----- Denne side: db200807.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

--- Juli 2008 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


---
--01-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 01. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 9, 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.  Og 22, 7 på det høyeste her ute i dag.
   Været bra nok.

--- 

   Jeg tilstreber alltid å være kortfattet og sammenfattende i Dagboks-notatene mine, og i det meste av hva jeg skriver.
   Kanskje enda mere enn når jeg snakker muntlig?
   Det slår meg at det muntlige sånn sett for meg har et videre spenn, stort sett, antagligvis vel kanskje?
   Og at jeg vel gjerne er mere bastant og fast, og som sagt kortfattet og sammenfattende, når jeg skriver?
   Hvilket jeg jo også kan være og er efter behov muntlig, men da kanskje mere efter behov?
   Jeg er vel i det heletatt kanskje ofte mere bastant enn folk flest. På grunn av mitt mere oppøvde erkjennelses-arbeide med ordene og sproget. Både med hensyn til å lese, lytte og å skrive.
   For noen virker dette kanskje autoritært og som hardhet? Som for maskulint og beslutsomt?
   Og som uvant?
   Jeg har ikke tenkt særlig meget på det, men nu iallfall disse tankene her nu som jeg straks lufter.
   Og jeg tilstreber dog alltid mildhet, dyder og godhet. Om enn ikke til gode for forhastede slutninger, løgnaktighet og ondskap.

---

   Jeg leste noe tilfeldigvis i mine Dagboks-notater for oktober 2007, og fant det nu tankevekkende at problemet med Trude tilsynelatende var så det samme den gangen som nu.
   Og som at jeg er bastant, og tilsynelatende hard overfor problemet.
   Jeg insisterer på sett og vis på ikke å være kriminell, uansvarlig, dum eller løgnaktig.
   Hvilket jeg anser som en god egenskap.
   Men som Trude har et ambivalent, og i praksis et fullstendig annerledes forhold til.
   Og det er vel nødvendigvis et problem i en slik annerledeshet?
   Et problem som jeg tror er vanskelig å løse uten kompetent og kvalitativ hjelp over tid ifra andre.
   Et problem som gjør seg sterkere gjeldende jo mere selvhevdende eller egoistisk hun er.
   Jeg ville her nu bare nevne noen ord om det.

---

   Jeg har noen ganger nevnt at hun er utpreget periodisk. Det er nokså stor forskjell på henne når hun er sulten og når hun er mett også, og når hun er sliten eller uthvilt, og når hun er selvhevdende kontra ikke.
   Noen av oss har det kanskje vel i mere utpreget eller tydelig grad slik enn andre.
   Tilgi min frimodighet i så måte.
   Vi bør og må også kunne snakke slik.

---

   Når noe - for eksempel løgn eller grådighet - hevder seg på bekostning av de felles-menneskelige verdiene, da foreligger et problem. Et neste-kjærlighetens problem. Et med-menneskelig problem.
   Omvendt når noe utfolder seg i pakt med de felles-menneskelige verdiene.

---

   Trude syns jeg skal forholde meg passivt og avventende til alt hva hun foretar seg i forbindelse med kidnappingen og videre. At hun skal få angripe og robbe meg og ungene så mye hun orker og lyster, til hva enn hun lyster, og at jeg ikke skal gjøre noe som helst forsvar eller av spørsmål og undring i forhold til det, bare la henne få det som hun vil og ønsker med hensyn til hva enn hun vil og ønsker. Hun vil nødig og helst ikke snakke om tingene og forholdene, bare at jeg skal forholde meg passivt til hva som enn skjer. Og eventuelle felles ønsker og mål for situasjonen og forholdene videre fremover vil hun absolutt ikke snakke om. Hun er jo så mye meget klokere, forstandig og visere enn meg! (For hvem er vel jeg? Ingenting. Et brysomt og plagsomt ingenting. Et farlig og brysom ingenting for Trudes alt og ett. Det er jo hva Iren K. Hebnes har lært henne. Ja Schnabel, Ødegård, Sigve Bøe, Ludvig Nessa og flere til av det ultra-hyper-moderne slaget. Ungdommenes venner - den må kommende tidsåndens radikale spøkelser og svermere! De klarsynte - de som hører og tror på paddenes snart alt-overdøvende kvekk, kvekk, kvekk!)

   Nu når hun for eksempel via Trygdeetaten allerede under kidnappingen fremsetter krav overfor meg om fastsettelse og innkrevelse av Underholdsbidrag ... Helt uten at vi har snakket om det. Hun synes og tar det for gitt at det er selvfølgelig. Dog er det jo ikke i realiteten det.
   Ikke ønsker hun å snakke om hvor hun og ungene skal bo hen heller, men sier på det nærmeste bare vent og se, og at jeg ikke skal bry meg noe om det og slikt. (Som om jeg skulle være far til barna! Det må vel ha vært noe jeg bare har innbildt meg i de siste 22 års tid!) 
   Fylkesnemndens avgjørelse er så vidt jeg har forstått det en utspekulert blåkopi av Iren K. Hebnes sine påstander og ønsker i Hekseboken 2008. ( ekstern ). Som blandt annet fullstendig forbyr oss noensinne mere å leve sammen i ekteskap så lenge vi har barn under 18 år. Som med andre ord påbyr oss skilsmisse. Og som forbyr meg å være riktig far til barn, eller altså å ha daglig omsorg for barn.
   Jeg er forbudt.
   Mine barn blir for flinke, friske, kjekke, høflige, talentfulle, kunnskapsrike, sosiale, godt likt, glade og fornøyde!

   Jeg er i teorien på forskrekkelig sett og vis likevel ikke fratatt omsorgen for barna i henhold til avgjørelsen, men Trude er påbudt å ha den daglige omsorgen for barna! Det skal med andre ord se ut som om liksom Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon "tapte" saken, mens det i virkeligheten på utspekulert vis er det motsatte.
   Jeg fikk en videre orientering om avgjørelsen ifra Fylkesnemnda ifra advokat Helene Cameron i dag eftermiddag. Hun har, så vidt jeg forstod det, lest den i sin helhet i dag, og sender i dag en kopi til meg med posten. Blandt innholdet hun nevner, er blandt annet at hjemmeundervisning for våre barn blir forbudt - og barna påbudt både barnehage og offentlig skole.
   Med andre ord at vår integritet, vårt privatliv og vår identitet også sånn sett skal utraderes. På tvers av lov og rett og internasjonale konvensjoner.
   Rune L. Hansen er snart blitt så forbudt som noe forbudt kan bli!

   Og det er vel forståelig nok?
   Betenk: - at dere som leser nok i disse mine Dagboks-notater fort nok har hørt mere ifra min munn og kropp enn Iren K. Hebnes og Fylkesnemnden! Tankevekkende?

   Jeg forstod det som at avgjørelsen også inneholder mange andre påbud. Og at hvis et eneste av de brytes så kommer Iren K. Hebnes og henter barna for å fjerne de og for å mishandle de på det groveste for resten av livet.
   Trude er påbudt å mishandle de i mellomtiden. (Men det begynner hun vel å bli vant med.)

   Samtidig er det nu veldig mange som ønsker å frata Trude omsorgen for barna. (Ikke bare Iren K. Hebnes.) Fordi de har vært vitner til hva hun har gjort og hvordan hun har vært i de siste to års tid (på grunn av den såkalte Barnevern-tjenesten trakassering av Balder og vår familie i mars 2006 ( ekstern ), og samtidig særlig i de siste tre måneders tid, under kidnappingen og fangeholdet av barna.
   Det er at hun er så for ustabil og uansvarlig.
   Jeg for mitt vedkommende ønsker bare å frata Trude omsorgen for barna hvis jeg selv kan ha omsorgen for barna. Og det både kan jeg og skal jeg naturligvis - som alltid. Og som alltid både trygt og godt, ansvarlig, solid og stabilt. Og jeg ønsker, som sagt hele veien, ikke å frata Trude omsorgen for barna hvis den ideelle løsningen at vi sammen kan ha omsorgen for barna på betryggende vis (uten kidnappinger, løgn og falskhet) kan realiseres. Det vil si sånn som før alt dette med Iren K. Hebnes skjedde våren 2006, eller enda bedre! Men dette siste ønsker Trude nu ikke! Hun har underveis i de to siste år på så forskrekkelig vis mere og mere satt seg helt andre mål. Og da fjerner hun seg mere og mere bort vekk ifra barnas og familiens beste og gode. Hvilket jo meget så tydelig underveis har vært og er mere og mere ivrig hva hun ønsker - til noen slags forskrudd slags egoisme på bekostning av barna og familien. Skremt og lokket og fristet - og tvunget - til det av Iren K. Hebnes og Åse og Balder. Og av Aud Signy? Og lurt og lokket til å tro at hun er så klok, selvstendig, uavhengig, edel og god på kryss og tvers - bare hun får gå sin egen vei! Med barna på slep. Ingen moderne mennesker tror vel mere at barna trenger en far? Eller at barna har hatt og har en far? (Det er i andre kulturer det, og det var her i vårt samfunn i gamle dager det - lenge før den "kjønns-nøytrale ekteskaps-loven" til Arbeiderparti-ideologien i juni 2008 fullstendig besatte tidsånden!) Og ingen barn har vel heller mere en identitet og integritet eller varig trivsel og glede, - som jo er strengt forbudt. Barn skal mishandles, pines og plages på kryss og tvers - og stemples og godkjennes for å kunne gi sin stemme til Arbeiderparti-ideologien! Alt annet er forbudt. Barna i vår familie vekker misunnelse og respekt og er derfor en fare for Arbeiderparti-ideologien, og må derfor hjernevaskes og omskoleres. Iren K. Hebnes fikk jo heldigvis tak i Balder, Idun og Gudmund. I siste liten - før de fikk vise hva de er gode for. Og nu altså resten av barna våre også!

   Hva vi ønsker er en ting. Hvordan det faktisk vil bli er kanskje noe annet?
   Mitt mål er så vidt jeg skjønner veldig meget beroende på, bortsett fra Trude, hvorvidt Iren K. Hebnes kan avsløres og straffes!
   Alle og enhver vet at alle hennes påstander og løgner om meg og min familie er ingenting annet enn oppspinn fra ende til annen, og ingenting som helst har med virkeligheten eller fakta å gjøre. Men en ting er at alle og enhver vet det, noe annet og tilsynelatende nokså umulig - er å få stoppet henne!
   Men arbeidet er godt igang i så måte.
   At Fylkesnemnden nu liksom har "hvitvasket" hennes løgner og ondskap stopper forhåpentligvis - og sikkert - ikke det arbeidet. Så tvert om!
   Norge er et forskrekkelig merkelig land!

---

   Jeg rakk nesten ikke å nevne ordet "hvitvasket" før jeg åpner nu et brev ankommet postkassen her i dag, til meg ifra Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosial-avdelingen, datert 24.06. 2008, konvolutten stemplet 26.06. 2008. ( ekstern ).
   Innholdet går slik:

Vår ref.: 2008/5234  Deres ref.:   Arkivnr.:  621  Vår dato:  24.06.2008  // Unntatt offentlighet etter offvl. §5a

Klage på barneverntjenesten i Vindafjord

Fylkesmannen viser til e-poster mottatt i perioden 27.05.08 til 24.06.08. Fylkesmannen viser også til vårt brev datert 21.02.08. ( ekstern ). / Det framgår av dokumentasjonen at saken var berammet i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker 16. juni 2008. Fylkesmannen finner det derfor ikke hensiktsmessig å behandle saken. / Med hilsen / Elisabeth Meland / (+ underskrift) / rådgiver / jurist / / Gunn Nylend / (+ underskrift) / rådgiver / barnevernpedagog / Saksbehandler:  Gunn Nylend / Saksbehandlers telefon:  51 56 88 58 / E-post:  gunn.nylend@fmro.no  / Kopi til: Vindafjord barneverntjeneste  Rådhuset  5580  Ølen

---

   Underlig at slike klage-brev vedrørende den offentlige Barnevern-tjenesten skal hemmelig-stemples?
   Det burde vel heller være motsatt!

---

   Vietnamesiske Thich Nhat Hanh (født 1926), bosatt i eksil i Frankrike, buddhist og kristen, lærd og kjent forfatter nu i flere tiår, avslutter sin bok "Living Buddha, Living Christ" fra 1995 ( norsk utgave "Levende Buddha, levende Kristus", 2006, Emilia forlag - red@emilia.no ) med et avsnitt om sann dialog, som jeg her har lyst til å gjengi. Det omhandler på så forskjellig vis vesentlige forhold, også videre enn konkret i selve teksten.
   Viktige ord, som går slik:

   Sann dialog bringer toleranse

   Fraværet av ekte erfaring skaper intoleranse og manglende forståelse. Organiserte religioner må derfor skape betingelser som er gunstige for at en sann praksis og sann erfaring kan blomstre. Autentiske økumeniske øvelser kan hjelpe ulike skoler innenfor en tradisjon til å lære av hverandre og gjenskape de beste sidene i tradisjonen, der de har smuldret bort. Dette gjelder både innenfor buddhismen og kristendommen. I dag er alle skoler innen buddhismen representert i Vesten. Gjennom deres samspill finner gjensidig læring sted, og sider som har gått tapt i en tradisjon kan bli vekket til live av en annen. Den romersk-katolske kirken, den ortodokse kirken og de protestantiske kirkene kan gjøre det samme. Og mulighetene går enda lenger. Forskjellige religiøse tradisjoner kan engasjere seg i dialog med hverandre i sann økumenisk ånd. Dialog kan være fruktbart og berikende hvis begge sider er virkelig åpne. Hvis de virkelig tror at det er verdifulle elementer i de andres tradisjoner og at de kan lære av hverandre, vil de gjenoppdage mange verdifulle sider av sin egen tradisjon gjennom et slikt møte. Fred vil være en vakker blomst som blomstrer på denne praksisens mark.

   Sann dialog gjør oss mer åpenhjertede, tolerante og forståelsesfulle. Både buddhister og kristne vil gjerne dele sin visdom og erfaring. Å dele på denne måten er viktig, og bør oppmuntres. Men å dele betyr ikke å ønske at de andre skal forlate sine åndelige røtter og gå over til din tro. Det ville være ondskapsfullt. Folk er stødige og glade bare når de har sterke røtter i sin egen tradisjon og kultur. Å rykke opp røttene ville gjøre dem vondt. Det er allerede nok av dem som er rotløse i dag. De har det vondt, går omkring som sultne spøkelser og leter etter noe som kan fylle deres åndelige behov. Vi må hjelpe dem med å vende tilbake til sin tradisjon. Hver tradisjon må først etablere en dialog med sine egne, særlig med de unge som er bortkomne og fremmedgjort. I de siste femten årene, mens jeg har delt Buddhas dharma i Vesten, har jeg alltid oppfordret mine vestlige venner til å vende tilbake til sine egne tradisjoner og gjenoppdage verdiene som er der, verdier de ikke har vært i stand til å komme i kontakt med tidligere. Å praktisere buddhistisk meditasjon kan hjelpe dem til å gjøre det, og mange har klart det. Buddhismen består av ikke-buddhistiske elementer. Buddhismen har ikke noe adskilt selv. Når du er en virkelig lykkelig kristen, er du også buddhist. Og omvendt.

   Vi vietnamesere har lært dette av vår egen lidelse. Da kristne misjonærer kom til Vietnam for flere hundre år siden, oppfordret de oss til å slutte med forfedretilbedelse og forlate vår buddhistiske tradisjon. Da de senere tilbød seg å hjelpe oss i flyktningleirene i Thailand og Hong Kong, oppfordret de oss også til å gi opp våre røtter. Godviljen til å hjelpe oss og frelse oss var der, men den rette forståelsen manglet. Folk kan ikke være lykkelige hvis de er rotløse. Vi kan berike hverandres åndelige liv, men det er ingen grunn til å fremmedgjøre folk fra deres forfedre og verdier. Situasjonen krever større forståelse. Kirkens autoriteter må bestrebe seg på å forstå lidelsene til sitt eget folk. Mangelen på forståelse fører med seg mangel på toleranse og sann kjærlighet, noe som resulterer i at folk blir fremmedgjort fra kirken. Sann forståelse kommer fra sann praksis. Forståelse og kjærlighet er verdier som overskrider alle dogmer.

***
---

   For ordens skyld:
   
Thich Nhat Hanh sikter ikke til Trond Giske, nu yppersteprest i og for den moderne norske kirke og skole, ikke til falskhet, løgn og terror, men til tradisjoner og felles-menneskelige verdier og selvfølgeligheter!

---

*****

--02-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 02. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 10, 1 pluss-grad Celsius på det laveste her ute i natt. Og 31 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. De aller første solbær og søtmispler har så vidt begynt å modne. Og rosene begynner å gjøre seg mere gjeldende. Jeg har høstet en stor pappeske med svarthyll-blomster i dag.

---

   Som fremgikk av mine Dagboks-notater ifra i går: Fylkesmannen i Rogaland avviser i sitt brev ( ekstern ) min klage på Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon med begrunnelse i at Fylkesnemda i Rogaland nu har behandlet saken.
   Men den siden av saken var jo Fylkesnemnda i det heletatt ikke noe som helst interessert i å høre eller vite noe om!
   Og det tror jeg nok også Fylkesmannen egentlig vet.

