasker oss ikke det minste at også deres ord om det der med ”i inntil 3 måneder” var verdiløst tull og tøv.) Denne Undersøkelsen igangsetter de fordi det av de blir sagt at denne Bekymringsmeldingen gjør at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold i familien Hansen som kan gi grunnlag for Tiltak i henhold til Barnevernloven. ( ekstern ). 


Hvilket eller hvilkne Tiltak det gjelder? 

Hvilket eller hvilkne forhold det gjelder? 

Hvilken rimelig grunn for antagelse om Tiltak det gjelder? 

En smule sentrale spørsmål. Til tross for at det ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side i møtet i Vikedal ble sagt ( ekstern ) blandt annet at det ikke spilte noen som helst rolle for de om så Bekymringsmeldingen var en løgn, en hevnaksjon eller en nabofeide. Noen knappe svar her i forbifarten ifra min side: 

Hvilket eller hvilkne Tiltak det gjelder står konkret beskrevet i Barnevernloven. ( ekstern ). 

Hvilket eller hvilkne forhold det gjelder, - står konkret beskrevet i Bekymringsmeldingen. ( ekstern ). 

Hvilken rimelig grunn for antagelse om Tiltak det gjelder, - står konkret beskrevet i samtalen som fant sted i møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006. ( ekstern ). I denne fremgår klart og entydig hvor særdeles meget urimelig og grunnløs Bekymringen er. Dette ble heller ikke betvilt i møtet i Vikedal. 


Men la meg nu her for tankens skyld anta at det særdeles meget urimelige og grunnløse likevel er rimelig grunn for antagelse om Tiltak i henhold til Barnevernloven. Hvilkne Tiltak kan det så eventuelt være snakk om? Og er vår familie eller offentligheten i så fall det minste interessert i disse konkrete Tiltak i henhold til Barnevernloven overfor familien Hansen? Og hva vil disse eller slike Tiltak i så fall koste – og innebære? Både for offentligheten og for familien Hansen? 

Med andre ord: Hva er galt med familien Hansen? Kan vi anta at det er noe som helst galt med de? Og hva er det som er galt med de i så fall? Eller hva er det som gjør at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold i familien Hansen som gjør at det kan eller bør iverksettes Tiltak? Er det noe av det som står i Bekymringsmeldingen? ( ekstern )? Eller er det Bekymringsmeldingen som helhet? 


For ordens skyld: Vi er ikke det minste som helst interessert i noen som helst av de Tiltak Barnevernloven omhandler! ( ekstern )! Tvert om. Ethvert slikt Tiltak ville av oss ha blitt oppfattet som en svært meget alvorlig og uakseptabel urett! Hva dere så enn kalte det. (”Hjelpe-tiltak”, ”Verne-tiltak”, osv.!) 

Noen som helst slags form for råd eller veiledning ifra dere er vi naturligvis heller ikke det minste som helst interessert i å motta. 

Dere har allerede overfor vår familie gjort forskrekkelig mye mere enn nok skade. Hvilket allerede har kostet oss som familie dyrt. 

Vi betrakter dere også derfor som en stor og alvorlig kriminell fare og trussel både for oss og for samfunnet. Hvilket deres egne formuleringer i møtet i Vikedal ( ekstern ) og i deres brevhenvendelser ( ekstern ) til og overfor familien Rune L. og Trude Hansen både dokumenterer og bokumenterer at dere faktisk er. 

Hvordan Bekymringsmeldingen ( ekstern ) ifra Mattilsynets Geir Harald Caspersen oppstod er det vel få som har noen som helst interesse av å få vite?

Eller hva? 

Mesterdetektiv Sherlock Holmes ville nok fort finne ut av denne 100 % skriftlige – og 100 % viktige - saken ( ekstern ) vedrørende Menneskevern! (De i så måte mindre talentfulle lesere vel også!) 

Han kommer nok! (Og de også!) 

Ordet klage er også nevnt og omtalt i brevet nu ( ekstern ) ifra Barneverntjenesten i Vindafjord kommune ved Ingeborg Nyland, datert 03.07. 2006. Bortforklaringene der i så måte er sprelske, men flerdobbelt molbo. (Samtidig som også, bemerkelsesverdig nok, ansvars-fordeling med ansvars-oppløsning og ansvars-fraskrivelse meget indirekte nevnes og antydes - og antagligvis vel øynes som en reell mulighet eller et konkret og kompliserende håp for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!) 

Hun har nok ikke forstått at i virkelighetens verden er det ikke alltid særlig viktig hvem eller hva eller når en klage i de første omganger ankommer, - men at det kan være meget viktigere (særlig for de det angår) hva klagen inneholder! Det er ikke alltid likså viktig når eller hvem i de små tidsrom en klage fremkommer! Det kan være av liten eller stor – eller forskjellig slags betydning. Både for avsender og for mottaker. Kostnadene kan være små, ingen – eller flere, mange eller store, osv. 

Den eller de som eventuelt mottar klagen håndterer uansett klagen på noe slags vis, - eller ikke. Hvordan klagen håndteres og oppfattes kan i visse tilfeller være interessant - eller av større eller mindre betydning. 

Et av spørsmålene angående dette blir dermed: Hvordan burde Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ha håndtert våre brever og vår klage? ( ekstern )? Har de håndtert noe av dette feilaktig eller klanderverdig – eller på bra og god måte? Og i så fall – hvorfor, og hvordan? 

Hva betyr eller innebærer Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin bortforklaring i så måte? (Bortsett fra at de kanskje håper på at bukkene vil passe godt på havresekkene!) 