---

   Ett skal Trude på forskrekkelig vis ha ros for, om så kan sies - selv om det egentlig ikke kan sies slik:
   Hun tok meg allerede i januar i år på alvor og trodde på meg med hensyn til ett, da jeg fortalte og skrev at Fylkesnemnda er gjennom-korrupt og ikke gjør annet enn det den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten ønsker og legger til grunn. Det sa Trude forleden dag også til meg. Hun sa: - Men jeg hørte jo og trodde på deg med det.
   Sant nok. Både hun og Åse. Om så kan sies. Hørte på og trodde på. Men på en forskrekkelig dum måte. Som det var hysteri i - og som det gikk enda mere og videre hysteri og det som verre er i! Vi burde og kunne sammen ha gjort det så meget meget bedre!
   Og nu syns de de har vært og er riktig så kloke og flinke! På sitt grådige, hysteriske, svikefulle og dumme vis.

---

   Om Trude egentlig ønsker et annet liv for seg selv, så er det selvfølgelig greit nok og bare til å respektere. Men hun skal ikke og kan ikke ta med seg barna til det av den grunn. Barna er ikke å regne for en økonomisk inntekts-kilde hverken for henne eller for meg! Barna har sitt liv og sin hverdag og sin integritet og identitet og sitt hjemsted de, som de er meget så glade i og fornøyde med! Og som de ikke vil bort ifra. De er selvfølgelig glad i sin mor også, og vil også ha henne mest mulig i nærheten og tilgjengelig, men ikke at hun skal gjøre de til flyktninger og ikke at hun skal kidnappe de - og ikke at hun skal nekte de sin far eller sitt hjemsted! Og ikke at hun skal være galskapen i vold!
   Ønsker Trude et annet liv for seg selv så må vi og vil vi respektere det. Det er som jeg alltid, i mere enn 22 år har sagt, bare kjærlighetens bånd som holder oss sammen. Og vil hun stadig og videre ha kontakt og samvær med barna og familien så får hun heller forsøke å innrette seg derefter, på anstendig vis. For eksempel også uten flere kidnappinger. Og også respektere resten av familien. Og da også selv være respektert. For mitt vedkommende vil og ønsker jeg selvfølgelig at barna skal ha et godt og optimalt nært - og trygt - forhold til sin mor! Hvilket jeg jo hele veien ifra begynnelsen har sagt - og står for.

   Og dette er forhold og fakta som også Balder, Idun og Gudmund må ta inn over seg, og forsøke å forstå. Og om Gudmund derimot, nu 17 år, helst vil være hos sin mor - så blir det selvfølgelig slik. Og også han er velkommen til å ha et nært og kjært forhold til resten av sin familie. Det er Idun også. Og Balder også, forutsatt at han oppfører seg folkelig og noenlunde bra og akseptabelt. Selvfølgelig. Jeg har aldri noensinne sagt eller villet noe som helst annet! (Men Iren K. Hebnes og Trude - og noen til - har derimot løgnaktig forsøkt å fremstille det som at jeg har sagt og villet noe annet i så måte! Trude for å sette Balder opp imot meg, og Iren K. Hebnes for å fremstille meg som gal.)
   Den fremgangsmåten som Trude, Åse, Schnabel og Ødegård har forsøkt å lære de er på ingen som helst måte akseptabel. Og er heller ikke lovlig! Hvilket endog Iren K. Hebnes vet - og hele veien har visst.
   Trudes eneste unnskyldning og forsvar er at hun har handlet i nødverge i forhold til truslene ifra Iren K. Hebnes!
   Hvilket jo også var hva hun gjorde. At hun i tillegg også kan ha hatt og ha fått andre motiver underveis er en annen sak.

---

   Trudes skriftlige bekjennelser i tiden før kidnappingen ( ekstern ) er viktige å erindre for å forstå hvordan hun også nu tenker.
   Ja, hennes muntlige bekjennelser jo også - i lyd-opptakene. ( ekstern ).

---

   Og det at jeg, for mitt vedkommende, nærsagt alltid ikke bare sier så mye, men endog skriver ganske særdeles så mye, gjør det lettere for mange forskjellige slags mennesker å ha mange forskjellige slags meninger, forståelser, misforståelser og påstander om meg og hva jeg står for! Sånn er det i forhold til enhver forfatter. Jeg er ikke noe unntak i så måte. Men jeg forventer ikke å bli frarøvet mine barn av den grunn! Snarere tvert om.
   Og det at jeg og min familie på flere måter er kontroversielle har vi tidligere i livet overdådig fått mye ros for. Den eller de som ønsker oss vondt bør stagges og stoppes - og sees nærmere på.
   Både på grunn av vår hjemmeskole og på grunn av mitt forfatterskap og familiens kvalitative orienteringer, er meninger, påstander og bekymrings-meldinger - både ros og ris - uunngåelige. Dermed er det ikke sagt at Iren K. Hebnes eller noen som helst med løgner og påstander eller misforståelser og overdrivelser eller forvrengninger skal ha eller gies retten til å ut-radere eller til-intetgjøre vår familie!
   La oss heller få vise hva vi er gode for!

---

   Jeg har nettopp lest hele den skriftlige avgjørelsen ifra Fylkesnemnda. ( ekstern ). Litt annerledes enn jeg trodde efter den hastige muntlige orienteringen ifra advokat Helene Cameron. Men den er som jeg sa en blåkopi av Iren K. Hebnes sin Begjæring - det vil si Hekseboken 2008 ( ekstern ). Det er det ingen som helst tvil om. Og den er det på utspekulert vis! Nemlig så det i Slutningen skal se ut som at Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon "tapte" saken, - mens deres "seier" i virkeligheten er mangedobbel og suveren! Ser fort den som kan å lese litt nærmere. Og også at her er det utvetydig full pakke hundre prosent korrupsjon og løgn.
   Underlig, interessant og tankevekkende.
   Slikt noe vil vi vel bare ha mere av i Norge? Eller skal vi vel bare avfinne oss med? Eller kanskje ikke?

   Men sånn er det altså. Nu iallfall.
   Og iallfall også i denne situasjonen jeg befinner meg, og min familie.
   Spørsmålet er hva jeg nu videre konkret kan gjøre for i første omgang å kunne redde meg og min familie?
   Påtalemyndighetene har enda ikke grepet inn.

   Vedtaket må uansett omgjøres. All den stund påtalemyndighetene enda ikke har grepet inn. Og da er så vidt jeg vet eneste mulighet at saken kreves overprøvd av Tingretten, som må ugyldiggjøre det vedtaket som avgjørelsen i Fylkesnemnda er - og sette en fullstendig annerledes rettskraftig dom!
   Det står til slutt i vedtaket at:
   "Partene kan kreve saken overprøvet av tingretten. Søksmål reises ved at det fremsettes krav om rettslig overprøving eller sendes stevning til fylkesnemnda."

   Ordet "bevisførsel" blir et sted brukt i vedtaket med avgjørelsen. Jeg kunne likså gjerne ha sagt at Fylkesnemda sine medlemmer ikke var mennesker, men griser. Jeg så knapt noe som helst som lignet på bevisførsel der i Fylkesnemda. Og i avgjørelsen enda mindre av noe som helst av det som ble sagt eller fremgikk der av hva som ble sagt.

   Noen umiddelbare spørsmål av stor betydning skal jeg heller forsøke å fordøye på og å komme tilbake til. Her nu sier jeg heller bare følgende:

   Er det sant det som Iren K. Hebnes sier og påstår om meg i sin Begjæring (i Hekseboken 2008) til Fylkesnemnda?
   Eller er det det ikke?
   Og om noe av det eller litt av det er sant, er det dermed grunn for å ødelegge vår familie? Og hvor er vår rettssikkerhet?
   Iren K. Hebnes - og hennes "sakkyndige" psykiater Kirsten Westly - støtter seg i sine enkelte påstander og løgner til mere eller mindre tilfeldige eller situasjonsbestemte utsagn eller uttalelser ifra noen enkelt-mennesker, og "snekrer" dette sammen til et helhetsbilde av meg og min familie! Og til et svartest mulig helhetsbilde av meg om min familie. Detaljer, tilfeldigheter og løse og misforståtte meninger og antydninger - i et groteskt oppspinn av løgner og påstander og meninger - blåst opp og overdimensjonert til noe som bare i beste fall finnes i Iren K. Hebnes sitt sinnbilde. Og hos de eller den som tror på henne!
   Og det er hva som skal få ødelegge meg og min familie?

   Skulle ikke jeg og Trude sammen ha de beste og gode omsorgs-evner for våre barn når vi visselig har hatt det i alle de år?
   Hver for oss blir det meget vanskelig - ganske enkelt umulig - for Trude i så måte, fordi hun på alle måter har vært så avhengig av meg og min fremtredende og ledende posisjon i familien. Men hvorfor forsøke å lage noe problem ut av dette? Eller også: Hvorfor forsøke å snu problemet på hodet? Hvorfor ikke heller se efter optimale og gode løsninger, hvis det altså er så at Trude ikke mere ønsker å være i ekteskap med Rune? Trudes eventuelle selvstendiggjøring, modning, ansvarsbevissthet, økonomi, skolering, osv., er vel heller en helt annen sak? Og hvis hun skal omskoleres til et liv i og for Arbeiderparti-ideologien, og premieres og betales for det, vel - så får vel det bli hennes sak. Eller noe annet. Og fint nok om enhver forsøker å hjelpe henne. Med det og slikt noe. Om hjelpen er god. Hun kan bare ikke samtidig ta med seg barna. Det er ikke deres liv med slikt noe. De har sitt liv fra før av de. Hele familien. Skal noe endres sånn sett så får vi vel heller orientere oss efter forbedringer og gode løsninger og muligheter, ikke efter halshugging, henrettelser og kirurgiske inngrep! Iren K. Hebnes er ikke standarden og malen for vår familie sitt liv. Har aldri vært det! Og hennes beskrivelser av vår familie har absolutt ingenting som helst med virkeligheten eller vår familie å gjøre. Er ikke i nærheten av å ligne engang. Så tvert imot!
   Den daglige omsorgen for barna har vi iøvrig selvfølgelig (for oss) alltid hatt sammen, på en hverandre utfyllende måte. Og aldri har noen noensinne vært misfornøyd med det eller noen som helst beklaget det, - før altså Iren K. Hebnes med sine tullhøner åpnet sin munn!

---

   Alt og det hele i vedtaket om avgjørelse fullstendig i helhet og detaljer og i sin utforming for å gi et bestemt inntrykk for å kunne avsi en bestemt slags avgjørelse! Og alt og det hele forløyet, fordreid og porsjonert i den hensikt!
   Rune sier ditt og Rune sier datt liksom, og Trude sier ditt og datt og er sånn og sånn liksom. Og Gudmund sier ditt og datt liksom. Og alt og det hele løgn og bedrageri, porsjonert og formulert i en viss bestemt hensikt! Og ingenting, absolutt ingenting, av det sant eller riktig!

---

*****

--03-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 03. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 14 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og 34 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Frisk og mild vind. Blåbær har modnet i skråningene her, og hønsene og kyllinger koser seg godt i så måte.

---

   Æren for å ha lært de tre eldste barna våre å være falske og løgnaktige den har iallfall Trude.

---

   Skulle iøvrig tro at både jeg og Trude har mye å lære de fleste andre om det å være foreldre.
   Og om det å ha barn.

---

   Jeg og Trude forsøkte efter det påtrengende møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon våren 2006 å sortere hva de egentlig har noe med eller ikke. Det ble ikke lett. Iren K. Hebnes syntes som å ville ha noe å gjøre med alt i våre liv, og å trakassere alt. Vi undret og vi spurte, men fikk ikke svar på noe som helst.
   Svar eller spørsmål har hun ikke, men påstander har hun.
   Og klok, vis, vennlig eller lærd er hun ikke. Men fiksert på dumme og virkelighetsfjerne påstander er hun.
   Hvorfor har hun respekt ifra noen som helst?
   Og hvorfor blir hun tatt på alvor av noen som helst?
   Hvor er hennes ære og fortjeneste?
   Hva slags dommer er det hun er?
   Og hva slags bøddel er det hun er?

---

   Mye telefonering. Mye å forholde seg til.
   Jeg trenger også en ny advokat, blandt annet i forbindelse med at Helene Cameron skal ha ferie.
   Hvor finner jeg en ærlig, forhåpentligvis kristen og ikke korrupt advokat?

---

   Den overdådige frekkhet i løgnaktighet og ondskap som Iren K. Hebnes, og nu også Fylkesnemnda, står for tror jeg de færreste klarer å forestille seg dimensjonene av.
   Mangt og meget interessant er det med det også. Som for eksempel når Trude prøver å late som at hun ikke vet at Iren K. Hebnes vet hvor kriminell hun er. Det er nesten så det nær sagt er komisk. Var det bare ikke så ufattelig stor ondskap og egoisme i det! 
Men Trude er meget så presset også.
   De løgnaktige og onde har et utrolig så forunderlig sinn!

---

   Den søndagen jeg kjørte til fremføringen i og for Fylkesnemnda, altså for to ukers tid siden, svermet to bi-kuber her idet jeg kjørte.
   Biene har jeg i det heletatt ikke gitt noe stell i år. 

---

   Vil Trude mere for eksempel sabotere kontakt og samvær med barna?
   Det vedvarte i tre måneder, men ser ut til å kunne løsne nu. Hun skjønner bedre at det er lover å forholde seg til med hensyn til slikt noe. Og sier iallfall at hun nu vil forholde seg til lov og rett.
   Med hensyn til kidnappingen og fangeholdet og det der så har hun kanskje handlet endel i god tro også. Iallfall med hensyn til hva som så tydlig og gjentatt har vært forventet og oppmuntret til ifra Iren K. Hebnes!
   Og ifra visse andre også!
   Lover og paragrafer og slikt noe har iallfall Trude nokså lite greie på.
   Og hva med Iren K. Hebnes?

---

   Telefonen her har oppført seg nokså rart i dag og i det siste, særlig med internett-tilkoblingen.
   Og noen ganger hører jeg, televerkets stemme: "Telefonen er dessvere midlertidig uten forbindelse, vennligst prøv igjen senere." Underlig.

---

*****

--04-- 

-- Dagboks-notater, fredag 04. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 13, 4 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 35 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

--- --- ---

   Eureka!

---

   Jeg fant i går kveld et 
udatert papir, antagligvis ifra 2006, hvor Trude med kulepenn skrevet følgende, som viser hvordan hun strever med å forstå et problem som oppstod for henne i forbindelse med Balder i 2006:

   Han pappa Rune han vil heller silles enn att Balder og Idun skal få komme på besøk.
   Han vil heller ta i fra dere barn, sin far enn å ta i fra Idun og Balder muligheten til å angre. Fordi han er så glad i Idun og Balder.

   Fordi han er så glad i Idun å Balder vil han ikke la dem få komme på besøk. For da vil han fra ta dem muligheten til å angre.
   Og derfor synes og vil han heller silles fra mamma Trude. Og ta i fra de andre barna sine foreldre enn å ta i fra Idun og Balder mulighet for anger.
Fordi han elsker Idun og Balder så høyt.

   
Og ellers så vil han ikke la Balder og Idun få komme hit. For det vil skade de andre barna og splitte familien. Han vil heller silles, og la familien gå i oppløsning enn å la dem få se oss. Får ikke å ta i fra dem muligheten til å angre.

--- --- ---

---

   Hva betyr vel slikt noe for Trude?
   Anger, forsoning, tilgivelse, besinnelse, beskikkelse, etc.?
   Og bevissthet, saklighet, sannhet, verdier og prioriteringer, etc.?
   Efter forgodtbefinnende og likegyldighet?
   I luner?
   I sekunders varighet? I noen dager? I perioder?
   I hysteri? I stemningskaos?
   I svik? I usselhet?

   Er vi bitre fiender?
   Seirer en fiende alltid?
   Eller noensinne?

---

   Noen ba henne om å bytte ut sin ektefelle og barnas far med Balder, og det gjorde hun.
   For ungdom, dårskap, uansvarlighet, forfengelighet og grådighet.
   Iren K. Hebnes ba henne om å bytte ut sin ektefelle og barnas far med det samme og for penger, og det gjorde hun.

   Nokså nølende og usikker, men hun gjorde det.
   Og ville endatil ha æren og fortjenesten for alt. For alt som hun ikke hadde æren og fortjenesten for.

---

   Jeg skal forsøke å innskrenke mine Dagboks-notater nu en stund fremover.
   Det blir dog en travel tid. Med mange hensyn å ivareta.

---

*****

--05-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 05. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 12, 5 pluss-grader Celsius her ute på det laveste i natt. Og 33 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   En far og en mor er avhengig av å være i nærhet med barna sine, for å vite at barna har det godt og vel.
   Og barna er avhengige av å være i nærhet med foreldrene sine for å kunne ha det godt og vel.
   Og foreldrene er avhengig av å være i nærhet med hverandre og med barna for å vite at alle skal kunne ha det godt og vel.
   Og hvem har vel tenkt å svikte de? Bare Trude?
   Og hennes nye mann og ektefelle, Iren K. Hebnes?
   Tankevekkende.

   En Trude som selger barnas far til Iren K. Hebnes, for penger.
   Til Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Eller som tvinges til det?
   Tvinges eller ikke tvinges?
   Trude benytter seg av sjangsen nu, gir hun overfor meg uttrykk for.
   For pengene, sin grådighet og egoisme.

   Hun gav da også lett og fort opp ekteskapet og familien.
   Og familiens vesen, trygghet og kjerne.
   For å omskolere det hele til og for Iren K. Hebnes.
   Tankevekkende.

   Hun er slem efter forgodtbefinnende, og dumsnill, uansvarlig og ustabil, og lar seg fort og lett rive med.
   Og da gjør hun fort og lett som de slemme vil!
   Og blir selv slem også!

---

   Bading, lek og moro, i og ved vannet. Hjemme-glede, trygghet, trivsel og opplevelser i hagen. Og arbeid og moro både ute og inne. Alt det kjente og kjære, smykket av sommertiden.

   Trude tenker at nu har hun dog vunnet frem med kidnappingen og fangeholdet, i og med Fylkesnemndas vedtak om avgjørelse. Fylkesnemnda "hvitvasket" løgnene ifra Iren K. Hebnes.
   Og det var meg, Rune L. Hansen, barnas far, Iren K. Hebnes ville ta. Primært.
   Primært og så grundig som mulig.
   Og det gjorde hun så langt, inntil Fylkesnemnda, ved hjelp av noen få mennesker sine falske påstander.
   Falske påstander som er lette å avsløre.
   Og ved hjelp av et mylder av falske påstander og forvridninger ifra Iren K. Hebnes selv.
   Verre var det ikke. Så langt.

   Vil det være likså lett for Iren K. Hebnes, med Trude på slep, også i Tingretten?
   Eller er Tingretten interessert i fakta og sannheten?

   Fakta og sannheten fortalte alle vitnene og forklaringene om i Fylkesnemnda, bortsett fra Iren K. Hebnes.
   På alle måter kjekke, flotte, friske, flinke, talentfulle, sosiale, hjelpsomme, høflige og glade barn.
   Og en snill, flink og omsorgsfull far.
   Og en noe ustabil og løgnaktig mor, som barna og ektefellen dog er glad i.

   Likevel valgte Fylkesnemnda å ta Iren K. Hebnes og hennes allerede en smule "hvitvaskede" løgner på alvor!
   Hvorfor er interessant nok.
   Og absolutt tankevekkende.

   Hvordan kan slikt noe egentlig skje?

   Og nu efter vedtaket med avgjørelse i Fylkesnemnda tenkte og sa Trude at hun ønsker å følge lov og rett.
   Endelig det kanskje, sa jeg.
   Hun forstod og sa endog at å ha holdt barna fanget i tre måneder, borte vekke ifra sin far, ikke var bra og er lovstridig.
   Men hun legger det meste av skylden for det på Aud Signy og hennes familie.
   Nu vil hun endog at barna skal ha samvær og kontakt med sin far.
   Selv om hun selv ikke mere vil ha ekteskap med barnas far, og regner med at Iren K. Hebnes vil betale og belønne henne for den handelen. Og at betalingen og belønningen vil kunne gi henne et nytt liv, som alene-mor med Morstrygd og tilbehør.
   Iren K. Hebnes har jo rett og slett påbudt skilsmisse, og Trude som alene-mor. Alternativt ingen hverken far eller mor!
   Hvilket også var hva Iren K. Hebnes forlangte overfor Fylkesnemnda. Og som Fylkesnemnda tross alle vitner, fakta og forklaringer tok til efterretning!

   Nu tenkte og sa Trude som sagt at hun ønsker å følge lov og rett.
   Sikker på seieren.
   Og barna hungrer efter sitt hjemsted og sin far. Og far hungrer efter barnas ve og vel.
   Og Trude føler at hun endog ikke mere kan eller våger å lovstridig isolere barna.
   Hvem vil vel kunne akseptere slikt noe?
   Endog mordere og mange slags verstinger får i alminnelighet ha kontakt og samvær med sine barn.
   Og jeg er jo hverken morder eller versting. Så tvert om.

   Vi ble over telefon enige om at jeg utpå dagen i går, fredag, kom og hentet barna, hvis de selv ønsket det, for å kjøre hjem med de. For samvær og kontakt med sitt hjemsted, efter tre måneder med fangehold.
   De to minste av barna er jo endog født her hjemme. Og elsker både sitt hjemsted og sin far. Som alle de seks barna jo gjør. 
   Jeg hentet de og vi kjørte glade og fornøyde hjem.
   Endelig hjemme igjen!
   Som barna selv har ønsket det i tre måneder nu!

   Endelig hjemme igjen!
   Og barna og jeg meget så glade og fornøyde.
   Alle sammen!
   Trygge, glade og fornøyde. Jublende glade!
   Alt som det skal være og alt som det bruker å være.
   Bortsett fra at mamma enda holder på med sine greier, og har flyttet hjemmenfra.
   Vi vet ikke hva det vil ende opp med. Men håper på det beste.

   Nu vil ikke barna tilbake til sin mor og Åse igjen.
   Og heller ikke til Aud Signy eller andre.
   De vil være hjemme og hos sin far.
   Og de vil ikke kidnappes mere!
   Og de vil ikke holdes som fanger mere!
   De vil være frie, og de vil være hjemme og de vil være hos sin far. Og de vil ha kontakt også med sin mor.
   Men de vil ikke kidnappes mere! Hverken av sin mor eller av "barnevern-tjenesten" eller av noen som helst andre.
   De vet hva de har, og er meget så glade i hva de har.
   Og her hjemme nu vil de være!
   Og det er de fast bestemt på.
   Og er det noen som ønsker å snakke med de, uten å representere noen fare for de, så er de hjertelig velkomne til det.
   Og å spørre om alt og hva som helst også.
   De har tillit til at pappa passer på, og verner om de.
   Vi vil alle sammen at alt skal være bra igjen.

   Og løgner og lureri vil vi ikke ha mere av!
   Hverken fra Iren K. Hebnes eller ifra Trude eller Åse eller noen som helst!

   La oss få være i fred.
   Og hvis noen ønsker å hjelpe oss, så spør først!

---

   Det har vært en flott og fin dag, og det blir så godt å sove nu.
   Endelig hjemme igjen!

---

*****

--06-- 

-- Dagboks-notater, søndag 06. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen her ute i natt på det laveste nokså høy ... Det er varmt og godt.
   Sol og finvær.

---

   En meget så god sommerdag å våkne opp til!
   Vi veltilfredse og glade alle sammen.

---

   Trude, Balder og Gudmund vil ikke være glad når de skjønner hva barna og jeg insisterer på!
   Og ikke Iren K. Hebnes i den såkalte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon heller!
   Men hennes løgner og ondskap kan forhåpentligvis Tingretten ta seg av, og forhåpentligvis Påtalemyndighetene også.
   Og det snarest mulig!

   Trude og Balder med Gudmund, Åse, Per Schnabel og Ødegård er troende til å komme hjem her og forsøke å ta med seg barna med vold, tvang og makt. Antagligvis til innbrudd også om så skal være. Og så absolutt til ny slags kidnapping.
   Selvtekt, lovstridigheter og hysteri har hele veien vært Trude sin metode, og har hun på så forskjellig vis fått med seg andre på!
   Hva nu?

   Det er fortsatt her hjemme barna bor.
   Selv om Trude og visse andre om og om igjen har forsøkt å fortelle de noe annet.
   Og selv om Trude nu efter avtalen og "ekteskapet" med Iren K. Hebnes innbilder seg noe annet - efter vedtaket om avgjørelse i Fylkesnemnda.
   Det er fortsatt lov og rett som skal gjelde.
   Og det er fortsatt Barnelovens (Lov om barn og foreldre) paragraf 36 som er gjeldende.
   Og den går fortsatt slik: 

   § 36. Kvar barnet skal bu fast
       Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge.
       Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei.


Endra med lover 13 juni 1997 nr. 39 (i kraft 1 jan 1998), 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002, etter res. 14 des 2001 nr. 1416), 30 aug 2002 nr. 67 (i kraft 1 jan 2003, etter res. 30 aug 2002 nr. 938), 20 juni 2003 nr. 40, endra paragrafnummeret frå § 35 a (i kraft 1 april 2004, etter res. 20 juni 2003 nr. 728).

---

   Og barna vil ganske enkelt ikke til mamma eller til Åse igjen.

   Jeg har fortalt de at det var løgn det som Trude om og om igjen har fortalt de hos Aud Signy: - at det var  løgn og lureri at "barnevern-tjenesten" kommer og tar de hvis de ville til pappa og hjem igjen!
   Og ungene har fortalt meg om en del av de løgnene og det lureriet og måtene de ble forsøkt lurt og hjernevasket med der hos Aud Signy. Og litt om hvordan det ifra Trude og andre ble snakket stygt og løgnaktig om meg.
   Og blandt annet også om hvordan de var syke der. Stauda mest, meget alvorlig syk i en ukes tid.

---

   Vi har ikke snakket mye om disse tingene, jeg og ungene. Vi har for det meste holdt på med andre ting. Men sånn er det bare.
   I dag foreslo jeg for ungene at vi kjører oss en tur, et eller annet sted og bare tar det med ro og stopper hvor vi finner det for godt. Og fortalte at jeg har snakket med andre om det. Hvilket de selv også tildels og tilfeldigvis har hørt på.
   Blir borte litt i tilfelle av hvis Trude, Balder, Gudmund og Åse og de prøver seg på mere selvtekt og kidnapping.
   Trygve Einar passer huset i mens, og gjør arbeider der.

---

   Så i dag kjører vi oss en tur, og nyter fred og ro og sommeren og dens frukter.
   Vi har det ikke travelt nu.

---

   Alle vet hvor barna bor, de selv også, selv om deres mor har forsøkt å fortelle de noe annet i tre måneder, og selv om hun har vært hos Posten og meldt fra om varig adresse-endring. Det samme forsøkte hun å gjøre hos Folkeregisteret også, hvor hun selvfølgelig ble avvist.
   Frekk i sin kriminelle adferd har hun hele veien vært!
   Det er ikke det at det er slik hun tror det skal være. Men det later hun jo som.

---

*****

--07-- 

-- Dagboks-notater, mandag 07. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen lavere i dag, og noe regn også.
   
---

   Vi kom hjem imot kvelden i dag. Trygve var i full sving med rydding og vasking da vi kom hjem.
   Vi har vært en tur langsmed Sørfjorden og Hardangerfjorden, hvor vi kjøpte og spiste mye nyplukket søtkirsebær, eller altså moreller som de der kaller det.
   Vi var blandt annet også innom et treskjærer-verksted i Odda.
   Og vi var helt til Voss en tur, hvor vi overnattet hjemme hos Ivar B. Løne. Hans datter Åse og hans datterdatter hjalp oss med nøkkel til huset og viste oss til rette, for Ivar var selv i Telemark.
   Trude hadde telefonert efter oss både hos Trygve og Åse og flere steder. Jeg snakket så vidt med Veronika, svigerdatter til Åse, i telefonen.
   Både søtkirsebær og surkirsebær modner her hjemme også, og søtmispler og blåbær og enda litt jordbær.
   Vi sovnet godt utpå kvelden.

---

*****

--08-- 


-- Dagboks-notater, tirsdag 08. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen omtrent 14 pluss-grader her ute i natt. Og 23 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   Har jeg eller har jeg ikke hatt den daglige omsorgen for våre barn i alle år? 
   Og har denne omsorgen vært god eller dårlig?
   Spørsmålet kan både jeg og Trude stille oss. Og svaret er ja og meget så god omsorg for barna, for både meg og Trude sitt vedkommende. Til tross for svakheter og visse angrep ifra andre, og til tross for og på grunn av at vi har levd et på mange måter frodig og rikt liv - på vårt ønskede vis.
   Jeg har lært meg å leve med Trudes svakheter og hun med mine.
   Og våre barn og vår familie skryter alle og enhver av. Unntatt Iren K. Hebnes.
   Friske, flinke, kjekke, omgjengelige, høflige, kunnskapsrike, talentfulle, glade barn. Endog alltid friske, og stort sett null hull hos tannlegen.
   Og familien lever på alle måter godt og vel, inntil Iren K. Hebnes påbegynner sine angrep på familien.
   Angrep med trakassering, trusler og terror, og løgner og påstander.
   Påstander er ikke det samme som fakta, om enn påstandene kommer ifra Iren K. Hebnes. Som kun har villet oss vondt hele veien.

   Påstander om patriakalske forhold i familien, og om fysisk og psykisk vold, om mangel på sosial kontakt med andre, om fiendskap til verden og myndigheter, om mangel på empati, mangel på anstendighet, osv.
   Til tross for at fakta, vitner, beviser og forklaringer sier det motsatte, så står likevel Iren K. Hebnes sine påstander der og vil til-intetgjøre vår familie og barnas verden!
   Hvordan kan slikt noe skje?
   
   Slikt noe kan særlig skje for at andre mennesker oppfatter hennes påstander som fakta!
   Påstander som grundig kan motbevises på kryss og tvers.
   Og dog blir enda hennes ord stående.
   Lar Tingretten seg også lure eller lokke av slikt noe?

---

   Vi kjøpte mye jordbær i Haugesund i dag. Og fløte, og melk. Vi var også innom bilverkstedet, hvor de enda ikke hadde begynt på reperasjonen. Men de regnet med å få den på bukk i morgen. Og leie-bilen leier jeg enda.
   Og vi var innom et gartneri hvor de tre eldste av de hjemførte barna, Frøydis, Stauda Sofie og Alfredo Ao, fikk fortelle om og skrive under på et skjema om at de for fremtiden ønsker å bo hos sin far. Det hele bevitnet med navn og underskrift av to voksne i forhold til saken uavhengige mennesker.

---

   Ikke lenge efter at vi hjemkom ble det spetakkel av den typen jeg hadde fryktet ifra Trudes side.
   Da vi kom hjem la jeg ved postkassen og nedkjørselen hit merke til at det stod tre biler inne på eiendommen til familien Bernt og Hilde, nabofolket. Og tenkte det var folk på besøk der. Det viste seg en stund efterpå at det var ingen hjemme der og bilene tilhørte en gjeng ute på selvtekt i regi av Trude.
   Trude sammen med Åse, Balder, Gudmund og hans kjæreste-jente, og Ørjan og en særlig ubehøvlet nordlending kom hit hen, og vi låste døren.
   Mulig at de var flere også. Noen av de nevnte fremmede for oss. De alle sammen en utrivlig og truende gjeng, som sa de kom for å hente ungene. De fikk beskjed om at det ønsket ikke ungene. Og om at ungene er hjemme nu, og alle sammen glade for det.
   Trude og hennes gjeng begynte å sparke på døren her til huset, og døren til huset ble delvis ødelagt da Ørjan (en venn av Balder og Gudmund) sparket på den. Jeg klarte likevel å blokkere døren ifra innsiden. Vinduene forsøkte de seg også på, med lirking og pressing. Jeg gav beskjed om at jeg telefonerer Politiet om de ikke sluttet. De fortsatte og jeg telefonerte Politiet. Det ble noe roligere her ute da.
   Politiet snakket flere ganger med meg og de der ute i telefonen, og de fikk roet ned den truende situasjonen og spetakkelet. Jeg fikk inntrykk av at Politiet forstod at barna var hjemme, og at de ba gjengen utenfor her om å oppføre seg og om å trekke seg tilbake. Det var imens forløpt noen timer.
   Trude med nybeibien i barnevogn gikk antagligvis til nabo Wencke efterpå, i lag med nordlendingen, som kjørte en mørk bil, og en til. Trude telefonerte litt efterpå - kanskje ifra Wencke - og jeg hørte da den brautende nordlendingen med den særdeles dårlige oppførselen i bakgrunnen. Han forsøkte om og om igjen å egge opp Trude og de andre til innbrudd, vold og kidnapping.
   Ungene spiste jordbær med sukker og fløte og kikket også på en film mens det meste foregikk, og var i ferd med å gå til sengs imot slutten. Bare Frøydis snakket litt med Trude, og gav Trude klar og tydelig beskjed om at ingen av ungene igjen ønsket å bli kidnappet. Og om at de var hjemme nu, og ønsket å være hjemme.

   Ungene tok det hele ganske med ro og var stort sett opptatt med annet, oppe i andre etasjen her.
   Situasjonen her ute og ved døren og vinduene var dog truende og alvorlig og preget av spetakkel.
   Det ble noen telefoneringer, også med de her ute, som dessuten snakket via vinduene i døren her nede til huset.
   Dog ble det altså til slutt rolig.
   Trygve Einar telefonerte også, og snakket med både meg og Trude. Trude klatret opp en stige her utenfor, og kikket inn vinduet i annen-etasjen og kikket og lokket efter ungene. Jeg ble redd for at hun skulle falle ned, men hun gikk ned igjen efter litt og efter å ha snakket litt med Frøydis derifra.
   Idun telefonerte også og snakket en stund med meg. Hun var hos venninne Henriette i Haugesund. Hun følte seg satt utenfor av både Trude, Gudmund og Balder, med hensyn til hva som foregikk.