Hva som i brevet av Ingeborg Nyland nu sies vedrørende Jens Tveit er også interessant og tankevekkende. I forhold til hva jeg selv har skrevet vedrørende det samme i sakens dokumentasjon. Jens Tveit mellom to motparter. Hvem snakker sant og hvem lyver? Eller har noen faktisk misforstått? I så fall: misforstått hva – og hvordan? 

Kanskje også tenkt misforstått av noen!? Eller kanskje også tenkt forstått av noen!? 

Også noe vel en Sherlock Holmes fort og lett finner ut av? 

Jeg tror nok det. 

Eller hva? 


Alt dette og hva som skjer inngår jo også – i og med at det er en 100 % skriftlig sak – i en meget spennende, allsidig og skremmende kriminal-bok! ( ekstern )! Med en meget sentral, viktig og aktuell tematikk. En meget realistisk, virkelighetsnær og viktig slik bok. Viktig for så mangt og så meget skjønte jo undertegnede også fort underveis! 

Skjønte flere også underveis? 

Hvem er skurkene? Og hvem – om noen - er de virkelige skurkene? Og hvem er uskyldige? 

Og hvor – og hvordan – er Lov og rett? Og hvordan er forholdene i landet Norge, langt nordvest i Europa? 

Et annet stikkord som blir nevnt av dere også i brevet er samarbeide. Vedrørende deres Undersøkelse (i henhold til Barnevernlovens ( ekstern ) bruk av ordet) - i eller uten samarbeide med familien. 

For først å oppsummere litt: 

I møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006 ( ekstern ) ble det sagt til oss at en Undersøkelse (i henhold til Barnevernlovens bruk av ordet) er blitt igangsatt overfor vår familie på grunn av angjeldende Bekymringsmelding ifra Geir Harald Caspersen i Mattilsynet. ( ekstern ). 

Ønsket vår familie å samarbeide med dere i en slik Undersøkelse (i henhold til Barnevernlovens bruk av ordet)? Eller ønsket eller ville vi det ikke? 

Og hvilke momenter gjør seg i så henseende gjeldende? 

Dette at vi i henhold til Barnevernloven ( ekstern ) oppfattet en slik Undersøkelse som både urimelig, grunnløs og som en eventuell kriminell handling? 

Dette at vi først forsøkte om og om igjen å få vite av dere hva som var eventuell trussel eller konsekvens ifra dere hvis vi ikke ønsket å samarbeide med dere i en slik Undersøkelse? 

Og hvordan har vi faktisk iøvrig forholdt oss og uttrykt oss i dette angjeldende vedrørende noe slikt samarbeide? 

Er det vi som flere ganger har forsøkt å hale ut tiden med mangelfull kommunikasjon, - eller dere? 

Osv. 

Hvordan er det alt dette også egentlig forholder seg? 

Jo motsatt av hva dere antyder i deres brev! ( ekstern )! 

Hvorfor all løgnen og alle de forhastede slutningene ifra deres side?! 

Og hvorfor oppi det hele tror dere vi oppfattet dere som faretruende og ille? 


Alt dette kunne ha hendt nærsagt hvem som helst i Norge! (Hvilket det også i mange tiår nu faktisk har gjort.) 

Det kunne ha vært hvem som helst! Også mindre uskyldige på et eller annet eller noe slags vis. Det som gjør vår familie så spesielt godt egnet som Lokkemat, - er vår store utvetydige uskyld, kompetanse, trygghet, trivsel og sikkerhet. Lokkematen kunne knapt ha vært noen bedre i så måte! Men vår familie er bare lokkemat og agn i betydningen velegnet uskyld. 

Hva og hvem skal så nu hale i land og studere og definere den forferdelige storfangsten som kom på kroken?! 

Burde eller kunne familien Hansen ha handlet annerledes eller bedre ( ekstern ) i forhold til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune? I så fall: Hvordan? 

At mennesker i en offentlig Barnevern-tjeneste kan te seg som dere har gjort er nærsagt for utrolig forferdelig til å være sant. Så utrolig forferdelig motsatt av hvordan dere burde te dere! 

Til dette sier dere kanskje at det bare er slik vi oppfatter eller opplever det fordi vi har dårlige erfaringer med den offentlige Barnevern-tjenesten i vår fortid? Vi oppfatter det som at det er noe slikt dere forsøker å si. Selv vet vi at det på ingen som helst måte er slik eller derfor, - og at Saksdokumentasjonen også klart og tydelig og uomtvistelig i det vesentlige viser hvordan det faktisk forholder seg og hva som faktisk har skjedd. 


Det er ikke det minste vanskelig for oss å forstå hvorfor dere ikke ønsker at offentligheten skal ha innsyn i hvordan det er og hva som faktisk har skjedd. ( ekstern ). Dette blir det også lett for andre å forstå når saken offentliggjøres, ( saker ), med alt som underveis har skjedd ifra begynnelsen. Også selv om dere eventuelt bringer nye momenter inn i saken! Også selv om dere for eksempel eventuelt skulle makte å få et skriv ifra Fylkesnemd og Fylkesmann i Rogaland fylke innbragt i saken, - hvor det står at dere knapt har gjort noe som helst galt i denne saken! Eller ifra en politi-instans, eller ifra Ombudsmann, eller ifra Departement eller ifra Storting eller ifra en advokat, eller ifra hva som helst! Det er i så måte ikke det som dere tror det kommer an på som det faktisk vil vise seg å komme an på. 


Dere har kommet dere inn i verdenslitteraturen! Hva enten dere vil det eller ikke. Og hvordan dere beskriver og presenterer dere selv der er det for sent å gjøre noe med i det som allerede har skjedd (og i ethvert øyeblikk er fortid), - men ikke i det som efterpå og nu fremover skjer – som også kommer med i denne Saksdokumentasjonen. ( ekstern ). 


Med beste hilsen ifra

Rune L. & Trude Hansen,

underskrevet:


---