   Jeg fikk altså rett med hensyn til Trudes oppførsel. Og Åse og de andre. 
   Trude virker dessuten som ikke i det heletatt å kjenne til vedtaket om avgjørelse ifra Fylkesnemnda, hvilket også overrasket Trygve Einar. Og nordlendingen snakket som at han visste alt når han tydelig visste ingenting.
   Hun avslører stadig seg selv. Og sin mangel på respekt for barna.
   
---

*****

--09-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 09. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 9, 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 26, 6 på det høyeste i dag her ute.
   Sol og finvær.

---

   Ivar B. Løne telefonerte og snakket noen ord med meg i dag tidlig. Glad for at barna enda har det godt, og ikke ble kidnappet gjen.

---

   Trude da hun kom her var liksom livredd for at Iren K. Hebnes slulle få vite om at barna våre befant seg hjemme. Vel, hun var ikke bare liksom livredd for det. Dog oppførte hun seg på en måte som gjorde at Politiet og Iren K. Hebnes ble involvert.
   Tankevekkende for noen?

---

   Trudes store svakheter er at hun er løgnaktig, ustabil og uansvarlig eller også likegyldig, hvilket jeg har sammenfattet i ordet svikefull.
   Disse hennes svakheter har vært til stede i alle år, men har jeg lært meg til å leve med, og har hun også selv kjempet og arbeidet for å bli av med.
   Problem med det blir det fortrinnsvis når eller hvis det er noe viktig i det angjeldende. Så som det var det og ble det angjeldende det som skjedde med Balder og i trakasseringen ifra Iren K. Hebnes våren 2006.
   Derifra ble problemet voksende og verre og verre, frem til i dag.
   Dog kjemper hun enda og stadig på sett og vis med problemet. Men mye av det som skjer med hensyn til hva hun gjør og sier glemmer hun underveis, eller blir borte vekke for henne som ikke mere av betydning eller gyldighet.
   Dette gjør henne også falsk.
   At jeg jo alltid har forsøkt å hjelpe henne av med problemet, også ved å påpeke og å dokumentere det, fremstilles nu av Iren K. Hebnes og visse andre som et overgrep eller som dumt og dårlig, eller endog patriakalsk, ifra min side.
   Slike tåpelige og tendensiøse slutninger er ikke akseptable.
   Hva vet vel de menneskene om vårt problem sånn sett?

---

   Lensmanns-betjent Arild Austerheim telefonerte i dag. Han ville muntlig henstille til meg et ønske ifra Trude og Iren K. Hebnes. Om at Trude nu får kidnappe barna enda en gang. Vel - han sa det ikke med det ordet. Men det sa jeg til ham.
   Og han sa at han hadde fått en kopi av Fylkesnemnda sitt vedtak om avgjørelse ( ekstern ). Jeg gjorde ham oppmerksom på at Tingretten videre skal behandle saken.
   Det er på mange sett og vis uklarheter og løgnaktigheter i Fylkesnemda sitt skriv om avgjørelse og vedtak. For eksempel vel i forhold til Barnelovens paragraf 36? Og hva er bemerkninger, vurderinger og slutning - og gyldig vedtak i Fylkesnemndas skriv? Og hva og hvor er Iren K. Hebnes sine ønsker i det?
   Og jeg er vel for mitt vedkommende, i henhold også til Straffeloven, uskyldig inntil det motsatte er bevist?

---

   Vi her hjemme har spist masser med jordbær med fløte og melk i dag, litt sukret, til formiddags. Godt og mettende.
   Til middag svinestek med saus og brød.
   Til kvelds så vi filmen "Miss Potter" ifra 2006, om Beatrix Potter, som tegnet og skrev barnebøker med kaniner og andre dyr som hovedpersoner, med menneskelig oppførsel. Men filmen handlet om livet, familien og arbeidet til Beatrix Potter. Interessant. Også av følgende grunn:
    De fleste familier en ser på film og leser om i verdenslitteraturen er ganske enkelt forbudt av Iren K. Hebnes.

---

   Tankevekkende og interessant også at mitt hovedarbeide som forfatter nu i de siste to års tid, disse mine Dagboks-notater - under tittelen Menneskevern, så sterkt og meget blir angrepet og krenket av Iren K. Hebnes og visse andre.
   Og hva har vel de greie på også litteratur?
   Og som jeg sa:
   De fleste familier en ser på film og leser om i verdenslitteraturen er ganske enkelt forbudt av Iren K. Hebnes.
   Pluss folk flest!

---

*****

--10-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 10. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 8, 8 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 29, 4 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Rosene finere og finere.
   Vi spiste en hver av de aller første ekstra tidlig modnende plomme-sortene i dag, - årets aller første plomme. Iøvrig kirsebær, søtmispel og blåbær, og de aller første taybær.

---

   Jeg skulle levere leie-bilen tilbake til utleierne idag. Det ser ut til å kunne bli vanskelig. Vi skulle kjøre i dag tidlig, da vi kom til bortved postkassen oppdaget vi at det ikke var luft i noen av forhjulene.
   Bandittene som var her tirsdagen under anførsel av Trude har enten sluppet ut luften eller ødelagt dekkene!
   Vi oppdaget det heldigvis før det eventuelt kunne ha skjedd noen stor ulykke.
   Forholdet vil bli politi-anmeldt.

---

   Den truende og stygt snakkende nordlendingen som var her i flokken til Trudes banditter tirsdagen viste seg å være Geir.
   Geir er mannen til Rannveig, som også var her, og det var antagligvis hun som gikk sammen med Trude og barnevogn antagligvis bort til nabo Wencke, som jeg nevnte det. Jeg hørte at Trude, Balder og Gudmund var hos Ødegård senere. Og hjemme hos Balder som nu har leilighet i Skjold.
   Rannveig er en slags ikke ekte eldre søster til Trude.

---

   Trygve Einar kom her i dag og reparerte og ordnet på døren og slikt noe, og sang for og med barna. 
   Nydelig vær og ungene travelt opptatt med alt mulig, og også rydding.
   Gleden over å være hjemme igjen er stor, og tryggheten og trivselen sånn sett selvfølgelig. Og alle, særlig de minste, vil ha kos og hjemmevant moro. Og Frøydis og Stauda i full fart med så mye forskjellig, ikke minst også tanker, ideer og planer.
   Særlig de minste må ha savnet meg mye. Men Frøydis og Stauda også.
   Og jeg dem!

---

   Jeg håper inderlig bare vi unngår noen ny kidnapping! Og det gjør veldig så tydelig ungene også.
   Borte kan jo tidvis og i gode omstendigheter være bra, men hjemme best!
   Ingen av de ba om eller ønsket å bli flyktninger! Selv om noen av de tidvis også har hatt det bra og fint og moro underveis i kidnappingen så har det også vært besværlig og vanskelig for de, og selvfølgelig for de hva de fra før av har hatt og har, som umistelig - og som tryggheten selv.
   Og tilliten oss i mellom kjennes som å være 100 prosent!
   Og håpet om å få være i fred!

   Jeg ønsker så inderlig gjerne at andre mennesker kan få komme og se og å oppleve dette, hvordan ungene nu har det og hvordan de snakker og leker, og deres trygghet og trivsel og glede, over å være hjemme og over å være sammen med sin pappa, og over alt!
   Noe så fullstendig fullstendig annerledes enn hva Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon har sagt og har påstått!
   Her hjemme nu er de beste av alle beviser! Og ungene er 100 prosent åpenhjertige, og meget så glade i så måte.

---

*****

--11-- 

-- Dagboks-notater, fredag 11. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 12, 6 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 24, 3 på det høyeste her ute i dag.
   Noe overskyet formiddag og sol og finvær utover dagen.

---

   Ivar B. Løne, nu enda ifra Telemark, telefonerte i dag tidlig og hadde en prat med meg og undret om alt stod bra til.
   Han holder seg på så mange vis fortløpende orientert også i Verdi-børsen.
   
---

   Vi var i Haugesund og innleverte leie-bilen i dag, hos Haugesund Bilutleie og Bilsalg AS, Rent A Wreck. 7.500,- kroner, for en måned betalt. De har vært greie å ha med å gjøre der. Trygve Einar kom og fikk ordnet med hjulene. Det var heldigvis bare luften som var tappet ut av forhjulene. Trygve Einar reparerte også døren til huset her hjemme, som dog er noe svekket efter tirsdagen da Ørjan sparket på den og også fikk en sprekk i det nye glasset som enda er der og Trygve Einar for ikke lenge siden, før tirsdagen, satte i.
   Og vår egen bil var i dag ferdig hos bil-verkstedet, Anker AS, som har satt inn ny gir-kasse i den. 9.500,- kroner, som jeg betaler den 20. juli. Så nu kjører vi bilen vår igjen. 
   Det har vært veldig mange utgifter økonomisk i den senere tid. Men vår familie har nær alltid betalt våre regninger forskriftsmessig, med utgangspunkt i en forholdsvis liten økonomi. Hvilket i hovedsak har vært mitt ansvar. Min inntekt har alltid forsørget hele vår familie.
   Vi fikk også handlet, dagligvarer og slikt. Og sett oss om efter en ny undulat.

---

   På kvelden fikk jeg telefonert og snakket med mormor. Hun ble orientert om at ungene er hjemme igjen.
   Også Jarle (morfar), og andre vil bli orientert.
   Farmor er også orientert.
   Og jeg hadde en lengre telefon-samtale med Idun i kveld, som også snakket med Frøydis, Stauda og Alfredo.
   Idun er enda i Haugesund, hjemme hos Henriette.
   Trude, nybeibien og Gudmund er antagligvis i Balders nye leilighet i Skjold, sammen med Balder.
   En interessant og naturlig fordeling.

   Trude gav iøvrig under spetakkelet hun stod i spissen for her utenfor tirsdagen uttrykk for at de 24 årene hun har hatt med meg har vært et helvete for henne. For ikke lenge siden har hun i alle år om og om igjen, overfor meg og mange andre, gitt uttrykk for det motsatte.

   Mangt og mye er tilsynelatende og underlig nok blitt meget så motsatt i de siste måneders tid!

   Noe annet og nytt hun overfor meg i den senere tid har gitt uttrykk for, er at hun for sin del syns jeg skal se meg om efter en ny ektefelle eller andre kvinner. Og at hun for sin del vil se seg om efter andre menn. Og at hun ser for seg et nytt og annerledes liv, tilrettelagt av Iren K. Hebnes, som selvstendig kvinne og alene-mor med god økonomi.

   Og Balder har hun fullstendig med seg i dette og slikt noe. Og Gudmund også mere og mere, virker det som om.
   Idun er mere observerende og usikker, og også undrende.

   Frøydis, Stauda og Alfredo forskrekkes mere og mere over hennes ugjenkjennelighet, taushet og løgnaktighet.
   Og selvtekt.
   Og de minste barna undres mere og mere over hva for forskrekkeligheter som foregår. Og vil ha stabilitet og trygghet og respekt og kjærlig omsorg. Og det vet de iallfall hvorhen de har.

   Og Trude sier på sett og vis at hun kanskje i sin godhet kan nedlate seg til i blandt å hjelpe meg økonomisk senere i livet, når jeg frarøvet alt trenger hjelp. Og at hun nok skal klare å løsrive seg fra Iren K. Hebnes mere og mere efter hvert.
   Og å bli meget så rik og selvstendig. (Uten annet enn sine "nødvendige" svik å investere.)

   Og hvem vet, sier Trude, kanskje blir det igjen oss om en ti års tid eller engang senere i livet. Men absolutt ikke nu. Nu har hun andre planer og tanker.
   Og så absolutt ikke samarbeidende med meg. Og så absolutt heller ikke i noen som helst form for hemmelig samarbeide.
   Og hun vet ikke hvordan det vil bli. Men vet mye om hva hun håper på. For sin del, i lag med Balder, Åse og slikt noe som hun finner støtte, veiledning og hjelp i.
   For "alle" vil jo egentlig storlig og overdådig bare hjelpe henne. Uten at hun sier, forteller eller forklarer noe som helst. "Alle og enhver" tar det nokså automatisk for gitt at hun er forurettet og trenger hjelp!
   Så la de tro det! Trude sier at hun kan ikke noe for at de tror det, - og at det ikke er hun som har fått de til å tro det. De bare tror det likevel.
   Iallfall de "alle og enhver" hun foretrekker å oppsøke. Og som sånn sett på sett og vis smigrer henne, og veileder bort vekk ifra de tunge bører og byrder som det å være forurettet byr på. Til livet selv!

   Hun tror nok hun er 20 år, ung, sprek og sexy, og har tenkt å leve livet, tilrettelagt av Iren K. Hebnes.
   Og det er dette og slikt noe hun nu i den senere tid satser alt på.
   Det er omtrent slik jeg forstår henne. Og de andre der sine ønsker for henne.

   Og som at det bare er et beklagelig eller også på sett og vis heldig faktum det at Iren K. Hebnes i sin allmektighet har klart å ødelegge mitt og familiens og barnas liv, så langt. Og at hun nu derfor på sitt vis må forsøke så godt hun kan å redde restene og for sin del å gjøre det beste ut av det.
   Og at jeg er prisen og kostnaden. Og at vinningen synes som å være forlokkende.
   Og at jeg kan ikke skylde på henne.
   Men at det bare er et faktum at Iren K. Hebnes så absolutt er så absolutt allmektig.
   Og at da er det bare slik som det er.

---

*****

--12-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 12. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 14 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 25 på det høyeste i dag.
   Overskyet formiddag og videre utover dagen, dog varmt og svalt.

---

   Balder har mere og mere fått en mentalitet og tankegang som han syns samsvarer med Sosialistisk Venstreparti (SV), slik jeg har forstått det på ham i de siste måneder. Og Trude synes som å være særdeles så godt fornøyd og oppmuntrende med det. Trude gir det meste av sin oppmerksomhet og oppmuntring til Balder og Gudmund, og lite til eller for de andre av barna våre, som hun heller er mye negativ og tverr og taus og vanskelig overfor. Det er særdeles Balder hun er svært så fornøyd og oppmuntrende i forhold til.
   Fordi han mest og best av alt har villet og har videreført den krigen hun satte inn overfor meg våren 2006. Det var han da hun startet med. Og Ødegård, og Per Schnabel.
   Og fordi han har mange talenter og kunnskaper ifra sin hjemmeskole som imponerer andre. Som hun har ingen som helst ære eller fortjeneste for. Men som hun dog overivrig så gjerne vil påberope seg ære og fortjeneste for.
   Og Balder har i stort monn hjulpet til med å få med seg andre igjen.
   I krigen imot sin ektemann, for sin selvhevdelse, uavhengighet og klokskap.
   I krigen for sin makt.

   Det er også et beklagelig faktum, at jo mere jeg beklaget og gjorde oppmerksom på hennes metoder, løgnaktighet og falskhet, dess mere motsatt sin hensikt virket det. Særlig fordi hun fikk trøst og oppmuntring ifra visse andre, som syntes jeg snakket "stygt" offentlig om henne.
   Hele saken var dog ment nettopp å være fullstendig ikke unndratt offentligheten. 

---

   Vi var i dag på besøk til nabofolket, familien Bernt og Hilde. De var også glade for at ungene var hjemme igjen.
   Ellers rydding og vasking her hjemme.
   Det ble noe sent i går kveld for meg, Frøydis, Stauda og Alfredo, efter at vi snakket med Idun nokså lenge. Vi så filmen "The Last Legion" ifra 2007, regi Doug Lefler efter en roman av Valerio Massimo Manfredi. Jeg sovnet ifra slutten.
   En film om Excalibur (Es Calibur) og Merlin, efter keiser Tiberius, før kong Arthur, omkring år 460. Ingen storfilm, men ok.

---

   At jeg offentliggjør alle dokumentene og alt i saken virker selvfølgelig tildels også meget skadelig og ødeleggende for meg selv.
   Av flere grunner egentlig.
   Mest av alt fordi det er endel mennesker som leser motpartens påstander og løgner og tar de i sin helhet eller delvis for sannhet og fakta!
   Og særlig hvis løgnene "hvitvaskes" eller viderebringes av noen! Som for eksempel jo av Fylkesnemnda, eller av en eller annen slags såkalt sakkyndig.
   Iren K. Hebnes er seg meget så bevisst hva hun gjør sånn sett.
   Ingen røyk uten ild! Osv.
   Det må jo være noe sant i det! Osv.
   Jeg merker tidvis tydelig på så forskjellig vis at det skjer, og opplever det som veldig trist.

---

   Trudes hovmot og selvhevdelse har vokst noe voldsomt under kidnappingen og under oppholdet hos Aud Signy og Åse, og efter den måten Iren K. Hebnes sine ønsker og løgner ble "hvitvasket" på i skrivet om avgjørelse ifra Fylkesnemnda ( ekstern ). Tydelig særlig under innflytelse av Åse - og Balder. Men også kanskje særlig (og utrolig nok) Ødegård.
   Skrivet om avgjørelse ifra Fylkesnemnda viderefører Iren K. Hebnes sine ønsker og løgner - Hekseboken 2008 ( ekstern ) i det enda mere ekstreme!
   Som forventet! Bare kanskje enda verre og tydeligere enn forventet! Og da sikter jeg til verre og tydeligere i betydningen overdådig korrupsjon. 

   Et meget så interessant hørespill i sin helhet alt det som foregikk i Fylkesnemnda i de 5 dagene, - særlig sett i lys av skrivet om avgjørelse. Det hele vil jeg efter hvert presentere en nokså meget så fullgod rekonstruksjon av. Det dreier seg om kompakt korrupsjon i vårt norske byråkrati! Og om entydige justismord. Og om sterke følelser, synsing, løgner og bedrageri.
   Og det dreier seg om en offentlig såkalt Barnevern-tjeneste, med tilbehør, som snarest umiddelbart må nedlegges - og involverte kriminelle og medskyldige som må stilles til ansvar for så forskjellige slags ugjerninger. Jeg har i så måte fremmet et forslag om en slags nødvendig Norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon. ( ekstern ). Et forslag jeg tror det blir meget så vanskelig å komme utenom!

   Store deler av den offentlige norske såkalte Barnevern-tjenesten med tilbehør, er en fallende atombombe av et skrekk-kabinett - med menneskeforakt, ondskap, barnemishandling, justismord og tilsvarende ingredienser. Styrt og villet av korrupsjon, makt-misbruk og naivitet. Mere naivitet overfor dette og den snart må kommende eksplosjonen blir desto større og om mulig enda verre!

---

*****

--13-- 

-- Dagboks-notater, søndag 13. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 14, 4 pluss-grader Celsius og fuktig her ute i natt. Og 17, 4 på det høyeste her ute i dag.
   Overskyet, men trivlig og fint.
   
---

   Tenkte jeg skulle fortelle at jeg telefonerte Gudmund i dag, som var hjemme hos Balder i Skjold. Trude var der også, sa han. Og han sa at jeg skjønner vel at hun ikke vil snakke med meg. Jeg sa ja, efter hva hun sa da hun kom hit tirsdagen. Hun bør ganske enkelt heller tenke seg godt om før hun snakker eller gjør noe. Hun har om og om igjen i nokså full fart gjort og sagt galt og ille nu i de siste to års tid. Og stadig verre og verre.
   Gudmund snakket i full fart dumt og forhastet og mere og mere likt Balder.
   Efterpå snakket jeg i telefonen med Idun. Hun var hos Henriette i Haugesund, hvor også Balder da var.
   Trude er nu altså ikke hos Åse. Det var Åse, i tillegg til Iren K. Hebnes, som fikk Trude til å gjennomføre kidnappingen i april, og som hun planla kidnappingen og fangeholdet sammen med - allerede i januar i år. Deres plan var egentlig å bringe barna og Trude hen til Åse i Lygrepollen i Tysnes, men de syntes det var for nært i forhold til meg og det ble Aud Signy i Finnskog i Grue i steden.
   Det hele alt vil forhåpentligvis grundig nok for enhver og alle bli avslørt nu fremefter.
   Det var høyt spill de satset på, med barna som innsats, og spillet ble høyere og høyere og mere og mere makabert.
   Men nu er barna endelig hjemme igjen, og meget så glade for det. Og i tre måneders tid nu har deres mor vist sitt sanne ansikt, hjerte og sinn - endog også for de som knapt har sett eller hørt henne.
   Hvilket likeså også Iren K. Hebnes har gjort.
   Hvilket forhåpentligvis også jeg har gjort. Og også barna.

   Kidnappet og holdt som fanger og flyktninger av sin egen mor.
   Slikt noe må aldri kunne skje!

---

*****

--14-- 

-- Dagboks-notater, mandag 14. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 15, 4 pluss-grader på det høyeste her ute i dag. Omtrent som i natt. Overskyet og noe regn i dag.

---

   Vi fikk gratis nyfisket makrell i butikken i dag, Vikebygd Landhandel. Godt og mettende, stekt med spinat og brennesle sammen. Iøvrig musikk, lek, dans, sang, moro og forskjellig.
   Brev med posten ifra Lensmannskontoret i Ølen, Arild Austrheim. ( ekstern ). Synes som at jeg er politi-anmeldt av Trude efter det som skjedde her tirsdagen, da hun var her med en gjeng for igjen å kidnappe. Jeg innkalles til "avhør i forbindelse med anmeldelse om overtredelse av straffelovens paragraf 219", står det i brevet.
   Politibetejent Arild Austrheim har iallfall da tilsynelatende begynt å innkalle til avhør i forbindelse med slike anmeldelser, og det er jeg iallfall vel glad for. Om ikke det er noe jeg har misforstått her.
   Det er antagligvis slik Trude for sitt vedkommende nu ser på saken.
   Perverse Åse har nok gitt henne litt av hvert inn i kropp og sinn. Og ikke minst ogs
å Iren K. Hebnes nu via Fylkesnemnda.

   Trude er som jeg tidligere har sagt flere ganger, ustabil, periodisk og lettbevegelig i mange slags stemninger.
   Og svikefull.
   Det var først da hun forleden kom til Åse i Lygrepollen i Tysnes kommune at jeg fikk snakket litt med henne, pr. telefon. Hun ville nok tekkes Veronica og Dag, og virke anstendig i deres øyne. Mannen til Åse Kristiansen (som opprinnelig er ifra Danmark), er norsk og heter Rune. Vi kjenner de bare litt og endel indirekte, og mest fra et Sjølberger-seminar over noen døgn som ble avholdt hjemme hos de i 2002. Dag heter sønnen til Åse og Rune, og er mannen til Veronica. Og de har to små barn sammen.
   Jeg forsøkte å få klarhet i enkelte visse spørsmål overfor Trude i disse små aller nådigs innvilget ifra hennes side telefon-samtalene. Og fikk da klarhet i at hun ikke mere på noe sett og vis ønsker å videreføre vårt ekteskap. Hun rådet meg til å finne andre kvinner å dele livet med, for eksempel å gifte meg med. Hun så for seg at jeg kom til å bli fattig og i nød, og hun rik, selvstendig og fri til et annerledes liv, hjulpet og støttet av alle myndigheter og av Balder og Gudmund, Åse og mange andre. Og at bindingene til Iren K. Hebnes ville gi henne god økonomi og hus og annet nødvendig, men at hun da måtte sende ungene i barnehage og offentlig skole og diverse slikt, i allfall for de nærmeste tre års tid hvor bindingene til Iren K. Hebnes ville komme til å være sterkest.
   Eventuelt samvær og slikt mellom barna og meg ville hun overlate til Iren K. Hebnes å bestemme.
   Hun la vekt på at hun ville følge lov og rett.
   Og på at det nu iøvrig er Trude som bestemmer alt og ett. Og at det har ingenting som helst med meg å gjøre.
   Og at nu har hun fått loven på sin side.
   Og hun la også vekt på at det er beklagelig og meget så grov urett at jeg er blitt mishandlet og så grovt forløyet og urettferdig behandlet og dokumentert av Iren K. Hebnes og Fylkesnemnda sin allmakt. Men at det er det ingen som kan gjøre noe med. Aller minst Trude. At sånn er det bare.
   Og hun la vekt på at hun er inneforstått med hvor glad alle barna er i meg, og jeg i de. Og at hun for sin del ikke ønsker å nekte de samvær og kontakt med meg, - at det ville ha vært katastrofalt.
   Og hun påstår fortsatt at jeg er far til den beibien som ble født 15. april 2008 hjemme hos Aud Signy Jakobsen, og som jeg knapt enda har sett. Og at grunnen til at han enda ikke er inn-registrert i Folkeregisteret bare er at Folkeregisteret har gjort det veldig vanskelig for henne å inn-registrere ham.
   Og hun sier - og gir til en viss grad uttrykk for - at hun elsker og savner min kropp og mitt nærvær, men at noe slikt likevel fullstendig må være utelukket nu og for fremtiden. Og da ikke bare på grunn av Iren K. Hebnes, men også fordi hun har staket seg ut en annen kurs og et annet liv. Og da særlig, så vidt jeg forstår det, med rygg-dekning og støttet av Balder og Gudmund. De har et mere ungdommelig og moderne, trendy syn på sakene, og det virker forlokkende og fristende.
   Og, sier hun, hvordan vil vel jeg egentlig og dypt sett kunne tilgi henne?
   Og tilgi henne nok?
   Og at hun er ikke bra nok for meg.
   Hun stinker og hun lyger og er falsk og periodisk og uansvarlig, og hun har gjort så mye galt og fælt, at hun kan bare ikke være bra nok for meg.
   Jeg sier at jeg kan tilgi henne alt, uten problem, og fortsatt elske henne ekte som ingen annen, varig og uten svik, bare det er det hun vil og helt bestemmer seg for. Uten at jeg eller familien mere må risikere løgnene, falskheten, svik og kidnapping. At det jo bare er det vi ikke videre kan leve med. Og at hun må bare ikke gi opp seg selv, meg, familien og ekteskapet så fort og lett som hun nu i den senere tid har gjort. Og at vi mere og bedre trenger kompetent og kvalitativ hjelp for å finne løsninger og forløsning ifra problemene og konfliktene våre. Problemer og konflikter ifra mørke dybder og krinker og kroker, som fremkom efter angrepene, truslene, trakasseringen, torturen og terroren ifra Iren K. Hebnes. Problemer som vi nu trenker god og kompetent hjelp for å finne løsninger og hjelp i.
   Og at det har vært overdådig nok spetakkel nu.
   Og at hun ikke må svikte videre nu.
   Men ta en endelig, sikker, solid og stabil beslutning. Den eneste rette beslutning.
   For barna, ekteskapet, familien, slekt, venner og samfunn. Og iøvrig for alt.
   Og for hva Gud sammenføyde.

---

*****

--15-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 15. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 11, 1 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og på det høyeste i dag 16, 6 her ute.
   Overskyet og endel regn.

---

   Mye musikk, musikken vår, samt dans, lek og forskjellig.
   Tegning, maling, skriving og fortellinger.
   Besøk hos enkelte naboer. Blandt annet Blåbærkongen.
   Endel telefonering.
   Vi ble ferdige med ryddingen og vaskingen av huset i går, ifra kjeller til loft alt og det hele ryddet og vasket, og endel om-møblert.
   Trygve Einar kom igjen på trivlig besøk i dag, nu i lag med danske Paul.
   Nytt prosesskrift ifra Trude ( ekstern ), med ny begjæring til Tingretten om å oppfylle hennes ønsker - om en midlertidig avgjørelse til hennes fordel. For mere kidnapping og barnemishandling. Hun blir stadig bare frekkere og frekkere.
   Hun bor hos Ødegård i Skjold nu, synes det som å fremgå av prosesskrivet.

---

*****

--16-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 16. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 11, 4 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt, og overskyet vestfra. Og 17, 5 på det høyeste her ute i dag. Overskyet og fint, godt regn.
   Vi plukker og spiser hver dag bær og frukter ifra hagen. Røde og gul-oransje bringebær, søtmispler, blåbær, solbær, rips, søt- og sur-kirsebær, taybær, boysenbær, stikkelsbær og de aller første ekstra tidlig-plommer. Nydelig især med litt fløtemelk sammen!

---

   Hjemme og inne i dag. Vi så forleden dag filmen "Brother sun, sister moon" ifra 1972, regi: Franco Zeffirelli. Om Frans av Assisi sin ungdomstid. Gutten som gav avkall på familiens rikdommer for å finne det enkle livet og sin egen skjebne, fri fra materielle eiendeler. For å forenes med det åndelige i verden. En bra film. Med innlagt endel enkel sang og musikk av Donovan. Også om Frans av Assisi sitt møte med paven i Roma.
   I kveld så vi filmen "The Golden Compass" fra 2007, regi: Chris Weitz. Interessant og noe snål film, men jeg sovnet ifra slutten også i kveld.
   Ungene har også sett den gamle filmen "Old Yeller" i regi av Robert Stevenson, med engelsk tekst. Landskap ifra 1860-årenes Texas i Nord-Amerika. Den likte de godt.

---

   Underlig mange problemer med telefonen og internett-tilkoblingen her nu den siste ukes tid.

---

*****

--17-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 17. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 11, 1 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 20, 6 på det høyeste her ute i dag.
   Nokså bra vær.

---

   Et ekteskap eller en familie som er i splittelse eller strid med seg selv står for fall, sier Jesus Kristus.
   Har Han vel rett i dette? Denne vår sak vil også gi et svar på det.
   Og blir fallet verst for den som forårsaker splittelsen? Denne vår sak vil kanskje også kunne si noe om det?
   Følg med! Følg med!

---

   Jeg skulle til avhør klokken 13.00 i dag, politi-anmeldt av Trude ( ekstern ) nærsagt for kidnapping - efter det som skjedde her utenfor tirsdag 08. juli 2008, da hun i lag med en gjeng igjen ville kidnappe ungene! Hvilket jeg innleverte politi-anmeldelse på i dag. ( ekstern ).
   Jeg kom til Bjoa og måtte stoppe bilen og kjøre hjem igjen. Styring og bremser ble dårlig, og kjøle-vannet i radiatoren kokte. Drivreimen til dynamoen var av, og den til servo-styringen også. Slikt noe kan en ikke kjøre særlig langt uten.
   Hjemme igjen telefonerte jeg til politibetjent Arild Austrheim ved Ølen Lensmannskontor og fortalte at jeg i dag likevel ikke kan komme, på grunn av problemer med bilen. Han spurte om de heller skal komme og hente meg. Jeg sa det passer dårlig. Han spurte om hvorfor det. Jeg sa, blandt annet på grunn av bilen og det at jeg også alene har omsorg for barna. Og at jeg må forsøke å få reparert bilen nu snarest. Han spurte om når det passer bedre, og jeg sa antaglig i uken som kommer, beroende kanskje særlig på bilen. Han sa hva med i morgen? Jeg sa det også blandt annet vil være beroende på bilen, og at det vel ikke haster sånn? Han sa de kan komme og hente meg da også. Jeg sa at det passer dålig og blir vanskelig. Han virket videre ivrig på at jeg skulle komme dithen fortest mulig umiddelbart, og jeg tenkte med meg selv - at hva om han hadde vært likså ivrig til å avhøre Trude efter at hun kidnappet ungene 03. april 2008? Meg bekjent har han eller politiet enda ikke avhørt henne. Jeg sa også at jeg postlegger en politi-anmeldelse og forklaring i dag - i forbindelse med det som har skjedd. Han sa at de likevel må ha meg inn til avhør. Fint det, sa jeg, og at jeg forsøkte så godt jeg kunne å komme i dag. Og at jeg gjerne vil inn til avhør og få avgitt forklaring - og at han bare ikke må tro noe annet. Men at det er flere hensyn å ta. Og at jeg regner med at det lar seg gjøre i den uken som kommer.
   Han sa at han tar kontakt igjen, og jeg like så. Han nevnte i samtalen også at han påbegynner sin ferie over helgen.

---

   Litt senere telefonerte samme Arild Austrheim igjen, og sa han har mottatt et skriv ifra Tingretten. At Trude sin siste Begjæring om en midlertidig avgjørelse i hennes siste Prosesskriv til Tingretten, datert fredag 11.07. 2008, skrevet av Gudmunds advokat, som jeg fikk kjennskap til og nevnte tirsdagen ( ekstern ), har som slutning i Kjennelse avsagt mandag 14. juli 2008 at Trude "skal inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491 TVI-HAUG ha den daglige omsorg for" ungene.
   Politibetjent Arild Austrheim spurte om jeg kjenner til denne Tingrettens avgjørelse, hvilket jeg ikke gjorde og sa nei til. Han sa at min advokat har fått den tilsendt og at den vil bli forkynt for meg. Og at jeg da derfor vil kunne risikere at politiet blir bedt om bistand for å få gjennomført dens innhold.
   Jeg sa også at det undrer meg om det virkelig (og allerede - så fort!) ifra Tingretten har kommet en slik avgjørelse, blandt annet fordi Trude enda ikke har noen meklings-attest, og at hennes forrige forsøk på å føre Tingretten bak lyset ( ekstern ) ikke hadde ført frem. Og at jeg enda ikke har fått anket den, knapt rukket å lese den, og vel også må ha anledning til å kunne si noen ord - og som protest eller innsigelse - i forbindelse med en slik avgjørelse?
   Sånn er det i alle fall, sa han. At det altså nu foreligger en slik midlertidig avgjørelse, med en slik slutning. Og at jeg må ta det til efterretning.
   Underlige greier. At Trude nu altså i all hast klarer å føre Tingretten bak lyset!
   Hvordan forholde meg til det? Og hvordan vil ungene her ta det?
   Jeg kan iallfall tenke meg til hvordan Arild Austrheim vil forholde seg til det. Han som jeg fikk inntrykk av hånflirte av mine henvendelser angående Trudes kidnapping. (Underlig nok også at nettopp han er satt til å styre med saken!)

---

   Et innlegg i Gjesteboken på Internettet forleden dag, av Trude. Jeg leste det for ungene, og lot de få lese det.
   Det går slik:

Dette innlegget er sendt ifra: 81.166.132.32 (32.81-166-132.customer.lyse.net): 
Navn: Mamma Trude
Til Alfredo, Mariel Rose, Frøydis, Urda, Stauda og Solborg

Æ elske dokker! Over alt i denne verden!
Jeg lot dokker få være med pappa hjem lørdag og søndag fordi jeg ville at dokker skulle få ha kontakt med ham også og fordi dokker ville møte ham.
Han skrev under på at han fikk ha prøvesamvær med dokker i 2 dager.
Han løy og lurte. Mamma vil ha dokker tilbake og er veldig veldig glad i dokker.
Når jeg ringer får jeg ikke snakke med dokker. Prøver i allefall på denne måten å få gitt dokker denne viktige beskjeden.
Mamma er ikke så langt unna, men det er for langt å gå.

Med kjærlig hilsen Mamma <3

Om noen som leser dette ville lese dette for barna hadde det vært bra, hvis dere klarer å komme i kontakt med de. Det er bare i nødstilfeller jeg bruker slike metoder å få gitt beskjed på. Hilsen Trude.
  Tilføyd: July 14, 2008

---

   Skriver hun altså. Svikefulle, løgnaktige tullhøne. Ta-ifra-Trude.
   Hva tror hun ungene (og andre) sier til slikt noe?!
   "Lot dere få være med pappa hjem". "Prøve-samvær". "Han løy og lurte". "Mamma vil ha dokker tilbake". "Nødstilfeller". "Denne viktige beskjeden".
   Hun ER sinnssyk! Fullstendig forskrudd.
   Hva annet kunne vel få henne til å formulere seg slik?
   Og som vanlig løgnaktig. Hun skriver: "Når jeg ringer får jeg ikke snakke med dokker."
   Ungene her også vet at hun ikke har telefonert en eneste gang!
   Skjønner hun ikke at de også vet det?

   Og Trudes "storesøster" Ranveig, skriver samme dag samme sted blandt mye annet samme vås:
   At Trude "
måtte til og med overtale noen av de minste til å bli med deg når du kom og hentet dem."
   Jeg sier til ungene her at Ranveig skriver dette, og spør de om det er sant - og de sier nei, at det ikke er sant. At de alle var meget så ivrige efter å få være sammen med meg og efter å bli med hjem, unntatt Urda. For Urda også var blitt fortalt, og trodde, at da kommer "barnevernet" og tar henne. Men, forteller ungene, straks hun så meg ble hun meget så glad og ville være med hjem hun også. Selvfølgelig.

   Og Ranveig skriver for eksempel også: "Du har i tillegg sagt at du er begynt hos psykolog."
   Underforstått: Du har et behov for behandling hos psykolog.
   Sagt av hvem?
   Og i hvilken hensikt?

   Og Ranveig skriver blandt annet også følgende:
   "Alle de dårlige karakteristikkene du har brukt om Trude, stemmer faktisk utrolig bra på deg selv. Mens Trude derimot er den snille, ærlige og omsorgsfulle jenta hun alltid har vært. Det er absolutt hennes ære at alle ungene er blitt så oppegående de tross alt er."
   Hva vet vel Ranveig eller hennes Geir om det? Bortsett fra at det ikke er sant!
   Ordene og formuleringen er en hån imot alt som har med fakta og virkeligheten i vår familie å gjøre.
   Hun har tilsynelatende mye av Geir - den brautende nordlendingen - sin absolutte løgnaktighet i seg.
   Han også skriver i Gjesteboken. Så fullstendig løgnaktig, usselt, tåpelig og idiotisk at jeg unnlater å gjengi noe av det her.

   Dagen efter skriver Ranveig i Gjesteboken blandt annet følgende:
   "Saken skal snart avgjøres i Tingretten og da får vi se hva utfallet blir, og hvilken innflytelse alle dine bevis har hatt. / I mellomtiden synes jeg du skal la være å spørre ungene om hvor og hos hvem de vil være. Jeg kan skjønne at ungene vil tilbake til hjemmet sitt, men jeg tror ikke de vil være der foruten moren sin i det lange løp. Barn bør få slippe å velge mellom mor og far. Derfor synes jeg du også skal la Trude få snakke med ungene. Vi har sett nå som tidligere at hun er flink til å ta seg av både store og små barn."

   Jeg betenker i forbindelse med disse hennes ord blandt annet følgende:

   At også jeg undres hvilken innflytelse mine i så måte innsamlede og fremførte bevis vil komme til å ha i Tingretten, og iøvrig!
   Vil de bli tatt til efterretning? Eller ikke?
   De bør jo bli tatt til efterretning, på saklig og anstendig vis. Men vil de bli det?
   Og fakta og alt annet iøvrig?
   Jeg er nysgjerrig på dette.

   Den Trudes flinkhet Ranveig omtaler er ikke tilstedeværende når Trude oppfører seg som hun har gjort i de siste to års tid. Så absolutt ikke. Og ikke over litt tid når hun er alene og barnas far borte vekke heller. Da går det i motsatt retning.
   Og for Balder og Gudmund har hun nu vært en tydelig katastrofe.
   Det har hun enda ikke i særlig monn rukket for de yngre barna. Mye galt og ille i den senere tid til tross, forhåpentligvis. De er robuste og solide av seg.
   Poenget er at hun er så absolutt ikke flink sånn sett, uten meg.

   Hun skriver altså også: "Barn bør få slippe å velge mellom mor og far."
   Og det er jo vel sant og viktig og riktig nok. Men da er forutetningen vel også at de har både far og mor, i optimalt naturlig harmoni.
   Dette forsøker dessverre Trude, og Iren K. Hebnes, og visse andre (så som Balder og Åse), å motarbeide. Hvilket er forskrekkelig ødeleggende.
   De 6 av barna våre som er hjemme nu vil helst være hos sin far, og så absolutt også hjemme. Og vi trives virkelig godt og har det godt. Dog er det et valg. Og dog er det for et følsomt sinn i sine gjemmer en meget så betydningsfull feil og mangel ved situasjonen og forholdet. Og det er at den annen grunn-pillaren i tilværelsen ikke er tilstedeværende i nærheten og i glede og tjeneste. Mor, i det her tilfellet, mangler - er her ikke. Et følsomt sinn ser og skjønner (oftest ikke bevisst) i sine gjemmer en slik betydningsfull feil og mangel. Det gjør Tormod ikke minst også. Og det gjør og erkjenner jeg også. Sånn er det bare, om enn så bortgjemt, og om enn så usynlig for mindre følsomme sinn og øyne.
   Forutsetningen for at barna skal kunne slippe å velge, er at forholdene optimalt og godt nok er i naturlig harmoni.
   Mindre enn som så er skadelig, ødeleggende og farlig.

   Ranveig skriver videre: "Det var synd vi ikke fikk treffe alle ungene når vi var der, men besøket vårt var slett ikke bortkastet. Vi fikk først være i Lygrefjorden hos Åse. En fantastisk plass og fine, hyggelige folk, ikke minst Åse. Vi traff både Balder og Gudmund som er noen fornuftige, kjekke og velreflekterte ungdommer. Vi var der og kunne støtte Trude og var mye sammen med Tormod, en riktig godunge. Tenk så bra å være baby og lykkelig uvitende om alt styret som foregår i denne verden og ikke minst i hans egen familie."

   I dette nok også mange forhastede slutninger ifra Ranveigs side.

--- 
 
*****

--18-- 


-- Dagboks-notater, fredag 18. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen -
   Sol og fint vær.

---


   Vi kjørte i dag tidlig til Sveio, for å besøke familien Ronny og Gerd June Kjenner. De var hjemme og vi har hatt en trivlig og interessant dag sammen med Ronny og Gerd June. Med nydelig servert grill-mat og litt av hvert. Stort og flott hus de har, på en flott eiendom. Vi ble der det meste av dagen og snakket en hel del om den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten, og i den forbindelse om Fylkesnemnd og om Tingrett, etc.
   De har som oss og så mange andre familier blitt uhyre grovt forurettet og mishandlet av den såkalte Barnevern-tjenesten. Jeg henviser til den såkalte Sveio-saken. ( ekstern ).
   Felles-trekkene i system og metoder ifra en ondsinnet såkalt Barnevern-tjeneste er veldig mange. Som så mange andre også har påvist. Den særdeles frekke løgnaktigheten. Hemmelighets-kremmeriet. Null respekt for lov og rett. Osv.
   Et av de mange felles-trekkene som jeg ofte har betenkt, er null respekt for barna. Et annet er iveren hos den ondsinnede såkalte Barnevern-tjenesten efter å krenke og å rakke ned på de fineste, kjæreste og mest kostelige verdiene i de angjeldende familier!

---

   Den offentlige norske såkalte Barnevern-tjenesten har absolutt ingenting som helst med barnevern å gjøre, annet enn unntaksvis og i beste fall. Så mye er i alle fall sikkert. Den som tror noe annet har grundig latt seg lure, og bør undersøke nærmere.
   Det er en storstilt forskrekkelig borgerkrig i gang i vårt samfunn, som må taes på alvor. En underlig slags borgerkrig, av mange enda forsøkt gjemt unna og usynliggjort.
   Vi må også få barna og ungdommen med i arbeidet for å få stoppet denne borgerkrigen. For nokså fullstendig å få fjernet den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten, og for å få igangsatt og operativ en slags norsk sannhets- og forsonings-kommisjon ( ektern )!

---

   Hyttefolket ankom sin ferietid da vi hjemkom utpå dagen.
   Et brev-skriv i dørsprekken her ute da vi hjemkom. Jeg kan tenke meg til hva det er for noe. Og det står følgende på omslaget: "At 2008 den 18/7 kl 0950 ble denne kjennelse lovlig forkynt for Rune L. Hansen v/oppslag på bopel. Bekreftet, påtegnet gjenpart av forkynnelsen ble hengt på dør. Dette bevitnes i henhold til avgitt forsikring. Arild Austrheim. / Frist for effektierilag: Sønd. 20/7. / Arild Austrheim, konst. lensmann"
   Jeg puttet det i lommen. Orker enda ikke lese det. Brev fra null respekt for barna.

---

*****

--19-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 19. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---

*****

--20-- 

-- Dagboks-notater, søndag 20. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---

   Saken dreier seg om kriminelle som forsøker å ta far og hjemsted ifra barna.

   Den ene av de kriminelle er deres egen mor, Trude Monica Hansen. Den andre er Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Begge er de politi-anmeldte og har hatt mere eller mindre bevisste medskyldige til å hjelpe seg.
  
   Trude - Rune L. Hansen sin fra-separerte ektefelle - har alltid vært løgnaktig. Dette har hun i følge seg selv ifra sin mor og sin barndom. Dette er en av Trude sine svakheter, som Rune har lært seg til å leve med - og som Trude selv har kjempet imot som et problem. Et problem hun stort sett i årenes løp har taklet bra takket være støtten ifra Runes anstendighet. Problemet har stort sett bare periodevis og tidvis gjort seg gjeldende - uten å ha hatt eller fått videre stor betydning.
   Våren 2006 ble det annerledes og meget verre. Utløst av et bestemt hendelses-forløp, og da særlig av en bestemt hendelse. Et møte i Vikedal med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Hvor hele familien, og da særlig Balder, ble utsatt for grov trakassering.
   Og videre av at Balder, deres eldste sønn, da 20 år, flyttet hjemmenfra. Efter at han ble et stort problem hjemme efter nevnte møtet i Vikedal.


   Det var løgnaktighet, likegyldighet og uansvarlighet ifra Trude sin side som gjorde at Rune for å verne om barna og familien måtte forlange seperasjon og skilsmisse hvis hun ikke skikket seg. Det gjorde hun ikke, hun ble verre og verre. Seperasjon eller skilsmisse ville hun dog absolutt ikke ha, sa hun om og om igjen overfor Rune og alle andre.
   Hun ville iallfall ikke ha en alminnelig skilsmisse eller seperasjon. Det viste seg mere og mere at hun gikk i andre tanker, om sin egen lovstridige måte i løgnaktighet og falskhet å gjøre tingene på. Dette ble om og om igjen mere og mere gjennomskuet av Rune, som advarte imot ulovligheter og løgnaktighet. Det hjalp bare tidvis og periodevis. Trude strevde med å te seg anstendig og saklig, men klarte det bare i kort tid av gangen. Rune foreslo gjentagne ganger kompetent familierådgivning, men Trude avviste dette og ville heller snakke med naboer og kjente om saken, ofte bak Rune sin rygg - uten at Rune eller resten av familien fikk vite noe om det. Hun løy overfor resten av familien om hva hun hadde snakket med naboer og kjente om, og ofte også at hun gjorde det. Og hun forsøkte på så forskjellig vis fordekt å få med seg resten av familien på løgnaktighet og falskhet.
   Hun gikk mere om mere i planer om selvtekt og ulovligheter. Og ble stadig mere og mere ustabil, løgnaktig, falsk, likegyldig og uansvarlig. Kritikk eller snakk om sin uakseptable oppførsel ville hun ikke høre snakk om og ble det fort spetakkel ut av.
   Det var som nevnt et spesielt hendelses-forløp våren 2006 som utløste Trudes særlig uakseptable oppførsel.
  

   Rune og Trude ble sammen da Trude var 16 år - og Rune 12 år eldre. Det har alltid vært selvfølgelig og naturlig for de begge at Rune er den ledende og hovedansvarlige i familien. Uten at dette har medført eller vært noen konflikt. Trude for sin del har vært stolt av og glad for at det har vært slik - i all hovedsak. Unntakene har vært få og små.
   Hoved-ansvaret for all undervisning og omsorg i familien har også Rune stått for, til alles glede og tilfredshet. Hvilket brått tok slutt våren 2006 med hensyn til Balder - og derefter Trude.
   Trude ville plutselig være den bestemmende og ansvarlige - og kom i full trass. Et par måneder efter at Balder gjorde det samme, efter sitt møte med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon i nevnte møtet i Vikedal. Trude kom i trass straks efter at Balder flyttet hjemmenfra i mai 2006. Trude gikk da til Balder for å igangsette krigføring imot Rune.

   Trude maktet da ikke å innse at hun slik var i ferd med å ødelegge hele familien, og da særlig barna. Og maktet ikke å innse at hun måtte slutte med løgnaktighet og falskhet - og tanker om lovstridigheter. Og det ble verre og verre.

---

   Vi kan ikke la kriminelle mennesker hærje med og ødelegge livene våre. Hverken Iren K. Hebnes eller Trude. Både jeg og barna er fullstendig uskyldige i det som nu pågår.
   Iren K. Hebnes og Trude er forskriftsmessig politi-anmeldt, og Rune har informert åpent og sannferdig og fyldig om saken ifra begynnelsen.
   Seriøse, kompetente og saklige mennesker må se på denne saken vår - og finne ut av hva som er fakta. Ikke Iren K. Hebnes eller mennesker som automatisk tror at det Iren K. Hebnes sier og gjør er sant og riktig. For det er det nemlig ikke!

   Det er på ingen måte akseptabelt at kriminelle tror seg å kunne frata barna både deres far og deres hjemsted. Og heller ikke at Iren K. Hebnes eller andre tror seg å ha rett til trakassering, krenkelser og løgnaktighet ment for å ødelegge våre liv. Slikt noe kan bare ikke godtaes.

   Det er snart tusen løgner og lovbrudd, om ikke flere, i denne saken, ifra Iren K. Hebnes sin side! Og saken har pågått i mere enn to år. Hva skal til for å vekke lov og rett i Norge i år 2008?!

   Familien Hansen har friske, flinke, kjekke, talentfulle, kunnskapsrike, sosiale, høflige, hjelpsomme og glade barn som alle og enhver skryter av.
   Og så skal Iren K. Hebnes med løgn og bedrageri komme og ta ifra barna deres foreldre, integritet og hjemsted?! Slikt noe hører ingen steds hjemme! Slikt noe er kriminell ugjerning av verste sort!

   Det er dog ikke Trude sin ære og fortjeneste at barna er så friske, flinke, kjekke, talentfulle, kunnskapsrike, sosiale, høflige, hjelpsomme og glade og fornøyde som de er. Det er Rune sin ære og fortjeneste. Desto grovere og verre er løgnene og uretten ifra Iren K. Hebnes sin side - som på sett og vis har forsøkt å fremstille det som motsatt!

   At Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon overtok omsorgen for barna i familien Hansen ville ha vakt harme og bestyrtelse hos alle og enhver som kjenner barna og familien! Likevel har Barnevern-tjenesten gjennom skrivet og vedtaket ifra Fylkesnemnda funnet på en utspekulert måte å gjøre det på så det ser ut som at Barnevern-tjenesten tapte saken! Mens det som ble skrivet ifra Fylkesnemnda i virkeligheten ble enda mere totalt nederlag og knusende for hele familien. Gjort på en måte så det skal synes for andre som motsatt!

   Rune L. Hansen er og skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist (i henhold til Straffeloven). Påstander og "hvitvasking" av påstander er ikke bevis. Bevis for hans uskyld foreligger i rikt monn.
   Bevis for de kriminelle ugjerninger ifra Iren K. Hebnes og Trude Monica Hansen foreligger også i rikt monn.

   For her å nevne noe: Rune ble i januar 2007 av Iren K. Hebnes tvangs-innlagt ved psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund - fullstendig uten grunn og uten begrunnelse. Tvangs-innlagt av Iren K. Hebnes med fullstendig løgnaktige påstander - som hun forsøkte å få "hvitvasket" av psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund. Plutselig - efter i alle år å ha forsørget og ha hatt omsorg for alle barna og sin kone, uten det minste som helst kontakt med psykiatri og uten noensinne å ha hatt eller medført psykiske problemer - siden en bestemt anledning i sin ungdom!
   Det orienteres ifra Rune sin side om dette blandt annet i et skriv datert 17. juli 2008, som går slik:

   "Jeg hverken er schizofren eller paranoid, og har aldri vært det heller. Har aldri noensinne vært psykiatrisk pasient eller lignende heller. Men i min ungdom var jeg en kort tid elev ved en videregående skole, hvor jeg trivdes dårlig. Og det å gå der føltes som et krav ifra foreldre og andre. Jeg trivdes så dårlig at jeg på sett og vis lukket meg inn i min egen verden, - i den verdenslitteraturen jeg elsket og respekterte så høyt. Sokrates, Aristoteles, Goethe, Shakespeare, Moliere, Rumi, Cusanus, Eckehart, Bjørneboe, Wergeland, Bjørnson, etc. Og ble av ledelsen ved skolen anbefalt å slutte skolen, eller eventuelt iallfall oppsøke en lege. Jeg ble anbefalt en psykiater i Trondhjem. Fikk avtale med ham og snakket med ham et par-tre ganger. Fortalte at jeg hadde åndelig samvær og samtaler med Goethe og Sokrates og tilpasset meg dårlig skolen. Han forstod min store interesse for verdenslitteraturen, kultur, natur og slikt - og sa det kunne gi problemer videre i forhold til skoler eller arbeidsliv, og foreslo som en mulighet jeg kunne betenke at han uføre-pensjonerte meg, med de ulemper og fordeler det kunne bety. Han var også kristen. Jeg vurderte hans forslag, og sa at det vel kunne være fordelaktig - iallfall inntil videre. Så kunne jeg lettere fortsette med hva jeg egentlig holdt på med, og være friere sånn sett - og også videre til å ta egne iniativ. Han ordnet med papirene og byråkratiet og jeg ble slik uførepensjonert, og vet lite om hva han skrev den gangen.
   Iren K. Hebnes påstår at han skrev schizofren og slikt noe. Mulig det, men jeg tar ikke hennes ord for god fisk. Hun har vært og er løgnaktig i alt det andre.
   Poenget er at jeg aldri siden i livet har hatt noe som helst med psykiatri eller slikt noe å gjøre, men har arbeidet med litt av hvert - fortrinnsvis som forfatter, redaktør og utgiver av diverse tidsskrifter (blandt annet Esoterisk Bulletin i Norden), journalist, artikler, nyheter, folkeopplysning, reportasjer, etc., og har drevet butikk og forskjellig slags annet.
Har aldri noensinne vært i nærheten av å ha psykiske problemer, eller å være beskyldt eller mistenkt for slikt noe. At jeg den gangen ble innvilget uførepensjon var god medisin for meg den gangen.
   Jeg og min familie har stort sett ikke hatt problemer med noe som helst, hvilket også vår biografi viser. Bortsett fra da vi for 15 års tid siden gav beskjed til kommune-administrasjonen i Skaun i Sør-Trøndelag om at vi har valgt hjemmeundervisning for våre barn. Og straks fikk som uriktig svar at det både er ulovlig og umulig.
Derefter ble vi av Skaun kommune-administrasjon forfulgt og trakassert på allslags tenkelige og utenkelige vis, endog efter at vi flyttet og flyktet derifra.
   Den samme slags trakassering ble til vår forskrekkelse på nytt innledet overfor oss våren 2006, av Iren K. Hebnes i spissen for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Og vi har urettmessig og uhyre grovt løgnaktig av henne blitt beskyldt for all mulig slags galskap og elendighet.
   Vi trenger derfor andre, seriøse og saklige mennesker som kan involvere seg i dette pågående, for å finne ut av fakta.
   At Iren K. Hebnes styrer alt og det hele med sine uhyre frekke og grove løgner ødelegger fullstendig vår familie.
   Vi trenger hjelp!"

---
 
   Barna er nu hjemme og glade og fornøyde, efter å ha vært kidnappede og holdt som fanger av sin mor i tre måneders tid. En vanskelig tid for barna, som nu altså endelig er hjemme igjen - og som ingenting annet ønsker enn å få være i fred og ro hjemme med sin far. En på alle måter solid og stødig far som de er meget glad i - og som er meget glad i barna, og som alltid og på alle måter har gjort og gitt sitt beste for de. Det har ikke deres mor vært og gjort, men barna og deres far er likevel glad i også henne, og håper hun i fremtiden vil være i stand til å te seg bedre enn hun har gjort. Dette nu var den tredje eller fjerde kidnappingen av barn i vår familie ifra hennes side. Og den verste. Barna ble blandt annet holdt fullstendig uten noen som helst kontakt med sin far, i tre måneder, fullstendig imot sin vilje. Og selv holdt hun seg også omtrentlig fullstendig ifra dialog, samtale og kontakt med Rune i denne tiden.
   Kriminelle forhold som er politi-anmeldt, og enda til behandling hos Påtalemyndighetene.

---

   Voldsbruk i familien Hansen, av Rune? Hvorfra kommer slike påstander? Hvorifra har de sin kilde? Den som sjekker det opp vil kunne finne det ut - og at det absolutt ikke er sant.
   Vrangforestillinger, hos Rune? Til det er å si akkurat det samme.
   Voldsbruk og vrangforestillinger - inntrykk forsøkt skapt og anført som påstander ifra Iren K. Hebnes. Usle og kriminelle påstander, uten noen som helst rot i virkeligheten. Som hele hennes begjæring overfor Fylkesnemnda. Alt og det hele løgn og bedrageri ifra ende til annen. Som altså også er politi-anmeldt

---

   Den som på kriminelt vis tar far (eller eventuelt foreldre eller mor) og hjemsted og integritet ifra barnet pådrar seg et stort ansvar, og mishandler barnet på det groveste - og dets far også. Slikt noe må aldri forekomme! At det dog er det visse kriminelle elementer tilstreber i denne saken, og i lignende saker, er det ingen som helst tvil om. Medskyldige i slikt noe bør straffes hardt. (Det er iøvrig også hva den norske Straffeloven sier.)
   Skurken i denne saken er først og fremst Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Men også Trude. Og andre har underveis vært eller gjort seg medskyldige, så som for eksempel Åse Kristensen i Lygrepollen i Nordtveitgrend i Tysnes kommune.

   Hva mennesker sier eller gjør kan ha katastrofale konsekvenser i visse sammenhenger.

---

*****

--21-- 

-- Dagboks-notater, mandag 21. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen
   Sol og finvær.
---

   Vi kjørte tidlig i dag hjemmenfra, til bilverkstedet og fikk sjekket drivreimen til dynamoen og til servoen. Og fikk samtidig av nødvendighet skiftet olje. 900,- kroner.

   Nydelig flott vær og vi kjørte til en slags naturpark ved sjøen, i Ålfjorden. Bading og lek ved sjøkanten, helt til henimot midnatt og alle sovnet godt. Fisking også. Frøydis fikk flest fisker. Vi overnatter her for en billig penge.

---

   Under pseudonymet Snusfornuften skriver i dag en anonym bidragsyter i Gjesteboken følgende:

   "Jeg tror også på mirakler og helbredelse ved bønn, men det er ikke sikkert at Gud vil at dette ekteskapet skal "helbredes" enda og du må huske på at det var Rune som først ville skilles. (hvis ikke Trude kunne oppføre seg) Vel nå har hun sagt seg enig i det, og hva er nå så galt med det.
Hvis begge foreldrene samarbeider om barna, kan det være greitt å bo på to steder.
Det er også sant som "Nordlendingen" sier. Hvis ikke Trude skilles fra Rune, vil barna bli sendt i fosterhjem. Er det det du vil ? Og det er Trude som ble tilkjent den daglige omsorgen for barna i Fylkesnemda. Det får hun ganske sikkert i tingretten også. Hva så ? Skal Trude og barna leve i konstant frykt og usikkerhet. Er dette nestekjærlighet?
Her er det noe fundmentalt galt et sted ! Tenk på ungene først og ta tiden til hjelp."

***

   Jeg har gjort og gjør meg noen av de samme tanker med hensyn til dette med ekteskapet. Det er kanskje ikke sikkert at Gud vil at dette ekteskapet skal helbredes, om enn så jo alt er mulig for Gud?
   Er hor og svik ifra Trudes side i det som har skjedd av så omfattende og alvorlig karakter at det er uopprettelig?
   (Som hun selv ved noen anledninger har antydet.)
   Selv om jeg helt tilgir?
   Og klandrer hun meg - rettmessig eller urettmessig - for noe som helst?
   Uansett er det iallfall absolutt ingen som helst riktighet i at Iren K. Hebnes det minste som helst skal kunne avgjøre eller bestemme slikt noe. Det ville det bare være galskap i!
   Iren K. Hebnes angår oss faktisk egentlig særlig lite. Bortsett ifra som en farlig kriminell.

   Iren K. Hebnes tvinger på sett og vis Trude til å ville kidnapping og skilsmisse. Så mye kan iallfall sies.
   Hvordan ville Trude ellers ha hatt det og ha gjort det?
   Vil vi kunne komme til å få et svar på det?
 
---

*****

--22-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 22. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---

   Kjempeflott sommervær i hele går, til henimot midnatt.
   I dag har vi særlig vært og plukket vill-bringebær, i Sveio.
   Vi kjører hjem igjen i eftermiddag.

---

*****

--23-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 23. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen
13, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 24, 2 på det høyeste i dag.
   Sol og finvær.

---

   Trude bortførte igjen ungene i går. Hun var her i lag med Gudmund og gjorde innbrudd i huset, mens jeg var til avhør hos Lensmannskonoret i Ølen i Vindafjord. Gudmund klatret opp til 2. etasjen og knuste vinduet der og klatret inn, og røvet med seg de tre minste av ungene. Dette telefonerte en opprørt og forskrekket Frøydis og fortalte til både meg og politibetjent Nesby mens jeg satt i avhør på hans kontor i Ølen.
   Da vi i går eftermiddag kjørte hjem var vi innom en nabo, Heraldstveit, i Vikebygd og kjøpte med oss noen kurver med jordbær, og fløte i butikken, og i bilen rett efterpå ble vi stoppet av en sivil bil med to politibetjenter (de het Nesby og Skjold) ifra Ølen lensmannskontor. Vi ble sittende i bilen for å finne ut hva de ville. De ville bare bringe meg hen til avhør i Ølen, fordi jeg var politi-anmeldt av Trude, sa de. En politi-bil ifra Haugesund med to andre politibetjenter ankom også.
   Jeg kunne kjøre hjem ungene først, sa de, og så bli kjørt til Ølen for avhør og derefter bli kjørt hjem igjen samme dag.
   Hva om Trude med andre eller andre kom for å bortføre ungene igjen imens? Dette ville både jeg og ungene vite.
   De sa at om Trude kom dithen, hjem til oss, så kunne hun snakke med ungene, men at de telefonerte og gav henne beskjed om eventuelt å kun dra dithen uten andre. Altså at ingen andre skulle dra dithen. Og de sa at den andre politibilen, den ifra Haugesund, skulle bli igjen ved nedkjørselen til vår eiendom for å se til at ingen andre kom dithen og for å se til at ingen forsøkte å bryte seg inn i huset eller å ta med seg barn uten barnas egen vilje.
   Dette aksepterte barna og jeg. Vi gjorde lyd-opptak av det hele.
   Efter avhøret i Ølen fikk jeg beskjed om ifra politibetjent Skjold at Trude på et eller annet vis også hadde fått med seg de tre eldste av ungene. Politibetjentene Nesby og Skjold kjørte meg hjem, vi så at vinduet i annen etasje på sørsiden av huset var knust utenifra og visste at det var der Gudmund hadde gjort innbrudd. De ble med inn også for å se hvorvidt det var noe annet som eventuelt hadde skjedd. Også et vindu i første-etasjen, på nordsiden, stod vidåpent.
   De beklaget det som var skjedd og de kjørte igjen og det var blitt noe sent på kvelden.
   Jeg gikk trist til sinns til sengs og sovnet ikke lenge efterpå.
   Barna enda en gang bortrøvet.
   Er det bare spetakkel, bråk og egoisme ifra henne?

---

   Nok er nok.
   Når det gjelder skriveriene i denne saken her på Internettet, og da særlig også i Gjesteboken, så er fokus satt på en bestemt sak, nu gjennom lang tid. En sak som jeg jobber med, ufrivillig, men av nødvendighet for å verne om familien og med-mennesker, lov og rett. Og tvinges til å arbeide altfor meget med. Samtidig som jeg utsettes for så mange slags grøsselige angrep, for eksempel i Gjesteboken og ad omveier, i stort monn forårsaket av at jeg også lar motpartens og dens allianse sine ord og holdninger offentliggjøres helt og fullt. Og mange tror på det de skriver, eller iallfall at det må være noe sant og riktig i det.
   Underveis i alt dette blir Rune mere og mere usynlig og borte vekke og ugjenkjennelig. Og belastet.
   Rune, hvem er vel det? En som bare er opptatt av slikt noe?!
   Og hva med hans familie?
   Nok er nok sånn sett.
   I dette som mere og mere har skjedd virker på mange måter det hele imot sin hensikt.
   Og som sagt, belastende.
   Jeg må nu forsøke å ta dette bedre til efterretning, og å gjøre noe med det.
   En elendighetens eller død Rune blir ikke til stort glede for sine barn og sin familie eller for andre.
   Jeg må ikke pådra meg for store og ødeleggende byrder og belastninger. Det vil ikke være riktig.
   Jeg må også i og av nødvendighet gjenvinne mitt liv. Mitt eget liv. Det livet Iren K. Hebnes nu så langt på vei har frastjålet meg og min familie. Og som på så mange vis har usynliggjort våre egne liv, efter hvert som tid har forløpt. Og gjort våre liv så ugjenkjennelige.
   Tiden er antagligvis moden for det, og det er nu efter hvert mere og mere blitt nødvendig.
   Jeg har tatt fatt i det, og jeg forsøker å gjøre noe med det.
   Nok er nok.

---

   Et innlegg i Gjesteboken i dag, ifra Trygve Einar Gjerde:

Kjære Rune, Trude & barna.

Ser at anonyme personer fortsatt herser med dere. Nå er det slik at de som elsker mørke fremfor lyset kommer ikke til lyset, sier Frelseren. De elsker nemlig mørket fremfor lyset fordi deres gjerninger er onde. De vil og ønsker å forbli anonyme slik som disse hemmelige bekymringsmeldinger som har rammet dere, og som har ødelagte famile og boforhold for så mange i vårt kjære fedreland. Men det er et faktum at de som står for sannheten, de er ikke redde for å stå frem med fullt navn, de skriver ikke i hemmelighet! Frelseren gjorde og gjør heller aldri det. Hele Hans Ord er åpenbaring og da Han vandret her på jord, sa Han aldri noe under en anonym tittel, men Han sa sannheten rett ut.

Ser at noen av dere misbruker de ord jeg skrev om det som står i sakspapirene om den påståtte sykdom som Rune har, som om det er jeg som sier dette, men det er det jo ikke. Jeg har flere ganger skrevet og sagt at dere må sette dere inn i hva saken gjelder og hva som står på disse 246 sidene pluss den siste dom i saken, men det vil dere visst ikke gjøre. Det passer best for dere å tro det dere mener, samme hvor galt det er.

DET ER MYNDIGHETENE SOM HAR GITT RUNE DIAGNOSEN OG DET ER MYNDIGHETENE SOM HAR UFØRETRYGDET HAM OG GITT HAM UFØRETRYGD, DET ER IKKE NOE SOM HAN URETTMESSIG HAR TILRANET SEG! Se s. 3, 5, 19, 48, 52, 104, 167 og 168 i sakspapirene.

Dessuten er det nær sagt umulig å få seg jobb med denne diagnose. Jeg kunne nevne mange eksempler på det. Min kones søster som har denne sykdom har nå i 5 - 6 år forsøkt å få jobb, for hun vil ha jobb og er ikke uføretrygdet(før nå i disse dager), hun har vært på utallige jobbinterjuv men ikke et eneste napp, enda det er stor mangel på arbeidskraft i den bransjen hun jobber i. En familiefar jeg kjenner til som også har fått diagnosen schizofreni, ønsket seg jobb på suplaybåt. Jeg kjente en skipper på en suplaybåt i området og det rederi han jobbet i var eid av en kristen reder. Han forsøkte å få ham inn der men ingen ting skjedde. Da vi i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond fikk hans papirer, så jeg at han hadde denne diagnose. Jeg ringte ham og sa at han umulig kunne få slik jobb for sjømannslegen ville komme til å stoppe ham. En kan nok få en jobb i kystfart, men i dag får en ikke arbeid på båt i utvidet fartsområde med denne diagnose! Denne mann fikk så jobb på et bilverksted, ved denne kapteins hjelp. Men denne halve jobb som han har der, medfører ikke at han tjener mer for seg selv, for trygden blir redusert med det han får i lønn på bilverkstedet.

Som jeg ha skrevet før, så er alle de som jeg kjenner med diagnosen schizofreni, helt annerledes i sin oppførsel og sinnstilstand enn Rune. Så jeg velger å tro at han ikke har denne sykdom inntil det motsatte er bevist. Han har ennå ikke vært til en skikkelig grundig undersøkelse, hverken som 19 åring i Trondheim eller nå da han ble tvangsinnlagt på Haugesunds Sykehus i tre dager. Det er nemlig umulig å stille en sikker diagnose om en slik sykdom i løpet av tre dager. Dessuten betegner sykdommen en stor gruppe sinnslidelser. Han har i sin diagnose fått attest at han ikke er farlig hverken for seg selv, sin kone eller barna, se side 167 - 168 og 169 - 170.

Jeg har sagt til Rune at han burde se seg om etter et arbeid, for om det nå går så galt at han og Trude mister barna (barnevernets grunn innstilling er at hverken Rune eller Trude er skikket til å oppdra barn, selv om det er bevislig at deres barn er de mest veloppdradde i hele kommunen!!) Nå er det slik at noen håper at Trude skal få ha barna om hun skiller seg fra Rune og flytter fra ham. Men les side 10 i sakspapirene fra barnevernet, der står: "Barneverntenesta var så bekymra for mor og hennar evne til å ivareta seg sjølv og barna at dei fekk henne vurdert av lege." På side 33 står følgende: "Mor verkar ute av stand til å ta ansvar for sitt og barna sitt liv" og "Barneverntenesta kan ikkje sjå at mor ville vera i stand til å ta seg av barna om ho hadde den daglege omsorg for dei aleine." På s. 32 er så Rune sin diagnose tatt opp igjen. Men det må være uhyre trist for Trude og Rune og få slike ting imot seg fra barnevernet når de bevislig har velopdradde barn. Ja, for meg og kona var denne forskjell så stor og innlysende at vi måtte undre oss. Vi hadde jo hatt besøk av en mor med tre barn noen dager før Rune og barna besøkte oss den fredagen. De to minste av disse barna gikk i barnehage og foreldrene var ansette folk i bygda der de bor, og jeg er ganske sikker på at de også forsøker å oppdra barna godt. De er nær slekt av oss. Men disse to minste barna var så umulige, sure og vrange, griset ved bordet og holdt et svære spetakkel. Så kom Rune med 6 barn og de satt som engler rundt bordet, klaget ikke på noe, spiste og var så glade og fornøyde. Det var rent og fint rundt bordet etter dem, neppe en smule på gulvet! De er så tillitsfulle og snakker med oss som om de skulle kjent oss hele livet. Likevel skriver barnevernstenesten i sin innstilling på s. 32: "Barna får grunnleggende mistillit til alle." Men det er jo nettopp det de ikke har!! Kan barneverntenesten gi en forklaring på det?

Når så Trude får en slik vurdering av barneverntenesten etter 20 år som mor og hustru, så er det for meg helt bak mål!!! Men det verste av alt er at Trude fortsatt tror at hun skal få ha barna, på tross av det barnevbernet her har skrevet (og mere til), da synes jeg hun er for naiv. Barnevernet ser både henne og Rune helt uskikket til å ha barn, og fostre barn og i hovedbegrunnelsen står på s. 6: "Saka dreier seg og om barn som vert nekta skulegang og slik sett naudsynt opplæring og sosial omgang med andre barn. --" Denne pasus har forfulgt dem hele veien fra Trøndelag til Vindafjord, unntatt i Sveio kommune. (se side 68 og 135 - 136)

Trude vil nok få ha barna, om de nå blir tatt fra Rune, inntil hun har ammet ferdig den minste, det vi si 1 1/2 år. Da vil nok barnevernet fullføre det som de hele veien har jobbet for. Men innen da har Rune mistet nesten hele trygden i denne tiden,(side 39) eiendomen er sansynligvis gått på tvangsaugsjon til halv pris, der en eller annen hytteeier på Østlandet har overtatt denne perle som barna elsket så høyt! Nå kan vel kommunen by over og kjøpe den, men det betyr ikke at barna får den tilbake, nei, de vil nok innen den tid være spredt over hele landet. Det finnes mange eksempler på det. De vil nok bli plassert i SOS barnebyer i Bergen inntil villige foreldre etter hvert dukker opp og henter dem. Rune vil av økonomiske grunner, som sosialklient være økonomisk ute av stand til å besøke dem (dette vil nok glede dere med de ondskapsfulle hjerter!). Se side 39 og 104. Dette er de dystre utsikter som jeg ser i denne sak. Håper jeg tar feil! Men slik har barnevernet handlet siden det ble opprettet og spredt barna i enkelte familier over hele landet. Se side 37 til 39.

Men hva skal vi si til dette? Jo, at den som uberettiget og på kriminelt vis tar far og hjemsted fra barna, pådrar seg et svært stort ansvar og mishandler barna på det groveste og dets far også (for den del også mor når det blir tatt fra henne). Noe slikt må aldri forekomme! Det er likevel visse krimenelle elementer som tilstreber dette i denne saken, det er det ikke noen som helst tvil om. Medskyldige i slikt noe bør straffes hardt.

Utredningen om familiens psykiske og fysiske "ståsted" ble gjort av Kirsten Westly se s. 140 og s. 143 til 225, se også s. 2 og s. 3, der står følgende: "Vi vil gjera nemnda merksam på at Westlye ikkje har oppnådd direkte kontakt med foreldra og derfor har fått utført sitt mandat i noko avgrensa grad." Hun giddet rett og slett ikke å ta turen til Tindeland for å være der en 14 dagers tid for å se hvordan familien fungerer i praksis. Dette er altså grunnlaget for barnevernet og Fylkesnemnda sin avgjørelse!?


Når det gjelder Fylkesnemnda sitt vedtak så må den leses i forbindelse med Barnevernets innstilling på side 1 til 5 fra advokatene Vikse, Haugland, Berge og Bachmann, ved Bjørn O. Vikse. Fylkesnemdas slutning er da dommen og tilsvaret fra barnevernets BEGJÆRING OM TILTAK gjennom denne advokat. Alt utenom Slutningen er påstander og bemerkninger DET HAR IKKE NOE SOM HELST MED SELVE DOMMEN Å GJØRE!

Trygve Einar Gjerde


***
---

   PS i farten ifra Rune:
   Iren K. Hebnes - er ikke identisk med Barnevern-tjenesten.

---

*****

--24-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 24. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 13 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og 31 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Mye godt modne plommer, av de ekstra tidlig-modne. Det bugner også av solbær, rips, søtmispel, bringebær og taybær. Og de første hageblåbærene har begynt å modne.
   Jeg lager plomme-syltetøy. Det ble foreløbig et par-tre kilo.

---

   Jeg var bortom hos hyttefolket i går, men det meste av dagen og kvelden på besøk hos familien Gjerde.
   Tok med det vinduet Gudmund knuste under innbruddet, og Trygve satte inn nytt glass i det, så nu er det på plass og ok igjen.
   Ble bedre kjent med flotte familien Gjerde. Og i går kveld og i dag også kjent med Jørgen Lollike.

---

   En knust vase, som stod i vinduskarmen, utenfor det vinduet som stod vidåpent på nordsiden i første-etasjen.

---

   Jeg telefonerte ved 18.30-tiden til Åse Kristensen i Lygrepollen i Nordtveitgrend, hvor Trude nu igjen befinner seg, med de igjen bortførte ungene. Dag, Åses sønn tok telefonen, og jeg ba om å få snakke med Frøydis. Nysgjerrig på hva som skjedde da jeg var i avhøret i Ølen. Dag sa at da må jeg først snakke med Trude. Jeg gjorde ham oppmerksom på at Frøydis er min datter på 14 og et halvt år, og at hun ikke trenger Trude sin tillatelse for å snakke med meg. Han var tydelig nok uenig.
   Sånn var altså det.
   Selvtekt og overgrep hele veien, som brer om seg.

   Trude sin tanke er kanskje å nekte Frøydis å snakke med meg, til Frøydis blir 18 år?
   Skal ikke forundre meg.
   Trude blir kanskje stadig veldig mere og mere lik Iren K. Hebnes?
   Det er endel galskap hist og pist!

   Hun oppdager kanskje efter hvert i livet at til syvende og sist er det de rene kjærlighetens bånd som binder livet og menneskene sammen.
   Mange stemnings-mennesker i samfunn med forvirring evner dårlig å tenke langsiktig, om i det heletatt.
   Det egoistiske og løgnaktige er snevert, innskrenket.

---

   Jeg telefonerte for ordens skyld igjen til der hvor Frøydis befinner seg, to ganger - og la første gangen igjen spørsmålet på deres telefon-svarer angående Frøydis og 18 år, om Trude kanskje vil gi et svar på det, og efterpå nu ved 21.30-tiden var det Veronica som tok telefonen. Hun sa hun tror ikke Trude vil snakke med meg. Da kan jeg få snakke med Frøydis da, sa jeg. Eller må Trude først konferere med Iren K. Hebnes? Hun sa hva, og jeg gjentok spørsmålet. Og jeg sa igjen, at jeg vil snakke med Frøydis. Hun sa bare nei, og la på telefonen.
   Jeg kommer ikke til å telefonere dithen særlig ofte, all den stund jeg nu noe fikk klargjort såpass.
   Men blandt annet heller konsentrere meg om det som skal skje i Tingretten. Den første saken der. Mellom meg og Trude (med Iren K. Hebnes), angående ungene. Det første forberedende rettsmøtet begynner 14. august, og jeg må av økonomiske grunner prosedere saken selv, uten advokat, med de ulemper det innebærer, hvis ikke jeg underveis innvilges såkalt "fri rettshjelp". 
   Og jeg må videre også tilrettelegge og forberede den neste saken, imot Iren K. Hebnes.

---

   Noen mennesker syns de har god greie på kompliserte saker bare ved å kikke litt på de.
   De klokeste er ofte de dummeste.

---

*****

--25-- 

-- Dagboks-notater, fredag 25. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 13 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 30 på det høyeste i dag.
   Sol og finvær. Den første sommerfugl-busken (Buddleia) blomstrer, nydelig.

---

   Noen mennesker tåler inderlig vel den urett som ikke rammer de selv.
   Norske
Arnulf Øverland (1889 – 1968) sa i et av sine mest kjente og anerkjente dikt (Du må ikke sove, het diktet) disse følgende betydningsfulle ord:

   Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
   og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
   Du må ikke tåle så inderlig vel
   den urett som ikke rammer deg selv!

---  

***** 


--26-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 26. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 14, 9 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og 35 på det høyeste i dag.
   Sol og finvær. Bringebær-plukking og annet.

---

   Frøydis har hanken med husnøklene her til huset. Jeg telefonerte dit hvor ungene er, til Åse Kristensen i Lygrepollen, i dag ved 20.30-tiden, Veronica tok telefonen og la på straks jeg sa det var Rune som ønsket å snakke med Trude eller Frøydis. Jeg telefonerte igjen og kom til telefon-svareren der, og forklarte dette med husnøklene hertil som altså Frøydis har.
   Det tok to og en halv måned før jeg 19. juni fikk tilba
ke bilnøklene mine, som Trude tok med seg 03. april da hun kidnappet ungene.
   De er virkelig også for dumme til å skjønne at det ikke går an å forholde seg slik særlig overfor Frøydis på 14 og et halvt år! De skjønner det ganske enkelt ikke. At fangehold av ungene ikke er forsvarlig.
   Trude skjønte det ikke i desember 2006, og ikke i Finnskogen, og nu sammen med Åse vel kanskje særlig ikke! 
   Hva var det som dog likevel var annerledes straks efter at hun hadde bortført ungene våre der til Åse? At også Iren K. Hebnes, og også i skrivet med avgjørelse ifra Fylkesnemnda, beskyldte henne for at slikt noe ikke er akseptabelt. Og det er jo hverken akseptabelt eller lovlig. (Jeg henviser til Lov om barn og foreldre / Barneloven ( ekstern ). ) De tror og tenker kanskje at vårt tilfelle er et spesial-tilfelle hvor annen slags lov og rett gjelder? De fleste slike saker er spesial-tilfeller, med meget til felles, og da særlig fenomenet sterke følelser - og minst to parter. En kan dog likevel ikke gjøre fanger ut av barna, eller la sin egen form for "hjernevask" være enerådende. En må derimot ha tillit til at det er kjærlighetens bånd som holder oss sammen. Annet valg har en bare ikke! Barn er også i stand til å forstå og å føle, og å ville, på sitt vis. Og har ifra naturens side ifra visdom og kjærlighet to foreldre, samt med-mennesker og samfunn.
   Sånn er det bare.
   Verre er det om det er fare for kriminelle forhold i forhold til barna. Så som for eksempel kidnapping! Da må en forsøke å beskytte og verne barna på særlige vis.
   Og det var for eksempel derfor jeg ifra 2006 forlangte seperasjon og skilsmisse overfor Trude, hvis hun ikke sluttet med ødeleggelsene overfor barna og hele familien, sammen med Balder.
   Og de ble bare verre og verre.

---

   Balder telefonerte sånn sett tilfeldigvis (mens jeg tenkte på ham og skrev om ham) nu efterpå, ved 21-tiden, og ville snakke med meg, for å høre hvordan det står til, sa han.
   Jeg sa til ham at det har liten hensikt at vi snakker sammen, all den stund at det bare synes som å virke imot sin hensikt, og at han heller bør ta kontakt igjen når det har skjedd endringer av betydning sånn sett, og at han nok kan ha mye å ruge og å fordøye på i tiden fremefter. Osv.
   Han er altfor ødelagt av sin mor. Og krigersk og løgnaktig.
   De 6 kidnappede ungene nu er unger som alle og enhver skryter av og har bare godt å si om, og er meget så friske og robuste, har aldri vært alvorlig syke, plaget av noe eller utsatt for ulykker.
   Dette vil komme til å endre seg nu fremover hvis Balder og Trude og Iren K. Hebnes får det som de vil.

   Og ungene vil i så tilfelle rettmessig kunne forlange store økonomiske erstatninger efter hvert i livet, ifra Iren K. Hebnes, Vindafjord kommune, Trude og staten.
   Det er meget så alvorlige kriminelle forhold de blir utsatt for!
   Og jeg også. Lovens strengeste straff. Forleden dag var det en som sa til meg at slikt noe er verre enn dødsstraff. Og det er kanskje rett det, i og for nestekjærlighetens ånd.
   Og hva med barna sånn sett?
   Hvordan skal de eller andre konkret og presist nok kunne fortelle om skadene og manglene påført?
   Erstatnings-beløpene bør uansett være høye!
   Og straffene, for de skyldige og de medskyldige. Det er de også i henhold til den norske Straffeloven ( ekstern ), - men hva hjelper vel det hvis og når loven ikke håndheves?!
   
---

*****

--27-- 

-- Dagboks-notater, søndag 27. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 14, 1 pluss-grader på det laveste her ute i natt.
   Sol og finvær.
---

   Jeg kjører i kveld ved 21-tiden. Men til Haugesund først, møte.

---


   
--28-- 

-- Dagboks-notater, mandag 28. juli 2008

   Temperaturen
   Sol og finvær.
---


--29-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 29. juli 2008

   Temperaturen
   Sol og finvær.
-----30-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 30. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord: 


   Temperaturen omtrent 17, 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og omtrent 34, 5 på det høyeste her ute i de siste dager. Og 33 i dag.
   Sol og finvær.

---

   Ivar B. Løne her på besøk. Han reiser igjen i morgen formiddag.
   Hundene gjødde her ute sent i går kveld forteller nærmeste nabofolket.
   Den gjengen Trude hadde med seg tirsdag 08. juli 2008 da hun kom her for å bortføre ungene og døren her ble ødelagt av Ørjan som sparket på den og luften ble tappet ut av fronthjulene på bilen, hærjet også hos nabofolket nærmest. De parkerte tre biler inne på eiendommen hos de og ødela litt av en teltduk der, eller var det garasjen, og Ørjan stjal en flaske sprit og fem flasker øl som Balder straks efterpå kjøpte ifra ham til seg selv, til tross for at Balder visste når og hvor de var stjålet.
   Nabofolket telefonerte da de oppdaget det til Trude, og Trude lovte derefter å erstatte det stjålne.
   Jeg fikk høre om dette i dag og beklaget overfor nabofolket all den usle oppførselen til Trude og hennes gjeng.
   Det er endel kriminelle og dårlige mennesker hun nu mere og mere menger seg med og som hun finner støtte for sine ugjerninger hos.

---

*****

--31-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 31. juli 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord: 


   Temperaturen 15, 5 på det laveste her ute i natt. Og 33 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   


--- 

***** 

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

-----  Øverst denne side

---
--- qqq